Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet"

Transkript

1 Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

2 Årsrapport 2013

3 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem... 7 Utvalg og komitéer...8 Kommunikasjon...9 Kretsleddets funksjon...10 Overordnede og tilstøtende organisasjoner...11 Politisk arbeide/ Frivillige og ansatte Økonomisk rapport Administrasjonen Breddeaktivitet Breddeidrett intro...19 Rekruttering til seiling Aktivitetsutvikling Kompetanseutvikling Årets seiler Toppidrett Toppidretten og våre regattaseilere Ny topidrettsmodell Sportsjef Toppidretten og penger Resultater Marked Marked intro Salg / arrangement Samarbeidsavtaler Sponsorkontrakter Årsregnskap

4 Styret 2013 A B C D E F G A President Tor Møinichen E Styremedlem Odd Ørnulf Stray B 1. Visepresident Vidar Utne F Styremedlem Bente Mortensen C 2. Visepresident Grethe Halvorsen * G Styremedlem Leif Arild Aasheim D Styremedlem Torunn Sætre 4

5 Organisasjonen Styret og AU I 2013 har det vært avholdt 9 styremøter og 6 AU-møter. AU har bestått av følgende medlemmer: President Tor Møinichen 1. Visepresident Vidar Utne 2. Visepresident Grethe Halvorsen * Varamedlem AU Torunn Sætre Varamedlem AU Odd Ørnulf Stray I tillegg møter Generalsekretær Espen Guttormsen på alle møtene. *) Grethe Halvorsen trakk seg fra styret i desember Torunn Sætre har deretter deltatt i AU-møtene. AU-møtene har i hovedsak vært avholdt i forkant av styremøtene som forberedelse til disse. Vi har lagt vekt på at AU ikke skal være et besluttende organ, men kun forberede saker for styret og følge opp enkelte saker i etterkant. I tråd med et ønske om å redusere antall komitéer (utførlig omtalt nedenfor), ble Administrasjonsutvalget nedlagt og dets oppgaver overført Arbeidsutvalget (AU). AU har således behandlet alle personalsaker. Noen av dem har etter ønske fra AU vært forelagt styret. Grethe Halvorsen var toppidrettsansvarlig i styret og satt i Styringsgruppen for toppidretten som ledes av en representant for OLT, nå Finn Aamodt. Da hun trakk seg, gikk Presidenten inn i Styringsgruppen, bl.a. for å vise OLT at forbundet prioriterte toppidrett. Til tross for stor interesse for toppidrett, innrømmer han gjerne at han ikke har relevant erfaring til å fylle rollen som toppidretts-ansvarlig i styret. Seiltinget 2015 bør derfor velge et nytt styremedlem som kan fylle denne krevende rollen. Styremøte i november gikk over to dager med overnatting, styret og de ansatte deltok. Hovedhensikten var å arbeide med Strategi- og Handlingsplanens spørsmål av strategisk viktighet, samt budsjettene for Styret anser denne formen for meget vellykket og vil legge inn to slike styremøter i 2014, et på våren og et på høsten. Når vi ser tilbake på fordelingen av den tid styret har brukt på forskjellige temaer, er mest tid i styremøtene brukt til å diskutere breddeidrett, og deretter administrasjon og markedsarbeid. Kun en liten del av styrets tid i styremøtene brukes på toppidretten. For å bedre på denne ubalansen vil styret sette toppidretten som fast tema på alle styremøtene fremover. VISJON Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Strategi: Overordnet handlingsplan: Norges Seilforbund skal gjøre seilforeningene i stand Utvikle nye tilpassede aktiviteter til å levere et attraktivt aktivitetstilbud tilpasset sine Øke rekrutteringen medlemmers behov og ønsker. Bedre NSFs og foreningenes økonomiske rammevilkår NSF skal utvikle gode rammevilkår for konkurranseseiling Styrke toppidretten gjennom profesjonalisering i Norge. NSF skal utvikle seilere i verdensklasse som Styrke frivillighetsarbeidet lokalt i foreningene og i kretsene ambassadører for sporten. Optimalisere organisasjonen 5

6 Innledende øvelser Styrets arbeid har unektelig båret preg av den store utskiftingen som fant sted på Seiltinget Med seks av syv styremedlemmer uten tidligere erfaring fra styrearbeid i forbundet, var det mye å lære. Samtidig kunne vi ikke tillate oss den luksus å bare lære. Vi måtte også prestere noe. Det første vi gjorde var å sette opp en plan for styrets arbeid, et slags årshjul, med tentative hovedtemaer for alle styremøtene. Samtidig ble det foretatt justeringer i komité og utvalgs-strukturen. Våren var vår primære læretid, men arbeid innenfor toppidrett, marked- og kommunikasjon, samt bredde og rekruttering ble høyt prioritert fra starten. Generalsekretær Rakel Rauntun i Norges Skiskytterforbund for at hun skulle redegjøre for den eventyrlige fremgangen de har hatt fra tidlig på nittitallet, da ingen ville se på skiskyting, frem til i dag hvor skiskyting er en av de idrettene folk er mest interessert i å se på. Hun fremhevet, som en meget viktig årsak til denne utviklingen, at de hadde gjort betydelige grep med formatet på konkurransene. De hadde tilpasset formatet TV-ruten, som hun sa. Dette hadde skapt stor interesse for å se på sporten og hadde derfor også trykket sponsorer til idretten og skapt høyere inntekter. Styret har vært opptatt av å sammenlikne NSF med det vi oppfatter som «best practice» i Norge blant særforbundene for å lære hvordan vi kan forbedre både forbundet og sporten. Til det nevnte todagersmøtet i november hadde vi invitert 6

7 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem På seiltingene har mange opplevet at regnskapsgjennomgangen kan være tung og dessverre har det ofte vært mange kritiske røster. Folk forstår rett og slett ikke det de får presentert, da vi har presentert regnskapene slik idretten normalt gjør gjennom et aktivitetsregnskap. Vi nedsatte derfor i vårt første møte et Økonomiutvalg som fikk som mandat å utvikle en ny styrings- og rapporteringsmodell. Dette har de nå gjort ved å koble aktivitets- regnskapet, som er idrettens modell, til finansregnskapet, som er den modell folk flest forstår og kjenner fra næringslivet. Vi har gjennomgått den med Kontrollkomitéen, som er svært positive. Regnskapene for 2013 og budsjettene for 2014 er basert på den nye modellen, som vi håper vil være tydelig og informativ. 7

8 Utvalg og komitéer Utvalg for evaluering av komitéstrukturen, som ble nedsatt på Seiltinget i 2011 og ledet av Rune Jacobsen, anbefalte reduksjon av antall komitéer og utvalg. Styret gjennomgikk på sitt første møte de vedtak som ble gjort på tinget 2013, og AU hadde møte med Rune Jacobsen etter det konstituerende møtet. På bakgrunn av dette arbeidet ble så utvalgs- og komitéstrukturen justert. Organisasjonen Breddeidrett Toppidrett Marked Arbeidsutvalg (AU) Økonomistyring Langsiktig finansiering Kommunikasjon Båt og samfunn Internasjonalt utvalg Bredde og rekruttering Langtur/turseiling Norsteam Styringsgruppe for toppidretten Råd for sportssjef Toppseil styringsgruppe Marked Salg Event Samarbeidskontrakter Tingvalgte komitéer Kontrollkomité Lovkomité Valgkomité Fagkomitéer Regel og Apellkomitéen Utdanningskomitéen Dommerutvalg Trenerutvalget Teknisk Komité Match- og Lagseilutvalg Regattautvalg Styret har, i tråd med innstillingen fra utvalget Rune Jacobsen ledet, lagt vekt på at alle komitéer og utvalg skal ha ensartede mandater og at det arbeid som faktisk gjøres er i overenstemmelse med de vedtatte mandater. Mandatene kan leses på websiden og følger nå følgende mal: Formål Sammensetning Oppnevning Funksjon Hovedmål Rapportering 8

9 Kommunikasjon Norges Seilforbund er av den oppfattning at vi ikke har vært gode nok med kommunikasjonsarbeid. Styret valgte derfor å nedsette en kommunikasjonskomité som skulle supplere administrasjonen med kompetanse. Komitéen valgte å starte med å se på de forbund og organisasjoner som de anså som dyktige med kommunikasjonsarbeid. Det som kjennetegner best practice er et tydelig verdigrunnlag og synlige profiler som personifiserer dette verdigrunnlaget. På bakgrunn av dette valgte man å definere de viktigste verdiene NSF ønsker å stå for. Disse verdiene skal være førende for det daglige arbeidet i all seiling i Norge, og skal være utgangspunkt for å arbeide mot visjonen: Seiling skal være Norges mest attraktive sommeraktivitet. Våre verdier skal være grunnsteinen i kommunikasjonsarbeidet: At barn og unge seilere bedriver idretten lengst mulig fordi det er gøy og sosialt At seilingen bidrar til å utvikle sunne og kunnskapsrike samfunnsborgere med gode verdier Å få en aktiv medlemsmasse med god spredning i miljø, kompetanse og alder Å gjøre seiling til en livslang aktivitet Å utvikle toppseilere i verdensklasse Langsiktig finansiering God og forutsigbar økonomi er en forutsetning for at man skal nå de ambisiøse målene satt i strategier og handlingsplaner. Norges Seilforbund og Seilforeningene har en rekke finansieringsmuligheter. Styret valgte å sette ned komitéen Langsiktig finansiering for å analysere flest mulig av disse inntektsmulighetene. Belyse fordeler og ulemper, samt hvilken mulighet man har for å oppnå dem. En del inntektsmuligheter utelukker også hverandre. Noen inntektsmuligheter stimulerer aktivitet mens andre kan stoppe aktivitet. Styret ønsker å belyse de totale inntektsmulighetene man har for seiling i Norge, da aktiviteter i ett ledd i organisasjonen kan utelukke aktiviteter av samme eller lignende type i et annet ledd. Komitéeen skal beskrive hovedinntektstypene man har, hvordan dette praktiseres i dag, samt hvilke muligheter som finnes innen området. Inntekter kan deles i fire hovedgrupper. Medlemsinntekter Inntekter fra aktivitet Inntekter fra det offentlige Inntekter fra inntektsskapende aktivitet 9

10 Kretsleddets funksjon Kretsleddet har vært gjenstand for debatt på flere Seilting, og forskjellene i funksjon og virkemåte på de respektive kretsene viser at det fortsatt er behov for en slik debatt. Styret har diskutert kretsleddet. Diskusjonen var basert på et notat utarbeidet av en arbeidsgruppe som har sett på kretsleddets funksjon, ledet av Anne Kaalstad, datert I diskusjonen hadde vi spesiell fokus på hvordan den ideelle organisasjon kunne se ut, og det fremkom konkrete forslag som styret ønsket at ble utredet nærmere. Styret valgte å sette ned en arbeidsgruppe som gjorde denne første utredningen for videre diskusjon på Ledermøtet som en forlengelse av styrets debatt. Endelig behandling vil bli på Seiltinget i Det er enighet om at den nye modellen bør testes på klubber og kretser i forkant av Seiltinget. Styret valgte å forespørre Anne Kaalstad om hun ville lede en slik arbeidsgruppe med Presidenten og Generalsekretæren som medlemmer. Gruppen ble etterhvert supplert med Tom Bratli, Styreleder i Oslo og Akershus Seilkrets. Resultatet av arbeidet ble som planlagt gjennomgått på Ledermøtet 2014, hvor arbeidsgruppen, og derved styret, fikk nyttige tilbakemeldinger. 10

11 Overordnede og tilstøtende organisasjoner Mange av oss må nok innrømme at det er vesentlig mer arbeid mot overordnede og tilstøtende organisasjoner enn ventet. Det er mange møter som krever mye tid til forberedelse og ikke minst gjennomføring. Det har derfor vært en stor avlastning at vi har kunnet trekke flere inn i dette arbeidet, både i og utenfor styret. NIF og SFF Møtene i NIF og SFF har vært delt mellom presidentskapet og generalsekretæren. Norsk Båtråd, Nordisk Båtråd (Nordbåt) og EBA Arbeidet i forbundets komité Båt og Samfunn grenser i stor grad opp mot arbeidet i de nevnte organisasjoner. Peter Larsen har ledet Båt og Samfunn og har derfor møtt som forbundets representant i Nordisk Båtråd (Nordbåt) og EBA (European Boating Association). I Norsk Båtråd har Presidenten og Generalsekretæren møtt sammen med Peter Larsen. Baltic Sea Cruising Network / Cruising in the Nordic Perspective Her har Håkon Ingvaldsen, leder av Turseilingskomitéen i KNS, møtt som forbundets representant. NoSF / EUROSAF / ISAF Som kjent er Stig Hvide Smith, Norge, medlem i ISAF Council. Han møter således på alle møter i NoSF, EUROSAF og ISAF. I tillegg har Presidenten og Generalsekretæren representert forbundet på møter i NoSF, og de var tilstede på ISAFs årlige konferanse og generalforsamling, som i 2013 ble arrangert i Oman. 11

12 Politisk arbeid Vår komité «Båt og Samfunn», som arbeider i grensesnittet mellom idrett og politikk, har engasjert seg sterkt i en del saker dette året under Peter Larsens dyktige ledelse. Vi vil nevne et par: Bundefjorden SF har protestert kraftig mot en reell trussel om å bli kastet ut fra området Myren på Malmøya pga naboprotester mot en forsiktig utbygging av deres anlegg for barne- og ungdomsseiling. Deres aksjon, har med hjelp av oss og advokater ført frem, slik at Plan- og Bygningsetaten vil se på saken på nytt. Utfallet av saken er fortsatt uviss, men vårt håp er at barna får bli! En annen sak er en protestaksjon mot anleggelse av en gigantisk containerhavn rett utenfor området til seilforeningene Bergen og Hjellestad. Tiltaket står i fare for ikke bare å utradere grønne øyer, men fjerne alle jollebaner i nærområdet, så et betydelig lokalt engasjement har skutt fart. Vi har vært høringsinstans i saken, og vi har deltatt på befaringer og på protestmøter. Det viktigste med dette arbeidet er at vår innsats gir resultater, men en hyggelig bieffekt er den goodwill det gir forbundet i lokalmiljøene. 12

13 Frivillige og ansatte Avslutningsvis vil styret fremheve den store innsatsviljen som preger forbundet, enten vi snakker om frivillige eller ansatte. Noen av forbundets frivillige er ledende eksperter på sine områder og gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet. Mange av dem bidrar til Norges anseelse inn i kjernen av ISAFs spesialkomitéer. Men uansett nivå, yder medlemmene i våre komitéer og utvalg en formidabel innsats forbundet ikke kunne klart seg foruten. I denne sammenhengen vil vi også gjerne fremheve vår Generalsekretær som gjør en særdeles god innsats. Det kan umulig være lett for ham å skifte sjef hvert fjerde år, og når hele styret ble skiftet ut falt et stor ansvar på ham for å bringe kontinuitet i arbeidet. Uten hans dyktige ledelse, og coaching av alle oss som er nye i styret, hadde det bydd på betydelige utfordringer å drive forbundet fremover. Rundt seg har han en gruppe medarbeidere i administrasjonen som på hver sine områder yder en stor innsats, ofte langt utover det man kan forvente. Vi må nok allikevel innrømme at det er et behov for å styrke staben dersom vi skal gjennomføre de strategier vi har lagt og nå de mål vi har satt oss. Styret takker alle for høy kvalitet og stor innstas i arbeidet og ser frem til et nytt år med fremgang og vekst for forbundet. 13

14 Økonomisk rapport Som tidligere nevn nedsatte styret et økonomiutvalg som skulle se på budsjett- og rapportmodellen. Utgangspunktet for utvalget var: Idretten rapporterer økonomi etter aktivitet NSF budsjetterer på aktivitet Årsregnskap settes opp etter Regnskapslovens krav til finansregnskap (konto) Utfordringen var å koble sammen disse til en lettfattelig og lesbar modell. Først valgte man en modell der det ble valgt ut fire hovedaktiviteter Organisasjon Bredde Topp Marked Deretter satte man innsatsområder innen de forskjellige aktivitetene og til slutt satte man opp prosjektene i de forskjellige innsatsområdene. Da fikk man en modell som eksempelet illustrerer: Aktivitet Bredde Innsatsområde Aktivitetsutvikling Prosjekt Kite Prosjekt Tomannsjolle Prosjekt Jentesamling Prosjekt Osv. 14

15 Inntekter: Tingbudsjett 2013 Styrebudsjett 2013 Årsrapport for Norges Seilforbund 2013 Org. Bredde Topp Marked. Note: NSF sponsorer Sponsorer enkeltutøvere Annonser, foredrag, profilering Salgsinntekter Tilskudd fra NIF/OLT Foretningskontigent og seilnr Utdanning Lisensinntekter Div. inntekter Seilerforsikring.no Sum inntekter før finansposter Finansinntekter Sum inntekter KOSTNADER: Organisajon Administrasjon Kontor-og salgskostader Informasjon Lisenskostnader Internasjonalt arbeid Breddeidrett Toppidrett Sponsor, annonser, foredrag Utdanning Båt, samfunn, anlegg Sum kostnader før finansposter Finanskostnader / Avskrivinger Sum Kostnader RESULTAT Forklaring på avvikene mellom tingbudsjett og styrebudsjett for 2013: 1. Innføring av NSF stipend stiller krav om at utøverne klarer å stille med egne sponsorer. 2. Styret valgte å halvere budsjettet i henhold til det man så var realitet. 3. Disse budsjetterte inntektene ble nedjustert med kr ,- basert på salgstall siste 3 år, samt at man valgte å legge kappseilingsreglene elektronisk tilgjengelig på web. 4. Styret justerte budsjetterte tildelinger i henhold til tildelingsbrev. 5. Medlemsinntektene ble justert ned på bakgrunn av svikt i medlemsmassen. 6. Budsjetterte utdanningsinntekter er lagt inn under diverse inntekter egenandeler. 7. Lisensinntektene ble justert i tråd med de vedtak man gjorde på siste seilting. 8. Diverse inntektene ble oppjustert for å ta hensyn til blant annet egenandeler i forbindelse med Seiltinget Forsikringsinntektene har ikke hatt samme utvikling som man håpet når man lagde langtidsbudsjettet til Seiltinget 2011, og derfor har styret valgt å justere budsjettposten. 10. Styret så at man måtte justere organisasjonskostnadene for å ta høyde for Seiltinget Noe man også ser er gjort på inntekt note Administrasjonskostnadene er justert noe ned for å harmonere med realiteten. 12. Informasjonskostnader tatt inn i adm. og kontorkostander. 13. Styret ønsket å benytte noe mindre ressurser på internasjonalt arbeid, da man så at tilgangen på frie midler ble noe lavere enn man antok da tingbudsjettet ble lagd. 14. Her er budsjettet justert for å harmonere økningen i tildelingene ref. pkt Her er kostnaden økt for å harmonere med stipendkostnaden, og dermed også inntekten for individuelle sponsorer som følger av dette ref. pkt Utdanning er lagt under breddeidrett, men det ligger igjen kr ,- som er budsjetterte kostnader på eksterne sikkerhetskurs. 17. Avskrivninger måtte økes som en konsekvens av flere eiendeler. 18. Budsjettert styreresultat har stort avvik fra tingbudsjettet, da man velger å opprettholde så stor aktivitet som mulig til tross for vesentlig lavere budsjetterte inntekter på forsikring og lisens note 7 og 9 enn det som ble forespeilet seiltinget i

16 NORGES SEILFORBUND Regnskap 2013 Sponsor og salgsinntekter Tingbudsjett Styrebudsjett Regnskap Organisasasjon 10 Sponsorinntekter Salgsinntekter Annonser Sum Bredde 20 Topp 30 Marked 40 Tilskudd Rammetilskudd Barne- og ungdomsmidler fra NIF Utstyrsmidler Stipend fra OLT Andre tilskudd OLT Andre tilskudd Sum Andre inntekter Seillisens Egenandeler Årskontingenter Momskompensasjonen Andre inntekter Sum SUM INNTEKTER KOSTNADER: Varekostnad Spillemidler til utstyr Lønnskostnad Utøverstipend inkl. andre ytelser Avskrivning driftsmidler Reise og oppholdskostnader Annen driftskostnad kontor og marked Annen driftskostnad knyttet til utøvere Sum kostnader Driftsresultat Netto finansresultat før årsresultat ÅRSRESULTAT Forklaring på resultatavviket i forhold til styrebudsjett Det ble et negativt resultat på kr ,- i 2013 regnskapet. Dette skyldes i grove trekk resutatavvik under organisasjon. Det er tre grunner til dette. 1. Mindre inntekter via overføringer fra NIF enn budsjettert. 2. Høyere kostnader på Seiltinget i Tromsø enn budsjettert. 3. Høyere personalkostnader enn budsjettert. 16

17 Administrasjonen Organisasjonen Breddeidrett Toppidrett Marked På grunn av styrets store behov for å lære hvordan forbundet virket, ble det brukt mye tid på å sette sammen en revidert Strategi- og handlingsplan, som skulle danne grunnlaget for en ny plan som skal behandles på Seiltinget Dette arbeidet tok mye tid, men hadde den fordel at styremedlemmene opparbeidet detaljert kunnskap om sine respektive ansvarsområder. Arbeidet med denne planen og alt annet prosjektarbeid som har involvert styrets medlemmer, brakte oss alle tett innpå de ansatte i administrasjonen. Dette er på den ene siden særdeles positivt, men medførte på den annen side at vi i for stor grad ble hengt opp i operasjonelle spørsmål som hører hjemme i administrasjonen og i de respektive komitéer og utvalg. Styret har således til tider vært en hybrid av et styre og en arbeidskomité, hvor kun Presidenten har vært fristilt og følgelig den eneste som ikke både skulle være pådriver for fremdrift i en komité eller et utvalg og selv være aktiv i et utvalg. Det ideelle er naturligvis at et samlet styre er pådriver for fremdrift. I denne modellen blir styret langt mindre operativt, og det blir gitt mulighet til å konsentrere seg om grundig behandling av overordnede spørsmål generelt og de spørsmål det ønsker å legge frem for Seiltinget 2015 spesielt. Dette har utover i 2014 virket etter sin hensikt, så denne styringsmodellen vil bli videreført. Etter hvert som administrasjonen er blitt endret har styret og generalsekretæren lagt vekt på at hver av disse hovedaktivitetene skal ha en leder som rapporterer til generalsekretæren. Da han, i samråd med styret nå bruker ca. 20 % av sin tid på direkte arbeid innen toppidretten er det vurdert å utnevne en av disse 4 til kontorsjef. Administrasjonen ble endret i vesentlig grad gjennom høsten 2013, både gjennom avgang og nyansettelse. Styret kunne derfor i sitt møte januar 2014 foreta noen justeringer i de komitéer og utvalg hvor styrets medlemmer hadde sittet tettest på de ansatte. De fleste utvalg fikk da en ansatt enten som prosjektleder eller i det minste som en sekretær. Disse ansatte skal drive prosessene mellom møtene. Styremedlemmer deltar i å gi føringer og tidsplan for arbeidet. Espen Guttormsen Generalsekretær Vibecke Schøyen Utviklingskonsulent Åse Langli Kontormedarbeider Per Christian Bordal Bredde/rekrutteringsansvarlig Thomas Guttormsen Espen Slaatto 17

18 HELLY HANSEN CATWALK Scandinavian Design is the cornerstone in all Helly Hansen gear. The optimal combination of purposeful design, protection and style. This is why professional sailors, mountain guides and discerning enthusiasts choose Helly Hansen. CONFIDENT WHEN IT MATTERS 18

19 L I Z WA R D L E Y, T E A M S C A I N T H E V O LV O O C E A N R A C E Årsrapport for Norges Seilforbund 2013 Breddeidrett Etter seiltinget 2013, ble som tidligere nevnt utvalgsstrukturen i NSF endret. Det gamle Barne og ungdomsutvalget ble erstattet med et Bredde og Rekrutteringsutvalg som skulle stake ut kursen frem mot en uttalt målsetning om økt aktivitet og økt medlemsmasse i organisasjonen. Utvalget ledes av Bente Mortensen fra styret, og Per Christian Bordal fra administrasjonen fikk med seg et meget kompetent mannskap : Torill Dahl Høgheim tidligere toppseiler fra Ran Seilforening. Torill har vært med på oppbyggingen av Ran Seilforening til å bli en av landets største jolleforeninger. Christer Mortensen Fredrikstad Seilforening. Christer har mye organisasjonserfaring og lite seilerfaring. Det kan være en fordel i slike utvalg! Han har vært med å restarte jollegruppa i Fredrikstad Seilforening. Thomas Oksmo brennende engasjert seiler både privat og profesjonelt (seilmaker). Thomas er kjølbåtmannen i utvalget. Utvalget laget høsten 2013 en Questback undersøkelse om rekrutteringsarbeidet i norske seilforeninger og hva NSF kunne gjøre for å hjelpe klubbene. Det var en overveldende respons fra foreningene 55 foreninger svarte på undersøkelsen. Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra foreningene ble det besluttet å prioritere disse tre arbeidsoppgavene (ved siden av målene satt i strategi og handlingsplan): 1. Utrede hvordan vi kan beholde åringene i foreningsnorge. 2. Fortsette trykket på trenerutdanning. 3. Foreldrekurs. Mange foreninger etterspør et kurs for raskt å inkludere, involvere og engasjere foreldrene i barnas aktivitet og i foreningsarbeidet. Kurset skal kunne kjøres av foreningene selv (sikkert med noe lokal tilpasning). Kurset skal gjerne prøvekjøres i 2014, og kunne tilbys alle foreningene før sesongen

20 Rekruttering til seiling +20 % Målsetning fra Handlingsplanen: Oppnå minst 20% medlemsvekst før seiltinget i Arbeide for at man i tingperioden er i rute i forhold til dette. Det er mange seilforeninger i landet som jobber meget godt med rekruttering til seiling, særlig for barn og ungdom. Fra en litt fallende trend de siste årene, viser Idrettsregistreringen 2013 en liten økning i registrerte barne og-ungdomsseilere. Dette er en trend NSF håper og tror vil forsterkes de kommende år. For å hjelpe foreningene som vil drive rekruttering og opplæring av nye kjølbåt-seilere ble arbeidet med et lavterskel opplæringshefte for denne gruppen påbegynt. Heftet, Velkommen som seiler, med tilhørende kurspresentasjon blir lansert i NSF sentralt lanserte i 2013 en ny opplæringsbok for Optimistjolleseilere for bruk i nybegynneropplæringen. Boken ble meget godt mottatt og solgte over 1500 eksemplarer i Arbeidet med tilsvarende opplæringsbok for tomannsjolle seilere ble påbegynt høsten 2013, og blir lansert til sesongstart

21 +2 Aktivitetsutvikling Målsetning fra Handlingsplanen: NSF sentralt skal sammen med foreninger og klasseklubber utvikle minst 2 nye rekrutteringskonsepter i kommende tingperiode. Aktivitetskonsulenter: Iløpet av 2013 avsluttet NSF engasjementet til 3 aktivitetskonsulenter som arbeidet i 20% stilling, med hovedfokus på regionene Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag/Møre og Romsdal. NSFs styre og administrasjon ønsket heller å spisse konsulenthjelpen man yter til de forskjellige regionene slik at hjelpen blir bedre lokalt tilpasset. Joller/Brett: I mai 2013 ble det arrangert Ungdomssamling på Hvasser med 60 seilere tilstede. Alle landslagstrenere, samt noen klasseklubbtrenere bidro til en meget vellykket samling med godt treningsutbytte for alle. I de to siste helgene i oktober arrangerte NSF to samlinger en U16 samling for klasser med seilere stort sett under 16 år. Og en samling for klassene med seilere over 16 år. Under U16 samlingen ble det også arrangert en trenersamling for klubbtrenere ledet av Jan Steven Johannessen. Totalt var over 160 seilere og trenere involvert i samlingene. Begge seilsamlingene og trenersamlingen ble meget vellykket og bør videreføres. Tomannsjolleprosjektet: blir støttet av Havfonn, og ny 3-års avtale med sponsoren ble tegnet i Dette sikrer videre aktivtetsstøtte og trenerstøtte til klubbene tilknyttet tomannsjolleprosjektet. Helgen før påske ble det for første gang arrangert NSFs tomannsjollessamling for både RS Feva seilere og 29 er seilere. Samlingen hadde over 50 seilere, og et godt sosialt program slik at det skapes en naturlig videreføring fra RS Feva til 29 er seiling. Ellers fikk mange klubber, særlig nye uerfarne klubber utviklingsbesøk. Det er nå ca 50 seilforeninger som tilbyr tomannsjolleseiling for barn og ungdom. Miljøet er voksende både i Feva klassen og i 29 er klassen. Havfonns langsiktige støtte til tomannsjolleseiling i Norge har vært essensiell for styrkingen og oppbyggingen av tomannsjolletilbudet. Jentesamling: Helgen oktober ble det arrangert jentesamling for 24 jenter/damer i alderen år. Team Drømmen med Siri Kamfjord i spissen gjennomførte samlingen om bord i to stk X-41 havseilere i Moss. Fokuset var 21

22 boathandling og gjennomgang av smarte løsninger for å utføre de forskjellige arbeidsoppgavene/ posisjonene om bord. Hovedmålsetningen med samlingen er å rekruttere flere jenter til regattaseiling i kjølbåter. Klubbutvikling: I forbindelse med klubbesøk har NSFs utsendte også prioritert klubbutvikling særlig innenfor videreutvikling av klubbenes barne-og ungdomsarbeid på steder med godt vekstpotensial når det gjelder seilaktivitet. Stor-NM Stor-NM 2013 ble arrangert av Tønsberg SF. Ikke bare ble det meget bra gjennomført, men vi vil gi dem den honnør at de er den første seilforening som har arrangert dette gigantarrangementet tre ganger. Deltagelsen var meget gledelig med rundt 250 seilere. Dette viser at Stor-NM er viktig for seilerne, og det er vi selvfølgelig veldig glade for. Uten seilere, intet bra arrangement. Stor-NM 2014 blir arrangert av Stavanger SF i august. Dette er en forening med mye energi, så vi ser frem til noen fine dager i vår oljehovedstad. Vi håper at vi her får eksponert sporten bredest mulig og mot nye interessegrupper. I forbindelse med en gjennomgang av NM-reglene vedtok styret endringer i formatet for gjennomføring av Stor- NM for de klassene som ikke er typisk rekrutteringsklasser. Styret vil fremover se på Stor-NM i et videre perspektiv og vil vurdere om det kan være aktuelt å gjøre større endringer for å tiltrekke flere seilere, publikum og sponsorer. I så fall blir dette en sak for Seiltinget i NORsteam NORsteam prosjektet fortsatte gjennom 2013 som tidligere år. Det var en positiv og ivrig gruppe seilere om bord, og de deltok med hell i bl.a. Færderseilasen, Hankø Big Boat, alle NORC regattaene med mer. For det videre arbeidet i 2014 har NSF inngått en samarbeidsavtale med Team Wolfpack, som ledes av Thomas Nilsson, seilmaker hos North Sails og tidligere mannskap på forskjellige Fram båter med H.M. Kong Harald som skipper. Budsjettet for 2014 er basert på dette samarbeidet. Styret fattet vedtak om samarbeidet da det ikke så andre potensielle samarbeidspartnere som holder et så høyt sportslig nivå. NORsteam-kurs På grunn av bemanningsendring i NSF kunne ikke de populære Norsteamkursene prioriteres i Den eneste foreningen som har hatt besøk og oppfølging under en kveldsseilas er Soon SF. NSF skal derfor gjennom 2014 jobbe for at Norsteamseilerne kan bli omreisende ambassadører og videreformidle sin kompetanse til landets klubb-kjølbåtseilere fra Egen langturgruppe i NSF. Høsten 2013 tok Jan Fredrick Mack initiativ til en langturgruppe i NSF. Hovedmålet skal være å samle nyttig informasjon til de som skal på langtur. Informasjon som også kan være nyttig for den vanlige sommerferieseiler. Jan Fredrick har fått med seg Andreas Holo og Stefania Nilsen i langturgruppa. Gruppen vil bruke 2014 til å finne arbeidsform og hvilke arbeidsverktøy som er mest hensiktsmessig, og som vil nå flest mulig på en enklest mulig måte. 22

23 Kompetanseutvikling Viktigheten av klubbtrenere Kompetanse og entusiasme er en forutseting for videreutvikling av norsk seilsport. Derfor er utdanning av trenere, dommere, arrangører og målere en svært viktig oppgave for hele organisasjonen. Dette ble bekreftet av Questback undersøkelsen sendt til alle norske seilforeninger i årsskiftet 2013/2014. NSF sentralt jobber aktivt med kompetanseutvikling i alle ledd, men bør i fremtiden bruke enda mer ressurser på dette. Trenerutvalget: Det har vært avholdt 3 møter i Trenerutvalget. Møtene har stort sett blitt avhold i NSFs lokaler med Per Christian Bordal fra adm NSF tilstede. I møtene har vi fordelt arbeidsoppgaver, og lagt planer for arbeidet i TU (trenerutvalget). Det meste av arbeidet har bestått i å tilpasse kursene ny trenermodell. Se egen sak. TU valgte å avstå fra å arrangere seminar på tinget Vi forsøkte å arrangere et trenerseminar i Oslo men pga. liten oppslutning så ble det ikke arrangert. Trenerløypa NIFs nye mal for trenerutdanning Mye av aktivitetene i 2013 har vært å utvikle trenerutdanningen vår slik at den blir overens med NIFs nye treningsmodell, Trenerløypa som ble vedtatt i 2011 og skal være operativ fra 2014, medførte at vi i 2013 har brukt mye tid på å utvikle trenerutdanningen vår i henhold til denne. Sider/Trenerloypa.aspx. Kort oppsummert er den nye trenerutdanningen bedre enn før. Den er modulbasert og det er utviklet e-læringskurs som er idrettsgenerelle. Alle må gjennomføre e-læringskursene før seminaret og det sikrer et bedre grunnlag på kandidatene. I tillegg inneholder disse kursene emner som gir seiltrenerne generell trenerkompetanse noe som har vært savnet tidligere. En utfordring for TU er at de nye kursene har krav til et langt større timetall enn det TU har anledning til å gjennomføre på seminarbasis med de ressursene som vi besitter. 90 timer for T1 (Trener 1) og 150 timer for T2 (Trener 2). Eksamensretting har også lagt et uforholdsmessig stort arbeid på instruktørene. Vi har derfor tilpasset kursene slik at de nå består av punktene nedenfor: Innføringskveld e-læringsstudier Selvstudier Helgeseminar 1 for T1 og 2 for T2 Praksis i egen seilforening med veiledning og rapportering til instruktør Det benyttes også i større grad kompendier med høyere kvalitet. TU ble på tampen av 2012 anmodet om å komme med forslag til en sikkerhetsinstruks. Denne ble levert NSF i januar Gjennomførte kurs Trener 1 Kristiansund, 20 deltagere, kursansvarlig Per F Horn Trener 1 Vestfold 12 deltakere, kursansvarlig Frode Johansen Trener 1 Bærum, 22 deltakere, kursansvarlig Ingrid Mortensen Trener 2 Oslo, 8 deltakere, kursansvarlig Frode Johansen Regattautvalget: Regatta Utvalget (RU) oppdaterte kursmateriell ift ny Regelbok i begynnelsen av Utdanningskomitéen har utviklet en kurskatalog en oversikt over alle kompetansegivende kurs i organisasjonen. RU medvirket til utarbeidelse av kurskatalog. Arrangør III kurs, som var berammet til februar, ble avlyst grunnet for dårlig deltagelse, og vi hadde derfor ingen sertifiseringer på praktisk prøve sommer I November hadde RU 11 stk på Arrangør III kurs (ny rekord) alle bestod teoriprøven, praktisk prøve for de fleste vil bli gjennomført i løpet av sommeren Det meste av komitéens arbeid har foregått på mail, da et medlem bodde i Kina vesentlig deler av året. Leder av RU deltar i R&A når det er saker som angår Arrangører (2 saker i 2013) Dommerutvalget: Dommerutvalget arrangerte i 2013 forbundsdommerkurs, matchdommerkurs og to banedommerkurset henholdsvis i Ran Seilforening og Tønsberg Seilforening. Det ble autorisert 3 forbundsdommere, 1 matchdommer og 7 banedommere. Dommerutvalget arrangerte også i 2013 dommerseminar med 80 deltakere. Hovedfokus var oppdatering i forhold til Kappseilingsreglene Medlemmer av dommerutvalget har forøvrig deltatt på dommerseminarer i Sverige og Danmark samt holdt en rekke regelkurs på krets-og klubbnivå. Tenknisk komité: Teknisk komité avholdt i møter og arrangerte 1 Klassemålerkurs. På dette kurset deltok 7 deltagere, hvorav samtlige bestod eksamen. Teknisk komité har også avholdt seminar for målere/seilmakere om omlegging fra LYS til NOR Rating. Seminaret gikk over 6 timer. 23

24 Årets seiler 2013 Basert på de oppnådde resultatene besluttet styret, etter en grundig gjennomgang av kriteriene for slik utnevnelse, å utpeke to seilere til Årets seiler 2013 : Line Flem Høst fikk prisen for sin innsats i ISAF Jr-VM Laser Radial. Lars Johan Brodtkorp, Horten SF - Europajolle - for seieren i VM, andreplassen i EM og førsteplassen i Kieler Woche. Kriteriene for kåring av årets seiler ligger på hjemmesiden her: 24

25 Toppidrett Toppidretten og våre regattaseilere I 2013 hadde vi gleden av å tildele «Norges Seilforbunds Bragdmerke», Det var David Bjelkarøy Westervik, Ran SF, for hans seier i VM for Zoom8, Line Flem Høst, KNS, for hennes seier i ISAF Junior VM i Laser Radial. Men de to var ikke de eneste som imponerte. Maja og Ragna Agerup leverte også meget godt i ISAF Junior VM i 29er. De ble nr. 11 og beste damebåt. Kort tid etterpå vant de Junior VM i samme klasse. fikk annenplass i EM og førsteplass i Kieler Woche. Dette er utvilsomt en seiler vi får se mere til. Blandt de som er ordentlige seniorer har vi lyst til å nevne kjente navn som Team Wolfpack med Thomas Nilsson i spissen som vant Europamesterskapet i ORC, og Kristian Nergaard som nok en gang hevdet seg i 5.5 meter ved å vinne EM og ta sølv i VM. NSFs BRAGDMERKE TILDELES AV NSFs STYRE TIL : a. Norske utøvere blant de 6 beste i Olympiske leker og Paralympics b. Vinnere av offisielle VM (i ISAF godkjente klasser). c. Aktive seilere som styret mener er spesielt kvalifiserte. På herresiden imponerte Hermann Tomasgaard stort i Laser. Han vant Europamesterskapet for juniorer og tok sølv i Verdensmesterskapet for junior. Våre seilere i Sonar og 2,4 meter hevder seg jevnt i toppen. Sonaren vant World Cup i Miami, og Bjørnar Erikstad vant World Cupen i Palma. Begge satser for fullt frem mot Paralympic I tillegg har vi seilere utenom OLklassene som imponerer stort. På junior-siden vant Lars Johan Brodtkorp nesten det som var å vinne i Europajolle han ble verdensmester, 25

26 Ny toppidrettsmodell Etter en grundig prosess høsten 2012 kom ny toppidrettsmodell, sportssjef og trenere på plass i tett samarbeid med OLT fra 1. januar Målsetning fra Handlingsplanen: Sørge for at man gjennom tingperioden er i rute for å nasjonskvalifisere Norge til OL 2016, i alle klasser med aktive seilere, under ISAF VM i Etablere et økonomisk og sportslig stabilt fundament for å hindre frafall av de beste seilerne Trener Enmannsjolle Trener Brett Trener Skiff Trener paralympics Landslag Landslag Landslag Landslag Rekruttlag Rekruttering Rekruttering Toppseil Klasseklubblag Toppseil Klasseklubblag Toppseil Klasseklubblag I den nye toppidrettsmodeller har vi 4 hovedgrener NSF skal satse på: Enmannsjolle (Laser), Brett (RS:X), Skiff (49 er FX) og paralympics (2,4 m og Sonar). For at enkeltutøvere skal lykkes i toppidrett, må de ha et godt lag rundt seg samt et sikkert økonomisk fundament. Dette er grunntankene i toppidrettsmodellen, og i 2013 ble det derfor tatt ut landslag og rekruttlag i de fire hovedgrenene. 26

27 Sportssjef Min hovedfilosofi er at man skaper gode treningsmiljøer hjemme, og konkurrerer for å avstemme treningsarbeidet i regattasituasjon. Jan Steven Johannessen Filosofien har ført til en dreining mot mer seiling i hjemlige farvann både for å øke treningsmengden og for å tilpasse seg budsjettsituasjonen. Det ble derfor opprettet et NSF treningssenter i Moss Seilforenings lokaler/anlegg på Jeløy. Her er det nok plass på land og flotte seilforhold rett utenfor havnen. I tillegg er det kort vei til OLT og noen aktuelle studiesteder for de aktuelle utøverne. Enmannsjolleseilerne er de som har brukt senteret mest, og har i lange perioder hatt daglige treninger på treningssenteret. Seilerne fra NSFs landslag/rekruttlandslag har deltatt i følgene worldcup stevner: Miami, USA beste norske resultat: Bjørnar Erikstad nr 3 Palma, Mallorca, Spania - beste norske resultat: Bjørnar Erikstad nr 3 Hyeres, Frankrike beste norske resultat: Bjørnar Erikstad nr 5 Melbourne, Australia beste norske resultat: 49 er FX, Maja og Ragna Agerup nr 3 Landslagsutøvere Type Forening Aleksander Wang-Hansen Sonar Kongelig Norsk Seilforening Marie Solberg Sonar Kongelig Norsk Seilforening Per Eugen Kristiansen Sonar Kongelig Norsk Seilforening Bjørnar Erikstad 2,4 mr Tønsberg Seilforening Marthe Enger Eide Laser Radial Bærum Seilforening Maria Mollestad RS:X Kongelig Norsk Seilforening Mathias Mollatt Laser Moss Seilforening Sebastian Wang-Hansen RS:X Tønsberg Seilforening 27

28 Toppidretten og penger Det nytter ikke å snakke om Toppidrett uten å snakke om penger. Dessverre startet Sportssjefen med langt lavere budsjetter for Toppidretten enn forbundet var forespeilet fra OLT. Da høsten kom måtte vi derfor endre aktivitetsprogrammet vi hadde forespeilet Olympiatoppen. Konkret måtte vi kutte ut deltagelse i prøve-vm i Santander og en svært viktig regatta i Rio de Janeiro som forberedelse til OL Det er unødvendig å si at dette ikke falt i god jord hos OLT. Det mest urovekkende med dette er imidlertid at våre tildelinger for 2014 kunne bli vesentlig beskåret. Resultatet av arbeidsmøtet den helgen ble behørig kommunisert til OLT. De så at vi prioriterer toppidretten slik de vil, og vi er glade for å kunne si at tildelingen vi har fått for 2014 er på samme nivå som for 2013, men med en vesentlig økte støtte fra fagekspertene der oppe, dvs. alt i alt en betydelig større pakke. På strategi- og budsjettstyremøtet i november, brukte vi mye tid på nettopp toppidretten for å bedre våre toppidrettsutøveres kår. Sportssjefen presenterte et program for året som så meget omfattende og tilfredsstillende ut, så styret øket budsjettet for toppidretten i forhold til Vi er i medvind. Det nyter du godt av. Medlemmer av Norges Seilerforbund får ekstra god service og ekstra gode tilbud hos oss. Ta kontakt med Erik Arnesen Helsfyr AS ved Ronny Nordby. Vi tilbyr i tillegg gode betingelser på finansiering og forsikring. Nye GLA. Alltid aktiv. Den nye sporty kompakt SUV en fra Mercedes-Benz. Nye GLA fra kr ,-. Nye GLA med 4MATIC og automatgir ,-. Nye C-Klasse. Når kun det beste er godt nok. Nye C-Klasse fra ,-. Citan. Vår minste storhet. Kvalitet i arbeid. Citan fra ,-. Erik Arnesen Helsfyr er stolt sponsor av Norges Seilerforbund Erik Arnesen Helsfyr AS, Østensjøvn. 12. Tlf

29 Resultater Utvalgte resultater fra internasjonale regattaer Navn Type Sted Plass Lars Johan Brodtkorb (Horten SF) E-jolle VM Sølv Lars Johan Brodtkorb (Horten SF) E-jolle Jr.-EM Gull Håvard Katle Fjon (Stavanger SF) E-jolle Jr.-EM Bronse Aleksander Wang-Hansen, Marie Solberg, Per Eugen Kristiansen (KNS) Kongepokal, Mesternes Mester 2013 Sonar VM 6 Bjørnar Erikstad (Tønsberg SF) 2,4mR VM 6 Kristian Nergaard, Johan Barne og Trond Solli-Sæther (KNS) Petter Fjeld, Thomas Borgen og Christen Horn Johannessen (KNS) 5,5mR VM Sølv 5,5mR VM Bronse Hermann Tomasgaard (KNS) Laser Standard VM U21 Sølv Herman Tomasgaard (KNS) Laser Standard EM U21 Gull Celine Herud (Moss SF) Laser Radial VM U21 Sølv Line Flem Høst (KNS) Laser Radial ISAF jr.-vm Gull David Bjelkarøy Westervik (Ran SF) Zoom 8 VM Gull Thomas Nilsson m/mannskap (KNS) ORC EM Gull Vidar Hansson, Eivind Melleby, Lars Horn Johannessen og Harald Blom Bakke (KNS) 29

30 Kronprinsens pokal BIC OD 293 Fabian Wilkens Solheim, KNS Norgesmestere Klasse Navn Seilforening 2,4 mr Bjørnar Erikstad Tønsberg SF Knarr Nils Petter Haugfos Drammens SF Snipe Ulrik Sandvig/Tanya Ferner Heglund Bærum SF Killing Jacob Stolt-Nielsen /Kristian Nergaard KNS 12,5 kvm Roy Arild Johannessen/Wenche Johannessen Risør SF Grimstadjolle Kristensen Bjarne/Thorsen Mari Asdal Grimstad SF Oselvar Andreas Martin Iversen Austervoll SF Snipe Masters Birger Jansen/Lise Gehrken Bærum SF 11 MoD Dag Olav Nicolaysen Drøbaksund SF BB 11 Bjørn Nilsen Brevik SF H-båt Johnny Hjerpseth Røyken SF Kite Coursrace Christian Juell Drøbaksund SF Drake Vidar Hansson Asker SF Express Kjell Arne Myran KNS Snipe Dame Anette Melsom Myhre/Janett Krefting Asker SF Yngling Joakim Skovly Askøy SF Melges Petter Mørland pedersen KNS Match Herman Horn Johannessen KNS ORCi Grant Larsen Sandefjord SF Laser Radial Dame Marthe Enger Eide Bærum SF Laser Herre Mathias Mollatt Moss SF Finnjolle Anders Pedersen Drøbaksund SF Optimist jenter Pia Dahl Andersen Asker SF Optimist gutter Uffe Thomasgaard Drøbaksund SF Zoom 8 Alexander Dahl Høgheim Ran SF E-jolle Lars Johan Brodtkorb Horten SF Laser 4,7 Marcus Salterød Jonas Horten SF Laser Radial Eirik Gramnæs KNS RS Feva Caroline Heiberg/Marie Bordal Moss SF BIC Theodor Sundbye Asker Seilforening 29èr Ragna Agerup/Maja Agerup KNS IOM Thorvald Klem NMS 30

31 Marked Norges Seilforbund har lagt ned mye arbeid for å finne nye samarbeidspartnere. Dette har til nå ikke gitt ønskede resultater. Derfor har vi valgt å se på andre særforbund som har lykkes med dette arbeidet for å hente idéer og inspirasjon. Vi har gjort noen grep. I september tegnet vi en avtale med Add On Communication i Stavanger som hjelper oss i markedsarbeidet. I desember tegnet vi en rammeavtale med Norsk Maritimt Forlag om koordinering av visse felles aktiviteter inklusive markedsarbeid. Den største og viktigste oppgaven fremover blir utvilsomt å sikre bedre finansiering av forbundets arbeid, og da særlig med toppidretten. Det er viktig at NSF kommersialiserer sin tankegang uten å gi slipp på de verdigrunnlag vår idrett og vårt forbund er tuftet på. For å hente idéer og inspirasjon hadde styret og adminstrasjonen generalsekretæren i Norges Skiskytterforbund på besøk. På møtet kom det frem at Norges Skiskytterforbund hadde gjort betydelige grep med formatet på konkurransene. En annen viktig årsak til at de hadde så store markedsinntekter er at hele organisasjonen er utpreget kommersielle i tankegangen. Det er også gjort endringer i organisasjonen. Da en av våre breddekonsulenter valgte å forlate oss, bestemte vi oss for å ansette en Kommunikasjons- og markedsmedarbeider i stedet. Vi er overbevist om at denne ansettelsen er et meget viktig skritt i riktig retning for å bedre kommunikasjonen mellom forbundet og omverdenen, og da ikke minst våre medlemmer, og derved bidra til et enda bedre omdømme, og derigjennom bidra til økt eksponering og styrket interesse for sporten. Markedsarbeid er, som alle vet, et svært vanskelig arbeid, men vi er optimistiske. 31

32 Salg Vi har satt i gang produksjon av NSF luer, og har her fått med Mercedes som sponsor. Luene blir levert januar Det ble laget en fleecejakke som årets Landslagsgenser Vi kan konstatere at salget har vært stagnerende, og må derfor ta en gjennomgang å finne årsaken til dette. En mulighet er at markedet ikke ønsker å gå med så mange sponsorer som er trykket på jakken. Vi vil derfor prøve med et produkt neste år nesten uten reklame. Arrangement Mesternes Mester ble arrangert for 5. gang på Aker Brygge. Erik Arnesen og LeasePlan deltok som arrangementssponsorer. Mesterskapet begynner å få høy status i seilmiljøet, og det gjøres grep for å lage det enda mer attraktivt til neste år. Det har i år vært gjennomført 3 seilarrangementer med NORsteam som plattform. En dag med puljeseilaser med Helly Hansen fra Aker Brygge. Ettermiddagsseiling med ledergruppen i BOS fra Son. En 2-dagers seilas med Leaseplan til Koster med 2 båter. 32

33 I 2013 har vi reforhandlet og inngått følgende samarbeidsavtaler: Det er foretatt møter med alle eksisterende samarbeidspartnere i løpet av året Seilerforsikring.no Suzuki CoastKey Helly Hansen: Vi har fått en ny 4 års avtale med Helly Hansen, som er utvidet både i størrelse og innhold. Vi har forhandlet frem en avtale som gir alle våre medlemmer 20% avslag ved kjøp i Helly Hansen webshop, dette gir igjen NSF en returprovisjon. Mercedes Benz/BOS: Det er reforhandlet ny 3 års samarbeidsavtale med Mercedes, som også er utvidet, og tar med både Mesternes Mester og Stor-NM. Da vi ser at dette arbeidet krever profesjonalisering har NSF valgt å inngå en samarbeidsavtale med Ad On Comunication, som skal bistå NSF med å finne nye større samarbeidspartnere. De skal i all hovedsak jobbe innenfor offshoresektoren. Dette er et no cure, no pay samarbeid, og det vil ikke være noen kostnader for NSF før de har lykkes med å finne en ny samarbeidspartner. Havfonn: Det er inngått en avtale med Havfonn om forlengelse av kontrakten, med 3 nye år. Havfonn er en ren samarbeidspartner for tomannsjolleprosjektet, og skal brukes til kompetansehevende tiltak samt aktivitetsstøtte. LeasePlan: Vi har inngått samarbeidsavtale med LeasePlan som går over 3 år. 33

34 Sponsorkontrakter Utøver NSF har for å tilfredsstille NIFs lover utviklet en sponsorkontrakt der NSF er en av partene i alle sponsorkontrakter som tegnes mellom utøvere og sponsorer. I 2013 har følgende utøvere/sponsorer gyldig avtale: Sponsor Båtlaget Mumm 36 Wilhelmsen Maritme ServicesAS Viking Racing v/lars Gravdal Viking Moorings Norge AS Viking Racing v/lars Gravdal Bilia Personbil avd.stavanger Svein Andre Hol Heikki Bruvik AS Oceaneering Seilforening Oceaneering AS Team Brodinas v/jan Martin Brodin Brodin AS,Blikkenslagermestere Team Brodinas v/jan Martin Brodin Roald & Sønn Team Brodinas v/jan Martin Brodin Oslo Liftutleie AS Andreas Wettre The Performace Group Wolfpack AS Div sponsorer Thomas Johannesen/Jon Lystrup Bergen Group AS Henning Føsker/Stein Ødegård SailTuv AS Ronny Tollaksen Mestergruppen Bolig Ronny Tollaksen Garvik Prosjekt AS Team Jadarhus v/nils Olav Opsanger Jadarhus Gruppen AS Wildcard AS v/ole Aabel Sempro AS Wildcard AS v/ole Aabel Regatta AS Lars Petter Karlsen Skjæløy Brygger AS Torodd Olsen Fronta AS Kristian Fodstad Meinich Arkitekter AS Jan Henrik Nordeide J.H.Nordeide AS Marius Falck Orvin Storm Capital Bjørn Petter Dyrseth GE Oil & Gas Bjørn Petter Dyrseth GE Oil & Gas Bjørn Petter Dyrseth GE Oil & Gas Sweco Bil Sweco Norge AS Martine Steller Mortensen Arendal Havn KF 9Tek AS 9Tek AS Hysteria Sailing Team Statkraft AS Leiv Gabrielsen Bring Cargo AS Team Nordocks Nordocks AS Subsea 7 subsea 7 Frank Huth Siddis Marine Steilene Seilcharter Electronova AS Steilene Seilcharter Byggimpuls AS Andre Tandrevold Tomax AS Team J&J J.Wathne Apply TB Team J&J J.Wathne Haugesund Sparebank Tom Olsen Konsis Grafisk AS Båt NOR 36 Etoile UBQ AS Hans Chr Holst Foto Video AS Siggurd Middelthon Malthus AS Maren Magda Krogstad Elvstrøm Sails AS Rune Lande Accpron AS Peder Nergaard Seastyle AS Ellen A. Høegh Seastyle AS Hysteria Sailing Team Maritimt Kompani Hysteria Sailing Team Norvita Hysteria Sailing Team Indegaard & Svenil Terje Krogstad Securitas AS Rune Forsberg Hval Sjokolade Team Rett rundt hjørne v/horn-johannessen Avion(PelleP) Hydrolift Melges 24 Tim Berg Iversen Hydrolift AS Kristian Nergaard Aqua Terra Kristian Nergaard Aqua Terra Birger Jansen Aqua Terra Svein Andre Hol Verktøy & Maskin AS Jon Petter Hol Bertel O.Steen Molde Åsmund Dolsrum Elvstrøm Sails AS Hans Martin Veding Promineo AS Tim Sandberg Sail Logic Reidar Berthelsen Inocean AS 34

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2013 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem...

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Grethe Halvorsen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/02 Fredag 24. og lørdag 25. mai 2002 Soon Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/15 Tirsdag 20. januar 2015 på Dronningen hos KNS. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre, Vidar Utne (VU),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

VEDTAKSAKER: HMJ ikke tilstede under behandling av saken.

VEDTAKSAKER: HMJ ikke tilstede under behandling av saken. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/12 Fredag 26. april 2012 Kl. 15.00 Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden (ACH), Ove

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03. 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03. 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke tilstede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/12 Mandag 23. august 2012 Kl. 14.00 på Ullevål stadion. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Bredde vs Topp Brettseiling er i sterk fremgang, derfor vil vi satse på brett. Tomannsjolle med 29er, har god fremgang og rekruttering, og er den naturlige

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 8/17

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 8/17 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/17 19. september 2017 på Ullevål Stadion og webex Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Kristian Fæste (KF),

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03. Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03. Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03 Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,, Nini Høegh Nergaard,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/14 Tirsdag 21. januar 2014 Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Torunn Sætre (TS), Odd

Detaljer

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner 2 Strategi- og handlingsplaner DEL I STRATEGIPLAN 2013 2017 Strategi- og handlingsplaner 3 Visjon og overordnede mål. Visjon:

Detaljer

Seiltinget Mål og prioriterte handlinger

Seiltinget Mål og prioriterte handlinger Seiltinget 2009 Mål og prioriterte handlinger 2009-2011 Det som ligger i bunn er NSFs Formål og Visjon Formål: fremme norsk seilsport bidra til samarbeid mellom foreningene representere seilsporten internasjonalt

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS)

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/09 23. og 24 januar 2009 kl 11.00 Toppidrettsenteret Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03. Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03. Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03 Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke tilstede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/12 Mandag 9. januar 2012 Kl. 17.00 på Rica Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/17

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/17 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/17 23. juni 2017 på Fjærholmen, 24. juni på Rune Hjertås kontor i Tønsberg Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH),

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 Mandag 27. august 2007 Rica Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad, Astri Holden Feragen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå.

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Innhold Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Om rekrutteringskomiteen NBK besluttet i 2009 å ta initiativ

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 VEDTAKSAKER: Mandag 2.mai Kl på Ullevål.

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 VEDTAKSAKER: Mandag 2.mai Kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 Mandag 2.mai Kl. 10.00 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/06 27.-28. januar 2006 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 VEDTAKSAKER: Onsdag 22. og 23. mai Kl på Ullevål.

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 VEDTAKSAKER: Onsdag 22. og 23. mai Kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 Onsdag 22. og 23. mai Kl. 13.00 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/05 22. juni 2005 Bergen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik

Detaljer

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/07 24. oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09 9.juni 2009 kl 14.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL) fra kl 17.00, Hans Egil Eriksen (HEE), Odd

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/14 Fredag 22. april 2014 Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Torunn Sætre (TS), Odd

Detaljer

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/12 Fredag 23. mars 2012 Kl. 12.00 Park-Inn Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden

Detaljer

Barn Ungdom Bredde Utdanning

Barn Ungdom Bredde Utdanning Barn Ungdom Bredde Utdanning Thomas Gu3ormsen Per Chris6an Bordal Overordnet målsetning (fra strategiplan vedta3 på seil6nget 2011) o Øke medlemsmassen med 20 % o NSF må 6lre3elegge gjennom sine lokale

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012 Norges Seilforbund Årsrapport 2012 STYRETS ARBEID 2012 I 2012 har det vært avholdt 11 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 204 saker hvorav 7 i AU og 197 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2014 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 19. januar 2010. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 5/13

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 5/13 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/13 Fredag 21. Og 22. juni 2013 Fredag kl. 12.00 18.30. Lørdag kl. 09.00 12.00 Fjærholmen Tønsberg SF Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen:

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell Til stede fra Styret: Fratredelse under sak 21/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/16

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/16 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/16 14. juni 2016 på NSFs lokaler på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Kristian Fæste (KF),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 VEDTAKSSAKER. 28. april Møtestart kl Rica Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 VEDTAKSSAKER. 28. april Møtestart kl Rica Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 28. april 2010. Møtestart kl 14.00 Rica Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Til Styret i Norges Seilforbund Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 19. september 2012

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 804 18. november 2004 Rica Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/13 VEDTAKSAKER: Torsdag 23. april 2013 Kl Ullevål stadion

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/13 VEDTAKSAKER: Torsdag 23. april 2013 Kl Ullevål stadion NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/13 Torsdag 23. april 2013 Kl. 13.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Grethe Halvorsen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 20.april 2009 kl 13.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 9/15

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 9/15 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9/15 Tirsdag 20. oktober 2015 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Vidar Utne (VU), Eirik

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH)

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/12 Mandag 22. juni 2012 Kl. 12.00 på Moss SF. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) VEDTAKSAKER:

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) VEDTAKSAKER: NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/13 Torsdag 14. mars 2013 Kl. 15.00 Ishavshotellet i Tromsø Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

Norges Seilforbund. Saksliste. Seiltinget 2015 Gardemoen 21.-22. mars. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Saksliste. Seiltinget 2015 Gardemoen 21.-22. mars. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Saksliste Seiltinget 2015 Gardemoen 21.-22. mars Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet HELLY HANSEN CATWALK Scandinavian Design is the cornerstone in all Helly Hansen gear.

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/06 6.-7. oktober 2006 Rica Holmenkollen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02. Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02. Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02 Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 2/16

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 2/16 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/16 23. februar 2016 på Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Vidar Utne (VU), Kristian Fæste

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012 Norges Seilforbund Årsrapport 2012 Takk for samarbeidet i 2012 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2012 ADMINISTRASJONEN RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/16

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/16 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/16 19. januar 2016 på Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Vidar Utne (VU), Eirik Rosenberg

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 8/16

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 8/16 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/16 Tirsdag 28. september 2016 hos Brevik SF. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Vidar Utne (VU),

Detaljer

STYRETS ARBEID 2011. I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret.

STYRETS ARBEID 2011. I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. STYRETS ARBEID 2011 I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg (AU) har fungert: President Peter

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 10/16

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 10/16 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/16 25. oktober 2016 på NSFs lokaler på Ullevål. Til stede fra Styret: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Kristian Fæste (KF), Tom Bratlie (TB), Anne-Cathrine

Detaljer

ØKONOMI Presentasjon. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

ØKONOMI Presentasjon. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 ØKONOMI Presentasjon Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Hovedregnskapet - Vi starter med det offisielle hovedregnskapet Resultatregnskap Balanse Noter - Revisorberetning - Utfyllende grafer og tabeller

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08 18.september 2008 kl 16.00 SAS Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Stig Hvide Smith (SHS), Anne Kaalstad (AK), Peter L. Larsen

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 4/16

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 4/16 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/16 15. og 16.april 2016 på Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Kristian Fæste (KF), Tom

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03 Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith,

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH)

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/13 Onsdag 16. januar 2013 Kl. 14.30 på Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus Til stede fra Styret: Til stede under sak 02/04, 08/04 og 09/04 Fratredelse sak 04/04 under

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord Tilstede fra Styret President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

Styremøte 9/07. Styremøte 3. desember 2007

Styremøte 9/07. Styremøte 3. desember 2007 Styremøte 9/07 Styremøte 3. desember 2007 UBC Rekdalrommet, Ullevål stadion kl. 10.00 21.00 Til stede fra styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 VEDTAKSSAKER. 25. juni Møtestart kl Fjærholmen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 VEDTAKSSAKER. 25. juni Møtestart kl Fjærholmen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 25. juni 2010. Møtestart kl 11.00 Fjærholmen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Anne

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 8/15

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 8/15 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/15 Tirsdag 22. september 2015 på Drøbaksund SF. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Vidar Utne (VU),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/14 Fredag og lørdag 23. og 24. mai 2014 Hankø Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Odd Ørnulf

Detaljer

04.02.2013 17:32 QuestBack eksport - NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon. Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike)

04.02.2013 17:32 QuestBack eksport - NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon. Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike) NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike) 1 4. Hvor ofte er du/dere i kontakt med NSF? 1 Mer enn 2 ganger i uken 1,5 % 1 2 1-2 ganger i

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017 2018 For: STYRET Oppdatert: Sammendrag: Hovedfokus for styret er å få på plass gode og oppdaterte rutiner, instrukser og mandater. I tillegg vil hundevelferd og organisasjonsutvikling

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Jollegruppen Årsmelding Jolle gruppen Jolle gruppen har nå sitt tredje år fra Storøen og vi har allerede den største barne og ungdomsgruppen i Hordaland. I vår 5 år strategiplan

Detaljer

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #4/2012 14.05. 2012 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Teknisk kunstløp

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/17

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/17 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/17 24. januar 2017 på Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Kristian Fæste (KF), Tom

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Kretsledermøtet 2002

Kretsledermøtet 2002 Kretsledermøtet 2002 Rica Gardermoen Hotell 23. 24. november 2002 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen 1. Visepresident Bjørn Lofterød 2. Visepresident Nini Høegh Nergaard Chris Buunk Per

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 4/12 er godkjent pr mail

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 4/12 er godkjent pr mail NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/12 Fredag 22. mai 2012 Kl. 15.00 Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Ove Lind (OL), Anders Myhre (AM), Odd

Detaljer

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i.

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i. Emne: Møtereferat Norsk Europajolleklubb Formål: Styremøte 02 Referat nr.: ST 2008/02 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Dato: 23.01.2008 Referent: Clausen Dato/sign: 23.01.2008 / Representanter Kode Tilstede

Detaljer

Ve e~ ~ Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016

Ve e~ ~ Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016 Ve e~ ~ 3 Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016 Styret i NABSF ble valgt på NABSF's ting i 2015 og har bestått av følgende personer: President Visepresident adm. Styremedlem

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer