MUSIKK SET TING I BEVEGELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSIKK SET TING I BEVEGELSE"

Transkript

1 MUSIKK SET TING I BEVEGELSE ( Geir 86 år) Sunniva Ulstein Kayser musikkterapeut v/fjell sjukeheim

2 Kva er musikkterapi? Musikkterapi er bruken av musikk og/eller dei musikalske elementa som lyd, rytme, melodi og harmoni av ein kvalifisert musikkterapeut med ein klient eller ei gruppe, i ein prosess designa for å fasilitere og promotere kommunikasjon, relasjon, utfolding og mobilisering ( ) og andre relevante terapeutiske objektiver. (World Federation of Music Therapy, 1996)

3 Kva er musikkterapi? Utdanning på mastegradsnivå Oslo: Norges Musikkhøyskole. 3-årig Bergen: Universitetet i Bergen. 5 årig

4 Kva er musikkterapi? Tilhøve mellom musikk og helse Psykologi (personlegdom-og sosialpsykologi, utviklingspsykologi) Medisin (nevrologi, kroniske og degenererande sjukdommar, menneske med utviklingshindringar) Sosiologi Forskningsmetodikk

5 Musikkterapeutiske arbeidsfelt Eldreomsorg Psykiatri Sjukehus Fengsel Barnevern Spesialpedaogikk

6 TEMA Korleis kan musikkterapi ta del i ei heilskapeleg rehabilitering for menneske ramma av kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS)? Empirisk erfaring hausten 2009

7 BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA Tove, 62 år. KOLS Opplevde at musikkterapi kunne være til hjelp både: - Fysisk (betre pust) - Psykisk (økt kontroll over pusten gav redusert angst) - Relasjonelt (økt deltaking på sjukeheimen, saman med ektemannen og med barnebarna) - Psykososialt (betre kontakt med pleiepersonalet) - Livsglede og motivasjon

8 EG SYNES DET GJER DEG GODT EG Å SYNGE (Jon, 85 år) *Pust (frå klavikulær til diafragmatisk magepust) (Fried, 1990; Lehrer et.al, 1994;Wade,2002;Engen,2005; The Louis Armstrong Department of Music Therapy, 2006; Bonhila & Onofre, 2009) *Redusere angst gjennom økt kontroll på eigen pust (Clair, 2005;The Louis Armstrong Department of MusicTherapy,2006) *Redusere sosial isolasjon (Engen, 2005,The Louis Armstrong Department of Music Therapy,2006, Bonhila & Onofre,2009)

9 Engen (2005) Musikkterapeut Rebecca L. Engen (2005) Måle effekten av sanggruppe for kolsråka Fysiske helse (FEV1, The DUKE physical health subscale) Funksjonelle resultat (ANOVAS for breath management) Livskvalitet. (subjective scales,the DUKE Health Profile)

10 Engen (2005) 12 deltakarar. 7 gjennomførte Gjennomsnittsalder: 80, 67 år To deler: Vokaløvingar for pustemeistring Preferansebasert song (Engen, 2005)

11 Engen (2005) Fysisk helse: 4 av 7 oppnådde betre lungefunksjon Funksjonelle resultat: forbetring i vokalkontroll og pustestøtte under og for enkelte også etter behandlinga (p<.038 & p<.000) Klar endring i pustemønster frå klavikulær til diafragmatisk djup magepust Ei endring som skjer over tid (Engen, 2005)

12 Engen (2005) Livskvalitet: Betring i humør Føler seg mindre einsam Betre evne til å slappe av Aktivitetar ein kan gjere heime saman med familien. (Engen, 2005)

13 Bonhila & Onofre et.al. (2009) Kvantitativ studie som utforska effekten av vekentleg song hjå kolsramma Livskvalitet Lungefunksjon (Bonhila & Onofre et.al.,2009)

14 Bonhila & Onofre et.al. (2009) 30 deltakarar Songruppe (saman med en fysioterapeut) Kontrollgruppe som gjer handarbeid (Bonhila & Onofre et.al.,2009)

15 Bonhila & Onofre et.al (2009) The major finding was that while the control group showed a decline in measures of maximal expiratory pressure, the group involved in singing showed a small improvement Den forbetra lungefunksjonen var nært knyta opp mot auka livskvalitet (Bonhila & Onofre et.al, 2009/2012)

16 Bonhila & Onofre et.al. (2009) Songgrupper kan være ein praktisk og hyggeleg måte å trene lungefunksjon hos kolsramma. (Bonhila & Onofre et.al, 2009)

17 «ONCE YOU HIT THAT HIGH NOTE, YOU FEEL LIKE THE KING OF THE WORLD»

18 Music for AIR Musikkassistert avslapping Kreativt musikksamspel i gruppe The Sing-a-Lung chorus (The Louis Armstrong Department of Music Therapy, 2006).

19 Music for AIR Mål: Påvirke hjerterytme Optimere pust gjennom lungetrening Avslapping og stressmeistring (The Louis Armstrong Department of Music Therapy, 2006).

20 Lord et.al (2010) Effekten av songtimar for kolspasientar 28 deltakarar (FEV1 37.2%) randomisert til songtimar i 6 veker eller standard pleie Signifikant betring i angstnivå og eigen oppleving av fysisk velvære for gruppa som mottok songtimar Deltakarane rapporterte om at songtimane hadde lært dei å puste på ein annan måte.

21 Clair (2005) Musikkterapeut Alicia Clair ved Colmery O`-Neil VA Medical Center i Kansaas Samarbeid med fysioterapeut Personar med alvorlig form for KOLS kan gå lengre utan behov for meir oksygen når dei lytta til ein gitar eller song (Clair, referert i Miller, 2005)

22 Clair (2005) We found that we can actually manage the anxiety using rhytm and singing ( ) (Clair referert i Miller, 2005, s.2).

23 Tilbakemelding frå kolspasientar PASIENT NR.1: Grad 3 Svært mykje angst Har lita tru på å klare seg utan oksygen heime Dagleg musikkterapi i to månader

24 Pusteøving til musikk som pasienten sjølv valde Øving med munnspel Samtaleterapi Avspenning

25 Munnspelet er noko av det som har hjulpe meg mest av alt for å få kontroll på min eigen pust. Når eg kjenner behovet for oksygen prøvar eg å bruke munnspelet i staden for oksygenkolben. Då høyrer eg min eigen pust og klarer å få han ned i magen

26 Tilbakemelding Musikkterapi var heilt utrolig nyttig..., bruker munnspelet i kampen mot angsten, og eg synes det hjelper. Anbefaler alle dette. Frå ein takksam terapibrukar. (mail frå pasient )

27 Pasienteksempel Pasient nr 2. Slit med hyperventilering og angstanfall, serleg om morgonen. Song med pusteinstruksjonar og munnspel

28 Song med pusteinstruksjonar No livnar det i lundar (PUST) no lauvast det i lid (PUST) den heile skapning stundar (PUST) no fram til sumars tid PUST

29 Eg føler det løyser meir opp og eg slappar betre av. Det er lettare no å puste med magen Munnspelet har gjort det enklare å få meir pust. Eg gløymer angsten når eg speler fordi eg er opptatt med noko anna. Øvingane brukar eg kveld og ettermiddag, då er eg tung. Det hjelp på pusten og humøret. Ein gløymer sut og kav og songane lokkar fram gode minner

30 FORSKNINGSTUDIE 2010/2011 Kvalitativ modifisert grounded theory studie 3 fokusgruppeintervju med ein kolsrepresentant, musikkterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier og lege ved Bergen Røde Kors sjukeheim.

31

32 HOVEDFUNN Gjensidig tverrfagleg samarbeid og brukarmedverknad er nødvendig for integrering av musikkterapi i kolsrehabilitering Ein økologisk forståing av KOLS

33 FRÅ PERSON TIL PASIENT Sjukdommen undertrykker dine personlige trekk (Saylor, Yoder & Mann, 2002) Gløymer dine eigne ressursar og mestringsopplevingar. (Wormnes & Manger, 2005) Reduserer sjølv-effektivitet din eigen tru på at du kan meistre situasjonen (Bandura, 1989,1997) Mange menneske med KOLS har låg sjølv-effektivitet (Wigal, Creer & Kotses, 1991) som igjen har vist seg å redusere livskvaliteten(kohler, Fish & Greene,2002, Arnold et.al, 2006)

34 Økologisk overgang (Bronfenbrenner, 1979) PERSON PASIENT

35 FRÅ EIN PASIENT SOM IKKJE KAN TIL EIN PERSON SOM KAN Hjelpe klienten til å finne tilbake til: - sine ressursar (Wormnes & Manger, 2005) - sin identiteten bak sjukdommen - Ein viktig strategi for å redusere stigma er anerkjenning (Saylor, Yoder & Mann, 2002) - Meistrings-skattekammer (Wormnes & Manger, 2005) Kan bidra til å auke sjølveffektiviten og tru på eigen kapasitet.

36 Musikk set ting i bevegelse Musikkterapeut: ( ) Eg tenker at det musikkterapeuter kan stille med spesifikk, handler om at ein kartlegg menneske gjennom musikk.

37 Musikalsk historie Musikkterapi: (Ruud, 1997) Sosiologi (DeNora, 2000) Personlighet-og sosialpsykologi (Rentfrow & McDonald,2010)

38 (...) individuals use music as a badge to communicate information about themselves (...) (Rentfrow & McDonald, 2010, p.685).

39 Musikalsk historie Kolsrepresentant: Eg gjekk mange år i kor og sang Musikkterapeut: Kva for eit kor sang du i da? Kolsrepresentant: Ehh eg sang i Lerken (anonymisert). Det held til nede på Sundet (anonymisert) Musikkterapeut: Akkurat ja..mannskor eller blanda kor? Kolsrepresentant: Nei, det var mannskor. Lege: Åhh, så flott Flere: mhm

40 Personen bak sjukdommen AUKAR SJANSEN FOR: Brukarmedverknad Anerkjenning Meistring gjennom bruk av eigne ressursar

41 Musikk set ting i bevegelse Pasient Brukermedvirkning Mestring Identitet Anerkjennelse Person

42 Musikk skapar gledesfylte augeblikk Fysioterapeut: ( ) og jeg tenker med musikkterapi, det at det er sånn en, det kombinerer behandling og glede tenker jeg. Det er kanskje behandling også samtidig, men det er også bare kjekt Flere: mhm Fysioterapeut:Det er ikke noen som kommer inn og stapper noen medisiner i deg eller noe sånt Lege: ler

43 Musikk skapar gledesfylte augeblikk Fysioterapeut: det er noe du blir glad av Kolsrepresentant: Ja Fysioterapeut: det synes jeg er unikt, det syns jeg absolutt er det positive i det. Hjelpepleier: Ja, jeg også

44 Musikk skapar gledesfylte augeblikk Kolsrepresentant: Eg syns det er eg syns at det gjør deg godt eg, å synge Forsker: ( ) kva tenker du kring det vi, du, har opplevd i timane da? Kolsrepresentant: Ja, eg likar det

45 Lehrer et.al (1994) The longer practice time devoted to music suggests that this intervention may be even more motivational than progressiv relaxation (Lehrer et al., 1994, s.15).

46 Musikkterapi i kolsrehabilitering Patients appear motivated and challenged to use their own creativity in managing their disease (Raskin & Azolulay, 2009, s.80).

47 Musikk skapar gledesfylte augeblikk Positiv psykologi: Viktigheten av å bruke dei sterke sidene sine til å oppleve glede, lykke (Seiligman, 2003;2005, referert i Rolvsjord, 2008). Meistring og bruk av eigne ressurser er derfor kanskje den viktigaste kjelda til den gleden vi opplever i musikalsk engasjement (Rolvsjord, 2008).

48 Musikk skapar gledesfylte augeblikk Motivasjon Vekst og utvikling Sjølv-verdi Livskvalitet Kreativitet

49 Rather than seeking cure of disease, the chronically ill person needs to be considered as modified rather than nonproductive. Such a perspective leads to maximization of well-being, creativity and productivity (Lubkin & Larsen, 2002, s.13).

50 Svakheiter ved forskningsprosjekta Få forskningsdeltakarar Manglande kontrollgruppe Positive opplevingar med musikkterapi i forkant av forskingsprosjekt kan skape bias og redusere validitet og grad av generalisering.

51 Musikkterapi i ein heilskapeleg kolsrehabiltering? Fysiske aspekt (pustetrening) Psykiske aspekt (angst og depresjon) Psykososiale aspekt (sosial isolasjon)

52 Takk for meg!

53 REFERANSER Bandura, A. (1989) Human agency in Social Cognitive Theory. In: American Physiologist (44) p Bandura,A. (1997) Self-efficacy. The exercise of control. New York, WH, Freeman and Company Blacking, J. (1973) How Musical Is Man? Seattle, University of Washington Press Bonhila, A.G., Onofre, F., Vieira, M.L., Prado, M.Y., Martinez, J.A. (2009) Effects of singing classes in pulmanory function and quality of life of COPD patients. In: International Journal of COPD [Internet] 2009 (4) p Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=retrieve&db=pubmed&dopt=citati on&list_uids = > [Downloaded 30. September 2010]

54 Referanser forts. Bronfenbrenner, U. (1979) The Ecology of Human Development. Experiments by nature and design. Cambridge, MA, Harvard University Press Celli, B.R & MacNee, W. (2004) Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. In: European Respiratory Journal [Internet] 2004 (23), p Available from: < > [Downloaded 30.September 2010] Dager, T.N. (26.May 2009) Vi trenger forståelse, ikke fordømmelse. KOLS-pasienten i møte med samfunnets blikk, og rehabiliteringens rolle. [Internet] Available from: <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:iabwlewzlpuj:www.lungerehab.no/foredr a g/seminar11_turid_nygaard_dager_-_vi_trenger_forst%25c3%25a5else_- _ikke_ford%25c3%25b8mmelse.pdf+turid+nygaard+dager&hl=no&gl=no&pid=bl&srcid= A DGEEShpjdCDFra2D7XFV3-V o2dkcqrjosxjikaiz1chsoohkyap242l2n0bvuajdlti5gg2hjgqpf9c0yswiidxhko3w4k0wiyuiexq8mmwv3jsltyuvk9fulcv8utzfq DTEcChAkz&sig=AHIEtbSB53EGotWnF04LqAsg05MZaCMOyQ> [Downloaded 26.April 2010] Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Lungerehabiliteringskonferansen

55 Referanser forts. DeNora, T. (2000) Music in Everyday Life. New York, Cambridge University Press Dissanayake, E. (2001) An Ethological View of Music and its Relevance to Music Therapy. In: NordicJournal of Music Therapy, 2001,10 (2), p Engen, R.L. (2005) The Singer`s Breath: Implications for Treatment of Persons with Emphysema. In: Journal of Music Therapy [Internet] 2005 (1), p Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ > [Downloaded 1.November 2009] Fried, R. (1990) Integrating Music in Breathing Training and Relaxation: II. Applications. Biofeedback and Self-Regulation [Internet], 1990 (2), p Available from: <http://www.springerlink.com/content/kp4156t855716g12/> [Downloaded 13.October 2009]

56 Referanser forts. Garrod, R.,Marshall, J, Jones, F. (2008) Self efficacy measurement and goal attainment after pulmonary rehabilitation. In: International Journal of COPD [Internet] 2008 (4) 3, p Avilable from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc /> [Downloaded 25.March 2011] Geradi, D. & ZuWallack, R. (2001) Non-pulmonary factors affecting survival in patients completing pulmonary rehabilitation. [Internet] Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc /> [Downloaded 24.April 2010] Gutièrres, L.M (1990) Working with woman of colour: An emporwerment perspective. Social work, 35,s Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (2007) Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, [Internet] Available from: <http://www.goldcopd.org.> [Downloaded 26.April 2010]

57 Referanser forts. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (2007) Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, [Internet] Available from: <http://www.goldcopd.org.> [Downloaded 26.April 2010] Helse-og omsorgsdepartementet (2008) Samhandlingsreformen. St.meld. 47 ( ) [Internet] Available from: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/ /stmeld-nr /2.html?id=567203>. [Downloaded 24. April 2010] Oslo, Helse og omsorgsdepartementet Johannessen, T (ed.) (25.March 2003) Hva er KOLS? En kort orientering [Internet] Trondheim, Norsk Helseinformatikk AS. Available from: <http://nhi.no/sykdommer/lunger/illustrasjoner/kols-8260.html> [Downloaded 5.October 2009

58 Referanser forts. Johannessen, T. (ed.) (12.May 2007) Hvor alvorlig er KOLS? [Internet] Trondheim, Norsk Helseinformatikk AS. Available from: <http://nhi.no/sykdommer/lunger/kols/kolsprognose-6463.html.> [Downloaded 5.October 2009] Johannessen, T (ed.)(10.november 2009) KOLS (Kronisk Obstruktiv Lungesykdom) [Internet] Trondheim, Norsk Helseinformatikk AS. Available from: <http://nhi.no/sykdommer/lunger/kols/kols html.> [Downloaded 13.November 2009] Lehrer, P.M, Hochron, S.M., Mayne, T., Isenberg, S., Carson, V., Lasoski, A.M...Rausch, L. (1994) Relaxation and Music Therapies for Asthma Among Patients Prestabilized on Asthma Medication. Journal of Behavioral Medicine [Internet], 1994 (1), p Available from: <http://www.springerlink.com/content/r w635/ > [Downloaded 20.October 2009]

59 REFERANSER FORTS. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (2007) Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, [Internet] Available from: <http://www.goldcopd.org.> [Downloaded 26.April 2010] McDaniel, S.H., Hepworth, J. & Doherty, W.J.(1997) The shared emotional themes of illness. Journal of Family Psychotherapy, [Internet] (4), p.1-8. Available from: <http://pdfserve.informaworld.com/710903_ _ pdf> [Downloaded 21.March 2011] Nasjonalt Folkehelseinstitutt (19.January 2011) Kols -fakta om Kronisk Obstruktiv Lungesykdom [Internet] Available from: <http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=mainleft_5670&mainarea_5661=567 0:0:15,310 2:1:0:0:::0:0&MainLeft_5670=5544:55604::1:5675:2:::0:0> [Downloaded 22.March 2011]

60 Referanser forts. Lewis, P.R. & Lubkin, I.M (2002) Illness Roles. In: Lubkin, I.M & Larsen, P.D (ed.) Chronic IllnessImpact and Interventions 5th edition. Subury, Massachusetts, Jones and Barlett Publishers, p.25-52lubkin, I.M. & Larsen, P.D. (1998) What is Chronicity? In: Lubkin I.M. & Larsen, P.D. (ed.)chronic Illness- Impact and Interventions 4th edition. Subury, Massachusetts, Jones and Barlett Publishers, UK/Canada p Lubkin, I.M. & Larsen, P.D. (2002) What is Chronicity? In: Lubkin, I.M. & Larsen, P.D. (ed.) Chronic Illness Impact and Interventions 5th edition. Subury, Massachusetts,, Jones and Barlett Publishers, p. 3-24

61 Referanser forts. Pillai, S.G, Ge, D, Zhu, G, Kong, X, Shianna,K.V., Need, A.C...Goldstein, D.B.(2009) A Genome- Wide Association Study in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): Identification of Two Major Susceptibility Loci. In: PLoS Genetics [Internet] (3), p.1-8. Available from: <http://www.plosgenetics.org/article/info%3adoi%2f %2fjournal.pgen > [Downloaded 23.March 2011] Reeve, J. (2005) Understanding Motivation and Emotion. 4th edition. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, Inc. Reeve, J. (2005) Understanding Motivation and Emotion. 4th edition. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, Inc. Rentfrow, P.J., & McDonald, A. (2010) Preference, personality and emotion. In: Juslin, P.N. & Sloboda, J.A.(ed.) Handbook of Music and Emotion. Theory, Research, Applications. Oxford, Oxford University Press, p

62 Referanser forts. Rolvsjord, Randi (2004). Therapy as empowerment. Clinical and Political Implications of Empowerment Philosophy in Mental Health Practises of Music Therapy. In: Nordic Journal of Music Therapy, 13(2), p Rolvsjord, R. (2008) En ressursorientert musikkterapi. In: Trondalen, G. & Ruud, E. (ed)perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi. Skriftserie fra Senter for musikk og helse. Oslo,Unipub, s Rolvsjord, R. (2010) Resource-oriented Music Therapy in Mental Health Care. Gilsum, NH, Barcelona Publishers Ruud, E. (1997) Musikk og Identitet. Oslo, Universitetsforlaget Ruud, E. (1998) Music Therapy: Improvisation, Communication and Culture Gilsum, NH, BarcelonaPublishers

63 Referanser forts. Saylor, C., Yoder, M. & Mann, R.J. (2002) Stigma. In: Lubkin, I.M. & Larsen, P.D. (ed.) Chronic Illness Impact and Interventions 5th edition. Subury, Massachusetts, Jones and Barlett Publishers, p Small, C. (1998) Musicking. The Meanings of Performing and Listening. Hanover, NH, University Press of New England Stige, B. (2002) Culture-Centered Music Therapy Gilsum, NH, Barcelona Publishers The Louis Armstrong Department of Music Therapy (2006) Music Therapy for Adults with COPD and Heart Disease [Internet], The Louis Armstrong Center for Music and Medicine. Available from: <http://www.wehealny.org/services/bi_musictherapy/index.html> [Downloaded 13.October 2009]

64 Trevarthen, C. & Malloch, S. (2000) The dance of Wellbeing: Defining the Musical Therapeutic Effect. In: Nordic Journal of Music Therapy, 2000, 9 (2), p.3-17 Wormnes, B & Manger, T. (2005) Motivasjon og Mestring. Veier til effektiv bruk av egne ressurser. Bergen, Fagbokforlaget WHO (2011) Chronic Respiratory Diseases. [Internet] Available from: <http://www.who.int/respiratory/copd/definition/en/index.html> [Downloaded 8.April 2011]

Hekta på musikk. Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå

Hekta på musikk. Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå Hekta på musikk Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå Musikkterapeut ved Akershus Universitetssykehus Ahus, Seksjon IR Før musikkterapigruppa

Detaljer

Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering

Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering Ein multiregional studie v/inge Holsen Prosjektmedarbeidar og fysioterapeut ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Multisenter- og multiregional studie

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Mestring av daglige aktiviteter. Ergoterapeut Sofia Løseth Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, Ullevål, 2013

Mestring av daglige aktiviteter. Ergoterapeut Sofia Løseth Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, Ullevål, 2013 Mestring av daglige aktiviteter Ergoterapeut Sofia Løseth Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, Ullevål, 2013 Hva gjør at mange lungesyke sliter med daglige aktiviteter? Tung pust ved

Detaljer

Velkommen! Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Velkommen! Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Velkommen! Regional nettverkssamling innen rehabilitering av personer med lungesykdom Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Regional nettverkssamling innen

Detaljer

Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter

Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter Bjørg Ulvik Høgskolen i Bergen Sentrale begrep Livskvalitet: Subjektivt velvære eller tilfredshet med livet som helhet (Wilson and Cleary, 1995) Helse-relatert

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Rehabilitering 2006/3/0163 Sluttrapport Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL Unni Martinsen Ergoterapeut/Prosjektleer Diakonhjemmet sykehus 1 Forord

Detaljer

Roar Stokken. Rådgjevar. Høgskulen i Volda og Regionalt kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring

Roar Stokken. Rådgjevar. Høgskulen i Volda og Regionalt kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 av 33 Rådgjevar Høgskulen i Volda og Regionalt kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 2 av 33 Dagens tekst Om KPI Om Lev eit friskare liv Om Utviklinga av Lev eit friskare

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt + Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve musikkterapi levert våren 2012 Randi-Merete Roset + «Plutseleg er det ein som ikkje har hatt noko lyd som byrja

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Historien om KOLS Heim erfaringer så langt Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 2005: 560 innleggelser pga forverring av KOLS (av ca 2700 innleggelser) 1,6 innleggelse

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Forskergjengen ved NK LMH Dagmara Bossy Una Stenberg Kari Eika Helge Skirbekk André Vågan mestring.no

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

HVORFOR HOUSING FIRST? Lars-Marius Ulfrstad Husbanken

HVORFOR HOUSING FIRST? Lars-Marius Ulfrstad Husbanken HVORFOR HOUSING FIRST? Lars-Marius Ulfrstad Husbanken PROBLEMSTILLINGER Hva karakteriserer de problemene våre tjenester skal løse? Hvordan er dagens forvaltningssystem innrettet for å løse disse? Samarbeid:

Detaljer

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning - pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning NSF Landskonferanse, Bergen 2015 Signe Tretteteig sykepleier og phd-student Inkluderer fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske aspekter (Balla et al.,

Detaljer

Samtalegrupper for personer med kols

Samtalegrupper for personer med kols Samtalegrupper for personer med kols - erfaringer fra pilotstudie i Tysvær. Heidi B. Bringsvor. Januar 2015. Piloten inngår i et forskningsprosjekt: Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

MUSIKKTERAPI I SPESIALISTHELSETENESTEN Solgunn E. Knardal Musikkterapeut

MUSIKKTERAPI I SPESIALISTHELSETENESTEN Solgunn E. Knardal Musikkterapeut MUSIKKTERAPI I SPESIALISTHELSETENESTEN Solgunn E. Knardal Musikkterapeut INNHALD 1. Musikkterapi på Olaviken basert på systemreise for ein pasient FILM! 2. Musikkterapi på Møteplass for mestring MUSIKKTERAPI

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid

Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid Viggo Krüger Aleris Ungplan & BOI GAMUT, Universitetet i Bergen viggo.kruger@grieg.uib.no Møteplass for barn og voksne Undervisning, veiledning Kunstnerisk arbeid

Detaljer

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes 16.nov Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Overordnet målsetning Utvikle kunnskaper om faktorer som kan være relatert til motivasjon for selvregulering

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Motivasjon for læring og meistring. Volda 22.03.2011 Ivar Ørstavik, kommunepsykolog i Herøy. 916 36 698 ivar.orstavik@heroy.kommune.

Motivasjon for læring og meistring. Volda 22.03.2011 Ivar Ørstavik, kommunepsykolog i Herøy. 916 36 698 ivar.orstavik@heroy.kommune. Motivasjon for læring og meistring. Volda 22.03.2011 Ivar Ørstavik, kommunepsykolog i Herøy. 916 36 698 ivar.orstavik@heroy.kommune.no Fagfolk kan ikke definere hvordan folk skal ha det i livet. Vi kan

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Lungedagene 2012 Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen HVORFOR SKAL VI KUNNE DETTE Riktig diagnose: ASTMA eller KOLS? Riktig behandling og så krever også myndighetene det.. Har legekontorene

Detaljer

Demens i familien. Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund. Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda

Demens i familien. Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund. Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda Demens i familien Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda Korleis er det å leve med demens i familien? Finst mykje kunnskap

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Predictors and longitudinal changes Bente Frisk KOLS Fjerde hyppigste

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon

Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon ATLE ØDEGÅRD HØGSKOLEN I MOLDE Innhold Buzzwords! Tverrprofesjonelt Innovasjon Hva kan dere få ut av fremlegget? Umulig å vite Analysemodeller Refleksjon

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS LUNGEDAGENE 2014 SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Kari Tau Strand Oanes, spesialist i allmennmedisin Stavanger Medisinske Senter Spirometri En pustetest som utreder lungefunksjon Betydning for behandling Nødvendig

Detaljer

LHL Røros Rehabiliteringssenter 18.11.06 MKT

LHL Røros Rehabiliteringssenter 18.11.06 MKT LHL Røros Rehabiliteringssenter REHABILITERING Et fagområde som inneholder en rekke tiltak som på kort og lang sikt skal øke trivsel og mestring av hverdagen, og som også skal gi utvikling av ferdigheter

Detaljer

Helsepedagogikk og -didaktikk

Helsepedagogikk og -didaktikk Helsepedagogikk og -didaktikk Behandling, eller helsepedagogikk? Læring Meistring Helsepedagogikk som: - funksjon og praksis -synsmåte, perspektiv - relasjonar og prosessar Didaktikk - didaktisk refleksjon

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Evaluering - En kilde til inspirasjon

Evaluering - En kilde til inspirasjon Evaluering - En kilde til inspirasjon Bjørn Lau, psykolog Forskningsrådgiver, Lovisenberg DPS Raskere tilbake, Bjorn.Lau@lds.no Professor II, Universitetet i Oslo Hvorfor evaluere det vi gjør? Utvikle

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Fysioterapiavdelingen / Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Aktivitet gjør godt Øvelser fra fysioterapeuten 1 Kjære pasient Trening har positiv

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

KOR Klient og resultatstyrt praksis

KOR Klient og resultatstyrt praksis KOR Klient og resultatstyrt praksis 04.10.11 Oktoberseminaret Ove Heradstveit kommunepsykolog i Øygarden Bakgrunn Viktige oppgåver som kommunepsykolog å sørgje for: Brukarmedverknad: kva er ønsket? Vurdering:

Detaljer

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Føreord Ørstafjorden forma som eit hjarte Ørsta kommune har sidan hausten 2014 hatt eit prosjekt med spelteknologi i dagtilbod/buavdeling. Spiren til dette

Detaljer

Dialogkonferanse 2009 Modalen

Dialogkonferanse 2009 Modalen Dialogkonferanse 2009 Modalen - om planarbeid i kommunane - Opptrappingsplan psykisk helse (1999-2006 (Helse- og omsorgsdepartementet) Bakgrunn: St meld nr 25 (1996-97) Åpenhet og helhet (psykiatrimeldingen).

Detaljer

Omsorg på en misforstått måte?

Omsorg på en misforstått måte? Omsorg på en misforstått måte? Marit Kirkevold NB. Et par av slidene, med figurer fra Zoffman-studien om personer med diabetes er ikke gjort tilgjengelig her, fordi de ikke ennå er publisert. Artikkelen

Detaljer

Samvalg og samvalgsverktøy Brukermedvirkning på individnivå

Samvalg og samvalgsverktøy Brukermedvirkning på individnivå Samvalg og samvalgsverktøy Brukermedvirkning på individnivå Øystein Eiring, spes. psykiatri, PhDc, fagsjef Sykehuset Innlandet, Leder Regionsfunksjon kunnskapsstøtte, Helse Sør-Øst Ann-Toril Hytten 47

Detaljer

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft over tid. Psykososiale utfordringar og hensiktsmessige tiltak ved kreftsjukdom Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft Det er mange utfordringar, f.eks:

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Hvem sitter i førersetet? KOR som metode for feedback. Birgit Valla psykologspesialist

Hvem sitter i førersetet? KOR som metode for feedback. Birgit Valla psykologspesialist Hvem sitter i førersetet? KOR som metode for feedback Birgit Valla psykologspesialist Har psykisk helsefeltet beveget seg fremover? Analysert 12 selvbiografier fra Norge, Sverige og Danmark. Eldste fra

Detaljer

Musikkterapi På Olaviken Som fag og profesjon Definisjon musikk og helse, handlemuligheter. Perspektiver Sentrale teorier Metoder Relevant forskning

Musikkterapi På Olaviken Som fag og profesjon Definisjon musikk og helse, handlemuligheter. Perspektiver Sentrale teorier Metoder Relevant forskning Musikkterapi På Olaviken Som fag og profesjon Definisjon musikk og helse, handlemuligheter. Perspektiver Sentrale teorier Metoder Relevant forskning På Olaviken To 100% stillinger, ukentlig basis: Prosjektleder

Detaljer

Omdømme. Stavanger 27. september 2011 Bente Aae, kommunikasjonsdirektør Helse Vest RHF

Omdømme. Stavanger 27. september 2011 Bente Aae, kommunikasjonsdirektør Helse Vest RHF Omdømme Stavanger 27. september 2011 Bente Aae, kommunikasjonsdirektør Helse Vest RHF Omdømme Omdømme er summen av oppfatninger som ulike interessentgrupper har av virksomheten. Nils Apeland, 2007 - Over

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

ELDRE PASIENTAR MED HOFTEBROT OG DELIRIUM

ELDRE PASIENTAR MED HOFTEBROT OG DELIRIUM ELDRE PASIENTAR MED HOFTEBROT OG DELIRIUM Tiltak, observasjon og førebygging DELIRIUM ELLER AKUTT FORVIRRING Def: Lira-spor( latin). De-Lira= avsporet Ein tilstand av akutt konfusjon som er forbigåande

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Et annerledes søskenliv? Uke Benedikte Breland Psykolog

Et annerledes søskenliv? Uke Benedikte Breland Psykolog Et annerledes søskenliv? Uke 12 2015 Benedikte Breland Psykolog Agenda Hva vi vet om søsken Hvordan ivareta søsken 72 % NORMAL KRISTIN GRUE https://vimeo.com/61089163 Forskere om søsken Går det bra med!

Detaljer

Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø?

Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Anette Fosse, Mo i Rana Fastlege, spesialist i allmennmedisin Sykehjemslege Forsker på døden i sykehjem, Uni Helse Bergen Medlem i Nasjonalt råd for

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Musikkterapi i rusfeltet

Musikkterapi i rusfeltet 04.11.2015 Rusforum Innlandet Musikkterapi i rusfeltet med brukeren som viktigste aktør Daniel Løset Kristiansen, musikkterapeut MA Musikkterapi i rusfeltet Bakgrunn og praksis Musikkterapi i rusfeltet

Detaljer

Depresjon og ikke medikamentell behandling

Depresjon og ikke medikamentell behandling Depresjon og ikke medikamentell behandling Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014. Pasientbiblioteket på Rikshospitalet

Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014. Pasientbiblioteket på Rikshospitalet Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014 Pasientbiblioteket på Rikshospitalet Linda Schade Andersen Donna Louise Dolva Bibliotek som selvhjelpsarena og møteplass i et folkehelseperspektiv Hva kan materialet

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

kommunehelsetjenesten:

kommunehelsetjenesten: Etiske utfordringer og etiske verktøy for kommunehelsetjenesten: litteratur og erfaringer Georg Bollig - Reidar Pedersen - Reidun Førde Seksjon for medisinsk etikk, Universitet Oslo Bergen Røde R Kors

Detaljer

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER FAIR PLAY et samarbeidsprogram mellom Norsk Tipping og Norges Fotballforbund 1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens

Detaljer

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Samarbeid, starta i 2013 Eit samarbeid mellom kommunane - Vindafjord - Etne - Sauda - Suldal - Høgskolen Stord/Haugesund - Helse Fonna

Detaljer

Psykiatri, Psykisk Helse og Idrett. Meistring i aktivitet

Psykiatri, Psykisk Helse og Idrett. Meistring i aktivitet Psykiatri, Psykisk Helse og Idrett Meistring i aktivitet Henning Johansen Spesialergoterapeut v/ Dagavdelingen på Solli Distiktpsykiatriske Senter Trenar 1 i klatring og dreiv masse med klatring (før)

Detaljer

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på?

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Marit Solbjør Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Trøndelag Forskning og Utvikling AS Marit.Solbjor@svt.ntnu.no Hvordan er det forsket på

Detaljer

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på?

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Marit Solbjør Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Trøndelag Forskning og Utvikling AS Marit.Solbjor@svt.ntnu.no Hvordan er det forsket på

Detaljer

Bruk av samtalegrupper som mestringstiltak - et forskningsprosjekt.

Bruk av samtalegrupper som mestringstiltak - et forskningsprosjekt. Bruk av samtalegrupper som mestringstiltak - et forskningsprosjekt. Heidi B. Bringsvor 15.04.2016 Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring hos personer med kols. PhD-stipendiat finansiert av

Detaljer

Vet vi hva som virker?

Vet vi hva som virker? Vet vi hva som virker? Forskning om tiltak for å redusere sykefraværet Stein Knardahl Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi Statens arbeidsmiljøinstitutt Konvensjonell visdom: Arbeid er bra for helsen

Detaljer

Læraren som medmusikant: ei utforsking av improvisatoriske praksisar i instrumental- og bandundervisning

Læraren som medmusikant: ei utforsking av improvisatoriske praksisar i instrumental- og bandundervisning Læraren som medmusikant: ei utforsking av improvisatoriske praksisar i instrumental- og bandundervisning Åsmund Espeland, Stipendiat Høgskolen Stord/Haugesund Lærarane er aktive i samband med elevane sine

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Om vestibularisnevritt

Om vestibularisnevritt svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Om vestibularisnevritt Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit. Tilstanden kan bli

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Anja Fog Heen, Sykehuset Innlandet, Norge Thomas Agoritsas, McMaster University, Canada www.magicproject.org/share-it

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Når bobla sprekker. Praktisk hjerterehabiliteringsseminar

Når bobla sprekker. Praktisk hjerterehabiliteringsseminar Når bobla sprekker Fra tryggheten i medisinske omgivelser og fast dagsprogram til hverdagens realiteter. Hvordan opprettholde kontinuiteten i endringsprosesser ved å unngå uhensiktsmessig adferd og tankemønster?

Detaljer

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet Disposisjon Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere Bakgrunnen for prosjektet Min rolle i prosjektet Hva som ble gjort Resultater Fysisk form Trenbarhet Reduksjon av psykiatriske

Detaljer

Musikkterapi som (be)handling for personer med psykose

Musikkterapi som (be)handling for personer med psykose Musikkterapi som (be)handling for personer med psykose Hans Petter Solli Stipendiat og musikkterapeut LDS og UiB Innhold Hva er musikkterapi? Hva forteller forskningen? Musikkterapi fra et brukerperspektiv

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

God barndom = god helse i vaksen alder?

God barndom = god helse i vaksen alder? God barndom = god helse i vaksen alder? Arnold Goksøyr - Høgskulelektor/psykologspesialist Høgskulen i Sogn og Fjordane Uni Research Helse RKBU Vest Helse Førde arnold.goksoyr@hisf.no Tlf. 57 67 62 34

Detaljer