Prosjektkatalog Sørum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektkatalog Sørum kommune"

Transkript

1 Prosjektkatalog Sørum kommune

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV PROSJEKTKATALOGEN 4 PROSJEKTKATALOGEN ENKELTPROSJEKTER 7 OBS- (Overgang barnehage - skole) 8 Inn på tunet 10 Samordning av opptak mellom kommunale og private barnehager 13 Forebygging av belastningsskader og økt bevissthet rundt ansvar for egen helse i barnehager og boliger for funksjonshemmede. 15 Digital skole- og barnehageutvikling i Sørum - DUSØR 16 Forprosjekt elektronisk handel 18 Turkart for Sørum 19 Aktiv fritid i Sørum 21 Digital møteplass for barnehage og småskole 23 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 25 Prosjektbeskrivelse for Realfags som er et samarbeidsprosjekt mellom grunnskoleseksjonen og barnehageseksjonen. 27 Skyfri himmel 33 Lysglimt 36 Etisk kompetanseheving 38 Seksjonsovergripende prosjekt Nærvær og sykefravær sykefraværs W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 2

3 Forord Sørum kommune har satt seg som mål å være en lærende organisasjon med fokus på brukernes opplevde behov, forventninger og prioriteringer. For å kunne sikre en positiv brukeropplevelse vektlegger organisasjonen å utvikle endringsberedskap og bevissthet omkring fremtidige utfordringer, samtidig som det settes krav til ressurseffektivitet og bærekraftig utvikling. Det er vår ambisjon at prosjektformen i vår organisasjon både skal bidra til ny kunnskap, økt samhandling på tvers i organisasjonen, ny kompetanse, styrket dialog, forsterket beslutningsgrunnlag og økt ressurseffektivitet. I denne prosjektkatalogen skal du finne en skjematisk oversikt over alle løpende prosjekter i Sørum kommune. Ønsker du å vite mer om enkeltprosjekter, kan du henvende deg til den som står oppført som prosjektansvarlig eller kontaktperson. Skal vi ha en prosjektkatalog som til enhver tid er àjour, forutsetter det at den som står som ansvarlig for et prosjekt selv legger inn data om sitt prosjekt og sørger for å ajourholde sin katalogside etter hvert som skrider fram. Seksjonslederne har det overordnede ansvaret for at prosjektbeskrivelsen for enkeltprosjektene i vedkommendes seksjon til enhver tid er àjour, og for at prosjektkatalogen er àjour med hensyn til hvilke prosjekter som ligger i den. September 2002 Rannveig Egerdal Eidet Rådmann W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 3

4 Veiledning for utfylling av prosjektkatalogen Den som er ansvarlig for et prosjekt (eller vår kontaktperson) heretter kalt prosjektansvarlig, skal legge inn beskrivelse av i prosjektkatalogen. Den prosjektansvarlige skal også holde prosjektbeskrivelsen àjour i løpet av s gang. Så snart et nytt prosjekt er startet, skal den prosjektansvarlige i en særskilt fastsatt prosjektmal beskrive og lime den utfylte prosjektmalen inn i prosjektkatalogen som siste prosjekt. Prosjektkatalogen er sortert kronologisk med det eldste først og det nyeste til slutt. Her følger en veiledning for utfylling av prosjektmalen (prosjektansvarliges oppgaver) Prosjektmalen er lagret på W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektmal.doc. Hent opp denne malen, skriv riktig seksjonsnavn i overskriften, og i tillegg virksomhetens navn hvis begrenser seg til én virksomhet, og fyll ut alle feltene under Beskrivelse, så langt det er mulig. Prosjektets navn må være entydig, og dette legger seg automatisk inn i prosjektkatalogens innholdsfortegnelse når man oppdaterer denne. Normalt er én seksjon eller et foretak hovedansvarlig for et prosjekt, men hvis andre seksjoner eller foretak samarbeider om, skal disse seksjonenes eller foretakenes navn fylles inn i feltet Evt. samarbeidende seksjoner. Har man eksterne samarbeidspartnere i, for eksempel statlige myndigheter, nabokommuner, konsulenter, forskningsinstitusjoner, KS eller andre, skal disse fylles inn i feltet Eksterne samarbeidspartnere. Ethvert prosjekt skal ha en prosjektansvarlig/prosjektleder, eventuelt en kontaktperson hvis prosjektansvarlig/prosjektleder er utenfor vår organisasjon, og dennes navn og stilling skal fylles inn i feltet Ansvar/kontaktperson. Øvrige prosjektdeltagere (navn, seksjon og virksomhet) skal fylles inn i feltet Prosjektdeltagere. I feltet Prosjektbeskrivelsen opprettet/ajourført fyller man inn datoen for når prosjektbeskrivelsen ble lagt inn i prosjektkatalogen, og etter hvert som prosjektbeskrivelsen ajourføres i løpet av skal datoen for siste ajourføring fylles inn. Hvem som tok initiativet til, vedtok eller bestemte at skulle starte opp fylles inn i feltet Prosjektet er initiert av. I feltene Bakgrunn for og Målsetning for fyller man inn h.h.v. en beskrivelse av hvorfor ble startet opp, for eksempel hvorfor Sørum kommune deltar i det, og den vedtatte/fastsatte målsetningen for. I feltet Prosjektets innhold gir man en kortfattet beskrivelse av hva faktisk inneholder eller går ut på. (Selve prosjektdirektivet og prosjektplanen skal man finne under Dokumenter som er skapt i, siste felt i prosjektbeskrivelsen.) I feltet Prosjektets tidsramme setter man opp datoen for formell oppstart av og datoen for når skal avsluttes. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 4

5 I de fleste prosjekter skal det i tillegg til sluttrapporten også utarbeides delrapporter underveis. Tidspunktene for slike underveisrapporter vil normalt være fastsatt tidlig i prosjektfasen. Tidspunktene for disse rapportene fylles inn i feltet Milepæler for rapportering. I Sørum kommune har vi valgt å benytte Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) i rapportering og dokumentering av organisasjonens resultater. Et prosjekt vil alltid være knyttet til ett eller flere av kapitalbegrepene i FBR: Finanskapitalen, brukerkapitalen, humankapitalen, strukturkapitalen, samfunnskapitalen eller natur- og miljøkapitalen. I feltet Kapitalbegrep skal det fylles ut hvilket eller hvilke av kapitalbegrepene hovedsakelig er knyttet til, samt kort begrunne på hvilken måte denne tilknytningen er til stede. I feltet Tilknytning til mål og fokusområder skal det angis hvilket eller hvilke mål er knyttet til, hvis det finnes noen slik måltilknytning. Mål kan være alt fra overordnede mål i for eksempel kommuneplanen til seksjonens mål eller personlige arbeidsmål. I feltet Økonomisk ramme og bevilgning skal det angis hvilke økonomiske ressurser som er stilt til rådighet for, hvem som har bevilget midlene og når. Hvis har flere finansieringskilder, skal hver av dem oppgis og hver enkelt bidragsyters tilskudd spesifiseres og datofestes. Alle prosjekter vil inneholde et større eller mindre antall sentrale dokumenter. Slike dokumenter blir utarbeidet før formelt startes, underveis i og ved s avslutning. I feltet Dokumenter som er skapt i skal disse sentrale dokumentene fylles inn, og det skal opprettes en elektronisk lenke ( hyperkobling ) til hvert enkelt dokument, slik at man ved et museklikk kan komme direkte inn i det aktuelle dokumentet. Å legge prosjektbeskrivelsen inn i prosjektkatalogen (prosjektansvarliges oppgaver) Når prosjektbeskrivelsen er fylt ut som beskrevet ovenfor, skal den prosjektansvarlige legge beskrivelsen inn i den eksisterende prosjektkatalogen. Man finner prosjektkatalogen i samme mappe i filsystemet som prosjektmalen ligger. Lagringsnavnet for prosjektkatalogen er W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc. Prosjektkatalogen vil allerede inneholde flere prosjekter, og man limer den nyutfylte prosjektbeskrivelsen inn som siste side i katalogen, oppdaterer innholdsfortegnelsen på side 2 i katalogen (dette skjer automatisk når man setter markøren et sted i innholdsfortegnelsen, klikker med høyre museknapp, velger Oppdater felt og deretter Oppdater hele tabellen ) og klikker lagre. Denne prosjektkatalogen er den offisielle prosjektkatalogen for Sørum kommune, og den eneste prosjektkatalogen. Prosjektkatalogen ligger også på kommunens intranett- og internettsider, og de endringene som gjøres i prosjektkatalogen oppdateres automatisk også på nettet. Den prosjektbeskrivelsen man har fylt ut skal ikke lagres noe annet sted. Alle oppdateringer m.m. i prosjektbeskrivelsen skal derfor også skje i den prosjektbeskrivelsen som ligger i prosjektkatalogen. Å ajourføre eller gjøre endringer i prosjektbeskrivelsen (prosjektansvarliges oppgaver) Den prosjektansvarlige skal likeledes holde sin prosjektbeskrivelse i prosjektkatalogen àjour gjennom alle s faser. Husk at når man gjør reelle endringer/ajourføringer i beskrivelsen, skal man samtidig fylle inn datoen for siste ajourføring i feltet Prosjektbeskrivelsen opprettet/ajourført. Ett av punktene som skal ajourføres i løpet av, er Dokumenter som er skapt i W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 5

6 . Ett av disse dokumentene vil i de fleste prosjekter være statusrapport (milepælrapport) underveis i. Et prosjekt kan også inneholde flere statusrapporter avlagt til fastsatte milepæler i løpet av. Mal for statusrapport ligger her: W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\MAL.statusrapport.doc. Statusrapport skal fylles ut og lagres i følgende mappe: W:\Prosjekter\Milepæler og evaluering. Hver statusrapport skal gis et entydig navn, for eksempel: Statusrapport 1 Prosjekt (navn). Statusrapporten(e)s navn skal legges inn i punktet Dokumenter som er skapt i med lenke (hyperkobling) til den lagrede statusrapporten. Når et prosjekt er avsluttet (prosjektansvarliges oppgaver) Når et prosjekt er avsluttet og sluttrapport m.m. er skrevet og lagt inn i prosjektbeskrivelsen, eller et prosjekt av en eller annen grunn er opphørt uten å ha kommet i mål, skal den prosjektansvarlige fullføre utfyllingen av sin prosjektbeskrivelse og lage lenker til s siste dokumenter. Ett av disse dokumentene vil normalt være evaluering av. Mal for evaluering ligger her: W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Evaluering prosjekt.doc. Evalueringsskjemaet skal fylles ut og lagres i følgende mappe: W:\Prosjekter\Milepæler og evaluering. Hver statusrapport skal gis et entydig navn, for eksempel: Evaluering Prosjekt (navn). Evalueringens navn skal legges inn i punktet Dokumenter som er skapt i med lenke (hyperkobling) til den lagrede evalueringen. Prosjektbeskrivelsen for dette skal deretter klippes ut av prosjektkatalogen og lagres i filsystemet i følgende mappe: W:\Prosjekter\Avsluttede prosjekter\ som et enkeltstående dokument med et entydig navn. Endelig oppdaterer man innholdsfortegnelsen på side 2 i prosjektkatalogen. Dette skjer automatisk når man setter markøren et sted i innholdsfortegnelsen, klikker med høyre museknapp, velger Oppdater felt og deretter Oppdater hele tabellen. Klikk deretter Lagre for prosjektkatalogen. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 6

7 Prosjektkatalogen Enkeltprosjekter På de følgende sidene vil du finne den samlede prosjektkatalogen for Sørum kommune. Hvert skjema dekker ett prosjekt. Etter hvert som prosjektene er avsluttet i h.h.t. prosess 1.11 Prosjektbeskrivelse i kvalitetssystemet, vil de bli fjernet fra prosjektkatalogen og bli lagt over i en egen katalog over avsluttede prosjekter. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 7

8 Prosjektbeskrivelse for prosjekt i grunnskole- og barnehageseksjonen Beskrivelse Prosjektets navn OBS- (Overgang barnehage - skole) Evt. samarbeidende Grunnskole- og barnehageseksjonen seksjoner Eksterne samarbeidspartnere Ansvar/kontaktperson Jon Henrik Andersen, pedagogisk veileder/pp rådgiver (prosjektleder) Mona Nicolaysen (leder styringsgruppa) Prosjektdeltagere Kari Simonsen, Lina Dahlsveen, Jostein Mjønerud, Jon Henrik Andersen (Rolf Hexeberg og Mona Nicolaysen) Prosjektbeskrivelsen Opprettet dato: opprettet/ajourført Sist ajourført dato: Prosjektet er initiert av Kommunestyret ifm. behandlingen av økonomiplanen Effektiviseringstiltak 3.7, sak 0035/02 Bakgrunn for Behov for å utvikle kompetansen i barnehagene og på skolens laveste trinn til å arbeide systemrettet. Utvikle fagkompetanse på barn systemisk arbeid spesielt rundt barn med dårlig språk- og begrepsutvikling og barn med psykososiale problemer. Prosjektet skal også forbedre og forankre kvalitetssystemets prosess for Målsetning for Prosjektets innhold samarbeid i overgangsfasen mellom barnhage og skole. Bygge opp personalets kompetanse på områdene: barn med dårlig språk- og begrepsutvikling og barn med psykososiale problemer. Bedre overgangen barnehage skole i alle skolekretser. Personalet i barnehagene får opplæring i systemisk arbeid. Tverrfaglig stilling gir systemrettet veiledning. Prosjektet "Hjertevekst" innføres i barnehager og skoler i Sørum. Innføre felles pedagogiske verktøy som kan brukes både i barnehage og skole, f.eks. Ord som gror og TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling). Overgangsfasen barnehage skole: Opprette underprosjektgruppe som utvikler og innfører ny prosess for overgang fra barnehage til skole. Prosjektets tidsramme Milepæler for Følger tertial- og årsrapporteringen. rapportering Kapitalbegrep Tilknytning til mål og fokusområder Økonomisk ramme og bevilgning Dokumenter som er skapt i Prosjektet er hovedsaklig knyttet til følgende kapitalbegrep(er), fordi: Brukerkapital kommer barn og familier til gode. Humankapital gir medarbeiderne økt kompetanse Barnehage: ha redusert driftsutgiftene gjennom effektiv organisering av seksjonen. Grunnskole: Ha tilpassa drifta i GSK til rammene i økonomiplanen. Økonomisk ramme Innenfor eksisterende rammer. Følgende dokumenter (prosjektdirektiv, prosjektplan, statusrapporter, sluttrapport m.m.) er skapt i, med lenke til hoveddokumentet: : stillingsvurdering, -beskrivelse og utlysningstekst : prosjektdirektiv (Prosjektplan_ xls). W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 8

9 Fylles ut etter prosjektavslutning a. Prosjektet er fullført. Ja/nei. b. Det er gjennomført prosjektevaluering. Ja/nei. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 9

10 Prosjektbeskrivelse for prosjekt i plan- og utbyggingsseksjonen, landbruk Beskrivelse Prosjektets navn Inn på tunet Evt. samarbeidende Helse og sosial, skole, barnevern, pleie omsorg og rehabilitering, seksjoner kultur Eksterne Landbruksnæringa i Sørum, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samarbeidspartnere landbruksavdelingen Ansvar/kontaktperson Prosjektansvarliges/kontaktpersonens navn og stilling: Torunn Hoel, Fagleder jordbruk, tlf Prosjektdeltagere Torunn Hoel, Rolf Hexeberg, Ragnhild Grøndahl, Else Jørgensen (styringsgruppe) Elin Mørk Prosjektbeskrivelsen Opprettet dato: opprettet/ajourført Sist ajourført dato: Prosjektet er initiert av Torunn Engebretsen Hoel Bakgrunn for Landbruket representerer ressurser utover produksjon av mat og råvarer. Inn på tunet er prosjekter der gården legges til rette for opplærings-, helse og sosialsektor og deres brukere. Inn på tunet forener gårdens ressurser med storsamfunnets behov for alternative arenaer for barn, unge og voksne. Meningsfylte aktiviteter uten arbeidspress, mestringsopplevelser og læring gjennom praktiske og sansefylte oppgaver er noe av det tunet og gården er et godt utgangspunkt for. Målsetning for I kommunedelplan landbruk står det at landbrukskontoret skal starte opp et prosjekt for mulig å kunne bidra til å etablere Inn på tunet tilbud i kommunen. Prosjektet vil kunne bidra til næringsutvikling for landbruket og samtidig bidra til en systematisering og videreutvikling av alternative tilbud for barn, unge og voksne i Sørum kommune. Kommunen opplever at det tradisjonelle tilbudet til noen av våre brukere, enten det er elever eller andre barn eller voksne, ikke alltid er det rette. Derfor ønsker kommunen å ta initiativet til et samarbeid med landbruksnæringa for å få etablert alternativer til sine egne offentlige tilbud. Kommunen bruker Inn på tunet tilbud i dag, men dette blir tilfeldig og er personavhengig. 1. Å ha utviklet gode modeller og rutiner for samarbeid med landbruket om Inn på tunet tilbud i Sørum kommune ved at Inn på tunet tilbud blir: - aksepterte og kjente alternativer i kommunen (grunnskole, barnevern, helse og sosial, pleie omsorg og rehabilitering og kultur) - at administrasjonen har et system som tar imot henvendelser og bidrar til at disse blir videreformidlet til rette vedkommende - at administrasjonen har gode avtaler som sikrer både brukere og tilbydere 2. Å ha bidratt til næringsutvikling for noen gårdbrukere i Sørum kommune ved å ha: - bidratt til nødvendig oppfølging av tilbyderne (veiledning, kurs, nettverk, søknad om BU støtte) - bidratt til etablering av ytterligere næringsvirksomhet W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 10

11 Prosjektets innhold innen landbruket i kommunen Etablering av gode Inn på tunet tilbud i Sørum kommune må skje i en prosess hvor administrasjonen spiller på lag med landbruksnæringa i et tett samarbeid. Prosjektet tar sikte på følgende: 1. Det skal kartlegges interesserte tilbydere i landbruket. 2. Det skal settes i gang tre prøveprosjekter. Disse kan være innen skole, barnevern, helse og sosial, pleie, omsorg og rehabilitering og/eller kultur avhengig av kommunens behov og interesse og samarbeidet vi får utviklet med landbruksnæringa. Tiltakene kan settes i gang enten for grupper eller for enkeltpersoner. 3. Prosjektene skal etableres i samarbeid med tilbyderne i prosjektgrupper hvor det blir viktig å: - avklare forventninger - lage gode avtaler - vurdere kvalitetskrav - diskutere finansiering av tiltakene 4. Tilbudene forventes å settes i gang sommeren /høsten 2006 Tilbudene skal ha god veiledning og følges opp med evaluering og rapportering. 5. Det skal etableres et nettverk som bidrar til å videreformidle Inn på tunet i kommunen og i landbruksnæringa. Prosjektets tidsramme September 2005 desember 2007 Milepæler for Januar 2006 rapportering - prosjektbeskrivelsen lages Januar informasjon til landbruksnæringen Februar/mars utvelgelse av prøveprosjekter Mars veiledning om og behandling av søknader om BU - midler i landbruksnæringen. - lage Bu -søknad på vegne av kommunen for å drive frem April/mai/juni samarbeid og utarbeidelse av avtaler brukere og tilbydere Juli/september oppstart av prøveprosjekter Juli 2006 juni evaluering av tilbudene Oktober danne ei nettverksgruppe Inn på tunet Desember administrasjonen har utviklet rutiner og modeller for samarbeid med landbruksnæringa om Inn på tunet tilbud. Kapitalbegrep Prosjektet er hovedsaklig knyttet til følgende kapitalbegrep(er), fordi: Finanskapital: Kommunen styrer økonomiske virkemidler mot tiltak som gir bedre effekt for brukerne. Brukerkapital: Tiltakene krever et samarbeid med landbruksnæringa i kommunen. Tiltak gjennomført i andre kommuner viser gode effekter og brukernes pårørende vil få større tillit til kommunens oppfølging av deres W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 11

12 familiemedlemmer. Humankapital: Prosjektet bidrar til et positivt samarbeid på tvers av seksjonene. Samfunnskapitalen: Prosjektet bidrar med hensyn til utvikling av offentlig sektor ved å ta nye arenaer i bruk. Natur- og miljøkapitalen: Tiltaket bidrar til å skape bedre livskvalitet for brukerne av Inn på tunet tilbud, samt at tiltakene bidrar til positiv næringsutvikling på landbrukseiendommer i kommunen. Tilknytning til mål og fokusområder Økonomisk ramme og bevilgning Dokumenter som er skapt i Fylles ut etter prosjektavslutning Kommuneplanen gir sterke føringer mht til at det mer enn noen gang er nødvendig å utnytte potensialet i å jobbe på tvers av seksjonsgrenser for å trygge og utvikle barns og unges oppvekstmiljø og ha tjenester tilpasset deres behov. Videre er det viktig at voksne med ulike belastninger kan få muligheten til å opprettholde funksjons- og mestringsevnen i størst mulig grad. Dette bidrar til et tett tverrfaglig samarbeid mellom flere seksjoner. Kommuneplanen sier at kommunen har en sentral rolle i å bidra til en positiv utvikling av landbruksnæringen. Kommunedelplan landbruk: Inn på tunet skal være etablert som tilbud i Sørum kommune innen Videre skal landbrukskontoret bidra til næringsutvikling på gårder der ressurser og interesser ligger til rette for det. Økonomisk ramme Bevilgning i kr: Bevilget av/dato: Følgende dokumenter (prosjektdirektiv, prosjektplan, statusrapporter, sluttrapport, evaluering m.m.) er skapt i, med lenke til hoveddokumentene: a. Prosjektet er fullført. Ja/nei. b. Det er gjennomført prosjektevaluering. Ja/nei. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 12

13 Prosjektbeskrivelse for prosjekt i barnehageseksjonen Beskrivelse Prosjektets navn Samordning av opptak mellom kommunale og private barnehager Evt. samarbeidende Grunnskole, Servicesenteret: IT-avdelingen, økonomiavdelingen, seksjoner merkantil, personalavdeling Eksterne Private barnehager, det firmaet som velges i forhold til kjøp av samarbeidspartnere administrativt barnehageprogram Kommuner med erfaring på samordnet opptak Ansvar/kontaktperson Mona Nicolaysen, seksjonsleder barnehage Prosjektdeltagere Trude Andersen (konsulent barnehageseksjonen), Egil Lunderø (ITavdelingen) Rolf Breiven (grunnskole), Tom Gundersen (personal) Trine Andersen (styrer privat bhg.), Gry H. Torp (styrer kommunal bhg.) Prosjektbeskrivelsen Opprettet dato: opprettet/ajourført Sist ajourført dato: Prosjektet er initiert av Mona Nicolaysen Bakgrunn for Som en konsekvens av barnehageforliket pålegger Lov om barnehager (ny 7a) kommunene å gjennomføre samordnet opptak Målsetning for i Samordningen skal være et redskap for kommunen for å: Sikre bedre service til foreldrene og sikre større muligheter til å ivareta foreldrenes ønsker om barnehageplasser Sikre likebehandling av barn og barnehager Sikre likebehandling av kommunale og private barnehager Sikre et godt grunnlag for beregning av behov for nye barnehageplasser Forhindre ubalanse i tilbudet Gi opptaksansvarlige et godt verktøy Prosjektets innhold Innkjøp av administrativt barnehageprogram. Opplæring i programvaren. Utarbeide en samlet opptaksprosess for kommunale og private barnehager. Gjennomføre samordnet opptak i Ha oppdaterte ventelister gjennom året for kommunale og private barnehager som en del av grunnlaget for å beregne full behovsdekning og sikre at ledige plasser fylles raskt Evaluere erfaringer. Prosjektets tidsramme 2004/ 2005 Milepæler for rapportering Kapitalbegrep Tilknytning til mål Følger tertial- og årsrapportering. Prosjektet er hovedsaklig knyttet til følgende kapitalbegrep(er:) Finanskapitalen: Gir et godt grunnlag for beregning av behov for nye barnehageplasser. Brukerkapitalen: Gir bedre service til foreldrene og større muligheter til å ivareta foreldrenes ønsker om barnehageplass. Humankapitalen: Godt verktøy for opptaksansvarlige. Strukturkapitalen: Stor effektivitetsgevinst i fht. arbeid med registreringer ved opptak og ventelister, fakturering for oppholdsbetaling og kontantstøtterapportering. Ha gjennomført konsekvenser av endringer i Lov om barnehager W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 13

14 Økonomisk ramme og bevilgning Dokumenter som er skapt i Fylles ut etter prosjektavslutning knyttet til Barnehageforliket innen Økonomisk ramme: Bevilgning i kr: Bevilget av/dato: Følgende dokumenter (prosjektdirektiv, prosjektplan, statusrapporter, sluttrapport m.m.) er skapt i, med lenke til hoveddokumentet: a. Prosjektet er fullført. Ja b. Det er gjennomført prosjektevaluering. nei. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 14

15 Prosjektbeskrivelse for prosjekt i barnehageseksjonen og sosialseksjonen Beskrivelse Prosjektets navn Evt. samarbeidende seksjoner Eksterne samarbeidspartnere Forebygging av belastningsskader og økt bevissthet rundt ansvar for egen helse i barnehager og boliger for funksjonshemmede. Barnehageseksjonen Sosialseksjonen Personalavdelingen IA Trygdekontoret Kommunens arbeidsmedisiner Eventuelt fysio-/ergoterapeut Ansvar/kontaktperson Prosjektansvarliges/kontaktpersonens navn og stilling: Kirsti E. Hannaseth, Mona Nicolaysen. Prosjektdeltagere Kari Kjosbakken, Trine Andersen, Gunn Hellerud, Anita Hagen, Kirsti Hannaseth, Mona Nicolaysen, tillitsvalgt Marit Baarli Prosjektbeskrivelsen Opprettet dato: opprettet/ajourført Sist ajourført dato: Prosjektet er initiert av Mona Nicolaysen og Kirsti E. Hannaseth Bakgrunn for Målsetning for Prosjektets innhold Ønsker økt fokus på forebygging av belastningsskader både i forhold til hjelpemidler, arbeidsstillinger, inventar og utstyr. I barnehagene har det vært en markant økning i løft pga. flere yngre barn. Ønsker økt fokus på holdninger og ansvar for egen helse. Redusere sykefraværet med i barnehageseksjonen og sosialseksjonen. Forebygge belastningsskader gjennom et bedre tilrettelagt fysisk arbeidsmiljø. Øke bevisstheten i personalgruppene på hvordan en selv kan jobbe for å redusere belastningsskader. Jobbe med holdninger knyttet til sykefravær. Prosjektets tidsramme 2004/2005 Milepæler for Følger tertial- og årsrapporteringen. rapportering Kapitalbegrep Tilknytning til mål Økonomisk ramme og bevilgning Dokumenter som er skapt i Fylles ut etter prosjektavslutning Prosjektet er hovedsaklig knyttet til følgende kapitalbegrep(er), fordi: Finanskapitalen: kan redusere langtids sykefravær. Brukerkapitalen: kommer barn og familier til gode. Humankapitalen: gir medarbeiderne økt kompetanse og større trivsel på arbeidsplassen Barnehage: Reduksjon av sykefravær Sosial: Reduksjon av sykefravær Økonomisk ramme Bevilgning i kr: til barnehageseksjonen Bevilget av/dato: Følgende dokumenter (prosjektdirektiv, prosjektplan, statusrapporter, sluttrapport m.m.) er skapt i, med lenke til hoveddokumentet: a. Prosjektet er fullført. nei. b. Det er gjennomført prosjektevaluering. nei. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 15

16 Prosjektbeskrivelse for prosjekt i grunnskoleseksjonen / PPT Beskrivelse Prosjektets navn Digital skole- og barnehageutvikling i Sørum - DUSØR Eksterne Sørumsand videregående skole samarbeidspartnere Ansvar/kontaktperson Sylvi Tallhaug, GSK Prosjektdeltagere Helge Lillekvelland (Bingsfoss ungdomsskole), Britt Folvell (Sørumsand skole), Lina Dahlsveen (barnehageseksjonen), Tone Sandvik(Melvold ungdomsskole), Beate Schilling (Sørumsand vgs), og Sylvi Tallhaug (grunnskoleseksjonen). Prosjektbeskrivelsen opprettet/ajourført Prosjektet er initiert av Sørum kommune og Sørumsand vgs. Bakgrunn for Sørum Kommune og Akershus fylkeskommune ved Sørumsand vgs ønsker at det skal skapes et helhetlig læringsløp som ivaretar overganger mellom de ulike skoleslag og faser i oppveksten, fra Målsetning for Prosjektets innhold barnehage til videregående opplæring og yrkesaktivitet. Å skape et helhetlig læringsløp, som ivaretar overganger mellom de ulike skoleslag og faser i oppveksten, fra barnehage til videregående opplæring og yrkesaktivitet. Innføre e-læringsplattformen It s Learning. Fylle lagringsløsningen fra Glomma med innhold. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sørumsand vgs. Og Sørum kommune v/gsk og Bhg. For å nå målsetningen for, støtter Dusør opp om andre prosjekter i kommunene: Overgangen barnehage - barneskole: - TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) som starter i januar. UTFORDRING: Forsøk å få til en lokal presentasjon av steder/institusjoner på hjemstedet. Emne knyttet til begrepet dokumentasjon. - Leseopplæring. UTFORDRING: Let og samle stoff som eksisterer pr. i dag. Trekk inn andre for eksempel biblioteket. Overgangen barneskole > ungdomsskole: - Kjerremetodikk. En gruppe ved Melvold u-skole arbeider med en multimediepresentasjon med tanke på pedagogisk bruk av Kjerre. Overgangen ungdomsskole > videregående skole Ny linje ved Sørumsand vgs: Media og Kommunikasjon Lærere her arbeider med en presentasjon av skolen. Etter hvert kan det bli mulig å få tilgang / støtte til produksjoner for skolene og barnehagene i første omgang på Sørumsand. Prosjektets tidsramme April 2004 vår Milepæler for rapportering Kapitalbegrep W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 16

17 Tilknytning til mål Strategiske mål , pkt. 3. Økonomisk ramme og bevilgning Dokumenter som er skapt i Fylles ut etter prosjektavslutning W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 17

18 Prosjektbeskrivelse for prosjekt i Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike i servicesenteret Beskrivelse Prosjektets navn Forprosjekt elektronisk handel Evt. samarbeidende Samtlige seksjoner. seksjoner Eksterne samarbeidspartnere Ansvar/kontaktperson Prosjektansvarliges/kontaktpersonens navn og stilling: Jostein Engen, innkjøpssjef Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike Prosjektdeltagere Seksjonsledere i Sørum kommune, Tom Gundersen Prosjektbeskrivelsen Opprettet dato: opprettet/ajourført Sist ajourført dato: Prosjektet er initiert av Tom Gundersen og Jostein Engen Bakgrunn for Ønske om effektivisering ved at Sørum kommune gjennom elektronisk handel skal øke fokus på innkjøp, øke lojalitet til inngåtte rammeavtaler samt redusere sine fakturakostnader. Benytte e- handelstjenester til bedre, enklere og sikrere innkjøp. Målsetning for Å innføre elektronisk handel i Sørum kommune på alle aktuelle Prosjektets innhold Prosjektets tidsramme Milepæler for rapportering rammeavtaler. I samarbeid med den enkelte seksjon kartlegge dagens innkjøpsrutiner og prosesser samt se på fremtidig oppbygging av innkjøpsstrukturen. Denne kartleggingen vil danne grunnlaget for hvilke endringer som må gjøres i forhold til ny struktur av innkjøpsfunksjonen i den enkelte virksomhet. Det vil også bli gjennomført en kost- / nytteanalyse for Sørum kommune ved innføring av e-handel. - Kartlegging av innkjøpsstruktur: Kartlegging innkjøpsrutiner og -prosesser: Gjennomført kost- / nytteanalyse: Prosjektet er hovedsaklig knyttet til følgende kapitalbegrep(er), fordi: Tilknytning til mål og fokusområder Økonomisk ramme og bevilgning Dokumenter som er skapt i Fylles ut etter prosjektavslutning Økonomisk ramme Bevilgning i kr: Bevilget av/dato: Følgende dokumenter (prosjektdirektiv, prosjektplan, statusrapporter, sluttrapport m.m.) er skapt i, med lenke til hoveddokumentet: a. Prosjektet er fullført. Ja/nei. b. Det er gjennomført prosjektevaluering. Ja/nei. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 18

19 Prosjektbeskrivelse for prosjekt på kulturkontoret i kulturseksjonen. Beskrivelse Prosjektets navn Turkart for Sørum Evt. samarbeidende Plan og utbygging seksjoner Kartavdeling og Landbruk Eksterne NorKart samarbeidspartnere Ansvar/kontaktperson Prosjektansvarliges/kontaktpersonens navn og stilling: Torunn Korneliussen, kulturkonsulent. Prosjektdeltagere Harald Egner og Sindre Vaagland Prosjektbeskrivelsen Opprettet dato: opprettet/ajourført Sist ajourført dato: 8. mai 2008 Prosjektet er initiert av Kulturseksjonen Bakgrunn for Gjennom arbeidet med Planen for idrett og fysisk aktivitet kom det fram under dialogkonferansen at et samlet turkart for Sørum var et høyt prioritert ønske blant veldig mange og et turkart over kommunen har vært sterkt etterspurt i flere år. Dette ble bekreftet på dialogkonferansen for bedre folkehelse, idrett og fysisk Målsetning for Prosjektets innhold aktivitet i april Å utarbeide et godt turkart over hele Sørum kommune som kan komme til både nytte og glede og bidra til at folk blir bedre kjent i kommunen og med alt spennende kommunen har å tilby av kultur og friluftslivsopplevelser. Turkartet kan være et viktig bidrag til bedre folkehelse ved å øke innbyggernes aktivitet i marka. Turkartet vil inneholde oversikt over oppmerkede turstier, lysløyper, skiløyper, sykkelrunder, kulturminner, severdigheter, idrettsanlegg, badeplasser, friluftsparkering m.m. Det vil også være en tekstdel hvor det blir opplysninger om turområder, sykkelløyper, fiske, vilt og jakt, geologi, plante og dyreliv, kulturseverdigheter, allemannsretten m.m. All data blir samlet inn og digitalisert innad i kommunen. Layout og trykking blir satt bort eksternt. Prosjektets tidsramme Arbeidet startet opp i april 2005 og skal senest være ferdig høsten Dette er forsinket av ulike grunner, og kan se ut til å være ferdig høsten 2008, dersom digitaliseringen går greit, og NorKart har kapasitet til oppdraget. Milepæler for rapportering Kapitalbegrep Mai Mai Natur- og miljøkapital. Prosjektet er hovedsakelig knyttet til dette kapitalbegrep, fordi: Et turkart er med på å skape livskvalitet for innbyggerne i kommunen og er med på å oppmuntre og legge til rette for et sunnere liv. Tilknytning til mål og fokusområder Nasjonale mål: resept for et sunnere Norge St.meld. nr. 16, St.meld. nr. 39, Ein veg til høgare livskvalitet. Fylkesplanen har fokus på folkehelse, et viktig delmål er at alle skal ha mulighet til fysisk aktivitet i natur og i sitt nærmiljø. Aktuelle punkter fra Sørums kommuneplan er: W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 19

20 Økonomisk ramme og bevilgning Dokumenter som er skapt i Fylles ut etter prosjektavslutning Tilrettelegging for friluftsliv, legge til rette for aktiv bruk av Glomma, bedre tilgangen til ulike friområder. Videreutvikle mulighetene for fysisk aktivitet og utfoldelse. Økonomisk ramme Det søkes om spillemidler som ordinært anlegg til søknadsrunden Kostnadene blir da delt mellom kulturseksjonen og tildelingen fra KKD. Bevilgning i kr: Kr Bevilget av/dato: Akershus fylkeskommune (Spillemidler) Følgende dokumenter er skapt i,: 2 stk. fremdriftsplaner Møtereferater fra møter: , , , , , , , , samt Tekster til baksiden av kartet. Utkast til kart, med tegnforklaringer. (Ble presentert på dialogkonferansen 22. april 2008) Spillemiddelsøknad med div underlagsdokumentasjon ang. finansiering, kostnadsoverslag, prosjektbeskrivelse m.m. Spillemiddelsøknad med vedlegg er i arkivet på kulturkontoret. Øvrige dokumenter er lagret på: Felles K://Turkart/Turkart for Sørum a. Prosjektet er fullført. Ja/nei. b. Det er gjennomført prosjektevaluering. Ja/nei. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 20

21 Prosjektbeskrivelse for prosjekt på kulturkontoret i kulturseksjonen Beskrivelse Prosjektets navn Aktiv fritid i Sørum Evt. samarbeidende Servicesenteret v/ IT-avdelingen og Helse- og sosialseksjonen seksjoner Eksterne Fet kommune, Sem og Stenersen Prokom AS samarbeidspartnere Ansvar/kontaktperson Erik Vea, Kultursjef Prosjektdeltagere Torunn Korneliussen, Erik Vea, IT-avdelingen Prosjektbeskrivelsen Opprettet dato: opprettet/ajourført Sist ajourført dato: Prosjektet er initiert av Kulturkontoret Bakgrunn for I 2005 ble søknad til Fylkesmannen om midler til å opprette nettbasert informasjon om aktivitetstilbud og de nære friluftsområder innvilget med kr. Med bevilgningen fulgte en del betingelser: At Sørum og Fet kommuner samarbeider om å finne frem til et egnet registreringssystem. At systemet som utvikles fritt kan benyttes av andre kommuner. At oversikten skal ligge tilgjengelig på kommunens hjemmeside, samtidig som den skal kunne trykkes ut som en hensiktsmessig trykksak. At det er mulig å sortere på dag/tidspunkt, type aktivitet og hvor aktiviteten foregår. Målsetning for Prosjektets innhold Prosjektets tidsramme Avsluttes i Milepæler for rapportering Kapitalbegrep Siden 2005 har det vært en rekke utsettelser av og div. avklaringer har måttet bli tatt med fylkesmannen bl.a. i forhold til kommunenes ulike datasystemer og hvor detaljert man må følge betingelsene for bevilgningen. Dette er nå avklart og Sem og Stenersen har blitt kontaktet for et eventuelt samarbeid. Målet med er å lage en nettbasert aktivitetsportal for innbyggerne i Sørum som kan gi en god og enkel oversikt over hva som skjer i Sørum av aktiviteter og som hjelper til med å opprette kontakt mellom innbyggerne og lag og foreninger. Hovedfokus i er å utforme en nettportal. Denne portalen ønsker vi skal inneholde en aktivitetskalender som gir deg en oversikt over kontinuerlige aktiviteter i kommunen. En søkemotor som gjør det enkelt å finne frem til den type aktivitet du leter etter. Lag og foreninger blir selv ansvarlige for å legge inn info om deres aktivitet, men alt går innom kulturkontoret før det blir publisert. Portalen skal også inneholde en kulturkalender med en oversikt over ulike happenings, konserter, kurs, utstillinger osv. som ikke blir arrangert ukentlig. Det er også ønskelig at portalen har en oversikt over utleie av lokaler i kommunen. Natur- og miljøkapital. Prosjektet er hovedsaklig knyttet til følgende kapitalbegrep, fordi: W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 21

22 En aktivitetsportal er med på å oppmuntre og legge til rette for et mer aktivt liv. Dette bidrar videre til å skape livskvalitet for innbyggerne i kommunen Tilknytning til mål og fokusområder Økonomisk ramme og bevilgning Dokumenter som er skapt i Fylles ut etter prosjektavslutning I Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er et av fokusområdene folkehelse. Et tiltak i handlingsplanen som følger opp dette fokusområdet er Grønn resept og det er gjennom det tiltaket at dette har tilknytning. Aktiv fritid i Sørum er fase 1 av tiltaket Grønn resept. Når aktivitetsportalen er klar kan fase 2 av tiltaket settes i gang. Leger og helsepersonell i kommunen kan da bruke aktivitetsportalen som et verktøy for å skrive ut grønne resepter til sine pasienter. Økonomisk ramme Bevilgning i kr: Bevilget av/dato: Fylkesmannen i Oslo og Akershus/ Følgende dokumenter (prosjektdirektiv, prosjektplan, statusrapporter, sluttrapport, evaluering m.m.) er skapt i, med lenke til hoveddokumentene: a. Prosjektet er fullført. Ja/nei. b. Det er gjennomført prosjektevaluering. Ja/nei. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 22

23 Prosjektbeskrivelse for prosjekt i barnehageseksjonen og grunnskoleseksjonen Beskrivelse Prosjektets navn Digital møteplass for barnehage og småskole Evt. samarbeidende Grunnskoleseksjonen og Barnehageseksjonen seksjoner Eksterne samarbeidspartnere Ansvar/kontaktperson Prosjektansvarliges/kontaktpersonens navn og stilling: Styringsgruppe v/seksjonsleder grunnskole Rolf Hexeberg Seksjonsleder barnehageseksjon Mona Nicolaysen, IKT-veileder grunnskole Sylvi Thallaug, konsulent barnehageseksjonen Lina Dahlsveen Prosjektdeltagere Randi Viken, Sørumsand skole, Jane Anfinnes pedagogisk leder Camembert`n barnehage, IKTveileder grunnskole Sylvi Thallhaug, Ranveig Hovind fra Haugtun, Bente Heggedal pedagogisk leder Trekanten barnehage, Kristin Kaas pedagogisk leder Blaker barnehage, Lina Dahlsveen konsulent barnehageseksjonen Prosjektbeskrivelsen Opprettet dato:aug.2006 opprettet/ajourført Sist ajourført dato: Prosjektet er initiert av DUSØR- Digital skole og barnehage Utvikling i Sørum Bakgrunn for Ha fokus på livslang læring og sikre sammenhengen mellom rammeplanen og kunnskapsløftet Målsetning for Sikre et helhetlig læringsløp ved å ha innført et felles digitalt møtested for pedagogiske ledere i barnehagen og lærere på småskoletrinnet for utveksling av ideer og erfaringer. Prosjektets innhold Prosjektets tidsramme Høst 2007 Milepæler for rapportering Kapitalbegrep Tilknytning til mål og fokusområder Økonomisk ramme og bevilgning Felles fokus på barns utvikling Prosjektet er hovedsaklig knyttet til følgende kapitalbegrep(er), fordi: -Brukerkapital -Humankapital -Finanskapital -Samfunnskapital Barnehageseksjonen: Strategiske mål i planperioden : Ha styrket barns språk og begrepsutvikling innen Ha økt tilgjengelighet og bruk av IKT som pedagogisk verktøy innen Relevante fokusområder for : -Barns språk- og begrepsutvikling -IKT som pedagogisk verktøy -Tverrsektorielt samarbeid Grunnskoleseksjonen: Relevante fokusområder for : - Kunnskapsløftet med vekt på tilpasset opplæring - Digital kompetanse Økonomisk ramme Innenfor eksisterende ramme i grunnskoleseksjonen og barnehageseksjonen W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 23

24 Dokumenter som er skapt i Fylles ut etter prosjektavslutning Bevilgning i kr: Bevilget av/dato: Følgende dokumenter (prosjektdirektiv, prosjektplan, statusrapporter, sluttrapport, evaluering m.m.) er skapt i, med lenke til hoveddokumentene: a. Prosjektet er fullført. Ja/nei. b. Det er gjennomført prosjektevaluering. Ja/nei. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 24

25 Prosjektbeskrivelse for prosjekt i Barnehageseksjonen og Grunnskoleseksjonen i Sørum kommune Beskrivelse Prosjektets navn Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum Evt. samarbeidende Barnehage seksjonen og Grunnskole seksjonen i Sørum kommune seksjoner Eksterne Samarbeidspartnere i Kvalitetskommune og firmaet Ringer samarbeidspartnere i vann Ansvar/kontaktperson Prosjektansvarliges/kontaktpersonens navn og stilling: Seksjonsleder barnehageseksjonen Mona Nicolaysen Seksjonsleder grunnskoleseksjonen Torbjørg Joramo Pleym Prosjektdeltagere Alle ansatte i barnehager, grunnskoler og skolefritidsordninger i Sørum kommune Prosjektbeskrivelsen Opprettet dato: opprettet/ajourført Sist ajourført dato: Prosjektet er initiert av Barnehage og grunnskole seksjonene i Sørum kommune Bakgrunn for Målsetning for 1. Nasjonale føringer fra Kunnskapsdepartementet blant annet i følgende dokumenter: Kunnskapsløftet Barnehageløftet med ny lov og Rammeplan St.meld. Nr Og ingen sto igjen Strategisk kompetanseutviklingsplan for barnehagesektoren Likeverdig opplæring i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning Kommunalt ønske om å utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp. 3. Vedtak om deltakelse i Kvalitetskommune Å bidra til at barnehager og skoler er lærende organisasjoner som benytter hensiktsmessige metoder for å vurdere egen praksis, henter resultater fra kommunens kvalitetssystem, lovendringer m.m. reflekterer over dette og setter seg mål for utvikling Å kvalitetssikre samarbeidet og sammenhengen mellom barnehage og skole Å definere felles verdigrunnlag og bygge felles kultur i barnehage og skole. Å beskrive en prosess for dette arbeidet som kan settes inn i kvalitetssystemet til Sørum kommune. Prosjektets innhold Kick Off for alle ansatte i barnehager, skoler og SFO Virksomhetsanalyser av barnehager, skoler og SFO Opplæring av endringspiloter, ledere og virksomhetsledere Prosjektets tidsramme Prosjektet skal gå over 3 år Milepæler for rapportering Kapitalbegrep Følger års og tertialrapportering Prosjektet er hovedsaklig knyttet til følgende kapitalbegrep(er), fordi: W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 25

26 Tilknytning til mål og fokusområder Brukerkapitalen fordi skal bidra til å øke kommunens evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne. Humankapitalen fordi skal bidra til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse Strukturkapitalen fordi skal styrke kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Strategisk mål Sørum kommune, punkt 4: Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse og helhetlige tjenester. Barnehageseksjonens fokusområder: Sikre det helhetlige læringsløpet gjennom felles utviklingsarbeid mellom barnehage og skole Helhetlig samfunnsbygging med vekt på: o Minoritetsspråklige barn o Barns medvirkning o Foreldresamarbeid o Tverrfaglig samarbeid Økonomisk ramme og bevilgning Dokumenter som er skapt i Fylles ut etter prosjektavslutning Grunnskoleseksjonens fokusområder: Gjennomføre utviklingsarbeid som sikrer og styrker kvaliteten ved overgangene barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, voksenopplæring, utdanning og jobb. Gjennomføre kompetansetiltak som styrker gjennomføringen av kunnskapsløftet Økonomisk ramme: Statlige og kommunale midler Bevilgning i kr: kr Bevilget av/dato: Følgende dokumenter (prosjektdirektiv, prosjektplan, statusrapporter, sluttrapport, evaluering m.m.) er skapt i, med lenke til hoveddokumentene: Rammeavtale med Ringer i vann Avtale 2007 med RIV.doc a. Prosjektet er fullført. Ja/nei. b. Det er gjennomført prosjektevaluering. Ja/nei. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 26

27 Prosjektbeskrivelse for Realfags som er et samarbeidsprosjekt mellom grunnskoleseksjonen og barnehageseksjonen. Prosjektnavn: Realfags. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: Oppdragsgiver/prosjekteier: Sørum kommune Oppdragstaker: Grunnskoleseksjonen, Barnehageseksjonen Utfylt av: Knut Nicolaysen Sammendrag Prosjektnavn: Bedre læringsarenaer og resultater innenfor realfag. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: Oppdragsgiver/prosjekteier: Sørum kommune Oppdragstaker: Barnehage-grunnskoleseksjonene. Realfags er et selvstendig prosjekt. Utfylt av: Knut Nicolaysen, Styringsgruppe: Torbjørg Pleym, Mona Nicolaysen, Eva Jørgensen, Kjersti Amdahl Nyhus, Kjell Hermann, Knut Nicolaysen, Karen Marie Løberg (sekretær) Prosjektleder Knut Nicolaysen Prosjektdeltagere Kaisa Ingilæ (Melvold ungdomsskole), Lina Dahlsveen Bakgrunn for (barnehageseksjonen), Laila Hageberg (Sørumsand skole)+1 Internasjonale undersøkelser viser svake norske resultater innen realfagene både grunn- og videregående opplæring. Lokalt i Sørum viser kartlegging og eksamensresultater middelmådige resultater inne realfag. Eksamensresultater 2009 viser en bedring i resultatene ift. tidligere år. Prosjektmål Milepæler for rapportering Tilknytning til Kapitalbegrepene strategiske mål og fokusområder Å bedre opplæringen og resultatene innen s område blant barn og unge i barnehage og skole i Sørum. Egen milepælsplan utarbeides Tertialrapportering Finanskapitalen : Utnytte den økonomiske rammen. Samfunnskapitalen : Bidra til helhetlig samfunnsbygging gjennom å styrke realfagene, for å skape økt interesse og kunnskap på området. Brukerkapitalen : Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å forbedre elevresultatene. Humankapitalen : Gjennomføre utviklingsarbeid som sikrer kompetanseheving og erfaringsoverføring mellom lærere/ medarbeidere for å sikre økt læring og bedre elevresultater. Strukturkapitalen : Gjennomføre utviklingsarbeid som sikrer og styrker kvaliteten på tverrfaglig samarbeid ved overgangene barnehage skole og barnetrinn ungdomstrinn. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 27

28 Rammebetingelser Økonomisk ramme : 2 millioner kroner fra Grunnskoleseksjonen, bevilget fra Oppvekstutvalget, fordeles i prosjektperioden kroner fra Barnehageseksjonen (Statlige kompetansemidler) Prosjektet gjennomføres med ekstern konsuletbistand. Tidsramme: Arbeidet skal gjøres innenfor ordinær arbeidstid. Prosjektet avsluttes , med frist for ferdigstillelse av prosjektrapport Prosjektbeskrivelse Bakgrunn for problembeskrivelse. Internasjonale tester viser at norske elever presterer dårligere enn hva man kan forvente. Eksamensresultater på ungdomsskole og videregående opplæring underbygger dette. For å bedre læringsarenaer og resultatene innen realfag er det bevilget 2 millioner kroner fordelt over en periode på 4 år for å bedre dette. Tidlig innsats nytter og er viktig for å sikre god opplæring og for å få til god og helhetlig opplæring og et godt læringsløp. Barnehageseksjonen innlemmes derfor i. Viktige nasjonale dokumenter som bakgrunn for : St.m. 41 Kvalitet i barnehagen NOU Rett til læring 2.1 Mandat Bakgrunn: Mål: Oppdragsgiver Internasjonale undersøkelser viser svake norske resultater innen realfagene både grunn- og videregående opplæring. Lokalt i Sørum viser kartlegging og eksamensresultater middelmådige resultater inne realfag. Å bedre opplæringen og resultatene innen s område blant barn og unge i barnehage og skole i Sørum. Prosjektet skal bidra til å finne best practice på området innen - Metodikk / pedagogikk - Organisering - Innhold Sørum kommune Rammebetingelser: Prosjektet innbefatter alle skoler og barnehager. Bidrag til virksomheten: Budsjett: Prosjektgruppa skal levere en prosessbeskrivelse av hvordan man skal oppnå bedre ferdigheter inne realfagenes område. Det utarbeides framdrifts- og milepælsplan. Det arbeides innen de økonomiske rammene, i tråd med vedtak i Oppvekstutvalget. W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 28

29 2.2 Hovedmål/Prosjektmål Beskriv de mål som skal realiseres i løpet av prosjektperioden, altså hvilke leveranser er ansvarlig for å frembringe. Vær konkret, og kvantifiser gjerne. Mål Indikator Status Prosjektgruppa skal ha levert en prosessbeskrivelse av overgangen Barnehage skole og Barnetrinn ungdomstrinn med fokus på realfagene Skal ha utarbeidet standarder (minstestandarder) og forventninger til skole og barnehage. Skal ha bedret eksamensresultatene i matematikk og naturfag ift i dag Skal være blant de fem beste kommunene i Akershus i matematikk Skal ha nådd målene i K-06 og rammeplan for barnehagene Sluttrapport Kvalitetslosen? Sluttrapport Eksamensresultater 10.trinn Eksamensresultater Nasjonale prøver 2.3 Effektmål Effektmålene skal angi virkningen av/konsekvensen av en vellykket gjennomføring. Hvilke forbedringer/nytte vil komme som et resultat av. Beskriv presis hvem som er målgruppen(e). Antall effektmål bør være fra en til fire. Bruk gjerne bidra til foran målene Målgruppe Delmål Indikator Ansatte i barnehagene 5-åringene i barnehagene Lærere i realfag Alle elever og foresatte. 3. Organisering: 3.1 Prosjektgruppe: Målrettet begrepsinnlæring. Bedre opplæringen innen realfag. Mer mestring. Bedre resultater. - Ingen elever skal ha karakteren 1 som eksamensresultat - Færre elever enn i dag på nivå 1, nasjonale prøver i regning Mer foreldrestøtte. Eksamensresultater og andre tester i skolen. Utviklingssamtaler/ konferansetimer i skolen. Brukerundersøkelser i barnehagen. Foreldresamtaler i barnehagen. Navn Stilling/funksjon Tlf epost Prosjektleder Knut Nicolaysen Konsulent m.kommune.no Prosjektdeltakere Lina Dahlsveen, Lærer Laila Hageberg Kaisa Ingilæ +1 Lærer Lærer Lærer W:\Prosjekter\Prosjektkatalog\Prosjektkatalog.doc 29

Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet

Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet Kommune: Sørum kommune Prosjektnavn: Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum Planlagt startdato: 01.03.07 Planlagt sluttdato: 31.12.09 Oppdragsgiver: Sørum

Detaljer

Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet

Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet Kommune: Sørum kommune Prosjektnavn: Vi SER deg! Hva VIL du? Hva KAN du? Planlagt startdato: 01.01.2007 Planlagt sluttdato: 31.12.2009 Oppdragsgiver: Sørum kommune

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE Sak 6/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1267 Saksbehandler: K-kode: 144 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE

FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 10/2864-1 Sakstittel: Saksfremlegg FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE K-kode: 034 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling:

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010 plan for Melvold ungdomsskole 2010 Tema: Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å bedre elevresultatene : Bedre elevresultater

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

for Nordland fylkeskommune: "En bedre skole for elevene våre" Torger Nilsen for arbeidsgruppen A. Organisering - Leder Ass. Rektor Kirsti Horne

for Nordland fylkeskommune: En bedre skole for elevene våre Torger Nilsen for arbeidsgruppen A. Organisering - Leder Ass. Rektor Kirsti Horne Telefon 64 94 35 70 Telefaks 64 94 00 64 E-post post@prosjektforum.no Hjemmeside www.prosjektforum.no PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn Tilpasset opplæring i matematikk for Mosjøen videregående skole Kortnavn

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Sørum kommune. Den gode kommune

Sørum kommune. Den gode kommune 6 barneskoler, 2 ungdomsskoler 1 Interkommunal spesialskole (Aurskog-Høland, Nes og Sørum) Voksenopplæring, Kulturskole 5 kommunale og 10 private barnehager Familiebarnehager Sørum kommune Den gode kommune

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID 1 RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID SKIEN KOMMUNE 2 FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage.

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage. Saksfremlegg Arkivsak: 11/483-5 Sakstittel: SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD VED NYETABLERING AV IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE K-kode: A10 Saksbehandler: Anne Mari Færgestad Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Ungdomskoordinator (Oppfølging- og losfunksjon for ungdom) Planlagt startdato 01.10.2015 Planlagt sluttdato 31.12.2017

Ungdomskoordinator (Oppfølging- og losfunksjon for ungdom) Planlagt startdato 01.10.2015 Planlagt sluttdato 31.12.2017 Hattfjelldal kommune P rosjektplan for Prosjektnavn Hattfjelldal Kommune Ungdomskoordinator (Oppfølging- og losfunksjon for ungdom) Planlagt startdato 01.10.2015 Planlagt sluttdato 31.12.2017 Oppdragsgiver

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 3 Mål:... 3 Livslang læring... 4 Tverrfaglig samarbeid... 4 Tilpassa opplæring... 4 Barn med særlige behov...

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO)

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) 2014-2019 Forord: Saken om strategiplan for skolefritidsordningene i Eide kommune ble fremmet politisk høsten 2013. Arbeidet

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 P rosjektmandat for Innføring av hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Prosjektnavn Planlagt startdato 01.12.2012 Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 Oppdragsgiver Prosjekteier

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver www.ks.no/etikk-kommune Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen! Prosjekt

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN Den enkeltes muligheter skal utvikles, ikke begrenses. St.meld. nr.16 og ingen sto igjen. 2008-2010 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

Detaljer

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca.

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Gausdal kommune Avtale for samarbeid - overgang barnehage-skole Forord Hovedmålet med planen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016

Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016 Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016 1 Styrers forord Styrers forord Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen har ulike funksjoner, forankret i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V. Prosjektrapport

Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V. Prosjektrapport Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V Prosjektrapport Åpen barnehage i Familiens Hus utvikling og utprøving av planverktøy 2011 Familiens Hus

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Samhandling

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Samhandling Anne Regi Ring Anne Christine Ringstad-Nerli Madeleine Krogsether Eva Kristin Gunnarsbråten Marit Sollerud Hege Nordby KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Samhandling PROBLEMSTILLING Hvordan

Detaljer

Vi SER deg! Hva VIL du? Hva KAN du? med forslag til tiltak.

Vi SER deg! Hva VIL du? Hva KAN du? med forslag til tiltak. Rapport fra prosjektgruppen Vi SER deg! Hva VIL du? Hva KAN du? med forslag til tiltak. (Rapporten omhandler Sørum kommune som arbeidsgiver) 1 Innholdsfortegnelse Innledning side 3 Prosjektgruppen side

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer