Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11:"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11: Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest en uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2010, samt en representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til Hege Andersen, senest tre dager før møtets start. Ved spørsmål, kontakt Leder, Tine Øverseth Blomfeldt, på mobilnummer , telefonnummer , eller e-post Eller kontakt Organisasjonssekretær, Hege Andersen på telefonnummer , eller e-post Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Vedtatt møteplan for 2011: Mandag 31. januar 2011 (arbeids- og prinsipprogram) SP 02/11 Mandag 28. februar 2011 SP 03/11 Mandag 28. mars 2011 SP 04/11 Torsdag 28. april 2011 (reviderting av budsjett for SP) SP 05/11 Mandag 30. mai 2011 (konstituering av nytt SP, samt valg av delegater til LS NSO) SP 06/11

2 Fremlegg til dagsorden SP 47/11 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt SP 48/11 Godkjenning av protokoll SP 03/11 SP 49/11 Orienteringer Orienteringssak I. Arbeidsutvalget II. Universitetsstyret III. Læringsmiljøutvalget IV. Andre orienteringer SP 50/11 Regionalt formøte Orienteringssak SP 51/11 Engasjementsaften Orienteringssak SP 52 /11 Høring: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) SP 53/11 Høring: Forslag om endring av Samskipnadsloven SP 54/11 Høring: Evaluering av Griegakademiet SP 55 /11 Ettergodkjenning: Forslag til krav og retningslinjer for Sentre for fremragende utdanning (SFU) og kriterier for tildeling av status som SFU SP 56/11 Opprettelse av semesterstartskomité SP 57/11 Endring av Studentparlamentets vedtekter SP 58/11 Eventuelt

3 Med vennlig hilsen Tine Øverseth Blomfeldt Leder, Studentparlamentet ved UiB Hege Andersen Org.sek. SP 47/11 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: 1. Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet, og fastslå om Studentparlamentet er vedtaksdyktig. 2. SP skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. Bakgrunn: 1. Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representantene. 2. SP skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan bare endres dersom SP vedtar med 2/3 flertall å enten ta inn nye saker, eller endre rekkefølgen. Forslag til vedtak: 1. Studentparlamentet gjennomfører opprop. 2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 48/11 Godkjenning av protokoll SP 03/11 Hensikt: Studentparlamentet skal godkjenne protokollen fra sist SPmøte. Bakgrunn: Merknader til protokollen legges frem her. Vedlegg: Protokoll fra SP 03/11.

4 Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 03/11. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 49/11 Orienteringer Orienteringssak Hensikt: 1. Arbeidsutvalget orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 2. Studentrepresentantene i Universitetsstyret orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 3. Læringsmiljøutvalget orienterer SP om sitt arbeid. 4. Orienteringer til SP om hva som foregår i andre styrer, råd og utvalg. V. Arbeidsutvalget Leder og fakultetsansvarlig Jubileumskonferanse i Oslo Jeg, Erik og Livar var deltakere på Universitetet i Oslo sin jubileumskonferanse mars. Temaet for konferansen var studiekvalitet og vi fikk innblikk i hvordan andre utdanningsinstitusjoner i Skandinavia forholdt seg til begrepet. SULF saker som var oppe: - læringsmiljø - kursing - pedagogisk kvalitet i utdanningen - sikkerhet på høyden 9. mars hadde vi det andre studeututvalgslederforumet i år. Her snakket vi om hva som var mest prekært når det gjaldt læringsmiljø på de ulike fakultetene, om studentutvalgene savner mer kursing og hva de mente var god pedagogisk kvalitet i undervisningen. Vi snakket også om hvordan vi kan oppnå høyere sikkerhet på Høyden. Studentutvalget på HF holder for tiden på med en kartlegging av hvilke fag som har fått kuttet sine seminargrupper og vil dele det med AU så fort de er ferdige. I forbindelse med læringsmiljø og sikkerhet diskuterte vi problematikken med at andre studenter, da særlig NHH-studenter benytter seg av

5 lesesalsplasser på UiB. Vi vil avtale et møte med eksternansvarlig i kjernestyret til NHH. Det ble også ytret et ønske om at Studentparlamentet skulle ta mer ansvar for fagkritisk dag. Samling og formidling av informasjon, annonse i Studvest og eventuelt en omtale i forkant ble nevnt. Studentutvalgene ønsket også at Studentparlamentet skulle ta ansvar for å sende ut en mail og minne fakultetene på at dagen er undervisningsfri. Regionalt formøte for Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon saker som var oppe: - frislipp av universitetstittelen - arbeidsfordeling mellom Universiteter og Høyskoler (doktorgradsutdanninger) - intranett - likestilling og kjønn - gratisprinsippet Helgen mars arrangerte Studentparlamentet UiB i samarbeid med NHH og HiB et regionalt formøte. Jevnt over var oppmøtet godt, men fra UiB var vi bare 5 av 14 stykker. Møte om pilotprosjekt for studentdemokratiet 15. mars var Livar og jeg på møte med Harald Åge Sæthre på Mat.Nat angående et mulig pilotprosjekt for studentdemokratiet på Mat.Nat. Vi ønsker at fakultetet skal ta med seg aktive studenter på et 2-dagers seminar. Formen skal legge opp til work shops og tankemyldring mer enn opplæring og kursing. Formålet er å øke engasjementet, sørge for stabilitet og kompetanseoverføring og synliggjøre at fakultetet stiller seg bak og verdsetter arbeidet studentdemokratiet gjør. Fremover skal vi innhente informasjon fra Høyskolen i Bergen og Det samfunnsvitenskapelige fakultet om lignende arrangementer og utarbeide en søknad om midler. En viktig del blir også å involvere Realistutvalget gjennom deres tanker og erfaringer. NHH-symposiet mars deltok jeg på NHH-symposiet. Her diskuterte vi løsninger på morgendagens problemer, både nasjonale og globale. Et av temaene som var oppe var utdanning i fremtiden og hvordan Norge skal forholde seg til yngrebølgen.

6 Lunsj med Universitetsledelsen saker som var oppe: lektoren med uttalelsene på Facebook SiB-sentrum lesesalsplasser blir satt opp mot studenttrening Pilotprosjektet for studentdemokratiet Valgt/ansatt rektor UiB vil lansere en «Vær varsom-plakat» for bruk av sosiale medier. De vil også være på vakt for en mulig ukultur blant de ansatte. Rektor orienterte om at spørsmålet om valgt eller ansatt rektor vil komme opp i løpet av våren/høsten og at temaet bør være debattert og diskutert i studentmiljøer. Saken vil komme opp på neste Studentparlamentsmøte. Nesleiar, læringsmiljø- og likestillingsansvarleg SAIH starta feiringa av sitt 50-års-jubileum tysdag 1. mars på Studentsenteret, og me fekk æra av å skjære første kakestykke, og vart avbilda i Studvest. Me la óg ut bilete frå dette på Facebook-sida vår: I lag med Tine og Erik var eg på UiO sin jubileumskonferanse onsdag 2. - fredag 4. mars. Temaet for UiO sitt jubileumsår i anledning 200 år er studiekvalitet, og seminaret handla om forskning i utdanninga. Program for seminaret med powerpoints frå mange av foredraga: På fredag hadde UiO kjøpt billettar til Holmenkollen, og dei av oss som ikkje var reist heim fekk høve til å få sjå m.a. 4x10km stafett herrer, og Northug som knuste Hellner i innspurten på siste etappe. Fadderveka Eg har vore i kontakt med fadderkoordinator Karoline Vårdal og diskutert kva me kan hjelpe til med. Tysdag 15/3 var eg innom møte for fadderleiarane frå alle fakulteta. Til neste møte skal eg undersøke løysingar for SMS-system som dei fadderstyrene som ønskjer kan ta i bruk, samt ulike måtar å ta det i bruk og kva mulegheter som er for å finansiere det. Dette vil vere eit fullverdig system der alle fadderane vha. å sende SMS frå sin telefon til eit gitt nummer får sendt ut melding til alle i si faddergruppe eller alle medfadderar på si gruppe, avhengig av kva kodeord dei brukar. På denne måten kan fadderane lettare nå heile faddergruppa si og finne på ting

7 på sparket, t.d. sende SMS om kvar og når ein skal grille i parken, noko som ikkje er mogeleg å sette opp på programmet på førehand på grunn av veret. For dei som er nye studentar vert det lett å slenge seg på midt under fadderveka sjølv om dei ikkje har delteke på arrangement dei første par dagane. Eg trur dette er noko som vil gje god positiv innverknad på å inkludere flest mogeleg nye studentar i fadderveka. Det er viktig at dette er noko alle faddervekene kan ta i bruk, og ikkje berre dei fadderstyrene som har kapasitet til å sørge for ei slik ordning. Vidare skal eg sende ein guide på korleis ein kan få sett opp nettverksdisk hos UiB der ein kan lagre filene for fadderstyrene, samt sjå kva eg kan bidra med når det gjeld kom-i-gong-guide for fadderstyrer/fadderar. Likestilling Eg har vore på fleire møter i arbeidsgruppa som jobbar med ny handlingsplan, og utkasta me hadde så langt vart lagt fram og diskutert så langt vi kom på møte i likestillingskomiteen (LK) 15/3. Der vart Inga Berre valt til ny leiar for LK, og Silje Røgenes (fakultetsrepresentant for SV i SP) ny nestleiar. Eg har vore i møte med Harald Åge Sæthre, prosjektleiar ved MatNat-fakultetet, og fått høyre om jentenettverk-prosjektet der. Eg har snakka med fleire medlem i Velferds- og likestillingspolitisk komité på NSO regionsmøte i Bergen og skal få informasjon om likestillingsarbeid ved andre lærestadar i Norge som dei driv og samlar inn no. Valget og supplering til valgstyret Vi har jobba med å supplere til studentenes valgstyre. Vi sette opp eit infomøte med brus og pizza tysdag 1. mars kl. 16:15. Vi blæsta om dette med melding på Mi Side, Facebook-hending og retta oss til studentar i samanliknande politikk ved å gå inn i SAMPOL110-forelesing veka før infomøtet samt same dag som infomøtet. Dessverre var det ingen som møtte. Til neste gong bør me heller gå inn i forelesinga og oppfordre folk til å snakke med oss i pausen i staden for. Infomøtet vart nytta til å planlegge strategi i staden for. Valgstyret har fått innspel som vart diskutert førre SP-møte. Heldigvis greidde dei noverande medlemma av valstyret å finne to interesserte studentar, så no består studentenes valgstyre av fire personar. Rapporteringssystem for HMS-avvik På førre møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) vart eg representanten frå LMU i referansegruppa for nytt meldingssystem for HMS-avvik. Eg var på eit orienteringsmøte

8 og fekk vete om prosjektet. Det jobbast no med å implementere systemet, og testing startar ca. mai. Nytt på nettsidene til SP - Suppleringar til valgstyret, det sentrale valgstyret og kontrollkomiteen er lagt inn i oversikt over kven som sit i råd, styrer og utvalg. - Foreløpige innkallingar vert også lagt ut på nettsidene. «Endelege innkallingar» (under «Dokumenter» i menyen) er endra til «Innkallinger». Foreløpig innkalling vert fjerna og erstatta av endeleg innkalling straks den er klar. Fram til komande SP-møte Vidare arbeid med ny handlingsplan for likestilling Første møte i arbeidsgruppa for Opent Universitet vs. Sikkerhet på Høyden. NSO landsmøte Elles har eg vore på Regionalt formøte til NSO Landsmøte på NHH helga mars Workshop endringsforslag til Landsmøtet 16/3 Stand på HF måndag 7/3 Studentutvals-leiar-forum (SULF) 9/3 Møtt i Velferdstinget 15/3 som vara (Studentlisten) Lynkurs for Studentmedia 17/3 Engasjementsaften 17/3 Lunsj med universitetsleiinga 18/3 Møte i web-arbeidsgruppe (under Redaksjonsrådet for studieinfo 18/3 NHH-ball (75-års jubileum) i lag med Mats 19/3 Miljø, velferds- og internasjonalt ansvarlig UiOs jubileumskonferanse I forbindelse med UiOs 200 års-jubileum var jeg, Tine og Livar i Oslo 2-4 mars. Onsdagen var det en uformell samling med andre studentpolitikere. Torsdagen var det fult program på UiO med mange spennende innlegg rundt temaet Forskningsuniversitetet som studiested. Programkomiteen for Christiekonferansen 2011 Fredag 11. mars var jeg i nytt møte i programkomiteen for Christiekonferansen. Under møtet diskuterte vi programmet for årets konferanse og gjorde noen mindre justeringer. Videre diskuterte vi også videoer, Christiemiddagen, stands og posters i

9 vrimlearealet. Vi snakket også om hvordan vi kan legge til rette for mer interaksjon før og under konferansen. Kommunikasjonsavdelingen er veldig giret på å inkludere deltakere under konferansen via Twitter. En av tankene er å ha en storskjerm med alle #christie twitene ved side av scenen. Dette bør være midt i blinken for studenter som deltar på konferansen siden en del andre ikke er typiske twitrere. Vi snakket også om mulige tema for neste års konferanse. For mer informasjon og påmelding se: Fastlegetjenester for studenter i Bergen Det jobbes videre med lokaler til tre nye leger på Høyden. Vektertorget ser ut som et godt alternativ siden det ligger sentralt og allerede er et bygg som brukes av en rekke studenter. NHH har løftet problemstillingen om at de ligger et stykke utenfor sentrum. De har signalisert at de ønsker helsetjeneste som besøker skolen en dag i uken / annenhver uke. Jeg stiller meg i utgangspunktet positiv til dette såfremt de selv kan stille lokaler til disposisjon. Men dette må selvfølgelig også tas opp med de legene som blir ansatt. Internasjonal handlingsplan for UiB I etterkant av høringsrunden som også SP deltok i (vedtak på forrige møte) hadde handlingsplangruppen et møte for å gå igjennom alle høringsvarene på utkastet. Mange er svært positive til handlingsplanen og ambisjonsnivået den legger seg på. Synliggjøringen av sammenhengen mellom forsking og utdanning i utvekslingssamarbeid trekkes av mange frem som meget positivt. Dette har vært en av mine kjepphester i arbeidet med utkastet. I etterkant av høringsrunden er spørsmålet om søknadsgebyr for internasjonale studenter kommet litt på dagsorden. Den nå innstilte handlingsplanen som skal opp til vedtak i universitetsstyret i april svarer på denne utfordringen på følgende måte: UiB mottar i dag ca søknader årlig om MA-gradsstudier fra utenlandske borgere. For å sikre kvaliteten i opptaket og redusere universitetenes administrative omkostninger, vil UiB i inneværende periode arbeide for at det opprettes felles nasjonalt studentopptak for utenlandske studenter. Ansvar: Universitetsledelsen. Handlingsplanen åpner med andre ord ikke for en etablering av søknadsgebyrer på UiB. Ellers tok vi inn noen presiseringer i handlingsplanen og viserektor for internasjonalisering skal sende den omskrevne versjonen til resten av handlingsplangruppen for gjennomlesning før den sendes til universitetsstyret.

10 Annet Onsdag 16. mars inviterte vi til endringsforslag workshop for UiB delegasjonen til NSO-LM. På forhånd hadde jeg utarbeidet et helhetlig endringsforslag til arbeidsprogram. Mitt forslag la større vekt på utdanningskvalitet enn det opprinelige forslaget. Dette gikk vi i gjennom og kom frem til en enighet. Vi bestemte oss for å beholde deler av det opprinelige forslaget og heller sende inn mange enkeltforslag. Lørdag 5. mars var det Helhus på Kvarteret. Flere av listeen i SP arrangerte en debatt med hovedtema trenger alle høyere utdanning? I panelet var det tre representanter fra Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Debatten var godt besøkt. Ellers har jeg vert en del syk denne perioden og operert ut en visdomstannsrot. Fag- og forskningsansvarlig Uke 9 Den 1. mars startet jobbe sammen med Karrieresenteret om media profilering om Trainee-Vest og nye mulighetene de tilbyr. Den 2. mars deltok jeg på generalforsamling til ISU, dette ville normalt vert Erik Nyman-Apelset sin oppgave, men siden han og resten av AU var i Oslo tokk jeg meg av representasjonen på vegne av SP. Den 3. mars var det Fagkritisk dag. Dagen brukte jeg på prøve delta på flest mulig arrangeranger, hvor jeg gjerne sa noen ord om fagkritisk dag. Den 4. mars ikke noe spesifikt som skjedde. Uke 10 Den 7. mars var det AU-møte Den 8. mars var jeg og Tine Ø. Blomfeldt på formøte til regions møte vest. Vi hadde og et møte med Christian H. Bjerke om NSO landsmøte. Den 9. mars var jeg på Forskningsutvalg møte. Den 10. mars Regionsmøte nærmer seg, og jeg som har organstorisk ansvar for møtet, bruker en god delt tid for sørge for at alt er i boks. Den 11. mars starter endelig formøte til NSOs landsmøte. Den 12. mars Formøte til NSOs landsmøte på NHH. Den 13. mars Formøte til NSOs landsmøte. UiO og NTNU kom til Bergen og Universitets symposiet startet.

11 Uke 11 Den 14. mars var det utsending av foreløpig innkalling til SP. Og Universitets symposiet. Den 15. mars var det AU-møte, formøte til velferdstinget og på kvelden Velferdstings møte. Den 16. mars hadde UiB formøte til NSOs LM. Den 17. mars hadde vi i AU Lynkurs om studentdemokratiet for studentmedia. Og etter det braket engasjementaften løs. Den 18. mars lunch med Universitetsledelsen. Den 19. mars var det NHH-Ball, hvor jeg og Livar Bergheim representerte AU. Uke 12 Den 21. mars var det AU-møte. VI. Universitetsstyret Forskningsbasert Utdanning. FoU På UiB er ett av de viktigste pilarene i utdanningen at all utdanning skal være forskningsbasert. Det vil først og fremst si at forskningsbasert utdanning innebærer at undervisningen i all hovedsak skal tilbys av undervisere som selv er aktive forskere og har et aktivt forhold til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) innenfor det aktuelle fagområdet. Forskningsbasert undervisning skal gjøre studentene i stand til å bidra i faglig utvikling gjennom kritisk tenkning, refleksjon og innsikt i vitenskapelig metode i studier og i arbeidsliv. I løpet av dette året har UiB deltatt på en rekke konferanser på dette området, bla annet i Tromsø i regi av Universitets- og høgskolerådet og nå sist i forbindelse med UiO sitt 200 års jubileum. På begge konferansene argumenteres det for at studentaktiv forskning må komme så tidlig i studieløpet som mulig. Studentaktiv forskning er et viktig virkemiddel for å gi studentene den nødvendige innsikten i FOU-arbeid. Aktiv deltaking i forskning vil styrke studentenes innsikt i fagene og evnen til kritisk tenkning, og kan både motivere til videre studier, faglig utvikling også etter endt utdanning, og til at studentene velger en forskerkarriere. På UiB har man flere fag i kategorien studentaktiv forskning som Met 102, sampol113, nano100 og det jobbes stadig for å få til flere.

12 Arbeidsgruppe for Fadderuka. Det har i den siste måneden blitt jobbet intensivt i arbeidsgruppen (der Håvard sitter som leder) for å få ferdig det endelige forslaget fra arbeidsgruppen. Det ble tidligere holdt en høring, og det har vært viktig for arbeidsgruppen å få med flest mulig av de synspunktene som kom frem på dette møtet. Dokumentet er nå levert til sekretæren for Læringsmiljøutvalget. Arbeidsgruppen mener selv at dette er et godt dokument, som vil gjøre fadderuka ved Universitetet i Bergen enda bedre. Det blir vektlagt at dette er et arrangement som skal arrangeres av studenter for studenter, men med økonomisk støtte fra UiB. Faglig komite for Realfag. Håvard er medlem av FKR og var på møte i Trondheim helgen 4-6 mars Den største saken som ble diskutert er felles retningslinjer for karaktersetting av mastergradsarbeide. Dette er per i dag individuelt for hver enkelt lærested og fagområde, noe som kan slå uheldig ut. Det kan for eksempel være lettere å få en god karakter i kjemi den ene plassen, enn den andre. Dette er en lang prosess, men vi som komite har anbefalt noen retningslinjer opp mot NSO. Praksis i forhold til lab\felt og HMS ble også diskutert. Der er det også store forskjeller mellom de ulike lærestedene. Denne saken følges opp videre. Valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret Håvard er blitt supplert inn i studentenes valgstyre. Det gledelige er at det nå stiller hele 6 kandidater til Universitetsstyret, og det kan se ut som at det blir en morsom og hard valgkamp. Dessverre stiller det bare 4 lister, da Rødt ikke har levert liste. I løpet av onsdag 23. mars, skal alle listene ha levert sin politiske plattform. Det er en ekstra utfordring dette året, da det foregår valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret samtidig. Det jobbes nå godt i valgstyret for å kunne komme ut med god og riktig informasjon i god tid før valget. Valget skal foregå i uke 15 ( april) Husk å stem! VII. Læringsmiljøutvalget VIII. Andre orienteringer

13 SP 50/11 Regionalt formøte Orienteringssak Hensikt Orientere Studentparlamentet om gjennomføringen av regionalt formøte før Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Orientering vil bli gitt muntlig i møtet. Bakgrunn Helgen mars ble det avholdt regionalt formøte for medlemslagene i NSO tilknyttet region vest, i Bergen SP 51/11 Engasjementsaften Orienteringssak Hensikt Orientere Studentparlamentet om gjennomføringen av engasjementsaften. Orientering vil bli gitt muntlig i møtet. Bakgrunn Engasjementsaften ble avholdt torsdag 17. mars på studentsenteret. SP 52 /11 Høring: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Hensikt Å komme med innspill til høringen: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Bakgrunn Arbeidsutvalget fikk oversendt høringssaken om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk fra UiB den 2. mars. Høringsfristen er satt til 1. april Forslag til høringssvar følger under i sin helhet: HØRINGSSVAR NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK FOR LIVSLANG LÆRING (NKR) Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB) takker for muligheten til å komme med innspill til høringen om det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR).

14 Generelle merknader SP-UiB støtter i all hovedsak Kunnskapsdepartementets (KD) forslag til rammeverk. Vi er positive til NKR fordi det vil fremme mobilitet, samt at et NKR som senere knyttes opp til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF) vil bidra til at den norske gradsstrukturen kan anerkjennes i Europa. Godkjenning av utdanning er fortsatt en stor utfordring for norske og europeiske studenter. Ved å implementere NKR og relatere denne til EQF vil dette være et viktig hjelpemiddel for norske studenter som ønsker å innpasse eller få godkjent utenlandsk utdanning eller kvalifikasjoner. Det er viktig at det foreslåtte NKR beskriver dagens utdanningssystem. Det er viktig at læringsutbyttebeskrivelsene gir en logisk sammenheng mellom de ulike utdanningsnivåene i rammeverket. Det må sikres en nødvendig sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsene på ulike nivåer, og da særlig når det gjelder progresjonen mellom de ulike nivåene. De ulike delrammeverkene har ikke i tilstrekkelig grad sett hen til det allerede fastsatte rammeverket for høyere utdanning og det synes ikke som progresjon mellom nivåer i stor nok grad følges opp i de konkrete beskrivelsene. SP-UiB vil særlig problematisere bruken av delkvalifikasjoner, som enkelte har tatt til orde for. SP-UiB er grunnleggende skeptisk til å beskrive formelle kvalifikasjoner i rammeverket, som ikke eksisterer i det norske utdanningssystemet. Rammeverket skal beskrive praksis, ikke åpne opp for nye områder som skal inngå som formelle nivåer i rammeverket. Avslutningsvis ønsker SP-UiB å påpeke hvordan det foreslåtte NKR kan være verktøy for opptak, godkjenning og innpassing av realkompetanse. Ved å ha tydelige beskrivelser for kompetanse og hvordan disse relaterer seg til formelle kvalifikasjoner blir det lettere å foreta realkompetansevurderinger. SP-UiB er tilhenger av gode og effektive realkompetansevurderinger og ønsker å påpeke at behovet for slike er økende i et stadig mer kunnskapsintensivt arbeidsliv, og burde derfor prioriteres. SP-UiB ser seg for det meste enig i Norsk Studentorganisasjon (NSO) høringssvar og legger derfor med det under. NSOs høring svar følger under: NKR-dokumentet Antall nivåer og prinsipper for innplassering NSO synes antallet hovednivåer Kunnskapsdepartementet foreslår samsvarer med hvordan det norske utdanningsløpet er lagt opp. NSO støtter også departementets understreking av at det er viktigst at en kvalifikasjon er plassert inn på det riktige nivået, og ikke på høyest mulig nivå. NSO ser det likevel som hensiktsmessig at det

15 blir gjort tydeligere at generell studiekompetanse er en direkte vei inn i høyere utdanning, samt en tydeligere framstilling av at fagskolene er en tertiærutdanning som ikke direkte leder til opptak til høyere utdanning. NSO vil understreke at dette ikke er et forsøk på å nedvurdere fagskoleutdanning, tvert imot, men at det foreliggende rammeverket forutsetter inngående kjennskap til norske forhold for å se hvordan progresjon er imellom de ulike nivåene. Dette er problematisk i en kontekst hvor utdanning på tvers av landegrenser blir stadig viktigere. NSO presenterer derfor et eget forslag til hvordan rammeverket kan vises. Denne visningen beskriver hvordan ulike kvalifikasjoner er likeverdige og hvordan progresjon i rammeverket er bygget opp. NSO vil peke på at denne visningen i større grad reflekterer hvordan det norske utdanningssystemet faktisk fungerer. Dette bidrar også til at det blir lettere å lese progresjon imellom de relevante nivåene fag- og yrkesopplæring -> fagskole, og generell studiekompetanse -> Bachelorgrad. Det er positivt at det er utarbeidet to sett med læringsutbyttebeskrivelser for fagskoleutdanningen. Det er dog uheldig at disse må leses i sammenheng. NSO mener at det burde vært utarbeidet helhetlige nye beskrivelser for fagskole 2, slik at man ikke må legge fagskole 1-beskrivelsene til grunn der hvor det ikke er tilfelle. Fagskole 2-beskrivelsene bør kunne leses selvstendig. NSO ønsker at NKR skal beskrive de klart definerte linjene som i dag eksisterer i mellom de norske utdanningsnivåene. Figuren under viser grafisk hvordan NSO tenker i forhold til NKR. NSO mener at bruken av undernivåer generelt sett er uheldig. NSO mener at man av prinsipielt skal holde seg til de konkrete nivåene som NKR og dagens utdanningssystem gir, og være forsiktig med å viske ut skillene mellom ulike nivåer ved å innføre undernivåer. NSOs utkast til NKR Nivå 7: Ph.d. (3. syklus) Nivå 6: Mastergrad (2. syklus) Nivå 5: Bachelorgrad (1. syklus)

16 Nivå 4: Fullført fagskole 2 Nivå 4: Fullført fagskole 1 Nivå 3A: Fullført Videregående opplæring - Fag- og yrkeskompetanse Nivå 3B: Fullført videregående opplæring - Generell studiekompetanse Nivå 2: Grunnkompetanse VGO Nivå 1: Grunnskolekompetanse Innplassering av delkvalifikasjoner NSO er enig med departementet at problematikken med delkvalifikasjoner bør utredes nærmere. Det er viktig at dagens NKR beskriver dagens offentlige utdanningssystem, så kan det sees på framtidige vurderinger og kvalifikasjoner ved en senere anledning. NSO mener uansett at det er en prinsipiell diskusjon å ta inn delkvalifikasjoner som undernivåer da det er kun hele grader og vitnemål som bør være beskrivende for kvalifikasjonene. Delkvalifikasjoner som er uferdige studier og nesten fullførte grader, vil være problematisk å passe inn i et nivå og slike kvalifikasjonene vil kreve mer dokumentering, og det bør helst kun være hele grader og vitnemål som skal dokumentere kvalifikasjonene. Grunnkompetanse NSO forstår tanken bak et eget nivå 2 for Grunnkompetanse VGO med den begrunnelse at elever har krav på dokumentasjon om sin kompetanse etter ufullført videregående opplæring. NSO ønsker uansett å stille spørsmål ved om det er mulig å gi egne læringsutbyttebeskrivelser for en kategori som vil bestå av svært ulik kompetanse og kvalifikasjoner siden eleven kan hoppe av den videregående opplæringen når som helst under utdanningen. NSO ønsker å vise til at det også innen høyere utdanning er studenter som ikke fullfører en grad og den samme argumentasjonen vil her kunne gjøre seg gjeldende i enda større grad. NSO vil peke på at det nå utarbeides læringsutbyttebeskrivelser for kurs og emner. Studenter kan dermed ved hjelp av en karakterutskrift og læringsutbyttebeskrivelsene dokumentere hvilken kompetanse vedkommende besitter. Dette kan også gjelde for videregående opplæring, ved dokumentasjon som karakterer eller læreplaner, slik at det ikke er nødvendig med et eget nivå for Grunnkompetanse.

17 Læringsutbyttebeskrivelser og nivåbeskrivelser 1. Progresjon og sammenheng mellom nivåbeskrivelsene NSO ønsker igjen å presisere at sammenhengen mellom nivå 3b) og nivå 5 må komme tydelig fram. Det er viktig at det kommer tydelig frem at nivå 4 gir enn annen kompetanse enn den på nivå 5, og at dette nivået tilpasses egenarten som allerede finnes på nivå Fullført og bestått videregående opplæring ett eller to sett av læringsutbyttebeskrivelser NSO synes det er bra at departementet har delt opp videregående opplæring og beskrivelsene der i to. Dette markerer tydelig at dette er to forskjellige, men likeverdige, utdanningsløp. NSO vil igjen understreke viktigheten at det kommer tydelig frem koblingen mellom generell studiekompetanse og høyere utdanningsløp. 3. Fagskolenivået Viser til tidligere kommentarer under Antall nivåer og prinsipper for innplassering. Det er positivt med individuelle realkompetansevurderinger og andre alternative veier til opptak til enkelte studier for søkere med fagbrev eller svennebrev, men disse er ikke en kvalifikasjon som bør stadfestes i et NKR da disse må vurderes individuelt og ikke skal gjelde som hovedregel. Andre spørsmål Selv om kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning allerede er ferdigstilt, så ønsker NSO å påpeke ett moment. Dette gjelder det første delnivået på nivå 5. hvor det i beskrivelsen står : Nivå 5 (del av Bachelorgrad første syklus): Kortere høyere utdanning. NSO synes det er uheldig at man beskriver nivået som en del av en Bachelorgrad, da den kortere høyere utdanningen man refererer til ofte er den etablerte Høgskolekandidaten. NSO ser gjerne at beskrivelsen kun er Nivå 5: Kortere høyere utdanning. Redaksjonelle merknader SP-UiB har ingen redaksjonelle endringer. Vedlegg - Høring: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - Høring: fra UiB - Høringsforslag fra Kunnskapsdepartementet - Læringsutbyttebeskrivelser og nivåbeskrivelser Forslag til vedtak:

18 Studentparlamentet vedtar høringssvaret med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalget sin innstilling: vedtas SP 53/11 Høring: Forslag om endring av Samskipnadsloven Hensikt Å svare på høring fra Kunnskapsdepartementet om forslag til endringer av samskipnadslovgivningen, av 19. januar Bakgrunn Velferdstinget i Bergen har allerede behandlet denne saken under VT 03/11, 15. mars. Ingen delegater fra UiB hadde noe å utsette på det høringssvaret som ble lagt frem da. Tvert i mot så var det flere som gav skryt for et grundig og god gjennomarbeidet høringssvar, og det med rette etter AUs oppfatning. Vi foreslår derfor å stille oss bak høringssvaret som ble vedtatt i VT 03/11 Vedlegg - Høringssvar vedtatt av Velferdstinget i Bergen på VT 03/11, 15. mars. - Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet, datert 19. januar Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet, datert 19. januar Forslag til vedtak: Studentparlamentet stiller seg bak Velferdstinget i Bergen sitt høringssvar til forslag om endring av Samskipnadsloven. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 54/11 Høring: Evaluering av Griegakademiet Hensikt Å kommentere eksternrapporten før evalueringen legges frem for Universitetsstyret. Bakgrunn Arbeidsutvalget mottok høringsbrevet fra Universitetsdirektøren med oppfordring om å komme med innspill.

19 Høringsfrist satt til 29.april Forslag til høringssvar følger under i sin helhet: Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Evaluering av Greigakademiet Universitetsdirektørens kontor Deres referanse: Dato: 2011/2691-HIB Vi viser til brev til Studentparlamentet datert vedrørende Evaluering av Griegakademiet institutt for musikk Studentparlamentet takker for muligheten til å uttale oss. Studentparlamentet stiller seg bak studentuttalelsene som kommer frem i rapporten og vil trekke frem viktigheten av at disse vektlegges. Økonomi Studentparlamentet mener det er tydelig at studenter ved Griegakademiet (GA) har tapt på at GA er inkludert i Humanistisk fakultet (HF) sitt budsjett. GA bruker betydelig færre kroner per student enn Norges musikkhøyskole som får sine bevilgninger direkte fra staten. Dette tapet har hatt konsekvenser for både utdanningskvaliteten og læringsmiljøet til studentene. Studentparlamentet vil derfor støtte rapportens innstilling om at akademiet bør få ressurser direkte fra styret. Videre stiller Studentparlamentet seg bak kravet om at kunstnerisk utviklingsarbeid må vektlegges på lik linje med forskning også når det gjelder finansiering. Utdanning Studentene etterlyser mindre og flere valgfag på GA som åpner opp for større bredde i graden. Mulighetene for et nytt studieløp utredes og studentene er i dialog med ledelsen om dette. Studentene gir også tilbakemelding på at fagene på HF oppleves som for store og lite relevante. Faget exphil er ikke obligatorisk for studenter ved GA og det reserveres ikke plass i et studieløp for dette. Likevel er faget obligatorisk for at studentene kan ta frie studiepoeng på andre institutt eller fakulteter. Studentparlamentet stiller seg undrende til en slik løsning. Universitetet i Bergen (UiB) skal drive med forskningsbasert utdanning på et internasjonalt nivå. Studentparlamentet ser derfor med bekymring på at enkelte av undervisningstilbudene drives av timelærere. På enkelte av linjene er samtlige av de ansatte timelærere. Dette bør det snarest prioriteres å rette opp i. Alle faglig ansatte på GA bør sikres en stilling som setter av

20 tid til kunstnerisk utviklingsarbeid på lik linje med at øvrige faglig ansatte på UiB sikres stillinger med tid til forskning. Studentene stiller seg ikke negative til mulighetene for et bredere rekrutteringsgrunnlag, men mener det er kritisk at allerede oppstartede prosjekter først blir ferdigstilt. Det ble nylig opprettet en integrert 5-årig master i musikkterapi. Denne og de øvrige linjene må følges opp og sikres stabilitet og tilstrekkelige ressurser. Det bør først sikres stabilitet i eksisterende utdanningstilbud for akademiet kan vurdere å utvide. Lokaler Lokalene på Nygård skole er langt fra å være i tilfredsstillende stand. Flere aspekter ved arbeidsmiljøet gjør at studentenes daglige arbeidsplass står i fare for å være helseskadelig. Plassmangel, dårlig luftkvalitet og et skadelig høyt støynivå gjør at flere studenter melder om helseplager. Bygget trenger et bedre ventilasjonsanlegg, støyisolering av rom og en omfattende oppussing før kravene i NOKUT-forskriften blir ivaretatt. Studentparlamentet mener dette er uakseptable tilstander og oppfordrer til å snarest mulig gjøre noe med disse problemene. GA har behov for et felles samlingspunkt og mener selv at Nygård skole kan dekke et slikt behov. Studentparlamentet stiller seg bak studentens ønsker om at GA snarest mulig overtar hele Nygård skole og at en omfattende oppussing umiddelbart startes opp. Vedtatt av Studentparlamentet, 28. mars, Vedlegg Eksternevaluering av Griegakademiet - Institutt for musikk. Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar høringssvaret med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalget sin innstilling: vedtas SP 55 /11 Ettergodkjenning: Forslag til krav og retningslinjer for Sentre for fremragende utdanning (SFU) og kriterier for tildeling av status som SFU Hensikt Å ettergodkjenne innspill til krav og retningslinjer for Sentre for fremragende utdanning (SFU) og kriterier for tildeling av status som SFU. Bakgrunn Arbeidsutvalget mottok ikke høringsbrevet per e-post før ettermiddag den 24. februar, og hadde således ikke tid til å legge frem et forslag for Studentparlamentet på SP 03/11.

21 Høringsfristen var satt til 18. mars 2011, slik at høringssvaret nå er oppe til ettergodkjenning av Studentparlamentet. Høringssvaret som ble sendt Studieadministrativ avdeling ved UiB følger under i sin helhet: Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om forslag til krav og retningslinjer for Sentre for fremragende utdanning (SFU) og kriterier for tildeling av status som SFU Studieadministrativ avdeling Deres referanse: Dato: 2011/2402 MOR Vi viser til brev til Studentparlamentet datert vedrørende «Krav og retningslinjer for SFU og tildeling av status som SFU». Vi takker for muligheten til å uttale oss. Vi ønsker å berømme initiativet for å opprette sentre for fremragende utdanning i Norge. Studentparlamentet ser dette som en naturlig og etterlengtet utfylling av rollen sentre for fremragende forskning spiller for Universitets- og høyskolesektoren i Norge. Vi håper dette kan bidra til å gi et kvalitetsløft innen utdanningen ved universiteter og høyskoler i Norge. Studentparlamentet er meget positive til at det gjennomgående i dokumentet legges vekt på sentrenes ansvar for formidling av kunnskap slik at kunnskapen ikke lukkes inne i sentrene. Formidling bør være en av hovedfunksjonene for sentrene og tydelige planer for hvordan dette skal gjennomføres blir således et viktig kriterium for tildeling av senterstatus. Studentparlamentet er enige i at relasjon til praksisfeltet bør vektlegges for profesjonsutdanningene, men mener det er ønskelig å vektlegge forholdet til praksis for alle utdanninger. Praksisfag utgjør en viktig kontaktflate mellom studenter og arbeidsliv som det bør legges til rette for i alle fagmiljø. Relasjon til praksisfeltet bør derfor være et kriterie for tildeling av senterstatus for alle søknader. Studentparlamentet ser det som viktig og riktig at forholdet til studenter trekkes frem i høringen. Da særlig at institusjonene bes om å beskrive studentens aktive deltakelse i FoUarbeid i søknaden og at interaksjonen mellom studenter og ansatte vektlegges i behandlingsrundene. For at utdanningen skal kunne kvalifiseres som fremragende, må det rotfestes i studentens oppfattelse av eget læringsutbytte.

22 Vedtatt av Studentparlamentets arbeidsutvalg, 7. mars, Vedlegg - Invitasjon fra NOKUT til å kommentere forslag til krav og retningslinjer for Sentre for fremragende utdanning (SFU) og kriterier for tildeling av status som SFU. - Krav og retningslinjer for sentrene Kriterier for vurdering av søknader. Forslag til vedtak: Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvaret. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 56/11 Opprettelse av semesterstartskomité Hensikt Å nedsette en semesterstartskomité bestående av minst tre personer. Bakgrunn I forbindelse med semesterstart ønsker AU ha en rådgivende og utøvende komité for semesterstart. Komiteens oppgave blir å komme med råd om aktiviteter, opplegg og informasjonsarbeid en kan drive ved semesterstart. I tillegg til utføring av praktiske oppgaver. Det er en fordel om medlemmene av komiteen er i Bergen i første halvdelen av juni. Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger aa, bb og cc som medlem av semesterstartskomiteen for høsten Arbeidsutvalget sin innstilling: vedtas SP 57/11 Endring av Studentparlamentets vedtekter Hensikt Å vedtektsfeste at Studentparlamentets møter ikke skal kunne gjennomføres uten tilstedværelse av Kontrollkomiteen. Bakgrunn

23 Studentparlamentets representanter velges for et år av gangen og det forventes at de setter seg inn i store mengder ny informasjon. Erfaringsmessig er det store utskiftninger fra år til år og det kan derfor ikke forventes at representantene har inngående kjennskap til Studentparlamentets styringsdokumenter. Kontrollkomiteen har som mandat å påse at Studentparlamentet handler i samsvar med vedtatt regelverk og bør derfor være tilstede på Studentparlamentets møter. I dag er ikke dette dekket i vedtektene. Vedlegg - Forslag til nye statutter for Studentparlamentet Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar endringen til Studentparlamentets statutter som foreslått. Arbeidsutvalget sin innstilling: vedtas SP 58/11 Eventuelt

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR)

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Universitetsdirektørens kontor Deres referanse: Dato: 2011/2138-MOR 28.03.2011 Viser til brev til

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet

Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet Læringsutbyttebeskrivelsene

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7742 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget 12.04.2011 Høring - Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Sammendrag

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA NOKUT NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning

Detaljer

Høring nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fra Høgskolen i Akershus

Høring nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fra Høgskolen i Akershus DETTE BREVET ER ELEKTRONISK GODKJENT Kunnskapsdepartementet Vår saksbehandler: Kristin Sletten Direkte tlf.: 6484 9044 Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår/our ref.: 2011/248 Deres/your ref.: Dato/date: 29.04.2011

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

høgskolen i oslo

høgskolen i oslo 6 høgskolen i oslo www.hio.no Kunnskapsdepartementet Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk Postboks 81 19 Dep 0032 OSLO Ref 20 1 1 00248-/JSL Vår ref- 111506 Saksbeh.: Anne

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Forståelse og tillit

Forståelse og tillit Forståelse og tillit Kvalifikasjoner over landegrensene Oppstartkonferansen for henvisning av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk til EQF NOKUT 1. februar 2011 Ekspedisjonssjef Jan S. Levy Oversikt over

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre Seminar om jobb og utdanning i Europa (SIU) 23.10.2014 Tove Lain Knudsen, rådgiver, tove.knudsen@nokut.no Hva ligger i navnet Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar side 1 av 5 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Sak 66/07 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar Dokument: Saksnotat fra Utdanningsavdelingen, Forslag til høringssvar fra UiB

Detaljer

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Rammeverket for høyere utdanning del av en helhet Starte med Bologna-prosessen

Detaljer

Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO ; - I NOV, 2007 Oslo, 02.10.2007 Vår ref. NIBE/14136 Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE. Høringsuttalelse fra Norsk Studentunion HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE. Norsk Studentunion

HØRINGSUTTALELSE. Høringsuttalelse fra Norsk Studentunion HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE. Norsk Studentunion -STIFTET 1936 - HØRINGSUTTALELSE Norsk Studentunion Storgata 19, 0184 Oslo TLF: 22044950 Fax: 22244247 E-mail: @nsu@nsu.no WEB: WWW.NSU.NO HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE FOR FREMRAGENDE

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 02/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.05 09.38 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Unios høringssvar til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

Unios høringssvar til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse 02.05.2011 2008-0015 201100248-/JSL Unios høringssvar til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: 22.11.2007 Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 57-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 Tid: Mandag 29. februar 2016

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010

Høringsuttalelse fra NSO 2010 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010 Høring - utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Prinsipprogramkomiteen Saksnummer LM6 05.02-16 Gjelder Prinsipprogram 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til prinsipprogram for 2016-2019 3 PRINSIPPROGRAM

Detaljer

Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t

Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t Referat fra møte i Studentutvalget Tirsdag, 1. februar 2011. Rom 210,

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Høringssvar ny fagskolelov

Høringssvar ny fagskolelov Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 29.09.2017 28.06.2017 KG Høringssvar ny fagskolelov Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte Programrådet for lektorutdanningen Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte 3 2017 Tidspunkt: 30. mars 2017, Kl. 10.00 12.00 Møtested:

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vår dato: 29.04.2010 Deres dato:

Vår dato: 29.04.2010 Deres dato: Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/50 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 Tid: Tirsdag 21.

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring høringsuttalelse

Til Kunnskapsdepartementet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring høringsuttalelse Fra: Margrethe Steen Hernes [margrethe.hernes@vox.no] Sendt: 29. april 2011 12:16 Til: Postmottak KD Kopi: Helge Halvorsen Emne: NKR - høringssvar fra Nasjonalt fagskoleråd Vedlegg: Høringsvar NKR fra

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Rektor Sigmund Grønmo Universitetet i Bergen NUS-seminar Trondheim 19.-21. august 2007 Bolognaprosessens utvikling

Detaljer

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september Møtedato 27. september 2016 Møtetid kl. 14:00 Møtested Midtrommet, Studentsenteret Ordstyrer Referent Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Tilstede: Håkon,

Detaljer

TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 19.10.2012 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.10.2012, kl. 10:30-16:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Saknr. 17/5217-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avgir høringssvar på ny lov om fagskoleutdanning

Detaljer

Studentenes ståsted på fagskolemeldingen

Studentenes ståsted på fagskolemeldingen Studentenes ståsted på fagskolemeldingen RFF Rådet for Offentlige Fagskoler Årskonferanse 2017 Hva og hvem er ONF? Stiftet i 2012 og har 25 medlemslag og 7700 medlemmer. Jobber for studentenes interesser,

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Ny fagskolelov

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Ny fagskolelov Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Ny fagskolelov Dato: 22.09.2017 2017002363 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Ny fagskolelov Norsk studentorganisasjon

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Gjelder høring Forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Til Kunnskapsdepartementet Fra Senter for IKT i utdanningen Deres referanse 12/3854 Vår referanse 2012/108 Kopi Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen.

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen. Dato 02.02.2015 Tid 15001700 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Amund Thomassen Organisasjonskonsulent,

Detaljer

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen Oppstartkonferansen for henvisning av NKR til EQF, 1. februar 2011 Terje Mørland, NOKUT 1 NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Detaljer

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR)

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) NOKUTssynteserogaktueleanalyser BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) AneBenedicteLilehammer,juni2014 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring beskriver kvalifikasjoner

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Sentre for fremragende utdanning

Sentre for fremragende utdanning Sentre for fremragende utdanning Krav og retningslinjer og kriterier for å vurdere søknader Presentert av Elin Mortensen, medlem i komite for utarbeidelse av retningslinjer side 3 Bakgrunn Stjernø-utvalget

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket og Karriereutvikling. Qualification framework and career development. Professor Michaela Aschan Prodekan forskning

Kvalifikasjonsrammeverket og Karriereutvikling. Qualification framework and career development. Professor Michaela Aschan Prodekan forskning Kvalifikasjonsrammeverket og Karriereutvikling Qualification framework and career development Professor Michaela Aschan Prodekan forskning Karriere utenfor akademia? Seminar 25.04.2012, BFE / UiT Aldri

Detaljer

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER SST3 05.0415/16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER 1 Nei 1920 Kine Nossen SST Sentralstyret kan revidere rammebudsjettet med 2/3 flertall. Omskrivning av forslag 14 a Sentralstyret kan åpne for å revidere

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer