Norddal kommune N A K. NaKuHel-plan Natur, kultur og helse gir glede i sinn og skinn U H E L. Kultur NAKUHEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norddal kommune N A K. NaKuHel-plan Natur, kultur og helse gir glede i sinn og skinn U H E L. Kultur NAKUHEL"

Transkript

1 N A K NaKuHel-plan Natur, kultur og helse gir glede i sinn og skinn U H E L Helse Kultur NAKUHEL Natur

2 Bakgrunn Norddal kommune ligg på indre Sunnmøre i Møre og Romsdal. Kommunen består av frem bygder rundt Norddalsfjorden Eidsdal og Norddal på sørsida, og Tafjord, Fjørå og Valldal på nordsida. Kommunen er den femte største i fylket med sine 941 km2. Vi er verdsarvkommune, nasjonalparkkommune og har fleire landskapsvernområde. Det vert arbeidd for å skape gode helse- og opplevingsprodukt. Vill og vakker natur, godt klima og gode tilhøve for friluftsliv er nokre av våre fremste varemerke. Norddal kommune skal vere ein god stad å leve for alle. Kommunen har full barnehagedekning, og gode skular som innbyr til positiv læring. Kulturskulen er svært populær, og tilbyr ei rekkje aktivitetar. Her er ein sjukeheim og fleire omsorgsbustader der ein kan få kjøpt heimelaga mat kvar dag. I Valldal ligg Muritunet senter for meistring og rehabilitering. Norddal har einskildelementa som skal til for å få samspelet mellom Natur Kultur Helse til å blomstre, og vi ønskjer no å få sett dette i system. Vi ser føre oss eit prosjekt som går over 3 år i perioden Det er sannsynleg at vi ønskjer å gå vidare med eit nytt prosjekt etter denne perioden. Prosjektet har utspring i følgjande initiativ: Norddal kommune ønskjer å bli ein føregangskommune for Nakuhel der inkludering og identitetsskaping vert nøkkelfaktorar Samhandlingsreforma gir mange utfordringar. Kommunen og Muritunet ønskjer saman å sette fokus på det førebyggjande perspektivet som er mykje omtalt i reforma, m.a Forebyggende helsearbeid skal styrkes Kommunale lærings- og mestringstilbud bl.a. med lavterskeltilbud Tiltak for å bedre helsesektorens evne og kapasitet til å arbeide med tverrfaglig folkehelsearbeid Storfjord Helsesenter skal byggjast som del av Muriparken, ved sida av Muritunet i Valldal. Her skal alle helsetenestene i kommunen samlokaliserast, og vi vil få eit sterkt fagmiljø. Heile området mot sjøen skal vere prega av etableringar knytt til natur, helse, velvere, reiseliv og oppleving. Midtnorsk Senter for Seniorutvikling i samarbeid med Muritunet AS, Valldal Fjordhotell, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norsk pensjonistforbund, Norske Kvinners Sanitetsforening m.fl. Norddal kommune er ein God Helse- kommune og ønskjer å styrke folkehelsearbeidet. Ønske om å styrke kulturlivet inn mot helseførebyggjande arbeid - då dette er viktig både på individ- og samfunnsnivå. Ønske om å prøve ut musikk som terapeutisk behandling. Kommunen er eit eldorado for friluftsliv, og vi vil leggje til rette for gode naturopplevingar også for funksjonshemma. Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv skal arbeide for å ivareta verneverdiar, utvikle dei og drive aktiv formidling. Det er tett samarbeid med kommunen, og ein naturleg samarbeidspart også i denne tenkinga. Planen er delt inn i måla natur, kultur og som igjen har delmål ein vil arbeide med i planperioden. 2

3 Kvifor Nakuhel Kommuneplanen sin samfunnsdel (eitt av seks satsingsområde) Norddal kommune skal verte ein føregangskommune for NaKuHel der inkludering og identitetsskaping vert nøkkelfaktorar. Vi ønskjer å sjå heile mennesket, og utnytte dei positive effektane som ligg i samspelet mellom natur kultur helse. Mykje forsking dokumenterer at velvære gir god helse. Naturog kulturopplevingar er svært viktige bidragsytarar her. Vi vil gjennom bevisst satsing og styrking av desse verdiane gjere eit utviklingsarbeid som kan bere gode frukter. Natur Naturmangfald er naturen i alle sine former, og det er godt dokumentert at stadige møte med naturen held oss friske. Naturen gir høve til allsidig trening av balanse, koordinasjon, rørsle, styrke og kondisjon. Forsking viser at fysisk aktivitet i friluft har positive helsemessige effektar for kretsløp, lunger og muskulatur. Friluftsliv bidreg til reduksjon av angst og depresjonar. Friluftsliv passar for alle delar av befolkninga. Kultur Kultur vert brukt spesielt for å omtale menneskeleg aktivitet i samfunnet. Det er godt dokumentert at deltaking i kulturliv gir helsegevinst. Kulturvern tyder å ta vare på spor etter menneskeleg verksemd i nær og fjern fortid. Slike bevarte spor blir med ei samlenemning kalla kulturarven. Musikk verkar avspennande og stimulerande, og påverkar både stemningshormonar og immunforsvar. Musikkterapi kan gje verknad ved lidingar som depresjon, schizofreni og demens. Allsong kan gje forbetring i korttidshukommelse, sosial evne og motivasjon hos pasientar med demens. Ulike element i musikk når oss på ulike måtar, peilar oss vekk frå våre individuelle plager og gir oss kontakt med nye sider av oss sjølv. Helse Definisjonen på helse er ikkje berre fråvær av sjukdom og liding, men fullkome kroppsleg, mentalt og sosialt velvære. God helse er å oppleve tryggleik, meining og verdi i livet og meistre dei utfordringane vi står ovafor. Verdiane i det gode liv er langt vanskelegare å måle presist i tal. Det er ingen samanheng mellom grad av sjukdom og grad av det gode liv. Det viser seg at menneske som opplever høg livskvalitet, har sterkare immunforsvar, blir sjeldnare sjuke og har kortare sjukeleie ved sjukdom enn menneske som ikkje opplever livet som godt og meiningsfylt. Eg vart utfordra av ein friluftsmann i NaKuHel-miljøet: Eg aksepterer at du er utbrent no, men eg aksepterer ikkje at du ikkje kan byggje deg opp att, sa han. Eg utfordrar deg ti å gå ein times tur i naturen kvar dag. Eg tok utfordringa, og kombinasjonen med å bruke kroppen min og sanse vakker natur ga meg nye krefter (Kjelde: Anonym) 3

4 Målsetting Visjon Norddal kommune ønskjer å medverke til eit samfunn der innbyggjarar og gjestar kan engasjere seg i natur- og kulturaktivitetar der ein gjennom opplevingar og eit godt og inkluderande fellesskap frå styrka evna til å meistre, betre livskvaliteten og dermed gjere ein betre rusta til å møte kvardagen. Verdiar NaKuHel skal arbeide mot ein veremåte og finne aktivitetar utifrå omgrepa: Gledesbringande, Langsiktig, Aktiviserande og Inkluderande, derav mottoet GLA`I. Hovudmål: Dette prosjektet skal bidra til å skape bulyst og utvikling i Norddal kommune. Delmål: Styrke dei kvalitetane som er Norddal sitt varemerke, styrke samhandlinga og ha eit godt omdøme. Helse og livskvalitet gjennom natur- og kulturaktivitetar. Folkehelse blir eit gjennomgåande stikkord. Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag, og går fra enhver sykdom. Jeg går meg til mine beste tanker, og kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra den. Når man slik fortsetter å gå, så går det nok. Søren Kierkegaard 4

5 Natur Naturen og landskapet i Norddal er variert, interessant, spennande og ikkje minst unik i fleire samanhengar. Her er naturkvalitetar og kulturhistoriske spor av høg internasjonal verdi. Tema natur er delt i to; Helse i Friluft og Formidling av verdsarv og naturverdiar. Helse i friluft Alle ut! Prosjektleiar: Ålesund og omland Friluftsråd Målsetting: Få alle i aktivitet og helst meir i aktivitet enn før. Helse i friluft vil ha fokus på, i eit helseperspektiv, både å utnytte naturen slik han er og samstundes leggje til rette for at flest mogleg kan ha sine moglegheiter til oppleving og aktivitet. I dette ynskjer ein å skape arenaer for aktivitet og rehabilitering samt ha fokus på meistring og sanseopplevingar. Alle ut! Dette gjeld både gamle og unge, funksjonsfriske og funksjonshemma, aktive og inaktive. Gjennom friluftsliv og naturopplevingar kan ein fremje fysisk aktivitet på ein god måte og bidra til betre fysisk og psykisk helse i befolkninga. Tiltak Personar med nedsett funksjonsevne ut i naturen Norddal kommune har ein unik natur som innbyr til gode opplevingar. Han er utfordrande på mange vis, og slett ikkje universelt utforma. Kartlegging av kva som finst av moglegheiter i dag og kva moglegheiter ein kan ha for universelt utforma naturaktivitetar i framtida vil vere ein viktig del av prosjektet. Ut frå dette vil ein lage ein plan for tilretteleggingstiltak der moglegheitene for alle vil ha fokus. Ei av utfordringane når det gjeld å få flest mogleg ut er mangel på kompetanse om det å vere ute og dei moglegheitene som finst hos dei som t.d. har sitt arbeid knytt til personar med funksjonsnedsetting. Kursing av personale knytt til skular, barnehage, eldresenter etc vil vere viktig i denne samanhengen. Utstyr vil og for ein del vere ei barriere for å kunne drive uteaktivitet. Kartlegging av kva behov som finst for utstyr eventuelt kva ein kan kome til å få behov for i framtida vil vere viktig. Ut frå dette vil det vere ynskjeleg å sjå på dei moglegheitene som finst for å byggje opp ein utstyrsbase i regi av kommunen evnt andre. 5

6 Sentrumsløyper og hundremeterskogar Norddal kommune er naturleg delt i fleire større og mindre område/sentrum. Å leggje til rette for aktivitet der folk bur og oppheld seg i lengre periodar (skule, barnehage, institusjonar, arbeidsplassar mm) vil vere viktig. Dette både i eit miljø- og helseperspektiv. Å skape arenaer for aktivitet som sentrums- og aktivitetsløyper i dei einskilde bygdelaga vil vere viktig. Samstundes vil det vere viktig å ta vare på dei naturlege arenaene i nærmiljøet for friluftsliv og naturoppleving som hundremeterskogar og liknande. Tilrettelegging for friluftsliv generelt Tilrettelegging for friluftsliv kan vere så mangt. Det kan vere fysisk tilrettelegging som turvegar, turstiar, badeplassar og liknande. Tilrettelegging kan og vere informasjonstiltak som skilt, informasjonstavler, kart og turbøker. Det kan og vere oppbygging av utstyrsbasar med aktivitetsutstyr. Til slutt kan det faktisk vere å ta vare på dei naturlege arenaene for friluftsliv. Å ta vare på stille soner der ein kan ha ei naturoppleving berre i samspel med naturen sjølv, kan i dag vere eit vel så viktig tilretteleggingstiltak. Om leiaren av delprosjektet: Friluftsrådet for Ålesund og Omland er eit interkommunalt samarbeidsorgan innan friluftsliv for ni kommunar i Ålesundregionen. På vegne av kommunane arbeider rådet med eit breitt spekter av oppgåver knytt til friluftslivet. Meir informasjon om rådet finn ein på Friluftsrådet har ei rekkje prosjekt og arbeidsoppgåver der kommunegrensene er uvesentleg. Mange av desse prosjekta vil ein bidra med inn i arbeidet med dette prosjektet i Norddal kommune. Dette prosjektet i Norddal vil og gjennom Friluftsrådet sitt engasjement gje ringverknader og til dei andre medlemskommunane og slik vere til gode for heile regionen. 6

7 Formidling av verdsarven og naturverdiane til born og ungdom Prosjekteigar/-leiar: Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv Målsetting: å byggje identitet, eigarskap og stoltheit til heimområdet slik at born og ungdom ynskjer å busetje seg her som vaksne, og at dei vel la eigne born vekse opp her. bidra til positiv omtale av området vårt auke kunnskapen om natur- og kulturverdiane våre mellom born og ungdom bidra til refleksjon og ansvarskjensle, og medvit kring miljø og berekraftig utvikling Middel: byggje opp eit heilskapleg formidlingskonsept retta mot barn og ungdom (familiar). grunnmuren i verktykassa vår vert ei fantasiforteljing der vi i fyrste fase personifiserer dei elementa som har bygt verdsarvområdet (bergartar, brear, elver) og let dei fortelje historia om korleis landskapet vart til. Tilnærminga vert fantasifull og humoristisk, men skal ha tydelege trådar til den faktiske geologiske utviklinga. I neste fase tek vi for oss det biologiske mangfaldet og den kulturelle påverknaden av landskapet. Her vil utvalde artar frå plante og dyreriket fortelje sine historier I siste fase buset vi dei ulike figurane i ein Fjordheim. Ut frå denne kan vi skape nye historier knytt til utfordringar i området, kulturhistorie, fordjuping i geologi og landskapsbygging, dagsaktuelle saker osb. Grunnlaget for prosjektet Formidling (særleg mot born og ungdom) sentralt i UNESCO sitt arbeid Føringar i forvaltingsplanen for landskapsvernområdet vedkomande formidling Born/ungdom = framtidas arvtakarar og avgjerdstakarar gje dei eit godt grunnlag Behov for andre formidlingsverkty for born/ungdom enn for vaksne Aktuelle konkrete tiltak i prosjektet Utvikle eige drama med basis i grunnteksten (fase I) Illustrert (barne)bok Eigne undervisingsopplegg retta mot skulane I formidlingsopplegg og utstillingar på verdsarvsenteret/norsk Fjordsenter Bruk av figurane og deira historier på Naturmøteplassar Utvikle interaktive lærings- og aktivitetsopplegg Aktivitets- og utviklingsarbeid i krysning mellom kunst/kultur/natur Profilerings- og formidlingsmateriall NB: Samsvar med kjerneverdiane våre! Aktivitetsopplegg på uteområdet til Verdsarvsenteret, aktiv bruk av figurane. Opplegga må òg kunne nyttast andre stader i verdsarvkommunene Som del av tilrettelagt tur/trim/friluftsliv-opplegg der t.d postar vert plasserte ute i terrenger på stadar der ein kan oppleve den ekte figuren frå fantasihistoria I merkevarebygging for området Om prosessen og tidsaspektet Gjennom utviklinga av verktykassa og prosjektet satsar vi på å samarbeide med skulane der det er naturleg og praktisk mogleg. Elevar har m.a. fått vere med på å teikne eller modellere utkast til korleis figurane våre skal sjå ut. Dette gjenspeglar ei medvite satsing på å byggje eigarskap til prosjektet frå starten av og vonleg stoltheit av produktet når det er ferdig. Prosjektet vart reelt starta hausten Vi har ei målsetting om å greie å lansere noko på geologidelen hausten Våren 2011 vert det m.a. arbeidd med kvalitetssikring av manus natur-/geofagleg og pedagogisk. Utviklinga av barneformidlingsprosjektet vil gå over fleire år. 7

8 Naturen som rekreasjonskjelde Målsetting: Gjere naturen meir tilgjengeleg for innbyggjarane i kommunen gjennom blant anna å merke og rydde eksisterande løyper og stinett samt kulturlandskap. Ein mogelegheit kan vere å dokumentere til dømes planter og dyreliv langs rutene og leggje dei ut som ein presentasjon av aktuelle turmål på kommunen si heimeside. Her er mykje vakker natur, og turar i området kan vere med på å fremje god helse og livskvalitet. Det er viktig at folk er bevisste sine moglegheiter, og dette kan best gjerast gjennom tilrettelegging og synleggjering av områda. Kva har så Norddal kommune å by på? Reinheimen nasjonalpark Hovudmålet med vern av Reinheimen er å ta vare på villreinen sine leveområde, men ålmenta skal ha tilgang til eit tradisjonelt og enkelt friluftsliv i området. Store deler av Reinheimen er karakterisert som villmark, og området har låg tilretteleggingsgrad. Mange som brukar området finn kjensla av ro og harmoni i møte med den vakre naturen. Landskapsvernområde (LVO) Tafjorden- Reindalen LVO (verneforskrift: særprega og vakkert natur- og kulturlandskap) Området har eit variert landskap med innslag av frodige seterdalar, vidder, rik vassdragsnatur og tindeprega fjell. Vegetasjonen og faunaen er mangfaldig, og kulturhistoria er rik. Heilskapen i området gir stor opplevingsverdi, og er viktig for formidling av kunnskap om fortid og nåtid. Landskapsvernområda fungerar som ei buffersone mot Reinheimen, og er lettare tilgjengeleg enn dei indre områda i nasjonalparken. Trollstigen LVO (verneforskrift: særprega og vakkert natur- og kulturlandskap) Landskapsvernområda er knytt opp mot nasjonalparken, og til saman utgjer dei eit betydeleg vidstrakt areal prega av vill og variert natur. Vegetasjonssamfunna her er mangfaldig, og det fins ei rekke verdifulle lokalitetar. Heilskapen i området gir stor opplevingsverdi, og er viktig for formidling av kunnskap om fortid og framtid. Geiranger-Herdalen (LVO) (verneformål: fjord, fjell- og kulturlandskap samt geologi) Området er prega av eit spesielt fjord- og fjellandskap med særmerkte geologiske førekomstar og landskapsformar. Dyre- og plantelivet er rikt, og kulturlandskapet med sine fjordgardar og setermiljø utgjer ein viktig del av landskapet sin eigenart. Naturreservat Muldalslia (vernetema: edellauvskog) Ei vestvendt li med uvanleg stor og frodig edellauvskog. Alm er dominerande treslag, elles hengebjørk og gråor. Edellauvskogen er ein kjærkommen tilhaldsplass for ei rekke fugleartar. Kvitryggspetten, som er karakterisert som ein nær truga art, er observert i område. Kallskaret (vernetema: geologi) Eit særprega område beståande av eit stort eklogittfelt av olivin med granatkrystallar. 8

9 Førekomst av edelmineralar som peridot, tulitt og barytt. Kallen, en spesiell pinakkel i olivin, strekk seg mange meter til værs og er eit kjent landemerke der det står på kanten av skaret. Naturen elles Norddal kommune har og mange fine områder som ikkje er verna. Anlegget i sjøkanten framfor Muritunet er eit godt døme på gode og sentrumsnære møteplassar kor rekreasjon og natur er knytt saman på ein funksjonell måte. Tiltak Arrangere turar knytt opp mot ulike tema som blant anna fuglekikking i edellauvskogen i Muldalslia, geologiske vandringar i Kallskaret, eller toppturar i Reinheimen. Lage møteplassar i naturen kor ein kan hente styrke og inspirasjon; Olavskjelda, bålplass med meditasjon. Det skal leggjast til rette for born og funksjonshemma, og tiltak kan blant anna vere universelt utforma fiskeplassar ved Eidsvatnet og/eller Herdalsvatnet. Ein KulTurkalender kan gje informasjon om ulike turar og arrangement. 9

10 Kultur Samarbeidsplan / Frivilligplan Prosjektleiar: Kultursjef Aud Lindis Ødegaard Målsetting: Sette fokus på den frivillige ressursen i lokalsamfunna, og synleggjere dette gjennom ein plan. Det gode liv i Norddal vert skapt i samarbeid mellom kommunen og innbyggjarane. Frivillig sektor tilfører kommunen store verdiar i form av t.d. trivsel, folkehelse, mangfald og integrering. Det er dokumentert utfordringar og gevinstar som kommunar og frivillige organisasjonar kan ha ved å skape dialog og samarbeide betre. Ein slik plan kan bidra til - Å avklare kvifor og korleis frivillige organisasjonar kan vere viktige samarbeidspartar for å utvikle det gode liv i Norddal kommune - Politisk aksept. - Kartlegging av status - Synleggjere dei frivillige sin innsats i samfunnsrekneskapen - Inkludering av frivilligheit i eksisterande planverk og strategiar - Kunnskap for å treffe betre val og avgjerder - Gje gode rammevilkår for frivilligheita - Gjere ting meir forutsigbart Det er gjort eit forarbeid på dette området. Norddal er saman med seks andre kommunar i fylket med i eit prosjekt der. Ei prosjektgruppe, der to representantar frå det frivillige også er med, skal arbeide fram dette dokumentet. Tiltak: Norddal kommune ønskjer i samarbeid med dei frivillige å utarbeide ein samarbeidsplan/ frivilligplan. 10

11 Kulturhistorie som identitetsskapar Prosjektleiar: Tilsette prosjektleiar Målsetting: Ta vare på den rike kulturarven i kommune, og gjere kulturverdiane betre kjent og tilgjengeleg for flest mogleg. Norddal kommune har ei rik historie, og mykje både materielle og immaterielle verdiar som må takast vare på. Kulturhistoria er ein del av identiteten vår, og det må arbeidast fram ein god modell for dette arbeidet. Det er ønskjeleg å få til eit samarbeid med Sunnmøre museum, Stiftinga Geirangerfjord verdsarv og dei tre stiftingane Severinbrauta, Paktarstova og Notnaustet, sogelag og andre interessentar. Sunnmøre museum har allsidig kompetanse innanfor både det tradisjonelle kulturvernet, men har også god kompetanse på formidling. Dei er interessert i eit samarbeid, og ser dette som eit pilotprosjekt då dette vil vere ein ny måte å arbeide mot kommunar på. Stiftinga Geirangerfjord verdsarv er ei ideell stifting som vart etablert i Hovudføremålet er å ta vare på verneverdiar, utvikle dei, og drive aktiv formidling. Stiftinga er ein viktig medspelar i dette arbeidet. Stiftingane Severinbrauta, Paktarstova og Notnaustet driv alle med viktig kulturvernarbeid, og ivaretek kvar sine viktige historier. Dei to første har bygningsmasse og inventar, medan Notnaustet tek seg av eldre båtar. Det er viktig å få til eit samvirke her som gjer at ein får arbeidd fram ei forsvarleg drift for desse. Olav den heilage har ein sentral plass. Det blir arbeidd med å synleggjere historia, og få til ein pilegrimsled frå Valldal og inn på Pilegrimsleden til Trondheim og Stiklestad. Kulturarven for øvrig er rik og mangfaldig. Her er allereie dokumentert mykje om setrar, jakt, rasulykker, Fundergata i Tafjord m.v. Men det er veldig mange historier som står att å fortelje, og mange kulturminne som må ivaretakast. Tiltak Få på plass ressurs som kan bidra til utvikling til på dette området. Få unge og eldre til å bli bevisst på den rike kulturhistoria gjennom ulike tiltak. Det kan t.d. vere å produsere t-skjorter med lokale ord og uttrykk. Utnytte dei eldre som ressurs som kunnskapsformidlar, til å ivareta gamle tradisjonar m.v. Ivareta kulturarven, og bidra til verdiskaping på dette området. Skape gode formidlingskonsept. 11

12 Kulturskulen som lokalt ressurssenter Prosjektleiar: Kulturskulerektor Arnfinn Dalhaug Målsetting: Vidareutvikle kulturskulen til å bli eit lokalt ressurssenter for alle aldersgrupper. Framveksten av kulturskulane i kommunane har stor verdi for lokalsamfunna. Det er dokumentert at kunst og kultur kanskje spesielt musikk - er bra for all læring og utvikling, både som mål og middel, i skulefag spesielt og i danning generelt. Vi har ein godt fungerande kulturskule, men vil bli endå bedre. Vi har tilbod om opplæring på dei fleste instrumenta, og vi sel dirigenttenester til kor og korps. Vi samarbeider med barnehagane, Kraftsenteret og omsorg. Relasjonen til skulane i kommunen er sterk og har vore det i mange år. Vi har dyktige og erfarne lærarar i musikkopplæringa, men manglar kompetanse i andre kulturuttrykk t.d. dans, bildefag, teater/drama osv. Tiltak Fagleg ressurs for barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring. Bistå elevar med å meistre kompetansemål i læreplanar i ulike fag. Samarbeid om ressursar. Samarbeide med organisasjonar med skuleretta verksemd. Pedagogisk veiledning for aktiv bruk av Den kulturelle skulesekken. Samarbeid med institusjonar for kunstuttrykk. Samarbeide med skuleleiarar i andre skuleslag for å realisere Skapende læring. Utvide kompetanseområdet til andre kulturfag både i hovudmålgruppa og dei som er naturleg å samarbeide med i kommunen Tilbod til Midtnorsk Senter for Seniorutvikling og Muritunet AS. Etter vår oppfatning er kulturskulen i dag eit ressurssenter ikkje slik at vi kan gje tilbod til alle som ønskjer det uansett fagområde, men vi har spisskompetanse i kollegiet som er etterspurt. ønskjer at Norddal Kulturskule også skal kunne gje tilbod i andre kulturuttrykk enn musikk: dans, teater/drama, bilde eller visuelle kunstfag, musikk som behandling/terapi i samarbeid med institusjonane i kommunen. Å prioritere ungdomen ved å legge til rette for meiningsfylt fritid med klare relasjonar til barnehage og skule, vil vere med på å halde dei vekke frå aktivitetar som har negative verknader på utviklinga deira og som gjerne er økonomisk krevjande også for kommunen. Vi må tenke større enn berre kommunen for å få dette til, dvs. interkommunalt samarbeid. Å ha gode aktivitetstilbod til alle aldersgrupper påverkar i mange høve kvar folk etablerer seg. Kulturskulen sitt mål er å gje elevane og brukarane gode opplevingar og kjensle av meistring. Det styrkar sjølvbildet til den enkelte. 12

13 Helse Kultur som behandlingsform Prosjektleiar: Leiar pleie og omsorg Turid Løvoll og adm.dir. Muritunet Arne Sandnes Målsetting: Skape bevisstheit om livsglede glede over å vere til gjennom fokus på gode kvalitetar, godt humør og kulturopplevingar. Kultur, aktivitet og trivsel er heilt sentrale og grunnleggande element i eit heilskapleg omsorgstilbod (St.melding 25). Ei slik satsing krev tverrfagleg breidde. I føremålsparagrafen til Lov om sosiale tenester står det at lova skal bidra til at den einskilde får høve til eit aktivt og meiningsfull tilvære i fellesskap med andre. Vidare står det at kunst og kultur er viktige kjelder til opplevingar. Kulturelle uttrykk har ein eigen verdi knytt til sjølve livet. Kultur kan gi god helse, og ha både førebyggande og behandlande effekt. I følgje St.melding 47 samhandlingsreforma er det tre utfordringar i tida som kjem: Pasientane sine behov for koordinerte tenester vert ikkje godt nok ivareteke Tenestene er prega av for liten innsats for å avgrense og førebygge sjukdom. Demografisk utvikling og endring i sjukdomsbildet gir utfordringar som vil kunne truge samfunnet si økonomiske bereevne. Førebygging vert viktig, samt at helse, pleie og omsorg vert sett i samanheng med andre område. Tilrettelegging av tilbod som medfører at sjukdomsutvikling vert redusert, er bra både for folk si helse og samfunnsøkonomien. Mange brukarar av omsorgstenestene lever passive liv. Aktivisering er viktig. Kraftsenteret har faste turar kvar veke der belønninga er sosialt samvær, gratis kaffi og vaflar etterpå. Tilbod som stimulerer til meir fysisk aktivitet for alle aldrar er ei målsetting. Musikk er uskadeleg, utan biverknad og medfører høg pasienttilfredsheit. Det er ønskje om ei heil musikkterapistilling knytt til kulturskulen som blir delt mellom Norddal kommune og Muritunet. Ein musikkterapeut vil yte tenester til brukarar heilt frå spedbarnstadiet til eldreomsorg. Ein har i dag ein liten ressurs der musikkterapeut er innom avdeling for personar med demens og somatisk avdeling ein halv time i veka. Etter kort tid ser ein svært positiv effekt. Kulturskulen har allereie ein musikkterapeut knytt til seg, og det er naturleg å tenkje at ressursen blir tilsett der. Tiltak Engasjere folk til å ta ansvar for eige liv, og bli meir aktive. Prøve ut kultur som behandling både i kommunen og på Muritunet. Vidareutvikle Den kulturelle spaserstokken Bruke kulturskulen som ressurs i arbeidet. 13

14 Frisklivssentral Prosjektleiar: Frivilligsentralen Bjørg Kleppe og folkehelsekoordinator Kristi L. Stakkestad Målsetting: Etablere Frisklivssentral som eit folkehelsetiltak. Norddal kommune er ein God Helse-kommune, og vi ønskjer å vere ein aktiv utviklingsaktør for folkehelsetiltak for innbyggjarane. Etablering av Frisklivssentralar og førebyggjande helsetiltak er sentrale punkt i samhandlingsreforma (Stortingsmelding nr 47 ( )). Dette arbeidet er i tillegg forankra i Stortingsmelding nr. 16 ( ): Resept for et sunnere Norge. Norddal kommune ønskjer å opprette Frisklivssentral. Det er tverrfagleg semje innan verksemdene i kommunen om at dette bør satsast på. Definisjon: En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd. Sentralen kan i tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen. (Veileder for kommunale frisklivssentraler, høyringsversjon 2010) Utviklingstrekk i samfunnet viser at livsstilssjukdommar aukar kraftig. Ifylgje WHO vil 70 % av alle legekonsultasjonar i 2020 vere livsstilsrelatert. Ein frisklivssentral vil vere ein del av det førebyggjande folkehelsearbeidet i kommunen og skal tilby tilpassa fysisk aktivitet, kosthaldsrettleiing og røykeavvenning for menneske som treng å endre levesettet sitt. Vegleiing og oppfylgjing skal skje individuelt eller i gruppe. Lege, anna helsepersonell eller NAV skal henvise til ein frisklivssentral. Frisklivssentralen bør organiserast som eit offentleg helsetilbod med autorisert helsepersonell som fagleg ansvarleg. Ein Frisklivssentral i Norddal kommune kan samlokaliserast med Kraftsenteret eller Storfjord Helsesenter AS. Vi vil også arbeide for samhandling med Muritunet - senter for meistring og rehabilitering, som har fagkompetanse innan dette området og andre aktuelle aktørar. Tiltak (jf. Veileder for kommunale frisklivssentraler, høyringsversjon 2010) Gjennomføre grundig forarbeid før etablering. Etablere samarbeid med Muritunet. Opprette Frisklivssentral som del av det førebyggjande folkehelsearbeidet. Vi viser også til: Stortingsmelding 39 ( ) Frivillighet for alle Stortingsmelding nr 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Rapporten Skapes helse, skapes velferd helsesystemets rolle i det norske samfunnet. 14

15 Integrering og trivsel Prosjektleiar: Fjordhagen / Døropnartenesta / Norddal kommune Hovudmålsetting: Folketalsauke i Norddal Delmålsetting 1: Å tiltrekkje seg fleire innbyggjarar til Norddal kommune og utvikle Norddal kommune til eit attraktivt lokalsamfunn gjennom langsiktig omdømmearbeid. Delmålsetting 2: Å få tilflyttarar og innbyggjarar til å bli verande i kommunen gjennom integrerings- og trivselstiltak. Med få unntak har Norddal kommune opplevd folketalsnedgang sidan 1970-talet. I kommuneplanen sin samfunnsdelplan vert det å snu folketalsnedgongen til ei positiv folketalsutvikling sett på ei av hovudutfordringane. Verdsarvstatus, nasjonalparkstatus og nasjonal turistveg gjennom kommunen har skapt optimisme når det gjeld næringsutvikling innanfor natur, kultur og helse. Vi ynskjer ved hjelp av målretta og langsiktig omdømmearbeid og døropnarteneste å bidra til folketalsauke i Norddal kommune. Ordførar, rådmann, næringssjef og leiar i driftsutvalet i kommunen deltok hausten 2010 på Omdømmeskolen til Distriktssenteret/KRD. Dette har gjeve kommunen verdifull kompetanse for å kunne satse målretta vidare på omdømmebygging. Gjennom to rapportar (Busettingsprosjektet 2007 og Rapport frå Utval for busetjing, rekruttering og kompetanseheving 2008) er konklusjonane at ein bør satse på å opprette ei døropnarteneste som får nye innbyggjarar til å kjenne seg velkomne og som koplar innflyttarar/innbyggjarar med arbeid, bustad og fritidsaktivitetar. Tiltak: Initiere og drive fram tiltak som bygg eit godt omdømme og stoltheit hjå innbyggjarane Halde kontakt med utflytta Norddalingar og Norddalingar under utdanning Ta personleg kontakt med alle innflyttarar og etablere kontakt Oppdatering av informasjon til innflyttarar, både skriftleg og på kommunen sine nettsider Organisere fadderordning / velkomstkomitèar i kvar bygd Jamlege informasjonsmøte/treff for innflyttarar med ulike tema ut frå deira eigne ønskje. Arrangere årlege treff for utflytta norddalingar og ungdom under utdanning Arrangere norskkurs årleg både for nybyrjarar og vidarekomne Arrangere guida bussturar rundt om i bygdene med gode guidar Skaffe, vedlikehalde og tilgjengeleggjere oversikt over ledige husvære til leige eller for sal, og stimulere til bustadbyggingsprosjekt. Skaffe, vedlikehalde og tilgjengeleggjere oversikt over ledige tomter Stimulere til utleige av ledige hus/småbruk/gardsbruk Skaffe, vedlikehalde og tilgjengeleggjere oversikt over ledige stillingar/arbeidskraftbehov Innhente erfaring og kunnskap frå andre liknande prosjekt og lære av dette undervegs 15

16 Tiltaksplan Tiltak 2011/2012 Kr Kr Prosjektleiing 100 % i 3 år til å sikre framdrift i arbeidet (inkl. sosiale kostnader m.v.) Delprosjekt 1 - Helse i friluft - Personar med nedsett funksjonsevne ut i naturen - Sentrumsløyper og hundremeterskogar - Tilrettelegge for friluftsliv generelt (informasjon, skilt, benkar m.v.) Delprosjekt 2 Formidling av verdsarven og naturverdiane til born og unge - Utarbeide fantasihistorie der ein vert kjent med natur- og kulturfigurar som høyrer heime i området vårt - Utvikle eigarskap til prosjektet gjennom samarbeid med skulane Delprosjekt 3 Naturen som rekreasjonsområde - Arrangere turar knytt opp mot ulike tema - Lage møteplassar i naturen der ein kan hente styrke og inspirasjon - Leggje til rette for born og funksjonshemma, jfr. første pkt under delprosjekt Delprosjekt 4 Samarbeidsplan / frivilligplan - Vidareutvikle samarbeidet med lag og organisasjonar - Utarbeide samarbeidsplan / frivilligplan i samarbeid med frivillige Delprosjekt 5 Kulturhistorie som identitetsskapar - Prosjektmedarbeidar 50 % stilling - Ivareta kulturarven, og bidra til verdiskaping i området - Skape gode formidlingskonsept - Få unge og eldre til å bli bevisst på den rike kulturhistoria gjennom ulike tiltak - Utnytte eldre som ressurs som kunnskapsformidlarar Delprosjekt 6 Kulturskulen som lokalt ressurssenter - Etablere interkommunalt samarbeid - Bli ein viktig ressurs for alle aldersgrupper, frå barnehage til pleie og omsorg og Muritunet - Samarbeide med lag og organisasjonar - Samarbeide med skulane for å realisere Skapande læring - Utvide kompetanseområdet til andre kulturfag. Delprosjekt 7 Kultur som behandlingsform - Prøve ut kultur som behandlingsform både i kommunen og på Muritunet - Vidareutvikle Den kulturelle spaserstokken - Bruke kulturskulen som ressurs, jfr. delmål 6 - Engasjere folk til å ta ansvar for eige liv, og bli meir aktive Delprosjekt 8 Frisklivssentral - Prosjektmedarbeider 20 % - Gjennomføre forprosjekt - Etablere samarbeid med Muritunet - Opprette Frisklivssentral Delprosjekt 9 Integrering og trivsel - Prosjektmedarbeider 40 % - Det er utarbeidd eigen handlingsplan for dette tiltaket, sjå vedlegg Sum Alle delprosjekta vil ha si eiga framdrift og finansiering. Den koordinerande prosjektleiaren er avgjerande å få på plass i dette arbeidet. Dei andre postane er samlepostar for heile prosjektområdet.

17 Nettverket til Norddal kommune Jeg vil male dagen blå (Ebba Munk) Jeg vil male dagen blå med en solskinnsstråle på, Velge lyset framfor skyggen, gi meg selv et dytt i ryggen, tro på lykken og på hyggen. Jeg vil male dagen blå. Jeg vil male dagen rød, se den siste rose blø. Jeg vil plukke kantareller, løvetann og revebjeller, leve i det nu som gjelder. Jeg vil male dagen rød. Jeg vil male dagen hvit. Glemme arbeidsdagens slit. Kjøpe franske anemoner, for de siste tjue kroner, lytte til Vivaldis toner. Jeg vil male dagen hvit. Jeg vil male dagen gul. Solen som en sommerfugl. Sette meg på mine hender alle regnværsdagers ender tankene mot mai jeg sender. jeg vil male dagen gul. Jeg vil male dagen grønn, dyp og kjølig flaskegrønn. Sette tente lys i staken, glemme rynker, dobbelthaker, fyre peisen når det klaker. Jeg vil male dagen grønn. Jeg vil male dagen lys. Gripe sjansen når den bys. Tro på lystseilas på fjorden, tro på frøet nedi jorden, heng november opp på snoren. Jeg vil male dagen lys. 17

18 Vedlegg 1 Kva har Norddal kommune i dag? Pleie og omsorg - Songstund (Bygdekvinnelaget) - Sittedans - Fredagskafe (Helselaga) - Musikkterapi (1/2 time per veke) - Kulturskulen - Arbeidsstove Kraftsenteret - eit aktivitetstilbod på dagtid for innbyggjarane i Norddal kommune - ein arena for menneske som treng eit tilpassa opplegg - Tur - Matlaging - Seniortreff - Handarbeid - Småbarnstreff - Frukostgruppe - Arbeidstrening i samarbeid med NAV - Arbeidsgruppe for personar med nedsett funksjonsevne - Tilrettelegging av tiltak for personar med nedsett funksjonsevne - Samarbeid med Valldal Skule om vaksenopplæringstiltak - Samarbeid med Verksemdsleiar, pleie og omsorg - Kontaktformidlar for sjølvhjelp i Norddal kommune - Samarbeid med psykiatrisk helsearbeidar - Deltaking i ansvarsgrupper - Plan om oppretting av dagtilbod for eldre på Kraftsenteret Frivilligsentralen Møteplass med kafe 3. dg. i veka for ALLE. Koordinator for Babysong Seniortreff Handarbeidstreff kvar fredag. Aktivitetsdag for personar med nedsett funksjonsevne. Seniorsurfdagen i september. Frivilligsentralen er hjelpekorps for Valldal Skulekorps Frivillige til Leksetid Valldal skule. Frivillig Bestemor. Kulturminnedagen i september. Frivilligsentralen hjelper lag og organisasjonar med marknadsføring av aktivitetar. Kontaktstad for Sjølvhjelp i Norddal kommune. Skyssordning fredagar til Kraftsenteret. Koordinator for DEN KULTURELLE SPARESTOKK Koordinerar og utarbeidar Kulturkalender for eldre. 18

19 God helse Vekas tur/kulturvandringar Organisert og annonsert tur med turleiar til ulike turmål i kommunen. Frå mai til august. Kulturminnedagen Kulturvandring i samarbeid med frivilligsentralen. Aktivitetsdag For personar med nedsett funksjonsevne. Årleg. Interkommunalt. Samarbeid med lokale lag og frivilligsentralen. Foreldretreff Samarbeid med helsestasjonen og frivilligsentralen. Barne- og ungdomsarbeid i Norddal Ung fredag For ungdom år. Ein fredag i månaden. Ungdomsrådet er arrangør i samarbeid med kyrkja. Ung helg Aktivitetshelg for ungdom år, ein gong i året. Ungdomsrådet er arrangør. Kulturdagen Aktivitetsdag for klasse. Ein gong i året. Arrangement i samarbeid med skulane. Ungdommens Kulturmønstring Kommunemønstring for barn og unge år. I samarbeid med 10. klasse Lag og organisasjonar Aktivitetane vil bli kartlagt og synleggjort gjennom frivilligplanen som skal utarbeidet. 19

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen

Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen Reinheimen verneverdiar og bruk Verneplanprosess Forvaltingsplan I Forvaltingsplan II Oppsummering Kristiansand 23.11.12 Trond Stensby Reinheimen

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Sogn Regionråd, 19. mars 2014

Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Helse Førde PSYKISK HELSE I EIT FOLKEHELSEPERSPEKTIV Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Emma Bjørnsen Seniorrådgjevar Kva er folkehelse? Definisjon Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE. Molde, 18.-19.september 2008. Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune

NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE. Molde, 18.-19.september 2008. Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE Molde, 18.-19.september 2008 Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune Berit Koen, folkehelsekoordinator Hilde Ørstavik Lundberg, helsesøster FOLKEHELSEARBEIDET

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Hjelmeland 24-7 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Hjelmeland kommune 3. Søknadsbeløp: 780.000 4. Når skal prosjektet gjennomføres (fra til)?

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis?

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? Sunn framtid Erfaringskonferanse Stord 26.03.12 Tove Vikanes Agdestein Folkehelsekoordinator Stord kommune Health is usually described in medical language, but it also

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Vår felles fjordarv vår grøne framtid

Vår felles fjordarv vår grøne framtid Vår felles fjordarv vår grøne framtid Kven er vi? Geirangerfjorden Verdsarv er ei ideell stifting oppretta av kommunane Norddal og Stranda saman med Møre og Romsdal fylkeskommune. Sentrale arbeidsområde:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY KVA ER INDIVIDUELL PLAN? Individuell plan er eit samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester skal få utarbeidd ein individuell

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Styret i NTF fikk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete målsettinger basert på den eksisterende Handlingsplanen for perioden.

Styret i NTF fikk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete målsettinger basert på den eksisterende Handlingsplanen for perioden. Styret i NTF fikk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete målsettinger basert på den eksisterende Handlingsplanen for perioden. Styret og administrasjonen har i Q1 2016 konkretisert

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Fjell kommune Straume lokalmedisinske senter - under planlegging Intermediær eining; 10 senger til restbehandling Observasjonseining; 4 senger

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Time kulturskule. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det.

Time kulturskule. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Time kommune 15.500 innbyggjarar Bryne er kommunesenter 2.300 elevar i grunnskule TIME KULTURSKULE Musikkskule

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane

Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane Pasientopplæring? Pasientrettigheitslova; rettigheiter Spesialisthelsetenestelova; plikter Helsepersonell lova; plikter Kva er pedagogikk?

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle!

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle! KULTURSKULEPLAN Forsand kommune 2016 2026 - Kulturskulen for alle! Innleiing Mange har som born eller unge stått framføre spegelen med ein hårbørste som mikrofon og vaskekost som gitar, og drøymd om ei

Detaljer