Innholdsfortegnelse. Viktig styremøte i UNESCO Samarbeid mellom Universitetet i Bergen og UNESCO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Viktig styremøte i UNESCO Samarbeid mellom Universitetet i Bergen og UNESCO"

Transkript

1 Nyhetsbrev Nr 14/18. september 2012 Redaktør Dorte Janin, Norsk formannskap for Ministerrådsmøtet (MCM) i 2013 Av Synne Bjørnrå, På møte i OECDs Råd 13. september ble det bestemt at Norge skal ha formannskapet for Ministerrådsmøtet (MCM) i Formannskapet innebærer at Norge vil ha en unik mulighet til å prege både dagsorden for og avviklingen av MCM. Finansminister Sigbjørn Johnsen og utenriksminister Jonas Gahr Støre har bekreftet at de vil delta på og lede store deler av møtet, som i 2013 arrangeres mai i OECDs hovedkvarter i Paris. Formannskapet medfører også et visst ansvar for OECD Forum, som holdes mai. Det utpekes normalt to viseformenn for MCM; spørsmålet om hvem dette blir i 2013 vil trolig bli bestemt på rådsmøtet 9. oktober. Norge har tidligere innehatt formannskapet for OECDs Ministerrådsmøte to ganger først i 1963 under utenriksminister Halvard Lange, og sist i 1992 under handelsminister Bjørn Tore Godal og finansminister Sigbjørn Johnsen. Sigbjørn Johnsen blir den første minister i OECDs historie som leder MCM for annen gang. Innholdsfortegnelse s. 2 Viktig styremøte i UNESCO Samarbeid mellom Universitetet i Bergen og UNESCO s. 3 OECD med nye vurderinger av utviklingen i G7-landene s. 4 IEA-direktøren på oljemesse i Stavanger s. 5 Education at a Glance 2012 s. 7 Hvor bor de fattige? Viktige debatter i DAC Is there really such a thing as a «second chance» in education? Pisa in focus 19 s. 8 Meeting Global Challenges through Better Governance s. 9 Noe sterkere BNP-vekst i G20 i første kvartal Side 1

2 Nytt fra UNESCO Viktig styremøte i UNESCO Av Dankert Vedeler, Fra oktober foregår UNESCOs Eksekutivråd, men allerede nå drøftes de viktigste sakene i en undergruppe under Rådet. Her deltar Norge på lik linje med andre land. Dette møtet vil bli en prøvestein på UNESCOs evne til å reformere seg i forhold til en sterkere fokusering og prioritering av virksomheten. Hovedlinjene i Strategisk plan for perioden og Arbeidsprogram for skal førstegang drøftes. Fra vår region er utkastet fra generaldirektøren generelt positivt mottatt, men det er hevet kritiske røster mot mulig nedtoning av presse- og ytringsfrihet i programforslaget. Den Strategiske planen og Arbeidsprogrammet vil først bli vedtatt på generalkonferansen i oktober/november Oppfølging av den eksterne evalueringen, håndtering av UNESCOs økonomiske situasjonen og forsterket innsats på området Utdanning for alle er andre viktige saker som står på styrets dagsorden. Norge er som kjent ikke med i styre, men vil arbeide i kulissene for å få gjennomslag for våre synspunkter. Samarbeid mellom Universitetet i Bergen og UNESCO Av praktikant Amalie Bjørnåvold, UNESCO har forespurt Universitetet i Bergen (UiB) om et samarbeid for å sikre framtiden til International Social Science Journal (ISSJ). UNESCO ønsker å etablere et strategisk samarbeid med en egnet partner-institusjon og i denne forbindelsen flytte redaksjonen. UiB sier seg villig til å opprette en redaksjon for ISSJ i Bergen og forplikter seg til å bevilge nødvendige ressurser til prosjektet. I uformelle diskusjoner med John Crowley i UNESCO er en mulig frist for overflytting satt til januar 2013, men UiB ønsker nå å delta i formelle diskusjoner med UNESCO. Side 2

3 Nytt fra OECD OECD med nye vurderinger av utviklingen i G7-landene Av Erik Storm, På en pressekonferanse 6. september la visegeneralsekretær og sjeføkonom Pier Carlo Padoan fram OECDs oppdaterte vurderinger av G7-landenes økonomi. OECD legger fram slike Interim Assessments mellom utgivelsene av hvert Economic Oulook (EO) som kommer i mai og november. Disse analysene er i stor grad basert på publisert korttidsstatistikk og OECDsekretariatets modellapparat og sekretariatets egne vurderinger, mens EO også baserer seg på landenes egne anslag. Det er kun G7-landene som omtales i disse Interim Assessments. Hovedbildet som tegnes er at utviklingen er enda svakere enn lagt til grunn i mai, og at usikkerheten rundt anslagene fortsatt er stor. Økt usikkerhet rundt anslagene er bl.a. knyttet til at tiltakende uro blant konsumenter og bedrifter holder etterspørselen nede. Dette ser nå ut til å også gi svakere utvikling i noen av de økonomiene som så langt har hatt vekst, bl.a. i Tyskland. Mens man i EO91 i mai la til grunn at omslaget i verdensøkonomien skulle komme i slutten av 2012 tror sekretariatet nå at bunnen først vil være nådd et stykke ut i For alle de fire største økonomiene i Europa, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia anslår nå OECD at BNP reduseres i 2. halvår Ledigheten i euroområdet vokser kraftig og selv om flere land har gjennomført tiltak for å redusere statsgjeld og bedre konkurranseevne er det fortsatt svært mye som gjenstår. Når det gjelder anslagene for enkeltlandene er de nedjustert til dels betydelig for de tre største eurolandene og Storbritannia, mens anslagene for Japan, USA og Canada er mindre endret. For Tyskland er anslaget for BNP-veksten for 2012 nedjustert fra 1,2 pst. i EO91 til 0,8 pst. OECD venter negativ vekst i Tyskland i både tredje og fjerde kvartal. BNP-veksten i Frankrike er ventet å falle i 3. kvartal, og for 2012 er vekstanslaget nedjustert med 0,5 prosentpoeng til 0,1 pst. Også vekstanslaget for Italia er nedjustert med 0,5 prosentpoeng sammenliknet med anslagene fra mai. For Storbritannia er nedjusteringen på hele 1,2 prosentpoeng, men OECD peker på at det er faktorer som ikke er tatt hensyn til i anslaget som kan trekke veksten opp. Selv om OECD ikke gir vekstanslag for Kina, peker sekretariatet på at den svake utviklingen i Europa har bidratt til en kraftig nedgang i eksporten fra Kina til Europa og at de svake utsiktene vil innebære negative impulser for veksten i kinesisk økonomi også Side 3

4 framover. Den største risikofaktoren for en enda svakere utvikling i verdensøkonomien er knyttet til hva som skjer i euroområdet. OECD skriver at det er et stort behov for ytterligere tiltak for å øke tilliten til eurosamarbeidet. Det er nødvendig å få til både en felles bankovervåking, felles innskuddsgaranti, ordning for rekapitalisering av banksektoren og tiltak som kan redusere rentene på statsgjelden i de mest utsatte eurolandene. Av andre risikoområder peker OECD på høye at oljepriser og en ev. kraftig innstramming i USA fra primo 2013 kan bidra til å svekke vekstutsiktene ytterligere. Utviklingen i arbeidsmarkedet har vært svært forskjellig i områdene som dekkes av analysene i Interim Assessment. Mens sysselsettingen har økt i USA og Japan har den falt i euroområdet samlet sett, og til dels betydelig i en del euroland. Ledigheten i euroområdet har økt kraftig de siste kvartalene, og sterkere enn hva man skulle vente ut i fra BNP-utviklingen. Med fortsatt meget svak utvikling er det grunn til å tro at ledigheten vil økte ytterligere framover. Det er derfor viktig å gjennomføre reformer både i arbeidsmarkedet og i produktmarkedene som kan bidra til økt sysselsetting. For å redusere de store ubalansene i økonomiene både mht. offentlig gjeld og svak konkurranseevne er det behov for reformer både i kreditor- og debitorlandene. I flere av eurolandene har lønnskostnadene falt, men det er fortsatt en betydelig vei å gå. I noen land, som Italia og Frankrike, er det lite som tyder på en justering av det alt for høye kostnadsnivået. Behovet for innstramminger i offentlige budsjetter i flere av eurolandene har økt som følge av høye renter og svak vekst. OECD peker på at de politiske og sosiale utfordringene med å rebalansere økonomiene ville vært lettere dersom de underliggende vekstutsiktene hadde vært bedre. De tiltakene som eurolandene ble enige om i «Compact for Growth and Jobs» i juni vil kun i beskjeden grad bidra til sterkere vekst ifølge OECD, og behovet for ytterligere strukturtiltak både på EU-nivå og i de enkelte landene er fortsatt stort. Under pressekonferansen la Padoan vekt på at det er behov for kraftige tiltak, både fra institusjonene i euroområdet og fra medlemslandene, for å bryte opp i de negative mekanismene som bidrar til å holde økonomiene nede på kort sikt. Samtidig er det viktig at arbeidet med å rette opp ubalansene som har bygget seg opp over flere år fortsetter, og dette vil både ta tid og være tungt for mange land. En høyere pris- og kostnadsvekst i overskuddslandene kan bidra til å gjøre omstillingene noe lettere, men de viktigste endringene må skje gjennom strukturelle endringer i landenes økonomier som kan bidra til økt vekst. IEA-direktøren på oljemessen i Stavanger Av Bjørg Bogstrand, I slutten av august samlet Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger mange av toppene innenfor olje- og gassektoren, men også innenfor energisektoren generelt. IEAs direktør, Maria van der Hoeven, deltok på ONS Summit på mandagen 27. august 2012, som var et høynivå forum for å diskutere energirelaterte geopolitiske spørsmål. Både ministre fra vestlige land og fremvoksende økonomier, forskningsdirektører og industritopper var blant deltakerne, herunder utenriksminister Støre og olje- og energiminister Borten Moe. Maria van der Hoeven holdt et forberedt innlegg om MENA. Arktis og BRICS var også temaer for forumet. IEA-direktøren deltok også i en debatt under åpningsseremonien av selve ONS på tirsdagen, med kong Harald til stede, om årets hovedtema «Confronting Energy Paradoxes». Hennes besøk ble avsluttet på den såkalte fornybarpaviljongen på ONS på onsdagen, hvor hun presenterte IEA-rapporten «Energy Technology Perspectives 2012». Rapporten gir en oversikt på hvordan samfunnet må innrette seg på vei til 2050 for å unngå en gjennomsnittlig global temperaturøkning på over to grader. Olje- og energiminister Borten Moe holdt et innlegg med kommentarer til rapportens anbefalinger og konklusjoner, etterfulgt av en debatt moderert av Aslak Bonde. Side 4

5 Education at a Glance 2012 Av Petter Skarheim, Education at a Glance (EaG) er den ledende internasjonale statistikk- og indikatorrapporten på utdanningsområdet. Rapporten, som er den mest solgte og høyest rangerte av alle OECDs publikasjoner, kommer ut årlig og analyserer utdanningssystemene i de 34 OECD-landene. I tillegg dekker den nå også Argentina, Brasil, Kina, India, Indonesia, Russland, Saudi Arabia og Sør Afrika. EaG gjør det mulig å sammenligne Norge med andre land når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltakelse i utdanning, resultater av utdanning osv. Den inneholder et fast indikatorsett hvert år, men også noen indikatorer som publiseres kun en enkelt gang. Årets utgave er den 21. i rekken og inneholder nye indikatorer på barnehageområdet, indikatorer som viser ulikheter og hvordan foreldrenes utdanning påvirker barnas utdanningsnivå samt indikatorer som viser hvilke faktorer som påvirker innvandrere i skolesystemene. OECDs generalsekretær sitt hovedbudskap ved årets lansering var at landene bør prioritere å støtte de svakeste elevgruppene for å sikre lik tilgang til utdanning. Dette gjøres best ved å investere i barnehager, sikre høy kvalitet tidlig i skoleløpet, ha alle typer elever i samme skole og ikke gjøre høyere utdanning for kostbar. Nøkkelen er å bekjempe ulikheter tidlig i skolekarrierene. Det er mye vanskelig å kompensere for dårlig utdanning senere. Når det gjelder norsk utdanning, er veldig mye bra, men hovedutfordringer trer likevel tydelig frem i det omfattende tallmateriale. Den relativt lave gjennomføringen i videregående opplæring og lav sosial mobilitet i utdanningssystemet må det jobbes mye med i årene fremover. Her er noen funn for Norge fra 2012-utgaven: Norge har en meget høy sysselsettingsrate på (andelen åringene som er i arbeid) på 81.1 pst. Dette er helt på topp i OECD) Norge har OECDs tredje høyeste ressursnivå i utdanningssektoren, målt som årlig utgift per elev eller student korrigert for ulik kjøpekraft i landene i Det er ingen OECD-land som bruker mer offentlige midler på utdanning enn Norge. Utdanningsnivået i Norge ligger over gjennomsnittet i OECD, men ikke helt i toppen. Deltakelsen i formell utdanning i Norge er høy for barn og ungdom, men lavere enn i land vi pleier å sammenligne oss med for befolkningen over 20 år. Når det gjelder ikke-formell opplæring (kurs osv.) er voksne i Norge blant de mest aktive i OECD. Mens andelen med høyere utdanning i befolkningen har økt med 2,8 prosent årlig i Norge siden år 2000, har tilsvarende økning i OECD som helhet vært 3,7 prosent årlig. Norge kommer relativt dårlig ut på målene for gjennomføring i videregående opplæring. I gjennomsnitt for landene som har levert data, fullfører 70 prosent av elevene på normert tid. Norge ligger på delt 21. plass av 25 land med 57 prosent. Høyest gjennomføring på normert tid finner vi i Korea og Japan. OECD publiserer også gjennomføringsraten to år etter normert tid, og den øker til gjennomsnittlig 85 prosent i OECD, mens Norge ligger på 72 prosent. Norge skiller seg også ut med svært lav gjennomføring for elever med foreldre med lav utdanning. Samtidig er Norge ett av to land der andregenerasjons innvandrere har vesentlig høyere gjennomføring enn førstegenerasjons innvandrere (og ca. på nivå med ikke-innvandrere). På tross av svak gjennomføring i videregående opplæring i Norge, er tallet på ungdommer og voksne som hvert år Side 5

6 oppnår studiekompetanse eller fagbrev, relativt høyt sammenlignet med andre OECD-land (sett i forhold til befolkningsstørrelsen). Det skyldes gode muligheter til å vende tilbake og fullføre opplæringen som voksne, eventuelt gjennom praksiskandidatordningen. Norge ligger derfor over OECD-snittet for andelen voksne som har oppnådd en videregående utdanning. Jenter har klart høyere karriereambisjoner enn gutter. Norge har høy deltakelse i barnehager, og en større andel private barnehageplasser enn OECD-landene i gjennomsnitt. I de fleste OECD-landene er innvandrerelever (uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå) overrepresentert i såkalte vanskeligstilte skoler (skoler med høy konsentrasjon av elever med mødre med lav utdanning). Dette er imidlertid ikke tilfellet i Norge, noe som tyder på at det er mindre segregering her enn i mange andre land. Samtidig er den negative effekten av å gå på en vanskeligstilt skole mindre for innvandrere i Norge enn i OECD i snitt. Når man ser på alle elever (uavhengig av innvandrerbakgrunn) er det i et flertall av OECD-landene en sterkere negativ effekt av å gå på en vanskeligstilt skole enn av å ha en lavt utdannet mor. Skoleeffekten er altså større enn familebakgrunnseffekten. Dette er ikke tilfellet i Norge. Mens OECD-landene i snitt har en differanse på 77 poeng, er forskjellen i Norge bare på 13 poeng. Også i de andre nordiske landene er skoleforskjellene mindre enn OECD-snittet. Effekten av sosial bakgrunn (målt som forskjellen i PISA leseskår mellom elever med mødre med høyere utdanning og elever med mødre uten videregående opplæring) er større, med en differanse på 51 prosentpoeng i Norge. Dette er fremdeles lavere enn OECD-snittet (67 prosentpoeng), men her er det flere land som har lavere forskjeller enn Norge. 76 prosent av unge voksne i Norge vil sannsynligvis i løpet av livet starte på et høyere utdanningsprogram. Dette er like under OECD-snittet (79 prosent). Når det gjelder valg av fagfelt, skiller Norge seg fra OECD-gjennomsnittet ved at flere av de nye studentene i Norge tar helsefag, og at langt færre tar ingeniørfag. Kandidatproduksjonen i høyere utdanning i Norge ligger under gjennomsnittet for OECD-landene. Den har holdt seg relativt stabil de siste årene. Norge har relativt lav stigende sosial mobilitet i høyere utdanning. Det vil si at sjansen for at en ung person med foreldre med lav utdanning skal gå inn i høyere utdanning er relativt lav, sammenliknet med situasjonen i mange andre land. Alle de andre nordiske landene har høyere stigende mobilitet enn oss. Det er spesielt menn som påvirkes på denne måten av sine foreldres utdanningsnivå. I alle land er de med høyt utdannede foreldre overrepresentert i høyere utdanning. Dette gjelder også i Norge, men her er denne overrepresentasjonen svakere enn i de fleste land. Her er det altså relativt mange med høyt utdannede foreldre som ikke selv tar høyere utdanning. I Norge er arbeidskraft på alle utdanningsnivåer betydelig dyrere enn OECD-gjennomsnittet. Det gjelder særlig for ufaglært arbeidskraft (grunnskoleutdanning) hvor kostnadene i Norge er helt på topp i OECD. Kostnadene for arbeidskraft som har videregående opplæring i Norge er på andre plass i OECD (bak Luxembourg), mens de er de er femte dyrest for høyt utdannet arbeidskraft. I Norge har vi relativt små lønnsforskjeller og det medfører at vi har mindre spredning enn de aller fleste andre land mellom inntekten for de med minst utdanning og inntekten for de med mest utdanning. Det innebærer at det er relativt lite rent økonomisk å vinne for en person å ta høyere utdanning. Avkastningsbildet til utdanning for personer er relativt atypisk i Norge, ved at individet har høyere avkastning av videregående skole enn av høyere utdanning. Begynnerlønnen for lærere er høyere i Norge enn for OECD-snittet, mens topplønnen er lavere. Sammenlignet med andre sysselsatte med høyere utdanning, kommer norske lærere relativt dårlig ut. I Norge tjener en lærer på barne- og ungdomstrinnet 66 prosent av gjennomsnittslønna for andre høyt utdannede. Dette er lavere enn OECD-snittet. Lærerne i Norge bruker færre timer på undervisning enn sine OECD-kolleger, og Norge er blant de andene med færrest lovfestede undervisningstimer i grunnopplæringen. Side 6

7 Av Anne Strand, Hvor bor de fattige? Viktige debatter i DAC DAC har iverksatt en serie debatter om utviklingsfaglige tema. Når The Economist tar opp de samme temaene, viser det at DAC er i forkant av den internasjonale dagsorden. Som mange vil ha sett brakte The Economist 1. september en artikkel om fattigdommens geografi. Artikkelen var basert på arbeid utført av britiske Andy Sumner. Den samme Sumner presenterte i juni sine ferske funn og konklusjoner for DAC. En av Sumners hovedkonklusjoner er at de aller fleste som lever på mindre enn to dollar om dagen bor i mellominntektsland, ikke lavinntektsland. Funnene reflekter det faktum at økonomisk vekst har løftet mange utviklingsland opp i gruppen mellominntektsgruppen. Samtidig har deler av befolkningen blitt sittende igjen i fattigdom. Siden noen av de landene dette gjelder er giganter som Kina og India, er de fattige mange i antall. Sumners konklusjon er at utenlandsk bistand blir mindre viktig, mens mellominntektslandenes hjemlige politikk blir mer viktig. Sumners utfordres imidlertid av andre forskere som mener trenden framover vil være at de fleste fattige vil bo i sårbare stater. Det gir igjen helt andre utfordringer for kampen mot fattigdom. DAC vil følge opp dette temaet med flere diskusjoner i den nærmeste framtid. Is there really such a thing as a second chance in education? Pisa in focus 19 Av Petter Skarheim OECDs PISA-program (Program for International Student Assessment) måler 15-åringers kompetanser innenfor viktige områder og testresultater og analyses og publiseres hvert tredje år. Basert på det omfattende datamaterialet som etter hvert er samlet, utgis det imidlertid løpende spesialrapporter fra OECD om ulike emner. Relativt hyppig kommer det nå små nyhetsbrev «Pisa in Focus». Disse ligger på OECDs nettsider. Det siste i rekken baserer seg på et canadisk prosjekt og ser på hvordan det går med elevene etter PISA-testen. I Canada har man fulgt de 15-åringene som tok PISA-testen i 2000 gjennom et eget prosjekt (Youth in Transition Survey) hvor de blant annet er blitt testet på nytt 9 år etter. Analysene viser at løpet ikke er kjørt selv om man leser dårlig som 15-åring. Lesekompetansen øker mellom 15 og 24 år og den øker mest for de dårligste leserne. De tar ikke igjen de gode leserne, men avstanden er mindre når de er 24 år enn det den var da de var 15. En gruppe klarer å lukke gapet helt; innvandrere født utenfor Canada scoret likt med de Canadiskfødte som 24-åringer, mens lå bak som femtenåringer. Dette sier en del om integreringspolitikken i landet. Det er deltakelse i utdanning som bidrar mest til denne utviklingen. Les mer på: Side 7

8 Meeting global Challenges through Better Governance International co-operation in science, technology and innovation Av Petter Skarheim Mange store globale utfordringer er også vitenskapelige utfordringer - som er for store til at enkeltland skal kunne klare å finne effektive løsninger på egen hånd. Klimaendringer, global helse, matvaresikkerhet er klassiske eksempler på slike. Globale utfordringer krever globalt samarbeid for å bygge kompetanse og kapasitet innen vitenskap, teknologi og innovasjon, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Men fra å innse nødvendigheten av internasjonalt samarbeid til å få det til i praksis, kan være en lang vei. Å få innsikt i hva som kan stimulere, skalere opp og utvide slikt samarbeid og hvordan skal man styre og lede det vil være viktig hvis man ønsker mer av det. Hvilke måter finnes, hvordan virker de og hvilke bidrar til mest effektivt og virkningsfullt samarbeid? Vitenskapskomiteen i OECD (CSTP) nedsatte en gruppe for å se på disse problemstillingene. Gruppen fikk navnet «Steering Group on International Co-operation on Science, Technology and Innovation for Global Challenges med akronymet STIG, og er blitt ledet av Per Koch fra Norge (tidligere KD, nå Innovasjon Norge). Studien er nå publisert og består av casestudier og en analyse av styringsdimensjonene ved internasjonalt samarbeid. Fem styrings- og ledelsesdimensjoner er identifisert og gransket; Priority setting Funding and spending arrangements Knowledge sharing and intellectual property Putting science, technology and innovation into practice Capacity building for research and innovation Flere ekspertteam har vært med på å produsere bakgrunnsmateriale til rapporten. Ett av dem er norsk og består av Magnus Gulbrandsen og Frode Hovland Søreide(UiO) og Egil Kallerud og Lisa Scordato (NIFU). Dette teamet har sett på «The Bill and Melinda Gates Foundation and global health issuses. Dette caset skiller seg fra de andre ved at det ser på en privat filantropisk organisasjon. Publikasjonen er et nybrottsarbeid. Målet har vært å tilveiebringe innsikt i, og forståelse for, den kompleksiteten slikt internasjonalt samarbeid fører med seg, og legge til rette for videre utredning og forskning. Side 8

9 Noe sterkere BNP-vekst i G20 i første kvartal, men de ledende indikatorene viser ingen tegn til omslag Av Erik Storm OECD publiserte 13. september foreløpige tall for BNP-veksten i G20 for førstekvartal. Sterkere vekst i Tyskland, Japan, Australia og Korea trakk veksten opp, mens den sesongjusterte BNP-veksten i land som USA, Kina og India ble svekket i første kvartal sammenliknet med fjerde kvartal Italiensk økonomi har nå hatt fire kvartaler med negativ vekst. OECD publiserte samme dag også CLIs (composite leading indicators) for juli for en rekke land og for OECD samlet. Indikatoren viser en vekst noe over trend men synkende for OECD samlet sett, mens veksten ligger under trend og synker i Kina og euroområdet. Utviklingen i CLI for Kina er kanskje særlig bekymringsfull. Det er kun indikatorene for Brasil og Storbritannia som viser økt vekst i juli. Nyhetsbrevet kommer igjen 3. oktober Side 9

Nyhetsbrev. OECD Economic Outlook 94. 36/27. november 2013. Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.

Nyhetsbrev. OECD Economic Outlook 94. 36/27. november 2013. Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa. Nyhetsbrev 36/27. november 2013 Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no Innholdsfortegnelse s.1 OECD Economic Outlook 94 s.5 Det internasjonale skattesamarbeidet styrket

Detaljer

Nyhetsbrev. Rapport fra UNESCOs 37. generalkonferanse. 35/15. november 2013. Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.

Nyhetsbrev. Rapport fra UNESCOs 37. generalkonferanse. 35/15. november 2013. Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa. Nyhetsbrev 35/15. november 2013 Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no Innholdsfortegnelse s.1 Rapport fra UNESCOs 37. generalkonferanse s.3 «Government at a Glance» s.

Detaljer

Nyhetsbrev. 26/10. april 2013. Redaktør Dorte Janin, doja@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no. Gurría i Oslo. Side 1. Innholdsfortegnelse s.

Nyhetsbrev. 26/10. april 2013. Redaktør Dorte Janin, doja@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no. Gurría i Oslo. Side 1. Innholdsfortegnelse s. Nyhetsbrev 26/10. april 2013 Redaktør Dorte Janin, doja@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no Innholdsfortegnelse s. 1 Gurría i Oslo s. 2 Vannsamarbeid i Middelhavsområdet European Geoparks Network

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Teknas teknologibarometer

Teknas teknologibarometer Teknas teknologibarometer TEKNA-RAPPORT 1/2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Teknas Teknologibarometer Tekna-rapport 1/2015 Oslo/Arendal, august 2015 Sammendrag Teknas Teknologibarometer

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 17/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Fall i sysselsettingsraten -hvor mye øker arbeidsløsheten? 2. Konkurranseevnen kraftig

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Foredragsholder: Arrangement: Arrangør: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Skolen i digital utvikling NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Dato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013 Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere RAPPORT 2004:9 Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp Arbeidsmarkedet for akademikere ISF 2004 Rapport 2004:9 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208

Detaljer

Kunnskaps-, utdannings- og kompetansepolitikk: Status og utfordringer

Kunnskaps-, utdannings- og kompetansepolitikk: Status og utfordringer Kunnskaps-, utdannings- og kompetansepolitikk: Status og utfordringer Av Kristin Clemet, utdannings- og forskningsminister 1 Mye kunnskap om norsk skole Vi har i dag mer kunnskap enn noen gang om norsk

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse 111 Statistiske analyser Statistical Analyses Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Kostnader ved frafall: Hva betyr frafall i videregående opplæring for inntekt blant ulike grupper yrkesaktiv ungdom?

Kostnader ved frafall: Hva betyr frafall i videregående opplæring for inntekt blant ulike grupper yrkesaktiv ungdom? Vibeke Opheim Kostnader ved frafall: Hva betyr frafall i videregående opplæring for inntekt blant ulike grupper yrkesaktiv ungdom? Hovedtemaet i denne artikkelen er inntekt blant yrkesaktiv ungdom uten

Detaljer

Integrering og utdanning

Integrering og utdanning Integrering og utdanning Bakgrunn En god indikator for hvorvidt innvandrernes integrasjon er vellykket eller ei, er i hvor stor grad innvandrere tar utdanning. Civita har i tillegg til dette notatet gitt

Detaljer

Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet

Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser

Detaljer