Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører"

Transkript

1 Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsoft har ambisjoner om å være mer enn bare et bra selskap vi vil være et fantastisk selskap. På veien mot målet holder vi fast på vår forpliktelse om å hjelpe mennesker og virksomheter over hele verden med å oppnå høyest mulig produktivitet og suksess. Målsetningen vår handler ikke bare om å skape innovative teknologiske løsninger. Det handler også om hvem vi er som selskap og enkeltpersoner, hvordan vi leder selskapet internt og hvordan vi samarbeider med kunder, partnere, myndigheter, samfunn og leverandører. Gjennom Retningslinjer for Forretningsatferd (www.microsoft.com/mscorp/legal/buscond) har Microsoft etablert selskapsstandarder som omfatter etisk forretningspraksis og samsvar med lovgivning. Disse standardene gjelder for alle medarbeidere, direktører og ledere i Microsoft. På lignende vis forventer Microsoft at deres leverandører følger opp denne integritetsforpliktelsen ved å overholde og gi sine medarbeidere opplæring i Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører. SAMSVAR MED REGLENE FOR GOD OPPFØRSEL FOR LEVERANDØRER Leverandører og deres medarbeidere, agenter og underleverandører (under fellesbetegnelsen Leverandører ) må overholde disse Reglene for God Oppførsel for Leverandører når de gjør forretninger med eller på vegne av Microsoft. Leverandørene må straks informere sin Microsoft-kontaktperson (eller en person i Microsoftledelsen) hvis det oppstår en situasjon som gjør at Leverandøren handler i strid med disse reglene for oppførsel. Samtidig som det forventes av Microsoft-leverandører at de har egne rutiner for å sikre samsvar og dokumentere at reglene for oppførsel overholdes, kan Microsoft kontrollere leverandører eller inspisere leverandøranlegg for å få bekreftet overholdelse. Microsoft kan kreve umiddelbar fjerning av en leverandørs representant eller medarbeider som handler på en måte som er ulovlig eller i strid med disse reglene for oppførsel eller en annen Microsoft-policy. Samsvar med disse reglene for oppførsel og gjennomført opplæring i reglene, som Microsoft kan tilby, er obligatorisk, i tillegg til eventuelt andre forpliktelser i enhver avtale en leverandør måtte ha med Microsoft. PRAKSIS I SAMSVAR MED JURIDISKE OG LOVBESTEMTE KRAV Alle Microsoft-leverandører må ha en forretningspraksis som overholder gjeldende lover og forskrifter når de gjør forretninger med og/eller på vegne av Microsoft, og må, uten begrensninger: Handel: Overholde alle gjeldende handelsreguleringer samt alle gjeldende lover og forskrifter for eksport, reeksport og import. Antitrust: Drive virksomhet i samsvar med alle lover for antitrust og rettferdig konkurranse som gjelder for vernetingene der virksomheten drives. Boikotter: Ikke delta i internasjonale boikotter som ikke er sanksjonert av myndighetene i USA eller gjeldende lover. Korrupsjonsbekjempelse: Ikke delta i bestikkelser eller utilbørlig provisjon av noen art, det være seg i forhandlinger med offentlige tjenestemenn eller personer i privat sektor. Microsoft er forpliktet til å overholde den etiske praksisen som fremgår av den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ) samt antikorrupsjonslovene og lovene mot hvitvasking av penger i landene der Microsoft har Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 1

2 virksomhet. Leverandører må overholde alle gjeldende antikorrupsjonslover og lover mot hvitvasking av penger, inkludert FCPA, samt lover som regulerer lobbyvirksomhet, gaver og ytelser til offentlige tjenestemenn, lover som gjelder bidrag til politiske kampanjer og andre relaterte bestemmelser. Leverandører skal ikke, direkte eller indirekte, tilby eller betale noe av verdi (inkludert reiser, gaver, utgifter til underholdning og donasjoner til veldedige formål) til tjenestemenn eller ansatte i stat, offentlig instans, politisk parti eller offentlig internasjonal organisasjon eller kandidater til politiske stillinger, i den hensikt å (i) påvirke denne tjenestemannens, ansattes eller kandidatens handlinger eller beslutninger på utilbørlig vis med den hensikt å fremme forretningsinteresser i vid forstand for Microsoft, eller (ii) på annen måte fremme Microsofts forretningsinteresser i vid forstand på utilbørlig vis. Som representanter for Microsoft skal Leverandører i alle henseender overholde Microsofts Antikorrupsjonspolicy for Representanter som finnes på FORRETNINGSPRAKSIS OG -ETIKK Microsoft-leverandører er forpliktet til å utføre sine forretningsmessige interaksjoner og aktiviteter med integritet, og skal, uten begrensninger: Forretningsregistre: Dokumentere og rapportere all forretningsinformasjon ærlig og nøyaktig og overholde alle gjeldende lover som angår omfang og nøyaktighet av denne informasjonen. Opprette, lagre og fjerne forretningsregistre i samsvar med alle gjeldende juridiske og lovbestemte krav. Være ærlig, direkte og sannferdig i diskusjoner med representanter for regulerende organ og statlige tjenestemenn. Presse: Snakke med pressen på vegne av Microsoft kun hvis Leverandøren har uttrykkelig, skriftlig autorisasjon fra Microsoft til å gjøre dette. Gaver: Unngå å gi gaver til Microsoft-ansatte, siden selv en gave gitt i god hensikt kan fremstå som en bestikkelse under visse omstendigheter eller skape interessekonflikter. Tilby ikke noe av verdi for å oppnå eller beholde et gode eller en fordel for giveren, og tilby ikke noe som kan synes å ha innflytelse på eller påvirke dømmekraft eller sette den Microsoft-ansatte i takknemlighetsgjeld. Bruk alltid god dømmekraft, diskresjon og moderasjon når en gave, et måltid eller et underholdningstilbud tilbys til Microsoft-ansatte. Enhver gave fra en Leverandør må være tillatt i henhold til policyen for den Microsoft-ansattes forretningsenhet og land, siden det kan være at Microsofts forretningspolicyer og regionale policyer helt forbyr gaver eller har en maksimumsgrense for gaveverdi som varierer. Enhver gave, ethvert måltid eller underholdningstilbud må være i samsvar med gjeldende lov, må ikke være i strid med giverens og/eller mottakerens policyer på dette området, og må være i tråd med lokal skikk og praksis. Leverandører skal ikke gi gaver av noen som helst verdi til medlemmer av Global Procurement Group (GPG) eller dens representanter. Interessekonflikter: Unngå tilsynelatende eller faktiske ubeleiligheter eller interessekonflikter. Leverandører kan ikke handle direkte med Microsoft-ansatte hvis ektefelle eller samboer eller annet familiemedlem eller slektning har betydelig økonomisk interesse i Leverandøren. Under fremforhandlingen av leverandøravtalen eller utøvelsen av Leverandørens forpliktelser er det heller ikke tillatt å handle direkte med en leverandørmedarbeiders ektefelle, samboer eller annet familiemedlem eller slektning som er ansatt hos Microsoft. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 2

3 Innsidehandel: Unngå innsidehandel ved avstå fra kjøp eller salg av Microsoft-verdipapirer eller et annet selskaps verdipapirer hvis det foreligger informasjon om Microsoft eller annet selskap som ikke er generelt tilgjengelig for investorer, og som kan påvirke en investors beslutning om å kjøpe eller selge verdipapiret. ARBEIDSPRAKSIS OG MENNESKERETTIGHETER Microsoft forventer at selskapets Leverandører deler forpliktelsen overfor menneskerettigheter og like muligheter på arbeidsplassen. Alle Microsoft-leverandører må ha en ansettelsespraksis som overholder alle gjeldende lover og forskrifter, og må, uten begrensninger: Være i tråd med Microsofts forpliktelse om å ha en arbeidsstokk og en arbeidsplass uten trakassering og ulovlig diskriminering. Siden vi anerkjenner og respekterer kulturelle forskjeller, krever vi at Leverandører ikke opptrer diskriminerende ved ansettelser, i lønnsforhold, tilgang til opplæring, forfremmelser, avslutning og/eller pensjonering ut fra rase, hudfarge, kjønn, nasjonalitet, religion, alder, funksjonshemming, kjønnsidentitet eller -uttrykk, sivil status, graviditet, seksuell legning, politisk tilknytning, medlemskap i fagforening eller veteranstatus. Kun frivillig arbeidskraft. Bruken av tvunget arbeid uansett om dette er i form av kontraktarbeid eller arbeid under kausjon eller fengselsarbeid av Microsoft-leverandører, er forbudt. Det er dessuten forbudt å støtte noen form for ulovlig menneskehandel i forbindelse med ufrivillig arbeid via trusler, tvang, falske påstander eller andre tvangsforanstaltninger. Ikke kreve at arbeidere deponerer depositum eller egne identitetspapirer (statsutstedt ID, pass eller arbeidstillatelse) hos sin arbeidsgiver Arbeidere skal fritt kunne fratre sin stilling i overensstemmelse med lokale og nasjonale lover og forskrifter uten ulovlig straff. Overholde alle lokale og nasjonale lover og forskrifter vedrørende minimumsalder for medarbeidere og ikke bruke barnearbeidere. Leverandører kan ikke ansette noen under 15 år, under skolepliktig alder eller under den lovlige minimumsarbeidsalderen for ansettelse avhengig av hva som er høyest. Microsoft støtter kun utviklingen av lovlige lærlingprogrammer til fordel for unge menneskers utdannelse og vil ikke gjøre forretninger med dem som misbruker slike systemer. Medarbeidere under 18 år skal ikke utføre risikofylt arbeide og kan være utelukket fra nattarbeid av hensyn til utdannelsesmessige behov. Ikke foreta fysisk avstraffelse eller misbruk. Fysisk misbruk eller avstraffelse, trusler om fysisk misbruk, seksuell trakassering eller annen form for trakassering samt verbale overgrep eller andre former for trusler er forbudt. Betal gjeldende lovlige lønninger under humane forhold. Alle medarbeidere skal ha tydelig, skriftlig informasjon om sine ansettelsesforhold med hensyn til lønninger og for øvrig etter behov i hele ansettelsesperioden. Fradrag i lønnen som en disiplinær metode er ikke tillatt, og fradrag i lønn, som ikke utbetales i henhold til nasjonal eller lokal lovgivning, er heller ikke tillatt uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra den medarbeideren som er involvert. Alle disiplinære tiltak skal registreres. Lønn og goder som utbetales for en standard arbeidsuke, skal som minimum overholde de lokale og nasjonale lovlige standarder. Ikke kreve at medarbeidere jobber mer enn det maksimale antallet arbeidstimer som er angitt i lokale og nasjonale forskrifter. Leverandørene må sørge for at overtidsarbeid er frivillig og betales i Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 3

4 overensstemmelse med lokale og nasjonale lover og forskrifter. En arbeidsuke skal ikke være på mer enn 60 timer i uken, inkludert overtidsarbeid, bortsett fra i nødssituasjoner eller unntakssituasjoner. Medarbeiderne har rett på minst én fridag i en syvdagers uke. Oppbevar medarbeiderregistre i overensstemmelse med lokale og nasjonale lover og forskrifter, og opplys i god tid, via lønnsslipp eller lignende dokumentasjon hvilket grunnlag medarbeidere betales på. Respekter medarbeidernes rett til å organisere seg og til kollektiv forhandling i overensstemmelse med juridiske krav. Som anført ovenfor krever vi at Leverandørene ikke diskriminerer i forbindelse med ansettelse, lønn, tilgang til opplæring, forfremmelse, oppsigelse og/eller pensjon basert på medlemskap i en fagforening. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Microsoft-leverandører forventes å innarbeide god praksis for håndteringen av helse, miljø og sikkerhet i alle aspekter av virksomheten, og må, uten begrensninger: Skape et sikkert og sunt arbeidsmiljø og fullt og helt overholde alle lover, forskrifter og praksiser for helse, miljø og sikkerhet, herunder de som gjelder innenfor arbeidssikkerhet, nødssituasjonsberedskap, arbeidsskader og -sykdom, industriell hygiene, fysisk krevende arbeide, sikring av maskiner, sanitet, matvarer og boliger. Det skal treffes passende forholdsregler for å minimere årsakene til risikoer i arbeidsmiljøet. Forby bruk, besittelse, distribusjon eller salg av ulovlige stoffer mens man befinner seg på eiendom som eies eller leies av Microsoft. MILJØFORSKRIFTER OG -BESKYTTELSE Microsoft anerkjenner sitt sosiale ansvar for å beskytte miljøet og forventer at deres Leverandører deler deres forpliktelse til å reagere på de utfordringene som er forårsaket av klimaendringer, og arbeide for å beskytte miljøet. Som en del av denne forpliktelsen må alle Microsoft-leverandører uten begrensninger: Overholde alle gjeldende miljømessige lover og forskrifter vedrørende farlige materialer, luftutslipp, tømming av avfall og spillvann, herunder fremstilling, transport, oppbevaring, avhending og utslipp i miljøet av slike materialer. Tilstrebe å redusere eller eliminere alle typer avfall, herunder vann og energi, ved å implementere passende vedlikeholdsmetoder i egne anlegg via vedlikeholds- og produksjonsprosesser og ved å resirkulere, gjenbruke eller skifte ut materialer. Anskaffe, vedlikeholde og holde alle miljømessige tillatelser og registreringer oppdatert og følge de driftsmessige og rapporteringsmessige kravene til slike tillatelser. Hvis det er relevant, identifisere kjemikalier eller andre materialer som frigis, og som utgjør en trussel mot miljøet, og administrere dem på passende vis for å sørge for sikker håndtering, flytting, oppbevaring, bruk, resirkulering eller gjenbruk og avhending. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 4

5 Overholde alle gjeldende lover, forskrifter og kundekrav vedrørende forbud mot eller begrensning av bestemte stoffer, herunder merking om resirkulering og avhending. BESKYTTELSE AV AKTIVA OG IMMATERIELLE RETTIGHETER Beskyttelse av immaterielle rettigheter er avgjørende for ethvert selskap. Microsoft er avhengig av immaterielle rettigheter som informasjon, prosesser og teknologi. Alle Microsoft-leverandører må, uten begrensninger: Respektere og beskytte de immaterielle rettighetene for alle parter ved kun å bruke informasjonsteknologi og -programvare som er anskaffet og lisensiert på lovlig vis Kun bruke programvare, maskinvare og innhold i overensstemmelse med de tilhørende lisenser og brukervilkår. Beskytte og på ansvarlig vis bruke Microsofts fysiske og immaterielle aktiva, herunder immaterielle rettigheter, materielle aktiva, forbruksvarer og utstyr når de er autorisert av Microsoft til å bruke slike aktiva. Kun bruke informasjonsteknologi og -systemer (herunder e-post) som er levert av Microsoft til autoriserte Microsoft-virksomhetsrelaterte formål. Microsoft forbyr på det strengeste Leverandører å bruke teknologi og systemer som er levert av Microsoft, for å (i) opprette, få tilgang til, lagre, skrive ut, anmode om eller sende materiale som er trakasserende, sjikanerende, truende, krenkende, seksuelt eksplisitt eller på annen måte støtende eller upassende, eller å (ii) sende falsk, krenkende eller skadelig kommunikasjon. Overholde alle Microsoft-krav og -prosedyrer for vedlikehold av adgangskoder, konfidensialitet, sikkerhet og beskyttelse av personlige opplysninger som betingelse for å levere varer eller tjenester til Microsoft eller få tilgang til Microsofts interne virksomhetsnettverk, systemer og bygninger. Alle data som lagres eller sendes via utstyr som eies eller leies av Microsoft, skal anses for å være private og er Microsofts eiendom. Microsoft kan overvåke all bruk av virksomhetsnettverket og alle systemer (herunder e-post) og kan få tilgang til alle data som lagres eller sendes via Microsoft-nettverket. Overholde Microsoft og andres eierskapsrettigheter til immaterielle rettigheter, herunder, men ikke begrenset til, opphavsrettigheter, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter, og administrere overdragelse av teknologi og kunnskap på en måte som beskytter immaterielle rettigheter. RAPPORTERING AV TVILSOM OPPFØRSEL Hvis du ønsker å rapportere om tvilsom atferd eller en mulig overtredelse av Regler for God Oppførsel for Leverandører, kan du kontakte din primærkontakt hos Microsoft for å løse problemet. Hvis det ikke er mulig eller passende, kontakter du Microsoft på en av følgende måter: Telefon: Microsoft-nummeret for forretningsregler på MSFT (6738). Hvis du ringer fra andre steder enn USA, kan du foreta en noteringsoverføring til nummeret for forretningsregler ved å kontakte en internasjonal operatør og be om å foreta en oppringning til E-post: Hvis du er en Leverandør med tilgang til Microsoft-intranettet, kan du sende en e-post til direktøren for overholdelse via aliaset for forretningsregler og overholdelse, Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 5

6 Post: Send et brev til direktøren for overholdelse ved Microsoft Corporation, Legal and Corporate Affairs, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Telefaks: Send en telefaks til direktøren for overholdelse på Microsoft vil overholde konfidensialiteten i den utstrekning det er mulig og vil ikke akseptere noen straff eller represalier mot noen enkeltpersoner, som i god tro har søkt rådgivning eller rapportert tvilsom atferd eller en mulig overtredelse av Regler for God Oppførsel for Leverandører. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 6

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

Code of Conduct Etiske retningslinjer for

Code of Conduct Etiske retningslinjer for Code of Conduct Etiske retningslinjer for Sørlie Prosjektinnredninger AS har vedtatt at etiske krav skal kartlegges ovenfor våre leverandører og produsenter. Dette for å sikre at produkter ikke blir produsert

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører

Etiske retningslinjer for leverandører Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkeorganisasjon som er tuftet på respekt for demokratiske verdier og en ansvarlig forvaltning av våre naturressurser. Disse verdiene harmonerer med internasjonale

Detaljer

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER Weatherford har bygd sitt omdømme som en organisasjon som forlanger etisk forretningsdrift og et høyt nivå av integritet i alle våre forretningstransaksjoner. Styrken

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

CODE OF ONDUCT SAMFUNNSANSVAR

CODE OF ONDUCT SAMFUNNSANSVAR CODE OF ONDUCT INNLEDNING Nordic Comfort Products AS (NCP) jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105) 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105) 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154) SKOGSTAD SPORT AS ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) SKOGSTAD skal drive en ansvarlig virksomhet. Dette innebærer å fremme gode arbeids- og miljøforhold våre verdikjeder. SKOGSTAD ønsker å utvikle

Detaljer

Etiske retningslinjer for Jula

Etiske retningslinjer for Jula Etiske retningslinjer for Jula Julas visjon er å gjøre livet enklere for hjemmefiksere og profesjonelle over hele verden. Denne visjonen oppnår vi ved å tilby et attraktivt sortiment til en lav pris. Vi

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

U TKAST. Takedas etiske retningslinjer for leverandører. Versjon 1.0

U TKAST. Takedas etiske retningslinjer for leverandører. Versjon 1.0 Takedas etiske retningslinjer for leverandører Versjon 1.0 24. juni, 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon og omfang... 2 2.0 Overholdelse av gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer for leverandører...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

Regler for god forvaltning

Regler for god forvaltning Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

REMA 1000s etiske retningslinjer for leverandører

REMA 1000s etiske retningslinjer for leverandører Vedlegg 8.4 Etiske retningslinjer REMA 1000s etiske retningslinjer for leverandører I. Innledning REMA 1000 jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Bilag 11 til Rammeavtalen ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innholdsfortegnelse Bilag 11 til Rammeavtalen: Etiske retningslinjer

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE LEVERANDØRER. Kravene angir minimumsstandarder.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE LEVERANDØRER. Kravene angir minimumsstandarder. 1. LOVER OG REGULERINGER Nasjonale lover og forskrifter relatert til leverandørens bransje samt internasjonale konvensjoner om sosiale forhold, arbeidsforhold, barnearbeid og beskyttelse av miljøet skal

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til UNE

Etiske retningslinjer for leverandører til UNE Etiske retningslinjer for leverandører til UNE Dette dokumentet kan benyttes både som et frittstående dokument og som bilag til avtaler som Utlendingsnemnda (UNE) inngår med leverandører. 1. FORMÅL UNE

Detaljer

Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål

Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål Etiske retningslinjer for Universitetet i Oslo (UiO) skal bidra til at UiO opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Våre etiske retningslinjer Vårt ansvar

Våre etiske retningslinjer Vårt ansvar Våre etiske retningslinjer Vårt ansvar Code of Conduct En veileder til de riktige beslutningene Våre verdier og vår atferd er grunnlaget for våre etiske retningslinjer Hva vi verdsetter Sikkerhet Sikkerhet

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag nsvarlig for dokumentet: Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Wulff Group/... 2 Forretningsside... 2 Verdier og forretningsprinsipper... 2 Etikk og moral... 2 Partnersamarbeid... 3

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING 1. VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER På Nordic Waterproofing arbeider vi for å skape merverdi for våre interessenter uten at det går ut over de høye standardene

Detaljer

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN Formål Etiske retningslinjer for Værnesregionen skal bidra til at Værnesregionen opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler Code of Conduct Etiske arbeidsregler innledning Etiske arbeidsregler for Mediq Norge AS Disse arbeidsreglene har blitt laget av OPG for å informere alle som er ansatt i OPG gruppen, heriblant oss i Mediq

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 5 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Nordic Choice Hotels (NCH) er en ansvarlig samfunnsaktør, og vårt mål er å kombinere sunn forretningsdrift med samfunns- og miljøansvar. Vi vil jobbe med

Detaljer

Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH)

Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH) Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH) OM INITIATIV FOR ETISK HANDEL Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. IEHs formål er samarbeid for handel

Detaljer

ILO KJERNEKONVENSJONER

ILO KJERNEKONVENSJONER Ressursdokument: ILO-kjernekonvensjoner ILO KJERNEKONVENSJONER ILOs åtte kjernekonvensjoner, eller menneskerettighetskonvensjoner, setter minimumsstandarder for arbeidslivet. Kjernekonvensjoner kan deles

Detaljer

LEVERANDØR- STANDARDER FOR FORRETNINGSPRAKSIS

LEVERANDØR- STANDARDER FOR FORRETNINGSPRAKSIS LEVERANDØR- STANDARDER FOR FORRETNINGSPRAKSIS LEVERANDØR- STANDARDER FOR FORRETNINGSPRAKSIS Våre verdier Vi, kvinnene og mennene i Northrop Grumman, ledes av følgende verdier. Vi ønsker at beslutningene

Detaljer