Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl Klubbhuset Ormåsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl 19.00 Klubbhuset Ormåsen"

Transkript

1 Organ for Eiker o - lag FOTOSESSION PÅ PINSELØPET PÅ KONGSBERG FOTO: Hans Roar Bakken ÅRSMELDING 2014 Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl Klubbhuset Ormåsen 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAKLISTE ÅRSMØTE 8. DESEMBER 2014ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2. OVERSIKT TILLITSVALGTE KOMITEER OPPNEVNT AV STYRET ADMINISTRATIV REPRESENTASJON/VERV MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER MØTER OG SAKER KLUBBAVIS/INFORMASJON HUSUTVALGET REKRUTTUTVALGET AKTIVUTVALGET TRIM OG FRILUFTSLIV UTDANNING KLUBBDRAKTER TEKNISK UTVALG OFFENTLIGE TILSKUDD OPPSUMMERING REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT ANNONSØRER

3 1. Saksliste årsmøte Sak 1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE Sak 2. GODKJENNE INNKALLINGEN, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN Sak 3. VELGE DIRIGENT, REFERENT OG 2 MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Sak 4. BEHANDLE EIKER O-LAGS ÅRSMELDING Det vises til årsmelding inntatt i denne utgaven av klubbavisen. Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingen med innkomne merknader godkjennes. Sak 5. BEHANDLE EIKER O-LAGS REGNSKAP I REVIDERT STAND. Det vises til regnskapet inntatt i "Eiker Hornet" nr. 4, Revisjonsberetning blir lagt frem på årsmøtet. Regnskapet for 2014 viser inntekter med kr , driftsutgifter kr , finansinntekter kr , og et samlet resultat på kr Årets resultat disponeres med overføring til kartfond med kr , disposisjonsfond materiell/utstyr kr , disposisjonsfond klubbhus kr , og annen egenkapital med kr Lagets egenkapital viser etter denne disponeringen kr Styrets forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes med foreslåtte disponeringer. Sak 6. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER. Prioriterte oppgaver i 2015: Styret mener det er hensiktmessig med en målrettet og strukturert prosess for styrets og utvalgene arbeid for å fremme den utvikling som er ønsket av norsk orientering og klubbens årsmøte/medlemmer. a) Styrets forslag til vedtak: Styret får ansvar for å utarbeide en lagsiktig handlingsplan med visjon, strategi og mål Planen legges frem for årsmøte i Styret involverer lagets utvalg i planarbeidet. Handlingsplanene gjelder for fem år og rulleres årlig. b) Styrets forslag til vedtak: Utgi turkart Eiker Øst. Få flere unge aktive til å arrangere treningsløp. 3

4 Organisert aktivitet for alle aldersgrupper hele året. Digital løypeproduksjon med Purple Pen og tidtaking med Brikkesys på treningsløp i Sak 7. FASTSETTE KONTINGENT OG AVGIFTER. Gjeldende satser framgår av punkt 5 i årsberetningen. Styrets forslag til vedtak: Kontingentsatser: uendret Aktivavgift: 1-5 løp kr løp kr Over 15 løp kr Prisen på Tur-o-konvolutter: kr Prisen på TiPåTopp-konvolutter: uendret Sak 8. VEDTA EIKER O-LAGS BUDSJETT. Det vises til budsjett for ordinær drift inntatt i «Eiker Hornet». Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2015 vedtas med driftsinntekter kr , driftsutgifter kr og finansinntekter kr Dette gir et samlet overskudd på kr Sak 9. BEHANDLE EIKER O-LAGS ORGANISASJONSPLAN I henhold til lov for Eiker o-lag, 15, pkt.9, skal årsmøtet hvert å behandle Eiker o- lags organisasjonsplan. Styrets forslag til vedtak: Organisasjonsplan for 2014 opprettholdes i Sak 10. VALG. Det vises til lagets organisasjonsplan over hvilke valg som skal foretas. Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet. 4

5 2. Oversikt tillitsvalgte I årsmøteperioden har følgende fungert: a) Lagets styre bestående av: Leder Kirsti Aas Olsen Nestleder Berit Grosvold Sekretær Ellen Ruud Kasserer Helga Peveri og av ledere i følgende utvalg: Aktiv Torgeir E. Andersen orientering Trim og Kjell Klokkerud friluftsliv Rekruttering Inger Isnes Tyse Husutvalg Berit Grosvold Teknisk utvalg Hans Roar Bakken (også kartleder) Varamedlem Eli Tufte Hanssen b) Revisorer Pål Woldstad Hanssen Arne Nedberg Teknisk utvalg Husutvalg d) Idrettsrådet Øvre Eiker Per Kruke, matrialforvalter Åmund Tonna Rolf Lunde, data Tove Møller Aud Kjemperud Olav Vee Enevold Falsen Møller Ellen Ruud Hans Roar Bakken Vara for Hans Roar Bakken: Kjell Klokkerud Helga Peveri Vara for Helga Peveri: Kirsti Aas Olsen c) Medlemmer til utvalgene: Aktiv Hans Herman Herø orientering Gjermund Røren Siri Jaren Ole Johnny Petersen Ida Svenne Torgeir Brochmann Trim og friluftsliv Rekruttering Svein Tore Andersen Asbjørn Eknes Helge A. Haga Aud Kjemperud Bjørn Lysaker Knut T. Maudal Tor Sørensen Nina Svendsen Håvard Klokkerud Marianne Letmolie Kristin Morlandstø Guro L. Sanden Kari Aabø Lars-Erik Østerud e) Buskerud Orienterings krets Torgeir E. Andersen Inger Isnes Tyse Hans Roar Bakken Vara: Rolf Lunde f) Valgkomite Leder: Eli R. Bakken Berit Grosvold Marianne Letmolie g) Ansvarlig for hjemmesiden h) Redaktør Eikerhornet Rolf Lunde Ellen Ruud Per Røgeberg i) Utklipp: Ingrid Letmolie Anna Isnes Tyse 5

6 3. Komiteer oppnevnt av styret Sponsoravtaler: Leder av komiteen er Eli Tufte Hanssen. 4. Administrativ representasjon/verv Idrettsrådet Øvre Eiker Ski- og løypeutvalget i Øvre Eiker (kommunalt utvalg) Ledermøte Idrettsrådet Øvre Eiker: Årsmøte Idrettsrådet Øvre Eiker: Årsmøte / Kretsting Buskerud O-krets: Leder-/terminlistemøte Buskerud O-krets: Pål Woldstad Hanssen, styremedlem/sekretær Morten Berglia, leder Berit Grosvold Kjell Klokkerud, Helga Peveri Hans Roar Bakken, Torgeir E. Andersen, Inger Isnes Tyse Rolf Lunde Beveren herjer i Kolbrekkvann 6

7 5. Medlemsoversikt og kontingenter Oversikten pr viser følgende: Kategori Betegnelse M Ordinære medlemmer H Hovedmedlem i familie F Familiemedlemmer Æ Æresmedlemmer L Livsvarige medlemmer Sum FORDELING AV MEDLEMMENE ETTER ALDER År Kvinner Menn TOTALT < > Sum < > Sum ÆRESMEDLEMMER Klubben har følgende æresmedlemmer: Ole Skramstad, Kjell R. Johansen, Morten Berglia, Hans R. Bakken, Hans L. Werp, Eli Rolstad Bakken og Per Kruke. Knut Berglia gikk bort , Arne Bakke gikk bort , Ole Brodahl gikk bort HEDERSTEGN Klubben har følgende med hederstegn: Kristian Hannevig, Tove Møller, Per Kruke, Eli R. Bakken, Runar Kirkerud, Kjell Klokkerud, Ivar Bekkevold, Georg Persson, Carl Axel Berlin, Frode Peveri og Helga Peveri. OPPMERKSOMHET VED RUNDE ÅR Det er sendt blomsterhilsen til medlemmer som fyller 60 år, og for hvert 5. år oppover. I året som er gått er det sendt blomsterhilsen til 14 jubilanter. MEDLEMSKONTINGENT/AKTIVITETSAVGIFT I 2014 har vi hatt følgende kontingenter og avgifter: Kontingenter: Medlemmer som fyller 17 år eller mer i kalenderåret kr 300,- Medlemmer som fyller 16 år eller mindre i kalenderåret kr 200,- Familiekontingent (hovedmedlem og familiemedlemmer), som familiemedlem regnes ektefelle/samboer og barn nevnt under b). kr 500,- 7

8 Aktivitetsavgift (løpere 17 år og eldre): Deltakelse 2-5 løp... kr 150,- Deltakelse i 6-15 løp... kr 500,- Deltakelse i over 15 løp... kr 650,- Aktivitetsavgift gjelder for deltakelse i andres løp hvor klubben dekker startkontingent. Omfatter ikke stafetter. Ved ferieløp dekker løpere selv startkontingenten. Turorientering... kr 200,- Ti på Topp... kr 100,- 6. Møter og saker Styremøter Det er avholdt 7 styremøter og behandlet 42 saker. Saker styret har behandlet fremkommer under ulike avsnitt i årsberetningen. Til alle styremøter er det fremlagt oversikt over innkommet post. Alle møteinnkallinger og referater blir kontinuerlig lagt ut på våre hjemmesider. I sak 18/14 behandlet styret en forespørsel fra Øvre Eiker kommune vedrørende Skolebehovsplanen Tilbakemeldingen til kommunen var: Det er ikke aktuelt for Eiker o-lag og inngå noen avtale om sambruk av våre lokaler med tanke på skoledrift. Med utgangspunkt i økt skolebehov/utvidelse av skolen på Ormåsen, deltar vi gjerne i dialog med kommunen med formål å utrede alternative løsninger for lokaler hvis våre nåværende lokaler er aktuelle for skoledrift. I sak 28/14 vedtok styret å gi Kristine Berglia økonomisk støtte på inntil kr i 2014 og tilsvarende beløp for Forutseningen er at Kristine ikke representerer andre klubber enn Eiker o-lag. Kristine er en løper vi veldig gjerne vil beholde i klubben. 8

9 7. Klubbavis/informasjon EIKERHORNET Klubbavisa har kommet ut i 4 utgaver, inkludert klubbkalender og årsmelding. En del av utsendelsen er gjort via rodenett. Utdelere dette året har vært Per Kruke, Yngvar Røren, Severin Berglia, Egil Tronrud, Frode Peveri, Victor Lie, Gunvor Våle Klokkerud, Elly Therese Thoresen, Aina Ellingsen, Finn W. Støa, Silje Lysaker Smeby, Knut Andersen og Kjell Klokkerud. Styret takker for innsatsen! Innmeldte kunngjøringer og informasjon er lagt ut jevnlig. Resultater fra treningsløp har vært tilgjengelig på siden, samt innbydelser og resultater fra egne løp. Totalt har det vært ca treff på hjemmesiden i Aktivutvalget har brukt Facebook som informasjonskanal. Kortspill på klubbhuset Mina, Alvilde, Oda og Brage. foto: Berit Grosvold 9

10 8. Husutvalget Det har vært avholdt 3 møter i husutvalget, og 18 saker er blitt behandlet. Hovedrengjøringen foregikk i januar, hvor vi var til sammen 11 stykker. Takk til alle for deltakelsen. Foruten møtene har det vært god kontakt de fleste tirsdagene mellom flere av utvalgets medlemmer. Husutvalget har vært ansvarlig for kveldsmaten, matservering på årsmøtet, avslutninger for rekrutt og aktive. I tillegg til utvalgsmedlemmene, har Eli R. Bakken, Gunvor Klokkerud, Eli Tufte Hanssen og Heidi Bunæs Nilsen vært medhjelpere på kveldsmaten. Utvalget har stått for klubbkveldene. En på våren, ved Bent Ek som snakket om Skarragruvene og annen gruvevirksomhet i området, og to på høsten ved hhv Hanna/Torgeir Andersen og Axel Berlin. Vi hadde også EM i kakebaking på våren. I høst har vi hatt åpent klubbhus på de tre lørdagene med treningsløp i november, enkel servering og drikke. Tirsdag 25. november arrangerer Norges orienteringsforbund rekrutteringsturne fra klubbhuset. Oversikt ekstern utleie Eksternt har klubbhuset vært utleid 21 ganger i perioden Utleien fordeler seg på følgende: Utleiekategori Møter/kurs 2 2 Aktivitet/arrangement 1 1 Barnedåp 5 3 Konfirmasjoner 3 3 Fødselsdager Sum En ørliten økning i fra i fjor. Som årene før har vi fått mange positive tilbakemeldinger om det fine lokalet vårt. Vårt egenerklæringsskjema blir levert ut til alle leietakere. Dermed har vi registrert ødelagte/knuste glass etc. Leietaker blir i slike tilfeller belastet med ekstra betaling. Tapet av gjenstander er heller beskjedent. Intern bruk av klubbhuset Oversikt over bruken viser: Møter Trening/aktivitet Arrangementer Sum Når det gjelder treninger ligger vi likt i forhold til fjoråret, mens møter og andre arrangement har en økning. På arrangemenssiden har vi tre ekstra treningsløp i november. Løpende drift og vedlikehold I forbindelse med utleie rengjøres huset både før og etter bruk. Det løpende renhold har som før vært organisert slik at to og to av husutvalget har hatt ansvaret for hver sin måned etter oppsatt turnusliste. En ordning som fungerer fint. Det ble satt opp flagg ved inngangen i mai. 10

11 Både skolens vaktmester og andre av O-lagets medlemmer har bidratt med råd og hjelp ved ulike anledninger. En stor takk til dem alle. Innredning og innkjøp Det er i år gått til innkjøp av en dampvasker til bruk i garderober og på fliser, ellers varer til den daglige drift og vedlikeholdet. Ingen store utbedringer eller reparasjoner er utført det siste året. ALLE ØNSKES VELKOMMEN TIL TRADISJONELL GRØTFEST TIRSDAG 9. DESEMBER KL PÅ KLUBBHUSET, ORMÅSEN. Det arrangeres tradisjonell grøtfest siste treningstirsdagen før jul. Mandel i grøten med premie som vanlig. Etter grøten serveres kaker og mineralvann/kaffe/te. Håper mange kan ta seg tid til litt avslapning og hyggelig samvær fra julestresset! Husutvalget 11

12 9. Rekruttutvalget MØTER OG SAKER Utvalget har hatt 8 møter i løpet av sesongen. Møtene har vært på klubbhuset på Ormåsen og de har blant annet blitt brukt til fordeling av oppgaver, planlegging av treningene, Skolesprinten og EM-stafett. To av møtene har vi hatt sammen med aktivutvalget for å planlegge noen av treningene sammen. ORGANISERING Rekruttutvalget har bestått av Nina Svendsen, sekretær, Guro Lysaker Sanden og Marianne Letmolie, ansvarlig for oppvarming/avslutning på treningene, Håvard Klokkerud og Lars- Erik Østerud, kart- og løypeansvarlige, Kari Aabø og Kristin Morlandstø, ansvarlig for materiell, sponsor, premier og presse og Inger Isnes Tyse, leder for rekruttutvalget. I tillegg har mange foreldre bidratt på treningene med å skygge ungene i løypa. Håvard Klokkerud og familien flyttet til USA i sommer, og han hadde derfor ikke mulighet til å bidra i rekruttutvalget etter mai. VINTERTRENING Denne sesongen valgte vi kun å ha vintertrening for rekruttene og ikke høsttrening. Grunnen var at vi ikke fikk leie gymsalen før snøen kom. Skigruppa har også treninger på de samme tidspunktene som oss, og derfor begynte vi ikke med innetreninger før 21.januar. Noen av treningene var ute grunnet Bygdekinoen som også er på tirsdager. Treningene har bestått av ballspill, sirkeltrening, hinderløype, kortstokkstafett, leikaktiviteter, skiaktiviteter og gatesprint. I denne perioden hadde vi 11 treninger med gjennomsnitt 7 rekrutter på treningene. Flott innsats. NYBEGYNNERKURS/ORGANISERING Alle skolene i Øvre og Nedre Eiker kommune fikk invitasjoner til nybegynnerkurs i orientering. Dette ble sendt elektronisk, da ikke alle skoler deler ut invitasjoner på papir. Skiklubbene Eiker ski og MIF fikk også invitasjoner. I tillegg ble det satt inn annonser i lokalaviser og på klubbens hjemmeside om oppstart for nybegynnerkurs og tirsdagstreninger. Alle treningene, bortsett fra EM-stafett, har blitt avholdt på Ormåsen. Alle nybegynnere har fått et kort innføringskurs i kart og karttegn på en av de første treningene. Det har vært et opplegg fra Norges orienteringsforbund som er nettbasert. I tillegg gjennomførte de nye rekruttene «startpakka» på en trening. Det er en N-løype som går rundt i lysløypa med enkel teori på postene. Den resterende treningsbiten av vært ulike opplegg med kart og løyper. Det har stort sett vært to nivåer på treningene, N- og C-nivå, slik at alle har fått utfordringer. Nytt i år har vært et tett samarbeid med aktivutvalget på 4 treninger. Aktivutvalget har hengt ut/tatt inn poster og skygget rekruttene på noen av treningene. Dette har vært et positivt samarbeid som vi ønsker å fortsette med neste sesong. I år har vi hatt et foreldremøte for nye foreldre i starten av sesongen. Der fikk foreldre informasjon om Eiker o-lag, treningene i rekruttutvalget, treningsløp, hvordan man melder seg på til løp og en kort innføring i kart og kartkunnskap. Det har vært 15 treninger denne sesongen og i gjennomsnitt har det vært 8 rekrutter på treningene. Det er en stor nedgang fra fjorårets sesong, men mange av rekruttene fra i fjor har gått over til aktivutvalget. Noen av rekruttene som deltok på treningene i vår, har sluttet grunnet andre aktiviteter som er på de samme tidspunktene. 12

13 Sesongen ble avsluttet med et sjok-o, pølser, brus, kaker og premieutdeling. Sjok-o var veldig populært da rekruttene skulle få godteri på de ulike postene. Det var 11 rekrutter på den siste treningen. Alle ble premiert med gull-, sølv og bronsemerker for antall treninger. 7 gullmerker, 1 sølvmerke og 3 bronsemerker. I tillegg fikk rekruttene hodelykter i premie. LEIR O-troll-leiren ble arrangert av Ringerike den juni. Det var 6 jenter fra Eiker o-lag som deltok. Leiren var på Hole ungdomsskole og det var et flott og variert program. Deltakerne fikk prøve seg på N- eller C-løype med postplukk og innlagt spurtetappe. Etter lunsj var det stafett og en variant av «Mesternes mester». Kvelden ble avsluttet med pizza og quis. Leiren ble avsluttet med Jonsokløpet i Holleia på søndag. Alle rekruttene våre som deltok på leiren var kjempefornøyde med oppholdet. Vår egen o-leir som vi skulle arrangere helgen den september ble dessverre avlyst. Det var bare 5 påmeldte til leiren, og det syntes vi var for få til et så stort arrangement. TRENINGSLØP Det har vært vanskelig å få rekruttene med på treningsløp denne sesongen. Mange av rekruttene deltar i andre idretter, og da har det ikke passet med treningsløpene på torsdager. 2 rekrutter deltok på 4 eller flere treningsløp i løpet av sesongen. De ble premiert med gavekort på Bjørn Myhre sport på avslutningskvelden. Oda Isnes Tyse har deltatt på 11 treningsløp og Alvilde Lysaker Sanden har deltatt på 8 treningsløp. Flott innsats. Rekruttene fra årets rekruttavslutning. Foran fra venstre: Truls Sandvik, Sunniva Morlandstø og Josefine Lofthus Werp. Bak fra venstre: Kristin Baldvinsdottir, Mari Tørto, Alvilde Lysaker Sanden, Line Loe Aarkvisla, Stine Sandvik, Brage Aabø Baklid, Oda Kristine Svendsen og Oda Isnes Tyse 13

14 NASJONALE LØP/KRETSLØP 5 rekrutter har deltatt på 2 eller flere løp denne sesongen. De fikk gavekort på Bjørn Myhre sport på avslutningskvelden. Alvilde Lysaker Sanden og Sunniva Morlandstø 10 løp, Oda Isnes Tyse 8 løp, Stine Sandvik 3 løp og Josefine Werp 2 løp. På Eikerløpet deltok det 9 rekrutter fra laget. KLUBBMESTERSKAP Vi kunne ønske at det deltok flere rekrutter på Eikermesterskapene. På EM-sprint deltok 3 rekrutter; Oda Isnes Tyse, Alvilde Lysaker Sanden og Sunniva Morlandstø. EM-stafett var den siste treningen før sommerferien. Der deltok det 9 rekrutter. EM-individuelt ble arrangert på Bermingrudmoen. Der deltok det 2 rekrutter; Oda Isnes Tyse og Alvilde Lysaker Sanden. På EM-natt deltok det? rekrutter. Flott innsats! SKOLESPRINTEN Årets skolesprint ble arrangert tirsdag 3.juni med klassinger fra Ormåsen skole, Hokksund barneskole, Røren skole, Vestfossen barneskole, Skotselv skole og Steinberg skole. I strålende solskinn arrangerte vi 3 ulike aktiviteter; o-bingo. EKT-sprint og N-løype rundt lysløypa. Ungene fikk vafler, saft og buffer i premie. Arrangementet ble gjennomført på en flott måte takket være alle funksjonærer; Lars-Erik Østerud, Eli Tufte Hansen, Kjell Klokkerud, Gunvor Klokkerud, Sigfrid Berger, Ingrid Moen Letmolie, Anna Isnes Tyse og Inger Isnes Tyse. Vi fikk bare positive tilbakemeldinger fra skolene etter arrangementet. EM-STAFETT Rekruttutvalget ønsket å arrangere EM-stafett som den siste treningen før sommerferien. For å få til arrangementet, trengte vi hjelp til å lage løyper og henge ut postene. Tor Sørensen tok på seg den oppgaven og det satte vi veldig stor pris på. Flotte løyper med en publikumspost ved vannet. Lagene ble trukket før fellesstarten og det stilte hele 12 lag fordelt på 3 etapper. Etter at løperne kom i mål, var det felles grilling nede ved vannet. P.g.a. brannfare måtte vi bruke gassgriller istedet for griller med kull. Takk til Jan Tore Baklid som ordnet med griller på kort varsel. Et vellykket arrangement med fornøyde o-løpere i alle aldre. OPPSUMMERING Årets sesong har vært meget vellykket i forhold til treningene og innhold. Alle de voksne i rekruttutvalget har bistått med sine ansvarsoppgaver, og det har vært til stor hjelp på treningene. Lars Erik har «overtatt» jobben med å lage løyper, og det har fungert veldig bra. Samarbeidet med aktivutvalget har fungert veldig godt, og det ønsker vi å fortsette med neste sesong også. Vi kunne ønske at det var flere rekrutter på treningene. I vår begynte det endel gutter, men disse har nesten ikke deltatt på treningene i høst. Vi ser også at idretter som fotball og håndball overtar endel rekrutter som begynner hos oss, fordi treningene er på de samme tidspunktene. Med gjennomsnitt 8 rekrutter på treningene har det vært lett med tett oppfølging av de som har deltatt. Foreldrene til de nye rekruttene har også vært flinke til å skygge ungene. Nivådelingen har vært vellykket, slik at de som har vært med en stund, har fått utfordringer i forhold til vanskegrad. Tusen takk til alle som har bidratt til at rekruttarbeidet har blitt gjennomført på en positiv og god måte. 14

15 10. Aktivutvalget 2014 MØTER OG SAKER Utvalget har avholdt 6 møter. To av møtene har vært sammen med rekruttutvalget. Totalt har utvalget behandlet 39 saker. Møtene har blitt brukt til planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver. I tillegg har vi hatt god kontakt på telefon og mail gjennom året. SESONGOPPSUMMERING O-sesongen 2014 vil bli husket for Gledelig mange som deltar på løp!! Sprintsamling i Bergen. Vinterløp i Danmark. Vestfold 2-dagers og Camp Norway. TIO-mila, deltagelse med damelag og tre ungdomslag. Et reint ungdomslag og to felleslag, ett med Nydalen (Asker) og ett med Bodø O-lag. Kristine Berglia oppnådde 5. plass i sprint NM, Trondheim. Pinseløpene i Kongsberg. Eikerløpet. Erlend S. Klokkerud, Vegard Myklemyr, Ane og Thea Dyrkorn kvalifiserte seg til Unionsmatchen. Deltagelse fra Eiker på O-festivalen, Bøseter Norefjell, arr: Modum. God deltakelse fra Eiker o-lag med for eksempel 28 deltakere dag 1, 42 dag 2 og 38 dag 3. På O-festivalen leide Eiker O-lag en hytte som medlemmene kunne overnatte i. Dette var årets klubbtur. Deltakelse i ferieløp som Fjord-O Vest og O-ringen (Sverige). Hovedløpssamling på Ringerike. Eiker deltok med 9 deltakere på Hovedløpet og o-landsleiren. Ane Dyrkorn fikk 19. plass, sprint og 17. plass langdistanse på i Hovedløpet. Deltakelse NM i Asker, arr: Nydalen. Mellomdistanse og stafett. To lag deltok i stafetten: Ett damelag og et herrelag. Damelaget fikk 30.plass og herrelaget slo begge Modums lag. Kristine Berglia oppnådde mange gode plasseringer i NM og NC, samt ble tatt ut til JWOC som i år ble arrangert i Bulgaria. God deltakelse på KM individuelt i Notodden med 19 startende fra Eiker. I KM stafett stilte Eiker o-lag med 3,5 lag. Mange gode krefter i Eiker o-lag bidro til å gi treninger på høyt nivå. De fleste aktive er i aldersgruppen fra år og nå er vi mange! På flere aktivtreninger kan vi fort være løpere i alle aldere!! Kjempebra! Det er en jenteløper på 17 år og så er det et hopp opp til 20 år. Deretter er det mange løpere i aldersgruppen 21 år og oppover, men som kun sporadisk har deltatt på treninger og løp. Siste års juniorløper Kristine Berglia løp mange gode løp i år. Hun satser på elitenivå og studerer i Gøteborg for å kombinere studier og orientering. Styret vedtok at Kristine Berglia får et elitestipend på kr både i 2014 og i Vi håper med dette at Kristine får et godt bidrag til å satse på elitenivå. Det er også inspirerende for ungdommen i Eiker o-lag at 15

16 Kristine velger å løpe for Eiker. Hun viser at det er mulig å hevde seg høyt i o-sporten. Vi setter derfor stor pris på at Kristine både trener med og er trener når hun er på hjemme i gamlebygda. Kristine. Foto: Hans Roar Bakken Aldersspranget gir en utfordring for treningene. For å utarbeide opplegg som o-teknisk og fysisk passer alle nivåene kan til tider være krevende. Også årene fremover er det viktig at Eiker O-lag finner varierte aktiviteter og treninger for å gi utøverne utfordringer på sitt nivå, men samtidig sveise de sammen i en god gruppe. I denne sesongen er nok det fokusert mest på ungdommen i aldersgruppa år. Totalt sett har aktivutvalget sett en flott utvikling av de aktive ungdommene. I år har det også vært flere gutter i ungdomsgruppa, noe vi setter pris på. Ungdommene har hatt et jevnt oppmøte på treningene i løpet av sesongen. En kjempeflott gjeng! Vi gleder oss allerede til neste sesong. 16

17 TRENING I 2014 har det vært gjennomført treninger hver tirsdag hele året med base fra klubbhuset. Det har i hovedsak vært jevnt oppmøte, men periodevis et stort oppmøte når alle ungdomsløpere og tidligere og hjemvendte o-løpere også har hengt seg med. På vinteren har fokuset vært på utholdenhet og styrke, med trening ute enten på beina eller på ski, og så inne med basistrening/styrke og ballspill. Med en gang snøen gikk begynte de o- tekniske treningene. Siden en del begynner å bli godt kjent med terrenget, har de o-tekniske treningene ofte startet litt vekk fra klubbhuset. Det har blitt vektlagt å variere treningene, derfor har det også blitt gjennomført intervalløkter og noen langturer. I år har vi invitert mange av o-ressursene i laget som har stilt opp som trenere. Dette har gitt mange treninger på svært høyt nivå og aktivutvalget stiller en takk til alle som har stilt opp som trenere! Ansvaret med å sette ut postene ble i sesongen fordelt mellom de som er i aktivutvalget, slik at de har avhjelpet trener med de praktiske forberedelsene. Tre treninger har vi hatt sammen med rekruttene. Da har de aktive både hatt ansvar for å sette ut og ta inn poster samt veilede rekruttene. Aktivutvalget har også delt på trenerrollen i sesongen. De ulike treningene har blitt planlagt på forhånd og fordelt. Det er blitt basert på å gi informasjon til utøverne og det meste av informasjonen har gått på facebook. Det må rettes en stor takk til de som holder klubbhuset i gang og serverer kveldsmat til sultne utøvere når treningene er ferdig. I tillegg rettes det igjen takk til alle de som stiller opp for å lage gode treninger for våre aktive! TRENINGSSAMLINGER Utøvere har vært med på følgende samlinger: - Tredagers sprintsamling i Bergen. - HL samling på Ringerike. JENTE-, GUTTE- OG JUNIORPOKAL HL og NM er årets sportslige høydepunkter, og plasseringer fra disse løpene har vært vektlagt mye ved årets tildeling. Jentepokalen er i år tildelt Ane Dyrkorn. Hun får pokalen for sin 17. plass i HL-lang. Guttepokal deles i år ut til Vegard Myklemyr for sin 32. plass i HL-lang. Juniorpokalen er i år tildelt Kristine Berglia. Hun får pokalen for 5. plass NM sprint og uttak til junior VM. 9 AV 16 LØP I vår interne konkurranse hvor ikke plassering premieres, men deltakelse i prioriterte løp har følgende løpere deltatt i 9 eller flere av de prioriterte løpene. Dette er Thea Dyrkorn, Ane Dyrkorn, Aud Kjemperud, Vegard Myklemyr, Eli T. Hanssen, Lotte Myklemyr, Anna I. Tyse og Gjermund Røren. DELTAKELSE I O-LØP Økningen i løpsdeltakelse fortsetter. På bare tre år fra bunnåret 2011 er antallet nesten doblet, og inkludert stafetter er vi i 2014 oppe i 816 starter. Thea har flest løp i år (33), men er tett 17

18 fulgt av Ane, Aud, Vegard og Eli. Disse 5, sammen med Lotte, Anna og Gjermund, har også deltatt på minst 9 av 16 prioriterte løp i Buskerud i løpet av sesongen. O-festivalen på Norefjell og Pinseløpene på Kongsberg trakk flest folk, med 48 løpere på O-festivalens mellomdistanse som maks. År Antall starter Antall løpere 10 starter (7 over 20) (8 over 20) (5 over 20) (7 over 20) (7 over 20) (7 over 20) (14 over 20) (5 over 20) (3 over 20) (12 over 20) (6 over 20) LØPERE MED 10 ELLER FLERE STARTER I ANDRES LØP Dyrkorn Thea 33 Dyrkorn Ane 32 Kjemperud Aud 30 Myklemyr Vegard 29 Tufte Hanssen Eli 28 Myklemyr Lotte 23 Berglia Kristine 23 Myklemyr Ole 19 Røren Gjermund 19 Østerud Lars Erik 19 Andersen Hanna 18 Myklemyr Heidi 18 Tollehaug Thor Inge 18 Isnes Tyse Anna 17 Lunde Rolf 17 Solem Tronrud Jonas 15 Bakken Hans Roar 15 Herø Henrik 14 Dyrkorn Torun 14 Brochmann Torgeir 14 Besseberg Leif Kåre 14 Woldstad Hanssen Pål 14 Lysaker Sanden Tomine 13 Ruud Ellen 13 Viken Flaten Johanne 12 Borgvad Kornerud August 12 Tollehaug Per Ingvar 12 Tollehaug Nina Jeanette 12 Hoen Christine 11 Morlandstø Thea Kristine 11 Petersen Ole Johnny 11 Andersen Torgeir 10 Aas Olsen Kirsti 10 Elvekrok Vidar 10 EIKERCUPEN TRENINGSLØPSKARUSELL FOR EIKER O-LAG Det er 110 løpere fra Eiker o-lag som har deltatt i år mot 100 løpere i fjor. Fra andre klubber har det 31 løpere deltatt. Eikerløpet er ikke tatt med da ikke alle Eikerløpere kan delta her. De to løp som har flest startende er EM sprint med 54 startende og den 22.5 med 55 startende. Totalt har Aktivutvalget tatt med 24 løp i sine beregninger. 18

19 År Sum totalt startende Egne løpere startende Andre klubber startende Snitt egne løpere per løp OVERSIKT OVER DELTAKELSEN I DE FORSKJELLIGE LØPENE Se rapport fra teknisk utvalg. Det er viktig å merke seg at Aktivutvalget i sine beregninger har telt med alle lørdags treningsløp på høsten for å finne startende og gjennomsnitt. Eneste løp som ikke er tatt med ift. oversikten til Teknisk utvalg er Eikerløpet hvor ikke alle Eikerløpere kan delta. LØPERE SOM HAR STARTET I 10 ELLER FLERE TRENINGSLØP Myklemyr Ole løpere klarte kriteriet som var satt før årets Kjemperud Aud 21 seong. Dyrkorn Myklemyr Ane Vegard (3 vårløp, 3 høstløp med minst et nattløp ) Myklemyr Heidi 19 Myklemyr Lotte 18 Lunde Brochmann Tronrud Rolf Torgeir Jonas Tyse Ivar 16 Konerud Tyse Sanden Hoen Hanssen August Anna I. Tomine L. Christine Eli T Grosvold Berit 14 Tyse Herø Sanden Oda Hans H. Alvilde L Herø Petersen Letmolie Berlin Flaten Dyrkorn Sørensen Henrik Ole J. Ingrid Oscar Johanne Thea Tor

20 INDIVIDUELLE MESTERSKAP NM SPRINT - Wing Kvalifisering: D Kristine Berglia Finale: D Kristine Berglia NM ULTRALANG Førde D19-20 dsq Kristine Berglia HOVEDLØPET Verdal Sprint Lang D Johanne Viken Flaten D Ane Dyrkorn D Thea Dyrkorn D15 67 Anna Isnes Tyse D13-3 Anna Isnes Tyse 16C D15 46 Thea Morlandstø H Vegard Myklemyr H16 73 Henrik Herø H13-8 Henrik Herø 16C H16 Dsq August Kornerud H13-6 August Kornerud 16C H16 Dsq Jonas S. Tronrud H13-16C 2 Jonas S. Tronrud NM MELLOMDIST - Asker D Hanna Andersen D Kristine Berglia NM LANGDIST Asker D Kristine Berglia Veteranmesterskapet - Lillehammer Mellom D55 15 Eli Tufte Hanssen D60 12 Aud Kjemperud H50 9 Leif Kåre Besseberg H60 18 Rolf Lunde H65 4 Hans Roar Bakken Lang D55 dsq Eli Tufte Hanssen D60 12 Aud Kjemperud H50 2 Gjermund Røren H50 18 Leif Kåre Besseberg H60 13 Rolf Lunde H65 5 Hans Roar Bakken Sprint D55 15 Eli Tufte Hanssen D60 8 Aud Kjemperud D60 18 Ellen Sofie Ruud H50 12 Leif Kåre Besseberg H60 17 Rolf Lunde H65 7 Hans Roar Bakken KM INDIVIDUELT MEDALJE- / MERKEVINNERE Sprint Lierbygda D Ane Dyrkorn H Vegard Myklemyr Langdistanse Bø OL H Vegard Myklemyr H50 2 Gjermund Røren D50 3 Torunn Dyrkorn D60 2 Aud Kjemperud Mellomdist (Ingen) Ultralang (Ikke arr.) Natt (Ikke arr.) JWOC Bulgaria, Her deltok Kristine Berglia og hun løp inn til en 58. plass i sprint og 48. plass på langdistanse. 20

21 STAFETTER 2014 I år har vi deltatt i tre av 4 prioriterte stafetter. Vi hadde håpet å få stilt lag i NM-junior, men på grunn av skader ble ikke dette mulig. Det ble ett reint Eikerlag for ungdommen i Tiomila og to sammensatte lag med henholdsvis Nydalen og Bodø. Men, vi skal være fornøyd med at vi stilte i tre ungdomslag. Damene stilte et fulltallig lag og totalt hadde vi 18 deltakere med til Tiomila. Kjempebra!! I NM stafett stilte vi med et damelag og et herrelag. Damelaget kom på 30. plass og herrelaget på 98 plass. I KM stilte Eiker med 3 hele lag i tillegg til Henrik Herø som løp første etappe. Kristine Berglia løp første etappe i JWOC og vekslet på en strålende 2. plass. KM-STAFETT, Notodden 2014 D Lotte Myklemyr og Thea Dyrkorn H Vegard Myklemyr og Jonas S. Tronrud H Henrik Herø D165 2 Aud Kjemperud, Berit Grosvold og Eli T. Hanssen NM-STAFETT SENIOR, Asker D17 30 Kristine Berglia, Hanna Andersen, Anne Line Berglia H17 98 Oscar Berlin, Kenneth Sandvold, Gjermund Røren TIOMILA 2014 Damer 147 Kristine Berglia, Maren B. Nilsen, Hanna E. Andersen, Nina Jeanette Tollehaug og Eirin Haugen Herrer Ungdom (Ikke lag) 157 Ane Dyrkorn, Thea Kristine Morlandstø, Nora B. Irgens (Bodø) og Thea Dyrkorn 248 Ingrid Letmolie, Christine Hoen/Solveig Letmolie, Sigurd Dyrstad (Nydalen)/August Kornerud og Trym Jensen (Nydalen) 251 Henrik Herø, Silje Morlandstø/Tomine Lysaker Sanden, Anna Isnes Tyse/Johanne Viken Flaten og Jonas S. Tronrud EIKERMESTERSKAPENE 2014 Klasse Sprint Klassisk Natt D-12 *) *) DH-14par Tomine L. Sanden/Lotte Myklemyr D13-14 Christine Hoen D15-16 Anna Isnes Tyse Thea Dyrkorn D-16 Ane Dyrkorn D17- Eirin Haugen Kristine Berglia D35- Heidi Myklemyr D55- Aud Kjemprud D35-49 Heidi Myklemyr D50- Anne Line Berglia H-12 *) *) 21

22 H13-14 H15-16 Vegard Myklemyr H-16 Vegard Myklemyr H17- Oscar Berlin Axel Berlin Oscar Berlin H40-54 Ole Johnny Petersen Ole Johnny Petersen H55- Åmund Tonna Rolf Lunde Stafett Oda Isnes Tyse, Thea Kristine Morlandstø, Thor Inge Tollehaug *) I D/H 12 kåres ikke klubbmestre, men alle får premie. Vinnerlaget EM-stafett 2014: Oda, Thea og Thor Inge. Foto: Hans Roar Bakken 22

23 11. Trim og friluftsliv MØTER OG SAKER Utvalget har hatt 4 møter, derav ett møte der hovedformålet var pakking av tur-o- og ti-påtopp-konvolutter. I tillegg kom årsavslutningen i klubbhuset, som ble avviklet 10. november. 27 saker har vært behandlet. ORGANISERING Asbjørn Eknes, Bjørn Lysaker, Tor Sørensen, Aud Kjemperud, Knut Tore Maudal og Helge Haga har hatt hovedansvar for postvalg og utsetting av tur-o-poster. Svein Tore Andersen utarbeidet tur-o-brosjyra. Bjørn Lysaker, Svein Tore Andersen, Aud Kjemperud og Kjell Klokkerud tok seg av TiPåTopp. Sistnevnte var ansvarlig for TiPåTopp-brosjyra. I tillegg har Georg Persson bistått på pakkemøtet og Berit Grosvold har fungert som kontaktperson mot salgsapparatet. TURORIENTERING Turorienteringen ble arrangert for 47. gang dette året. I tillegg til tradisjonelt opplegg med klippekort ble det også brukt såkalt "Tur-o på nett". Helge Haga hadde hovedansvar for opplegget her. 108 personer hadde registrert seg i år, mot 69 i fjor. "turorientering.no" er tydelig noe som er kommet for å bli. Følgende kartområder har vært benyttet: Lokkeråsen, Ormåsen, Hoensvannet, Øyvannet, Hønerudåsen og Verpsetra. Noen av disse har vært delt, slik at brukerne fikk 9 kart i posen, alle ferdigtegnede. Svein Tore Andersen sørget for at kartene fikk en enhetlig og tiltrekkende lay-out. 23

24 Solgte konvolutter: År Tur-o poser Ekstra kort Når det gjelder mottatte kort, ligger vi vesentlig dårligere an enn i fjor: 198 (i fjor: 218), noe som gir ca. 10% tilbakegang. 168 av disse klarte kravene til gullmerket (som i fjor), 2 tok sølv (13) og 6 personer bronse (14). 22 personer har levert kort uten å nå merkekravet (23). Øvrig statistikk (2013-tall i parentes): Gull første gang: 15 (7) Sølv første gang: 0 (3) Bronse første gang: 3 (2) Utmerkelser Gullmerker Gullmerke første gang poeng /5-års - medalje poeng/ 10 ganger - pokal poeng/ 15 ganger - pokal poeng/ 20 ganger - pokal poeng/ 25 ganger - pokal poeng/ 30 ganger - pokal poeng/ 35 ganger pokal poeng/40 ganger - krus poeng/45 ganger - krus Kjell Amundsen gir seg ikke og er eneste deltaker som har tatt gullmerket samtlige ganger. Eldste deltaker har vært Johan Drabløs (88). Den yngste er Kaja Lysaker Hofvind (f. 2009), som i år tar merket for 4. gang. Antall tur-o-merker pr år `08 ` EIKER TI PÅ TOPP Dette tilbudet ble arrangert for 22. gang i år. Følgende poster var valgt: På Eiker Sør: Nedbergstjennsfjellet, Nysetra og Anne Mari gryte. På Eiker Øst: Bakkeseterfjellet og Kampen. På Eiker Vest: Hoenseteråsen og Surtvarden. Vest for Eikern: Nesfjell, Tvillingvannet og Gunhildrudborgen. 24

25 For deltakere over 70 år ble det gamle bostedet Brekkeplassen (Eiker Sør) satt opp som alternativ post. TiPåTopp viser en markert tilbakegang på salg, mens innleverte kort holder seg stabilt. Dette inkluderer 2 kort med 10 klipp, men uten navn. 123 konvolutter ble solgt. Dette er en nedgang på 11% i forhold til i fjor. 3 personer har gjennomført for første gang, på lik linje med i fjor. År Solgte konvolutter Besøkt alle topper Deltatt første gang Pokal 5 år Pokal 10 år Pokal 15 år Pokal 20 år Brosjyra inneholdt også i år anbefalte ruter og GPS-angivelser for postene. Eva Aubell, Elly Therese Thoresen og Hans Roar Bakken har tatt ti topper hvert år siden starten. FELLESTURER Tur-o: Det har i år ikke vært avviklet fellestur i turorientering. Ti-på-topp: Fellestur i samarbeid med DNT Drammen og Omegn ble arrangert 1. juni. 28 personer var med på tur fra Trolldalen i området vest for Eikern. Turen gikk først til Nesfjell og deretter til Tvillingvannet. Ansvarlige turledere fra utvalget var Bjørn Lysaker og Kjell Klokkerud. TURORIENTERING PÅ NETT Det blir som nevnt stadig flere som bruker nettet for å registrere de postene de tar. I tillegg var det i år tilbud om å kjøpe enkeltkart og tur-o-konvolutter direkte på nettet. Det ble på denne måten solgt 15 konvolutter og 7 enkeltkart. For første gang kunne deltakerne bruke bare en av registreringsmåtene. For at utvalget skulle kunne administrere opplegget har Asbjørn Eknes, Svein Tore Andersen og Helge Haga deltatt på kurs. Det framgår av listene at denne formen for tur-o virker motiverende. Det er nå lettere å kjøpe andre klubbers kart og delta utenfor Eiker. Statistikk viser at Helge Arild Haga har tatt 755 poster denne sesongen. Han leder derfor i Buskerud og er nr. 7 på landsbasis, mens Svein Tore Andersen har tatt 275 og har plassene 10 og 75. GRØNNE POSTER I tillegg til ordinær tur-o har utvalget lagt ut 5 nybegynnerposter på Tjuvøya og 10 i Hoensmarka. Kart over disse postene kunne hentes gratis på nettet. Tiltaket var et rent opplæringstilbud. Det er vanskelig å vite hvor mange som har benyttet tilbudet, siden det ikke ga poeng, men av poenglistene for ordinær turorientering framgår det at i alle fall 31 personer har tatt disse. 15 av disse har ikke tatt annet enn de "grønne" postene. I tillegg melder Aktiv Eiker at av deres brukere har benyttet "grønne" poster. FOTO-ORIENTERING Etter oppfordring fra NOF har vi arrangert denne trimtypen for tredje gang. Denne gangen ble kartet Årbogen Øst benyttet. Opplegget ble gitt gratis til Aktiv Eiker, Stenseth og Eknes skoler i Krokstadelva. 25

26 Stenseth melder at de har brukt opplegget fra 5. klasse og oppover og at de er veldig fornøyde med utbyttet. Aktiv Eiker sier at de har brukt det "både til barne-/familiegruppe og frisklivsgruppene (voksne)". Eknes skole ser ikke ut til å ha brukt det. Ansvarlige for opplegget var Knut Tore Maudal og Asbjørn Eknes. KARTOTEK / ARKIV Tor Sørensen har som tidligere vært ansvarlig for føring av arkivet. Begge arkivene er komplette. ANDRE TILTAK Helge Haga sto på stand for o-laget under Øvre Eikers kommunemarsj 5. juni Kjell Klokkerud har, sammen med Sigfrid Berger og Gunvor Våle Klokkerud, bistått rekruttutvalget under avviklingen av "Skolesprinten". Tor Sørensen var utvalgets representant og la løypene da EM-stafett ble arrangert. Bjørn Lysaker og Kjell Klokkerud representerte o-laget da DNT Drammen og Omegn arrangerte "Kom deg ut"-dagen 7. september ved Hoensvannets Hotel. De yngste deltok ivrig på EKT-sprint, mens 4-5 familier forsøkte seg på en forenklet tur-o-utgave. KONKLUSJON Den reduserte deltakelsen i TiPåTopp har ført til at utvalget vil foreta en evaluering av opplegget. Konklusjon er ennå ikke truffet. For turorienteringen har den nettbaserte løsningen muligens ført til økt salg. Hvorfor registrert respons da viser nedgang, er noe merkelig. Dette bør vi se nærmere på når vi har brukt nettløsningen noen år. Enkle rekrutteringstiltak ser ut til å bli faste tilleggsoppgaver for utvalget. 12. Utdanning Utdanningsleder ble ikke valgt på årsmøtet i Klubbdrakter Oversikt over salg og beholdning av klubbdrakter viser følgende: Beholdning pr. Salg Beholdning Salg 2013 Overtrekk, jakke Overtrekk, bukse Løpstrøye Basic, kort erm Løpstrøye, Basic, lang erm Løpstrøye, lang erm (gml.mod) Løpstrøye, kort erm (gml mod) Løpsbukse, lang Løpsbukse, kort Klubb-lue

27 14. Teknisk utvalg MØTER OG SAKER Utvalget har avholdt 4 møter og behandlet 24 saker. I tillegg til utvalgets medlemmer har Morten Berglia deltatt på møtene. LØPSARRANGEMENTER Det er i sesongen arrangert følgende løp: Dato Løp Sted Løpsleder Løypelegger Eikerløpet Bermingrud Hans R. Bakken Morten Berglia og Åmund Tonna Over Skauen Ormåsen Kirsti Aas Olsen Tor Sørensen Eikerløpet Løpet ble arrangert med Bermingrudmoen som samlingsplass, og med kart Bermingrud Kølabånn. Deltakelsen var også i år meget bra, med 585 startende. I Småtroll var det hele 120 som fullførte. Etter løpet ble det foretatt en spørrerunde blant alle funksjonærer hvor de ble bedt om å komme med kommentarer i forbindelse med arrangementet, og spesielt om de har forslag til endringer og forbedringer av rutiner. Det kom mange veldig bra tilbakemeldinger. Selv om det meste stort sett går på skinner er alltid ting som kan forbedres. Hovedkomiteen for løpet har gått igjennom alle tilbakemeldinger, og med bakgrunn i disse og egne betraktninger legges det opp til enkelte endringer. En detalj flere påpekte: det er plass til flere hjemmebakte kaker til salget! Over Skauen. Over Skauen ble også i år avviklet med Ormåsen som arena, og med start og mål på stedet. Det var kun 53 startende. 19 i lengste løypa på 14 km, og 34 i den korte løypa på 7,1 km. Som mange ganger tidligere var Kirsti Aas Olsen løpsleder og Tor Sørensen løypelegger. Fra arrangørhold er det meldt tilbake om at en må vurdere dato og opplegg for arrangementet som følge av så få startende. Dette blir gjort for neste år. Kortløypa ble vunnet på 58 min, og den lengste på 1 t 43 min. DELTAKELSE I LØPENE DE SISTE ÅRENE ETTER ANTALL PÅMELDTE: Eikerløpet 21 år år år 12 år Delsum +Småtroll Totalt Over 21 år år år 12 år Småtroll Sum Skauen

28 REGNSKAPSOVERSIKT FOR EIKERLØPET DE SISTE ÅRENE. Arrangement av løp er den beste dugnaden medlemmene i laget kan bidra med. For Eikerløpet dreier det seg om ca. 60 funksjonærer hvert år. Dette går bra fra år til år, med en god blanding av rutinerte funksjonærer samt nye krefter. Det er viktig, og en må bevisst dra med nye krefter slik at disse også blir en del av miljøet rundt løpsavviklingen. Den dugnaden som legges ned i forbindelse med Eikerløpet bidrar til å skaffe gode penger i klubbkassa. Nedenfor følger regnskapsoversikten for Eikerløpet de siste årene. Eikerløpet Startkontingenter Salg Andre inntekter Sum inntekter Salgsutgifter Premier Kartutgifter Andre utgifter Løpsavgift NOF Sum utgifter Netto TRENINGSLØP OG ANDRE KLUBBLØP Treningsløp For sesongen 2014 overtok teknisk utvalg ansvaret for terminlista med retningslinjer, planlegging og gjennomføring av treningsløpene. Det ble bevisst søkt å rekruttere noen «nye» arrangører til treningsløpene, og med en mer erfaren som «mentor». Dette har fungert meget bra, og de ferske arrangører besto oppgavene på en meget tilfredsstillende måte. De klarer det når de får oppgaven, og med litt startbistand gikk dette veldig bra. Treningsløpene ble planlagt på basis av eksisterende og planlagte kartutgivelser i digital form. Det ble benyttet både OCAD og Purple Pen til produksjon av løyper. Løypelengdene har vært basert på fire løyper med lengdene km. Deltakelsen i treningsløpene er blandet, spesielt er det påfallende hvor få det er som har startet i det korteste nybegynnerløypa på 2 km. Det er en utfordring for rekruttutvalget om de i større grad bør benytte treningsløpene som instruksjon/opplæring fremfor bare faste dager fra klubbhuset på Ormåsen. Trening fra klubbhuset lørdager på høsten. På høsten, fra siste del av oktober til midten av november ble det forsøkt med fire lørdager med treningsopplegg fra klubbhuset med løype på 2 og 4 km. Ikke veldig stor deltakelse, men mange nok til at dette sannsynligvis også blir et tilbud neste år. 28

29 Deltakelse i treningsløpene og treningene på høsten har vært slik: Dato Kart Oppmøtested Sum Tors 10.4 Årbogen Øst Årbogen Tors 24.4 Gruveåsen Kølabånn Tors 8.5 Darbu/Dørja Skarratangen Tors 15.5 EM-Sprint/Tjuvøya, P-plass Loesmoen Hokksundhallen Tors 22.5 Gruveåsen Ormåsen Lør 31.5 EM indv/bermingrud Bermingrudmoen Kølabånn Tors 5.6 Slottåsen Myremoen Travbane Tors 12.6 Årbogen Vest Årbogen Tirs 17.6 EM stafett/hoensvannet Hoensvannshotellet Tors 14.8 Dørja-Ormåsen Ormåsen Tors 21.8 Hoensvannet Hoensvanns-hotellet Tors 28.8 Årbogen Øst Bjørkedokk Tors 4.8 Darbu-Dørja Dunserudhagan Tors 11.9 Bermingrud Kølabånn Kølabånn Tors 18.9 Nattløp/Hoensmarka P-plassen Tors 25.9 Nattløp/Årbogen Vest Årbogen Tor 9.10 EM natt/gruveåsen Ormåsen, klubbhuset Lørdagstreninger Lør km Ormåsen, klubbhus Lør km Ormåsen, klubbhus Lør km Ormåsen, klubbhus Lør km Ormåsen, klubbhus Sum deltakelse Solbergfjell Værste. Solbergfjell Værste gikk av stabelen 25. oktober i et strålende høstvær med hele 18 deltakere. Dette er en kolossal økning på bortimot 50 % fra de foregående årene. Artig at ei jente fra Halden SK (Nina Birkeland) som var ute og jogget ned etter Årbogenløpet ble med på O- løpet, og ble nr. 5. Fine og flate løyper med stor fart. Takk til Jan "Silver" for nok et fint løp, nr. 35 i rekka. Kenneth Sandvold kom også denne gangen først i mål, men hadde hoppet over en post og ble disket. Dermed gikk seieren til Axel Berlin, og nr. 2 ble broder Oscar. Løpet er blanding av «Nan-O» og ordinært løp. Vinnertida ble FREMTIDIGE LØPSARRANGEMENTER/PLANER Tidligere rulleringsplan for klubbens løpsarrangementer er basert på følgende: a) Eikerløpet som arrangeres Kr. Himmelfartsdag hvert år. Kretsløp. b) Ordinært kretsløp på høsten annet hvert år, og nattløp mellomliggende år. c) Over Skauen hvert år som nærløp og begrenset til to løyper og få klasser. 29

30 For 2015 er det søkt om følgende løp: Tor 14. mai - Kristi Himmelfartsdag - Eikerløpet kretsløp Lør 19. sept - Over Skauen - nærløp ultralang Fre 9. okt Eikernatta - kretsløp Løpsleder 14. mai: Hans R. Bakken. Løypelegger: Ole Johnny Petersen. Samlingsplass ved Steindamtjern. Basert på erfaringer fra siste årene er Over Skauen flyttet en uke frem, til 19. september. Dette medfører at det kommer før høstferien. Det vil helt klart kollidere med noen andre løp (NM), men vi tror ikke det vil ha stor innvirkning på de som søker til dette løpet. Med å fremskynde løpet ei uke tidligere krever heller ikke dette noen innendørs samlingsplass med dusjmuligheter, bare ertesuppe servert ute i det fri! Da står vi friere til å velge samlingsplass og kart. Vi vil prøve om tidligere dato og ikke kollisjon med høstferie vil gi noe økt deltakelse. Løpet planlegges lagt til Holtefjell med bruk av NM langdistansekartet fra Løpsledere/løypeleggere Carl-Axel Berlin og Åmund Tonna. Eikernatta 9. oktober planlegges med avvikling fra Skotselv skole. Løypeleggere Morten Berglia og Åmund Tonna, og med Morten som kartansvarlig. Det samme planlegges for Eikerløpet Hans R Bakken som løpsleder på begge arrangementene. År Løp Løpstype Sted Kommentar : Eikerløpet Krets/mellomdistanse Steindamtjern Revidert kart Øyvann. 19.9: Over Skauen Nær/ultralang Holtefjell, Bingen NM kart lang fra : Eikernatta Krets/nattløp Skotselv Lobbenåsen : Eikerløpet Krets/KM mellomdistanse 17.9: Over Skauen Nær/ultralang Kopperudåsen Skotselv Lobbenåsen - Kopperudåsen KARTARBEID UTGITTE KART Loesmoen Tjuvøya. Sprintkart i målestokk 1:5.000 og med 2 m ekvidistanse. Ole Johnny Petersen karttegner. Ble benyttet til EM-sprint i år. Bermingrud Kølabånn. Utvidelse av kart Bermingrud (2012) sydover til Kølabånn. Utgitt i målestokk både 1: og 1: m ekv, og kartet er på 4 km2. Vil bli utvidet i øst fra skiløypa Kølabånn-Bermingrud og ned til veien Gorud-Bermingrud. Det er gitt tilsagn om spillemidler med kr Det er sendt inn regnskap for kartet, og søkt om utbetaling av spillemidlene. KARTER UNDER ARBEID/VIDERE PLANER. Turkart Eiker Øst. Arbeidet med dette revidering av det gamle kart fra 1977 (!) har vært planlagt i flere år. Nå er dette i god rute. Grunnlaget for det nye kartet er basert på laserkoter der de er tilgjengelige (det meste av kartet). Høsten 2013/vinter 2014 har Tor Sørensen stått 30

Organ for Eiker o - lag 1-2014

Organ for Eiker o - lag 1-2014 Organ for Eiker o - lag 1-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2014... 3 2. TRENINGSLØP 2014... 4 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER FOR TRENINGSLØP... 5 4. PREMIERING TRENINGSLØP... 5 5. TRENINGSLØP RETNINGSLINJER...

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken Organ for Eiker o - lag 1-2013 Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken INNHOLDSFORTEGNELSE 1.& LEDER FOR 2013... 3& 2.& TRENINGSLØP 2013... 4& 3.& OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 3-2009

Organ for Eiker o - lag 3-2009 Organ for Eiker o - lag 3-2009 Eiker o-lag, postboks 73, 3301 Hokksund. Bankgiro: 2220 20 50356 Hjemmeside: www.eikerol.no Redaktør: Ellen Ruud Leder O-sporten står sterkt i Buskerud. Vi har all grunn

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell)

Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell) Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell) 1. Styrets beretning Dette året er det 75 år siden o-idretten så dagens lys i Porsgrunn

Detaljer

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog Saksliste årsmøte ( 12 1 ) 1. Åpning a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1.Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2.Godkjenning av dagsorden 3.Årsmelding 4.Regnskap 2011 5.Innkomne forslag 6.Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte i OK Moss...4 STYRET MED KOMITÉER...5 1. STYRETS BERETNING:...7 2. KLUBBENS MØTEVIRKSOMHET...7 3. MEDLEMSTALL...8 4. STIPENDER...8

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2008 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 2009 7. Valg NOTODDEN

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang HU & HEI -Årsmelding - Ungdomsløp -Samlinger - Vintertrening -Store bommer - mm M N M M O L D E Ungdomsløp 2012 (..og 2013..) Som

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/07 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta. Ribbeløpet. Årsmeldingen for 2006

Årsmeldingsutgave 1/07 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta. Ribbeløpet. Årsmeldingen for 2006 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 17 1/07 Årsmeldingsutgave Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta Årsmeldingen for 2006 Se s. 5-18 Ribbeløpet Se s. 22 Orientering i

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 20.11.10 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2010 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2004-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

HALDEN SKIKLUBB ÅRSBERETNING

HALDEN SKIKLUBB ÅRSBERETNING HALDEN SKIKLUBB ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HALDEN SKIKLUBB, HOVEDSTYRET... Feil! Bokmerke er ikke definert. KAG... 10 HYTTESTYRET... 12 ORIENTERINGSGRUPPA... 15 UFO GRUPPA...

Detaljer

HALDEN SKIKLUBB. Årsmøte 2013. ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås

HALDEN SKIKLUBB. Årsmøte 2013. ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås HALDEN SKIKLUBB Årsmøte 2013 ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås SAKSLISTE 1. Godkjenne antall stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling 3. Godkjenne saksliste 4. Valg av møteleder, referent og 2 til

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Hordaland Orienteringskrets

Hordaland Orienteringskrets Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2015 Bergen. 11/2-2015. Side 1 av 26 Hordaland Orienteringskrets Kretsting 2015 Tid : Torsdag 19. februar kl. 18.00-21.00 Sted : Fitjar vidaregåande skule, Havnavegen

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 4 SAK 4 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2012... 5

Detaljer

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Innholdsfortegnelse Leder'n har ordet...3 Aktivitetskalender...5 Påmelding til løp...6 UK uttakingskomitéen informerer...8 O-Troll leir 10-13 år... 10 Gildesprint 5.- 7. trinn...

Detaljer