Delt/kont hovedinstrumentlærere Handelshøyskolen BI Institutt for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delt/kont hovedinstrumentlærere Handelshøyskolen BI Institutt for"

Transkript

1 Norgesuniversitetet Søknadsskjema Søknadnr. [Fylles inn av saksbehandler NUV]/ Søkerinstitusjon/ansvarlig institusjon Norges musikkhøgskole 2. Prosjekttittel Musikalsk entreprenørskap mellom børs og katedral 3. Prosjektleder (med evt. vara eller annen kontaktperson) Navn e-post telefon Prosjektleder Åse Karin Hjelen Annen (sett inn tittel) 4. Fagmiljø og/eller enkeltpersoner fra både arbeidsliv eller utdanningssektor som er inkludert i prosjektet Institusjon/Foretak Avdeling Navn på person Rolle* Norges musikkhøgskole CEMPE (Senter for Ingrid M. Hanken Delt fremragende udanning i musikkutøving) Norges musikkhøgskole Fagseksjon for blåsere, Kjell Tore Innervik Delt harpe og slagverk Norges musikkhøgskole Fagseksjon for Morten Halle Delt improvisert musikk, jazz og folkemusikk Norges musikkhøgskole Fagseksjon for blåsere, Andreas Sønning Delt harpe og slagverk Norges musikkhøgskole Fagseksjon for Lisbeth Wathne Svinø Delt musikkpedagogikk og musikkterapi Norges musikkhøgskole Studieadministrasjonen Åse Karin Hjelen Kont Norges musikkhøgskole Diverse fagseksjoner Et antall Delt/kont hovedinstrumentlærere Handelshøyskolen BI Institutt for Sigrid Røyseng Kont kommunikasjon og kultur Handelshøyskolen BI Institutt for innovasjon Thomas Hoholm Delt og økonomisk organisering Handelshøyskolen BI Institutt for Christian Winther Farstad Delt - 1 -

2 kommunikasjon og kultur Universitetet i Oslo Institutt for Alexander Refsum Jensenius Kont musikkvitenskap Universitetet i Oslo Institutt for Kristian Nymoen Delt musikkvitenskap Alle institusjoner Studenter Delt Arbeidslivsrepresentanter Se punkt 14 Kons Kontakt (kont) = kontaktperson for fagmiljøet, der flere personer i fagmiljøet er inkludert i prosjektet og organisasjonen de tilhører er en aktiv deltager i/har eierskap til prosjektet. Deltager (delt) = Deltager fra fagmiljø/organisasjon der flere personer fra samme organisasjon er inkludert. Konsulent (kons) = frikjøpt/innleid konsulent tilhørende organisasjon/fagmiljø, der øvrige i organisasjon i liten eller ingen grad er inkludert i prosjektet. 5. Fagområde (kryss av for hva som er hovedinnretningen for prosjektet, samt inkluderte fagmiljø/fagområder) Primær Inkludert Humanistiske og estetiske fag Samfunnsfag og juridiske fag Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (inkludert matematikk) Helse-, sosial- og idrettsfag (inkludert medisin) Økonomiske og administrative fag Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Primærnæringsfag Annet (spesifiser): 6. Type utvikling (kryss av) Kompetanseutvikling (Ny)utvikling av studietilbud (Videre)utvikling av studietilbud 7. Målgruppe (stikkord: ordinære studenter, EVU eksternt, kompetanseheving internt) Den primære målgruppen for dette prosjektet er faglig personale ved de tre samarbeidende institusjonene, der målet er kompetanseutvikling. Den sekundære målgruppen er i denne sammenheng studentene ved de samarbeidende institusjonene, selv om de selvfølgelig er den endelige målgruppen for et videreutviklet studietilbud. 8. Kostnader/søknadssum og prosjektperiode Total kostnad for prosjektet Søknadssum Prosentandel egenfinansiering Kr ,- Kr ,- 44% - 2 -

3 Dato fra (dd.mm.åååå) Dato til (dd.mm.åååå) Prosjektperiode (fra til): Beskrivelse av prosjektet (Stikkord: (a) bakgrunn, (b) mål, (c) tiltak og (d) resultat/leveranse) Søknaden fremmes av Norges musikkhøgskole. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges musikkhøgskole (NMH), Institutt for musikkvitenskap (IMV) ved Universitetet i Oslo (UiO) og Handelshøyskolen BI. Bakgrunn: Musikkutdanningen befinner seg i et spenningsfelt mellom å utdanne profesjonsutøvere som har rene kunstprosjekter som sin primære motivasjon på den ene siden og profesjonsutøvere som i overveiende grad drives av en kommersiell motivasjon på den andre. Sagt med andre ord, musikkutdanningen befinner seg i spenningsfeltet mellom musikk som kunst og musikk som næring. Dette spenningsfeltet er en avgjørende forståelsesramme for dette prosjektet som skal bidra til økt kompetanse innen entreprenørskap og innovasjon. Ikke minst er dette en forståelsesramme som har betydning for når økonomiske strategier vanligvis gjør seg gjeldende. For musikeren som motiveres av det rene kunstprosjektet, vil økonomiske strategier ofte ikke komme på tale før i etterkant av den kunstneriske utviklingsog skaperprosessen. For musikeren med kommersielle motiver derimot vil økonomiske strategier være vesentlig også i den kunstneriske utviklings- og skaperprosessen. Et eller annet sted mellom de to ytterpunktene som skaper dette spenningsfeltet, vil antakelig de fleste musikkstudenter befinne seg. Selv om det er et spenningsfelt mellom den tradisjonelle kunstnerrollen og entreprenørrollen, finnes det noen interessante fellestrekk mellom dem. Ett slikt fellestrekk er at de begge gjerne forstås som risikotakere. Mange kunstnere høster anerkjennelse i kraft av å ha vært kompromissløse og risikovillige. Entreprenører har siden entreprenørskapsteorier ble lansert blitt karakterisert som risikovillige. Både for kunstnerne og entreprenøren er risiko forbundet med økonomi, men også med noe mer eksistensielt. Det er noe viktig som står på spill. Det er noe man vil (må!) skape. Det er interessant å merke seg at entreprenører ofte oppgir andre motiver enn de økonomiske når de snakker om sine virksomheter (jf. Olav R. Spilling; Entreprenørskap på norsk). Vi viser til NIFU-rapport 10/2014; Spill på flere strenger - kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk, som dokumenterer at arbeidsmarkedet i høyere grad enn for mange sammenlignbare utdanninger er frilansmarkedet. Å utruste studenter til å kunne møte dette markedet må derfor være en viktig oppgave for utdanningsinstitusjonene. Studentene ved NMH får pr i dag kjennskap til Entreprenørskap via de obligatoriske emnene Bransje, profesjon og identitet og deler av Musikkforståelse I på Bachelornivå, flere valgemner på både bachelor- og masternivå, samt videreutdanningene Administrasjon og ledelse og Kulturelt entreprenørskap. Ved UiO tilbys de to musikkemnene Musikklivet og musikkbransjen og På jobb i musikkfeltet, samt en rekke generelle entreprenørskapsemner hvor musikkstudentene møter studenter fra resten av universitetet. I tillegg er det et fokus på innovasjon i - 3 -

4 musikkteknologiemnene, særlig emnet Interaktiv musikk. Flere eksamensarbeider fra dette emnet har ledet til patentsøknader og oppstart av bedrifter. BI har siden 2004 hatt et bachelorprogram i kultur og ledelse, der spenningsfeltet mellom musikk som kunst og musikk som næring er en sentral tilnærming. Programmet består av særskilte programfag, ikke minst fem bransjeemner, som gir en innføring i ulike deler av kunst- og kulturlivet. To av disse emnene omfatter helt eller delvis musikk. Dette gjelder emnet Scenekunst og orkester som innbefatter den klassiske musikken og emnet Musikkbransjen som tar for seg populærmusikk. Bransjeemnene har et bransjefokus. Det legges vekt på å forstå strukturen og særegenhetene i verdikjedene i de ulike delene av kulturlivet. Programmet har også en rekke typiske BI-fag som markedsføring, organisasjon og ledelse, strategi og økonomifag. Utvikling av spesialisert fagkompetanse og målrettede studietilbud innenfor entreprenørskap og innovasjon er selvsagt viktig, men det er vel så viktig å forankre den tenkning omkring yrkesrolle og arbeidsmarked som entreprenørskap og innovasjon representerer i institusjonen og studiene som helhet. Musikkhøgskolen har erfart at ikke minst hovedinstrumentlærerne og hovedinstrumentrelaterte fag vil være helt sentrale bærebjelker for å utvikle studentenes entreprenørielle og innovative holdninger og kompetanser. Det er gjennom disse lærerne og i disse fagene studentene i stor grad utvikler sin forståelse av framtidig yrkesrolle og arbeidsmarked. Ergo må kompetanse- og fagutvikling knyttes spesielt opp mot disse lærergruppene, i et samspill med spesialiserte faglærere i de særskilte entreprenørskapsemnene. Mål: Både NMH og IMV har for lengst etablert både obligatoriske og valgfrie studietilbud i entreprenørskap for sine studenter. Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en sterkere integrasjon mellom entreprenørskaps- og innovasjonstenkning som studentene til nå er tilbudt gjennom separate emnetilbud, og de ordinære og viktige kunstneriske/faglige hovedemnene i studiene. På denne måten vil vi løfte tenkningen om entreprenørskap i musikk til et nytt nivå og utfordre de innebygde motsetningene som naturlig ligger i spenningsfeltet mellom kunstneriske prosesser og mål og de mer kommersielle hensyn som de fleste studenter vil møte i sitt yrkesliv. Entreprenørskaps- og innovasjonsfeltet tilbyr en rekke modeller som i mange sammenhenger brukes som oppskrifter for å lykkes med forretningsdrift. Organisasjonsforskning har imidlertid med stor kraft vist hvordan slike organisasjonsoppskrifter sjelden kan overføres direkte til nye felter. De må oversettes og tilpasses det spesifikke feltet hvor de skal gjøre sin nytte. Man må stille spørsmålet: Er dette en hensiktsmessig modell i denne sammenhengen, eventuelt på hvilken måte? En viktig målsetting for prosjektet er derfor å utforske mulige modeller for entreprenørskap og innovasjon for ulike deler av og sjangre innen musikklivet. Dette vil i neste runde kunne bidra til at entreprenørskap og innovasjon kan implementeres på en mer treffsikker måte i studietilbudet, og fungere som integrerende elementer i en profesjonsforståelse og utøvelse som musiker allerede i studiet. Entreprenørskap og innovasjon må veves inn i hele utdanningen og prege ens forståelse av hvem man er og ønsker å være som yrkesutøver. For BI vil samarbeidet kunne øke bransjeforståelsen og -koblingen. Det vil dessuten bidra til - 4 -

5 at den faglige forståelsen av ulike organisasjonsmodeller og modeller for entreprenørskap og innovasjon kommer i dialog med en av de største delene av det profesjonelle kulturlivet. Musikkhøgskolen og UiO vil gjennom samarbeidet kunne utvikle sin kompetanse på organisasjonsmodeller, entreprenørskap og innovasjon uten at dette nødvendigvis går på bekostning av kunstnerisk integritet. Et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, UiO og Musikkhøgskolen om kompetanseheving og -utvikling innen entreprenørskap og innovasjon i musikkbransjen vil på denne måten åpenbart kunne styrke alle de tre institusjonenes studietilbud. Tiltak: Gjennomføringen er først og fremst tenkt som en serie samlinger og workshops for utvalgte masterstudenter og lærere tilknyttet disse. Slik kan vi skape arenaer for utforskning av ulike modeller og teorier fra entreprenørskaps- og innovasjonsfeltet og hvor disse går i dialog med de konkrete erfaringene og praksisene som eksisterer i ulike deler av musikkbransjen. Begrepene innovasjon og entreprenørskap er langt fra entydige og blir av ulike aktører ladet på forskjellig vis, noe som bl.a. har sammenheng med ulike oppfatninger av musikkens og musikerens rolle. Slike grunnlagsdiskusjoner må være en vesentlig del av samlingene, og vi ønsker å starte med en samling for de faglige deltakerne i prosjektet der man tilnærmer seg hverandre og diskuterer grunnlagsproblematikken. Dette følges opp med en heldags workshop for alle deltakere, (faglige og studenter), der man starter dagen med en generell del med presentasjon og kommentering av hverandres prosjekter, for deretter å deles inn i etter sjanger sammen med ekstern foreleser fra arbeidslivssiden (se punkt 14). Det arrangeres også en heldags workshop ved slutten av vårsemesteret hvert av de to årene prosjektet varer. Workshopene er tenkt som praktiske piloter med studenter som metode og trigger for kompetanseutvikling hos lærerne med deltakere fra både BI og IMV. Dette kan åpne opp for helt nye perspektiver. Det faglige personalet er i dette pilotprosjektet deretter tenkt som veileder/rådgivere etter behov for hverandre eller hverandres studenter (på tvers av institusjoner) i tillegg til sine egne. Dette foregår ved samarbeid i mindre kollokvier med minimum den som har fått veiledningsansvar for vedkommendes student og faglærer til den vedkommende har fått veilederansvar for. Disse møtes både med og uten studenter, i større og mindre fora. Den individuelle oppfølgingen av den enkelte musikkstudent vil i hovedsak skje som en del av den ukentlige hovedinstrumentundervisingen av hovedinstrumentlærer (som er deltaker i prosjektet). Studenter fra IMV og BI vil være mer teoretisk forankret, og ikke ha samme behov for personlig oppfølging utover ordinær veiledning. Resultat/leveranse: Den endelige rapporten vil kunne brukes i det videre arbeidet under for eksempel fagdager og seminarer for hele det faglige personalet ved NMH med entreprenørskap og innovasjon som tema, og også som pensumlitteratur inn i utdanningene ved de ulike samarbeidsinstitusjonene og ved andre musikkutdanningsinstitusjoner. Kunnskapen og erfaringene som gjøres i prosjektet vil kunne brukes i den årlige revideringen - 5 -

6 av studieplanene og også medføre utvikling av nye emner/emnebeskrivelser. Studieplanutvikling vil imidlertid skje etter prosjektslutt innenfor institusjonenes ordinære budsjettrammer og er ikke medregnet her. Norges musikkhøgskole samarbeider allerede med IMV om valgemner og veiledning, og er i ferd med å utarbeide en erfaringsbasert master i kulturledelse i samarbeid med BI. Dette prosjektet vil medføre til enda tettere samarbeidet mellom fagmiljøene i de tre utdanningsinstitusjonene og en bredere tverrfaglig kompetanse. Vi henviser også til punkt 14 der vi beskriver hvordan vi kan samarbeide med andre norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr utøvende musikkutdanning gjennom RUM. Prosjektperioden avsluttes med en dagskonferanse for alle musikkutdanningsinstitusjoner i Norge der erfaringene fra prosjektet deles. Det bør også vurderes om musikkutdanningsinstitusjoner fra andre Nordiske land skal inviteres. Dette prosjektet er viktig fordi/som (1-2 setninger): Dette prosjektet er viktig fordi det vil utvikle en sterkere integrasjon mellom, på den ene siden entreprenørskaps- og innovasjonstenkning som studentene til nå er tilbudt gjennom separate emnetilbud, og, på den andre siden, de ordinære og viktige kunstneriske/faglige hovedemnene i musikkstudiene. På denne måten vil vi løfte tenkningen om entreprenørskap i musikk til et nytt nivå og utfordre de innebygde motsetningene som naturlig ligger i spenningsfeltet mellom kunstneriske prosesser og mål og de mer kommersielle hensyn som de fleste studenter vil møte i sitt yrkesliv, samtidig som vi utfordrer fagmiljøene som har ansvar for de ulike emnene til å ta ansvar for å utvikle en mer integrert tilnærming. 10. Overføringsverdi: På hvilken måte har utviklingsarbeidets resultater overføringsverdi til andre institusjoner og fagmiljø? Det ligger en betydelig overføringsverdi mellom ulike fagmiljøer i sammensetningen av prosjektgruppen, som vil dekke hele bredden av faglig personale - fra de som har ansvar for entreprenørskapsutdanning til de som har ansvar for utvikling av den kunstneriske kompetansen til studentene. Resultatene vil ha overføringsverdi til all annen norsk musikkutdanning. Gjennom Råd for utøvende musikkutdanning (RUM) har NMH en god innfallsport til å diskutere og dele resultatet fra prosjektet med andre utøvende musikkutdanningsinstitusjoner i Norge. Vi har god grunn til å tro at resultatene fra prosjektet også kan ha overføringsverdi til andre kunst- og kreative utdanninger. Ikke minst vil det har stor overføringsverdi til studietilbud innen kulturledelse. 11. Dokumentering og deling: På hvilken måte vil utviklingsarbeidet bli dokumentert, og gjort tilgjengelig for andre relevante aktører? NMH har status som SFU (Senter for fremragende utdanning), og ett av de tre - 6 -

7 satsingsområdene for CEMPE (Centre of Excellence in Music Performance Education) er nettopp forberedelse for yrkeslivet. Senterstatusen innebærer også en forpliktelse for kunnskapsdeling og spredning, og prosjektresultatet foreslås dokumentert i rapportform hvor ulike modeller presenteres i den spesifikke konteksten som musikkbransjen er. Som et ledd i kompetansedelingen er det også naturlig å arrangere en sluttkonferanse som presentert i punkt 9, under resultat/leveranse. Det vil også være naturlig å knytte seg opp mot Kunsthøgskolen i Oslo sitt prosjekt Entreprenørskap i kunst og design som fikk støtte fra Norgesuniversitetet i De har etablert en nettside (http://ekd.khio.no) som en del av prosjektet der det vil være aktuelt å publisere de funn man gjør i prosjektet, både underveis og det endelige resultatet. 12. Styrking av fagmiljø: Beskrivelse av hvordan prosjektets aktiviteter bidrar til varig styrking av de deltakende fagmiljøenes kompetanse på entreprenørskap og innovasjon i utdanningen. Vi har tidligere erfart at piloter der faglig ansatte utvikler nye undervisingsmetoder/ innfallsvinkler som gir gode resultater og spredning av denne kunnskapen, har ført til at flere av det faglige personalet har endret sin undervisning inspirert av ny kunnskap og erfaring. Ett eksempel på dette er reorganisering av en-til-en undervising i hovedinstrument ved NMH til også å inkludere gruppeundervisning i ulike varianter. Vi har derfor grunn til å tro at ved å knytte fokuset på entreprenøriell kunnskap og bevissthet til hovedinstrumentundervisingen, vil stadig flere naturlig ta dette inn i sitt undervisingsopplegg. I manges tilfelle vil kompetanseutviklingen dreie seg like mye om bevisstgjøring og konkretisering av egne erfaringer som å tilegne seg ny kunnskap. Den praksisnære tilnærmingen til entreprenørskap og innovasjon i dette prosjektet vil på samme måte kunne sikre at prosjektet ikke blir utvendig i forhold til den undervisingen det faglige personalet skal gi, men ha en reell mulighet til å bli en naturlig del av undervisingshverdagen for stadig flere. Dette gjelder for alle de tre involverte utdanningsinstitusjonene. 13. Prosjektets samarbeidsopplegg: Beskriv utviklingsarbeidets samarbeidsopplegg i forhold til: Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner Samarbeid med arbeids- og næringsliv Tverrfaglighet gjennom samarbeid mellom avdelinger og fakulteter og /eller samarbeide mellom to eller flere utdanningsinstitusjoner Beskrivelsen bør inneholde deltagende parter, roller, oppgaver og mulige gevinster. Minimum to av disse underpunktene bør være inkludert og beskrevet. Samarbeidsopplegget gjelder i utgangspunktet et tverrfaglig samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner (musikk og økonomisk/administrativt), men som igjen gir grunnlag for videre samarbeid med utdanningsinstitusjoner som tilbyr utøvende musikkutdanning. I tillegg ønsker vi å trekke inn ressurspersoner fra arbeids- og næringsliv i form av innspill - 7 -

8 underveis. I tabellform ser det slik ut: Deltagende part rolle Oppgaver Mulige gevinster for deltaker Prosjektleder fra NMH Faglig personale ved NMH og IMV Antall: Faglig personale ved BI Antall: 3 Studenter fra NMH, IMV og BI Antall: Personer fra nærings-, arbeidsog kulturlivet med høy kompetanse innen sitt spesielle fagområde Antall: 3 Koordinere, ha faglig ansvar for prosjektet -Koordinere involverte parter. - Ansvar for å bygge opp det faglige programmet både for studenter og de faglig ansatte i alle involverte institusjoner Deltaker i prosjektet -Delta på samlinger. -Være mentor/ veileder. -Bidra med fagkunnskap på sitt felt inn i prosjektet. -Spre kunnskap til øvrige fagpersonale ved egen institusjon Deltaker i prosjektet -Delta på samlinger. -Være mentor/ veileder - Bidra med fagkunnskap på sitt felt inn i prosjektet. -Spre kunnskap til øvrige fagpersonale ved egen institusjon Deltakere i prosjektet Foredrags- og/eller workshopsholder -Delta på samlinger -Jobbe med veileder/oppgaver mellom samlingene Undervise og veilede på samlingene -Økt nettverk -Få oversikt over senterets/skolens øvrige aktiviteter innenfor feltet. - Økt kunnskap -Økt kompetanse i organisasjonsmodeller, entreprenørskap og innovasjon -Økt nettverk -Økt kompetanse på bransjeforståelse og -kobling. -Økt nettverk -Stort faglig utbytte -Økt nettverk -Personlig vekst -Økt eierskap til egen arbeidssituasjon -Få kunnskap om og kontakt med dagens/morgendagens utøvere

9 14. Prosjektets forankring: Gi en kort beskrivelse av søkerinstitusjonens langsiktige mål for arbeidet med entreprenørskap, forankret i institusjonens strategier og planer prosjektets relasjon til institusjonens arbeid med implementering av kvalifikasjonsrammeverket evt. generelt tverrfaglig samarbeid internt, samarbeid med andre institusjoner og samarbeid med arbeids- og næringsliv. NMHs langsiktige mål for arbeidet med entreprenørskap, forankret i institusjonens strategier og planer gjennom lengre tid: - Komité for musikkformidling og entreprenørskap definerte entreprenørskap som overskrift for en samling verktøy en kan benytte for å gjennomføre prosjekter enten det handler om personlig utvikling, realisering av kunstneriske prosjekter eller forretningsutvikling. - Utviklingsprosjekt nr. 7 ved CEMPE (Centre of Excellence in Music Performance Education ved Norges musikkhøgskole), beskriver at senteret skal Utvikle studiemoduler som gir studentene en kunnskapsbase for en frilanskarriere hvor de er sine egne managere, samt hjelpe studentene til å utvikle nettverk og stimulere til innovative ideer og prosjekter for å kunne møte nye publikumsgrupper på nye arenaer. En av hovedmålsetning er å forberede studentene på å kunne fungere proaktivt i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring. - De siste årene har flere lærere ved skolen arbeidet med fag som kan relateres til entreprenørskap. Både via valgemner, videreutdanning (se punkt 9 under bakgrunn ) og EU-prosjekt. - I strategisk plan uttrykkes det at skolen skal utvikle kvalifikasjoner for entreprenørskap. I arbeidet med ny strategisk plan fra 2015 er det pr i dag bl.a. foreslått et tiltak om å vektlegge entreprenørskap og kontakten med arbeidslivet i form av å a) Integrere entreprenørskap tidlig og i flere emner, og gjennom konserter og innspillinger, b) Øke kontakten med arbeidslivet, og øke samarbeid om videreutvikling av profesjonsstudiene, c) Øke forventninger til prosjektbeskrivelse og øke støtte i prosjektutvikling samt d) Utvikle kulturpådriveren i studenten. Prosjektets relasjon til institusjonens arbeid med implementering av kvalifikasjonsrammeverket: - Studenter som startet ved NMH høsten 2013 skal ha emnet Bransje, profesjon og identitet i 4. studieår i Bachelor-studiet. - Masterstudenter har emnet Musikken i perspektiv som obligatorisk emne hele første studieår. Dette emnet skal sette studenten i stand til å plassere seg som musiker i en større kunstnerisk sammenheng. - Prosjektet vil på sikt kunne bidra til å styrke studentenes evne til å nå målsetningen i emnet masterarbeid spesielt. Masterarbeidet ved NMH er utvikling i hovedinstrument. Målsetningen med emnet masterarbeid er bl.a. å vise kunstnerisk integritet og modenhet i den musikalske formidlingen av masterarbeidet, ha opparbeidet en tydelig profil, kunne artikulere og drøfte problemstillinger i eget kunstnerisk prosjekt og kunne initiere, utvikle, gjennomføre og lede et kunstnerisk - 9 -

10 prosjekt. Evt. generelt tverrfaglig samarbeid internt, samarbeid med andre institusjoner og samarbeid med arbeids- og næringsliv - Det faglige personalet vil være knyttet til ulike fagseksjoner og ulike sjangere. (klassisk, jazz og folkemusikk) - For samarbeid med andre institusjoner, se punkt 4. Andre potensielle samarbeidsinstitusjoner er RUM-institusjoner: Universitetet i Bergen (Griegakademiet Institutt for musikk), Universitetet i Stavanger (Institutt for musikk og dans) Universitetet i Agder (Institutt for musikk) NTNU (Institutt for musikk) Universitetet i Tromsø (Musikkonservatoriet) Barratt Dues musikkinstitutt Kunsthøgskolen i Oslo - Vi har allerede et etablert samarbeid med flere aktører i arbeidslivet. Disse ønsker vi å trekke inn i prosjektet som eksterne aktører/ foredragsholdere/ rådgivere. Eksempler på disse er (listen er ikke uttømmende): Rikskonsertene Victoria Nasjonal jazzscene Riksscenen for folkemusikk Den norske opera og ballett Ungt entreprenørskap Music Norway 15. Plan, budsjett, kostnader og finansiering: (Budsjettskjema i excelformat skal benyttes til budsjettet, og kan benyttes for plan dersom ønskelig. Plan limes inn som eget ark i excelfilen ved behov.) 15. a. Plan: Redegjør for fremdrift, aktiviteter og milepæler. Fremdriftsplan for de ulike aktivitetene er lagt ved i budsjettskjemaet på eget ark. Beskrivelse av de ulike aktivitetene finnes under tiltak og resultat/leveranse i punkt b. Budsjett: Se eget budsjettskjema