Introduksjonsordningen Moss kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjonsordningen Moss kommune"

Transkript

1 Introduksjonsordningen Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Problemstilling Metode og gjennomføring Revisjonskriterier INTRODUKSJONSPROGRAM Revisjonskriterier Fakta Vurderinger og konklusjon RÅDMANNENS KOMMENTARER VEDLEGG østfold kommunerevisjon iks 2

3 1 SAMMENDRAG Hvert år anmoder staten, ved IMDI, norske kommuner om bosetting av flyktninger. Det er opp til kommunen selv å bestemme hvor mange flyktninger som kan tas i mot. Kommunen mottar integreringstilskudd per flyktning som utbetales over fem år. Tilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til bosetting, kvalifisering og integrering av flyktningene. Det stilles ikke krav til hvordan tilskuddet skal benyttes, det er opp til kommunen selv. Målet med integrering av nyankomne innvandrere er å sikre at de raskest mulig bidrar med sine ressurser. Dette handler om tilrettelegging og tilpasning i det norske samfunn. organiseringen blir fremhevet som en faktor som fremmer gode samarbeidsvilkår. Videre blir tett samarbeid med både kommunale og private arbeidsgivere fremhevet som en suksessfaktor. Innholdet i programmet tilpasses individuelt, og baseres på den enkeltes forutsetninger både når det gjelder undervisning og andre tiltak. Brukermedvirkning blir ivaretatt gjennom individuell plan, og den enkelte deltager blir tett fulgt opp av programrådgiver. Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert hvorvidt Moss kommune har en tilfredsstillende introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. Vi har sett på hvordan kommunen har organisert sitt arbeid med ordningen, samt vurdert innholdet i programmet. Fakta er innhentet ved bruk av intervju og dokumentanalyse. Vi har intervjuet leder ved Moss Voks, rektor ved voksenopplæringen samt leder av flyktningetjenesten. Av dokumenter har vi blant annet gjennomgått kommunens rapport «Innvandrere i Moss- 2010», individuelle planer og interne rutiner. Moss kommune bosatte 40 personer i 2011, og i 2012 er det planlagt å bosette 20 personer. Det er revisjonens oppfatning at kommunen tilbyr en introduksjonsordning i tråd med introduksjonslovens intensjoner. Voksenopplæringen og flyktningetjenesten utgjør til sammen Moss Voks, og denne østfold kommunerevisjon iks 3

4 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Faktaboks 1: Bakgrunn Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jfr. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kapittel 3. Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet å kontrollere at forvaltningens aktiviteter foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og kommunestyrets vedtak. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i bystyret den sak 5/12 I planen heter det: Administrasjonen opplyser at kommunen har fokus på integrering, men at det foreløpig ikke er laget noen integreringsplan. Dette skal gjøres i løpet av I følge økonomiplan har kommunen blant annet store utfordringer knyttet til sysselsetting og bosetting av innvandrere og flyktninger. Tilstrekkelig tilrettelegging for mottak av flyktninger er vesentlig for å etterleve regelverket på området på kort sikt. På lang sikt er slik tilrettelegging vesentlig for å sikre integrasjon i lokalsamfunnet. Dersom dette ikke ivaretas kan det føre til økt press på sosiale tjenester og merkostnader for kommunen. Etter revisjonens oppfatning bør kommunens arbeid med integrering evalueres, noe som fremstår som særlig viktig når kommunen skal utarbeide en ny plan for dette arbeidet. 2.2 Problemstilling Integrering for nyankomne innvandrere handler om tilrettelegging og tilpasning i det norske samfunnet. Målet er å sikre at innvandrerne raskest mulig bidrar med sine ressurser, både i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram, og rett og plikt til norskopplæring er viktige tiltak i norsk integreringspolitikk. Rapporten omhandler følgende problemstilling: Har kommunen en introduksjonsordning som er i tråd med lovens intensjoner og bestemmelser for nyankomne innvandrere? 2.3 Metode og gjennomføring Faktaboks 1: Metode og gjennomføring Østfold kommunerevisjon IKS gjennomfører all forvaltningsrevisjon i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse av aktuelle planer, rutiner og interne dokumenter. Informasjon fra disse er så supplert med kvalitative intervju av konstituert leder ved Moss Voks, rektor ved voksenopplæringen, samt leder av flyktningtjenesten. I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet referat, som så er verifisert av informanten. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referat er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. Undersøkelsen er gjennomført av forvaltningsrevisor Lena Longva-Stavem og Renate Borgmo i perioden juni til oktober østfold kommunerevisjon iks 4

5 2.4 Revisjonskriterier Faktaboks 1: Revisjonskriterier Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Med autoritative kilder menes normalt lovverk, politiske vedtak og føringer, men også kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og/ eller andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater kan danne basis for revisjonskriterier. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 04/ nr. 80 (introduksjonsloven) Rundskriv A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Utledning av revisjonskriteriene følger under problemstillingen, samt i vedlegg. østfold kommunerevisjon iks 5

6 3 INTRODUKSJONSPROGRAM Har kommunen en introduksjonsordning som er i tråd med lovens intensjoner og bestemmelser for nyankomne innvandrere? 3.1 Revisjonskriterier Det er et viktig mål at introduksjonsordningen dekker deltakernes behov for grunnleggende kvalifisering, herunder språkopplæring, innsikt i norske samfunnsforhold og forberedelse til yrkesliv og utdanning. Av de retningslinjer som omtales i vedlegget kan følgende krav utledes vedrørende introduksjonsordningen: Kommunen skal tilby introduksjonsprogram til nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering. Dette gjelder for personer som har: o fått asyl i Norge o personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag o personer med kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon o overføringsflyktninger med innreisetillatelse Videre skal: o personen ha vært bosatt i mindre enn to år når vedtak om deltakelse treffes, retten til deltakelse er begrenset til de som er bosatt etter avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen o personen ha behov for grunnleggende kvalifisering I tillegg kan kommunen velge å tilby introduksjonsprogram til nyankomne over 55 år, familiegjenforente og nyankomne utlendinger med arbeids- og oppholdstillatelse. Kommunen bør i samarbeid med utlendingsmyndighetene ha oversikt over personer som omfattes av ordningen og som bosettes i kommunen. Dette gjennom NIR, (nasjonalt introduksjonsregister). Kommunen skal fatte vedtak om deltakelse innen tre måneder. Programmet skal være helårig og på full tid. Lovens formål fordrer samarbeid med aktører i arbeidslivet og med NAV. Kommunen har et hovedansvar for å følge opp deltakeren. Den personen som underviser i programmet bør ha godkjent lærerutdanning. Introduksjonsprogrammet skal tilrettelegges individuelt for de personer som har behov for grunnleggende kvalifisering o Kommunen bør herunder også tilrettelegge for personer med helseproblemer og prioritere barnehage plass for introduksjonsdeltakerne Programmets minsteinnhold er: o norskopplæring o opplæring i samfunnskunnskap o tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet østfold kommunerevisjon iks 6

7 o Deltakeren skal få utstedt et deltakerbevis Kommunen skal: o Sikre brukermedvirkning o Utarbeide en individuell plan. Denne skal utarbeides på bakgrunn av kartlegging av den enkeltes bakgrunn og kompetanse. o Planen skal minst inneholde: o Programmets start og tidsfaser o En beskrivelse av tiltakene Deltakerne skal få introduksjonsstønad i programperioden. Deltakelse i fulltidsprogram er en forutsetning for å få rett til utbetaling av stønaden. 3.2 Fakta Generelt Kommunen utarbeidet i 2010 en rapport, Innvandrere i Moss- 2010, med målsetting å gi en objektiv/faktisk beskrivelse av innvandrersituasjonen i kommunen, samt de utfordringer tjenestene kan møte. Rapporten viser til lovgivningen som berører feltet, statlige prinsipper og målsettinger, samt kommunens ansvar overfor gruppen. Her inngår også introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. 1 I forbindelse med sak om bosetting av flyktninger vedtok Bystyret den , at: Rådmannen skal legge frem en helhetlig integreringsplan. Denne planen skal være tydelig på virkemidler og mål med henblikk på å gjøre Moss kommune til en foregangskommune når det gjelder integrering. I intervju opplyses det at planen blant annet skal si noe om bosetting, flyktningarbeid, opplæring og språk, skole og barnehage, kompetanse, arbeid, kultur og idrett, helse og frivillighet. Planen skal ferdigstilles i løpet av Nøkkeltall per for Moss kommune viser at det er 5160 innvandrere. Dette utgjør 16,8 % av befolkningen 2. 1 Det ble i Bystyret vedtatt at det ikke skulle utarbeides en egen plan for integrering av fremmedspråklige. Rapport Innvandrere i Moss skulle i stedet benyttes som grunnlagsmateriale i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg skulle det utarbeides en oversikt over nøkkelopplysninger om Moss, hvor blant annet demografi, levekår, trygdeutbetalinger, kriminalitet, bosettingsmønster, barnevern, krisesenter, innvandrersituasjonen og folkehelse skulle inngå som del av fakta for videre planlegging. 2 Tabell 9: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn og kommune. 1. januar Absolutte tall og prosent SSB. østfold kommunerevisjon iks 7

8 Deltakelse i introduksjonsordningen Hvert år anmoder staten, ved IMDI, norske kommuner om bosetting av flyktninger. Målet er rask, god og stabil bosetting. Anmodningen foretas ut fra et beregnet behov for kommuneplasser til de flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. Det er deretter opp til kommunen å ta stilling til hvor mange flyktninger som kan tas i mot. Bystyret fatter vedtak om bosetting årlig. Det ble for 2011 bosatt 40 personer i Moss Kommune. I henhold til bystyrevedtak 3 er det for 2012 planlagt å bosette 20 personer. Bosettingen løper kontinuerlig gjennom hele året. Kommunen mottar integreringstilskudd etter en gitt sats per flyktning. Integreringstilskuddet utbetales over fem år og skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til bosetting, kvalifisering, og integrering av flyktningene i bosettingsåret, samt de fire påfølgende år. Fylkesmannen i Østfold har på vegne av IMDI ansvar for tilskuddsforvaltningen på regionalt nivå 4. Ved beregning av kommunens gjennomsnittlige utgifter, er dette konkretisert til å omfatte utgifter som: innvandrer- og flyktningtjenester, bolig og administrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosiale tjenester, barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjeneter, kultur og ungdomstiltak. Det opplyses om at det ikke , sak 126/11. 4 Bestemmelser om tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i mottak er gitt i rundskriv 4/12 fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDI). I 2012 gjelder tilskuddet for personer som har rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og som har fått første oppholds- og arbeidstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. januar 2008 (www.fylkesmann.no) stilles krav til hvordan tilskuddet skal benyttes. Kommunal ansvarsplassering, intern og ekstern oppgavefordeling, bemanning og økonomisk ressursbruk er opp til kommunen. Det oppgis 5 videre at personer som har rett og plikt 6 til å delta i introduksjonsprogrammet er personer i alderen år som har fått opphold på grunnlag av asyl, kollektivbeskyttelse, overføringsflyktninger, personer som har fått opphold på humanitært grunnlag og personer som har kommet til Norge i familiegjenforening med ovennevnte grupper. Moss kommune tilbyr også introprogram til enkelte i introduksjonslovens kan-gruppe hvis de har behov for, og for øvrig oppfyller enkelte kriterier definert i samarbeidsrutiner med NAV. Dette kan anslagsvis dreie seg om to- tre deltagere per år. Nasjonalt introduksjonsregister, NIR, er et hjelpemiddel for kommunens gjennomføring av opplæring, samt et verktøy for utlendingsmyndighetenes behandling av søknader om bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap. NIR benyttes i tillegg til evalueringsformål. Gjennom NIR får kommunen tilgang til oppdatert informasjon om personer som omfattes av introduksjonsloven og norskopplæring for asylsøkere. Dette er informasjon om oppholdsgrunnlag, rettigheter og/eller plikter i forhold til ordningene i introduksjonsloven og frist for gjennomføring av retten til norskopplæring, bostedsadresse og tidligere opplæring. 7 5 Kilde: Innvandrere i Moss- 2010, Moss kommune 6 Å ha rett og plikt til norskopplæring betyr at personen har krav på gratis norskopplæring fra kommunen den er bosatt i, og at lovpålagt norskopplæring må være gjennomført før det søkes om permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap (www.imdi.no). 7 Revisjonen er forelagt et tillegg til rutinen om registrering av introaktiviteter for kommunens østfold kommunerevisjon iks 8

9 Alle enkeltvedtak for deltakere i introduksjonsordningen skal registreres i NIR når de er ferdigstilt. Dette gjelder vedtak om innvilget deltagelse og stønad, innvilget permisjon eller avslag på dette, vesentlig endring av individuell plan, midlertidig eller permanent stans av introduksjonsordningen, trekk i stønad med 50 % eller mer av en enkelt utbetaling, bortfall av retten til egenmelding og tilbakebetaling eller refusjon av stønad. Moss Mottak 8 administrerer til sammen 165 plasser. Beboerne bor i ordinære, innleide leiligheter i kommunen. Flyktningtjenesten viser til at det generelt er en særskilt utfordring å finne egnende boliger til de nyankomne. Boligmarkedet i Moss kommune er presset, tilgjengeligheten på utleieleiligheter er liten, samtidig som prisnivået er høyt. Moss kommunale eiendomsselskap formidler også leiligheter. Per dags dato er det fem til seks flyktninger av de som skal bosettes i år som venter på leilighet. Utleieprisen på aktuelle leiligheter varierer alt fra ca kr til kr avhengig av antall rom, standard osv. Introduksjonsstønaden er ved enkelte tilfeller for liten til å dekke de høye boligutgiftene. Introduksjonsdeltakeren må i slike tilfeller søke NAV om supplerende sosialhjelp. Ved privat utleie stiller kommunen med kommunal husleiegaranti. Nyankomne som blir bosatt i Moss kommune og kommer under lovens personkrets, skal så snart som mulig og senest innen tre måneder etter bosetting i kommunen ha fått tildelt introduksjonsprogrammet. Ifølge Moss Voks overholdes tre måneders fristen i samtlige saker. Kartlegging av den enkelte nyankomne innvandrers kompetanse skjer i to faser og har to ulike formål 9. Den første del av kartleggingen blir foretatt for å vurdere om det foreligger et behov for grunleggende kvalifisering og dermed et behov for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Del to av kartleggingen blir gjennomført når det skal utarbeides individuell plan og settes mål for videre opplæring. Dette vil bli beskrevet nærmere senere i rapporten. Introduksjonsordningen skal styrke nyankommende innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, samt deres økonomiske selvstendighet. 10 Det er Moss voksenopplærings- og kvalifiseringssenter, Moss Voks, som har ansvar for gjennomføring og organisering av introduksjonsprogrammet i Moss kommune. 11 Moss Voks har opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne, flyktning tjeneste, samt logopedisk hjelp og tolketjeneste. Det er utarbeidet skriftlige rutiner og prosedyrer knyttet til arbeidet med introduksjonsordningen 12. Voksenopplæringen er bemannet med 21 ansatte. Disse er; rektor, lærere, undervisningsinspektør, rådgiver, logoped og kontorpersonale. Skolen har også ansvar for norskopplæring for nabokommunene Rygge, Våler og Råde. Videre selges elevplasser til privatpersoner uten rettigheter til norskopplæring. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Moss Kommune og NAV Moss om introduksjonsprogram for flyktninger. arbeid med det nasjonale introduksjonsregisteret. Dokumentet er datert Drives av selskapet Fossnes A/S og etablerte seg i Moss Kilde: Innvandrere i Moss- 2010, Moss kommune 9 Det er etablert skriftlige rutiner for å ivareta dette. Rutinene er ikke datert. 10 Kilde: Innvandrere i Moss-2010, Moss kommune 11 Kilde: Innvandere i Moss- 2010, Moss kommune 12 Rutinene er ikke datert. østfold kommunerevisjon iks 9

10 Dette er en rammeavtale som skal legge føringer for retning og roller i samarbeidet. Målet er at alle nyankomne innvandrere raskest mulig skal bli økonomisk selvstendige gjennom ordinært arbeid. Avtalen inneholder ansvarsfordeling og forpliktelser vedrørende introduksjonsordningen. Videre skal avtalen sikre oppfølging både på leder- og saksbehandlernivå, sikre samarbeidsformer, rutiner for informasjonsutveksling og regelmessig evaluering av samarbeidet. Programmets innhold De ansatte ved Moss Voks opplever at kommunens valgte organisering av flyktningtjenester gir stor fleksibilitet og gode samarbeidsvilkår på tvers. Moss Voks praktiserer åpen dør politikk og deltakerne drar ifølge de ansatte, nytte av samlokaliseringen av flyktningtjenesten og norskopplæringen. Organisatorisk er ett og et halvt årsverk i flyktningtjenesten avsatt til bosetting, råd og veiledning til alle flyktninger i fem års perioden. Fire og et halvt årsverk jobber som programrådgivere i introduksjonsprogrammet og en halv rådgiverstilling er avsatt til arbeid med språkpraksis og skolerådgivning. Moss Voks opplyser om at det stilles høye kompetansekrav til de som skal undervise i norsk og samfunnskunskap. Som hovedregel har alle godkjent lærerutdanning. I tillegg er det ansatte med relevant migrasjonspedgagogikk, norsk som andrespråk, samt spesialkompetanse i lese- og skrivevansker. Undervisningen foregår i all hovedsak på norsk, men det vises til at deltagerne kan tolke for hverandre. Kommunen kjøper tolketjenester etter anbud. Moss Voks administrerer kommunens tolketjeneste. Virksomheten tilbyr også opplæring i bruk av tolk etter behov. Bruk av tolk skal styrke innvandreres rett til likeverdige offentlige tjenester, dette er spesielt viktig tidlig i programmet. Det er per dags dato 61 deltakere i programmet og ca.181 personer som kommunen mottar integreringstilskudd for. Målgruppen for introduksjonsordningen består av personer med til dels ulike individuelle forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering. Programmets varighet vurderes av den grunn individuelt. Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Rektor ved voksenopplæringen påpeker at to år er lite tid å lære seg norsk på for enkelte grupper, eksempelvis analfabeter eller personer med lite skolefaglig erfaring. Dette kan også gjelde de som ønsker seg videre teoretisk utdanning, eksempelvis videregående skole. Rektor viser imidlertid til at de ved skolen er effektive når det gjelder å oppnå gode resultater på den tiden de har til rådighet. Når særlige grunner taler for det kan programmet forlenges med inntil ett år, maks tre år totalt. Dette er aktuelt og trer i kraft dersom den enkelte deltaker innenfor tidsrammen av sitt program ikke har nådd målet med programdeltakelsen. Det er ca. 25 % av deltagerne som har fått utvidet tid dersom de ikke er kvalifisert etter to år, og litt mer tid kan føre frem til skole, jobb eller tiltak. Dette begrunnes med at Moss Voks søker å unngå brudd i tiltakskjedene. Noen deltakere får utvidet tid hvis de har hatt midlertidig stans i program i påvente av for eksempel barnehageplass. Vedtak om midlertidig stans løper av programtiden, og i slike tilfeller kan det være behov for forlengelse. Oppfølging er en viktig del av introduksjonsprogrammet i Moss kommune. Hver deltaker får utnevnt en programrådgiver som skal veilede og følge opp programdeltakeren samt koordinere østfold kommunerevisjon iks 10

11 kontakten med de instanser som er deltakende i kvalifiseringen. Hovedmålet med oppfølgingen er at deltakeren skal få realisert målene sine og raskest mulig komme ut i arbeid eller utdanning. Tett oppfølging kan også fange opp eventuelle utfordringer underveis. Eksempelvis kan programrådgiveren bistå når det gjelder norske forhold. Økonomioppfølging, boveiledning, orientering i lokalsamfunnet, hjelp og bistand vedrørende andre offentlige tjenester osv. Programrådgivers koordinerende rolle dreier seg også om å samordne kontakten med de instanser som til enhver tid står for kvalifiseringen. Deltakerens mål i den individuelle planen, individuelle behov og forutsetninger angir hvilke tiltak som er relevante, og dermed hvilke instanser eller aktører som er aktuelle bidragsytere. Ifølge kommunens rutiner fremkommer det at deltakere som kommer fra statlige mottak vil være registrert i UDI`s registrerings- og intervjuskjema. De vil også ha med seg en kvalifiseringsplan der det fremgår hvilke mål hver enkelt har for kvalifisering. Opplysningene skal danne grunnlag for kartlegging og utdyping av opplysninger som allerede er registrert. Det forutsettes at opplysninger som allerede er kartlagt er registrert og overført til Moss kommune. Ut fra individuelle forhold hos deltakeren vurderes det om det er hensiktsmessig å benytte tolk i kartleggingssamtalen. Tidligere utdanning, arbeidserfaring og tiltak som er gjennomført blir skrevet ned. Videre skal all dokumentasjon i forbindelse med deltakerens kvalifisering til utdanning og arbeid samles og legges i introduksjonsmappen. Dersom det er behov for godkjenning av utdanning eller realkompetansevurdering skal programrådgiveren kontakte og henvise til riktige faglige instanser. I tillegg er det programrådgivers ansvar å informere deltakeren om viktigheten av å sikre seg dokumentasjon på ulike kvalifiseringstiltak og relevante aktiviteter gjennom programperioden. Prosessen med godkjenning av kompetanse bør ifølge Moss Voks starte så tidlig som mulig. Søkeren får vurdert sin utdanning opp mot det norske utdanningssystemet. Det vil si om utdanningen tilsvarer norsk bachelor, master eller doktorgrad. NOKUT 13 godkjenner høyere utenlandsk utdanning. Moss Voks opplyser om at prosessen med å få godkjent realkompetanse kan være utfordrende. Videregående skoler, Høgskoler og Universiteter har prosedyrer og retningslinjer for arbeid med realkompetansevurderinger. I praksis gjennomføres det likevel lite reell vurdering av den enkeltes realkompetanse. Rett og plikt til opplæring for innvandrere ble lovfestet fra 1.september Introduksjonsprogrammet inneholder norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Norskopplæring er et av minstekravene som stilles til programmets innhold. Det er viktig at deltakerne har mulighet til å nå et tilfredsstillende nivå innenfor den fastsatte tid for programmet. Rektor ved voksenopplæringen opplyser om at introduksjonsdeltakerne får 600 timer obligatorisk undervisning i norsk. Dette gjelder for de som har fått vedtak om opphold etter For de deltakere som har vedtak før denne dato, gjelder rett og plikt 300 timer. I tillegg kan deltakeren søke om behovsprøvd norskopplæring, inntil 3000 timer. I disse timene inngår et obligatorisk kurs i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, som oftest morsmålet eller engelsk. Fra høsten Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet østfold kommunerevisjon iks 11

12 er det obligatorisk avsluttende prøver i norsk, men skolen legger allerede opp til at deltakerne skal avslutte sin norskopplæring med eksamen i dag også. Opplæring i samfunnskunnskap er viktig da den nyankomne må lære å kjenne til ulike kulturelle koder og miljøer som finnes i lokalsamfunnet og for å kunne bli en del av det norske samfunn. For å avdekke eventuelle lese og skrivevansker må deltakeren ha en viss grad av språklig kompetanse. Det kan være utfordrende å kartlegge disse elevene. Det er også manglende kartleggingsverktøy på dette feltet. Skolen samarbeider for øvrig med PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste, i de tilfellene det er aktuelt med bredere kartlegging. Klassene/opplæringen er inndelt i ulike spor og nivåer. Nivåene er beskrevet gjennom målbeskrivelser av språklige ferdigheter i Læreplan i norsk og samfunnskap for voksne innvandrere. Nivåene tilsvarer det Europeiske rammeverket (CEFR). Skolen har ni norskklasser på dagtid og fire klasser på kveldstid. Rektor forteller videre at det hele tiden foregår en kontinuerlig evaluering av den enkeltes elevs progresjon. Og eleven har hele tiden mulighet til å bytte klasse/spor. Dersom progresjonen ikke er som forventet blir eleven kalt inn til samtale med lærer for å avdekke mulige årsaker. Sakte progresjon skyldes ofte lite skolefaglig erfaring. Det blir i tillegg foretatt en evaluering av den enkeltes plan hvert halvår. Dersom det planlagte løpet for eleven ikke har forventet fremdrift, blir planen korrigert av programrådgiver og lærer i samråd med eleven. Programrådgiver og lærer samarbeider tett. Rektor viser til at det er en stor fordel at skolen og flyktningtjeneste er samlokalisert. Resultatene fra norskprøvene blir evaluert kontinuerlig. Det er en målsetning at eksamensresultatene skal ligge noe over landsgjennomsnittet og være i tråd med de statlige målsettinger. Dette blir da måltall for effektiv opplæringstid og gjennomført opplæring i tråd med elevens opplæringsplan. Skolen rapporterer via GSI, grunnskolens informasjonssystem, når det gjelder grunnskoleopplæring, grunnleggende kompetanse og spesialundervisning. I tillegg rapporteres det til Fylkesmannen og kommunen for deltakere i norskopplæring. Resultatene for norskprøvene blir rapportert tilbake til kommunen og er statistisk tilgjengelig på lands- og fylkesbasis. Det opplyses om at de fleste deltakere ønsker å komme raskt ut i arbeid i stedet for å bruke tiden sin på skolen. Utfordringen er at det er vanskelig å få jobb uten tilstrekkelig norskkunnskap, og at jobbtiltak i regi av NAV ikke er tilpasset elever på et lavt språklig nivå. Yrkesrettet norskopplæring er halvårlige moduler med kombinert norsk og yrkesopplæring med språkpraksis. Det tas sikte på å gi deltakere en innføring i særskilte begrep og andre forhold på arbeidsplassen med praktisk tilnærming. Introdeltakerne blir rekruttert og motivert for kursene og har også fortrinnsrett. Kursene retter seg inn mot: renhold, salg og service, assistent i barnehage/sfo, pleieassistent, samt logistikk, salg og service. I seks uker i forkant av praksisgjennomføringen får deltakeren opplæring innenfor det valgte yrkesområdet. Lærer har tett oppfølging av deltakeren i praksisperioden og besøker deltakeren på arbeidsplassen hver tredje uke for evaluering og oppfølging. Det er i østfold kommunerevisjon iks 12

13 dag 16 elever som deltar på yrkesrettet norskopplæring per klasse. Rektor påpeker at det er svært viktig for introduksjonsdeltakerne med individuell tilrettelegging. Lærerne har tett samarbeid med programrådgiverne i flyktningtjenesten når det gjelder samarbeid rundt den enkelte deltakers behov. Tiltak som forbereder til arbeid eller utdanning er også et obligatorisk element i ordningen. Dette kan for eksempel være arbeidspraksis. Hva som tilbys av arbeidspraksis er avhengig av den enkelte deltaker og relevans knyttet til den individuelle planen. Det kan være kommunale plasser, så som i barnehage, sykehjem, eller renhold. Men også private praksisplasser blir benyttet. Moss Voks opplever at det er krevende med praksisutplassering, men mener suksessfaktoren ligger i tett oppfølging av programdeltakeren. Dette er også viktig for å bevare tilliten mellom arbeidsplass og Moss Voks. Det oppleves samtidig at det kan være vanskelig å få gode praksisplasser, dette krever arbeidsgivere som er villige til å åpne døren og ta i mot deltakere. Voksenopplæringens lærere kurses av VOX 14, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Skolen samarbeider med de andre voksenopplæringsskolene i fylket, samt med Follo voksenopplæring. I tillegg til norskopplæring, lekser, språkog yrkespraksis, samt kurs i samfunns- og integreringsrelaterte tema, kan programaktiviteter for den enkelte være deltakelse i aktiviteter organisert av frivillige eller andre kommunale tjenester. Dette kan eksempelvis være gjennom Frivillighetssentralen, kvinnegrupper i regi 14 Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Det skal legges til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. av Familiesenteret, bibliotekbesøk, deltakelse og verv knyttet til egne barns organiserte fritidsaktiviteter. Videre er det faste avtaler med skole, barnevern, PPT, samt kommunens kulturtjeneste og helsetjeneste to ganger i året. Dersom deltakerne er aktive på kveldstid gir dette færre timer på dagtid. Det føres kontroll av timer hvor det samarbeides med tiltaksarrangøren, for eksempel Frivillighetssentralen. Timer på ettermiddag/kveldstid av privat karakter følges opp i tett dialog med deltaker. Mål og resultater for Moss kommunes introduksjonsprogram er som følger: Minimum 50 % av deltakerne skal ut i skole/arbeid etter endt program. Og minimum 75 % av deltakerne skal ikke ha sosialhjelp som hovedinntektskilde Foreløpige resultater per august 2012 er: 14 deltakere har avsluttet program, hvorav 7 er i arbeid. 2 deltagere har sluttet og er overført til NAV med mottak av økonomisk sosialhjelp. Det er integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som fastsetter hvilke kriterier som skal måles. Kommunale mål fastsettes i kommunens økonomiplan. IMDI har også veiledningsog oppfølgingsansvar overfor kommunene og deres arbeid med introduksjonsordningen. Moss Voks opplyser om at programordningen har gjennomgått en utvikling. Det er økte krav til kvalitetssikring, mål- og resultatstyring, det er økning i antall timer norskundervisning, samt en økt differensiering med hentydning målgrupper. Tilbudet tilpasses i større grad den enkeltes behov og har som tidligere nevnt et langt større fokus på grunnleggende kvalifisering og økt yrkesdeltakelse. østfold kommunerevisjon iks 13

14 Det gis deltagerbevis ved avslutning eller avbrudd av introduksjonsordningen. Deltakerbeviset spesifiserer hva den enkelte deltaker har gjennomgått av arbeid og opplæring, samt omfanget av dette. Tilrettelegging Tilbud om individuell rett til barnetilsyn er ikke lovregulert, men ifølge Moss Voks er personer med rett og plikt til introduksjonsordningen en prioritert gruppe for å få barnehageplass. Dersom deltakerne har vedtak om igangsettelse av program, men ikke barnehageplass, settes introduksjonsplassen i bero til dette er klart. Tilrettelegging av program når det gjelder sykdom eller deltakers helsesituasjon kan omfatte både tilpasning av programordningen og hjelp til behandling. Her gjelder ordninger som for befolkningen forøvrig. Det samarbeides med fastlege og NAV der det er behov for dette. Individuell plan En av de viktigste forutsetningene for at målsettingen med innføringen av introduksjonsordningen skal nås er at programmet skal tilpasses den enkelte ut fra bakgrunn, forutsetninger, behov og målsettinger. UDI har utviklet et standardisert skjema til bruk for kommunen, dette med veileder for kartlegging av bakgrunn og kompetanse. På bakgrunn av kartleggingsskjema skal det utarbeides en individuell handlingsplan for alle deltakere i introduksjonsprogrammet i samarbeid med den enkelte deltaker. I den individuelle planen skal det angis hvem som har ansvar for å gjøre hva, når og hvordan. Revisjonen er forelagt en individuell plan for norskopplæring hvor ansvarsfordeling fremkommer. Introduksjonsstønad Alle deltakerne i introduksjonsprogrammet mottar introduksjonsstønad. Stønaden tilsvarer to ganger grunnbeløp på årsbasis for personer over 25 år, dette er skattbar inntekt. Stønaden utbetales etterskuddsvis og etter mottatte timelister. Stønaden reduseres dersom deltaker har ugyldig fravær. Dersom introduksjonsdeltaker får stønaden redusert som følge av ugyldig fravær skal ikke vedkommende få dekket opp for tap av stønad ved NAV. Det oppleves som uheldig at deltaker ikke klarer seg på introduksjonsstønaden dersom husleien er høy. Målet med introduksjonsprogrammet er stor grad av selvstendighet, men dette gjør at deltakeren blir avhengig av supplerende sosialhjelp. 3.3 Vurderinger og konklusjon Revisjonskriteriene viser til at et viktig mål for introduksjonsordningen er at deltagernes behov for språkopplæring og innsikt i norske samfunnsforhold blir dekket. Fakta viser at Moss kommune tilbyr en introduksjonsordning i tråd med introduksjonsloven intensjoner og bestemmelser, både hva gjelder målgruppe, innhold, kvalitet og varighet. Fakta viser videre at det samarbeides både internt og eksternt. Revisjonen viser særskilt til at Moss Voks inkluderer både voksenopplæring og flyktningetjenesten. Ifølge de ansatte medfører denne organiseringen gode samarbeidsvilkår. Det foreligger også et samarbeid med NAV som er formalisert gjennom egen avtale, og med kommunale og private arbeidsgivere. Tett samarbeid med arbeidsgiver, og oppfølgning av den enkelte deltager er ressurskrevende, men oppgis som en suksessfaktor med hensyn til målsetningen for ordningen. østfold kommunerevisjon iks 14

15 Brukermedvirkning ivaretas gjennom individuell plan. Gjennom planen tilpasses ordningen den enkeltes forutsetninger både hva gjelder obligatorisk undervisning og ulike former for praksis og tiltak. Konklusjon Med grunnlag i våre vurderinger er det revisjonens oppfatning at introduksjonsordningen i Moss kommune er i tråd med lovens intensjoner og bestemmelser for nyankomne innvandrere. Rolvsøy, 6. november 2012 Lena Longva-Stavem (sign.) Forvaltningsrevisor Anders Svarholt (sign.) Oppdragsansvarlig revisor Renate Borgmo (sign.) Forvaltningsrevisor østfold kommunerevisjon iks 15

16 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER østfold kommunerevisjon iks 16

17 5 VEDLEGG Integrering for nyankomne innvandrere handler om tilrettelegging og tilpasning i det norske samfunnet. Målet er å sikre at innvandrerne raskest mulig bidrar med sine ressurser, både i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram og rett og plikt til norskopplæring er viktige tiltak i norsk integreringspolitikk. Formålet med introduksjonsloven 15 i er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, noe som vil styrke deres økonomiske selvstendighet. Bestemmelsen slår fast at det er en kommunal plikt å tilrettelegge programmet samt at kommunen er tillagt et særskilt koordineringsansvar. Bestemmelsen regulerer derimot ikke kommunens organisering av arbeidet og innebærer ingen endring av funksjonsfordelingen mellom forvaltningsnivå og sektorer. Tilrettelegging av program og utbetaling av stønad fordrer samordning av tiltak og tjenester både mellom statlige, kommunale og fylkeskommunale aktører. Kommunens hovedansvar innebærer dermed i hovedsak å samordne og målrette gjeldende ordninger og tiltak for kvalifisering av målgruppen. Deltakelse i introduksjonsordningen I følge introduksjonsloven 2 og 3 har kommunene plikt til å tilby og legge til rette for introduksjonsprogram til nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år, som har behov for grunnleggende kvalifisering. Rett og plikt gjelder personer som har fått asyl i Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven 8 og personer som 15 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 04/ nr.80, 1 har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon. I tillegg kommer overføringsflyktninger med innreisetillatelse. Bestemmelsen omfatter også familiemedlemmer til de ovennevnte persongruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedpersonen og de som blir familiegjenforent på et senere tidspunkt. Den nyankomne må ha vært bosatt i kommunen i mindre enn to år når vedtak om deltakelse treffes. Personen må ha behov for grunnleggende kvalifisering. Retten til deltakelse er begrenset til de som er bosatt etter avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller etter at krav om deltakelse blir fremsatt, tilrettelegge introduksjonsprogram. Kommunens plikt gjelder ikke personer som har avbrutt eller avvist deltakelse i introduksjonsprogram. Kommunen kan også, ifølge introduksjonslovens 3, velge å tilby introduksjonsprogram til nyankomne over 55 år, til familiegjenforente med personer og som er bosatt etter , og til nyankomne utlendinger med oppholds- og arbeidstillatelse. Dette forutsatt at disse er nyankomne og med behov for grunnleggende kvalifisering. Grunnleggende kvalifisering forstås som tilegnelse av informasjon, kunnskaper og ferdigheter som gjør nyankomne innvandrere i stand til å fungere i ordinært arbeid, benytte seg av det ordinære utdannings- og kvalifiseringssystem og til å delta i samfunnslivet 16. Behovet for grunnleggende kvalifisering vil måtte bero på en konkret og helhetlig vurdering i lys 16 oduksjonsloven/sentrale-begreper-iintroduksjonsloven/ østfold kommunerevisjon iks 17

18 av lovens formål. Den enkelte kandidats bakgrunn og kompetanse er et viktig grunnlag for denne vurderingen, og bør derfor kartlegges. Introduksjonsloven forutsetter at kommunen i samarbeid med utlendingsmyndighetene har oversikt over personer som omfattes av 2 og som bosettes i kommunen. Forskrift om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk om samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. NIR (Nasjonalt introduksjonsregister) skal sikre at enkeltpersoners deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap dokumenteres. NIR inneholder personopplysninger om alle som inngår i personkretsen for henholdsvis introduksjonsordningen, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og norskopplæring for asylsøkere. I registeret registreres opplysninger om deltakelse, fravær og permisjoner, innholdet i kvalifiseringen og resultat av eventuelle prøver. NIR er et hjelpemiddel for kommunene når de skal håndheve ordningene i introduksjonsloven og gjennomføre norskopplæring for asylsøkere. NIR fungerer også som et hjelpemiddel for utlendingsmyndighetene når de skal behandle søknader om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap for personer som inngår i personkretsen for introloven 17. Programmets innhold Introduksjonslovens 4, slår fast at introduksjonsprogrammet tilrettelegges for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering. I introduksjonsloven er grunnleggende kvalifisering først og fremst grunnleggende 17 oduksjonsloven/sentrale-begreper-iintroduksjonsloven/ ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberedende tiltak for deltakelse i yrkeslivet. Loven åpner også for bruk av andre tiltak for å tilpasse kvalifiseringen den enkeltes behov. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å: gi grunnleggende ferdigheter i norsk gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv forberede for deltakelse i yrkeslivet Programmet skal være helårig og på full tid. Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år. Deltakelse i introduksjonsprogram utover to år er verken en rett eller en plikt for deltakeren. Kommunen kan også, i henhold til lovens 7 stanse ordningen for den enkelte dersom der er saklig begrunnet i den enkeltes forhold, eller hvis deltakeren har tilbud om arbeid. Lovens 4 viser videre til at programmet minst skal inneholde norskopplæring samfunnskunnskap tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet I rundskriv 18 til lov om introduksjonsordning og norskopplæring vises det til at programmet skal tilpasses den enkelte ut fra vedkommendes bakgrunn, forutsetninger, behov og målsettinger. 19, annet ledd, viser til kompetansekravet for den som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap. den som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap skal som hovedregel ha faglig og pedagogisk kompetanse. 18 Rundskriv H-20/05 østfold kommunerevisjon iks 18

19 Rundskrivet viser at den person som underviser som hovedregel skal ha godkjent lærerutdanning. Det er å foretrekke at den som skal undervise etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, i tillegg har norsk som andrespråk eller relevant migrasjonspedagogisk kompetanse. Den som skal undervise analfabeter bør også ha kompetanse i leseog skriveferdigheter. Undervisning i samfunnskunnskap skal skje på et språk deltakeren forstår, men ikke nødvendigvis på vedkommendes morsmål. Rundskrivet viser videre til lov om introduksjonsordning og norskopplæring og at hvilket omfang og intensitet programmet skal ha, må avgjøres etter vurdering av den enkeltes behov og forutsetninger. Gjennom utforming av individuell plan vil programmets nærmere innhold beskrives, dette fremgår av lovens 6 som vil omtales senere. Kommunen kan ikke fraskrive seg ansvaret for hele eller deler av programmet, dersom ansvaret for å gjennomføre delelementer er overlatt til andre. Kommunen har et hovedansvar for å følge opp deltakeren, påse at den individuelle planen følges og revideres ved behov. Videre skal kommunen sørge for at det ikke oppstår dødtid mellom de ulike kvalifiseringstiltakene eller elementene i introduksjonsprogrammet. Lovens formål fordrer også samarbeid med aktører i arbeidslivet på flere områder. Fjerde ledd i 4 bestemmer at den enkelte deltaker har krav på å få utstedt et deltakerbevis etter at introduksjonsprogrammet er gjennomført. Det gjelder også når den enkelte har avsluttet eller avbrutt deltakelsen selv, eller programmet er stanset av kommunen i henhold til 7. Hensikten er å kunne dokumentere hvilke tiltak og opplæring deltakeren har gjennomgått samt omfanget av disse. Tilrettelegging Praktisk tilrettelegging for å kunne delta i introduksjonsprogrammet er en viktig forutsetning. Her har kommunen et ansvar, særlig i forhold til punktet om omsorgsoppgaver, egen sykdom eller deltakers helsetilstand. Det kan i den forbindelse være hensiktsmessig å trekke helsestasjonen inn i arbeidet med å tilrettelegge programmet for deltakere med små barn, eller bidra med viktig informasjon. I følge merknadene til introduksjonsloven 3 bør personer med rett og plikt til introduksjonsordning være en prioritert gruppe for å få barnehageplass til sine barn. Tilrettelegging av program i forhold til sykdom eller deltakers helsesituasjon omfatter både hjelp til behandling og tilpasning og tilrettelegging av program. Det blir derfor viktig at alle nyankomne innvandrere som blir bosatt i en kommune blir kartlagt når det gjelder helsesituasjonen. Introduksjonsprogrammet skal kunne tilrettelegges for personer med helsemessige problemer. Individuell plan Første ledd i 4 legger visse føringer på hvilke mål introduksjonsprogrammet skal ha. Programmet skal i størst mulig grad tilpasses den enkeltes forutsetninger og det legges opp til stor grad av brukermedvirkning. Dette gjenspeiles i 6, kravet om individuell plan. Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Det skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg. østfold kommunerevisjon iks 19

20 Den enkelte kandidats bakgrunn og kompetanse danner et viktig grunnlag i denne kartleggingen. Hva den enkelte deltaker mer konkret har som målsetning må fremgå av planen. Kommunen kan ikke velge å ha færre mål for programmet enn hva loven tilsier. Dette er et minstekrav, men den enkelte deltaker kan likevel ha flere mål i sin egen individuelle plan. Planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet. Planen skal utarbeides i samråd med vedkommende. Introduksjonsstønad Det er et mål at nyankomne flyktninger gjennom introduksjonsordningen skal bli økonomisk selvhjulpne. Introduksjonslovens 8 viser at deltakerne får introduksjonsstønad i programperioden. Stønaden tilsvarer folketrygdens grunnbeløp ganger to, deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad. Deltakelse i et fulltidsprogram er en forutsetning for å få rett til utbetaling av introduksjonsstønaden. østfold kommunerevisjon iks 20

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger

Kvalifisering av flyktninger Kvalifisering av flyktninger Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 28.10.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverkssamling Kompetanse for Thon Hotel Høyers, Skien 14. juni 2016 Seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen 1 Rettskildene Introduksjonsloven

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE ~ FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar Johansen(lauske.kommune.no

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE Sunndal kommune - kraftsenteret på Nordmøre SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE 1. Forutsetninger Avtalen bygger på Rundskriv

Detaljer

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Fra: IMDi Øst v/vibeke Bugge Møllhausen Tilbakemelding på spørsmål i forbindelse med NIR opplæringen for superbrukere

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43 Byrådssak 1185 /13 Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven IFOS ESARK-03-201300286-43 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut invitasjon til å gi

Detaljer

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 15/2017 Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 1. Innledning Regelverket er fastsatt av Justis- og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2.

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2. Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.1 Vedlegg 1 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn: (Heretter kalt deltaker) Adresse,

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness Introduksjonsloven Bodø 19. sept. 2015 Marit Helness Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven 1 2 Lover og regler Rundskriv Q-20/2015. Inneholder lovtekst og forskriftsbestemmelser,

Detaljer

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige Margot Aarsland og Kjartan Stokke Introduksjonsloven Rett til introduksjonsprogram Rett til opplæring i Norsk og samfunnskunnskap Opplæring i Norsk

Detaljer

Safia Hussein Ali Grand Avdelingsleder, Introduksjonssenteret Drammen Etterutdannigskurs VOX

Safia Hussein Ali Grand Avdelingsleder, Introduksjonssenteret Drammen Etterutdannigskurs VOX Safia Hussein Ali Grand Avdelingsleder, Introduksjonssenteret Drammen 29.10.2016 Etterutdannigskurs VOX Disposisjon Introduksjonsloven Programrådgiverrollen Organisering og erfaringer i Drammen kommune

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.2 Vedlegg 3 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE 1) TILBUD OM INTRODUKSJONSPROGRAM INNEN FASTSATT FRIST 2) INNHOLD I OG ORGANISERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET Obligatoriske

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE AV GANGEN I INTRODUKSJONSPROGRAMMET MED ANSVAR FOR UTFØRELSE

RUTINEBESKRIVELSE AV GANGEN I INTRODUKSJONSPROGRAMMET MED ANSVAR FOR UTFØRELSE Målselv kommune Vedlegg 5 RUTINEBESKRIVELSE AV GANGEN I INTRODUKSJONSPROGRAMMET MED ANSVAR FOR UTFØRELSE 1. Flyktningtjenesten a. Bosettingssamtale Ved ankomst gjennomføres en bosettingssamtale ved bruk

Detaljer

Tilsynssamling om introduksjonslova

Tilsynssamling om introduksjonslova Tilsynssamling om introduksjonslova Molde, 19. juni 2013 Liv Marie Opstad liv.marie.opstad@fylkesmannen.no 1 Jf. tilsynssamlinga 18.09.2012 Vedtak om innføring av statlig tilsyn (15.06.11) Lovendring fra

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Faglig forum 2.november 2016 Karianne Åsheim, Barnehage- og utdanningsavdeling Formålet med Introduksjonsloven Formålet med introduksjonsloven er

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal]

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Avtalen består av [to deler]. Avtaledokumentet inkludert konkretisering av rutiner for samarbeid, signert av partene på s.4 [, samt følgende

Detaljer

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing:

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing: Notat Til Frå : Kjellaug Brekkhus : Kari Rønnestad : Sak : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag Saksnr./Arkivkode Stad Dato 15/474 - A02 BALESTRAND 03.06.2015 Innleiing: Sidan skuleåret

Detaljer

Velkommen til faglig forum

Velkommen til faglig forum Velkommen til faglig forum for programrådgivere, flyktningkonsulenter og voksenopplæringen Tirsdag 28.februar 2017 Dagens program Kl. 09.00-11.30 Velkommen Kombinasjonsklasser i Østfold - status og samarbeid

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon:

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon: Fylkesmannen i Nord- og i Sør-Trøndelag Tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven ( 6 og 19) Egenerklæring fra kommunen Vi ber om at kommunen gir oss en egenerklæring ved å besvare spørsmålene

Detaljer

/

/ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15-02802 15/3013-20.10.2015 Svar på spørsmål til lovgrunnlaget for introduksjonsloven og nytt tema for statlig tilsyn

Detaljer

Kristiansund kommune Flyktningtjenesten. Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere

Kristiansund kommune Flyktningtjenesten. Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere Kristiansund kommune Flyktningtjenesten Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere Ord og uttrykk Innvandrer: Utenlandsfødt person, fast bosatt i Norge, med to utenlandsfødte foreldre. (Kan

Detaljer

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Til kommuner som skal fatte vedtak etter lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Deltakelse i introduksjonsprogrammet er regulert av introduksjonsloven. Introduksjonsloven

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Rett til utdanning? Hedda Haakestad. Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram 04.11.2014

Rett til utdanning? Hedda Haakestad. Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram 04.11.2014 Rett til utdanning? Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram Hedda Haakestad 04.11.2014 Hva er introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere? «Det viktigste virkemiddelet

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2015 1003/2015 2014/4864 X63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/5 Komitè for levekår 27.01.2015 15/9 Formannskapet 28.01.2015 Endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Utarbeidelse av individuell plan for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Utarbeidelse av individuell plan for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Utarbeidelse av individuell plan for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Veiledning til kommunene Generelt om individuell plan Denne veiledningen er ment som et hjelpemiddel for

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

Statistikkrapportering 2017

Statistikkrapportering 2017 Statistikkrapportering 2017 Raskere bosetting av flyktninger Bosettingsstatistikk fordeles på følgende: 1. Personer i mottak som skal bosettes 2. Bosettingsklare som er tildelt kommune 3. Bosettingsklare

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/75-4 Arkiv: F30 SAKSFRAMLEGG Dato: 31.05.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Sak: 14-02298 Kunngjøringsdato: 8. 8. 2014 Versjon 1.0 1 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Besøksadresse: Tollbugate 20. Internett: www.imdi.

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Besøksadresse: Tollbugate 20. Internett: www.imdi. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner STATSBUDSJETTET 2016 KAP. 822, POST 60 Rundskriv: 04/2016 Dato: 07.01.2016 Saksnr: 15-02812 Rundskriv Postadresse: Postboks

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015)

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015) Innst. 45 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 130 L (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (tiltak

Detaljer

Utarbeidelse av individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Utarbeidelse av individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap Utarbeidelse av individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap Veiledning til kommunene Generelt om individuell plan Denne veiledningen er ment som et hjelpemiddel for kommunen. Hvert avsnitt

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

Introduksjonsloven. 28. august Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven. 28. august Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 28. august 2013 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 2 Hva er formålet? 1 3 Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 4 27. oktober 2014 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 TILSYN 4 annet ledd har vært og er tilsynstema for Fylkesmannens tilsyn år 2013 2015 Introduksjonsprogrammet skal være

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rennebu kommune 1. november 2015 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Introduksjonslova og tilsyn

Introduksjonslova og tilsyn Introduksjonslova og tilsyn Samling for kommunene i M&R Molde, 18.09.2012 Liv Marie Opstad Tlf. 71 25 88 22 / Mobil: 993 66 989 E-post: liv.marie.opstad@fmmr.no 1 Tilsyn med introduksjonsprogrammet Vedtak

Detaljer

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013 NYTT FRA IMDi 2013 Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 1 Stortingsmelding 6 en helhetlig integreringspolitikk Behov for mer grunnleggende kvalifisering. Kombinasjon

Detaljer

Integrering av flyktninger. Forvaltningsrevisjon - Porsgrunn kommune 2015 :: 705 032

Integrering av flyktninger. Forvaltningsrevisjon - Porsgrunn kommune 2015 :: 705 032 Integrering av flyktninger Forvaltningsrevisjon - Porsgrunn kommune 2015 :: 705 032 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer