FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV Innledning. Utdanning for fremtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV 2015-2019. Innledning. Utdanning for fremtiden"

Transkript

1 FYLKESVALGPROGRAM FOR TROMS SV Innledning Sosialistisk Venstreparti (SV) kjemper for et grønnere og mer rettferdig samfunn. SV aksepterer like lite urettferdighet og miljøødeleggelser i Troms som i andre deler av verden. Vårt engasjement strekker seg fra lokalsamfunnet til verdenssamfunnet. Vi tror et bedre samfunn er mulig, og vi arbeider for det gjennom å kjempe for miljø og rettferdighet. Det er viktig at ungdommene våre får gode utdannelser, at gode velferdstjenester gir trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne i Troms og at vi overlater en natur til våre etterkommere som er i like god eller bedre stand som den vi overtok. Fylkeskommunene er under press fra en statlig kommunereform kombinert med kutt i bevilgningene. Regjeringen kutter i overføringene til flere fylkeskommuner i en størrelsesorden som ikke er forenelig med de oppgaver fylkeskommunene er satt til å styre. SV mener at fylkeskommunenes viktigste oppgaver, skole og samferdsel, best løses på regionalt nivå og styrkede statlige bevilgninger er en forutsetning for at fylkeskommunene skal kunne forvalte sitt ansvar innenfor disse områdene forsvarlig. SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i Troms fylkeskommune. Tillitsreformen skal erstatte stadig mer kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning, med mer tid og tillit til de ansatte og større medvirkning for brukerne. Vi har tillit til faglighet, og vil være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmer i alle slags yrkesgrupper. Vi har tillit til at ansatte og deres organisasjoner fremmer representative krav på vegne av dem som best vet hvor skoen trykker i arbeidslivet. Samtidig skal vi videreføre en god kontakt med næringslivet og arbeidsgivere, med tillit til fagmiljøene disse representerer. Troms Fylkeskommune benytter i dag parlamentarismen som styreform. Under parlamentarismen blir beslutningsprosesser mer lukket for folket, i tillegg til at det er en fordyrende og svært ressurskrevende måte å styre fylkeskommunen på. Vi vil jobbe for at Troms Fylkeskommune går tilbake til formannskapsmodellen. SV kommer heller ikke til å inngå i et fylkesråd etter valget. Vi ønsker et politisk system hvor innbyggerne kan ta del i prosesser og bidra i beslutninger, ikke et lukket system hvor kun et fåtall politikere er involvert. SV vil stanse all konkurranseutsetting og privatisering av fylkeskommunal velferd. Utdanning for fremtiden Troms SVs mål er å sikre alle i Troms lik rett til utdanning. Satsing på kunnskap og kompetanse er en hovedstrategi for å fremme utvikling i fylket. Store endringer og utfordringer i arbeidslivet stiller store og endrede krav til elevenes kompetanse og allsidighet, og de videregående skolene må settes i stand til å møte disse nye utfordringene.

2 Den største utfordringen i den videregående opplæringen i dag er et stort frafall blant elever i den videregående skolen. Mange av de som ikke fullfører utdanningsløpet sliter med psykososiale vansker. Disse elevene må få langt bedre hjelp og oppfølging innenfor skolens rammer. SV vil arbeide for å styrke rådgivningen i grunnskolen og i den videregående skolen slik at flere kan ta rette valg. Dette kan også bidra til å redusere frafallet. SV mener skolen må legge til rette for en mer praktisk rettet utdanning i samarbeid med næringslivet. I Troms tar en større andel av elevene yrkesfaglige retninger i videregående skole enn ellers i landet. Derfor er det særlig for Troms viktig å være i front når yrkesfagenes fremtid stakes ut. Mer praktisk arbeid enn i dagens yrkesfag vil hjelpe flere å lykkes med sin utdanning og gi oss bedre kandidater til arbeidslivet. Kompetanse- og kunnskapsløft er nøkkelen til å utvikle Nord-Norge på nordlendingenes premisser. Vi vil fortsette å styrke de nordnorske kunnskapsinstitusjonene for å gi alle tilgang på utdanning og kompetanseheving uansett bosted. Troms SV vil arbeide for: - Å bevare et helhetlig tilbud i alle skoleregionene - En statlig tilleggsfinansiering for videregående skoler som sikrer et desentralisert videregående tilbud i de områder som ikke har elevgrunnlag til å fylle opp klasser/grupper - At samarbeid mellom skolene i Troms skal være basert på et mål om bedre faglig kvalitet for elevene - Å satse på og bygge videre det praktiske og spesialpedagogiske tilbudet ved Rå Vgs - Å reversere Fylkestingets vedtak om stykkprisfinansiering i videregående skole - Å styrke voksenopplæringen i fylket og gå mot privatisering av tilbudet - At de videregående skolene får ressurser og oppmuntring til økt satsing på elevdemokrati - At alle skal kunne velge nærmeste videregående tilbud uavhengig av fylkesgrense - Å iverksette tiltak mot frafallet i videregående opplæring, for eksempel gjennom forsøk med vekslingsmodeller hvor elever veksler mellom teori og praksis, sikre flere lærlingeplasser samt arbeidsmarkedstiltak som arbeidspraksisplasser - Å få feministisk sjølforsvar inn i skolen - At det videregående tilbudet i Troms skal være et offentlig tilbud - At fylkeskommunen skal samarbeide med kommunene om å ta inn flere lærlinger - Bedre studiefinansiering for borteboende elever i videregående skole - At ved større fylkeskommunale innkjøp skal det stilles krav til at bedriftene tilbyr lærlingeplasser. - At alle skoler skal ha en forsvarlig skolehelsetjeneste med skolepsykolog og en helsesøster som er tilgjengelig i skoletiden - Å øke rådgiver-ressursen i videregående skole i Troms fylke - At alle elever i Troms skal få læreplass - Satse på studiesentrene i fylket for å sikre tilbud om utdanning og videreutdanning i distriktet - Å ta initiativ til samarbeid mellom utdanningsaktører og bruke ny teknologi til å gjøre det enkelt å ta utdanning og kompetansebygging i hele fylket og landsdelen

3 Samferdsel Etter at Høyre og Fremskrittspartiet tok over regjeringskontorene har vi sett en stadig mer urettferdig fordeling av midler til samferdsel i Norge. De blå-blå prioriterer nye og enorme prosjekter rundt de store byene i sør, mens nordnorske fylker mottar småmidler for å lappe på veinettet. I dag ser vi et stadig større etterslep i veivedlikehold, nedbygging av kollektivsystemer både til lands og til sjøs og stadig flere ferger får redusert frekvens. For oss er god samferdsel i hele landet nøkkelen for å realisere Norges ambisjoner om et næringsliv etter oljealderen I Norge generelt, og Troms spesielt, befinner de store økologiske verdiene seg i spredtbygde strøk. Skal Norge være i stand til å ta i bruk mulighetene innen bærekraftig fiskeri, landbruk, grønn industri og reiseliv er god samferdsel i distriktet en forutsetning. God samferdsel i hele fylket knytter sammen folk, gjør det mulig å høste, arbeide og skape verdier. For et spredtbygd fylke som Troms er satsing på samferdsel avgjørende for at folk skal kunne bo der de ønsker og for at viktige verdier skal tas i bruk og tradisjoner leve videre. Trangere budsjetter i fylket har gått ut over samferdselssatsingen, med forholdsmessig mindre penger til vegvedlikehold. Etableringen av Troms Fylkestrafikk har vist seg å innebære mangelfull styring av fylkeskommunens kollektivtilbud - busser, ferger og hurtigbåter. Den direkte politiske innflytelsen på kollektivtilbudet i fylket er blitt sterkt redusert og befolkningens ønsker og behov blir i alt for liten grad hørt og tatt hensyn til. Troms SV ønsker derfor å legge ned Troms Fylkestrafikk og tilbakeføre styringen over kollektivtrafikken til folkevalgt kontroll. Troms SV vil bruke de store vegpengene i distriktene og satse på kollektivtrafikk i byene. Vi vil sikre dagens antall avganger med hurtigbåter og distriktsbusser. Vi vil også jobbe for på sikt å realisere planene om jernbane til Troms. Troms SV vil arbeide for: - Å avvikle foretaket Troms Fylkestrafikk slik at arbeidsplasser fortsatt opprettholdes på Finnsnes, men at ansvaret for kollektivtransporten i Troms legges direkte under samferdselsetaten i Troms Fylkeskommune - Tryggere og bedre veger i distriktene framfor store motorvegprosjekter i byene. Dette innebærer fast dekke på alle fylkesveger og økning av akseltrykket til minst 10 tonn - Å bygge flere gang- og sykkelstier langs fylkesveger - At all trafikkvekst i byene (Tromsø, Harstad og Finnsnes) skal skje enten med kollektivtransport eller gang- og sykkelveger - Å sikre kollektivtilbudet i distriktene, både langs sjø og land - Å gjøre det rimeligere for ungdom å reise kollektivt - Å gjeninnføre muligheten for å bruke månedskort på nattbussen - Å innføre studentrabatt på kollektivtilbud

4 - Å ha som langsiktig mål å etablere en kystforbindelse Harstad-Tromsø over Senja - Å arbeide for å sikre alle tre Senjafergene - At når bybussen i Tromsø skal legges ut på nytt anbud, skal fylket, sammen med Tromsø kommune, starte opp et nytt offentlig busselskap. - At en ny Kvaløyforbindelse legger til rette for kollektivtrafikk, syklende og gående. Miljø og energi Verden sliter med stadig voksende klimagassutslipp. Temperaturøkningen skjer i raskest tempo i nord, med økende trusler mot det marine miljøet. I tillegg trues områder av forurensede havner, deponi med atomavfall, et nedslitt atomkraftverk og sterkt forurensende nikkelverk på Kolahalvøya. Vi ser også store fremtidige konflikter mellom bruk og vern av kystsonen. Ikke alle disse problemene kan løses fra Fylkestinget, men Troms SV mener fylket kan bidra til å løse mange av dem, i langt større grad enn hva vi gjør i dag. Miljøproblemene vil, om de ikke blir løst, minske mulighetene våre til å leve og arbeide i Troms. Troms SV vil arbeide for å finne løsninger som gjør at dagliglivet for folk ikke blir vanskeligere i et miljøvennlig samfunn. I Troms finnes store muligheter for å utvikle bioenergi. Større bruk av bioenergi vil frigjøre elektrisk kraft til andre formål og minske behovet for gasskraft. Det er for Troms SV viktig å føre en ansvarlig og hensynsfull energipolitikk. Dette betyr at kraftutbygginger først og fremst må ha sammenheng med det lokale og nasjonale behovet for energi. Kraftutbygging i Troms fylke skal ikke dikteres av selskaper på profittjag og lokalbefolkningen skal tas hensyn til ved større naturinngrep som følge av kraftutbygging. Presset på utbygging av petroleumsreservene i nord har økt og vil fortsette å øke. I tillegg til at opptak og bruk av fossilt brensel er forurensende og fører til økte utslipp av klimagasser, skaper det også konflikter om arealbruken til havs ved at petroleum fortrenger fiskerinæringa både ved seismiske undersøkelser og ved ordinær drift. Den høye intensiteten i utvinningen fører også til at arbeidskraft, kapital og kunnskap trekkes ut av andre næringer og inn til petroleumsnæringen, hvilket gir økt lønns- og kostnadsnivå for konkurranseutsatt industri og annet næringsliv på fastlandet. Troms SV vil derfor: - Stimulere til utvikling av teknologi til vind, bølge- og tidevannskaft og annen teknologi som kan avløse behovet for vannkraftutbygginger. Ved konflikt vil Troms SV prioritere fiskeri og naturvern - Si konsekvent nei til åpning av flere områder nord i Barentshavet og nært iskanten. - Fortsatt gå mot utbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja og andre kystnære områder - Prioritere skånsomt og energieffektivt kystfiske framfor trålfiske - Arbeide for et godt kollektivtilbud. Vi vil prioritere hyppige avganger på bybussene og gode rabattordninger for daglige brukere av kollektivtransport - Redusere klimagassutslipp i fylket

5 - At alle havnene i Troms som trenger det blir renset for gammel forurensing - Arbeide for en styrket oljevernberedskap langs kysten Kultur Kultur er en del av dagliglivet for oss alle, enten vi bor i byen eller på bygda. Kultur skaper engasjement og glede og bidrar til kontakt og fellesskap mellom mange ulike grupper i samfunnet. For å styrke de positive kreftene i ungdomsmiljøene er det viktig at barn og unge får muligheter til å aktivisere seg. Stadig flere mennesker er opptatt av gode kulturtilbud og vektlegger dette når de skal velge bosted og oppvekstmiljø for seg og sine barn. Satsing på kultur er derfor viktig for lokalsamfunn som ønsker å tiltrekke seg og beholde unge mennesker. Kultur er også næringsutvikling som skaper arbeidsplasser og bidrar til økt aktivitet, også i det øvrige næringsliv. En svært viktig del av kulturlivet er det frivillige arbeidet, både i idrettslag, ungdomslag og andre kulturelle arenaer. Det er viktig for SV å støtte opp om dette frivillige arbeidet. Troms SV vil: - Øke fylkets bevilgninger til kultur. Både den profesjonelle kulturen og amatørkulturen spiller en viktig rolle - Bruke kultur aktivt mot fremmedfrykt og rasisme - Støtte festivaler og andre arrangementer i Troms. Disse er viktige kulturinstitusjoner - Støtte arbeidet med å videreutvikle Halti kvenkultursenter i Nordreisa - Støtte arbeidet med å videreutvikle Senter for nordlige folk i Manndalen i Gaivuotna- Kåfjord, og Várdobáiki kultursenter i Skånland/Evenes - Øke satsingen på bibliotekene i fylket og utvikle disse som senter for læring og etterutdanning - Yte tilskudd til idretten i Troms, spesielt rettet mot barn og unge - Gi gratis museumsbesøk, og transport dit, for elever i videregående skole Regional utvikling En stor oppgave for fylkeskommunen er å være en regional utviklingsaktør. For å opprettholde bosetting i distriktene er det viktig å opprettholde og etablere arbeidsplasser med lokal forankring. Troms SV vil arbeide for at fylkeskommunen blir en pådriver og tilrettelegger for næringsutvikling i fylket gjennom å bidra til kompetanse, forskning, god infrastruktur og kapitaltilgang. Troms har et stort potensiale for næringsutvikling basert på kompetanse og fantastiske naturressurser. Fylket har et sterkt romfartsmiljø og Troms SV ønsker å styrke kompetansemiljøene som befinner seg i tilknytning til Andenes, Narvik og Tromsø. Troms SV

6 mener at mineralene skal være under nasjonal og statlig kontroll. For å oppnå dette mener vi at vi må vurdere å opprette et statlig mineralselskap. Det må stilles strenge krav til miljøpåvirkning, forhold til urfolk og lokale ringvirkninger. Troms SV vil arbeide for: - Å beholde det offentlige eierskapet i kraftselskapene i fylket, samt offentlig eierskap til energiressursene - Å bevare Troms Kraft som heleid offentlig selskap - Å satse på bedrifter og næringsvirksomhet som spesielt fokuserer på miljø. Gode miljøbedrifter vil være et viktig grunnlag for all type næringsvirksomhet. - At fylkeskommunen blir en aktiv deltaker i etablering av kompetansebedrifter i fylket - At elevbedrifter i videregående skole styrkes og videreutvikles som første steg i en gründerutvikling - At Troms fylkeskommune fortsetter å desentralisere virksomhet - Å styrke satsingen på kommunale næringsfond Landbruk Befolkningsvekst og klimaendringer gjør lokal matproduksjon viktigere enn noen gang. Derfor må vi legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer med sikte på økt selvforsyning. Landbruket i Troms skal produsere trygg og variert mat av høy kvalitet, med lite bruk av plantevernmidler og medisiner. Troms SV vil arbeide for: - Å sikre, og øke, lokal matproduksjon - At Troms fylkeskommune skal prioritere kjøp av kortreist mat - Å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i landbruket, og dermed styrke bosettingsmønstret og øke rekrutteringen av ungdom til landbruket - Å styrke jordvernet ved å ta hensyn til jordvernet tidlig i planprosesser og arealplaner. - Å utnytte det lokale ressursgrunnlaget i jord, skog og utmark best mulig ut fra hensynet til miljø, økologi og langsiktig ressursforvaltning - Å utvikle virkemidler slik at fylkeskommunen planlegger med minst mulig omdisponering av matjord - Å ivareta kulturlandskap og landbrukstradisjoner i landsdelen - Å sikre levedyktighet for beitenæringene sau-, geit- og reindrift i lag med et eksistensgrunnlag for rovdyrbestanden - Å støtte opp om tiltak der gården brukes som arena for læring, omsorg og utvikling, som Inn på Tunet og Grønn omsorg - Å sikre konkurransedyktige inntektsmuligheter og velferdsordninger for landbruket - Å gi landbruket inntektsmuligheter som reduserer forskjellene til andre grupper vesentlig og slik at nivåforskjellene utjevnes

7 Fiskeri og oppdrett Den ville fisken langs kysten tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode. Fisken skal ikke privatiseres og bidra til å øke formuen til nessekonger på Aker brygge, men være en næringsmulighet også for framtidige generasjoner. Troms SV vil tilrettelegge for en levende fiskerinæring og en oppdrettsnæring som bidrar til lokal verdiskaping, med strenge miljøkrav. Troms SV vil arbeide for - Å motvirke privatisering og sentralisering av fiskerettighetene. - Å fornye fiskerinæringen ved å tilrettelegge for en moderne og miljøvennlig kystflåte for bærekraftig kystnært fiske - Å tilrettelegge for at ungdom kan rekrutteres til fiskerinæringen - Å sikre fiskeflåten gode og trygge fiskerihavner og nødvendig infrastruktur - Å holde oppe et desentralisert nett av fiskemottak og industri - Å bygge arenaer for samarbeid om utvikling av markedet innenlands - Å innføre offentlige kvalitetskrav for å ta ut mer av verdipotensialet - At oppdrettskommunene skal få en større del av verdiskapningen, gjennom en egen arealavgiftsordning - Å gå mot ytterligere utvidelser av volumet i oppdrettsnæringen inntil at rømmings- og sykdomsproblematikken er under kontroll - Å sørge for at større verdier fra oppdrettsnæringen kommer kommunene og befolkningen i fylket til gode gjennom etablering av en arealavgift - Å bekjempe all sosial dumping i næringen, både innen flåte, industri og oppdrett - Å regulere turistfisket for å unngå konflikt med ordinært fiskeri og minske fiskepresset på lokale bestander Helse Troms SV vil avvikle foretaksmodellen og legge spesialisthelsetjenesten under regional folkevalgt styring. Troms SV mener det er viktig at hele fylket har tilgang til høykvalitets tannhelsetjenester og vil styrke tilbudet i distriktene gjennom å forsterke fagmiljøene. Det er et mål for Troms SV å redusere prisene i den offentlige tannhelsetjenesten. Troms SV vil arbeide for - At samhandlingsreformen fullfinansieres slik at kommunene ikke blir skadelidende og befolkningen får et godt helsetilbud - En desentralisert, rimelig og god tannhelsetjeneste

8 - At Helse Nords tilbud til innbyggerne blir stadig bedre - Å styrke krisesentrene og Støttesenteret mot incest - Å sikre rekrutteringen av helsefagarbeiderne og opprette flere lærlingeplasser - Å beholde tilbudet og bedre tilgjengeligheten innen rus- og psykiatribehandling og barneog ungdomspsykiatrien - Å styrke samordningen av omsorgstilbudet for unge med sammensatte helsebehov Kjønn og seksualitet I dagens samfunn er det mange forventninger knyttet til hvordan mennesker skal uttrykke seg, basert på hvilket kjønn de ble tildelt ved fødselen. Heldigvis begynner det å bli akseptert å være homofil, men fortsatt er det mange som sliter med å akseptere seg selv, og spesielt bli godtatt som annerledes i små lokalsamfunn og i enkelte familier. Det å ikke passe inn i tradisjonelle kjønnsroller er fremdeles vanskelig og mange sliter med å godta seg selv og med å ta de valgene de selv ønsker. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) er overrepresentert på statistikker knyttet til psykiske problemer og selvmord. Det er derfor spesielt viktig å sette inn tiltak for at ungdom skal oppleve at de godtas og får hjelp til å bli kjent med seg selv. Troms SV vil arbeide for: - Å vedta en handlingsplan for å bedre levekårene for LHBT-befolkningen i Troms. En slik plan skal ha en livsløpstilnærming som treffer alle aldre i LHBT-befolkningen, men først og fremst innbefatte tiltak på alle de videregående skolene i fylket. - At fylket som arbeidsgiver skal stå for et arbeidsmiljø uten fordommer og diskriminering - Å sette fokus på kroppspress, og sette i verk tiltak mot dette. Urfolk og minoriteter I Troms har vi aktive samiske og kvenske miljøer. Dette gir Troms et ansvar for å forvalte verdien av det samiske og kvenske, så vel som nytten av det mangfoldet disse miljøene bidrar til. På samme tid bidrar globaliseringen til en internasjonalisering av befolkningen i Troms. Mennesker fra hele verden flytter til Troms for å studere og arbeide, men ikke minst kommer mennesker på flukt på jakt etter trygghet og muligheter for et godt liv. Troms SV vil - At fylkeskommunen følger opp sin antirasistiske politikk fra vedtaket i mars Troms fylke må bli et ledende fylke i kampen mot diskriminering. - Utvide det samiske forvaltningsområdet. - Arbeide for økte bevilgninger til tospråklig praksis i kommuner og fylkeskommunen - Arbeide for å utvide norskopplæringen for voksne asylsøkere i mottak - Styrke arbeidet med integrering av innvandrere i skole, arbeidsliv og organisasjonsliv - Arbeide for at statens grunn i Troms blir beholdt i offentlig eie - Styrke de kvenske og samiske miljøene som viktige regionale og kulturelle aktører

9 - Videreutvikle samarbeidsavtalen mellom Troms fylke og Sametinget - Tilrettelegge samiskundervisninga i vgs slik at flere velger samisk språkundervisning - Arbeide for at lengeværende asylbarn skal få opphold Troms i verden Verden står overfor store utfordringer som må løses i samhandling globalt, regionalt og lokalt. Miljø, fattigdom og rettferdighet er sentrale områder hvor Troms fylke kan spille en viktig rolle. Det vil være viktig for Troms å ha et godt samarbeid med nabofylker og regioner i naboland, samt i resten av Europa. SV vil at Troms fylke skal ta et internasjonalt ansvar. Det innebærer blant annet at vi vil følge opp vedtaket i Troms fylkesting om å ha et nært samarbeid med Gaza-regionen. Troms fylkeskommune er medlem i en europeisk organisasjon for regioner. Det er viktig at fylket benytter de kanalene dette gir for å påvirke EUs politikk. For SV er likevel det viktigste samarbeidet med nabofylkene våre i Sverige, Finland og Russland. Vi har mye å lære av hverandre. Troms SV vil: - At Troms fylkeskommune skal samarbeide med Gaza-regionen og arbeide opp mot norske myndigheter for å presse Israel til å oppheve okkupasjonen av de palestinske områdene. - Benytte boikott av varer som politisk virkemiddel i forhold til Israel - Være en aktiv pådriver og initiativtaker for samarbeid i Barentsregionen - Arbeide aktivt for norske interesser og Troms sine interesser i alle internasjonale organisasjoner der Troms fylkeskommune er medlem - Utnytte fokuset på nordområdene til å utvikle landsdelen innen alle områder Styrket lokaldemokrati Fylkeskommunen oppleves av mange som fjern fra folks liv, at man har lite innflytelse over de beslutninger som fattes der. SV vil: - Utrede muligheten for deltakende budsjettering, slik at folk får direkte innflytelse over sentrale veivalg folk står overfor - Fortsatt ha nær kontakt med organisasjoner og befolkning og løfte de saker som folk bryr seg om - Arrangere flere åpne høringsmøter i regionene - Avbyråkratisere og folkeliggjøre språket i fylkeskommunens dokumenter

10 - Utnytte internettet i større grad til å skaffe innspill tidlig i politiske prosesser, og til å bli en reell informasjonskanal etter at beslutningene er fattet - Avvikle parlamentarismen som styreform i fylkeskommunen