Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg"

Transkript

1 Arkiv: 024 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Bjørg Løkken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 4/ Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg Vedlegg: -Ekspertutvalgets sluttrapport - desember Rapport nr Alternativer for regionalt folkevalgt nivå -Kommunereformen - brev av fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag -Brev av fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune til Trondheim kommune Saksdokumenter (ikke vedlagt) K-sak 59/14 Kommunereformen lokal prosjektorganisering og prosjektplan Sammendrag Rådmannen legger med dette fram sak med statusrapport på kommunereformarbeidet, og vedtaket er utformet etter hva Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ønsker av tilbakemelding innen Det foreslås at vedtaket i K-sak 59/14 med tre mulige alternativ, opprettholdes. Mange momenter som går inn i et beslutningsgrunnlag for å foreta et valg mellom de tre alternativene, er tatt med i saksframlegget. Det utgjør likevel ikke en fullgod utredning fordi vi mangler vesentlige opplysninger som organisasjonsmodell på kommune- og regionnivå, oppgavefordeling og hva nytt inntektssystem vil inneholde. Evaluering av nåsituasjonen er heller ikke ferdig, men gjøres nå i tilknytning til arbeidet med årsrapporten. Vi følger også opprinnelig tidsplan hvor vi har lagt vekt på å nå ut med informasjon til innbyggerne før vi gjennomfører en spørreundersøkelse blant et statistisk utvalg. Som tidligere forutsatt, legges det derfor opp til valg mellom de tre alternativene først på kommunestyrets møte i juni i år. Rådmannen anbefaler å gi signaler til sentrale myndigheter om at en byfylkemodell ikke anses å ivareta hele regionens interesser på en god måte. Saksopplysninger Kommunestyret vedtok den i sak 59/14 at tre ulike alternativ for framtidig kommunal organisering skulle utredes: 1. Malvik som egen kommune

2 2. Malvik sammen med kommuner Værnesregionen 3. Malvik sammen med kommuner Trondheimsregionen Det ble videre vedtatt at en mulig folkeavstemming skulle utredes. Prosjektet ble organisert i en forstudie fram til sommeren 2015, og planlagt forprosjekt med eventuelle forhandlinger med andre kommuner fram til sommeren En eventuell sammenslåing vil da bli hovedprosjektet fra sommeren 2016 fram til Oppfølging av vedtaket Styringsgruppa har hatt tre møter i 2014 og ett møte i Det ble konkludert med at det ikke gjennomføres en folkeavstemming i denne prosjektfasen, men at det gjennomføres en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av innbyggerne i mars/april Like over nyttår ble det også sendt ut et spørreskjema til alle ansatte for å kartlegge deres holdninger til reformen. Det kom inn 455 svar noe som er ca. 45%. Dette er tilstrekkelig til at resultatet kan regnes som statistisk signifikant. 63% er i stor eller svært stor grad opptatt av reformen. 54% er positiv eller svært positiv til at kommunegrensen vurderes også for Malvik. På spørsmål om hvilket alternativ de synes er best, svarer 41% Malvik som egen kommune, 20% Malvik sammen med andre kommuner i Værnesregionen og 22% Malvik sammen med andre kommuner i Trondheimsregionen. 17% svarer «Vet ikke». En mer fullstendig presentasjon av resultatet vil bli gitt i styringsgruppa og i utredning til kommunestyret i juni. Det er lagt stor vekt på å nå ut med informasjon til innbyggerne om prosessen: Et eget område på kommunens hjemmeside ble opprettet den Denne siden oppdateres fortløpende. Fra ble det mulig å abonnere på nyhetsbrev om kommunereformarbeidet i Malvik. Flere nyhetsbrev er sendt ut, og det er nå 206 abonnenter. 07. desember ble det lansert en temaside på Facebook med mål om å spre informasjon og samtidig legge til rette en diskusjonsarena. Det er annonsert og har vært reportasjer i MalvikBladet. En brosjyre med orientering om reformen og hvor de finner informasjon, distribueres til alle husstander i uke 4. Ungdomsrådet fikk en orientering om reformarbeidet den og ordfører, rådmann og prosjektleder hadde den møte med daglig leder i NiT Malvik og Malvik Nærigsutvikling AS. Kommunen må evaluere sin virksomhet, både evnen til å løse dagens oppgaver og eventuelle nye. Lederteamet er i gang med denne evalueringen, og ser det i sammenheng med årsrapportering. Denne er ikke ferdig ennå, men vil foreligge i løpet av februar. Hvilke framtidige oppgaver kommunene kan få, vil ikke være klart før stortingsbehandlingen i juni, mens stortingsmeldingen med Regjeringens forslag er bebudet tidligst i mars. Politikerne i Styringsgruppa har fått i oppgave å involvere sine partigrupper og innen evaluere kommunen som demokratisk aktør. Det er avholdt møter med Trondheim kommune ( ) og Stjørdal kommune ( ). Siden det er lite realistisk med en sammenslåing i Værnesregionen som ikke inkluderer Stjørdal eller en sammenslåing i Trondheimsregionen som ikke inkluderer Trondheim, er det foreløpig bare disse to kommunene Malvik har hatt direkte møter med. Ordfører har også kontakt med kommunene i Trondheimsregionen gjennom Regionrådet. Den deltok ordfører på et møte i Trondheim hvor demokratimodeller ved en eventuell sammenslåing var diskusjonstema. Prosjektleder har deltatt på tre samlinger for prosjektledere som er arrangert av Fylkesmannen ( , og ). Rapportering til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

3 Det er Fylkesmennene som på vegne av Regjeringen koordinerer reformprosessene i sine fylker. I brev av , bes det om statusrapport innen med vedtak som inneholder følgende punkter: Alternative geografiske retningsvalg som kommunen vil prioritere å gå videre med for å utrede/klargjøre. Begrunnelser, kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for dette. Hvilken dialog som er gjennomført med nabokommunene forut for kommunestyrets behandling. Hvilket behov kommunen ser for konsekvensanalyser av de ulike alternativene, kunnskapsbehov kommunen ellers har og ev. særskilte problemstillinger som må avklares. Beskrivelse av vegen videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret, herunder dialog med nabokommunene. Behovet for bistand fra Fylkesmann og KS. Konklusjon mht. om det er aktuelt for kommunen/naboer å ha kommunestyrevedtak om sammenslåing allerede i Etter at vedtakene fra kommunene er innrapportert, vil Fylkesmannen og KS i fellesskap holde en samling den der formannskapene inviteres særskilt. Samlingen vil utgjøre dag to på KS strategikonferanse (Jfr. vedlagt brev av fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag). Prosessen videre Fylkesmannen understreket i sitt brev at det er viktig at prosessene etter i større grad samkjøres mellom nabokommuner, og at man inngår intensjonsavtaler og bruker dette for å beskrive en plattform en eventuell ny kommune kan bygge på. Det vil også bli lettere å få innbyggerne til å involvere seg i prosessen når alternativene blir mer konkrete. Fylkesmannens tidsplan er justert noe, og ser nå slik ut: 2015 Fylkesmannen vil gi en vurdering av det samla bildet i fylket pr Fylkesmannen og KS samarbeider om en samling for alle kommuner i Sør-Trøndelag Kommunene bes om å gi en kort underveisrapportering pr. 01. juli 2015 Fylkesmannen anbefaler at kommunene har kommet lengst mulig i sine prosesser 2016 (kunnskaps-/beslutningsgrunnlag/innbyggerinvolvering) til 1/7 Folkevalgtopplæringen blir sentral for å sette nye kommunestyrer raskt inn i forventninger til framdrift og oppdraget de har fått. I løpet av 1. tertial 2016 skal alle kommunestyrer behandle en sak om sammenslåing av kommuner. Frist for innsending av endelig vedtak fra kommunene til Fylkesmannen blir 1. juli Fylkesmannen vil via skjønnsmidlene gi en støtte på kr ,- til de kommunene som innen 1. februar vedtar at de vil utrede sammenslåing, og som starter opp og deltar i en prosess sammen med annen kommune/andre kommuner for å lage et beslutningsgrunnlag for en ev. ny kommune.

4 Andre sentrale styringssignaler Bakgrunnen for reformarbeidet er stortingsbehandlingen 18. juni 2014 av Innst. 300 S ( ) fra Kommunal- og forvaltningskomiteen, hvor flertallet sluttet seg til innstillingen. Kommunene blir der pålagt å utrede aktuelle alternativ for kommunesammenslåing. Samtidig ble det vedtatt at regionnivået skal vurderes parallelt med arbeidet med ny kommunestruktur. I meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) går det fram at generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen, og reformen skal legge til rette for at alle kommuner skal kunne løse sine lovpålagte oppgaver selv. Regjeringens har videre disse hovedmålene med reformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati For å oppnå disse målene, skisserte regjeringens Ekspertutvalg for kommunereformen i mars at disse kriteriene må være oppfylt for kommunene: 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet De foreslo også to kriterier spesielt rettet mot staten: «Bred oppgaveportefølje» og «Statlig rammestyring». I dette ligger en antakelse om at flere oppgaver under lokalpolitisk kontroll vil kunne styrke lokaldemokratiet, og at større kommuner vil redusere dagens behov for detaljert statlig styring. Kommunene må i sin evaluering bruke kriteriene når de skal vurdere hvor godt de oppnår målene i kommunens fire ulike roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Ekspertutvalgets sluttrapport Utvalget kom med sin sluttrapport (Rapporten følger saken som vedlegg.) De har sett på kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver, og de skisserer tre ulike modeller for kommuneinndeling. Modell 2 og 3 forlater forutsetningen som lå til grunn i stortingsbehandlingen om å beholde generalistkommuneprinsippet. Modell 3 med byfylker vil innebære den mest radikale endringen i forhold til dagens struktur. Modell 1 viderefører generalistkommuneprinsippet hvor alle kommuner (unntatt Oslo) har ansvaret for samme oppgaveportefølje. I tråd med utvalgets anbefalinger fra delrapporten forutsettes kommunene å ha en minstestørrelse på innbyggere. Alle kommunene inngår som i dag i et fylke/en region. (Denne modellen tilsvarer alternativ 1-3 hos Møreforskning) Modell 2 åpner for at kommuner har ulike oppgaver ut fra hvor mange innbyggere de har (oppgavedifferensiering) og overføring av flere oppgaver til storkommuner. Alle kommunene

5 (unntatt Oslo) inngår som i dag i fylket/regionen. (Denne modellen har likhetstrekk med alternativ 5 hos Møreforskning, men Oslos status er forskjellig.) Modell 3 åpner både for oppgavedifferensiering og tildeling av Oslo-status til flere storkommuner. Det betyr at storkommunen i tillegg til å ha regionale oppgaver også utgjør et eget fylke/en egen region. Nabokommunene til storkommunen inngår dermed i et annet fylke/en annen region. (Modellen tilsvarer alternativ 4 hos Møreforskning.) Utvalget har også vurdert nye oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til kommunene. Det er eksempler og ikke noen fullstendig gjennomgang av mulige oppgaver, og utvalget presiserer at de ikke er noe oppgavefordelingsutvalg. De mener kommuner med minimum innbyggere kan overta disse oppgavene: Habilitering og rehabilitering Hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne Barnevernsinstitusjoner og fosterhjem Arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor Virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutvikling Utvalget mener videre at kommuner med minst innbyggere og som utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde, kan overta disse oppgavene: Videregående opplæring Kollektivtransport Noen fylkesveier av lokal karakter kan omklassifiseres De anbefaler ikke at ansvaret for psykisk helsevern og rusbehandling overføres til kommunene, men mener at dette ansvaret bør ligge hos helseforetakene. Utvalget har sett spesielt på kriteriet "Funksjonelle samfunnsutviklingsområder" og utfordringene omkring store byområder. Med begrepet "Funksjonelle samfunnsutviklingsområder" mener de at kommunegrensene bør gjenspeile områdene folk bor, lever og arbeider i. (Enkelte foreslår derfor «hverdagsregionen» som et bedre begrep.) Utvalget anbefaler at kommuner i flerkommunale byområder som har et felles bo- og arbeidsmarked med stor grad av pendling mellom kommunene, bør vurdere kommunegrensene selv om de oppfyller kravet til en minstestørrelse på innbyggere. Videre anbefaler de at et tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre en kommune, og utdyper dette slik (s. 167): Utvalget mener at arbeidsmarkedet er tett integrert når rundt 25 prosent eller flere av de sysselsatte bosatt i en kommune jobber i regionens senterkommune(r). Hva som vil være den eksakte grensen for en funksjonelt avgrenset kommune, bør avgjøres av lokale og regionale forhold. For (eventuell overføring av) tjenester som er rettet mot bestemte befolkningsgrupper (eksempelvis videregående opplæring og kollektivtransport) bør en også ta i betraktning pendlingsmønsteret til tjenestemottakerne. Møreforsknings rapport om regionalt folkevalgt nivå Møreforskning la den fram sin rapport hvor de vurderer mulige modeller for det folkevalgte regionnivået (fylkeskommunen). Rapporten skisserer fem alternativ for

6 regioninndeling basert på forslag i tidligere utredninger. (Rapporten følger saken som vedlegg.) Alternativ 1-0-alternativet Samme fylkeskommunestruktur som i dag og med en reduksjon av antall kommuner til ca Alternativ 2 - Sammenslåing Antallet fylkeskommuner reduseres til 15 eller færre ved en sammenslåing som stort sett bygger på dagens grenser. Dette alternativet kan fungere like godt med ca. 150 kommuner som med 300. Alternativ 3 - Landsdel Norge inndeles i syv regioner med betydelig overføring av oppgaver innen spesielt utvikling og innovasjon, forskning og utdanning fra stat til region. Det forutsettes ca. 80 kommuner der alle kommuner har minst innbyggere. Alternativt antydes regioner, noe som lettere kan kombineres med flere enn 80 kommuner. Alternativ 4 - Storby med fleksibel regionalpolitisk organisering Generalistprinsippet forlates og kommunene deles inn i fire kommunegrupper. De minste har ansvar for basistjenester og lokal utvikling, mens de største har et totalansvar tilsvarende kommunale og fylkeskommunale oppgaver (Oslo-modellen). Tallet kommuner er redusert til ca. 150, av disse 4-6 med storbystatus, med byregionstatus, men også over 50 som er små distriktskommuner. Alternativ 5 - Fleksibel regionalpolitisk organisering Dette er det mest radikale forslaget sammenlignet med dagens situasjon. Generalistprinsippet forlates. Landet deles inn i regioner og det anbefales at antall kommuner i hver region ikke er mer enn 15. Også Oslo vil etter dette forslaget inngå i sin folkevalgte landsdelsregion på lik linje med andre storbyer. Kommunene får ansvar for velferdsproduksjon, utviklingsarbeid, samfunnsplanlegging m.m. i forhold til størrelse og kompetanse i tett samarbeid med regionen. Det er altså full fleksibilitet i arbeidsdeling mellom kommune og region avhengig av størrelse og kompetanse. Det utvikles avtaler mellom region og hver kommune om hvilke oppgaver som skal løses av kommunen og hvilke regionen har ansvar for. (Dette er tilsvarende prinsipp som i samhandlingsreformen.) Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner startet i januar samtaler om en mulig sammenslåing av de to fylkeskommunene. Anbefaling ventes å foreligge i oktober 2015, og endelig vedtak i juni Arbeidet i andre kommuner Trondheim kommune Trondheim bystyre vil på sitt møte den behandle sak om retningsvalg og oppgaver. I saksframlegget anbefaler rådmannen at det arbeides videre med tre ulike alternativ: 1. Trondheim pluss Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun 2. Som alternativ 1, med tillegg av Stjørdal og Orkdal 3. Byfylkemodell med eller uten kommunesammenslåinger, og med aktuelle statlige oppgaver. De to første alternativene er aktuelle både med og uten flere oppgaver fra fylke og stat.

7 Det foreslås videre at dersom Trondheim kommune ikke blir byfylke, skal det arbeides for at følgende oppgaver overføres fra stat og fylkeskommune til kommunen: a) BUF-etats statlige oppgaver b) Videregående opplæring inklusive voksenopplæring og spesialpedagogisk hjelp i statlige institusjoner c) Fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp i statlige institusjoner d) Folkehelse (fylkeskommunens ansvar) e) Tannhelse (fylkeskommunens ansvar) f) Fylkesveger, kollektivtransport i Trondheim inklusive bymiljøavtaler og belønningsmidler (fylkeskommunens ansvar) g) Virkemidler for nærings- og samfunnsutviklingsarbeid (fylkeskommunale virkemidler) Lenke til Trondheim kommunes sakskart den : Sør-Trøndelag Fylkeskommune har kommet med innspill til rådmannen i Trondheims saksframlegg og utredning i brev av , se vedlegg. Her problematiseres bl.a. byfylkemodellens virkning for resten av regionen, og oppgavene som Trondheim ønsker å overta uavhengig av om de får byfylkestatus eller ikke. Klæbu kommune utreder tre alternativ: Egen kommune, sammenslåing med Melhus, sammenslåing med Trondheim. I et styringsgruppemøte den fattet de vedtak om at det skulle tas kontakt med Trondheim og Melhus for sonderingsmøter mellom formannskapene. Det ble planlagt møter i første halvdel av januar. Det ble også vedtatt at det deretter skulle tas kontakt med Malvik, Skaun og Midtre Gauldal for avklarende samtaler. Kommunen gjennomførte i fjor høst en innbyggerundersøkelse for å kartlegge holdningene til en kommunesammenslåing. 27% av de spurte stilte seg positiv. Av disse var 71% positiv til Melhus og 55% Trondheim. Det var flest unge som så for seg en sammenslåing med Melhus, mens flest eldre ser det naturlig med en sammenslåing med Trondheim. Blant de som jobber i Klæbu var det flere mot en sammenslåing enn blant de som jobber i en annen kommune. Melhus kommune er invitert til dialog med Klæbu, Midtre Gauldal og Skaun. Skaun kommune dialog med Melhus og Orkdal. Orkdal kommune har tatt initiativ til samtaler med Skaun, Meldal, Agdenes og Snillfjord. De har også fått invitasjon til samtaler med Hemne, Hitra og Frøya. Midtre Gauldal samtaler med Holtålen, Oppdal, Rennebu og Melhus. Stjørdal kommune

8 Stjørdal har Værnesregionen som sitt førstevalg, dvs. Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker og Frosta. Alternativt vil de kunne se på mulige konstellasjoner både nordover og sørover, og de har hatt møte med Levanger og Verdal. Selbu kommune behandler saken om geografisk retningsvalg første gang i kommunestyremøte De har inntil da jobbet ut fra alternativene: Interkommunalt samarbeid med Værnesregionen som i dag, Selbu og Tydal med samarbeid i Værnesregionen, Selbu og Stjørdal/Værnesregionkommunene som en kommune. Tydal kommune Kommunestyret behandlet i oktober 2014 sak om prosjektorganisering og prosess, men fattet ikke noe vedtak om geografisk retningsvalg. Meråker kommune Det er foreløpig ikke fattet noe vedtak om samtaler med andre kommuner om eventuell sammenslåing. Frosta kommune: Frosta kommunestyre fattet i desember 2014 vedtak om å utrede tre alternativ: Frosta som egen kommune, Frosta sammen med kommuner i Værnesregionen, Frosta sammen med kommuner nordover, ev. i kombinasjon med kommune(r) i Værnesregionen. Pendlermønsteret i Trondheimsregionen Arbeidsplasstilbud i egen kommune er sentralt i ekspertutvalgets definisjon av hva som er funksjonelle samfunnsutviklingsområder. I følge Trondheimsregionens nettsider var det i arbeidstakere som pendlet til Trondheim fra de andre kommunene i Trondheimsregionen. Ut av byen var det pendlere. Over tid har pendlingen ut av Trondheim økt mye raskere enn inn til byen (en dobling siden 2000). Malvik har størst antall arbeidstakere som pendler inn til Trondheim, men i andel av sysselsatte i kommunen er det Klæbu som topper statistikken. Stjørdal er den kommunen som har klart størst innpendling fra Trondheim. Tabell 1: Oversikt over innpendlingen til Trondheim Kommune Pendlere til Trondheim 2013 Andel av sysselsatte 2013 Klæbu ,0% Malvik ,9% Melhus ,2% Skaun ,6% Stjørdal ,6% Orkdal ,6% Midtre Gauldal ,2% Rissa ,3% Leksvik ,7% Sum Pendleroversikten 2013 for Malvik viser at av 6878 arbeidstakere, er det 1740 som ikke pendler pendler til Trondheim, 518 til Stjørdal, 178 til Oslo, 40 til Bergen, 30 til Melhus og 388 til andre kommuner. Innpendlingen til Malvik fra nabokommunene: 345 fra Stjørdal, 769 fra Trondheim, 33 fra Selbu, 7 fra Meråker, 26 fra Klæbu. Trondheim har med bakgrunn i Bedriftsregisteret 2013 og Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 2013 beregnet innpendlingen til Trondheim fra de ulike kommunedelene i Malvik

9 slik: Hundhamaren-Saksvik: 76%, Vikhamar-Midtsandan: 71%, Hommelvik-Mostadmark: 48%, Malvik utmarksområder: 65%, Sveberg: 66%. Tallene her gir noe høyere pendlingstall enn den offisielle pendlerstatistikken. (Kilde:Trondheim kommune. Kommunestrukturreformen retningsvalg og oppgaver, s. 29.) Selv om Malvik har stor utpendling, har kommunen i perioden hatt større vekst i antall arbeidsplasser enn veksten i antall yrkesaktive. (Kilde:Trondheim kommune. Kommunestrukturreformen retningsvalg og oppgaver, s. 26.) Fritids- og servicereiser I 2009 ble det gjennomført en nasjonal reisevaneundersøkelse. (En ny undersøkelse vil bli tilgjengelig i første kvartal 2015.) Den viser at dagligvarehandel stort sett skjer i egen kommune. For andre innkjøp enn dagligvarer, ble 59% av disse for Malviks vedkommende foretatt i Trondheim. Tallene for kino, kafébesøk og lignende er for små for den enkelte kommune, men samlet for Malvik, Klæbu, Skaun, Melhus, Stjørdal, Orkdal og Midtre Gauldal er tallene ca. 70% for kino, teater, konsert og vel 40% for kafé, restaurant og lignende. Hvert fjerde besøk til lege, tannlege eller sykehus skjer i Trondheim. (Kilde:Trondheim kommune. Kommunestrukturreformen retningsvalg og oppgaver, s. 30.) Næringslivsundersøkelsen Næringsforeningen i Trondheimsregionen gjennomførte i uke i 2014 en spørreundersøkelse med tema kommunereform blant ledere i næringslivet i Trondheim, Melhus, Malvik, Klæbu, Skaun og Midtre Gauldal. Samlet for alle kommunene er det 9 av 10 næringsdrivende som mener at antallet kommuner i Norge bør reduseres. Ca. 65% ønsker å endre på sin egen kommunestruktur og slå seg sammen med andre, men her er det store variasjoner mellom kommunene. Malvik skiller seg ut ved at over 73% mener at det beste alternativet er å beholde kommunen som den er i dag, mens det andre ytterpunktet er Klæbu hvor over 85% mener en sammenslåing med Trondheim er det beste alternativet. Det er imidlertid viktig å være klar over at antall respondenter er lavt. For Malviks vedkommende var det 18 som svarte på undersøkelsen, noe som er ca. 40% av medlemsmassen i Malvik. Av de 18 var det 15 som svarte på spørsmålet om beste alternativ, så tallgrunnlaget er lavt og små endringer gir dermed store prosentmessige utslag. NHO sentralt ønsker en radikal reduksjon av antall kommuner. I en rapport av Jørn Rattsø (SØF-rapport nr. 02/14, Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform) finansiert av NHO og Akademikerne, ble det anbefalt å konsentrere seg om å endre kommunegrensene i de 20 største storbyområdene. NHOs årskonferanse nå i januar har hatt kommunereform som sentralt tema, og det er i den forbindelse presentert kart for hvilken kommuneinndeling de anbefaler. For Trondheimsområdet ønsker de en kommune som består av Orkdal, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Trondheim, Klæbu, Selbu, Malvik, Stjørdal, Meråker, Rissa og Leksvik. Demografi Tabell 2: SSBs tall for befolkningsutvikling , middels alternativ Kommune Malvik Stjørdal Trondheim

10 Rådmannen gjør oppmerksom på at Trondheimsregionens prognoser for befolkningsutvikling er noe høyere enn SSBs beregning som ligger inne i departementets rapportverktøy som her er benyttet. Tabell 3: Forventet utvikling innbyggere år pr. innbygger 80 år og over Kommune Malvik 22,6 20,5 9,1 Stjørdal 14,6 15,0 7,9 Selbu 8,7 9,2 5,7 Tydal 7,0 6,7 5,0 Meråker 8,1 10,4 6,1 Frosta 10,1 10,1 7,8 Trondheim 18,2 18,8 9,3 Klæbu 26,9 24,6 9,8 Melhus 14,8 15,4 8,9 Midtre Gauldal 10,8 12,1 9,3 Skaun 17,0 18,5 11,1 Orkdal 12,3 12,8 6,4 Malvik har en relativt ung befolkning. Det går fram av tabellen at vi i 2014 hadde flere innbyggere i arbeidsfør alder pr. innbygger 80 år og over enn de andre kommunene i Værnesregionen. I framskrivningen fram mot 2040 antas denne forskjellen å bli noe mindre. Trondheim har i dag færre enn Malvik, men antas etter hvert å få en yngre befolkning enn oss fram mot Mens Klæbu er den kommunen i Trondheimsregionen som i dag har yngst befolkning, forventes det at Skaun innen 2040 vil ha den yngste befolkningen. Økonomi Kommuner som slår seg sammen i reformperioden vil få dekket engangskostnader etter en standardisert modell. Beløpet differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere etter sammenslåingen. Tabell 4: Dekning av engangskostnader i reformperioden Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere 2 kommuner kommuner kommuner eller flere kommuner Reformstøtte går til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i reformperioden, differensiert etter innbyggertall. Tabell 5: Reformstøtte Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte innbyggere 5 mill innbyggere 20 mill.

11 innbyggere 25 mill. Over innbyggere 30 mill. Dagens inndelingstilskudd videreføres. Den nye sammenslåtte kommunen får dermed beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Hvordan dette vil slå ut, vil være avhengig av hvilket sammenslåingsalternativ som er aktuelt, og kan beregnes i en egen modell lagt ut på departementets hjemmeside. I tillegg vil regjeringen legge opp til en gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Det er da signalisert bl.a. at smådriftsulemper neppe vil bli kompensert på samme måte som i dag, og omfanget av skatteutjevningen mellom kommunene vurderes redusert. Hver kommune vil få utbetalt kr som bidrag til innbyggerinvolvering i prosessen (spørreundersøkelser, folkemøter, folkeavstemming etc.). Skjønnsmidler fra Fylkesmannen til prosjektarbeidet er omtalt under «Prosessen videre», og utdypes derfor ikke videre her. Vurdering Det er en sammensatt reformprosess kommunene nå deltar i, og den omhandler både geografi, økonomi, oppgaver og organisasjonsmodeller for flere forvaltningsnivå. Rådmannen mener det er flere viktige faktorer som oppgavefordeling, organisasjonsmodell og inntektssystem, vi fremdeles mangler for å kunne gi kommunestyret et godt beslutningsgrunnlag. Vi har parallelle reformer om kommunestruktur og diskusjon om organisering av det regionale folkevalgte nivået. Samtidig vurderes også endringer i statlige ansvarsområder, og det bebudes et nytt inntektssystem. Organiseringen av det regionale nivået vil påvirke hva som er den mest funksjonelle organisering av kommunene. Oppgavefordeling og om generalistkommuneprinsippet beholdes eller ikke, vil også ha stor betydning for hvilken organisering som vil fungere best. Ekspertutvalget for kommunereformen skisserte tre ulike modeller for organisering, men kom ikke med noen anbefaling. Utvalget kom bare med eksempler på nye oppgaver til kommunene, men var ikke forutsatt å ta noen fullstendig gjennomgang og vurdering av dette. Rapporten om regionnivået skisserer fem mulige modeller, men inneholder heller ingen anbefaling. Hva Regjeringen vil anbefale av modeller og oppgavefordeling vil tidligst foreligge i mars, og beslutning fattes i stortingsvedtak i juni. Sentrale rammebetingelser ble endret da Ekspertutvalget i desember 2014 åpnet for å forlate generalistkommuneprinsippet, og modellene for regioninndeling holder også denne muligheten åpen. Malvik kommune har tatt på alvor oppfordringen om å kjøre en prosess hvor vi involverer innbyggerne, ansatte og ulike interessegrupper. Foreløpig vedtak om retningsvalg ble fattet i september 2014, og vi har deretter lagt vekt på å gi informasjon i ulike kanaler. Dersom innbyggerne skal kunne danne seg en mening om spørsmålet, må vi legge til rette for at de kan skaffe seg et kunnskapsgrunnlag noe som tar tid. Vi vil gjennomføre en spørreundersøkelse blant et statistisk utvalg av innbyggerne i mars/april. Denne vil være et viktig bidrag for politikerne når de skal fatte vedtak om retningsvalg. Mal for

12 spørreundersøkelse skulle komme fra departementet før jul, men de sier nå at på grunn av kapasitetsproblemer vil den ikke komme før utpå våren. Det betyr at Malvik ikke kan vente på denne hvis vi skal få hørt innbyggerne før vedtak om retningsvalg skal fattes. Vi vil derfor nå innhente tilbud og samarbeide med et meningsmålingsbyrå om utforming og gjennomføring av undersøkelsen. Før man går inn i konkrete forhandlinger med andre kommuner, bør man ha en evaluering på hvilke sterke og svake sider som eksisterer ved dagens organisering. Dette må evalueres for alle kommunens fire roller, dvs. både som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Denne evalueringen vil ikke Malvik ha gjennomført før i slutten av februar. Vurderingen av hvor godt rustet vi er til å ivareta nye oppgaver kan tidligst skje når Regjeringen kommer med stortingsmeldingen som inneholder deres forslag. Regjeringens fire hovedmål for reformen (jfr. opplistingen under punktet «Andre sentrale styringssignaler») kan i prosessen vise seg å bli motstridende, og man må da prioritere hvilke mål som er viktigst. Målene i kommuneplanens samfunnsdel vil være styrende for hva Malvik vil prioritere. For perioden har vi disse overordnede målene: 1. Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 2. Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling 3. Vi skal kunne velge å leve sunt 4. Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet 5. De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere 6. Vi har gode betingelser for livslang læring 7. Vi har et variert og aktivt kulturliv 8. Vi er kjent for god miljøkvalitet 9. Vi ivaretar naturens mangfold 10. Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser 11. Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid 12. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon Rådmannen innstiller derfor på at vi opprettholder opprinnelig tidsplan og fremmer en sak om valg av alternativ for kommunestyret i juni. Når det gjelder Fylkesmannens spørsmål om behov for bistand, mener rådmannen vi i denne fasen kan skaffe tilstrekkelig opplysninger selv, og at det først og fremst er sentrale avklaringer som etterspørres i denne prosjektfasen. I en senere forhandlingsfase vil det være en rekke forhold som må avklares. Det kan da bli aktuelt å komme tilbake til spørsmålet om bistand. Fylkesmannen har flere ganger understreket at kommunene nå skal planlegge for å skape en bærekraftig kommune, men også en bærekraftig region. Rådmannen kan vanskelig se at byfylkemodellen eller Ekspertutvalgets modell 3 vil bidra til en styrking av hele Trøndelagsregionen, og vil anbefale at kommunestyret gir tilbakemelding til Fylkesmannen om at denne frarådes som framtidig modell. Rådmannens innstilling 1. Malvik følger tidsplanen vedtatt i K-sak 59/14 og vil fram til fortsatt utrede tre alternativ: a) Malvik som egen kommune

13 b) Malvik sammen med kommuner i Værnesregionen c) Malvik sammen med kommuner i Trondheimsregionen 2. Når det gjelder begrunnelser, kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for dette, vises til saksutredningen. 3. Kommunen har hatt møter med Trondheim kommune og Stjørdal kommune. Kommunen deltar også gjennom Regionråd og Fylkesmannens prosjektsamlinger. 4. Malvik ser behov for avklaring av oppgavefordeling, organiseringsmodeller og nytt inntektssystem for å ha et godt beslutningsgrunnlag. Kommunen beklager at staten ikke kommer med den lovte mal på spørreundersøkelse til innbyggerne tidsnok til at vi har nytte av dette tilbudet. 5. Kommunestyret vil avslutte forstudien i juni Samtidig blir det fattet vedtak om man skal fortsette med et forprosjekt med forhandlinger med en eller flere kommuner. Resultatet av forhandlingene vil danne grunnlag for vedtak i kommunestyret i juni 2016 om en eventuell sammenslåing. Fram til juni 2015 vil Malvik fortsatt delta i samarbeidsfora som Regionråd og Fylkesmannens prosjektsamlinger, samt møtevirksomhet med nabokommuner der dette er naturlig. 6. I denne prosjektfasen ser ikke Malvik behovet for bistand fra Fylkesmannen eller KS, men det kan være aktuelt med bistand til å utrede enkelte områder i en senere fase. 7. Verken Malvik eller nabokommunene har kommet så langt i sin prosess at det er aktuelt å fremme en sak om kommunesammenslåing allerede i Malvik kommune fraråder at Stortinget åpner for byfylkemodellen/ekspertutvalgets modell 3 som framtidig organisering for kommunene. Behandling i Kommunestyret Gunhild Lund (FRP) fremmet på følgende endringsforslag: Nytt punkt 1d) Todelt deling av Malvik, der en del mot Værnesregionen og en del til Trondheim. Maja Berg (H) fremmet følgende endringsforslag: Punkt 8 strykes. Bernt Ole Ravlum (AP) fremmet følgende endringsforslag: Nytt pkt. 9. Malvik kommune henstiller til Regjeringen om snarest å gi kommunene en antydning om hva slags økonomiske rammer og konsekvenser reformarbeidet må ta hensyn til. Kirsti Hamre Nilsen (H) fremmet følgende endringsforslag: Nytt pkt. 10 Viktig at innbyggerundersøkelsene blir utarbeidet av profesjonelle aktører. Votering: Forslaget fra Gunhild Lund falt med 7 mot 22 stemmer Forslaget fra Maja Berg falt med 6 mot 23 stemmer Forslaget fra Bernt Ole Ravlum vedtatt med 24 mot 5 stemmer Forslaget fra Kirsti Hamre Nilsen, enstemmig vedtatt

14 Innstillingen med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret Malvik følger tidsplanen vedtatt i K-sak 59/14 og vil fram til fortsatt utrede tre alternativ: a) Malvik som egen kommune b) Malvik sammen med kommuner i Værnesregionen c) Malvik sammen med kommuner i Trondheimsregionen 2. Når det gjelder begrunnelser, kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for dette, vises til saksutredningen. 3. Kommunen har hatt møter med Trondheim kommune og Stjørdal kommune. Kommunen deltar også gjennom Regionråd og Fylkesmannens prosjektsamlinger. 4. Malvik ser behov for avklaring av oppgavefordeling, organiseringsmodeller og nytt inntektssystem for å ha et godt beslutningsgrunnlag. Kommunen beklager at staten ikke kommer med den lovte mal på spørreundersøkelse til innbyggerne tidsnok til at vi har nytte av dette tilbudet. 5. Kommunestyret vil avslutte forstudien i juni Samtidig blir det fattet vedtak om man skal fortsette med et forprosjekt med forhandlinger med en eller flere kommuner. Resultatet av forhandlingene vil danne grunnlag for vedtak i kommunestyret i juni 2016 om en eventuell sammenslåing. Fram til juni 2015 vil Malvik fortsatt delta i samarbeidsfora som Regionråd og Fylkesmannens prosjektsamlinger, samt møtevirksomhet med nabokommuner der dette er naturlig. 6. I denne prosjektfasen ser ikke Malvik behovet for bistand fra Fylkesmannen eller KS, men det kan være aktuelt med bistand til å utrede enkelte områder i en senere fase. 7. Verken Malvik eller nabokommunene har kommet så langt i sin prosess at det er aktuelt å fremme en sak om kommunesammenslåing allerede i Malvik kommune fraråder at Stortinget åpner for byfylkemodellen/ekspertutvalgets modell 3 som framtidig organisering for kommunene. 9. Malvik kommune henstiller til Regjeringen om snarest å gi kommunene en antydning om hva slags økonomiske rammer og konsekvenser reformarbeidet må ta hensyn til. 10. Viktig at innbyggerundersøkelsene blir utarbeidet av profesjonelle aktører.

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 09.06.2015 Side 1 Innhold: 1. Sammendrag side 5 1.1: Reduserer sårbarhet styrker fagmiljø 1.2: Avstand

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

Orienteringer: Odd Ustad fra BDO om profilering/markedsføring av kommunen. Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen om kommunereformen.

Orienteringer: Odd Ustad fra BDO om profilering/markedsføring av kommunen. Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen om kommunereformen. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

5K-samarbeidet. Utredning av kommunesammenslåing. Fase 1 våren 2014. Holmestrand Hof Re. Andebu Stokke. 19.05.2014 Side 1

5K-samarbeidet. Utredning av kommunesammenslåing. Fase 1 våren 2014. Holmestrand Hof Re. Andebu Stokke. 19.05.2014 Side 1 5K-samarbeidet Holmestrand Hof Re Andebu Stokke Utredning av kommunesammenslåing Fase 1 våren 2014 19.05.2014 Side 1 Forsidebildene fra Holmestrand, Re, Andebu og Stokke er tatt av kommuneplanlegger Inger

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN

UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN Vesterålen Regionråd Oslo, 19. februar 2015 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kortversjon Holmestrand Sande Hof Re Kommunereform utredning vår/sommer 2015 1 Kortversjon: Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen.

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG UTKAST Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Ordførers forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Samfunnsutvikling. Utredning 9.3.15

KOMMUNEREFORM. Samfunnsutvikling. Utredning 9.3.15 GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE KOMMUNEREFORM Utredning Samfunnsutvikling 9.3.15 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdrag... 3 1.2 Mandatet... 3 1.3 Arbeidsform... 3 1.4 Framdriftsplan... 4 2 Oppsummering og

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester Anja Hjelseth, Audun Thorstensen og Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 13/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunestruktur i Molde-regionen

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Høring - alkohollovens reklamebestemmelser

Høring - alkohollovens reklamebestemmelser Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer