Møteinnkalling. Deltakere: Faste medlemmer Vara ved forfall fra faste medlemmer Brukerrepresentant Administrasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Deltakere: Faste medlemmer Vara ved forfall fra faste medlemmer Brukerrepresentant Administrasjon"

Transkript

1 Møteinnkalling Vår ref. Referent/dir.tlf.: Ingvild Fjellberg, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 19. mars 2015 kl Møtested: MHL MH-bygget (labfløy) UiT Tromsø Neste møte: Deltakere: Faste medlemmer Vara ved forfall fra faste medlemmer Brukerrepresentant Administrasjon Innkalling til neste møte i Høgskolesamarbeidet Dagsorden og sakspapirer ligger som vedlegg Med vennlig hilsen Tove Klæboe Nilsen Leder HSAM Vedlegg: Dagsorden med oversikt over vedlegg

2 Side 2 av 2 Dagsorden Sak 1-15 Sak 2-15 Sak 3-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Referat og orienteringssaker 1. Godkjenning av referat fra møtet 13. oktober 2014 vedlegg 1 2. Referat fra AU USAM 14. januar og vedlegg 2 Referat etter USAM 19. nov - vedlegg Tildelingsutvalg Forskning Møte 5. desember Referat, tildelingsliste, budsjett. 4. Bruk av private i utdanningsaktivitet jf fritt behandlingsvalg problemnotat. Orientering av Ingvild Fjellberg Nord- Norsk samarbeidsorgan for helseutdanning referat fra møtet Informasjon fra Rune Sundset. Sak 4-15 Utdanningskonferansen Sak 5-15 Sak 6-15 Sak 7-15 Sak 8-15 Bachelor i paramedics hva skjer i Nord-Norge? Nettverk for praksisplasser, regional oversikt. Datoer for nye HSAM-møter. Eventuelt.

3 Side 3 av 3 Vedlegg Sak 2-15 Vedlegg 1 - Referat etter møte i HSAM Sak 2-15 Vedlegg 2 - Referat etter møte AU USAM Sak 2-15 Vedlegg 3 - Referat etter møte AU USAM Sak 2-15 Vedlegg 4 - Referat etter møte USAM Sak 2-15 Vedlegg 5 Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2015 Nye tildelinger 18. desember Sak 3-15 Sak 4-15 Sak 5-15 Sak 6-15 Vedlegg 7 - Nord- Norsk samarbeidsorgan for helseutdanning referat fra møtet Vedlegg 8- Utdanningskonferansen Saksnotat. Vedlegg 9 - Bachelor i paramedics hva skjer i Nord-Norge? Saksnotat. Vedlegg 10- Nettverk for praksisplasser, regional oversikt. Saksnotat.

4 Referat Vår ref. 2014/ Referent/dir.tlf.: Linn Gros, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl Møtested: Rådsrommet (U7.220) MH-bygget UiT Tromsø Neste møte: 20. november Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Til stede Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM Toril Hansen vara Elin Kristiansen vara Wenche Falch - dekan Bodil Svendsgård visedekan Else Lid instituttleder Christin Larsen vara Hege Roland Persson Astrid Jacobsen - seksjonsleder Anne Ingeborg Pedersen vara Brynli Idar Ballari Linn Gros sekretariat Ingvild Fjellberg observatør på video Helse Nord RHF UiT Norges Arktiske Universitet Høgskolen i Harstad Høgskolen i Narvik Universitetet i Nordland Høgskolen i Nesna i Tromsø i Tromsø Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Brukerrepresentant Helse Nord RHF Helse Nord RHF Ingunn Skre - invitert innleder UiT, med på møtet i sak Forfall Sykehusapoteket Finnmarkssykehuset Samisk Høgskole

5 Side 2 av 2 Dagsorden Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjent. Sak Referat og orienteringssaker 1. Godkjenning av referat fra møtet 11. juni 2014 vedlegg 1 2. Referat fra AU USAM vedlegg 2 Referat etter USAM - vedlegg Strukturendring i utdanningssektoren muntlig orientering og diskusjon 4. Utdanning innen smittevern muntlig orientering 5. Nytt regionalt samarbeidsorgan for helseutdanning vedlegg 5-8 Diskusjon: 1. Referatet fra møte i HSAM 11. juni 2014 godkjennes. 2. Referat fra USAM og AU USAM tas til orientering. USAM ønsker å arrangere ny regional forskningskonferanse høsten Rapporten om brukermedvirkning i forskning ligger vedlagt. Invitasjon til konferanse om brukermedvirkning i helseforskning ligger vedlagt referatet. 3. Strukturendring i utdanningssektoren. o UiN er fornøyd med at det blir to universitet i Nord-Norge. Vekten blir på samarbeid fremover. Flere avklaringer mangler på dette tidspunktet. Hvordan blir fremtidens sykepleierutdanning i Nord-Norge? o Høgskolen i Nesna har fokus på å opprettholde antall studieplasser. Hvordan sikre fagkravet fremover? o Høgskolen i Narvik: Tre alternativer for HiN: NTNU, UiT eller UiN. Løsning fremover må også sikre ansatte. Trolig blir teknologimiljøet styrende for de øvrige. o Høgskolen i Harstad: Helsefagene ved ønsker seg til UiN for å sikre lokalmiljøet nødvendig sykepleierkompetanse. Godt samarbeid med UNN Harstad. UNN Narvik fornøyd med samarbeidet med høgskolene og frykter tap av studieplasser som vil gjøre det vanskelig å rekruttere de sykepleierne vi trenger. UiT: ingenting avgjøres på instituttnivå og de vil forholde seg til ev fusjon(er) når beslutning er tatt. 4. Nasjonalt arbeid pågår med å etablere fagskoleutdanning som kan gi nødvendige ferdigheter innen særlig sterilforsyningsarbeid. Ingen informasjon om at det vil etableres høyere utdanning innen smittevern. Bør inngå som del av helsefaglig utdanning. Må etableres ordninger for kunnskapsoverføring internt i Helse Nord.

6 Side 3 av 3 5. Del av kompetanseprosjektet mellom Helse Nord og KS Nord-Norge. Nytt regionalt trepartssamarbeid skal etableres for helsefaglig utdanning. Det skal være et strategisk topplederforum.. Helse Nord RHF tar initiativ til et første møte i januar Sak Nytt nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren vedlegg 9 Organets leder, Ingunn Skre orienterte. Skre er instituttleder for psykologi ved UiT og leder av profesjonsrådet i psykologi. Presentasjonen hennes ligger vedlagt. Samarbeidsorganet for helse- og utdanningssektoren er et dialogorgan for samarbeid innen høyere utdanning og skal bidra til at helsesektoren sikres nødvendig praksiskompetanse og funksjonsdyktige profesjonsutøvere. Konklusjon: Informasjonen tas til orientering. Sak Bachelor i paramedics rapport fra Helsedirektoratet vedlegg Høringssvar fra Helse Nord RHF ligger vedlagt. Helse Nord gir støtte til å opprette pilot og at den ene bør etableres i Helse Nord. Sak Bachelor i paramedics hva skjer i Nord-Norge? Saken har vært diskutert i HSAM i Siden da har det vært en nasjonal utredning, og styrking i egen tjeneste med flere ambulansefagarbeidere. UiN har tatt initiativ overfor Helsedirektoratet om å etablere bachelor i paramedics med et innhold tilpasset Nord-Norge. Helsedirektoratet venter på tilbakemelding fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Motstridende signaler er gitt fra HOD og saken mangler forankring i Kunnskapsdepartementet. Faglig blir det en viss overlapp til sykepleie. Tjenesten selv ønsker en kompetanseheving og at det skal etableres en y-vei inn i studiet. Større vekt på pasientsikkerhet og kvalitet fremover. Det bør etableres ordninger som gjør det mulig å gi nødvendig kompetanseheving for de som mangler studiekompetanse. En viss andel kan f. eks. forbeholdes fagarbeidere slik at det blir flere veier inn til kompetansehevingen. Enkeltemner innen kritiske områder kan for enkelte gi tilstrekkelig kompetansepåbygning da alle ikke trenger full bachleorgrad. Tilbudet må sikre kompetanse for hele regionen, i samarbeid mellom foretakene og høgskolene/universitetene i regionen. Helse Nords høringssvar slår fast at foretakene selv skal definere tjenestens kompetansebehov, men akuttmedisinsk klinikk ved UNN har allerede meldt behov for kompetanseheving. Det blir påpekt at ambulansepersonellet har hatt en betydelig kompetanseheving de senere tiårene fra et kort kurs til fagskoleutdanning.

7 Side 4 av 4 UNN ønsker at en pilot ved UiN inkluderer hele regionen mht praksisplasser. Observatør fra RBU støtter behovet for kompetanseheving i ambulanse/bachelor i paramedics. Konklusjon: HSAM ser positivt på kompetanseutvikling på området, og vil følge med på saken og hva HOD vil anbefale. HSAM ønsker at en utdanningspilot legges til Nord-Norge. Det må komme friske midler til dette. Sak Rapportering av samarbeidsmidler 2013 vedlegg Presentasjon ble sendt ut med sakspapirene. Konklusjon: Informasjonen tas til orientering. Det er i tråd med hensikten med midlene, og HSAMs retningslinjer, satt opp krav om rapportering som inneholder informasjon om samarbeidsprosjektene. Denne informasjonen må finnes i institusjonene selv om noen midler tildeles strategisk og til fagområdene. Dette presiseres for rapporteringen for 2014, og gjelder spesielt rapporteringen fra UiT. Sak Fellesmøte HSAM/USAM 20. november vedlegg 18 Programmet ble sendt ut med sakspapirene. Informasjonen tas til orientering. Sak Datoer for nye HSAM-møter Mandag 16. mars kl i Tromsø sendes via Outlook Sak Eventuelt Ingen saker meldt inn.

8 Møtereferat Vår ref. 2012/59 34 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø og Nordland Møtedato: 14.november kl Møtested: Telefonmøte Neste møte: Besluttes senere Deltakere: Navn: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard Fra administrasjonen: Tove Klæboe Nilsen Initialer: AS RS EB SG TKN Sak Forskningsbudsjett 2015 fra Helse Nord Vedtak: AU USAM ønsker følgende strategiske føringer på de ledige 11,8 mill kr i forskningsbudsjettet for 2015, som gir få bindinger for 2016: 1. 5 mill kr benyttes til Tromsø 7 ved universitet. Midlene skal gå til forskningsinfrastruktur knyttet til Tromsø mill kr benyttes til forskningsinfrastruktur knyttet til PET-senteret ved UNN i Tromsø. 3. De resterende 1,8 mill. kr benyttes i Somatisk forskningsutvalg der det er størst andel støtteverdige søknader, og lavest andel ledige midler relativt sett av de tre programmene. 4. Dersom bevilgningen som foreslås i pkt 2 ikke kan benyttes i 2015, ønskes det at de 5 mill kr brukes til korttidsstipend for fullføring av dr.grad i alle tre programmer, med innvilgelse av 1 i henholdsvis HST og PRU, og resten i SFU.

9 Virksomhetens navn Side 2 av 2 Begrunnelse for vedtakets punkt 1, forskningsstøtte til Tromsø 7 i 2015 Norges befolkningsundersøkelser med tilhørende helseregistre og biobanker er i flere nasjonale evalueringer fremhevet som vårt nasjonale fortrinn i helseforskningen. Den syvende Tromsøundersøkelsen (T7) er en del av Tromsøundersøkelsen (TU), som er forankret på institutt for samfunnsmedisin (ISM) på Helsefak. T7 omfatter 54 prosjekter og involverer syv av åtte institutt ved Helsefak i tillegg til en rekke eksterne samarbeidspartnere. Karakteristisk for TU er den brede satsingen på kliniske undersøkelser av store deler av befolkningen. Nord Norge (UNN) og institutt for klinisk medisin (IKM) ved Helsefak./UiT er de viktigste samarbeidspartnerne og to av tre prosjekter i T7 har forankring på IKM/UNN. To av tre doktorgrader fra TU er avlagt av klinikere i UNN. TU har på denne måten bidratt vesentlig til å bygge forskningskompetente kliniske fagmiljø i UNN. T7 starter 2. mars 2015 og vil pågå ut Mer enn innbyggere i Tromsø kommune inviteres, alle i alderen år, samt tidligere deltakere over 80 år og 1100 ungdommer i alderen år. Gjennomføring av T7 er en felles forskningssatsing fra Helsefak, UiT, UNN og Helse Nord RHF, som sammen bidrar med 24 mill kr til prosjektet i tidsrommet (RHF-ets andel er 9 mill kr). I november 2014 er T7 budsjettert til vel 62 mill kr, hvorav 13 mill kr står udekket. RHF-et vil med dette investere i en unik befolkningsundersøkelse med rikt datamateriale som gir solid grunnlag for en rekke fremtidige forskningsprosjekter, samtidig som den gir viktig kunnskap om folkehelsen i regionen. Begrunnelse for vedtakets punkt 2, forskningsstøtte til PET-teknologi i 2015 Ved Nord-Norge er det i Tromsø brukt PET-teknologi siden mai Dette foregår i dag ved at det benyttes radioaktivt legemiddel fra ekstern leverandør (MAP Medical, Helsingfors). Planleggingen av et regionalt PET-senter i Tromsø, som inkluderer egenproduksjon av radioaktivt legemiddel, er nå inne i avslutningen av forprosjektet. Under forutsetning av at styret i Helse Nord RHF (styrebehandles 17. desember 2014) vedtar at prosjektet videreføres inn i detaljprosjektet vil bygget kunne stå ferdig høsten Byggingen av senteret vil starte sommeren 2015 og det vil være nødvendig å installere produksjonsenheten for legemiddelproduksjon, syklotronen, i kjelleren av senteret allerede i PET-senteret planlegges med høy forskningsprofil og Universitetet i Tromsø delfinansierer forskningsarealer i senteret. Utgangspunktet for all forskning i senteret er produksjon av radioaktive legemidler fra syklotronen. Investeringskostnaden til syklotron ligger på om lag 20 millioner kroner. Det foreslås å bevilge 5 millioner av forskningsmidlene som delfinansiering av syklotronen noe som tilsvarer om lag 20 % av totalkostnadene. Det foreslås at det kontraktfestes bruk av syklotronen til forskningsformål som tilsvarer investeringsandelen.

10 Møtereferat Vår ref. 2012/59-36 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, Sted/Dato: Bodø Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø og Nordland Møtedato: kl Møtested: Neste møte: Telefonmøte kl Deltakere: Navn: Rune Sundset (leder) Arnfinn Sundsfjord Einar Bugge Sameline Grimsgaard Fra administrasjonen: Tove Klæboe Nilsen Elin Evensen (sekr. forskningsutvalgene) Initialer: RS AS EB SG TKN EE Agenda Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og sakspapirer sendt , med en ettersending til eventuelt Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent med to eventueltsaker. Sak Godkjenning av referat fra møte Referatet fra møtet er godkjent tidligere på epostsirkulasjon.

11 Virksomhetens navn Side 2 av 2 Sak Orienteringssaker Referat USAM Orientering fellesmøte USAM-HSAM Tildelingsutvalget , referat og vedlegg Kommentarer : Ad sak i Tildelingsutvalget, pkt 4: AU USAM mener dette må tas direkte opp med Helgelandssykehuset fra RHFet, og utfordre ledelsen fra Helgelandssykehuset om de kan nyttiggjøre seg eksisterende tilbud om forskningsstøtte. Klinisk forskningsavdeling ved UNN har et regionalt ansvar for å bistå med forskningsstøtte. Det er tilbud om dette, og om samarbeid Helgelandssykehuset UNN HF. Forskningen må forankres i ledelsen i Helgelandssykehuset. Orientering RS/TKN om Tildelingsutvalget for 2015: det vil bli ny leder og nyoppnevninger/reoppnevninger fra institusjonene. Forskningsavdelingen i RHF (RS/TKN) har hatt møte med adm.dir. Lars Vorland om saken i nov Etter behandling i ledergruppen i RHFet vil det komme brev med tydeligere mandat for utvalget, samt forespørsel om oppnevninger, til institusjonene som har plass i utvalget. Sak Miljøstøtte psykisk helse - status Etter vedtak i USAM i sak er det snart klart for utlysning. Noe revurdering ved UiT etter sondering i miljøene, og mulighetene for å få tak i gode kandidater. Instituttleder IKM Eyvind Paulssen koordinerer saken på Helsefak., og utlysningen går parallelt med at det søkes direkte rekruttering og eventuelt spissing av satsingen ut fra hvilke kandidater som er mulige å rekruttere (plan B). Vedtak: SG, EB og Eyvind Paulssen får i oppgave å skissere en plan B med direkte rekruttering, samtidig som at utlysningen går som planlagt. Sak Felles regionale utdannings- og forskningskonferanser innen helse i 2015 og 2016 Saken ble tatt opp med bakgrunn i vedtak i sak i USAM, samt konklusjon på fellesmøtet USAM/HSAM om ønske framskynding av regional utdanningskonferanse. Vedtak: 1. Det støttes at det arrangeres regional utdanningskonferanse innen helse høsten Konferansen holdes i Bodø, og Universitetet i Nordland (UiN) er vert for konferansen, i samarbeid med Nordlandssykehuset, og USAM og HSAM er felles arrangør.

12 Virksomhetens navn Side 3 av 3 2. Utdanningskonferansen starter sin planlegging 27.januar 2015 v/visedekan på Profesjonshøgskolen ved UiN, Bodil Svendsgård. AU USAM ber om at komiteen blir hensiktsmessig organisert mht størrelse og representasjon fra HSAM, og at komiteen suppleres med representanter fra USAM, fra UiT. Denne/disse meldes inn til TKN av SG. 3. Det arrangeres regional forskningskonferanse innen helse høsten Det vises til tidligere vedtak i saken, senest i sak i USAM, for rammene rundt konferansen. Institusjonene melder inn sine representanter til programkomiteen innen 1.mars. Sak Møteplan AU våren 2015 og planlegging saker til USAM april Vedtak: Møteplan AU USAM våren 2015: 23.mars kl (agenda: bl.a. planlegge sakene til USAM april) 11.mai kl Vi minner om møteplan for USAM våren 2015: april i Karasjok 8.juni i Bodø Sak Eventuelt 1. Orientering: Einar Bugge skal ha permisjon i tidsrommet , vikar blir Arthur Revhaug. Han vil også ivareta USAM- og AU USAM-representasjonen i perioden. 2. Strategiske føringer ubrukte midler 2015 Det vises til vedtak i USAM og Tildelingsutvalget om tildeling av midler for 2015, og bruk av strategiske midler. Det vises til saksgrunnlag som viser få nye tildelte postdoktorstipend særlig i Somatisk forskningsutvalg, og sammenlignet med tall for ph.d., både nye og totalt, som viser at vi ikke har nådd forholdstallet på 1:2 (1 postdok. pr 2 ph.d.). Vedtak: 1. AU USAM ønsker å tildele flere strategiske føringer fra potten 3 mill kr, der det p.t. er vedtak på å disponere inntil 1,2 mill kr på miljøstøtte psykisk helse i tre år framover. 2. Det vises til at en av prioriteringene i utlysningen/tildelingen var å tilstrebe flere postdoktorstipend, men der utvalgene ikke var instruert om noe bestemt antall. 3. Med bakgrunn i at det er få nye postdoktorstipend i Somatisk forskningsutvalg bes det sees på å tildele flere postdoktorstipend der, ut fra prioritert rangering fra forskningsutvalgets innstilling.

13 Virksomhetens navn Side 4 av 4 4. Det ønskes at det tilbys postdoktorstipend til de to øverst på listen av de som ikke fikk tildeling Dette vil også ivareta flere prioriteringer samtidig: søkere fra småfag (øye) og prosjekt både fra UNN og Nordlandssykehuset. 5. Sekretariatet går i dialog med søkerne om de eventuelt ønsker fulltidsstipend (har søkt 50% over 6 år). 6. Saken tas til USAM på sirkulasjon, med forklarende saksframlegg, for å få eventuell tildeling effektuert raskt.

14 Møtereferat Vår ref. 2012/89/ Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø og Nordland Møtedato: kl Møtested: Bodø, Helse Nord RHF Neste møte: april 2015 i Karasjok Deltakere Representanter Rune Sundset, Helse Nord RHF Svetlana Zykova, Nord-Norge (vara) Cecilie Javo, Finnmarkssykehuset Petter Øien, Nordlandssykehuset (vara) (fra kl 1420) Arnfinn Sundsfjord, UiT - leder Inger Njølstad, UiT Sameline Grimsgaard, UiT Sven-Tore Dreyer Fredriksen, UiN Observatører Mildrid Pedersen, brukerrepresentant Håvar Marsteen, studentrepresentant Fra administrasjonen Tove Klæboe Nilsen, RHF (sekretariat)

15 Virksomhetens navn Side 2 av 2 Tematime - Nasjonale tjenester Innledning ved Ingvild Fjellberg, rådgiver i Kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF Diskusjon Konklusjon: USAM takker for orienteringen og får ettersendt innlegget, samt informasjon om finansieringen av tjenesten. Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent. Sak Godkjenning av referat fra møte Vedtak: Referatet fra godkjennes. Sak Referat- og orienteringssaker Skriftlige orienteringer: 1. Referat fra AU USAM Referat fra AU USAM (ettersendt USAM ) 3. Referat fra HSAM Referat fra møte i nasjonalt samarbeidsorgan for utdanning Muntlige orienteringer: Orientering fra NSG-møtet jf sak v/rune Sundset: Ikke mottatt referat pr dato, ettersendes. Fra diskusjonene i møtet: NSG oppretter ingen flere nasjonale satsingsområder pr dato Justering av forslaget til mandat og sammensetning av organet, i møtet. Lederskapet i NSG overtas av ny region høsten 2015, Helse Sør-Øst pekt på i møtet Kommentarer fra USAM: USAM ber vår representant i AU for NSG, Sameline Grimsgaard, ev. ta opp om UiT/Helse Nord vil melde seg til å ta sekretariatsfunksjonen ved denne eller neste korsvei (sekretariatet skal rullere mellom regionene). Det krever ekstra ressurser (midler og personell) å etablere og drive NSG-sekretariatet. Orientering om arbeidet med felles regionalt utdanningsutvalg, jf sak v/rune Sundset: Aktuell dato for møtet er 28.januar Invitasjonsbrev går ut straks til institusjonene. Jf vedtak i saken i RHF-styret. Vedtak: Referat- og orienteringssakene tas til etterretning med de kommentarer og spørsmål som kom fram under møtet.

16 Virksomhetens navn Side 3 av 3 Sak Forskningsbudsjett 2015 Vedtak: 1. USAM vedtar forslaget til forskningsbudsjett som er framlagt i saken. 2. USAM vedtar følgende strategiske føringer på de ledige 11,8 mill kr i forskningsbudsjettet for 2015, som gir få bindinger for 2016: a. 5 mill kr benyttes til Tromsø 7 ved universitet. Midlene skal gå til forskningsinfrastruktur knyttet til Tromsø 7. b. 5 mill kr benyttes til forskningsinfrastruktur knyttet til PET-senteret ved UNN i Tromsø. c. De resterende 1,8 mill. kr benyttes i Somatisk forskningsutvalg der det er størst andel støtteverdige søknader, og lavest andel ledige midler relativt sett av de tre programmene. d. Dersom bevilgningen som foreslås i pkt 2 ikke kan benyttes i 2015, ønskes det at de 5 mill kr brukes til korttidsstipend for fullføring av dr.grad i alle tre programmer, med innvilgelse av 1 i henholdsvis HST og PRU, og resten i SFU. 3. Strategiske tildelinger til å styrke forskning i mindre helseforetak tas opp i strategiarbeidet, i revideringen av Helse Nords forskningsstrategi våren Sak Miljøstøtte psykisk helse Vedtak: 1. USAM støtter at Helse Nord bidrar til satsingen med ressurser svarende til 1 postdoktorstipend med driftsmidler (samlet beløp 1,2 mill kr årlig) i tre år med mulighet for forlengelse i to år etter evaluering. 2. USAM støtter at utgiftene til utlysning og bedømmelse av søkere deles like mellom Helsefak og Helse Nord. Helsefak utformer budsjett til prosessen. Sak Regional helseforskningskonferanse Vedtak: 1. USAM tar notatet til etterretning og synes det er et godt utgangspunkt for videre planlegging. 2. USAM ønsker at konferansen avvikles februar 2016, i stedet for høsten 2015, pga stort arbeidstilfang i Klinisk forskningsavdeling på UNN. 3. USAM ser positivt på at UiN melder at de er med på å arrangere og delfinansiere konferansen. 4. USAM ønsker en programkomite med kjernegruppe på 5 personer fra følgende institusjoner: RHF, UiT, UNN, NLSH og UiN. Institusjonene melder inn sine representanter til RHF v/tkn innen 15.desember. Komiteen innkalles, konstituerer seg selv, og lager utkast til program/opplegg. Komiteen informerer løpende til AU USAM og USAM. Det skal i første USAM-møte i 2015 presenteres et helhetlig opplegg for konferansen med program og budsjett. 5. Kjernekomiteen innhenter råd fra andre HF, brukere, studenter m.m i sitt arbeid. Sak Møteplan våren 2015 Vedtak: USAMs møter våren 2015 avholdes april i Karasjok 8.juni kl 0830 i Bodø

17 Virksomhetens navn Side 4 av 4 Sak Eventuelt 1. Sak fra Legeforeningen Orientering om henvendelse fra Legeforeningen om behov for dobbeltkompetanseløp. USAM ber prodekan forskning fra Helsefak og kvalitets- og forskningsdirektør i RHF samarbeide om svaret til Legeforeningen. 2. Forslag til tematime neste USAM: Brukermedvirkning i forskning i praksis med en forsker og en bruker SANKS Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern Ønske om å invitere begge brukerne i USAM til dette møtet - fast observatør, og vara observatør. Cecilie Javo undersøker og foreslår opplegg for møtet i Karasjok, med besøk på SANKS m.m.

18 Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer versjon_ xlsx Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste Tall i hele tusen Prosjektnummer Søknadstype Søker Institusjon Prosjekttittel Klassifikasjon satsingsområder Stipendiat Gjenstående tildeling Tildelingsbeløp 2015 Tildelingsbeløp 2016 Tildelingsbeløp 2017 Tildelingsbeløp 2018 Tildelingsbeløp 2019 Tildelingsbeløp 2020 Siste år for denne tildelingen Kommentar SFP Postdoktorstipend Tove Aminda Hanssen Nord- Patient reported outcomes after coronary interventions Helsefaglig Tove Aminda Hanssen SFP Postdoktorstipend Roy M. Bremnes SFP Postdoktorstipend Ellen Nordal Nord- Molecular profiling of resected prostate cancer: prognostic impact of immune cells in the tumor microenvironment Elin Richardsen Nord- Barneleddgikt i Norden- en kohortstudie med fokus på regnbuehinnebetennelse, livskvalitet og prognose Ellen Nordal SFP Postdoktorstipend Lill-Tove Busund universitet Epigenetic and genetic alterations in non-small cell lung cancer Samer Al-Saad SFP Ph.d.-stipend Rasmus Goll Nord- Triggers of Immunopathology in Inflammatory Bowel Disease Richard Heitmann SFP forskningsprosjekt Tom Dønnem universitet Molecular Mechanisms in non-small cell lung cancer Nord- Production of reactive oxygen species a possible cause of SFP Ph.d.-stipend Øivind Irtun postoperative insulin resistance Martin Hagve Towards detection and treatment of Neonatal Alloimmune Nord- Thrombocytopenia: Development of advanced reagents for diagnosis Maria Therese SFP Postdoktorstipend Tor Brynjar Stuge and prophylaxis. Ahlen Nord- Molecular mechanisms related to necrosis and inflammation in breast SFP Postdoktorstipend Elin Synnøve Mortensen cancer kvinnehelse Silje Fismen SFP Ph.d.-stipend Ørjan Samuelsen Nord- Investigation of treatment options for infections caused by multidrugresistant ß-lactamase-producingenterobacteriaceae Ilya Nikolaevich Zykov SFP Postdoktorstipend Assami Rösner SFP Ph.d.-stipend Kirsti Ytrehus Nord- Strain and strain rate imaging: clinical implementations of global and regional myocardial function Assami Rösner Nord- Uric acid and Xanthine Oxidase in Heart Disease Jon Viljar Norvik SFP Ph.d.-stipend Tom Eirik Mollnes Nordlandssykehuset HF Mediators of endothelial activation in sepsis Stig Nymo SFP Postdoktorstipend John-Bjarne Hansen universitet The Role of Microparticles in the Pathogenesis of Venous Thromboembolism (VTE) Irina Starikova SFP forskningsprosjekt Corinna Lau Nordlandssykehuset HF The role of CD14 in inflammation and its cross talk with complement SFP Ph.d.-stipend John-Bjarne Hansen Nord- Respirasjon og risiko for venøs tromboembolisme Trond Børvik SFP forskningsprosjekt Tom Eirik Mollnes Nordlandssykehuset HF The role of complement in the inflammatory reaction Nord- Early diagnostics of upcoming breast cancer from blood and tumor SFP Postdoktorstipend Lill-Tove Busund tissue Line Moi SFP Videreførte 1 av 24

19 Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer versjon_ xlsx Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste Tall i hele tusen Prosjektnummer Søknadstype Søker Institusjon Prosjekttittel Klassifikasjon satsingsområder Stipendiat Gjenstående tildeling Tildelingsbeløp 2015 Tildelingsbeløp 2016 Tildelingsbeløp 2017 Tildelingsbeløp 2018 Tildelingsbeløp 2019 Tildelingsbeløp 2020 Siste år for denne tildelingen Kommentar SFP Postdoktorstipend Claus Klingenberg SFP forskningsprosjekt Kirsti Ytrehus SFP Ph.d.-stipend Nina Emaus SFP Ph.d.-stipend Åshild Bjørnerem SFP Postdoktorstipend Maja-Lisa Løchen SFP Ph.d.-stipend Anne Elise Eggen SFP Ph.d.-stipend Rolf Jorde Nord- Genomic analysis of Staphyloocccus haemolyticus Pauline Cavanagh Mekanistiske undersøkelser av forskjeller mellom hann og hunn universitet hjerter ved hypertrofi og hjertesvikt Nord- Livsstil og overvektsproblematikk i en ungdomsgruppe helsefaglig Anne-Sofie Sand universitet Cortical Porosity - Target for Fracture Prevention: The Tromsø Study Rajesh Shigdel universitet Favorable and unfavorable cardiovascular outcomes of physical activity Bente Morseth Langvarig bruk av smertestillende legemidler i befolkningen. Nord- Forekomst og betydning av risikofaktorer, smertefølsomhet og Per-Jostein kontraindikasjoner. farmasøytisk Samuelsen Nord- Den globale vitamin D studien Yvonne Pasing SFP Ph.d.-stipend Tom Dønnem SFP Ph.d.-stipend Claus Klingenberg SFP forskningsprosjekt Trond Flægstad SFP Postdoktorstipend Marit Dahl Solbu Nord- Angiogenesis and immunological markers in non-small celll lung cancer Erna-Elise Paulsen Nord- Atopisk sykdom hos ungdom i Nord-Norge Martin Sørensen universitet MikroRNA og kjemoresistens ved neuroblastom Nord- Uric acid and novel renal markers in heart and kidney disease Marit Dahl Solbu SFP forskningsprosjekt Lars Uhlin-Hansen universitet Munnhulekreft, - patobiologiske aspekter SFP Ph.d.-stipend Ganesh Acharya SFP forskningsprosjekt Bjørn Odvar Eriksen Investigation into some genetic aspects of preeclampsia: Role of Nord- Laeverin in the pathophysiology of preeclampsia and genome copy number variations in maternal and umbilical cord blood Mona Nystad Nord- MicroRNAs and age-related loss of kidney function part II Toralf Melsom SFP forskningsprosjekt Ole Petter Rekvig universitet Human and murine lupus nephritis molecular biology, genetics and epigenetics SFP Ph.d.-stipend Jon Florholmen Biomarker for early Inflammatory events and future Clinical outcomes Nord- in Inflammatory bowel disease based on a Systems biological Approach (BICISA) Mona Dixon Gundersen SFP SFP forskningsprosjekt forskningsprosjekt Åshild Bjørnerem Jon Florholmen universitet Cortical Porosity - Target for Fracture Prevention: The Tromsø Study Nord- Molecular immunopathology and translation to clinical practice in inflammatory bowel disease SFP Videreførte 2 av 24

20 Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer versjon_ xlsx Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste Tall i hele tusen Prosjektnummer Søknadstype Søker Institusjon Prosjekttittel Klassifikasjon satsingsområder Stipendiat Gjenstående tildeling Tildelingsbeløp 2015 Tildelingsbeløp 2016 Tildelingsbeløp 2017 Tildelingsbeløp 2018 Tildelingsbeløp 2019 Tildelingsbeløp 2020 Siste år for denne tildelingen Kommentar SFP SFP SFP forskningsprosjekt - delt forskerstipend forskningsprosjekt - delt forskerstipend forskningsprosjekt Maria Tunset Grinde Turid Hellevik John-Bjarne Hansen Nord- Role of tumor stromal fibroblasts in the overall response of NSCLC tumors to radiotherapy Maria Tunset Grinde Nord- Ceramide metabolism and intrinsic radiation response of NSCLC tumors Turid Hellevik Nord- Gene variants and risk of venous thromboembolism - the replication study SFP forskningsprosjekt Vegard Heimly Brun Nord- The role of growth hormone in ageing and memory consolidation SFP SFP forskningsprosjekt Ole-Lars Brekke Nordlandssykehuset HF forskningsprosjekt Forskerstipend Truls Myrmel Betydning av mikrorna og komplementsystemet for inflammasjon i en human fullblodsmodell for sepsis Nord- Cardioprotection by hormone targeting of autophagy Åsa Birna Birgisdottir SFP forskningsprosjekt Forskerstipend Elin Mortensen universitet The impact of regulatory RNA as diagnostic factors and therapeutic targets in breast cancer Tonje Fiskaa SFP forskningsprosjekt Ole-Jakob How Nord- DIASHOCK SFP Ph.d.-stipend Lill-Tove Busund SFP Ph.d.-stipend Toralf Melsom SFP Ph.d.-stipend Christer Einvik SFP Ph.d.-stipend Claus Klingenberg universitet Novel signature mirnas for upcoming breast cancer - identification of molecular targets and pathways helsefaglig Charles Johannessen Oxidative stress and inflammation as risk factors for chronic kidney Nord- disease in old age - The Renal Iohexol-clearance Survey Follow-Up Study (RENIS-FU) Jørgen Schei Nord- LncRNA og kjemoresistens i aggressive neuroblastomer Peter Utnes Nord- Adaption mechanisms and novel virulence factors in Staphylococcus haemolyticus Eirin Esaiassen SFP Ph.d.-stipend Kristin Hegstad SFP Ph.d.-stipend Rune Sundset universitet Bad bugs demand new drugs Theresa Wagner Nord- Proton beam therapy in treatment of breast cancer Mana Rasi Ansatt kandidat. Ingen ytterligere endring i utbetalingsplanen for SFP Ph.d.-stipend Gunnvald Kvarstein SFP Ph.d.-stipend Nina Emaus Nord- Tverrfaglig, gruppebasert behandling av pasienter med kroniske smerter Lena Danielsson universitet The influence of birth weight and obesity on fractures and peak bone mass in Norwegian boys and girls between years of age. The Tromsø Study: Fit Futures helsefaglig Tore Christoffersen SFP Videreførte 3 av 24

21 Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer versjon_ xlsx Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste Tall i hele tusen Prosjektnummer Søknadstype Søker Institusjon Prosjekttittel Klassifikasjon satsingsområder Stipendiat Gjenstående tildeling Tildelingsbeløp 2015 Tildelingsbeløp 2016 Tildelingsbeløp 2017 Tildelingsbeløp 2018 Tildelingsbeløp 2019 Tildelingsbeløp 2020 Siste år for denne tildelingen Kommentar SFP Ph.d.-stipend Marijke Van Ghelue SFP Ph.d.-stipend Heidi Tiller SFP Postdoktorstipend Tom Dønnem SFP Postdoktorstipend Øystein Grimstad What are the molecular consequences of BRCA1 and BRCA2 variants Nord- of unknown clinical significance in a Norwegian breast cancer population? Elisabeth Jarhelle Nord- Maternelle HLA klasse I antistoff hos mor og blodplatemangel hos foster og nyfødt Jesper Dahl Nord- Molecular markers in non-small cell lung cancer Thomas Kilvær Nord- Innate immune responses and microbial involvement in the pathogenesis in hidradenitis suppurativa Øystein Grimstad SFP Postdoktorstipend Vegard Heimly Brun universitet The role of growth hormone in ageing and memory consolidation Angel Moldes- Anaya SFP Postdoktorstipend Bård Ove Karlsen Nordlandssykehuset HF Betydning av mikrorna og komplementsystemet for inflammasjon i en human fullblodsmodell for sepsis Bård Ove Karlsen SFP Postdoktorstipend Anne-Sofie Furberg Nord- Psoriasis and cardiovascular disease - The Tromsø Study Kjersti Danielsen SFP forskningsprosjekt Forskerstipend Ørjan Samuelsen Nord- Mechanisms for the spread of transferable multidrug-resistance: the role of sublethal concentrations of antibiotics and consequences Maria Chiara Di Luca Endret fra postdoktorstipend til forskerstipend. Kandidat tiltrer Endret utbetalingsplan. SFP Postdoktorstipend Ann Ragnhild Broderstad universitet Self-reported myocardial infarction in Sami and non-sami populations in Northern Norway. The SAMINOR study samisk Bent-Martin Eliassen Endret utbetalingsplan. SFP SFP forskningsprosjekt Forskerstipend Ole Morten Seternes universitet forskningsprosjekt Knut Tore Lappegård Nordlandssykehuset HF Targeting the signaling pathway defined by the atypical MAP kinases ERK3 - a potential therapeutic approach for lung and breast cancer. farmasøytisk Anna Czarna Mangel på komplementfaktor 5 (C5): Kartlegging av den genetisk defekten og betydningen av komplementfaktor 5 for inflammasjonsprosessen og infeksjonsforsvaret SFP SFP SFP SFP Nord- Uric acid in heart and kidney disease. Exogenous and endogenous forskningsprosjekt Svetlana Zykova regulation of purine metabolism Dmitri Svistounov forskningsprosjekt Erik Waage Nielsen Universitetet i Nordland Ny behandling av kirurgisk sepsis Effekt av omega-3 flerumettet fett på blodplater, endotel-funksjon og inflammatoriske parametre hos personer med familiær forskningsprosjekt Anders Hovland Nordlandssykehuset HF hyperkolesterolemi forskningsprosjekt - Why do some women break their bones, while others do not? The Åshild Bjørnerem delt forskerstipend Åshild Bjørnerem universitet Tromsø Study og Luai Ahmed SFP Ph.d.-stipend Ruth H. Paulssen SFP Ph.d.-stipend Rasmus Goll SFP Ph.d.-stipend Sonja E. Steigen universitet Epigenetics in inflammatory bowel disease (IBD) Amir Rad Nord- Behandling av irritabel tarmsykdom gjennom fekal mikrobiotisk Peter Holger transplantasjon Johnsen Nord- Munnhulekreft,- en multisenterstudie for påvisning og verifisering av biomarkører som verktøy for mer personrettet behandling. Inger-Heidi Bjerkli SFP Videreførte 4 av 24

22 Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer versjon_ xlsx Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste Tall i hele tusen Prosjektnummer Søknadstype Søker Institusjon Prosjekttittel Klassifikasjon satsingsområder Stipendiat Gjenstående tildeling Tildelingsbeløp 2015 Tildelingsbeløp 2016 Tildelingsbeløp 2017 Tildelingsbeløp 2018 Tildelingsbeløp 2019 Tildelingsbeløp 2020 Siste år for denne tildelingen Kommentar SFP Ph.d.-stipend Terje Kristian Steigen Renal Sympathetic Denervation for Treatment Resistant Hypertension Nord- and Potential Effects on Glucose Metabolism and Cardiovascular Risk- Factors (Re-Shape CV-Risk) Atena Miroslawska SFP Postdoktorstipend Ole Petter Rekvig universitet Prostate cancer: The impact of inverse expression of the antiapoptotic Trap 1 and pro-apoptotic DNaseI genes on prognosis and therapy resistance Dhivya Thiyagarajan SFP Postdoktorstipend Amjid Iqbal Nord- Hvem har nytte av hjerte CT undersøkelse? Seleksjon, diagnostisk presisjon og behandlingseffekt SFP Videreførte 5 av 24

23 Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer versjon_ xlsx Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste Tall i hele tusen Prosjektnummer Aldersforskning Søknadstype Søker Institusjon Prosjekttittel SFP Ph.d.-stipend Torgeir Engstad Claudia Rodriguez- SFP forskningsprosjekt Aranda SFP Ph.d.-stipend Assami Rösner Klassifikasjon satsingsområder Stipendiat Gjenstående tildeling Tildelingsbeløp 2015 Tildelingsbeløp 2016 Tildelingsbeløp 2017 Tildelingsbeløp 2018 Tildelingsbeløp 2019 Nord- Hjerneslag, risikofaktorer og prognose Helse-Nord og Helse-Midt Aldersforskning Hanne Frøyshov Psychomotor and cognitive changes in early Alzheimer s disease and universitet their association with white matter degeneration alders-forskning Prediction of outcome after transcatheter or open conventional Nord- surgery for severe aortic stenosis in elderly patients with echocardiography aldersforskning Didrik Kjønås Tildelingsbeløp 2020 Siste år for denne tildelingen Kommentar SFP Ph.d.-stipend Elena Kamycheva Rehabilitering Genetic polymorphisms related to calcium homeostasis and thyroid Nord- function in association with the risk of osteoporosis and low energy fractures in the subjects > 65 years old. The Tromsø Study Aldersforskning Ieva Zostautiene SFP Ph.d.-stipend Audny Anke Nord- Pårørendes erfaringer: Omsorgsbelastning, helsetilbud og livstilfredshet ved traumatisk hjerneskade. En norsk multisenterstudie helsefaglig Unn Sollid Manskow SFP forskningsprosjekt Lena Klasson Heggebø Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF Cognitive and emotional functions in sick listed patients going through occupational rehabilitation: A multiregional study rehabilitering SFP Ph.d.-stipend Cathrine Arntzen Nord- Sammenheng mellom rehabiliteringstilbud og livskvalitet ett år etter hjerneslag i Nord-Norge og Danmark. En mixed method studie. helsefaglig/rehabilitering Synne Garder Pedersen SFP Ph.d.-stipend Audny Anke Sammenheng mellom funksjon etter hjerneslag og behandlings- og Nord- rehabiliteringstiltak i en norsk og en dansk kohort. En internasjonal sammenlignende prospektiv multisenterstudie. rehabilitering Guri Heiberg Årssum per institusjon (SFP) Totalt Nord universitet Sykehusapotek Nord HF Nordlandssykehuset HF Finnmarkssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Universitetet i Nordland Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF Totalt Årssum per søknadstype (SFP) Totalt forskningsprosjekt forskningsprosjekt Forskerstipend forskningsprosjekt - delt forskerstipend Korttidsprosjekt (inkludert små driftsmidler) Korttidsstipend for fullføring av ph.d. Kun søknad om utenlandsstipend Ph.d.-stipend Postdoktorstipend Totalt SFP Videreførte 6 av 24

24 Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer versjon_ xlsx Nye tildelinger Somatisk forskningsprogram (SFP) Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste Listene er sortert etter prosjekttype Tall i hele tusen HNprosjektnummer SFP Søknadstype Søker Institusjon ProsjektTittel forskningsprosjekt Tom Eirik Mollnes Nordlandssykehuse t HF Klassifikasjon satsingsområder Stipendiat Total for perioden Tildeling 2015 Tildeling 2016 Tildeling 2017 Tildeling 2018 Tildeling 2019 Tildeling 2020 Tildeling 2021 The Role of Complement in Human Disease - Targets for Therapeutic Inhibition Siste år for denne tildelingen Kommentar SFP forskningsprosjekt Ole Petter Rekvig UiT Norges arktiske universitet Regulation and impact of DNaseI and Trap 1 in lupus nephritis and prostate cancer SFP SFP forskningsprosjekt forskningsprosjekt - Forskerstipend Elin Mortensen Elizabeth G. A. Fredheim UiT Norges arktiske universitet The impact of regulatory RNA as diagnostic factors and therapeutic targets in breast cancer Universitetssykehu set Nord- Discovering virulence determinants in S. haemolyticus SFP Korttidsstipend for fullføring av ph.d. Eiliv Lund UiT Norges arktiske universitet Risk Factors and Blood gene expression in endometrial cancer: the NOWAC Study Oxana Gavrilyuk SFP Korttidsstipend for fullføring av ph.d. Elin Mortensen UiT Norges arktiske universitet Inflammasjon ved brystkreft Stine Figenschau SFP Kun søknad om utenlandsstipend Solbu, Marit Dahl Universitetssykehu set Nord- Uric acid and novel renal markers in heart and kidney disease SFP Kun søknad om utenlandsstipend Amjid Iqbal Universitetssykehu set Nord- Hvem har nytte av hjerte CT undersøkelse? Seleksjon, diagnostisk presisjon og behandlingseffekt SFP Ph.d.-stipend John-Bjarne Hansen SFP Ph.d.-stipend Nina Emaus SFP Ph.d.-stipend Inger Torhild Gram SFP Ph.d.-stipend Pål Øian SFP Ph.d.-stipend Ellen Nordal Universitetssykehu set Nord- Universitetssykehu set Nord- UiT Norges arktiske universitet Universitetssykehu set Nord- Universitetssykehu set Nord- Impact of acute infectious diseases on the risk of venous thromboembolism Gro Grimnes The influence of birth weight and childhood weight development on overweight and obesity, body composition and bone strength in young adults. The Tromsø Study: Fit Futures Helsefaglig forskning Elin Evensen Does smoking and risk of lung cancer overall, according to histological subtypes and lung cancer mortality differ by gender? Merethe Selnes Hansen Kroniske bekkensmerter hos kvinner - konservativ tverrfaglig behandling i gruppe sammenlignet med individuell konservativ behandling. En randomisert kontrollert studie. Helsefaglig forskning Ane Sigrid Henriksen Temporomandibular joint involvement in juvenile idiopathic arthritis. Validation of clinical findings and imaging in a large multicentre study. Thomas Angell Augdal SFP Ph.d.-stipend Hege Sagstuen Haugnes Universitetssykehu set Nord- Second malignant neoplasms and causes of death among survivors of germ-cell testicular cancer in Denmark, Sweden and Norway Ragnhild Hellesnes SFP Postdoktorstipend Mona Johannessen SFP Postdoktorstipend Elin Hadler-Olsen UiT Norges arktiske universitet UiT Norges arktiske universitet Exploring the anti-inflammatory therapeutic potential of novel bacterial molecules Fatemeh Askarian The metastasis-promoting protein Nephronectin: distribution and mechanisms of action Synnøve Magnussen SFP Nye 7 av 24

25 Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer versjon_ xlsx Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste Tall i hele tusen HNprosjektnummer Søknadstype Søker Institusjon ProsjektTittel Klassifikasjon satsingsområder Stipendiat Total for perioden Tildeling 2015 Tildeling 2016 Tildeling 2017 Tildeling 2018 Tildeling 2019 Tildeling 2020 Tildeling 2021 Siste år for denne tildelingen Kommentar SFP Korttidsstipend for fullføring av ph.d. Marit Dahl Solbu Universitetssykehu set Nord- Uric Acid in Heart and Kidney Disease Hilde-Merete Storhaug SFP Korttidsstipend for fullføring av ph.d. Ole-Jakob How Universitetssykehu set Nord- Forskerlinjestudent A.B. Kildal sitt prosjekt om mikrosirkulasjon ved akutt hjertesvikt Anders B Kildal SFP Korttidsstipend for fullføring av ph.d. Jan Norum Universitetssykehu set Nord- Development of longitudinal normative MRI-standards for the paediatric skeleton to better understand pathology- with focus on Juvenile Idiopathic Arthritis Derk Avenarius SFP Korttidsstipend for fullføring av ph.d. Baldur Sveinbjørnsson UiT Norges arktiske universitet Novel alternatives for neuroblastoma treatment targeting the eicosanoid pathway Igor Snapkov SFP Korttidsprosjekt Gunnar Knutsen SFP Postdoktorstipend Geir Bertelsen SFP Postdoktorstipend Therese von Hanno SFP Korttidsprosjekt Kristin Fenton SFP Korttidsprosjekt Claus Klingenberg Universitetssykehu set Nord- Capture the Fracture across Regions in Norway Universitetssykehu Ny strategisk tildeling til set Nord- Tromsø Eye Study 2 - Diabetic retinopathy Strategisk HN satsing Geir Bertelsen postdoktorstipend Nordlandssykehuse Ny strategisk tildeling til t HF Netthinnens sirkulasjon og tykkelse Strategisk HN satsing Therese von Hanno postdoktorstipend UiT Norges Ekstra tildeling til arktiske universitet In vivo imaging of TLS in kidneys of lupus prone mice korttidsprosjekter Universitetssykehu set Nord- Tarmmikrobiomet til premature barn en norsk Ekstra tildeling til multisenter studie korttidsprosjekter SFP Korttidsprosjekt Kim Erlend Mortensen Universitetssykehu Ekstra tildeling til set Nord- Preventing postoperative liver failure korttidsprosjekter SFP Korttidsprosjekt Lars Marius Ytrebø SFP Korttidsprosjekt Marit Dahl Solbu SFP Korttidsprosjekt Terje Kristian Steigen SFP Korttidsprosjekt Dag Hvidsten Rehabiliteringsforskning Universitetssykehu set Nord- Universitetssykehu set Nord- Universitetssykehu set Nord- Universitetssykehu set Nord- Molecular Regulation of Renal Physiology and Pathophysiology by Naphthoquinones The cardiorenal axis: influence of syndecan-1, novel urinary markers, uric acid and proinsulin on heart and kidney disease. The Tromsø Study Ekstra tildeling til korttidsprosjekter Ekstra tildeling til korttidsprosjekter "Renal Sympathetic Denervation for Treatment Resistant Hypertension and Potential Effects on Glucose Metabolism and Cardiovascular Risk-Factors (Re-Shape CV-Risk) " Ekstra tildeling til 2015 korttidsprosjekter Kartlegging av flått, Borrelia i flåtten og Borreliaantistoffer Ekstra tildeling til hos blodgivere i Nord-Norge korttidsprosjekter SFP Ph.d.-stipend Tove Aminda Hanssen Universitetssykehu set Nord- Coronary heart disease and cardiac rehabilitation Utsatt oppstart fra 1.3. til Rehabilitering og helsefaglig forskning Siv Jorunn Storli Olsen Utbetalingsplanen 2018 endret. SFP Korttidsstipend for fullføring av ph.d. Audny Anke Universitetssykehu set Nord- Kognitive følger etter hjertestans. Rehabilitering Marte Ørbo SFP Nye 8 av 24

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15 Møtereferat Møtetype: HSAM Høgskolesamarbeidet Møtedato: 19.03.15 Møtested: MHL 11.202 MH- bygget UiT Neste

Detaljer

Referat. Tilstede på møtet:

Referat. Tilstede på møtet: Referat Vår ref. 2015/366-13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 22.11.2015 Møtetype: Universitetssamarbeidet Samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø

Detaljer

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG Referat AU USAM Vår ref. 2015/304-14 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Sted/Dato: Bodø, 04.03.2016 Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Styresak Forskningsstrategi i Helse Nord informasjon

Styresak Forskningsstrategi i Helse Nord informasjon Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00 Bodø, 17.9.2015 Styresak 99-2015 Forsknings i Helse Nord 2016-2020 - informasjon Formål Formålet med denne

Detaljer

Referat AU USAM. Agenda Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Vår ref.

Referat AU USAM. Agenda Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Vår ref. Referat AU USAM Vår ref. 2015/304 Referent/dir.tlf.: Kristina Lindstrøm/93483077 Sted/Dato: Bodø, 31.05. 2017 Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og

Detaljer

Møtereferat. Forfall Bjørn Olsen, Nord universitet

Møtereferat. Forfall Bjørn Olsen, Nord universitet Møtereferat Vår ref. 2015/595-18 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 986 84 862 Sted/Dato: Bodø, 01.12.2017 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Møtereferat. Universitetet i Nordland, møterom CA3093 Fellesmøte med HSAM, 20.november 2013, Tromsø (heldagsmøte) Eget møte 20.november kl.

Møtereferat. Universitetet i Nordland, møterom CA3093 Fellesmøte med HSAM, 20.november 2013, Tromsø (heldagsmøte) Eget møte 20.november kl. Møtereferat Vår ref. 2012/89 /506-51 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 24.09.2013 Møtetype: Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og Universitetet

Detaljer

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011 Møtereferat Vår ref. 2010/945 /506 13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 05.12.2011 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Styresak /4 Forskningsstrategi i Helse Nord , plan for arbeidet

Styresak /4 Forskningsstrategi i Helse Nord , plan for arbeidet Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/4 Forsknings i Helse Nord 2016-2020, plan for arbeidet Formål Gjeldende forsknings

Detaljer

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020 Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020 Prosjektnummer Tildelingsbeløp 2019 Tildelingsbeløp 2020 SFP993-11 Postdoktorstipend Tove Aminda Hanssen Nord- Patient reported outcomes

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2015/ Kristina Lindstrøm/ Bodø,

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2015/ Kristina Lindstrøm/ Bodø, Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2015/366-34 Kristina Lindstrøm/93483077 Bodø, 18.11.2016 Referat Møtetype: USAM Møtedato: 08.15 12.45 4. november 2016 Møtested: Helsefak, UiT. Møterom U8 103 Neste møte:

Detaljer

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020 Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020 Prosjektnummer Tildelingsbeløp 2019 Tildelingsbeløp 2020 SFP993-11 Postdoktorstipend Tove Aminda Hanssen SFP994-11 Postdoktorstipend

Detaljer

3. Informasjon om evaluering fellesmøte mellom HSAM og USAM 17.11.2011

3. Informasjon om evaluering fellesmøte mellom HSAM og USAM 17.11.2011 Vår ref. 2010/342-76 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nord RHF Sted/Dato: Bodø, 18.05.2012 Møtereferat Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 15.mars i Tromsø, fra kl 10.00-15.00

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2003 200300016-53 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Journaldato: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 20.01.2015 Vedr. Tromsø Kommune - etablering av midlertidig

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-53/012 Bodø, 8.6.2017 Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Kopi av protokollen var ettersendt. Se

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2012/351-67/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 4.12.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 4. desember 2013 Møtested:

Detaljer

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2016-2021

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2016-2021 Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2016-2021 SFP993-11 SFP994-11 SFP1030-12 SFP1032-12 SFP1042-12 forskningsprosj ekt Tove Aminda Hanssen Roy M. Bremnes Ellen Nordal Lill-Tove Busund

Detaljer

Møteinnkalling. Deltakere: Faste medlemmer Vara ved forfall fra faste medlemmer Brukerrepresentant Administrasjon Invitert foredragsholder

Møteinnkalling. Deltakere: Faste medlemmer Vara ved forfall fra faste medlemmer Brukerrepresentant Administrasjon Invitert foredragsholder Møteinnkalling Vår ref. :2010/342 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 4.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested:

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-66/012 Bodø, 19.9.2014 Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Se vedlagt kopi. side 88 Protokoll

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning i forskning NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Oppdraget OD 2013 De regionale helseforetakene har i samarbeid,

Detaljer

REFERAT FRA HØGSKOLESAMARBEIDETS MØTE 5. JUNI 2009.

REFERAT FRA HØGSKOLESAMARBEIDETS MØTE 5. JUNI 2009. Saksbehandler: Sissel Holla, 75 51 29 33 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.6. Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Høgskolesamarbeidets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-65/012 Bodø, 17.9.2015 Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Se vedlagt kopi. side 49

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-15/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.2.2016 Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Vedlagt oversendes

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA UNIVERSITETSSAMARBEIDETS MØTE 27.MARS 2009

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA UNIVERSITETSSAMARBEIDETS MØTE 27.MARS 2009 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.04.2009 200800091-76 506 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Bodø, 18.3.2016 Styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018, jf. helseforetaksloven 21 Saken behandles

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

Journaldato: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.01.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-52/012 Bodø, 7.6.2013 Styresak 85-2013/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Se vedlagt kopi. side 105 Protokoll

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Møte i Høgskolesamarbeidet 28. november 2012, Bodø. Fellesmøte mellom USAM og HSAM 29. november 2012, Bodø.

Møte i Høgskolesamarbeidet 28. november 2012, Bodø. Fellesmøte mellom USAM og HSAM 29. november 2012, Bodø. Vår ref. 2010/342-89 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nord RHF Sted/Dato: Bodø, 17.07.2012 Møtereferat Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 27. juni i Bodø, fra kl 09.30-14.30

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Kristina.lindstrom@helse-nord.no Helen Sagerup Helen.sagerup@unn.no Referat møte i NSG Dato: 18.05.2017

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Ansvarlig for parallellsesjonen:

Ansvarlig for parallellsesjonen: Program for parallellsesjon 1 NORDOMRÅDESATSINGEN STORE AUD. MH-BYGGET Ansvarlig for parallellsesjonen: Anne C. Silviken, psykolog/ stipendiat, Samisk Nasjonalt Kompetansesenter psykisk helsevern, Helse-Finnmark

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2013/308-2/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 22.1.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 22. januar 2014 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2014/717 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 10.6.2015 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 10. juni 2015 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Detaljer

Referat USAM 9.mars 2017

Referat USAM 9.mars 2017 Saksnr.: Saksbehandler/tlf.: Sted/dato: 2015/366 Kristina Lindstrøm/93483077 Bodø, 21.03.2017 Referat USAM 9.mars 2017 Møtetype: USAM Møtedato: 9. mars 2017 kl. 08.45 15.00 Møtested: Helsefak, UiT. Rådsrommet

Detaljer

Journaldato: 9.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 9.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 11.01.2013 - Endring av journalansvarlig

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.11.2016 Tid: 09:00-14.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-47/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 11.9.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. september 2013 Møtested: Helse Nord RHF

Detaljer

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler NSG 17.11.2016 Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Det må legges bedre

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon:

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon: Protokoll Vår ref.: 2017/8 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 16.3.2017 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 16. mars 2017 Møtested: Helse Nord RHF, Bodø Neste møte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-41/012 Bodø, 15.5.2013 Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Sakspapirene var ettersendt. Se

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-62/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 28.02.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Regionalt brukerutvalg

Detaljer

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 13.09.2017 Sted : Nordlandssykehuset, Bodø Tidspunkt: 12:30 15:30 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2016/3545 /SPP

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 25.SEPTEMBER 2009

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 25.SEPTEMBER 2009 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 06.10.2009 200800091-96 506 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Journaldato: 21.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 21.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.02.2011 Høringssvar: Endring av prioriteringsforskriften

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I HØGSKOLESAMARBEIDET 3. MARS 2010. Høgskolesamarbeidet avholdt møte 3. mars 2010 i Helse Nord RHF sine lokaler i Bodø.

REFERAT FRA MØTE I HØGSKOLESAMARBEIDET 3. MARS 2010. Høgskolesamarbeidet avholdt møte 3. mars 2010 i Helse Nord RHF sine lokaler i Bodø. Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.03.10 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REFERAT FRA MØTE I HØGSKOLESAMARBEIDET

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017 Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-102/012 Bodø, 10.11.2017 Styresak 133-2017/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017 Se vedlagt kopi. Protokoll

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i helseforskning, Diakonhjemmet sykehus 4.november

Detaljer

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset Strategi for forskning i Helgelandssykehuset 2017-2021 Innledning Forskning en av de fire lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om Spesialisthelsetjenester 1. Det er en virksomhet som utføres

Detaljer

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008 Forslag til vedtak: Protokoll

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-42/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 21.8.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 21. august 2013 Møtested:

Detaljer

VEILEDER til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2008

VEILEDER til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2008 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 30.06.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: VEILEDER til søknad om forskningsmidler

Detaljer

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy 2017 Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy Ragnhild Barclay Håkstad (Postdoktor) 3 748 000 Risk factors for persistent back pain in

Detaljer

Faglig rapportering 2015. Vedlegg: prosjektrapporter

Faglig rapportering 2015. Vedlegg: prosjektrapporter Faglig rapportering 2015 Vedlegg: prosjektrapporter Dato: 7. mars 2016 Forsiden: Hovedbygningen ved distriktspsykiatrisk senter i Mosjøen i høstskrud. Foto: Helgelandssykehuset/Bjørn Leirvik Psykiatrisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1 ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1. INNLEDNING Endokrinologisk forskningsgruppe ble etablert våren 2009 med professor som leder. Gruppen består av 15 aktive forskere. Forskningsfelt inkluderer

Detaljer

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-78/012 Bodø, 24.10.2013 Styresak 120-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Detaljer

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 4.DESEMBER 2009

Universitetssamarbeidets medlemmer og varamedlemmer REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 4.DESEMBER 2009 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.12.2009 2200800091-108 506 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Nye tildelinger per institusjon. tildelinger per institusjon

Nye tildelinger per institusjon. tildelinger per institusjon Nye tildelinger per institusjon Nye tildelinger per institusjon Første tildelingsår 17 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Rehabiliteringssenteret s kurbad 502 17 331 14 121 13 709 2 783 17 763 13 746 11

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Larsen Medlem IMB. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Larsen Medlem IMB. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 20.04.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Magritt

Detaljer

Møtereferat. UiT, Helsefak., rådsrommet 10.juni kl. 0830-1400 i Bodø, Helse Nord. Tilstede

Møtereferat. UiT, Helsefak., rådsrommet 10.juni kl. 0830-1400 i Bodø, Helse Nord. Tilstede Møtereferat Vår ref. 2010/529 /506 66 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø 12.04.2011 Møtetype: Universitetssamarbeidet, samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og Universitetet

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda Møteinnkalling Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014 Til: Dekan helse- og sosialfag, Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth Dekan helse- og sosialfag, Solrun

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017

Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017 Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017 Tabell 1. Fordeling av antall søknader og antall innstilt til støtte etter søknadskategori 1 a. Alle søknader

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

Søkers navn Søknadstype Institusjon Prosjekttittel Sum

Søkers navn Søknadstype Institusjon Prosjekttittel Sum Anita Ryningen Post-transplant adoptive t-cell immunotherapy Anne Margrete Øyan Identifying new therapeutic compounds against cancer using in vitro and in vivo screening models - basic mechanisms and developments

Detaljer

Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU Bjørn Gustafsson, forskningsdekan

Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU Bjørn Gustafsson, forskningsdekan Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU 2014 Bjørn Gustafsson, forskningsdekan Samarbeidsorganet HMN-NTNU Midler fra HMN RHF forvaltes av Samarbeidsorganet og Felles forskningsutvalg, og det utlyses en

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.50 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

UTKAST pr. 081210, rev. 180111

UTKAST pr. 081210, rev. 180111 UTKAST pr. 081210, rev. 180111 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Saksbehandler: diverse STYRESAK 80-2009 REFERATSAKER Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-64 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Møtedato: 23.

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-27/012 Bodø, 7.4.2017 Styresak 41-2017/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Kopi av protokollen

Detaljer

Forskningsutlysningen for 2015 noen hovedpunkter

Forskningsutlysningen for 2015 noen hovedpunkter 1 Forskningsutlysningen for 2015 noen hovedpunkter Informasjonsmøter august 2015 UNN 19.august NLSH 21.august Tove Klæboe Nilsen Elin Evensen Vidar Anderssen For dere som har søkt før Mye er likt fra i

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Mona Søndenå Ole I. Hansen Svein

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 20.04.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 20.04.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-101/012 Bodø, 11.11.2016 Styresak 143-2016/5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Se vedlagt kopi. Side 94

Detaljer

Postadresse Besøksadresse

Postadresse Besøksadresse Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 21. juni 2017 Vår ref: Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Gudrun B. Rollefsen

Detaljer

Sak 01/2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 01/2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvašvuođasuddjen Samisk Nasjonalt Kompetansesenter (SANKS) - psykisk helsevern: PROTOKOLL FRA MØTE I

Detaljer

Journaldato: 22.4.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 19.04.

Journaldato: 22.4.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 19.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.4.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 24.04.2015 Svar på høring - Evalueringsrapport øvelse

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 10.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.02.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyre ved IHO

Detaljer