Aqua Bio Technology ASA Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aqua Bio Technology ASA Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1"

Transkript

1 Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: Side 1

2 HOVEDPUNKTER FOR KONSERNET I TREDJE KVARTAL kosmetikkselskaper har nå Aquabeautine XL til testing eller produktutvikling. Distributøravtaler signert for markedene Japan, Nord-Amerika, Brasil, Taiwan, Kina og Hong Kong 3 nye kunder sikret i Korea, Taiwan og Europa. Scandinavian Dermal Group lanserer nytt ansiktsrenseprodukt i 3 land i Norden. Det holdes god kostnadskontroll for kvartalet, EBITDA for kvartalet isolert er TNOK 632 Selskapet tilføres ny kapital lik TNOK etter rapporteringsdato ved utstedelse av konvertible lån KORT OM KONSERNET OG MARKED utvikler og markedsfører patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Aquabeautine XL (tidligere kjent som Zonase X ) basert på bl.a. det patenterte enzymet Zonase, samt den patentsøkte teknologien Smids. Disse produktene har unike egenskaper og er utviklet fra marine organismer i samarbeid med norske universiteter. Aquabeautine XL er en proteinløsning som inneholder bl.a. et ikke-toksisk og stabilt enzym som isoleres fra klekkevæsken fra produksjon av lakseyngel. Enzymet har ønskede kosmetiske egenskaper som bl.a. skånsom eksfoliering uten å skade underliggende, levende celler. Aquabeautine XL er dermed en naturlig og bio-aktiv ingrediens som bl.a. inneholder enzymet Zonase. Aquabeautine XL har også ved nylig utførte kliniske studier dokumenterte gunstige effekter innenfor anti-aldrings segmentet. Smids er en teknologi som muliggjør skreddersøm av smeltepunkt for kremer uten å endre forholdet mellom vann og fett i denne, og uten bruk av kunstige tilsettingsstoffer. Teknologien muliggjør utvikling av naturlige kremer med gode kosmetiske egenskaper. Selskapet henvender seg til kosmetikk/personlig pleie markedet. Verdien av kosmetikkmarkedet totalt er anslått til å være USD 300 mrd.(verdi ferdigvarer), mens verdien av markedet for aktive ingredienser solgt til produsenter av kosmetikk/personlig pleie anslås til å være i overkant av USD 1 mrd. Det totale antall potensielle kunder for selskapet er anslagsvis 1500 selskaper globalt. Selskapets salgssyklus som består i innsalg, testing samt kontraktsforhandlinger med potensielle kunder er estimert til å ha en varighet på ca 2 år i gjennomsnitt, avhengig av størrelsen på den aktuelle kunden. har ett datterselskap; Kilda Biolink AS. Konsernets drift er samlet i ABT. ABT har vært notert på Oslo Axess siden januar Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: Side 2

3 TREDJE KVARTAL 2011 Positiv utvikling i kommersialiseringsarbeidet ABT har i tredje kvartal videreført og styrket arbeidet med å kommersialisere selskapets hovedprodukt Aquabeautine XL. Tilbakemeldingene fra markedet fortsetter å være positive. 90 kosmetikkselskaper har nå Aquabeautine XL til testing eller produktutvikling. Av disse anses 35 av disse som spesielt interessante og som sannsynlige, fremtidige kunder. Syv av disse 35 selskapene er større globale aktører. Det er rapportert separat om en særlig interessant amerikansk, potensiell kunde, der selskapet signerte en avtale 4. januar 2011 om gjennomføring av en omfattende klinisk studie av selskapets hovedprodukt Aquabeautine XL innenfor anti-aldringssegmentet. Dette representerer et nytt markedssegment for selskapet, idet produktet tidligere kun har blitt markedsført på bakgrunn av produktets eksfolieringsegenskaper. Markedet for eksfoliering anslås til omkring 8 % av totalmarkedet, mens anti-aldring anslås til å utgjøre ca. 62 %. Den kliniske studien har gitt utelukkende positive resultater for selskapet, og dermed representerer studien i seg selv åpningen av et nytt markedssegment, som med referanse til ovenstående er det største segmentet i markedet. Det ble på bakgrunn av vellykket klinisk studie signert en intensjonsavtale med denne potensielle, amerikanske kunden den 20. juni Den potensielle kunden har en tidsfrist for å inngå en endelig leveranseavtale med selskapet satt til utgangen av januar Ved positivt utfall av forhandlingene med denne kunden vil selskapet oppnå betydelig omsetning allerede i Dette selskapet rangeres som det 20nde største selskapet i verden innenfor kosmetikk/personlig pleie. Som et ledd i salgs- og markedsføringsarbeidet, arbeides det aktivt med synliggjøring av selskapets hovedprodukt Aquabeautine XL ved tilstedeværelse på internasjonale kosmetikk- og bioteknologimesser, der selskapets potensielle kunder i stor grad er til stede. Selskapet har i kvartalet hatt tilstedeværelse på en rekke slike messer, herunder inkludert Biomarine Conference Nantes, Beyond Beauty Paris, SEPAWA Congress Germany, SCC California Suppliers Day og SCS Formulate UK. Nye distributører er signert i kvartalet Selskapet har så langt i år lagt ned en betydelig innsats for å finne de beste distribusjonspartnere. Siden selskapet har få ansatte, men samtidig ønsker høy salgsaktivitet rundt selskapets produkter for å komme raskt til markedet, anses dette som et viktig ledd i kommersialiseringsarbeidet. Det er i løpet av kvartalet signert avtaler med 3 nye distribusjonspartnere, som til sammen dekker Japan, Nord- Amerika, Brasil, Taiwan, Kina og Hong Kong. Etter rapporteringsdato er det signert avtaler også for UK og Irland. Selskapet er nå markedsmessig representert innenfor samtlige av verdens mest interessante regioner innenfor kosmetikk/personlig pleie-industrien via distributører og/eller egen organisasjon. Nye kunder sikret under kvartalet, nye produkter lanseres fra eksisterende kunder Selskapet har i løpet av kvartalet mottatt den første bestillingen fra 3 nye kunder, primært for Aquabeautine XL. Disse kundene kommer i all hovedsak fra våre distributører, noe som gir en bekreftelse på at strategien med å sette opp distribusjonsapparatet som beskrevet fungerer godt. De nye kundene er lokalisert i hhv Korea, Taiwan og Nord- Europa. I tillegg til nye kunder lanserer eksisterende kunder nye produkter. Scandinavian Dermal Group lanserer i sin hudpleieserie Skinscience et nytt ansiktsrenseprodukt som er utviklet med utgangspunkt i Aquabeautine XL. Produktet lanseres i tre markeder inkludert UK, herunder i varehuskjeden Harvey Nichols, og har for øvrig høstet meget god kritikk i fagpresse etter lansering. Kostnadskontroll Selskapet rapporterer om EBITDA for kvartalet på TNOK -632, som er bedre enn foregående kvartaler. Dette skyldes en kombinasjon av nedskjæringer på rekke kostnadskomponenter, og tilskudd fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge som har blitt motregnet mot postene lønnskostnader og andre salgs- og administrasjonskostnader. Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: Side 3

4 Selskapet tilføres ny kapital etter rapporteringsdato Ekstraordinær generalforsamling i ble avholdt den 28. november Generalforsamlingen vedtok å utstede et konvertibelt lån på NOK til eksisterende aksjeeiere og enkelte eksterne investorer. Lånet løper til 31. desember 2012 og kan i låneperioden konverteres av långiverne til aksjer i Selskapet til kurs NOK 6 per aksje, hvilket tilsvarer nye aksjer. ØKONOMI Driftsinntekter for tredje kvartal 2011 Konsernets salgsinntekter i tredje kvartal 2011 var på TNOK 28. Konsernet hadde ingen inntekter i tilsvarende kvartal i Konsernet hadde inntekter på TNOK 365 i foregående kvartal. Konsernets resultatregnskap for tredje kvartal 2011 EBITDA var i tredje kvartal 2011 TNOK 632 mot TNOK i samme periode i Resultat etter skatt i tredje kvartal 2011 ble TNOK mot TNOK i samme periode i Kostnadene for kvartalet er lavere enn tidligere kvartaler. Konsernets balanseregnskap pr tredje kvartal 2011 Konsernet hadde pr utgangen av tredje kvartal 2011 en kontantbeholdning på TNOK Sum aktiva er på TNOK sammenlignet med TNOK ved inngangen av året. Samlede endringer i konsernets egenkapital er vist i egen tabell. Langsiktig gjeld er ikke rentebærende. Vi viser til note årsrapport for 2010 (note 13) for nærmere informasjon om langsiktig gjeld. Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: Side 4

5 Hovedtall konsern pr 30. september 2011 Q3 Akkumulert pr 30. september EBIT Resultat pr aksje: ordinært -0,37-0,02-0,13-0,09 utvannet -0,37-0,02-0,13-0,09 Totale eiendeler Egenkapital Egenkapitalandel 87,3 % 87,1 % 87,3 % 87,1 % Følgende tabell viser aksjonærer med en eierandel på mer enn 5 % ved utgangen av september 2011 Navn Antall i % PACIFIC ANDES INT.HOLDINGS LTD ,99 % Totalt antall aksjer Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: Side 5

6 Konsernets sammendratte resultatregnskap ikke revidert Q3 Akkumulert pr 30. september (Beløp i NOK) Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum inntekter Varekost Lønnskostnader Avskrivninger Andre salgs- og administrasjonskostnader Driftsresultat (EBIT) Driftsresultat før av-/nedskrivninger (EBITDA) Finansinntekter Finanskostnader Netto finansinntekter / (kostnader) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: Side 6

7 Konsernets sammendratte balanse ikke revidert Pr 30. september Pr 31. desember (Beløp i NOK) EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalforhøyelse Udekket tap Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Lån og andre langsiktige forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld og forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: Side 7

8 Endringer i konsernets egenkapital ikke revidert Akkumulert pr 30. september 2010 (i NOK) Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar Årets totalresultat Utstedelse av aksjer Ikke registrert kapitalforhøyelse Kostnader ifm utstedelse av aksjer Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 30. september Akkumulert pr 30. september 2011 (i NOK) Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar Årets totalresultat Utstedelse av aksjer Kostnader ifm utstedelse av aksjer Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 30. september Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: Side 8

9 Konsernets kontantstrøm tredje kvartal ikke revidert Pr 30. september (Beløp i NOK) Kontantstrøm fra driften Resultat før skatt Avskrivninger Nedskrivninger 0 0 Netto renter Tap ved salg av driftsmidler 0 0 Endringer i varelager Endringer i kundefordringer og andre fordringer Endringer i leverandørgjeld Endringer i annen kortsiktig gjeld Aksjebaserte opsjoner Netto kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Betalinger ifm kjøp og salg av anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Mottatte renter Betalte renter Gjeldsettergivelse 0 0 Opptak / (nedbetaling) av lån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens start Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens slutt Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og IAS 34 om delårsrapportering. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som for årsregnskapet, men har hensyntatt endringene i oppstillingsplan i tråd med IAS 1 (revidert). Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: Side 9

Første halvår 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første halvår 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første halvår 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL Eksklusivitetspartnerne for Aquabeautine XL ekspanderer Rekkevidden for Dermaclarine styrket gjennom flere distributøravtaler; økt interesse i industrien

Detaljer

RAPPORT 1. kvartal 2013

RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2013 Utvikling som planlagt for ABTs to største kunder Betydelig interesse for nye produkter lansert i 2012 EBITDA 3,9 millioner kroner Sterkt produktsalg

Detaljer

1. halvår 2008 Aqua Bio Technology ASA Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: + 47 33 48 46 10, Fax: + 47 33 48 46 11.

1. halvår 2008 Aqua Bio Technology ASA Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: + 47 33 48 46 10, Fax: + 47 33 48 46 11. 1. halvår 2008 Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: + 47 33 48 46 10, Fax: + 47 33 48 46 11. Side 1 HØYDEPUNKTER FØRSTE HALVÅR NOTERT PÅ OSLO AXESS 10. JANUAR SIGNERT AVTALE FOR DISTRIBUSJON AV

Detaljer

RAPPORT FOR 1. KVARTAL

RAPPORT FOR 1. KVARTAL RAPPORT 1. kvartal 2014 1 RAPPORT FOR 1. KVARTAL Inntekter i henhold til tidligere inngåtte kontrakter Mindre overskudd enn rekordkvartalet Q1 13, men bedring fra foregående kvartal Nye distributøravtaler

Detaljer

Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5

Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5 Innhold Introduksjon til selskapet side 3 Høydepunkter i 2011 side 3 Hovedtall side 3 Budskap fra CEO side 4 Styrets beretning side 5 Årsregnskap for konsernet side 8 Regnskapsprinsipper og noter side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA 1 Innhold Styrets årsberetning 3 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010 Viktige hendelser og status Selskapet registrerer tegn på bedring i markedet. Interessen fra kunder, partnere og distributører er høyere for Dolphins produkter

Detaljer

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 Kvartalsrapport Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010 Rekordhøye nøkkeltall o Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 551,6, dette er en økning på 32,7% sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK)

Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK) Kvartalsrapport Q4-11 NRS-ambassadørene Ottar Haldorsen og Jacob Meland gjennomførte tidenes raskeste «unsupported» ekspedisjon til Sydpolen i desember 2011, 100 år etter Roald Amundsen! 544 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 25. november 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 25. november 2010 Kvartalsrapport 25. november Viktige hendelser og status Betydelig forbedring i EBITDA og fortsatt positiv salgsutvikling i tredje kvartal Virksomheten har god fremgang i utviklingen av industrielle løsninger

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA ÅRSBERETNING 2009 NAVAMEDIC ASA 1 Årsberetning Høydepunkter Fortsatt god organisk vekst i datterselskapet Vitaflo Scandinavia AB. Glucomed solgt til Laboratoires Expanscience for EUR 4,65 millioner. Ny

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Q1-14. Slaktet volum (HOG) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) Operasjonell EBIT (MNOK) 47,58 42,30 41,27 38,87 36,15 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14

Q1-14. Slaktet volum (HOG) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) Operasjonell EBIT (MNOK) 47,58 42,30 41,27 38,87 36,15 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Kvartalsrapport Q1-14 36,15 Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) 42,30 41,27 38,87 47,58 45 Operasjonell EBIT (MNOK) 91 71 48 87 5 405 Slaktet volum (HOG) 8 383 6 829 4 574 5 435 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008 - et miljøteknologiselskap Halvårsregnskap 2. kvartal 2008 2. halvår 2008 Halvårsberetning 2008 1 ØKT SALG OG YTTERLIGERE REDUSERTE LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2010 Rekordhøyt resultat for 2010 o Konsernets omsetning ble i 4. kvartal MNOK 544,0 (MNOK 434,9), en økning på 25% sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. o o Oppdrettsvirksomheten

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer