Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg"

Transkript

1 Arkiv: 024 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Bjørg Løkken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 4/ Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg Vedlegg: -Ekspertutvalgets sluttrapport - desember Rapport nr Alternativer for regionalt folkevalgt nivå -Kommunereformen - brev av fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag -Brev av fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune til Trondheim kommune Saksdokumenter (ikke vedlagt) K-sak 59/14 Kommunereformen lokal prosjektorganisering og prosjektplan Sammendrag Rådmannen legger med dette fram sak med statusrapport på kommunereformarbeidet, og vedtaket er utformet etter hva Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ønsker av tilbakemelding innen Det foreslås at vedtaket i K-sak 59/14 med tre mulige alternativ, opprettholdes. Mange momenter som går inn i et beslutningsgrunnlag for å foreta et valg mellom de tre alternativene, er tatt med i saksframlegget. Det utgjør likevel ikke en fullgod utredning fordi vi mangler vesentlige opplysninger som organisasjonsmodell på kommune- og regionnivå, oppgavefordeling og hva nytt inntektssystem vil inneholde. Evaluering av nåsituasjonen er heller ikke ferdig, men gjøres nå i tilknytning til arbeidet med årsrapporten. Vi følger også opprinnelig tidsplan hvor vi har lagt vekt på å nå ut med informasjon til innbyggerne før vi gjennomfører en spørreundersøkelse blant et statistisk utvalg. Som tidligere forutsatt, legges det derfor opp til valg mellom de tre alternativene først på kommunestyrets møte i juni i år. Rådmannen anbefaler å gi signaler til sentrale myndigheter om at en byfylkemodell ikke anses å ivareta hele regionens interesser på en god måte. Saksopplysninger Kommunestyret vedtok den i sak 59/14 at tre ulike alternativ for framtidig kommunal organisering skulle utredes: 1. Malvik som egen kommune

2 2. Malvik sammen med kommuner Værnesregionen 3. Malvik sammen med kommuner Trondheimsregionen Det ble videre vedtatt at en mulig folkeavstemming skulle utredes. Prosjektet ble organisert i en forstudie fram til sommeren 2015, og planlagt forprosjekt med eventuelle forhandlinger med andre kommuner fram til sommeren En eventuell sammenslåing vil da bli hovedprosjektet fra sommeren 2016 fram til Oppfølging av vedtaket Styringsgruppa har hatt tre møter i 2014 og ett møte i Det ble konkludert med at det ikke gjennomføres en folkeavstemming i denne prosjektfasen, men at det gjennomføres en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av innbyggerne i mars/april Like over nyttår ble det også sendt ut et spørreskjema til alle ansatte for å kartlegge deres holdninger til reformen. Det kom inn 455 svar noe som er ca. 45%. Dette er tilstrekkelig til at resultatet kan regnes som statistisk signifikant. 63% er i stor eller svært stor grad opptatt av reformen. 54% er positiv eller svært positiv til at kommunegrensen vurderes også for Malvik. På spørsmål om hvilket alternativ de synes er best, svarer 41% Malvik som egen kommune, 20% Malvik sammen med andre kommuner i Værnesregionen og 22% Malvik sammen med andre kommuner i Trondheimsregionen. 17% svarer «Vet ikke». En mer fullstendig presentasjon av resultatet vil bli gitt i styringsgruppa og i utredning til kommunestyret i juni. Det er lagt stor vekt på å nå ut med informasjon til innbyggerne om prosessen: Et eget område på kommunens hjemmeside ble opprettet den Denne siden oppdateres fortløpende. Fra ble det mulig å abonnere på nyhetsbrev om kommunereformarbeidet i Malvik. Flere nyhetsbrev er sendt ut, og det er nå 206 abonnenter. 07. desember ble det lansert en temaside på Facebook med mål om å spre informasjon og samtidig legge til rette en diskusjonsarena. Det er annonsert og har vært reportasjer i MalvikBladet. En brosjyre med orientering om reformen og hvor de finner informasjon, distribueres til alle husstander i uke 4. Ungdomsrådet fikk en orientering om reformarbeidet den og ordfører, rådmann og prosjektleder hadde den møte med daglig leder i NiT Malvik og Malvik Nærigsutvikling AS. Kommunen må evaluere sin virksomhet, både evnen til å løse dagens oppgaver og eventuelle nye. Lederteamet er i gang med denne evalueringen, og ser det i sammenheng med årsrapportering. Denne er ikke ferdig ennå, men vil foreligge i løpet av februar. Hvilke framtidige oppgaver kommunene kan få, vil ikke være klart før stortingsbehandlingen i juni, mens stortingsmeldingen med Regjeringens forslag er bebudet tidligst i mars. Politikerne i Styringsgruppa har fått i oppgave å involvere sine partigrupper og innen evaluere kommunen som demokratisk aktør. Det er avholdt møter med Trondheim kommune ( ) og Stjørdal kommune ( ). Siden det er lite realistisk med en sammenslåing i Værnesregionen som ikke inkluderer Stjørdal eller en sammenslåing i Trondheimsregionen som ikke inkluderer Trondheim, er det foreløpig bare disse to kommunene Malvik har hatt direkte møter med. Ordfører har også kontakt med kommunene i Trondheimsregionen gjennom Regionrådet. Den deltok ordfører på et møte i Trondheim hvor demokratimodeller ved en eventuell sammenslåing var diskusjonstema. Prosjektleder har deltatt på tre samlinger for prosjektledere som er arrangert av Fylkesmannen ( , og ). Rapportering til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

3 Det er Fylkesmennene som på vegne av Regjeringen koordinerer reformprosessene i sine fylker. I brev av , bes det om statusrapport innen med vedtak som inneholder følgende punkter: Alternative geografiske retningsvalg som kommunen vil prioritere å gå videre med for å utrede/klargjøre. Begrunnelser, kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for dette. Hvilken dialog som er gjennomført med nabokommunene forut for kommunestyrets behandling. Hvilket behov kommunen ser for konsekvensanalyser av de ulike alternativene, kunnskapsbehov kommunen ellers har og ev. særskilte problemstillinger som må avklares. Beskrivelse av vegen videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret, herunder dialog med nabokommunene. Behovet for bistand fra Fylkesmann og KS. Konklusjon mht. om det er aktuelt for kommunen/naboer å ha kommunestyrevedtak om sammenslåing allerede i Etter at vedtakene fra kommunene er innrapportert, vil Fylkesmannen og KS i fellesskap holde en samling den der formannskapene inviteres særskilt. Samlingen vil utgjøre dag to på KS strategikonferanse (Jfr. vedlagt brev av fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag). Prosessen videre Fylkesmannen understreket i sitt brev at det er viktig at prosessene etter i større grad samkjøres mellom nabokommuner, og at man inngår intensjonsavtaler og bruker dette for å beskrive en plattform en eventuell ny kommune kan bygge på. Det vil også bli lettere å få innbyggerne til å involvere seg i prosessen når alternativene blir mer konkrete. Fylkesmannens tidsplan er justert noe, og ser nå slik ut: 2015 Fylkesmannen vil gi en vurdering av det samla bildet i fylket pr Fylkesmannen og KS samarbeider om en samling for alle kommuner i Sør-Trøndelag Kommunene bes om å gi en kort underveisrapportering pr. 01. juli 2015 Fylkesmannen anbefaler at kommunene har kommet lengst mulig i sine prosesser 2016 (kunnskaps-/beslutningsgrunnlag/innbyggerinvolvering) til 1/7 Folkevalgtopplæringen blir sentral for å sette nye kommunestyrer raskt inn i forventninger til framdrift og oppdraget de har fått. I løpet av 1. tertial 2016 skal alle kommunestyrer behandle en sak om sammenslåing av kommuner. Frist for innsending av endelig vedtak fra kommunene til Fylkesmannen blir 1. juli Fylkesmannen vil via skjønnsmidlene gi en støtte på kr ,- til de kommunene som innen 1. februar vedtar at de vil utrede sammenslåing, og som starter opp og deltar i en prosess sammen med annen kommune/andre kommuner for å lage et beslutningsgrunnlag for en ev. ny kommune.

4 Andre sentrale styringssignaler Bakgrunnen for reformarbeidet er stortingsbehandlingen 18. juni 2014 av Innst. 300 S ( ) fra Kommunal- og forvaltningskomiteen, hvor flertallet sluttet seg til innstillingen. Kommunene blir der pålagt å utrede aktuelle alternativ for kommunesammenslåing. Samtidig ble det vedtatt at regionnivået skal vurderes parallelt med arbeidet med ny kommunestruktur. I meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) går det fram at generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen, og reformen skal legge til rette for at alle kommuner skal kunne løse sine lovpålagte oppgaver selv. Regjeringens har videre disse hovedmålene med reformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati For å oppnå disse målene, skisserte regjeringens Ekspertutvalg for kommunereformen i mars at disse kriteriene må være oppfylt for kommunene: 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet De foreslo også to kriterier spesielt rettet mot staten: «Bred oppgaveportefølje» og «Statlig rammestyring». I dette ligger en antakelse om at flere oppgaver under lokalpolitisk kontroll vil kunne styrke lokaldemokratiet, og at større kommuner vil redusere dagens behov for detaljert statlig styring. Kommunene må i sin evaluering bruke kriteriene når de skal vurdere hvor godt de oppnår målene i kommunens fire ulike roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Ekspertutvalgets sluttrapport Utvalget kom med sin sluttrapport (Rapporten følger saken som vedlegg.) De har sett på kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver, og de skisserer tre ulike modeller for kommuneinndeling. Modell 2 og 3 forlater forutsetningen som lå til grunn i stortingsbehandlingen om å beholde generalistkommuneprinsippet. Modell 3 med byfylker vil innebære den mest radikale endringen i forhold til dagens struktur. Modell 1 viderefører generalistkommuneprinsippet hvor alle kommuner (unntatt Oslo) har ansvaret for samme oppgaveportefølje. I tråd med utvalgets anbefalinger fra delrapporten forutsettes kommunene å ha en minstestørrelse på innbyggere. Alle kommunene inngår som i dag i et fylke/en region. (Denne modellen tilsvarer alternativ 1-3 hos Møreforskning) Modell 2 åpner for at kommuner har ulike oppgaver ut fra hvor mange innbyggere de har (oppgavedifferensiering) og overføring av flere oppgaver til storkommuner. Alle kommunene

5 (unntatt Oslo) inngår som i dag i fylket/regionen. (Denne modellen har likhetstrekk med alternativ 5 hos Møreforskning, men Oslos status er forskjellig.) Modell 3 åpner både for oppgavedifferensiering og tildeling av Oslo-status til flere storkommuner. Det betyr at storkommunen i tillegg til å ha regionale oppgaver også utgjør et eget fylke/en egen region. Nabokommunene til storkommunen inngår dermed i et annet fylke/en annen region. (Modellen tilsvarer alternativ 4 hos Møreforskning.) Utvalget har også vurdert nye oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til kommunene. Det er eksempler og ikke noen fullstendig gjennomgang av mulige oppgaver, og utvalget presiserer at de ikke er noe oppgavefordelingsutvalg. De mener kommuner med minimum innbyggere kan overta disse oppgavene: Habilitering og rehabilitering Hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne Barnevernsinstitusjoner og fosterhjem Arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor Virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutvikling Utvalget mener videre at kommuner med minst innbyggere og som utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde, kan overta disse oppgavene: Videregående opplæring Kollektivtransport Noen fylkesveier av lokal karakter kan omklassifiseres De anbefaler ikke at ansvaret for psykisk helsevern og rusbehandling overføres til kommunene, men mener at dette ansvaret bør ligge hos helseforetakene. Utvalget har sett spesielt på kriteriet "Funksjonelle samfunnsutviklingsområder" og utfordringene omkring store byområder. Med begrepet "Funksjonelle samfunnsutviklingsområder" mener de at kommunegrensene bør gjenspeile områdene folk bor, lever og arbeider i. (Enkelte foreslår derfor «hverdagsregionen» som et bedre begrep.) Utvalget anbefaler at kommuner i flerkommunale byområder som har et felles bo- og arbeidsmarked med stor grad av pendling mellom kommunene, bør vurdere kommunegrensene selv om de oppfyller kravet til en minstestørrelse på innbyggere. Videre anbefaler de at et tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre en kommune, og utdyper dette slik (s. 167): Utvalget mener at arbeidsmarkedet er tett integrert når rundt 25 prosent eller flere av de sysselsatte bosatt i en kommune jobber i regionens senterkommune(r). Hva som vil være den eksakte grensen for en funksjonelt avgrenset kommune, bør avgjøres av lokale og regionale forhold. For (eventuell overføring av) tjenester som er rettet mot bestemte befolkningsgrupper (eksempelvis videregående opplæring og kollektivtransport) bør en også ta i betraktning pendlingsmønsteret til tjenestemottakerne. Møreforsknings rapport om regionalt folkevalgt nivå Møreforskning la den fram sin rapport hvor de vurderer mulige modeller for det folkevalgte regionnivået (fylkeskommunen). Rapporten skisserer fem alternativ for

6 regioninndeling basert på forslag i tidligere utredninger. (Rapporten følger saken som vedlegg.) Alternativ 1-0-alternativet Samme fylkeskommunestruktur som i dag og med en reduksjon av antall kommuner til ca Alternativ 2 - Sammenslåing Antallet fylkeskommuner reduseres til 15 eller færre ved en sammenslåing som stort sett bygger på dagens grenser. Dette alternativet kan fungere like godt med ca. 150 kommuner som med 300. Alternativ 3 - Landsdel Norge inndeles i syv regioner med betydelig overføring av oppgaver innen spesielt utvikling og innovasjon, forskning og utdanning fra stat til region. Det forutsettes ca. 80 kommuner der alle kommuner har minst innbyggere. Alternativt antydes regioner, noe som lettere kan kombineres med flere enn 80 kommuner. Alternativ 4 - Storby med fleksibel regionalpolitisk organisering Generalistprinsippet forlates og kommunene deles inn i fire kommunegrupper. De minste har ansvar for basistjenester og lokal utvikling, mens de største har et totalansvar tilsvarende kommunale og fylkeskommunale oppgaver (Oslo-modellen). Tallet kommuner er redusert til ca. 150, av disse 4-6 med storbystatus, med byregionstatus, men også over 50 som er små distriktskommuner. Alternativ 5 - Fleksibel regionalpolitisk organisering Dette er det mest radikale forslaget sammenlignet med dagens situasjon. Generalistprinsippet forlates. Landet deles inn i regioner og det anbefales at antall kommuner i hver region ikke er mer enn 15. Også Oslo vil etter dette forslaget inngå i sin folkevalgte landsdelsregion på lik linje med andre storbyer. Kommunene får ansvar for velferdsproduksjon, utviklingsarbeid, samfunnsplanlegging m.m. i forhold til størrelse og kompetanse i tett samarbeid med regionen. Det er altså full fleksibilitet i arbeidsdeling mellom kommune og region avhengig av størrelse og kompetanse. Det utvikles avtaler mellom region og hver kommune om hvilke oppgaver som skal løses av kommunen og hvilke regionen har ansvar for. (Dette er tilsvarende prinsipp som i samhandlingsreformen.) Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner startet i januar samtaler om en mulig sammenslåing av de to fylkeskommunene. Anbefaling ventes å foreligge i oktober 2015, og endelig vedtak i juni Arbeidet i andre kommuner Trondheim kommune Trondheim bystyre vil på sitt møte den behandle sak om retningsvalg og oppgaver. I saksframlegget anbefaler rådmannen at det arbeides videre med tre ulike alternativ: 1. Trondheim pluss Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun 2. Som alternativ 1, med tillegg av Stjørdal og Orkdal 3. Byfylkemodell med eller uten kommunesammenslåinger, og med aktuelle statlige oppgaver. De to første alternativene er aktuelle både med og uten flere oppgaver fra fylke og stat.

7 Det foreslås videre at dersom Trondheim kommune ikke blir byfylke, skal det arbeides for at følgende oppgaver overføres fra stat og fylkeskommune til kommunen: a) BUF-etats statlige oppgaver b) Videregående opplæring inklusive voksenopplæring og spesialpedagogisk hjelp i statlige institusjoner c) Fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp i statlige institusjoner d) Folkehelse (fylkeskommunens ansvar) e) Tannhelse (fylkeskommunens ansvar) f) Fylkesveger, kollektivtransport i Trondheim inklusive bymiljøavtaler og belønningsmidler (fylkeskommunens ansvar) g) Virkemidler for nærings- og samfunnsutviklingsarbeid (fylkeskommunale virkemidler) Lenke til Trondheim kommunes sakskart den : Sør-Trøndelag Fylkeskommune har kommet med innspill til rådmannen i Trondheims saksframlegg og utredning i brev av , se vedlegg. Her problematiseres bl.a. byfylkemodellens virkning for resten av regionen, og oppgavene som Trondheim ønsker å overta uavhengig av om de får byfylkestatus eller ikke. Klæbu kommune utreder tre alternativ: Egen kommune, sammenslåing med Melhus, sammenslåing med Trondheim. I et styringsgruppemøte den fattet de vedtak om at det skulle tas kontakt med Trondheim og Melhus for sonderingsmøter mellom formannskapene. Det ble planlagt møter i første halvdel av januar. Det ble også vedtatt at det deretter skulle tas kontakt med Malvik, Skaun og Midtre Gauldal for avklarende samtaler. Kommunen gjennomførte i fjor høst en innbyggerundersøkelse for å kartlegge holdningene til en kommunesammenslåing. 27% av de spurte stilte seg positiv. Av disse var 71% positiv til Melhus og 55% Trondheim. Det var flest unge som så for seg en sammenslåing med Melhus, mens flest eldre ser det naturlig med en sammenslåing med Trondheim. Blant de som jobber i Klæbu var det flere mot en sammenslåing enn blant de som jobber i en annen kommune. Melhus kommune er invitert til dialog med Klæbu, Midtre Gauldal og Skaun. Skaun kommune dialog med Melhus og Orkdal. Orkdal kommune har tatt initiativ til samtaler med Skaun, Meldal, Agdenes og Snillfjord. De har også fått invitasjon til samtaler med Hemne, Hitra og Frøya. Midtre Gauldal samtaler med Holtålen, Oppdal, Rennebu og Melhus. Stjørdal kommune

8 Stjørdal har Værnesregionen som sitt førstevalg, dvs. Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker og Frosta. Alternativt vil de kunne se på mulige konstellasjoner både nordover og sørover, og de har hatt møte med Levanger og Verdal. Selbu kommune behandler saken om geografisk retningsvalg første gang i kommunestyremøte De har inntil da jobbet ut fra alternativene: Interkommunalt samarbeid med Værnesregionen som i dag, Selbu og Tydal med samarbeid i Værnesregionen, Selbu og Stjørdal/Værnesregionkommunene som en kommune. Tydal kommune Kommunestyret behandlet i oktober 2014 sak om prosjektorganisering og prosess, men fattet ikke noe vedtak om geografisk retningsvalg. Meråker kommune Det er foreløpig ikke fattet noe vedtak om samtaler med andre kommuner om eventuell sammenslåing. Frosta kommune: Frosta kommunestyre fattet i desember 2014 vedtak om å utrede tre alternativ: Frosta som egen kommune, Frosta sammen med kommuner i Værnesregionen, Frosta sammen med kommuner nordover, ev. i kombinasjon med kommune(r) i Værnesregionen. Pendlermønsteret i Trondheimsregionen Arbeidsplasstilbud i egen kommune er sentralt i ekspertutvalgets definisjon av hva som er funksjonelle samfunnsutviklingsområder. I følge Trondheimsregionens nettsider var det i arbeidstakere som pendlet til Trondheim fra de andre kommunene i Trondheimsregionen. Ut av byen var det pendlere. Over tid har pendlingen ut av Trondheim økt mye raskere enn inn til byen (en dobling siden 2000). Malvik har størst antall arbeidstakere som pendler inn til Trondheim, men i andel av sysselsatte i kommunen er det Klæbu som topper statistikken. Stjørdal er den kommunen som har klart størst innpendling fra Trondheim. Tabell 1: Oversikt over innpendlingen til Trondheim Kommune Pendlere til Trondheim 2013 Andel av sysselsatte 2013 Klæbu ,0% Malvik ,9% Melhus ,2% Skaun ,6% Stjørdal ,6% Orkdal ,6% Midtre Gauldal ,2% Rissa ,3% Leksvik ,7% Sum Pendleroversikten 2013 for Malvik viser at av 6878 arbeidstakere, er det 1740 som ikke pendler pendler til Trondheim, 518 til Stjørdal, 178 til Oslo, 40 til Bergen, 30 til Melhus og 388 til andre kommuner. Innpendlingen til Malvik fra nabokommunene: 345 fra Stjørdal, 769 fra Trondheim, 33 fra Selbu, 7 fra Meråker, 26 fra Klæbu. Trondheim har med bakgrunn i Bedriftsregisteret 2013 og Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 2013 beregnet innpendlingen til Trondheim fra de ulike kommunedelene i Malvik

9 slik: Hundhamaren-Saksvik: 76%, Vikhamar-Midtsandan: 71%, Hommelvik-Mostadmark: 48%, Malvik utmarksområder: 65%, Sveberg: 66%. Tallene her gir noe høyere pendlingstall enn den offisielle pendlerstatistikken. (Kilde:Trondheim kommune. Kommunestrukturreformen retningsvalg og oppgaver, s. 29.) Selv om Malvik har stor utpendling, har kommunen i perioden hatt større vekst i antall arbeidsplasser enn veksten i antall yrkesaktive. (Kilde:Trondheim kommune. Kommunestrukturreformen retningsvalg og oppgaver, s. 26.) Fritids- og servicereiser I 2009 ble det gjennomført en nasjonal reisevaneundersøkelse. (En ny undersøkelse vil bli tilgjengelig i første kvartal 2015.) Den viser at dagligvarehandel stort sett skjer i egen kommune. For andre innkjøp enn dagligvarer, ble 59% av disse for Malviks vedkommende foretatt i Trondheim. Tallene for kino, kafébesøk og lignende er for små for den enkelte kommune, men samlet for Malvik, Klæbu, Skaun, Melhus, Stjørdal, Orkdal og Midtre Gauldal er tallene ca. 70% for kino, teater, konsert og vel 40% for kafé, restaurant og lignende. Hvert fjerde besøk til lege, tannlege eller sykehus skjer i Trondheim. (Kilde:Trondheim kommune. Kommunestrukturreformen retningsvalg og oppgaver, s. 30.) Næringslivsundersøkelsen Næringsforeningen i Trondheimsregionen gjennomførte i uke i 2014 en spørreundersøkelse med tema kommunereform blant ledere i næringslivet i Trondheim, Melhus, Malvik, Klæbu, Skaun og Midtre Gauldal. Samlet for alle kommunene er det 9 av 10 næringsdrivende som mener at antallet kommuner i Norge bør reduseres. Ca. 65% ønsker å endre på sin egen kommunestruktur og slå seg sammen med andre, men her er det store variasjoner mellom kommunene. Malvik skiller seg ut ved at over 73% mener at det beste alternativet er å beholde kommunen som den er i dag, mens det andre ytterpunktet er Klæbu hvor over 85% mener en sammenslåing med Trondheim er det beste alternativet. Det er imidlertid viktig å være klar over at antall respondenter er lavt. For Malviks vedkommende var det 18 som svarte på undersøkelsen, noe som er ca. 40% av medlemsmassen i Malvik. Av de 18 var det 15 som svarte på spørsmålet om beste alternativ, så tallgrunnlaget er lavt og små endringer gir dermed store prosentmessige utslag. NHO sentralt ønsker en radikal reduksjon av antall kommuner. I en rapport av Jørn Rattsø (SØF-rapport nr. 02/14, Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform) finansiert av NHO og Akademikerne, ble det anbefalt å konsentrere seg om å endre kommunegrensene i de 20 største storbyområdene. NHOs årskonferanse nå i januar har hatt kommunereform som sentralt tema, og det er i den forbindelse presentert kart for hvilken kommuneinndeling de anbefaler. For Trondheimsområdet ønsker de en kommune som består av Orkdal, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Trondheim, Klæbu, Selbu, Malvik, Stjørdal, Meråker, Rissa og Leksvik. Demografi Tabell 2: SSBs tall for befolkningsutvikling , middels alternativ Kommune Malvik Stjørdal Trondheim

10 Rådmannen gjør oppmerksom på at Trondheimsregionens prognoser for befolkningsutvikling er noe høyere enn SSBs beregning som ligger inne i departementets rapportverktøy som her er benyttet. Tabell 3: Forventet utvikling innbyggere år pr. innbygger 80 år og over Kommune Malvik 22,6 20,5 9,1 Stjørdal 14,6 15,0 7,9 Selbu 8,7 9,2 5,7 Tydal 7,0 6,7 5,0 Meråker 8,1 10,4 6,1 Frosta 10,1 10,1 7,8 Trondheim 18,2 18,8 9,3 Klæbu 26,9 24,6 9,8 Melhus 14,8 15,4 8,9 Midtre Gauldal 10,8 12,1 9,3 Skaun 17,0 18,5 11,1 Orkdal 12,3 12,8 6,4 Malvik har en relativt ung befolkning. Det går fram av tabellen at vi i 2014 hadde flere innbyggere i arbeidsfør alder pr. innbygger 80 år og over enn de andre kommunene i Værnesregionen. I framskrivningen fram mot 2040 antas denne forskjellen å bli noe mindre. Trondheim har i dag færre enn Malvik, men antas etter hvert å få en yngre befolkning enn oss fram mot Mens Klæbu er den kommunen i Trondheimsregionen som i dag har yngst befolkning, forventes det at Skaun innen 2040 vil ha den yngste befolkningen. Økonomi Kommuner som slår seg sammen i reformperioden vil få dekket engangskostnader etter en standardisert modell. Beløpet differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere etter sammenslåingen. Tabell 4: Dekning av engangskostnader i reformperioden Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere 2 kommuner kommuner kommuner eller flere kommuner Reformstøtte går til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i reformperioden, differensiert etter innbyggertall. Tabell 5: Reformstøtte Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte innbyggere 5 mill innbyggere 20 mill.

11 innbyggere 25 mill. Over innbyggere 30 mill. Dagens inndelingstilskudd videreføres. Den nye sammenslåtte kommunen får dermed beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Hvordan dette vil slå ut, vil være avhengig av hvilket sammenslåingsalternativ som er aktuelt, og kan beregnes i en egen modell lagt ut på departementets hjemmeside. I tillegg vil regjeringen legge opp til en gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Det er da signalisert bl.a. at smådriftsulemper neppe vil bli kompensert på samme måte som i dag, og omfanget av skatteutjevningen mellom kommunene vurderes redusert. Hver kommune vil få utbetalt kr som bidrag til innbyggerinvolvering i prosessen (spørreundersøkelser, folkemøter, folkeavstemming etc.). Skjønnsmidler fra Fylkesmannen til prosjektarbeidet er omtalt under «Prosessen videre», og utdypes derfor ikke videre her. Vurdering Det er en sammensatt reformprosess kommunene nå deltar i, og den omhandler både geografi, økonomi, oppgaver og organisasjonsmodeller for flere forvaltningsnivå. Rådmannen mener det er flere viktige faktorer som oppgavefordeling, organisasjonsmodell og inntektssystem, vi fremdeles mangler for å kunne gi kommunestyret et godt beslutningsgrunnlag. Vi har parallelle reformer om kommunestruktur og diskusjon om organisering av det regionale folkevalgte nivået. Samtidig vurderes også endringer i statlige ansvarsområder, og det bebudes et nytt inntektssystem. Organiseringen av det regionale nivået vil påvirke hva som er den mest funksjonelle organisering av kommunene. Oppgavefordeling og om generalistkommuneprinsippet beholdes eller ikke, vil også ha stor betydning for hvilken organisering som vil fungere best. Ekspertutvalget for kommunereformen skisserte tre ulike modeller for organisering, men kom ikke med noen anbefaling. Utvalget kom bare med eksempler på nye oppgaver til kommunene, men var ikke forutsatt å ta noen fullstendig gjennomgang og vurdering av dette. Rapporten om regionnivået skisserer fem mulige modeller, men inneholder heller ingen anbefaling. Hva Regjeringen vil anbefale av modeller og oppgavefordeling vil tidligst foreligge i mars, og beslutning fattes i stortingsvedtak i juni. Sentrale rammebetingelser ble endret da Ekspertutvalget i desember 2014 åpnet for å forlate generalistkommuneprinsippet, og modellene for regioninndeling holder også denne muligheten åpen. Malvik kommune har tatt på alvor oppfordringen om å kjøre en prosess hvor vi involverer innbyggerne, ansatte og ulike interessegrupper. Foreløpig vedtak om retningsvalg ble fattet i september 2014, og vi har deretter lagt vekt på å gi informasjon i ulike kanaler. Dersom innbyggerne skal kunne danne seg en mening om spørsmålet, må vi legge til rette for at de kan skaffe seg et kunnskapsgrunnlag noe som tar tid. Vi vil gjennomføre en spørreundersøkelse blant et statistisk utvalg av innbyggerne i mars/april. Denne vil være et viktig bidrag for politikerne når de skal fatte vedtak om retningsvalg. Mal for

12 spørreundersøkelse skulle komme fra departementet før jul, men de sier nå at på grunn av kapasitetsproblemer vil den ikke komme før utpå våren. Det betyr at Malvik ikke kan vente på denne hvis vi skal få hørt innbyggerne før vedtak om retningsvalg skal fattes. Vi vil derfor nå innhente tilbud og samarbeide med et meningsmålingsbyrå om utforming og gjennomføring av undersøkelsen. Før man går inn i konkrete forhandlinger med andre kommuner, bør man ha en evaluering på hvilke sterke og svake sider som eksisterer ved dagens organisering. Dette må evalueres for alle kommunens fire roller, dvs. både som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Denne evalueringen vil ikke Malvik ha gjennomført før i slutten av februar. Vurderingen av hvor godt rustet vi er til å ivareta nye oppgaver kan tidligst skje når Regjeringen kommer med stortingsmeldingen som inneholder deres forslag. Regjeringens fire hovedmål for reformen (jfr. opplistingen under punktet «Andre sentrale styringssignaler») kan i prosessen vise seg å bli motstridende, og man må da prioritere hvilke mål som er viktigst. Målene i kommuneplanens samfunnsdel vil være styrende for hva Malvik vil prioritere. For perioden har vi disse overordnede målene: 1. Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 2. Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling 3. Vi skal kunne velge å leve sunt 4. Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet 5. De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere 6. Vi har gode betingelser for livslang læring 7. Vi har et variert og aktivt kulturliv 8. Vi er kjent for god miljøkvalitet 9. Vi ivaretar naturens mangfold 10. Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser 11. Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid 12. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon Rådmannen innstiller derfor på at vi opprettholder opprinnelig tidsplan og fremmer en sak om valg av alternativ for kommunestyret i juni. Når det gjelder Fylkesmannens spørsmål om behov for bistand, mener rådmannen vi i denne fasen kan skaffe tilstrekkelig opplysninger selv, og at det først og fremst er sentrale avklaringer som etterspørres i denne prosjektfasen. I en senere forhandlingsfase vil det være en rekke forhold som må avklares. Det kan da bli aktuelt å komme tilbake til spørsmålet om bistand. Fylkesmannen har flere ganger understreket at kommunene nå skal planlegge for å skape en bærekraftig kommune, men også en bærekraftig region. Rådmannen kan vanskelig se at byfylkemodellen eller Ekspertutvalgets modell 3 vil bidra til en styrking av hele Trøndelagsregionen, og vil anbefale at kommunestyret gir tilbakemelding til Fylkesmannen om at denne frarådes som framtidig modell. Rådmannens innstilling 1. Malvik følger tidsplanen vedtatt i K-sak 59/14 og vil fram til fortsatt utrede tre alternativ: a) Malvik som egen kommune

13 b) Malvik sammen med kommuner i Værnesregionen c) Malvik sammen med kommuner i Trondheimsregionen 2. Når det gjelder begrunnelser, kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for dette, vises til saksutredningen. 3. Kommunen har hatt møter med Trondheim kommune og Stjørdal kommune. Kommunen deltar også gjennom Regionråd og Fylkesmannens prosjektsamlinger. 4. Malvik ser behov for avklaring av oppgavefordeling, organiseringsmodeller og nytt inntektssystem for å ha et godt beslutningsgrunnlag. Kommunen beklager at staten ikke kommer med den lovte mal på spørreundersøkelse til innbyggerne tidsnok til at vi har nytte av dette tilbudet. 5. Kommunestyret vil avslutte forstudien i juni Samtidig blir det fattet vedtak om man skal fortsette med et forprosjekt med forhandlinger med en eller flere kommuner. Resultatet av forhandlingene vil danne grunnlag for vedtak i kommunestyret i juni 2016 om en eventuell sammenslåing. Fram til juni 2015 vil Malvik fortsatt delta i samarbeidsfora som Regionråd og Fylkesmannens prosjektsamlinger, samt møtevirksomhet med nabokommuner der dette er naturlig. 6. I denne prosjektfasen ser ikke Malvik behovet for bistand fra Fylkesmannen eller KS, men det kan være aktuelt med bistand til å utrede enkelte områder i en senere fase. 7. Verken Malvik eller nabokommunene har kommet så langt i sin prosess at det er aktuelt å fremme en sak om kommunesammenslåing allerede i Malvik kommune fraråder at Stortinget åpner for byfylkemodellen/ekspertutvalgets modell 3 som framtidig organisering for kommunene. Behandling i Kommunestyret Gunhild Lund (FRP) fremmet på følgende endringsforslag: Nytt punkt 1d) Todelt deling av Malvik, der en del mot Værnesregionen og en del til Trondheim. Maja Berg (H) fremmet følgende endringsforslag: Punkt 8 strykes. Bernt Ole Ravlum (AP) fremmet følgende endringsforslag: Nytt pkt. 9. Malvik kommune henstiller til Regjeringen om snarest å gi kommunene en antydning om hva slags økonomiske rammer og konsekvenser reformarbeidet må ta hensyn til. Kirsti Hamre Nilsen (H) fremmet følgende endringsforslag: Nytt pkt. 10 Viktig at innbyggerundersøkelsene blir utarbeidet av profesjonelle aktører. Votering: Forslaget fra Gunhild Lund falt med 7 mot 22 stemmer Forslaget fra Maja Berg falt med 6 mot 23 stemmer Forslaget fra Bernt Ole Ravlum vedtatt med 24 mot 5 stemmer Forslaget fra Kirsti Hamre Nilsen, enstemmig vedtatt

14 Innstillingen med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret Malvik følger tidsplanen vedtatt i K-sak 59/14 og vil fram til fortsatt utrede tre alternativ: a) Malvik som egen kommune b) Malvik sammen med kommuner i Værnesregionen c) Malvik sammen med kommuner i Trondheimsregionen 2. Når det gjelder begrunnelser, kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for dette, vises til saksutredningen. 3. Kommunen har hatt møter med Trondheim kommune og Stjørdal kommune. Kommunen deltar også gjennom Regionråd og Fylkesmannens prosjektsamlinger. 4. Malvik ser behov for avklaring av oppgavefordeling, organiseringsmodeller og nytt inntektssystem for å ha et godt beslutningsgrunnlag. Kommunen beklager at staten ikke kommer med den lovte mal på spørreundersøkelse til innbyggerne tidsnok til at vi har nytte av dette tilbudet. 5. Kommunestyret vil avslutte forstudien i juni Samtidig blir det fattet vedtak om man skal fortsette med et forprosjekt med forhandlinger med en eller flere kommuner. Resultatet av forhandlingene vil danne grunnlag for vedtak i kommunestyret i juni 2016 om en eventuell sammenslåing. Fram til juni 2015 vil Malvik fortsatt delta i samarbeidsfora som Regionråd og Fylkesmannens prosjektsamlinger, samt møtevirksomhet med nabokommuner der dette er naturlig. 6. I denne prosjektfasen ser ikke Malvik behovet for bistand fra Fylkesmannen eller KS, men det kan være aktuelt med bistand til å utrede enkelte områder i en senere fase. 7. Verken Malvik eller nabokommunene har kommet så langt i sin prosess at det er aktuelt å fremme en sak om kommunesammenslåing allerede i Malvik kommune fraråder at Stortinget åpner for byfylkemodellen/ekspertutvalgets modell 3 som framtidig organisering for kommunene. 9. Malvik kommune henstiller til Regjeringen om snarest å gi kommunene en antydning om hva slags økonomiske rammer og konsekvenser reformarbeidet må ta hensyn til. 10. Viktig at innbyggerundersøkelsene blir utarbeidet av profesjonelle aktører.

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Innhold 1 Innledning... 3 2 Sentrale føringer... 4 2.1 Kriterier for god kommunestruktur... 4 2.2 Oppgaveoverføring til kommunene... 5 2.3 Regional organisering...

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-108 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 22.10.2014 Side 2

Detaljer

Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal

Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune Foto: Geir Hageskal Februar 2015 Kommunegrenser fra 1964 store oppgaver til kommunenes bare siden 2000 Fastlegeordningen 2001 Introduksjonsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Velkommen til tredje møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Hovde gård, Ørlandet, 8-9. januar 2015

Velkommen til tredje møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Hovde gård, Ørlandet, 8-9. januar 2015 Velkommen til tredje møtet i prosjektlederforum for kommunereformen Hovde gård, Ørlandet, 8-9. januar 2015 Program torsdag 8. januar 13.30-14.00 Kaffe/te og noe å bite i 14.00-14.15 Velkommen - kort om

Detaljer

Kommunestruktur og oppgaver. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD,

Kommunestruktur og oppgaver. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD, Kommunestruktur og oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD, 02.12.14 Ekspertutvalget Utviklingen etter siste reform i kommunestrukturen Betydelig utvidelse av kommunenes oppgaver

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 25.03.2015 Program onsdag 25. mars 09.30-10.00 Kaffe/te og noe å bite i 10.00-10.15 Velkommen

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

H Erling Magne Foss H Thorstensen Per Walseth H Morten Olafsen H Knut Magne Sjøvold SP Johan Ludvik

H Erling Magne Foss H Thorstensen Per Walseth H Morten Olafsen H Knut Magne Sjøvold SP Johan Ludvik Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 26.01.2015 Kommunestyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 17:30-21:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Lisa Kristiansen SV Heidi Solberg Pettersen

Detaljer

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Fylkesmannen i Sør Trøndelag Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Styringsgruppemøte 11. november 2014 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk,

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Nye oppgaver for kommunene. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø,

Nye oppgaver for kommunene. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø, Nye oppgaver for kommunene Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø, 21.01.15 Ekspertutvalget Utviklingen etter siste reform i kommunestrukturen Betydelig utvidelse av kommunenes oppgaver

Detaljer

Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg. Foto: Geir Hageskal

Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg. Foto: Geir Hageskal Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg Foto: Geir Hageskal Rådmannen, januar 2015 Rådmannens forslag Hva er grunnlaget for å gå videre med TK+4 og TK+6? Hvorfor ønsker TK flere oppgaver?

Detaljer

Møteinnkalling. Vedlegg: «Kommunereformen - status og forventninger til sluttbehandling» v/ Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

Møteinnkalling. Vedlegg: «Kommunereformen - status og forventninger til sluttbehandling» v/ Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Møteinnkalling Styringsgruppe for kommunereformen 22.04.2016 Kommunestyresalen, Melhus Rådhus 10:00-12:00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN I SKAUN KOMMUNE. STATUSRAPPORT PR. JUNI 2015.

SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN I SKAUN KOMMUNE. STATUSRAPPORT PR. JUNI 2015. Skaun kommune Arkivkode: 026 &10 Arkivsaksnr.: 14/2647 Saksbehandler: Knut M. Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 26/15 Formannskapet 04.06.2015 34/15 Kommunestyret 18.06.2015 SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN

Detaljer

Dialog med Malvik kommune om kommunereformen

Dialog med Malvik kommune om kommunereformen Dialog med Malvik kommune om kommunereformen Formannskapet, 16. februar 2016 Alf-Petter Tenfjord Frode Rabben Vår hensikt Gi et bilde av status for kommunereformen og forventning til vedtak innen 1. juli

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Dato: 12.06.2015 Saksbehandler: Snorre Glørstad SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Kommunereformen - status pr 01.07.2015 Vedlegg: 1

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER Sted: Thon hotel Prinsen, Kongens gt 30, Trondheim Program 09.15-09.30 Kaffe/te og noe å bite i Status i kommunene og for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Kommunestrukturreformen geografisk retningsvalg - videre prosess

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Kommunestrukturreformen geografisk retningsvalg - videre prosess STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2013/5455-25 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Kommunestrukturreformen geografisk retningsvalg - videre

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets sluttrapport -1.12.2014 Halvor Holmli Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Medlem ekspertutvalget Fylkesmannens Nyttårskonferanse 7.januar

Detaljer

Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014

Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014 Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord Oppstartskonferansen 26.

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03151-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 28.01.2015 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunereformen Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mål med reformen Større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet, for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune.

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-034, TI-&40 14/705 14/6961 Stian Skjærvik 19.10.2014 Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Tilbakemelding pr 1.juli 2015:

Tilbakemelding pr 1.juli 2015: Tilbakemelding vedrørende retningsvalg kommunereformen (jf.prosjektplan for Sør-Trøndelag): Tilbakemelding pr 1. februar 2015: Alternative geografiske retningsvalg i prioritert rekkefølge som kommunen

Detaljer

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune Samfunnskontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.12.2014 81408/2014 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/257 Formannskapet 17.12.2014 Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Agdenes kommune STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN JANUAR 2015

Agdenes kommune STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN JANUAR 2015 Agdenes kommune STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN JANUAR 2015 Rådmann John Ola Selbekk, 21.01.2015 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål... 4 3 Kriterier for god kommunestruktur... 5 3.1 Kriterier

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen 1 Fra kommuneproposisjonen Mål for reformen Regjeringen har følgende mål for reformen: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Byrådssak 381/14. Bergen kommunes arbeid med kommunereformen ESARK

Byrådssak 381/14. Bergen kommunes arbeid med kommunereformen ESARK Byrådssak 381/14 Bergen kommunes arbeid med kommunereformen BJOL ESARK-0129-201427972-3 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i skriv til alle landets kommuner invitert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

Kommunereformen sak om oppgaver og retningsvalg

Kommunereformen sak om oppgaver og retningsvalg Kommunereformen sak om oppgaver og retningsvalg Foto: Geir Hageskal Trøndelagsrådets AU, 8.12.2014, Steinkjer Status for arbeidet Rådmannen arbeider med en sak til bystyrets møte i januar Svare på oppgaver

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Kommunereform - endelig vedtak Stjørdal kommune

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Kommunereform - endelig vedtak Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/6406-12 Saksbehandler: Tore Rømo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Kommunereform - endelig vedtak Stjørdal kommune Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes. Arkivsak. Nr.: 2014/1411-13 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.02.2015 Arbeidet med kommunereformen Inderøy kommune. Melding til fylkesmannen Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Ulla Nordgarden Arkiv: 020 &23 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: *

Saksbehandler: Ulla Nordgarden Arkiv: 020 &23 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: * DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulla Nordgarden Arkiv: 020 &23 Arkivsaksnr.: 16/3373-5 Dato: * Kommunereform - søknad om å danne en ny kommune â INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg Leka kommune Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/162-50 Saksbehandler: Bjørn Arne Laugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/16 22.06.2016 Kommunereformen - Leka som egen kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

Attraktiv hovedstad i Nord

Attraktiv hovedstad i Nord Attraktiv hovedstad i Nord 50.200 innbyggere 3.800 ansatte Havørn på jakt Foto: Audun Rikardsen Politisk styring Bodø kommune 25 skoler 20 kommunale barnehager + 40 private 7 sykehjem/institusjoner 6

Detaljer

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region FORSLAG TIL "MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN" Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag 03.10.2014 søkes utredningsansvaret løst gjennom en felles

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Gruppedialog/refleksjon

Gruppedialog/refleksjon Gruppedialog/refleksjon Tema: Hvordan komme i gang med- og gjennomføre kommunestruktur prosessen i Finnmark? Aktuelle problemstillinger og tilnærminger Hva er utfordringene? Intern organisering Hvordan

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Fra kommunal-

Detaljer

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter Nesset og Sunndal Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter 3/18/2016 Delrapport 1: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Befolkningsgrunnlag- og utvikling Alle kommunene* Nesset Sunndal Nesset/

Detaljer

Kommunereformen har startet hvorfor og hvordan. Orientering for kommunestyret i Skaun kommune. Alf-Petter Tenfjord Direktør, Fylkesmannen

Kommunereformen har startet hvorfor og hvordan. Orientering for kommunestyret i Skaun kommune. Alf-Petter Tenfjord Direktør, Fylkesmannen Kommunereformen har startet hvorfor og hvordan Orientering for kommunestyret i Skaun kommune Alf-Petter Tenfjord Direktør, Fylkesmannen 11. september 2014 Hva har skjedd siden siste kommunereform? 1964:

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe kommunereformen Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe kommunereformen Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/6406-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe kommunereformen Formannskapet Kommunestyret Status arbeidet med kommunereformen

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Notat til Jærrådet møtet

Notat til Jærrådet møtet Notat til Jærrådet møtet 12.12.2014 Arkivkode : Saksnr. : Til : Jærrådet, møtet den 12.12.2014 Fra : Rådmennene i Jærrådet Dato : 02.12.2014 Kopi : OPPSUMMERING FRA FELLES FORMANNSKAPSSAMLING DEN 26.11.2014

Detaljer

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune.

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 9 FE-034, TI-&40 14/705 14/6961 Stian Skjærvik 19.10.2014 Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal

Detaljer

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser til at det er brei semje

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortinget sitt oppdrag til kommunane Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortingets vedtattemål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 13.11.2014 kl. 17:00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arild Risvik Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/953-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arild Risvik Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/953-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arild Risvik Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/953-14 KOMMUNEREFORMEN - FORELØPIG RETNINGSVALG Saksdokumenter: I mappe: Vedlagt: Øvrige: Kriterier for god kommunestruktur delrapport

Detaljer

Kommunereform - Status

Kommunereform - Status Fellessamling alle folkevalgte 22. oktober 2015 Kommunereform - Status Økonomidirektør Kristine C. Hernes Regjeringens mål med reformen 4 mål for reformen Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Verran kommune 29. januar 2015 Seniorrådgivere Trude Mathisen og Sigrid Hynne Ca år 1900 I dag En øy 2 fylker 3 kommuner Nasjonal kommunereform

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Status kommunereform i Sør-Trøndelag Fylkesmannens bilde og vurderinger

Status kommunereform i Sør-Trøndelag Fylkesmannens bilde og vurderinger 1 Status kommunereform i Sør-Trøndelag Fylkesmannens bilde og vurderinger Felles KS og Fylkesmannskonferanse om kommunereform 12. februar 2015 Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Kommunene rapporterer pr

Detaljer

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Statssekretær Per-Willy Amundsen Bodø, 11.06.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Kommunereformen i Øst-Finnmark. Folkemøte i Båtsfjord 21. april 2016

Kommunereformen i Øst-Finnmark. Folkemøte i Båtsfjord 21. april 2016 Kommunereformen i Øst-Finnmark Folkemøte i Båtsfjord 21. april 2016 Denne presentasjonen er kun ment som støtte til fremleggelse av prosjektets arbeid, og er ikke ment som selvstendig dokument uten tilhørende

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Prosjektplan for perioden 2015 16 Godkjent i styringsgruppen 5. mars 2015. 15 Innhold Bakgrunn... 2 Målene med reformen:... 2 Overordnede rammer... 3

Detaljer

Kommunereform - Status og videre arbeid

Kommunereform - Status og videre arbeid Plan og samfunn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2016 4815/2016 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Kommunereform - Status og videre arbeid Forslag til vedtak

Detaljer

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 0-alternativet Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Sarpsborg 16. mai 2014 Finansieringen av velferd Å styrke konkurranseutsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/4350-1 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Kommunereformen - Namsos kommunes veivalg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 17.06.2014 Namsos

Detaljer