yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje"

Transkript

1 Kyrkjelydsblad Nr /2-28/5 Årgang 47 for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på Matningsdal det skjer side 9 side 13 side 22

2 Kyrkja i Hå Heimeside: Kyrkjelydsbladet kan også lesast og skrivast ut på heimesida. Hå kyrkjekontor Telefon E-post Nærbø kyrkje Store Ring Nærbø Kontortid tysdag fredag kl Telefon, e-post Kyrkjeverje Svein Olav Nesse Diakon Torild Egeland Reime Team for drift av kyrkjer og gravplasser Driftsleiar Eivind Waldeland Christine Maurset Anne Brit Haugstad Joleif Hobberstad Stein Johnsen Norvald O. Person Nærbø Sokneprest Lars Sigurd Tjelle Dagleg leiar Kari Torland Kateket Møyfrid Garborg Reime Ungdomsprest Dag Øivind Østereng Trusopplærar Helene Berentsen Kalleberg Familiearbeidar Åslaug Lindland Noas ark open barnehage Styrar Gunn Auestad Stokka Assistent Anne K. Olseth Musikalsk leiar Ragnhild Elisabeth Hoel Soknerådsleiar Tron Gudmestad Varhaug Sokneprest Gaute Øgreid Rasmussen Dagleg leiar Anna Bergitte Skårland Kateket Turid Boganes Kyrkjelydspedagog Siri Aarsland Organist Morten Jostein Helvig Soknerådsleiar Morten Siqveland Ogna Sokneprest Roald Byberg Kyrkjelydspedagog Johanne Dahlstrøm Aanestad Organist Geir Palle Haarr Klokkar Svein Olav Blindheim Soknerådsleiar Olav Tangen Kyrkjelydsbladet for Hå Utgjevar: Sokneråda i Nærbø, Varhaug og Ogna Adresse: Nærbø kyrkje, Store Ring 53, 4365 Nærbø Redaksjon Kyrkjeverja i Hå (redaktør) tlf.: e-post: Inger Kristine Løge tlf.: e-post: Brit Obrestad tlf.: e-post: Tor Syvert Aass Tlf.: e-post: Stab Hå kyrkjekontor tlf.: e-post: Styret i kyrkjelydsbladet: Ingrid Ljøkjel Wold Jan Gunnar Undheim Ståle Berland Mottak av stoff: e-post: Layout: Tubb Myklebust Trykk: Lura Trykkeri Bladet vert sendt fritt til alle husstandane i Hå kommune. Gåver kan betalast til konto: Utgjevingsplan: Nr. 2/15 Materiellfrist: 16. april Utgjeving: 29. mai Nr. 3/15 Materiellfrist: 12. juni Utgjeving: 20. august Nr. 4/15 Materiellfrist: 15. oktober Utgjeving: 26. november Nr. 1/16 Materiellfrist: 14. januar Utgjeving: 26. februar

3 Måltidet som opnar auga «..Og medan han sat til bords med dei, tok han brødet, bad takkebøna, braut det og gav dei. Då vart auga deira opna, og dei kjende han att. Men han vart usynleg for dei» (Luk 24,31) Det er utruleg kva eit måltid kan gjere! Den altfor lange arbeidsøkta utan påfyll av mat, gjorde at me ikkje hadde fokus på det me skulle gjere. Eller skituren som vart så mykje lengre enn me hadde tenkt. Heile kroppen skreik etter ny energi. Synet fekk eit slags slør over seg, slik at me ikkje såg anna enn sløvt framom oss. Alt dreidde seg om å få mat. Det vakre rundt oss blei umogleg å sjå. Dei to såkalla «Emmausvandrarane», disiplar av Jesus, hadde mykje å prata om mens dei gjekk. Dei var usikre. Dei kjende nyheitene frå Jerusalem, og drøste heftig om mykje: Jesu siste måltid og orda hans «Dette er min kropp. Dette er mitt blod. Gjer det til minne om meg», pågripinga i Getsemanehagen, forhøyret av Jesus, krossfestinga, oppstoda og at nokon hadde sett han levande. Mens dei tenkte på alt dette, hadde dei eit dimma blikk: «Men auga deira vart hindra i å sjå, så dei ikkje kjende Jesus att», fortel Lukasevangeliet (Luk 24,16). Jesus kom opp på sida av dei, men dei kjende han ikkje att. Det vart ein god prat dei fekk med Jesus. Han forklarte dei kva alt det dei snakka om, betydde. Men klårt såg dei først då Jesus gav dei nattverden. Då vart auga deira opna, og dei kjende han att. Velkomen til å ta imot nattverden! Nattverden er ein augeopnar som gjer at vi forstår betre kven Jesus er. «Emmausvandrarane» hadde mykje erfaring av og kunnskap om Jesus, og dei kjente Skriftene. Men først då dei tok imot nattverden, forstod dei at det var Jesus som var saman med dei. Nattverden er måltidet der Jesus opnar auga våre. Me ser Han som har forsona Gud og oss menneske. Måltidet syner oss at me får leve i Guds tilgjeving og nåde. Og me får eit nytt syn på oss sjølve, nemleg at me er Guds barn og arvingar av Gud rike. Når det er slik, bør verken me sjølv eller andre hindra oss i å gå til nattverdens sakrament. For ved å ta imot Jesu kropp og blod, har me del i all Guds velsigning, som han så rikt ønskjer å gje oss. Jesus vart usynleg igjen for dei, men i nattverden ser me han kvar gong me et og drikk: «Dette ER..» Me er verdfulle og elska av Gud. Nattverden saman med Bibelen Guds Ord, er «nistepakka» frå Gud på vår livs- og trusvandring. Ta til deg dei gode orda som me seier glade til kvarandre ved avslutninga av nattverdmåltidet: «Den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus har no gjeve oss sin heilage lekam og sitt dyre blod som han gav til soning for alle våre synder. Han styrkje oss og halde oss oppe i ei sann tru til det evige livet. Fred vere med dykk!» Signa påske. Signa nattverdmåltid med stadig fornya syn på den oppstandne Jesus og deg sjølve til glede og håp. Kjell Børge Tjemsland Prost, Jæren prosti 3

4 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyllar 10 år - 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyllar 10 år - 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyllar april 2015 Godhetsdag Laurdag 11. april kl 12-15: Utdeling av vaflar på Nærbøsenteret. Besøk til eldre. Familiegudsteneste Sundag 12. april kl. 11 Lars Sigurd Tjelle. Barnekoret Emmaus. Jæren Gospelkor. Jubileumsbursdag Tysdag 14. april kl. 17 Jarle Waldemar, Gladsang, Kaninen, Jubileumsgelé. Nærbøkyrkja gjennom 1000 år Tysdag 14. april kl. 19 På biblioteket. Lisabeth Risa les kyrkjehistorie frå Nærbø. Pilegrimsmesse Onsdag 15. april kl. 19. Stavanger kirkesang. Jæren Kammerkor. Anne Sofie Haarr Bli med på pilegrimsvandring frå Bø gamle kyrkjegard til Nærbø kyrkje kl Ungdomsarrangement Fredag 17. april Filmframsyning Laurdag 18. april kl. 12 På biblioteket Frida 8 år Vi over 60 Laurdag 18. april kl Randi E. Opstad og Ragnhild E. Hoel. Billedkavalkade. Jubileumsgudsteneste Sundag 19. april kl. 11. Prost Kjell Børge Tjemsland. Sokneprest Lars Sigurd Tjelle. Jæren Kammerkor. Nærbø Musikkorps. Jubileumskake. Forbehold om endringar i programmet. 4

5 år - 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyllar 10 år - 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyllar 10 år - 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyll Lagedag i oktober Kari Ingfrid Hatteland og Tora Nordbrønd. Frå ei av dei første julemessene. ME TRENG NY KYRKJE! Det var ein gong dvs. frå 1973 ei bibelgruppe av unge kvinner som hadde omsorg for ektefellar og born, og ynskte at dei og andre på Nærbø skulle få ferdast i eit trygt miljø der den glade bodskapen vart forkynt. Ein stad der dei kunne trivast, verta kjende med dei kristne verdiane og leva eit meiningsfylt liv. Av Tora Nordbrønd & Gerd Turid Reime Etter kvart kom det folk til oss og etterlyste temakveldar og anna som dei hadde vore med på i andre kyrkjelydar. I 1977 fann me ut at det var best å kalla seg Nærbø kyrkjering om me ville vidare. Møta skulle vera opne for alle, med samling ein gong i månaden. Kyrkjelydsbladet vart orientert. Me tok til med å arrangera temakveldar på bedehuset vår og haust. Seinare fekk me låna lokala i Helsesenteret, Nærbø sparebank, det gamle biblioteket, og nytta Faunsalen hos Underhaug. Tema kunne vera: Kristen omsorg, Treng me fornying i det kristne arbeidet?, Plan for konfirmanttida i Den norske kyrkja. Servering og samtale. Alt nå vart parolen for kyrkjeringsmedlemene: To kanner kaffi og eit fat med mat. halda fram med arbeidet for ny kyrkje. Det var tid for å ta til med å samla pengar, slik at dei som styrte, skjøna at me meinte alvor. Og ivrige kvinner gir seg ikkje så lett! Det var ein som kalla oss Geriljaen på Nærbø, og Nærbørevyen hadde innslag om oss. Det var heile tida om å gjera å syna at me trong ny kyrkje for kyrkjelyden sin del og for å nå vidare ut med evangeliet. Me ynskte å vera der folket var og skapa interesse for saka. Derfor tok me på oss mange oppgåver kanskje så mange at somme tykte det vart for travelt å vera med. Medlemstalet svinga. Men etter kvart fekk me hjelp av så mange, også av folk som sjeldan gjekk til gudsteneste. - På bedehuset hadde me Ope hus for ungdom. - Me var blant laga som stelte til kaffistund med andakt og musikk på Heimtun. - Kulturstyret løyvde pengar til leikar til barnepasset me hadde i kapellet under preika, og seinare til bøker for borna som var inne i kyrkja og tykte at gudstenesta tok tid. - Me arrangerte den fyrste kyrkjekaffien etter ei gudsteneste på Nærland. Seinare var me på kyrkjebakken når veret var lagleg. - Kyrkja synte oss tillit! Me fekk planleggja Den stødige, gilde presten vår, Lars Lie, innleidde den fyrste kvelden. Han visste at me ynskte ny kyrkje, men sa me måtte vera nøgde med det me hadde. Det var ikkje lett å få medhald i nye tankar - ikkje i soknerådet heller. Men i 1973 hadde dei oppnemnd ei nemnd som skulle sjå på behovet for ny kyrkje. Formann var Åsvald Solheim. Konklusjonen var at ei ny tid krev nytt bygg. I 1979 skreiv Kyrkjeringen til soknerådet og bad dei ta kontakt med generalplanutvalet i kommunen for å få sett av tomt til ny kyrkje. Utvalet konkluderte med at det sannsynlegvis ikkje ville bli behov for ny kirke på Nærbø i uoverskuelig fremtid. Tida gjekk. I 1984 var det ei stor oppmuntring at biskop Bjørn Bue og prost Ivar Ramvi vitja kyrkjelyden og understreka at det var naudsynt å Skisse- og idégruppa vurderer forslag til teikningar. William Bue, Svein Helge Harbo og Ruth Synnøve Moi. kyrkjelydsfestar og mange barnegudstenester. Til dei siste, som var noko nytt på Nærbø, fekk me laga eit songhefte fordi det ikkje fanst så mykje for born i salmeboka. - Saman med kyrkjelydsskulen laga me julepynt på Hå gamle prestegard, og me hadde 5

6 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyllar 10 år - 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyllar 10 år - 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyllar 10 Birger Vårdal og Kåre Reime baker kransekaker til julemessa i åringen Lars Harbo, Gerd Turid Reime og ordførar Gunnar Siqveland tok det første spadestikket til Nærbø kyrkje Arkitekten Gunnar Fossen og kunstnarane Gunnar Torvund og Bjørg Marit Bjørnevik ser på forslag til utsmykking. andaktar på saniteten sine eldretreff. I desse spennande åra samarbeidde me òg med diakoniutvalet, undervisningsutvalet, KFUK/KFUM, handelsstanden, idrettslaget, 17.-maikomiteen og ikkje minst kyrkjeringen for menn, som kom i gang midt på åttitalet. PR en var ikkje verst: Plakatar, flygeblad, innlegg eller omtale i Kyrkjelydsbladet, Jærbladet, Stavanger Aftenblad og til og med lokal tv og riksnett. Kollekt hadde me hatt på møta våre, men nå som kyrkjetanken breidde om seg, trongst fleire pengar! I mai 1985 fekk me ei fyldig omtale i Jærbladet der både arbeid og draumar fekk plass. God reklame for saka og for Nærbø sin fyrste loppemarknad. For loppemarknad vart det, med tog frå torget til ungdomsskulen. Me hadde fått kvite caps frå Nærbø meieri. I spissen gjekk formannen den gongen, Tora Nordbrønd, i sid loppemarknadskjole og caps. Så kom drilljentene og Nærbø musikkorps med sokneprest Trygve Sandvik og supporterfølgje. Etter det har korpset, husorkesteret, alltid vore med oss på store tilstellingar. (Stor takk til musikantane!) Ingen mangel på lopper! Mange sekker med klede som det ikkje alltid lukta godt av. Alt som tenkjast kunne av nytte- og pynteting. Auksjon. Godt sal. God mat. God stemning. Kyrkjeringen hadde mobilisert ektefellar og større born, pensjonistar og andre venner. Mannfolka stod med forkle og steikte vaflar og var gode til å vaska golv etterpå. Ein flott dag! Seinare: Gledesfest i kyrkjeringen! Ein kavaler kom med ei stor konfektøskje til oss. Alt dette gav nytt mot, så no bar det mot julemesse! Me fekk laga ting for sal i kjedlaren til Kari Ingfrid Hatteland. Ho var formann i soknerådet og stod på for ny kyrkje både der og i foreininga vår. Det vart gilde stunder med symaskin og strikkepinnar, drøs og matpause med andakt. Folk kunne koma og gå, enten dei var med i kyrkjeringen eller ei. Slik hadde me det i fleire år. Kransekaker vart baka på Bø skule. Heime laga me småkaker. Lodd vart selde på dørene, på Handelslaget og Torgsenteret. Folk strøymde igjen til ungdomsskulen. Fest og glede! Kaker og andre varer gjekk unna. Flinke seljarar. Kransekakeutlodning. Basargåver frå handelsstanden og andre gjevarar. Kafé. Me kjende verkeleg at bygdefolket treivst i lag med oss. Her er skrinet til grunnsteinen. Og slik har det vore i alle år, trass i at det dukka opp julemesser mange andre stader. Me hadde bedt biskop Bjørn Bue om å halda appell, men han skulle ha visitas i Ryfylke. Han sende eit fint brev der han sa at han hadde følgt framveksten av arbeidskyrkjetanken på Nærbø med stor glede og interesse og at entusiasmen vår hadde gledd han. Slik heldt det fram med julemesse kvart år og loppemarknad om lag kvart anna år. Etter kvart vart messa så stor at ein eigen komité sytte for førebuingane. Det var alltid somme frå kyrkjeringen med. Kyrkjeringen for menn tok seg av kransekakelaginga. Og så kom sirupssnippane si tid! Verdas tynnaste og beste! på det meste! Fortenesta auka. Me baka på Bø, Motland og ungdomsskulen sine kjøkken. Messene hadde me på ungdomsskulen, i Samfunnshuset og i Idrettshallen. Ein hærskare av kvinner og menn har hjelpt til i alle år. Folk ville ha ny kyrkje! I august 1986 tok me initiativ til å ha gudsteneste i Refsnesskogen. Folk i alle aldrar kom med stolane sine og fekk oppleva ei høgtideleg stund mellom furene. Organisten spelte blokkfløyte, og kyrkjetenaren ringde med bjølle. Lapskaus hadde me laga i heimane. Folk kosa seg og tok seg god tid. Dette vart ein tradisjon som varte i fleire år. I 1987 vart me spurde av komiteen for dei nye Nærbødaene om me ville vera med å ha kafé. Dette vart og ei viktig inntektskjelde. Her fekk me gjera noko for bygdefolket. Komiteen let oss arrangera konsert, ha leikar for born og konkurransar for vaksne. Me hadde loppis i teltet eller i eige telt og selde til og med klede frå konkursbu! Elles prøvde me å samla pengar på mange vis: Tombola, sal av kaker og kaffi utanfor handelslaget, sal av store fotografi av bygda, utvasking på Heimtun og sjukeheimen Endeleg: I september 2002 vart det arrangert ei høgtideleg markering på tomta som kommunen hadde gitt oss. Korpset spelte, sokneprest Dahlstrøm heldt andakt, mange helsingar- og diger marsipankake gitt av handelslaget. I februar 2003 kunne ordførar Gunnar Siqveland, soknerådsleiar Gerd Turid Reime og fire år gamle Lars Harbo setja spadene i jorda der nykyrkja skulle reisast. Alf Helge Haaland spelte trompet. I juni 2004 la biskop Ernst Baasland ned grunnsteinen. Store dagar for oss alle! 6

7 år - 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyllar 10 år - 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyllar 10 år - 10 års jubileum - Nærbø kyrkje fyll Nærbø musikkorps spelar på kranselag Feiring av grunnsteinnedlegginga stod kyrkja der, klar for vigsling! Folk kom frå alle delar av prestegjeldet. Biskop Ernst Baasland preika. Ordførar Terje Mjåtveit som hadde vore formann i byggjekomiteen, helste frå kommunen. Nærbø musikkorps, husorkesteret okka, spelte. Ingunn Bjorland med Jæren kammerkor, solistar og elevar frå Nærbø kulturskule framførte Bygg meg et tempel i verden av Eyvind Skeie og Sigvald Tveit. Etterpå var det kyrkjemiddag. Lapskaus, kaffi og kake for alle. Om lag tusen gjester takka ja til innbydinga. Her er resultatet av den 30-årige prosessen. Utan alle eldsjelene hadde vi ikkje hatt denne kyrkja. TAKK! Ei særleg glede for Kyrkjeringen var det at to av dei som hadde vore med og arbeidt for denne kyrkja sidan 1973, var synlege under vigslinga. Soknerådsleiar Gerd Turid Reime fekk overlevert kyrkjenøkkelen av ordføraren og retta ein varm takk til kommunen og bygda. Ingjerd Solheim var klokkar. Det vart arrangert mange fine tilstellingar etter vigslinga. Dei siste offisielle oppgåvene kyrkjeringen fekk, var å ha ein representant i Jubelkomiteen og ha ansvar for Ope hus med kaffi og omvising og for ein Stille kveld. Så var målet nådd. Kyrkja stod der, lysande kvit på høgda, med vidt utsyn over den bygda og det folket ho skulle tena med Ordet frå himmelen. Frå Bygg meg et tempel i verden : Fader, velsign våre livsløp, vær nær under årstiders gang. Sønn, la oss følge din korsvei, gi oss oppstandelsens sang. Ånd, gi oss hjerter som brenner i kjærlighet, håp og i tro. Bygg deg et tempel i verden der vi og de andre kan bo. Milepælar fram mot ny kyrkje på Nærbø 14. februar 1973 Soknerådet nedsette ei nemnd til å arbeida med kyrkjespørsmål 1977 Kyrkjeringen starta 1983 Oppretta bankkonto for ny kyrkje 8. juni 1985 Første loppemarked 7. desember 1985 Første julemesse 24. august 1986 Første friluftsgudsteneste på Refsnes med sal av lapskaus 26. august 1986 Kyrkjeringen for menn starta 1987 Stand på Nærbødagane med sal av mat og kaffi for første gong 16. mars 1988 Skisse- og idégruppe (Nærbø sokneråd) 8. oktober 1991 Plangruppe for ny kyrkje (Nærbø sokneråd) Hausten 1993 Møte med dei ulike politiske gruppene i Hå 7. oktober 1994 Kommunal prosjektnemnd for ny soknekyrkje på Nærbø 24. oktober 1995 Byggjekomité for ny kyrkje på Nærbø Mars 1996 Arkitektkonkurranse 22. september 2002 Gudsteneste/fest på kyrkjetomta 15. februar 2003 Første spadestikk ved fire år gamle Lars Harbo, soknerådsleiar Gerd Turid Reime og ordførar Gunnar Siqveland 23. januar 2004 Kranselag 12. juni 2004 Grunnsteinsnedlegging ved biskop Ernst Baasland 17. april 2005 «Katedralen» vigsla ved biskop Ernst Baasland 7

8 Varhaug Misjonshus BARNAS SIDER Vitaminer og styrkedrikk Åslaug Lindland familearbeidar Johanne D. Aanestad kyrkelydspedagog i Ogna Gunn A. Stokka styrar i Noas Ark Anne K. Olseth assistent i Noas Ark Helene B. Kalleberg trusopplærar i Nærbø Turid Boganes kateket i Varhaug kl inngangspengar kr 20 pr barn. Ta med mat og drikke. Noas Ark fylgjer skuleruta, siste dag før ferien er fredag 18. juni. Me startar opp igjen måndag 16. august. Sundagsskulen i Nærbø kyrkje. Du kan møta til gudsteneste kl 11.00, eller møta direkte i kjellaren kl Våren 2015: 1. mars, 12. april, 26. april, 31. mai, 7. juni Klubb for 5. til 7. klasse i Nærbø kyrkje Sjå facebook: Mini-Mer Nærbø kyrkje. Annankvar onsdag kl Mammakanin maser så mye på meg om at jeg må ta tran og spise sunn mat! Hun mener at hvis ikke, klarer jeg ikke å bli så spretten og springe fort. Jeg må få en sterk kropp. Og så sier hun at det er lurt å gå på søndagsskolen for da får jeg en «annerledes mat». Der er det «mat» til hjertet/sjelen min så det kan vokse og bli sterkt. (hjertet/sjelen min, det er meg, det) Jeg skal prøve å forklare det: Når vi leser fra Bibelen, når vi ber og er samlet mange i Jesu navn, da er Han sammen med oss og gir oss noe. Kanskje jeg er lei meg en dag, og så får jeg høre noe fra Bibelen som gir meg trøst, eller noe jeg blir glad for. Det er veldig viktig at hjertet/sjelen vår også får sunn og god mat. Det er livsviktig! For hjertet er meg, og det må jeg passe godt på! Passe på og se/høre ting som er gode og rette. Det er godt å høre at Jesus elsker, elsker, elsker, elsker meg. (Han slutter aldri å elske meg, skjønner du). I kirken får vi også ekte mat som vi kan tygge og svelge. En «mat» som gjør noe inni meg. Maten vi får i kirken, heter nattverd. Det er en liten kjeks med et bilde av Jesus da han døde på korset. Kjeksen er et minne om Jesu kropp. Så får vi litt vin i et sølvbeger. Da minnes vi at Jesus døde for oss, for alt det dumme vi har gjort. Og at Han åpnet veien til himmelen for oss. Så har Jesus lovet å møte oss i nattverden. Så når jeg spiser Hans brød og drikker Hans vin så går maten ned i mine tarmer og ut i føttene og armene mine. Jeg blir fylt av Jesus! Tenk det! Han fyller meg med sine vitaminer, de vitaminene er: Kraft, styrke, tilgivelse, kjærlighet, glede og noe som heter håp! Puh, er ikke helt sikker om jeg forstår det helt, men når Jesus gir oss noe, vet jeg at det er godt for meg, og noe jeg trenger. Han er jo min bestevenn og kjenner meg bedre enn jeg gjør selv. Jeg stoler på Han. En vis mann i bibelen som heter Salomo har skrevet dette i ordspråkene: 4,23: «Bevar ditt hjerte, fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det». Trusopplæringstiltak for barn og unge i vår Det skjer mykje spennande innanfor trusopplæringa i kyrkjene våre. Her er to tiltak som me vil invitera til før sommaren. Barabbas samling Laurdag 21. mars inviterer både Ogna kyrkje (dei som er fødd i 2009 og 2010) og Varhaug kyrkje (dei som er fødd i 2009) til Barabbas samling. Barabbas fortel om kvifor han, som var ein farleg røvar, vart sett fri, medan Jesus måtte døy på korset. Påmelding og meir informasjon vil koma på påmeldingsfrist er 17. mars. Du vil og få brev i posten. LysVaken Går du i 6. klasse? mai kan du får delta på LysVaken i Varhaug kyrkje. På LysVaken skal me overnatta i kyrkja. Me skal læra om pinse, ha ulike aktivitetar og ha det veldig kjekt saman. Du vil få meir informasjon i posten. Påmelding vil skje på no innan 18. mai. Sjekk ut nettsida her er det mykje kjekt å finna på!

9 Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje! Dansegruppe for barn frå 3. klasse måndagar i oddetalsveker. Nærbø kyrkje kl Varhaug kyrkje kl Babysang og småbarnstrall Alle 3. klassingar frå Varhaug, Vigrestad og Nærbø vart inviterte til å vera med på Tårnagenthelg ulike helger i vinter, og langt over 150 forventningsfulle 3.-klassingar møtte opp, klare til å løysa mysterier. Først måtte alle gjennom ein labyrint og gjera oppgåver før dei kunne bestå opptaksprøven og bli ein ekte agent! Alle bestod med glans og fekk utdelt agentkoffert med eige agentnummer og agentbevis. Dei var nå klare for å løysa mysterium og oppdrag. Gjennom leik og moro, trylling og rebusar skulle dei løysa oppdrag. Både prest og politi kom innom kyrkja for å hjelpa med oppdraga og gje gode tips. Å vera ein Tårnagent handlar om å bry seg, hjelpa og vera god mot andre. Kvar gong det ringde i klokka, høyrde me agentmusikk, og det steig ein tjukk kvit røyk opp. Ein mystisk mann kom inn med oppdrag som me skulle prøva å løysa. Kyrkjene var fulle av røyk, agentmusikk, mysterium og glade born. Positive foreldre stilte opp med heimelaga pizzasnurrar og som leiarar. Søndag avslutta me helga med ei tårnagentgudsteneste der dei fekk det siste oppdraget og fann skatten! «Kan me få koma hit kvar laurdag?» spør ivrige tårnagentar etter at opplegget på laurdagen var slutt. Ogna kyrkje: Gynge lite grann og småbarnstrall frå 0-3 år Annankvar fredag frå kl NB! Inga påmelding Stokkelandsmarka vellaghus: Småbarnstrall kl og babysang kl Annankvar tysdag med Påmelding: Nærbø kyrkje: Småbarnstrall kl og babysang kl Annankvar tysdag Påmelding: Meir informasjon om barnearbeidet finn du på

10 Jesus helbreder en lam Deltakarane på Kode B i Varhaug kyrkje hausten 2014 fekk i oppdrag å laga ei forteljing frå Bibelen ved bruk av legoklossar. Gratulerer, Bodil Undheim, Irene Undheim, Martha Nord-Varhaug og Maren Aanestad, som vann konkurransen! 1 2 Markus 2,1-12. Nokre dagar seinare kom Jesus til Kapernaum att, og det vart kjent at han var heime. Det samla seg så mange at dei ikkje fekk rom, ikkje framfor døra eingong. Og han forkynte Ordet for dei. 3 Då kom dei til han med ein som var lam. Det var fire mann som bar han. 4 5 Men sidan dei ikkje kunne koma fram til han for alt folket, braut dei opp taket over den staden der Jesus var, 6 laga ei opning og firte ned båra som den lamme låg på. 7 Då Jesus såg trua deira, sa han til den lamme: «Son, syndene dine er tilgjevne.» No sat det nokre skriftlærde der. Dei tenkte i hjartet: «Korleis kan han seia noko slikt? Han spottar Gud! Kven andre kan tilgje synder enn éin det er Gud?» 8 Straks visste Jesus i ånda at dei tenkte slik, og han sa til dei: «Kvifor går de med slike tankar i hjartet? Kva er lettast å seia til den lamme: Syndene dine er tilgjevne eller: Stå opp, ta båra di og gå? Men for at de skal vita at Menneskesonen har makt på jorda til å tilgje synder» og no talar han til den lamme «så seier eg deg: Stå opp, ta båra di og gå heim!» 10 Då reiste mannen seg, tok straks båra si og gjekk ut framfor dei alle, så dei vart reint frå seg av undring. Dei lova Gud og sa: «Noko slikt har vi aldri sett.»

11 Gjetarane fekk óg sjå Jesus, Maria og Josef. Vandring gjennom juleevangeliet for barnehageborn Dei to fyrste måndagane i desember var rundt 200 barnehageborn innom i Varhaug kyrkje og fekk vera med å vandra gjennom juleevangeliet. Det har vore ei fantastisk reis frå soknerådet sa ja til å bruka pengane til å laga kostymar, til kommentaren frå «Maria» på den siste julevandringa: «Kan me gjera dette ein gong til?» Tusen takk til alle de som var med og sydde og brukte kreativiteten til å laga flotte kostymer! Tusen takk til englane i julevandringane! Og ikkje minst til alle barnehageborn og tilsette som var med og gjorde dette komplett! Turid Boganes Kateket Varhaug Maria og Josef var denne gongen frå Stokkalandsmarka barnehage. Fire kveldar i november var det høg syfaktor i kyrkjestova på Varhaug. Kostymar til Maria, Josef, keisar Augustus, gjetarar, vismenn og englar vart sydde og dekorerte. Dette får mange barnehagebarn glede av. Sommarleirar i regionen Sommarleir på Ognatun Sommarleir på Holmavatn I sommar kan du reise på leir både på Ognatun, Holmavatn og andre stader. På leir får du nye venner, har det veldig kjekt og blir betre kjende med Jesus. Ta kontakt med leirstaden for informasjon om påmeldingsfristar. Sommarleir klasse mai Sommarleir klasse juni Sommarleir klasse juni Påmelding til ImF-Rogaland Påmelding opnar 5. mai heimeside: Sommarleir klasse mai Sommarleir klasse juni Sommarleir klasse juni Påmelding til NLM Sørvest heimeside: Christen Øygard AS Gull og sølv v/gunnbjørg Lode Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf

12 Dåp og dåpsglede Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. Dette skriver salmedikter Svein Ellingsen. Og om det som skjer når vi bærer det mest dyrebare vi eier til dåpen, skriver han: Det at vi får bære et hjelpeløst barn inn i kirken, der det er ventet, er et sterkt vitnesbyrd om hva det kristne evangelium vil si oss: Det finnes et sted i verden hvor vi blir tatt imot, uansett hvor svake vi er, uansett prestasjoner og posisjoner. På en sterk og talende måte forkynner barnedåpen at vårt menneskeverd ikke har sin grunn i hva vi har eller hva vi gjør, men i hva vi er: skapt av Gud elsket av Gud oppsøkt av Gud Dåpens første ord er GAVE. Dåpen handler om ufortjent nåde, om guddommelig godhet. Hver dåpshandling er en demonstrasjon av Guds frelse: Troen er ikke noe vi selv kan prestere, men noe Gud gir. For 90 år siden ga Ludvig Hope ut en bok som beskriver dåpen som gave på en måte som fortjener å bli tatt fram igjen. I kapitlet Dåp skriver han i Mot målet: Mitt personlige syn er dette: Jeg er en kristen. Jeg har gitt mitt liv til Kristus og vil være hos ham, i livet, i døden og i all evighet. Da så Gud ga meg barn, sa jeg til ham: Jeg takker deg for barnet du gav meg, jeg vet det er en stor og ansvarsfull gave. Nå vil jeg gi barnet til deg, likedan som jeg har gitt meg selv til deg. Jeg kan ikke frelse barnet, men du kan, og her har du det, Herre. Du har sagt at vi skal gjøre folk til dine disipler ved å døpe dem og lære dem, og det vil jeg nu gjøre med mitt barn. På ditt ord vil jeg døpe det til deg inn i ditt rike, der hvor også jeg av nåde er, og ved den samme nåde vil jeg prøve å LÆRE barnet mitt din vilje. Jeg lærte dette på nytt da jeg skulle døpe vårt tredje barnebarn i fjor høst, og tenkte: Så enkelt kan også jeg si det i dåpssamtalen. Og så enkelt sa jeg det! Jeg fikk i mars 1950 min dåp uten å ha gjort noe for å fortjene den, og uten å forstå den der jeg lå i mors armer. Som en gave fikk jeg den. Den første gaven vi alle har fått uten å gjøre noe for det, er livet vårt. Vi fikk livet, fordi Gud ville det slik. Dåpen del i Guds frelse handler om å få del i Guds kjærlighet, i det nye livet. Dåpen er kjærlighetens første sakrament. Gud vil det slik! Dåpen er en radikal gudsgjerning med mennesket: Jeg blir døpt inn i Kristi kropp, inn i min lokale menighet og i den universelle kirke. Derfor er det jeg stemmer ekstra sterkt i når jeg aner dette perspektivet ved hver dåpsfest: Og ved tidens grense lever fortsatt dine løftes-ord ved døpefonten, dåpens lys forblir når livet slukner. Dét er den dypeste grunn til min dåpsglede. Erling J. Pettersen Stavanger biskop «med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet.» Velkommen til dåp! Lars Sigurd Tjelle Alle som har fått eit barn og er medlemmer av Den Norske Kyrkja, får eit gratulasjonsbrev i posten med informasjon om dåp. I vår vil soknepresten på Nærbø, Lars Sigurd Tjelle, forsøka å vera postbod på Nærbø sjølv. Så ikkje vert skremde om presten plutseleg står på døra. Han vil berre gratulera, overlevera gratulasjonsbrevet og ønskje dykk velkomne til ein prat om dåpen. Og de treng ikkje å rydda og vaska, for han skal ikkje trengja seg inn, endå så glad han er i kaffi! Telefon Urmaker Christen Øygard, v/edvard Sandsmark Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf Ur, kikkerter, reparasjoner 12 Har du lyst til å annonsera her? Kontakt oss på: eller på telefon

13 Dei gamle prestane Kyrkjelydsbladet har funne ut at vi vil laga ein serie om dei prestane som har vore i Hå, kor har dei blitt av? Kva gjer dei? Har dei spesielle minne frå Hå? Det var godt å vera prest på Ogna - Eg kom til ein kyrkjelyd utan kyrkje Ogna-kyrkja brann i 1991 men tida mi på Ogna var interessant og givande, og det var oppløftande å vera vitne til iveren hjå Ogna-buen til å byggja opp att kyrkja. Det var og ein god plass for ungane å veksa opp. Svein Helge Harbo Det er Lars Tore Anda som spontant kjem med dette då Kyrkjelydsbladet i Hå tek kontakt med han for å slå av ein prat. Han kom til Ogna i september 1992 etter at han hadde vore sokneprest i Solund i Ytre Sogn i fire år. I hovudsak hadde han utgangspunkt og ansvar for arbeidet i Ogna, men deltok også i heile kommunen med m.a. å ha ansvar for konfirmantarbeidet på Vigrestad. Lars Tore tok over etter Kjell Magnus Tønnesen og busette seg på Ogna eit sterkt ønskje hjå folket i Ogna at presten deira skulle busetja seg i bygda. Slik vart Lars Tore den første presten i nyare tid som budde i bygda. Etter ti års teneste i Hå slutta han her i 2002 og flytte til Karmøy først som sokneprest i Falnes og Ferkingstad sokn og seinare frå 2011, som sokneprest i Avaldsnes med bustad i prestegarden i Skudenes. Kyrkjelyd utan kyrkje Lars Tore gir vidare uttrykk for at han var sterkt imponert av det breie engasjement hjå lokalfolket for å byggja opp att kyrkja. På grunn av kyrkjebrannen vart difor den første tida svært hektisk, men engasjementet hjå folket desse åra gjorde at tida og var svært positiv, og 2. pinsedag 1995 då vi kunne innvia ny kyrkje med besøk av kong Harald og dronning Sonja, var stort. Desse første åra utan kyrkje vart gudstenestene haldne i Brusand bedehus og gravferdene vart forretta i Varhaug kyrkje. Dette gjekk svært greitt, men Ogna kyrkje har noko eige med seg. Det var godt å ha gudsteneste og preika der, seier Lars Tore. Meir konkret kva det var som gjorde dette, kan han ikkje seia, men det må vera noko med det gamle og historiske som er i veggene i slike forhistoriske kyrkjer. Noko av det same opplever eg når eg er i Avaldsnes kyrkje her på Karmøy, fortel han. Om det var dette som gav Lars Tore generell inspirasjon, eller om det var noko anna, er ikkje godt å seia, men mange av oss kyrkjegjengarar sat fleire gonger under talarstolen hans med følelsen av at han batt oss gjennom sine godt gjennomtenkte og engasjerande preiker. Ny generasjon På ymse vis kan vi seia at Lars Tore med familien sin kom med noko nytt meir frigjort og ledig i forhold til t.d. påkledning ved kyrkjegange. Ein liten historie tilknytta dette er første gongen han og familien - kone og tre barn på 6, 4 og 2 år - kom til gudsteneste i Nærbø gamle kyrkje. Det var søndagen før innsetting og folket kjende han ikkje, heller ikkje kyrkjeverten som ønska familien velkommen. Ho stussa på at ein familiefar kom til kyrkja i dongeribukse og joggesko ei påkledning ho sjølv hadde nekta sine eigne barn og tenåringar å gå i når dei skulle til kyrkja. Men då kyrkjeverten seinare fann ut at det var den nye presten på Ogna som kom i joggesko til kyrkja den søndagen, måtte ho sjølv revurdera si formaning til eigne ungar om kva sko som var høveleg å bruka ved kyrkjegange. Spesielle episodar Kontoret sitt hadde Lars Tore i annekset til kyrkja på Ogna. Her var han mykje åleine, men sosial som Lars Tore er, hadde han behov for å treffa folk for å drøsa om laust og fast. For å stetta dette, stakk han innom hjå bakaren på Vigrestad Paul Vigrestad og fekk seg ein kaffikopp og god prat med andre, både for å kunna avreagera sjølv, men og for å få kontakt med folket og nye impulsar. Ein ypparleg måte til å få nye impulsar og krefter på. Eit anna spesielt minne Lars Tore trekkjer fram, er ein desembersøndag med eit forrykande rennedrev. Kyrkjetenaren ringde han og føreslo messefall. Lars Tore var ikkje lysten på det og gav uttrykk for at dei skulle stå på. Han bad berre kyrkjetenaren om å måka 13 Lars Tore Anda framfor inngangen til prestesakristiet. Trass veret og nær uframkomelege vegar møtte 8 10 personar, og det vart ei gudsteneste som vart omtalt i lengre tid etterpå. Dei fleste andre kyrkjene på Jæren hadde messefall den søndagen. Om prestetenesta til Lars Tore i hovudsak dreidde seg om Ogna, hadde han også ordinære gudstenester både på Varhaug og på Nærbø. I tillegg hadde dei alt då innført systemet med tenesteveker, slik at ein prest hadde alle gravferder og bryllaup i løpet av si veke. Dette førte til at han vart kjend med alle kyrkjelydane, og han merka nok at dei var ulike på einskilde område, men det som var felles, var det sterke engasjementet for kyrkja og arbeidet tilknytt kyrkjene. Det gav inspirasjon for oss prestar, uttrykker Lars Tore og ser tilbake på tida i Hå med glede og mange positive minne. Helsing Som ei helsing til kyrkjelydane i Hå ønskjer Lars Tore å koma med følgjande: Det var kjekt å mimre litt om tida i Hå og på Ogna da Svein Helge tok kontakt for Kyrkjelydsbladet. Mange koselige og trivelige minner som kom fram. Ikke minst møter med mennesker som har satt spor hos meg. Jeg lar meg stadig imponere over folks livsfortellinger, om hvordan troen holder når livet setter en på prøve. Jesus er der ved vår side, vi får skrive hans navn over våre liv, og da gå framtiden trygt i møte. I neste blad presenterer vi Jan Roald Dahlstrøm.

14 Den store altartavla i Varhaug kyrkje Det spørst om ikkje den vel 405 år gamle altartavla i Varhaug er den eldste «gjenstanden» som framleis er i bruk i kommunen vår. Tenk på alle dei menneska som har studert tavla eller festa blikket på ho gjennom alle desse åra. Foto: Anna Nesvik, Vigrestad. Tekst: Lisabet Risa, Vigrestad. Altartavla frå 1609 er den nest eldste, men den aller største av dei mange tavlene i Rogaland frå første halvparten av 1600-talet. Altartavla i Egersund kyrkje frå 1607 er eldst. Altartavla vart ikkje laga til kyrkja i Varhaug. Ho har stått tre ulike stader; 235 år i Hesby kyrkje på Finnøy, 51 år i tidlegare Varhaug kyrkje nede ved sjøen på Varhaug og 110 år i Varhaug kyrkje på Odland. Då biskopen kom på visitas til Hesby i 1843, føreslo han å fjerna altartavla der. Ho var for stor for det vesle koret, og ho skygde for lyset, meinte biskopen. Han ville ha eit enkelt kors på altarbordet. På same tida var biskopen misnøgd med både altartavla og døypefonten frå 1600-talet i den nye Varhaug kyrkje frå Dei passa ikkje i den nye kyrkja, meinte han. Ei tid etter kjøpte Hå kommune altartavla på Finnøy. Hausten 1853 vart ho frakta med båt og hest til Varhaug. Men før ho vart sett opp i kyrkja, vart ho måla kvit. Berre midtfeltet fekk stå urørt. Dette viser innstiftinga av nattverden. I 1904 vart altartavla flytta til den nye Varhaug kyrkje på Odland. Då tavla vart restaurert i 1939, viste ho seg i all si prakt for første gong etter Då kunne folk sjå Jesu dåp i det øvste midtfeltet og lesa sentrale bibeltekstar i dei to sidefelta. Trekantgavlen øvst symboliserer treeininga og Den heilage ande vist som ei due på himmelen. Dei to små trekantfelta over sidefelta har namna og våpenskjolda til lensherren i Stavanger len og kona hans. Dei gav fleire altartavler til kyrkjer i Rogaland tidleg på 1600-talet. Gudsteneste i Nærbø kyrkje kl , for alle og tilrettelagt for menneske med utviklingshemming PROGRAM Song og musikk Litt å bita i Avsluttar med gudsteneste Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, Hå kyrkjekontor tlf eller diakon Torild Egeland Reime mob Datoane for våren 2015: 11. mars 8. april 13. mai 10. juni Alle er velkomne! Vågen 42, 4364 Sirevåg, Tlf.: E-post: Vigrestad - Tlf

15 Seglskute til Varhaug kyrkje Seglskute. Dag Skretting fekk blomar som takk for seglskuta. I 2014 fekk Varhaug kyrkje ei seglskute frå SI-Bygg AS v/dag Skretting. Dei hadde den på kontoret, men dei tykte ikkje det var rette plassen. Dag Skretting seier: -Me fekk skipet då me skulle selje ny bustad til ein kunde. Då dei skulle flytte inn, fekk dei ikkje med seg alt i det nye huset. Me har hatt den ståande på vårt kontor ca. 5-6 år. I forbindelse med restaureringa av lensmannsløa, hadde byggekomiteen (Kjetil Skrettingland, Svein Varhaug og eg) byggemøte i våre lokale. Då vart det ein diskusjon om skipet, og det kom opp at det kanskje kunne passa å ha det som kyrkjeskip. Det var vi positive til, då me meinte at det ville kome mykje meir til sin rett der. Han som ga oss skipet, hadde fått det frå ein onkel som var sjømann. Og det kjem visst frå Polen. Skipet er plassert i kyrkjestova. Soknerådet kom til den konklusjonen at det ikkje høvde inne i sjølve kyrkja. Dei ville neppe fått godkjenning til det av biskopen og riksantikvaren. Dag Skretting fekk ein blomeoppsats som takk for gåva. Han tykte den hadde fått ein fin plass i kyrkjestova. Ta gjerne ein kikk opp i taket neste gong du er på kyrkjekaffi, konfirmantførebuing, soknerådsmøte eller andre møte i kyrkjestova. Brit Obrestad 15

16 Morten Helvig Tankar frå organisten Folkekirken Vi er godt inne i det nye året En travel tid er over for prest og organist. Julas forventing og spenning er noe vi både gleder og gruer oss til var det året vi fikk en skikkelig pangstart på juleforberedelsene. NRKs salmemaraton ble nærmest en forsmak på himmelen tre dager til endes. For en presentasjon av kirken og norsk kultur fremført av jordnære amatører og superdyktige profesjonelle. Jeg tror vi vil få merke fruktene av denne satsingen i kirken fremover. Dette gav oss ekstra selvtillit og troen på det vi holder på med, nemlig folkekirken. Journalisten A. O. Klippenberg fikk meg berørt i sin artikkel i Stavanger Aftenblad rett før jul med overskriften «Noe som minner om en andakt». Jeg tror det som traff meg nettopp var at den også i bunn og grunn handlet om folkekirken og hvor viktig det er at den finnes, og om ikke mer enn en gang i året berører nesten alle både medlemmer og ikke-medlemmer. Klippenbergs mer enn en andakt vil jeg si anbefales i sin helhet (den ligger ute på nettet), men jeg siterer de tre siste avsnittene. «Det rare er at vibrasjonene rører ved oss alle. I Egersund står folk hvert år i kø for å oppleve julekonserter i kirken. Jeg kjenner de flotte folkene som står bak. Ingen av dem kaller seg kristne. De baler med det samme som meg i tvilens skapende uro. Det underlige er at disse konsertene er noe av det mest religiøse du kan oppleve i Egersund. Strenger som dirrer gjennom tilværelsen treffer oss alle nå i jula. Selv de mest rettroende ikketroende merker at det er noe. Den lille, sårbare gutten i løa er oss. Det er det vi aner. Øyeblikket da himmel og jord blir ett. Historien er der for at vi skal få et glimt av sammenheng. Vi forstår det ikke. Historien er poesi. Vi bare aner at her skjer det noe viktig. Alt henger sammen med alt. En ungjente føder Guds sønn. Gud og menneske. Jeg er ikke i nærheten av å forstå dette, men jeg forstår veldig godt bildet, symbolikken, og da blir det hele troverdig og vakkert. Det skjedde i de dager, men det skjer også nå. Det er ikke en fortelling og noe som skjedde for 2000 år siden. Det er et hint om noe mye større, det er et hint om strengen som dirrer gjennom tilværelsen.» Historien om barnet i stallen, hyrdene og de tre vise menn blir i år for meg også et slags symbol for den «beste folkekirken» som har rom for alle mennesker, høy og lav, fattig og rik, troende og ikke troende, populære og upopulære. En slik kirke har jeg tro på. Fra kirkevergens skrivebord Når dette leses, er vi godt inne i et nytt år. Dette året vil bringe oss mange spennende og interessante saker. For det første er det valgår. Valgarbeidet krever mye arbeid både av ansatte og frivillige. Størst er nok spenningen om det blir nok villige kandidater til å fylle opp valglistene. Mange har meninger om kirken og hvordan den skal være. Nå har du anledning til å melde deg som interessert i å være med i sokneråd og fellesråd. Der sitter helt sikkert noen som ikke blir spurt- men som kan tenke seg å engasjere seg. Vær frimodig og ta kontakt om du er en av disse. Kirken har startet arbeid i Stokkalandsmarka. Dette ene og alene fordi vi som kirke ønsker å være tilstede der og tilby et kristent fellesskap til mennesker som kommer tilflyttende dit. Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barna. For å nå dette målet, ønsker vi å spille på lag med de som bor der. Samtidig har dette også et større aspekt. Vi har en visjon og et mål om at alle skal få møte Jesus som den frelseren han er. Den beste måten å kunne klare det på, er å være tilstede lokalt. Vi har mange virkemidler som kan brukes, men vi har bare ett budskap å bringe ut. Kommuneplanen er vedtatt, og det er nå bestemt at den nye kirkegården på Nærbø skal ligge på nordsida av Skjerpevegen, ved den gamle gravplassen. Men før denne blir opparbeidd, har vi startet opp arbeidet med å lage en gravplassplan, slik at vi kan få utnyttet den allerede eksisterende gravplassen på en god måte. Vi har i den forbindelse tanker om å lage til et urnefelt og minnelund på eksisterende kirkegård. Planleggingsarbeidet av dette startet opp nå i vår. Vi vet at det er et behov for slike minneplasser der pårørende kan få sette seg ned i stillhet og minnes de som har gått bort. Vi gleder oss også over at den nye musikalske lederen i Nærbø menighet er kommet på plass. Vi ønsker Ragnhild Elisabeth Hoel velkommen iblant oss. Svein Olav Nesse kyrkjeverje 16

17 Møte med gassisk songglede I november 2014 var eg så heldig å få vera med på ein 16 dagars tur til Madagaskar. Her var det mange opplevingar og inntrykk. Noko som imponerte meg stort, var songen og songgleda. No svingar det med gassisk folkesang. Brit Obrestad Me var på gudsteneste i ein nystarta kyrkjelyd like vest for Antsirabe. Då me kom, ca. ½ time før start, var dei i full gang med å syngja. Og her syng dei fleirstemt. Det verkar som det går av seg sjølv. Nokre av melodiane var kjente for oss, bl.a. «Jesus Frelser los du meg», og «Ungdommens Frelser, hør oss når vi beder». Kyrkja var full, i tillegg til mykje folk utanfor. Ikkje mindre enn tre kor deltok med song. Gudstenesta sundag føremiddag er ikkje ferdig etter 1 1 ½ time slik som me er vant med heime. Då me måtte gå etter tre timar, var dei endå ikkje kome til nattverden, og med så mykje folk ville det ta si tid. Første kvelden på Lovasoa gjestehus i Antsirabe fekk me oppleva ein flott konsert med eit kor som hadde både kyrkjemusikk og folkemusikk/dans på programmet. Dirigenten, organist Naivo, hadde vore organist i Øystese, Hardanger, i 20 år. Og koret hans Eit av kyrkjekora leiar allsongen på gudstenesta. var fantastisk å høyra på. Dei levde heilt med i musikken. Men å få møte 1.-, 2.- og 3.-klassingane i skulestova i landsbyen Filadelfia, gjorde sterkt inntrykk. Å sjå desse små, 3 på kvar pult, reisa seg opp og syngja for oss, var ubeskriveleg. Trur fleire i reisefylgjet kjende tårer og kriblingar då. Nokre hadde gått fleire kilometer for å koma til skulen. I tillegg til skule fekk dei og eit måltid varm mat. Dette var fattige born 1.-, 2.- og 3.-klassingar på skulebenken i landsbyen Filadelfia. der dette måltidet på skulen kanskje var det einaste måltidet dei fekk den dagen. På jordbruksskulen Fihaonana hadde studentane starta 2 dagar før me besøkte skulen. Likevel underheldt dei med nydeleg fleirstemt song. Ein av studentane tok leiinga, og så stemde dei i med fleire songar. Utruleg flott. Det er tydeleg at gassarane er glade i å syngja. Støttegruppe samlivsbrudd Støttegruppe sorg For deg som ynskjer å bli med i ei av desse gruppene, ta kontakt med diakon i Gand, Kjersti Schanke Olsen, tlf / Du kan melde deg på til Ynskjer du å snakka med nokon, kan du ta kontakt med ein av prestane eller diakonen i Hå, tlf Ynskjer du nokon å snakka med? Du er velkommen til å ta kontakt for samtale eller forbøn. Sokneprest Lars Sigurd Tjelle (Nærbø) tlf Sokneprest Gaute Øgreid Rasmussen (Varhaug) tlf Sokneprest Roald Byberg (Ogna) tlf Ungdomsprest Dag Øivind Østereng tlf Diakon Torild Egeland Reime tlf Kyrkjelydspedagog Siri Aarsland tlf Har du lyst til å annonsera her? Kontakt oss på eller på telefon

18 30-års-jubiléum for Nærbø kyrkje si julemesse 30-års jubileum for julemessa er over, og vi står igjen med et rekordresultat. Hele ,- kroner kom inn, og vi er glade for å kunne overføre kr ,- til Nærbø sokneråd. Pengene går også denne gangen til ungdomsarbeidet og lønn til musikalsk leder. Fullt hus på julemessa i Nærbø kyrkje. Nytt denne gangen var at vi fikk en nydelig minikonsert med Frimenn, noe som slo godt an. Det var mange andre gode krefter som også bidro på julemessa. Ordfører Mons Skrettingland hadde en fin jubileumshilsen. Ellers var det flotte innslag med koret Emmaus, Nærbø musikkorps, og andakt v/ungdomsprest Dag Øyvind Østereng. Ikke bare programmet inneholdt nyheter i år, men også basaren hadde en nyhet som slo godt an. En kunne være så heldig å vinne reisegavekort for kr ,-. I tillegg hadde vi loddsalg på flotte fruktkorger hvor loddene ble utsolgt på svært kort tid. Dette og kanskje andre nye overraskelser vil dere nok finne på julemessa 2015 også. Vi i julemessekomitéen vil nok en gang takke ALLE gode bidragsytere som enten økonomisk eller med dugnad gjør sitt til at vi kan arrangere julemessa år etter år. For julemessekomitéen Ingrid Ljøkjel Wold Ordfører Mons Skrettingland vant fruktkorg. Gjevarteneste Givarteneste noko for deg? Arbeidet i kyrkjene i Hå er mangfaldig og rikt, og kyrkjelydane og kyrkjebygga er viktige medspelarar i lokalsamfunnet på mange plan. Men arbeidet skjer ikkje utan midlar, og Nærbø, Varhaug og Ogna kyrkjelyd er heilt avhengige av det som folk gjev av pengestøtte. Gåver kan gje skattefrådrag med inntil ,- pr. år. Samla gåve til ein organisasjon må vera minimum kr Dersom du ynskjer skattefrådrag, må du gje opp fødselsnummer (11 siffer). Vil du at pengane skal brukast til konkrete tiltak (sjå lista under), merkar du betalinga med namn på tiltak. Du er med dette utfordra til å investera dine pengar i eit godt og viktig arbeid! DIAKON I HÅ (kontonummer ) NÆRBØ KYRKJELYD Ungdomsprest (kontonummer ) Kyrkjemusikar (kontonummer ) Barne- og ungdomsarbeid (kontonummer ) Misjonsprosjekt (kontonummer ) Kyrkjelydsarbeidet generelt (10% av dette går til misjonsprosjektet) (kontonummer ) Orgelinnsamlinga (kontonummer ) VARHAUG KYRKJELYD Barne- og ungdomsarbeid (kontonummer ) OGNA KYRKJELYD (kontonummer ) Møllev. 12, 4360 Varhaug Tlf.:

19 Troens rom består ikke av meninger, men av nærvær for alle ungdomar i kyrkjelydane i Hå Møyfrid Garborg Reime kateket Nærbø Siri Aarsland kyrkjelydspedagog Varhaug Dag Øivind Østereng ungdomsprest KONFCUP 2015 på Vigrestad Fredag 23. januar samla me alle konfirmantane i Hå til KonfCup. Over 200 konfirmantar var med denne kvelden, som starta med samling og andakt av Andreas Tysse. Han fortalde kor viktig det er at me tilgir menneske rundt oss, og at Jesus lærte oss at me skal tilgi, ikkje 1 eller 2 gonger, men heile 70X7 gonger. Nærbø UK (Ung Kirke) reiret, Nærbø Kristelige Ungdomslag, KRIK, Nærbø (følg med på plakater) Varhaug Varhaug Kristelige Ungdomslag, facebook: Varhaug kristelige ungdomslag Vigrestad Unges, Andre: IMPULS KRIK Normisjon Misjonssambandets ungdom Misjonsselskapets ungdom Ogna, Brusand og Sirevåg Kr Ungdomslag: www. obsungdomslag.org Nærbø stakk av med sigeren av KonfCup 2015 Varhaug mot Vigrestad i rumpefotball Thomas Tonheim gav alt i FunBalls 19 Resten av kvelden spela me Rumpefotball, Funballs og Tvillinghockey. Aktivitetsnivået var høgt og alle deltok med iver. Stor takk til sportsleg ansvarleg Jostein Husveg som stiller opp år etter år. Det er viktig med godt samarbeid i tvillinghockey

20 Konfirmantane 2015 Det er ikkje lenge til vårens konfirmasjonar, og i Hå er det over 200 ungdommar som sikkert både gler seg til og gruer for den dagen då dei vert sentrum for alle si merksemd. Dette er konfirmantar som gjennom heile året i år har blitt bedne for i kyrkjene våre, både i forbøna i gudstenesta, i foreiningar, og gjennom bønneringar og bønnegrupper. Mange foreldre, besteforeldre og fadrar har og bede spesielt for sin konfirmant dette året. Me ønskjer å legge til rette for at det skal verta ein høgtidsdag og ei feststund i kyrkja. Kom og ver med når dykkar konfirmant skal bli konfirmert i kyrkja! Her finn du listene over kven som skal stå konfirmasjon kva tid og i kva for ei kyrkje. Kateketane og prestane i Hå Nærbø kyrkje laurdag 2. mai kl Serina Hadland Herikstad Eline Jakobsen Emma Sofie Handeland Anders Skaar Lode Ane Bore Andrea Bekkeheien Arkadiusz Bosek Patryk Bosek Rebecca Øglænd Egeland Martin Risa Gausland Håkon Mossige Hanne Elin Kvitvær Anne Jorunn Kvitvær Maren Beate Tornøe Lindahl Elen Maria Gudmestad Martin Nærland Haugland Vegard Sør-Reime Julie Helen Lopez Eilertsen Nærbø kyrkje laurdag 2. mai kl Hadle Rasmus Bjuland Benjamin Birk Wollstadmo Emil Vatne Oskar Vatne Erik Fuglestad Lene Wigestrand Tjemsland Karl Refsnes Johnsen Jorunn Torland Bertine Edland Stein Erik Hauge Thomas Ikdahl Mathias Oftedal Mira Espe Odd Egil Håland Hedda Skjærpe Aksnes Sander Hansen Maren Pollestad Nærbø kyrkje sundag 3 mai kl Mari Enåsen Magnar Grødem Lina Kvia Lise Våland Eirik Fernholt Vegard Birkeland Lode Elise Nærland Ingebretsen Leon Hobberstad Høyland Morten Skrudland Ole Kristian Aarsland Rikke Nærland Eriksen Hanne Harbo Mathias Wold Joar Ivar Jonassen Torjus Odland Knutsen Thomas Tonheim Kirsten Vigre Alexandra Salte Rosland Lena Barstad Egeland Ingrid-Marie Haver Dalemo Nærbø kyrkje laurdag 9. mai kl Arnulv Brekke Salte Ådne Tjemsland Andrea Cabriana Høyland Daniel Frank Haver Ingvar Kvalbein Gausland Jens Anfinnsen Andrea Johnsen Thomas Vigre Larsen Oskar Reve Anders Karelius Bøgh Vigre Morten Serigstad Brådland Kåre-Elias Varhaug Espen Skårland Amalie Refsnes Salte Kine Lode Richard Rangen Sørskog Ernst Theodor Emelankton Aadnesen Nærbø kyrkje laurdag 9. mai kl Oddvar Andrè Vigre Silje Tengs Joar Fuglestad Jon Kristian Slettebø Endre Stokkeland Marthe Skrettingland Caroline Nerona Auestad Karen Sunde Mads Even Engelsvoll Tobias Hansen Erik Wilhelm Bjørkmann Henriette Harbo Victoria Figved Michael van der Burg Sara Emilie Foss Haugland Marte Sembsmoen Noemi Varga Gàcsi Nærbø kyrkje sundag 10. mai kl Emma Oline Mellemstrand Erik Alexander Mjølhus Horpestad Kristine Vigre Tore Obrestad Salte Runar Refsnes Njærheim Emilie Salte Undheim Jim Stian Vigre Henning Lea Knutsen Gabriel Sikveland Maylen Viste June Hauge Ellen Marie Pollestad Guro Nærland Reime Varhaug kyrkje laurdag 2. mai kl Tobias jr Aanestad Steffen Dybing Thune Sigve Kydland Ola Askeland Lars HjelmenNærland Kamilla Bratland Christoffer Ciertotem Tjemsland Camilla Ødegård Benjamin Johannes Bøe Arian Ødegård Jenny Ånestad Tuva Kjesæth Bjordal Ragnhild Skretting Jesper Lerbrekk Julie Aksdal Eigil Varhaug Hanne Moi Tore Kvia Sander Salte Skretting Helmer Husveg Fuglestad, 4363 Brusand - Tlf Dublandv. 35A, 4360 Varhaug Tlf.: E-post: 20

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND 29. 31. OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 Kjære kyrkjelyd! Gratulerer med kyrkja, gratulerer med jubileet. Det er flott å merka at dette ikkje berre er jubileum

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer