Årsmelding Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Innhold Forskning og fagutvikling Utdanning og kompetanse Nettverk og tjenesteutvikling Internasjonal kontakt Vurdering og konklusjon Vedlegg 1: Personelloversikt Vedlegg 2: Publikasjoner og presentasjoner Vedlegg 3: Helsetjenesten til syke eldre: Kronikk Vedlegg 4. Nordisk kongress i allmennmedisin: Leder

2 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) ble etablert permanent i 2007 ved Universitetet i Tromsø (St.prp. nr ) med faglig og finansiell støtte fra Helsedirektoratet og Helse Nord. Årsmeldingen reflekterer en bred og omfattende aktivitet innenfor senterets prioriterte områder. Dokumentet og mer informasjon om senteret finnes på nettstedet NSDMs formål er: - å fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene - å bygge bro mellom praksis og akademi - å bidra til økt kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene. Forskning og fagutvikling Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling Programmet gir såkornmidler til lokale prosjekter og PhD prosjekter med relevans for distriktsmedisin. Ved utlysning første halvår i 2011, fikk fem prosjekter tildelt midler. På grunn av lavere økonomisk tilskudd enn budsjettert fant man ikke å kunne utlyse midler for annet halvår. Man valgte i stedet å prioritere veiledning og oppfølging av igangværende prosjekter. Interne NSDM prosjekter I fem prosjekter er analyse og arbeid med artikler i god gjenge. Prosjektene er presentert ved flere anledninger; Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø (juni), WONCA Europe konferansen i Warzawa (september) og Nidaroskongressen i Trondheim (oktober). 1) Fastlegene og samhandlingsreformen v/ Peder A. Halvorsen 2) Betydning av avlønning, organisering og lokalisering for rekruttering, praksisprofil og arbeidsdeling v/ Birgit Abelsen 3) Kvalitet på turnustjenesten i kommunene v/ Svein Steinert 4) Studie av samhandling i akuttmedisinske team i primærhelsetjenesten (Kommune-BESTmodellen) v/ Helen Brandstorp (PhD prosjekt) 5) Medisinsk lederskap i distrikt v/ Jan Hana (PhD prosjekt) Eksterne PhD prosjekter som har fått støtte fra NSDM 1. Studie av akuttinnleggelser ved Hallingdal sjukestugu v/ Øystein Lappegard 2. Aspects of health services in Sami areas v/margrete Gaski 3. Beslutninger om henvisninger blant fastleger v/ Unni Ringberg 4. Analyse av lokal variasjon i bruk av spesialisthelsetjenester v/trygve Deraas 5. A doctor close at hand. How GPs view their work in cancer care v/ May-Lill Johansen 2

3 Doktordisputas 2011 Fred Andersen: A community-based factorial trial on Alzheimer s disease. Effects of expectancy, recruitment methods, comorbidity and drug use. The Dementia Study in Northern Norway Med Àrran Lulesamiske Senter i Drag som vertskap disputerte Fred Andersen for PhD graden 21.oktober. Dette var en unik historisk begivenhet for Àrran senteret og den samiske befolkningen i Tysfjord. Disputasen ble gjennomført med akademisk stil og verdighet. Bildet viser doktorand og direktør ved Àrran i forgrunnen, opponenter og disputasleder i bakre rekke. Internasjonalt forskningsnettverk NSDM har i 2011 inngått samarbeid med Helse Finnmark om prosjektet Recruit and retain med støtte fra EUs Northern Periphery Programme. Prosjektet ledes fra Skottland, og Norge er ett av seks deltagende land i et internasjonalt nettverk. Gjennom dette får NSDM tilgang til komparative data om rekruttering og stabilisering av helsepersonell til utkantområder, som vil gi supplerende kunnskap i forhold til våre nasjonale studier Utdanning og kompetanse Revisjon av medisinstudiet i Tromsø I forbindelse med den pågående revisjonen av medisinstudiet i Tromsø har NSDM v/ Svein Steinert bistått med planlegging og gjennomføring av en studietur for fakultetsledelsen til distriktsorienterte medisinerutdanninger i USA og Canada (mai). Vi har også vært involvert i studierevisjonen på flere måter blant annet ved en studietur til Århus (september) og ved å delta i drøftingsmøter og gi høringsinnspill. Veiledning NSDM ansatte og personer med faglig tilknytning til senteret har fulgt opp tidligere veilednings- og undervisningsaktivitet i medisinsk grunnutdanning ved norske universiteter. Vi har også fortsatt vår medvirkning i legers videre- og etterutdanning i en rekke kurs og veiledningsgrupper, inkludert det nasjonale veiledningsprogrammet for turnusleger i kommunehelsetjenesten. 3

4 Endring av turnustjenesten Høringsinnspill og møter om forslaget til Nybyrjarstillinger for legar har i løpet av 2011 medført betydelige justeringer av det opprinnelige forslaget. Vi er fornøyd med at de fleste innspill vi fremmet i den felles høringsuttalelsen fra NSDM, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø er imøtekommet. Fra et distriktsperspektiv er de viktigste elementene at man ønsker å beholde en sentral fordeling av begynnerstillinger, at sykehustjenesten og distriksttjenesten søkes som blokkstillinger, og at man tar særskilte hensyn til rekrutteringssvake kommuner i søknadsprosessen. Det anbefales også å videreutvikle den gruppebaserte veiledningen av turnusleger, og at NSDM og UiT trekkes aktivt med i dette arbeidet. Nettverk og tjenesteutvikling Nettstedet Vår web-redaktør Helen Brandstorp har sørget for å gjøre NSDMs nettsted aktuelt gjennom fortløpende presentasjoner av senterets aktiviteter og distriktsmedisinske nyheter. Antall besøk på nettstedet har økt sterkt i Helen Brandstorp var i 2011 også web-ansvarlig for nettstedet til Nordisk Kongress i Allmennmedisin. Helsetjenester til syke eldre En ekspertgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere Helsetjenester til syke eldre leverte sin rapport i januar Ivar J. Aaraas, som ledet ekspertgruppen, har oppsummert rapportens hovedkonklusjoner i en aviskronikk (se vedlegg 4). Lokale prosjekter NSDM ansatte har i løpet av 2011bidratt med råd og veiledning i en rekke lokale prosjekter med relevans for medisinsk praksis i distrikt: - Senjalegen (stabilisering og rekruttering av personell) - Hallingforsk (sykestuer, desentralisert dialyse) - Bjarkøy (pleiepersonell som ressurs i akuttmedisin) - Salten (prehospitale observasjonsenheter) - Alta (forskergruppe blant allmennleger) - Vest-Telemark (studie av distriktsmedisinske særpreg) - Røros (lokalmedisinsk senter) Nettverkskonferanse I oktober arrangerte Hallingforsk (v/ Robert Tunestveit) en nettverkskonferanse med fokus på sykestuer/intermediæravdelinger med deltakere fra primærhelsetjenesten i Alta, Hallingdal og Nord- Sverige og fra de allmennmedisinske universitetsmiljøer i Tromsø/NSDM og Oslo. Etter inspirerende 4

5 nettverkssamlinger i Alta i fjor og i Hallingdal dette året, ble det foreslått å ha neste års konferanse i Nord-Sverige i samarbeid med miljøet for gläsbygdsmedisin. Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene NSDM har bidratt med midler og medvirker (v/helen Brandstorp) i et nasjonalt prosjekt om e-læring i akuttmedisin for allmenn- og turnusleger. I samarbeid med akutt-teamet i Bjarkøy og Akuttmedisinsk klinikk UNN har NSDM utarbeidet forslag til en nasjonal konferanse om Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene som skal arrangeres i Harstad juni Film og priser I samarbeid med filmskaperen Ellen Astri Lundby har NSDM hatt hovedansvar for produksjon av den dokumentariske kortfilmen Dr Forsdahl s Curve, om Anders Fordahls legegjerning og forskning. Filmen som hadde premiere under Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø i juni, har fått meget god mottakelse. Den er senere vist ved en rekke anledninger, blant annet på Nidaroskongressen i forbindelse med tildelingen av Anders Forsdahls minnepris. Filmen har engelske undertekster og antas å være et medisinsk historisk dokument i framtidig opplysnings- og utdanningsvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt. Anders Forsdahls minnepris Sverre Rørtveit ble tildelt Anders Forsdahls minnepris for Han fikk prisen for sitt langvarige virke som distrikts- og kommunelege i Austevoll kommune. Prisvinneren har gjort en enestående innsats for å fremme akuttmedisinsk beredskap og allmennmedisinsk forskning ut fra behov og betydning for lokalsamfunnet. I Austevoll har han gjort mange unge turnuslegers møte med primærhelsetjenesten til en faglig appetittvekker. Forelesning og prisutdeling skjedde på Nidaroskongressen i Trondheim i oktober. Løvetannprisen Vår medarbeider i Telemark Elisabeth Swensen ble hedret med Norsk forening for allmennmedisin sin Løvetannpris ved Nidaroskongressen. I en velbegrunnet nominasjon heter det blant annet: Den allmennmedisinske diskurs hadde ikke vært den samme uten årets Løvetann. Hennes virke som allmennpraktiker og kommunelege i en liten landkommune på Østlandet gjennom mere enn 30 år, har sikret legitimitet til hennes tallrike utspill, innspill, ideer og provokasjoner. NSDM gratulerer og er stolt på Elisabeths vegne! 5

6 Internasjonal kontakt Nordisk kongress i allmennmedisin Vår hovedaktivitet på det internasjonale området 2011 har vært planlegging og gjennomføring av Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø. Kongressen gikk av stabelen juni 2011 i strålende sommervær med over 1000 deltakere. Vi gjennomførte en omfattende deltakerevaluering i etterkant. Denne bekreftet vårt inntrykk av en i all hovedsak vellykket kongress på et høyt faglig nivå. Våre erfaringer er nærmere beskrevet i en leder i Scandinavian Journal of Primary Health Care (se vedlegg 5). Annen internasjonal aktivitet Annet internasjonalt kontaktarbeid der NSDM ansatte har medvirket i 2011 inkluderer: - Pomorprosjektet (gruppebasert utdanning for allmennleger i Nordvest Russland) - Recruit &Retain (tidligere omtalt prosjekt støttet av EUs Northern Periphery Program) - WONCA Europe konferanse, Warzawa (NSDM ansatte bidro med workshop og presentasjoner) - Society for Medical Decision Making, Chicago (Peder A. Halvorsen) - Studieturer til universiteter/legeutdanninger i USA, Canada og Danmark for ledelsen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT (Svein Steinert) Vurdering og konklusjon I 2011 har vi videreført arbeidet med å oppfylle føringer innenfor senterets prioriterte aktivitetsområder ut fra signaler fra Styringsgruppen og i styringsdialogen med Helsedirektoratet. Foruten å arrangere en vellykket Nordisk kongress i allmennmedisin, har vi bidratt med veiledning og råd både i lokale, nasjonale og større internasjonale utviklingsprosjekter. Vår vitenskapelige produksjon er økende og nær knyttet til spørsmål av strategisk betydning for praksis og helsetjeneste i distrikt. Vi har for tredje år på rad klart å holde tilnærmet regnskapsmessig balanse med lavere økonomiske tilskudd enn vi søkte om. NSDMs høye aktivitetsnivå i 2011 hadde ikke vært mulig uten en betydelig merinnsats fra våre ansatte, utover vanlig arbeid, i helger og i ferier. 6

7 Vedlegg 1: Personelloversikt 2011 Stilling Person Ansvar og oppgaver Leder/professor (100 %) Ivar J. Aaraas Overordnet faglig og administrativt ansvar for senterets samlede aktivitet. Koordinering og veiledning av forskning. Sekretær for Styringsgruppen Nestleder/ utdanningsleder (100 %) Svein Steinert Utdannings- og nettverksaktiviteter med fokus på rekruttering og stabilisering av leger. Nasjonal koordinator for turnusveiledningsprogrammet. Sekretær for Fagrådet Forskningsleder (60 % ) Peder A. Halvorsen Strategi, planlegging og veiledning av forskningsaktivitet. Ledelse av forskernettverk. Sekretær for Programrådet 1.Webredaktør (8 mnd 25 %, 4 mnd 5%) Helen Brandstorp Webredaktør for nettstedene til NSDM og Nordisk kongress i allmennmedisin Studie av akuttmedisinsk teamarbeid (Kommune Best) 2. PhD-stipendiat (eksterne midler) Rådgiver økonomi Per Baadnes Ansvar for økonomi og regnskap. Støttefunksjon møter, konferanser, forsknings- og webaktiviteter. (100 %) Førstekonsulent (20 %) Inger Lise Hansen Selnes Administrative oppgaver for Styringsgruppen, personaladministrasjon, forsknings- og undervisningsaktivitet. Regionale nettverks koordinatorer Elisabeth Swensen Robert Tunestveit Helge Lund Råd/innspill til aktivitetsplan, årsrapport, nettsted, konferanser, kurs, undervisning. Lokalt/regionalt veilednings- og nettverksarbeid (4 x 20 %) Karsten Kehlet Forsker stilling (50 %) Birgit Abelsen Gjennomføring av studie vedr. rekruttering, praksisprofil og arbeidsdeling blant medisinske studenter og primærleger. 7

8 Vedlegg 2: Publikasjoner og presentasjoner Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter 1. Abelsen B, Olsen JA. Does an activity based remuneration system attract young doctors to general practice? (submitted) 2. Andersen F. A community-based factorial trial on Alzheimer s disease. Effects of expectancy, recruitment methods, comorbidity and drug use. The Dementia Study in Northern Norway. ISM skriftserie nr 121. PhD grad, oktober Andersen F, Viitanen M, Halvorsen DS, Straume B, Engstad TA. Co-morbidity and drug treatment in Alzheimer s disease. A cross sectional study of participants in the Dementia Study in Northern Norway. (submitted). 4. Andersen F, Halvorsen DS, Straume B, Viitanen M, Wilsgaard T, Engstad TA. The effect of stimulation therapy and donepzil on cognitive performance in Alzheimer s disease. A community based RCT with a two-by-two factorial design. (submitted) 5. Brandstorp H. Mestring i grenseland. Intervju med Aino Maria Snellman. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: Deraas TS, Berntsen GR, Hasvold T, Forde OH: Does long-term care use within primary health care reduce hospital use among older people in Norway? A national five-year population-based observational study. BMC Health Services Research 2011, 11: Gaski M, Melhus M, Deraas T, Førde OH. Use of health care in the main area of Sami habitation in Norway catching up with national expenditure rates. Rural and Remote Health, Published May Avaiable: http//:www.rrh.org.au 8. Gyrd-Hansen D, Halvorsen P, Nexøe J, Nielsen J, Støvring H, Kristiansen I. Joint and separate evaluation of risk reduction: impact on sensitivity to risk reduction magnitude in the context of 4 different risk information formats. Med Decis Making 2011;31(1):E1-E Halvorsen KH, Stensland P, Granas AG. A qualitative study of physicians and nurses experiences of multidisciplinary collaboration with pharmacists participating at case conferences. International journal of Pharmacy Practice. Doi: /j xP 10. Halvorsen PA, Wisløff TF, Støvring H, Aasland O, Kristiansen IS. Therapeutic decisions by number needed to treat and survival gains: a cross-sectional survey of lipid-lowering drug recommendations. Br J Gen Pract 2011;61(589): Hana J, Rudebeck CE. Leadership in rural medicine: the organization on thin ice? Scand J Prim Health Care Jun; 29 (2) : Doi: / Epub 2011 Apr Hilpüsch F, Parchat P, Fenes S, Aaraas IJ, Gilbert M. Pleie og omsorgspersonell i akuttmedisinske team. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: Johansen M-L, Steinert S, Halvorsen P, Aaraas IJ. The cheerful buzzing of Nordic Voices. Scand J Prim Health Care, 2011; 29: Olsen F, Abelsen B, Olsen JA. Improving response rate and quality of survey data with a scratch lottery ticket incentive. (submitted) 15. Swensen E. Alt var mye bedre under krigen. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: Swensen E. Offer? Unnasluntrer? Heltinne? Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: Swensen E. Folkeskikk er fag. Jubileumsbilag til Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131. Andre artikler og rapporter 1. Aaraas IJ, Bruun Wyller T, Jensvold M, Bjøru H, Olsen A, Rinnaas IH, Bing-Jonsson PC, Folgerø T, Tveito L. Helsetjenesten til syke eldre. Rapport fra en ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, januar Aaraas IJ. Helsetjenesten til syke eldre Kronikk, Nordlys 2. februar Abelsen B, Gaski M. Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune. Rapport 2011:4. Norut Alta. 4. Brandstorp H. webside ansvarlig, nordisk kongress i allmennmedisin, 5. Brandstorp H. Caring for people where they are. Doktor i Nord 2011; 1: Brandstorp, H. (ekspertgruppemedlem). Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Brandstorp, H. Akuttmedisin på tynn is. Fagtidsskriftet HMT 2011;6: Brandstorp H. Sterud B. Kampen om legers utdanning. Kronikk. Dagens medisin 2011;4: Brandstorp H. Akuttmedisin langt fra sykehus sted for nytenking? Helse Medisin Teknikk, nr

9 10. Blinkenberg J, Brandstorp H, Flingtorp LD, Linnerud EL, Nielsen BK. E-læringsressurser i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger Blinkenberg J, Brandstorp H, Flingtorp LD, Linnerud EL, Nielsen BK. Akuttmedisin for allmennleger på nett. Utposten nr Hilpüsch F, Parschat P, Fenes S. Bjarkøymodellen et lokalt akuttmedisinsk team. Utposten 2011; 2: Jensvold M, Seim A. Prehospital bruk av observasjonssenger under legevakt pasientforløp, reinnleggelser og faglig forsvarlighet. Rapport fra Fosen DMS November Johansen M-L, Steinert S, Aaraas I. Helsehjelp til folk der er. Kronikk, Nordlys 15. Juni Landøy E, Boonstra E, Graue M. Kvalitet i helsetenesta er diabetesomsorga i samsvar med gjeldande retningslinjer. Skriftserien nr Høgskolen i Bergen. 16. Rønnevik DH. Kjekt på Bokn folkehelsearbeid i en liten kommune. Utposten 2011; 6: Tunestveit R (medforfatter). Handlingsplan for forebygging av kroniske nyresykdommer. HDir rapport, juli (http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapporter/handlingsplan_for_forebygging_og_behandli ng_av_kronisk_nyresykdom 2011_ Stensland P, Lea J-P, Olsborg C, Straume K, Brandstorp H. Gode leger i distriktene. Kronikk Dagbladet 31. mai Swensen E. Psykisk helse- en hellig ku. Kronikk. Dagbladet 6. april Swensen E. Velkommen til fastlegen. Aftenposten 18. mai Swensen E. Yte etter evne. Klassekampen 16. juni Swensen E. Er all kunnskap nyttig? Klassekampen 13. juli Swensen E. Feilbarlighet. Klassekampen 27. august Swensen E. Å skape verden. Klassekampen 17. september Swensen E. Bekymringsbutikken. Klassekampen 31. oktober Swensen E. Kappløpet mot Utøya. Aftenposten 10. november Presentasjoner 1. Aaraas IJ. Uheldige hendelser i helsetjenesten. Medisinens iboende usikkerhet. Medisinstudiet i Tromsø, februar Aaraas IJ. Konsultasjonen. Kommunikasjonsutfordringer i allmennmedisin. Grunnkurs A allmennmedisin, Voss mars Aaraas IJ. Uheldige hendelser. Arbeid med avvik og klager som kvalitetsarbeid. Fylkesmannes turnuskurs Troms, april Aaraas IJ. Ekspertgruppens tilrådning knyttet til kommunal medfinasiering av sykehustjenster, KS konferanser i Tromsø og Lakselv, mai Aaraas IJ. Presentasjon av dokumentarfilmen om Anders Forsdahl. Sommeravslutning Helsesvitenskapelig fakultet UiT, juni Aaraas IJ. Å leve med usikkerhet og uheldige hendelser. Etiske perspektiver. Medisinstudiet Tromsø, august Aaraas IJ. Medisinens iboende usikkerhet. Klagearbeid som kvalitetsarbeid. Fylkesmannes turnuskurs Troms, november Aaraas IJ. Medisinerutdanning i primærhelsetjenesten i Nord-Norge. Fortid og framtid. Kurs for praksislærere og medarbeidere. Tromsø, desember Abelsen B. Samfunnsodontologi. Forelesning på tannpleierutdanningen i Tromsø, mars Abelsen B. Fra ide til prosjekt: Design. Grunnkurs D, Tromsø, april Abelsen B. Økt bruk av tannpleiere i tannhelsetjenesten, økonomiske og fagpolitiske konsekvenser. Lærermøte ved tannpleierutdanningen, IKO, UiT, mai Abelsen B, Olsen JA. Does the existing Norwegian remuneration (payment) system attract young doctors to general practice? Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Abelsen B. Økt bruk av tannpleiere i tannhelsetjenesten, økonomiske og fagpolitiske konsekvenser. Fylkestannlegemøte, Tønsberg, august Abelsen B. Fra ide til prosjekt: Design. Grunnkurs D, Tromsø, oktober Abelsen B. Financing health care. FH-studiet, Tromsø, november Abelsen B. Ekspertevaluator for Europakommisjonen på EUs 7. rammeprogram, HEALTH 2011, mars Andersen F. Seminar om demens. Frivillighetssentralen, Bodø kommune 29. mars

10 18. Andersen F. Behandlingsalternativer ved demens, Nasjonalforeningen for Folkehelse, Bodø 1. april Andersen F. Drug use and co-morbidities in participants with and without Alzheimer`s disease. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Andersen F. Methodological challenges in Alzheimer research. The effect of recruitment methods, inappropriate drugs and participants expectancies. Onsdagsmøte ISM 21. September Andersen F. Demens og relaterte sykdommer. Årsaker, symptomer og forløp. Pårørende skole Bodø kommune, 4. oktober Brandstorp H. Hvordan arrangere kurs i akuttmedisin for allmennleger. NFA s årlige samling for kurskomitee-ledere. Soria Moria, januar Brandstorp H. Kursledelse og div forelesninger på akuttmedisinkurs for turnusleger i Troms og Finnmark, februar, mars, september Brandstorp H. Trening i samhandling i lokale akuttmedisinske team - hvorfor og hvordan. Norsk legevaktsforums lederkonferanse, Hurtigruta, mars Brandstorp H. Den samiske pasienten i allmennpraksis. Medisinstudiet Tromsø, april Brandstorp H. Biography and biology is bound together. How to change our practice? Innlegg på Workshop, Nordisk congress I allmennmedisin, Tromsø, juni Brandstorp H. Why doing action research in Norwegian Medicine. Innlegg International AR symposium, Porto Alegre, Brasil, juni Brandstorp H. Samhandling i feltet akuttmedisin. Stiftelsen Norsk Luftambulanses stipendiatsamling. Tromsø, november Deraas TS, Berntsen GR, Hasvold T, Førde OH. Does long term care use reduce hospital use among older people in Norway? A national five-years population-based observational study. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Halvorsen PA. So much for shared decision making? GPs beliefs vs. patient preferences for survival gains from statin therapy. Foredrag Nordisk Risikogruppe, Stockholm, januar Halvorsen PA.. Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Spesialistutdanningen i allmennmedisin, Grunnkurs D, Tromsø, april Halvorsen PA, Kolstrup N. Hvordan skal vi få til forskning? Veiledning, finansiering. Spesialistutdanningen i allmennmedisin, Grunnkurs D, Tromsø, april 2011 og oktober Halvorsen PA. Trygdemedisin. Fylkesmannens turnuskurs, Finnmark, Vadsø, april og november Dalen K, Tunestveit R, Lappegard Ø, Furnes Ø, Langfeldt E, Halvorsen PA, Ingvarsson C. Cottage hospitals: Powerhouses of rural medicine. Symposium, Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Halvorsen PA, Harmsen CG, Edwards A, Kristiansen IS. Shared decision making - can it be a reality? Workshop, Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Jeppesen JC, Halvorsen PA. Winter Sports Injury Database in Trysil, the Largest Recreational Skiing Resort of Norway. Poster, Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Halvorsen PA. Fastlege og forsker i distrikts-norge how to do? Nord-Norge konferansen, Sommarøy, september Halvorsen PA. Hva er en god beslutning? Om risiko og medisinske beslutninger. Fagkongress, Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF, Hammerfest, september Halvorsen PA. Risikokommunikasjon. Individuelt forebyggende helsearbeid, risikovurdering og sykeliggjøring, kasuistikker. Spesialistutdanningen i allmennmedisin, Grunnkurs A, Bodø, september Halvorsen PA. Forskning i Alta. Samarbeidsseminar Hallingdal Alta, Ål, oktober Halvorsen PA, Aasland OG, Kristiansen IS. Fastlegers vurdering av levetidsgevinst ved statinbehandling. Nidaroskongressen, Trondheim, oktober Halvorsen PA, Steinert S, Aaraas IJ. Ønsker fastleger å være næringsdrivende? Nidaroskongressen, Trondheim, oktober Stahl J, Col NF, Kuntz K, Hamner J, Halvorsen PA. Short course: Medical Decision Making 101: Common Methods and Applications. Society for Medical Decision Making s 33 rd Annual Meeting, Chicago, oktober Halvorsen PA, Steinert S, Abelsen B, Aaraas IJ. Professional development, remuneration or good prospects for the family: What does it take to attract young doctors to general practice? Workshop 17 th WONCA Europe Conference Warzawa, September

11 45. Halvorsen PA, Aaraas IJ. Allmennmedisin som fag. Medisinstudiet i Tromsø, september Halvorsen PA, Aaraas IJ. Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Spesialistutdanningen i allmennmedisin, Grunnkurs D, Tromsø, oktober Hana J. Leadership style in rural primary medicine. What is delivered by the lead physician? Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Hasvold T, McKinstry B. Telemedicine in primary health carechallenges in function, implementation and experiences. Symposium. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Hilpüsch F, Parchat P, Fenes S, Aaraas IJ, Gilbert M. Nursing personnel: A resource in the treatment of out of hospital incidents in rural communities The Bjarkøy model. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Kehlet K, Aaraas IJ, Steinert S. Senja doctor project: Recruiting and stabilizing the general practitioner workforce in rural Norway. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Kehlet K. Senjalegen, samhandlingsreformen og fremtiden. Lokal samahandlingskonferanse Lenvik/Løkta, juni Kehlet K. Tema modell Senjalegen: Utfordringer og gevinster. Regional samhandlingskonferanse for allmennleger i Hardanger, Hardanger folkemuseum, september Lund H. Erfaring som gruppeveieleder for turnusleger. Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Oppland, september Lund H. Lokalt engasjement i folkehelsearbeidet i en liten kommune. Folkehelsekonferansen på Hamar, september Lund H. Lokalt ulykkesforebyggende arbeid. Foredrag Norsafety, oktober Lund H. Oppslag i TV2 og Aftenposten om forebygging av lårhalsbrudd hos eldre i en liten kommune. 57. Parschat P, Fenes SP, Hilpüsch F, Aaraas IJ, Gilbert M. Nurses experiences with acute care and local team training in a rural community in Northern Norway. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Skodvin KG: Prosjekt PreOb: Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Fra sykestue til øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Geriatri i Nord, Bodø, 22. september Skodvin KG: Prosjekt PreOb: Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Fra sykestue til øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagdag Lofotleger, Stamsund, 17. november Steinert S. Fastlegeordningen. Medisinstudiet i Tromsø, januar Steinert S. Konsultasjonsutfordringer. Medisinstudiet i Tromsø, februar Steinert S. Rural medicine in Tibet MPH-studiet i Tromsø, mars Steinert S. Framtidige kompetansebehov i primærlegetjenesten hvorfor og hvordan? Helsefakultetets konferanse: Morgendagens helsearbeidere i nord, UiT, april Steinert S. Uheldige hendelser i helsetjenesten. Kurs i nasjonale fag for utenlandsstudenter, UiT, mai Steinert S, Halvorsen PA, Aaraas IJ. Interns in general practice what can we learn from the career choices? Workshop 17 th WONCA Europe Conference, Warzawa, September Steinert S. Individuell plan og rusavhengige i kommunehelsetjenesten. Grunnkurs A, Bodø, september Steinert S. Evaluation of 17th Nordic congress of General Practice. Tampere, Finland, September Steinert S. Erfaringer fra Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø. Allmennmedisinsk universitetsmøte, Sundvollen, oktober Steinert S, Halvorsen PA, Aaraas IJ. Turnuslegers valg av yrkeskarriere. Nidaroskongressen Trondheim, oktober Steinert S. Fastlegens rolle i legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Medisinstudiet i Tromsø, desember

12 VEDLEGG 3 12

13 VEDLEGG 4 13

Årsmelding 2010. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Årsmelding 2010. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Årsmelding 2010 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Innhold Forskning og fagutvikling Utdanning og kompetanse Nettverk og tjenesteutvikling Internasjonal kontakt Vurdering og konklusjon Vedlegg

Detaljer

Årsmelding 2012. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Årsmelding 2012. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Årsmelding 2012 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Innhold Bakgrunn og formål Forskning og fagutvikling Utdanning og kompetanse Nettverk og tjenesteutvikling Internasjonal kontakt Vurdering og

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 3. ORGANISERING OG RAPPORTERING 4. AKTIVITETSPLAN 2011. Forskning og fagutvikling

1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 3. ORGANISERING OG RAPPORTERING 4. AKTIVITETSPLAN 2011. Forskning og fagutvikling PLANDOKUMENT 2011 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 3. ORGANISERING OG RAPPORTERING 4. AKTIVITETSPLAN 2011 Forskning og fagutvikling Utdanning og kompetanse Nettverk og tjenesteutvikling

Detaljer

Årsmelding 2008. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Årsmelding 2008. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Årsmelding 2008 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Innhold Innledning Fagutvikling og forskning Utdanning og kompetanse Nettverk og tjenesteutvikling Internasjonal kontakt Personell Økonomi Oppsummering

Detaljer

Distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning i Nord-Norge

Distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning i Nord-Norge Distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning i Nord-Norge Årsmøte i Svensk forening for Glesbygdsmedisin, Hemavan 23. - 24. april 2009 Svein Steinert Litt om egen bakgrunn Utdannet ved Universitet i Oslo

Detaljer

HVORFOR ER PRIMÆRHELSETJENESTEN EN VIKTIG OG NØDVENDIG UNDERVISNINGSARENA?

HVORFOR ER PRIMÆRHELSETJENESTEN EN VIKTIG OG NØDVENDIG UNDERVISNINGSARENA? Ivar J. Aaraas/Svein Steinert Dekanmøtet Svalbard 27. mai 2009 HVORFOR ER PRIMÆRHELSETJENESTEN EN VIKTIG OG NØDVENDIG UNDERVISNINGSARENA? WHY IS PRIMARY HEALTH CARE AN IMPORTANT AND NECESSARY ARENA FOR

Detaljer

Lokalt akuttmedisinsk team

Lokalt akuttmedisinsk team Sykepleiernes erfaring med akuttmedisin og lokal teamtrening i Bjarkøy kommune en undersøkelse fra 2009 Petra Parschat, Kommunelege i Bjarkøy Sissel P. Fenes, Pleie- omsorgleder I Bjarkøy kommune Frank

Detaljer

Øystein Lappegard kommuneoverlege Ål. doktorgradsstipendiat UiO

Øystein Lappegard kommuneoverlege Ål. doktorgradsstipendiat UiO Øystein Lappegard kommuneoverlege Ål forskar Vestre Viken HF doktorgradsstipendiat UiO Akuttinnleggingar utanfor sjukehus St.meld. nr. 47 Samhandlingsreformen Utvikling av lokalmedisinske sentra for behandling

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Smuler og brød Forskningsmidler og forskningsinfrastruktur i primærhelsetjenesten ( smuler ) vs. spesialisthelsetjenesten ( brød

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut?

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Erik Zakariassen Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse

Detaljer

Samvalg. Farmasidagene 2015. Simone Kienlin. Prosjektkoordinator Delprosjekt regionalt nettverk Kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst

Samvalg. Farmasidagene 2015. Simone Kienlin. Prosjektkoordinator Delprosjekt regionalt nettverk Kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst Samvalg Farmasidagene 2015 Simone Kienlin Prosjektkoordinator Delprosjekt regionalt nettverk Kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst Mitt valg Indikasjon samvalg alternativ Medisinsk problem krever valg innebærer

Detaljer

Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår

Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår Samhandling og legeutdanning i distrikt (SAMLED); status i siste prosjektår Eirik Hugaas Ofstad, LIS med avd Nordlandssykehuset/lektor

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 INNHOLD. Bakgrunn Side 2. 2. Oppgaver og aktiviteter.. Side 2. 3. Personell... Side 6. 4. Organisasjon... Side 7. 5 Regnskap.

ÅRSMELDING 2006 INNHOLD. Bakgrunn Side 2. 2. Oppgaver og aktiviteter.. Side 2. 3. Personell... Side 6. 4. Organisasjon... Side 7. 5 Regnskap. ÅRSMELDING 2006 INNHOLD 1. Bakgrunn Side 2 2. Oppgaver og aktiviteter.. Side 2 3. Personell... Side 6 4. Organisasjon... Side 7 5 Regnskap. Side 8 6. Publikasjoner og presentasjoner.. Side 9 1. BAKGRUNN

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Trening i samhandling i lokale akuttmedisinske team - hvorfor og hvordan

Trening i samhandling i lokale akuttmedisinske team - hvorfor og hvordan Trening i samhandling i lokale akuttmedisinske team - hvorfor og hvordan Helen Brandstorp PhD-student student, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Universitetet i Tromsø og turnusveileder, Fylkesmannen

Detaljer

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling Fastlegeordningen En vellykket helsereform som krever videreutvikling Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Fastlegeordningen - bakgrunn Danmark, Nederland

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Handlingsplan for kronisk nyresykdom

Handlingsplan for kronisk nyresykdom Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet: Utarbeide en handlingsplan for kronisk, med vekt på forebygging og tidlig behandling i primærhelsetjenesten. Planen skal også innbefatte utredning av levende giver

Detaljer

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling!

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! 1 2 4500 dødsfall per år ved norske sykehus? 3 20.Sept 2004 11.Oktober 2004 Et samarbeid mellom Felles mål:

Detaljer

DMS Midt-Troms Der helse sprenger grenser

DMS Midt-Troms Der helse sprenger grenser Rekruttering og stabilitet i den kommunale helse-og sosialtjenesten. Kvalitet og sammenheng i helhetlige pasientforløp Samarbeid mellom tjenesteområder innad i kommunen Interkommunalt samarbeid Samarbeid

Detaljer

Nasjonalt senter for distriktsmedisin Årsmelding 2014

Nasjonalt senter for distriktsmedisin Årsmelding 2014 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Årsmelding 2014 2 INNHOLD Oppsummering... 4 Bakgrunn og formål... 5 Bakgrunn... 5 Formål... 5 Verdier... 5 Oppgaver for NSDM... 5 1. Kunnskapsutvikling, kunnskapsoppbygging

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Fremtidens legevakt. Deltjeneste i primærhelsetjenesten. Del av uoversiktlige nettverk

Fremtidens legevakt. Deltjeneste i primærhelsetjenesten. Del av uoversiktlige nettverk Fremtidens legevakt Deltjeneste i primærhelsetjenesten Del av uoversiktlige nettverk Helen Brandstorp Leder Nasjonalt senter for distriktsmedisin Turnusveileder Fylkesmannen i Troms Først om Nasjonalt

Detaljer

PLANDOKUMENT 2007 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. STRATEGI OG PRIORITERING. Utfordringer i distriktsmedisin. Prioriterte områder

PLANDOKUMENT 2007 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. STRATEGI OG PRIORITERING. Utfordringer i distriktsmedisin. Prioriterte områder PLANDOKUMENT 2007 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. STRATEGI OG PRIORITERING Utfordringer i distriktsmedisin Prioriterte områder Fagutvikling og forskning Utdanning og kompetanse Nettverk og tjenesteutvikling Internasjonal

Detaljer

Fastlegens møte med kreftpasienter. Spesialist allmennmedisin sykehjemslege Bjørn Lichtwarck bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no

Fastlegens møte med kreftpasienter. Spesialist allmennmedisin sykehjemslege Bjørn Lichtwarck bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no Fastlegens møte med kreftpasienter Spesialist allmennmedisin sykehjemslege bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no Presentasjonens innhold 3 pasienter som eks. fastlegens rolle på forløp - og samarbeid kommunehelsetjeneste

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE

MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE Tverrfaglig Master på UiS Stephen J M Sollid, ph.d. 1. Amanuensis, UiS Fagsjef, SNLA (Luft)ambulanselege Legevaktslege Flysykepleier Redningsmann Ambulansearbeider Ph.d.

Detaljer

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark Studentseminaret 13.11.2014 Marianne Vanem Prosjektkoordinator, UiT Fra 2009 desentralisert legeutdanning i Nordland to siste studieår Fra før: 12 5.-årsstudenter

Detaljer

Velkommen! Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Velkommen! Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Velkommen! Regional nettverkssamling innen rehabilitering av personer med lungesykdom Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Regional nettverkssamling innen

Detaljer

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 1 Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 2 Kommunene Nye oppgaver og ansvar; hastetilbud, forskning, folkehelse Nye organisatoriske

Detaljer

Den kliniske farmasøytens rolle

Den kliniske farmasøytens rolle Den kliniske farmasøytens rolle IMM-modellen Pasientsikkerhetskonferansen 20.02.2014 Navn på forfatter av presentasjonen. Velg View, Header and footer for å endre IMM ledermøte HSØ, Astrid Johnsen Redusert

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Samtalegrupper for personer med kols

Samtalegrupper for personer med kols Samtalegrupper for personer med kols - erfaringer fra pilotstudie i Tysvær. Heidi B. Bringsvor. Januar 2015. Piloten inngår i et forskningsprosjekt: Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring

Detaljer

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Samhandlingskonferanse i Mosjøen 15. oktober 2009 Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Først litt om NSDM Erfaringer ved utplassering av

Detaljer

Hvilke konsekvenser har samhandlingsreformen for fastlegene? Jan Emil Kristoffersen

Hvilke konsekvenser har samhandlingsreformen for fastlegene? Jan Emil Kristoffersen Hvilke konsekvenser har samhandlingsreformen for fastlegene? Jan Emil Kristoffersen Fire sentrale spørsmål Hva slags aktivitet fra fastlegens side for å understøtte reformen etterspørres av de andre? Hva

Detaljer

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD KAD-forum Bodø 26.11.14 Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege Øyeblikkelig hjelp døgnopphold en del av samhandlingsreformen Helse-

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Samling 1, 18. mars 2013

Samling 1, 18. mars 2013 Samling 1, 18. mars 2013 Team sammensetning hva kjennetegner et velfungerende team? 08.07.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 1 Hva er et team? En gruppe mennesker Gjensidig avhengige i arbeidsoppgaver

Detaljer

1. Bakgrunn og formål... 3. Bakgrunn... 3. Formål... 3. 2. Distriktsmedisin... 3. 3. Organisasjon og styringsstruktur... 4

1. Bakgrunn og formål... 3. Bakgrunn... 3. Formål... 3. 2. Distriktsmedisin... 3. 3. Organisasjon og styringsstruktur... 4 Plandokument 2015 INNHOLD 1. Bakgrunn og formål... 3 Bakgrunn... 3 Formål... 3 2. Distriktsmedisin... 3 3. Organisasjon og styringsstruktur... 4 Organisasjonens struktur... 4 Faglig forankring... 5 Styringsgruppe...

Detaljer

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Dekanmøtet i medisin 2014 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin og odontologi Helseprofesjonsutdanningenes hovedoppqaver Forskningsbasert utdanning for dagens

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Hvordan forebygge fall blant eldre?

Hvordan forebygge fall blant eldre? Hvordan forebygge fall blant eldre? -prosjektporteføljen til Program for helse-og omsorgstjenester sett på med nye øyne Seminar om innovasjon Per Ivar Høvring, 15/1-2010 Program for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

ALERT- modell for kompetanseheving. Elisabeth Østensvik, FoU-leder Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

ALERT- modell for kompetanseheving. Elisabeth Østensvik, FoU-leder Utviklingssenter for sykehjem i Østfold ALERT- modell for kompetanseheving Elisabeth Østensvik, FoU-leder Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innhold Bakgrunn Om ALERT konseptet ALERT i Østfold Veien videre Innhold Bakgrunn Om ALERT konseptet

Detaljer

Høringsuttalelse Utkast til revidert forskrift om fastlegeordningen i kommunene:

Høringsuttalelse Utkast til revidert forskrift om fastlegeordningen i kommunene: Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Høringsuttalelse Utkast til revidert forskrift om fastlegeordningen i kommunene: Hvor mange nye fastleger trengs for de

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene Anders Grimsmo Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett norskhelsenett NTNU Hovedstrømmer ved innleggelser Primærlegen

Detaljer

Bør turnustjenesten for leger avvikles?

Bør turnustjenesten for leger avvikles? Bør turnustjenesten for leger avvikles? Turnustjenesten ble innført i 1954 fordi nyutdannede kandidater ikke lenger fikk den kliniske treningen de trengte i studiet (8). Målsettingen både den gangen og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TKØ 2011. TKØ har i hovedsak vært finansiert via statlige prosjektmidler i 2011.

ÅRSRAPPORT TKØ 2011. TKØ har i hovedsak vært finansiert via statlige prosjektmidler i 2011. ÅRSRAPPORT TKØ 2011 1. Oppsummering TKØ har i mesteparten av 2011 vært et prosjekt, men et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27 er nå etablert i henhold til vedtak i fylkestingene

Detaljer

Hvilke ressurser og utfordringer har norske sykehjem mht å bedre pasientbehandling?

Hvilke ressurser og utfordringer har norske sykehjem mht å bedre pasientbehandling? Hvilke ressurser og utfordringer har norske sykehjem mht å bedre pasientbehandling? Birgitte Graverholt Senter for kunnskapsbasert praksis bgra@hib.no Nasjonale politiske føringer Lovverk og Forskrifter

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse i Helse-Nord (VAKe HN) oddvar.hagen@telemed.no

Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse i Helse-Nord (VAKe HN) oddvar.hagen@telemed.no På vei mot en felles kommunikasjonsløsning for helse? Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse i Helse-Nord (VAKe HN) oddvar.hagen@telemed.no Videobasert akuttmedisinsk konferanse (VAKe) MÅL; akuttkompetanse

Detaljer

Hva tenker fastlegene? Johnny Mjell Fastlege og helsestasjonslege Fastlegene i Stokke Svært stor stabilitet De fleste er spesialister i allmennmedisin 11544 pasientplasser påp listene, dvs flere enn innbyggertallet

Detaljer

Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter. Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter. Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helhetlig pasientforløp i hjemmet Molde Trondheim Orkdal Molde sykehus

Detaljer

Status november 2009

Status november 2009 Status november 2009 Helse Sør-Øst, Ringerike sykehus, sjukestugu forskningsenhet, IASAM, Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin, UiT Kommunane i, Regionrådet for Andre økonomiske bidragsytarar, Gjensidige

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten

Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Ung og utmattet fra teori til praksis 2008 Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Seniorforsker dr.med. Kirsti Malterud Allmennmedisinsk Forskningsenhet Bergen Unifob Helse Egen bakgrunn Allmennpraksis

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Samhandlingskonferanse i regi av KS, Fylkesmennene og Helse Nord Tromsø 25.-26. mai 2010 Prosjekt

Detaljer

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert?

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert? Regional ReHabiliteringskonferanse Sunnaas sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF 22. Oktober 2013 Kunnskapsesenterets Hvorfor jobbe nye PPT-mal kunnskapsbasert? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, professor i fysioterapi

Detaljer

DPS-leder konferanse...

DPS-leder konferanse... DPS-leder konferanse... Alta16. juni 2011 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Regjeringens politikk psykisk helse Statsbudsjettet videreføring av verdigrunnlaget fra Opptrappingsplanen

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens.

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Irene Røen Sykepleier, MSc, PhD kandidat Alderspsykiatrisk forskningssenter SI, UiO Resource use and disease course in Dementia -

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret OECD OG COMMONWEALTH FUND Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret Norge er et land i verden, herr president, Lars Korvald (1916-2006) i Stortinget i 1972 Verdens helseorganisasjon (WHO) rangerte verdens

Detaljer

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Kommune Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset Styremedlem

Detaljer

Hvorfor er designet så viktig?

Hvorfor er designet så viktig? Din e Idé Protokoll/ prosjektbeskrivelse Design Prosjekt Hvorfor er designet så viktig? Det skal være en beskrivelse som forklarer hvordan forskningsaktiviteten kan fremskaffe robust og interessant ny

Detaljer

Fra idé til prosjekt

Fra idé til prosjekt Fra idé til prosjekt Ny bok: Innovative kommuner Kollektivt entreprenørskap På tvers av sektorgrensene Særegen sprednigsprosess Egen erfaring Huff, kan jeg dette da!? Kommunelege 2 in Deatnu / Tana, 1998-06.

Detaljer

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Wenche Poppe, Innomed 2009 Wenche Poppe og Merete Rørvik INNOMED Nasjonalt nettverk for behovsdrevet

Detaljer

Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak

Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak Marianne Storm Førsteamanuensis i helsevitenskap, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for helsefag Universitetet

Detaljer

Hva skjer innen medisinutdanning i Norge?

Hva skjer innen medisinutdanning i Norge? Hva skjer innen medisinutdanning i Norge? Revisjonsseminar 12.februar 2014 Inger Njølstad prodekan utdanning medisin og odontologi Av og til en følelse av.. Aktuelle tema Alle reviderer sine studieplaner

Detaljer

kommunehelsetjenesten:

kommunehelsetjenesten: Etiske utfordringer og etiske verktøy for kommunehelsetjenesten: litteratur og erfaringer Georg Bollig - Reidar Pedersen - Reidun Førde Seksjon for medisinsk etikk, Universitet Oslo Bergen Røde R Kors

Detaljer

Eldre og legemidler. Hilde Heimli Seniorrådgiver, dr. philos. Merete Steen Seniorrådgiver/lege MPH

Eldre og legemidler. Hilde Heimli Seniorrådgiver, dr. philos. Merete Steen Seniorrådgiver/lege MPH Eldre og legemidler Merete Steen Seniorrådgiver/lege MPH Hilde Heimli Seniorrådgiver, dr. philos Statens helsetilsyn, avdeling for planlagt tilsyn Helsedirektoratet, avdeling for medisinsk utstyr og legemidler

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Utviklingstrekk diabetes Økningen av forekomsten av type 2-diabetes er dramatisk Behandlingen

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam styrking av helsetjenesten på tvers av sykehus og kommune Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam samhandlingsprosjekt

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013 Nasjonal kjernejournal - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013 Pasientseminaret 2013 - Legemiddelverket Innhold Behov og formål Fremdrift og pilot Kjernejournal

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet

KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet Randi Opheim Doktorgradskandidat/Fag og forskningssykepleier Gastromedisinsk

Detaljer

Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital

Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital 1 2 I kjølevannet av 22.juli og A-hus - Planer blir utarbeidet og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge. Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september

Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge. Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september Bakgrunnsinfo Norge står overfor store og komplekse utfordringer innen helsevesenet,

Detaljer

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Utfordringer Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2011-Helse Nord Nord-Norges største virksomhet svært desentralisert Omsetning ca 13,3 mrd NOK Investeringer 1.4 mrd NOK Ca 12500 ansatte

Detaljer

Legerollen innenfor eldreomsorg. Gisle Roksund Spes allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Norsk forening for allmennmedisin

Legerollen innenfor eldreomsorg. Gisle Roksund Spes allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Norsk forening for allmennmedisin Legerollen innenfor eldreomsorg Gisle Roksund Spes allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Norsk forening for allmennmedisin Allmennlegerollen Gisle Roksund 30.august 2008 Side 2 Primary care deals with

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten

Detaljer

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på?

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Marit Solbjør Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Trøndelag Forskning og Utvikling AS Marit.Solbjor@svt.ntnu.no Hvordan er det forsket på

Detaljer

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på?

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Marit Solbjør Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Trøndelag Forskning og Utvikling AS Marit.Solbjor@svt.ntnu.no Hvordan er det forsket på

Detaljer

Legevaktskonferansen 2008 Steinkjer. Presentasjon - innhold. Definisjon Traumepasienten

Legevaktskonferansen 2008 Steinkjer. Presentasjon - innhold. Definisjon Traumepasienten 1 Legevaktskonferansen 2008 Steinkjer 2 Presentasjon - innhold Traumehåndtering suksess faktorer Faglig trygghet gjennom systematisk kunnskap Generelt om TNCC prinsippene Hvordan fungere TNCC prinsippene

Detaljer

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Ingrid Følling, Ph.d stipendiat HiNT, HUNT, ISM,NTNU i samarbeid med Innherred Samkommune Oslo 16.11.2012 Bakgrunn Økning i T2DM Økning i overvekt og fedme

Detaljer