2. Mål og måloppnåelse. Hovedmål for kommuneplanperioden:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Mål og måloppnåelse. Hovedmål for kommuneplanperioden:"

Transkript

1 KULTUR 1. Tjenester og oppgaver i avdelingen Tjenestene omfatter kulturadministrasjonen, flyktning- og aktivitetstjenesten, biblioteket og kino og kulturarrangement. Arbeidet med spillemiddelsøknader, samarbeid med frivillige lag og organisasjoner om tilbud innen idrett, sang og musikk samt teater, billedkunst og andre aktiviteter som går inn under begrepet allmennkultur utgjør andre tjenester i avdelingen. Det er også et tett samarbeid mellom kulturavdelingen og andre avdelinger på områder som FY- SAK, Folk 2 prosjektet, SMART prosjektet (sykle til jobben), flyktningarbeid, kulturminner med videre. Kommunen deltar i nettverket Byer i Midt-Norge hvor kulturavdelingene samarbeider om felles kulturprosjekt (bl.a. rettet mot frivillighet, kulturloven og kulturelle fyrtårn ). Flyktninge- og aktivitetstjenesten har hovedansvar for integrering av flyktningene i det norske samfunn. I tillegg hører fritids- og kulturtilbud til særskilte grupper, ungdom, pensjonister og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser også med til arbeidsområdet. Aktivitetssenteret i Samfunnshuset er møtested for pensjonister og trygdede i Steinkjer kommune. Hovedfokuset er aktiviteter og sosialt samvær for å forebygge ensomhet, isolasjon og svekket helse i eldre år. Ungdomstjenesten har tilhold på Samfunnshuset. Tjenesten har 2,66 årsverk fast stilling inklusive SLT-koordinator. I tillegg har Huze lærlinger, veileder til lærling, volontør fra et EU-land samt arbeidstakere i praksis. Aktivitørtjenesten i tilknytning til eldresentra og sykeheimer utgjør til sammen 4,66 årsverk og fordeler seg på 10 forskjellige tjenestesteder. Kontakten gir et bredt aktivitetstilbud for personer som har eller har hatt psykiske vansker. Kontakten bistår brukerne i å delta i ulike kulturaktiviteter i lokalsamfunnet samt organiserer egne aktiviteter. Støtte- og fritidskontakttjenesten hjelper enkeltpersoner til økt deltakelse i fritidsaktiviteter. Steinkjer bibliotek er et møte- og studiested for alle aldersgrupper. Litteratur- og kulturformidling står i sentrum på linje med formidling av informasjon og tilrettelegging for livslang læring. Bibliotekets samfunnsoppdrag er å være med på å skape et godt lokalsamfunn. Kino og kulturarrangement omfatter drift av kinoen på Dampsaga samt ulike kulturarrangement på Dampsaga kulturhus. Tjenesteenheten har 7,5 årsverk fordelt på 10 stillinger. 2. Mål og måloppnåelse Hovedmål for kommuneplanperioden: Ta vare på og formidle kulturarven. Skape et godt livsmiljø hvor kunst og kultur bidrar til mangfold og verdiskaping. Etablere gode kulturmøteplasser i hele kommunen. Økt satsing på kultur og helse samt øke befolkningens deltakelse i idrett og friluftsliv. Allmennkultur Ta vare på og formidle kulturarven Det er etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe som skal utarbeide en overordnet utviklingsplan for Egge: Prosjekt Høvdingsetet Egge. Prosjektet vil blant annet klargjøre om det er behov for å etablere et nybygg, formidlingsbygg på Egge Kommunen, i samarbeid med Nord- Trøndelag fylkeskommune og Stiftelsen Egge Museum, lyktes i 2009 å få Jekta Pauline innlemmet i Stiklestadmuseenes portefølje. En håndbok over de ti viktigste kulturminnene i kommunen er under utarbeidelse. Kommunestyret har bestilt en plan for kulturminner, og arbeidet er planlagt igangsatt på nyåret 2010 under ledelse av enhetsleder for naturforvaltning. Skape et godt livsmiljø hvor kunst og kultur bidrar til mangfold og verdiskaping Det er inngått partnerskapsavtale med Steinkjerfestivalen. Kommunen er i dialog med Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) avdeling Egge og Stiftelsen Hilmar Alexandersen om langsiktige avtaler rundt Vikingfestivalen og Hilmarfestivalen Det er etablert et senter/møteplass for Samisk kultur i kommunen Etablere gode kulturmøteplasser i hele kommunen De gode møteplassene etableres dels gjennom aktiviteten til frivillige lag og foreninger og deres ildsjeler (med og uten økonomisk støtte fra kommunen) og dels av kommunale virksomheter. Frivillige sørger for velfungerende idrettsanlegg, kommunens to frivillighetssentraler og for aktivitet i skoler og grendehus på kveldstid. Kommunen gir støtte til kulturmøteplasser gjennom direkte aktivitets- og driftstilskudd til aktivitetssentre, grendehus og idrettsanlegg samt gjennom støtte til ulike idretts- og kulturarrangement. Steinkjer bibliotek har fornyet sin ungdomsavdeling og utviklet en arena som fungerer godt både som utstillingslokale og som arena for mindre arrangement knyttet til litteraturformidling. Kinoen 29

2 har fått nytt lydanlegg i alle saler og nye stoler i sal 1. Besøket i 2009 viser en betydelig økning. Samfunnshuset brukes aktivt både av ungdom, pensjonister og andre. I tillegg kommer idrettanlegg, tilrettelagte stier og områder for friluftsliv. Økt satsing på kultur og helse samt øke befolkningens deltakelse i idrett og friluftsliv Erfaringene fra prosjektet Folk 2 som ble avsluttet i 2008 videreføres blant annet i kommunens folkehelsearbeid. Det er tilsatt folkehelsekoordinator og det er utdannet treningskontakter som skal fungere som støttekontakter for personer med problemer innen rus og psykiatri. Kulturavdelinga jobber aktivt for å rekruttere lag og foreninger til å bli fritidskontakter og dermed inkludere personer med støttebehov i aktiviteter i lokalsamfunnet. Kontakten har en etablert friluftsgruppe som tilbyr ukentlige turer. Når det gjelder målsettingen om å øke befolkningens deltakelse i idrett og friluftsliv, deltar kommunen i FYSAK og SMART prosjektene, og det er etablert et senter for Aktiv Livskvalitet for funksjonshemmede brukere. Kommunen samarbeider også med Turistforeninga som arrangerer populære familieturer bl.a til Svarttjønna. Campus Guldbergaunet er under utvikling, noe som vil gi idrettsinteresserte en enda bedre arena. Flyktning- og aktivitetstjenesten Flyktningetjenesten. 53 nye flyktninger ble bosatt i kommunen i Det er et mål at flest mulig av flyktningene skal være sjølforsørget etter å ha gjennomgått introduksjonsprogrammet. Det var bare 12 som avsluttet programmet i Av disse er 3 i arbeid, 3 i ordinær utdanning og 5 på tiltak fra NAV. 1 er flyttet fra kommunen. Dette er en måloppnåelse på bare 58 % mot regjeringens måltall på 65 % og kommunens egen målsetting på 80 %. Enheten er ikke fornøyd med denne måloppnåelsen. Pr var det 60 deltakere i introduksjonsprogrammet. Flyktningtjenesten har et tett samarbeid med Steinkjer voksenopplæring, Steinkjer videregående skole og flere andre enheter i kommunen om våre oppgaver. Bosettingsstatistikk Bosettingsår Antall Flyttet Bosatt pr Sum siste5 år Antall bosatt pr var 112 personer, slik at antallet bosatte flyktninger har økt med 23 personer det siste året. Antall utflyttede flyktninger i 2009 innenfor 5-årsperioden er 2 personer. Aktivitetssenteret Det er avholdt kurs i flere hobbyaktiviteter, kortspill, seniordans og syng-med-oss-arrangement. I 2009 er det også etablert samarbeid rehabiliteringstjenesten på Egge med trimtilbud 1 dag i uka. Aktivitetssenteret har åpent 5 dager i uka med unntak av 8 uker om sommeren. Gjennomsnittlig besøkstall pr. dag er ca 40 personer. Ungdomstjenesten har som mål å utvikle gode fritidstilbud med rom for alle til å delta og å utvikle det nye ungdomssenteret i Steinkjer. Fra 2009 har Huze arbeidet særskilt med integrering av flerkulturell ungdom, som en lykkes bedre med etter hvert. Steinkjer Næringsselskap AS har hatt en ansatt i 80 % stilling i et prosjekt som jobber med entreprenørskapsdelen av ungdomssenteret. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2009, og det er ikke avklart hvordan kommunen skal arbeide videre med entreprenørskap mot ungdomsgruppen. Ungdomsrådet er godt organisert og i full aktivitet fra Aktivitetene i 2009 har økt med bl.a. arrangering av sommeraktivitet ei uke i august for ungdom i alderen 10-16, og senteret har utviklet faste aktiviteter som retter seg mot all ungdom mellom 15 og 25 år i Steinkjer. De tre søyler i ungdomstjenesten er kulturaktiviteter, medieverksted og entreprenørskap. Aktivitørtjenesten. Tjenesten gir aktivitetstilbud til eldre. Det er imidlertid stor variasjon på oppmøtet på de enkelte steder, fra Tyristua som er et avgrenset tilbud med 10 plasser og til de steder der etterspørselen er stor med opp til 65 brukere enkelte dager høyeste registrerte i Med midler fra Kvalitetskommuneprosjektet er det arbeidet med organiseringen og faglig styrking av aktivitørtjenesten. Det er en utfordring at flere aktivitører i små stillinger har to arbeidssteder (2 dager ett sted og 1 dag ett sted). Den kulturelle spaserstokken: Prosjektet Musikk inn i institusjonene ble videreført med to musikere og en musikkterapeut som har besøkt faste grupper på to av sykeheimene. Ellers har det vært minimum ett arrangement hver måned i form av teater, revy og konserter. Programmene avvikles dels i Aktivitetssenteret og dels på eldresentrene og sjukeheimene. Kontakten har i 2009 satset spesielt på å gi et tilbud til ungdomsgruppen. Kontakten har åpningstider 4 dager i uka i tillegg til en lørdag i måneden. Det er kommet til 25 nye brukere i Gjennomsnitts besøkstall er 6,9 personer pr. dag, en øking på 1,5 fra Friluftsgruppe i samarbeid med psykiatritjenesten i NAV er fortsatt et tilbud. Støtte- og fritidskontakttjenesten. Det er 68 personer som har individuell støttekontakt, mens det er 12 brukere som har vedtak om aktivitet i gruppe. I de åpne gruppetilbudene varierer antallet mellom 4 til 15 brukere. 30

3 Foto: Hallfrid Skimmeli Steinkjer bibliotek 2009 har vært et godt år med økning i både besøk og utlån besøkende som gir et snitt på 366 besøkende pr. åpningsdag. Utlån til barn og voksne var på enheter som gir et utlån på 5,9 pr. innbygger. Tallene ligger over landsgjennomsnitt og KOSTRA tall for utlån. Bokbussen hadde 29 stoppesteder i kommunen og der hvert stopp blir besøkt hver 14. dag i løpet av skoleåret. 35 skoleklasser med i alt 855 elever har vært til undervisning/litteraturformidling dette året. Det er lånt inn depoter til innvandrerbefolkningen på 13 forskjellige språk bestående av 988 bøker. Bibliotekets samarbeidspartnere gjennom ulike prosjekter Biblioteket har 2 språkarbeidsplasser i samarbeid med flyktningtjenesten. Arrangement i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken. Ukentlig leksehjelp i samarbeid med Røde kors. Deltakelse på Steinkjerfestivalen med Bokbussen. Kommunens barnehager med at biblioteket har faste lesestunder for barnehagene. Kulturskolen kunstprosjekter vises i biblioteket. Musikk i Nord-Trøndelag familieforestilling for barnefamilier. Bibliotekets venner arrangement en lørdag i måneden. Kino og kulturarrangement Enheten har som mål å holde høy aktivitet og ha en svært god kvalitet på kulturhuset og dets arrangementer. Dette samt å utvikle samarbeidet mellom virksomhetene i Dampsaga kulturhus for å tilby kommunens innbyggere et variert tilbud innen film, teater, dans, drama, musikk m.v. samt å være konkurransedyktig når det gjelder kurs, konferanser, messer og andre arrangement er primæroppgaven. Det er opprettholdt et godt og variert tilbud både på kino og kulturarrangement i Kinoen har i 2009 hatt et besøk og en omsetning som var høyere enn forventet. Etter et veldig godt år i 2008, der kinoen hadde tredje mest publikumsøkning (33,4 %) av de store kinoene i Norge, samt nest største økning på omsetning (41,3 %), fortsatte fremgangen også i Hovedgrunnene til dette er at de ansatte jobber aktivt på alle felt med å tilby publikum et filmtilbud helt i Norgestoppen. Publikumsøkningen i 2009 ble på 13,4 % og omsetningen økte med 17,5 %. Besøksstatistikken for kinoen i 2009 viser: forestillinger er avholdt (et snitt på 8 forestillinger pr dag), besøkende (et snitt på 176 betalende publikum hver dag) og en omsetning på kr inkl. mva. (et omsetningssnitt på kr ,- pr. dag). Kulturarrangement har to heltidsstillinger. Det ble i 2009 avholdt 280 arrangementer på Dampsaga. Herav var det 100 arrangementer med billettsalg. Det er solgt billetter til disse arrangementene (herav 25 % solgt via internett). På de arrangementene der det ikke ble solgt billetter eksisterer ikke publikumstall, men estimatet er at rundt har deltatt på et arrangement på Dampsaga i fjor. 3. Arbeidsmiljø/ likestilling Sykefraværet samlet for avdelingen var på 6,7 % i 2009 (6,6 % i 2008). HUNT 3 undersøkelsen omfatter også kulturdata, og den viser at kulturtilbud brukes forholdsvis likt av kvinner og menn, selv om det på enkelte områder er en liten overvekt av det ene eller andre kjønn. Tjenesteenhet bibliotek og aktivitetstjenesten har en overvekt av kvinnelige ansatte, kino- og kulturarrangement har en overvekt av menn. 4. Økonomi Samlet sett har avdelingen et merforbruk på kr Avdelingens felles budsjettområde har et merforbruk på kr Årsaken til dette er at Steinkjerhallen ble merverdiavgiftspliktig tidlig i 2009, og ekstrakostnaden på kr er utgiftsført på kulturavdelinga men beløpet inngår i kommunens samlede momskompensasjon for Biblioteket har brukt mindre enn budsjettert, mens kino/kulturarrangement og flyktning/aktivitetstjenesten har et merforbruk på henholdsvis kr og kr Med fratrekk av den ekstra 31

4 merverdiavgiften viser regnskapet for kulturavdelinga en innsparing i forhold til tildelt budsjettramme. 5. Øvrige kommentarer a. Viktige hendelser for øvrig Kulturprisen i 2009 ble delt mellom Helge Blengsli og Edvin Dahl Kulturstipendet ble tildelt friidrettsutøver Eivind Jenssen Steinkjerstipendiat (Jakob Weidemanns Minnestipend) i 2009 var Marianne D. Solhaugstrand Hilmar Alexandersens musikkpris ble tildelt danseren Martin Myhr, blant annet kjent fra dansegruppen Frikar Jekta Pauline er innlemma i SNK sin portefølje og har fått fast base på Kjerknesvågen Kommunen deltar i kultursamarbeid i regi av Byer i Midt-Norge, og samarbeider om et pilotprosjekt Frivillighet, og hvor det er arbeidsgrupper i alle 9 bykommuner. Steinkjerfestivalen ble i 2009 arrangert for fjerde gang, og det er inngått intensjonsavtale med kommunen om partnerskap Vikingfestivalen, Hilmarfestivalen og Kaffeslabberaset har befestet sin posisjon som viktige årlige begivenheter Prosjekt Senter for gjenreisingsarkitektur er midtveis i prosjektperioden Arve Hovig-samlinga er katalogisert. Hoveddelen av samlinga er lagret i kjelleren i Sannan barnehage, et utvalg verker er benyttet til utsmykking av Steinkjer rådhus Planprogram for kommunedelplan kultur ble sendt på høring b. Forholdet til brukerne Deler av kulturavdelinga, som for eksempel støtte- og fritidskontaktordningen har en rekke faste brukere. Det som karakteriserer brukerne er imidlertid at det er innbyggere som oppsøker ulike kulturtilbud etter behov enten det er barn og ungdom, eldre eller aldergruppene midt i mellom. Etterspørselen etter økonomisk støtte til ulike arrangement er økende, kinoog bibliotekbesøket øker, og en ser at etableringen av asylmottak blant annet har ført til flere brukere av biblioteket. Når det gjelder arrangement og tiltak som får tilskudd over flere år, inngår kulturavdelinga i økende grad partnerskapsavtaler med frivillige lag og organisasjoner for å avklare partenes forventninger til hverandre og for å skape større forutsigbarhet i samarbeidet. Foto: Ingelin Klubben Berg 32

5 Nøkkeltall og KOSTRA analysel Personalressurser (pr ) Økonomiske ressurser Årsverk Ansatte Tot. - sykefravær Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % 33, ,7 % ,5 Steinkjer Kommunegr. 13 Gj.snitt alle kommuner u/oslo Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Bibliotek Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 5,9 5,7 5,4 5,5 5,4 5,3 Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger 4,4 4,3 3,6 3,7 3,7 3,7 Antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek Kino Antall innbyggere per kinosete 46,8 46,4 64,6 68,1 58,7 59,0 Besøk per kinoforestilling 22,0 19,8 36,1 33,0 37,9 34,3 Utsikt fra Eggeområdet Foto: Odd Georg Skjemstad 33