Årsmelding Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Innhold Forskning og fagutvikling Utdanning og kompetanse Nettverk og tjenesteutvikling Internasjonal kontakt Vurdering og konklusjon Vedlegg 1: Personelloversikt Vedlegg 2: Publikasjoner og presentasjoner Vedlegg 3: Helsetjenesten til syke eldre: Kronikk Vedlegg 4. Nordisk kongress i allmennmedisin: Leder

2 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) ble etablert permanent i 2007 ved Universitetet i Tromsø (St.prp. nr ) med faglig og finansiell støtte fra Helsedirektoratet og Helse Nord. Årsmeldingen reflekterer en bred og omfattende aktivitet innenfor senterets prioriterte områder. Dokumentet og mer informasjon om senteret finnes på nettstedet NSDMs formål er: - å fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene - å bygge bro mellom praksis og akademi - å bidra til økt kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene. Forskning og fagutvikling Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling Programmet gir såkornmidler til lokale prosjekter og PhD prosjekter med relevans for distriktsmedisin. Ved utlysning første halvår i 2011, fikk fem prosjekter tildelt midler. På grunn av lavere økonomisk tilskudd enn budsjettert fant man ikke å kunne utlyse midler for annet halvår. Man valgte i stedet å prioritere veiledning og oppfølging av igangværende prosjekter. Interne NSDM prosjekter I fem prosjekter er analyse og arbeid med artikler i god gjenge. Prosjektene er presentert ved flere anledninger; Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø (juni), WONCA Europe konferansen i Warzawa (september) og Nidaroskongressen i Trondheim (oktober). 1) Fastlegene og samhandlingsreformen v/ Peder A. Halvorsen 2) Betydning av avlønning, organisering og lokalisering for rekruttering, praksisprofil og arbeidsdeling v/ Birgit Abelsen 3) Kvalitet på turnustjenesten i kommunene v/ Svein Steinert 4) Studie av samhandling i akuttmedisinske team i primærhelsetjenesten (Kommune-BESTmodellen) v/ Helen Brandstorp (PhD prosjekt) 5) Medisinsk lederskap i distrikt v/ Jan Hana (PhD prosjekt) Eksterne PhD prosjekter som har fått støtte fra NSDM 1. Studie av akuttinnleggelser ved Hallingdal sjukestugu v/ Øystein Lappegard 2. Aspects of health services in Sami areas v/margrete Gaski 3. Beslutninger om henvisninger blant fastleger v/ Unni Ringberg 4. Analyse av lokal variasjon i bruk av spesialisthelsetjenester v/trygve Deraas 5. A doctor close at hand. How GPs view their work in cancer care v/ May-Lill Johansen 2

3 Doktordisputas 2011 Fred Andersen: A community-based factorial trial on Alzheimer s disease. Effects of expectancy, recruitment methods, comorbidity and drug use. The Dementia Study in Northern Norway Med Àrran Lulesamiske Senter i Drag som vertskap disputerte Fred Andersen for PhD graden 21.oktober. Dette var en unik historisk begivenhet for Àrran senteret og den samiske befolkningen i Tysfjord. Disputasen ble gjennomført med akademisk stil og verdighet. Bildet viser doktorand og direktør ved Àrran i forgrunnen, opponenter og disputasleder i bakre rekke. Internasjonalt forskningsnettverk NSDM har i 2011 inngått samarbeid med Helse Finnmark om prosjektet Recruit and retain med støtte fra EUs Northern Periphery Programme. Prosjektet ledes fra Skottland, og Norge er ett av seks deltagende land i et internasjonalt nettverk. Gjennom dette får NSDM tilgang til komparative data om rekruttering og stabilisering av helsepersonell til utkantområder, som vil gi supplerende kunnskap i forhold til våre nasjonale studier Utdanning og kompetanse Revisjon av medisinstudiet i Tromsø I forbindelse med den pågående revisjonen av medisinstudiet i Tromsø har NSDM v/ Svein Steinert bistått med planlegging og gjennomføring av en studietur for fakultetsledelsen til distriktsorienterte medisinerutdanninger i USA og Canada (mai). Vi har også vært involvert i studierevisjonen på flere måter blant annet ved en studietur til Århus (september) og ved å delta i drøftingsmøter og gi høringsinnspill. Veiledning NSDM ansatte og personer med faglig tilknytning til senteret har fulgt opp tidligere veilednings- og undervisningsaktivitet i medisinsk grunnutdanning ved norske universiteter. Vi har også fortsatt vår medvirkning i legers videre- og etterutdanning i en rekke kurs og veiledningsgrupper, inkludert det nasjonale veiledningsprogrammet for turnusleger i kommunehelsetjenesten. 3

4 Endring av turnustjenesten Høringsinnspill og møter om forslaget til Nybyrjarstillinger for legar har i løpet av 2011 medført betydelige justeringer av det opprinnelige forslaget. Vi er fornøyd med at de fleste innspill vi fremmet i den felles høringsuttalelsen fra NSDM, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø er imøtekommet. Fra et distriktsperspektiv er de viktigste elementene at man ønsker å beholde en sentral fordeling av begynnerstillinger, at sykehustjenesten og distriksttjenesten søkes som blokkstillinger, og at man tar særskilte hensyn til rekrutteringssvake kommuner i søknadsprosessen. Det anbefales også å videreutvikle den gruppebaserte veiledningen av turnusleger, og at NSDM og UiT trekkes aktivt med i dette arbeidet. Nettverk og tjenesteutvikling Nettstedet Vår web-redaktør Helen Brandstorp har sørget for å gjøre NSDMs nettsted aktuelt gjennom fortløpende presentasjoner av senterets aktiviteter og distriktsmedisinske nyheter. Antall besøk på nettstedet har økt sterkt i Helen Brandstorp var i 2011 også web-ansvarlig for nettstedet til Nordisk Kongress i Allmennmedisin. Helsetjenester til syke eldre En ekspertgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere Helsetjenester til syke eldre leverte sin rapport i januar Ivar J. Aaraas, som ledet ekspertgruppen, har oppsummert rapportens hovedkonklusjoner i en aviskronikk (se vedlegg 4). Lokale prosjekter NSDM ansatte har i løpet av 2011bidratt med råd og veiledning i en rekke lokale prosjekter med relevans for medisinsk praksis i distrikt: - Senjalegen (stabilisering og rekruttering av personell) - Hallingforsk (sykestuer, desentralisert dialyse) - Bjarkøy (pleiepersonell som ressurs i akuttmedisin) - Salten (prehospitale observasjonsenheter) - Alta (forskergruppe blant allmennleger) - Vest-Telemark (studie av distriktsmedisinske særpreg) - Røros (lokalmedisinsk senter) Nettverkskonferanse I oktober arrangerte Hallingforsk (v/ Robert Tunestveit) en nettverkskonferanse med fokus på sykestuer/intermediæravdelinger med deltakere fra primærhelsetjenesten i Alta, Hallingdal og Nord- Sverige og fra de allmennmedisinske universitetsmiljøer i Tromsø/NSDM og Oslo. Etter inspirerende 4

5 nettverkssamlinger i Alta i fjor og i Hallingdal dette året, ble det foreslått å ha neste års konferanse i Nord-Sverige i samarbeid med miljøet for gläsbygdsmedisin. Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene NSDM har bidratt med midler og medvirker (v/helen Brandstorp) i et nasjonalt prosjekt om e-læring i akuttmedisin for allmenn- og turnusleger. I samarbeid med akutt-teamet i Bjarkøy og Akuttmedisinsk klinikk UNN har NSDM utarbeidet forslag til en nasjonal konferanse om Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene som skal arrangeres i Harstad juni Film og priser I samarbeid med filmskaperen Ellen Astri Lundby har NSDM hatt hovedansvar for produksjon av den dokumentariske kortfilmen Dr Forsdahl s Curve, om Anders Fordahls legegjerning og forskning. Filmen som hadde premiere under Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø i juni, har fått meget god mottakelse. Den er senere vist ved en rekke anledninger, blant annet på Nidaroskongressen i forbindelse med tildelingen av Anders Forsdahls minnepris. Filmen har engelske undertekster og antas å være et medisinsk historisk dokument i framtidig opplysnings- og utdanningsvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt. Anders Forsdahls minnepris Sverre Rørtveit ble tildelt Anders Forsdahls minnepris for Han fikk prisen for sitt langvarige virke som distrikts- og kommunelege i Austevoll kommune. Prisvinneren har gjort en enestående innsats for å fremme akuttmedisinsk beredskap og allmennmedisinsk forskning ut fra behov og betydning for lokalsamfunnet. I Austevoll har han gjort mange unge turnuslegers møte med primærhelsetjenesten til en faglig appetittvekker. Forelesning og prisutdeling skjedde på Nidaroskongressen i Trondheim i oktober. Løvetannprisen Vår medarbeider i Telemark Elisabeth Swensen ble hedret med Norsk forening for allmennmedisin sin Løvetannpris ved Nidaroskongressen. I en velbegrunnet nominasjon heter det blant annet: Den allmennmedisinske diskurs hadde ikke vært den samme uten årets Løvetann. Hennes virke som allmennpraktiker og kommunelege i en liten landkommune på Østlandet gjennom mere enn 30 år, har sikret legitimitet til hennes tallrike utspill, innspill, ideer og provokasjoner. NSDM gratulerer og er stolt på Elisabeths vegne! 5

6 Internasjonal kontakt Nordisk kongress i allmennmedisin Vår hovedaktivitet på det internasjonale området 2011 har vært planlegging og gjennomføring av Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø. Kongressen gikk av stabelen juni 2011 i strålende sommervær med over 1000 deltakere. Vi gjennomførte en omfattende deltakerevaluering i etterkant. Denne bekreftet vårt inntrykk av en i all hovedsak vellykket kongress på et høyt faglig nivå. Våre erfaringer er nærmere beskrevet i en leder i Scandinavian Journal of Primary Health Care (se vedlegg 5). Annen internasjonal aktivitet Annet internasjonalt kontaktarbeid der NSDM ansatte har medvirket i 2011 inkluderer: - Pomorprosjektet (gruppebasert utdanning for allmennleger i Nordvest Russland) - Recruit &Retain (tidligere omtalt prosjekt støttet av EUs Northern Periphery Program) - WONCA Europe konferanse, Warzawa (NSDM ansatte bidro med workshop og presentasjoner) - Society for Medical Decision Making, Chicago (Peder A. Halvorsen) - Studieturer til universiteter/legeutdanninger i USA, Canada og Danmark for ledelsen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT (Svein Steinert) Vurdering og konklusjon I 2011 har vi videreført arbeidet med å oppfylle føringer innenfor senterets prioriterte aktivitetsområder ut fra signaler fra Styringsgruppen og i styringsdialogen med Helsedirektoratet. Foruten å arrangere en vellykket Nordisk kongress i allmennmedisin, har vi bidratt med veiledning og råd både i lokale, nasjonale og større internasjonale utviklingsprosjekter. Vår vitenskapelige produksjon er økende og nær knyttet til spørsmål av strategisk betydning for praksis og helsetjeneste i distrikt. Vi har for tredje år på rad klart å holde tilnærmet regnskapsmessig balanse med lavere økonomiske tilskudd enn vi søkte om. NSDMs høye aktivitetsnivå i 2011 hadde ikke vært mulig uten en betydelig merinnsats fra våre ansatte, utover vanlig arbeid, i helger og i ferier. 6

7 Vedlegg 1: Personelloversikt 2011 Stilling Person Ansvar og oppgaver Leder/professor (100 %) Ivar J. Aaraas Overordnet faglig og administrativt ansvar for senterets samlede aktivitet. Koordinering og veiledning av forskning. Sekretær for Styringsgruppen Nestleder/ utdanningsleder (100 %) Svein Steinert Utdannings- og nettverksaktiviteter med fokus på rekruttering og stabilisering av leger. Nasjonal koordinator for turnusveiledningsprogrammet. Sekretær for Fagrådet Forskningsleder (60 % ) Peder A. Halvorsen Strategi, planlegging og veiledning av forskningsaktivitet. Ledelse av forskernettverk. Sekretær for Programrådet 1.Webredaktør (8 mnd 25 %, 4 mnd 5%) Helen Brandstorp Webredaktør for nettstedene til NSDM og Nordisk kongress i allmennmedisin Studie av akuttmedisinsk teamarbeid (Kommune Best) 2. PhD-stipendiat (eksterne midler) Rådgiver økonomi Per Baadnes Ansvar for økonomi og regnskap. Støttefunksjon møter, konferanser, forsknings- og webaktiviteter. (100 %) Førstekonsulent (20 %) Inger Lise Hansen Selnes Administrative oppgaver for Styringsgruppen, personaladministrasjon, forsknings- og undervisningsaktivitet. Regionale nettverks koordinatorer Elisabeth Swensen Robert Tunestveit Helge Lund Råd/innspill til aktivitetsplan, årsrapport, nettsted, konferanser, kurs, undervisning. Lokalt/regionalt veilednings- og nettverksarbeid (4 x 20 %) Karsten Kehlet Forsker stilling (50 %) Birgit Abelsen Gjennomføring av studie vedr. rekruttering, praksisprofil og arbeidsdeling blant medisinske studenter og primærleger. 7

8 Vedlegg 2: Publikasjoner og presentasjoner Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter 1. Abelsen B, Olsen JA. Does an activity based remuneration system attract young doctors to general practice? (submitted) 2. Andersen F. A community-based factorial trial on Alzheimer s disease. Effects of expectancy, recruitment methods, comorbidity and drug use. The Dementia Study in Northern Norway. ISM skriftserie nr 121. PhD grad, oktober Andersen F, Viitanen M, Halvorsen DS, Straume B, Engstad TA. Co-morbidity and drug treatment in Alzheimer s disease. A cross sectional study of participants in the Dementia Study in Northern Norway. (submitted). 4. Andersen F, Halvorsen DS, Straume B, Viitanen M, Wilsgaard T, Engstad TA. The effect of stimulation therapy and donepzil on cognitive performance in Alzheimer s disease. A community based RCT with a two-by-two factorial design. (submitted) 5. Brandstorp H. Mestring i grenseland. Intervju med Aino Maria Snellman. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: Deraas TS, Berntsen GR, Hasvold T, Forde OH: Does long-term care use within primary health care reduce hospital use among older people in Norway? A national five-year population-based observational study. BMC Health Services Research 2011, 11: Gaski M, Melhus M, Deraas T, Førde OH. Use of health care in the main area of Sami habitation in Norway catching up with national expenditure rates. Rural and Remote Health, Published May Avaiable: http//:www.rrh.org.au 8. Gyrd-Hansen D, Halvorsen P, Nexøe J, Nielsen J, Støvring H, Kristiansen I. Joint and separate evaluation of risk reduction: impact on sensitivity to risk reduction magnitude in the context of 4 different risk information formats. Med Decis Making 2011;31(1):E1-E Halvorsen KH, Stensland P, Granas AG. A qualitative study of physicians and nurses experiences of multidisciplinary collaboration with pharmacists participating at case conferences. International journal of Pharmacy Practice. Doi: /j xP 10. Halvorsen PA, Wisløff TF, Støvring H, Aasland O, Kristiansen IS. Therapeutic decisions by number needed to treat and survival gains: a cross-sectional survey of lipid-lowering drug recommendations. Br J Gen Pract 2011;61(589): Hana J, Rudebeck CE. Leadership in rural medicine: the organization on thin ice? Scand J Prim Health Care Jun; 29 (2) : Doi: / Epub 2011 Apr Hilpüsch F, Parchat P, Fenes S, Aaraas IJ, Gilbert M. Pleie og omsorgspersonell i akuttmedisinske team. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: Johansen M-L, Steinert S, Halvorsen P, Aaraas IJ. The cheerful buzzing of Nordic Voices. Scand J Prim Health Care, 2011; 29: Olsen F, Abelsen B, Olsen JA. Improving response rate and quality of survey data with a scratch lottery ticket incentive. (submitted) 15. Swensen E. Alt var mye bedre under krigen. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: Swensen E. Offer? Unnasluntrer? Heltinne? Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: Swensen E. Folkeskikk er fag. Jubileumsbilag til Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131. Andre artikler og rapporter 1. Aaraas IJ, Bruun Wyller T, Jensvold M, Bjøru H, Olsen A, Rinnaas IH, Bing-Jonsson PC, Folgerø T, Tveito L. Helsetjenesten til syke eldre. Rapport fra en ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, januar Aaraas IJ. Helsetjenesten til syke eldre Kronikk, Nordlys 2. februar Abelsen B, Gaski M. Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune. Rapport 2011:4. Norut Alta. 4. Brandstorp H. webside ansvarlig, nordisk kongress i allmennmedisin, 5. Brandstorp H. Caring for people where they are. Doktor i Nord 2011; 1: Brandstorp, H. (ekspertgruppemedlem). Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Brandstorp, H. Akuttmedisin på tynn is. Fagtidsskriftet HMT 2011;6: Brandstorp H. Sterud B. Kampen om legers utdanning. Kronikk. Dagens medisin 2011;4: Brandstorp H. Akuttmedisin langt fra sykehus sted for nytenking? Helse Medisin Teknikk, nr

9 10. Blinkenberg J, Brandstorp H, Flingtorp LD, Linnerud EL, Nielsen BK. E-læringsressurser i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger Blinkenberg J, Brandstorp H, Flingtorp LD, Linnerud EL, Nielsen BK. Akuttmedisin for allmennleger på nett. Utposten nr Hilpüsch F, Parschat P, Fenes S. Bjarkøymodellen et lokalt akuttmedisinsk team. Utposten 2011; 2: Jensvold M, Seim A. Prehospital bruk av observasjonssenger under legevakt pasientforløp, reinnleggelser og faglig forsvarlighet. Rapport fra Fosen DMS November Johansen M-L, Steinert S, Aaraas I. Helsehjelp til folk der er. Kronikk, Nordlys 15. Juni Landøy E, Boonstra E, Graue M. Kvalitet i helsetenesta er diabetesomsorga i samsvar med gjeldande retningslinjer. Skriftserien nr Høgskolen i Bergen. 16. Rønnevik DH. Kjekt på Bokn folkehelsearbeid i en liten kommune. Utposten 2011; 6: Tunestveit R (medforfatter). Handlingsplan for forebygging av kroniske nyresykdommer. HDir rapport, juli (http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapporter/handlingsplan_for_forebygging_og_behandli ng_av_kronisk_nyresykdom 2011_ Stensland P, Lea J-P, Olsborg C, Straume K, Brandstorp H. Gode leger i distriktene. Kronikk Dagbladet 31. mai Swensen E. Psykisk helse- en hellig ku. Kronikk. Dagbladet 6. april Swensen E. Velkommen til fastlegen. Aftenposten 18. mai Swensen E. Yte etter evne. Klassekampen 16. juni Swensen E. Er all kunnskap nyttig? Klassekampen 13. juli Swensen E. Feilbarlighet. Klassekampen 27. august Swensen E. Å skape verden. Klassekampen 17. september Swensen E. Bekymringsbutikken. Klassekampen 31. oktober Swensen E. Kappløpet mot Utøya. Aftenposten 10. november Presentasjoner 1. Aaraas IJ. Uheldige hendelser i helsetjenesten. Medisinens iboende usikkerhet. Medisinstudiet i Tromsø, februar Aaraas IJ. Konsultasjonen. Kommunikasjonsutfordringer i allmennmedisin. Grunnkurs A allmennmedisin, Voss mars Aaraas IJ. Uheldige hendelser. Arbeid med avvik og klager som kvalitetsarbeid. Fylkesmannes turnuskurs Troms, april Aaraas IJ. Ekspertgruppens tilrådning knyttet til kommunal medfinasiering av sykehustjenster, KS konferanser i Tromsø og Lakselv, mai Aaraas IJ. Presentasjon av dokumentarfilmen om Anders Forsdahl. Sommeravslutning Helsesvitenskapelig fakultet UiT, juni Aaraas IJ. Å leve med usikkerhet og uheldige hendelser. Etiske perspektiver. Medisinstudiet Tromsø, august Aaraas IJ. Medisinens iboende usikkerhet. Klagearbeid som kvalitetsarbeid. Fylkesmannes turnuskurs Troms, november Aaraas IJ. Medisinerutdanning i primærhelsetjenesten i Nord-Norge. Fortid og framtid. Kurs for praksislærere og medarbeidere. Tromsø, desember Abelsen B. Samfunnsodontologi. Forelesning på tannpleierutdanningen i Tromsø, mars Abelsen B. Fra ide til prosjekt: Design. Grunnkurs D, Tromsø, april Abelsen B. Økt bruk av tannpleiere i tannhelsetjenesten, økonomiske og fagpolitiske konsekvenser. Lærermøte ved tannpleierutdanningen, IKO, UiT, mai Abelsen B, Olsen JA. Does the existing Norwegian remuneration (payment) system attract young doctors to general practice? Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Abelsen B. Økt bruk av tannpleiere i tannhelsetjenesten, økonomiske og fagpolitiske konsekvenser. Fylkestannlegemøte, Tønsberg, august Abelsen B. Fra ide til prosjekt: Design. Grunnkurs D, Tromsø, oktober Abelsen B. Financing health care. FH-studiet, Tromsø, november Abelsen B. Ekspertevaluator for Europakommisjonen på EUs 7. rammeprogram, HEALTH 2011, mars Andersen F. Seminar om demens. Frivillighetssentralen, Bodø kommune 29. mars

10 18. Andersen F. Behandlingsalternativer ved demens, Nasjonalforeningen for Folkehelse, Bodø 1. april Andersen F. Drug use and co-morbidities in participants with and without Alzheimer`s disease. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Andersen F. Methodological challenges in Alzheimer research. The effect of recruitment methods, inappropriate drugs and participants expectancies. Onsdagsmøte ISM 21. September Andersen F. Demens og relaterte sykdommer. Årsaker, symptomer og forløp. Pårørende skole Bodø kommune, 4. oktober Brandstorp H. Hvordan arrangere kurs i akuttmedisin for allmennleger. NFA s årlige samling for kurskomitee-ledere. Soria Moria, januar Brandstorp H. Kursledelse og div forelesninger på akuttmedisinkurs for turnusleger i Troms og Finnmark, februar, mars, september Brandstorp H. Trening i samhandling i lokale akuttmedisinske team - hvorfor og hvordan. Norsk legevaktsforums lederkonferanse, Hurtigruta, mars Brandstorp H. Den samiske pasienten i allmennpraksis. Medisinstudiet Tromsø, april Brandstorp H. Biography and biology is bound together. How to change our practice? Innlegg på Workshop, Nordisk congress I allmennmedisin, Tromsø, juni Brandstorp H. Why doing action research in Norwegian Medicine. Innlegg International AR symposium, Porto Alegre, Brasil, juni Brandstorp H. Samhandling i feltet akuttmedisin. Stiftelsen Norsk Luftambulanses stipendiatsamling. Tromsø, november Deraas TS, Berntsen GR, Hasvold T, Førde OH. Does long term care use reduce hospital use among older people in Norway? A national five-years population-based observational study. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Halvorsen PA. So much for shared decision making? GPs beliefs vs. patient preferences for survival gains from statin therapy. Foredrag Nordisk Risikogruppe, Stockholm, januar Halvorsen PA.. Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Spesialistutdanningen i allmennmedisin, Grunnkurs D, Tromsø, april Halvorsen PA, Kolstrup N. Hvordan skal vi få til forskning? Veiledning, finansiering. Spesialistutdanningen i allmennmedisin, Grunnkurs D, Tromsø, april 2011 og oktober Halvorsen PA. Trygdemedisin. Fylkesmannens turnuskurs, Finnmark, Vadsø, april og november Dalen K, Tunestveit R, Lappegard Ø, Furnes Ø, Langfeldt E, Halvorsen PA, Ingvarsson C. Cottage hospitals: Powerhouses of rural medicine. Symposium, Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Halvorsen PA, Harmsen CG, Edwards A, Kristiansen IS. Shared decision making - can it be a reality? Workshop, Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Jeppesen JC, Halvorsen PA. Winter Sports Injury Database in Trysil, the Largest Recreational Skiing Resort of Norway. Poster, Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Halvorsen PA. Fastlege og forsker i distrikts-norge how to do? Nord-Norge konferansen, Sommarøy, september Halvorsen PA. Hva er en god beslutning? Om risiko og medisinske beslutninger. Fagkongress, Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF, Hammerfest, september Halvorsen PA. Risikokommunikasjon. Individuelt forebyggende helsearbeid, risikovurdering og sykeliggjøring, kasuistikker. Spesialistutdanningen i allmennmedisin, Grunnkurs A, Bodø, september Halvorsen PA. Forskning i Alta. Samarbeidsseminar Hallingdal Alta, Ål, oktober Halvorsen PA, Aasland OG, Kristiansen IS. Fastlegers vurdering av levetidsgevinst ved statinbehandling. Nidaroskongressen, Trondheim, oktober Halvorsen PA, Steinert S, Aaraas IJ. Ønsker fastleger å være næringsdrivende? Nidaroskongressen, Trondheim, oktober Stahl J, Col NF, Kuntz K, Hamner J, Halvorsen PA. Short course: Medical Decision Making 101: Common Methods and Applications. Society for Medical Decision Making s 33 rd Annual Meeting, Chicago, oktober Halvorsen PA, Steinert S, Abelsen B, Aaraas IJ. Professional development, remuneration or good prospects for the family: What does it take to attract young doctors to general practice? Workshop 17 th WONCA Europe Conference Warzawa, September

11 45. Halvorsen PA, Aaraas IJ. Allmennmedisin som fag. Medisinstudiet i Tromsø, september Halvorsen PA, Aaraas IJ. Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Spesialistutdanningen i allmennmedisin, Grunnkurs D, Tromsø, oktober Hana J. Leadership style in rural primary medicine. What is delivered by the lead physician? Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Hasvold T, McKinstry B. Telemedicine in primary health carechallenges in function, implementation and experiences. Symposium. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Hilpüsch F, Parchat P, Fenes S, Aaraas IJ, Gilbert M. Nursing personnel: A resource in the treatment of out of hospital incidents in rural communities The Bjarkøy model. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Kehlet K, Aaraas IJ, Steinert S. Senja doctor project: Recruiting and stabilizing the general practitioner workforce in rural Norway. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Kehlet K. Senjalegen, samhandlingsreformen og fremtiden. Lokal samahandlingskonferanse Lenvik/Løkta, juni Kehlet K. Tema modell Senjalegen: Utfordringer og gevinster. Regional samhandlingskonferanse for allmennleger i Hardanger, Hardanger folkemuseum, september Lund H. Erfaring som gruppeveieleder for turnusleger. Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Oppland, september Lund H. Lokalt engasjement i folkehelsearbeidet i en liten kommune. Folkehelsekonferansen på Hamar, september Lund H. Lokalt ulykkesforebyggende arbeid. Foredrag Norsafety, oktober Lund H. Oppslag i TV2 og Aftenposten om forebygging av lårhalsbrudd hos eldre i en liten kommune. 57. Parschat P, Fenes SP, Hilpüsch F, Aaraas IJ, Gilbert M. Nurses experiences with acute care and local team training in a rural community in Northern Norway. Nordisk kongress i allmennmedisin, Tromsø, juni Skodvin KG: Prosjekt PreOb: Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Fra sykestue til øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Geriatri i Nord, Bodø, 22. september Skodvin KG: Prosjekt PreOb: Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Fra sykestue til øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagdag Lofotleger, Stamsund, 17. november Steinert S. Fastlegeordningen. Medisinstudiet i Tromsø, januar Steinert S. Konsultasjonsutfordringer. Medisinstudiet i Tromsø, februar Steinert S. Rural medicine in Tibet MPH-studiet i Tromsø, mars Steinert S. Framtidige kompetansebehov i primærlegetjenesten hvorfor og hvordan? Helsefakultetets konferanse: Morgendagens helsearbeidere i nord, UiT, april Steinert S. Uheldige hendelser i helsetjenesten. Kurs i nasjonale fag for utenlandsstudenter, UiT, mai Steinert S, Halvorsen PA, Aaraas IJ. Interns in general practice what can we learn from the career choices? Workshop 17 th WONCA Europe Conference, Warzawa, September Steinert S. Individuell plan og rusavhengige i kommunehelsetjenesten. Grunnkurs A, Bodø, september Steinert S. Evaluation of 17th Nordic congress of General Practice. Tampere, Finland, September Steinert S. Erfaringer fra Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø. Allmennmedisinsk universitetsmøte, Sundvollen, oktober Steinert S, Halvorsen PA, Aaraas IJ. Turnuslegers valg av yrkeskarriere. Nidaroskongressen Trondheim, oktober Steinert S. Fastlegens rolle i legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Medisinstudiet i Tromsø, desember

12 VEDLEGG 3 12

13 VEDLEGG 4 13