Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører"

Transkript

1 Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsoft har ambisjoner om å være mer enn bare et bra selskap vi vil være et fantastisk selskap. På veien mot målet holder vi fast på vår forpliktelse om å hjelpe mennesker og virksomheter over hele verden med å oppnå høyest mulig produktivitet og suksess. Målsetningen vår handler ikke bare om å skape innovative teknologiske løsninger. Det handler også om hvem vi er som selskap og enkeltpersoner, hvordan vi leder selskapet internt og hvordan vi samarbeider med kunder, partnere, myndigheter, samfunn og leverandører. Gjennom Retningslinjer for Forretningsatferd (www.microsoft.com/mscorp/legal/buscond) har Microsoft etablert selskapsstandarder som omfatter etisk forretningspraksis og samsvar med lovgivning. Disse standardene gjelder for alle medarbeidere, direktører og ledere i Microsoft. På lignende vis forventer Microsoft at deres leverandører følger opp denne integritetsforpliktelsen ved å overholde og gi sine medarbeidere opplæring i Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører. SAMSVAR MED REGLENE FOR GOD OPPFØRSEL FOR LEVERANDØRER Leverandører og deres medarbeidere, agenter og underleverandører (under fellesbetegnelsen Leverandører ) må overholde disse Reglene for God Oppførsel for Leverandører når de gjør forretninger med eller på vegne av Microsoft. Leverandørene må straks informere sin Microsoft-kontaktperson (eller en person i Microsoftledelsen) hvis det oppstår en situasjon som gjør at Leverandøren handler i strid med disse reglene for oppførsel. Samtidig som det forventes av Microsoft-leverandører at de har egne rutiner for å sikre samsvar og dokumentere at reglene for oppførsel overholdes, kan Microsoft kontrollere leverandører eller inspisere leverandøranlegg for å få bekreftet overholdelse. Microsoft kan kreve umiddelbar fjerning av en leverandørs representant eller medarbeider som handler på en måte som er ulovlig eller i strid med disse reglene for oppførsel eller en annen Microsoft-policy. Samsvar med disse reglene for oppførsel og gjennomført opplæring i reglene, som Microsoft kan tilby, er obligatorisk, i tillegg til eventuelt andre forpliktelser i enhver avtale en leverandør måtte ha med Microsoft. PRAKSIS I SAMSVAR MED JURIDISKE OG LOVBESTEMTE KRAV Alle Microsoft-leverandører må ha en forretningspraksis som overholder gjeldende lover og forskrifter når de gjør forretninger med og/eller på vegne av Microsoft, og må, uten begrensninger: Handel: Overholde alle gjeldende handelsreguleringer samt alle gjeldende lover og forskrifter for eksport, reeksport og import. Antitrust: Drive virksomhet i samsvar med alle lover for antitrust og rettferdig konkurranse som gjelder for vernetingene der virksomheten drives. Boikotter: Ikke delta i internasjonale boikotter som ikke er sanksjonert av myndighetene i USA eller gjeldende lover. Korrupsjonsbekjempelse: Ikke delta i bestikkelser eller utilbørlig provisjon av noen art, det være seg i forhandlinger med offentlige tjenestemenn eller personer i privat sektor. Microsoft er forpliktet til å overholde den etiske praksisen som fremgår av den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ) samt antikorrupsjonslovene og lovene mot hvitvasking av penger i landene der Microsoft har Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 1

2 virksomhet. Leverandører må overholde alle gjeldende antikorrupsjonslover og lover mot hvitvasking av penger, inkludert FCPA, samt lover som regulerer lobbyvirksomhet, gaver og ytelser til offentlige tjenestemenn, lover som gjelder bidrag til politiske kampanjer og andre relaterte bestemmelser. Leverandører skal ikke, direkte eller indirekte, tilby eller betale noe av verdi (inkludert reiser, gaver, utgifter til underholdning og donasjoner til veldedige formål) til tjenestemenn eller ansatte i stat, offentlig instans, politisk parti eller offentlig internasjonal organisasjon eller kandidater til politiske stillinger, i den hensikt å (i) påvirke denne tjenestemannens, ansattes eller kandidatens handlinger eller beslutninger på utilbørlig vis med den hensikt å fremme forretningsinteresser i vid forstand for Microsoft, eller (ii) på annen måte fremme Microsofts forretningsinteresser i vid forstand på utilbørlig vis. Som representanter for Microsoft skal Leverandører i alle henseender overholde Microsofts Antikorrupsjonspolicy for Representanter som finnes på FORRETNINGSPRAKSIS OG -ETIKK Microsoft-leverandører er forpliktet til å utføre sine forretningsmessige interaksjoner og aktiviteter med integritet, og skal, uten begrensninger: Forretningsregistre: Dokumentere og rapportere all forretningsinformasjon ærlig og nøyaktig og overholde alle gjeldende lover som angår omfang og nøyaktighet av denne informasjonen. Opprette, lagre og fjerne forretningsregistre i samsvar med alle gjeldende juridiske og lovbestemte krav. Være ærlig, direkte og sannferdig i diskusjoner med representanter for regulerende organ og statlige tjenestemenn. Presse: Snakke med pressen på vegne av Microsoft kun hvis Leverandøren har uttrykkelig, skriftlig autorisasjon fra Microsoft til å gjøre dette. Gaver: Unngå å gi gaver til Microsoft-ansatte, siden selv en gave gitt i god hensikt kan fremstå som en bestikkelse under visse omstendigheter eller skape interessekonflikter. Tilby ikke noe av verdi for å oppnå eller beholde et gode eller en fordel for giveren, og tilby ikke noe som kan synes å ha innflytelse på eller påvirke dømmekraft eller sette den Microsoft-ansatte i takknemlighetsgjeld. Bruk alltid god dømmekraft, diskresjon og moderasjon når en gave, et måltid eller et underholdningstilbud tilbys til Microsoft-ansatte. Enhver gave fra en Leverandør må være tillatt i henhold til policyen for den Microsoft-ansattes forretningsenhet og land, siden det kan være at Microsofts forretningspolicyer og regionale policyer helt forbyr gaver eller har en maksimumsgrense for gaveverdi som varierer. Enhver gave, ethvert måltid eller underholdningstilbud må være i samsvar med gjeldende lov, må ikke være i strid med giverens og/eller mottakerens policyer på dette området, og må være i tråd med lokal skikk og praksis. Leverandører skal ikke gi gaver av noen som helst verdi til medlemmer av Global Procurement Group (GPG) eller dens representanter. Interessekonflikter: Unngå tilsynelatende eller faktiske ubeleiligheter eller interessekonflikter. Leverandører kan ikke handle direkte med Microsoft-ansatte hvis ektefelle eller samboer eller annet familiemedlem eller slektning har betydelig økonomisk interesse i Leverandøren. Under fremforhandlingen av leverandøravtalen eller utøvelsen av Leverandørens forpliktelser er det heller ikke tillatt å handle direkte med en leverandørmedarbeiders ektefelle, samboer eller annet familiemedlem eller slektning som er ansatt hos Microsoft. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 2

3 Innsidehandel: Unngå innsidehandel ved avstå fra kjøp eller salg av Microsoft-verdipapirer eller et annet selskaps verdipapirer hvis det foreligger informasjon om Microsoft eller annet selskap som ikke er generelt tilgjengelig for investorer, og som kan påvirke en investors beslutning om å kjøpe eller selge verdipapiret. ARBEIDSPRAKSIS OG MENNESKERETTIGHETER Microsoft forventer at selskapets Leverandører deler forpliktelsen overfor menneskerettigheter og like muligheter på arbeidsplassen. Alle Microsoft-leverandører må ha en ansettelsespraksis som overholder alle gjeldende lover og forskrifter, og må, uten begrensninger: Være i tråd med Microsofts forpliktelse om å ha en arbeidsstokk og en arbeidsplass uten trakassering og ulovlig diskriminering. Siden vi anerkjenner og respekterer kulturelle forskjeller, krever vi at Leverandører ikke opptrer diskriminerende ved ansettelser, i lønnsforhold, tilgang til opplæring, forfremmelser, avslutning og/eller pensjonering ut fra rase, hudfarge, kjønn, nasjonalitet, religion, alder, funksjonshemming, kjønnsidentitet eller -uttrykk, sivil status, graviditet, seksuell legning, politisk tilknytning, medlemskap i fagforening eller veteranstatus. Kun frivillig arbeidskraft. Bruken av tvunget arbeid uansett om dette er i form av kontraktarbeid eller arbeid under kausjon eller fengselsarbeid av Microsoft-leverandører, er forbudt. Det er dessuten forbudt å støtte noen form for ulovlig menneskehandel i forbindelse med ufrivillig arbeid via trusler, tvang, falske påstander eller andre tvangsforanstaltninger. Ikke kreve at arbeidere deponerer depositum eller egne identitetspapirer (statsutstedt ID, pass eller arbeidstillatelse) hos sin arbeidsgiver Arbeidere skal fritt kunne fratre sin stilling i overensstemmelse med lokale og nasjonale lover og forskrifter uten ulovlig straff. Overholde alle lokale og nasjonale lover og forskrifter vedrørende minimumsalder for medarbeidere og ikke bruke barnearbeidere. Leverandører kan ikke ansette noen under 15 år, under skolepliktig alder eller under den lovlige minimumsarbeidsalderen for ansettelse avhengig av hva som er høyest. Microsoft støtter kun utviklingen av lovlige lærlingprogrammer til fordel for unge menneskers utdannelse og vil ikke gjøre forretninger med dem som misbruker slike systemer. Medarbeidere under 18 år skal ikke utføre risikofylt arbeide og kan være utelukket fra nattarbeid av hensyn til utdannelsesmessige behov. Ikke foreta fysisk avstraffelse eller misbruk. Fysisk misbruk eller avstraffelse, trusler om fysisk misbruk, seksuell trakassering eller annen form for trakassering samt verbale overgrep eller andre former for trusler er forbudt. Betal gjeldende lovlige lønninger under humane forhold. Alle medarbeidere skal ha tydelig, skriftlig informasjon om sine ansettelsesforhold med hensyn til lønninger og for øvrig etter behov i hele ansettelsesperioden. Fradrag i lønnen som en disiplinær metode er ikke tillatt, og fradrag i lønn, som ikke utbetales i henhold til nasjonal eller lokal lovgivning, er heller ikke tillatt uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra den medarbeideren som er involvert. Alle disiplinære tiltak skal registreres. Lønn og goder som utbetales for en standard arbeidsuke, skal som minimum overholde de lokale og nasjonale lovlige standarder. Ikke kreve at medarbeidere jobber mer enn det maksimale antallet arbeidstimer som er angitt i lokale og nasjonale forskrifter. Leverandørene må sørge for at overtidsarbeid er frivillig og betales i Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 3

4 overensstemmelse med lokale og nasjonale lover og forskrifter. En arbeidsuke skal ikke være på mer enn 60 timer i uken, inkludert overtidsarbeid, bortsett fra i nødssituasjoner eller unntakssituasjoner. Medarbeiderne har rett på minst én fridag i en syvdagers uke. Oppbevar medarbeiderregistre i overensstemmelse med lokale og nasjonale lover og forskrifter, og opplys i god tid, via lønnsslipp eller lignende dokumentasjon hvilket grunnlag medarbeidere betales på. Respekter medarbeidernes rett til å organisere seg og til kollektiv forhandling i overensstemmelse med juridiske krav. Som anført ovenfor krever vi at Leverandørene ikke diskriminerer i forbindelse med ansettelse, lønn, tilgang til opplæring, forfremmelse, oppsigelse og/eller pensjon basert på medlemskap i en fagforening. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Microsoft-leverandører forventes å innarbeide god praksis for håndteringen av helse, miljø og sikkerhet i alle aspekter av virksomheten, og må, uten begrensninger: Skape et sikkert og sunt arbeidsmiljø og fullt og helt overholde alle lover, forskrifter og praksiser for helse, miljø og sikkerhet, herunder de som gjelder innenfor arbeidssikkerhet, nødssituasjonsberedskap, arbeidsskader og -sykdom, industriell hygiene, fysisk krevende arbeide, sikring av maskiner, sanitet, matvarer og boliger. Det skal treffes passende forholdsregler for å minimere årsakene til risikoer i arbeidsmiljøet. Forby bruk, besittelse, distribusjon eller salg av ulovlige stoffer mens man befinner seg på eiendom som eies eller leies av Microsoft. MILJØFORSKRIFTER OG -BESKYTTELSE Microsoft anerkjenner sitt sosiale ansvar for å beskytte miljøet og forventer at deres Leverandører deler deres forpliktelse til å reagere på de utfordringene som er forårsaket av klimaendringer, og arbeide for å beskytte miljøet. Som en del av denne forpliktelsen må alle Microsoft-leverandører uten begrensninger: Overholde alle gjeldende miljømessige lover og forskrifter vedrørende farlige materialer, luftutslipp, tømming av avfall og spillvann, herunder fremstilling, transport, oppbevaring, avhending og utslipp i miljøet av slike materialer. Tilstrebe å redusere eller eliminere alle typer avfall, herunder vann og energi, ved å implementere passende vedlikeholdsmetoder i egne anlegg via vedlikeholds- og produksjonsprosesser og ved å resirkulere, gjenbruke eller skifte ut materialer. Anskaffe, vedlikeholde og holde alle miljømessige tillatelser og registreringer oppdatert og følge de driftsmessige og rapporteringsmessige kravene til slike tillatelser. Hvis det er relevant, identifisere kjemikalier eller andre materialer som frigis, og som utgjør en trussel mot miljøet, og administrere dem på passende vis for å sørge for sikker håndtering, flytting, oppbevaring, bruk, resirkulering eller gjenbruk og avhending. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 4

5 Overholde alle gjeldende lover, forskrifter og kundekrav vedrørende forbud mot eller begrensning av bestemte stoffer, herunder merking om resirkulering og avhending. BESKYTTELSE AV AKTIVA OG IMMATERIELLE RETTIGHETER Beskyttelse av immaterielle rettigheter er avgjørende for ethvert selskap. Microsoft er avhengig av immaterielle rettigheter som informasjon, prosesser og teknologi. Alle Microsoft-leverandører må, uten begrensninger: Respektere og beskytte de immaterielle rettighetene for alle parter ved kun å bruke informasjonsteknologi og -programvare som er anskaffet og lisensiert på lovlig vis Kun bruke programvare, maskinvare og innhold i overensstemmelse med de tilhørende lisenser og brukervilkår. Beskytte og på ansvarlig vis bruke Microsofts fysiske og immaterielle aktiva, herunder immaterielle rettigheter, materielle aktiva, forbruksvarer og utstyr når de er autorisert av Microsoft til å bruke slike aktiva. Kun bruke informasjonsteknologi og -systemer (herunder e-post) som er levert av Microsoft til autoriserte Microsoft-virksomhetsrelaterte formål. Microsoft forbyr på det strengeste Leverandører å bruke teknologi og systemer som er levert av Microsoft, for å (i) opprette, få tilgang til, lagre, skrive ut, anmode om eller sende materiale som er trakasserende, sjikanerende, truende, krenkende, seksuelt eksplisitt eller på annen måte støtende eller upassende, eller å (ii) sende falsk, krenkende eller skadelig kommunikasjon. Overholde alle Microsoft-krav og -prosedyrer for vedlikehold av adgangskoder, konfidensialitet, sikkerhet og beskyttelse av personlige opplysninger som betingelse for å levere varer eller tjenester til Microsoft eller få tilgang til Microsofts interne virksomhetsnettverk, systemer og bygninger. Alle data som lagres eller sendes via utstyr som eies eller leies av Microsoft, skal anses for å være private og er Microsofts eiendom. Microsoft kan overvåke all bruk av virksomhetsnettverket og alle systemer (herunder e-post) og kan få tilgang til alle data som lagres eller sendes via Microsoft-nettverket. Overholde Microsoft og andres eierskapsrettigheter til immaterielle rettigheter, herunder, men ikke begrenset til, opphavsrettigheter, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter, og administrere overdragelse av teknologi og kunnskap på en måte som beskytter immaterielle rettigheter. RAPPORTERING AV TVILSOM OPPFØRSEL Hvis du ønsker å rapportere om tvilsom atferd eller en mulig overtredelse av Regler for God Oppførsel for Leverandører, kan du kontakte din primærkontakt hos Microsoft for å løse problemet. Hvis det ikke er mulig eller passende, kontakter du Microsoft på en av følgende måter: Telefon: Microsoft-nummeret for forretningsregler på MSFT (6738). Hvis du ringer fra andre steder enn USA, kan du foreta en noteringsoverføring til nummeret for forretningsregler ved å kontakte en internasjonal operatør og be om å foreta en oppringning til E-post: Hvis du er en Leverandør med tilgang til Microsoft-intranettet, kan du sende en e-post til direktøren for overholdelse via aliaset for forretningsregler og overholdelse, Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 5

6 Post: Send et brev til direktøren for overholdelse ved Microsoft Corporation, Legal and Corporate Affairs, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Telefaks: Send en telefaks til direktøren for overholdelse på Microsoft vil overholde konfidensialiteten i den utstrekning det er mulig og vil ikke akseptere noen straff eller represalier mot noen enkeltpersoner, som i god tro har søkt rådgivning eller rapportert tvilsom atferd eller en mulig overtredelse av Regler for God Oppførsel for Leverandører. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 6

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 1.9.2008 Korrigert 22.12.2008 (art. 19, b og art. 24,2, e) (NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Fortale

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2009 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

Regler for god forvaltning

Regler for god forvaltning Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program Vedtatt av styret for Havyard Group ASA 26.februar 2015 1. Innledning og formål Kravene til såkalt "compliance" (regel-etterlevelse), herunder særlig

Detaljer

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN Ministerkomiteens rekommandasjon Rec(2006)2 til medlemsstatene om de europeiske fengselsreglene 1 (vedtatt av ministerkomiteen 11. januar 2006 på det 952. møtet mellom ministerrepresentantene)

Detaljer

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian 1 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Warszawa, 16. mai 2005 Fortale Europarådets medlemsstater og de øvrige

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere

Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere Publikasjonen ble første gang publisert under navnet «The European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment

Detaljer

VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE

VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE FREMGANG FREMFOR PERFEKSJON Kwintet har markedets bredeste utvalg arbeidsbekledning med løsninger for nesten alle yrker og bransjer. Kwintets strategi er basert på lang

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer