Ås kommune. Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ås kommune. Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse"

Transkript

1 Ås kommune Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Ås kommune v/kommunalteknisk avdeling, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med oppgradering/rehabilitering av Borggården. Konkurransen er sendt til kunngjøring i DOFFIN den Konkurranseform og tilbudsbestemmelser Konkurransen gjennomføres i henhold til lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, samt de bestemmelser som framgår av dette konkurransegrunnlaget. Denne anskaffelsen følger prosedyre for åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. Anskaffelsesprosedyren tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud. Prosedyren tillater ikke forhandlinger. 3. Tilbudsbefaring Det vil bli avholdt befaring for tilbydere kl. 09:00. Fremmøte i kommunens servicetorg i Rådhuset, Skoleveien 1. Alle opplysninger som blir gitt av representantene fra byggherren vil bli protokollført. Referat supplert med bilder vil bli sendt til alle registrerte interessenter (tilbydere) umiddelbart etter befaringen, og vil være en del av anbudsunderlaget. 4. Oppdragets/prosjektets omfang og fremdrift Oppdraget gjelder oppgradering / rehabilitering av Borggården ved Ås Rådhus og skal utføres som en totalentreprise. Oppdragets funksjonskrav, omfang og fremdrift er ytterligere angitt i prosjektbeskrivelsen og vedlegg. Planlagt uke Aktivitet 38 ( ) Kunngjøring av konkurranse 39 ( ) Tilbudsbefaring 41 ( ) Tilbudsfrist 41 ( ) Tilbudsåpning 41 ( ) Tildeling 44 ( ) Kontraktsinngåelse 44 Oppstart av arbeidene 16 ( ) Overtakelse 18 ( ) Åpning av Borggården Det legges stor vekt på at anlegget skal bli ferdigstilt innen fristen, og det blir ilagt dagmulkt på 1 av kontraktssummen pr virkedag etter Tilgang til konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget lastes ned fra der det ligger som vedlegg til kunngjøringen for anskaffelsen. 6. Kontraktsbestemmelser For oppdraget gjelder Ås kommunes kontrakt som er basert på NS Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 7. FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr.138 Leverandøren har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten omfatter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr.138. Hvis det i løpet av kontraktsperioden 1

2 kommer frem at det, til tross for denne forsikring, har vært benyttet ulovlig barnearbeid, vil dette bli vurdert som vesentlig mislighold av kontrakten. 8. Lønns- og arbeidsvilkår Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jf. reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av Miljø Ås kommune er pålagt å ta miljøhensyn ved alle anskaffelser etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk. Vi stiller derfor store krav til oss selv og våre leverandører om å foreta miljøvennlige valg innen varer, tjenester og bygge og anleggsarbeid. Det forutsettes derfor at tilbyder beskriver / dokumenterer sin miljøprofil / - policy som en del av tilbudet. 10. Tilleggsopplysninger og kontraktperson Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig grunnlag for tilbudet, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos kontaktperson i Ås kommune. Spørsmål til konkurransen rettes til: Kontaktperson: Per Arne Skjæveland, E-post: 11. Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har Oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Rettelser, suppleringer eller endringer vil umiddelbart bli sendt samtlige som har mottatt/lastet ned konkurransegrunnlaget. Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en leverandør, blir meddelt alle som har mottatt/lastet ned konkurransegrunnlaget. 12. Kvalifikasjonskrav Leverandørene må dokumentere at de har de kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør for å kunne delta i konkurransen. Oppfyllelse av de obligatoriske kravene og de øvrige kvalifikasjonskravenene er minimumskrav for å kunne delta i konkurransen, og skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Kravene om skatteattest, merverdiavgiftattest og HMS-egenerklæring er obligatoriske og ufravikelige og følger direkte av forskrift om offentlige anskaffelser. Skatte- og avgiftsattester Det skal leveres to skatte- og avgiftsattester med tilbudet: - Attest utstedt av kemner/kommunekasserer der leverandøren har sitt hovedkontor (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift). - Attest fra skattekontoret for vedkommende område (merverdiavgift). Begge attestene skal være av typen RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet. Leverandører med forretningsadresse i andre EØS-land skal fremlegge tilsvarende attester. Manglende skatte- og avgiftsattester fører til avvisning av tilbudet. Attestene må ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra den dag attestene skal være oppdragsgiver i hende. Bestemmelsene om skatte- og avgiftsattester skal gjelde tilsvarende i alle underliggende leverandørforhold. Ved bruk av underentreprenører skal entreprenøren tilsvarende kreve skatteattest i alle underliggende entrepriseforhold som overstiger en verdi på kroner eksl. mva. HMS-egenerklæring Alle tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring ved tilbudet. Erklæringen skal være i samsvar med vedlagte skjema, se vedlegg 9. Manglende fremleggelse av HMSegenerklæring vil føre til avvisning av tilbudet. HMS-egenerklæring skal ikke være eldre enn 6 måneder. 2

3 Øvrige kvalifikasjonskrav Teknisk kvalifikasjonsnivå: Det skal dokumenteres at oppdragsgiver har kompetanse og ansvarsrett med egne evt innleide underleverandører til dette oppdraget. Det kreves godkjenning i tiltaksklasse 2. Oppdragsgiver vil vurdere om den fremlagte dokumentasjon tilfredsstiller økonomisk sikkerhet og fagmessig nivå og kapasitet til å kunne utføre oppdraget. Følgende kvalifikasjonskrav med tilhørende dokumentasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne: Krav Lovlig etablert foretak: Lovlig etablert Dokumentasjon - Det skal fremlegges firmaattest eventuelt tilsvarende attest som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert. Tekniske og faglige kvalifikasjoner: Leverandøren skal dokumentere å ha kompetanse, erfaring, kapasitet og gjennomføringsevne til å håndtere oppdraget. Leverandøren skal dokumentere å inneha tilfredsstillende kvalitetssystem - En presentasjon (kort beskrivelse) av tilbyder og partnere (underleverandører) som vil bli brukt i dette oppdraget. - En oversikt over leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall medarbeidere. Opplysninger om utdanning/ faglige kvalifikasjoner hos leverandøren og foretakets ledelse inkl. dokumentasjon på godkjenning i tiltaksklasse 2. - En liste over utførte oppdrag de siste 3 år, med informasjon om verdi, tidspunkt, samt navn på oppdragsgiver. Fra ovennevnte liste må minst to relevante referanser som kan kontaktes oppgis med navn, stilling, firma og telefon/e-post. - Attest for firmaets kvalitetssystem/styringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder, eksempelvis ISO 9001: Oppdragsgiver godtar også annen dokumentasjon som viser at leverandøren har likeverdige kvalitetssikringstiltak. - Dokumentasjon / beskrivelse av firmaets miljøpolicy Økonomiske / finansielle kvalifikasjoner: Økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten Prisskjema / beskrivelse: Tilbudspris Alternative løsninger - Kredittvurdering/-rating, ikke eldre enn 6 måneder, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Hele kredittvurderingsrapporten skal leveres og skal inneholde nøkkeltall for de tre siste regnskapsårene. Ratingen skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan godtgjøre sin økonomiske stilling i tråd med ovennevnte dokumentasjonskrav, vil oppdragsgiver vurdere annen egnet dokumentasjon. Eventuelle dommer eller uavklarte konfliktsaker fra siste 3 år skal opplyses om. Tilbudsskjema (vedlegg 10) skal fylles ut og signeres. I tillegg skal tilbyderen beskrive og skissere utførelse og tilbudte produkter og materialvalg. Leverandøren skal gi pris på det beskrevne, men det er anledning til å tilby alternative løsninger / produkter og utstyr. 3

4 13. Tildeling (kriterier for valg av tilbud) Tildelingen skjer på basis av følgende tildelingskriterier: Vekt Kriterier Dokumentasjon 40 % Pris - Utfylt tilbudsskjema 40 % Funksjon - Tilbyders beskrivelse og spesifikasjoner av sitt tilbud. Her vektlegges helhetsløsning, kvalitet, drift- og vedlikeholdsbehov samt levetid på det tilbudte utstyret 20% Kvalifikasjoner - Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner og Referanser Forbehold mot konkurransegrunnlaget vil kunne føre til at det blir gitt tillegg i tilbudssummen i oppdragsgivers tilbudsvurdering. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til at tilbudet anses ufullstendig og avvises. Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget, med mindre annet uttrykkelig fremgår av dette. Tilbud som inneholder forbehold av denne art vil kunne bli avvist. Avviste og forkastede tilbud returneres ikke. 14. Hva skal leveres Tilbudet skal være utformet på norsk og leveres i 2 eksemplarer, én på papir og en elektronisk. I tillegg bør det leveres en utgave av tilbudet hvor leverandøren har sladdet det som anses å være forretningshemmeligheter. Den elektroniske versjonen av tilbudet skal leveres på CD-rom eller tilsvarende i samme lukkede forsendelse som papirutgaven. E-post aksepteres ikke. Det presiseres at papirversjonen er originalutgaven av tilbudet og at den elektroniske versjonen er en kopi. Ved motstrid vil derfor papirversjonen gjelde foran den elektroniske kopien. Dokumentasjon skal vedlegges på følgende måte: Skilleark 1 Tilbudsbrev - Signert tilbudsbrev - Utfylt tilbudsskjema - Løsningsbeskrivelse - Produktspesifikasjon - Alternativpriser Skilleark 2 Firmainformasjon: - Leverandørens navn og adresse - Firmaets organisasjonsnummer (firmaattest) - HMS-egenerklæring - Skatteattest og merverdiavgiftsattest Skilleark 3 Kvalifikasjoner - Dokumentasjon på økonomiske/finansielle kvalifikasjoner - Dokumentasjon på tekniske og faglige kvalifikasjoner Skilleark 4 Annet - Supplerende dokumentasjon. Skilleark 5 - Elektronisk kopi på CD, minnepinne eller tilsvarende. 4

5 15. Innleveringssted Tilbudet skal være levert til: Ås kommune Servicetorget Skoleveien 1, 1430 Ås Åpningstider: kl Tilbudet skal leveres i nøytral, lukket forsendelse, merket Tilbud: Borggården Oppgradering/Rehabilitering. 16. Tilbudsfrist Tilbudet skal være mottatt på innleveringsstedet innen mandag, 08. oktober 2012 kl. 12:00. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 17. Vedståelsesfrist Leverandøren er bundet av tilbudet til kl , 90 dager etter tilbudsfristens utløp. 18. Avlysning av konkurransen Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 19. Tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted i Skoleveien 1 den kl. 13:00. Det er ikke anledning til å delta ved tilbudsåpning. 20. Offentlighet Tilbudene er unntatt offentlighet frem til leverandør er valgt, jf. offentleglova 23 tredje ledd. Etter dette reguleres innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll av forskrift om offentlige anskaffelser 3-5 og 3-6. Oppdragsgivers og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår. Leverandørene bes informere oppdragsgiver om eventuelle opplysninger i tilbudet som etter deres mening bør unntas offentlig innsyn av ovennevnte årsak. Vedlegg: Prosjektbeskrivelse med vedlegg 5

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse. - parallelle rammeavtaler for prosjektledertjenester. Oppgradering av offentlige tilfluktsrom

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse. - parallelle rammeavtaler for prosjektledertjenester. Oppgradering av offentlige tilfluktsrom Tilbudsinnbydelse - parallelle rammeavtaler for prosjektledertjenester Åpen anbudskonkurranse Oppgradering av offentlige tilfluktsrom 12/804-11.05.2012 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - kontroll av automatiske sprinkleranlegg 12/

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - kontroll av automatiske sprinkleranlegg 12/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - kontroll av automatiske sprinkleranlegg 12/189-20.01.2012 100508 2.1 100508-2.1 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av SHA og KS rådgivning 13/

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av SHA og KS rådgivning 13/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av SHA og KS rådgivning 13/1088 10.12.2013 100508 2.5 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo kommune

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utbedring av lutskader/bytte av kjølsvin samt totalservice/bytte av motor på SS Dyrafjeld

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utbedring av lutskader/bytte av kjølsvin samt totalservice/bytte av motor på SS Dyrafjeld Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utbedring av lutskader/bytte av kjølsvin samt totalservice/bytte av motor på SS Dyrafjeld 14/915-05.03.2015 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale for service, vedlikehold og levering av ventilasjonsanlegg

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale for service, vedlikehold og levering av ventilasjonsanlegg Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale for service, vedlikehold og levering av ventilasjonsanlegg 100508 2.3 12/5677 07.11.2012 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Prosjektledertjenester

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Prosjektledertjenester Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Prosjektledertjenester 15/646-20.04.2016 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo

Detaljer

Tilbudsinnbydelse 12/

Tilbudsinnbydelse 12/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for årlig sikkerhets- og tilstandsvurdering, service og vedlikehold, og innkjøp med montering av nytt idrettsutstyr og heve-/skyvevegger

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse- innleie av økonomikonsulent

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse- innleie av økonomikonsulent Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse- innleie av økonomikonsulent 03.09.2008 (08/543) Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo kommune v/undervisningsbygg Oslo KF, heretter kalt

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av varmepumpe- og bakkesolfangeranlegg på Ljan skole /

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av varmepumpe- og bakkesolfangeranlegg på Ljan skole / Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av varmepumpe- og bakkesolfangeranlegg på Ljan skole 11/1360 11.04.2011 100508 2.0 100508-2.0 Varmepumpeanlegg Ljan skole Tilbudsinnbydelse, åpen

Detaljer

Jevnaker kommune Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler Håndverkstjenester

Jevnaker kommune Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler Håndverkstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler Håndverkstjenester Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av 09/2453 - xx.xx2009 100508-1.5 Rammeavtaler håndtverkstjenester Tilbudsinnbydelse,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse

Tilbudsinnbydelse Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse -om utførelse av riving og miljøsanering på deler av Sogn VGS, i forbindelse med etablering av midlertidig lokaler for Blindern videregående Skole. 100508-2.0 Prosjekt:

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rustad skole - Ventilasjon 12/

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rustad skole - Ventilasjon 12/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rustad skole - Ventilasjon 12/1879 07.11.2012 100508 2.3 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo kommune v/undervisningsbygg

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for bygging av Grefsen fleridrettshall ved Kapellveien 82

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for bygging av Grefsen fleridrettshall ved Kapellveien 82 Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for bygging av Grefsen fleridrettshall ved Kapellveien 82 12/4720-26.06.2013 Prosjekt: Kapellveien 82 - Grefsen fleridrettshall>

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utomhusanlegg på Korsvoll skole 12/

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utomhusanlegg på Korsvoll skole 12/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utomhusanlegg på Korsvoll skole 12/652 16.02.2012 100508-2.1 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo kommune v/undervisningsbygg

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flyttetjenester mellom skoler

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flyttetjenester mellom skoler Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flyttetjenester mellom skoler 2015 100508 3.0 14/875-20.01.2015 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utomhusanlegg på Grünerløkka skole, Ila skole, Haugen skole, Bryn skole og Lambertseter skole 15/98 22.01.2015 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Kvalifikasjonssgrunnlag

Kvalifikasjonssgrunnlag Kvalifikasjonssgrunnlag Begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av Totalentreprenør i forbindelse med riving, ombygging og rehabilitering i Osterhaugsgt. 22. 09/xxx - xx.xx2009 100508-1.5 Prekvalifisering

Detaljer

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Generalentreprenør for etablering av balansert ventilasjon i deler av bygg G ved Hellerud videregående skole 13/644-15.08.2013 Tilbudsinnbydelse,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utomhusanlegg på Vestli grendeskole, Lofsrud skole, Årvoll skole, Østensjø skole og Haukåsen skole 12/2092 31.10.2012 Tilbudsinnbydelse, åpen

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rosenholm skole nytt administrasjonsbygg

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rosenholm skole nytt administrasjonsbygg Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rosenholm skole nytt administrasjonsbygg 14/449-11554901-2015 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale- benchmarking av byggeprosjekter og FDV

Åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale- benchmarking av byggeprosjekter og FDV Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale- benchmarking av byggeprosjekter og FDV 22.april 2008 Tilbudsinnbydelse, Åpen anbudskonkurranse 1 Innbydelse Oslo kommune v/undervisningsbygg Oslo KF, heretter kalt Oppdragsgiver,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør for detaljprosjektering og rehabilitering av Møllergata skole

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør for detaljprosjektering og rehabilitering av Møllergata skole Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør for detaljprosjektering og rehabilitering av Møllergata skole 12/6489-12.10.2012 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for arkitekttjenester og prosjekteringsytelser med prosjekteringsgruppeledelse og tilgrensende oppgaver i små byggeprosjekter i Undervisningsbygg

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av generalentreprenør for oppgradering av ventilasjonsanlegg på Haugen skole

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av generalentreprenør for oppgradering av ventilasjonsanlegg på Haugen skole Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av generalentreprenør for oppgradering av ventilasjonsanlegg på Haugen skole 13/323-13.03.2013 Prosjekt: 11351020 Haugen skole - Kapsitetsutvidelse

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag

Kvalifikasjonsgrunnlag Kvalifikasjonsgrunnlag Oversiktsbilde etter utbygging Begrenset anbudskonkurranse - Prekvalifisering Anskaffelse av totalentreprenør Tonsenhagen skole, utvidelse fra 2 til 3 klasserekker 12/107-24.01.2012

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag

Kvalifikasjonsgrunnlag Kvalifikasjonsgrunnlag Begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av samspillsentreprenør for prosjektering og nybygging av Vollebekkveien skole 1-10 13/220-18.02.2013 100445 3.1 Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse

Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Totalentreprise i prosjekt 11350011 Stovner videregående skole Nytt ventilasjonsanlegg og diverse bygningsmessige arbeider 13/415-17.02.2014

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Nytt prosjektøkonomistyringssystem - PØS 10/

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Nytt prosjektøkonomistyringssystem - PØS 10/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Nytt prosjektøkonomistyringssystem - PØS 10/1809-21.11.2011 100508-2.0 Innhold 1. Innbydelse... 3 1.1 Orientering om oppdragsgiver... 3 2. Konkurranseform

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Taktekker Og Blikkenslager 09/

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Taktekker Og Blikkenslager 09/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Taktekker Og Blikkenslager 09/1787-03.07.2009 100508-1.5 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Prosjekt: Rammeavtale

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av Energioppfølgingssystem (EOS)

Tilbudsinnbydelse. Åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av Energioppfølgingssystem (EOS) Tilbudsinnbydelse Åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av Energioppfølgingssystem (EOS) 16/572 09.01.2016 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen tilbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo kommune

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flyttetjenester mellom skoler /

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flyttetjenester mellom skoler / Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flyttetjenester mellom skoler 2017 17/43-12.01.2017 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo kommune

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vågan kommune. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av. møbler

Konkurransegrunnlag. Vågan kommune. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av. møbler Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av møbler Vågan kommune Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Vågan eiendom KF, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr på vegne

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Bane NOR SF Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole læ KONKURRANSE- GRUNNLAG Tjenestekonsesjon Kantinedrift Bjørnholt skole INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV 135/2010 - OPPGRADERING AV GRÅVANN OG SVARTVANNSANNLEGG I MARIDALEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Ventilasjonsentreprise for utvidelse av kantinekjøkken

Ventilasjonsentreprise for utvidelse av kantinekjøkken Oslo kommune Rådhusets forvaltningstjeneste KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Ventilasjonsentreprise for utvidelse av kantinekjøkken 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE

ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Konkurransegrunnlag Del 1 KONKURRANSEBESTEMMELSER ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Kviltorp gamle skole Miljøsanering og riving 00 11.04.2014 Tilbudsgrunnlag TMR HR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontr.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Konkurransebeskrivelse

Konkurransebeskrivelse Konkurransebeskrivelse Del I av konkurransegrunnlaget Hasle skole Rehabilitering og nybygg 06.02.2017 Et skolebygg å være stolt av! Innholdsfortegnelse 1 INNBYDELSEN... 3 1.1 KORT OM ANSKAFFELSEN... 3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs.

KONKURRANSE- GRUNNLAG. KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs. KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs 01-Hersleb-2014 Journalnr. 218-14 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Utdanningsetaten,

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLIN G FOR KJØP AV SPØRREUNDERSØKELSE I FORBINDELSE MED SLUTTEVALUERING AV GRORUDDALSSATSINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET..... 3 1.1 Oppdragsgiver.....

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Ferdigstillelse av uteområde Enebakkveien 71 Saksnummer: 14/01027 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Analyse og rapportering av muggsopp, fukt, råte, mv. 15/431-21.10.

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Analyse og rapportering av muggsopp, fukt, råte, mv. 15/431-21.10. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Analyse og rapportering av muggsopp, fukt, råte, mv. 15/431-21.10.2015 100508 3.3 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Konsulentbistand til byutvikling i Stovner sentrum (parallelloppdrag) 1 OPPDRAGET 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver. Oslo kommune Plan- og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV inertluftsystem for brannsikring av Oslo kommunes byarkiv INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV GENERELT VEDLIKEHOLD AV GRESSHOLMEN KRO INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...3 1.3

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Undervisning i biologisk mangfold for Utdanningsetaten i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

entreprise Prosjekt Dalsveien - Omlegging av hovedledninger

entreprise Prosjekt Dalsveien - Omlegging av hovedledninger KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV entreprise Prosjekt 10900904 Dalsveien - Omlegging av hovedledninger Anskaffelse 145/2014 Prosjektnummer: 10900904 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Anskaffelse 174/2012. REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig)

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Anskaffelse 174/2012. REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig) KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Anskaffelse 174/2012 REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3

Detaljer

Tilbudsinnbydelse KONKURRANSEGRUNNLAGET DEL III

Tilbudsinnbydelse KONKURRANSEGRUNNLAGET DEL III KONKURRANSEGRUNNLAGET DEL III Innkjøp av renholdstjenester for Eidsvoll 1814 for den eksis. bygningsmassen, med til sammen 5 selvstendige bygninger. Tilbudsinnbydelse HR Prosjekt AS, Dronning Eufemiasgate

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MEGLERTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Vektertjenester ved Oslo kemnerkontor INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

RÅDHUS 1B FASADEREHABILITERING. Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG

RÅDHUS 1B FASADEREHABILITERING. Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG Del I A: ORIENTERING For tilbud 1.0.15 KAS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Harstad kommune,

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer