Norddal kommune N A K. NaKuHel-plan Natur, kultur og helse gir glede i sinn og skinn U H E L. Kultur NAKUHEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norddal kommune N A K. NaKuHel-plan Natur, kultur og helse gir glede i sinn og skinn U H E L. Kultur NAKUHEL"

Transkript

1 N A K NaKuHel-plan Natur, kultur og helse gir glede i sinn og skinn U H E L Helse Kultur NAKUHEL Natur

2 Bakgrunn Norddal kommune ligg på indre Sunnmøre i Møre og Romsdal. Kommunen består av frem bygder rundt Norddalsfjorden Eidsdal og Norddal på sørsida, og Tafjord, Fjørå og Valldal på nordsida. Kommunen er den femte største i fylket med sine 941 km2. Vi er verdsarvkommune, nasjonalparkkommune og har fleire landskapsvernområde. Det vert arbeidd for å skape gode helse- og opplevingsprodukt. Vill og vakker natur, godt klima og gode tilhøve for friluftsliv er nokre av våre fremste varemerke. Norddal kommune skal vere ein god stad å leve for alle. Kommunen har full barnehagedekning, og gode skular som innbyr til positiv læring. Kulturskulen er svært populær, og tilbyr ei rekkje aktivitetar. Her er ein sjukeheim og fleire omsorgsbustader der ein kan få kjøpt heimelaga mat kvar dag. I Valldal ligg Muritunet senter for meistring og rehabilitering. Norddal har einskildelementa som skal til for å få samspelet mellom Natur Kultur Helse til å blomstre, og vi ønskjer no å få sett dette i system. Vi ser føre oss eit prosjekt som går over 3 år i perioden Det er sannsynleg at vi ønskjer å gå vidare med eit nytt prosjekt etter denne perioden. Prosjektet har utspring i følgjande initiativ: Norddal kommune ønskjer å bli ein føregangskommune for Nakuhel der inkludering og identitetsskaping vert nøkkelfaktorar Samhandlingsreforma gir mange utfordringar. Kommunen og Muritunet ønskjer saman å sette fokus på det førebyggjande perspektivet som er mykje omtalt i reforma, m.a Forebyggende helsearbeid skal styrkes Kommunale lærings- og mestringstilbud bl.a. med lavterskeltilbud Tiltak for å bedre helsesektorens evne og kapasitet til å arbeide med tverrfaglig folkehelsearbeid Storfjord Helsesenter skal byggjast som del av Muriparken, ved sida av Muritunet i Valldal. Her skal alle helsetenestene i kommunen samlokaliserast, og vi vil få eit sterkt fagmiljø. Heile området mot sjøen skal vere prega av etableringar knytt til natur, helse, velvere, reiseliv og oppleving. Midtnorsk Senter for Seniorutvikling i samarbeid med Muritunet AS, Valldal Fjordhotell, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norsk pensjonistforbund, Norske Kvinners Sanitetsforening m.fl. Norddal kommune er ein God Helse- kommune og ønskjer å styrke folkehelsearbeidet. Ønske om å styrke kulturlivet inn mot helseførebyggjande arbeid - då dette er viktig både på individ- og samfunnsnivå. Ønske om å prøve ut musikk som terapeutisk behandling. Kommunen er eit eldorado for friluftsliv, og vi vil leggje til rette for gode naturopplevingar også for funksjonshemma. Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv skal arbeide for å ivareta verneverdiar, utvikle dei og drive aktiv formidling. Det er tett samarbeid med kommunen, og ein naturleg samarbeidspart også i denne tenkinga. Planen er delt inn i måla natur, kultur og som igjen har delmål ein vil arbeide med i planperioden. 2

3 Kvifor Nakuhel Kommuneplanen sin samfunnsdel (eitt av seks satsingsområde) Norddal kommune skal verte ein føregangskommune for NaKuHel der inkludering og identitetsskaping vert nøkkelfaktorar. Vi ønskjer å sjå heile mennesket, og utnytte dei positive effektane som ligg i samspelet mellom natur kultur helse. Mykje forsking dokumenterer at velvære gir god helse. Naturog kulturopplevingar er svært viktige bidragsytarar her. Vi vil gjennom bevisst satsing og styrking av desse verdiane gjere eit utviklingsarbeid som kan bere gode frukter. Natur Naturmangfald er naturen i alle sine former, og det er godt dokumentert at stadige møte med naturen held oss friske. Naturen gir høve til allsidig trening av balanse, koordinasjon, rørsle, styrke og kondisjon. Forsking viser at fysisk aktivitet i friluft har positive helsemessige effektar for kretsløp, lunger og muskulatur. Friluftsliv bidreg til reduksjon av angst og depresjonar. Friluftsliv passar for alle delar av befolkninga. Kultur Kultur vert brukt spesielt for å omtale menneskeleg aktivitet i samfunnet. Det er godt dokumentert at deltaking i kulturliv gir helsegevinst. Kulturvern tyder å ta vare på spor etter menneskeleg verksemd i nær og fjern fortid. Slike bevarte spor blir med ei samlenemning kalla kulturarven. Musikk verkar avspennande og stimulerande, og påverkar både stemningshormonar og immunforsvar. Musikkterapi kan gje verknad ved lidingar som depresjon, schizofreni og demens. Allsong kan gje forbetring i korttidshukommelse, sosial evne og motivasjon hos pasientar med demens. Ulike element i musikk når oss på ulike måtar, peilar oss vekk frå våre individuelle plager og gir oss kontakt med nye sider av oss sjølv. Helse Definisjonen på helse er ikkje berre fråvær av sjukdom og liding, men fullkome kroppsleg, mentalt og sosialt velvære. God helse er å oppleve tryggleik, meining og verdi i livet og meistre dei utfordringane vi står ovafor. Verdiane i det gode liv er langt vanskelegare å måle presist i tal. Det er ingen samanheng mellom grad av sjukdom og grad av det gode liv. Det viser seg at menneske som opplever høg livskvalitet, har sterkare immunforsvar, blir sjeldnare sjuke og har kortare sjukeleie ved sjukdom enn menneske som ikkje opplever livet som godt og meiningsfylt. Eg vart utfordra av ein friluftsmann i NaKuHel-miljøet: Eg aksepterer at du er utbrent no, men eg aksepterer ikkje at du ikkje kan byggje deg opp att, sa han. Eg utfordrar deg ti å gå ein times tur i naturen kvar dag. Eg tok utfordringa, og kombinasjonen med å bruke kroppen min og sanse vakker natur ga meg nye krefter (Kjelde: Anonym) 3

4 Målsetting Visjon Norddal kommune ønskjer å medverke til eit samfunn der innbyggjarar og gjestar kan engasjere seg i natur- og kulturaktivitetar der ein gjennom opplevingar og eit godt og inkluderande fellesskap frå styrka evna til å meistre, betre livskvaliteten og dermed gjere ein betre rusta til å møte kvardagen. Verdiar NaKuHel skal arbeide mot ein veremåte og finne aktivitetar utifrå omgrepa: Gledesbringande, Langsiktig, Aktiviserande og Inkluderande, derav mottoet GLA`I. Hovudmål: Dette prosjektet skal bidra til å skape bulyst og utvikling i Norddal kommune. Delmål: Styrke dei kvalitetane som er Norddal sitt varemerke, styrke samhandlinga og ha eit godt omdøme. Helse og livskvalitet gjennom natur- og kulturaktivitetar. Folkehelse blir eit gjennomgåande stikkord. Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag, og går fra enhver sykdom. Jeg går meg til mine beste tanker, og kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra den. Når man slik fortsetter å gå, så går det nok. Søren Kierkegaard 4

5 Natur Naturen og landskapet i Norddal er variert, interessant, spennande og ikkje minst unik i fleire samanhengar. Her er naturkvalitetar og kulturhistoriske spor av høg internasjonal verdi. Tema natur er delt i to; Helse i Friluft og Formidling av verdsarv og naturverdiar. Helse i friluft Alle ut! Prosjektleiar: Ålesund og omland Friluftsråd Målsetting: Få alle i aktivitet og helst meir i aktivitet enn før. Helse i friluft vil ha fokus på, i eit helseperspektiv, både å utnytte naturen slik han er og samstundes leggje til rette for at flest mogleg kan ha sine moglegheiter til oppleving og aktivitet. I dette ynskjer ein å skape arenaer for aktivitet og rehabilitering samt ha fokus på meistring og sanseopplevingar. Alle ut! Dette gjeld både gamle og unge, funksjonsfriske og funksjonshemma, aktive og inaktive. Gjennom friluftsliv og naturopplevingar kan ein fremje fysisk aktivitet på ein god måte og bidra til betre fysisk og psykisk helse i befolkninga. Tiltak Personar med nedsett funksjonsevne ut i naturen Norddal kommune har ein unik natur som innbyr til gode opplevingar. Han er utfordrande på mange vis, og slett ikkje universelt utforma. Kartlegging av kva som finst av moglegheiter i dag og kva moglegheiter ein kan ha for universelt utforma naturaktivitetar i framtida vil vere ein viktig del av prosjektet. Ut frå dette vil ein lage ein plan for tilretteleggingstiltak der moglegheitene for alle vil ha fokus. Ei av utfordringane når det gjeld å få flest mogleg ut er mangel på kompetanse om det å vere ute og dei moglegheitene som finst hos dei som t.d. har sitt arbeid knytt til personar med funksjonsnedsetting. Kursing av personale knytt til skular, barnehage, eldresenter etc vil vere viktig i denne samanhengen. Utstyr vil og for ein del vere ei barriere for å kunne drive uteaktivitet. Kartlegging av kva behov som finst for utstyr eventuelt kva ein kan kome til å få behov for i framtida vil vere viktig. Ut frå dette vil det vere ynskjeleg å sjå på dei moglegheitene som finst for å byggje opp ein utstyrsbase i regi av kommunen evnt andre. 5

6 Sentrumsløyper og hundremeterskogar Norddal kommune er naturleg delt i fleire større og mindre område/sentrum. Å leggje til rette for aktivitet der folk bur og oppheld seg i lengre periodar (skule, barnehage, institusjonar, arbeidsplassar mm) vil vere viktig. Dette både i eit miljø- og helseperspektiv. Å skape arenaer for aktivitet som sentrums- og aktivitetsløyper i dei einskilde bygdelaga vil vere viktig. Samstundes vil det vere viktig å ta vare på dei naturlege arenaene i nærmiljøet for friluftsliv og naturoppleving som hundremeterskogar og liknande. Tilrettelegging for friluftsliv generelt Tilrettelegging for friluftsliv kan vere så mangt. Det kan vere fysisk tilrettelegging som turvegar, turstiar, badeplassar og liknande. Tilrettelegging kan og vere informasjonstiltak som skilt, informasjonstavler, kart og turbøker. Det kan og vere oppbygging av utstyrsbasar med aktivitetsutstyr. Til slutt kan det faktisk vere å ta vare på dei naturlege arenaene for friluftsliv. Å ta vare på stille soner der ein kan ha ei naturoppleving berre i samspel med naturen sjølv, kan i dag vere eit vel så viktig tilretteleggingstiltak. Om leiaren av delprosjektet: Friluftsrådet for Ålesund og Omland er eit interkommunalt samarbeidsorgan innan friluftsliv for ni kommunar i Ålesundregionen. På vegne av kommunane arbeider rådet med eit breitt spekter av oppgåver knytt til friluftslivet. Meir informasjon om rådet finn ein på Friluftsrådet har ei rekkje prosjekt og arbeidsoppgåver der kommunegrensene er uvesentleg. Mange av desse prosjekta vil ein bidra med inn i arbeidet med dette prosjektet i Norddal kommune. Dette prosjektet i Norddal vil og gjennom Friluftsrådet sitt engasjement gje ringverknader og til dei andre medlemskommunane og slik vere til gode for heile regionen. 6

7 Formidling av verdsarven og naturverdiane til born og ungdom Prosjekteigar/-leiar: Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv Målsetting: å byggje identitet, eigarskap og stoltheit til heimområdet slik at born og ungdom ynskjer å busetje seg her som vaksne, og at dei vel la eigne born vekse opp her. bidra til positiv omtale av området vårt auke kunnskapen om natur- og kulturverdiane våre mellom born og ungdom bidra til refleksjon og ansvarskjensle, og medvit kring miljø og berekraftig utvikling Middel: byggje opp eit heilskapleg formidlingskonsept retta mot barn og ungdom (familiar). grunnmuren i verktykassa vår vert ei fantasiforteljing der vi i fyrste fase personifiserer dei elementa som har bygt verdsarvområdet (bergartar, brear, elver) og let dei fortelje historia om korleis landskapet vart til. Tilnærminga vert fantasifull og humoristisk, men skal ha tydelege trådar til den faktiske geologiske utviklinga. I neste fase tek vi for oss det biologiske mangfaldet og den kulturelle påverknaden av landskapet. Her vil utvalde artar frå plante og dyreriket fortelje sine historier I siste fase buset vi dei ulike figurane i ein Fjordheim. Ut frå denne kan vi skape nye historier knytt til utfordringar i området, kulturhistorie, fordjuping i geologi og landskapsbygging, dagsaktuelle saker osb. Grunnlaget for prosjektet Formidling (særleg mot born og ungdom) sentralt i UNESCO sitt arbeid Føringar i forvaltingsplanen for landskapsvernområdet vedkomande formidling Born/ungdom = framtidas arvtakarar og avgjerdstakarar gje dei eit godt grunnlag Behov for andre formidlingsverkty for born/ungdom enn for vaksne Aktuelle konkrete tiltak i prosjektet Utvikle eige drama med basis i grunnteksten (fase I) Illustrert (barne)bok Eigne undervisingsopplegg retta mot skulane I formidlingsopplegg og utstillingar på verdsarvsenteret/norsk Fjordsenter Bruk av figurane og deira historier på Naturmøteplassar Utvikle interaktive lærings- og aktivitetsopplegg Aktivitets- og utviklingsarbeid i krysning mellom kunst/kultur/natur Profilerings- og formidlingsmateriall NB: Samsvar med kjerneverdiane våre! Aktivitetsopplegg på uteområdet til Verdsarvsenteret, aktiv bruk av figurane. Opplegga må òg kunne nyttast andre stader i verdsarvkommunene Som del av tilrettelagt tur/trim/friluftsliv-opplegg der t.d postar vert plasserte ute i terrenger på stadar der ein kan oppleve den ekte figuren frå fantasihistoria I merkevarebygging for området Om prosessen og tidsaspektet Gjennom utviklinga av verktykassa og prosjektet satsar vi på å samarbeide med skulane der det er naturleg og praktisk mogleg. Elevar har m.a. fått vere med på å teikne eller modellere utkast til korleis figurane våre skal sjå ut. Dette gjenspeglar ei medvite satsing på å byggje eigarskap til prosjektet frå starten av og vonleg stoltheit av produktet når det er ferdig. Prosjektet vart reelt starta hausten Vi har ei målsetting om å greie å lansere noko på geologidelen hausten Våren 2011 vert det m.a. arbeidd med kvalitetssikring av manus natur-/geofagleg og pedagogisk. Utviklinga av barneformidlingsprosjektet vil gå over fleire år. 7

8 Naturen som rekreasjonskjelde Målsetting: Gjere naturen meir tilgjengeleg for innbyggjarane i kommunen gjennom blant anna å merke og rydde eksisterande løyper og stinett samt kulturlandskap. Ein mogelegheit kan vere å dokumentere til dømes planter og dyreliv langs rutene og leggje dei ut som ein presentasjon av aktuelle turmål på kommunen si heimeside. Her er mykje vakker natur, og turar i området kan vere med på å fremje god helse og livskvalitet. Det er viktig at folk er bevisste sine moglegheiter, og dette kan best gjerast gjennom tilrettelegging og synleggjering av områda. Kva har så Norddal kommune å by på? Reinheimen nasjonalpark Hovudmålet med vern av Reinheimen er å ta vare på villreinen sine leveområde, men ålmenta skal ha tilgang til eit tradisjonelt og enkelt friluftsliv i området. Store deler av Reinheimen er karakterisert som villmark, og området har låg tilretteleggingsgrad. Mange som brukar området finn kjensla av ro og harmoni i møte med den vakre naturen. Landskapsvernområde (LVO) Tafjorden- Reindalen LVO (verneforskrift: særprega og vakkert natur- og kulturlandskap) Området har eit variert landskap med innslag av frodige seterdalar, vidder, rik vassdragsnatur og tindeprega fjell. Vegetasjonen og faunaen er mangfaldig, og kulturhistoria er rik. Heilskapen i området gir stor opplevingsverdi, og er viktig for formidling av kunnskap om fortid og nåtid. Landskapsvernområda fungerar som ei buffersone mot Reinheimen, og er lettare tilgjengeleg enn dei indre områda i nasjonalparken. Trollstigen LVO (verneforskrift: særprega og vakkert natur- og kulturlandskap) Landskapsvernområda er knytt opp mot nasjonalparken, og til saman utgjer dei eit betydeleg vidstrakt areal prega av vill og variert natur. Vegetasjonssamfunna her er mangfaldig, og det fins ei rekke verdifulle lokalitetar. Heilskapen i området gir stor opplevingsverdi, og er viktig for formidling av kunnskap om fortid og framtid. Geiranger-Herdalen (LVO) (verneformål: fjord, fjell- og kulturlandskap samt geologi) Området er prega av eit spesielt fjord- og fjellandskap med særmerkte geologiske førekomstar og landskapsformar. Dyre- og plantelivet er rikt, og kulturlandskapet med sine fjordgardar og setermiljø utgjer ein viktig del av landskapet sin eigenart. Naturreservat Muldalslia (vernetema: edellauvskog) Ei vestvendt li med uvanleg stor og frodig edellauvskog. Alm er dominerande treslag, elles hengebjørk og gråor. Edellauvskogen er ein kjærkommen tilhaldsplass for ei rekke fugleartar. Kvitryggspetten, som er karakterisert som ein nær truga art, er observert i område. Kallskaret (vernetema: geologi) Eit særprega område beståande av eit stort eklogittfelt av olivin med granatkrystallar. 8

9 Førekomst av edelmineralar som peridot, tulitt og barytt. Kallen, en spesiell pinakkel i olivin, strekk seg mange meter til værs og er eit kjent landemerke der det står på kanten av skaret. Naturen elles Norddal kommune har og mange fine områder som ikkje er verna. Anlegget i sjøkanten framfor Muritunet er eit godt døme på gode og sentrumsnære møteplassar kor rekreasjon og natur er knytt saman på ein funksjonell måte. Tiltak Arrangere turar knytt opp mot ulike tema som blant anna fuglekikking i edellauvskogen i Muldalslia, geologiske vandringar i Kallskaret, eller toppturar i Reinheimen. Lage møteplassar i naturen kor ein kan hente styrke og inspirasjon; Olavskjelda, bålplass med meditasjon. Det skal leggjast til rette for born og funksjonshemma, og tiltak kan blant anna vere universelt utforma fiskeplassar ved Eidsvatnet og/eller Herdalsvatnet. Ein KulTurkalender kan gje informasjon om ulike turar og arrangement. 9

10 Kultur Samarbeidsplan / Frivilligplan Prosjektleiar: Kultursjef Aud Lindis Ødegaard Målsetting: Sette fokus på den frivillige ressursen i lokalsamfunna, og synleggjere dette gjennom ein plan. Det gode liv i Norddal vert skapt i samarbeid mellom kommunen og innbyggjarane. Frivillig sektor tilfører kommunen store verdiar i form av t.d. trivsel, folkehelse, mangfald og integrering. Det er dokumentert utfordringar og gevinstar som kommunar og frivillige organisasjonar kan ha ved å skape dialog og samarbeide betre. Ein slik plan kan bidra til - Å avklare kvifor og korleis frivillige organisasjonar kan vere viktige samarbeidspartar for å utvikle det gode liv i Norddal kommune - Politisk aksept. - Kartlegging av status - Synleggjere dei frivillige sin innsats i samfunnsrekneskapen - Inkludering av frivilligheit i eksisterande planverk og strategiar - Kunnskap for å treffe betre val og avgjerder - Gje gode rammevilkår for frivilligheita - Gjere ting meir forutsigbart Det er gjort eit forarbeid på dette området. Norddal er saman med seks andre kommunar i fylket med i eit prosjekt der. Ei prosjektgruppe, der to representantar frå det frivillige også er med, skal arbeide fram dette dokumentet. Tiltak: Norddal kommune ønskjer i samarbeid med dei frivillige å utarbeide ein samarbeidsplan/ frivilligplan. 10

11 Kulturhistorie som identitetsskapar Prosjektleiar: Tilsette prosjektleiar Målsetting: Ta vare på den rike kulturarven i kommune, og gjere kulturverdiane betre kjent og tilgjengeleg for flest mogleg. Norddal kommune har ei rik historie, og mykje både materielle og immaterielle verdiar som må takast vare på. Kulturhistoria er ein del av identiteten vår, og det må arbeidast fram ein god modell for dette arbeidet. Det er ønskjeleg å få til eit samarbeid med Sunnmøre museum, Stiftinga Geirangerfjord verdsarv og dei tre stiftingane Severinbrauta, Paktarstova og Notnaustet, sogelag og andre interessentar. Sunnmøre museum har allsidig kompetanse innanfor både det tradisjonelle kulturvernet, men har også god kompetanse på formidling. Dei er interessert i eit samarbeid, og ser dette som eit pilotprosjekt då dette vil vere ein ny måte å arbeide mot kommunar på. Stiftinga Geirangerfjord verdsarv er ei ideell stifting som vart etablert i Hovudføremålet er å ta vare på verneverdiar, utvikle dei, og drive aktiv formidling. Stiftinga er ein viktig medspelar i dette arbeidet. Stiftingane Severinbrauta, Paktarstova og Notnaustet driv alle med viktig kulturvernarbeid, og ivaretek kvar sine viktige historier. Dei to første har bygningsmasse og inventar, medan Notnaustet tek seg av eldre båtar. Det er viktig å få til eit samvirke her som gjer at ein får arbeidd fram ei forsvarleg drift for desse. Olav den heilage har ein sentral plass. Det blir arbeidd med å synleggjere historia, og få til ein pilegrimsled frå Valldal og inn på Pilegrimsleden til Trondheim og Stiklestad. Kulturarven for øvrig er rik og mangfaldig. Her er allereie dokumentert mykje om setrar, jakt, rasulykker, Fundergata i Tafjord m.v. Men det er veldig mange historier som står att å fortelje, og mange kulturminne som må ivaretakast. Tiltak Få på plass ressurs som kan bidra til utvikling til på dette området. Få unge og eldre til å bli bevisst på den rike kulturhistoria gjennom ulike tiltak. Det kan t.d. vere å produsere t-skjorter med lokale ord og uttrykk. Utnytte dei eldre som ressurs som kunnskapsformidlar, til å ivareta gamle tradisjonar m.v. Ivareta kulturarven, og bidra til verdiskaping på dette området. Skape gode formidlingskonsept. 11

12 Kulturskulen som lokalt ressurssenter Prosjektleiar: Kulturskulerektor Arnfinn Dalhaug Målsetting: Vidareutvikle kulturskulen til å bli eit lokalt ressurssenter for alle aldersgrupper. Framveksten av kulturskulane i kommunane har stor verdi for lokalsamfunna. Det er dokumentert at kunst og kultur kanskje spesielt musikk - er bra for all læring og utvikling, både som mål og middel, i skulefag spesielt og i danning generelt. Vi har ein godt fungerande kulturskule, men vil bli endå bedre. Vi har tilbod om opplæring på dei fleste instrumenta, og vi sel dirigenttenester til kor og korps. Vi samarbeider med barnehagane, Kraftsenteret og omsorg. Relasjonen til skulane i kommunen er sterk og har vore det i mange år. Vi har dyktige og erfarne lærarar i musikkopplæringa, men manglar kompetanse i andre kulturuttrykk t.d. dans, bildefag, teater/drama osv. Tiltak Fagleg ressurs for barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring. Bistå elevar med å meistre kompetansemål i læreplanar i ulike fag. Samarbeid om ressursar. Samarbeide med organisasjonar med skuleretta verksemd. Pedagogisk veiledning for aktiv bruk av Den kulturelle skulesekken. Samarbeid med institusjonar for kunstuttrykk. Samarbeide med skuleleiarar i andre skuleslag for å realisere Skapende læring. Utvide kompetanseområdet til andre kulturfag både i hovudmålgruppa og dei som er naturleg å samarbeide med i kommunen Tilbod til Midtnorsk Senter for Seniorutvikling og Muritunet AS. Etter vår oppfatning er kulturskulen i dag eit ressurssenter ikkje slik at vi kan gje tilbod til alle som ønskjer det uansett fagområde, men vi har spisskompetanse i kollegiet som er etterspurt. ønskjer at Norddal Kulturskule også skal kunne gje tilbod i andre kulturuttrykk enn musikk: dans, teater/drama, bilde eller visuelle kunstfag, musikk som behandling/terapi i samarbeid med institusjonane i kommunen. Å prioritere ungdomen ved å legge til rette for meiningsfylt fritid med klare relasjonar til barnehage og skule, vil vere med på å halde dei vekke frå aktivitetar som har negative verknader på utviklinga deira og som gjerne er økonomisk krevjande også for kommunen. Vi må tenke større enn berre kommunen for å få dette til, dvs. interkommunalt samarbeid. Å ha gode aktivitetstilbod til alle aldersgrupper påverkar i mange høve kvar folk etablerer seg. Kulturskulen sitt mål er å gje elevane og brukarane gode opplevingar og kjensle av meistring. Det styrkar sjølvbildet til den enkelte. 12

13 Helse Kultur som behandlingsform Prosjektleiar: Leiar pleie og omsorg Turid Løvoll og adm.dir. Muritunet Arne Sandnes Målsetting: Skape bevisstheit om livsglede glede over å vere til gjennom fokus på gode kvalitetar, godt humør og kulturopplevingar. Kultur, aktivitet og trivsel er heilt sentrale og grunnleggande element i eit heilskapleg omsorgstilbod (St.melding 25). Ei slik satsing krev tverrfagleg breidde. I føremålsparagrafen til Lov om sosiale tenester står det at lova skal bidra til at den einskilde får høve til eit aktivt og meiningsfull tilvære i fellesskap med andre. Vidare står det at kunst og kultur er viktige kjelder til opplevingar. Kulturelle uttrykk har ein eigen verdi knytt til sjølve livet. Kultur kan gi god helse, og ha både førebyggande og behandlande effekt. I følgje St.melding 47 samhandlingsreforma er det tre utfordringar i tida som kjem: Pasientane sine behov for koordinerte tenester vert ikkje godt nok ivareteke Tenestene er prega av for liten innsats for å avgrense og førebygge sjukdom. Demografisk utvikling og endring i sjukdomsbildet gir utfordringar som vil kunne truge samfunnet si økonomiske bereevne. Førebygging vert viktig, samt at helse, pleie og omsorg vert sett i samanheng med andre område. Tilrettelegging av tilbod som medfører at sjukdomsutvikling vert redusert, er bra både for folk si helse og samfunnsøkonomien. Mange brukarar av omsorgstenestene lever passive liv. Aktivisering er viktig. Kraftsenteret har faste turar kvar veke der belønninga er sosialt samvær, gratis kaffi og vaflar etterpå. Tilbod som stimulerer til meir fysisk aktivitet for alle aldrar er ei målsetting. Musikk er uskadeleg, utan biverknad og medfører høg pasienttilfredsheit. Det er ønskje om ei heil musikkterapistilling knytt til kulturskulen som blir delt mellom Norddal kommune og Muritunet. Ein musikkterapeut vil yte tenester til brukarar heilt frå spedbarnstadiet til eldreomsorg. Ein har i dag ein liten ressurs der musikkterapeut er innom avdeling for personar med demens og somatisk avdeling ein halv time i veka. Etter kort tid ser ein svært positiv effekt. Kulturskulen har allereie ein musikkterapeut knytt til seg, og det er naturleg å tenkje at ressursen blir tilsett der. Tiltak Engasjere folk til å ta ansvar for eige liv, og bli meir aktive. Prøve ut kultur som behandling både i kommunen og på Muritunet. Vidareutvikle Den kulturelle spaserstokken Bruke kulturskulen som ressurs i arbeidet. 13

14 Frisklivssentral Prosjektleiar: Frivilligsentralen Bjørg Kleppe og folkehelsekoordinator Kristi L. Stakkestad Målsetting: Etablere Frisklivssentral som eit folkehelsetiltak. Norddal kommune er ein God Helse-kommune, og vi ønskjer å vere ein aktiv utviklingsaktør for folkehelsetiltak for innbyggjarane. Etablering av Frisklivssentralar og førebyggjande helsetiltak er sentrale punkt i samhandlingsreforma (Stortingsmelding nr 47 ( )). Dette arbeidet er i tillegg forankra i Stortingsmelding nr. 16 ( ): Resept for et sunnere Norge. Norddal kommune ønskjer å opprette Frisklivssentral. Det er tverrfagleg semje innan verksemdene i kommunen om at dette bør satsast på. Definisjon: En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd. Sentralen kan i tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen. (Veileder for kommunale frisklivssentraler, høyringsversjon 2010) Utviklingstrekk i samfunnet viser at livsstilssjukdommar aukar kraftig. Ifylgje WHO vil 70 % av alle legekonsultasjonar i 2020 vere livsstilsrelatert. Ein frisklivssentral vil vere ein del av det førebyggjande folkehelsearbeidet i kommunen og skal tilby tilpassa fysisk aktivitet, kosthaldsrettleiing og røykeavvenning for menneske som treng å endre levesettet sitt. Vegleiing og oppfylgjing skal skje individuelt eller i gruppe. Lege, anna helsepersonell eller NAV skal henvise til ein frisklivssentral. Frisklivssentralen bør organiserast som eit offentleg helsetilbod med autorisert helsepersonell som fagleg ansvarleg. Ein Frisklivssentral i Norddal kommune kan samlokaliserast med Kraftsenteret eller Storfjord Helsesenter AS. Vi vil også arbeide for samhandling med Muritunet - senter for meistring og rehabilitering, som har fagkompetanse innan dette området og andre aktuelle aktørar. Tiltak (jf. Veileder for kommunale frisklivssentraler, høyringsversjon 2010) Gjennomføre grundig forarbeid før etablering. Etablere samarbeid med Muritunet. Opprette Frisklivssentral som del av det førebyggjande folkehelsearbeidet. Vi viser også til: Stortingsmelding 39 ( ) Frivillighet for alle Stortingsmelding nr 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Rapporten Skapes helse, skapes velferd helsesystemets rolle i det norske samfunnet. 14

15 Integrering og trivsel Prosjektleiar: Fjordhagen / Døropnartenesta / Norddal kommune Hovudmålsetting: Folketalsauke i Norddal Delmålsetting 1: Å tiltrekkje seg fleire innbyggjarar til Norddal kommune og utvikle Norddal kommune til eit attraktivt lokalsamfunn gjennom langsiktig omdømmearbeid. Delmålsetting 2: Å få tilflyttarar og innbyggjarar til å bli verande i kommunen gjennom integrerings- og trivselstiltak. Med få unntak har Norddal kommune opplevd folketalsnedgang sidan 1970-talet. I kommuneplanen sin samfunnsdelplan vert det å snu folketalsnedgongen til ei positiv folketalsutvikling sett på ei av hovudutfordringane. Verdsarvstatus, nasjonalparkstatus og nasjonal turistveg gjennom kommunen har skapt optimisme når det gjeld næringsutvikling innanfor natur, kultur og helse. Vi ynskjer ved hjelp av målretta og langsiktig omdømmearbeid og døropnarteneste å bidra til folketalsauke i Norddal kommune. Ordførar, rådmann, næringssjef og leiar i driftsutvalet i kommunen deltok hausten 2010 på Omdømmeskolen til Distriktssenteret/KRD. Dette har gjeve kommunen verdifull kompetanse for å kunne satse målretta vidare på omdømmebygging. Gjennom to rapportar (Busettingsprosjektet 2007 og Rapport frå Utval for busetjing, rekruttering og kompetanseheving 2008) er konklusjonane at ein bør satse på å opprette ei døropnarteneste som får nye innbyggjarar til å kjenne seg velkomne og som koplar innflyttarar/innbyggjarar med arbeid, bustad og fritidsaktivitetar. Tiltak: Initiere og drive fram tiltak som bygg eit godt omdømme og stoltheit hjå innbyggjarane Halde kontakt med utflytta Norddalingar og Norddalingar under utdanning Ta personleg kontakt med alle innflyttarar og etablere kontakt Oppdatering av informasjon til innflyttarar, både skriftleg og på kommunen sine nettsider Organisere fadderordning / velkomstkomitèar i kvar bygd Jamlege informasjonsmøte/treff for innflyttarar med ulike tema ut frå deira eigne ønskje. Arrangere årlege treff for utflytta norddalingar og ungdom under utdanning Arrangere norskkurs årleg både for nybyrjarar og vidarekomne Arrangere guida bussturar rundt om i bygdene med gode guidar Skaffe, vedlikehalde og tilgjengeleggjere oversikt over ledige husvære til leige eller for sal, og stimulere til bustadbyggingsprosjekt. Skaffe, vedlikehalde og tilgjengeleggjere oversikt over ledige tomter Stimulere til utleige av ledige hus/småbruk/gardsbruk Skaffe, vedlikehalde og tilgjengeleggjere oversikt over ledige stillingar/arbeidskraftbehov Innhente erfaring og kunnskap frå andre liknande prosjekt og lære av dette undervegs 15

16 Tiltaksplan Tiltak 2011/2012 Kr Kr Prosjektleiing 100 % i 3 år til å sikre framdrift i arbeidet (inkl. sosiale kostnader m.v.) Delprosjekt 1 - Helse i friluft - Personar med nedsett funksjonsevne ut i naturen - Sentrumsløyper og hundremeterskogar - Tilrettelegge for friluftsliv generelt (informasjon, skilt, benkar m.v.) Delprosjekt 2 Formidling av verdsarven og naturverdiane til born og unge - Utarbeide fantasihistorie der ein vert kjent med natur- og kulturfigurar som høyrer heime i området vårt - Utvikle eigarskap til prosjektet gjennom samarbeid med skulane Delprosjekt 3 Naturen som rekreasjonsområde - Arrangere turar knytt opp mot ulike tema - Lage møteplassar i naturen der ein kan hente styrke og inspirasjon - Leggje til rette for born og funksjonshemma, jfr. første pkt under delprosjekt Delprosjekt 4 Samarbeidsplan / frivilligplan - Vidareutvikle samarbeidet med lag og organisasjonar - Utarbeide samarbeidsplan / frivilligplan i samarbeid med frivillige Delprosjekt 5 Kulturhistorie som identitetsskapar - Prosjektmedarbeidar 50 % stilling - Ivareta kulturarven, og bidra til verdiskaping i området - Skape gode formidlingskonsept - Få unge og eldre til å bli bevisst på den rike kulturhistoria gjennom ulike tiltak - Utnytte eldre som ressurs som kunnskapsformidlarar Delprosjekt 6 Kulturskulen som lokalt ressurssenter - Etablere interkommunalt samarbeid - Bli ein viktig ressurs for alle aldersgrupper, frå barnehage til pleie og omsorg og Muritunet - Samarbeide med lag og organisasjonar - Samarbeide med skulane for å realisere Skapande læring - Utvide kompetanseområdet til andre kulturfag. Delprosjekt 7 Kultur som behandlingsform - Prøve ut kultur som behandlingsform både i kommunen og på Muritunet - Vidareutvikle Den kulturelle spaserstokken - Bruke kulturskulen som ressurs, jfr. delmål 6 - Engasjere folk til å ta ansvar for eige liv, og bli meir aktive Delprosjekt 8 Frisklivssentral - Prosjektmedarbeider 20 % - Gjennomføre forprosjekt - Etablere samarbeid med Muritunet - Opprette Frisklivssentral Delprosjekt 9 Integrering og trivsel - Prosjektmedarbeider 40 % - Det er utarbeidd eigen handlingsplan for dette tiltaket, sjå vedlegg Sum Alle delprosjekta vil ha si eiga framdrift og finansiering. Den koordinerande prosjektleiaren er avgjerande å få på plass i dette arbeidet. Dei andre postane er samlepostar for heile prosjektområdet.

17 Nettverket til Norddal kommune Jeg vil male dagen blå (Ebba Munk) Jeg vil male dagen blå med en solskinnsstråle på, Velge lyset framfor skyggen, gi meg selv et dytt i ryggen, tro på lykken og på hyggen. Jeg vil male dagen blå. Jeg vil male dagen rød, se den siste rose blø. Jeg vil plukke kantareller, løvetann og revebjeller, leve i det nu som gjelder. Jeg vil male dagen rød. Jeg vil male dagen hvit. Glemme arbeidsdagens slit. Kjøpe franske anemoner, for de siste tjue kroner, lytte til Vivaldis toner. Jeg vil male dagen hvit. Jeg vil male dagen gul. Solen som en sommerfugl. Sette meg på mine hender alle regnværsdagers ender tankene mot mai jeg sender. jeg vil male dagen gul. Jeg vil male dagen grønn, dyp og kjølig flaskegrønn. Sette tente lys i staken, glemme rynker, dobbelthaker, fyre peisen når det klaker. Jeg vil male dagen grønn. Jeg vil male dagen lys. Gripe sjansen når den bys. Tro på lystseilas på fjorden, tro på frøet nedi jorden, heng november opp på snoren. Jeg vil male dagen lys. 17

18 Vedlegg 1 Kva har Norddal kommune i dag? Pleie og omsorg - Songstund (Bygdekvinnelaget) - Sittedans - Fredagskafe (Helselaga) - Musikkterapi (1/2 time per veke) - Kulturskulen - Arbeidsstove Kraftsenteret - eit aktivitetstilbod på dagtid for innbyggjarane i Norddal kommune - ein arena for menneske som treng eit tilpassa opplegg - Tur - Matlaging - Seniortreff - Handarbeid - Småbarnstreff - Frukostgruppe - Arbeidstrening i samarbeid med NAV - Arbeidsgruppe for personar med nedsett funksjonsevne - Tilrettelegging av tiltak for personar med nedsett funksjonsevne - Samarbeid med Valldal Skule om vaksenopplæringstiltak - Samarbeid med Verksemdsleiar, pleie og omsorg - Kontaktformidlar for sjølvhjelp i Norddal kommune - Samarbeid med psykiatrisk helsearbeidar - Deltaking i ansvarsgrupper - Plan om oppretting av dagtilbod for eldre på Kraftsenteret Frivilligsentralen Møteplass med kafe 3. dg. i veka for ALLE. Koordinator for Babysong Seniortreff Handarbeidstreff kvar fredag. Aktivitetsdag for personar med nedsett funksjonsevne. Seniorsurfdagen i september. Frivilligsentralen er hjelpekorps for Valldal Skulekorps Frivillige til Leksetid Valldal skule. Frivillig Bestemor. Kulturminnedagen i september. Frivilligsentralen hjelper lag og organisasjonar med marknadsføring av aktivitetar. Kontaktstad for Sjølvhjelp i Norddal kommune. Skyssordning fredagar til Kraftsenteret. Koordinator for DEN KULTURELLE SPARESTOKK Koordinerar og utarbeidar Kulturkalender for eldre. 18

19 God helse Vekas tur/kulturvandringar Organisert og annonsert tur med turleiar til ulike turmål i kommunen. Frå mai til august. Kulturminnedagen Kulturvandring i samarbeid med frivilligsentralen. Aktivitetsdag For personar med nedsett funksjonsevne. Årleg. Interkommunalt. Samarbeid med lokale lag og frivilligsentralen. Foreldretreff Samarbeid med helsestasjonen og frivilligsentralen. Barne- og ungdomsarbeid i Norddal Ung fredag For ungdom år. Ein fredag i månaden. Ungdomsrådet er arrangør i samarbeid med kyrkja. Ung helg Aktivitetshelg for ungdom år, ein gong i året. Ungdomsrådet er arrangør. Kulturdagen Aktivitetsdag for klasse. Ein gong i året. Arrangement i samarbeid med skulane. Ungdommens Kulturmønstring Kommunemønstring for barn og unge år. I samarbeid med 10. klasse Lag og organisasjonar Aktivitetane vil bli kartlagt og synleggjort gjennom frivilligplanen som skal utarbeidet. 19