nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 20 18.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 MELDINGER Endrede rutiner vedrørende innlevering av varemerke- og patentsøknader fra 1. Juni 1999 Patentstyret er pålagt, gjennom nytt økonomireglement, å arbeide for en omlegging av inn- og utbetalinger til elektronisk betalingsformidling. Sentralt i dette arbeidet står innføring av fakturering med maskinell lesing av KID(kundeidentifikasjonsnummer). Det er tidligere innført fakturering av informasjonsoppdrag og abonnementer. Som en oppstart i arbeidet med fakturering av avgifter, vil det fra 1.juni i år bli innført fakturering av søknadsavgift for varemerkesøknader og patentsøknader. Dette medfører at slike søknader skal leveres uten medfølgende avgift. Merk likevel unntak for videreførte PCT søknader. Fakturaen vil være kvitteringen for innlevert søknad og inneholde opplysninger om søknadsnummer, ordrenummer og en del av det som er lagt inn i varemerke- og patentbasen. Det siste vil være en kvalitetssikring av basisopplysninger som er hentet fra søknadsskjemaet. Unntak Videreførte PCT-søknader (patentsøknader) vil ikke bli fakturert i første omgang. Dette medfører at søknadsavgiften fortsatt må leveres sammen med søknaden for å få godkjent innleveringsdag. Det arbeides med en endring av lovgivningen for at også videreførte PCT-søknader kan faktureres. For varemerker vil det være unntak for Madrid-søknader. Fakturagrunnlag og frister Søknadsavgiften for patentsøknader utgjør en grunnavgiften og tilleggsavgift for krav utover 10 og vil samlet utgjøre fakturagrunnlaget. Dette er i henhold til foreliggende lovgivning. For varemerkesøknader utgjør søknadsavgiften det beløp som dekker det antall klasser merket er søkt registrert for. Betalingsfristen vil bli satt til 1 mnd fra fakturadato. Ved uteblitt betaling vil søknadene bli henlagt. Gjenopptagelsesavgiften vil inntil videre ikke bli fakturert. Vi ønsker videre å understreke Det vil bli utsendt nye søknadsskjemaer. Vi oppfordrer alle til å kaste gamle søknadsskjemaer. Vi ber om at de utsendte fakturablanketter blir benyttet ved alle former for manuell betaling, brevgiro, levering i bank e.l. Ved elektronisk overføring må kun KIDnummeret legges inn som opplysning ved overføringen. Vi håper på et godt samarbeid. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Meldinger /99 4 forts. neste side

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Meldinger /99 forts. neste side 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Meldinger /99 6 forts. neste side

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Meldinger /99 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: METHOD ONE (730) Innehaver: Religious Technology Center, 1710 Ivar Avenue, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Undervisning, lærervirksomhet, kulturelle tjenester, filosofiske tjenester i form av kurs, veiledning, forelesninger og seminarer. KL. 42: Religiøse og prestelige tjenester, pastoral veiledning og sjelesørgervirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Besnier SA, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 29: Smør med redusert fett og kaloriinnhold. (300) Prioritet: FR, , 94/ (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Norske Meierier, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Hele klassen. KL. 30: Hele klassen. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Alusuisse Singen GmbH, D Singen/Hohentwiel, DE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 6: Plakatsøyler av metall, stenger for gittere av metall, sjømerker av metall, byggeplater av metall, bokser av uedelt metall, reisverk av metall for bygging, armeringsmaterialer av metall for bygging, byggepanel av metall, transportable bygninger av metall, tak av metall, bygningsbekledninger av metall, lukkeanordninger for beholdere av metall, containere av metall, skilleplater av metall, dørkarmer av metall, dørfyllinger av metall, dører av metall, rør av metall for klima- og ventilasjonsanlegg, fasadebekledninger av metall, gjerder av metall, fliser av metall, gulv av metall, rammer av metall for bygging, stolper av metall, nummerskilt av metall, persienner av metall for utendørs bruk, emballasjebeholdere av metall, paller av metall, stenger av metall, master av metall, vindusskodder av metall, signalskilt (ikke lysende eller mekaniske) av metall, skilt av metall, signalanordninger (ikke lys- og ikke mekaniske-) av metall, trappetrinn av metall, understell av metall, reservoirer av metall. KL. 16: Bilder, utstyr for fremstilling av grafiske reproduksjoner i form av skilt, plakater, løpesedler, reklameplakater, bannere, staffelier for maling. KL. 19: Sjømerker, ikke av metall, transportable bygninger, ikke av metall, plakatsøyler, ikke av metall, dørkarmer, ikke av metall, dørfyllinger, ikke av metall, markedsboder, gjerder, ikke av metall, foldedører, ikke av metall, brakker, sjalusier, ikke av metall, prefabrikerte plattformer og brygger, ikke av metall, porter, ikke av metall, vindusskodder, ikke av metall, signalanordninger (ikke lys- og ikke mekaniske-), ikke av metall, signalskilt [ikke lysende eller mekaniske], ikke av metall. KL. 20: Oppslagstavler for vegg, beholdere, ikke av metall, utstillingspaneler, ikke av metall, utstillingstavler, utstillingsstativer, stativer for tidsskrifter, glasskap, skap for serviser og dekketøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IXEL (730) Innehaver: Pierre Fabre Medicament SA, Boulogne, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer, antidepressive midler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHROMAGAR (730) Innehaver: Alain Rambach, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; mikrobiologiske og diagnostiske produkter. Registreringen omfatter ikke produkter som består av en blanding av agar og metallet krom. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sparco SrL, Torino, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Maskinverktøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BAS (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, D Stuttgart, DE KL. 9: Elektriske og elektroniske måle-, styre- og reguleringsanordninger for drifts-, bremse- og kjørestabiliseringssystemer i motorkjøretøyer; sensorer, reguleringselementer. KL. 12: Motorkjøretøyer, samt deler og komponenter til slike. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Joint Stock Venture Polar Air Co, Moskva, RU (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 39: Lufttransport, ambulansetransport, organisering av cruisefart, organisering av turer, plassreservering (reiser), biltransport, bil- og bussutleie, kurertjenester, vareombringelse, avisombæring, frakt (varetransport), spedisjonstjenester, utleie av garasjer, sleping, utbringelse av beskjeder, transportvirksomhet, emballering og innpakning av varer, utleie av parkeringsplasser, sjåførtjenester, utleie av containere, utleie av takstativ for kjøretøy, utleie av varehus, flyttebyråer, lagring, lagringsinformasjon, lagring av varer, turistbyråer (unntatt hotell og pensjonatreservering), transportmeglingsvirksomhet, transportnavigasjon, transport av reisende, redningstjenester (transport), transportinformasjon, reisebyråer, lossing av varer, utleie av kjøretøy, redningstjeneste, berging av skip. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ADAZIO (730) Innehaver: Tele Danmark A/S, Kannikegade 16, DK-8000 Århus, DK (730) Innehaver: M2S Sverige AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og makanismer for myntstyrte apparater; kassa-apparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; interaktive utdannelsesprogrammer. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell, interaktive utdannelsesprogram i form av papirmaler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdingsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Dataprogrammering. KL. 9: Dataprogrammer (innregistrerte på databærere); publikasjoner i elektronisk format; elektroniske publikasjoner distribuert online eller via multimedia nettverk. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 36: Elektronisk betalingsformidling. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Underholdningsvirksomhet og undervisning. KL. 42: Utleie av dataprogrammer; fremskaffelse av elektroniske utstillings- og informasjonsfasiliteter. (300) Prioritet: DK, , 05901/1996 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: RIZLA (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TAC (730) Innehaver: Knut Brox, Ryensveien 63, 4740 Tveit, NO KL. 16: Trykksaker og papir for reklame. KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet. (730) Innehaver: Forinex SA, 2 rue Maurice, CH-1211 Geneva 3, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 34: Tobakk, artikler for røkere, fyrstikker, lightere for røkere; sigarettpapir, sigarettpapirblokker; apparater for rulling av sigaretter. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til INTEGRATED DETECTOR & ELECTRONICS. (730) Innehaver: Integrated Detector & Electronics AS, Høvik, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger, detektorer, forsterkere, fysikkapparater og -instrumenter, integrerte kretser, måleapparater, elektriske måleinstrumenter. KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter. KL. 42: EDB-programmering, vitenskapelig og industriell forskning. (730) Innehaver: Gränges AB, Box 5505, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 6: Ubearbeidede og delvis bearbeidede uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; rør og ledninger av metall, artikler av uedle metall, som ikke inngår i andre klasser; aluminiumsprofiler, aluminiumsbånd og folie, primæraluminium, sekundæraluminium, valsede produkter av metall, bånd og folieprodukter, pletterte og upletterte metallbånd; aluminiumskomponenter for verkstedsindustrien. KL. 12: Komponenter til bilindustrien, så som støtfangere, spoilere, griller, navkapsler, brenselinnsprøytningsrør samt innredningsdetaljer og sikkerhetskomponenter. KL. 17: Plast i form av halvfabrikat. KL. 19: Bygningsmaterialer og bygningssystemer, rør og ledninger. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Distribusjon av metall og plast. KL. 40: Bearbeiding og behandling av materialer og emner; gjenvinning av metall. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SKYBRIDGE (730) Innehaver: Alcatel Espace, Nanterre, FR (730) Innehaver: Carl Anders Rosenqvist, Slasta 24, S Hudiksvall, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 7: Entreprenørmaskiner, maskiner for utlegging av jernbanesviller, maskiner for fastsetting av klips mellom jernbaneskinneavsnitt og jernbanesviller. KL. 12: Kjøretøyer, traktorer. KL. 42: Prosjekteringstjenester for arbeid som krever entreprenørmaskiner og arbeidsmaskiner, herunder rådgivning og konsulenttjenester innen det teknisk/ entreprenørfaglige område. (300) Prioritet: SE, , (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Apparater for kontroll og overvåkning; apparater for opptak, lagring, behandling, visning, overføring og reprodusering av data, beskjeder, bilder og lyd; datamaskiner og deler for datamaskiner; ubemannede satellitter og romsonder og utstyr ombord på ubemannede satellitter og romsonder, radio- og televisjons-sendere og mottakere, radioantenner, solcellepaneler som utnytter den fotoelektriske virkning; utstyr og installasjoner for stasjoner som kontrollerer, overvåker og sporer opp satellitter; innregistrerte dataprogrammer, elektroniske komponenter. KL. 38: Dataservertjenester; tjenester for overføring og utveksling av beskjeder og bilder; multimedia overføring og utveksling; elektroniske oppslagstavler; radiotelefoni, overføring av beskjeder, data, lyd og bilder, og satellittkringkasting; overføring av data fra databaser. KL. 41: Opplæring i telekommunikasjon og datautveksling via satellitt; utleie av video og kompaktdisker. KL. 42: Programmering av datamaskiner; utleie av tilgjengelig tid til datamaskinbehandlingsservere; opprettelse av databaser. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SEVEN JACKPOT (730) Innehaver: Ole Imerslund, Postboks 76, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 OSLO KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Turn-over International BV, Overschiestraat 182, NL-1062 XK Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 18: Lær og lærimitasjoner, samt varer laget av disse materialer, ikke inkludert i andre klasser; dyreskinn, huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper og seletøy. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ÅHLÉNS (730) Innehaver: Åhléns AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Blekemidler, mykningsmidler og andre midler for klesvask; flekkfjerningsmidler; skokrem og andre midler for pleie av sko og støvler; bonevoks for gulv; midler til rengjøring, polering, skuring og sliping; sandpapir og sandpapirfiler; såpe; kjemisk-tekniske toalettartikler; parfymevarer, eteriske oljer, duftposer for parfymering av lintøy; deodoranter; kosmetikk og make-up preparater; sololjer og solmelk; avsminkingspreparater; servietter impregnert med kosmetiske lotioner; preparater for behandling av negler; løsnegler, løsøyenvipper; blyanter for kosmetisk bruk; hårfjerningsmidler; kosmetiske preparater for bad; bomull og bomullspinner for kosmetisk bruk; sjampo og hårpleiepreparater; hårfargings- og hårtoningspreparater; barberingspreparater; sjampo for kjæledyr; tannpulver, tannkrem og tannpasta; ikke-medisinsk munnvann, medisinsk hårsjampo. KL. 5: Vitamin- og mineralpreparater; preparater mot hodepine; avføringsmiddel; urteteer; dietetiske næringsmidler og drikker for medisinske formål; tyggegummi for medisinsk bruk; antiseptiske midler og antiseptisk bomull; vatt for medisinske formål; bomullskompresser for medisinske formål; plaster og forbindingsmateriale; klebebånd for medisinske formål; fylte førstehjelpsskrin; sanitetsbind, tamponger og truseinnlegg for hygienisk bruk; bleier for inkontinente; medisinske hudkremer; medisinske preparater for bad; medisinsk tannkrem og medisinsk munnvann; øyevann; preparater mot fotsvette og hornhud; liktornringer og liktornmidler; vortestifter; rensepreparater og oppløsningsmidler for kontaktlinser; klebemidler for tannproteser; luftforfriskningsmidler; fluepapir; møllmidler; kjemiske preparater mot skadedyr, utøy og insekter; insektsdrepende sjampo for husdyr; ugressdrepende midler. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); sagblad for håndverktøy; sprøyter og sprayflasker for spredning av insektsdrepende midler; knivsmedvarer; hvessestål; bestikk; grønnsakhakker og -strimlere, ikkeelektriske boksåpnere; hugg- og stikkvåpen; barberhøvler- og redskaper; barberblad, hårklippemaskiner for personlig bruk; elektriske og ikkeelektriske hårfjerningsapparater; neglefiler, pinsetter, manikyr- og fotpleiebestikk. KL. 9: Laboratorieapparater og -instrumenter; mikroskoper; elektrisk installasjonsmateriell; batterier og batteriladere; solbatterier, elektriske lommelamper; elektriske tyveriforhindrende anordninger, kikkehull for dører; elektrisk loddeapparater; elektriske dørklokker; elektriske strykejern; elektrotermiske apparater for hårkrølling; kompasser; fotografiapparater, fotografiske og optiske apparater og instrumenter, kikkerter, forstørrelsesglass, solbriller, briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, brillesnorer, optiske linser, kontaktlinser, linsebeskyttere; tommestokker, vatere; apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, overvåkning og livredning; refleksbrikker til personlig bruk for beskyttelse mot trafikkulykker, varseltrekanter; svømmevester, svømmebelter; beskyttelseshjelmer; barometre; termometre, ikke for medisinsk bruk; undervisningsapparater; apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; høyttalere; elektroniske, magnetiske og optiske databærere; grammofonplater, CD-plater, videoinnspillinger; regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; telefaksapparater, modemer, skrivere, [EDB], fotokopieringsapparater og -maskiner; innregistrerte dataprogrammer for datamaskiner; spilleapparater, alene for bruk med tv-apparater; brannvarslere, brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; utsmykningsfontener; vaskeservanter [del av sanitærinstallasjon], toaletter og klosettseter; bad- og badstuinstallasjoner; dusjer, dusjkabinetter; ventilatorer [luftklimatisering]; frysebokser; kjøleskap; kjøkkenkomfyrer, varmluftsovner, ovnsrister, grillapparater, utegriller; gasstennere; elektriske kokekar; elektriske frityrgryter; elektriske kaffetraktere og kaffeautomater; brødristere; elektriske vaffeljern; elektrisk oppvarmede dyner og tepper, ikke for medisinske formål; hårtørrere; glødelamper, lysrør for belysning; elektriske lys for juletrær. KL. 16: Papir, papp, kartong og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; emballasje- og innpakningspapir; poser og kasser av papir eller plast; boblet plastark for emballasje og innpakning; plastfilm for emballasje og innpakning; papir for toalett- og husholdningsformål; papirhåndklær; bleier av papir og cellulose; ansiktsservietter av papir, papirlommetørklær; filtreringspapir, kaffefilter; poser for bruk ved matlaging i 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 mikrobølgeovner og andre ovner; bordduker, kuvertbrikker og bordservietter av papir; flagg av papir; rullgardiner av papir; papp- og papiresker; bøker, aviser, tidsskrifter, plakater, dekaler, trykksaker, postkort, gratulasjons-, hilsnings- og beskjedkort; bokmerker, blanketter, etiketter (ikke av tekstiler), notatbøker, hefter, blokker (papirvarer), almanakker, sangbøker, notehefter og andre trykksaker; skrive- og kontormateriell (papirvarer); skrive- og tegneredskaper; papirkniver; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); fargebånd; adresserings- og frankeringsmaskiner; frimerker, konvolutter; klebemidler og lim for papirvarer og husholdningsbruk; broderi- og klesmønstre; globuser, kart, sjøkart; dokumentomslag, permer, brevkurver, bokstøtter; fotografier; apparater for oppklistring av fotografier; albumer; modellérmasse, malerpensler, lerret for maling, staffelier for maling, akvareller, grafiske trykk; fargeskrin; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; trykktyper; akvarier [innendørs]. KL. 18: Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; skinnfeller; pølseskinn (tarmer for produksjon av pølser); kobbel og halsbånd for dyr; sveper og seletøy; lærremmer; kasser av lær eller kartonglær; vesker, håndvesker, dokumentmapper, dokumentkofferter, handlevesker, skolevesker, ryggsekker, jaktvesker, strandvesker, verktøyvesker av lær, garderobeposer for klær [for reiseformål], kofferter og reisevesker; kosmetikkofferter (tomme og fylte), lommebøker, portemonéer, ikke av edelmetall; futteral for kredittkort, førerkort, visittkort; nøkkelpunger [lærvarer]; parasoller, paraplyer, paraplytrekk; spaserstokker. KL. 20: Møbler; serveringsvogner, kontormøbler, hyller, blomsterbord; hagemøbler, parkbenker og campingmøbler; arbeidsbenker; skap; deler for møbler; paraplystativ, hattestativ; speil, speilglass, billedrammer, utstillingsstativ; oppslagstavler; nøkkeltavler, navneplater (ikke av metall), finsnekkeriarbeider; esker, kasser, futteral og etuier av tre eller plast; ildgitter [for husbruk]; ikke-metalliske beslag, hengsler og låser; gardinholdere, ikke av tekstiler, ruller for rullgardiner, persienner for innendørs bruk; plugger og propper (ikke av metall); kabel- og rørklemmer (ikke av metall); kabelfesteklemmer (ikke av metall); stenger, (ikke av metall); bambus; stiger av tre eller plast; flaggstenger; postkasser, ikke av metall eller murverk; slangetromler (ikke av metall og ikke mekaniske); forankringsbøyer, ikke av metall; teltplugger, ikke av metall; verktøyskaft og -håndtak, ikke av metall; oppbevarings- og transportbeholdere, ikke av metall; traller og omlastingspaller, ikke av metall; tønner, ikke av metall; flaskestativ, flaskekapsler, ikke av metall; sugerør for drikker; plastdekorasjoner for næringsmidler; kunst- og prydgjenstander av tre, voks, gips eller plastmaterialer; rav; smykkeskrin, ikke av edelmetall; broderrammer, utstillingsdukker; kleshengere, klesknagger og klesstativ; garderobeposer for oppbevaring av klær; puter, madrasser; luftputer og luftmadrasser, ikke for medisinsk bruk; soveposer; babykurver; lekegrinder for babyer; kurvvarer, rottingrør, halmfletninger, senger og reder for kjæledyr, hundehus; utstoppede dyr. KL. 21: Redskap og beholdere for husholdnings- og kjøkkenformål samt kjøkkenutstyr (ikke av edelt metall eller plettert dermed); drikkekar, bordserviser, ikke av edelmetall, og deres deler; papirtallerkner, brett for husbruk, ikke av edelmetall, kryddersett, ikke av edelmetall, bordstativ for olje og eddik, ikke av edelmetall, tannstikkere og beholdere for tannstikker, ikke av edelmetall, hånddrevne pepperkverner, ikkeelektriske kaffetraktere, ikke-elektriske fruktpresser, kokekar, frityrkokere, ikke-elektriske, kjølebokser, kjøleelementer, isoleringsbeholdere for næringsmidler, isbøtter, ikke-elektriske cocktailshakere, pipetter for vinprøver; flaskeåpnere, kandelabre og lysmansjetter, ikke av edelmetall; malte glassvarer, krystall, vaser, ikke av edelmetall, statuetter av porselen, keramikk eller glass; krukkemakervarer, fuglebad, blomsterpotter, blomst- og plantestativ for blomsterarrangementer, vanningskanner, munnstykker for vanningskanner; vanningsredskaper, innendørs-terrarium [plantedyrking]; fluefangere og fluesmekker, insektsfeller, rotte-feller; bur for kjæledyr, foringstrau for dyr; rengjøringsredskaper, teppefeiere (håndredskap), hansker for husholdningsbruk; bøtter; søppel- og avfallstønner; varmeisolerte beholdere; vaskebaljer for tøyvask, stålull for rengjøring; oppvaskstativ, semsket skinn, kluter og filler for pussing og rengjøring, skobørster, skoblokker, skohorn, støvelknekter; toalettredskaper; tannbørster, børster, også elektriske, kammer, også elektriske, munndusjer for rensing av tenner og gummer, parfymespredere, ikkeelektrisk redskap for kosmetisk bruk og for avsminking, toalettetuier; badekar for spedbarn; såpebokser, såpedispensere, beholdere av metall for papirhåndklær, vaskebrett, tørkestativer for tøy, strykebrett, formsydde trekk for strykebrett; buksepressere, buksestrekkere, klesklyper, piknik-kurver med bestikk og servise. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Vevede stoffer, stoffer for tekstile formål, flagg og faner, ikke av papir, håndklær av tekstiler, husholdningslintøy, badetøy [unntatt bekledning], etiketter av tekstiler, vaskekluter og -votter, lommetørklær av tekstiler, ansiktsservietter av tekstiler; gardiner av tekstil eller plast, gardinholdere av tekstiler, rullegardiner av tekstiler, portierer, forheng; bordduker, bordservietter og kuvertbrikker av tekstil, voksduker, sengepledd og sengedekker, laken, dynetrekk og putevar (også av papir), sengetepper, overtrekk for puter og madrasser, reisepledd, myggnett, løse varetrekk for møbler, veggtapeter av tekstil, dyner. KL. 25: Klær, inklusive ute- og inneklær; sports- og fritidsklær; pels, regntøy, undertøy, bade- og strandtøy; babyutstyr, bleiebukser [for spedbarn], tekstilbleier; hodeplagg, lueskygger, øreklaffer [bekledning], belter [bekledning], livremmer, bukseseler, kraver, mansjetter, muffer (klesplagg), skjerf, sjal, halstørklær, vanter, hansker, slips, tversoversløyfer, herrehalstørklær, strømpevarer, skotøy, støvler og annet fottøy. KL. 26: Kniplinger og broderier, skolisser, bånd, elastiske bånd, dusker [possementarbeider], flettede pyntesnorer og snorer; magebelter; barneseler; sysaker [unntatt tråd, garn], lapper og merker for dekorering og reparasjon av tekstilvarer, glidelåser, knapper, kroker og hekter [for klær], maljer for klær og sko, beltespenner, skospenner, brosjer [klestilbehør], fjær [klestilbehør], elastiske ermeholdere, knappenåler, synåler, nåleputer, syskrin, heklenåler og strikkepinner; hårnåler, hårnett, papiljotter, hårnåler for krølling, hårpynt [dekorativ], løshår, hårtupéer, parykker, løsskjegg, kunstige barter; kunstige blomster, kunstige girlander, kunstige frukter. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 KL. 28: Spill og leketøy; kuler for spill; spillmerker, spillfigurer og brikker, elektroniske spill andre enn for bruk sammen med tv-apparater; ballonger, dukker, dukkeklær, leker for husdyr; fiskeredskaper, apparater for fysiske øvelser, gymnastikk- og sportsredskap og deler for disse, biljardbord, bordtennisbord, rulleskøyter, seilog surfebrett, svømmebassenger for sport og lek; springbrett (sportsartikler); baller for sport, lek og spill, nett [sportsartikler], skiskraper, skivoks; albuebeskyttere, knebeskyttere, benbeskyttere, fotleddsbeskyttere og skulderbeskyttere [sportsartikler], vatteringsinnretninger [deler av idrettsklær]; spesialhansker for sportsutøvelse; spesialbager og -futteral for gymnastikk- og sportsredskap; kunstige juletrær, juletrepynt, påskepynt; moroartikler, trylleapparater, teatermasker. KL. 33: Vin, brennevin, likører og andre alkoholholdige drikker (ikke øl), alkoholholdig cider, alkoholholdige essenser og ekstrakter. KL. 35: Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; utsendelse av reklamemateriell; demonstrasjoner av varer; utsending og utdeling av vareprøver; sammenligne prisanalyser. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantdrift; selvbetjeningsrestauranter, snack-barer, kafeteriaer, cateringvirksomhet, utleie av klær og uniformer, klesdesign, moteinformasjon, frisør- og skjønnhetssalonger, hotellreservering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HORNET (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, No. 27-8, 6- chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ADARTREL (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; medikamenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOTUS ESUITE (730) Innehaver: Lotus Development Corp, 55 Cambridge Parkway, Cambridge, MA 02142, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Dataprogramvarer; nemlig et sett av applikasjoner for bygging av forretningsløsninger for bruk i et verdensomspennende datainformasjonsnettverk eller intranet og brukermanualer solgt som en enhet. KL. 42: Tilveiebringelse av tilgang til en global datainformasjonsnettverks-server; tilveiebringelse av tilgang til en global datainformasjonsnettverks-server for nedlasting og levering av computersoftware. KL. 12: Motorsykler. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: M PLUS (730) Innehaver: Kr Faret AS, Postboks 844, Sentrum, 0104 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen i firma ABC- Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 5: Kosttilskudd inneholdende vitaminer, medisinske urter og mineraler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: International Business Machines Corp, Armonk, NY 10504, US KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand og rådgivning ved ledelse og administrasjon av bedrifter; forretningsinformasjoner; utsendelse av prospekter; utsendelse av vareprøver; arrangering av avisabonnementer for andre; regnskapsføring; dokumentkopiering; administrasjon av databehandling; organisering av utstillinger for kommersielt formål eller reklameformål. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon ved dataterminaler; elektronisk postoverføring; nyhets- og informasjonsbyråer; computerassistert overføring av data; computer nettverkkommunikasjon. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; konferanser; seminarer; utstillinger; produksjon av radioeller fjernsynsprogrammer; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker, journaler; show- og filmproduksjon; organisering og ledelse av konferanser, symposier, kongresser; ledelse av kulturelle eller pedagogiske utstillinger; booking av seter for kulturelle arrangementer. KL. 42: Programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av computerprogrammer; utarbeidelse av computerprogrammer; vedlikehold av computer hardware og software; utleie av tilgangstid til computer database servere; tekniske prosjektstudier på computer hardwareog software-området; utleie av computere og computer software; tjenester for å skaffe tilveie brukertilgang til computere for forretningsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; reportasjetjenester; videoopptakstjenester; organisering av utstillinger; tjenester som tillater andre å foreta forretningstransaksjoner over et globalt computer nettverk. (300) Prioritet: US, , 75/ (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Computere; adaptere for computere; komponenter og periferiutstyr for computere; hukommelseslager for computere; grensesnittenheter for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske disketter; diskettstasjoner; kompaktdisker; magnetbånd; båndspillere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innspilt på maskinlesbare media og relatert til computere og computerprogrammer; computer hardware; computer hardware for kommersiell samhandel i et globalt computer nettverk. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell; dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere eller computerprogrammer; manualer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker; trykksaker relatert til computer hardware og software for kommersiell samhandel i et globalt computer nettverk. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Russell Reynolds Associates, Inc, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Personellrekruttering; utvelgelse av bedriftsledere, mellomledere og personale; regnskapsførsel; regnskapskontroll; revisorvirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand ved bedrifts- og forretningsledelse; bistands- og konsulenttjenester i forbindelse med de forannevnte tjenester. (730) Innehaver: Russell Reynolds Associates, Inc, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Personellrekruttering; utvelgelse av bedriftsledere, mellomledere og personale; regnskapsførsel; regnskapskontroll; revisorvirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand ved bedrifts- og forretningsledelse; bistands- og konsulenttjenester i forbindelse med de forannevnte tjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES (730) Innehaver: Russell Reynolds Associates, Inc, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Personellrekruttering; utvelgelse av bedriftsledere, mellomledere og personale; regnskapsførsel; regnskapskontroll; revisorvirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand ved bedrifts- og forretningsledelse; bistands- og konsulenttjenester i forbindelse med de forannevnte tjenester. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: UNIMERCO (730) Innehaver: Unimerco A/S, Drejervej 2, 7451 Sunds, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Unimerco A/S, Drejervej 2, 7451 Sunds, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barbermaskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; myntautomater og -apparater, kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr, brannslukningsapparater. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valuta virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet. KL. 40: Forarbeidelse og behandling av materialer og gjenstander. KL. 42: Restaurantvirksomhet og tilbringing av mat og drikke, romutleie, legevirksomhet, sunnhets- og skjønnhetspleie, bistand ved landbruksvirksomhet, veterinærvirksomhet, juridisk bistand, vitenskapelig og industriell forskning, programmering av datamaskiner, testing av materialer, justering og kalibrering, rådgivning om valg av riktig verktøy og anvendelsen herav, tilveiebringelse av tilgangstid til computerdatabaser, tilveiebringelse av tilgangstid til en computer til bruk for bearbeidelse av data, profesjonell rådgivning i forbindelse med franchising. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barbermaskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; myntautomater og -apparater, kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr, brannslukningsapparater. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valuta virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet. KL. 40: Forarbeidelse og behandling av materialer og gjenstander. KL. 42: Restaurantvirksomhet og tilbringing av mat og drikke, romutleie, legevirksomhet, sunnhets- og skjønnhetspleie, bistand ved landbruksvirksomhet, veterinærvirksomhet, juridisk bistand, vitenskapelig og industriell forskning, programmering av datamaskiner, testing av materialer, justering og kalibrering, rådgivning om valg av riktig verktøy og anvendelsen herav, tilveiebringelse av tilgangstid til computerdatabaser, tilveiebringelse av tilgangstid til en computer til bruk for bearbeidelse av data, profesjonell rådgivning i forbindelse med franchising. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: STAGECAST (730) Innehaver: Stagecast Software Inc, 580 College Avenue, Palo Alto, CA , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Opplæringsvideoer; computerprogrammer for opprettelse av websider, objektorientert programmering, simulering, design av spill samt undervisningsformål; computerprogrammer for utforming, modifisering og bruk av videospill; computerprogrammer for utførelse, modifisering og bruk av multimedia-animerte arbeider; med tilhørende dokumentasjon og bruksanvisninger; elektroniske oppslagstavler. KL. 42: Tjenester i forbindelse med on-lineadgang til computerprogrammer for opprettelse av websider, objektorientert programmering, simulering, utforming av spill, undervisningsformål, opprettelse, modifikasjon og bruk av videospill samt opprettelse, modifikasjon og bruk av multimedia-animerte arbeider, tilveiebringelse av tilgang til et online diskusjonsforum, tilveiebringelse og drift av elektroniske postlister; samtlige forannevnte tjenester via et globalt computernettverk. (300) Prioritet: US, , 75/351,635 US, , 75/351,639 (730) Innehaver: Swedish Match Sverige AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORBOOK (730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, Skogn, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Papir. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås enerett til INDESK. Den øvrige teksten er unntatt fra rettsvernet. (730) Innehaver: OY HTI-Tekniikka AB, Ratastie 16, SF Nummela, FI (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7001 Trondheim KL. 20: Møbler. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Interfil AS, Bismo Industripark, 2690 Skjåk, NO KL. 11: Luftfiltre for ventilasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GASTROLUX (730) Innehaver: Gastrolux GmbH, Max-Planck-Ring 33, D Wiesbaden-Delkenheim, DE (740,750) Fullmektig: T. Haraldsen, Bekkeliveien 2, 1523 MOSS KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed). (730) Innehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holst plass 1, 0566 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Sjokoladeovertrukne nøtter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TWENTY:TWENTY LOGISTICS (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til LOGISTICS. (730) Innehaver: Caudwell BV, NL-1315 Av Almere Stad, NL (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Telefonapparater og installasjoner; sendere for telefonkommunikasjon; mobiltelefoner; holdere og stativer, antenner og hodesett og forsterkere til mobiltelefoner; deler og tilbehør til ovennevnte varer (disse varer forsåvidt de inngår i klasse 9). KL. 35: Bedriftsrådgivningstjenester; import og eksport; lageradministrasjon; administrativ databehandling; administrative tjenester i forbindelse med logistikkplanlegging. KL. 39: Transportvirksomhet, lagring og distribusjon av varer; ekspederings- og utsendelsestjenester. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jolly-Tex ApS, Romsgaardsvej 2, DK Vejle, DK (740,750) Fullmektig: Karsten Mikkelsen, Storgt. 1, 2500 Hønefoss KL. 25: Barneklær i form av kjole, bukse, vest, bluse og skjorte. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Böhler Thyssen Schweisstechnik GmbH, Wilhelmstrasse 2, D Hamm, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer til skinner av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråder av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); sveisestål, sveiseelektroder, sveisetråder. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater, sveiseelektroder, sveiseapparater. (300) Prioritet: AT, , AM/ 7196/97 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sagvolden, Cappelensgt. 12, 3718 Skien, NO KL. 32: Øl, lettøl, pils. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og undervisning; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; drivstoffpumper; strømbrytere, reléer; strømsluttere; ledere; varmekontrollapparater og instrumenter; hylser for elektriske kabler; keramiske deler og komponenter i form av presisjonsmaler (kalibreringsmaler),, herunder hovedvinkler, hovedfirkanter, retteplater, parallell-sett, avgradingsplater, passblokkavgradingsplater for elektronisk industri og for koordinatmålemaskiner og kalibratorer (kalibreringsinstrumenter); deler og komponenter til alle de forannevnte varer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); pakninger, tetningsmidler, fôringsmaterialer; isolasjon for elektriske ledninger; isolatorer; materialer for hindring av varmestråling; varmeisolerende materialer; rørmuffer; muffer for beskyttelse av maskindeler; bøssinger; keraminske sylinderforinger; keramiske blokkskriver; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygge- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); fliser og heller (ikke av metall); mur- og teglstein; brannsikker mur- og teglstein for ovner; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. (730) Innehaver: Coors Porcelain Co (doing business, as Coors Ceramics Company), Golden, CO, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og andre anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksmaskiner, landbruksredskaper; elektriske slipemaskiner; møllevalser; steinknusere; slipemaskiner; slipesteiner; drivstoffbesparende innretninger for motorer og maskiner; drivstenger for maskiner og motorer; ventiler og ventildeler; lagere; vifter og deler til vifter; tenningsmekanismer for forbrenningsmotorer; kompressorer; kondensatorer; blandere; pumper; knusemaskiner; sylindre for maskiner og motorer; trinser; plungerstempler; stempler; slipemaskiner for kniver; tappskjæremaskiner; keramiske valser og valseknusere; keramiske trekktromler; keramiske ekstruderingsmatriser og innsprøytningsstempler; keramiske vifter og kompressorimpellere, skovler og møllehjul, turbinskovlhjul; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HOMELINK (730) Innehaver: Prince Corp, Holland, MI, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske styresystem med en fjernstyringssender med læringsprogrammerbare sendertrinn, kjøretøymoduler, lampemoduler, omkoplermoduler, kommandomoduler for omkoplere, innpluggbare lampemoduler og tilstandsindikatorer for garasjedører. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CLARITINE-PRO (730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Jan Rydgren, Junkerens vei 14, 1540 Vestby, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler unntatt golfutstyr. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; antihistaminpreparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NEOCLARITINE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Antartica SrL, Viale di Villa Grazioli, 13, I Roma, IT (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Kollisjonshjelmer for mennesker som utøver idretter som sykling, motorsykkelkjøring, kjøring med motoriserte kjøretøyer på isbaner, skiløping, briller til sportslige aktiviteter og beskyttelsesutstyr for kroppen og lemmene; kontrollapparater og resultattavler. KL. 12: Kjøretøyer, sykler og terrengsykler. KL. 14: Klokker, kronometere, stoppeklokker til bruk i forbindelse med sport, kontrollur. KL. 25: Klær, sportsklær, gymnastikklær, skistøvler og sko til bruk etter skigåing og skiturer, sportssko. KL. 28: Ski, skistaver, antivibrasjonsplater spesielt tilpasset ski, snøbrett (snowboards) skivoks og skibindinger, ergometersykler, gynmastikkapparater og utstyr dertil. (730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; antihistaminpreparater. (300) Prioritet: IT, , RM 98 C

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 53 28.12.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 53 28.12.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 53 28.12.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

K A P I T T E L 4 2 VARER AV LÆR; SALMAKERARBEIDER; REISEEFFEKTER, HÅNDVESKER OG LIKNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER (UNNTATT AV WORMGUT)

K A P I T T E L 4 2 VARER AV LÆR; SALMAKERARBEIDER; REISEEFFEKTER, HÅNDVESKER OG LIKNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER (UNNTATT AV WORMGUT) K A P I T T E L 4 2 VARER AV LÆR; SALMAKERARBEIDER; REISEEFFEKTER, HÅNDVESKER OG LIKNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER (UNNTATT AV WORMGUT) Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter hovedsakelig varer

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7841 Reg. nr. 228 820 Søknadsnr. 2004 11051 Søker/Innehaver: AS Ripley, Kjelsås, Oslo Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Fashion Box SpA, Casella

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37 07.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 37 07.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 37 07.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer