Utdanningssektoren. Virksomhetsplan utkast pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2013. utkast pr 29.11.11 19.11.12"

Transkript

1 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2013 utkast pr

2 F. Skolefritidsordningen G. Musikk- og kulturskolen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogiske tiltak A. Administrasjon B. Pedagogiskpsykologisk avdeling C. Grunnskole 2

3 INNHOLD Forord Sektorovergripende mål A. Administrasjon B. Pedagogisk- psykologisk avdeling C. Grunnskolen D. Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E. Barnehage F. Skolefritidsordningen G. Musikk- og kulturskolen H. Voksenopplæring Forklaring på forkortelser som er benyttet i rubrikken merket "utførende ": Styr.: Rek.: Rek. M.: Rek VO.: Rek. F.: PPA.: Adm.: Kom.: Styrer Rektor Rektor Musikk- og kulturskolen Rektor Skedsmo voksenopplæringssenter Rektor Frydenlund skole og ressurssenter Pedagogisk- psykologisk avdeling Administrativ avdeling Kommunaldirektøren 3

4 FORORD Med dette foreligger utdanningssektorens virksomhetsplan for Planens struktur er endret, mens inndeling følger samme mønster som tidligere. Vi har forsøkt å vektlegge færre mål for å kunne gi rom for den enkelte virksomhets behov for prioritering av tiltak ihht til oppfølging av kommunale planer på ulike lærings- og fagområder. Det betyr at det er kun de tre hovedmålene for hvert programområde som er forankret i årsbudsjett/handlingsprogram, som er utgjør sektorens felles VIP. Det legges fortsatt vekt på at målene skal være etterprøvbare. Dette er særlig viktig for å kunne rapportere og informere politiske organ om virksomheten i sektoren. Det videre arbeidet som skal følges opp i hver virksomhet, vil dreie seg om å gjøre en analyse av virksomhetenes ståsted og utfordringer i lys av kommunale planer og lokale behov. På grunnlag av dette skal den enkelte beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for å realisere mål i årets VIP, i relevante kommunale planer og ut i fra lokale behov. Dersom det er ønskelig med flere HP-mål og ÅB-mål, er det fritt opp til den enkelte virksomhet å utarbeide dette. Lykke til! Helge Dulsrud kommunaldirektør 4

5 Sektorovergripende tema: 1. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommuner i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. 2. Skedsmo kommune skal bidra til en bærekraftig utvikling gjennom helhetlig planlegging både i egen virksomhet og i kommunen for øvrig. 3. Sykefraværet for kommunen reduseres hvert år i perioden. Mål for sykefraværet i 2013 settes til 7,5 %, og deretter settes årlige mål for sykefraværsreduksjon i de etterfølgende budsjettprosessene. Hver enkelt sektor definerer sine mål slik at det samlet bygger opp under de felles målene. 4. Mangfolds- og inkluderingsarbeidet er en naturlig del i kommunens tjenesteproduksjon. Utdanningssektorens årsmål: 1. Sosiale medier er tatt i bruk som arena for foreldresamarbeid. 2. ID-porten benyttes som sikker pålogging til alle sektorens web-tjenester. 1. Arbeidet med å fremme barn og unges vedvarende oppmerksomhet og ulike typer sosiale ferdigheter som igjen påvirker graden av utdannelsesnivå i voksen alder, er fulgt opp i barnehager og skoler. 1. Samlet sykefravær i sektoren er 7,5 % ved årsslutt Tjenestetilbudet til minoritetsspråklige i barnehager og skoler er bedret gjennom en styrking av opplærings- og veiledningsressursene i begge virksomhetene. 5

6 A administrasjon Årsmål programområde administrasjon 1. Utvikle kostnadseffektive styrings- og organisasjonsformer. 1. Det er iverksatt et nytt system for oppfølging av skolene innenfor vurderingsområdene måloppfyllelse og resultat, styring og faglig ledelse av skolen, læringsmiljøet og ivaretagelse av elevenes rettigheter. 2. Utvikle gode systemer for analyse, oppfølging og effektiv håndtering av resultat- og styringsdata. 3. Styrke forvaltningskompetansen i sektoren. 1. Sektorens analyseverktøy og kompetanse er gjennomgått og evaluert. 1. Nytt system for oppfølging av opplæringsloven er implementert. Til det videre arbeidet i administrativ avdeling: Administrativ avdeling må beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for å realisere VIP-mål. Dersom det er ønskelig med flere HP-mål og ÅB-mål er det fritt opp til avdelingen å utarbeide dette. Det dreier seg om å gjøre en analyse av avdelingens ståsted som støttesystem og avdelingens utfordringer i lys kommunale innsatsområder og avdelingens lokale behov. 6

7 B pedagogisk psykologisk avdeling Årsmål programområde pedagogisk psykologisk avdeling 1. Fange opp og følge opp barn og unge gjennom tidlig innsats i barnehage og skole med særlig vekt på læringsmiljø og overgangsproblematikk. 2. Bidra til at barnehagene og skolene ser læringsmiljø, tilpasset opplæring og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp i sammenheng. 3. Styrke PPAs faglige og målrettede profil i arbeidet for økt læring. 1. Plan for kvalitetssikring av Barnehagenes lærings- og utviklingsmiljø i barnehagen er ferdig-stilt og implementering igangsatt. 1. Det er utviklet en ny modell for pp-rådgivernes arbeid med sakkyndig vurdering der læringsmiljø, ordinær opplæring, spesialundervisning /spesialpedagogisk hjelp sees i sammenheng. 1. Det er utviklet et måleverktøy til bruk i skolene som er tilpasset kjennetegnene på god praksis i Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet. Til det videre arbeidet i PPA: PPA må beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for å realisere VIP-mål. Dersom det er ønskelig med flere HP-mål og ÅB-mål er det fritt opp til avdelingen å utarbeide dette. Det dreier seg om å gjøre en analyse av PPAs ståsted som støttesystem og avdelingens utfordringer i lys kommunale innsatsområder og avdelingens lokale behov. 7

8 C grunnskole Årsmål programområde grunnskole 1. Øke elevenes læringsutbytte. 1. Gjennomsnittsresultat for kommunen på eksamen, nasjonale prøver og kartleggingsprøver er bedret med 5 %. 2. Følge opp k-sak 12/93, for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen. 3. Implementere Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet og institusjonalisere ny praksis. 1. Det er fastsatt Skedsmostandarder for kvalitet på sentrale resultatområder i kombinasjon med støttetiltak for de skoler som ikke når opp til standardene. 1. Alle skolene kan dokumentere praksisendring i samsvar med kjennetegn på god praksis i Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet. Til det videre arbeidet i grunnskolen: Skolen må beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for å realisere VIP-mål. I tillegg skal den enkelte virksomhet beskrive tiltak til realisering av mål i kommunale planer. Dette dreier seg om: Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende lese- og skriveferdighetene Plan for kvalitetssikring av opplæringen regneferdigheter Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Lokal læreplan i IKT Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet PKL Plan for individuell vurdering Dersom det er ønskelig med flere HP-mål og ÅB-mål er det fritt opp til den enkelte virksomhet å utarbeide dette. Med denne måte å utforme VIP på vil mulighetene til å føye sammen VIP med realisering av øvrige kommunale planer være større enn tidligere. Det dreier seg om å gjøre en analyse av skolens ståsted og utfordringer i lys kommunale planer og lokale behov. 8

9 D spesial- og sosialpedagogiske tiltak Årsmål programområde spesial- og sosialpedagogiske tiltak 1. Bidra til å heve kvaliteten på læringsmiljøet i Skedsmoskolen. (TOFU) 2. Videreføre relasjonsledelse som ledelsesmodell og pedagogisk plattform ved skolen. (Frydenlund) 3. Stimulere elevenes lærelyst, uthold, nysgjerrighet og glede i kunstfagene ved å videreutvikle musikkfaget og musikkterapi lokalt, samt å videreutvikle samarbeidet med Musikk- og kulturskolen. (Frydenlund) 1. Det er utredet en mulig utvidelse av TOFUs mandat til også å omfatte barnehagene. 1. Implementeringen av Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet er videreført ved å styrke arbeidet med relasjonene elev-elev, lærerelev, klasseledelse og skolevandring. (Frydenlund) 1. Samarbeidsprosjekt med Musikkog kulturskolen og andre utøvende er etablert. (Frydenlund) Til det videre arbeidet i TOFU og Frydelund skole- og ressurssenter: TOFU og Frydenlund må beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for å realisere VIP-mål. Dersom det er ønskelig med flere HP-mål og ÅB-mål er det fritt opp til den enkelte virksomhet å utarbeide dette. Det dreier seg om å gjøre en analyse av virksomhetens ståsted og utfordringer i lys kommunale innsatsområder og lokale behov. 9

10 E Barnehage Årsmål programområde barnehage 1. Sikre et barnehagetilbud som er av høy kvalitet som er tilgjengelig for alle som ønsker det. 1. Betingelser for kvalitetssikring av barnehagetilbudet er gjennomgått og fulgt opp ut i fra ny kunnskap om små barns læring og utvikling. 2. Sikre rekruttering av førskolelærere i henhold til pedagognormen. 3. Fange opp og følge opp risikoutsatte barn. 1. En ny lokal kompetanse- og rekrutteringsstrategi til oppfølging av ny Stortingsmelding i 2013, er utarbeidet og tiltak iverksatt. 1. Strategi for implementering av erfaringer fra prosjekt Tidlig intervensjon er utarbeidet, og implementering er igangsatt. Til det videre arbeidet i barnehagen: Barnehagene må beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for å realisere VIP-mål. I tillegg må hver virksomhet også beskrive tiltak til realisering av mål i kommunale planer som: plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende lese- og skriveferdighetene, plan for kvalitetssikring av opplæring i regneferdigheter og lokal læreplan for digitale ferdigheter samt tiltak for å implementere plan for kvalitetssikring av lærings- og utviklingsmiljø i barnehagen. Dersom det er ønskelig med flere HP-mål og ÅB-mål er det fritt opp til den enkelte virksomhet å utarbeide dette. Med denne måte å utforme VIP på vil mulighetene til å føye sammen VIP og realisering av øvrige planer med barnehagens årsplan, være større enn tidligere. Det dreier seg om å gjøre en analyse av barnehagens ståsted og utfordringer i lys RP, kommunale planer og lokale behov. 10

11 F skolefritidsordningen Årsmål programområde skolefritidsordningen 1. Implementere plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet. 1. Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet er implementert. 2. Styrke kvaliteten i SFO og bygge opp under læringsprosessene i skolen. 3. Videreutvikle samarbeidet med Musikk- og kulturskolen 1. Kompetansehevingsprogrammet er fulgt opp og vurdert, og ny kunnskap er tatt i bruk. 1. Samarbeidet med Musikk- og kulturskolen om kulturaktiviteter i SFO er videreført og videreutviklet. Til det videre arbeidet i skolefritidsordningen: Skolen må beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for å realisere skolefritidsordningens VIP-mål. Dersom det er ønskelig med flere HP-mål og ÅB-mål er det fritt opp til den enkelte virksomhet å utarbeide dette. Med denne måte å utforme VIP på, vil mulighetene til å føye sammen VIP med realisering av øvrige kommunale planer være større enn tidligere. Det dreier seg om å gjøre en analyse av skolefritidsordningens ståsted og utfordringer i lys Rammeplan for skolefritidsordningen, kommunale planer og lokale behov. 11

12 G musikk- og kulturskolen Årsmål programområde musikk- og kulturskolen 1. Videreutvikle Musikk- og kulturskolen til et lokalt ressurssenter for kunstfagene. 2. Øke tilgjengeligheten til skolens opplæringstilbud. 3. Gjøre Musikk- og kulturskolen mer kjent og synlig i lokalmiljøet. 1. Det er startet et eget tilbud i dans 1. SFO har fått tilbud om gratis kulturaktiviteter gjennom Musikkog kulturskolen innen musikk, teater, dans og bilde. 1. Det er innen lagt fram en Strategiplan for Musikk- og kulturskolen. Til det videre arbeidet i musikk- og kulturskolen: Musikk- og kulturskolen må beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for å realisere VIP-mål. Dersom det er ønskelig med flere HP-mål og ÅB-mål er det fritt opp til skolen å utarbeide dette. Med denne måte å utforme VIP på, vil mulighetene til å føye sammen VIP med realisering av øvrige kommunale innsatsområder være større enn tidligere. Det dreier seg om å gjøre en analyse av musikk- og kulturskolens ståsted og utfordringer i lys kommunale innsatsområder og skolens lokale behov. 12

13 H voksenopplæring Årsmål programområde voksenopplæring 1. Arbeide for at alle voksne innvandrere klarer språkkravet for å bli norsk statsborger. (Skedsmo voksenopplæringssenter) 1. Skolens resultater fra de formelle nasjonale norskprøvene ligger minst 8 % over departe-mentets mål for hele landet som helhet. (Skedsmo voksenopplæringssenter) 2. Styrke tilbudet til innvandrere som sliter med å komme ut i arbeidslivet. (Skedsmo voksenopplæringssenter) 3. Bidra til at voksne brukere med nedsatte skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter opplever økt livskvalitet gjennom bedrete ferdigheter. (Frydenlund) 1. Det er en økning på 15 % i antall plasser på arbeidsrettet norskopplæring. (Skedsmo voksenopplæringssenter) 1. Utviklingshemmede og slagrammede er gitt nye verktøy for kommunikasjon gjennom IKT/Ipad og musikkterapi. (Frydenlund) Til det videre arbeidet i voksenopplæringen: Voksenopplæringen må beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for å realisere VIP-mål. Dersom det er ønskelig med flere HP-mål og ÅB-mål er det fritt opp til skolen å utarbeide dette. Med denne måte å utforme VIP på, vil mulighetene til å føye sammen VIP med realisering av øvrige kommunale innsatsområder være større enn tidligere. Det dreier seg om å gjøre en analyse av voksenopplæringens ståsted og utfordringer i lys kommunale innsatsområder og skolens lokale behov. 13