Delt/kont hovedinstrumentlærere Handelshøyskolen BI Institutt for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delt/kont hovedinstrumentlærere Handelshøyskolen BI Institutt for"

Transkript

1 Norgesuniversitetet Søknadsskjema Søknadnr. [Fylles inn av saksbehandler NUV]/ Søkerinstitusjon/ansvarlig institusjon Norges musikkhøgskole 2. Prosjekttittel Musikalsk entreprenørskap mellom børs og katedral 3. Prosjektleder (med evt. vara eller annen kontaktperson) Navn e-post telefon Prosjektleder Åse Karin Hjelen Annen (sett inn tittel) 4. Fagmiljø og/eller enkeltpersoner fra både arbeidsliv eller utdanningssektor som er inkludert i prosjektet Institusjon/Foretak Avdeling Navn på person Rolle* Norges musikkhøgskole CEMPE (Senter for Ingrid M. Hanken Delt fremragende udanning i musikkutøving) Norges musikkhøgskole Fagseksjon for blåsere, Kjell Tore Innervik Delt harpe og slagverk Norges musikkhøgskole Fagseksjon for Morten Halle Delt improvisert musikk, jazz og folkemusikk Norges musikkhøgskole Fagseksjon for blåsere, Andreas Sønning Delt harpe og slagverk Norges musikkhøgskole Fagseksjon for Lisbeth Wathne Svinø Delt musikkpedagogikk og musikkterapi Norges musikkhøgskole Studieadministrasjonen Åse Karin Hjelen Kont Norges musikkhøgskole Diverse fagseksjoner Et antall Delt/kont hovedinstrumentlærere Handelshøyskolen BI Institutt for Sigrid Røyseng Kont kommunikasjon og kultur Handelshøyskolen BI Institutt for innovasjon Thomas Hoholm Delt og økonomisk organisering Handelshøyskolen BI Institutt for Christian Winther Farstad Delt - 1 -

2 kommunikasjon og kultur Universitetet i Oslo Institutt for Alexander Refsum Jensenius Kont musikkvitenskap Universitetet i Oslo Institutt for Kristian Nymoen Delt musikkvitenskap Alle institusjoner Studenter Delt Arbeidslivsrepresentanter Se punkt 14 Kons Kontakt (kont) = kontaktperson for fagmiljøet, der flere personer i fagmiljøet er inkludert i prosjektet og organisasjonen de tilhører er en aktiv deltager i/har eierskap til prosjektet. Deltager (delt) = Deltager fra fagmiljø/organisasjon der flere personer fra samme organisasjon er inkludert. Konsulent (kons) = frikjøpt/innleid konsulent tilhørende organisasjon/fagmiljø, der øvrige i organisasjon i liten eller ingen grad er inkludert i prosjektet. 5. Fagområde (kryss av for hva som er hovedinnretningen for prosjektet, samt inkluderte fagmiljø/fagområder) Primær Inkludert Humanistiske og estetiske fag Samfunnsfag og juridiske fag Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (inkludert matematikk) Helse-, sosial- og idrettsfag (inkludert medisin) Økonomiske og administrative fag Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Primærnæringsfag Annet (spesifiser): 6. Type utvikling (kryss av) Kompetanseutvikling (Ny)utvikling av studietilbud (Videre)utvikling av studietilbud 7. Målgruppe (stikkord: ordinære studenter, EVU eksternt, kompetanseheving internt) Den primære målgruppen for dette prosjektet er faglig personale ved de tre samarbeidende institusjonene, der målet er kompetanseutvikling. Den sekundære målgruppen er i denne sammenheng studentene ved de samarbeidende institusjonene, selv om de selvfølgelig er den endelige målgruppen for et videreutviklet studietilbud. 8. Kostnader/søknadssum og prosjektperiode Total kostnad for prosjektet Søknadssum Prosentandel egenfinansiering Kr ,- Kr ,- 44% - 2 -

3 Dato fra (dd.mm.åååå) Dato til (dd.mm.åååå) Prosjektperiode (fra til): Beskrivelse av prosjektet (Stikkord: (a) bakgrunn, (b) mål, (c) tiltak og (d) resultat/leveranse) Søknaden fremmes av Norges musikkhøgskole. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges musikkhøgskole (NMH), Institutt for musikkvitenskap (IMV) ved Universitetet i Oslo (UiO) og Handelshøyskolen BI. Bakgrunn: Musikkutdanningen befinner seg i et spenningsfelt mellom å utdanne profesjonsutøvere som har rene kunstprosjekter som sin primære motivasjon på den ene siden og profesjonsutøvere som i overveiende grad drives av en kommersiell motivasjon på den andre. Sagt med andre ord, musikkutdanningen befinner seg i spenningsfeltet mellom musikk som kunst og musikk som næring. Dette spenningsfeltet er en avgjørende forståelsesramme for dette prosjektet som skal bidra til økt kompetanse innen entreprenørskap og innovasjon. Ikke minst er dette en forståelsesramme som har betydning for når økonomiske strategier vanligvis gjør seg gjeldende. For musikeren som motiveres av det rene kunstprosjektet, vil økonomiske strategier ofte ikke komme på tale før i etterkant av den kunstneriske utviklingsog skaperprosessen. For musikeren med kommersielle motiver derimot vil økonomiske strategier være vesentlig også i den kunstneriske utviklings- og skaperprosessen. Et eller annet sted mellom de to ytterpunktene som skaper dette spenningsfeltet, vil antakelig de fleste musikkstudenter befinne seg. Selv om det er et spenningsfelt mellom den tradisjonelle kunstnerrollen og entreprenørrollen, finnes det noen interessante fellestrekk mellom dem. Ett slikt fellestrekk er at de begge gjerne forstås som risikotakere. Mange kunstnere høster anerkjennelse i kraft av å ha vært kompromissløse og risikovillige. Entreprenører har siden entreprenørskapsteorier ble lansert blitt karakterisert som risikovillige. Både for kunstnerne og entreprenøren er risiko forbundet med økonomi, men også med noe mer eksistensielt. Det er noe viktig som står på spill. Det er noe man vil (må!) skape. Det er interessant å merke seg at entreprenører ofte oppgir andre motiver enn de økonomiske når de snakker om sine virksomheter (jf. Olav R. Spilling; Entreprenørskap på norsk). Vi viser til NIFU-rapport 10/2014; Spill på flere strenger - kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk, som dokumenterer at arbeidsmarkedet i høyere grad enn for mange sammenlignbare utdanninger er frilansmarkedet. Å utruste studenter til å kunne møte dette markedet må derfor være en viktig oppgave for utdanningsinstitusjonene. Studentene ved NMH får pr i dag kjennskap til Entreprenørskap via de obligatoriske emnene Bransje, profesjon og identitet og deler av Musikkforståelse I på Bachelornivå, flere valgemner på både bachelor- og masternivå, samt videreutdanningene Administrasjon og ledelse og Kulturelt entreprenørskap. Ved UiO tilbys de to musikkemnene Musikklivet og musikkbransjen og På jobb i musikkfeltet, samt en rekke generelle entreprenørskapsemner hvor musikkstudentene møter studenter fra resten av universitetet. I tillegg er det et fokus på innovasjon i - 3 -

4 musikkteknologiemnene, særlig emnet Interaktiv musikk. Flere eksamensarbeider fra dette emnet har ledet til patentsøknader og oppstart av bedrifter. BI har siden 2004 hatt et bachelorprogram i kultur og ledelse, der spenningsfeltet mellom musikk som kunst og musikk som næring er en sentral tilnærming. Programmet består av særskilte programfag, ikke minst fem bransjeemner, som gir en innføring i ulike deler av kunst- og kulturlivet. To av disse emnene omfatter helt eller delvis musikk. Dette gjelder emnet Scenekunst og orkester som innbefatter den klassiske musikken og emnet Musikkbransjen som tar for seg populærmusikk. Bransjeemnene har et bransjefokus. Det legges vekt på å forstå strukturen og særegenhetene i verdikjedene i de ulike delene av kulturlivet. Programmet har også en rekke typiske BI-fag som markedsføring, organisasjon og ledelse, strategi og økonomifag. Utvikling av spesialisert fagkompetanse og målrettede studietilbud innenfor entreprenørskap og innovasjon er selvsagt viktig, men det er vel så viktig å forankre den tenkning omkring yrkesrolle og arbeidsmarked som entreprenørskap og innovasjon representerer i institusjonen og studiene som helhet. Musikkhøgskolen har erfart at ikke minst hovedinstrumentlærerne og hovedinstrumentrelaterte fag vil være helt sentrale bærebjelker for å utvikle studentenes entreprenørielle og innovative holdninger og kompetanser. Det er gjennom disse lærerne og i disse fagene studentene i stor grad utvikler sin forståelse av framtidig yrkesrolle og arbeidsmarked. Ergo må kompetanse- og fagutvikling knyttes spesielt opp mot disse lærergruppene, i et samspill med spesialiserte faglærere i de særskilte entreprenørskapsemnene. Mål: Både NMH og IMV har for lengst etablert både obligatoriske og valgfrie studietilbud i entreprenørskap for sine studenter. Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en sterkere integrasjon mellom entreprenørskaps- og innovasjonstenkning som studentene til nå er tilbudt gjennom separate emnetilbud, og de ordinære og viktige kunstneriske/faglige hovedemnene i studiene. På denne måten vil vi løfte tenkningen om entreprenørskap i musikk til et nytt nivå og utfordre de innebygde motsetningene som naturlig ligger i spenningsfeltet mellom kunstneriske prosesser og mål og de mer kommersielle hensyn som de fleste studenter vil møte i sitt yrkesliv. Entreprenørskaps- og innovasjonsfeltet tilbyr en rekke modeller som i mange sammenhenger brukes som oppskrifter for å lykkes med forretningsdrift. Organisasjonsforskning har imidlertid med stor kraft vist hvordan slike organisasjonsoppskrifter sjelden kan overføres direkte til nye felter. De må oversettes og tilpasses det spesifikke feltet hvor de skal gjøre sin nytte. Man må stille spørsmålet: Er dette en hensiktsmessig modell i denne sammenhengen, eventuelt på hvilken måte? En viktig målsetting for prosjektet er derfor å utforske mulige modeller for entreprenørskap og innovasjon for ulike deler av og sjangre innen musikklivet. Dette vil i neste runde kunne bidra til at entreprenørskap og innovasjon kan implementeres på en mer treffsikker måte i studietilbudet, og fungere som integrerende elementer i en profesjonsforståelse og utøvelse som musiker allerede i studiet. Entreprenørskap og innovasjon må veves inn i hele utdanningen og prege ens forståelse av hvem man er og ønsker å være som yrkesutøver. For BI vil samarbeidet kunne øke bransjeforståelsen og -koblingen. Det vil dessuten bidra til - 4 -

5 at den faglige forståelsen av ulike organisasjonsmodeller og modeller for entreprenørskap og innovasjon kommer i dialog med en av de største delene av det profesjonelle kulturlivet. Musikkhøgskolen og UiO vil gjennom samarbeidet kunne utvikle sin kompetanse på organisasjonsmodeller, entreprenørskap og innovasjon uten at dette nødvendigvis går på bekostning av kunstnerisk integritet. Et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, UiO og Musikkhøgskolen om kompetanseheving og -utvikling innen entreprenørskap og innovasjon i musikkbransjen vil på denne måten åpenbart kunne styrke alle de tre institusjonenes studietilbud. Tiltak: Gjennomføringen er først og fremst tenkt som en serie samlinger og workshops for utvalgte masterstudenter og lærere tilknyttet disse. Slik kan vi skape arenaer for utforskning av ulike modeller og teorier fra entreprenørskaps- og innovasjonsfeltet og hvor disse går i dialog med de konkrete erfaringene og praksisene som eksisterer i ulike deler av musikkbransjen. Begrepene innovasjon og entreprenørskap er langt fra entydige og blir av ulike aktører ladet på forskjellig vis, noe som bl.a. har sammenheng med ulike oppfatninger av musikkens og musikerens rolle. Slike grunnlagsdiskusjoner må være en vesentlig del av samlingene, og vi ønsker å starte med en samling for de faglige deltakerne i prosjektet der man tilnærmer seg hverandre og diskuterer grunnlagsproblematikken. Dette følges opp med en heldags workshop for alle deltakere, (faglige og studenter), der man starter dagen med en generell del med presentasjon og kommentering av hverandres prosjekter, for deretter å deles inn i etter sjanger sammen med ekstern foreleser fra arbeidslivssiden (se punkt 14). Det arrangeres også en heldags workshop ved slutten av vårsemesteret hvert av de to årene prosjektet varer. Workshopene er tenkt som praktiske piloter med studenter som metode og trigger for kompetanseutvikling hos lærerne med deltakere fra både BI og IMV. Dette kan åpne opp for helt nye perspektiver. Det faglige personalet er i dette pilotprosjektet deretter tenkt som veileder/rådgivere etter behov for hverandre eller hverandres studenter (på tvers av institusjoner) i tillegg til sine egne. Dette foregår ved samarbeid i mindre kollokvier med minimum den som har fått veiledningsansvar for vedkommendes student og faglærer til den vedkommende har fått veilederansvar for. Disse møtes både med og uten studenter, i større og mindre fora. Den individuelle oppfølgingen av den enkelte musikkstudent vil i hovedsak skje som en del av den ukentlige hovedinstrumentundervisingen av hovedinstrumentlærer (som er deltaker i prosjektet). Studenter fra IMV og BI vil være mer teoretisk forankret, og ikke ha samme behov for personlig oppfølging utover ordinær veiledning. Resultat/leveranse: Den endelige rapporten vil kunne brukes i det videre arbeidet under for eksempel fagdager og seminarer for hele det faglige personalet ved NMH med entreprenørskap og innovasjon som tema, og også som pensumlitteratur inn i utdanningene ved de ulike samarbeidsinstitusjonene og ved andre musikkutdanningsinstitusjoner. Kunnskapen og erfaringene som gjøres i prosjektet vil kunne brukes i den årlige revideringen - 5 -

6 av studieplanene og også medføre utvikling av nye emner/emnebeskrivelser. Studieplanutvikling vil imidlertid skje etter prosjektslutt innenfor institusjonenes ordinære budsjettrammer og er ikke medregnet her. Norges musikkhøgskole samarbeider allerede med IMV om valgemner og veiledning, og er i ferd med å utarbeide en erfaringsbasert master i kulturledelse i samarbeid med BI. Dette prosjektet vil medføre til enda tettere samarbeidet mellom fagmiljøene i de tre utdanningsinstitusjonene og en bredere tverrfaglig kompetanse. Vi henviser også til punkt 14 der vi beskriver hvordan vi kan samarbeide med andre norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr utøvende musikkutdanning gjennom RUM. Prosjektperioden avsluttes med en dagskonferanse for alle musikkutdanningsinstitusjoner i Norge der erfaringene fra prosjektet deles. Det bør også vurderes om musikkutdanningsinstitusjoner fra andre Nordiske land skal inviteres. Dette prosjektet er viktig fordi/som (1-2 setninger): Dette prosjektet er viktig fordi det vil utvikle en sterkere integrasjon mellom, på den ene siden entreprenørskaps- og innovasjonstenkning som studentene til nå er tilbudt gjennom separate emnetilbud, og, på den andre siden, de ordinære og viktige kunstneriske/faglige hovedemnene i musikkstudiene. På denne måten vil vi løfte tenkningen om entreprenørskap i musikk til et nytt nivå og utfordre de innebygde motsetningene som naturlig ligger i spenningsfeltet mellom kunstneriske prosesser og mål og de mer kommersielle hensyn som de fleste studenter vil møte i sitt yrkesliv, samtidig som vi utfordrer fagmiljøene som har ansvar for de ulike emnene til å ta ansvar for å utvikle en mer integrert tilnærming. 10. Overføringsverdi: På hvilken måte har utviklingsarbeidets resultater overføringsverdi til andre institusjoner og fagmiljø? Det ligger en betydelig overføringsverdi mellom ulike fagmiljøer i sammensetningen av prosjektgruppen, som vil dekke hele bredden av faglig personale - fra de som har ansvar for entreprenørskapsutdanning til de som har ansvar for utvikling av den kunstneriske kompetansen til studentene. Resultatene vil ha overføringsverdi til all annen norsk musikkutdanning. Gjennom Råd for utøvende musikkutdanning (RUM) har NMH en god innfallsport til å diskutere og dele resultatet fra prosjektet med andre utøvende musikkutdanningsinstitusjoner i Norge. Vi har god grunn til å tro at resultatene fra prosjektet også kan ha overføringsverdi til andre kunst- og kreative utdanninger. Ikke minst vil det har stor overføringsverdi til studietilbud innen kulturledelse. 11. Dokumentering og deling: På hvilken måte vil utviklingsarbeidet bli dokumentert, og gjort tilgjengelig for andre relevante aktører? NMH har status som SFU (Senter for fremragende utdanning), og ett av de tre - 6 -

7 satsingsområdene for CEMPE (Centre of Excellence in Music Performance Education) er nettopp forberedelse for yrkeslivet. Senterstatusen innebærer også en forpliktelse for kunnskapsdeling og spredning, og prosjektresultatet foreslås dokumentert i rapportform hvor ulike modeller presenteres i den spesifikke konteksten som musikkbransjen er. Som et ledd i kompetansedelingen er det også naturlig å arrangere en sluttkonferanse som presentert i punkt 9, under resultat/leveranse. Det vil også være naturlig å knytte seg opp mot Kunsthøgskolen i Oslo sitt prosjekt Entreprenørskap i kunst og design som fikk støtte fra Norgesuniversitetet i De har etablert en nettside (http://ekd.khio.no) som en del av prosjektet der det vil være aktuelt å publisere de funn man gjør i prosjektet, både underveis og det endelige resultatet. 12. Styrking av fagmiljø: Beskrivelse av hvordan prosjektets aktiviteter bidrar til varig styrking av de deltakende fagmiljøenes kompetanse på entreprenørskap og innovasjon i utdanningen. Vi har tidligere erfart at piloter der faglig ansatte utvikler nye undervisingsmetoder/ innfallsvinkler som gir gode resultater og spredning av denne kunnskapen, har ført til at flere av det faglige personalet har endret sin undervisning inspirert av ny kunnskap og erfaring. Ett eksempel på dette er reorganisering av en-til-en undervising i hovedinstrument ved NMH til også å inkludere gruppeundervisning i ulike varianter. Vi har derfor grunn til å tro at ved å knytte fokuset på entreprenøriell kunnskap og bevissthet til hovedinstrumentundervisingen, vil stadig flere naturlig ta dette inn i sitt undervisingsopplegg. I manges tilfelle vil kompetanseutviklingen dreie seg like mye om bevisstgjøring og konkretisering av egne erfaringer som å tilegne seg ny kunnskap. Den praksisnære tilnærmingen til entreprenørskap og innovasjon i dette prosjektet vil på samme måte kunne sikre at prosjektet ikke blir utvendig i forhold til den undervisingen det faglige personalet skal gi, men ha en reell mulighet til å bli en naturlig del av undervisingshverdagen for stadig flere. Dette gjelder for alle de tre involverte utdanningsinstitusjonene. 13. Prosjektets samarbeidsopplegg: Beskriv utviklingsarbeidets samarbeidsopplegg i forhold til: Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner Samarbeid med arbeids- og næringsliv Tverrfaglighet gjennom samarbeid mellom avdelinger og fakulteter og /eller samarbeide mellom to eller flere utdanningsinstitusjoner Beskrivelsen bør inneholde deltagende parter, roller, oppgaver og mulige gevinster. Minimum to av disse underpunktene bør være inkludert og beskrevet. Samarbeidsopplegget gjelder i utgangspunktet et tverrfaglig samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner (musikk og økonomisk/administrativt), men som igjen gir grunnlag for videre samarbeid med utdanningsinstitusjoner som tilbyr utøvende musikkutdanning. I tillegg ønsker vi å trekke inn ressurspersoner fra arbeids- og næringsliv i form av innspill - 7 -

8 underveis. I tabellform ser det slik ut: Deltagende part rolle Oppgaver Mulige gevinster for deltaker Prosjektleder fra NMH Faglig personale ved NMH og IMV Antall: Faglig personale ved BI Antall: 3 Studenter fra NMH, IMV og BI Antall: Personer fra nærings-, arbeidsog kulturlivet med høy kompetanse innen sitt spesielle fagområde Antall: 3 Koordinere, ha faglig ansvar for prosjektet -Koordinere involverte parter. - Ansvar for å bygge opp det faglige programmet både for studenter og de faglig ansatte i alle involverte institusjoner Deltaker i prosjektet -Delta på samlinger. -Være mentor/ veileder. -Bidra med fagkunnskap på sitt felt inn i prosjektet. -Spre kunnskap til øvrige fagpersonale ved egen institusjon Deltaker i prosjektet -Delta på samlinger. -Være mentor/ veileder - Bidra med fagkunnskap på sitt felt inn i prosjektet. -Spre kunnskap til øvrige fagpersonale ved egen institusjon Deltakere i prosjektet Foredrags- og/eller workshopsholder -Delta på samlinger -Jobbe med veileder/oppgaver mellom samlingene Undervise og veilede på samlingene -Økt nettverk -Få oversikt over senterets/skolens øvrige aktiviteter innenfor feltet. - Økt kunnskap -Økt kompetanse i organisasjonsmodeller, entreprenørskap og innovasjon -Økt nettverk -Økt kompetanse på bransjeforståelse og -kobling. -Økt nettverk -Stort faglig utbytte -Økt nettverk -Personlig vekst -Økt eierskap til egen arbeidssituasjon -Få kunnskap om og kontakt med dagens/morgendagens utøvere

9 14. Prosjektets forankring: Gi en kort beskrivelse av søkerinstitusjonens langsiktige mål for arbeidet med entreprenørskap, forankret i institusjonens strategier og planer prosjektets relasjon til institusjonens arbeid med implementering av kvalifikasjonsrammeverket evt. generelt tverrfaglig samarbeid internt, samarbeid med andre institusjoner og samarbeid med arbeids- og næringsliv. NMHs langsiktige mål for arbeidet med entreprenørskap, forankret i institusjonens strategier og planer gjennom lengre tid: - Komité for musikkformidling og entreprenørskap definerte entreprenørskap som overskrift for en samling verktøy en kan benytte for å gjennomføre prosjekter enten det handler om personlig utvikling, realisering av kunstneriske prosjekter eller forretningsutvikling. - Utviklingsprosjekt nr. 7 ved CEMPE (Centre of Excellence in Music Performance Education ved Norges musikkhøgskole), beskriver at senteret skal Utvikle studiemoduler som gir studentene en kunnskapsbase for en frilanskarriere hvor de er sine egne managere, samt hjelpe studentene til å utvikle nettverk og stimulere til innovative ideer og prosjekter for å kunne møte nye publikumsgrupper på nye arenaer. En av hovedmålsetning er å forberede studentene på å kunne fungere proaktivt i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring. - De siste årene har flere lærere ved skolen arbeidet med fag som kan relateres til entreprenørskap. Både via valgemner, videreutdanning (se punkt 9 under bakgrunn ) og EU-prosjekt. - I strategisk plan uttrykkes det at skolen skal utvikle kvalifikasjoner for entreprenørskap. I arbeidet med ny strategisk plan fra 2015 er det pr i dag bl.a. foreslått et tiltak om å vektlegge entreprenørskap og kontakten med arbeidslivet i form av å a) Integrere entreprenørskap tidlig og i flere emner, og gjennom konserter og innspillinger, b) Øke kontakten med arbeidslivet, og øke samarbeid om videreutvikling av profesjonsstudiene, c) Øke forventninger til prosjektbeskrivelse og øke støtte i prosjektutvikling samt d) Utvikle kulturpådriveren i studenten. Prosjektets relasjon til institusjonens arbeid med implementering av kvalifikasjonsrammeverket: - Studenter som startet ved NMH høsten 2013 skal ha emnet Bransje, profesjon og identitet i 4. studieår i Bachelor-studiet. - Masterstudenter har emnet Musikken i perspektiv som obligatorisk emne hele første studieår. Dette emnet skal sette studenten i stand til å plassere seg som musiker i en større kunstnerisk sammenheng. - Prosjektet vil på sikt kunne bidra til å styrke studentenes evne til å nå målsetningen i emnet masterarbeid spesielt. Masterarbeidet ved NMH er utvikling i hovedinstrument. Målsetningen med emnet masterarbeid er bl.a. å vise kunstnerisk integritet og modenhet i den musikalske formidlingen av masterarbeidet, ha opparbeidet en tydelig profil, kunne artikulere og drøfte problemstillinger i eget kunstnerisk prosjekt og kunne initiere, utvikle, gjennomføre og lede et kunstnerisk - 9 -

10 prosjekt. Evt. generelt tverrfaglig samarbeid internt, samarbeid med andre institusjoner og samarbeid med arbeids- og næringsliv - Det faglige personalet vil være knyttet til ulike fagseksjoner og ulike sjangere. (klassisk, jazz og folkemusikk) - For samarbeid med andre institusjoner, se punkt 4. Andre potensielle samarbeidsinstitusjoner er RUM-institusjoner: Universitetet i Bergen (Griegakademiet Institutt for musikk), Universitetet i Stavanger (Institutt for musikk og dans) Universitetet i Agder (Institutt for musikk) NTNU (Institutt for musikk) Universitetet i Tromsø (Musikkonservatoriet) Barratt Dues musikkinstitutt Kunsthøgskolen i Oslo - Vi har allerede et etablert samarbeid med flere aktører i arbeidslivet. Disse ønsker vi å trekke inn i prosjektet som eksterne aktører/ foredragsholdere/ rådgivere. Eksempler på disse er (listen er ikke uttømmende): Rikskonsertene Victoria Nasjonal jazzscene Riksscenen for folkemusikk Den norske opera og ballett Ungt entreprenørskap Music Norway 15. Plan, budsjett, kostnader og finansiering: (Budsjettskjema i excelformat skal benyttes til budsjettet, og kan benyttes for plan dersom ønskelig. Plan limes inn som eget ark i excelfilen ved behov.) 15. a. Plan: Redegjør for fremdrift, aktiviteter og milepæler. Fremdriftsplan for de ulike aktivitetene er lagt ved i budsjettskjemaet på eget ark. Beskrivelse av de ulike aktivitetene finnes under tiltak og resultat/leveranse i punkt b. Budsjett: Se eget budsjettskjema

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.11.2014 Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Møtested: NMH, 03005 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås,

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik.

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. 04.02.16 Bergen/Flesland Fører det vi gjør til økt læring

Detaljer

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Mål: Lærerutdanninger som er integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte, praksisnære, relevante, utviklingsorienterte, krevende

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship. 10 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014)

Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship. 10 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014) Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship 10 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2.

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Mentorrollen som element i Entreprenøriell ekspertise - Utvikling av mentorrollen for utdanning i entreprenørskap

Mentorrollen som element i Entreprenøriell ekspertise - Utvikling av mentorrollen for utdanning i entreprenørskap Norgesuniversitetet Søknadsskjema 1. Søkerinstitusjon/ansvarlig institusjon Universitetet for miljø- og biovitenskap () 2. Prosjekttittel Søknadnr. [Fylles inn av saksbehandler NUV]/2013 Mentorrollen som

Detaljer

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Prosjektledelse: Torkel

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk.

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Informasjon om studiet Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Målgruppe og formål Kurset er et videreutdanningstilbud i entreprenørskap for designere og hele

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Lysark 1 Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Innledning 1. Oppdraget: Om veien frem + om miljøer for profesjonsforming vil inngå i grunnlaget for tildeling (lysark 2:) Lysark

Detaljer

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Mette Mo Jakobsen, Kunnskapsdepartementet Fagmøter i forbindelse med implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning,

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 7. juni 2007 revidert versjon ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Forbedring av forskerutdanningen fra et institusjonsperspektiv hva er særlig viktig å ta fatt i? Inga Bostad, UiO

Forbedring av forskerutdanningen fra et institusjonsperspektiv hva er særlig viktig å ta fatt i? Inga Bostad, UiO Forbedring av forskerutdanningen fra et institusjonsperspektiv hva er særlig viktig å ta fatt i? Inga Bostad, UiO Strategi 2020 «Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Etter- og videreutdanningstilbud i Norge

Etter- og videreutdanningstilbud i Norge Siri Brorstad Borlaug/NIFU UiB 27. oktober 2016 Etter- og videreutdanningstilbud i Norge Hovedpunkter og refleksjoner fra NIFUs kartlegging Hva er etter- og videreutdanning? Hvordan kartlegge tilbudene

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC Innledning Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Talentprogram for unge musikere ved Drammen kulturskole: Kulturskolens eget fordypningstilbud innen musikk og sang. For deg som ønsker fordypning

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Tydeligere kobling mellom

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Musikken i kulturskolene og kulturskolene som forskningsarena. Harald Jørgensen NMH 28.04.2011 Kulturskolenes lederkonferanse

Musikken i kulturskolene og kulturskolene som forskningsarena. Harald Jørgensen NMH 28.04.2011 Kulturskolenes lederkonferanse Musikken i kulturskolene og kulturskolene som forskningsarena Harald Jørgensen NMH 28.04.2011 Kulturskolenes lederkonferanse 1. Norsk forskning om musikk i kulturskolene: Hva finnes? 2. Institusjonen kulturskole

Detaljer