Ordføreren vil også gi en orientering til kommunestyret om forhold knyttet til stevningen som er tatt ut mot Framtid i Nord og navngitte personer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordføreren vil også gi en orientering til kommunestyret om forhold knyttet til stevningen som er tatt ut mot Framtid i Nord og navngitte personer."

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 031/06 INTERPELLASJONER PS 032/06 KOMMUNESTYRETS TEMADAG - "UTVIKLING OG EFFEKTIVISERING" PS 033/06 OPPNEVNING AV PROSJEKTSTYRE - "INNOVASJON YTRE LYNGEN" PS 034/06 REGULERINGSPLAN FOR UTLEIEHYTTER PÅ EIENDOMMEN "BJØRKÅS" GNR 118 BNR 18 VED JÆGERVATNET Etter saksbehandlingen vil ordføreren besvare interpellasjonen fra representanten Kay Roger Fjellsøy. Ordføreren vil også gi en orientering til kommunestyret om forhold knyttet til stevningen som er tatt ut mot Framtid i Nord og navngitte personer. Lyngen kommune, den Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KOMMUNESTYRETS TEMADAG - "UTVIKLING OG EFFEKTIVISERING" SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S S ØKONOMIPLAN ÅRSHJUL, INNTEKTSRAMMER, MV. KOMMUNESTYRETS TEMADAG - "UTVIKLING OG EFFEKTIVISERING" Vedlegg: Oversikt over netto budsjettrammer og faste årsverk fordelt på ulike tjenesteområder. Saksopplysninger: Lyngen kommunestyre vedtok møte i sak 29/06, økonomiplan årshjul, inntekts-rammer, mv., følgende: 2. Kommunestyret samles til en temadag med fokus på utvikling og effektivisering tidlig på høsten 2006 med målsetting om konkrete tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter. I samme møte vedtok kommunestyret i sak 27/06, administrasjonssjefens tertialrapport nr , bl.a. følgende: 3. Lyngen kommunestyre ber rådmannen utrede forslag med reduksjon av 10 stillinger i kommunen. Administrasjonssjefen følger i dette saksframlegget opp disse vedtakene. Saksframlegget tar for seg en analyse av Lyngen kommunes demografiske og økonomiske utvikling med økonomiske nøkkeltall, kostratall og målsetting med temadagen. Administrasjonens vurderinger:

4 4 DEMOGRAFISK UTVIKLING Hoveddelen av Lyngen kommunes inntekter bestemmes av antall innbyggere og alderssammensetning. Med store endringer i folketallet er det en stor utfordring å tilpasse tjenesteproduksjonen i forhold til endring i inntektsrammene. Tabellen nedenfor viser folketallsutviklingen i Lyngen kommune i perioden : Folketallsutvikling Folketallsutviklingen fra 1950 er påvirket av følgende: ble 1001 personer overført fra Karlsøy og 171 personer fra Ullsfjord ble 38 personer overført til Kåfjord som følge av grenseregulering på Nordnes. Utviklingen viser at nedgangen i folketallet har vært relativt kraftig og stabil fom til I denne perioden er folketallet redusert med 906 personer, dvs. ca. 22 %. De siste fem årene har befolkningsutviklingen vært relativt stabil, med en svak nedgang på ca. 20 personer i perioden I samme periode er det bosatt ca. 40 personer med innvandrerbakgrunn, som gjør at nedgangen i folketallet har flatet noe ut. Inntektssystemets inntekter utgjør ca. 70 % av Lyngen kommunes inntekter. Disse inntektene påvirkes som nevnt av hvilken sammensetning det er i befolkningen. Hvis antall barn i aldersgruppen 6-15 år (grunnskolealder) endres, vil dette påvirke kommunens inntekter gjennom inntektssystemet i betydelig grad. Det samme vil gjelde hvis antall eldre endres fordi disse to gruppene er sterkt vektlagt gjennom utgiftsfordelinga i inntektssystemet. Tabellen nedenfor viser hvordan endringene har vært i de forskjellige befolkningsgruppene i Lyngen i perioden :

5 5 Demografiutvikling Innb. 0-5 år Innb år Innb år Innb år Innb år Innb. over 90 år Virkningene av dette hvis det skjedde i dag vil være følgende gjennom ugiftsutjevningen: 48 færre barn i aldersgruppen 0-5 år vil gi en inntektsreduksjon på ca. 0,7 mill. 97 færre barn i aldersgruppen 6-15 år vil gi en inntektsreduksjon på ca. 6,5 mill. 323 færre innbyggere år vil gi en inntektsreduksjon på ca. 3,3 mill. 19 færre innbyggere år vil gi en inntektsreduksjon på ca. 0,6 mill. 38 flere eldre år vil gi en inntektsøkning på ca. 3,6 mill. 8 flere eldre over 90 år vil gi en inntektsøkning på ca. 1,6 mill. Totalt ville dette gitt et utslag i en samlet inntektsreduksjon på ca. 6 mill. Ut fra denne analysen viser dette at Lyngen kommune har hatt en betydelig inntektsreduksjon i denne perioden. Spørsmålet er hvorvidt vi har vært i stand til å tilpasse tjenestetilbudet i forhold til denne endringen. Administrasjonssjefen er av den oppfatning at en ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til, eller vært oppmerksom nok på, virkningene av denne utviklingen i den økonomiske planleggingen gjennom mange år. Når en skal drive økonomisk planlegging bør en som sagt ta hensyn til sammensetningen av befolkningen og hvilke behov denne har for kommunale tjenester. Tabellen nedenfor viser hvordan utviklingen har vært i løpet av de siste 6 årene. Reduksjonen har vært størst blant innbyggere i barnehagealder og den voksne befolkning år. Størst økning blant barn i grunnskolealder og eldre over 80 år. Blant barn 6-15 år utgjør innvandrerbarn en betydelig andel av økningen.

6 6 Innbyggere pr Endring år år år år år over 90 år Innbyggere ialt Statistisk sentralbyrå (SSB) laget høsten 2005 en prognose for forventet befolkningsendring på kort og lang sikt. Tabellen nedenfor viser byråets tall for forventet utvikling i Lyngen kommune i perioden : 0-5 år 6-15 år år år år 90 år + I alt Endring SSB-tallene viser at byrået forventer en nedgang i folketallet de neste 5 årene med ca. 20 personer. Størst nedgang i aldersgruppen 0-5 og 6-15 år. Størst økning forventes i aldersgruppen år. Hvis disse tallene skulle slå til, ville vi fått reduksjon i rammetilskuddet til å drive barnehager og grunnskoler og økt økt tilskudd for å drive omsorg de neste årene. Ut fra en økonomisk tenkning burde en derfor redusert kostnadene for de unge de neste 5 årene og styrket hjemmetjenesten for aldersgruppen år. Institusjonsbehovet for beboere over 80 år vil være relativt uendret eller kanskje litt mindre enn i dag. Prognosen fra SSB vet vi allerede i dag ikke ser ut til å kunne brukes som noen sikker indikator fordi utviklingen i løpet av 2006 allerede er annerledes. Dette viser at pålitelige befolkningsprognoser er meget utfordrende å få til. Den mest pålitelige indikatoren er kanskje å bruke faktisk utvikling og forsøke å framskrive disse ut i fra lokalkjennskap til Lyngen kommune. Men uansett hvilke prognoser en legger til grunn er det viktig å være klar over hvilke konsekvenser dette får for kommunens inntekter i årene framover.

7 ØKONOMISK UTVIKLING OG NØKKELTALL 7 Når det ikke er gjort større grep på tjenestestrukturen i perioden er det vanskelig å snu den økonomiske utviklingen på kort sikt. Nøkkeltallene nedenfor viser hvordan den økonomiske utviklingen har vært i løpet av de siste årene, og hvordan kommunestyrets sist vedtatte økonomiplan vil påvirke denne: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4, KRD Lyngen Korr. r.skap Norge Netto driftsresultat er den viktigste resultatindikatoren en har i kommuneregnskapet. Det er et mål på økonomisk handlefrihet etter at driftsutgifter og netto kapitalkostnader er trukket fra driftsinntektene. Netto driftsresultat kan enten brukes som egenkapital til investeringer eller til avsetninger f.eks. til fonds. KRD anbefaler at netto driftsresultat bør være på minimum 3 % av driftsinntektene for ikke å svekke den økonomiske handlefriheten. Tabellen ovenfor viser at den økonomiske utviklingen i hele kommune-norge har vært positiv de siste årene, mens det motsatte har vært situasjonen i Lyngen kommune. For 2006 burde Lyngen kommune hatt et driftsresultat på ca. 4,6 mill. I årsbudsjett 2006 er det vedtatt et negativt netto driftsresultat på ca. 4,1 mill. som balanseres gjennom bruk av fond. Når en i tillegg kan risikere et negativt budsjettavvik på flere millioner kroner i regnskapet for 2006, viser dette at den økonomiske ubalansen er betydelig. På kort sikt må det derfor foretas ytterligere tiltak på ca. 10 mill., mens det på lengre siden bør være varige virkninger på ca. 15 mill. En analyse foretatt av Fylkesmannen i Troms viser at realutgiftsveksten i løpet av de siste 5 årene har vært 5,4 % større enn realinntektsveksten i samme periode. Dette viser også at en ikke har lyktes med å tilpasse driftsutgiftene til driftsinntektene. I samme periode har en brukt betydelige ekstraordinære inntekter fra aksjesalg (2003) og refusjon av mva. for bygging av Lyngstunet ( ) for å balansere drifta. Dette viser at den reelle ubalansen er enda større. Tidligere vedtatte sparetiltak har ikke gitt nødvendig virkning eller latt seg gjennomføre. I tillegg har det ikke vært tatt nok hensyn til de negative budsjettavvikene som flere tjenesteområder har hatt over flere år. Den økonomiske snuoperasjonen må derfor komme nå.

8 Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat Netto renter/avdrag Utviklingen viser hvordan netto renter og avdrag øker formidabelt fra 2006 og ytterligere fra 2009 når alle lånene til investeringen i Lyngstunet belastes regnskapet med avdrag. Hvis forutsetningene i vedtatt økonomiplan ikke slår til, f.eks. vedtatte sparetiltak eller at vedtatte budsjettrammer ikke kan holdes, så vil en ikke ha midler til å dekke netto renter og avdrag. Dette vil gjøre at Lyngen kommune kan komme til å pådra seg regnskapsmessige underskudd hvis den økonomiske snuoperasjonen ikke gjennomføres straks. Nto. renter og avdrag i % av driftsinntekter Gjennomsnittet for Tromskommunene lå i 2004 og ,0 på ca. 5 % av driftsinntektene. 10,2 10,0 8,8 8,9 9,0 Fom øker Lyngen 8,0 kommunes andel til ca. 9 % og i 2009 til ca. 10 % av 6,0 5,5 4,8 driftsinntektene, altså en 4,1 4,0 3,9 fordobling i forhold til 2,6 2,0 fylkesgjennomsnittet i Årsaken til økningen er 0, kapitalutgiftene til Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Lyngen kommune er derfor ekstra sårbar for en økning i rentenivået som nå ser ut til å komme. Ca. 70 mill. av lånegjelda er bundet til fast rente på 5,19 % til Disposisjonsfond Disposisjonsfond bygd opp i 2004 og 2005 er vedtatt brukt i 2006 til å balansere årsbudsjettet. Svake netto driftsresultater i økonomiplan gjør at det ikke er mulig å sette av til nye fond. Pga. få andre reserver i økonomiplanen tåles det ikke uforutsette utgifter uten å pådra seg regnskapsmessige underskudd.

9 9 I forbindelse med byggingen Lånegjeld egne formål i mill. kr. av Lyngstunet har vi tatt opp lån på 123 mill. kr. Dette påvirker lånegjelda fom ,0 I økonomiplanperioden vil 200,0 lånegjelda gå svakt ned hvis 150,0 gjeldende økonomiplan blir videreført. Investeringer i ny 100,0 Eidebakken skole er ikke 50,0 vedtatt, og vil kunne medføre en økning av lånegjelda på 0,0 ytterligere mill I forhold til landsgjennomsnittet har Lyngen kommune dobbel så høy lånegjeld pr. innbygger. Det er ved utgangen av 2005 kun 2 kommuner i Troms med større lånegjeld pr. innbygger enn Lyngen kommune. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Lånegjeld i % av driftsinntekter Tabellen viser hvor stor lånegjelda er i forhold til driftsinntektene. Er tredoblet i perioden Ved utgangen av 2005 var denne 120 % og øker til ca. 130 % i 2006 og Årsaken til økningen er utsatte låneopptak til investeringer i 2006 og forventet låneopptak til ny barnehage i Indre Lyngen. Gjennomsnittstallene for Troms var ca. 90 % og for Norge ca. 70 %. 0,0-5,0-10,0-15,0 AKs driftsdel i % av driftsinntekter AKs driftsdel er korrigert for ubrukte lånemidler, fonds og premieavvik. Disse tallene gir et mer korrekt bilde av hva som er disponibelt til ordinær drift enn f.eks. AK-tallene som utgis i kostra. Tallene bør være klart positiv. Tabellen viser en gradvis forbedring av likviditeten som følge av inndekning av tidligere års underskudd og avsetning til disposisjonsfond. Likviditeten er imidlertid fortsatt svak som følge av : Små fond, negativ likviditetsreserve og økte innbetalinger til pensjonsordningene som uttrykkes gjennom balanseposteringer av premieavvik (ca. 3,5 mill.).

10 10 KOSTRATALL Analysen av kostratallene er basert på innrapporterte regnskaper fra landets kommuner for Tallene nedenfor er uttrykk for hvordan de ulike kommunene og kommunegrupper prioriterer sin ressursbruk i målt pr. innbygger eller målgruppe. Som tilleggsinformasjon for analysen har en brukt Kommunaløkonomisk analyse basert på KOSTRA tall for 2005 for kommunene i Troms utarbeidet av Fylkesmannen i Troms juni Ved utvelgelse av sammenligningskommuner har vi prøvd å sette opp noen kommuner som kan sies å være lik Lyngen kommune på noen områder. Kostragruppe 2 er 68 kommuner fra hele landet med færre enn innbyggere med middels bundne kostnader pr. innbygger og middels frie disponible inntekter. Sørreisa kommune har omtrent likt innbyggertall og er i samme kostragruppe. Balsfjord ligger i umiddelbar nærhet, har noen flere innbyggere, men har beregnet reisetid til kommunesenter omtrent på linje med Lyngen. Skjervøy har noen færre innbyggere, men har relativt høy lånegjeld. Videre har denne kommunen noen andre muligheter på inntektssida. Troms er gjennomsnittet av alle kommunene i fylket og tallene påvirkes i veldig stor grad av byene Tromsø og Harstad. Dette gjør at fylket i noen sammenhenger er vanskelig å sammenligne med. Det vil alltid være en skjønnsmessig vurdering hvilke kommuner det er relevant å sammenligne med, men øvrige Nord-Tromskommuner vurderes ikke som aktuell å sammenligne med. De er forskjellige i folketall og har andre rammebetingelser fra staten fordi de er med i distriktspolitisk virkeområde A som gjelder alle kommunene nord for Lyngenfjorden. Lyngen Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms prior Antall innbyggere pr Frie inntekter i kroner pr. innbygger Netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Barnehager - netto driftsutg. pr.innb. 1-5 år Grunnskole - netto driftsutg. pr. innb år Kultur - netto driftsutg. pr. innb Helsetjenesten - netto driftsutg. pr. innb Pleie og omsorg - netto driftsutg. pr. innb Sosialtj. - netto driftsutg. pr. innb år Barnevern - netto driftsutg. pr. innb år Kommunale veier - netto driftsutg. pr. innb Adm., pol., fellesutg. - netto driftsutg. pr. innb herav: Lønnsutg. adm. still. pr. innb Netto driftsutgifter til kirker pr. innb Tabellen viser: Lyngen har høyeste frie inntekter, høyest netto driftsutgifter og høyest netto lånegjelde pr. innbygger av sammenligningskommunene. Lyngen prioriterer grunnskole, helse, pleie og omsorg og kirke høyeste av samtlige.

11 Frie inntekter i kroner pr. innbygger Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Frie inntekter består av rammetilskudd og skatt på formue og innekt. Lyngen har relativt høye frie inntekter. Årsaken til dette er at Lyngen har et betydelig høyere utgiftsbehov i forhold til de andre kommunene. I forhold til landsgjennomsnittet har vi ca. 28 % større behov, Sørreisa 8 %, Balsfjord 18 % og Skjervøy 14 % Netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Lyngen har høyest netto driftsutgifter pr. innbygger. Selv med et høyt utgiftsbehov, er hovedutfordringen å redusere disse, og samtidig yte tjenestene til de gruppene som har det største behovet I analysen av kostratallene nedenfor vil vi ta utgangspunkt i kommunens prioriteringer i forhold til beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet Barnehager - nto. driftsutg. pr.innb. 1-5 år Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Barnehagene synes å være middels prioritert i Lyngen i forhold til Sørreisa og Balsfjord. I forhold til kostragruppa ligger Lyngen noe over. Skjervøys tall må sees bort fra da dette skyldes regnskapstekniske forhold. Dette stemmer godt overens med utgiftsbehovet, og således synes tjenestetilbudet å være i samsvar med behovet.

12 Grunnskole - nto. driftsutg. pr. innb år Utgiftsbehovet for grunnskoleundervisning i Lyngen kommune, som staten baserer sine tilskudd til aldersgruppen 6-15 år på, er relativt lite sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det kan sies at grunnskolen skal være lite kostnadskrevende å drive i Lyngen. Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Når en sammenligner vår kommune med de andre, så finner en at Lyngen kommune driver relativt dyrt på grunnskolesektoren. Hva kan årsaken til dette være? Det som kan være med på å drive kostnadene i været er en relativt stor geografisk spredning på barna og vi har en del funksjonshemmede som krever ekstra ressurser. Når det gjelder tallmaterialet på funksjonshemmede, så har en ikke innhentet noe i denne analysen som sier noe om dette, og dette vil derfor bare være antakelser. Når det gjelder antall psykisk utviklingshemmede under 16 år, så har vi noe over landsgjennomsnittet. Det er grunn til å anta at den viktigste årsaken til høye grunnskolekostnader er lave indikatorer på produktivitet og høye enhetskostnader pr. elev. Tabellen nedenfor underbygger denne påstanden i betydelig grad. Årsaken til høye enhetskostnader må sannsynligvis analyseres nærmere, men det er rimelig til å tro at dette skyldes mange relativt små skoler i Indre Lyngen. Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Driftsutgifter i kr Netto driftsutg. til grunnskoleoppl. pr. innb år Lønnsutgifter til grunnskole, per elev Driftsutg. til inventar og utstyr, pr. elev i grunnskolen Driftsutg. til underv.materiell, pr. elev i grunnskolen Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Driftsutg. til skoleskyss, pr. elev som får skoleskyss Netto driftsutgifter til SFO, pr. innbygger 6-9 år Nto. driftsutg. til musikk- og kultursk. pr. innb. 6-9 år Enhetskostnader/produktivitet Elever pr. kommunal skole Elever pr. årsverk 7,3 9,4 11,0 9,2 7,6 9,8 Herav elever per undervisningsrelatert årsverk 8,0 10,5 12,5 10,1 8,6 10,7 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 9,6 11,5 13,7 11,2 10,6 12,0 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 9,2 13,1 17,9 11,7 10,7 13,2 Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss i % 57,7 45,6 62,6 66,4 13,7 35,1 Tallene ovenfor kommenteres ikke nærmere, men indikerer mye av årsaken til det som er skrevet ovenfor.

13 Kultur - nto. driftsutg. pr. innb. Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Kulturen synes å bli middels prioritert i Lyngen sammenlignet med andre kommuner i Troms. Balsfjord har tidligere år nedprioritert kulturen i budsjettsammenheng, og dette synes å gjenspeile seg i kostratallene. I Lyngen er kultur et av satsingsområdene. Helsetjenesten - nto. driftsutg. pr. innb. Kostratallene viser at Lyngen prioriterer helsetjenesten høyt sammenlignet med de øvrige kommunene. Bare 6 småkommuner i Troms brukte mer på kommunehelse i Både kostragruppa og gjennomsnittet av Troms bruker bare 60 % pr. Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms innbygger på helsetjenesten sammenlignet med Lyngen kommune. Til legetjeneste, fysioterapi, psykiatri, mv. brukte Lyngen ca kr mer pr. innbygger i 2005 enn gjennomsnittet. Det er spesielt andel legeårsverk som peker seg ut som høyt prioritert. Kostnadene til forebygging, helsestasjoner, mv. var omtrent på gjennomsnittet for Troms. Fylkesmannen peker i sin økonomianalyse av kostratallene at det er spesielt fastlegeordningen som er problematisk for mange kommuner. Pleie og omsorg - nto. driftsutg. pr. innb. Pleie og omsorgstjenesten i Lyngen kommune har et høyt utgiftsbehov. I aldersgruppen over 67 år er det i Lyngen 6,1% flere innbyggere enn landsgjennomsnittet. Tallene for Balsfjord er 5,2%, Sørreisa -0,7% og Skjervøy -1,4%. Dette betyr at det er mange eldre i Lyngen i Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms forhold til de andre kommunene, og sannsynligvis et større omsorgsbehov. I tillegg har Lyngen ca. 11% flere psykisk utviklingshemmede (PU) over 16 år enn landsgjennomsnittet og dessuten noen andre sterkt

14 14 ressurskrevende brukere som dekkes av omsorgstjenesten. Hvis en legger sammen utgiftsbehovet for eldre og PU, så har Lyngen et utgiftsbehov på 17,3% over landsgjennomsnittet, Sørreisa 1,7%, Balsfjord 8,7% og Skjervøy 1,4%. Lyngen og Balsfjord er de kommunene med størst geografisk område, og har større avstander å betjene både med hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg. Tabellen nedenfor viser mer detaljerte indikatorer for pleie og omsorgstjenesten: Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Netto driftsutgifter pr. innbygger 80 år og over Netto driftsutgifter pr. innbygger 67 år og over Netto driftsutg. hjemmebaserte tjenester pr. innb Netto driftsutgifter pr. institusjonsplass Lønnsutgifter pr. institusjonsplass Netto driftsutgifter til hjemmebaserte tjenester har vist en stor økning i de senere årene, og sannsynligvis som følge av bevisste prioriteringer i kommunen. Tabellen viser også at driftsutgiftene pr. institusjonsplass er langt under gjennomsnittet for Troms. Oversikten viser at det sannsynligvis er rimelig samsvar mellom ressursbehovet og forbruket i Lyngen sammenlignet med de andre kommunene. Sosialtj. - nto. driftsutg. pr. innb år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i Lyngen kommune ligger fortsatt under gjennomsnittet i fylket og kostragruppa. I perioden har disse imidlertid steget med 56% som er betydelig over gjennomsnitt i fylket. I hht. inntektssystemet utgjør de såkalte sosiale kriteriene Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms forholdsvis lite, så det synes naturlig at kostnadene her er lave. I forbindelse med utviklingen i Ytre Lyngen kan det skje en utvikling her på sikt Barnevern - nto. driftsutg. pr. innb år Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Barnevernsutgiftene for 2005 i Lyngen er betydelig under gjennomsnittet i fylket, men hadde en viss økning fom Det er vanskelig å si om dette skyldes god eller dårlig prioritering fordi bruk av ressurser til forebygging i barnevernstjenesten kan medføre reduksjon av utgifter f.eks. i grunnskolen.

15 Brutto driftsutg. i kr pr. km kommunal vei Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Driftsutgiftene varierer ganske mye mellom kommunene. Ut i fra figuren synes det som Lyngen bruker ganske mye til kommunale veier og veilys. I Balsfjord og en flesteparten av kommunene i Troms er brutto driftsutgifter lavere enn i Lyngen pr. km. kommunal vei. Adm., pol., fellesutg. - nto. driftsutg. pr. innb. Netto driftsutgifter pr. innbygger til administrasjon, politisk virk- somhet og fellesutgifter er noe høyere i Lyngen enn sammenligningskommune ne, med unntak av Skjervøy som skiller seg ut med klart høyest utgifter pr. innbygger. Er likevel lavest utenom Balsfjord i Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms prosent av totale driftsutgifter. Brutto driftsutgifter er på samme nivå som kostragruppa. Brutto driftsutgifter til politisk virksomhet og kontroll er omtrent på linje med Skjervøy og kostragruppa. Brutto driftsutgifter til administrasjon utenom fagstillinger er omtrent på linje kostragruppa og Sørreisa. Lønnsutgifter til administrative stillinger pr. innbygger i Lyngen er noe lavere enn Sørreisa og klart lavere enn Skjervøy. Balsfjord er lavest som sannsynligvis skyldes at det er mange flere innbyggere i denne kommunen og på den måten får stordriftsfordeler Netto driftsutgifter til kirker pr. innb. Lyngen Kostragr. Sørreisa Balsfjord Skjervøy Troms Netto driftsutgifter pr. innbygger til kirka er ganske høye i Lyngen kommune. I Troms er det bare 4 kommuner som yter mer pr. innbygger, og det er mindre kommuner. Det er derfor grunn til å si at overføringer til kirka har vært høyt prioritert i Lyngen.

16 16 TJENESTEPRODUKSJON LYNGEN KOMMUNE 2005 Figurene nedenfor viser hvilke tjenester hvor ressursbruken er størst og hvordan inntektene er sammensatt. Når en skal finne områder som det er skal gjennomføres utgiftskutt, så vil det være naturlig å se på de områdene som også forbruker mest. Når det gjelder inntektene, så ser en at størsteparten kommer gjennom overføringer fra staten og skatteinntekter på formue og inntekt. TJENESTEPRODUKSJON 2005 I MILL. KR Politikk, adm., byggesaker 20 Skole, barnehage, kultur Helse, sosial og omsorg Teknisk drift 46 Netto renter og avdrag Avsetninger Pensjonskostnader 61 Av figuren fremgår det at de tjenestene med klart størst tjenesteproduksjon er oppvekstsektoren og helse, sosial og omsorg. Vedlegget med netto budsjettrammer og årsverk for 2006 viser hvordan dette er fordelt mer detaljert gruppert etter følgende inndeling: Lønn og godtgjørelser. Øvrige driftsutgifter og overføringer, inkl. evt. innsparingsmål. Driftsinntekter eksklusiv mva-refusjon. Oversikten med budsjettrammene er et hjelpemiddel for kommunestyret til å finne hvilke rammer hver enkelt tjenesteenhet disponerer over og hvor mange faste årsverk disse disponerer. Oversikten er ganske detaljert, men samtidig også grov. Noen tjenester er mer oppsplittet enn andre for å kunne gi en relevant informasjon om tildelte ressurser i Bl.a. er bygningsmessig drift, som disponeres av teknisk drift, plassert under skoler og barnehager for å vise den totale ressursbruken for disse tjenestene. Teknisk drifts netto budsjettrammer er korrigert tilsvarende. Administrasjonssjefen vil i kommunestyret kunne legge fram mer detaljerte opplysninger om rammene hvis det er behov for det. VEDTAK OM REDUKSJON MED 10 STILLINGER Kommunestyret har bedt om en utredning med forslag med reduksjon av 10 stillinger i kommunen. Administrasjonssjefen vil peke på de områder som er mest aktuelle å redusere på, men før reduksjonene konkret fremmes må det gjennomføres en prosess med arbeidstakerorganisasjonene og driftslederne inkl. en beskrivelse av konsekvenser. Administrasjonssjefen vil foreslå at dette nå skjer parallelt med oppfølgingen etter kommunestyrets temadag. Administrasjons-, stab-/støtte og planstillinger.

17 Innen området er det løpende spart med vakanser. Gjennom samordning, samlokalisering, bruk av datateknologi m.v. er dette et område hvor effektivitetsgevinster kan oppnås og som permanent reduksjon vil foreslås ca. 3-4 stillinger. 17 Helse, sosial og omsorg. Gjennom innflyttingen på Lyngstunet ble det redusert i stillinger og både Lyngstunet, ytre Lyngen og Solhov bosenter vurderes som så vidt sterkt presset at uttak av stillinger som går direkte i pleie ikke vil bli tilrådd. Da må det reduseres med hele driftstiltak. Unntak kan være natt-tjenesten i indre Lyngen hvor en nå prøver med 1 ansatt mindre pr. natt og heller setter inn personale ved ekstra behov. Dette kan utgjøre reduksjon på 1-2 stillinger. Utfra innbyggertall bør vi klare oss med ett legeårsverk mindre. Sammenligningstall viser at vi har store behov innen omsorgsområdet og skal det ytterligere reduseres her må det være i fagstillinger som arbeider rehabiliterende, forebyggende og i stab/støtte. Dette er imidlertid meget kortsiktig sparing og bør søkes unngått. Hvis en ser det som kun kortsiktige, økonomiske tiltak er det mulig å redusere noen årsverk. Skole, barnehage, kultur. Særlig innen grunnskolen bruker vi mye ressurser. Både i skoler og barnehager er det i 2006 gjennomført stillingsreduksjoner, men da i hovedsak gjennom mindre reduksjoner i alle enheter, ostehøvel. Evt. etablering av oppvekstsenter kan også gi noe besparelser, men så lenge antall driftstiltak og anlegg med sine faste kostnader opprettholdes blir effekten begrenset. Innen grunnskolen og dels barnehager viser sammenligningstall at vi har et sparepotensiale, men det blir vanskelig å ta ut hvis vi kun benytter ostehøvel. Strukturen og antall driftsenheter må vurderes for å få effektiv sparing. Den økonomiske effekten av stillingsreduksjoner avhenger selvsagt av hvilke stillinger som fjernes. Nedenfor følger en oppstilling over noen aktuelle stillinger og hvilke utgifter disse representerer pr. årsverk og en kolonne multiplisert med 10: (Hele kr) Årslønn Pensjon Pr. årsverk 10 årsverk Assistenter, vaktmester uten fagutdanning Sekretærer, vaktmester med fagutdanning, hjelpepleiere, omsorgsfagarbeidere Sykepleiere, vernepleiere, konsulenter Helsesøster, fagstillinger Adjunkt med tilleggsutdanning

18 18 DRIFTSINNTEKTER Figuren nedenfor viser hvordan driftsinntektene fordelte seg i årsregnskap 2005 for Lyngen kommune. Dette viser at skatt og rammetilskudd utgjør ca. 64 % av totale driftsinntekter. 28 DRIFTSINNTEKTER 2005 I MILL. KR Salgs- og leieinntekter Eiendomsgebyrer Rammetilskuddd Skatter 64 Overføringer 42 Mva-kompensasjon Det er bare på noen få områder at kommunen selv kan gjøre vedtak som får stor innvirkning på driftsinntektene, såkalte påvirkbare egeninntekter. Salgs- og leieinntekter inklusive noen få gebyrer utenom eiendomsgebyrer er lite påvirkbare. Eiendomsgebyrene fra vann og avløp er faste i forhold til de kostnader som vi har for å produsere denne tjenesten (selvkost), og gir derfor lite rom for endring som tilfaller kommunal drift. GEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Behandling av saker i forbindelse private forslag til reguleringsplaner og dispensasjoner (etter forskjellige paragrafer i Plan- og Bygningsloven) kan være meget tidskrevende. Hittil har kommunen ikke innkrevd noe vesentlige gebyrer for slike saker og ser at revurdering av gebyrene er ønskelig i lys av tidsforbruk og faktiske utgifter som er tilknyttet disse sakene (gebyrene med hjemmel i plan- og bygningslovens 109). Dette var tatt opp tidligere i Kommunestyrets sak 052/03, men ble ikke fulgte opp jfr. utdrag fra saken: Gebyrene for byggesaksbehandling ol. gjennomgås med tanke på oppdatering. Dette fremmes som egen sak til kommunestyret i Kommunen har mulighet til å få inn vesentlige inntekter for saker behandlet etter Plan og Bygningsloven. Det er tenkt at Lyngen kommune legger seg på et likt nivå med nærliggende kommuner. En mer omfattende utredning av saken legges fram i forbindelse med behandlingen budsjettet i november. EIENDOMSSKATT - MULIGHETER Det er eiendomsskatteloven som regulerer adgangen til eiendomsskatt. Hittil har det vært anledning til å pålegge skatt for verker og bruk og for boliger i områder som er helt eller delvis bygd ut på byvis. Lyngen kommune har ikke hatt eiendomsskatt på noen av områdene. En ny lov åpner for at man vil kunne skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen.

19 19 Det er vanskelig å gi noe eksakt tall på hvor mye det er å hente på eiendomsskatt før man har hatt en konkret gjennomgang med verdifastsettelse/taksering. Kommunene kan også i stor grad styre om man vil legge seg på et høyt eller lavt nivå. Vi har innhentet tall fra andre kommuner som har lagt seg på et forholdsvis lavt nivå. Eiendomsskatten er da på mellom kr. 700,- til kr ,- pr. år pr. bolig/hytte. De presiserer at inntektene fra eiendomsskatten i hovedsak kommer fra verker og bruk (tele- og kraftverk, sendere, linjer o.a. industri/næringsvirksomhet). Vi har iflg. GAB-registeret boliger og 263 hytter i dag. Dersom vi sier at vi i gjennomsnitt vil kunne få inn kr. pr år pr. bolig/hytte og innfører eiendomsskatt for hele kommunen, vil inntekten for denne delen være på ca. 1,7 mill.kr. Når det gjelder verker og bruk er det tilnærmet umulig å anslå noe tall på forhånd, her er det nødvendig å innhente ekspertise for taksering. Ut i fra at andre sammenlignbare kommuner har sine hovedinntekter på eiendomsskatten fra verker og bruk, kan vi løselig anslå en totalinntekt ved innføring av eiendomsskatt til 3 4 mill. kr. Innføring av eiendomsskatt betinger en forutgående ressurskrevende prosess og vil selvfølgelig også ha sin utgiftsside. Det betyr at inntekten vil være noe redusert, særlig det første året. Innføring av eiendomsskatt er tilnærmet den eneste muligheten kommunen har til å øke sine inntekter i særlig grad. Den er ikke betaling for en tjeneste, men en skatt som legges på eiendommene. Det er svært få områder hvor kommunene har anledning til å ta seg betalt. MÅLSETTING OG OPPLEGG MED TEMADAGEN Hovedutfordring: Økonomianalysene viser at driftsutgiftene er for høye. Lyngen kommune bør rasjonalisere sin drift med 10 mill. i 2007 og ytterligere 5 mill. fra og med Hvordan drive kommunal tjenesteproduksjon mer økonomisk effektivt og samtidig skape fortsatt optimisme og motivasjon for nyetableringer av bosetting og bedrifter? Hensikt med møtet: Skape felles forståelse/ansvar for vår økonomiske situasjon og drøfte mulige tiltak (besparelser/inntekter) for å imøtekomme problemene. Gjennomføring: Innledningsdel Administrasjonen presenterer et bilde av visjoner og mål for kommunen (utviklingsperspektiv). Administrasjonen presenterer et bilde av kostnadene med ulike tjenestetilbud og sammenlikner disse med sammenlignbare kommuner. Gruppearbeid Kommunestyret inndeles i 4 grupper (på tvers av partier) og drøfter problemstillinger.

20 20 Gruppearbeidet omhandler konsekvenser med besparelser sett i et utviklingsperspektiv og nærmere konkretisering av mulige besparelser og inntekter. Presentasjon i plenum Gruppene gir en kort presentasjon av gruppearbeidene i plenum. Oppsummering Administrasjonssjefen oppsummerer og redegjør hvordan innspillene påvirker videre arbeid med Lyngen kommunes økonomiplan for Hovedmålsetting med dagen er altså at kommunestyret fremmer konkrete innspill om utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger i forkant av formannskapets innstilling til økonomiplan for Innspillene må være konkrete med konkretisering av tall i kroner der hvor det er mulig. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre fremmer med dette følgende forslag som administrasjonssjefen bes utrede videre med frem mot formannskapets innstilling til økonomiplan : 1. Utgiftsbesparende tiltak: 2. Inntektsbringene tiltak:

21 21 NETTO BUDSJETTRAMMER OG ÅRSVERK 2006 Budsjett Faste (Hele kr) 2006 årsverk Kommentar POLITIKK OG KONTROLL POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER Lønn og godtgjørelser 288 Driftsutgifter, overføringer 326 Sum POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 614 ORDFØRER Lønn og godtgjørelser 450 Driftsutgifter, overføringer 202 Sum ORDFØRER 652 KONTROLLUTVALG Lønn og godtgjørelser 31 Driftsutgifter, overføringer 546 Sum KONTROLLUTVALG 577 ARBEIDSMILJØUTVALG Lønn og godtgjørelser 5 Driftsutgifter, overføringer 114 Sum ARBEIDSMILJØUTVALG 119 OVERFORMYNDERIET Lønn og godtgjørelser 40 Driftsutgifter, overføringer 6 Sum OVERFORMYNDERIET 46 ELDRERÅD Lønn og godtgjørelser 11 Driftsutgifter, overføringer 10 Sum ELDRERÅD 21 FORLIKSRÅD Lønn og godtgjørelser 8 Driftsutgifter, overføringer 3 Inntekter eks. mva-ref. -11 Sum FORLIKSRÅD 0 Politiske utvalg. SUM POLITIKK OG KONTROLL RELIGIØSE FORMÅL Driftsutgifter, overføringer Lyngen Menighetsråd: Sum ansvar: 1208 RELIGIØSE FORMÅL ADMINISTRASJON, PLAN, BYGGESAK, NÆRING 1300 PROSJEKTER ADMINISTRASJON Driftsutgifter, overføringer 300 Sum ansvar: 1300 PROSJEKTER ADMINISTRASJON ADM. LEDELSE OG STAB Lønn og godtgjørelser ,3 Ca. 4 årsverk ovf. Lyngstunet.

22 Driftsutgifter, overføringer -224 Inntekter eks. mva-ref Sum ansvar: 1310 ADM. LEDELSE OG STAB NÆRING Lønn og godtgjørelser 565 2,0 Landbruksvikarer. Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum ansvar: 1313 NÆRING SUM ADMINISTRASJON, PLAN, BYGGESAK, NÆRING SKOGBRUK Lønn og godtgjørelser 316 1,0 Interkommunal stilling. Driftsutgifter, overføringer 95 Inntekter eks. mva-ref SUM SKOGBRUK (FORDELING NORD- TROMSKOMMUNENE) FELLESKOSTNADER Lønn og godtgjørelser 371 1,2 Hovedtillitsvalgt. Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum ansvar: 1450 FELLESKOSTNADER IKT Lønn og godtgjørelser 110 Lærling. Driftsutgifter, overføringer Sum ansvar: 1451 IKT GRUNNSKOLE, SFO, VOKSENOPPLÆRING 2101 GRUNNSKOLEN - FELLES Lønn og godtgjørelser 618 1,6 Driftsutgifter, overføringer 58 Til disp. og innsparing. SUM GRUNNSKOLEN - FELLES LYNGSDALEN SKOLE SKOLE OG SFO Lønn og godtgjørelser ,1 Driftsutgifter, overføringer 67 Inntekter eks. mva-ref. -72 Sum SKOLE OG SFO LOKALER LYNGSDALEN SKOLE Lønn og godtgjørelser 244 1,0 Driftsutgifter, overføringer 166 Sum LOKALER LYNGSDALEN SKOLE 410 SUM LYNGSDALEN SKOLE OKSVIK SKOLE SKOLE OG SFO Lønn og godtgjørelser ,6 Driftsutgifter, overføringer 181 Inntekter eks. mva-ref. -49 Sum SKOLE OG SFO LOKALER OKSVIK SKOLE Lønn og godtgjørelser 376 1,5

23 Driftsutgifter, overføringer 274 Sum LOKALER OKSVIK SKOLE 650 SUM OKSVIK SKOLE LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE 16,8 SKOLE OG SFO Lønn og godtgjørelser ,4 Driftsutgifter, overføringer 224 Inntekter eks. mva-ref Sum SKOLE OG SFO LOKALER LENANGEN SKOLE Lønn og godtgjørelser 860 Driftsutgifter, overføringer 553 Sum LOKALER LENANGEN SKOLE SUM LENANGEN SKOLE EIDEBAKKEN SKOLE SKOLE, SFO, VO Lønn og godtgjørelser ,7 Driftsutgifter, overføringer 852 Inntekter eks. mva-ref Sum SKOLE, SFO OG VO LOKALER EIDEBAKKEN SKOLE Lønn og godtgjørelser ,1 Driftsutgifter, overføringer Sum LOKALER EIDEBAKKEN SKOLE SUM EIDEBAKKEN SKOLE SUM GRUNNSKOLE, SFO, VOKSENOPPLÆRING BARNEHAGER 2201 BARNEHAGER, ADMINISTRASJON Lønn og godtgjørelser 100 Lærlinger. Driftsutgifter, overføringer 489 Til disposisjon. Inntekter eks. mva-ref Skjønnsmidler. SUM BARNEHAGER, ADMINISTRASJON FURUSTUA BARNEHAGE BARNEHAGEDRIFT Lønn og godtgjørelser ,5 Driftsutgifter, overføringer 108 Inntekter eks. mva-ref Sum BARNEHAGEDRIFT 229 LOKALER FURUSTUA BARNEHAGE Lønn og godtgjørelser 85 0,3 Driftsutgifter, overføringer 226 Sum LOKALER FURUSTUA BARNEHAGE 311 SUM FURUSTUA BARNEHAGE SOLHOV BARNEHAGE BARNEHAGEDRIFT Lønn og godtgjørelser ,3 Driftsutgifter, overføringer 149 Inntekter eks. mva-ref Sum BARNEHAGEDRIFT 496 LOKALER SOLHOV BARNEHAGE

24 Lønn og godtgjørelser 160 0,6 Driftsutgifter, overføringer 52 Sum LOKALER SOLHOV BARNEHAGE 212 SUM SOLHOV BARNEHAGE KNØTTELIA BARNEHAGE BARNEHAGEDRIFT Lønn og godtgjørelser ,6 Driftsutgifter, overføringer 283 Inntekter eks. mva-ref Sum BARNEHAGEDRIFT -121 LOKALER KNØTTELIA BARNEHAGE Lønn og godtgjørelser 135 0,5 Driftsutgifter, overføringer 106 Sum LOKALER KNØTTELIA BARNEHAGE 241 SUM KNØTTELIA BARNEHAGE SØR-LENANGEN BARNEHAGE BARNEHAGEDRIFT Lønn og godtgjørelser ,0 Driftsutgifter, overføringer 96 Inntekter eks. mva-ref Sum BARNEHAGEDRIFT -23 LOKALER SØR-LENANGEN BARNEHAGE Lønn og godtgjørelser 69 0,3 Driftsutgifter, overføringer 29 Sum LOKALER SØR-LENANGEN BARNEHAGE 98 SUM SØR-LENANGEN BARNEHAGE RØDTOPPEN BARNEHAGE BARNEHAGEDRIFT Lønn og godtgjørelser ,0 Driftsutgifter, overføringer 89 Inntekter eks. mva-ref Sum BARNEHAGEDRIFT 155 LOKALER RØDTOPPEN BARNEHAGE Lønn og godtgjørelser 77 0,3 Driftsutgifter, overføringer 42 Sum LOKALER RØDTOPPEN BARNEHAGE 119 SUM RØDTOPPEN BARNEHAGE SUM BARNEHAGER KULTUR 2310 MUSIKKSKOLEN Lønn og godtgjørelser 690 2,3 Driftsutgifter, overføringer 73 Inntekter eks. mva-ref. -25 Sum ansvar: 2310 MUSIKKSKOLEN KULTURTILBUD AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE Driftsutgifter, overføringer 85 Sum AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 85 KULTURVERN, MUSEER

25 Driftsutgifter, overføringer 235 Sum KULTURVERN, MUSEER 235 IDRETT Driftsutgifter, overføringer 123 Sum IDRETT 123 ANDRE KULTURAKTIVITETER Driftsutgifter, overføringer 25 Sum ANDRE KULTURAKTIVITETER 25 TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER Driftsutgifter, overføringer 155 Sum TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 155 BYGDEBOK Driftsutgifter, overføringer 160 Sum BYGDEBOK MAI KOMITEEN Driftsutgifter, overføringer 25 Sum 17. MAI KOMITEEN 25 Sum ansvar: 2410 KULTURTILBUD BIBLIOTEK Lønn og godtgjørelser 414 1,5 Driftsutgifter, overføringer 192 Sum ansvar: 2411 BIBLIOTEK FRITIDSKLUBBER Lønn og godtgjørelser 308 1,1 Driftsutgifter, overføringer 26 Inntekter eks. mva-ref. -25 Sum ansvar: 2421 FRITIDSKLUBBER SUM KULTUR SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTEN 3310 SOSIALTJENESTEN Lønn og godtgjørelser ,0 Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum SOSIALTJENESTEN Sosial rådgivning, mv. flyktninger Lønn og godtgjørelser 358 1,0 Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum FLYKTNINGETJENESTEN SUM SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTEN 961 HELSE OG OMSORG 3410 BRUKERSTYRT OMSORG Lønn og godtgjørelser 246 Driftsutgifter, overføringer 4

26 Sum ansvar: 3410 BRUKERSTYRT OMSORG PRAKTISK BISTAND Lønn og godtgjørelser ,3 Sosiale utgifter eks. pensjon 10 Driftsutgifter, overføringer 114 Inntekter eks. mva-ref Sum ansvar: 3411 PRAKTISK BISTAND TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE Lønn og godtgjørelser 830 2,0 Sosiale utgifter eks. pensjon 7 Driftsutgifter, overføringer 641 Inntekter eks. mva-ref. -20 Sum ansvar: 3412 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN Lønn og godtgjørelser ,9 Driftsutgifter, overføringer 542 Inntekter eks. mva-ref Sum ansvar: 3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER DIVERSE FELLESUTGIFTER Lønn og godtgjørelser Driftsutgifter, overføringer Sum DIVERSE FELLESUTGIFTER HELSESTASJON Lønn og godtgjørelser 650 2,0 Driftsutgifter, overføringer 10 Inntekter eks. mva-ref. -20 Sum HELSESTASJON 640 JORDMORTJENESTEN Lønn og godtgjørelser 161 0,5 Driftsutgifter, overføringer 1 Inntekter eks. mva-ref. -30 Sum JORDMORTJENESTEN 132 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Driftsutgifter, overføringer 16 Sum AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 16 REHABILITERING Lønn og godtgjørelser 275 1,0 Sum REHABILITERING 275 PSYKISK HELSEARBEID Lønn og godtgjørelser 990 3,2 Driftsutgifter, overføringer 732 Inntekter eks. mva-ref. -12 Sum PSYKISK HELSEARBEID LEGETJENESTEN 26

27 Lønn og godtgjørelser ,4 Sosiale utgifter eks. pensjon 20 Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum LEGETJENESTEN FYSIOTERAPITJENESTEN Lønn og godtgjørelser 238 0,8 Driftsutgifter, overføringer 629 Inntekter eks. mva-ref. -75 Sum FYSIOTERAPITJENESTEN 792 FELLES LEGEVAKTSENTRAL Driftsutgifter, overføringer 150 Inntekter eks. mva-ref Sum FELLES LEGEVAKTSENTRAL -170 SYKEHJEM Lønn og godtgjørelser ,8 Driftsutgifter, overføringer 423 Inntekter eks. mva-ref Sum SYKEHJEM HOVEDKJØKKEN Lønn og godtgjørelser ,3 Driftsutgifter, overføringer Inntekter eks. mva-ref Sum HOVEDKJØKKEN HJEMMESYKEPLEIE Lønn og godtgjørelser ,3 Driftsutgifter, overføringer 210 Inntekter eks. mva-ref Sum HJEMMESYKEPLEIE ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD Inntekter eks. mva-ref Psykiatritilskudd. Sum ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD Sum ansvar: 3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Lønn og godtgjørelser ,6 Driftsutgifter, overføringer 343 Inntekter eks. mva-ref. -58 Sum ansvar: 3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNING Driftsutgifter, overføringer 550 Sykevikarer, fysak. SUM RESERVERTE BEVILGNINGER HELSE OG OMSORG 550 SUM HELSE OG OMSORG BYGG OG ANLEGG (eksklusiv skoler og barnehager)

28 ADMINISTRASJON Lønn og godtgjørelser 315 1,0 Driftsutgifter, overføringer 9 Sum ADMINISTRASJON 324 ADMINISTRASJONSLOKALER Lønn og godtgjørelser 773 3,0 Driftsutgifter, overføringer 849 Inntekter eks. mva-ref Sum ADMINISTRASJONSLOKALER LYNGSEIDET UNGDOMSKLUBB Driftsutgifter, overføringer 55 Sum LYNGSEIDET UNGDOMSKLUBB 55 HELSESTASJON LENANGEN Driftsutgifter, overføringer 30 Sum HELSETASJON LENANGEN 30 FYSIOTERAPITJENESTEN Lønn og godtgjørelser 34 0,1 Sum FYSIOTERAPITJENESTEN 34 LYNGSTUNET - SYKEHJEM Lønn og godtgjørelser 265 1,0 Driftsutgifter, overføringer 632 Sum LYNGSTUNET - SYKEHJEM 897 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER Lønn og godtgjørelser 240 1,0 Driftsutgifter, overføringer 401 Inntekter eks. mva-ref Sum KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -889 LENANGEN BO- OG SERVICESENTER Lønn og godtgjørelser 130 0,5 Driftsutgifter, overføringer 181 Inntekter eks. mva-ref Sum LENANGEN BO- OG SERVICESENTER -373 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Lønn og godtgjørelser 131 0,5 Driftsutgifter, overføringer 96 Inntekter eks. mva-ref Sum SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER -134 TRYGDEBOLIGER (SOLLIA) Driftsutgifter, overføringer 78 Inntekter eks. mva-ref Sum TRYGDEBOLIGER (SOLLIA) -703 LYNGSTUNET - OMSORGSBOLIGER Driftsutgifter, overføringer 212 Inntekter eks. mva-ref Sum LYNGSTUNET - OMSORGSBOLIGER BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 28

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 15.12.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 16.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: driftsutvalget Dato: 08.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Troms Kraft Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.08.2017 45539/2017 2017/15460 Saksnummer Utvalg Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Møtedato Kostra analyse 2016 Rådmannens

Detaljer

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr..

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. Rapport A Behovsprofil Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. 2 1. Innledning 3 2. Befolkning 5 2. Økonomi 1 3. Prioritering 12 3 1. Innledning KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonomisk utvikling Innhold Tjenesteproduksjon noen utviklingstrekk Gjeldsutviklingen Demografisk utvikling Økonomisk status i kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

NØKKELTALLSANALYSE. Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger

NØKKELTALLSANALYSE. Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger NØKKELTALLSANALYSE Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger Innhold Innledning... 2 Gamvik / Lebesby... 3 Befolkning og demografi... 3 Tjenesteproduksjon... 4 Sysselsetting...

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/552-12 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORM - ALTERNATIVET VEFSN OG LEIRFJORD Administrasjonssjefens innstilling: Rapporten

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Faktaark Krødsherad kommune

Faktaark Krødsherad kommune 1 Faktaark Innhold: Politisk virksomhet o Kommunestyret side 2 o Formannskapet.side 3 o Organisasjonskart.side 3 Oppsummering...side 4 Befolkningsframskrivning side 5 Behovsprofil kommunene i regionen..side

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 25.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer