Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap Skogselskapet i Hedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark"

Transkript

1 Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012 Skogselskapet i Hedmark

2 Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for Skogselskapet i Hedmarks virksomhet. Derfor ønsker vi å ta godt vare p medlemmene og vi ønsker oss flere som kan støtte det viktige arbeidet med å spre informasjon om skogen og skogbrukets betydning for samfunn og miljø. Vi har både gode medlemsfordeler og flotte vervepremier som vi håper du setter pris på. Medlemsfordeler Som årlig betalende medlem i Skogselskapet får du følgende fordeler: Medlemsbladet Skog og Miljø 4 ganger i året. Medlemspris på tidsskriftet Norsk Skogbruk 15 % rabatt på alle varer i nettbutikken til Skogselskapet Medlemskap i «Team Skogselskapet» Årsmøte og skogdag med aktuelle fagtema Være med i arbeidet med å spre kunnskap om skogens positive verdier Skogselskapet i Hedmark har sammen med de andre Skogselskapene hjemmesider med info om virksomheten vår. Besøk den på Vervepremier Hjelp oss å verve flere medlemmer til Skogselskapet i Hedmark! Alle som vil kan bli medlem i Skogselskapet. Verv et medlem og få Skogselskapets minneflis til en verdi av kr 150. Verv to medlemmer og få tilsendt Skogselskapets kniv til en verdi av kr 400. Verv fem medlemmer og få ei jakke med Skogselskapets logo til en verdi av kr Skogselskapets kniv. Foto: Bent Roger Hegg Skogselskapets minneflis. Foto: Skogselskapet i Hedmark Send innmeldingen til Skogselskapet i Hedmark til e-post eller pr brev til Skogselskapet i Hedmark, Pb 4034, 2306 Hamar. Man kan også sende innmelding via hjemmesidene våre. Husk å oppgi hvem som har vervet det nye medlemmet. Du kan også melde deg inn via våre internettsider Jakke med Skogselskapets logo. Foto: Skogselskapet i Hedmark Nytt medlem i Skogselskapet i Hedmark Navn Adresse Postnr./Sted Tlf e-post: Vervet av: Navn Adresse Postnr./Sted Tlf e-post: Type medlemskap Personlig medlemskap kr. 250,- pr. år Medlemskap for bedrifter kr. 250,- pr.år Bilder: Skogselskapet i Hedmark der ikke annet er nevnt. Forsidebilder: 1) Gran med edderkoppspinn, 2) Skoleskogplanting i Åsnes 2012, 3) Snekring på plankehytte under jakt og fiskedagene 2012, 4) Furuskog i vekst. Layout: Det norske Skogselskap. Grafisk produksjon: 2 Årsmelding 2012

3 Styrets beretning for 2009 Invitasjon til årsmøte med fagprogram lørdag 1. juni 2013 Kilde Gjestgiveri i Løten Kommune. Dagsorden for årsmøte Skogselskapet i Hedmark: Oppmøte med kaffe og rundstykker Velkommen Info om skogen i Løten - kulturelt innslag Årsmøtesaker Lunsj Fagprogram Av hensyn til servering vil vi gjerne ha påmelding til årsmøtearrangementet innen 30. mai til: Skogselskapet i Hedmark ved Bent Roger Hegg, e-post: tlf: / Fagprogram med tema: Utnyttelse av sagtømmer i ny og gammel tid. - Besøk og omvisning på Moelven Løten sitt sagbruk som i år markerer sitt 100 års jubileum. - Informasjon og demonstrasjon av Dunderbakken sag fra 1893, gjenreist for noen år siden i østre skogbygd i Løten. Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet. Vel møtt! Moderne skogsdrift Skog så langt du ser. Foto: Visit Elverum Skogselskapet i Hedmark 3

4 Lederen har ordet Tid for Skogselskapet! Skog er fremtid Skogbruket er inne i en vanskelig periode. Nedleggelse av industri har lagt mørke skyer over innlandets skoger. Norge har satt seg i en situasjon hvor vi i stor grad er avhengige av Sverige for å omsette vårt massevirke. Våre oljeressurser har kanskje blitt en litt for stor hvilepute med tanke på foredling av de andre naturressursene våre. Deriblant skogen. I foredlet form har trevirket store muligheter. Vi kjenner den tradisjonelle papirproduksjonen og tre som bygningsmateriale. Men skogens fibre og struktur kan også i omdannet form bli til usedvanlig mange andre flotte produkter. Tekstiler, iskrem og tamponger for å nevne noen! Jeg tror at vi etter denne «krisen» vil starte og tenke nytt. Foredling av skog og skogprodukter har egenskaper og muligheter som vi ikke har sett enda. Det må satses på kompetanse i næringa slik at vi får frem morgendagens kloke hoder til å drive med forskning og utvikling. VELGSKOG har blitt et nasjonalt prosjekt som har fått forgreininger i hele landet. Vi etablerte også Skogselskapets ungdomsutvalg i fjor. Svært dyktige ungdommer som har tatt tak og bidrar til knoppskyting av ungdom inn i skogfamilien. Skogselskapet i Hedmark har gjennomført en fisjon hvor Sønsterud Eiendom AS nå står på egne bein. Denne landbrukseiendommen vil sikre økonomien vår i lang tid fremover. Gjennom snart åtte år i styret og to år som leder har jeg lært Skogselskapet å kjenne. Jeg har kjent skogens hjerte banke igjennom menneskene som er tilknyttet Skogselskapet og jeg har hatt en flott tid. Tiden er nå inne for å slippe nye krefter til føler jeg. Men når vi kjenner skogens viktige rolle i klimasammenheng, skogens muligheter som råstoff og knoppskytingen som skjer av ungdom i næringa, gir dette meg fremtidstro. Sats på skogen, plei den, foredle den og bruk den. Skog er liv Skog er fremtid. Knut Arne Gjems Leder i Skogselskapet i Hedmark 4 Årsmelding 2012

5 Styrets beretning for 2009 Styrets beretning 2012 Virksomhetens art Skogselskapet i Hedmark er en ideell organisasjon tilsluttet Det norske Skogselskap. Skogselskapets virksomhet er nedfelt i selskapets formålsparagraf som lyder: Skogselskapet i Hedmark har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. Tillitsvalgte Styret i Skogselskapet i Hedmark har i 2012 hatt følgende sammensetning: Valg av På valg Valgt 1. gang Knut Arne Gjems, leder SiH årsmøte Helge Strætkvern, nestleder SiH årsmøte Gunhild Fundlid Brevig Oppnevnt av HFK* Dag Rønning SiH årsmøte Siri Storrøsten SiH årmøte * Hedmark Fylkeskommune, Leder og nestleder er på valg hvert år. Rådgiver Torfinn Kringlebotn fra Fylkesmannens Landbruksavdeling har vært observatør i styret. Varamedlemmer til styret har vært: Fredrik Haug (1. vara) og Ellen Burchardt (2. vara). Varamedlemmene er på valg hvert år. Styrets arbeid Styret har hatt 5 styremøter i 2012 og behandlet i alt 21 saker. Styret har dette året hatt særlig fokus på et økonomisk krav som har kommet i kjølvannet av salget av planteskolen. Kravet dreier seg i korte trekk om tap av omsetning og reklamasjoner i Styret ser alvorlig på denne saken og har sett nødvendigheten av å engasjere advokat til å belyse saken. Ellers jobber styret kontinuerlig med å se på muligheter for å bedre økonomien fremover. Medlemmer Antall medlemmer i Skogselskapet i Hedmark er 760. Av disse er 135 er livsvarige medlemmer og 14 er bedriftsmedlemmer. 174 av medlemmene våre er også registrert som medlemmer i Nord-Østerdal Skogforening. De tre æresmedlemmene i Skogselskapet i Hedmark er Truls Gram, Tertit Hørstad og Åge Dæhlie. Økonomi Årsregnskapet for Skogselskapet i Hedmark 2012 viser driftsinntekter på kr ,- og driftsutgifter på kr ,-. Dette gir et negativt driftsresultat på kr ,-. Årsresultatet etter at finansinntekter/kostnader er lagt til viser et underskudd på kr ,-. Hovedårsaken til underskuddet er at inntektene fortsatt ikke er på høyde med de kostnader som driften har. Skogselskapet i Hedmark har utfordringer på inntektssida til ønsket drift av organisasjonen. Vi forventer at vår andel i Sønsterud Eiendom AS vil gi oss inntekter for å rette på driftssituasjonen fremover. Årsregnskapet for 2012 Risksteking under Jakt- og Fiskedagene 2012 for Skogselskapet i Hedmark er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Vilkårene for fortsatt drift er til stede. Legater og fond Det har ikke vært noen bevegelse på legater og fond i Diplomer Skogselskapets diplom er ikke blitt tildelt i Medarbeidere Daglig leder/ skogkonsulent Bent Roger Hegg, 100 % stilling. Knut Arne Gjems har gjennom året vært ansatt i 50 % stilling som Skogselskapet i Hedmark 5

6 Lederen har ordet prosjektleder for prosjekt Velg Skog med varighet til Tid for Skogselskapet! Miljø Sykefraværet i virksomheten har vært på under 2 % i Arbeidsmiljøet har vært godt. Skogselskapets aktivitet forurenser ikke det ytre miljøet utover vanlig kontorhold. Organisasjonen jobber for større forståelse for miljøsaker. Det har ikke vært skader og ulykker på arbeidsplassen i året som har gått. Likestilling Styret består av 3 menn og 2 kvinner. Vararepresentantene til styret består av en mann og ei kvinne. Daglig leder er mann. Informasjonsarbeidet Skogselskapet i Hedmark har i 2012 jobbet mye ute med barn og unge på skoler hvor vår daglig leder har vært drivkraften. Skogselskapet har i 2012 hatt høy aktivitet og har vært ute i over 40 dagsverk med skolerettet virksomhet. Planlegging /tilrettelegging kommer i tillegg til disse dagene. Vi har gjennom året bidratt til at over 4000 ungdommer har fått informasjon og deltatt på ulike aktiviteter i nær relasjon til skogen. Skogselskapet er i en fin utvikling hvor vi gjennom vårt arbeid ser ut til å opprettholde aktiviteten i det kommende år. Skogselskapet har også i 2012 jobbet med rekruttering til skogutdanning gjennom prosjektet Velg Skog. Ved årsskiftet kom vi i gang med et nytt regionalt prosjekt hvor Knut Arne Gjems er prosjektleder. Det regionale prosjektet omfatter fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus samt Østfold. Vi gleder oss til å følge arbeidet med å få flere til å ta skogutdanning. Elverum 11. mai 2013 Knut Arne Gjems Bent Roger Hegg Helge Strætkvern Leder Daglig leder Nestleder Gunhild Fundelid Brevig Dag Rønning Siri Storrøsten Fra skoleskogdag Årsmelding 2012

7 Styrets beretning for 2009 Informasjonstjenesten 2012 Tekst av Bent Roger Hegg Skogselskapet i Hedmark har i år vært ute i over 40 dager med ulike aktiviteter for barn, ungdom og lærere. Mange av aktivitetene er gjennomført i samarbeid med andre organisasjoner og ressurspersoner. Dette samarbeidet er helt avgjørende og en viktig forutsetning for aktivitetsnivået og bredden i tilbudet til skoleverket. Lære med skogen Læremiddelet Lære med Skogen er tilpasset læreplanverket og utarbeides av Skogbrukets Kursinstitutt. Skogselskapet i Hedmark benytter dette som pedagogisk hjelpemiddel i kontakten med skolene. Grunnfinansieringen til dette arbeidet er rentemidler fra skogfond tildelt fra kommuner og fra Fylkesmannen i Hedmark. De prioriterte satsingsområdene i 2012 har vært å formidle kunnskap om skogens betydning for klima og samfunn gjennom aktiviteter som skogplanting, trebegeistring, bioenergidager m.m. 13 av 22 kommuner i Hedmark har gjennom året hatt besøk av Skogselskapet og lære med skogen konseptet. Det jobbes kontinuering med videreutvikling av læremiddelet Lære med skogen, og Skogselskapet i Hedmark legger ut ny informasjon, elevøvelser og aktivitetstips på Denne nettsiden er kunnskapsbase for lærere som vil undervise om skog, trebruk og bioenergi eller bruke skogen som arena for tverrfaglig undervisning. Nytt av året er lanseringen av lærermiddelet skogveven.no En aktivitet vi har videreutviklet og prøvd å få til å fungere er å fyre opp et vedbål kun med hjelp av tennstål. Elevene får tid til å samle egnet oppfyringsmateriale som never, tyri, lav m.m for deretter å fyre opp et bål. Denne øvelsen ser ut til å ha en god effekt på følelsen av mestring hos den enkelte elev. I vått vær har vi med oss papir/tamponger som oppfyringsmateriale for å være helt sikker på å få fyr. Ringsaker kommuner har fått invitasjon til å delta. 500 elever har deltatt på skog og klimadagene som vi har arrangert nå i høst. Skogselskapet i Hedmark har i 2012 lagt ned en betydelig egeninnsats inn i dette prosjektet. Vi har i samarbeid med skogselskapet i Oppland arrangert 4 halvdags lærerkurs for lærere i grunnskolen og ungdomsskole. Temaet på disse kursene har vært å øke forståelsen om skog og klima og informasjon om lærermiddelet «lære med skogen«. I tillegg presenterte vi hvordan en skoleskogdag kan gjennomføres med praktiske øvelser. Vi erfarte under kursene at det var mange lærere som ikke har hørt om mulighetene som ligger i lære med skogen konseptet. Skog & vann på Norsk Skogmuseum er et stort fellesarrangement over flere dager der mange organisasjoner er med på å lage aktiviteter for skolebarn som kommer til museet. I 2012 deltok mellom skolebarn på Skog & vann. Skogselskapet i Hedmark tilrettela for aktiviteter med fokus på tre og trebruk. Øvrig informasjonsarbeid Skogselskapet i Hedmark har bidratt på ulike arrangement hvor temaet har vært å øke bevisstheten om skogens betydning for Hedmark. Vi har blant annet bidratt på åpen dag i regi av Høgskolen i Hedmark og 4 H sin fylkesleir i Alvdal. Skogselskapet i Hedmark var også med på aktivitetsstand under verdensmesterskapet i timbersport på Lillehammer høsten I tillegg til tiltak som gjennomføres i skoletiden møter vi også barn og unge utenfor skolen. De nordiske jakt- og fiskedagene i Elverum trekker hvert år over besøkende. Skogselskapet deltar aktivt og koordinerer Skogbrukstunet og her legges det stor vekt på å tilrettelegge aktiviteter for barn og ungdom. Vi møter mange barn, foreldre, besteforeldre og folk som jobber med barn gjennom aktivitetene på vår stand, og får da gitt informasjon om skogens mangesidighet. Vi har videre deltatt på flere rekrutteringsarrangement i året som har gått. Det er i løpet av det siste året blitt 4 avisoppslag i tilknytning til skogselskapets virksomhet. 2 av disse oppslagene har vært i tilknytning til skolekonkurransen «Tre om tre». En elev på Hanstad barne- og ungdomsskole i Elverum ble individuell vinner i denne landsomfattende konkurransen. Samme skole ble også fylkesvinner. Vi gratulerer så mye! Skogselskapene i Oppland og Hedmark har i mange år samarbeidet om bioenergidager for 10. klassinger. Fra 2011 har vi fått finansiert opp et 3-årig pilotprosjekt «Økt kunnskap om skog og klima» hvor alle elevene på 10 trinn i Gjøvik og Med skogen som læringsarena - fra skogdag i Trysil 2012 Skogselskapet i Hedmark 7

8 Lederen har ordet Tid for Skogselskapet! Motorsagshow Skogbrukstunet. Skoleskogdag Åsnes Aktivitetsrapport 2012 Oversikt over tiltak som Skogselskapet i Hedmark har arrangert eller deltatt i Type tiltak Innhold Antall deltakere Skoleskogdager og Skoleskogdager for alle barneskolene i Eidskog, 5 trinn. 100 lærerkurs Skoleskogdag for barneskolene i Stor- Elvdal, 6 trinn. 45 Skoleskogdag for ungdomsskole i Åmot, 9 trinn. 90 Skoleskogdag for ungdomskole i Sør Odal, 9 trinn 90 Skoleskogdag for en barneskole i Elverum, 6 trinn 50 Skogcamp Sønsterud for ungdomskolene i Åsnes, Våler og Grue, 9 trinn 160 Skoleskogdager for 6 trinn i Oslo og Akershus 2000 Skoleskogdager for barneskolene i Åsnes, 6.trinn i forbindelse med verdens fredsdag. 70 Skoleskogdag for en barneskole i Løten, 2 og 3 trinn 45 Skoleskogdag for en barneskole i Trysil 15 Skog og klimadager i Ringsaker og Gjøvik, 10 trinn lærerkurs for lærere i grunnskole og ungdomsskole i Ringsaker og Lillehammer. 30 Rekrutteringsarbeid Villmarksmesse, Hamar >5000 VELG SKOG Åpen dag Høgskolen i Hedmark >500 Rekrutteringsstand Agroteknikk 2012 >1000 Aktivitetsstand Timbersport VM Lillehammer >450 Rekrutteringseminar, Honne 30 Rekrutteringstand under NM Skogbruk 2012, Stange 500 Seminarer/ fagsamlinger Miniseminar om Storfugl og skogbruket i forbindelse med vårt årsmøte i Trysil. Kommunesamling Hedmark - skogbruk Vårseminar for Skogbruket i Hedmark og Oppland Møte om Skog og trestrategien i Hedmark og Oppland Skog og tre 2012 Fagsamlinger i regi av Skogselskapet Landsmøte i Skogselskapet Andre skogdager Ansvar for planlegging og gjennomføring av skogløype under NM i skogbruk i Stange. Skogdag - 4 H fylkesleir 2012 i Alvdal 300 Store felles- Aktivitetsstand over 7 dager på arrangementet Skog & >4000 arrangementer Vann i Elverum med tema bærekraftig utvikling / trebruk. De nordiske jakt- og fiskedager i Elverum, skogbrukstunet > Årsmelding 2012

9 Styrets beretning for 2009 VELG SKOG - region øst Fylkesmannen i Hedmark, Fylkeskommunen i Hedmark, Fylkeskommunen i Oppland, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkeskommunen i Akershus, Fylkesmannen i Østfold og Fylkeskommunen i Østfold opprettet prosjektet VELG SKOG ØST som har blitt ledet av Skogselskapet i Hedmark. Knut Arne Gjems har jobbet som prosjektleder i 50 % stilling. Snorre Synnestvedt i skogselskapet i Oslo og Akershus har arbeidet i denne regionen på timebasis og Bent Roger Hegg har bidratt med arbeidsressurs på større rekrutteringsarrangement og som prosjektkoordinator. Bakgrunnen for prosjektet er nødvendigheten av aktiv og målrettet rekruttering til skognæringa. Prosjektet skal markedsføre og profilere skognæringa og skogutdanning for fylkene Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus og Østfold. Utdanningsstedene prosjektet har bistått med markedsføring og profilering er; Solør videregående skole avd. Sønsterud, Valle videregående skole, Høgskolen i Hedmark (Campus Evenstad), Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Prosjektets hovedmål er å skaffe flere søkere til utdanninger som gir relevant kompetanse for skognæringene, og å bedre omdømmet for skogbruk i målgruppen. Målgruppen for prosjektet er i hovedsak elever og lærere i ungdomsskole og i videregående opplæring. I 2012 har prosjektet vært med på mange rekrutteringstiltak i Hedmark: - Bidratt til etableringen av Skogselskapets eget ungdomsutvalg - Evenstad 100 års feiring - Bidratt med diverse avisartikler og positive innlegg om skogbruk i sentral mediakampanje - Bidratt med innspill til sentral VELGSKOG film - Bidratt til markedsføringen av VELGSKOG kortfilmkonkurranse - Innslag i NRK Norge Rundt om hvordan oppleve naturen og skogen som blind. Innslag med blind gutt som studerer på Solør VGS avd Sønsterud - Deltatt i innspilling av serie med TV2 som går på rekruttering av ungdom til bruk av skogen til naturopplevelser og jakt. 45 min program som blir sendt på tv2. - NM i skogbruk på Jønsberg 600 ungdomsskoleelever invitert på stands, foredrag og show - Skogdag på Sør Odal ungdomsskole med foredrag om hvilke muligheter som skogutdanning kan gi - Skogdag Åmot Ungdomskoles 9 trinn med informasjon om utdanningsvalg innenfor skogbruket - Velg skog stand med aktiviteter under 4H sin fylkesleir i Nord- Østerdal - Fått inn 2 sider med informasjon om utdanningsvalg innenfor skogbruket i 4H Hedmark sitt medlemsblad - Skogcamp på Sønsterud med Skogselskapets ungdomsutvalg for alle 10. Klassinger i Solør. Ca 160 elever - Engerdalsdagene, motorsag og timbersportshow på hovedscena med VELGSKOG stand. Ca besøkende hvor vi som speaker fikk promotert skogutdanningen - De nordiske jakt og fiskedagenes 50 års jubileum. VELGSKOG stand med motorsag og timbersportshow med Verdensmester Ole Harald Løvenskiold Kveseth i fire dager, teoretiske og praktiske skogoppgaver og VELGSKOG stand - VM i Stihl timbersport på Lillehammer, 450 ungdomsskoleelever fra Oppland og Hedmark, samt noen videregående skoler. Samarbeidsprosjekt med BU. Skogstands, motorsagshow, hogstmaskiner som ungdommene fikk prøve, kokkelandslaget ordnet mat og vi dekket busstransport. - Skolebesøk diverse skoler i Hedmark og Oppland høsten Utdanningsmesse Sør Odal 29. Oktober, fortsetter utover høsten med ulike utdanningsmesser - Rådgiversamling Os 24. Oktober for rådgivere i Nord Østerdal - Deltatt i fagnemda for skogbruk i Hedmark og sett på innhold i fagprøven - VELG SKOG er med på åpen dag 14. november på Elverum i regi av Høgskolen i Hedmark. Dagen er for elever på videregående skoler i regionen. - Deltatt på møter med Valle VGS og Solør VGS avd Sønsterud om innhold i skogutdanningen. - Koordinert skolebesøk med elever på UMB ÅS og Campus Evenstad. Fra Skogbrukstunet Skogselskapet i Hedmark 9

10 Lederen Skogselskapet har ordet i Hedmarks ungdomsutvalg Tid for Skogselskapet! Skogselskapets Ungdomsutvalg er ett ny-oppstartet utvalg under Skogselskapet i Hedmark. Det ble opprettet etter initiativ av Knut Arne Gjems og ble satt til verden etter årsmøtet til Skogselskapet i Hedmark den 1. juni Ungdomsutvalget skal bygge videre på Skogselskapets visjon om at «Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet» og da særlig rettet mot barn og unge i Hedmark. Formålet for dette utvalget er å skape en felles arena for skog og skogbruksinteressert ungdom i Hedmark. Ungdomsutvalget har et eget styre bestående av 5 personer. Siden oppstarten i sommer har vi i styret jobbet med å rekruttere nye medlemmer. Per i dag har vi ni medlemmer, hvorav fem sitter i styret. Dette høres kanskje lite ut, men det er 80 personer som er medlemmer av facebook-gruppa vår, og vi skal jobbe med til å få disse til å melde seg inn. I tiden etter oppstarten har vi avholdt en skogcamp for 10.klasseelevene ved ungdomsskolene i Solør på Solør vgs. avdeling Sønsterud. Dette var en aktivitetsdag der de vel 160 elevene fikk prøve ulike aktiviteter, bl.a. lassbærerkjøring, tenne bål, «dra strikken» og taurebus. Deltagerne fikk også høre litt om skogfag av Benthe Løvenskiold Kveseth og fikk sett et motorsagshow av tevlingslaget til Sønsterud, i tillegg til at de ble servert lunsj sponset av Sønsterud. Alt i alt ble dette et svært vellykket arrangement, og er nok noe vi vil fortsette med i framtiden. Videre fremover vil vi jobbe mer med å få nye medlemmer, og prøve å finne på noen aktiviteter/turer for våre medlemmer. Vi vil også jobbe med å få til et samarbeid med jakt og fiske-ungdommen, og kanskje med tiden få til noe felles med dem. En gledelig nyhet er også at Skogselskapet i Buskerud, og til dels Skogselskapet i Oslo/Akershus også jobber med å starte tilsvarende ungdomsutvalg. Hvis de også får til dette, vil vi i framtiden prøve å få til en landsleir og andre felles arrangementer. Alt i alt ser vi fremover med godt mot, og takker for all støtte vi har fått siden oppstarten Simon Andersson Leder Skogselskapets Ungdom Team Skogselskapet. Team Skogselskapet Med målsetting om å trene og konkurrere i et sosialt fellesskap. Vår ambisjon er skog og helse for alle. Team Skogselskapet ble etablert sommeren 2012 som et resultat av Skogselskapets satsing på temaet Skog og Helse. Det var i første runde kun ansatte i Skogselskapet som fikk tilbud om deltakelse og allerede første uken var vi over 30 deltagere som kjøpte sykkeldrakter og ble medlem av Teamet. Vi hadde første fellesaktivitet under Birkebeinerrittet i september Vi har også fått lagd teamdrakter for skisesongen. Vi tilbyr nå alle ansatte og medlemmer av Skogselskapet medlemskap i Team Skogselskapet. Vi står foran en ny sykkelsesong og det er nå en ny anledning til å bestille drakt og dermed bli med i Team Skogselskapet. Alle som kjøper drakt blir automatisk medlem av Team Skogselskapet og har eksklusiv rett til å stille for Teamet i ritt og renn. Vi har en egen gruppe på Facebook som alle medlemmer i Team Skogselskapet får tilgang til. Her informeres det om ulike aktiviteter, løp, renn og samlinger. Vi legger ut bilder og skryter litt også For de som ikke benytter Facebook benytter vi nyhetsbrev på mail. Bli gjerne med i vårt landsdekkende felleskap for tur-, trening- og konkurranseaktiviteter i skog og natur. 10 Årsmelding 2012

11 Resultatregnskap 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 1, 2, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader Sum netto finansposter Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum Elverum 11. mai 2013 Knut Arne Gjems Bent Roger Hegg Helge Strætkvern Leder Daglig leder Nestleder Gunhild Fundelid Brevig Dag Rønning Siri Storrøsten Skogselskapet i Hedmark 11

12 Lederen Balanse pr. har ordet2012 Tid for Skogselskapet! EIENDELER Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsmelding 2012

13 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadføres. Inntektsføring- og kostnadsføringstidspunkt Inntekt resultatføres som hovedregel etter kontantprinsippet. Prosjektarbeid resultatføres når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i aksjer vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap. Note 1 Lønnskostnad Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år: Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser SUM Gjennomsnittlig antall årsverk 2 2,3 Note 2 Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Lønn Pensjonkostnader Annen godtgjørelse Note 3 Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr. 0. Note 4 Investering datterselskap Foretaksnavn Foretakssted Eierandel/ Selskapets egenkapital Selskapets resultat stemmeandel «31. desember 2012» for 2012 Aksjer Sønsterud Eiendom AS 2317 Hamar Note 5 Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr Note 6 Egenkapital Spesifikasjon egenkapitel Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat ( ) ( ) Egenkapital Note 7 Obligatorisk tjenestpensjon Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsordingen er organisert gjennom kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til e definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringsselskap. Note 8 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Bokførte verdier Hullbekken skog Note 9 - Andre avsetninger for forpliktelser Avsetningen vedrører oppløste midler i Mathias Dæhlins Legat og Marcus Foss Legat på henholdsvis kr og kr Midlene skal følge de opprinnelige vedtektene for legatene. Note 10 - Andre fordringer Skogselskapet i Hedmark har et mellomværende med Sønsterud Skogplanter AS, hvor de fram til 2011 hadde en aksjepost/eierandel på 85 %. Aksjene ble i 2011 solgt til Trysil Planteskole AS i sin helhet. Mellomværende var pr kr Det er ikke inntektsført renter på mellomværende i Skogselskapet i Hedmark 13

14 Lederen har ordet Tid Revisors for Skogselskapet! beretning 2012 Bidragsytere til Skogselskapets virksomhet i 2012 Det ble gitt betydelige tilskudd til informasjonsvirksomheten også i Bidragsytere til Skogselskapet i Hedmark: Fylkesmannen i Hedmark Åmot kommune Våler kommune Stange kommune Trysil kommune Stor-Elvdal kommune Eidskog kommune Åsnes kommune Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Sør-Odal kommune Nord-Odal kommune kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Elverum kommune Rendalen kommune Kongsvinger kommune Engerdal Kommune Andre Mjøsen Skog SA Pihl AS Maarud Gård Statskog SF Romedal Almenning kr kr kr kr kr kr kr kr kr Vi takker alle våre bidragsytere. Uten bidragene fra skogbruket i Hedmark ville det være vanskelig å opprettholde den ideelle informasjonsvirksomheten mot barn og unge. 14 Årsmelding 2012

15 Årsberetning for Sønsterud Eiendom AS Virksomhetens art, beliggenhet og eierskap Sønsterud Eiendom AS er et eiendomsselskap med eierinteresser i en jord- og skogbrukseiendom. Eiendomsselskapet eier 650 daa dyrket jord og 3682 daa skog, hvorav 3363 daa er produktivt areal. Eiendommen består forøvrig av en driftsbygning med ei «Segma» korntørke med lagringskapasitet på 210 tonn korn, samt ei skogskoie med normal standard. Sønsterud Eiendom AS eier arealet som Sønsterud Skogplanter AS disponerer til sin produksjon og salg av skogplanter. Leieforholdet reguleres av en festekontrakt med en underliggende kontrakt. Eiendomsselskapets inntekter kommer i hovedsak fra leieinntekter fra dyrket jord, bortleie av korntørke, salg av tømmer, bortleie av småvilt-/ elgjakt og bortfeste av areal som disponeres av Sønsterud Skogplanter AS. Eiendommen ligger i sin helhet i Åsnes Kommune i Hedmark, med kontoradresse 2280 Gjesåsen. Bedriftens aksjer er fordelt med følgende eierskap: Antall aksjer Eierandel Skogselskapet i Hedmark % Skogselskapet i Østfold % Skogselskapet i Buskerud 65 5 % Totalt antall aksjer % 2. Fortsatt drift Årsregnskapet 2012 for Sønsterud eiendom AS er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Vilkårene for fortsatt drift er til stede. sikret med en leiekontrakt som løper over en lengre periode. Det er i leiekontrakten lagt sterk vekt på at eiendommen skal forvaltes med et langsiktig eierperspektiv, samt ivareta ønsket om en trygg økonomi for selskapet. Skogeiendommen består av 2 skogteiger på henholdsvis 1014 daa og 2668 daa. Det er anbefalt et årlig avvirkningskvantum på 750 m 3 for eiendommen I 2012 er det avvirket 1 082,76 m 3. Gjennomsnittlig brutto virkespris i 2012 er for skurtømmer er kr 405 pr m 3, og brutto virkespris for slip er kr 251 pr m 3. Det er satt ut 2000 planter på 8 daa etter avvirkning i Sønsterud Eiendom fikk i 2012 godkjent en fradeling og opprettelse av nye gnr/bnr for det arealet som disponeres av Sønsterud Skogplanter as. Leieforholdet til dette arealet reguleres gjennom en egen festekontrakt og en underliggende kontrakt. Arbeidet med festekontrakten er sluttført. 5. Personell Daglig leder er engasjert med avlønning etter timeliste, som godkjennes av styret. Selskapet har ingen ansatte. Det er inngått avtale med selskapet Sønsterud Skogplanter AS om føring av selskapets regnskap. 6. Arbeidsmiljø Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende ivaretatt. 7. Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljøet utover det som normalt følger driften av jord- og skogbrukseiendommen. 3. Styret, daglig leder og revisjon 3.1. Styret: Styret har følgende sammensetning: Helge Strætkvern Styres leder Knut Arne Gjems Styrets nestleder Dag Rønning Styremedlem Det er avholdt 4 styremøter i Daglig leder Helge Strætkvern er daglig leder for selskapet. Det er utført 61 arbeidstimer som daglig leder i Lønn er utbetalt etter timeliste, godkjent av selskapets styre. Lønn til daglig leder for 2012 er kr ,-. Bedriftens utbytte fordeles etter eierandeler: Regnskap 2008 Balanse Utbytte 3.3. Regnskap og revisjon Regnskapet for 2012 er ført av Sønsterud Skogplanter AS. Revisjonen av regnskapet er utført av firmaet BDO AS ved statsautorisert revisor Ingar Hagen. Regnskap og revisjonsrapport fremkommer som egen sak for generalforsamlingen. 4. Markedsforhold og aktivitet Driften av det dyrkede arealet og driftsbygning med korntørke er 8. Likestilling i virksomheten Styre består av 3 menn, og daglig leder er mann. 9. Selskapets resultat Årets resultat viser et overskudd før skatt på kr ,- Skattekostnad på årets resultat utgjør kr ,- Årets resultat etter skatt viser et overskudd på kr ,- Selskapets overskudd etter skatt er kr ,-. Det avsettes kr ,- til utbytte for selskapets eiere. Resterende overskudd på kr ,- avsettes til styrking av selskapets egenkapital. Utbytte på kr ,- fordeles mellom selskapets eiere etter eierandeler. Eierandel Skogselskapet i Hedmark kr ,- 85 % Skogselskapet i Østfold kr ,- 10 % Skogselskapet i Buskerud kr ,- 5 % Selskapets samlede utbytte kr ,- 100 % Det vises for øvrig til vedlagt Resultatregnskap og Balanse for Sønsterud Eiendom AS. Det er etter regnskapsårets utgang ikke inntruffet forhold av betydning for å bedømme selskapets stilling. Gjesåsen 8. april 2013 Helge Strætkvern Knut Arne Gjems Dag Rønning Styreleder/Daglig leder Nestleder Styremedlem Skogselskapet i Hedmark 15

16 A Tid for skog GHW QDWXUOLJH YDOJHW QnU GX VNDO SODQWH VNRJ HOOHU XWI UH XQJVNRJSOHLH Tlf.: UPDSRVW#JORPPHQ VNRJ QR Den nye nettressursen på Skoleskogen.no! På Skogveven kan du blant annet lære om: frøets utvikling til stor skog mangfoldet av arter i skogen de ulike treslagene i Norge skogtypene i verden matlaging i skogen skogens betydning for samfunnet. Skogveven har egne lærersider der man kan hente en rekke aktiviteter og oppgaver, og få eksempler på bruk av nettsidene i tilknytning til en skogdag ute. Skogveven.no er et produkt fra Lære med skogen. For spørsmål, ta kontakt med Bjørn Helge Bjørnstad Honne, 2836 Biri tlf.: e-post:

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Skogselskapet i Oppland

Skogselskapet i Oppland Skogselskapet i Oppland Årsmelding 2012 Årsmøte Skogselskapet i Oppland Fredag 14. juni Langmorkje almenning i Vågå Fjellskogdag: Elgforvaltning og skogproduksjon Er det mulig å ha både elg og effektiv

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2009 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor

Detaljer

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET 13 Styrets beretning for 2012 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

INNHOLD. Årsberetning 2013

INNHOLD. Årsberetning 2013 ÅRS BERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 INNHOLD 03 Hovedtall 04 Virksomheten 06 Tømmeromsetning 08 Skogproduksjon 10 Industri 11 Eiendomsrådgivning 12 Næringspolitikk 14 Organisasjon og informasjon 16 Årsberetning

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Lederen har ordet Samhandling Mange av de postulatene Nils Arne Eggen ga ut for noen år siden, gjelder fortsatt. Samhandling, det å gjøre hverandre gode, var et

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap 2011 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg Årsberetning og regnskap SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2012 Tid: Onsdag 6.juni Frammøtested:

Detaljer

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 Årsrapport 2011 Innhold Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 VIRKSOMHETEN Aktiviteter i Norge 6 Aktiviteter internasjonalt

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 årsrapport 14 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 Foto: Oscar Egeberg, Helene Næss, Marianne B. Hansen, Sven O. Nylænder

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer