Courtesy Notice (Høflighetsvarsel)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Courtesy Notice (Høflighetsvarsel)"

Transkript

1 Courtesy Notice (Høflighetsvarsel) Mottager: Avsender: Dato: Re: Ubegrenset ansvarliggjøring og bevisstgjøring av ansvar er nå overført til det skapende individet, som følge av annullerte, ugyldiggjorte, umyndiggjorte korporative banker, korporative Stater & regjeringer samt alle andre underliggende korporative strukturer som var underlagt Stater og regjeringer, med bakgrunn i UCC ( Uniform Commercial Codes ) registreringer, fremskapt av the One People s Public Trust. (OPPT) OPPT er ingen organisasjon men en betegnelse på folkets stemme, som videre ble ledet av 3 personer på vegne av folket. Heather-Ann Tucci Jarraf, Caleb Paul Skinner & Hollis Randall Hillner Service: Informasjon sendt Pr. E-post / Fax / Fysisk levert Pr.hånd fra person til person / Rekommandert send.nr. DE BEHØRIGE FAKTISKE VERIFISERTE OG ERKLÆRTE FAKTA ER SOM FØLGER: I forhold til alle former og fortsatte forsøk på å opprettholde og videreføre alle typer og former for slaverisystemer fremsatt / utført og fremskapt av ( ) med adresse ( ) heretter referert til som mottager av denne høflighetsvarselen ( dvs. den som hevder krav(ene) opplyses om følgende: JEG ER ( = evig essens av legeme, i sin fulle alt inkluderende utførelse ) er den eneste lovlige og juridisk REGISTRERTE eier, forvalter og tillitsmann av min VÆREN, videre skapelser og eiendom som derifra skulle komme/ fremskapes i uansett form, derav UNIFORM COMMERCIAL CODE Registreringsnummer (videre referert til som UCC doc. #) UCC Doc #. s: , , , , omarbeidet og innlemmet ved referanse som i sin helhet her er angitt, er den originale varsel og kunngjøring av ERKLÆRING AV FAKTA, som er gitt og fremskapt/ fremlagt tilgjengelig via en offentlig registrering fra the One People's Public Trust, heretter kalt og referert til som OPPT. Jeg har, samt med viten og vilje, med intensjon adoptert, bekreftet, ratifisert den lovregistrerte ERKLÆRING AV FAKTA, som min egen i henhold til BEHØRIGE VERIFISERTE FAKTA, nunc pro tunc, praeterea praeterea, uimotsagt, stående som gjeldende lov, som gjeldende fakta, som gjeldende politikk, heretter ved navn referert til som avsender av denne høflighetsvarselen. BEHØRIG VERIFISERT KUNNGJØRING / VARSEL: JEG (=evig essens av legeme, i sin fulle alt-inkluderende utførelse ), som avsender av denne høflighetsvarsel, varsler behørig mottageren av denne høflighetsvarsel om at avsender av denne høflighetsvarsel IKKE SAMTYKKER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, til en ulovlig og illegal devaluering, innskrenkning/ nedgradering, avtagende, opphevelse, undertvinge, underordne, tilrane, invadere, krenke og forvolde skade på avsender av denne høflighetsvarsel sin forsikrede VÆREN, og videre skapelser og eiendom som derifra skulle komme / fremskapes i uansett form. Mottageren av denne høflighetsvarsel er behørig beordret til å OPPHØRE samt AVSTÅ fra alle mulige former for ulovlige og illegale handlinger mot avsender av denne høflighetsvarsel, som her i denne høflighetsvarsel er behørig definert og dokumentert MED UMIDDELBAR EFFEKT OG VIRKNING. Avsender av denne høflighetsvarsel gir deg en behørig kunngjøring, et varsel og en grunn som bekrefter at mottageren av denne høflighetsvarsel er lovlig og juridisk ansvarlig, for med og under ansvarlig viten, i prinsipielle triple ødeleggelser under felles lov for alle mulige former for ulovlige og illegale handlinger mot avsender av denne høflighetsvarselen, utført av mottageren av denne høflighetsvarsel, som forårsaker og resulterer i hvilken som helst samt alle former for ødeleggelser og skade som rammer avsenderen av denne høflighetsvarselen, inklusive fysiske skader/ ødeleggelser, fysisk forvaring, angrep på eiendom, ødeleggelser av eiendom, finansielle ødeleggelser, eller ødeleggelser og skade i uansett form den måtte bli forsøkt fremskapt, som direkte og/ eller indirekte rammer avsenderen av denne høflighetsvarsel sin målbare energi. Mottageren av denne høflighetsvarsel gjøres oppmerksom på og rettes direkte til den verifiserte juridiske dokumentert ERKLÆRINGEN AV FAKTA, spesielt annulleringen, ugyldiggjøringen i slutten av 2012, av verdens selskaper som opererer under dekke av folks regjeringer, banker og alle andre selskaper, som forårsaket fremskapelsen av forræderi mot, samt skadet, all verdens befolkning på denne planeten, uten deres viten og vilje, UTEN DERES SAMTYKKE, : All rights reserved Page 1 of 15

2 Mottageren av denne høflighetsvarselen bes spesielt legge merke til dette: Fra Regjering Charters Annulleringen:(Ref: ERKLÆRING AV FAKTA: UCC Doc # Nov ) "... At alle og enhver CHARTERS, inkluderende av USAs føderale myndigheter, USA," STATEN AV... "(Staten av...betyr alle stater verden over, da alle banker på Moder Jord lå under denne kabalens bankkartell og innunder Uniform Commercial Code ), Inkluderende alle og enhver forkortelser, idem sonans eller andre juridiske, økonomiske eller administrative former, alle og enhver internasjonale ekvivalenter, inklusiv alle og enhver kontorer, inklusive OFFISERER / EMBETSMENN, UTØVENDE ORDRE, TRAKTATER, KONSTITUSJONER, MEDLEMSKAP, HANDLINGER, og alle og enhver andre kontrakter og avtaler derunder som dermed nå er annullert, verdiløs, eller på annen måte kansellert, Fra Bank Charters Annulleringen: (Se: Sann Registrering : WA DC UCC Doc # oktober 2012) "Erklært og beordret ugjenkallelig kansellert, alle og enhver kontrakter for Bank of International Settlements (BIS) medlemmer dertil og derav inkludert alle stønadsmottakere, inkludert alle tilstander av kroppen som vil eie eller eier, som vil drive eller driver medvirkning av private pengesystemer, utstedelse, innsamling, tvangsfullbyrdelsessystemer, som drifter pr. definisjon disse SLAVERISYSTEMER, eller hvor det utøves pålegg eller krav mot en lovlig fri skapende kraft via vår suverene frihet som individ, som utsettes for en rettsstridig representasjon via eller på vegne av de annullerte enheter... " Fremhevet og formidlet ERKLÆRING AV FAKTA, her identifisert, her omarbeidet, står hittil uimotsagt og som fremstår som den Absolutte Sannhet i loven, som gjeldende lov, i handel og VÆREN, som er offentlig registrert i det offentlige register som universell lov, som alle kan stole på, Se og søk opp dokumenter i register her: https://gov.propertyinfo.com/dcwashington/ (registrering påkreves for å søke opp de registrerte dokumenter), eller se Mottager av denne høflighetsvarsel gjøres oppmerksom på følgende: Alle individer må nå handle i egenskap av og som individuelle enheter, under personlig ansvar uten en bedrifts sikkerhetsnett og med full personlig ansvar for hver eneste handling de nå foretar seg, under felles lov, ( forankret i UCC ) som er beskyttet og bevart av offentlig politikk (FELLES LOV) UCC 1-103, og Universell lov, som nå er den styrende og gjeldende lov som er registrert inn av OPPT i UCC registeret. (Se: WA DC UCC Ref Doc # ) Skulle mottager av denne høflighetsvarselen som jobber for de nå annullerte korporasjonene forfølge et individ på vegne av en annullert og ugyldiggjort Bank, korporasjon eller "Den Korporative Stat / Regjering", som forårsaker at et annet individ påføres skade og belastninger, stress, energimessig ubehag med mer, som beskrevet her, er den som utøver denne handling mot et annet med-individ og ellers hvordan individet her er definert og beskrevet som skaperkraft, står dette individ som via sin egen selvstendige skaperkrafts frie vilje og med sin ansvarlige viten, i sin ubegrensethet og ansvarlig for disse skapende handlinger mot en annen med-individ Slike handlinger vil kunne føre til at lovlig og rettslige midler benyttes mot mottageren av denne høflighetsvarselen i henhold til felles offentlig lov og politikk UCC inkludert men ikke begrenset til UCC kommersiell regning (Lien), mot mottageren av dette høflighetsvarselets eiendeler. LIEN forklart: Kan beskrives som retten til å overta eiendom(er) som tilhører noen hvis kravet ikke er innfridd. Med andre ord betyr det retten til å ta eierskap og/eller disponere den som mottar denne høflighetsvarsel sin eiendom(er / eiendel(er), som betaling / sikkerhet for uteblitt krav som er fremstilt som følge av krenkelser av gjeldene felles offentlig lov og politikk UCC All rights reserved Page 2 of 15

3 Mottageren av denne høflighetsvarsel gjøres oppmerksom på gjeldende ERKLÆRING OG ORDRE: UCC Doc # , 9 september 2012, behørig bekreftet, og ratifisert ved KOMMERSIELL NOTA UCC Doc.# No og SANN REGNING UCC Doc. No der det heter: Frivillige innen militæret... "Å arrestere og ta i forvaring alle tilstander av kroppen, deres agenter, offiserer, og andre aktører, uavhengig av bosted via eget valg, som vil eie eller eier, som vil drive eller driver, medvirkning av private pengesystemer, utstedelse, innsamling, tvangsfullbyrdelsessystemer, som opererer SLAVERISYSTEMER mot borgerne,... ", og "ta tilbake alle private pengesystemer, sporing, overføring, utstedelse, innsamling, juridisk håndhevelse og alt annet som knyttes til disse SLAVERISYSTEMER og de som opererer dem... " MERK DEG DETTE SPESIELT!!! Alle vesener, individer av skaperen skal straks bistå alle offentlige tjenestemenn identifisert her, for å implementere, beskytte, bevare og fullføre det som står her, etter alle definisjoner og uttrykk av skaperen som her er definert og gjengitt med, og under ditt fulle personlig ansvar... ". DVS at du er pliktig til å bistå samt selv stoppe enhver videreføring eller opprettholdelse av den tidligere korrupte, korporative finansielle strukturen, definert som slaveri. Dvs at du kan henvende deg til politiet eller militæret, hvorpå de også er pliktige til, som medborgere å hjelpe deg med å håndheve videre krenkelser og forfølgelser. Politiet eller Militæret kan ei heller skjule seg bak, en autorisasjon og et lovverk, som tidligere var gjeldene, via regler, lover ( innbefattet her, er Norges Grunnlov, gitt av den tidligere, men nå annullerte, korporative Stat, korporative Regjering, Korporative banker.) Avsenderen av dette høflighetsvarselet sin plikt til å avverge samt stoppe videre handlinger i uansett form, mot mottager av denne høflighetsvarselen: Skulle mottager av denne høflighetsvarsel stoppe samt avstå fra enhver ødeleggende tiltak og handlinger rettet mot avsenderen av denne høflighetsvarsel, hvorpå igangsettelse av handlinger utøvd mot mottageren av dette høflighetsvarselets eiendeler(er); igangsatt av avsenderen av denne høflighetsvarsel, har dermed avsenderen av dette høflighetsvarsel plikt til å avverge samt stoppe videre handlinger uansett form. Mottageren av denne høflighetsvarsel er advart om det sammensatte og samlede ansvar som ligger i det å instruere, direkte rette, eller konspirere med kollegaer i forfølgelse av, med dertil ødeleggende og skadelige handlinger og tiltak rettet mot avsenderen av dette høflighetsvarselet. Skulle dette likevel skje, at en direkte ødeleggende skade forvoldes avsenderen av dette høflighetsvarsel, vil de bli gjort solidarisk ansvarlig for dette, en solidarisk ansvarlighet som er den gjeldende lære ved det som kalles for Principal Agent Doctrine bevart og innlemmet i det offentlige register UCC og det er derfor nå ditt kommersielle og moralske ansvar for å informere den / dem / disse om dette. MERK!! Det er ditt fulle ansvar å etterforske samt sette deg inn i denne dokumenterte informasjon, så du ikke via den/din potensielle fremtid, via din viten og din frie vilje valg, fortsetter å skade / ødelegge avsender av denne høflighetsvarsel. Avsender av denne høflighetsvarsel har nå behørig gitt mottager av denne høflighetsvarselen denne høflighetsvarsel som en ekstra vennlighet, med den ansvarlige medborgerlikt, ansvar vi alle har, under vedtatt lov, under full frihet, under fullt ansvar, til å skape i full frihet, uten å krenke enn annens suverenitet, unikhet og frihet, hvorav inkludert alt og alles felles ressurser, vi alle deler. Dette er nedfelt i lover registrert og gitt av OPPT. Skulle mottager av denne høflighetsvarsel selv av den frie viljes valg velge å samhandle privat og individuelt med avsender av denne høflighetsvarselen, etter denne dato som avsender av denne høflighetsvarselen har tilbudt, jamfør avsender av dette høflighetsvarselets Vilkår og Betingelser No betyr dette, at mottager av denne høflighetsvarsel utløser og aksepterer hva Vilkår og Betingelser angår. Dette er klart og tydelig bekreftet og som er uten enhver for form gjenstand for diskusjon! Betingelsene og Vilkårene er klare og tydelig fremgår det hva som utløser det faktum at mottager av denne høflighetsvarselen aksepterer Vilkårene / Betingelsene. Mottager av denne høflighetsvarsel er også via disse opplysninger og dokumentasjon selv blitt informert om og forvist til de positive fordeler som disse OPPT UCC registreringene har for mottageren av denne høflighetsvarsel, men også alle andre. All rights reserved Page 3 of 15

4 Disse fordeler er som følger: Annullerte, ugyldige banker, total gjeldssletting, annullerte regjeringer, ulovlige skatter & avgifter, korporative lover, domstoler med mer. Nytt styresett er her. Se side 14 for mer informasjon. Navn: Dato: All rights reserved Page 4 of 15

5 Merk deg dette! Forklaring på UCC og HVORFOR dette er den underliggende struktur for alle Korporative lover, som nå har endret lovtekst, etter at OPPT overtok UCC på vegne av folket hvorpå vi dermed ble satt fri fra det finansielle slaveri og tyranni, via de korporative finansielle verktøy og strukturer. Din frie medfødte rett er å være fri borger med det ansvar det medfølger. Via din fødselsattest defineres din skaperkraft som en eiendom, som den tidligere korporasjonen Stat, Regjering hadde bevilget seg retten til å pantsette, kjøpe og selge. Det er slaveri. Husk at i en korporasjon er du en ansatt og ikke en borger. En korporasjon har profitt, lønnsomhet og vekst som formål og førsteprioritet. Dette går dårlig sammen med menneskerettigheter, borgernes rettigheter osv. Husk at din frie rett er ikke å fødes inn til å være ansatt av Moder Jord. Det ble derfor en nødvendig å foreta dette grep som OPPT har gjort på vegne av folket. Man tok dette fremskapte korporative verktøyet UCC, som de hadde fanget menneskeheten inn med, og registrerte inn nye lover. Lover som har satt menneskeheten tilbake til sin rettmessige frihet. Dvs. fri fra den korporative slaveristrukturen. De tidligere Korporative Regjeringer, Verdens Banker, Statene og Korporasjonene, fikk lov å motbevise disse nye lover. Så ble ikke gjort! Merk deg videre! Korporasjonene, Banker og «Regjeringer" og alle deres underliggende konstruksjoner (Stat og Regjering var også en korporasjon ) er annullert, ugyldiggjort & nullet ut verden over. UCC står for Uniform Commercial Codes og er selve hovedbasen, hovedregisteret og "bibelen" som benyttes opp imot alle finansielle transaksjoner vedrørende all handel, tjenester, kjøp og salg. Siden alt som vi kjenner til av det som skapes og gjøres på Moder Jord idag til sist ender i å ha med et budsjett, (dvs økonomi) finansielle instrumenter å gjøre, så er alle lover som ble fremskapt og innført og iverksatt av den nå annullerte Stat, og Regjering, nettopp knyttet opp imot UCC. Fra den tidligere men nå annullerte Korporative Stat, Regjering (den utøvede myndighet) ble disse korporative lover & regler ført videre til alle underliggende enheter og det er derfor alle underliggende korporative enheter, til sist var juridisk underlagt nettopp Uniform Commercial Codes. Strekkoder på varer er linket videre til UCC. Ditt fødsels & personummer, er din strekkode som var knyttet til UCC Barnevernet var en korporativ enhet. NAV var også det, Fylkesnemnder, Namsmannen, Statens Innkrevningssentral, og Inkassobyråer likeså, eller f.eks. de retningslinjer som NSB før hadde og forholde seg til, som gjorde at de kunne ta betalt av sine reisende, har ei lenger sin juridisk gyldighet. Domstolen og vårt rettsystem ble også driftet etter en korporativ modell. Den finansielle etterforskingen har avdekket et stort korrupt samrøre mellom bankene, Staten og domstolene. Norges sittende Riksadvokat, Tor Aksel Busch driver et stort eiendomsfirma, (en korporasjon) via sin familie. Så samrøret ser vi tydelig. Dette er bare noen få eksempler. Med tanke på at Barnevernet var en korporativ enhet, hvor økonomisk profitt, vekst og lønnsomhet ligger i bunnen, så går dette svært dårlig sammen med individets menneskerettigheter. Det skrives i fortidsform, fordi alle disse korporative enheter ei lenger har sin juridiske gyldighet. Her er et eksempel på at også Staten ble driftet som en korporasjon via deres org.nr All rights reserved Page 5 of 15

6 Organisasjonsnummer: Navn/foretaksnavn:STATSMINISTERENS KONTOR Organisasjonsform:Staten Underenhet: Organisasjonsnummer: Navn:STATSMINISTERENS KONTOR At vi har vokst opp med dette og mange vil dermed hevde at: «SLIK fungerer samfunnet, og hva skulle skje om alle tar seg til rette?» Det er ei lenger noen argument man kan henvise til, da dette ikke har noe juridisk lovlig forankring. ALT ER ENDRET NÅ! Her er etterforskingsrapporten som påviste massiv svindel & korrupsjon 6055ALPNACH-Dorf-SVEITS. Her kan du lese mer om Uniform Commercial Codes: Siden alle nasjoner og stater er registrert i staten Delaware gjennom SEC systemet av 1933, gjelder UCC for alle nasjoner og deres «ansatte» når de blir behandlet som korporasjoner og registrert som kommersielle «fartøy». Her er en video som er spilt inn av den ene av de 3 OPPT forvalterne Caleb Paul Skinner. Her viser han fremgangsmåten i forhold til å søke opp og selv finne, samt få se verifiseringen av OPPT sine UCC registreringer. Hvordan finne en UCC fil ved OPPT forvalter Caleb Skinner feature=player_embedded&v=j_8oky1jtgk Se og søk opp dokumenter i registeret her: https://gov.propertyinfo.com/dc- Washington/ (registrering påkreves for å søke opp de registrerte dokumenter), Ditt fødsels & personnummer via ditt fødselsbevis, er benyttet som strekkode på deg slik at dette bankkartellet har pantsatt deg og videre solgt din skaperkraft via finansielle verktøy. Dette ble kalt for stråmannsidentiteten. Her kan du se hvordan søke opp dette og kanskje finner du ut hvem som hadde eierskap og solgte din fødselsattest. UCC kan ha forskjellig "navn" i forskjellige land, men siden alle bankene, til og med vår egen sentralbank, lå under Federal Reserve sitt bankkartell, stasjonert i USA, så ender alt til sist innunder UCC likevel. Koden i Norge heter CISG, men føyer seg til sist innunder UCC likevel. På bankenes nettsider kan du finne referanser til UCC, hva finansielle verktøy om handel angår. Se følgende link: for å finne listen over bankkartellets banker, også våre norske banker som du finner på side Merk; Terragruppen innehar mange av våre lokalbanker som ikke står på lista, men du finner Terragruppen på bankkartellets liste. Legg også merke til at liggende 8-tall betyr uendelig. Bevisene på at UCC er reell finner du her via at dette finanskartellet benyttet dette registeret selv, bl.a i 2011, FØR dette bankkartellet ble annullert av OPPT ( på vegne av FOLKET), til å definere borgerne av USA som All rights reserved Page 6 of 15

7 eiendom, hvorpå de pantsatte borgerne nok en gang og hentet ut digitale cash... beløpende til 14,3 Milliarder dollar. Se link:http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizens-defined-as-property-of.html 1. Utøvende Ordre datert 4. mars 1997 definerte mennesker som eiendom. Se: 2. UCC Doc # arkivert 12. august 2011 beviser salg av amerikanske borgere via transaksjon mellom Federal Reserve System og The United States Department of Treasury 1789 for $ 14.3 billioner. (Se link ovenfor) 3. UCC Doc # bevismalen Federal Reserve Bank of New York bruker for å sikre sikkerhet i store banker rundt om i verden... inkludert chattel paper, varer og det ufødte unge dyr finner du her: De som hevder at UCC har ingen relevans til Norge: De som betrakter og hevder at UCC er irrelevant utenfor USA, hevder dermed også at alle finansieringsordninger som man har gjort / har hatt / har med Federal Reserve Bank of New York er ugyldig. Når du ser at alle bankene i Verden har hatt med Federal Reserve Banking Systemet og deres bankkartell å gjøre, så er dette en påstand som dermed faller sammen med bakgrunn i dokumentert fakta. Den Norske Sentralbanken lå under dette bankkartellets paraply. Det skrives i fortidsform, fordi denne strukturen er annullert ut og ugyldiggjort. Banken kan ikke dokumentere at de har utgitt noe lån. Derfor har man heller ingen gjeld. Nesten hvert lån, så og si alle lån, er svindel... INGEN lån er blitt gjort. Hvis ingen lån er gitt, så er ei heller ingen LOVLIG ELLER JURIDISK gyldig gjeld blitt fremskapt som du dermed er pliktig til å tilbakebetale. Her er hva banken må kunne dokumentere og legge til grunn for at de skal kunne hevde at du skulle betale din gjeld. 1. Banken MÅ fremlegge dokumentasjon opp imot hvem som hadde den tidligere eiendomsretten (den fysiske kilden) og rett til pengene de angivelig lånte ut til deg. 2. Banken MÅ fremlegge dokumentasjon vedrørende historien og opprinnelsen til fondet som de angivelig hadde tittelen til, eierskap og rettighetene til at de angivelig kunne gi deg noe lån fra dette fondet. (bankens regler krever i hvert fall 3 generasjoner historikk om ikke hele veien tilbake til etablering av de påståtte fond. Derfor bankene utsteder et brev med fondenes opprinnelse / og historien bak fondet) 3. Banken MÅ fremlegge dokumentasjon av selve transaksjonen og overføring av disse fond hvor banken som utlåner låner til låntaker. Det er en forskjell mellom definisjonene "lån" og "gjeld". Forskjellen mellom den uttalelse som gis og den faktura som sendes ut, som låntager, hevder banken at låntager skal betale faktura... Det er kun fakturaen som må betales, men de må først kunne dokumentere at det er gitt deg et lån, i forhold til overnevnte 3 punkter. Men siden bankene IKKE kan det, har de heller ikke dokumentert at de har lånt deg noe som de har hatt retten til å låne bort til deg. Ergo ingen lån gitt deg og hver faktura de sender er dermed å betegne som svindel. FRACTIONAL RESERVE BANKING Merk også at alle verdens banker var basert på Federal Reserve sitt banksystem ved navn: All rights reserved Page 7 of 15

8 Fractional Reserve Banking, hvor dette bankkartellet ga seg selv den myndighet at de kunne låne ut 9-10 ganger det som ble satt inn som innskudd. Om man da satte inn kroner, kunne banken låne ut på dette innskuddet. Disse ble dermed fremskapt ut av ingenting. Rett ut av lufta. Det er med krav i pantsettelse av DIN skaperkraft dette bankkartellet innførte dette systemet. For dem ble du en eiendom hvor de selv ga seg råderett til å selge, pantsette og eie deg og din Skaperkraft. Dette siden det er DU som er den reelle verdien, penger skaper ikke. Pr. definisjon er dette slaveri. Opplysning og bevisstgjøring er blitt en NØDVENDIGHET Gitt bruken av UCC registreringer gjort i de øvre nivåene av "De Korporative regjeringene" korporasjoner og banker over hele verden, er Opplysning og Bevisstgjøring blitt en nødvendighet. Hvis dette som her opplyses og gis av informasjon om, medfører at noen skulle mene at dette medfører uriktighet, hvorpå dette medfører til tvist, feil eller på annen måte avvises, skal det lages og videre leveres en behørig bekreftet sverget ERKLÆRING og motsvar til den behørig verifiserte, svergede og registrerte OPPT ERKLÆRING av dokumentert fakta, punkt for punkt, med full spesifisering og spesifikasjon, med fullt ansvar og ansvarlig viten, under ed i henhold til lov du identifiserer og som er sann og nøyaktig, og dokumentene skal signeres med en våt blekksignatur. Til dags dato har ingen slike motsvar etter gjeldene prosedyre for hvordan dette skal gjøres, blitt registrert. Videre utviklingen kan du følge her: Radiosending via nettet: Eller se den Norske OPPT-IN- NORWAY FACEBOOKSIDEN her: https://www.facebook.com/pages/oppt-in-norway/ Her kan du finne Norske blogger om tema med mer, presentert av Roger Larsen: Alle personer er erklært frie for gjeld. (Se: Kunngjøring ERKLÆRINGEN OM ABSOLUTT SANNHET UCC # ) Den totale og endelige annulleringen av all gjeld ble innlevert og innregistrert av OPPT 18. mars Dette dokumentet avsluttet alle gjenværende kunstige menneskeskapte enheter og returnerte alle mennesker på denne planeten tilbake til sin absolutt frihet. I dette dokumentet er skaperen referert til som «den absolutt kilden» og alle skapninger referert til som «den absolutte kilde i legemliggjort tilstand inkludert alt hva det skapende individ er i sin suverene væren». Artikkel VI sier: "Jeg behørig verifiserer, med fullt ansvar og ansvarlig viten, via viten om denne erklæring og ordre, via min evige væren i full gjennomsiktighet og via handlinger fra ethvert skapende individ og alt ved dette skapende individ i sin evige essens, er blitt frigjort samt frie for gjeld. " Dette betyr at det er ingen gjeld. Du har ingen gjeld... Ingen har gjeld... for alt er gjort opp for. JOBBEN ER GJORT - SO it IS DONE UNREBUTTED All rights reserved Page 8 of 15

9 Vilkår og Betingelser referanse No: Vilkår & Betingelser Mottager: Avsender: Parter: Disse Vilkår og Betingelser henviser til navnene som her er definert som PARTER, som ovenfor her er gitt, som også inkluderer med ikke er begrenset til antall kollegaer som handler for eller på vegne av de nevnte parter. Anvendbarheten: Fordi og grunnet at alle korporative Banker, Korporative Regjeringer Staten (og alle dens underliggende enheter, etater avdelinger) behørig er blitt annullert, ugyldiggjort, nullet ut (ref: UCC Doc # kan søkes opp her: https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/ ), mottageren av dette høflighetsvarsel handler nå, som et selvstendig privat individ, under eget ansvar, under eget frie viljes valg, med det fulle ansvar som det innebærer. I mangel av og i fravær av juridiske gyldige kontrakter fra Stat, Regjeringer, Banker, og korporasjoner, samt den korporative regjering og korporative Stat sine lover, så er denne høflighetsvarsel som mottageren nå er tilbudt DET ENESTE kontraktinstrument som vil fullføre, fungere samt frembringe gyldig kontrakt mellom private individuelle personer. Mottager av denne høflighetsvarselen sitt ansvar: DET ER FULLT UT og i alle former mottageren av dette høflighetsvarsel sitt ansvar å fremme bevis for at en juridisk GYLDIG og lovlig kontrakt er inngått, opp imot en påstand om at dette eksisterer mellom partene. I tillegg skal det bevises at de kontrakter mottager av denne høflighetsvarselen hevder at avsender av denne høflighetsvarselen har inngått med mottager av denne høflighetsvarselen, har blitt opplyst om alle elementer av opplysninger som påviser at dette er en gyldig lovlig inngått akseptert kontrakt, som inkluderer, men ikke begrenset til, tilbud, aksept, sanne nødvendige og avhengige faktaopplysninger, med hensikt og til vurdering, og at alle disse elementer har vært bevisst, villig forsettlig fremlagt, fremvist for avsender av denne høflighetsvarselen. Med fravær av en lovlig gyldig bindende kontrakt, vil denne høflighetsvarselen på en god og rettmessig måte, i henhold til gjeldene gyldig lov, samt fremlagt Vilkår og Betingelser tilby mottager av denne høflighetsvarselen en kontrakt mellom partene, som ved aksept dermed vil danne en gyldig lovlig bindende kontrakt mellom partene. Det er mottager av denne høflighetsvarselen sitt fulle ansvar i uansett form å opplyse og råde hvilken som helst av sine kollegaer som handler på vegne av mottager av denne høflighetsvarselen, hva gjeldene Vilkår og Betingelser for hva som er akseptert i henhold til hva en gyldig lovlig kontrakt angår, samt hvordan disse Vilkår og Betingelser utløses. Se Oversiktsplan A for kontraktmessige forpliktelser som fremgår og som er knyttet til aksepten av disse vilkår. Hva for kriterier må oppfylles av mottageren av denne høflighetsvarselen: Gitt alvoret i saken er det bare disse kriterier som her er oppsummert, som holder for at mottager av denne høflighetsvarsel har oppfylt kriteriene som her er gitt, via høflighetsvarselet. Mottager av denne høflighetsvarsel MÅ: 1. Frembringe og videre levere en behørig bekreftet sverget ERKLÆRING og motbevise den behørig verifiserte, svergede og registrerte OPPT ERKLÆRING av dokumentert fakta, punkt for punkt, med full spesifisering og spesifikasjon, med fullt ansvar og ansvarlig viten, under ed, i henhold til lov du identifiserte og som er sann og nøyaktig, i henhold til gjeldende lov. Dokumentene skal signeres med en våt blekksignatur. 2. Fremlegge skriftlig dokumentasjon, underskrevet med våt blekksignatur, av mottager av denne høflighetsvarselen, om en annen part representerer mottager av denne høflighetsvarselen, på vegne av, dvs. at ansvaret opp imot gjeldene Vilkår og Betingelser for aksept av denne høflighetsvarsel er delegert videre. 3. Bruke ord som er definert og benyttet innenfor vanlige ordbøker MERK! Ingen korrespondanse eller dialog vil bli akseptert foretatt via telefon. All rights reserved Page 9 of 15

10 Dette kvalifiserer til at gyldig kontrakt ikke foreligger. Ingen bindene kontrakt anses inngått om ikke mottager av denne høflighetsvarsel via sine handlinger i uansett form, oppfyller fremlagte kriterier oppsummert i fremlagt Oversiktsplan. Ingen handling, Ingen kontrakt. Dette kvalifiserer til at gyldig kontrakt er inngått. Hvor en lovlig bindende kontrakt bevisst er inngått av mottager av denne høflighetsvarselen via handling fremskapt i uansett form, eller hvor noen av deres agenter, kollegaer, delegater eller andre som på vegne, etter fremlagte Vilkår og Betingelser, representerer mottageren av denne høflighetsvarselen som dermed videre handler eller fremskaper i uansett form, etter det som er oppsummert i Oversiktsplan A Handling betyr aksept. Vilkår som fremskaper samtykke av aksept: Ved aksept samtykker mottager av denne høflighetsvarselen følgende: 1 - En avtale som inkluderer alle vilkårene som er beskrevet. 2 - Uforbeholden aksept av betalingsformen og verdien gitt i oversiktsplan A. 3 - Mottager av denne høflighetsvarsel gir ugjenkallelig og ubetinget avkall på alle og enhver form for rettigheter, innvendinger, immunitet eller forsvar. Slik ser nettsiden ut som er basen hvor OPPT har lagret sine UCC (kopikvitteringer) av filene som er innregistrert. Dette er slik nettsiden ser ut, hvor du kan søke opp UCC innregistreringene All rights reserved Page 10 of 15

11 Oversiktsplan A Valuta: *Troy gram av 99.9% rent sølv. BETALING I SØLV ER VALGT FORDI alle tidligere selskap som utstedte valutaer er annullert og ugyldiggjort. Inkassosalær: Alle tillegg og ubetalte inkassosalærer kommer i tillegg, som en ekstrakostnad. Kostnad Forklaring *Mengde /Andel (i gram av sølv) 1 Krav som fremstilles i fravær av lovlig bindende kontrakt 2,000 oz 2 Håndhevelse eller forsøk på håndhevelse av og via hvilken som helst håndhevelsesinstrument, fra en nå annullert og ugyldig enhet 2,000 oz 3 Håndheve eller forsøk på håndhevelse av en dom fra en nå annullert, ugyldig domstol 5,000 oz 4 Å benytte en håndhevelsestjeneste (f.eks. inkassobyråer, namsmann, fylkesmann, Statens Innkrevingssentral) levert av en tredjepart som er uten en lovlig gyldig bindende kontrakt mellom partene. 10,000 oz 5 Brudd på personvernet, inkludert men ikke begrenset til hver eller enhver form, melding eller brev adressert til andre enn avsender av denne høflighetsvarselens sin adresse som i denne høflightsvarselen er oppgitt. 500* oz 6 Ulovlig fysisk eller ikke fysisk trussel, inkludert men ikke begrenset til, en trussel om rettsforfølgelse, alle former for trussel om begrensing, legemsbeskadigelse eller rettslige skritt. 4,000* oz 7 Ulovlig fysisk skade utøvd, inkludert men ikke begrenset til, å påføre avsenderen av denne høflighetsvarselen fysisk skade. 10,000* oz All rights reserved Page 11 of 15

12 8 Ulovlig handlinger i uansett form, som forårsaker skader på avsender av denne høflighetsvarselens sin eiendom(er), varer og annet gods, som må repareres, forårsaket av mottager av denne høflighetsvarselen og inkludert andre som måtte representere mottageren av denne høflighetsvarsel. 5,000* oz 9 Ulovlig ødeleggelser av avsenderen av denne høflighetsvarsel sin private eiendom(mer) eller varer og annet gods, inkludert men ikke begrenset til ubotelig skade. 10,000* oz 10 Ulovlig krav på eierskap og overtagelse av avsenderen av denne høflighetsvarselens private eiendom(mer), varer eller annet gods, inkludert men ikke begrenset til salg eller handling / salg på tvangsauksjon. 5,000* oz 11 Handling utført under uansett form mot andre, som ikke er part under disse Vilkår og Betingelser, i fravær av lovlig gyldig bindende kontrakt mellom partene, som videre fører til skade på, stressbelastninger, ødeleggelse, utmattelse, som inkluderer men ikke begrenset til avsenderen av denne høflighetsvarselens målbare energi. 1,000* oz 12 Alle og enhver telefonsamtaler, telefonhenvendelser gjort mot avsender av denne høflighetsvarselen, hvor ingen lovlig gyldig, gjeldene, bindende kontrakt foreligger. 1,000* oz 13 Overta, forgripe i uansett form, avsenderen av denne høflighetsvarsel sin(e) private eiendom(mer) varer eller annet gods, som sikkerhet for krav(ene) som hevdes, for utestående fordringer og krav(ene) som hevdes i fravær av en lovlig, gyldig, bindene gjeldende kontrakt mellom partene. 1,000* oz per Kalender dag 14 Dagsbøter (krav) som hevdes og samt utført mot avsenderen av denne høflighetsvarselen sin private eiendom(mer), varer eller annen form for gods, inkludert men ikke begrenset til registrering av LIEN (se forklaring av LIEN gitt tidligere i denne høflighetsvarselen) i fravær av en lovlig, gyldig, gjeldende, bindende kontrakt mellom partene. 500* oz per Kalender dag 15 Ulovlig arrestasjon eller annen form for forsøk på å begrense avsenderen av denne høflighetsvarselens frihet. Avgift / betaling pr. kalenderdag eller derav. 1,000 oz per Kalender dag 16 Betjene og operere alle og i uansett former, via alle mulige forsøk, påtvinge og opprettholde private finanssystemer, pengesystemer, finansverktøy, via innsamling, juridisk håndhevelsessystemer (f.eks.; Inkassobyråer, Namsmann, Statens Innkrevingssentral) herunder domstol, eller uansett annen form for juridiske forsøk på håndhevelse av hver en form for SLAVERY SYSTEMER ovenfor og mot THE ONE PEOPLE*. *The One People er definert i gjeldende lov UCC # ,000* oz per Kalender day Note: Uten en lovlig, bindende gjeldende kontrakt på plass, uansett avgift, gebyr, avgiftsbelagt faktura, på en trinnvis basis, inkludert men ikke begrenset til, å inneholde komponenter av krav som hevdes, vil således videre ses på og behandles som en egen hendelse og handling, hvorpå dette antall vil bestemme tilveksten av antall fakturaer som sendes ut fra avsenderen av denne høflighetsvarselen. All rights reserved Page 12 of 15

13 Forandringer av Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser kan bli endret uansett tidspunkt. Mottageren av denne høflighetsvarsel vil da få fremlagt, tilsendt, et tilbud om en ny kontrakt, som vil kansellere samt erstatte andre tidligere kontrakter, Vilkår og Betingelser som er fremlagt. All rights reserved Page 13 of 15

14 The One People s Public Trust (OPPT) ( The physical manifestation of the New Paradigm ) OPPT= All the people, the eternal essence of creation in all essence universes Unrebutted) The OPPT documents that were disclosed on December 25th have swept across the land like wildfire. It has become a grassroots movement taken on by hundreds of thousands of people across the world (soon to be millions) who all want the same thing; They want freedom from the old enslavement system and a choice to live their lives according to their own free will and to exercise their own free will choices. The current systems have failed and they are being held up only by artificial means and the last bit of energy that was already in the pipes before the foreclosure. The OPPT documents open the door to the possibility of allowing the people to free themselves from these failed systems and co-create a new system, according to the desires and free will choice of each acting in the highest good of all where we can all thrive. What is the One People s Public Trust? The One People s Public Trust itself consists of every person on the planet, the planet itself and the Creator. The One People s Trust trustees are a group of very skilled individuals including legal professionals who, in conjunction with a positive group inside the financial system, carried out extensive investigations into the massive fraud and theft taking place at the time. After exercising extreme prudence, the OPPT concluded that the corporations operating under the guise of the people's government and financial systems were committing treason against the people of this planet without the people's knowing, willing and intentional consent. Through a series of REGISTRATIONS of the BE'ing of the one people of this planet, the land, airs, seas and every creation thereof and therefrom, all unlawful and illegal claims of ownership and actions of management and control by the principals, agents and beneficiaries were lawfully and legally duly cancelled and foreclosed upon by their own free will choice not to remedy the damage they had caused. The final report from the investigation is to be found here INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH DORF-SWITZERLAND OPPT guards, protects and preserves all BE'ing, inclusive of gold and silver previously misused and abused by the banking system. The one people of this planet, and all BE'ings guarded, preserved and protected in Trust, individually and equally, are the only lawful and legal issuers of any legitimate REPRESENTATION of value, especially currency. The alleged main stream banking system no longer has asset backing. The trustees have returned and allocated a significant amount value to each human, a value that could pay the debt of the average person many, many times over. This is unnecessary of course. All debt has been eliminated by the very fact that the banks chose not to provide verified documentation that a loan had ever been made, as a matter of law, as a matter of fact, and as a matter of public policy, and the banks therefore chose by their free will choice to foreclose on themselves. Many significant changes have come about including that we now live in a world of unlimited responsibility and liability that may bother you, but when you have a huge asset to call upon in need, that fact is mitigated. At the same time, the trustees invoked a replacement system of governance called Creators Value Asset Centres or CVAC s. The CVAC system is the antithesis of the corrupt, externally controlled looting devices that were termed Governments. They are in fact, in commerce, in law, preserved by public policy, REGISTERED as wholly owned, with full title, value and rights, co-jointly and equally by each of the one people on this planet, expressly warranted to be entirely transparent entities that exist only to All rights reserved Page 14 of 15

15 serve the people of this planet by providing any systems of assistance the people of this planet deem necessary or desired, and these systems are prevented from impinging on any aspect of the free will of any human. The CVAC system is presented as a planet wide, completely interconnected network structure run only by bonded public servants who act with full responsibility and in full liability at all times. Every human on the planet is served by CVAC and its BRANCHES. Each former nation on the planet has one CVAC BRANCH reserved for it. This incredible paradigm shift is just beginning to unfold right now. Why is day to day life still feels the same? The old system is currently in denial and although there are negotiations going on continuously at the highest level, the news of the existence of the Trust is deliberately being kept out of the main stream media by the alleged corporate system to deceive the one people of this planet as it always has done. The impending implementation of funded CVACs will correct this situation. Yet this document is in front of you and YOU now know what is really happening. You are now part of the paradigm shift. This document is a lawful and legal challenge to approaches by individuals acting in ignorance of the new system or knowingly, willingly, and intentionally attempting to usurp, violate, invade, abrogate, subjugate, or insubordinate any BE'ing on this planet. It is also an invitation to participate transparently, with integrity, in the greatest period of change ever seen on this planet. In the months to come our world is going to change beyond recognition. Our true history will be revealed along with the truth of the system we have been living under. Much technology that has been withheld from us will be released including power production, health and transport. War, disease and pollution will be a thing of the past. Each of us needs to do our own research. Patience is required while we develop our own understanding of what is occurring and choose what we do with this information only as it resonates within each of us. There are many groups around the world that have formed to develop strategies on how best to use the OPPT filings to help free the people and many who are working to push the information out to the people as the CVAC system is prepared for rollout. Just Google One People s Public Trust, OPPT or go to Thank you. All rights reserved Page 15 of 15

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Microsoftkjennelsen - Amerikanske myndigheters tilgang til data Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Faktum Den 2. desember 2013 fremmet amerikanske myndigheter krav for domstolene i New York om

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Grønn festival Nesodden, Hellviktangen, Søndag 30. August 2015 Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk/hhb/uin

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen 5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen Lasse Meholm Chief Expert in Nordea Project manager for IT Strategy and Maturity Group IT / Infrastructure &Operation Hestene var

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Integritetsrisiko. Sikkerhetskonferansen 2009. 22. september 2009. Intro. Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com

Integritetsrisiko. Sikkerhetskonferansen 2009. 22. september 2009. Intro. Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com Integritetsrisiko Sikkerhetskonferansen 2009 22. september 2009 Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com Mads Blomfeldt + 479520652 mads.blomfeldt@no.pwc.com Intro Hvem har forventninger

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

BYOD. Kan man skille mellom jobb og privat?

BYOD. Kan man skille mellom jobb og privat? BYOD Kan man skille mellom jobb og privat? Bring Your Own Disaster Bring Your Own Everything Trender Landskapsbilde fra tog? Eller fra fly? TRENDER Alija 5 000 000 000 Mobiltelefoner Ved nyttår vil det

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

FRA: JEG ER som leverer til mottager dette dokument via; (sett ring rundt riktig alternativ): E-post - Fysisk fremmøte - Pr: Brevpost

FRA: JEG ER som leverer til mottager dette dokument via; (sett ring rundt riktig alternativ): E-post - Fysisk fremmøte - Pr: Brevpost FRA: JEG ER som leverer til mottager dette dokument via; (sett ring rundt riktig alternativ): E-post - Fysisk fremmøte - Pr: Brevpost som lyder det gamle (3D paradigmet) fødenavnet: med fødsels & personnr.

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv Oslo, 4.9.2014, Marius Volden Corporates run not only on numbers, they run on cultures.* *(Deal & Kennedy, Corporate cultures, 1982) 2 3 4 FUN Operasjonelt nivå

Detaljer

St.prp. nr. 81 (2007 2008)

St.prp. nr. 81 (2007 2008) St.prp. nr. 81 (2007 2008) Om samtykke til godkjenning av protokoller av 9. juli 2008 om Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten Tilråding fra Utenriksdepartementet av 26. september 2008, godkjent

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende

Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende Helge Skrivervik as helge@mymayday.com Dash Brukerforum 2015 Trondheim 15/10/15 Change - forandring Endring er ikke noe vi venter på, men noe

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013 ETISK REFLEKSJON Etikk i Tekna Temahefte 5 Etisk refleksjon Artikler fra Magasinet Tekna 2013 1 Forord Dette heftet inneholder artikler presentert i Magasinet Tekna i 2013. Tekna fikk i februar 2013 nye

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Forelesning 1 Joachim Thøgersen

Forelesning 1 Joachim Thøgersen Forelesning 1 Joachim Thøgersen I 1776 kom Adam Smith sitt hovedverk: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Vekst var et viktig tema hos flere av de klassiske økonomene på slutten

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer