ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE

2 Til lesaren Årsrapporten er administrasjonen si tilbakemelding til kommunestyret om korleis det gjekk med året 2010 i Midsund kommune. I tillegg har rådmannen søkt å utforme årsrapporten slik at den er interessant og tilgjengelig for andre. Foto: Odd Fremstedal, 2010 Om du har kommentarar eller synspunkt til årsrapporten, kan du sende dei til: Midsund kommune Servicekontoret, 6475 Midsund Du kan og ringje telefon: , sende telefaks: eller skrive e-post: Nettstaden til kommunen er:

3 Innhaldsliste 1. Rådmannen sin kommentar 1 2. Økonomi/Rekneskap 3 Generelle kommentarar til rekneskapen 3 Rekneskap Notar 32 Finansrapport 43 Revisjonsmelding Generelle kommentarar 47 Politisk og administrativ organisering 47 Produksjonsindeks 49 Fakta om Midsund 52 Likestilling 53 Myndeforvaltar og tenesteleverandør 56 Arbeidsgivarpolitikk 56 Interkommunale samarbeid 59 Hovudverneombodet har ordet Årsmeldingar Rådmann 61 Raknes barnehage 67 Midsund barnehage 70 Nord-Heggdal barnehage 73 Raknes skule, SFO 76 Midsund skule 80 Tøndergård skule, PPT og Vaksenopplæringa 82 Nav og sosialtenesta 83 Barnevern 88 Helse og omsorg 89 Teknisk 94 Sjølvkostområda Renovasjon, Slamtømming, Feietenesta, Kommunal 98 kloakk og Kommunale vassverk Vedlegg Avviksrapportering Nærare om drifta på dei einskilde avdelingane i helse og omsorg Oversikt over stillingshjemlar fordelt på tenesteområde per Oversikt over interkommunale samarbeid, partnarskap, eigarskap og 126 faglege nettverk Midsund kommune er ein del av

4 Rådmannen sin kommentar År 2010 var eit aktivt år for Midsund kommune som lokal myndeforvaltar, samfunnsutviklar, tenesteleverandør og arbeidsgjevar. Ved inngangen til 2010 fikk vi med oss eit lite overskot frå 2009, eit ekspansivt investeringsbudsjett, eit nøkternt driftsbudsjett og ein sliten organisasjon. Forventningstrykket til dei kommunale tenestene, redusert bemanning på einingane og omstilling har slitt på organisasjonen over tid. Endring og omstilling er naudsynt i ein kvar organisasjon, men for å få til gode prosessar som tek i vare både tilsette, brukarar og organisasjonen må vi utvikle og ta i bruk betre styringsverkty. Omstilling uavhengig av kor ønskja og fundamentert den er, har kostnader i kartleggings- og endringsfasen. Desse kostnadene må bereknast betre, synliggjerast og aktivt arbeidast med i omstillingsprosessane. I februar 2010 ble organiseringa av tenestene innan helse og omsorg endra, frå dei fire einingane sjukeheim, heimebasert omsorg, buteneste og helsesenter til ei eining med felles einingsleiar. Endringa var initiert og ønska av dei tidlegare einingsleiarane i tenestene og prosessen gjennomført i nært samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar. Den nye eininga viste samla eit stort meirforbruk i perioden. Mykje skuldast aktivitetsauke innan lovpålagte tenester som barnevern, økonomisk sosialhjelp og helse- og omsorgstenestene som samla viser nærare 3 millionar i overforbruk. Rådmannen vil følgje opp desse i I 2010 har den kommunale tenesteproduksjonen vore større enn budsjettert. Noko skuldast større auka i lønns- og pensjonskostnader som følgje av sentralt tariffoppgjer. Lågare rentenivå på lån og høgare renter på bankinnskot enn budsjettert gir eit positivt avvik på 0,9 million kroner. Rekneskapen for 2010 viser eit brutto driftsresultat på kr 2.9 million kroner og eit netto driftsresultat på kr 1.1 million kroner. Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk etter strykningar er på kr. 0. Resultatet for 2010 medfører at vi ikkje har klart målet om å dekkje heile underskotet frå 2008 i Manglande dekking av underskot innanfor Kommunelova sine bestemmelsar i 48 punkt 4 medfører at kommunen blir meldt inn i Robek. Evaluering av året viser at rapporteringsrutinane på avvik til kommunestyret gjennom året er for dårleg, og Kommunestyret har i 2010 i liten grad vore tilstrekkeleg oppdatert på drifta. Korrekte budsjettgrunnlag og melding av meir/mindreforbruk må til for å ha god styring og kontroll med drifta, noko som vil være eit hovudfokus framover. Rådmannen har starta arbeidet med å få på plass økonomireglement for budsjettering, rapportering, delegering og tilvising. Dette arbeidet vil sluttførast i I tillegg vil rådmannen få på plass leiaravtalar for å klargjere ansvarsfordelinga mellom rådmannen og einingsleiarane. Rådmannen har initiert prosessleiarutdanning for alle einingsleiarar og hovudverneombod i Langtidsfrisk. Fokuset her er korleis skal vi ha det som best, og korleis forpliktar vi kvarandre til å kome dit? Metodikken er teken i bruk og arbeidast med integrert i dei ordinære styrings- og leiingsprosessar i organisasjonen. Arbeidsplassnærveret har i 2010 auka med nærare 2 prosentpoeng sidan 2009, og er no oppe i 94 % på årsbasis. I mai fikk vi tilsyn frå Arbeidstilsynet på heile organisasjonen med fokus på det psykososiale arbeidsmiljø som resulterte i 7 pålegg. Frist for lukking av desse er Arbeidet med dette har tatt mykje tid, og medført meirarbeid for personalsjef, einingsleiarane, hovudtillitsvalte og vernetenesta. Utan eit godt fungerande samarbeid med bedriftshelsetenesta vår Hjelp 24 i Molde hadde dette vore enda meir krevjande. 1

5 Forventningspresset til tekniske tenester har vore stort både frå innbyggjarane og frå politikarane i 2011, men ikkje samstemt. Teknisk har stått i skvisen mellom prioritering av løpande driftsoppgåver frå publikum og ekspansive investeringsplanar frå Kommunestyret. Oppgåveløysinga innan teknisk administrasjon har vore stor i 2010 på drift med medfølgjande auka inntekter, mens investeringsplanane har blitt nedjustert gjennom året. Aktivitetsauken på tiltak viser at både privatpersonar og næringsliv trur på lokalsamfunnet og har vilje til investering. I 2010 ble Reguleringsplan for sentrum sluttbehandla etter 10 år, og vi har arbeidd med kommuneplanen sin samfunnsdel. Begge desse planprosessane har vore krevjande med den bemanning og kompetanse vi har i dag, og har tatt av kapasiteten til folkehelsekoordinator, personalsjef, rådmann og teknisk sjef. I tillegg kom prosessane med planlegging av nye Midsund skule, Gjerdet barnehage, nytt aktivitetssenter for Butenesta og nye omsorgsbustader Myratun som og har kravd mykje administrativ kapasitet i stab, teknisk og rørte einingar. Samarbeidet med lokalt næringsliv og kommunen har vore særs godt og spesielt i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet med denne er ikkje sluttført i Året har gått fort. Mange oppgåver ble løyst og nokre står framleis i rest. Utan den store kreativitet, det pågangsmot og utstrakte evne til å fokusere framover og optimistisk i organisasjonen ville ikkje rådmannen kunne sett tilbake på eit så produktivt år takk til politikarane som sette mål og kurs og til alle tilsette som dagleg har gjort ein stor innsats for at vi i stor grad har gått same veg og levert i tråd med måla. Målet for organisasjonen ble i 2010 som ledd i Langtidsfrisk arbeid med og er stadfesta til Midsund kommune yter framtidsretta tenester med motiverte og ansvarlege medarbeidarar. Rådmannen vil arbeide vidare med konkretisering av dette mål i drifta i Ann-Heidi Paulsen Orvik Konstituert rådmann Forslag til visjon for samfunnsutviklinga i Midsund i samband med prosess kommuneplan sin samfunnsdel 2010: Midsund på veg mot toppen Mål for Midsund kommune som organisasjon administrativt utarbeidd i prosess med dei tilsette i 2010: Midsund kommune yter framtidsretta tenester med motiverte og ansvarlege medarbeidarar 2

6 Økonomi Rekneskapsprinsipp Midsund kommune fører rekneskapen etter dei kommunale rekneskapsprinsippa nedfelt i kommunelova 48 og rekneskapsforskrifta 7. Kommunerekneskapen er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midlar som er tilgjengelige i året og bruken av dei. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året som vedkjem kommunen si verksemd skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapen i året enten dei er betalt eller ikkje. Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og -inntekter i kommunen og resultatet av dei i året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån med vidare, samt korleis desse er finansiert. Vidare er rekneskapen ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikkje er gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter og heller ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. Rekneskapen er utarbeidd i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk og dei kommunale rekneskapsstandardane (KRS) av forening for god kommunal rekneskapsskikk (GKRS). Som følgje av endringar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, skal endring av rekneskapsprinsipp førast mot eigne eigenkapitalkonti. Organisering av kommunens verksemd Kommunen driv det meste av si verksemd innanfor eigen organisasjon, men har organisert noko av verksemda i interkommunale samarbeid etter KL 27 som legg fram eigne rekneskap. Kommunen er mellom anna med i RIR IKS, Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 IKS, Sunnmøre kontrollutvalssekretæriat IKS, Interkommunalt arkiv IKS, Molde og Romsdal hamn IKS, GassROR IKS, Molde og omegn krisesenter IKS. Vi har ein fast abonnementsplass på Tøndergård skole og vi samarbeider med Ålesund kommune om arbeidsgivarkontroll. Barnevernstenester kjøper vi av Molde kommune. Sjå og oversikt i vedlegg 4.. 3

7 Resultat Regnskapet for 2010 viser eit brutto driftsresultat på kr 2.9 million kroner og eit netto driftsresultat på kr 1.1 million kroner. Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk etter strykningar er på kr. 0 Kolonne for avvik i tabellane viser avvik mellom rekneskap og budsjett i Oversikt over hovudtala i driftsrekneskapen (i heile tusen) Regnskap Budsjett avvik Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk * Til bundne avsetninger, se egen spesifikasjon Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av bundne avsetninger, se egen spesifikasjon Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet ( 20% momskomp investeringer) Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Fordelt 1 B Politikk og administrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Selvkostområdene VAR Ufordelt 1B Refusjon ressurskrevende brukere Momskompensasjon fra årets investeringer Motpost avskrivinger og kalk renter Finans diverse Sum fordelt og ufordelt

8 Skatteinntekter, inntektsutjamning og rammetilskott Skatteinntektene til Midsund i 2010 kom på 40,8 million kroner som er 2,8 million kroner mindre enn budsjettet. Rammetilskott og inntektsutjamning kom på 51,8 million kroner og viser ei samla meirinntekt på 3 million krone. Auken i inntektsutjamning på 2,5 million kroner er kompensasjon kommunen får når skatteinntektene i året er lave. Midsund kommune fekk 0,5 million kroner av ekstramilliarden i rammeoverføringar frå staten til kommunane for Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Avvik Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Inntektsutjamning sum skatt og rammeoverføring Andre generelle statstilskot Regnskap Budsjett (end) Budsjett Regnskap Avvik Personalkontoret Raknes skule Idrett og friluftsliv Midsund barnehage * Nord-Heggdal barnehage* Raknes barnehage * Familiebarnehagar * Rente- og avdragskompensasjon Generelle statstilskot til flyktningar Samla mindreinntekt på andre statstilskot for 2010 er på ,-. Barnehagane har fått noko meir i skjønnsmidlar enn budsjettert. Tilskot til den private barnehagen vidareformidlast av kommunen. Dei har og fått noko meir i statstilskot enn budsjettert Rente- og avdragskompensasjonen frå Husbanken til lån til omsorgsbustader og sjukeheim varierer med rentenivå elles. 5

9 Finansinntekter og finansutgifter Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap avvik Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter netto finans Eit lågt rentenivå i heile 2010 gir innsparing i kommunen sine finanskostnader. Gjennomsnittleg rente på våre lån i Kommunalbanken i 2010 var på 2,5 %. Avdrag på lån er betalt med 3,3 million kroner som er kr meir enn budsjettert. Avdrag er justert opp i forhold til utrekna minimumsavdrag Renter på bankinnskot og utlån kom på 1,3 million kroner som er 0,7 million kroner meir enn budsjettert. Sjå og finansrapport per Dekning av tidlegare års underskot Budsjettert dekking av underskot frå 2008 var i 2010 på 2,6 million kroner. Vi fekk dekt inn 1 million kroner og rest som må dekkast i 2011 er på 1,6 million kroner. Momskompensasjon på investeringar Momskompensasjon frå årets investeringar er på 0,97 million kroner. Regnskap Budsjett (end) Budsjett Regnskap Avvik Sum momskompensasjon frå årets investeringar Fleira av prosjekta med planlagt byggestart tidleg i 2010 er forsinka. Momskompensasjon på investeringane var i opprinnelig budsjett rekna til 7,9 million kroner, denne vart i seinare budsjettkorrigering justert ned med 7 million kroner til 0,9 million kroner var siste året kommunen kunne ta inn all momskompensasjon frå investeringar i driftsrekneskapen. Frå og med 2010 og i ein femårsperiode er det ein gradvis overgang frå at all momskompensasjon kjem i driftsrekneskapen og til all kompensasjon skal inn i investeringsrekneskapen og vere med å finansiere investeringane. I 2010 er kr ,- overført til investeringsrekneskapen og svarer til 20 % av samla momskompensasjonen. Overføringa er ikkje omfatta av strykningsbestemmelsane. 6

10 Avsetning og bruk av fond Disposisjonsfond Midsund kommune har ikkje midlar på disposisjonsfond per Avsetning til bundne fond og bruk av bundne fond Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik netto avsetning bruk Fellesutgifter Kommunalt næringsfond Personalkontoret Midsund sokn Oppvekstadministrasjonen Midsund skule Raknes skule Vaksenopplæring Kulturformål Idrett og friluftsliv Økonomisk sosialhjelp Lån og tilskot til private bustader Midsund sjukeheim Heimebasert omsorg Kommunehuset Teige Viltforvaltning Kommunalt vassverk Kommunale avløp Interkomm. renovasjonsordning Feiarvesen 0 0 sum bruk og avsetning Det er ikkje budsjettert med avsetning til og bruk av næringsfond i Sjølvkostfond Kommunalt vassverk Det er i 2010 brukt kroner ,- av fondet. Fondet er per på kroner ,- Kommunale avløp Fond for avløp auka i året med kroner ,-. Fondet er per på kroner ,- Renovasjon Det er i 2010 brukt kroner ,-. Fondet er per på kroner 15,043,- Negative sjølvkostfond kommunal slamtømming og feiarvesen Kommunal og regionaldepartementet har presisert at kommunane ikkje kan ha negative sjølvkostfond. Midsund kommune dekte i 2008 inn dei negative fonda frå VAR på samla kroner ,- kroner over sin driftsrekneskap. I 2009 hadde sjølvkostområda slam og feiing samla eit overskot på kroner ,- som gjekk inn i vårt driftsresultat og dekka deler av kommunen si forskotering 7

11 I 2010 fekk sjølvkostområde slam og feiing nye underskot på kr og utan fondsmidlar må kommunen forskottere. Midsund kommune har per til gode kr frå kommunal slamtømming og feiarvesen Andre bunde fond Frå det øyremerka vedlikehaldstilskotet kommunen fekk i 2009 vart det sett av kr ,- til og gjere ferdig begynt vedlikehaldsarbeid på Otrøy kyrkje og kommunehuset Teige. Rekneskapen for 2010 viser at det er brukt kr til vedlikehald på kommunehuset og kr til Otrøy kyrkje. Fordeling Planområda 1 til 5 og ufordelt refusjonar og tilskot Når det gjeld nærare forklaring på avvik mellom rekneskap og budsjett på ansvar sjå rådmann og einingsleiarar sine årsmeldingar. Regnskap 2010 Budsjett (endr) 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Avvik Politikk og administrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Sjølvkost sum fordelt Fordeling mellom tenesteområda 8

12 Ikkje fordelt 1 B Regnskap 2010 Budsjett (endr) 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Avvik Toppfinansieringstilskudd ressurskrevende tenester Momskompensasjon frå årets investeringer Motpost avskriving Kalkulasjonsrenter sjølvkost Diverse konstader utlån sum ufordelt Nærare om fordeling av utgifter i driftsrekneskapen Regnskap Budsjett Oppr.budsjett Regnskap avvik % Økonomisk oversikt - drift forbruk Driftsutgifter Lønnsutgifter * % Sosiale utgifter % Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon % Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon % Overføringer % Avskrivninger % Fordelte utgifter % Sum driftsutgifter % * Lønnsutgifter i tabellen er inkludert reisegodtgjersle, diett og andre oppgåvepliktige godtgjersler * Internt fordelte utgifter på 3.5 million kroner kjem til fråtrekk i brutto driftsutgifter 2 % Fordeling mellom lønn og andre utgifter 9

13 Lønn Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift er dei største postane i kommunen sine driftsutgifter. Brutto lønnskostnad på 97,6 million kroner er inkludert oppgavepliktige ytingar som reise/diett. Refusjon frå NAV på utbetalt lønn under sjukdom kom på 5.4 million kroner. Refundert sjukelønn frå NAV er ikkje budsjettert og kjem til fråtrekk i kommunen sine netto lønnskostnader. Netto lønnskostnad er på 92,1 million kroner og utgjer 65,9 % av driftsutgifter i 2010 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Avvik % Lønn og sosiale kostnader forbruk Fast løn Avtalefesta tillegg Vikarar Ekstrahjelp Overtid Anna løn, trekkpl.godtgj Lønn vedlikehold nybygg nyanlegg Overtid vedlikehold Godtgjering folkevalde Kvalifiseringsstønad 122 Reiser,diett,bil-oppg.pl Andre oppgåvepl.godtgj Postkøyring sum lønn (1010:1089,160:165) KLP STP Personforsikringar OU-midler Arbeidsgjevaravgift sosiale utgifter (1090:1099) Refusjon sjukeløn (1710) sum netto lønn og sosiale kostnader ,36 % * Tabellen er inkludert reisegodtgjersle, diett og andre oppgåvepliktige godtgjersler * Det er ikkje budsjettet ikkje med refusjon sjukelønn Netto lønnskostnad i prosent av samla driftsutgifter: ,6 % ,9 % Pensjonskostnadene i KLP viser ei innsparing på kr ,- mot budsjett. Midsund kommune er såkalla sjølvassurandør på AFP ordninga i KLP for aldersgruppa 62 til 64 år. Refusjon til KLP kom i 2010 på kr ,-. Kjøp av varer og tenester (som inngår i kommunen sin tenesteproduksjon art ) Samla kjøp av varer og tenester kom i 2010 på 21.6 million kroner mot budsjettert 16.8 million kroner. Rekneskapen i fjor viste samla kostnader på 19.2 million kroner. 10

14 Kjøp av tenester innanfor helse og omsorg frå Adecco kom på rundt 1.1 million kroner. Avvik mellom rekneskap og budsjett på forklarast nærare i årsmeldinga frå rådmann og einingsleiarar. Kjøp av varer og tenester som erstatter kommunen sin tjenesteproduksjon (art ) Samla kjøp i 2010 kom på 12.8 million kroner mot budsjettert 12.5 million kroner. Avviket skuldast mellom anna feil i budsjett Tøndergård skole. Tabellen nedanfor viser samla kjøp over kr ,- per ansvar Regnskap Ansvar 2010 Kjøp av tenester frå Kontrollutvalg og revisjon 459 Egne IKS Økonomiavd.-regnskapskontroll 64 Ålesund kommune PPT-kontoret 568 Molde kommune Midsund skule 30 Akslahaugen Inn på tunet Midsund Montessoriskule 81 Midsund Montessorieskule Tøndergård skole Interkommunalt samarbeid Vaksenopplæring 83 Molde kommune Kommunelegekontoret Private Fysioterapi 323 Private Psykisk helse 31 Svan Pro AS Sosialkontortenester 45 Molde og omegn krisesenter og senter mot incest NAV 146 Nav arbeidslivsenter Edruskapsvern 29 Nordenfjelske kontroll Barnevern Molde kommune Midsund sjukeheim 59 Akslahaugen Inn på tunet og legetenester Heimebasert omsorg 90 Helse Nordmøre og Romsdal Bukollektivet Lønn Uloba Landbruk 273 Haram kommune Brannvesen 272 Molde kommune RIUA - Romsdal interkommunale utvalg mot akutt Oljevern 27 forurensing Kommunalt vassverk 35 Kystlab AS Kommunale avløp 69 RIR IKS Interkomm. Renovasjon RIR IKS Privat slamtømming 552 RIR IKS Feiarvesen Molde kommune 209 Molde kommune For nærare kommentarar sjå årsmelding frå einingane Overføring: Inngåande meirverdiavgift på kjøp av varer og tenester på 2.3 million kroner i 2010 kompenserast kommunen og er ikkje budsjettert. Utbetalte tilskot til andre frå det kommunale næringsfond på 0,9 million kroner er ikkje budsjettert. Utbetaling av spillemiddel til ulike lag og organisasjonar på 0,9 million kroner er ei vidareformidling og er ikkje budsjettert Avskriving (art 1590) Årets avskriving kom på 3.2 million kroner mot 3.4 million kroner i

15 Fordelte utgifter (art 1690:1691) 3.5 million kroner er fordelinga av kostnadane til vår felles vedlikehald i 2010 mot 3 million kroner i budsjett og 3.3 million kroner i Driftsinntekter Regnskap Budsjett Oppr.budsjett Regnskap avvik % Økonomisk oversikt - drift forbruk Brukerbetalinger % Andre salgs- og leieinntekter % Overføringer med krav til motytels % Rammetilskudd % Andre statlige overføringer % Andre overføringer % Skatt på inntekt og formue % Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter % * under posten Overføring med krav til motyting er det inntektsført refunder sjukelønn med 5.5 million kroner (ikkje budsjettert) Brukarbetaling Mindreinntekt i brukarbetaling med kr er frå foreldrebetaling SFO og barnehage og brukarbetaling på sjukeheimen. 12

16 Andre sals og leigeinntekter Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Avvik Salg utanfor avg.området Sal av legevaktmedisin -6 Sal av mat til møter -129 Bilettinntekter ikkje avg.pliktig Husleigeinntekter Andel fellesutg. - bygg Avgiftspliktige gebyr Tilknytningsavgift Anna avg.pl.salg av varer/tenester andre salgs og leieinntekter (620:670) * sjå sal utanfor avgiftsområdet og anna avgiftspliktig samla sal i Meirinntekta for 2010 kjem mellom anna på husleige og oppmålingstenester Fordeling i kommunen sin sals og leieinntekter: Overføringar med krav til motyting: Samla meirinntekt i forhold til budsjett kjem mellom anna frå ikkje budsjettert refusjon sjukelønn frå NAV med 5.6 million kroner og momskompensasjon med 2.3 million kroner, tilskot til kommunen sitt næringsfond og kvalifiseringsstønad. Andre overføringar Spelemidlar til vidarefordeling er på kr ,- 13

17 Finansområdet Rente- og avdragsbelastning Rente- og avdragsutgifter har dei seinare åra vore ein stadig større del av kommunen sine faste driftsutgifter. I 2010 ser vi at det lave rentenivået slår positivt ut. Lånegjelda auka med 18 million kroner i Eit lågt rentenivå i heile perioden gjer at vi samla kjem likt ut med Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap avvik Renteutg.prov.og andre finansutg Avdragsutgifter sum finanskostnader Renteinntekter netto finans Utvikling i renter og avdrag på lån Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Renter Avdrag Finanskostnader Driftsinntekter (DI) finanskostn i % av DI 4 % 5 % 8 % 7 % 6 % 4 % 14

18 Når det gjeld avdrag på lån følgjer kommunen kommunelova 50, nr 7 punkt a om minimumsavdrag. Regnskap MINIMUMSAVDRAG 2010 Fra balansen Fast eiendom Utstyr tomt og grunn ( skal ikke med) sum AM Lån i balansen Lån til utlån* Lån til egne formål År 2010 Brutto avskrivinger jf note kapitalkonto Minimumsavdrag Bokførte/budsjetterte avdrag avvik -34 * startlån og utlån til MIL Sjå og finansrapport per Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære drifta i kommunen inkludert avskrivingar. Resultatet seier noko om kommunen sin evne til å kunne betale renter og avdrag på lånegjelda si, kunne avsette midlar til seinare år og finansiere deler av årets investeringar. Brutto driftsresultat skal minst dekke renter, avdrag og nødvendige avsetningar. For 2010 er brutto driftsresultat 2.9 million kroner. Korrigert for avskriving på 3.2 million kroner og med netto finanskostnader på 4,9 million kroner får eit positivt netto driftsresultat på1 million kroner. 15

19 Tabellen viser endring i brutto driftsresultat frå 2004 til 2010 Brutto driftsresultat (driftsinntekter - driftsutgifter inkl avskriving Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum driftsinntekter (DI) Netto driftsresultat i % av DI 0 % -2 % 5 % -2 % -4 % -5 % 1 % 1 % Netto driftsresultat Fylkesmannen rår kommunane til å ha eit netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene over nokre år, slik at ein i framtida har ein buffer mot uførutsette kostnader og kan auke eigenfinansieringa av investeringar. For Midsund kommune utgjer 3 % om lag 4,3 million kroner. 16

20 Eit lågt rentenivå i både 2009 og 2010 er med på å bidra til eit positivt driftsresultat. 17

21 Årets investeringsrekneskap Investeringar i anleggsmiddel kom på 11.5 million kroner mot regulert budsjett på 15,7 million kroner. I 2010 var det opprinnelig budsjettert med 50.7 million kroner til investering i anleggsmiddel. Bygging av ny barnehage, nye bustader i butenesta og nybygg skule kom ikkje i gang som planlagt. Det medførte at kommunestyret i k-sak 64/2010 vedtok å sette ned årets investeringsbudsjett med 38 million kroner Eigenkapitalinnskot i KLP var på kr ,-. Betalte avdrag på lån på 3.1 million kroner viser kommunen sine betalte avdrag på lån i Husbanken til formidlingslån og ekstraordinært avdrag til Kommunalbanken på 3 million kroner. Mottatte avdrag på utlån og refusjonar viser mottatte avdrag på utlån i tillegg til mottekne gebyr. Det vart teke opp 22,4 million kroner i nye lån til finansiering av eigne investeringar og 2 million kroner i lån frå Husbanken til vidareutlån (startlån). Samla bruk av lån i 2010 kom på 12.7 million kroner. Regnskap Budsjett Oppr.budsjett Regnskap Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

22 Regnskapsskjema 2 B Investering i Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Ansvar Pro Anleggsmiddel Felles utgifter 29 Elektronisk kvalitetssystem Økonomiavd 21 Visma Enterprise IKT avdeling 60 IKT Ny server/programvare Midsund sokn 68 Utskifting av fyringsanlegg sum planområde Ungdomstiltak 44 Ungdomstiltak Idavoll sum planområde Felles vedlikehald 74 Strøapparat Midsund skule 82 Midsund skule Raknes skule 70 Raknes skule Gjerdet barnehage 84 Gjerdet barnehage Midsund sjukeheim 80 Ventilasjon Fjellstua, Havstua og Kjøkken Myratun Bufelleskap 65 Myrantun Bufelleskap Eigne utleigebustader 55 Ny prestebustad Aktivitetssent Butenesta 83 Aktivitetssenter Butenesta Brannvesen 81 Brannvesen utstyr Industriområde - Hofset 4600 Industriområde 51 Biocare AS Kjøp/ salg av grunn 97 Kjøp/ salg av tomt/grunn Kommunale vegar 35 Fjellsikring Sjøslettevegen Overvassgrøft Sjøvikvegen Opprusting av veg Parkering/veg ved Nord- Heggdal kapell Asfalt kommunale vegar Trafikktrygging Midsund sentrum Kaier 77 Kai Sundsbøen sum planområde Kommunalt vassverk 31 Avløp Støttneset Midsund vassverk Kommunale avløp 31 Avløp Støttneset Avløp Bøen/Brokvika sum planområde Investering i anleggsmiddel * Prosjekt nr 55 nybygg prestebustad, årsbudsjett er det ikkje redusert med i 2009 og kommunestyret si brutto ramme er på 3.5 million kroner. For nærare kommentarar til det einskilde prosjektet sjå årsmeldinga frå einingsleiar 19

23 Gruppe Møre og GSN alle KOSTRA Diverse nøkkeltall Midsund Midsund Midsund 05 Romsdal kommun Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,8 2,3 1,9 2,8 2,3 1,1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -5,2 0,9 0,7 4,6 2,6 2,1 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter ,7 190,5 173,8 180,2 175,5 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 21,4 19,1 26,5 26,4 21,2 21,6 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto driftsresultat 3 % Netto driftsresultat viser kor mykje som kan brukast til sparing og investering etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Om kommunane sin formue skal oppretthaldast, bør netto driftsresultat vere om lag tre prosent av brutto driftsresultat over tid. Det tekniske beregningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi ser på netto driftsresultat som hovudindikator for økonomisk balanse i kommunane. Midsund kommune har eit netto driftsresultat på 1.13 million kroner som utgjer 0,7 % for

24 Forklaring: Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Indikatoren viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig resultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gir imidlertid avskrivningene resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i privat næringsliv. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og netto tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Indikatoren viser langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren.pensjonsforpliktelser inngår fra og med regnskapsåret Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år. Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Frie inntekter i kroner per innbygger Indikatoren viser kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. Kommunens frie inntekter i kroner per innbygger = (kommunens frie inntekter / antall innbyggere pr ) * Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. Netto lånegjeld i kroner per innbygger. Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner per innbygger. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. 21

25 Oppsummering Den økonomiske situasjonen for Midsund kommune er framleis urovekkande. Vi har per ikkje midlar på disposisjonsfond. Utan udisponerte midlar har vi ikkje noko å møte nye tiltak eller uforutsette hendingar med. Mangel på reservar gjev ekstra utfordringar når nye tiltak kjem til og vi finne dekning til å gjere budsjettendringar. Vi har ikkje reservar til å møte auke i rentenivå ut over det budsjetterte, auke i renter og avdrag dersom det kjem nye investeringar eller at ramma på vedtekne investeringar ikkje held. Driftsrekneskapen for 2010 viser Brutto driftsresultat på kr ,80 Netto driftsresultat på kr ,66 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk på kr 0 Meirforbruk i 2008 var kr ,72. I 2009 fekk vi dekt inn kr ,00 av det og vi budsjetterte med å dekke inn resten i Rekneskapen viser at vi i år fekk dekt kr ,95 og rest udekka er per på kr ,77. Inkludert i sum er udekka er underskot på sjølvkostområda slam og feiing med kr ,81. Manglande dekning av underskotet frå 2008 gjer at vi kjem inn under ordninga med statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser ROBEK. Jamfør Kommunelove 60 nr 1 punkt c. Den underliggande drifta går i 2010 samla med eit meirforbruk 2.3 million kroner. Størst avvik samla er på eininga helse og omsorg, einingsleiar melder at meirforbruk i hovudsak skuldast ekstra stort press på tenestene. Nokre av ansvara går på større meirforbruk medan andre har innsparingar. Alle meirforbruk er utfordrande når vi manglar reserver. Det må komme ei avklaring tidleg i 2011 på korleis einingane meiner avvika i rekneskapen 2010 slår ut i forhold til vedtekne rammer for Kommunen har i fleire år hatt ein underliggande ubalanse i den ordinære drifta som vi er i ferd med å få retta opp. Vi må framover prøve å få legge drifta på eit slikt nivå at vi får satt av tilstrekkelige midlar i budsjetta til å kunne dekkje opp endringar/nye tiltak i året. Det er slik at tildelte budsjettrammer skal haldast og at meirinntekter bør kunne gå til avsetningar slik at kommunen kan få eit minimum av reservar. Korrekt budsjettgrunnlag må til for å ha god styring og kontroll med drifta, noko som må vere hovudfokus framover saman med gode tilbakerapporteringar i året. Likviditeten er i periodar stram, men vi har fram til no ikkje måtta teke opp likviditetslån. Midsund 15. mars 2011 Ann Heidi Orvik Konstituert rådmann Anne Oterhals Økonomisjef 22

26 Økonomiske oversikter 1 Midsund kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,05 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,05 Renteinntekter og utbytte , , , ,40 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,65 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån (16) , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,25 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk , , , ,62 Til ubundne avsetninger 0,00 0, ,00 0,00 Til bundne avsetninger (6) , , , ,55 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,53 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger (6) , , , ,92 Netto avsetninger , , , ,25 Overført til investeringsregnskapet , , ,00 0,00 Til fordeling drift , , , ,55 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,136, , ,02 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,53 Sammenstilling av fordeling per utgiftsgruppe Politikk og administrasjon , , , ,00 Oppvekst og kultur , , , ,00 Helse og omsorg , , , ,00 Teknisk , , , ,00 Selvkostområdene V A R (20) , , , ,00 Refusjon særlig ressurskrevende tjenester , , , ,00 Momskompensasjon fra årets investeringer , , , ,00 Motpost avskriving og kalkulatoriske renter , , , ,00 Diverse utgifter finansområdet og utlån ,92 0,00 0, ,00 Sum sammenstilling , , , ,02 23

27 Økonomiske oversikter 1 Midsund kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapskjema 1 B - fordelt , , , , Komm.styre og formannsskap , , , , Hovedutval 2 364,00 0,00 0,00 798, Stortingsval/kommuneval 0,00 0,00 0, , Overformynderiet , , , , Eldrerådet 0,00 0,00 0, , Ungdomsrådet 0,00 0,00 0, , Andre nemnder råd og utval , , , , Kontrollutvalg og revisjon , , , , Rådmannskontoret , , , , Felles utgifter , , , , Næringsutvikling , , , , Kommunalt næringsfond ( sjå fond 1A) ,00 0,00 0, , Overordna planlegging , , , , Økonomiavd./kommunekasse , , , , Personalkontoret (sjå fond 1A) , , , , HTV / kurs , , , , IKT avdeling , , , , Servicekontoret , , , , Midsund sokn , , , , Andre religiøse formål , , , ,00 Politikk og administrasjon, tilskot til Midsund sokn , , , , Oppvekstadministrasjonen ( sjå fond 1A) , , , , Kulturadministrasjonen 2 141,00 0,00 0, , PPT-kontoret , , , , Midsund skule , , , , Midøy skule 1,00 0,00 0,00 0, Raknes skule , , , , Midsund Montessoriskule , , , , Tøndergård skole , , , , Musikk- og kulturskule , , , , Vaksenopplæring , , , , Kulturformål , , , , Bibliotek , , , , Idrett og friluftsliv , , , , Ungdomstiltak , , , , Midsund barnehage , , , , Nord-Heggdal barnehage , , , , Raknes barnehage , , , , Familiebarnehagar , , , , Skulefritidsordning Rakne , , , ,00 Oppvekst og kultur , , , ,00 24

28 Økonomiske oversikter 1 Midsund kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 3001 Pleie- og omsorgsadminist , , , , Helsestasjonsteneste , , , , Jordmorteneste , , , , Kommunelegekontoret , , , , Fysioterapi , , , , Psykisk helse , , , , Sosialkontortenester , , , , NAV , , , , Økonomisk sosialhjelp , , , , Edruskapsvern , , , , Barnevern , , , , Lån og tilskot til privat ,00 0,00 0,00 0, Midsund sjukeheim , , , , Heimebasert omsorg , , , , Aktivitetssenter , , , , Bukollektivet "Lønn" , , , , Bukollektiv i Molde (9) , , , , Avlastning/støttekontakt , , , , Dagtilbodet "Eik" , , , ,00 Helse og omsorg , , , , Administrasjon , , , , Reguleringsplaner , , , , Lån og tilskot til privat 0,00 0,00 0, , Felles vedlikehald 0,00 0,00 0,00-121, Midsund skule , , , , Midøy skule 0,00 0,00 0, , Raknes skule , , , , Midsund barnehage , , , , Nord-Heggdal barnehage , , , , Raknes barnehage , , , , Bygdheim barnehage , , , , Kommunehuset Teige , , , , Midsund sjukeheim , , , , Midsund helsesenter , , , , Bibliotek , , , , Trygdebustader , , , , "Lønn" , , , , Eigne utleigebustader , , , , Aktivitetssenter PU 1 094, , , , Innleigde bustader , , , , Landbruk , , , , Viltforvaltning ,00 0,00 0, , Oppmålingstenester , , , , Byggesaksbehandling , , , , Brannvesen , , , , Oljevern , , , , Kommunale vegar , , , , Fylkesveg 0,00 0,00 0,00 223, Veg og gatelys , , , , Kaier , , , , Antonbua , , , ,00 Teknisk , , , ,00 25

29 Økonomiske oversikter 1 Midsund kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 5010 Kommunalt vassverk , ,00 0, , Kommunale avløp , , , , Interkomm. renovasjonsord , , , , Privat slamtømming ,00 0,00 0, , Feiarvesen 2 032, , , ,00 Sjølvkost (sjå fond 1 A) (6)(20) , , , ,00 Regnskapskjema 1 B - ufordelt , , , , Generelle statstilskot (refusjon ressurskr) , , , , Momskompensasjon frå årets investeringar , , , , Renter og avskr./ kalk. i , , , , Renter ,00 0,00 0, , Utlån og aksjer 0,00 0,00 0, ,00 avrunding -15,08 sum Regnskapsskjema 1B , , , ,00 26

30 Økonomiske oversikter 1 Midsund kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,43 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån (11) ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger ,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , ,43 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,43 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,00 Andre inntekter ,00 0,00 0, ,00 Sum ekstern finansiering , , , ,43 Overført fra driftsregnskapet , , ,00 0,00 Bruk av avsetninger , ,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,43 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0, ,00 Regnskapsskjema 2B - Investering per prosjekt (13) 3 Bygdebok 0,00 0,00 0,00 135,00 21 Visma Enterprise , ,00 0,00 0,00 29 Elektronisk kvalitetssystem , ,00 0,00 0,00 31 Avløp Støttneset , , , ,00 33 Avløp Bøen/Brokvika 0, , ,00 0,00 35 Fjellsikring Sjøslettevegen , ,00 0,00 0,00 44 Ungdomstiltak Idavoll ,00 0,00 0,00 540,00 45 Overvassgrøft Sjøvikvegen , ,00 0,00 0,00 51 Industriområde Hofset Biocare AS , ,00 0,00 0,00 55 Ny prestebustad , , , ,00 59 Midsund vassverk 0, , , ,00 60 IKT Ny server/programvare , , ,00 0,00 64 Opprusting av veg 0, , ,00 0,00 65 Myrantun Bufelleskap , , , ,00 67 Parkering/veg ved Nord-Heggdal kapell 0, , , ,00 68 Utskifting av fyringsanlegg 0,00 0,00 0, ,00 70 Raknes skule - ombygging/ brannteknsike utg ,00 0,00 0, ,00 71 Raknes skule - paviljong 0,00 0,00 0, ,00 73 Asfalt kommunale vegar , , ,00 74 Strøapparat kommunale vegar , , ,00 0,00 75 Trafikktrygging 0,00 0, ,00 0,00 76 Midsund sentrum 0, , ,00 0,00 77 Kai Sundsbøen 0, , ,00 0,00 80 Ventilasjon Fjellstua, Havstua og Kjøkken , , , ,00 81 Brannvesen utstyr 0,00 0,00 0, ,00 82 Nybygg Midsund skule inkl. prosjektering , , , ,00 83 Aktivitetssenter Butenesta 0,00 0, , ,00 84 Gjerdet barnehage inkl. prosjektering , , , ,00 97 Kjøp/ salg av tomter/ eiendom , ,00 0,00 0,00 Sum investering i anleggsmidler , , , ,00 27

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

Volda Kommune Årsmelding 2013

Volda Kommune Årsmelding 2013 Volda Kommune Årsmelding 2013 Innhold 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR... 3 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON... 5 2.1 RESULTAT 2013... 5 2.2 FRIE INNTEKTER... 8 2.3 GENERELLE STATSTILSKOTT...

Detaljer

Årsrekneskap 2013 for Meland kommune

Årsrekneskap 2013 for Meland kommune Årsrekneskap 2013 for Meland kommune Innhald årsrekneskap 2013 Side Kommentar til rekneskapen for 2013 3 Økonomisk oversyn - drift 4 Økonomisk oversyn - investering 5 Anskaffing og anvending av middel

Detaljer

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding Kvam herad 2002 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: 28.05.03 kl 14:43. Side 1 av 98 A. INNLEIING... 4 1. Innleiing... 4 1.1 Rådmannen har ordet... 4 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga... 6 1.2.1 Oppsummering av

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011

Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2008 2011 3 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Med årsrapportar frå sektorane

Med årsrapportar frå sektorane Med årsrapportar frå sektorane Versjon 7.4.2015 ÅRSMELDING 2014 - BØ KOMMUNE Utviklinga har på fleire område vore god i 2014. Ei analyse frå Telemarksforsking visar at Bø er attraktiv både for næring og

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Sauherad kommune Årsmelding 2009

Sauherad kommune Årsmelding 2009 Sauherad kommune Årsmelding 2009 2 Kjære innbyggere! Folkeutgava av årsmeldinga for Sauherad kommune har nå eksistert i mange år. Den kan etter hvert bli et viktig, historisk materiale som viser utviklinga

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Aukralista - tverrpolitisk liste Pål Terje Huse Tor Magne Johansen Ivar Helge Hollen. Sosialistisk Venstreparti Olav Hauge

Aukralista - tverrpolitisk liste Pål Terje Huse Tor Magne Johansen Ivar Helge Hollen. Sosialistisk Venstreparti Olav Hauge Årsmelding 2013 Innhald Politiske organ 4 Organisasjonskart 5 Rådmannen sin kommentar 6 Befolkning 9 AUKRA: Gossen 10 Økonomisk resultat 12 Rekneskapsprinsipp 12 Balansen - diverse nøkkeltall 16 Økonomiske

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

ÅRSMELDING FJELL KOMMUNE

ÅRSMELDING FJELL KOMMUNE 2011 ÅRSMELDING FJELL KOMMUNE Kva skal årsmeldinga fortelje deg: kva vi planla å gjere i 2011. kvifor dette var viktig å gjere. kva det kosta. korleis vi finansierte dette. kva resultat vi har oppnådd.

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innhald: 1. Innleiing Side 1 2. Mål «1 3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015 «5 4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer