ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE

2 Til lesaren Årsrapporten er administrasjonen si tilbakemelding til kommunestyret om korleis det gjekk med året 2010 i Midsund kommune. I tillegg har rådmannen søkt å utforme årsrapporten slik at den er interessant og tilgjengelig for andre. Foto: Odd Fremstedal, 2010 Om du har kommentarar eller synspunkt til årsrapporten, kan du sende dei til: Midsund kommune Servicekontoret, 6475 Midsund Du kan og ringje telefon: , sende telefaks: eller skrive e-post: Nettstaden til kommunen er:

3 Innhaldsliste 1. Rådmannen sin kommentar 1 2. Økonomi/Rekneskap 3 Generelle kommentarar til rekneskapen 3 Rekneskap Notar 32 Finansrapport 43 Revisjonsmelding Generelle kommentarar 47 Politisk og administrativ organisering 47 Produksjonsindeks 49 Fakta om Midsund 52 Likestilling 53 Myndeforvaltar og tenesteleverandør 56 Arbeidsgivarpolitikk 56 Interkommunale samarbeid 59 Hovudverneombodet har ordet Årsmeldingar Rådmann 61 Raknes barnehage 67 Midsund barnehage 70 Nord-Heggdal barnehage 73 Raknes skule, SFO 76 Midsund skule 80 Tøndergård skule, PPT og Vaksenopplæringa 82 Nav og sosialtenesta 83 Barnevern 88 Helse og omsorg 89 Teknisk 94 Sjølvkostområda Renovasjon, Slamtømming, Feietenesta, Kommunal 98 kloakk og Kommunale vassverk Vedlegg Avviksrapportering Nærare om drifta på dei einskilde avdelingane i helse og omsorg Oversikt over stillingshjemlar fordelt på tenesteområde per Oversikt over interkommunale samarbeid, partnarskap, eigarskap og 126 faglege nettverk Midsund kommune er ein del av

4 Rådmannen sin kommentar År 2010 var eit aktivt år for Midsund kommune som lokal myndeforvaltar, samfunnsutviklar, tenesteleverandør og arbeidsgjevar. Ved inngangen til 2010 fikk vi med oss eit lite overskot frå 2009, eit ekspansivt investeringsbudsjett, eit nøkternt driftsbudsjett og ein sliten organisasjon. Forventningstrykket til dei kommunale tenestene, redusert bemanning på einingane og omstilling har slitt på organisasjonen over tid. Endring og omstilling er naudsynt i ein kvar organisasjon, men for å få til gode prosessar som tek i vare både tilsette, brukarar og organisasjonen må vi utvikle og ta i bruk betre styringsverkty. Omstilling uavhengig av kor ønskja og fundamentert den er, har kostnader i kartleggings- og endringsfasen. Desse kostnadene må bereknast betre, synliggjerast og aktivt arbeidast med i omstillingsprosessane. I februar 2010 ble organiseringa av tenestene innan helse og omsorg endra, frå dei fire einingane sjukeheim, heimebasert omsorg, buteneste og helsesenter til ei eining med felles einingsleiar. Endringa var initiert og ønska av dei tidlegare einingsleiarane i tenestene og prosessen gjennomført i nært samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar. Den nye eininga viste samla eit stort meirforbruk i perioden. Mykje skuldast aktivitetsauke innan lovpålagte tenester som barnevern, økonomisk sosialhjelp og helse- og omsorgstenestene som samla viser nærare 3 millionar i overforbruk. Rådmannen vil følgje opp desse i I 2010 har den kommunale tenesteproduksjonen vore større enn budsjettert. Noko skuldast større auka i lønns- og pensjonskostnader som følgje av sentralt tariffoppgjer. Lågare rentenivå på lån og høgare renter på bankinnskot enn budsjettert gir eit positivt avvik på 0,9 million kroner. Rekneskapen for 2010 viser eit brutto driftsresultat på kr 2.9 million kroner og eit netto driftsresultat på kr 1.1 million kroner. Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk etter strykningar er på kr. 0. Resultatet for 2010 medfører at vi ikkje har klart målet om å dekkje heile underskotet frå 2008 i Manglande dekking av underskot innanfor Kommunelova sine bestemmelsar i 48 punkt 4 medfører at kommunen blir meldt inn i Robek. Evaluering av året viser at rapporteringsrutinane på avvik til kommunestyret gjennom året er for dårleg, og Kommunestyret har i 2010 i liten grad vore tilstrekkeleg oppdatert på drifta. Korrekte budsjettgrunnlag og melding av meir/mindreforbruk må til for å ha god styring og kontroll med drifta, noko som vil være eit hovudfokus framover. Rådmannen har starta arbeidet med å få på plass økonomireglement for budsjettering, rapportering, delegering og tilvising. Dette arbeidet vil sluttførast i I tillegg vil rådmannen få på plass leiaravtalar for å klargjere ansvarsfordelinga mellom rådmannen og einingsleiarane. Rådmannen har initiert prosessleiarutdanning for alle einingsleiarar og hovudverneombod i Langtidsfrisk. Fokuset her er korleis skal vi ha det som best, og korleis forpliktar vi kvarandre til å kome dit? Metodikken er teken i bruk og arbeidast med integrert i dei ordinære styrings- og leiingsprosessar i organisasjonen. Arbeidsplassnærveret har i 2010 auka med nærare 2 prosentpoeng sidan 2009, og er no oppe i 94 % på årsbasis. I mai fikk vi tilsyn frå Arbeidstilsynet på heile organisasjonen med fokus på det psykososiale arbeidsmiljø som resulterte i 7 pålegg. Frist for lukking av desse er Arbeidet med dette har tatt mykje tid, og medført meirarbeid for personalsjef, einingsleiarane, hovudtillitsvalte og vernetenesta. Utan eit godt fungerande samarbeid med bedriftshelsetenesta vår Hjelp 24 i Molde hadde dette vore enda meir krevjande. 1

5 Forventningspresset til tekniske tenester har vore stort både frå innbyggjarane og frå politikarane i 2011, men ikkje samstemt. Teknisk har stått i skvisen mellom prioritering av løpande driftsoppgåver frå publikum og ekspansive investeringsplanar frå Kommunestyret. Oppgåveløysinga innan teknisk administrasjon har vore stor i 2010 på drift med medfølgjande auka inntekter, mens investeringsplanane har blitt nedjustert gjennom året. Aktivitetsauken på tiltak viser at både privatpersonar og næringsliv trur på lokalsamfunnet og har vilje til investering. I 2010 ble Reguleringsplan for sentrum sluttbehandla etter 10 år, og vi har arbeidd med kommuneplanen sin samfunnsdel. Begge desse planprosessane har vore krevjande med den bemanning og kompetanse vi har i dag, og har tatt av kapasiteten til folkehelsekoordinator, personalsjef, rådmann og teknisk sjef. I tillegg kom prosessane med planlegging av nye Midsund skule, Gjerdet barnehage, nytt aktivitetssenter for Butenesta og nye omsorgsbustader Myratun som og har kravd mykje administrativ kapasitet i stab, teknisk og rørte einingar. Samarbeidet med lokalt næringsliv og kommunen har vore særs godt og spesielt i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet med denne er ikkje sluttført i Året har gått fort. Mange oppgåver ble løyst og nokre står framleis i rest. Utan den store kreativitet, det pågangsmot og utstrakte evne til å fokusere framover og optimistisk i organisasjonen ville ikkje rådmannen kunne sett tilbake på eit så produktivt år takk til politikarane som sette mål og kurs og til alle tilsette som dagleg har gjort ein stor innsats for at vi i stor grad har gått same veg og levert i tråd med måla. Målet for organisasjonen ble i 2010 som ledd i Langtidsfrisk arbeid med og er stadfesta til Midsund kommune yter framtidsretta tenester med motiverte og ansvarlege medarbeidarar. Rådmannen vil arbeide vidare med konkretisering av dette mål i drifta i Ann-Heidi Paulsen Orvik Konstituert rådmann Forslag til visjon for samfunnsutviklinga i Midsund i samband med prosess kommuneplan sin samfunnsdel 2010: Midsund på veg mot toppen Mål for Midsund kommune som organisasjon administrativt utarbeidd i prosess med dei tilsette i 2010: Midsund kommune yter framtidsretta tenester med motiverte og ansvarlege medarbeidarar 2

6 Økonomi Rekneskapsprinsipp Midsund kommune fører rekneskapen etter dei kommunale rekneskapsprinsippa nedfelt i kommunelova 48 og rekneskapsforskrifta 7. Kommunerekneskapen er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midlar som er tilgjengelige i året og bruken av dei. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året som vedkjem kommunen si verksemd skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapen i året enten dei er betalt eller ikkje. Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og -inntekter i kommunen og resultatet av dei i året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån med vidare, samt korleis desse er finansiert. Vidare er rekneskapen ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikkje er gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter og heller ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. Rekneskapen er utarbeidd i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk og dei kommunale rekneskapsstandardane (KRS) av forening for god kommunal rekneskapsskikk (GKRS). Som følgje av endringar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, skal endring av rekneskapsprinsipp førast mot eigne eigenkapitalkonti. Organisering av kommunens verksemd Kommunen driv det meste av si verksemd innanfor eigen organisasjon, men har organisert noko av verksemda i interkommunale samarbeid etter KL 27 som legg fram eigne rekneskap. Kommunen er mellom anna med i RIR IKS, Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 IKS, Sunnmøre kontrollutvalssekretæriat IKS, Interkommunalt arkiv IKS, Molde og Romsdal hamn IKS, GassROR IKS, Molde og omegn krisesenter IKS. Vi har ein fast abonnementsplass på Tøndergård skole og vi samarbeider med Ålesund kommune om arbeidsgivarkontroll. Barnevernstenester kjøper vi av Molde kommune. Sjå og oversikt i vedlegg 4.. 3

7 Resultat Regnskapet for 2010 viser eit brutto driftsresultat på kr 2.9 million kroner og eit netto driftsresultat på kr 1.1 million kroner. Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk etter strykningar er på kr. 0 Kolonne for avvik i tabellane viser avvik mellom rekneskap og budsjett i Oversikt over hovudtala i driftsrekneskapen (i heile tusen) Regnskap Budsjett avvik Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk * Til bundne avsetninger, se egen spesifikasjon Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av bundne avsetninger, se egen spesifikasjon Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet ( 20% momskomp investeringer) Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Fordelt 1 B Politikk og administrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Selvkostområdene VAR Ufordelt 1B Refusjon ressurskrevende brukere Momskompensasjon fra årets investeringer Motpost avskrivinger og kalk renter Finans diverse Sum fordelt og ufordelt

8 Skatteinntekter, inntektsutjamning og rammetilskott Skatteinntektene til Midsund i 2010 kom på 40,8 million kroner som er 2,8 million kroner mindre enn budsjettet. Rammetilskott og inntektsutjamning kom på 51,8 million kroner og viser ei samla meirinntekt på 3 million krone. Auken i inntektsutjamning på 2,5 million kroner er kompensasjon kommunen får når skatteinntektene i året er lave. Midsund kommune fekk 0,5 million kroner av ekstramilliarden i rammeoverføringar frå staten til kommunane for Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Avvik Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Inntektsutjamning sum skatt og rammeoverføring Andre generelle statstilskot Regnskap Budsjett (end) Budsjett Regnskap Avvik Personalkontoret Raknes skule Idrett og friluftsliv Midsund barnehage * Nord-Heggdal barnehage* Raknes barnehage * Familiebarnehagar * Rente- og avdragskompensasjon Generelle statstilskot til flyktningar Samla mindreinntekt på andre statstilskot for 2010 er på ,-. Barnehagane har fått noko meir i skjønnsmidlar enn budsjettert. Tilskot til den private barnehagen vidareformidlast av kommunen. Dei har og fått noko meir i statstilskot enn budsjettert Rente- og avdragskompensasjonen frå Husbanken til lån til omsorgsbustader og sjukeheim varierer med rentenivå elles. 5

9 Finansinntekter og finansutgifter Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap avvik Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter netto finans Eit lågt rentenivå i heile 2010 gir innsparing i kommunen sine finanskostnader. Gjennomsnittleg rente på våre lån i Kommunalbanken i 2010 var på 2,5 %. Avdrag på lån er betalt med 3,3 million kroner som er kr meir enn budsjettert. Avdrag er justert opp i forhold til utrekna minimumsavdrag Renter på bankinnskot og utlån kom på 1,3 million kroner som er 0,7 million kroner meir enn budsjettert. Sjå og finansrapport per Dekning av tidlegare års underskot Budsjettert dekking av underskot frå 2008 var i 2010 på 2,6 million kroner. Vi fekk dekt inn 1 million kroner og rest som må dekkast i 2011 er på 1,6 million kroner. Momskompensasjon på investeringar Momskompensasjon frå årets investeringar er på 0,97 million kroner. Regnskap Budsjett (end) Budsjett Regnskap Avvik Sum momskompensasjon frå årets investeringar Fleira av prosjekta med planlagt byggestart tidleg i 2010 er forsinka. Momskompensasjon på investeringane var i opprinnelig budsjett rekna til 7,9 million kroner, denne vart i seinare budsjettkorrigering justert ned med 7 million kroner til 0,9 million kroner var siste året kommunen kunne ta inn all momskompensasjon frå investeringar i driftsrekneskapen. Frå og med 2010 og i ein femårsperiode er det ein gradvis overgang frå at all momskompensasjon kjem i driftsrekneskapen og til all kompensasjon skal inn i investeringsrekneskapen og vere med å finansiere investeringane. I 2010 er kr ,- overført til investeringsrekneskapen og svarer til 20 % av samla momskompensasjonen. Overføringa er ikkje omfatta av strykningsbestemmelsane. 6

10 Avsetning og bruk av fond Disposisjonsfond Midsund kommune har ikkje midlar på disposisjonsfond per Avsetning til bundne fond og bruk av bundne fond Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik netto avsetning bruk Fellesutgifter Kommunalt næringsfond Personalkontoret Midsund sokn Oppvekstadministrasjonen Midsund skule Raknes skule Vaksenopplæring Kulturformål Idrett og friluftsliv Økonomisk sosialhjelp Lån og tilskot til private bustader Midsund sjukeheim Heimebasert omsorg Kommunehuset Teige Viltforvaltning Kommunalt vassverk Kommunale avløp Interkomm. renovasjonsordning Feiarvesen 0 0 sum bruk og avsetning Det er ikkje budsjettert med avsetning til og bruk av næringsfond i Sjølvkostfond Kommunalt vassverk Det er i 2010 brukt kroner ,- av fondet. Fondet er per på kroner ,- Kommunale avløp Fond for avløp auka i året med kroner ,-. Fondet er per på kroner ,- Renovasjon Det er i 2010 brukt kroner ,-. Fondet er per på kroner 15,043,- Negative sjølvkostfond kommunal slamtømming og feiarvesen Kommunal og regionaldepartementet har presisert at kommunane ikkje kan ha negative sjølvkostfond. Midsund kommune dekte i 2008 inn dei negative fonda frå VAR på samla kroner ,- kroner over sin driftsrekneskap. I 2009 hadde sjølvkostområda slam og feiing samla eit overskot på kroner ,- som gjekk inn i vårt driftsresultat og dekka deler av kommunen si forskotering 7

11 I 2010 fekk sjølvkostområde slam og feiing nye underskot på kr og utan fondsmidlar må kommunen forskottere. Midsund kommune har per til gode kr frå kommunal slamtømming og feiarvesen Andre bunde fond Frå det øyremerka vedlikehaldstilskotet kommunen fekk i 2009 vart det sett av kr ,- til og gjere ferdig begynt vedlikehaldsarbeid på Otrøy kyrkje og kommunehuset Teige. Rekneskapen for 2010 viser at det er brukt kr til vedlikehald på kommunehuset og kr til Otrøy kyrkje. Fordeling Planområda 1 til 5 og ufordelt refusjonar og tilskot Når det gjeld nærare forklaring på avvik mellom rekneskap og budsjett på ansvar sjå rådmann og einingsleiarar sine årsmeldingar. Regnskap 2010 Budsjett (endr) 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Avvik Politikk og administrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Sjølvkost sum fordelt Fordeling mellom tenesteområda 8

12 Ikkje fordelt 1 B Regnskap 2010 Budsjett (endr) 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Avvik Toppfinansieringstilskudd ressurskrevende tenester Momskompensasjon frå årets investeringer Motpost avskriving Kalkulasjonsrenter sjølvkost Diverse konstader utlån sum ufordelt Nærare om fordeling av utgifter i driftsrekneskapen Regnskap Budsjett Oppr.budsjett Regnskap avvik % Økonomisk oversikt - drift forbruk Driftsutgifter Lønnsutgifter * % Sosiale utgifter % Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon % Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon % Overføringer % Avskrivninger % Fordelte utgifter % Sum driftsutgifter % * Lønnsutgifter i tabellen er inkludert reisegodtgjersle, diett og andre oppgåvepliktige godtgjersler * Internt fordelte utgifter på 3.5 million kroner kjem til fråtrekk i brutto driftsutgifter 2 % Fordeling mellom lønn og andre utgifter 9

13 Lønn Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift er dei største postane i kommunen sine driftsutgifter. Brutto lønnskostnad på 97,6 million kroner er inkludert oppgavepliktige ytingar som reise/diett. Refusjon frå NAV på utbetalt lønn under sjukdom kom på 5.4 million kroner. Refundert sjukelønn frå NAV er ikkje budsjettert og kjem til fråtrekk i kommunen sine netto lønnskostnader. Netto lønnskostnad er på 92,1 million kroner og utgjer 65,9 % av driftsutgifter i 2010 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Avvik % Lønn og sosiale kostnader forbruk Fast løn Avtalefesta tillegg Vikarar Ekstrahjelp Overtid Anna løn, trekkpl.godtgj Lønn vedlikehold nybygg nyanlegg Overtid vedlikehold Godtgjering folkevalde Kvalifiseringsstønad 122 Reiser,diett,bil-oppg.pl Andre oppgåvepl.godtgj Postkøyring sum lønn (1010:1089,160:165) KLP STP Personforsikringar OU-midler Arbeidsgjevaravgift sosiale utgifter (1090:1099) Refusjon sjukeløn (1710) sum netto lønn og sosiale kostnader ,36 % * Tabellen er inkludert reisegodtgjersle, diett og andre oppgåvepliktige godtgjersler * Det er ikkje budsjettet ikkje med refusjon sjukelønn Netto lønnskostnad i prosent av samla driftsutgifter: ,6 % ,9 % Pensjonskostnadene i KLP viser ei innsparing på kr ,- mot budsjett. Midsund kommune er såkalla sjølvassurandør på AFP ordninga i KLP for aldersgruppa 62 til 64 år. Refusjon til KLP kom i 2010 på kr ,-. Kjøp av varer og tenester (som inngår i kommunen sin tenesteproduksjon art ) Samla kjøp av varer og tenester kom i 2010 på 21.6 million kroner mot budsjettert 16.8 million kroner. Rekneskapen i fjor viste samla kostnader på 19.2 million kroner. 10

14 Kjøp av tenester innanfor helse og omsorg frå Adecco kom på rundt 1.1 million kroner. Avvik mellom rekneskap og budsjett på forklarast nærare i årsmeldinga frå rådmann og einingsleiarar. Kjøp av varer og tenester som erstatter kommunen sin tjenesteproduksjon (art ) Samla kjøp i 2010 kom på 12.8 million kroner mot budsjettert 12.5 million kroner. Avviket skuldast mellom anna feil i budsjett Tøndergård skole. Tabellen nedanfor viser samla kjøp over kr ,- per ansvar Regnskap Ansvar 2010 Kjøp av tenester frå Kontrollutvalg og revisjon 459 Egne IKS Økonomiavd.-regnskapskontroll 64 Ålesund kommune PPT-kontoret 568 Molde kommune Midsund skule 30 Akslahaugen Inn på tunet Midsund Montessoriskule 81 Midsund Montessorieskule Tøndergård skole Interkommunalt samarbeid Vaksenopplæring 83 Molde kommune Kommunelegekontoret Private Fysioterapi 323 Private Psykisk helse 31 Svan Pro AS Sosialkontortenester 45 Molde og omegn krisesenter og senter mot incest NAV 146 Nav arbeidslivsenter Edruskapsvern 29 Nordenfjelske kontroll Barnevern Molde kommune Midsund sjukeheim 59 Akslahaugen Inn på tunet og legetenester Heimebasert omsorg 90 Helse Nordmøre og Romsdal Bukollektivet Lønn Uloba Landbruk 273 Haram kommune Brannvesen 272 Molde kommune RIUA - Romsdal interkommunale utvalg mot akutt Oljevern 27 forurensing Kommunalt vassverk 35 Kystlab AS Kommunale avløp 69 RIR IKS Interkomm. Renovasjon RIR IKS Privat slamtømming 552 RIR IKS Feiarvesen Molde kommune 209 Molde kommune For nærare kommentarar sjå årsmelding frå einingane Overføring: Inngåande meirverdiavgift på kjøp av varer og tenester på 2.3 million kroner i 2010 kompenserast kommunen og er ikkje budsjettert. Utbetalte tilskot til andre frå det kommunale næringsfond på 0,9 million kroner er ikkje budsjettert. Utbetaling av spillemiddel til ulike lag og organisasjonar på 0,9 million kroner er ei vidareformidling og er ikkje budsjettert Avskriving (art 1590) Årets avskriving kom på 3.2 million kroner mot 3.4 million kroner i

15 Fordelte utgifter (art 1690:1691) 3.5 million kroner er fordelinga av kostnadane til vår felles vedlikehald i 2010 mot 3 million kroner i budsjett og 3.3 million kroner i Driftsinntekter Regnskap Budsjett Oppr.budsjett Regnskap avvik % Økonomisk oversikt - drift forbruk Brukerbetalinger % Andre salgs- og leieinntekter % Overføringer med krav til motytels % Rammetilskudd % Andre statlige overføringer % Andre overføringer % Skatt på inntekt og formue % Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter % * under posten Overføring med krav til motyting er det inntektsført refunder sjukelønn med 5.5 million kroner (ikkje budsjettert) Brukarbetaling Mindreinntekt i brukarbetaling med kr er frå foreldrebetaling SFO og barnehage og brukarbetaling på sjukeheimen. 12

16 Andre sals og leigeinntekter Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Avvik Salg utanfor avg.området Sal av legevaktmedisin -6 Sal av mat til møter -129 Bilettinntekter ikkje avg.pliktig Husleigeinntekter Andel fellesutg. - bygg Avgiftspliktige gebyr Tilknytningsavgift Anna avg.pl.salg av varer/tenester andre salgs og leieinntekter (620:670) * sjå sal utanfor avgiftsområdet og anna avgiftspliktig samla sal i Meirinntekta for 2010 kjem mellom anna på husleige og oppmålingstenester Fordeling i kommunen sin sals og leieinntekter: Overføringar med krav til motyting: Samla meirinntekt i forhold til budsjett kjem mellom anna frå ikkje budsjettert refusjon sjukelønn frå NAV med 5.6 million kroner og momskompensasjon med 2.3 million kroner, tilskot til kommunen sitt næringsfond og kvalifiseringsstønad. Andre overføringar Spelemidlar til vidarefordeling er på kr ,- 13

17 Finansområdet Rente- og avdragsbelastning Rente- og avdragsutgifter har dei seinare åra vore ein stadig større del av kommunen sine faste driftsutgifter. I 2010 ser vi at det lave rentenivået slår positivt ut. Lånegjelda auka med 18 million kroner i Eit lågt rentenivå i heile perioden gjer at vi samla kjem likt ut med Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap avvik Renteutg.prov.og andre finansutg Avdragsutgifter sum finanskostnader Renteinntekter netto finans Utvikling i renter og avdrag på lån Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Renter Avdrag Finanskostnader Driftsinntekter (DI) finanskostn i % av DI 4 % 5 % 8 % 7 % 6 % 4 % 14

18 Når det gjeld avdrag på lån følgjer kommunen kommunelova 50, nr 7 punkt a om minimumsavdrag. Regnskap MINIMUMSAVDRAG 2010 Fra balansen Fast eiendom Utstyr tomt og grunn ( skal ikke med) sum AM Lån i balansen Lån til utlån* Lån til egne formål År 2010 Brutto avskrivinger jf note kapitalkonto Minimumsavdrag Bokførte/budsjetterte avdrag avvik -34 * startlån og utlån til MIL Sjå og finansrapport per Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære drifta i kommunen inkludert avskrivingar. Resultatet seier noko om kommunen sin evne til å kunne betale renter og avdrag på lånegjelda si, kunne avsette midlar til seinare år og finansiere deler av årets investeringar. Brutto driftsresultat skal minst dekke renter, avdrag og nødvendige avsetningar. For 2010 er brutto driftsresultat 2.9 million kroner. Korrigert for avskriving på 3.2 million kroner og med netto finanskostnader på 4,9 million kroner får eit positivt netto driftsresultat på1 million kroner. 15

19 Tabellen viser endring i brutto driftsresultat frå 2004 til 2010 Brutto driftsresultat (driftsinntekter - driftsutgifter inkl avskriving Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum driftsinntekter (DI) Netto driftsresultat i % av DI 0 % -2 % 5 % -2 % -4 % -5 % 1 % 1 % Netto driftsresultat Fylkesmannen rår kommunane til å ha eit netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene over nokre år, slik at ein i framtida har ein buffer mot uførutsette kostnader og kan auke eigenfinansieringa av investeringar. For Midsund kommune utgjer 3 % om lag 4,3 million kroner. 16

20 Eit lågt rentenivå i både 2009 og 2010 er med på å bidra til eit positivt driftsresultat. 17

21 Årets investeringsrekneskap Investeringar i anleggsmiddel kom på 11.5 million kroner mot regulert budsjett på 15,7 million kroner. I 2010 var det opprinnelig budsjettert med 50.7 million kroner til investering i anleggsmiddel. Bygging av ny barnehage, nye bustader i butenesta og nybygg skule kom ikkje i gang som planlagt. Det medførte at kommunestyret i k-sak 64/2010 vedtok å sette ned årets investeringsbudsjett med 38 million kroner Eigenkapitalinnskot i KLP var på kr ,-. Betalte avdrag på lån på 3.1 million kroner viser kommunen sine betalte avdrag på lån i Husbanken til formidlingslån og ekstraordinært avdrag til Kommunalbanken på 3 million kroner. Mottatte avdrag på utlån og refusjonar viser mottatte avdrag på utlån i tillegg til mottekne gebyr. Det vart teke opp 22,4 million kroner i nye lån til finansiering av eigne investeringar og 2 million kroner i lån frå Husbanken til vidareutlån (startlån). Samla bruk av lån i 2010 kom på 12.7 million kroner. Regnskap Budsjett Oppr.budsjett Regnskap Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

22 Regnskapsskjema 2 B Investering i Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Ansvar Pro Anleggsmiddel Felles utgifter 29 Elektronisk kvalitetssystem Økonomiavd 21 Visma Enterprise IKT avdeling 60 IKT Ny server/programvare Midsund sokn 68 Utskifting av fyringsanlegg sum planområde Ungdomstiltak 44 Ungdomstiltak Idavoll sum planområde Felles vedlikehald 74 Strøapparat Midsund skule 82 Midsund skule Raknes skule 70 Raknes skule Gjerdet barnehage 84 Gjerdet barnehage Midsund sjukeheim 80 Ventilasjon Fjellstua, Havstua og Kjøkken Myratun Bufelleskap 65 Myrantun Bufelleskap Eigne utleigebustader 55 Ny prestebustad Aktivitetssent Butenesta 83 Aktivitetssenter Butenesta Brannvesen 81 Brannvesen utstyr Industriområde - Hofset 4600 Industriområde 51 Biocare AS Kjøp/ salg av grunn 97 Kjøp/ salg av tomt/grunn Kommunale vegar 35 Fjellsikring Sjøslettevegen Overvassgrøft Sjøvikvegen Opprusting av veg Parkering/veg ved Nord- Heggdal kapell Asfalt kommunale vegar Trafikktrygging Midsund sentrum Kaier 77 Kai Sundsbøen sum planområde Kommunalt vassverk 31 Avløp Støttneset Midsund vassverk Kommunale avløp 31 Avløp Støttneset Avløp Bøen/Brokvika sum planområde Investering i anleggsmiddel * Prosjekt nr 55 nybygg prestebustad, årsbudsjett er det ikkje redusert med i 2009 og kommunestyret si brutto ramme er på 3.5 million kroner. For nærare kommentarar til det einskilde prosjektet sjå årsmeldinga frå einingsleiar 19

23 Gruppe Møre og GSN alle KOSTRA Diverse nøkkeltall Midsund Midsund Midsund 05 Romsdal kommun Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,8 2,3 1,9 2,8 2,3 1,1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -5,2 0,9 0,7 4,6 2,6 2,1 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter ,7 190,5 173,8 180,2 175,5 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 21,4 19,1 26,5 26,4 21,2 21,6 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto driftsresultat 3 % Netto driftsresultat viser kor mykje som kan brukast til sparing og investering etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Om kommunane sin formue skal oppretthaldast, bør netto driftsresultat vere om lag tre prosent av brutto driftsresultat over tid. Det tekniske beregningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi ser på netto driftsresultat som hovudindikator for økonomisk balanse i kommunane. Midsund kommune har eit netto driftsresultat på 1.13 million kroner som utgjer 0,7 % for

24 Forklaring: Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Indikatoren viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig resultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gir imidlertid avskrivningene resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i privat næringsliv. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og netto tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Indikatoren viser langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren.pensjonsforpliktelser inngår fra og med regnskapsåret Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år. Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Frie inntekter i kroner per innbygger Indikatoren viser kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. Kommunens frie inntekter i kroner per innbygger = (kommunens frie inntekter / antall innbyggere pr ) * Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. Netto lånegjeld i kroner per innbygger. Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner per innbygger. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. 21

25 Oppsummering Den økonomiske situasjonen for Midsund kommune er framleis urovekkande. Vi har per ikkje midlar på disposisjonsfond. Utan udisponerte midlar har vi ikkje noko å møte nye tiltak eller uforutsette hendingar med. Mangel på reservar gjev ekstra utfordringar når nye tiltak kjem til og vi finne dekning til å gjere budsjettendringar. Vi har ikkje reservar til å møte auke i rentenivå ut over det budsjetterte, auke i renter og avdrag dersom det kjem nye investeringar eller at ramma på vedtekne investeringar ikkje held. Driftsrekneskapen for 2010 viser Brutto driftsresultat på kr ,80 Netto driftsresultat på kr ,66 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk på kr 0 Meirforbruk i 2008 var kr ,72. I 2009 fekk vi dekt inn kr ,00 av det og vi budsjetterte med å dekke inn resten i Rekneskapen viser at vi i år fekk dekt kr ,95 og rest udekka er per på kr ,77. Inkludert i sum er udekka er underskot på sjølvkostområda slam og feiing med kr ,81. Manglande dekning av underskotet frå 2008 gjer at vi kjem inn under ordninga med statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser ROBEK. Jamfør Kommunelove 60 nr 1 punkt c. Den underliggande drifta går i 2010 samla med eit meirforbruk 2.3 million kroner. Størst avvik samla er på eininga helse og omsorg, einingsleiar melder at meirforbruk i hovudsak skuldast ekstra stort press på tenestene. Nokre av ansvara går på større meirforbruk medan andre har innsparingar. Alle meirforbruk er utfordrande når vi manglar reserver. Det må komme ei avklaring tidleg i 2011 på korleis einingane meiner avvika i rekneskapen 2010 slår ut i forhold til vedtekne rammer for Kommunen har i fleire år hatt ein underliggande ubalanse i den ordinære drifta som vi er i ferd med å få retta opp. Vi må framover prøve å få legge drifta på eit slikt nivå at vi får satt av tilstrekkelige midlar i budsjetta til å kunne dekkje opp endringar/nye tiltak i året. Det er slik at tildelte budsjettrammer skal haldast og at meirinntekter bør kunne gå til avsetningar slik at kommunen kan få eit minimum av reservar. Korrekt budsjettgrunnlag må til for å ha god styring og kontroll med drifta, noko som må vere hovudfokus framover saman med gode tilbakerapporteringar i året. Likviditeten er i periodar stram, men vi har fram til no ikkje måtta teke opp likviditetslån. Midsund 15. mars 2011 Ann Heidi Orvik Konstituert rådmann Anne Oterhals Økonomisjef 22

26 Økonomiske oversikter 1 Midsund kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,05 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,05 Renteinntekter og utbytte , , , ,40 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,65 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån (16) , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,25 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk , , , ,62 Til ubundne avsetninger 0,00 0, ,00 0,00 Til bundne avsetninger (6) , , , ,55 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,53 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger (6) , , , ,92 Netto avsetninger , , , ,25 Overført til investeringsregnskapet , , ,00 0,00 Til fordeling drift , , , ,55 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,136, , ,02 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,53 Sammenstilling av fordeling per utgiftsgruppe Politikk og administrasjon , , , ,00 Oppvekst og kultur , , , ,00 Helse og omsorg , , , ,00 Teknisk , , , ,00 Selvkostområdene V A R (20) , , , ,00 Refusjon særlig ressurskrevende tjenester , , , ,00 Momskompensasjon fra årets investeringer , , , ,00 Motpost avskriving og kalkulatoriske renter , , , ,00 Diverse utgifter finansområdet og utlån ,92 0,00 0, ,00 Sum sammenstilling , , , ,02 23

27 Økonomiske oversikter 1 Midsund kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapskjema 1 B - fordelt , , , , Komm.styre og formannsskap , , , , Hovedutval 2 364,00 0,00 0,00 798, Stortingsval/kommuneval 0,00 0,00 0, , Overformynderiet , , , , Eldrerådet 0,00 0,00 0, , Ungdomsrådet 0,00 0,00 0, , Andre nemnder råd og utval , , , , Kontrollutvalg og revisjon , , , , Rådmannskontoret , , , , Felles utgifter , , , , Næringsutvikling , , , , Kommunalt næringsfond ( sjå fond 1A) ,00 0,00 0, , Overordna planlegging , , , , Økonomiavd./kommunekasse , , , , Personalkontoret (sjå fond 1A) , , , , HTV / kurs , , , , IKT avdeling , , , , Servicekontoret , , , , Midsund sokn , , , , Andre religiøse formål , , , ,00 Politikk og administrasjon, tilskot til Midsund sokn , , , , Oppvekstadministrasjonen ( sjå fond 1A) , , , , Kulturadministrasjonen 2 141,00 0,00 0, , PPT-kontoret , , , , Midsund skule , , , , Midøy skule 1,00 0,00 0,00 0, Raknes skule , , , , Midsund Montessoriskule , , , , Tøndergård skole , , , , Musikk- og kulturskule , , , , Vaksenopplæring , , , , Kulturformål , , , , Bibliotek , , , , Idrett og friluftsliv , , , , Ungdomstiltak , , , , Midsund barnehage , , , , Nord-Heggdal barnehage , , , , Raknes barnehage , , , , Familiebarnehagar , , , , Skulefritidsordning Rakne , , , ,00 Oppvekst og kultur , , , ,00 24

28 Økonomiske oversikter 1 Midsund kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 3001 Pleie- og omsorgsadminist , , , , Helsestasjonsteneste , , , , Jordmorteneste , , , , Kommunelegekontoret , , , , Fysioterapi , , , , Psykisk helse , , , , Sosialkontortenester , , , , NAV , , , , Økonomisk sosialhjelp , , , , Edruskapsvern , , , , Barnevern , , , , Lån og tilskot til privat ,00 0,00 0,00 0, Midsund sjukeheim , , , , Heimebasert omsorg , , , , Aktivitetssenter , , , , Bukollektivet "Lønn" , , , , Bukollektiv i Molde (9) , , , , Avlastning/støttekontakt , , , , Dagtilbodet "Eik" , , , ,00 Helse og omsorg , , , , Administrasjon , , , , Reguleringsplaner , , , , Lån og tilskot til privat 0,00 0,00 0, , Felles vedlikehald 0,00 0,00 0,00-121, Midsund skule , , , , Midøy skule 0,00 0,00 0, , Raknes skule , , , , Midsund barnehage , , , , Nord-Heggdal barnehage , , , , Raknes barnehage , , , , Bygdheim barnehage , , , , Kommunehuset Teige , , , , Midsund sjukeheim , , , , Midsund helsesenter , , , , Bibliotek , , , , Trygdebustader , , , , "Lønn" , , , , Eigne utleigebustader , , , , Aktivitetssenter PU 1 094, , , , Innleigde bustader , , , , Landbruk , , , , Viltforvaltning ,00 0,00 0, , Oppmålingstenester , , , , Byggesaksbehandling , , , , Brannvesen , , , , Oljevern , , , , Kommunale vegar , , , , Fylkesveg 0,00 0,00 0,00 223, Veg og gatelys , , , , Kaier , , , , Antonbua , , , ,00 Teknisk , , , ,00 25

29 Økonomiske oversikter 1 Midsund kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 5010 Kommunalt vassverk , ,00 0, , Kommunale avløp , , , , Interkomm. renovasjonsord , , , , Privat slamtømming ,00 0,00 0, , Feiarvesen 2 032, , , ,00 Sjølvkost (sjå fond 1 A) (6)(20) , , , ,00 Regnskapskjema 1 B - ufordelt , , , , Generelle statstilskot (refusjon ressurskr) , , , , Momskompensasjon frå årets investeringar , , , , Renter og avskr./ kalk. i , , , , Renter ,00 0,00 0, , Utlån og aksjer 0,00 0,00 0, ,00 avrunding -15,08 sum Regnskapsskjema 1B , , , ,00 26

30 Økonomiske oversikter 1 Midsund kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,43 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån (11) ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger ,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , ,43 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,43 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,00 Andre inntekter ,00 0,00 0, ,00 Sum ekstern finansiering , , , ,43 Overført fra driftsregnskapet , , ,00 0,00 Bruk av avsetninger , ,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,43 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0, ,00 Regnskapsskjema 2B - Investering per prosjekt (13) 3 Bygdebok 0,00 0,00 0,00 135,00 21 Visma Enterprise , ,00 0,00 0,00 29 Elektronisk kvalitetssystem , ,00 0,00 0,00 31 Avløp Støttneset , , , ,00 33 Avløp Bøen/Brokvika 0, , ,00 0,00 35 Fjellsikring Sjøslettevegen , ,00 0,00 0,00 44 Ungdomstiltak Idavoll ,00 0,00 0,00 540,00 45 Overvassgrøft Sjøvikvegen , ,00 0,00 0,00 51 Industriområde Hofset Biocare AS , ,00 0,00 0,00 55 Ny prestebustad , , , ,00 59 Midsund vassverk 0, , , ,00 60 IKT Ny server/programvare , , ,00 0,00 64 Opprusting av veg 0, , ,00 0,00 65 Myrantun Bufelleskap , , , ,00 67 Parkering/veg ved Nord-Heggdal kapell 0, , , ,00 68 Utskifting av fyringsanlegg 0,00 0,00 0, ,00 70 Raknes skule - ombygging/ brannteknsike utg ,00 0,00 0, ,00 71 Raknes skule - paviljong 0,00 0,00 0, ,00 73 Asfalt kommunale vegar , , ,00 74 Strøapparat kommunale vegar , , ,00 0,00 75 Trafikktrygging 0,00 0, ,00 0,00 76 Midsund sentrum 0, , ,00 0,00 77 Kai Sundsbøen 0, , ,00 0,00 80 Ventilasjon Fjellstua, Havstua og Kjøkken , , , ,00 81 Brannvesen utstyr 0,00 0,00 0, ,00 82 Nybygg Midsund skule inkl. prosjektering , , , ,00 83 Aktivitetssenter Butenesta 0,00 0, , ,00 84 Gjerdet barnehage inkl. prosjektering , , , ,00 97 Kjøp/ salg av tomter/ eiendom , ,00 0,00 0,00 Sum investering i anleggsmidler , , , ,00 27

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Midsund kommune Årsrapport 2011

Midsund kommune   Årsrapport 2011 Midsund kommune Årsrapport 2011 Til lesaren Årsrapporten er administrasjonen si tilbakemelding til kommunestyret om korleis det gjekk med året 2011 i Midsund kommune. Rådmannen har søkt å utforme årsrapporten

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

- 0 - Midsund kommune

- 0 - Midsund kommune - 0 - Midsund kommune Årsrapport 2012 - 1 - Til lesaren Årsrapporten er administrasjonen si tilbakemelding til kommunestyret om korleis det gjekk med året 2012 i Midsund kommune. Rådmannen har søkt å utforme

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer