Rådet for Utøvende Musikkutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådet for Utøvende Musikkutdanning"

Transkript

1 Rådet for Utøvende Musikkutdanning REFERAT FRA RUM-MØTE Vår 2013 Tid: 29. april 2013 kl Sted: Møterom 140, Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo UiT - Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet, Musikkonservatoriet NTNU - Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, Institutt for musikk UiB - Universitetet i Bergen, Griegakademiet Institutt for musikk UiS - Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans UiA - Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for musikk NMH - Norges musikkhøgskole KHiO - Kunsthøgskolen i Oslo BDM - Barrat-Due musikkinstitutt NFM Nasjonalt fagråd for musikk Møtedeltagere: UiT: Zafer Özgen, Tove Haugerudbråten NTNU: Trine Knutsen, Erik Hagtun UiB: Frode Thorsen, Kjerstin Tønseth UiS: Dag Jostein Nordaker, Hilde Skare UiA: ikke representert (forfall fra Tore Bråthen) NMH: Eirik Birkeland, Ingrid M Hanken, Kjetil Solvik BDM: Alf Richard Kraggerud, Kathrine Tornås KHiO: ikke representert (forfall fra Ellen Trømborg) UHR: ikke representert NFM: Trine Daviknes (observatør) Studentrepresentant: Eskild Abelseth, Anders Brevik Gleditsch Referent: Erik Hagtun Først en liten presentasjon Pilotprosjekt musikk i fengsel v/bente Almås, musikkterapi Sakliste Sak 1/13 Godkjenning av dagsorden Ingen innvendinger Sak 2/13 Referat fra møtet i Stavanger 20. november 2012 (vedlegg) Leder gikk igjennom sakene. 1

2 Vedr Sak 16/12 NMH modererer uttalelsen om at de vil legge ned sin PPU utdanning dersom forslaget til ny rammeplan for PPU bliri vedtatt, de vil måtte vurdere hva de skal gjøre. Ellers er referatet godkjent. Sak 3/13 Korte orienteringer fra medlemsinstitusjonene UiT - Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet, Musikkonservatoriet Fusjonert med Høgskolen i Finnmark, nytt navn: Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet Utskifting av alle ledere og styre fra 1.august Jobber for økt fokus på kunstfagene innen den nye enheten Jobber med nye studieplaner fra høst 2015 NTNU - Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, Institutt for musikk Nytt rektorat og ny dekanus ved HF tilsettes fra 1.aug Instituttlederjobben lyst ut for første gang i år, i stedet for valg, ingen interne søkere EUjam samarbeid på masternivå med Berlin, Paris, København, Amsterdam Musikkvitenskap - styrker fokuset på utøvende disipliner i BA-studiene Dansevitenskap legger inn mer utøving i ny bachelor HF sliter med bl.a. stort frafall, IM er med på å dra tallene i rett retning. Lokaler Det tar tid å få noe nytt på plass. Samlokalisering av universitetet er igjen på agendaen. UiB - Universitetet i Bergen, Griegakademiet Institutt for musikk Studiene går som de bør gå. Stor søknad til musikkterapi, 60 studenter fra høst Skal tilsette i stilling i musikkvitenskap, studiet under oppbygging, samarbeider med Senter for Griegforskning Lokaler i Nygård skole - skisseprosjekt for om- og utbygging gjennomført. Pris 520 mill (før utstyrsbevilgning). Neste fase er forhåpentligvis forprosjekt. Ombyggingen vil medføre midlertidig flytting fra lokalene i to år. Nytt rektorat og styre fra høsten Også nytt dekanat på HF. UiS - Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans Programområde for forskning ved UIS, IMD tildelt et slik: Utøverkunnskap i musikk og dans Tilsettingsformer ved IMD Har hatt en ordning med fleksibel størrelse stillinger som har skapt en del utfordringer. MFO sentralt er koblet inn. Har ført til mange nye faste ansettelser. Skiller ut PPU fra bachelorgraden slik at PPU blir påbygging, ikke lenger integrert. Den gamle kulturskolen skal bygges om i løpet av neste studieår. Har en måltallsdiskusjon med universitetsledelsen, ønsker totalt måltall, UIS vil ha det mer detaljert. Ny dekan tilsatt fra 1.juli. Fakultetet spisser seg mot å være et Utdanningsvitenskapelig fakultet. Spent på om dette vil ødelegge for kunstfagene. Bjergstedsynergien er viktig for IMD. Stor aktivitet. Strykeorkesteret 1B1 har ambisiøse planer 2

3 NMH - Norges musikkhøgskole Nytt rektorat valgt. Rektor Peter Tornqvist, prorektorer Hilde Ringlund og Bjørg Bjøntegård Økonomien går bra, investerer i utstyr og instrumenter, nye websider og ønsker å utvikle et Alumni nettverk. Antall søknader til bachelor studiet falt litt i år, men har like mange kvalifiserte søkere som før. To nye tildelinger fra prosjektprogram for KU. Totalt 4 mill. Arrangerer samling for europeiske kammermusikkutdanninger ECMA Samarbeidsavtale med OFO, Musikkvitenskap UiO, Orpheus instituttet Oppretter råd for samarbeid med arbeidslivet, NMH som kompetansesenter for musikk og kulturfeltet BDM -Barrat-Due musikkinstitutt Opptatt av sammenheng og helhet i egen institusjon, har en jobb å gjøre i eget hus. Ønsker å fordoble barnehageavdelingen, Ny musikkskoleavdeling Grunnskoleklassen i musikk (Majorstuen) har for lavt nivå, går nå for utvidelse av tilbudet til å gjelde trinn 1-10 (150 plasser, alle fra Oslo), Unge talenter har for få plasser Høgskoleavdelingen fireårig studium nå etablert En sak å ta videre til neste møte: Tilsettingsforhold av midlertidige/timelærere i sektoren Sak 4/13 Orientering fra medlemsinstitusjonene om resultatet av opptaksprøvene 2013 UIB Nye studenter: 28 bachelor, 14 på master, God søkning til musikkterapi. Kraftig økning på søkere til PPU (musikkfaglig PPU) har 12 plasser, ønsker flere Som alltid utfordringer på enkelte instrumenter NTNU Ikke fylt opp plassene på master, 9 nye studenter til 15 plasser. Færre sangere enn tidligere møtte til opptaksprøve. PPU opptak ikke foretatt ennå UIT Har tatt opp 21 på Bachelorstudiet, fin balanse mellom klassisk og rytmisk. Har tatt opp 9 på master Økning i PPU søkere, har 10 plasser. BDM 3

4 UIS Hadde litt flere søkere enn tidligere men tok inn færre pga ikke høyt nok nivå. Har hevet lista for opptak. Tatt opp 18 på bachelor og 2 på master. Er opptatt av at søkerne har tilstrekkelig forkunnskaper Fornøyd med opptaket i år, har 3 oboister og 3 fagottister Skulle gjerne hatt flere pianister BA: klassisk 20, jazz 14. videreutdanning: klassisk 8, jazz 2. master: klassisk 8, jazz 5. PDM: klassisk 9 NMH Søkningen til bachelorstudiet ned ca 15-20%, er tilbake på 2010 nivå (mest nedgang klassisk sang og jazz). Antall kvalifiserte omtrent som i fjor. Andel utenlandske studenter øker år for år. Grei instrumentfordeling. I fjor svikt på videreutdanningen så NMH fyller ikke helt studieplassene i inneværende år. Antall TUP- søkere øker Liten diskusjonsrunde vedr søkere med dobbel tildeling av studieplasser. Lite vi kan gjøre om ikke søkeren melder fra selv. Sak 5/13 Opptakssamarbeidet (vedlegg med kort historikk og oversikt over opptakssamarbeidet slik det i dag framstår på nettsiden hoyeremusikkutdanning.no) Frode: En utfordring å vedlikeholde og videreføre kunnskap internt om hva opptakssamarbeidet innebærer. Noe fellesinformasjon bør lages av RUM. Innsending av dokumentasjon NMH ønsker en tidligere frist enn 30. desember. VEDTAK: RUM anbefaler at institusjonene setter frist for innsending av dokumentasjon til 20. desember. Tidspunkt for opptaksprøvene Opprinnelig intensjon om at søkerne skulle prøvespill kun ved en institusjon er blitt utvannet. Ønsker vi å ha en slik samordning eller ikke? Antallet søkere som trekker seg fra tildelt plass har nå økt pga at mange søkerne reiser og prøvespiller flere steder. VEDTAK: Enighet om at prinsippet med samordning videreføres. Samordning av opptaksprøverepertoar Det er nok behov for å gjennomgå teksten. Kanskje også behov for å skule til internasjonalt nivå. Felles låtlister for jazz/rytmisk? Felles studieinformasjon hoyere-musikkutdanning.no Hvem har redaktøransvaret for websiden? Siden er RUM sin side og er etablert for å erstatte den gamle fellesbrosjyren. Skal vi ha noen felles annonsering av søknadsfrist? Saken tas også opp i fagrådsmøtet i morgen. Felles svarfrist for tilbud om opptak Felles svarfrist er 15. april OPPFØLGING: Det er behov for å ha et årshjul for opptakssamarbeidet. Dette kan rulleres på RUM-møtene og fungere som fellesinformasjon for fagmiljøer og studieadministrasjon ved alle studiesteder. Også nødvendig å ta en gjennomgang av nettstedet. 4

5 Oppfølgingsansvar: UiB, deltagere: UiS og NMH. Sak 6/13 Felles opptaksprøver i gehør og teori videre arbeid med revisjon av prøvene Dagens to prøver i gehør og teori bør erstattes av én samlet prøve som kan gjennomføres på web. En gruppe nedsettes for å se på saken, med representanter fra NTNU, UiT og NMH. Gruppens mandat og tidsplan utformes av AU. Det bør også opprettes en referansegruppe. Sak 7/13 Orientering om nytt videregående skole-tilbud ved Barratt Due musikkinstitutt Presentasjon ved Alf Richard Kraggerud. Barratt Due videregående i samarbeidet med den privat videregående skolen Akademiet. Samme modell som diverse andre spesialutdanninger, studiespesialiserende retning. Utfordring at elever ved MDD ikke har tid til å øve. Øvebehovet ansees å være 1000 timer pr år, dvs 3 timer pr dag. Tilbudet tar opp 17 elever i år til første studieår. Sak 8/13 Talentutvikling / forutdanning for høgre musikkutdanning - Tid for talent og Mer tid for talent - Arbeidet i regionale samarbeidsråd for talentutvikling - Ny rammeplan for kulturskoler - Kulturutredningen 2014 (Engerutvalgets innstilling) - Stortingsmelding 20 ( ) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen. - NMHs Follo-prosjekt Rask gjennomgang ved Eirik Birkeland Stortingsmelding 20, pkt og 6.4. Positive intensjoner vedr utøving ved MDD. Må følges opp. Kulturutredningen. Setter fokus på begrunnelsen for kultur og presiserer også kulturbegrepet (ytringskultur). Fokus på den lokale kulturelle grunnmuren. Vil flytte kulturskolen til kulturdepartementet. Er positiv til kulturskolerådets initiativ til ny rammeplan for kulturskolen. Kulturell verdikjede. Kulturskoletilbud på 3 nivåer, der talentutvikling er nivå 3. NMHs Folloprosjekt bidrar til utforming av lokale læreplaner. TUP trenger 250 plasser ikke 100 som nå. Håp om noe i høstens statsbudsjett Stortingsmelding 18 ingenting om kunstnerisk utviklingsarbeid Tid for talent - Det har gått tregt å realisere ting, noe er på plass. Mer tid for talent innstillingen skal ifølge avtroppende direktør i kulturskolerådet komme før sommerferien Sak 9/13 Disponering av studieplasser i høyere musikkutdanning resultater av datainnsamling våren 2013 og sammenligning med tilsvarende fra 2008 Ved Kjetil Solvik 5

6 Sammenligning av studieårene og Eventuelle korrigeringer av tallene kan sendes Kjetil innen 15/5. Sak 10/13 Stipendiatordningen for dirigenter og komponister - rapport fra institusjonene som har stipendiater inneværende periode og som skal ha stipendiater kommende periode Dirigent i Stavanger og komponist i Bergen. Bergen har ikke konkludert vedr restfinansiering. Stavanger forhandler med Stavanger symfoniorkester om sambruk og restfinansiering Trondheim har hatt dirigentstipendiat som er ferdig til sommeren Agder har nå tilsatt en komponist, men engasjementet har ikke startet Tromsø lyser nå ut en 50% stilling i direksjon, sterkt forsinket. Sak 11/13 Stipendiatprogrammet og prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid - Orientering om henvendelse til Kunnskapsdepartementet fra Norges musikkhøgskole, Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo om stipendiatprogrammet (vedlegg) - Behov for videre oppbygging av stipendiatstillinger til og ekstern finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid (vedlegg notat utarbeidet for Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid) - Forskningsmeldingen Lange linjer kunnskap gir muligheter html?id= Eirik Birkeland informerte om bakgrunnen for brevet til Kunnskapsdepartementet. De tre rektorene ønsker å vise veien videre nå 10 år etter oppstarten. Ønsker å styrke programmet men ønsker også å signalisere at en normalisering av styringsordningen må komme etterhvert. Vil legge fram Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeids ønske om opptrappingsplan både for stipendprogrammet og prosjektprogrammet. Saken har vært drøftet i programstyret for stipendiatprogrammet. Sak 12/13 Valg av ny leder for RUM RUMs sekretariat ligger ved NMH. Arbeidsutvalget foreslår at Bergen tar ledervervet og at Frode Thorsen dermed er RUMs nye leder. VEDTAK: Frode Thorsen, UiB, er ny leder for RUM fra 1/ Nytt arbeidsutvalg: Frode Thorsen, UiB, Peter Tornquist, NMH, Dag Jostein Nordaker, UiS, studentrepresentant Anders Gleditsch. 6

7 Sak 13/13 Nytt medlem fra Norge til ANMAs arbeidsutvalg Eirik Birkeland informerte litt om ANMA og det kommende møtet i Bergen. Saken ble drøftet. Sak 14/13 Orienteringssaker a) SAK-prosjektet Ekspertgruppen er endret og forespørsel om å delta blir nå sendt ut. Utlysningen av oppdraget ligger nå ute på anbud. AU vil foreta utvelgelsen. b) Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid forkortes NRKU. Dag Jostein informerte frå rådets siste møte i april. c) Arbeidet med utvikling av kategorier og kriterier for rapportering av kunstnerisk utviklingsarbeid i CRISTIN (foreløpig rapport vedlagt) Rapporten er nå behandlet i Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid og arbeidet går nå over til fokus på skjemautvikling. d) Status nye rammeplan for PPU Ingen vet noe om når denne kommer. Sak 15/13Tid og sted for neste møte (vedlegg) Trondheim, AU setter det endelige tidspunkt. Etter møtet har AU fastsatt neste møte til å være 17.oktober i Trondheim. 7