FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV Innledning. Utdanning for fremtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV 2015-2019. Innledning. Utdanning for fremtiden"

Transkript

1 FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV Innledning Sosialistisk Venstreparti (SV) kjemper for et grønnere og mer rettferdig samfunn. SV aksepterer like lite urettferdighet og miljøødeleggelser i Troms som i andre deler av verden. Vårt engasjement strekker seg fra lokalsamfunnet til verdenssamfunnet. Vi tror et bedre samfunn er mulig, og vi arbeider for det gjennom å kjempe for miljø og rettferdighet. Det er viktig at ungdommene våre får gode utdannelser, at gode velferdstjenester gir trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne i Troms og at vi overlater en natur til våre etterkommere som er i like god eller bedre stand som den vi overtok. Fylkeskommunene er under press fra en statlig kommunereform kombinert med kutt i bevilgningene. Regjeringen kutter i overføringene til flere fylkeskommuner i en størrelsesorden som ikke er forenelig med de oppgaver fylkeskommunene er satt til å styre. SV mener at fylkeskommunenes viktigste oppgaver, skole og samferdsel, best løses på regionalt nivå og styrkede statlige bevilgninger er en forutsetning for at fylkeskommunene skal kunne forvalte sitt ansvar innenfor disse områdene forsvarlig. SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i Troms fylkeskommune. Tillitsreformen skal erstatte stadig mer kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning, med mer tid og tillit til de ansatte og større medvirkning for brukerne. Vi har tillit til faglighet, og vil være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmer i alle slags yrkesgrupper. Vi har tillit til at ansatte og deres organisasjoner fremmer representative krav på vegne av dem som best vet hvor skoen trykker i arbeidslivet. Samtidig skal vi videreføre en god kontakt med næringslivet og arbeidsgivere, med tillit til fagmiljøene disse representerer. Troms Fylkeskommune benytter i dag parlamentarismen som styreform. Under parlamentarismen blir beslutningsprosesser mer lukket for folket, i tillegg til at det er en fordyrende og svært ressurskrevende måte å styre fylkeskommunen på. Vi vil jobbe for at Troms Fylkeskommune går tilbake til formannskapsmodellen. SV kommer heller ikke til å inngå i et fylkesråd etter valget. Vi ønsker et politisk system hvor innbyggerne kan ta del i prosesser og bidra i beslutninger, ikke et lukket system hvor kun et fåtall politikere er involvert. SV vil stanse all konkurranseutsetting og privatisering av fylkeskommunal velferd. Utdanning for fremtiden Troms SVs mål er å sikre alle i Troms lik rett til utdanning. Satsing på kunnskap og kompetanse er en hovedstrategi for å fremme utvikling i fylket. Store endringer og utfordringer i arbeidslivet stiller store og endrede krav til elevenes kompetanse og allsidighet, og de videregående skolene må settes i stand til å møte disse nye utfordringene.

2 Den største utfordringen i den videregående opplæringen i dag er et stort frafall blant elever i den videregående skolen. Mange av de som ikke fullfører utdanningsløpet sliter med psykososiale vansker. Disse elevene må få langt bedre hjelp og oppfølging innenfor skolens rammer. SV vil arbeide for å styrke rådgivningen i grunnskolen og i den videregående skolen slik at flere kan ta rette valg. Dette kan også bidra til å redusere frafallet. SV mener skolen må legge til rette for en mer praktisk rettet utdanning i samarbeid med næringslivet. I Troms tar en større andel av elevene yrkesfaglige retninger i videregående skole enn ellers i landet. Derfor er det særlig for Troms viktig å være i front når yrkesfagenes fremtid stakes ut. Mer praktisk arbeid enn i dagens yrkesfag vil hjelpe flere å lykkes med sin utdanning og gi oss bedre kandidater til arbeidslivet. Kompetanse- og kunnskapsløft er nøkkelen til å utvikle Nord-Norge på nordlendingenes premisser. Vi vil fortsette å styrke de nordnorske kunnskapsinstitusjonene for å gi alle tilgang på utdanning og kompetanseheving uansett bosted. Troms SV vil arbeide for: - Å bevare et helhetlig tilbud i alle skoleregionene - En statlig tilleggsfinansiering for videregående skoler som sikrer et desentralisert videregående tilbud i de områder som ikke har elevgrunnlag til å fylle opp klasser/grupper - At samarbeid mellom skolene i Troms skal være basert på et mål om bedre faglig kvalitet for elevene - Å satse på og bygge videre det praktiske og spesialpedagogiske tilbudet ved Rå Vgs - Å reversere Fylkestingets vedtak om stykkprisfinansiering i videregående skole - Å styrke voksenopplæringen i fylket og gå mot privatisering av tilbudet - At de videregående skolene får ressurser og oppmuntring til økt satsing på elevdemokrati - At alle skal kunne velge nærmeste videregående tilbud uavhengig av fylkesgrense - Å iverksette tiltak mot frafallet i videregående opplæring, for eksempel gjennom forsøk med vekslingsmodeller hvor elever veksler mellom teori og praksis, sikre flere lærlingeplasser samt arbeidsmarkedstiltak som arbeidspraksisplasser - Å få feministisk sjølforsvar inn i skolen - At det videregående tilbudet i Troms skal være et offentlig tilbud - At fylkeskommunen skal samarbeide med kommunene om å ta inn flere lærlinger - Bedre studiefinansiering for borteboende elever i videregående skole - At ved større fylkeskommunale innkjøp skal det stilles krav til at bedriftene tilbyr lærlingeplasser. - At alle skoler skal ha en forsvarlig skolehelsetjeneste med skolepsykolog og en helsesøster som er tilgjengelig i skoletiden - Å øke rådgiver-ressursen i videregående skole i Troms fylke - At alle elever i Troms skal få læreplass - Satse på studiesentrene i fylket for å sikre tilbud om utdanning og videreutdanning i distriktet - Å ta initiativ til samarbeid mellom utdanningsaktører og bruke ny teknologi til å gjøre det enkelt å ta utdanning og kompetansebygging i hele fylket og landsdelen

3 Samferdsel Etter at Høyre og Fremskrittspartiet tok over regjeringskontorene har vi sett en stadig mer urettferdig fordeling av midler til samferdsel i Norge. De blå-blå prioriterer nye og enorme prosjekter rundt de store byene i sør, mens nordnorske fylker mottar småmidler for å lappe på veinettet. I dag ser vi et stadig større etterslep i veivedlikehold, nedbygging av kollektivsystemer både til lands og til sjøs og stadig flere ferger får redusert frekvens. For oss er god samferdsel i hele landet nøkkelen for å realisere Norges ambisjoner om et næringsliv etter oljealderen I Norge generelt, og Troms spesielt, befinner de store økologiske verdiene seg i spredtbygde strøk. Skal Norge være i stand til å ta i bruk mulighetene innen bærekraftig fiskeri, landbruk, grønn industri og reiseliv er god samferdsel i distriktet en forutsetning. God samferdsel i hele fylket knytter sammen folk, gjør det mulig å høste, arbeide og skape verdier. For et spredtbygd fylke som Troms er satsing på samferdsel avgjørende for at folk skal kunne bo der de ønsker og for at viktige verdier skal tas i bruk og tradisjoner leve videre. Trangere budsjetter i fylket har gått ut over samferdselssatsingen, med forholdsmessig mindre penger til vegvedlikehold. Etableringen av Troms Fylkestrafikk har vist seg å innebære mangelfull styring av fylkeskommunens kollektivtilbud - busser, ferger og hurtigbåter. Den direkte politiske innflytelsen på kollektivtilbudet i fylket er blitt sterkt redusert og befolkningens ønsker og behov blir i alt for liten grad hørt og tatt hensyn til. Troms SV ønsker derfor å legge ned Troms Fylkestrafikk og tilbakeføre styringen over kollektivtrafikken til folkevalgt kontroll. Troms SV vil bruke de store vegpengene i distriktene og satse på kollektivtrafikk i byene. Vi vil sikre dagens antall avganger med hurtigbåter og distriktsbusser. Vi vil også jobbe for på sikt å realisere planene om jernbane til Troms. Troms SV vil arbeide for: - Å avvikle foretaket Troms Fylkestrafikk slik at arbeidsplasser fortsatt opprettholdes på Finnsnes, men at ansvaret for kollektivtransporten i Troms legges direkte under samferdselsetaten i Troms Fylkeskommune - Tryggere og bedre veger i distriktene framfor store motorvegprosjekter i byene. Dette innebærer fast dekke på alle fylkesveger og økning av akseltrykket til minst 10 tonn - Å bygge flere gang- og sykkelstier langs fylkesveger - At all trafikkvekst i byene (Tromsø, Harstad og Finnsnes) skal skje enten med kollektivtransport eller gang- og sykkelveger - Å sikre kollektivtilbudet i distriktene, både langs sjø og land - Å gjøre det rimeligere for ungdom å reise kollektivt - Å gjeninnføre muligheten for å bruke månedskort på nattbussen - Å innføre studentrabatt på kollektivtilbud

4 - Å ha som langsiktig mål å etablere en kystforbindelse Harstad-Tromsø over Senja - Å arbeide for å sikre alle tre Senjafergene - At når bybussen i Tromsø skal legges ut på nytt anbud, skal fylket, sammen med Tromsø kommune, starte opp et nytt offentlig busselskap. - At en ny Kvaløyforbindelse legger til rette for kollektivtrafikk, syklende og gående. Miljø og energi Verden sliter med stadig voksende klimagassutslipp. Temperaturøkningen skjer i raskest tempo i nord, med økende trusler mot det marine miljøet. I tillegg trues områder av forurensede havner, deponi med atomavfall, et nedslitt atomkraftverk og sterkt forurensende nikkelverk på Kolahalvøya. Vi ser også store fremtidige konflikter mellom bruk og vern av kystsonen. Ikke alle disse problemene kan løses fra Fylkestinget, men Troms SV mener fylket kan bidra til å løse mange av dem, i langt større grad enn hva vi gjør i dag. Miljøproblemene vil, om de ikke blir løst, minske mulighetene våre til å leve og arbeide i Troms. Troms SV vil arbeide for å finne løsninger som gjør at dagliglivet for folk ikke blir vanskeligere i et miljøvennlig samfunn. I Troms finnes store muligheter for å utvikle bioenergi. Større bruk av bioenergi vil frigjøre elektrisk kraft til andre formål og minske behovet for gasskraft. Det er for Troms SV viktig å føre en ansvarlig og hensynsfull energipolitikk. Dette betyr at kraftutbygginger først og fremst må ha sammenheng med det lokale og nasjonale behovet for energi. Kraftutbygging i Troms fylke skal ikke dikteres av selskaper på profittjag og lokalbefolkningen skal tas hensyn til ved større naturinngrep som følge av kraftutbygging. Presset på utbygging av petroleumsreservene i nord har økt og vil fortsette å øke. I tillegg til at opptak og bruk av fossilt brensel er forurensende og fører til økte utslipp av klimagasser, skaper det også konflikter om arealbruken til havs ved at petroleum fortrenger fiskerinæringa både ved seismiske undersøkelser og ved ordinær drift. Den høye intensiteten i utvinningen fører også til at arbeidskraft, kapital og kunnskap trekkes ut av andre næringer og inn til petroleumsnæringen, hvilket gir økt lønns- og kostnadsnivå for konkurranseutsatt industri og annet næringsliv på fastlandet. Troms SV vil derfor: - Stimulere til utvikling av teknologi til vind, bølge- og tidevannskaft og annen teknologi som kan avløse behovet for vannkraftutbygginger. Ved konflikt vil Troms SV prioritere fiskeri og naturvern - Si konsekvent nei til åpning av flere områder nord i Barentshavet og nært iskanten. - Fortsatt gå mot utbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja og andre kystnære områder - Prioritere skånsomt og energieffektivt kystfiske framfor trålfiske - Arbeide for et godt kollektivtilbud. Vi vil prioritere hyppige avganger på bybussene og gode rabattordninger for daglige brukere av kollektivtransport - Redusere klimagassutslipp i fylket

5 - At alle havnene i Troms som trenger det blir renset for gammel forurensing - Arbeide for en styrket oljevernberedskap langs kysten Kultur Kultur er en del av dagliglivet for oss alle, enten vi bor i byen eller på bygda. Kultur skaper engasjement og glede og bidrar til kontakt og fellesskap mellom mange ulike grupper i samfunnet. For å styrke de positive kreftene i ungdomsmiljøene er det viktig at barn og unge får muligheter til å aktivisere seg. Stadig flere mennesker er opptatt av gode kulturtilbud og vektlegger dette når de skal velge bosted og oppvekstmiljø for seg og sine barn. Satsing på kultur er derfor viktig for lokalsamfunn som ønsker å tiltrekke seg og beholde unge mennesker. Kultur er også næringsutvikling som skaper arbeidsplasser og bidrar til økt aktivitet, også i det øvrige næringsliv. En svært viktig del av kulturlivet er det frivillige arbeidet, både i idrettslag, ungdomslag og andre kulturelle arenaer. Det er viktig for SV å støtte opp om dette frivillige arbeidet. Troms SV vil: - Øke fylkets bevilgninger til kultur. Både den profesjonelle kulturen og amatørkulturen spiller en viktig rolle - Bruke kultur aktivt mot fremmedfrykt og rasisme - Støtte festivaler og andre arrangementer i Troms. Disse er viktige kulturinstitusjoner - Støtte arbeidet med å videreutvikle Halti kvenkultursenter i Nordreisa - Støtte arbeidet med å videreutvikle Senter for nordlige folk i Manndalen i Gaivuotna- Kåfjord, og Várdobáiki kultursenter i Skånland/Evenes - Øke satsingen på bibliotekene i fylket og utvikle disse som senter for læring og etterutdanning - Yte tilskudd til idretten i Troms, spesielt rettet mot barn og unge - Gi gratis museumsbesøk, og transport dit, for elever i videregående skole Regional utvikling En stor oppgave for fylkeskommunen er å være en regional utviklingsaktør. For å opprettholde bosetting i distriktene er det viktig å opprettholde og etablere arbeidsplasser med lokal forankring. Troms SV vil arbeide for at fylkeskommunen blir en pådriver og tilrettelegger for næringsutvikling i fylket gjennom å bidra til kompetanse, forskning, god infrastruktur og kapitaltilgang. Troms har et stort potensiale for næringsutvikling basert på kompetanse og fantastiske naturressurser. Fylket har et sterkt romfartsmiljø og Troms SV ønsker å styrke kompetansemiljøene som befinner seg i tilknytning til Andenes, Narvik og Tromsø. Troms SV

6 mener at mineralene skal være under nasjonal og statlig kontroll. For å oppnå dette mener vi at vi må vurdere å opprette et statlig mineralselskap. Det må stilles strenge krav til miljøpåvirkning, forhold til urfolk og lokale ringvirkninger. Troms SV vil arbeide for: - Å beholde det offentlige eierskapet i kraftselskapene i fylket, samt offentlig eierskap til energiressursene - Å bevare Troms Kraft som heleid offentlig selskap - Å satse på bedrifter og næringsvirksomhet som spesielt fokuserer på miljø. Gode miljøbedrifter vil være et viktig grunnlag for all type næringsvirksomhet. - At fylkeskommunen blir en aktiv deltaker i etablering av kompetansebedrifter i fylket - At elevbedrifter i videregående skole styrkes og videreutvikles som første steg i en gründerutvikling - At Troms fylkeskommune fortsetter å desentralisere virksomhet - Å styrke satsingen på kommunale næringsfond Landbruk Befolkningsvekst og klimaendringer gjør lokal matproduksjon viktigere enn noen gang. Derfor må vi legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer med sikte på økt selvforsyning. Landbruket i Troms skal produsere trygg og variert mat av høy kvalitet, med lite bruk av plantevernmidler og medisiner. Troms SV vil arbeide for: - Å sikre, og øke, lokal matproduksjon - At Troms fylkeskommune skal prioritere kjøp av kortreist mat - Å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i landbruket, og dermed styrke bosettingsmønstret og øke rekrutteringen av ungdom til landbruket - Å styrke jordvernet ved å ta hensyn til jordvernet tidlig i planprosesser og arealplaner. - Å utnytte det lokale ressursgrunnlaget i jord, skog og utmark best mulig ut fra hensynet til miljø, økologi og langsiktig ressursforvaltning - Å utvikle virkemidler slik at fylkeskommunen planlegger med minst mulig omdisponering av matjord - Å ivareta kulturlandskap og landbrukstradisjoner i landsdelen - Å sikre levedyktighet for beitenæringene sau-, geit- og reindrift i lag med et eksistensgrunnlag for rovdyrbestanden - Å støtte opp om tiltak der gården brukes som arena for læring, omsorg og utvikling, som Inn på Tunet og Grønn omsorg - Å sikre konkurransedyktige inntektsmuligheter og velferdsordninger for landbruket - Å gi landbruket inntektsmuligheter som reduserer forskjellene til andre grupper vesentlig og slik at nivåforskjellene utjevnes

7 Fiskeri og oppdrett Den ville fisken langs kysten tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode. Fisken skal ikke privatiseres og bidra til å øke formuen til nessekonger på Aker brygge, men være en næringsmulighet også for framtidige generasjoner. Troms SV vil tilrettelegge for en levende fiskerinæring og en oppdrettsnæring som bidrar til lokal verdiskaping, med strenge miljøkrav. Troms SV vil arbeide for - Å motvirke privatisering og sentralisering av fiskerettighetene. - Å fornye fiskerinæringen ved å tilrettelegge for en moderne og miljøvennlig kystflåte for bærekraftig kystnært fiske - Å tilrettelegge for at ungdom kan rekrutteres til fiskerinæringen - Å sikre fiskeflåten gode og trygge fiskerihavner og nødvendig infrastruktur - Å holde oppe et desentralisert nett av fiskemottak og industri - Å bygge arenaer for samarbeid om utvikling av markedet innenlands - Å innføre offentlige kvalitetskrav for å ta ut mer av verdipotensialet - At oppdrettskommunene skal få en større del av verdiskapningen, gjennom en egen arealavgiftsordning - Å gå mot ytterligere utvidelser av volumet i oppdrettsnæringen inntil at rømmings- og sykdomsproblematikken er under kontroll - Å sørge for at større verdier fra oppdrettsnæringen kommer kommunene og befolkningen i fylket til gode gjennom etablering av en arealavgift - Å bekjempe all sosial dumping i næringen, både innen flåte, industri og oppdrett - Å regulere turistfisket for å unngå konflikt med ordinært fiskeri og minske fiskepresset på lokale bestander Helse Troms SV vil avvikle foretaksmodellen og legge spesialisthelsetjenesten under regional folkevalgt styring. Troms SV mener det er viktig at hele fylket har tilgang til høykvalitets tannhelsetjenester og vil styrke tilbudet i distriktene gjennom å forsterke fagmiljøene. Det er et mål for Troms SV å redusere prisene i den offentlige tannhelsetjenesten. Troms SV vil arbeide for - At samhandlingsreformen fullfinansieres slik at kommunene ikke blir skadelidende og befolkningen får et godt helsetilbud - En desentralisert, rimelig og god tannhelsetjeneste

8 - At Helse Nords tilbud til innbyggerne blir stadig bedre - Å styrke krisesentrene og Støttesenteret mot incest - Å sikre rekrutteringen av helsefagarbeiderne og opprette flere lærlingeplasser - Å beholde tilbudet og bedre tilgjengeligheten innen rus- og psykiatribehandling og barneog ungdomspsykiatrien - Å styrke samordningen av omsorgstilbudet for unge med sammensatte helsebehov Kjønn og seksualitet I dagens samfunn er det mange forventninger knyttet til hvordan mennesker skal uttrykke seg, basert på hvilket kjønn de ble tildelt ved fødselen. Heldigvis begynner det å bli akseptert å være homofil, men fortsatt er det mange som sliter med å akseptere seg selv, og spesielt bli godtatt som annerledes i små lokalsamfunn og i enkelte familier. Det å ikke passe inn i tradisjonelle kjønnsroller er fremdeles vanskelig og mange sliter med å godta seg selv og med å ta de valgene de selv ønsker. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) er overrepresentert på statistikker knyttet til psykiske problemer og selvmord. Det er derfor spesielt viktig å sette inn tiltak for at ungdom skal oppleve at de godtas og får hjelp til å bli kjent med seg selv. Troms SV vil arbeide for: - Å vedta en handlingsplan for å bedre levekårene for LHBT-befolkningen i Troms. En slik plan skal ha en livsløpstilnærming som treffer alle aldre i LHBT-befolkningen, men først og fremst innbefatte tiltak på alle de videregående skolene i fylket. - At fylket som arbeidsgiver skal stå for et arbeidsmiljø uten fordommer og diskriminering - Å sette fokus på kroppspress, og sette i verk tiltak mot dette. Urfolk og minoriteter I Troms har vi aktive samiske og kvenske miljøer. Dette gir Troms et ansvar for å forvalte verdien av det samiske og kvenske, så vel som nytten av det mangfoldet disse miljøene bidrar til. På samme tid bidrar globaliseringen til en internasjonalisering av befolkningen i Troms. Mennesker fra hele verden flytter til Troms for å studere og arbeide, men ikke minst kommer mennesker på flukt på jakt etter trygghet og muligheter for et godt liv. Troms SV vil - At fylkeskommunen følger opp sin antirasistiske politikk fra vedtaket i mars Troms fylke må bli et ledende fylke i kampen mot diskriminering. - Utvide det samiske forvaltningsområdet. - Arbeide for økte bevilgninger til tospråklig praksis i kommuner og fylkeskommunen - Arbeide for å utvide norskopplæringen for voksne asylsøkere i mottak - Styrke arbeidet med integrering av innvandrere i skole, arbeidsliv og organisasjonsliv - Arbeide for at statens grunn i Troms blir beholdt i offentlig eie - Styrke de kvenske og samiske miljøene som viktige regionale og kulturelle aktører

9 - Videreutvikle samarbeidsavtalen mellom Troms fylke og Sametinget - Tilrettelegge samiskundervisninga i vgs slik at flere velger samisk språkundervisning - Arbeide for at lengeværende asylbarn skal få opphold Troms i verden Verden står overfor store utfordringer som må løses i samhandling globalt, regionalt og lokalt. Miljø, fattigdom og rettferdighet er sentrale områder hvor Troms fylke kan spille en viktig rolle. Det vil være viktig for Troms å ha et godt samarbeid med nabofylker og regioner i naboland, samt i resten av Europa. SV vil at Troms fylke skal ta et internasjonalt ansvar. Det innebærer blant annet at vi vil følge opp vedtaket i Troms fylkesting om å ha et nært samarbeid med Gaza-regionen. Troms fylkeskommune er medlem i en europeisk organisasjon for regioner. Det er viktig at fylket benytter de kanalene dette gir for å påvirke EUs politikk. For SV er likevel det viktigste samarbeidet med nabofylkene våre i Sverige, Finland og Russland. Vi har mye å lære av hverandre. Troms SV vil: - At Troms fylkeskommune skal samarbeide med Gaza-regionen og arbeide opp mot norske myndigheter for å presse Israel til å oppheve okkupasjonen av de palestinske områdene. - Benytte boikott av varer som politisk virkemiddel i forhold til Israel - Være en aktiv pådriver og initiativtaker for samarbeid i Barentsregionen - Arbeide aktivt for norske interesser og Troms sine interesser i alle internasjonale organisasjoner der Troms fylkeskommune er medlem - Utnytte fokuset på nordområdene til å utvikle landsdelen innen alle områder Styrket lokaldemokrati Fylkeskommunen oppleves av mange som fjern fra folks liv, at man har lite innflytelse over de beslutninger som fattes der. SV vil: - Utrede muligheten for deltakende budsjettering, slik at folk får direkte innflytelse over sentrale veivalg folk står overfor - Fortsatt ha nær kontakt med organisasjoner og befolkning og løfte de saker som folk bryr seg om - Arrangere flere åpne høringsmøter i regionene - Avbyråkratisere og folkeliggjøre språket i fylkeskommunens dokumenter

10 - Utnytte internettet i større grad til å skaffe innspill tidlig i politiske prosesser, og til å bli en reell informasjonskanal etter at beslutningene er fattet - Avvikle parlamentarismen som styreform i fylkeskommunen

Fylkesvalgprogram for SV i Troms

Fylkesvalgprogram for SV i Troms Fylkesvalgprogram for SV i Troms Et grønnere og mer rettferdig Troms Siden Sosialistisk Venstreparti ble opprett i 1975 har vi kjempet for et grønnere og mer rettferdig samfunn. SV-folk aksepterer like

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 Dette er et program for hva RV/Rødt ønsker å gjøre på fylkestinget i perioden 2007 2011. Vi har basert oss på det arbeidet RV/Rødt

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Med hjerte for hele Vestvågøy. Kommunevalget 2007

Med hjerte for hele Vestvågøy. Kommunevalget 2007 Med hjerte for hele Vestvågøy Kommunevalget 2007 Vestvågøy Senterparti Økonomi Vestvågøy kommune er svært avhengig av økonomiske overføringer fra staten. Etter at den rød-grønne regjeringen overtok har

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Mineralstrategi for Finnmark

Mineralstrategi for Finnmark Høringsuttalelse fra Finnmark SV Mineralstrategi for Finnmark 2015 2019 1. Innledning/Generelle kommentarer 1.1. Innledning Finnmark SV har vinteren 2015 hatt Høringsutkast til Mineralstrategi for Finnmark

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Program for Aust-Agder Arbeiderparti 2015 2019

Program for Aust-Agder Arbeiderparti 2015 2019 Program for 2015 2019 vil gjøre fylket til et enda bedre sted å leve. Vi mener at alle skal ha like muligheter. Gjennom gode velferdsordninger vil vi skape trygghet for den enkelte. Trygge mennesker er

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag Regjeringens nordområdestrategi Forord og sammendrag 1 FORORD Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen i årene som kommer. Det er i nord at vi opplever den

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Informasjon Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen SPs verdigrunnlag SP vil bygge partiet fra grasrota, og ønsker mer lokal styring av forvaltningen. Alle har et medansvar for å medvirke

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 1 Bakgrunn Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Meld. St 10 (2010-2011) 2 kunnskapsinnhentinger: OED NHD, KRD, MD & FKD Reiseliv

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer, som bare kan stoppes av oss mennesker; i fellesskap

Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer, som bare kan stoppes av oss mennesker; i fellesskap Innholdsfortegnelse Innledning 3 Utdanning 3 Folkehelse 4 Miljø og energi 5 Samferdsel og infrastruktur 6 Kultur og idrett 7 Arbeidsgiverpolitikk 7 Næring og verdiskaping 8 Landbruk og skog 8 Inkludering,

Detaljer