Deres ref Vår ref Dato 12/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref Vår ref Dato 12/"

Transkript

1 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/ TILSKUDDSBREV TIL FYLKESMANNEN STATSBUDSJETTET 2013, KAP NÆRINGSUTVIKLING I LANDBRUKET OG FULLMAKTSBREV KAP REGIONALE OG LOKALE TILTAK I LANDBRUKET Dette brevet er en sammenslåing av tidligere rundskriv om næringsutvikling, M- 1/2012, og fullmaktsbrev om kap Vi viser til følgende dokumenter for innretning på næringsutviklingarbeidet i landbruket i 2013: Meld. St. 9 ( ) Landbruks- og matpolitikken -Velkommen til bords. Embetsoppdrag for 2013 fra Landbruks- og matdepartementet til fylkesmennene. Forskrift om midler til bygdeutvikling Oppdragsbrev for 2013 fra Landbruks- og matdepartementet til Innovasjon Norge, av Tilskuddsbrev til fylkeskommunene for 2013 på landbruks- og matområdet for 2013 Fullmaktsbrev om forvaltningen av landbrukspolitiske virkemidler fra Statens landbruksforvaltning til Fylkesmannen av Tildelingsbrev for 2013, fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til fylkesmennene. 1 OVERORDNEDE MÅL OG STRATEGIER Av Meld. St. 9 ( ) Landbruks- og matpolitikken og Prop. 1 S ( ) framgår det at de overordnede målene for norsk landbruks- og matpolitikk er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk. Vi viser også til Regjeringens politiske plattform Fylkesmannen skal ivareta de nasjonale målene i landbruks- og matpolitikken, og er ansvarlig for regional tilpasning Postadresse Besøksadresse Telefon Landbrukspolitisk avdeling Saksbehandler Postboks 8007 Dep Teatergata Kari Theting 0030 Oslo Org no

2 av denne. Regelmessig kontakt med kommuner, fylkeskommuner og Innovasjon Norge skal stimulere til lokal forankring og aksept for viktige landbrukspolitiske målsettinger, som bl.a. bygger på regionale fortrinn. I kapittel 2 omtales tiltak innen arbeidet med næringsutvikling i landbruket, og i del 3 regionale og lokale tiltak i landbruket. 2 NÆRINGSUTVIKLING I LANDBRUKET Nedenfor omtales ordninger innen næringsutvikling som finansieres over kap. 1150, post Landbrukets utviklingsfond (LUF). Denne omtalen erstatter rundskriv om næringsutvikling, M-1/2012. Vi legger til grunn at fylkesmennene vil videreformidle relevant innhold i brevet til kommunene i sitt fylke, ettersom kommunene er førstelinjetjeneste for behandling av søknader om fylkesvise BU-midler Regionale bygdeutviklingsprogram (RBU) Det vises til brev fra departementet datert 28. juni 2012 om oppstart av arbeidet med RBU og brev fra departementet datert 8. november 2012 om nasjonale føringer for RBU. RBU skal inneholde regionale planer og virkemidler for å fremme landbruksbasert næringsutvikling og målrette miljø- og klimaarbeidet, og består av tre hovedelementer: Regionale næringsprogram (RNP) Regionale miljøprogram (RMP) Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Målsettingen er å styrke og samordne det regionale miljø- og næringsarbeidet. Dette skal bidra til økt mobilisering av lokale ressurser og bygge opp under lokal vekstkraft. Det skal utarbeides en samlet, overordnet strategi i de Regionale bygdeutviklingsprogrammene i hvert fylke der potensielle synergier mellom de ulike aktivitetene/ programmene skal synliggjøres. I dette brevet omtaler departementet kun RNP nærmere. Omtale av RMP og RSK gis i Fullmaktsbrev om forvaltningen av landbrukspolitiske virkemidler fra Statens landbruksforvaltning til Fylkesmannen av Regional prosess for utvikling og gjennomføring av RBU Fylkesmannen har ansvaret for å utvikle og gjennomføre RBU, i nært samarbeid med fylkeskommunen, Innovasjon Norge og næringsorganisasjonene i landbruket. Andre regionale aktører det er formålstjenelig å samarbeide med vurderes regionalt. Strategiprosessene skal ferdigstilles slik at programmet kan være operativt i fylkene i Tidspunkt for rullering av de regionale strategiene for RBU skal tilpasses arbeidet med rullering av regionale planstrategier slik at disse to prosessene blir harmonisert. Samarbeidet i de regionale partnerskapene framover må videreutvikles slik at relevante aktører står sammen om gjennomføringen av de regionale strategiene. LMD legger for 1 Jf. forskrift av 26. januar 2004, nr Side 2

3 øvrig til grunn at fylkeskommunenes ansvar for midler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving er forankret i de regionale strategiene. Fylkesmannen skal skape møteplasser som bidrar til at innsatsen innen næringsutviklings- og miljøarbeid sees i sammenheng med innovasjon, forskning og øvrig regionalt utviklingsarbeid. Møteplassene gir en mulighet til å drøfte status, muligheter og prioriteringer innen virkemiddelbruk, og dermed styrke legitimiteten til næringsaktørene, virkemiddelapparatet og i landbruks- og matforvaltningen. Kommunene er førstelinjetjeneste for behandling av BU-saker. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge har sammen ansvar for å stimulere til videreutvikling av kommunenes kompetanse og engasjement innen miljø, samfunns- og næringsutvikling. De regionale strategiene innenfor RBU skal ikke godkjennes av departementet, men sendes til departementet, og vil være tema på styringsmøtene mellom fylkesmannsembetene, LMD og Statens landbruksforvaltning (SLF). Innsatsen vil også bli fulgt opp gjennom mål- og resultatstyring av virkemiddelinnsatsen Regionalt næringsprogram (RNP) og fylkesvise bygdeutviklingsmidler (BU-midler) RNP skal bidra til å utløse regionale fortrinn og potensial for næringsutvikling knyttet til hele bredden av landbrukets ressursgrunnlag. BU-midlene inngår i RNP og er LMDs viktigste økonomiske virkemiddel for å nå målet om næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket. Her spiller Fylkesmannen, Innovasjon Norge (IN), fylkeskommunene og kommunene en særskilt viktig rolle, hver for seg - og ikke minst i samarbeid. Målet med BU-midlene er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbruket sine ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Brev av 8. november 2012 gir følgende nasjonale føringer for RNP: Næringsutviklingsarbeidet i landbruket må sees i sammenheng med de generelle rammebetingelsene for landbruket og næringsmiddelindustrien, herunder betydningen av de generelle økonomiske virkemidlene og tollvernet. Strategiene for vareproduksjonen må vurderes løpende ift. målene for landbrukspolitikken og markedsmuligheter og -utsikter. Det skal legges til rette for et aktivt og variert jordbruk over hele landet. Midler til investeringer skal fordeles slik at de bidrar til en variert bruksstruktur. Støtte til investeringer skal gis økt prioritet. Lønnsomhetsvurdering av prosjektene skal ligge til grunn for tildeling av midler. Lønnsomhet trenger ikke å være ensbetydende med strukturrasjonalisering. Ulike eierformer skal likestilles ved prioritering av søknader. Side 3

4 Bedriftsrettede midler til utvikling på lokalmat- og reiselivsområdet er i sin helhet overført til regionalt nivå og fylkene må derfor ta høyde for dette i sine strategier. Støtte til bedrifter med vekstambisjoner 2 og forpliktende produsentsammenslutninger 3 er fortsatt et nasjonalt ansvar. Dyrevelferd og fornyelse av driftsapparatet skal vektlegges. Det skal ikke være noen nedre grense for størrelsen på investeringer for å kunne motta støtte. De fylkesvise BU-midlene skal bidra til utvikling både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Det legges til grunn at det enkelte fylke finner fram til en hensiktsmessig fordeling av tilskudd mellom formålene, ev. setter måltall for fordeling mellom tradisjonelle næringer og bygdenæringer. Det enkelte fylke tar stilling til om det er landbruksavhengige områder som bør gis særlig oppmerksomhet i gjennomføring av RNP. Innenfor rammene av nasjonale føringer og forskrift for investeringsvirkemidlene, inkl. maksimalsatser for tilskudd, videreføres det regionale handlingsrommet til å angi nærmere bestemmelser om fastsetting av satser for tilskudd. Spesielt for midler som øremerkes bioenergiformål: Formålet med midler til bioenergiformål innen RNP er å stimulere bønder og skogeiere til økt bruk av bioenergi i næringsvirksomhet og bolig. Aktiviteten på dette området skal også bidra til kompetansebygging. Det kan gis støtte til investeringer i gårdsvarmeanlegg og veksthus, etter retningslinjer angitt i nederste kulepunkt. Støtte til anlegg for varmesalg og biogass vil være et nasjonalt ansvar. Behovet for informasjonsaktiviteter skal ivaretas på regionalt nivå og må ligge innenfor de regionale rammene. Det er et mål å bruke lokalt råstoff fra skog eller kulturlandskap. For bioenergiprosjekter skal det ved tildeling av midler, i tillegg til lønnsomhetsvurderinger, også gjøres en vurdering av energieffektiviteten og effekten når det gjelder klimagassutslipp. Innovasjon Norges retningslinjer for saksbehandling og tildeling av tilskudd innen Bioenergiprogrammet, ligger til grunn for tildelingen av bioenergimidlene også innenfor RNP, inntil dette er integrert i ny forskrift om BU-midlene Det må legges opp til en god koordinering mellom det nasjonale Bioenergiprogrammet og de regionale bioenergiaktivitetene, slik at en oppnår synergier og unngår overlappende aktiviteter. 2 Per i dag er kriterier for vekstsatsingen bl.a. at bedriften må ha som mål å øke omsetningen med minst 30 pst. over en treårsperiode, sysselsettingen bør utgjøre 1 årsverk og omsetningen bør utgjøre 1 mill. kr per år. 3 Forpliktende produsentsammenslutninger er en gruppe produsenter (primærprodusenter og/eller foredlingsbedrifter) som inngår en felles satsing med felles visjon, mål og strategier. Både nye og eksisterende sammenslutninger kan søke om støtte. Side 4

5 LMDs forskrift om midler til bygdeutvikling skal inntil videre legges til grunn for forvaltningen av de tildelte midlene. Departementet tar sikte på at ny forskrift om midler til bygdeutvikling ferdigstilles innen utgangen av Inntil ny forskrift er gjeldende kan BU-midlene som forvaltes av Valdres Natur- og Kulturpark og regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen forvaltes som tidligere, med unntak av at det også skal settes av midler til bygdeutvikling, jf. føringer i Meld. St. 9 ( ) om et løft for bygdenæringer. Nærmere retningslinjer for lokal forvaltning vil bli fastsatt i den nye forskriften. Midlene til bioenergiformål, som fra 2013 flyttes fra Bioenergiprogrammet til de fylkesvise BU-midlene, er ikke omfattet av gjeldende forskrift. I 2013 vil derfor føringer gitt i dette brevet gjelde for disponering av BU-midler til bioenergiformål. Bønder eller skogeiere i de nevnte regionene, som vil etablere gårdsvarme- og veksthusanlegg, skal søke Innovasjon Norges distriktskontor i Oppland. St.meld. nr. 39 ( ) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen, peker på at ulike tiltak i landbrukssektoren kan gi store positive klimabidrag. Samtidig kan dette gi nye, og økte muligheter for næringsutvikling og verdiskapning. Som eksempel på dette kan det bl.a. nevnes økt utbygging av fornybar energi, medregnet bioenergi, biogass, småkraft og det å videreutvikle et aktivt skogbruk. LMD legger til grunn at støtte fra de fylkesvise BU-midlene blir sett i sammenheng med hvordan disse kan bidra både til næringsutvikling og økt verdiskapning, samtidig som tiltakene gir positive klimabidrag. I handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk Økonomisk, agronomisk økologisk! er det lagt opp til at økologisk produksjon skal prioriteres ved bruk av BUmidler. Innenfor ordningen Utviklingstiltak for økologisk landbruk over kapittel 1150, post 50, er det avsatt 7 mill. kroner til Fylkesmannens oppfølging av tiltak i regionale handlingsplaner. Det vises til Fullmaktsbrev om forvaltningen av landbrukspolitiske virkemidler fra Statens landbruksforvaltning til Fylkesmannen av for føringer og fordeling av disse midlene. Fordeling av fylkesvise BU-midler og administrative forhold Prop. 122 S ( ) Jordbruksoppgjøret 2012 fastsetter følgende fordeling av BUmidlene for 2013 (mill. kroner): Formål mill. kr Tilskuddsmidler Låneramme som grunnlag for rentestøtte 1000 Rammen for de fylkesvise BU-midlene har økt med 65 mill. kroner. Dette skyldes økning i ramme på 10 mill. kroner, samt overføring av bedriftsrettede midler fra Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv (22 mill. kroner) og 4 Inkludert avsetning på 36 mill. kroner til Innovasjon Norge sentralt til dekking av administrasjons- og gjennomføringskostnader for Innovasjon Norges forvaltning av de bedriftsrettede BU-midlene. Side 5

6 Bioenergiprogrammet (33 mill. kroner) på totalt 55 mill. kroner. Den delen av midlene som skal brukes til utviklings- og tilretteleggingsmidler er uendret. Det blir overført 36 mill. kroner til Innovasjon Norge sentralt for å dekke Innovasjon Norges administrasjons- og gjennomføringskostnader med BU-ordningen. Fordelingen til fylkene, og til ulike formål (ordinære bedriftsrettede midler, midler til bioenergitiltak og utviklings- og tilretteleggingsmidler) framgår av vedlegg 1. BUmidlene er fordelt etter samme prosentvise fordeling som foregående år. For bioenergimidlene er det tatt utgangspunkt i historisk aktivitet i fylkene. Fordelingen av låneramme som grunnlag for rentestøtte for 2013 er også gjort med utgangspunkt i samme prosentvise fordeling som for For enkelte klart definerte og avgrenset administrative oppgaver av prosjektrettet karakter kan det være aktuelt å belaste BU-ordningen for kostnadene, f.eks. informasjonstiltak. Inntil 1 % av fylkets utviklings- og tilretteleggingsmidler kan brukes til dekking av administrative kostnader av prosjektrettet karakter. Innenfor denne rammen kan en også dekke kostnader Innovasjon Norge har til kvalitetssikring av landbruksbygg som har søkt offentlig finansiering og driftsutgifter knyttet til Innovasjon Norge-styrene, som f.eks. reiseutgifter, møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmene. I tillegg til kvotene for 2013, kan Innovasjon Norge og Fylkesmannen som tidligere disponere ubrukte BU-midler fra 2012 til samme formål i I inneværende ordning skal Fylkesmannen fremdeles fordele midler til bedriftsrettede tiltak til Innovasjon Norge gjennom et eget tildelingsbrev. Tildeling av BU-midler skal skje med utgangspunkt i RNP. Maksimal sats for rentestøtte følger av forskrift om BU-midler og er på 4 %. Grøfting er en del av formålet for rentestøtte, og det er opp til de regionale partnerskapene å vurdere om rentestøtte til grøfting skal legges inn i strategiene for regionalt næringsprogram (RNP). Fylkesmannen og Innovasjon Norge må være særskilt oppmerksomme på at alle tildelinger som omfattes av regelverket for offentlig støtte, skjer i tråd med dette. Omfordeling av ubrukte rammer for rentestøtte I oktober 2012 ble det, på bakgrunn av at noen fylker hadde stort omfang av udisponerte midler til disposisjon mens andre hadde vesentlig mindre midler tilgjengelig, gjort en omfordeling av låneramme til rentestøtte mellom fylkene. LMD vil be om en ny gjennomgang av ubrukte rammer for rentestøtte i fylkene, og ev. foreta omfordeling i september LMD ber i denne sammenheng om en rapport over, og vurdering av, forbruk og videre behov for midler fra fylkene innen 1. september Side 6

7 Omfordeling av ubrukte midler satt av til bioenergitiltak Som nevnt over, er det tatt utgangspunkt i historisk aktivitet ved fordeling av bioenergimidlene. Det er likevel foretatt en utjevning slik at fylker med høy aktivitet er tildelt relativt mindre, mens fylker med lav aktivitet er tildelt relativt mer enn hva historisk tildeling skulle tilsi. På denne bakgrunn vil LMD ha en gjennomgang av ubrukte rammer per 1. september og foreta en omfordeling fra fylker med lav aktivitet i forhold til fastsatt ramme, til fylker med motsvarende høy etterspørsel. Ubrukte midler ved slutten av året trekkes inn og overføres til det nasjonale programmet. Saksbehandling og utbetaling av BU-midlene I saksbehandlingen av BU-saker hos Fylkesmannen skal saksbehandlersystemet utviklet for forvaltning av BU-midler, tilskuddstype 371, brukes. Kostnader ved fylkesmennenes arbeid med BU-ordningen skal dekkes over det ordinære driftsbudsjettet. Tilskudd gitt av Fylkesmannen i medhold av forskrift om midler til bygdeutvikling skal utbetales av Statens landbruksforvaltning. Tilskudd gitt av Innovasjon Norge utbetales av Innovasjon Norge etter nærmere avtale med Statens landbruksforvaltning. Rapportering Fylkesmannen skal innen 15. januar 2014 lage en kortfattet kommentar til forbrukstall/utviklingstrekk i 2013 for utviklings- og tilretteleggingsmidlene, dersom disse avviker fra normalen. Kommentaren skal sendes til LMD, med kopi til Innovasjon Norge sitt hovedkontor. Innovasjon Norges distriktskontor skal innen 1. februar 2014 sende rapport om bruken av de bedriftsrettede BU-midlene i 2013 til Fylkesmannen. Rapporten skal vurdere virkemiddelbruken i forhold til strategi for regionalt næringsprogram. Fylkesmannen skal innen 28. februar 2014 sende rapport over bruken av BU-midlene i 2013 til LMD, med kopi til Innovasjon Norge sitt hovedkontor og til Innovasjon Norges distriktskontor i det aktuelle fylket. Rapporten skal inneholde en vurdering av bruken av BU-midlene i forhold til vedtatte mål og strategier. Mål- og resultatstyringssystemet til Innovasjon Norge blir lagt til grunn for rapportering knyttet til de midlene Innovasjon Norge forvalter. LMD vil i løpet av 2013 beskrive nærmere forventninger til rapporteringen for utviklings- og tilretteleggingsmidlene. Innovasjon Norges hovedkontor skal innen 15. mars 2014 utarbeide den nasjonale årsrapporten om bruken av fylkesvise BU-midler i 2013 til LMD. Rapporten skal ha samme struktur som tidligere år med mindre noe annet blir avtalt. Side 7

8 Innen 1. september 2013 ber vi om at Innovasjon Norge samt regionkontorene som forvalter BU-midlene lokalt sender en rapport over bruken av rentestøttemidlene, samt en vurdering av forventet forbruk og videre behov for låneramme i Dette skal danne grunnlag for en ev. omfordeling av lånerammen. Innen 1. september skal likeledes Innovasjon Norge sende rapport over tilsagn til bioenergiprosjekter i fylkene for vurdering av omfordeling av de fylkesvise rammene for støtte til bioenergi. 2.2 Arktisk landbruk I jordbruksoppgjøret 2012 ble det besluttet avsatt 3 mill. kroner per år i tre år fra og med 2012 til en satsing på arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Målet for satsingen er å bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene, og satsingen er en oppfølging av Meld. St. 9 ( ) Velkommen til bords. Det vises til tilsagnsbrev av 12. november 2012 for en nærmere beskrivelse av ordningen og vilkår for tildelingen, som også er gjeldende for Utbetaling og rapportering Saturn skal brukes for utbetaling av midlene. Forskriftstype 650 Hjemmelsnr. 1 Midler til arktisk landbruk Fylkesmannen skal rapportere på bruken av midlene for 2013 i Fylkesmannens årsrapport. Departementet legger til grunn at det blir oversendt en sluttrapport når prosjektet er avsluttet. 2.3 Mat langs nasjonale turistveier I jordbruksoppgjøret 2009 ble det satt i gang et treårig prosjekt; Mat langs nasjonale turistveier med en totalramme på 6 mill. kroner for perioden Målet er å øke landbruksbasert næringsutvikling innenfor mat, reiseliv og opplevelser langs turistveiene. Satsingen omhandler fem nasjonale turistveier med utgangspunkt i Nord- Gudbrandsdalen. Siste år med finansiering fra jordbruksoppgjøret var Ettersom det gjenstår ubrukte midler, fortsetter aktiviteten ut Prosjektet er etablert med en nasjonal styringsgruppe. Samarbeidet med Statens vegvesen og de aktuelle kommunene og fylkeskommunene videreføres i Fylkesmannen i Oppland er ansvarlig for tildeling av midler etter søknad fra prosjekter. Inntil 10 % av midlene kan brukes til prosjektledelse/administrasjon. Side 8

9 Utbetaling og rapportering Saturn skal brukes for utbetaling av midlene. Forskriftstype 495 Hjemmelsnr. 1 Mat langs Nasjonale turistveier Fylkesmannen skal rapportere på bruken av midlene for 2013 i Fylkesmannens årsrapport. Prosjektet skal evalueres i løpet av Departementet legger til grunn at det blir oversendt en sluttrapport på prosjektet når det er avsluttet. 3 KAP REGIONALE OG LOKALE TILTAK I LANDBRUKET Med bakgrunn i Prop. 1 S ( ) Landbruks- og matdepartementet og Stortingets behandling av denne, blir det gitt rammetildeling innenfor kap post 77 Regionale og lokale tiltak i landbruket. Tildelingen skal gå til å styrke Fylkesmannens innsats innenfor miljø- og ressursforvaltning og næringsutvikling på landbruksområdet, samt til å styrke Fylkesmannen sin oppfølging av det kommunerettede arbeidet på landbruksområdet. Målene for ordningen er å bidra til desentralisering av ansvar og myndighet til kommunene på landbruksområdet, styrke Fylkesmannens rolle som kompetansesenter for kommunene og å styrke innsatsen innenfor miljø- og ressursforvaltning og næringsutvikling. I statsbudsjettet for 2013 blir det stilt 6,810 millioner kroner til disposisjon over kap post 77. Gjennom dette fullmaktsbrevet blir fylkesmannsembetene tildelt til sammen 5,405 mill. kroner for å styrke områdene kommunerettet arbeid, arbeid med rovviltforvaltning og rammedirektivet for vann. Midlene er som tidligere år fordelt med utgangspunkt i utfordringene fylkene har på disse områdene, og er en styrking av arbeidet innenfor noen utvalgte områder. Nedenfor følger en omtale av de enkelte områdene bevilgningen kan brukes til. Vedlegg 2 gir oversikt over fylkesvis tildeling over kap post 77, samt over møter og samlinger i regi av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Statens landbruksforvaltning (SLF) i I 2013 vil LMD sammen med SLF gjennomføre styringsmøte med følgende embeter: Nord-Trøndelag, Oslo/Akershus, Vestfold, Vest- Agder, Sogn og Fjordane, Rogaland, Troms, Finnmark, Nordland og Møre og Romsdal. 3.1 Kommunerettet arbeid Bevilgningen kan benyttes til arbeidet med å styrke kommunenes rolle som landbruksog matpolitisk aktør og for å ivareta Fylkesmannens rolle som kompetansesenter for kommunene på landbruks- og matområdet. Det er viktig at Fylkesmannen har oppmerksomhet mot kompetanse og kvalitet i landbruksforvaltingen i sin dialog med den politiske og administrative ledelsen i Side 9

10 kommunene. I forbindelse med dette viser vi til funksjonskonto (329) for landbruk i KOSTRA, der embetene kan følge ressursbruken i kommunene på landbruksområdet. Fylkesmannen må fortsatt gjøre kommunene oppmerksomme på deres ansvar for god kvalitet på KOSTRA-rapporteringen på landbruksområdet. Dette gjelder særskilt rapporteringen på omdisponering etter plan- og bygningsloven, men også når det gjelder bruken av funksjonskonto 329 for landbruk. Kommunene har en viktig rolle som aktør innenfor nærings- og samfunnsutvikling gjennom forvaltning av juridiske og økonomiske virkemidler. Fylkesmennene, Innovasjon Norge og fylkeskommunene skal gjennom samarbeid i det regionale partnerskapet bidra til å gjøre kommunene til bedre støttespillere for entreprenører og lokalt næringsliv. Samarbeidsavtalen mellom LMD og KS gikk ut Samarbeidet vil bli vurdert videreført gjennom prosjektsamarbeid, som skal bidra til å videreutvikle kommunene som sentrale aktører for samfunns- og næringsutvikling, med en sterkere kobling mellom landbrukssektoren og andre sektorer. Det er behov for økt kunnskap om utgiftsbehovet i kommunal landbruksforvaltning. I løpet av våren 2013 vil LMD få gjennomført en kartlegging for å få oversikt over kommunenes utgifter til landbruk, samt variasjon mellom kommunenes utgifter til landbruksoppgavene. 3.2 Arbeid med rovviltfor valtning Bevilgningen kan brukes til å styrke arbeidet med å kvalitetssikre forebyggende tiltak innenfor rovviltforvaltning. Fylkesmannen skal i samarbeid med de regionale rovviltnemndene videreføre arbeidet knyttet til rovviltforvaltning i tråd med St. meld nr. 15 ( ) og signaler gitt i Soria Moria II og i rovviltforliket Fylkesmannen har en viktig rolle knyttet til samordning av miljøpolitiske og landbrukspolitiske virkemidler både på kommune- og fylkesnivå. Fylkesmannen skal bidra til å finne varige løsninger for en framtidsrettet beitenæring og for bevaring av rovvilt i tråd med nasjonale mål. 3.3 Oppfølging av rammedirektivet for vann Fylkesmannen har det miljøfaglige ansvaret for vannforvaltning regionalt og skal se til at miljøverdiene i vassdragene blir ivaretatt i forvaltningsplanene. I dette arbeidet må Fylkesmannen bidra til å involvere landbruksfaglig kompetanse og samarbeide tett med fylkeskommunen, som fra 2010 har tatt over rollen som vannregionmyndighet og prosessleder for oppfølging av vannforskriften. Bevilgningen til oppfølging av rammedirektivet kan benyttes til å styrke de landbruksfaglige vurderingene i planarbeidet. Side 10

11 3.4 Særskilte prosjekter LMD har siden 2000 gitt årlig støtte til arbeidet for å ivareta koordineringsansvaret for kontakten på landbruksområdet mellom Norge og Russland i nordområdene. Fra 2010 overtok Fylkesmannen i Finnmark denne oppgaven fra Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen i Finnmark blir også i 2013 tildelt midler til dette arbeidet. Koordineringsrollen innebærer at Fylkesmannen i Finnmark har god kontakt med fylkesmannsembetene i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag og andre relevante aktører på området, bl.a. fylkeskommunene, Barentssekretariatet, FoU-miljøer, Innovasjon Norges distriktskontor, reindriftsforvaltingen og landbruks- og reindriftsnæringen. LMD støtter det femårige utviklingsprogrammet for fjellregionen (Alvdal, Folldal, Tolga, Os i Hedmark, Tynset, Rendalen og Røros). Programmet ble etablert i 2009 og bevilgningen for 2013 er siste tildeling i programmet. Dette er et tilskudd for lokal og regional næringsutvikling innenfor landbruk og miljø, med hovedvekt på å utvikle småfenæringen i regionen. Fylkesmannen i Hedmark disponerer i ,3 mill. kroner til dette arbeidet. Fylkesmannen skal sikre spredning av kunnskap gjennom programmet, at programmet er lokalt forankret og bidrar til å utvikle kompetanse, samt at programmet drar nytte av FoU-miljøer i regionen. 3.5 Belastning av kapittel 1144 post 77 Prosjekter skal belastes kap post 77 underpost 11 Prosjekter. Andre utgifter skal belastes kap post 77 underpost 12 Diverse. Utgiftene over kap post 77 skal debiteres kapittelet fortløpende, og ikke trekkes samlet på slutten av året. LMD og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene. Det er ikke anledning til å benytte interimskonti i forbindelse med kap post 77. Embetene skal følge retningslinjer for bruk av interimskonti forklart i brev av fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Det er ikke mulig å overføre midler over kap 1144 post 77 til neste år, med mindre det ligger særskilte årsaker til grunn, som er avklart med LMD. LMD legger til grunn at det ikke blir tatt overhead av midlene, siden dette er midler som går til styrking av fylkesmannens ordinære oppgaver. Side 11

12 3.6 Resultatrapportering Det skal rapporteres på bruken av midlene i Fylkesmannens årsrapport for 2013 på følgende måte: I rapportens beskrivende del må det synliggjøres hvilke prioriteringer Fylkesmannen har gjort for bruken av bevilgningen, inkludert en regnskapsmessig oversikt. Fylkesmannen skal gi en vurdering av hvordan bevilgningen har bidratt til å nå målene for ordningen. I ressursrapporteringen på Landbruks- og matdepartementets område i årsrapporten skal bruken av midler synliggjøres. Med hilsen Anne Marie Glosli (e.f.) ekspedisjonssjef Frøydis Vold (e.f.) ekspedisjonssjef Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 2 vedlegg Side 12

13 Adresseliste Fylkesmannen - alle Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Valdres Natur- og Kulturpark Skrautvålsvegen FAGERNES Regionrådet Nord- Gudbrandsdal Skansen OTTA Fylkeskommunen - alle Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 Oslo Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollgt OSLO Norges skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO NORSKOG Postboks 123 Lilleaker 0216 OSLO Nærings- og Postboks 8014 Dep 0030 OSLO handelsdepartementet Kommunal- og Postboks 8112 Dep 0030 OSLO regionaldepartementet Fornyings-, administrasjons- Postboks 8004 Dep 0030 OSLO og kirkedepartementet Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Postboks 1378 Vika 0114 OSLO Side 13

14 Vedlegg 1: Fordeling av fylkesvise BU-midler og låneramme som grunnlag for rentestøtte Det er gjort følgende fylkesvise fordeling for 2013 (i mill. kroner): Fylke BU-tilskudd 2013 Andel bedriftsretta midler (IN), ekskl. bioenergi Andel bedriftsretta midler (IN), bioenergi Andel Låneramme utviklings- og som tilretteleggingsmidler (FM) grunnlag for rentestøtte Østfold 22,31 16,77 3,26 2,28 37,10 Akershus 19,21 14,86 2,33 2,02 29,90 Hedmark 39,60 31,17 4,19 4,24 76,90 Oppland 28,17 21,52 3,72 2,93 52,10 -Valdres 7,03 6,19-0,84 14,40 -N.Gudbrandsdal 9,46 8,33-1,13 18,90 Buskerud 25,82 19,86 3,26 2,70 43,90 Vestfold 16,06 13,32 0,93 1,81 30,60 Telemark 19,57 16,41 0,93 2,23 32,00 Aust-Agder 14,39 12,26 0,47 1,67 24,10 Vest-Agder 16,68 14,27 0,47 1,94 28,10 Rogaland 41,04 35,31 0,93 4,80 67,40 Hordaland 30,73 26,65 0,47 3,62 58,00 Sogn og Fjordane 41,04 35,31 0,93 4,80 82,60 Møre og Romsdal 37,36 32,48 0,47 4,42 76,40 Sør-Trøndelag 37,18 30,69 2,33 4,17 68,00 Nord-Trøndelag 48,16 38,30 4,65 5,21 95,60 Nordland 36,29 31,53 0,47 4,29 72,00 Troms 24,66 21,30 0,47 2,90 54,00 Finnmark 17,22 14,75 0,47 2,01 38,00 SUM 532,00 441,30 30,70 60, ,00 Side 14

15 Vedlegg 2: Embetsvis fordeling av midler over kap Regionale og lokale tiltak i landbruket og møtekalender for 2013 EMBETE PROSJEKT Kommuneretta arbeid, rovviltforvalting og rammedirektivet for vatn SUM Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo og Akershus Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold SUM Møter og samlinger i 2013 for fylkesmannsembetene i regi av Landbruks- og matdepartementet og Statens landbruksforvaltning: Tidspunkt Tema Sted Ansvarlig 12. mars Landbruksdirektørsamling Oslo LMD Mars Sluttkonferanse nasjonalt beiteprosjekt Oslo SLF/seksj. Miljø og klima April Fagsamling Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Oslo SLF/Seksj. Skog og kulturlandskap Aprilnovember 2 3 fagsamlinger for embeter med størst utbyggingspress på jordbruksareal Ikke avklart SLF/Seksj. Arealbruksutvikling April/mai Fagsamling regionalt miljøprogram og estil Oslo SLF/seksj. Miljø og klima mai Fagsamling for skogfondsansvarlige Østfold SLF/Seksj. Skog og kulturlandskap Mai/juni Nettverksamling juridiske virkemidler Vest-Agder SLF/Seksj. Arealbruksutvikling Mai/juni Nettverksamling arealforvaltning Ikke avklart SLF/Seksj. Arealbruksutvikling Medio juni Fagsamling produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid Oslo SLF/Seksj. Direkte tilskudd Side 15

16 Juni Fellessamling for fylkesmannsembetene, Oslo LMD/FM/FK/IN fylkeskommunene og Innovasjon Norge september Fagsamling skogbruk Møre og Romsdal SLF/Seksj. Skog og kulturlandskap 10. september Fagsamling - husdyrkonsesjon Rogaland SLF/Seksj. Produksjonsregulering September/ok tober Fagsamling - velferdsordningene Oslo SLF/Seksj. Velferds- og pristilskudd September/ok tober Fagsamling vannforvaltning og landbruk Ikke avklart SLF/seksj. Miljø og klima Primo oktober Samling for landbruksdirektørene Oslo SLF/LMD November Fagsamling kontroll Osloområdet SLF/Seksj. Ekstern kontroll Side 16

Nr. Vår ref Dato M-2/ Rundskriv næringsutvikling 2010, erstatter Rundskriv M-1/2009

Nr. Vår ref Dato M-2/ Rundskriv næringsutvikling 2010, erstatter Rundskriv M-1/2009 Rundskriv Fylkesmennene Valdres natur- og kulturpark Regionråd Nord-Gudbrandsdal Innovasjon Norge Innovasjon Norge - styrene i fylkene Statens landbruksforvaltning Fylkeskommunene Kommunene Nr. Vår ref

Detaljer

FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77

FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77 Fylkesmannen alle Dykkar ref Vår ref Dato 201001791 3.1.2011 FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77 1. INNLEIING Med bakgrunn i Landbruks- og matdepartementet (LMD) sin Prop. 1 S (2010-2011),

Detaljer

Fylkesmannen - alle pxt V '' f' u FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77

Fylkesmannen - alle pxt V '' f' u FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77 DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Fylkesmannen - alle pxt V '' f' u ;Qj 1A.(;') Dykkar ref Vår ref Dato, U c 9 c l y 6. ( 18.12.2009 FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77 1. INNLEIING

Detaljer

_a_ DET KONGELIGE. Vår ref 17/979

_a_ DET KONGELIGE. Vår ref 17/979 _a_ DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/979 Dato 20. september 2017 Revidering av regionale bygdeutviklingsprogram Vi viser til jordbruksoppgjøret 2017 og Prop.

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Fylkesmannen alle Møre og Romsdal fylke; Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref Vår ref Dato 200702254 08.01.2009 Fullmaktsbrev Fylkesmannen, kapittel 1144 post 77 Med bakgrunn i St.prp. nr 1 (2008-2009) Landbruks-

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Fylkeskommunene - alle Deres ref. Vår ref. Dato 17/1414 16.1.2018 Fylkeskommunenes rolle og ansvar på landbruks- og matområdet overordna forventninger og tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i

Detaljer

Ifølge liste 1. OVERSIKT OVER LØYVINGAR FOR Dykkar ref Vår ref Dato

Ifølge liste 1. OVERSIKT OVER LØYVINGAR FOR Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16.2.2015 Fullmaktsbrev 2015 til n frå Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet viser til Prop. 1 S (2014-2015), og Stortinget si handsaming av

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

For 2016 stiller departementet gjennom dette fullmaktsbrevet følgjande midlar til disposisjon for fylkesmannen: Beløp mill. Kapittel Post Namn

For 2016 stiller departementet gjennom dette fullmaktsbrevet følgjande midlar til disposisjon for fylkesmannen: Beløp mill. Kapittel Post Namn Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/1720-8.2.2016 Supplerande tildelingsbrev 2016 til fylkesmannen frå Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet viser til Prop. 1 S (2015-2016),

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Nr. Vår ref Dato M-1/ /SLO

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Nr. Vår ref Dato M-1/ /SLO DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Rundskriv Fylkesmannen alle Valdres natur- og kulturpark Regionråd Nord-Gudbrandsdal Innovasjon Norge Innovasjon Norge- styra i fylka Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Tilskuddsbrev til fylkeskommunene for 2011 på landbruks- og matområdet

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Tilskuddsbrev til fylkeskommunene for 2011 på landbruks- og matområdet DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Saknr ch,/^o/d% Dok.nr. /.2.5 JAN. 2011 Arkivnr. ijlo Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201100069 Dato 20.1.2011

Detaljer

Utrednings- og tilretteleggingsmidler. 3,9 mill. kr til landbruksbasert næringsutvikling i 2018

Utrednings- og tilretteleggingsmidler. 3,9 mill. kr til landbruksbasert næringsutvikling i 2018 Utrednings- og tilretteleggingsmidler 3,9 mill. kr til landbruksbasert næringsutvikling i 2018 UT-midlene (utredning og tilrettelegging) Utviklingsstøtte som kan gis til prosjekter som understøtter både

Detaljer

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket investeringsvirkemidlene i landbruket Samling for regionstyrerepresentanter i Innovasjon Norge Siri Lothe, Regjeringens plattform Regjeringen vil; føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

Distrikts- og regionalpolitikk. Orientering om reviderte rammer i statsbudsjettet for 2006 som følge av regjeringsskiftet

Distrikts- og regionalpolitikk. Orientering om reviderte rammer i statsbudsjettet for 2006 som følge av regjeringsskiftet Statsråden Alle fylkeskommuner Innovasjon Norge (hovedkontor og distriktskontor) Selskapet for industrivekst Forskningsrådet Oslo kommune Deres ref Vår ref Dato 05/2957-10 KM 10.11.2005 Distrikts- og regionalpolitikk.

Detaljer

Departementet stiller totalt 92 mill. kroner til disposisjon for SIVA i 2014 og øker dermed med 6 prosent fra 2013 til 2014.

Departementet stiller totalt 92 mill. kroner til disposisjon for SIVA i 2014 og øker dermed med 6 prosent fra 2013 til 2014. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/52-17 18.12.2013 Statsbudsjettet 2014 Oppdragsbrev til SIVA SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding

Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding Fylkesmannen i Hedmark Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding v/ Haavard Elstrand FMLA Hedmark Bondelagets årsmøte, Elverum, 14. mars 2012 1 Større strategier landbruk

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I LANDBRUKET.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I LANDBRUKET. Saksprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtedato: 25.11.2014 Sak: 203/14 Resultat: Innstilling enst. vedtatt Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016 Nytt navn Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Utgjør til sammen Regionalt bygdeutviklingsprogram

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Regionalt bygdeutviklingsprogram Regionalt bygdeutviklingsprogram For landbruket i Nordland 2019-2022 Landbruks- og reindriftsavdelinga Rapportnummer 8/2018 Foto: Fylkesmannen i Nordland 1 Regionalt bygdeutviklingsprogram for landbruket

Detaljer

Til kommunene i Nordland

Til kommunene i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Åsa Hellem, 75 54 78 83 11.01.2013 2013/24 fmnoahe@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Til kommunene i Nordland Fordeling

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 06/

Deres ref Vår ref Dato 06/ Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/3030 24.01.2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2014 fastsatt til 56 mill.

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Fylkesvise skjønnsrammer 2018

Fylkesvise skjønnsrammer 2018 Ifølge liste Unntatt offentlighet, offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref 17/1640-3 Dato 15.06.2017 Fylkesvise skjønnsrammer 2018 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen av

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til programmer og satsinger i regi av Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til programmer og satsinger i regi av Norges forskningsråd Statsråden Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Deres ref Vår ref Dato 03/4433-5 IGP 09.02.2005 Statsbudsjettet 2005- Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 19/50 8. januar 2019

Deres ref Vår ref Dato 19/50 8. januar 2019 Design og arkitektur Norge (DOGA) Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 19/50 8. januar 2019 Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev 2019 Nærings- og fiskeridepartementet viser til

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Landbruksavdelingen Handlingsplan 2015 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Nr. 1/2015 2 PARTNERSKAP FOR LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 17.01.2017 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 1. Innledning. 1 2. Oversikt over bevilgninger....

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/00132-63 12/143-3 11.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)

Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Grønne ressurser - Det grønne skifte i Sør-Østerdal Terningen Arena, 1. februar 2018 1 Landbrukspolitiske

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 16/1250-6 01.07.2016 Fylkesvise skjønnsrammer 2017 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeshuset 6863 LEIKANGER Deres ref. Vår ref. Dato 11/5220-7 12/140-3 12.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-16.02.2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2015 fastsatt til 52 mill. kroner,

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Fylkesmannen i Vestfold Svend Foyns gate9 3126 TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 201200453-2 11/268-3 5.7.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt

Detaljer

Statsråden. Vår ref 19/697-

Statsråden. Vår ref 19/697- Statsråden Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 OSLO Deres ref Spn nr 1307 Vår ref 19/697- Dato 29. mars 2019 Svar på spm. nr. 1307 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET Dato: Arkivref: 15.11.2010 2009/7787-27794/2010 / V00 Saksframlegg Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

Detaljer

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2019

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2019 Rundskriv 2018-51 Fylkesmennene Kontaktperson: Inger Anne Ringereide Vår dato: 31.01.2019 Vår referanse: 18/1 Rundskriv erstatter: 2017-33 Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2019 I dette rundskrivet

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Bygdemobilisering Rana næringsforening 23.01. 2014

Bygdemobilisering Rana næringsforening 23.01. 2014 Bygdemobilisering Rana næringsforening 23.01. 2014 Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP) Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Inneholder planer

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004.

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Saknr. Arkivnr. Eksp. U.off. FEB, 2004 DcV.nr. / 3 f O Saksh. Deres ref

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Aust-Agder fylkeskommune Serviceboks 606 4809 ARENDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2011/1016-10 12/136-3 12.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk Arktiske Strategier Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad Arktisk Landbruk 1 Arktisk Landbruk Fra

Detaljer

Kommunenes oppgaver på landbruksområdet

Kommunenes oppgaver på landbruksområdet Kommunenes oppgaver på landbruksområdet v/ Lars Martin Julseth, landbrukssjef Felles landbrukskontor for 6 Follokommuner «området Oslo Moss» Gjennomføring av landbrukspolitikken i Norge Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Q-31/ / RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014

Q-31/ / RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Rundskriv Landets kommuner Landets fylkesmenn Nr. Vår ref Dato Q-31/2014 13/4850 17.1.2014 RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 1. INNLEDNING I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet Regionalt innspillsmøte

Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet Regionalt innspillsmøte Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet 2019-2022 Regionalt innspillsmøte RBU skal følge opp nasjonal politikk Samtidig en invitasjon til å gjøre den lokal/regional på utvalgte

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2015 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging, inkludert midler

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4942-2 24.06.2014 Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling Næringssamling, Ørland 17.03.2010 Kari Mette Elden Fylkesmannens oppdrag Opprettholde et levende og mangfoldig

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram Innlandet Valdres 25. mars 2019

Regionalt bygdeutviklingsprogram Innlandet Valdres 25. mars 2019 Regionalt bygdeutviklingsprogram Innlandet 2019-2022 Valdres 25. mars 2019 1 Innlandet - Landets største landbruksregion Fylkesstørrelse etter jordbruksareal Fylkesstørrelse etter avvirket volum Nøkkeltall:

Detaljer

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021»

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Scenariokonferanse, vannregion Nordland 22.03.12: «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Arne Farup Fylkesmannen i Nordland landbruksavdelinga Foto: Karsten Steinvik

Detaljer

Statsbudsjettet Norges forskningsråd - tildelingsbrev

Statsbudsjettet Norges forskningsråd - tildelingsbrev Norges forskningsråd postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 18/4002-4 20.12.2018 Statsbudsjettet 2019 - Norges forskningsråd - tildelingsbrev 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

Landbruket i Innovasjon Norge 2013 og 2014? Ved Einar Alme IN Buskerud og Vestfold

Landbruket i Innovasjon Norge 2013 og 2014? Ved Einar Alme IN Buskerud og Vestfold Landbruket i Innovasjon Norge 2013 og 2014? Ved Einar Alme IN Buskerud og Vestfold 2 Landbruk i Innovasjon Norge Kort om Innovasjon Norge Rollene til Innovasjon Norge Landbruk i Norge - utviklingstrekk

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018

Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018 Design og arkitektur Norge (DOGA) Hausmannsgate 16 0182 Oslo Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref 17/5198 Dato 15. januar 2018 Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018 1. Innledning...

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden. D^-nr. j / ' ^ BERGEN Arkiver.. u?

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden. D^-nr. j / ' ^ BERGEN Arkiver.. u? DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Postboks 7900 fylkeskommune Safai^R) 5o / 0 > R ^^ D^-nr. j / ' Agnes Mowinckelsgt. 5 ' ^- 2006 5020 BERGEN Arkiver..

Detaljer

Kap 551, postene 60 og 61- Tilbakemelding på årsrapport 2012

Kap 551, postene 60 og 61- Tilbakemelding på årsrapport 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Deres ref. Vår ref. Dato 20984/2013/ 12/141-4 11.07.2013 Kap 551, postene 60 og 61- Tilbakemelding på årsrapport 2012 Vi viser til innsendt rapportering

Detaljer

Stategiar og satsingar på landbruksområdet. Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge

Stategiar og satsingar på landbruksområdet. Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge Stategiar og satsingar på landbruksområdet Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge Tema Rollane til Innovasjon Norge Ambisjonsnivå, styring og prioriteringar Landbrukstenester 2014 Policy

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR 22.12.2017 Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2018 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/6114 07.01.2016 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 1. Innledning.1 2. Oversikt over

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeshuset, Askedalen 2 6863 LEIKANGER Deres ref Vår ref Dato 15/12455-4 14/7685-3 30.06.2016 «Sdo_Tittel» Det vises til oppdragsbrevet for 2015, der Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Søke og rapportere om tilskudd

Søke og rapportere om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hvem kan søke Kontakt Kommuner. sjur.bjornar.hanssen@hels Beløp dir.no 16 mill. kroner i 2017 tlf. 24 16 38 46 Referanse Siw.Helene.Myhrer@helse

Detaljer

Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Langsiktig, bærekraftig og lønnsom verdiskaping med utgangspunkt i landbrukets ressurser Januar 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Svar på søknad om midler til prosjekt om profesjonalisering av kommunale rovviltfellingslag

Svar på søknad om midler til prosjekt om profesjonalisering av kommunale rovviltfellingslag Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034, Statens Hus 2306 HAMAR Deres ref Vår ref 17/2030 Dato 18. august 2017 Svar på søknad om midler til prosjekt om profesjonalisering av kommunale rovviltfellingslag Vi

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Dykkar ref Vår ref Dato

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Dykkar ref Vår ref Dato DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Sjå vedlagte adresseliste Dykkar ref Vår ref Dato 200702254 20.12.2007 Statsbudsjettet 2008- Tildeling av fagmidlar til Fylkesmannen over Landbruks- og matdepartementets

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Torgarden 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref 19/52-2 Dato 9. januar 2019 Statsbudsjettet 2019 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet Regionalt innspillsmøte

Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet Regionalt innspillsmøte Nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Innlandet 2019-2022 Regionalt innspillsmøte RBU skal følge opp nasjonal politikk Samtidig en invitasjon til å tilpasse den lokalt/regionalt på utvalgte

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer