DAGENS OPPLEGG: Hva er musikkterapi? Musikkterapi i palliasjon Sangens betydning demensomsorgen Opplæringsprogrammet GJENKLANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGENS OPPLEGG: Hva er musikkterapi? Musikkterapi i palliasjon Sangens betydning demensomsorgen Opplæringsprogrammet GJENKLANG"

Transkript

1 DAGENS OPPLEGG: Hva er musikkterapi? Musikkterapi i palliasjon Sangens betydning demensomsorgen Opplæringsprogrammet GJENKLANG

2 Hva er en musikkterapeut: Utdanning ved NMH (Norges Musikkhøgskole) og UIB (Universitet i Bergen) Masterstudium (3 år i Oslo, 5 år i Bergen)

3 Professor Even Ruud sier: «Musikkterapi handler om hvordan vi kan bruke musikk til å fremme vekst og utvikling hos mennesker som under ulike livsomstendigheter trenger støtte og hjelp til å mobilisere egne ressurser.»

4 Personsentrert omsorg: VIPS: V- Et verdigrunnlag som anerkjenner menneskets absolutte verdi, uavhengig av alder eller kognitiv funksjon I- En individuell tilnærming som vektlegger det unike hos hvert enkelt menneske P- Evnen til å forstå verden, sett fra personens perspektiv S- Etablering av støttende sosialt miljø som dekker personens psykologiske behov

5 Prinsippene i Demensplanen 2015 er sammenfallende med verdiene musikkterapi bygger på. Dette innebærer a se mennesket bak sykdommen, og bruke musikk i samhandling og kommunikasjon for a skape sammenheng og bedre livskvalitet for den enkelte pasient.

6 Hva kan man oppnå ved bevisst bruk av sang og musikk? 1. Styrker og bekrefter menneskers identitet og selvfølelse. 2. Stimulerer og vedlikeholder fysiske, kognitive og psykososiale funksjoner. 3. Har fokus på mestring, og gir mennesker mulighet til å oppdage/bruke sine ressurser. 4. Musikk er et eget språk, og en nøkkel til kommunikasjon for mennesker med nedsatte funksjoner. 5. Terapeutisk bruk av musikk skaper trygghet og gir mulighet for samhandling og fellesskapsopplevelser. 6. Være døråpner til sanse- og og følelsesverden 7. Bygge bro mellom fortid og nåtid

7 Personsentrert omsorg i alt vi gjør!

8 Musikkterapi i palliasjon

9 Cicely Saunders (grunnleggeren av det første moderne hospice, St. Christopher s Hospice i 1967): «Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre.» «Hospice handler ikke om å avslutte et liv - Det handler om å fullføre et liv» «Hospice er mer enn en tradisjonell helsetjeneste. Døden angår oss alle»

10 Menneskets verdi: If one man from a poor village in India dies without pain because of what I have done, it will all have been worthwhile. Cicely Sounders

11 Hospicefilosofien En behandlings- og omsorgsfilosofi. Denne filosofien kjennetegnes av at den verken tar sikte på å fremskynde eller utsette døden. Den ser hvert menneske som unikt og anerkjenner at pasientens plager er sammensatt; både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig.

12 Hva er helhetlig tilnærming? Det arbeides etter et helhetlig menneskesyn hvor ønsket er at alle livets dimensjoner skal ivaretas. En går ut ifra den enkeltes opplevelser av sine behov, og forsøker å bidra til at livet, til tross for en vanskelig og alvorlig sykdom, skal oppleves så rikt og meningsfylt som mulig.

13 Total pain Sentralt begrep innenfor hospicefilosofien Fysisk smerte Emosjonell-/Psykisk smerte Sosial smerte Åndelig/eksistensiell smerte

14 De tre I-ene: Inntoning Improvisasjon Intuisjon

15 SANG I DEMENSOMSORGEN Musikkterapi i palliasjon

16 Tom Kitwood: Den viktigste oppgaven i demensomsorgen er å opprettholde og styrke den demensrammedes identitet. Dette handler blant annet om å finne fram til og møte personen "bak" sykdommen.

17 Demensplan 2015, nå utvidet til 2020, kap.2: «God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han/hun er, og iverksette individuelt tilrettelagt tjenester basert på innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.»

18 1. Verdigrunnlag Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester: sosiale tjenester (i Oslo) er overordnet SYE) Ethvert menneske har utviklingsmuligheter og behov for å bruke sine ressurser i alle faser av livet.

19 Sangens tre hovedelementer er: tekst melodi rytme. Høyre hjernehalvdel: toner, harmonier, melodi, klang Venstre hjernehalvdel: rytme, skrift, ord

20 Sanger som de identifiserer seg med kan hjelpe dem til; å finne sammenheng i livet å skape forbindelse mellom fortid og nåtid.

21 Mennesker med demens har begrensede muligheter til selv å «låse opp»/hente fram biter fra livene sine. De har like stort behov som alle andre, for å sette ord på tanker, følelser og livssituasjonen de er i.

22 Sang som miljøbehandling er et verktøy som helsepersonell kan lære å bruke. Det er den daglige stimulering som har betydning for mennesker med demens. «Daglige doser» med sanger/musikk som gir gjenklang henter fram friske funksjoner, skaper trygghet og gir glede i en sårbar livsfase.

23 J.R.Bjørkvold: «Sang er ikke avkobling, men tilkobling til livet» Innholdet i sangene kan speile noe av deres levde liv.

24 Personsentrert omsorg i alt vi gjør!

25 Gjenklang

26 Helseminister Bent Høie uttalte følgende i Stortingets spørretime 22.okt. 2014: «Terapeutisk bruk av sang og musikk mot uro og depresjon ved demens viser seg å kunne redusere både utagering og medikamentbruk hos eldre». Kari Kjønaas Kjos, leder i Helse- og omsorgskomitèen på Stortinget, hevdet følgende (jmf. Aftenposten okt. 2014): «I dag finnes det ingen opplæringsprogrammer som gjør at man kan integrere musikk og sang som en del av omsorgstjenesten».

27 GJENKLANG Opplæringsprogram for helsepersonell i bevisst bruk av musikk

28 Bevisst bruk av sang stimulerer til friske glimt hos mennesker med demens