Ordføreren vil også gi en orientering til kommunestyret om forhold knyttet til stevningen som er tatt ut mot Framtid i Nord og navngitte personer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordføreren vil også gi en orientering til kommunestyret om forhold knyttet til stevningen som er tatt ut mot Framtid i Nord og navngitte personer."

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 031/06 INTERPELLASJONER PS 032/06 KOMMUNESTYRETS TEMADAG - "UTVIKLING OG EFFEKTIVISERING" PS 033/06 OPPNEVNING AV PROSJEKTSTYRE - "INNOVASJON YTRE LYNGEN" PS 034/06 REGULERINGSPLAN FOR UTLEIEHYTTER PÅ EIENDOMMEN "BJØRKÅS" GNR 118 BNR 18 VED JÆGERVATNET Etter saksbehandlingen vil ordføreren besvare interpellasjonen fra representanten Kay Roger Fjellsøy. Ordføreren vil også gi en orientering til kommunestyret om forhold knyttet til stevningen som er tatt ut mot Framtid i Nord og navngitte personer. Lyngen kommune, den Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KOMMUNESTYRETS TEMADAG - "UTVIKLING OG EFFEKTIVISERING" SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S S ØKONOMIPLAN ÅRSHJUL, INNTEKTSRAMMER, MV. KOMMUNESTYRETS TEMADAG - "UTVIKLING OG EFFEKTIVISERING" Vedlegg: Oversikt over netto budsjettrammer og faste årsverk fordelt på ulike tjenesteområder. Saksopplysninger: Lyngen kommunestyre vedtok møte i sak 29/06, økonomiplan årshjul, inntekts-rammer, mv., følgende: 2. Kommunestyret samles til en temadag med fokus på utvikling og effektivisering tidlig på høsten 2006 med målsetting om konkrete tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter. I samme møte vedtok kommunestyret i sak 27/06, administrasjonssjefens tertialrapport nr , bl.a. følgende: 3. Lyngen kommunestyre ber rådmannen utrede forslag med reduksjon av 10 stillinger i kommunen. Administrasjonssjefen følger i dette saksframlegget opp disse vedtakene. Saksframlegget tar for seg en analyse av Lyngen kommunes demografiske og økonomiske utvikling med økonomiske nøkkeltall, kostratall og målsetting med temadagen. Administrasjonens vurderinger:

4 4 DEMOGRAFISK UTVIKLING Hoveddelen av Lyngen kommunes inntekter bestemmes av antall innbyggere og alderssammensetning. Med store endringer i folketallet er det en stor utfordring å tilpasse tjenesteproduksjonen i forhold til endring i inntektsrammene. Tabellen nedenfor viser folketallsutviklingen i Lyngen kommune i perioden : Folketallsutvikling Folketallsutviklingen fra 1950 er påvirket av følgende: ble 1001 personer overført fra Karlsøy og 171 personer fra Ullsfjord ble 38 personer overført til Kåfjord som følge av grenseregulering på Nordnes. Utviklingen viser at nedgangen i folketallet har vært relativt kraftig og stabil fom til I denne perioden er folketallet redusert med 906 personer, dvs. ca. 22 %. De siste fem årene har befolkningsutviklingen vært relativt stabil, med en svak nedgang på ca. 20 personer i perioden I samme periode er det bosatt ca. 40 personer med innvandrerbakgrunn, som gjør at nedgangen i folketallet har flatet noe ut. Inntektssystemets inntekter utgjør ca. 70 % av Lyngen kommunes inntekter. Disse inntektene påvirkes som nevnt av hvilken sammensetning det er i befolkningen. Hvis antall barn i aldersgruppen 6-15 år (grunnskolealder) endres, vil dette påvirke kommunens inntekter gjennom inntektssystemet i betydelig grad. Det samme vil gjelde hvis antall eldre endres fordi disse to gruppene er sterkt vektlagt gjennom utgiftsfordelinga i inntektssystemet. Tabellen nedenfor viser hvordan endringene har vært i de forskjellige befolkningsgruppene i Lyngen i perioden :

5 5 Demografiutvikling Innb. 0-5 år Innb år Innb år Innb år Innb år Innb. over 90 år Virkningene av dette hvis det skjedde i dag vil være følgende gjennom ugiftsutjevningen: 48 færre barn i aldersgruppen 0-5 år vil gi en inntektsreduksjon på ca. 0,7 mill. 97 færre barn i aldersgruppen 6-15 år vil gi en inntektsreduksjon på ca. 6,5 mill. 323 færre innbyggere år vil gi en inntektsreduksjon på ca. 3,3 mill. 19 færre innbyggere år vil gi en inntektsreduksjon på ca. 0,6 mill. 38 flere eldre år vil gi en inntektsøkning på ca. 3,6 mill. 8 flere eldre over 90 år vil gi en inntektsøkning på ca. 1,6 mill. Totalt ville dette gitt et utslag i en samlet inntektsreduksjon på ca. 6 mill. Ut fra denne analysen viser dette at Lyngen kommune har hatt en betydelig inntektsreduksjon i denne perioden. Spørsmålet er hvorvidt vi har vært i stand til å tilpasse tjenestetilbudet i forhold til denne endringen. Administrasjonssjefen er av den oppfatning at en ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til, eller vært oppmerksom nok på, virkningene av denne utviklingen i den økonomiske planleggingen gjennom mange år. Når en skal drive økonomisk planlegging bør en som sagt ta hensyn til sammensetningen av befolkningen og hvilke behov denne har for kommunale tjenester. Tabellen nedenfor viser hvordan utviklingen har vært i løpet av de siste 6 årene. Reduksjonen har vært størst blant innbyggere i barnehagealder og den voksne befolkning år. Størst økning blant barn i grunnskolealder og eldre over 80 år. Blant barn 6-15 år utgjør innvandrerbarn en betydelig andel av økningen.

6 6 Innbyggere pr Endring år år år år år over 90 år Innbyggere ialt Statistisk sentralbyrå (SSB) laget høsten 2005 en prognose for forventet befolkningsendring på kort og lang sikt. Tabellen nedenfor viser byråets tall for forventet utvikling i Lyngen kommune i perioden : 0-5 år 6-15 år år år år 90 år + I alt Endring SSB-tallene viser at byrået forventer en nedgang i folketallet de neste 5 årene med ca. 20 personer. Størst nedgang i aldersgruppen 0-5 og 6-15 år. Størst økning forventes i aldersgruppen år. Hvis disse tallene skulle slå til, ville vi fått reduksjon i rammetilskuddet til å drive barnehager og grunnskoler og økt økt tilskudd for å drive omsorg de neste årene. Ut fra en økonomisk tenkning burde en derfor redusert kostnadene for de unge de neste 5 årene og styrket hjemmetjenesten for aldersgruppen år. Institusjonsbehovet for beboere over 80 år vil være relativt uendret eller kanskje litt mindre enn i dag. Prognosen fra SSB vet vi allerede i dag ikke ser ut til å kunne brukes som noen sikker indikator fordi utviklingen i løpet av 2006 allerede er annerledes. Dette viser at pålitelige befolkningsprognoser er meget utfordrende å få til. Den mest pålitelige indikatoren er kanskje å bruke faktisk utvikling og forsøke å framskrive disse ut i fra lokalkjennskap til Lyngen kommune. Men uansett hvilke prognoser en legger til grunn er det viktig å være klar over hvilke konsekvenser dette får for kommunens inntekter i årene framover.

7 ØKONOMISK UTVIKLING OG NØKKELTALL 7 Når det ikke er gjort større grep på tjenestestrukturen i perioden er det vanskelig å snu den økonomiske utviklingen på kort sikt. Nøkkeltallene nedenfor viser hvordan den økonomiske utviklingen har vært i løpet av de siste årene, og hvordan kommunestyrets sist vedtatte økonomiplan vil påvirke denne: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4, KRD Lyngen Korr. r.skap Norge Netto driftsresultat er den viktigste resultatindikatoren en har i kommuneregnskapet. Det er et mål på økonomisk handlefrihet etter at driftsutgifter og netto kapitalkostnader er trukket fra driftsinntektene. Netto driftsresultat kan enten brukes som egenkapital til investeringer eller til avsetninger f.eks. til fonds. KRD anbefaler at netto driftsresultat bør være på minimum 3 % av driftsinntektene for ikke å svekke den økonomiske handlefriheten. Tabellen ovenfor viser at den økonomiske utviklingen i hele kommune-norge har vært positiv de siste årene, mens det motsatte har vært situasjonen i Lyngen kommune. For 2006 burde Lyngen kommune hatt et driftsresultat på ca. 4,6 mill. I årsbudsjett 2006 er det vedtatt et negativt netto driftsresultat på ca. 4,1 mill. som balanseres gjennom bruk av fond. Når en i tillegg kan risikere et negativt budsjettavvik på flere millioner kroner i regnskapet for 2006, viser dette at den økonomiske ubalansen er betydelig. På kort sikt må det derfor foretas ytterligere tiltak på ca. 10 mill., mens det på lengre siden bør være varige virkninger på ca. 15 mill. En analyse foretatt av Fylkesmannen i Troms viser at realutgiftsveksten i løpet av de siste 5 årene har vært 5,4 % større enn realinntektsveksten i samme periode. Dette viser også at en ikke har lyktes med å tilpasse driftsutgiftene til driftsinntektene. I samme periode har en brukt betydelige ekstraordinære inntekter fra aksjesalg (2003) og refusjon av mva. for bygging av Lyngstunet ( ) for å balansere drifta. Dette viser at den reelle ubalansen er enda større. Tidligere vedtatte sparetiltak har ikke gitt nødvendig virkning eller latt seg gjennomføre. I tillegg har det ikke vært tatt nok hensyn til de negative budsjettavvikene som flere tjenesteområder har hatt over flere år. Den økonomiske snuoperasjonen må derfor komme nå.

8 Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat Netto renter/avdrag Utviklingen viser hvordan netto renter og avdrag øker formidabelt fra 2006 og ytterligere fra 2009 når alle lånene til investeringen i Lyngstunet belastes regnskapet med avdrag. Hvis forutsetningene i vedtatt økonomiplan ikke slår til, f.eks. vedtatte sparetiltak eller at vedtatte budsjettrammer ikke kan holdes, så vil en ikke ha midler til å dekke netto renter og avdrag. Dette vil gjøre at Lyngen kommune kan komme til å pådra seg regnskapsmessige underskudd hvis den økonomiske snuoperasjonen ikke gjennomføres straks. Nto. renter og avdrag i % av driftsinntekter Gjennomsnittet for Tromskommunene lå i 2004 og ,0 på ca. 5 % av driftsinntektene. 10,2 10,0 8,8 8,9 9,0 Fom øker Lyngen 8,0 kommunes andel til ca. 9 % og i 2009 til ca. 10 % av 6,0 5,5 4,8 driftsinntektene, altså en 4,1 4,0 3,9 fordobling i forhold til 2,6 2,0 fylkesgjennomsnittet i Årsaken til økningen er 0, kapitalutgiftene til Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Lyngen kommune er derfor ekstra sårbar for en økning i rentenivået som nå ser ut til å komme. Ca. 70 mill. av lånegjelda er bundet til fast rente på 5,19 % til Disposisjonsfond Disposisjonsfond bygd opp i 2004 og 2005 er vedtatt brukt i 2006 til å balansere årsbudsjettet. Svake netto driftsresultater i økonomiplan gjør at det ikke er mulig å sette av til nye fond. Pga. få andre reserver i økonomiplanen tåles det ikke uforutsette utgifter uten å pådra seg regnskapsmessige underskudd.

9 9 I forbindelse med byggingen Lånegjeld egne formål i mill. kr. av Lyngstunet har vi tatt opp lån på 123 mill. kr. Dette påvirker lånegjelda fom ,0 I økonomiplanperioden vil 200,0 lånegjelda gå svakt ned hvis 150,0 gjeldende økonomiplan blir videreført. Investeringer i ny 100,0 Eidebakken skole er ikke 50,0 vedtatt, og vil kunne medføre en økning av lånegjelda på 0,0 ytterligere mill I forhold til landsgjennomsnittet har Lyngen kommune dobbel så høy lånegjeld pr. innbygger. Det er ved utgangen av 2005 kun 2 kommuner i Troms med større lånegjeld pr. innbygger enn Lyngen kommune. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Lånegjeld i % av driftsinntekter Tabellen viser hvor stor lånegjelda er i forhold til driftsinntektene. Er tredoblet i perioden Ved utgangen av 2005 var denne 120 % og øker til ca. 130 % i 2006 og Årsaken til økningen er utsatte låneopptak til investeringer i 2006 og forventet låneopptak til ny barnehage i Indre Lyngen. Gjennomsnittstallene for Troms var ca. 90 % og for Norge ca. 70 %. 0,0-5,0-10,0-15,0 AKs driftsdel i % av driftsinntekter AKs driftsdel er korrigert for ubrukte lånemidler, fonds og premieavvik. Disse tallene gir et mer korrekt bilde av hva som er disponibelt til ordinær drift enn f.eks. AK-tallene som utgis i kostra. Tallene bør være klart positiv. Tabellen viser en gradvis forbedring av likviditeten som følge av inndekning av tidligere års underskudd og avsetning til disposisjonsfond. Likviditeten er imidlertid fortsatt svak som følge av : Små fond, negativ likviditetsreserve og økte innbetalinger til pensjonsordningene som uttrykkes gjennom balanseposteringer av premieavvik (ca. 3,5 mill.).

10 10 KOSTRATALL Analysen av kostratallene er basert på innrapporterte regnskaper fra landets kommuner for Tallene nedenfor er uttrykk for hvordan de ulike kommunene og kommunegrupper prioriterer sin ressursbruk i målt pr. innbygger eller målgruppe. Som tilleggsinformasjon for analysen har en brukt Kommunaløkonomisk analyse basert på KOSTRA tall for 2005 for kommunene i Troms utarbeidet av Fylkesmannen i Troms juni Ved utvelgelse av sammenligningskommuner har vi prøvd å sette opp noen kommuner som kan sies å være lik Lyngen kommune på noen områder. Kostragruppe 2 er 68 kommuner fra hele landet med færre enn innbyggere med middels bundne kostnader pr. innbygger og middels frie disponible inntekter. Sørreisa kommune har omtrent likt innbyggertall og er i samme kostragruppe. Balsfjord ligger i umiddelbar nærhet, har noen flere innbyggere, men har beregnet reisetid til kommunesenter omtrent på linje med Lyngen. Skjervøy har noen færre innbyggere, men har relativt høy lånegjeld. Videre har denne kommunen noen andre muligheter på inntektssida. Troms er gjennomsnittet av alle kommunene i fylket og tallene påvirkes i veldig stor grad av byene Tromsø og Harstad. Dette gjør at fylket i noen sammenhenger er vanskelig å sammenligne med. Det vil alltid være en skjønnsmessig vurdering hvilke kommuner det er relevant å sammenligne med, men øvrige Nord-Tromskommuner vurderes ikke som aktuell å sammenligne med. De er forskjellige i folketall og har andre rammebetingelser fra staten fordi de er med i distriktspolitisk virkeområde A som gjelder alle kommunene nord for Lyngenfjorden. Lyngen Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms prior Antall innbyggere pr Frie inntekter i kroner pr. innbygger Netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Barnehager - netto driftsutg. pr.innb. 1-5 år Grunnskole - netto driftsutg. pr. innb år Kultur - netto driftsutg. pr. innb Helsetjenesten - netto driftsutg. pr. innb Pleie og omsorg - netto driftsutg. pr. innb Sosialtj. - netto driftsutg. pr. innb år Barnevern - netto driftsutg. pr. innb år Kommunale veier - netto driftsutg. pr. innb Adm., pol., fellesutg. - netto driftsutg. pr. innb herav: Lønnsutg. adm. still. pr. innb Netto driftsutgifter til kirker pr. innb Tabellen viser: Lyngen har høyeste frie inntekter, høyest netto driftsutgifter og høyest netto lånegjelde pr. innbygger av sammenligningskommunene. Lyngen prioriterer grunnskole, helse, pleie og omsorg og kirke høyeste av samtlige.

11 Frie inntekter i kroner pr. innbygger Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Frie inntekter består av rammetilskudd og skatt på formue og innekt. Lyngen har relativt høye frie inntekter. Årsaken til dette er at Lyngen har et betydelig høyere utgiftsbehov i forhold til de andre kommunene. I forhold til landsgjennomsnittet har vi ca. 28 % større behov, Sørreisa 8 %, Balsfjord 18 % og Skjervøy 14 % Netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Lyngen har høyest netto driftsutgifter pr. innbygger. Selv med et høyt utgiftsbehov, er hovedutfordringen å redusere disse, og samtidig yte tjenestene til de gruppene som har det største behovet I analysen av kostratallene nedenfor vil vi ta utgangspunkt i kommunens prioriteringer i forhold til beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet Barnehager - nto. driftsutg. pr.innb. 1-5 år Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Barnehagene synes å være middels prioritert i Lyngen i forhold til Sørreisa og Balsfjord. I forhold til kostragruppa ligger Lyngen noe over. Skjervøys tall må sees bort fra da dette skyldes regnskapstekniske forhold. Dette stemmer godt overens med utgiftsbehovet, og således synes tjenestetilbudet å være i samsvar med behovet.

12 Grunnskole - nto. driftsutg. pr. innb år Utgiftsbehovet for grunnskoleundervisning i Lyngen kommune, som staten baserer sine tilskudd til aldersgruppen 6-15 år på, er relativt lite sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det kan sies at grunnskolen skal være lite kostnadskrevende å drive i Lyngen. Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Når en sammenligner vår kommune med de andre, så finner en at Lyngen kommune driver relativt dyrt på grunnskolesektoren. Hva kan årsaken til dette være? Det som kan være med på å drive kostnadene i været er en relativt stor geografisk spredning på barna og vi har en del funksjonshemmede som krever ekstra ressurser. Når det gjelder tallmaterialet på funksjonshemmede, så har en ikke innhentet noe i denne analysen som sier noe om dette, og dette vil derfor bare være antakelser. Når det gjelder antall psykisk utviklingshemmede under 16 år, så har vi noe over landsgjennomsnittet. Det er grunn til å anta at den viktigste årsaken til høye grunnskolekostnader er lave indikatorer på produktivitet og høye enhetskostnader pr. elev. Tabellen nedenfor underbygger denne påstanden i betydelig grad. Årsaken til høye enhetskostnader må sannsynligvis analyseres nærmere, men det er rimelig til å tro at dette skyldes mange relativt små skoler i Indre Lyngen. Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Driftsutgifter i kr Netto driftsutg. til grunnskoleoppl. pr. innb år Lønnsutgifter til grunnskole, per elev Driftsutg. til inventar og utstyr, pr. elev i grunnskolen Driftsutg. til underv.materiell, pr. elev i grunnskolen Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Driftsutg. til skoleskyss, pr. elev som får skoleskyss Netto driftsutgifter til SFO, pr. innbygger 6-9 år Nto. driftsutg. til musikk- og kultursk. pr. innb. 6-9 år Enhetskostnader/produktivitet Elever pr. kommunal skole Elever pr. årsverk 7,3 9,4 11,0 9,2 7,6 9,8 Herav elever per undervisningsrelatert årsverk 8,0 10,5 12,5 10,1 8,6 10,7 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 9,6 11,5 13,7 11,2 10,6 12,0 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 9,2 13,1 17,9 11,7 10,7 13,2 Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss i % 57,7 45,6 62,6 66,4 13,7 35,1 Tallene ovenfor kommenteres ikke nærmere, men indikerer mye av årsaken til det som er skrevet ovenfor.

13 Kultur - nto. driftsutg. pr. innb. Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Kulturen synes å bli middels prioritert i Lyngen sammenlignet med andre kommuner i Troms. Balsfjord har tidligere år nedprioritert kulturen i budsjettsammenheng, og dette synes å gjenspeile seg i kostratallene. I Lyngen er kultur et av satsingsområdene. Helsetjenesten - nto. driftsutg. pr. innb. Kostratallene viser at Lyngen prioriterer helsetjenesten høyt sammenlignet med de øvrige kommunene. Bare 6 småkommuner i Troms brukte mer på kommunehelse i Både kostragruppa og gjennomsnittet av Troms bruker bare 60 % pr. Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms innbygger på helsetjenesten sammenlignet med Lyngen kommune. Til legetjeneste, fysioterapi, psykiatri, mv. brukte Lyngen ca kr mer pr. innbygger i 2005 enn gjennomsnittet. Det er spesielt andel legeårsverk som peker seg ut som høyt prioritert. Kostnadene til forebygging, helsestasjoner, mv. var omtrent på gjennomsnittet for Troms. Fylkesmannen peker i sin økonomianalyse av kostratallene at det er spesielt fastlegeordningen som er problematisk for mange kommuner. Pleie og omsorg - nto. driftsutg. pr. innb. Pleie og omsorgstjenesten i Lyngen kommune har et høyt utgiftsbehov. I aldersgruppen over 67 år er det i Lyngen 6,1% flere innbyggere enn landsgjennomsnittet. Tallene for Balsfjord er 5,2%, Sørreisa -0,7% og Skjervøy -1,4%. Dette betyr at det er mange eldre i Lyngen i Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms forhold til de andre kommunene, og sannsynligvis et større omsorgsbehov. I tillegg har Lyngen ca. 11% flere psykisk utviklingshemmede (PU) over 16 år enn landsgjennomsnittet og dessuten noen andre sterkt

14 14 ressurskrevende brukere som dekkes av omsorgstjenesten. Hvis en legger sammen utgiftsbehovet for eldre og PU, så har Lyngen et utgiftsbehov på 17,3% over landsgjennomsnittet, Sørreisa 1,7%, Balsfjord 8,7% og Skjervøy 1,4%. Lyngen og Balsfjord er de kommunene med størst geografisk område, og har større avstander å betjene både med hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg. Tabellen nedenfor viser mer detaljerte indikatorer for pleie og omsorgstjenesten: Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Netto driftsutgifter pr. innbygger 80 år og over Netto driftsutgifter pr. innbygger 67 år og over Netto driftsutg. hjemmebaserte tjenester pr. innb Netto driftsutgifter pr. institusjonsplass Lønnsutgifter pr. institusjonsplass Netto driftsutgifter til hjemmebaserte tjenester har vist en stor økning i de senere årene, og sannsynligvis som følge av bevisste prioriteringer i kommunen. Tabellen viser også at driftsutgiftene pr. institusjonsplass er langt under gjennomsnittet for Troms. Oversikten viser at det sannsynligvis er rimelig samsvar mellom ressursbehovet og forbruket i Lyngen sammenlignet med de andre kommunene. Sosialtj. - nto. driftsutg. pr. innb år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i Lyngen kommune ligger fortsatt under gjennomsnittet i fylket og kostragruppa. I perioden har disse imidlertid steget med 56% som er betydelig over gjennomsnitt i fylket. I hht. inntektssystemet utgjør de såkalte sosiale kriteriene Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms forholdsvis lite, så det synes naturlig at kostnadene her er lave. I forbindelse med utviklingen i Ytre Lyngen kan det skje en utvikling her på sikt Barnevern - nto. driftsutg. pr. innb år Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Barnevernsutgiftene for 2005 i Lyngen er betydelig under gjennomsnittet i fylket, men hadde en viss økning fom Det er vanskelig å si om dette skyldes god eller dårlig prioritering fordi bruk av ressurser til forebygging i barnevernstjenesten kan medføre reduksjon av utgifter f.eks. i grunnskolen.

15 Brutto driftsutg. i kr pr. km kommunal vei Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Driftsutgiftene varierer ganske mye mellom kommunene. Ut i fra figuren synes det som Lyngen bruker ganske mye til kommunale veier og veilys. I Balsfjord og en flesteparten av kommunene i Troms er brutto driftsutgifter lavere enn i Lyngen pr. km. kommunal vei. Adm., pol., fellesutg. - nto. driftsutg. pr. innb. Netto driftsutgifter pr. innbygger til administrasjon, politisk virk- somhet og fellesutgifter er noe høyere i Lyngen enn sammenligningskommune ne, med unntak av Skjervøy som skiller seg ut med klart høyest utgifter pr. innbygger. Er likevel lavest utenom Balsfjord i Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms prosent av totale driftsutgifter. Brutto driftsutgifter er på samme nivå som kostragruppa. Brutto driftsutgifter til politisk virksomhet og kontroll er omtrent på linje med Skjervøy og kostragruppa. Brutto driftsutgifter til administrasjon utenom fagstillinger er omtrent på linje kostragruppa og Sørreisa. Lønnsutgifter til administrative stillinger pr. innbygger i Lyngen er noe lavere enn Sørreisa og klart lavere enn Skjervøy. Balsfjord er lavest som sannsynligvis skyldes at det er mange flere innbyggere i denne kommunen og på den måten får stordriftsfordeler Netto driftsutgifter til kirker pr. innb. Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Netto driftsutgifter pr. innbygger til kirka er ganske høye i Lyngen kommune. I Troms er det bare 4 kommuner som yter mer pr. innbygger, og det er mindre kommuner. Det er derfor grunn til å si at overføringer til kirka har vært høyt prioritert i Lyngen.

16 16 TJENESTEPRODUKSJON LYNGEN KOMMUNE 2005 Figurene nedenfor viser hvilke tjenester hvor ressursbruken er størst og hvordan inntektene er sammensatt. Når en skal finne områder som det er skal gjennomføres utgiftskutt, så vil det være naturlig å se på de områdene som også forbruker mest. Når det gjelder inntektene, så ser en at størsteparten kommer gjennom overføringer fra staten og skatteinntekter på formue og inntekt. TJENESTEPRODUKSJON 2005 I MILL. KR Politikk, adm., byggesaker 20 Skole, barnehage, kultur Helse, sosial og omsorg Teknisk drift 46 Netto renter og avdrag Avsetninger Pensjonskostnader 61 Av figuren fremgår det at de tjenestene med klart størst tjenesteproduksjon er oppvekstsektoren og helse, sosial og omsorg. Vedlegget med netto budsjettrammer og årsverk for 2006 viser hvordan dette er fordelt mer detaljert gruppert etter følgende inndeling: Lønn og godtgjørelser. Øvrige driftsutgifter og overføringer, inkl. evt. innsparingsmål. Driftsinntekter eksklusiv mva-refusjon. Oversikten med budsjettrammene er et hjelpemiddel for kommunestyret til å finne hvilke rammer hver enkelt tjenesteenhet disponerer over og hvor mange faste årsverk disse disponerer. Oversikten er ganske detaljert, men samtidig også grov. Noen tjenester er mer oppsplittet enn andre for å kunne gi en relevant informasjon om tildelte ressurser i Bl.a. er bygningsmessig drift, som disponeres av teknisk drift, plassert under skoler og barnehager for å vise den totale ressursbruken for disse tjenestene. Teknisk drifts netto budsjettrammer er korrigert tilsvarende. Administrasjonssjefen vil i kommunestyret kunne legge fram mer detaljerte opplysninger om rammene hvis det er behov for det. VEDTAK OM REDUKSJON MED 10 STILLINGER Kommunestyret har bedt om en utredning med forslag med reduksjon av 10 stillinger i kommunen. Administrasjonssjefen vil peke på de områder som er mest aktuelle å redusere på, men før reduksjonene konkret fremmes må det gjennomføres en prosess med arbeidstakerorganisasjonene og driftslederne inkl. en beskrivelse av konsekvenser. Administrasjonssjefen vil foreslå at dette nå skjer parallelt med oppfølgingen etter kommunestyrets temadag. Administrasjons-, stab-/støtte og planstillinger.

17 Innen området er det løpende spart med vakanser. Gjennom samordning, samlokalisering, bruk av datateknologi m.v. er dette et område hvor effektivitetsgevinster kan oppnås og som permanent reduksjon vil foreslås ca. 3-4 stillinger. 17 Helse, sosial og omsorg. Gjennom innflyttingen på Lyngstunet ble det redusert i stillinger og både Lyngstunet, ytre Lyngen og Solhov bosenter vurderes som så vidt sterkt presset at uttak av stillinger som går direkte i pleie ikke vil bli tilrådd. Da må det reduseres med hele driftstiltak. Unntak kan være natt-tjenesten i indre Lyngen hvor en nå prøver med 1 ansatt mindre pr. natt og heller setter inn personale ved ekstra behov. Dette kan utgjøre reduksjon på 1-2 stillinger. Utfra innbyggertall bør vi klare oss med ett legeårsverk mindre. Sammenligningstall viser at vi har store behov innen omsorgsområdet og skal det ytterligere reduseres her må det være i fagstillinger som arbeider rehabiliterende, forebyggende og i stab/støtte. Dette er imidlertid meget kortsiktig sparing og bør søkes unngått. Hvis en ser det som kun kortsiktige, økonomiske tiltak er det mulig å redusere noen årsverk. Skole, barnehage, kultur. Særlig innen grunnskolen bruker vi mye ressurser. Både i skoler og barnehager er det i 2006 gjennomført stillingsreduksjoner, men da i hovedsak gjennom mindre reduksjoner i alle enheter, ostehøvel. Evt. etablering av oppvekstsenter kan også gi noe besparelser, men så lenge antall driftstiltak og anlegg med sine faste kostnader opprettholdes blir effekten begrenset. Innen grunnskolen og dels barnehager viser sammenligningstall at vi har et sparepotensiale, men det blir vanskelig å ta ut hvis vi kun benytter ostehøvel. Strukturen og antall driftsenheter må vurderes for å få effektiv sparing. Den økonomiske effekten av stillingsreduksjoner avhenger selvsagt av hvilke stillinger som fjernes. Nedenfor følger en oppstilling over noen aktuelle stillinger og hvilke utgifter disse representerer pr. årsverk og en kolonne multiplisert med 10: (Hele kr) Årslønn Pensjon Pr. årsverk 10 årsverk Assistenter, vaktmester uten fagutdanning Sekretærer, vaktmester med fagutdanning, hjelpepleiere, omsorgsfagarbeidere Sykepleiere, vernepleiere, konsulenter Helsesøster, fagstillinger Adjunkt med tilleggsutdanning

18 18 DRIFTSINNTEKTER Figuren nedenfor viser hvordan driftsinntektene fordelte seg i årsregnskap 2005 for Lyngen kommune. Dette viser at skatt og rammetilskudd utgjør ca. 64 % av totale driftsinntekter. 28 DRIFTSINNTEKTER 2005 I MILL. KR Salgs- og leieinntekter Eiendomsgebyrer Rammetilskuddd Skatter 64 Overføringer 42 Mva-kompensasjon Det er bare på noen få områder at kommunen selv kan gjøre vedtak som får stor innvirkning på driftsinntektene, såkalte påvirkbare egeninntekter. Salgs- og leieinntekter inklusive noen få gebyrer utenom eiendomsgebyrer er lite påvirkbare. Eiendomsgebyrene fra vann og avløp er faste i forhold til de kostnader som vi har for å produsere denne tjenesten (selvkost), og gir derfor lite rom for endring som tilfaller kommunal drift. GEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Behandling av saker i forbindelse private forslag til reguleringsplaner og dispensasjoner (etter forskjellige paragrafer i Plan- og Bygningsloven) kan være meget tidskrevende. Hittil har kommunen ikke innkrevd noe vesentlige gebyrer for slike saker og ser at revurdering av gebyrene er ønskelig i lys av tidsforbruk og faktiske utgifter som er tilknyttet disse sakene (gebyrene med hjemmel i plan- og bygningslovens 109). Dette var tatt opp tidligere i Kommunestyrets sak 052/03, men ble ikke fulgte opp jfr. utdrag fra saken: Gebyrene for byggesaksbehandling ol. gjennomgås med tanke på oppdatering. Dette fremmes som egen sak til kommunestyret i Kommunen har mulighet til å få inn vesentlige inntekter for saker behandlet etter Plan og Bygningsloven. Det er tenkt at Lyngen kommune legger seg på et likt nivå med nærliggende kommuner. En mer omfattende utredning av saken legges fram i forbindelse med behandlingen budsjettet i november. EIENDOMSSKATT - MULIGHETER Det er eiendomsskatteloven som regulerer adgangen til eiendomsskatt. Hittil har det vært anledning til å pålegge skatt for verker og bruk og for boliger i områder som er helt eller delvis bygd ut på byvis. Lyngen kommune har ikke hatt eiendomsskatt på noen av områdene. En ny lov åpner for at man vil kunne skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen.

19 19 Det er vanskelig å gi noe eksakt tall på hvor mye det er å hente på eiendomsskatt før man har hatt en konkret gjennomgang med verdifastsettelse/taksering. Kommunene kan også i stor grad styre om man vil legge seg på et høyt eller lavt nivå. Vi har innhentet tall fra andre kommuner som har lagt seg på et forholdsvis lavt nivå. Eiendomsskatten er da på mellom kr. 700,- til kr ,- pr. år pr. bolig/hytte. De presiserer at inntektene fra eiendomsskatten i hovedsak kommer fra verker og bruk (tele- og kraftverk, sendere, linjer o.a. industri/næringsvirksomhet). Vi har iflg. GAB-registeret boliger og 263 hytter i dag. Dersom vi sier at vi i gjennomsnitt vil kunne få inn kr. pr år pr. bolig/hytte og innfører eiendomsskatt for hele kommunen, vil inntekten for denne delen være på ca. 1,7 mill.kr. Når det gjelder verker og bruk er det tilnærmet umulig å anslå noe tall på forhånd, her er det nødvendig å innhente ekspertise for taksering. Ut i fra at andre sammenlignbare kommuner har sine hovedinntekter på eiendomsskatten fra verker og bruk, kan vi løselig anslå en totalinntekt ved innføring av eiendomsskatt til 3 4 mill. kr. Innføring av eiendomsskatt betinger en forutgående ressurskrevende prosess og vil selvfølgelig også ha sin utgiftsside. Det betyr at inntekten vil være noe redusert, særlig det første året. Innføring av eiendomsskatt er tilnærmet den eneste muligheten kommunen har til å øke sine inntekter i særlig grad. Den er ikke betaling for en tjeneste, men en skatt som legges på eiendommene. Det er svært få områder hvor kommunene har anledning til å ta seg betalt. MÅLSETTING OG OPPLEGG MED TEMADAGEN Hovedutfordring: Økonomianalysene viser at driftsutgiftene er for høye. Lyngen kommune bør rasjonalisere sin drift med 10 mill. i 2007 og ytterligere 5 mill. fra og med Hvordan drive kommunal tjenesteproduksjon mer økonomisk effektivt og samtidig skape fortsatt optimisme og motivasjon for nyetableringer av bosetting og bedrifter? Hensikt med møtet: Skape felles forståelse/ansvar for vår økonomiske situasjon og drøfte mulige tiltak (besparelser/inntekter) for å imøtekomme problemene. Gjennomføring: Innledningsdel Administrasjonen presenterer et bilde av visjoner og mål for kommunen (utviklingsperspektiv). Administrasjonen presenterer et bilde av kostnadene med ulike tjenestetilbud og sammenlikner disse med sammenlignbare kommuner. Gruppearbeid Kommunestyret inndeles i 4 grupper (på tvers av partier) og drøfter problemstillinger.

20 20 Gruppearbeidet omhandler konsekvenser med besparelser sett i et utviklingsperspektiv og nærmere konkretisering av mulige besparelser og inntekter. Presentasjon i plenum Gruppene gir en kort presentasjon av gruppearbeidene i plenum. Oppsummering Administrasjonssjefen oppsummerer og redegjør hvordan innspillene påvirker videre arbeid med Lyngen kommunes økonomiplan for Hovedmålsetting med dagen er altså at kommunestyret fremmer konkrete innspill om utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger i forkant av formannskapets innstilling til økonomiplan for Innspillene må være konkrete med konkretisering av tall i kroner der hvor det er mulig. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre fremmer med dette følgende forslag som administrasjonssjefen bes utrede videre med frem mot formannskapets innstilling til økonomiplan : 1. Utgiftsbesparende tiltak: 2. Inntektsbringene tiltak:

21 21 NETTO BUDSJETTRAMMER OG ÅRSVERK 2006 Budsjett Faste (Hele kr) 2006 årsverk Kommentar POLITIKK OG KONTROLL POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER Lønn og godtgjørelser 288 Driftsutgifter, overføringer 326 Sum POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 614 ORDFØRER Lønn og godtgjørelser 450 Driftsutgifter, overføringer 202 Sum ORDFØRER 652 KONTROLLUTVALG Lønn og godtgjørelser 31 Driftsutgifter, overføringer 546 Sum KONTROLLUTVALG 577 ARBEIDSMILJØUTVALG Lønn og godtgjørelser 5 Driftsutgifter, overføringer 114 Sum ARBEIDSMILJØUTVALG 119 OVERFORMYNDERIET Lønn og godtgjørelser 40 Driftsutgifter, overføringer 6 Sum OVERFORMYNDERIET 46 ELDRERÅD Lønn og godtgjørelser 11 Driftsutgifter, overføringer 10 Sum ELDRERÅD 21 FORLIKSRÅD Lønn og godtgjørelser 8 Driftsutgifter, overføringer 3 Inntekter eks. mva-ref. -11 Sum FORLIKSRÅD 0 Politiske utvalg. SUM POLITIKK OG KONTROLL RELIGIØSE FORMÅL Driftsutgifter, overføringer Lyngen Menighetsråd: Sum ansvar: 1208 RELIGIØSE FORMÅL ADMINISTRASJON, PLAN, BYGGESAK, NÆRING 1300 PROSJEKTER ADMINISTRASJON Driftsutgifter, overføringer 300 Sum ansvar: 1300 PROSJEKTER ADMINISTRASJON ADM. LEDELSE OG STAB Lønn og godtgjørelser ,3 Ca. 4 årsverk ovf. Lyngstunet.

22 Driftsutgifter, overføringer -224 Inntekter eks. mva-ref Sum ansvar: 1310 ADM. LEDELSE OG STAB NÆRING Lønn og godtgjørelser 565 2,0 Landbruksvikarer. Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum ansvar: 1313 NÆRING SUM ADMINISTRASJON, PLAN, BYGGESAK, NÆRING SKOGBRUK Lønn og godtgjørelser 316 1,0 Interkommunal stilling. Driftsutgifter, overføringer 95 Inntekter eks. mva-ref SUM SKOGBRUK (FORDELING NORD- TROMSKOMMUNENE) FELLESKOSTNADER Lønn og godtgjørelser 371 1,2 Hovedtillitsvalgt. Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum ansvar: 1450 FELLESKOSTNADER IKT Lønn og godtgjørelser 110 Lærling. Driftsutgifter, overføringer Sum ansvar: 1451 IKT GRUNNSKOLE, SFO, VOKSENOPPLÆRING 2101 GRUNNSKOLEN - FELLES Lønn og godtgjørelser 618 1,6 Driftsutgifter, overføringer 58 Til disp. og innsparing. SUM GRUNNSKOLEN - FELLES LYNGSDALEN SKOLE SKOLE OG SFO Lønn og godtgjørelser ,1 Driftsutgifter, overføringer 67 Inntekter eks. mva-ref. -72 Sum SKOLE OG SFO LOKALER LYNGSDALEN SKOLE Lønn og godtgjørelser 244 1,0 Driftsutgifter, overføringer 166 Sum LOKALER LYNGSDALEN SKOLE 410 SUM LYNGSDALEN SKOLE OKSVIK SKOLE SKOLE OG SFO Lønn og godtgjørelser ,6 Driftsutgifter, overføringer 181 Inntekter eks. mva-ref. -49 Sum SKOLE OG SFO LOKALER OKSVIK SKOLE Lønn og godtgjørelser 376 1,5

23 Driftsutgifter, overføringer 274 Sum LOKALER OKSVIK SKOLE 650 SUM OKSVIK SKOLE LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE 16,8 SKOLE OG SFO Lønn og godtgjørelser ,4 Driftsutgifter, overføringer 224 Inntekter eks. mva-ref Sum SKOLE OG SFO LOKALER LENANGEN SKOLE Lønn og godtgjørelser 860 Driftsutgifter, overføringer 553 Sum LOKALER LENANGEN SKOLE SUM LENANGEN SKOLE EIDEBAKKEN SKOLE SKOLE, SFO, VO Lønn og godtgjørelser ,7 Driftsutgifter, overføringer 852 Inntekter eks. mva-ref Sum SKOLE, SFO OG VO LOKALER EIDEBAKKEN SKOLE Lønn og godtgjørelser ,1 Driftsutgifter, overføringer Sum LOKALER EIDEBAKKEN SKOLE SUM EIDEBAKKEN SKOLE SUM GRUNNSKOLE, SFO, VOKSENOPPLÆRING BARNEHAGER 2201 BARNEHAGER, ADMINISTRASJON Lønn og godtgjørelser 100 Lærlinger. Driftsutgifter, overføringer 489 Til disposisjon. Inntekter eks. mva-ref Skjønnsmidler. SUM BARNEHAGER, ADMINISTRASJON FURUSTUA BARNEHAGE BARNEHAGEDRIFT Lønn og godtgjørelser ,5 Driftsutgifter, overføringer 108 Inntekter eks. mva-ref Sum BARNEHAGEDRIFT 229 LOKALER FURUSTUA BARNEHAGE Lønn og godtgjørelser 85 0,3 Driftsutgifter, overføringer 226 Sum LOKALER FURUSTUA BARNEHAGE 311 SUM FURUSTUA BARNEHAGE SOLHOV BARNEHAGE BARNEHAGEDRIFT Lønn og godtgjørelser ,3 Driftsutgifter, overføringer 149 Inntekter eks. mva-ref Sum BARNEHAGEDRIFT 496 LOKALER SOLHOV BARNEHAGE

24 Lønn og godtgjørelser 160 0,6 Driftsutgifter, overføringer 52 Sum LOKALER SOLHOV BARNEHAGE 212 SUM SOLHOV BARNEHAGE KNØTTELIA BARNEHAGE BARNEHAGEDRIFT Lønn og godtgjørelser ,6 Driftsutgifter, overføringer 283 Inntekter eks. mva-ref Sum BARNEHAGEDRIFT -121 LOKALER KNØTTELIA BARNEHAGE Lønn og godtgjørelser 135 0,5 Driftsutgifter, overføringer 106 Sum LOKALER KNØTTELIA BARNEHAGE 241 SUM KNØTTELIA BARNEHAGE SØR-LENANGEN BARNEHAGE BARNEHAGEDRIFT Lønn og godtgjørelser ,0 Driftsutgifter, overføringer 96 Inntekter eks. mva-ref Sum BARNEHAGEDRIFT -23 LOKALER SØR-LENANGEN BARNEHAGE Lønn og godtgjørelser 69 0,3 Driftsutgifter, overføringer 29 Sum LOKALER SØR-LENANGEN BARNEHAGE 98 SUM SØR-LENANGEN BARNEHAGE RØDTOPPEN BARNEHAGE BARNEHAGEDRIFT Lønn og godtgjørelser ,0 Driftsutgifter, overføringer 89 Inntekter eks. mva-ref Sum BARNEHAGEDRIFT 155 LOKALER RØDTOPPEN BARNEHAGE Lønn og godtgjørelser 77 0,3 Driftsutgifter, overføringer 42 Sum LOKALER RØDTOPPEN BARNEHAGE 119 SUM RØDTOPPEN BARNEHAGE SUM BARNEHAGER KULTUR 2310 MUSIKKSKOLEN Lønn og godtgjørelser 690 2,3 Driftsutgifter, overføringer 73 Inntekter eks. mva-ref. -25 Sum ansvar: 2310 MUSIKKSKOLEN KULTURTILBUD AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE Driftsutgifter, overføringer 85 Sum AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 85 KULTURVERN, MUSEER

25 Driftsutgifter, overføringer 235 Sum KULTURVERN, MUSEER 235 IDRETT Driftsutgifter, overføringer 123 Sum IDRETT 123 ANDRE KULTURAKTIVITETER Driftsutgifter, overføringer 25 Sum ANDRE KULTURAKTIVITETER 25 TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER Driftsutgifter, overføringer 155 Sum TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 155 BYGDEBOK Driftsutgifter, overføringer 160 Sum BYGDEBOK MAI KOMITEEN Driftsutgifter, overføringer 25 Sum 17. MAI KOMITEEN 25 Sum ansvar: 2410 KULTURTILBUD BIBLIOTEK Lønn og godtgjørelser 414 1,5 Driftsutgifter, overføringer 192 Sum ansvar: 2411 BIBLIOTEK FRITIDSKLUBBER Lønn og godtgjørelser 308 1,1 Driftsutgifter, overføringer 26 Inntekter eks. mva-ref. -25 Sum ansvar: 2421 FRITIDSKLUBBER SUM KULTUR SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTEN 3310 SOSIALTJENESTEN Lønn og godtgjørelser ,0 Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum SOSIALTJENESTEN Sosial rådgivning, mv. flyktninger Lønn og godtgjørelser 358 1,0 Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum FLYKTNINGETJENESTEN SUM SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTEN 961 HELSE OG OMSORG 3410 BRUKERSTYRT OMSORG Lønn og godtgjørelser 246 Driftsutgifter, overføringer 4

26 Sum ansvar: 3410 BRUKERSTYRT OMSORG PRAKTISK BISTAND Lønn og godtgjørelser ,3 Sosiale utgifter eks. pensjon 10 Driftsutgifter, overføringer 114 Inntekter eks. mva-ref Sum ansvar: 3411 PRAKTISK BISTAND TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE Lønn og godtgjørelser 830 2,0 Sosiale utgifter eks. pensjon 7 Driftsutgifter, overføringer 641 Inntekter eks. mva-ref. -20 Sum ansvar: 3412 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN Lønn og godtgjørelser ,9 Driftsutgifter, overføringer 542 Inntekter eks. mva-ref Sum ansvar: 3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER DIVERSE FELLESUTGIFTER Lønn og godtgjørelser Driftsutgifter, overføringer Sum DIVERSE FELLESUTGIFTER HELSESTASJON Lønn og godtgjørelser 650 2,0 Driftsutgifter, overføringer 10 Inntekter eks. mva-ref. -20 Sum HELSESTASJON 640 JORDMORTJENESTEN Lønn og godtgjørelser 161 0,5 Driftsutgifter, overføringer 1 Inntekter eks. mva-ref. -30 Sum JORDMORTJENESTEN 132 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Driftsutgifter, overføringer 16 Sum AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 16 REHABILITERING Lønn og godtgjørelser 275 1,0 Sum REHABILITERING 275 PSYKISK HELSEARBEID Lønn og godtgjørelser 990 3,2 Driftsutgifter, overføringer 732 Inntekter eks. mva-ref. -12 Sum PSYKISK HELSEARBEID LEGETJENESTEN 26

27 Lønn og godtgjørelser ,4 Sosiale utgifter eks. pensjon 20 Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum LEGETJENESTEN FYSIOTERAPITJENESTEN Lønn og godtgjørelser 238 0,8 Driftsutgifter, overføringer 629 Inntekter eks. mva-ref. -75 Sum FYSIOTERAPITJENESTEN 792 FELLES LEGEVAKTSENTRAL Driftsutgifter, overføringer 150 Inntekter eks. mva-ref Sum FELLES LEGEVAKTSENTRAL -170 SYKEHJEM Lønn og godtgjørelser ,8 Driftsutgifter, overføringer 423 Inntekter eks. mva-ref Sum SYKEHJEM HOVEDKJØKKEN Lønn og godtgjørelser ,3 Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum HOVEDKJØKKEN HJEMMESYKEPLEIE Lønn og godtgjørelser ,3 Driftsutgifter, overføringer 210 Inntekter eks. mva-ref Sum HJEMMESYKEPLEIE ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD Inntekter eks. mva-ref Psykiatritilskudd. Sum ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD Sum ansvar: 3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Lønn og godtgjørelser ,6 Driftsutgifter, overføringer 343 Inntekter eks. mva-ref. -58 Sum ansvar: 3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNING Driftsutgifter, overføringer 550 Sykevikarer, fysak. SUM RESERVERTE BEVILGNINGER HELSE OG OMSORG 550 SUM HELSE OG OMSORG BYGG OG ANLEGG (eksklusiv skoler og barnehager)

28 ADMINISTRASJON Lønn og godtgjørelser 315 1,0 Driftsutgifter, overføringer 9 Sum ADMINISTRASJON 324 ADMINISTRASJONSLOKALER Lønn og godtgjørelser 773 3,0 Driftsutgifter, overføringer 849 Inntekter eks. mva-ref Sum ADMINISTRASJONSLOKALER LYNGSEIDET UNGDOMSKLUBB Driftsutgifter, overføringer 55 Sum LYNGSEIDET UNGDOMSKLUBB 55 HELSESTASJON LENANGEN Driftsutgifter, overføringer 30 Sum HELSETASJON LENANGEN 30 FYSIOTERAPITJENESTEN Lønn og godtgjørelser 34 0,1 Sum FYSIOTERAPITJENESTEN 34 LYNGSTUNET - SYKEHJEM Lønn og godtgjørelser 265 1,0 Driftsutgifter, overføringer 632 Sum LYNGSTUNET - SYKEHJEM 897 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER Lønn og godtgjørelser 240 1,0 Driftsutgifter, overføringer 401 Inntekter eks. mva-ref Sum KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -889 LENANGEN BO- OG SERVICESENTER Lønn og godtgjørelser 130 0,5 Driftsutgifter, overføringer 181 Inntekter eks. mva-ref Sum LENANGEN BO- OG SERVICESENTER -373 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Lønn og godtgjørelser 131 0,5 Driftsutgifter, overføringer 96 Inntekter eks. mva-ref Sum SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER -134 TRYGDEBOLIGER (SOLLIA) Driftsutgifter, overføringer 78 Inntekter eks. mva-ref Sum TRYGDEBOLIGER (SOLLIA) -703 LYNGSTUNET - OMSORGSBOLIGER Driftsutgifter, overføringer 212 Inntekter eks. mva-ref Sum LYNGSTUNET - OMSORGSBOLIGER BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 28

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 15.02.08 028/08 kommunestyret 25.02.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 06.02.2008 151 07/00653 69 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT Frogn Kommune Frogn kommune Kostnadsgjennomgang Rådmannen RAPPORT 28. oktober 212 Kostnadsgjennomgang KOSTRA tall for 2 Dataleverandør Agenda Kaupang Rapportens tittel Ansvarlig Kvalitetssikret av Kostnadsgjennomgang

Detaljer

Perspektivanalyse 2016-2025

Perspektivanalyse 2016-2025 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 36582/2015 2015/2979 Økonomiseksjonen Saksnummer Utvalg Møtedato 15/85 Formannskapet 03.06.2015 15/58 Bystyret 18.06.2015 Perspektivanalyse 2016-2025

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06.

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: Mandag 18.06.07 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMIPLAN 2014-2017... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Kommuneplanens

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Administrasjonsutvalget

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

Ca kl. 12.00 - Orientering om mulig reiselivsprosjektet «Fugletitteprosjektet» v/tormod Amundsen.

Ca kl. 12.00 - Orientering om mulig reiselivsprosjektet «Fugletitteprosjektet» v/tormod Amundsen. Berg kommune 'Y Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2015 Tid: 08.30-17.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Kommunestyremedlemmene

Detaljer