ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014)"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014)

2 Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode , er valgt av fylkestinget: MEDLEMMER: Åse Tønnessen Sæbø, leder, KrF- Feda 1. vara: Inger Terese Harbakk, KrF Farsund 2. vara: Svein Ingvald Hogstad, KrF Flekkefjord Tor Mathisen, nestleder, H Kristiansand 1. vara: Inger Marie Uleberg, H - Vennesla Vidar Kleppe, medlem, Dem. Kristiansand 1. vara: Thor Messel, Dem. Songdalen 2. vara: Liv Berit Li, Dem. - Lindesnes Oddbjørn Aardalen, medlem, Sp Vennesla 1. vara: Finn Skuland, V Marnardal 2. vara: Margith Seland, Sp - Byremo Gudrun strengenes, medlem, Ap Vennesla 1. vara: Johnny Abrahamsen, Ap Farsund 2. vara: Bjørg Johannessen, AP - Mandal FYLKESELDRERÅDET HJEMMEL: Eldrerådets oppgaver er hjemlet i Lov av 8. november 1991 om eldreråd i kommuner og fylkeskommuner, hvor det blant annet heter: Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre i kommunen/fylkeskommunen Protokollen fra eldrerådsmøtet skal følge saksdokumentene til de organer som tar endelig avgjørelse i saken. Fylkestinget har vedtatt reglement for fylkeseldrerådets oppgaver og funksjon.

3 SEKRETARIAT OG ØKONOMI: Vest-Agder fylkeseldreråd skal administrativt være knyttet til fylkeskommunens sentraladministrasjon, og mottar sekretærstøtte gjennom informasjon- og serviceenheten politisk sekretariat. Det er avsatt 25 % ressurs til formålet. Fylkeskommunen dekker utgiftene til rådet, og rådet skal disponere eget budsjett. Medlemmer som ikke møter på vegne av offentlig myndighet får møte og reise- Godtgjørelse etter gjeldende regulativ. Tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til ledsager, tolk, tilsyn i hjemmet og så videre i forbindelse med møtene dekkes på samme måte. Budsjettrammen var på kr Totalforbruk kr: 235,035. FYLKESELDRERÅDETS ROLLE/FUNKSJON : Fylkeseldrerådet i Vest-Agder vil i perioden prioritere følgende: Regnskap, strategisak, budsjett Samarbeidsavtaler med kommunene: Veiprosjekt/kultur/kulturinstitusjoner/stedsutvikling. Regionplan Agder 2020: Det gode liv/utdanning/kommunikasjon/kultur Trafikksikkerhet/kollektivtrafikk Tannhelse: Jevnlig oppdatering/retningslinjer/regler med fokus på eldre E-helse: Bruk av elektroniske hjelpemidler Utdanning: "Eldre som en ressurs" (Idèbank/historie) ut mot skolene Manifestet "aktiv seniorpolitikk" Ansvarsreformen Lyttevennprosjektet i Vest-Agder: Status-Oppfølging. MØTEVIRKSOMHET: Fylkeseldrerådet har i 2013 hatt 6 ordinære møter, behandlet 17 saker og 63 referatsaker. Rådet har hvert år fellesmøter med noen av de kommunale eldrerådene. Dette året har rådet møtt Lister-kommunenes eldreråd. Rådet har årlig et fellesmøte med Aust-Agder fylkeseldreråd. For øvrig innkalles rådet når minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteplan utarbeides i samarbeid med politisk sekretariat. Møter innkalles normalt med åtte dagers varsel. Saksdokumenter sendes rådets medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett. Det føres protokoll fra møtene. Møteprotokoll sendes medlemmer, varamedlemmer, fylkeskommunens administrasjon (ledergruppa), saksbehandlere som har saker, politiske utvalgsledere, informasjonstjenesten, kommunale eldreråd i Vest-Agder og fylkeseldrerådet i Aust- Agder.

4 Rådet utarbeider årsrapport/årsmelding som legges fram for fylkestinget. Rapporten sendes sentraladministrasjonen, sektorledere, kommunale eldreråd i Vest-Agder, Statens seniorråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder. Fylkeseldrerådet har i 2013 hatt 6 ordinære møter og behandlet 17 saker. I tillegg har fylkeseldrerådet arrangert: - Vårkonferansen, 10. april 2013 på Buen kulturhus, Mandal. - Lyttevennseminar, 11. oktober 2013 på Universitetet i Agder. Lyttevennkoordinator i samarbeid med UiA utarbeider innhold og program. UiA står for bevertning og møtelokale på UiA. Fylkeseldrerådet bidrar økonomisk til å dekke for kulturelle innslag, blomster/dekorasjon og foredragsholdere (honorar, reise, opphold eller lign.) AKTIVITETER 2013: Møte : Sak 01/13: Søknad om tilskudd driftsstøtte 2013 fra Kirkens SOS i Agder og Pensjonistforbundet i Vest-Agder 12 Referatsaker. Før selve møtet startet, orienterte Tor Peersen (lyttevennkoordinator) og Bjørn Fredheim (Focus Film A/S) om film om lyttevenner som er under produksjon: - Filmen ferdigstilles i mai og tas i bruk høsten Det skal lages et eget informasjonshefte som følger filmen - Det blir egen nettside: - Filmen vises for første gang i fylkestinget (Sirdal) - Fylkeseldrerådet utfordres til hvordan det ønskes å markedsføre/bruke filmen - Distribusjon av filmen Møte : Sak 02/13: "Elevkontakt individuell veiledning av pensjonister ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG). 5 Referatsaker. Før møtet startet hadde fylkeseldrerådet lagt opp til et fellesmøte med Kvinesdal eldreråd, Farsund eldreråd, Lyngdal eldreråd, Sirdal eldreråd, Flekkefjord eldreråd og Hægebostad fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtet ble holdt på Feda bedehus og kirketun, Feda. Det var 25 fremmøtte. På grunn av ulykke på E39 og diverse omkjøringer på glatte veier greide omsider de fleste å komme fram. Møtet ble noe "amputert", men det kom allikevel fram mange viktige saker.

5 Fylkeseldrerådet hadde invitert Inger Merete Egeland (Flekkefjord) til å snakke om samhandlingsreformen hvordan er samarbeidsprosjektet i Lister (hvor langt er man kommet på dette). Dessverre hadde hun ikke anledning til å møte, men ble anbefalt å kontakte Maria Mortensen (Flekkefjord) til å gi en kort orientering om helsenettverk Lister og de pågående satsingsområder og prosjekter. Dessverre kunne ikke hun heller. Leder av fylkeseldrerådet, Åse Tønnessen Sæbø orienterte om fylkeseldrerådets arbeid. De kommunale rådene presenterte seg selv og orienterte om hvilke planer/utfordringer de har. Her kom det fram mye bra og rådene har mange interessante saker å holde på med. Forhåpentligvis kan rådene dra nytte av hverandres erfaringer. Kirsten Egeland fra Kvinesdal fortalte litt om hvordan der er å være lyttevenn Annet som ble trukket fram i møtet: - Stort problem og aldersdiskriminerende at personer over 67 år som har dårlig fremkommelighet, ikke kan få TT-kort. - Bankene utnytter at eldre er lojale kunder. De får dårligere betingelser. Bankene burde strekke seg litt lenger med tanke på god service. Det er ikke problemfritt for de eldre, dette med elektronikk. - Lyttevenn-konferansen på UiA er svært bra og må gjentas kunngjøres på en bedre måte gå ut til flere skoler/rektorer. - Distriktsmøte med eldrerådene ønskes hvert år (Kristiansandsregionen, Lindesnesregionen og Listerregionen) de kommunale eldreråd ser nytten av å lytte til hverandres erfaringer som kan tas med til eget råd/kommune. - Kosthold for eldre holde fokus på dette (institusjoner) - TT-kort: Tilrettelegge bedre kollektivtrafikk flere bussforbindelser i Listerregionen. Regionplan Agder 2020: Det ble kort orientering om hva regionplan Agder er. Det ble bl.a. referert om en uttalelse på felles fylkesting mellom Aust- og Vest- Agder av nestleder i Aust-Agder fylkeseldreråd, der det ønskes at fylkeseldrerådet må bli presentert i folkehelsetemaer som er- eller skal opprettes. Denne uttalelsen syntes Vest-Agder fylkeseldreråd var et veldig flott initiativ fra Aust-Agder og Vest-Agder rettet samme henvendelse til fylkesrådmannen i Vest-Agder om ønske om å bli involvert i Regionplan Agder Ref. deler av innholdet: "Aust-Agder fylkeseldreråd må få en sterkere involvering i grupper som skal etableres i arbeider med Regionplan Agder Våre meninger og tanker må komme fram i prosessen i motsetning til at andre skal tenke for oss, og gjøre beslutninger på våre vegne. Det gode liv på Agder skal være best mulig for alle aldersgrupper i livets forskjellige faser. Alderdom skal være en like naturlig del av et livsløp som barndom, ungdom og

6 yrkesaktiv alder. Derfor må de eldre også få en integrert plass i samarbeidet med Regionplanen". Vårkonferanse 10. april 2013, buen kulturhus, Mandal (Elvesalen): Arrangør: Vest-Agder fylkeseldreråd. - Velkommen v/ leder Åse Tønnessen Sæbø - Musikkinnslag - Serviceskyssen, - "eit inkluderande tilbod" v/ Magne Vivelid, daglig leiar i Gaular frivilligsentral - "Hvorfor har vi det ikke bedre, når vi har det så godt" v/ Bjarne Nordhagen, personalsjef Bispekontoret. - "Blir eldre en kasteball mellom sykehusene og kommunene"? v/ Pål Friis, overlege i geriatri, medisinsk avd., SSHF. - "Snakking ikkje skjerming, folkens" v/ Sylvfest Lomheim, Norsk språkviter og Professor ved UiA. - Oppsummering/spørsmål "vel hjem". Møte : Fellesmøte med fylkeseldrerådet i Aust-Agder og fylkeseldrerådet i Vest-Agder (Regionplan Agder 2020). Møtet fant sted på Hotell Norge, Lillesand ( ). Fylkeseldrerådet i Aust-Agder hadde dette året regien (fordeles annet hvert år mellom Aust- og Vest-Agder) og hadde formulert følgende spørsmål til prosjektkoordinator Inger Holen: - Hvordan skal likestillingsarbeider overfor eldre synliggjøres i Regionplanen? - Statistikk viser at antall eldre er stor på Agder. Gir dette grunnlag for diskusjon om demokratiutvikling når så få eldre er representert der viktige beslutninger tas? - Hva med de eldres kompetanse? - Det gode liv på Agder. Hvordan vil holdningsskapningen bli ivaretatt i regionplansamarbeidet? Fra Vest-Agder fylkeseldreråd deltok: Åse Tønnessen Sæbø, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Det var et flott møte. Prosjektkoordinator Inger Holen skisserte strekpunkter og utfordringer fra Regionplanen på en god måte. Representantene ser viktigheten av å ha et fellesmøte med Aust-Agder fylkeseldreråd en gang i året. I 2014 er det Vest-Agder som arrangerer fellesmøtet.

7 Landskonferanse for fylkeseldreråd, mai.13, Rica Hell, Stjørdal: Arrangør: Nord-Trøndelag fylkeseldreråd. Fra Vest-Agder fylkeseldreråd møtte: Åse Tønnessen Sæbø og Gudrun Strengenes. Det var en flott konferanse med gode innledere og flott festmiddag. Der var diskusjoner i grupper, og det var stor enighet om at folkehelse, samhandlingsreformen og tannhelse er saker som må "holdes varme". Aldersdiskriminering: "vær på vakt". Dag 1, Folkehelse: - Åpning v/ fylkesordfører Gunnar Viken, leder for eldrerådet i Nord-Trøndelag Hildur Fallmyr og Ivar Leveraas, leder for Statens seniorråd. - Kulturelt innslag kulturskolen i Stjørdal - Aktuelt fra Stanens seniorråd v/ Ivar Levraas, leder. - Eldre, tenner, kropp og hode v/ Kjell Erik Øie, statssekretær, helse- og omsorgsdepartementet. - Middag med kulturinnslag. Dag 2, Folkehelse - Fritid: - Eldre og hukommelse Helsekartlegging og helsetrender? v/ Jostein Holmen, professor i HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) - Aktiv omsorg i omsorgsplan 2015 Hvordan forene teori og praksis? Individualisert musikk i praksis? Forankring og hvordan fungerer det? v/ Audun Myskja, nevrologisk musikkterapeut og lege og Odd Håpnes, musikkviter og kultursjef i Levanger kommune. - Oppsummering ra jobbinga i eldrerådene. Tema: Samhandlingsreformen, folkehelse og tannhelse. - Langhuset på Stiklestad. Festmiddag på Stiklestad Nasjonale kultursenter. Dag 3, Universell utforming og transport: - Kulturelt innslag- kulturskolen, Stjørdal - Norge universelt utformet 2025 v/ Anne Caroline Haugan, prosjektleder for pilotfylket Nord-Trøndelag - Bestillingstransport i Nord-Trøndelag v/ Espen Aasen, rådgiver for samferdsel, NTFK - Avslutt v/ Arne Flaat, administrerende direktør for Helse Nord-Trøndelag Møte : Sak 3/13: Transporttjenesten for funksjonshemmede elektroniske TT-kort valg av leverandør. Sak 4/13: Økonomisk analyse og gjennomgang av transporttjenesten for funksjonshemmede for i Vest-Agder. Sak 5/13: Videre fremdrift i Lyttevennprosjektet Sak 6/13: Årsmelding 2012 Lyttevennprosjektet i Vest-Agder

8 Sak 7/13: Årsmelding 2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 18 Referatsaker Før behandling av saker var det følgende orienteringer: - Mette Kirkhus Johansen (samferdsel): Økonomisk analyse og gjennomgang av transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder - Inge Hurv (økonomi): Strategisaken Birger Pedersen (leder) og Claes Van der Mer (avd. leder) i NAV, hjelpemiddelsentralen: Organisering og nye retningslinjer fra september Møte : Sak 8/13: Gjennomgang og evaluering av reglement for transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Høring. Sak 8/13: Revisjon av reglement for fylkeseldrerådet. 13 Referatsaker Før behandling av saker var lyttevennkoordinator Tor Peersen invitert til å informere om lyttevennkonferansen som finner sted på UiA, Filmen og heftet ble utdelt. Filmen ble vist. Det kom et innspill om at foreldreutvalg på skolene burde komme på banen for å markedsføre filmen. Mette Kirkhus Johansen, rådgiver samferdsel, gav en muntlig orientering om arbeidet med innføring av elektroniske TT-kort. Fylkeseldrerådet holdes orientert om framdriften. Eldrerådskonferansen 23. september 2013, Fylkeshuset Arendal: Arrangør: Aust-Agder fylkeseldreråd. - Velkommen v/ leder Ragnhild Thomassen - Samhandlingsreformen Status 2013 v/ Bernhard Nilsen, samhandlingssjef ved Sørlandet Sykehus HF - Teknologi med glede eller skepsis? v/ Rune W. Fensli, leder av senter ehelse- og omsorgsteknologi ved Universitetet i Agder. - Musikalsk innslag v/ Finn Bendiksen og Dag Ellefsen - Rehabilitering v/ Frode Gallefoss, overlege ved Sørlandet Sykehus HF - Rehabilitering v/ Oddmund Suhrke, overlege i "Østre Agder". - Spørsmål/debatt. Fra Vest-Agder fylkeseldreråd møtte: Vidar Kleppe og Oddbjørn Aardalen

9 Møte : Sak 11/13: Handlingsprogram for fylkesveg Vest-Agder Sak 12/13: Rapport forholdet mellom kommunale skatter, avgifter og alderspensjon i 4 kommuner i Aust-Agder. 4 Referatsaker Møte : Sak 13/13: Strategi og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet statusrapportering Sak 14/13: Årsbudsjett 2014 Sak 15/13: Økonomiplan Sak 16/13: Transporttjenesten for funksjonshemmede evaluering av reglementet Sak 17/13: Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIMplanen) fastsetting av planprogram. 11 Referatsaker Før møtet startet var fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen og fylkesordfører Terje Damman invitert til dialog på hvorfor det er så lite saker fylkeseldrerådet blir involvert i. - Møtedatoer i fylkeseldrerådet bør tilpasses bedre med de øvrige utvalg i saksbehandlingsprosessen. - Fylkeseldrerådet bør stå på høringslister i de forskjellige planer. - Fylkeseldrerådet bør tas med i arbeidsgrupper i de forskjellige planer som utarbeides. - Fylkeseldrerådet bør stå på distribusjonsliste til samtlige utvalg. - Fylkeseldrerådet ble bedt om å komme med en tilbakemelding på konkrete saker som ønskes å få til behandling, for å komme tidlig inn i saksbehandlingsprosessen. Økonomisjef Lise Solgaard orienterte om sakene årsbudsjett 2014 og økonomiplan Prosjektkoordinator Tor Peersen orienterte om status lyttevenner og aktiviteten som har vært i Møte : Lyttevennseminar på Universitetet i Agder - Åpning ved leder av fylkeseldrerådet, Åse Tønnessen Sæbø - Kunstnerisk innslag ved elever fra Vågsbygd videregående skole (musikklinja) - Presentasjon av filmen om lyttevenner- og arbeidet med å lage den v/ Bjørn Fredheim, Focus film A/S

10 - Familielæring v/ Gro Svolsbru, Nasjonal senter for flerkulturell opplæring (NAFO) (Møtte dessverre ikke!). - Vi blir simpelthen flinkere til å lese ved å lese v/ Dekan Birthe Simonsen, Avdeling for lærerutdanning ved Universitetet i Agder. - Erfaringer slik vi gjør det hva kan vi forbedre? v/ Rektor Reidar Brådland, Kvås barneskole, Lyngdal, Lyttevenn Bjørg Reed, Wilds Minne skole, Kristiansand, lærer Harry Andersen, Hunsfos skule, Vennesla og frivilligsentralen i Mandal v/ leder Reidun Bruskeland Hinna. - Oppsummering v/ kontorsjef Arne Karlsen, Fylkesrådmannens kontor i Vest-Agder fylkeskommune. Lyttevenn enkelt tiltak med stor effekt (Ref. UiA`s hjemmeside etter seminaret): "I lyttevennprosjektet jobbes det med grunnleggende lesetrening for barn i alderen syv til ni år. Her får barn en lesestund alene med eldre mennesker, eller en annen som har god tid. Å ha lesevenn ved siden av seg skal stimulere og motivere leseferdigheter og leselyst, i samarbeid med skolens pedagogiske personale. Barn trenger lesetrening, og en voksen person med livserfaring og kunnskap om mangt og mye er god å ha når man holder på med boka, for de kan hjelpe til å gi en bedre forståelse av teksten. Lyttevennen får ingen lønn, men betaling i form av å bli satt pris på, både av skolen og av barna, de skal ikke erstatte fagpersoner. Eldre mennesker en styrke for barna og skole Gjennom lyttevennprosjektet har man avdekket et behov hos eldre, og hos barna, om å oppleve noe viktig sammen. Det skal bidra til å bygge bro mellom generasjonene, noe det også har vist seg at det gjør. Mange barn kjenner ikke så mange eldre mennesker, eller besteforeldrene bor langt borte. - Det vokser ofte fram en ny dimensjon for barn og eldre når de er sammen, sier Birte Simonsen, dekan på Lærerutdanningen. Hun og seniorrådgiver Petter Hangeland er prosjektets samarbeidspartnere på UiA, og ansvarlige for den årlige konferansen der. - Eldre får innblikk i hva barn gjør, det endrer syn på innvandring hos noen og det åpner nye dører både for dem og barna, sier hun. Det er en vinnvinnsituasjon, og kompenserer for noe av det skolen mangler. Lyttevennene kommer fra alle yrkesgrupper og er muntre mennesker. Å sitte i armkroken til en lyttevenn er svært populært. Mange får hyggelige tegninger og brev fra elevene når de er syke. De er fleksible og kommer en til to ganger i uka og er der en time, noe som er overkommelig. Det er også en del av hvorfor dette lykkes. Lærerne setter pris på lyttevennprosjektet. Selv har de ikke tid til å sette seg ned med hver enkelt elev i et kvarter og lese alene i et rom for seg selv, men det gjør lyttevennen. Man har individuelle løsninger, og mange barn øver hjemme før de treffes, de vil gjøre et godt inntrykk. Da blir det mer lesing og dermed økt effekt. Det lager en god lesestruktur, og lesing blir ikke sett på som et ork, forteller Birte Simonsen.

11 Viktig oppgave for UiA 11. oktober samlet 120 lyttevenner seg på UiA på seminar. Her fikk de faglig påfyll, man snakket blant annet om hva som er en god leser og en dårlig leser, utvekslet erfaringer. Det er tredje gang det holdes seminar for lyttevenner, og det har vært like stor tilstrømning hver gang. Utviklingen av lyttevennprosjektet er fylkeskommunens prosjekt. Opprinnelig kommer ideen fra England, men i Norge er den utviklet i samarbeid med Høgskolen i Bodø, pensjonistakademiet og fylkeseldrerådet i Nordland. Vest-Agder fylkeseldreråd syntes ideen var så god, og ønsket den i Vest-Agder også, og prosjektet ble startet opp i Her kom UiA inn helt fra starten. UiA skal være nyttige i regionen og bruke den store kontaktflaten vi har, sier Petter Hangeland". ÅRSMELDING LYTTEVENNPROSJEKTET Lyttevennkoordinator ser det som viktig å ha dialog med eldrerådene, frivilligsentraene og gjerne også skolene (særlig i Kristiansand), for å vise at fylkeskommunen er opptatt av å stimulere det arbeidet som er i gang. Ca. 210 pensjonister deltar som lyttevenner i grunnskolene i Vest-Agder. Lyttevennene trives med denne oppgaven. De gjør en formidabel dugnadsinnsats som kommer skolen, og da særlig elevene til gode. Rektorer og lærere med erfaring gir positive tilbakemeldinger, så som; bedre miljø i klassen, at elevene får bedre leseforståelse og at barna gleder seg til dagen lyttevennene kommer. En elev i Kvinesdal uttrykte det slik: Det greieste på skolen er lesing, gymnastikk og lyttevenner! Det arbeides med å kartlegge ulik praksis i skolene for å kunne videreformidle erfaringer om organisering, involvering og evaluering. Lyttevennkoordinator ser det som viktig å markedsføre lyttevennprosjektet og herunder søke å påvirke private, så vel som offentlige arbeidsgivere til å gi ansatte seniorer fri med lønn for å være lyttevenner. Planlegging av lyttevennseminar sammen med UIA pågår. Samlingen finner sted i oktober måned på UIA. Lyttevenner Det er fremdeles en utfordring å finne tilstrekkelig med lyttevenner. Det gjelder særlig i Kristiansand. Prestheia skole og Den Internasjonale Skolen i Kristiansand er eksempler på skoler som har et sterkt ønske om å komme i gang, men som mangler lyttevenner. Andre skoler, som er i gang ønsker gjerne fler lyttevenner. Eksempelvis Karrus skole, som har startet lyttevennprosjekt i 3. klasse, men som nå ønsker at også 2. klasse skal få tilbudet. Det gode unntaket er Lovisenlund skole i Kristiansand som har 10 lyttevenner og som nå må takke nei til flere på grunn av plassmangel. Et prima eksempel er også frivilligsentralen i Kvinesdal som kan skilte med 12 lyttevenner på varamannsplass!

12 Film Film, hefte og nettsted om lyttevennprosjektet ble ferdigstilt i Filmen er gjennomgående godt mottatt. Den er distribuert til alle fylkeseldrerådene og alle kommunene i Agder med oppfordring bl.a. fra fylkesordfører Terje Damman om å etablere tilsvarende prosjekt. Filmen er også distribuert til mange Frivilligsentraler i Syd-Norge i forbindelse med en konferanse i Kristiansand hvor lyttevennkoordinator holdt foredrag høsten Den er dessuten distribuert til kommunene i Sogn- og Fjordane knyttet til et foredrag av filmprodusenten (Focus Film) og lyttevennkoordinator v/ Førde i november Det har vært en viss tilbakeholdenhet med distribusjon av film og hefte pga. distribusjonskostnader. Nettsted er sikret. Universitetet i Agder Samarbeidet med UIA videreføres. Lyttevennseminar 2013 ble gjennomført den 11. oktober med 120 deltakere. Planlegging av neste års seminar er i gang. - lyttevennkoordinator er underrettet om at også Aust-Agder fylkeseldreråd ønsker å etablere tilsvarende seminar i Grimstad i Markedsføring Annonse etter lyttevenner har plass i den tilbakevennende fylkeskommunale annonsering, dersom den ikke fortrenger annen viktig informasjon. Lyttevennkoordinator har deltatt i ulike konferanser etc. etter invitasjon, så som; pensjonistorganisasjoner, Frivilligsentraler, eldreråd og skoler. Det er gitt intervjuer til flere medieinstitusjoner. Aktivitet i kommunene Alle kommunene i Vest-Agder, med unntak av Søgne, har i dag skoler med lyttevennordning. I Kristiansand er lyttevennprosjekt etablert ved 13 av 32 skoler. Skolene har i hovedsak valgt 3 trinn ved oppstart med lyttevenner. Lyttevennkoordinator har god dialog med kollega i Aust-Agder. Frivilligsentralene Det er utviklet et godt samarbeid med Frivilligsentralene i fylket. I noen kommuner har Frivilligsentralen tatt hovedansvar for lyttevennaktiviteten i kommunen. Sentralene har et godt nettverk og bruket dette aktivt ved invitasjon av nye lyttevenner.

13 Oversikt over utbredelse av lyttevennprosjektet i kommunene i Vest-Agder Kommune: Skoler/lyttevenner Kristiansand: 13 av 32 grunnskoler har lyttevenner Lovisenlund skole 10 lyttevenner Karl Johan minne skole Flekkerøy skole 5 lyttevenner Wills Minde skole Øvre Slettheia skole 2 lyttevenner Strømme skole Mottaksskolen 3 lyttevenner Fagerholdt skole 0 lyttevenner Slettheia skole 1 lyttevenner Tordenskjoldsgate skole 0 lyttevenner (tidligere 6 for lite plass til lyttevenner) Hellemyrskole 2 lyttevenner Torkelsdsmyra skole 2 lyttevenner Karuss skole Åsane skole 1 lyttevenner 42 lyttevenner Mandal: 4 av 4 grunnskoler har lyttevenner Furulunden 6 lyttevenner Ime 8 lyttevenner Frøysland 6 lyttevenner Holum 6 lyttevenner 26 lyttevenner Farsund: 3 av 3 grunnskoler har lyttevenner Borhaug 3 lyttevenner Farsund barne- og ungdomsskole Ore skole (nedlegges?) (6 lyttevenner) 7 lyttevenner Vennesla: 7 av 7 grunnskoler har lyttevenner Hunsfoss skole 2 lyttevener Kvarstein skole 4 lyttevener Moseidmoen skole 4 lyttevener Samkom skole 2 lyttevener Skarpengland skole 5 lyttevener + 1 vara Vennesla skole 4 lyttevener Eikeland skole 1 lyttevenner 22 lyttevenner Søgne: 0 av 3 grunnskoler har lyttevenner

14 Flekkefjord: 5 av 5 grunnskoler har lyttevenner Søyland skole 10 lyttevenner Sunde skole 8 lyttevenner Sira skole 7 lyttevenner Hidra skole 3 lyttevenner Gyland skole 32 lyttevenner Songdalen: 3 av 3 grunnskoler har lyttevenner Tunballen skole 7 lyttevenner Rosseland skole 5 lyttevenner Finsland skole 3 lyttevenner + 3 vara 15 lyttevenner Marnardal: 2 av 3 grunnskoler har lyttevenner Øyslebø 5 lyttevenner Laudal Bjelland kommer senere 9 lyttevenner Åseral: 1 av 1 grunnskoler har lyttevenner Åseral barne- og ungdomsskule 5 lyttevenner 5 lyttevenner Lindesnes: 1 av 3 grunnskoler har lyttevenner Nyplass barneskole 8 lyttevenner Spangreid skole Vigmostad skole 8 lyttevenner Hægebostad: 1 av 2 grunnskoler har lyttevenner Eiken skole 3 lyttevenner (2 vara) Kollemo skole 0 lyttevenner (starter til høsten med 3 lyttevenner) 3 lyttevenner Audnedal 2 av 2 grunnskoler har lyttevenner Byremo skole Konsmo 2 lyttevenner 6 lyttevenner Lyngdal: 4 av 4 grunnskoler har lyttevenner Berge skole Årnes skole 5 lyttevenner Å skole 5 lyttevenner Kvås skole 7 lyttevenner 21 lyttevenner

15 Kvinesdal: 4 av 4 grunnskoler har lyttevenner Liknes Skole 10 lyttevenner 6 i reserve Austerdalen skole 5 lyttevenner 1 reserve Feda skole 3 lyttevenner 1 reserve Vesterdalen skole 3 lyttevenner - 1 i reserve Kvinlog skole 5 i reserve 25 lyttevenner Sirdal: 1 av 2 skoler har lyttevenner Tonstad skole Sinnes skole kommer seinere Sum lyttevenner pr. februar 2014: 220 lyttevenner FYLKESPRIS FOR ELDRE 2013: Lindesnes trekkspillklubb ble tildelt fylkespris for eldre Det kom inn 14 forslag. Prisen ble delt ut på eldredagen 1. oktober på Kongens senter i Kristiansand, i regi av eldrerådet i Kristiansand. Det var en flott ramme rundt arrangementet, og programmet var følgende: - Åpning v/ leder av Kristiansand Eldreråd, Randi Førde Roll Lund. - Kunstnerisk underholdning v/ Old Boys - Informasjon om demens v/ Østensen - Årets TV-Aksjon - Utdeling av fylkeseldrerådsprisen 2013 v/ fylkesordfører Terje Damman - Norsk pensjonistforbund v/ Grete Wathne - Old Boys/Takk for i dag. Statutter for fylkeseldrerådsprisen: - Fylkesprisen i Vest-Agder kan deles ut hvert år. Prisen på kr gis til enkeltpersoner eller institusjoner/organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for eldre. - Prisen deles ut av fylkeseldrerådet i Vest-Agder etter at man i rådet har gått gjennom anbefalingene det aktuelle år. Det skal lages en markert ramme rundt prisutdelingen. - Forslag sendes fylkeseldrerådet i Vest-Agder fra enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner (for eksempel eldrerådene i kommunene). - Det skal informeres om prisen, søknadsfrist mv. i media i god tid før søknadsfristen hvert år. - Fristen for innkomne forslag vil bli satt ut i fra fylkeseldrerådets møteplan.

16 FYLKESELDRERÅDET REPRESENTERER: Brukerutvalget på Sørlandet sykehus: Representanter Åse Tønnessen Sæbø. Vararepresentant er Vidar Kleppe. Fylkeseldrerådet får tilsendt referater/årsmeldinger fra brukerutvalget ved sykehuset og uttaler seg til saker av viktighet for eldre. Fylkesstrategi for arbeid med universell utforming. Tor Mathisen er fylkeseldrerådets representant i arbeidsgruppen fylkesstrategi universell utforming (videreføring). Sekretariatet ivaretas av fylkeskommunen og fylkesmannen. Prisen er på kr ,-. Det deles ut fylkespris for universell utforming hvert år. Prisvinner inviteres til å delta på fylkestingets middag i desember på "klubben" i Kristiansand. Prisen blir utdelt av fylkesmannen i Vest-Agder. Det ble ikke utdelt fylkespris for arbeid med universell utforming REVISJON AV FYLKESELDRERÅDETS REGLEMENT: Fylkeseldrerådet har revidert sitt reglement fra juni Vedtatt av fylkestinget november I 2 Arbeidsområde, oppgaver og myndighet, er det lagt til følgende: Eldrerådet gis møterett i fylkestinget for å redegjøre for saker som er behandlet av fylkeseldrerådet, når dette er ønskelig. Dette reglement skal ikke erstatte bestemmelsene i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Lova om kommunale og fylkeskommunale eldreråd er av 8. nov Forarbeider til loven er Ot.Prop. Nr. 68 for og inst.o.nr. 4 for REFERATSAKER TIL MØTENE: Møteprotokoller/årsmeldinger/annen informasjon behandles som referatsaker til fylkeseldrerådets møter. Rådet har i brev gitt tilbakemeldinger til de kommunale eldreråd at man setter pris på å få tilsendt disse møteprotokoller. Det er varierende aktivitet i de 15 eldrerådene. Fylkeseldrerådet får tilsendt informasjon/nyhetsbrev/referat/årsmeldinger fra: Fylkeskommunale eldreråd, statens seniorråd, pensjonistforbundet, helse Sør-øst, brukerutvalget SSHF, helsenettverk Lister, fylkesstrategi for universell utforming, Agder kollektivtrafikk og drøftingsrådet samordningsprosjektet bestillingstransport og TT-transport.

17 KOMMUNALE ELDRERÅD I VEST-AGDER: 5 av 15 kommunale eldreråd er slått sammen med funksjonshemmedes råd: Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Åseral. ANNONSERING AV MØTER: Saksdokumenter/møteprotokoller publiseres på hjemmesidene til Vest-Agder fylkeskommune: politikk/saker, andre utvalg, Fylkeseldrerådet i Vest- Agder. Fylkeseldrerådets møter annonseres i Fædrelandsvennens torsdagsannonse. Møtet er åpent for alle interesserte.

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Protokollfører: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Oddbjørn

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø (KrF) Margit Seland (Sp) møtte for Oddbjørn Aardalen (Sp)

Åse Tønnessen Sæbø (KrF) Margit Seland (Sp) møtte for Oddbjørn Aardalen (Sp) MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 04.03.2013 kl. 10:00 Sted: Feda bedehus og kirketun, Feda. Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Åse Tønnessen Sæbø (KrF) Margit

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer.

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/439051_fix.html Side 1 av 1 29.09.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 26.09.2014 13:59:22 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget, april 2015).

ÅRSMELDING 2014 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget, april 2015). ÅRSMELDING 2014 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER (Vedtatt av fylkestinget, april 2015). ÅRSMELDING 2014 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2011-2015, er valgt av fylkestinget:

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/463968_fix.html Side 1 av 1 16.02.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 16.02.2015 09:03:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 21.10.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og

Detaljer

Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd. Lyttevenn. kunnskap og vennskap...

Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd. Lyttevenn. kunnskap og vennskap... Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd Lyttevenn kunnskap og vennskap... - et prosjekt i regi av: Vest-Agder Fylkeseldreråd 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Velkommen som Lyttevenn Å være Lyttevenn

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget juni 2014)

ÅRSMELDING 2013 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget juni 2014) ÅRSMELDING 2013 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER (Vedtatt av fylkestinget juni 2014) Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for inneværende valgperiode 2011-2015, er valgt

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011)

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011) Mandal Eldreråd Årsmelding 2011 Oversikt over rådets medlemmer: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Thorleiv Anda Unni Fredrikke Hald Anne Lise Berg Bentsen Ivar Hermansen,

Detaljer

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007.

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Medlemmer: Niels-Otto Hægeland, leder - Vennesla Margith Seland, nestleder - Audnedal Inger Pedersen, medlem - Kristiansand

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 27.05.2013 kl. 10:00-15.30 Sted: Mandal Rådhus, bystyresalen. Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Christian Eikeland, Karin Hodne,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER. (vedtatt av fylkestinget, juni 2015)

ÅRSMELDING 2014 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER. (vedtatt av fylkestinget, juni 2015) ÅRSMELDING 2014 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER (vedtatt av fylkestinget, juni 2015) ÅRSMELDING 2014 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER Råd for mennesker

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger årsmelding 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Side 1 av 1. Vedlagt følger årsmelding 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/426462_fix.html Side 1 av 1 27.06.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 27.06.2014 11:10:42 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp).

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp). MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 02.12.2013 kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Andre: Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010

ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010 ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010 Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. Ingrid Bergman Foto: Jan Aabøe MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

Møteprotokoll. Fylkeseldrerådet

Møteprotokoll. Fylkeseldrerådet Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Dato: 23.08.2017 Tid 11:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Botsvatn Møtende medlemmer: Navn: Ole Mikalsen Sigurd Ledaal Arne Austenå Turid Haugstøyl Kari-Mette Jomaas Bjørg Skinnes

Detaljer

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette.

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/416393_fix.html Side 1 av 1 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 08:48:18 komm.råd for funksj.h.; Lyngdal eldreråd; Camilla Erland Aarnes Kopi: Eikeland,

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Lyttevenner i skolen Fylkeseldrerådets prosjekt for å bygge bro over generasjonsgrenser Av Tor Peersen Hva er en lyttevenn?

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 03.06.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 03.06.2010. kl. 09.00 14.30 Tilstede

Detaljer

PROTOKOLL. Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl , i fylkeshuset, Arendal.

PROTOKOLL. Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl , i fylkeshuset, Arendal. 1 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDET MØTEDATO: 3.10.2011 PROTOKOLL Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl. 1100 1500, i fylkeshuset, Arendal. Til stede var: Ragnhild Thomassen, leder Audun Tømmerås,

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

1. Lovgrunnlag og rammer for rådets arbeid

1. Lovgrunnlag og rammer for rådets arbeid 1. Lovgrunnlag og rammer for rådets arbeid Fra 1991 er alle kommuner og fylkeskommuner pålagt å ha et eldreråd. I Finnmarks fylkeskommunalt reglement beskrives organisering og mandat for eldrerådet slik:

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 16.11.2012 Tidspunkt: 12:00 15:40 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470951_fix.html Side 1 av 2 13.03.2015 Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no] Dato: 12.03.2015 14:20:04 Til: Anniken Gray; 'vibecke@powermail.no';

Detaljer

Invitasjon til vårkonferanse 17. april 2013

Invitasjon til vårkonferanse 17. april 2013 1 av 3 Vår dato Vår referanse INFORMASJONS- OG SERVICEENHETEN 19.02.2013 13/01319-1 : 062, ---, &70 Saksbehandler: Marion Erichsen Deres dato Deres referanse Ihht. adresseliste Invitasjon til vårkonferanse

Detaljer

År 2007. Årstnelciing. Telemark. Fylkeskommunale eldreråd TELEMARK FYLKESKOMMUNE. O l JULI 2008"' Aridvar.OlST. UøK HORDALAND FYLKESKOMMUNE

År 2007. Årstnelciing. Telemark. Fylkeskommunale eldreråd TELEMARK FYLKESKOMMUNE. O l JULI 2008' Aridvar.OlST. UøK HORDALAND FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Satar.200to332bok.nr. O l JULI 2008"' Aridvar.OlST. : UøK Årstnelciing x Telemark 'v> "^,',, Fylkeskommunale eldreråd År 2007 Telemark fylkeskommunale eldreråd

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av rådsleder Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Utviklingssjefens kontor 21.03.2014 kl 12:00 14:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund

Detaljer

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA Kommunegrenser i historisk perspektiv Bård Raustøl, IKAVA Begrepet kommune Kommer av det latinske communis som betyr felles Formannskapsdistrikt herred - kommune Formannskapsloven 1837 Nytt lokalpolitisk

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 02.02.2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Fylkeshuset, Rom 625 04.12.2014 kl 12:00 14:35 Til stede Lavrans Kierulf Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve

Detaljer

HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE. Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009. U.off. st fold

HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE. Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009. U.off. st fold HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009 U.off. st fold Årsberetning 2008 Innledning Eldrerådet er et lovpålagt råd som alle kommuner og fylkeskommuner skal ha etter at "Lov om eldreråd"

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER Årsmelding 2012 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Fylkestinget i Vest-Agder vedtok

Detaljer

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447405_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 15:36:17 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Jørgen Kristiansen,

Detaljer

Turnéplan: Jegere i steinalderen H15

Turnéplan: Jegere i steinalderen H15 Ons 16. sep. 2015 kl. 09:00 Åseral barne- og ungdomsskule (Åseral) Åseral barne- og ungdomsskule: Bordalen, 4540 ÅSERAL 38 28 59 70 Marit Uleberg Marit.Uleberg@aseral.kommune.no 38285970, 95210316 Fre

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr.c^OJ^JanSY Dok.nr. i;?2_ Arkivnr. 015" Eksp. U.off. BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET H MA! 2010 Saksh. XV^f+l s,. Il >. ^^^tiiiif^"y '^' m^ v ; * -«*.;V- -rt^**'*4'

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/11 MØTEBOK Møtedato: 19.12.2011 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 MØTEBOK Møtedato: 16. november 2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.11.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 13:00 15:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat Møtedato 09.03.2015 Møtested Formannskapssalen Flekkefjord Møte tidspunkt 09.00 12.00 Til stede Svein Grønsund / FFO Bjørn-Harald Mydland / FFO Stein Jarle Ofte

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2013 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lister-regionen v/ Ingvild Vardheim KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Høringsinstanser pr. 28.02.2014

Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Fylkeskommuner Aust Agder Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Kommunesammenslutninger på Agder Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen

Detaljer

Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016

Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016 Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016 1 Sammensetning Seniorrådet har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer 1 politiker og 4 representanter fra ulike Vararepresentanter interesseorganisasjoner

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 MØTEBOK Møtedato: 30. januar 2017 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 23.11.2015 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11.

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 04.03.2013 Tid: 10:15 11.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer:

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer: Oversikt over rådets medlemmer: Mandal Eldreråd Årsmelding 2010 Medlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Unni Fredrikke Hald Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Ebba Farre Roksvold Alf Erik Andersen Personlige

Detaljer

Overgangen grunnskole / videregående skole. Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter

Overgangen grunnskole / videregående skole. Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter Overgangen grunnskole / videregående skole Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter Overgangen mellom grunnskole og videregående skole Artikkel 1 Hvem?

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars Arnfinn Flatelid, leder Kristin Skaiaa,

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 22.01.15 Møtested Hægebostad Møte tidspunkt 09.30 14.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder Camilla Gabrielsen,

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2003

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2003 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2003 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Dato: 28.04.2016 Møtested: Sønsthagen, Hagen Tidspunkt: 13:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf 62 45

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 19.02.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Turnéplan: Eget V16 RK VAU

Turnéplan: Eget V16 RK VAU Man 18. jan. 2016 kl. 09:30 Skarpengland skole BU (Vennesla) Skarpengland skole BU: trinn: 8 10, antall: 83 Skarpengland, 4715 ØVREBØ 38 15 09 30 Tone Fjellestad skarpengland.skole@vennesla.kommune.no,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Fylkeshuset, Biskopsrud Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00-15:10 Møtet ble ledet av Terje Aasterud, leder Til stede Terje Aasterud Synnøve

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 13:45. Orienteringer Protokoll fra rådsmøte 14. januar ble tatt til orientering.

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 13:45. Orienteringer Protokoll fra rådsmøte 14. januar ble tatt til orientering. Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av leder Svein Arne Fossbakken MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Rom 142 09.03.2016 kl 12:00 13:45 Til stede Steinar Karlsen Marit Løkken Erik Nilsedalen Anne Marie

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen : 19.04.2012 Tid: 11:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET ÅRSMELDING FOR 2010 Årsmelding 2010 for fylkeseldrerådet i Buskerud Fylkeseldrerådet i Buskerud er opprettet i medhold av lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 04.12.2017 Tid: 11:00 12:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Rapport for Prosjektåret 2008 (pr 01.11.08) Kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: 15.10.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Agnete Tjærandsen Leder H. Rådgiver, helse- og omsorgsavdelingen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Agnete Tjærandsen Leder H. Rådgiver, helse- og omsorgsavdelingen Møteprotokoll Utvalg: Bodø eldreråd Møtested: Møterom vest Moloveien 16, 6. et. Dato: 08.05.2017 Tidspunkt: 10:00-13:25 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Agnete Tjærandsen Leder H Elly Wolden

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato:22.03.2012 kl. 09.00 09.45 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl 11.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl 11.00 Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.01.2017 Tid: Kl 11.00 MØTEINNKALLING Ved eventuelt forfall meldes det umiddelbart til leder Ellen Mikalsen. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

TVEDESTRAND ELDRERÅD ÅRSMELDING 2016

TVEDESTRAND ELDRERÅD ÅRSMELDING 2016 TVEDESTRAND ELDRERÅD ÅRSMELDING 2016 Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler Dato Aud Solli Sjåvåg, 97081530 14.05.2016 Årsmelding fra Eldrerådets virksomhet i 2016 Mandat: Det kommunale eldrerådet er et rådgivende

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Turnéplan: Arkeolog for en dag V16

Turnéplan: Arkeolog for en dag V16 Man 18. apr. 2016 kl. 09:30 Vanse skole Vanse skole : trinn: 4a, 4b, antall: 45 4560 VANSE 38 39 51 70 Siri Moseid honningrosa@gmail.com, halvor.sletta@farsund.kommune.no 38395170, 91530659 Sammen med

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Referat arbeidsutvalg i Lister.

Referat arbeidsutvalg i Lister. Referat arbeidsutvalg i Lister. Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: mandag 13.10.14 Klokken: 0830-1000 Tilstede Forfall Ordfører Jonny Liland Sirdal Ordfører Jan Sigbjørnsen Flekkefjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet TRYSIL KOMMUNE Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: 28.04.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Jan Kveen Leder Svein Andersen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer