OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0054/06 05/00846 SAKSPROTOKOLL: LØNNSPOLITISK PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 0055/06 05/00969 SAKSPROTOKOLL: GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE 0056/06 06/00126 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILLEGGSBEVILLING FORSTØTNINGSMUR KLAUSJORDA BARNEHAGE 0057/06 06/00190 SAKSPROTOKOLL: SUPPLERINGSVALG - ADMINISTRASJONSSTYRET 0058/06 06/00199 SAKSPROTOKOLL: KRAV OM TILBAKEBETALING AV ANSVARLIG LÅN VARANGER KRAFT AS 0059/06 06/00201 SAKSPROTOKOLL: NÆRINGSFONDETS VEDTEKTER - REVISJON 0060/06 06/00206 SAKSPROTOKOLL: OPPRETTELSE AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Postadresse: Besøksadresse: Postboks A Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 0054/06 SAKSPROTOKOLL: LØNNSPOLITISK PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Behandling: Endringsforslag fra Arbeiderpartiet v/birger Kristiansen: 2.2 c) HTA kap. 3: Bollepunkt 2 endres til: Evt. lønnsforskjeller skal være basert på følgende objektive kriterier: Antall ansatte/årsverk Størrelsen på budsjettrammen/brutto budsjett (samlede utgifter og inntekter) Spesielle oppgaver hvor ikke andre virksomhetsledere har tilsvarende oppgaver. Bollepunkt 3 strykes Nytt bollepunkt 4: Kompensasjon for arbeid utenom ordinær arbeidstid skal for framtiden innarbeides i ordinær lønn for alle lederne. Siste setning strykes. Kapittel 3. Tillegg: Arbeidet med å stillingsvurdere skal være sluttført innen Kapittel : Ved forhandlinger Endring av 2. setning i første bollepunkt: Medlemmene velges blant administrasjonsstyrets og/eller formannskapets medlemmer/varamedlemmer. Endringsforslag fra Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyre v/frank Bakke Jensen: 1.1. Hovedmål De to siste bollepunktene strykes 1.3 Siste setning strykes. Votering: Forslaget fra Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyre til endring i 1.1 falt med 4 mot 10 stemmer Forslaget fra Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyre til endring i 1.3 falt med 4 mot 10 stemmer Side 2 av 18

3 Arbeiderpartiets endringsforslag enstemmig vedtatt. Innstillingen med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Vedtak: Side 3 av 18

4 Utkast til revidert plan november 2005 Side 4 av 18

5 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve av. Lønn skal være ett av flere virkemidler for til enhver tid å ha et tilstrekkelig antall kvalifisert personale slik at tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne i Båtsfjord kommune sikres og videreutvikles. Lønn virker rettferdig og stimulerende på arbeidsmiljøet. Lønn er basert på kjente kriterier og prinsipper. Like lønnsutviklingsmuligheter sikres for kvinner og menn. Lønn motiverer de ansatte til kompetanseutvikling. Det skal ikke gis lønn etter innsats eller prestasjoner. Det skal ikke gis bonus. 1.2: Kobling til øvrige planer De lønnspolitiske retningslinjene bør ses i nær sammenheng med øvrige planer innen det personalpolitiske området. 1.3: Overordnede prinsipper for lokal lønnsdannelse i Båtsfjord kommune Bonus Innsats/ resultater Andre objektive kriterier Lokal stillingsvurdering Sentrale og lokale tariff-bestemmelser Dette er en generell modell for lønnsdannelse. Den skal forstås slik at man i lønnsdannelsen begynner nederst og arbeider seg oppover. Den skal også i prinsippet forstås slik at den forholdsmessige del av totallønnen minker jo høyere man kommer i trekanten. I bunn ligger de sentrale og lokale tariffbestemmelser. Disse vil bestemme det aller meste av lønnsplasseringen. Disse behandles i kapittel 2 nedenfor. Deretter følger lokal stillingsvurdering. Denne er omtalt i kapittel 3. Side 5 av 18

6 Neste trinn er de øvrige såkalte objektive kriteriene. Med uttrykket objektive kriterier menes at disse er ikke knyttet til den enkeltes arbeidsutførelse. Disse er omtalt i kapittel 4. Når det gjelder de to øverste feltene i modellen, lønn etter innsats/ resultater og bonus, så skal disse ikke benyttes i Båtsfjord kommune. Kapittel 2: Sentrale og lokale tariffbestemmelser 2.1: Sentrale minstelønnsbestemmelser i kommunal HTA kap. 4 Ved tariffrevisjonen pr ble lønnstrinn og lønnsrammer fjernet og man innførte et nytt lønnssystem med sentralt fastsatt minstelønn. Dette gjelder for de fleste stillingene på kommunalt avtaleverk; de som hører inn under bestemmelsene i HTA kap. 4. Ved tariffrevisjonen pr ble også undervisningspersonalet i grunnskole og videregående skole overført fra statlig til kommunalt tariffområde og innlemmet i kommunal HTA kapittel 4. Pr er disse bestemmelsene i HTA kap. 4.2 som følger: Gruppe 0 år 4 år 8 år 10 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høgskoleutdanning Stillinger m krav om høgskoleutd. med ytterligere spesialutdanning 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt m tilleggsutd Lektor Lektor m tilleggsutd Alle ansatte som får lønn etter disse minstelønnssatsene har fått økt sin lønn med kr ,- pr Dette er det bare delvis tatt hensyn til i minstelønnstabellen ovenfor. Kun tallene i kursiv (dvs. alle unntatt lønn med topp ansiennitet) er økt. med kr ,- pr Dette medfører for eksempel at når Båtsfjord kommune ved lokale lønnsforhandlinger i 2004 bestemte at alle stillinger uten krav om utdanning som har minst 10 års ansiennitet skal ligge 3.000,- over sentral minstelønn er realiteten at disse f.o.m ligger kr ,- over sentral minstelønn. For stillinger som hører inn under bestemmelsene i HTA kap. 5 og HTA kap. 3.4 (lederstillinger) er det ingen sentrale bestemmelser om minstelønn. Side 6 av 18

7 2.2: Lokale minstelønnsbestemmelser for arbeidstakere på kommunal tariffavtale a). HTA kap. 4: Etter lokale lønnsforhandlinger pr og ny minstelønnstabell fra gjelder inntil videre følgende lokale minstelønnsbestemmelser: Alle i Stillinger uten særskilt krav om utdanning og Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger (jfr. HTA kap. 4.2) lønnes: o kr ,- over sentral minstelønn ved ansiennitet under 10 år o kr ,- over sentral minstelønn ved ansiennitet på minst 10 år Alle utdannede fagarbeidere og hjelpepleiere med mindre enn 10 års ansiennitet har en årslønn på kr. 3000,- mer enn Stillinger uten særskilt krav om utdanning som har minst 10 års ansiennitet. Førstesekretærer (stillingskode 7520) og konsulenter (stillingskode 6559) med 10 års ansiennitet lønnes minimum med kr ,- pr. år i full stilling. For undervisningspersonale i grunnkole og videregående skole med fullført godkjent utdanning gjelder inntil videre følgende lokale bestemmelser: o kr ,- over sentral minstelønn ved minst 5 år i Båtsfjord som lærer med godkjent utdanning (kr ,- ved min. 16 års ansiennitet) o ytterligere kr ,- over sentral minstelønn ved minst 10 år i Båtsfjord som lærer med godkjent utdanning (kr ,- ved min. 16 års ansiennitet) Disse bestemmelsene følges ved tilsetting. Midler til ansiennitetsopprykk hentes fra årlige potter for forhandlinger etter HTA kap Dette medfører at det ikke gis automatiske lokale ansiennitetsopprykk imellom lokale lønnsforhandlinger. For sykepleiere (stillingskode 7174) og vernepleiere (stillingskode 6455) gjelder inntil videre følgende lokale stiger basert på ansiennitet. Disse stigene følges ved tilsetting. Midler til ansiennitetsopprykk hentes fra årlige potter for forhandlinger etter HTA kap Dette medfører at det ikke gis automatiske lokale ansiennitetsopprykk imellom lokale lønnsforhandlinger. Sykepleiere og vernepleiere: 0 år ansiennitet 5 år ansiennitet 10 år ansiennitet Kr ,- Kr ,- Kr ,- For øvrige stillinger med krav om minimum 3-årig høgskoleutdanning settes begynnerlønn til: o kr ,- De lokale minstelønnsbestemmelsene i dette kapitlet gjelder også for uorganiserte. Side 7 av 18

8 De lokale minstelønnsbestemmelsene i dette kapitlet gjelder ikke for vikariater under 1 måneds varighet eller ferie-vikariater. Disse lønnes etter sentral minstelønn. b). HTA kap. 5: Tilsatte som får lønn fastsatt kun lokalt (kap. 5 i HTA) skal ikke lønnes lavere enn tilsvarende stillinger som har sentralt fastsatt minstelønn (kap. 4 i HTA). c). HTA kap. 3: Rådmann, stabsledere og virksomhetsledere lønnes etter HTA kapittel 3.4. Tilsatte som får lønn etter kapittel 3 skal ikke få en dårligere lønnsutvikling enn øvrige ansatte i kommunen. For øvrig legges følgende prinsipper til grunn for lederlønningene: Rådmannen skal til enhver tid lønnes høyere enn alle øvrige ledere i kapittel 3.4. Evt. lønnsforskjeller skal være basert på følgende objektive kriterier: o Antall ansatte/ årsverk o Størrelsen på budsjettrammen/ brutto budsjett (samlede utgifter og inntekter) o Spesielle oppgaver hvor ikke andre virksomhetsledere har tilsvarende oppgaver Det bør innføres et funksjonstillegg for fast stedfortreder for rådmann. Kompensasjon for arbeid utenom ordinær arbeidstid skal for framtiden innarbeides i ordinær lønn for alle lederne. Ingen av disse prinsippene er gjennomført i dag. Kapittel 3: Lokal stillingsvurdering I kommunal HTA (kap. 3.4, 4.1 pkt. 3 og 5.0 pkt. 2) er stillingsvurdering ( stillingens kompleksitet ) trukket fram som et viktig kriterium for å fastsette lønn. 3.1: Bruk av stillingsvurderingssystemet utviklet for kommunalt avtaleverk. Dette er et system utviklet av partene innen kommunalt avtaleverk. I HTA anbefalte de sentrale partene at de lokale partene tok systemet i bruk. I Båtsfjord kommune startet arbeid med å stillingsvurdere etter dette systemet opp i Dette er imidlertid er tidskrevende arbeid, og alle stillinger er derfor ennå ikke stillingsvurdert. Følgende gjelder for Båtsfjord kommune: Stillingsvurderingssystemet skal tas i bruk for alle stillinger i Båtsfjord kommune. Gjenstående stillingsvurdringer bør snarest mulig gjennomføres. Resultatet av en stillingsvurdering skal ha stor betydning for den lokale lønnsfastsettelsen. Side 8 av 18

9 Arbeidet med å stillingsvurdere skal være sluttført innen : Funksjonstillegg: En del ansatte i Båtsfjord kommune har som en del av sin arbeidsutførelse mer spesialiserte funksjoner eller oppgaver. Noen av disse funksjonene er så pass spesialiserte og omfattende at det gis et lønnstillegg når man innehar dem. Denne ordningen med funksjonstillegg har tradisjonelt vært mest brukt i skoleverket, men er den senere tid også begynt å bli brukt i andre sammenhenger hvor slike tillegg har blitt gitt i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Det særegne med funksjonstillegg er at de følger ikke person, men funksjon. Dersom en slik funksjon flyttes fra en person til en annen vil den første personen gå ned i samlet lønn og den andre personen gå opp i samlet lønn. Det legges opp til at slike funksjonstillegg i praksis opprettes, endres og nedlegges i forbindelse med årlige lokale lønnsforhandlinger. For undervisningspersonalet i grunnskole og videregående skole har vi i dag følgende funksjonstillegg i Båtsfjord kommune: Kontaktlærer (tidligere klassestyrer): o Maks 8 elever: kr ,- pr. år o 9-20 elever: kr ,- pr. år o Over 20 elever: kr ,- pr. år o I følge arbeidsrettdom høsten 2004 beholder lærere som pr hadde høyere årsbeløp som kontaktlærer dette som en personlig ordning så lenge de er kontaktlærer Rådgiver: kr ,- pr. år Sosiallærer: kr ,- pr. år Samlingsstyrer: kr ,- pr. år Elevrådskontakt: kr ,- pr. år pr. elevråd Teamleder mellomtrinn: kr ,- pr. år Teamleder ungdomstrinn: kr ,- pr. år Fast stedfortreder for rektor Nordskogen skole: kr ,- pr. år HTV i Utdanningsforbundet, Båtsfjord: kr ,- pr. år For øvrige ansatte i Båtsfjord kommune er følgende funksjonstillegg innført: Primærkontakt for beboere i PU-boliger : kr ,- pr. år. Fast stedfortreder for styrer i barnehage: kr ,- pr. år (kan deles på flere personer og blir da utbetalt forholdsvis) Fast stedfortreder for økonomisjef: kr ,- pr. år Banksjef for ønsketurnus: kr ,- pr. år Feier: kr ,- pr. år Driftsoperatør vann: kr ,- pr. år Kjøretillegg ansatte i uteetaten teknisk: kr ,- pr. år Kloakktillegg ansatte i uteetaten teknisk: kr ,- pr. år Barnehagefaglig ansvarlig kr 8.000,- pr. år. Side 9 av 18

10 3.3: Stillingsbeskrivelser: Stillingsbeskrivelser vil kunne dokumentere lønnsforskjeller mellom stillinger. Det skal derfor utarbeides : - Stillingsbeskrivelse for alle stillinger - Stillingsbeskrivelse for alle funksjoner som det gis ekstra lønnstillegg for Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide stillingsbeskrivelser, i praksis virksomhetsleder. Kapittel 4: Bruk av andre objektive kriterier 4.1: Kompetanse I kommunal HTA (kap. 3.4, 4.1 pkt. 3 og 5.0 pkt. 2) er kompetanse ( den ansattes kompetanse ) trukket fram som et viktig kriterium for å fastsette lønn. I minstelønnsbestemmelsene i kap. 4.2 er inndelingen i de 4 minstelønn-gruppene for en stor del foretatt ut fra stillingens krav til formell kompetanse. Kommunal HTA har også særskilte bestemmelser om lokale lønnstillegg som virkemiddel når det har skjedd betydelig endring av en stillings arbeids- og ansvarsområde som en følge av at arbeidstakeren i stillingen har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning; jfr. HTA kap Utover sentrale tariffbestemmelser gjelder for tiden følgende i Båtsfjord kommune: Relevant videreutdanning av minst 6 mnd. varighet kan utløse lokale lønnstillegg. Slike tillegg hentes (kun første gang) som hovedregel fra pott ved forhandlinger etter kommunal HTA kap og statlig HTA pkt For tiden gjelder følgende ordning: - Hjelpepleiere med 6 mnd. videreutdanning innen geriatri og /eller psykiatri gis et årlig tillegg i full stilling på kr ,- for 1 slik videreutdanning og kr ,- for 2 slike videreutdanninger. De særskilte bestemmelsene i kommunal HTA kap brukes kun i særskilte tilfeller. Dokumentert relevant realkompetanse som er sammenlignbar med videreutdanning av minst 6 mnd. varighet bør også kunne utløse lønnstillegg. 4.2: Rekruttere og beholde HTA har særskilte bestemmelser om lokale lønnstillegg som virkemiddel for å rekruttere og beholde, se kap , 5.3 og 3.4. Disse forhandlingshjemlene støtter opp under det faktum at arbeidsgiver i en del tilfeller må tenke markedslønn for å få tilsatt kvalifisert personale. Båtsfjord kommune tar sikte på følgende retningslinjer i denne sammenheng: Ved helt spesielle tillegg til enkeltpersoner forhandles det etter kommunal HTA kap Side 10 av 18

11 Personer i stillinger med behov for særskilt spisskompetanse kan i særlige tilfeller lønnes høyere enn nærmeste leder. 4.3: Seniortiltak Det er en viktig målsetting for Båtsfjord kommune å beholde arbeidstakere etter fylte 62 år. Dette skyldes delvis problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, og delvis store utgifter med førtidspensjonering etter AFP-ordningen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for kommunens seniorpolitikk og i den forbindelse kan lønnstillegg være ett av flere aktuelle virkemidler. 4.4: Lønnsrelasjoner mellom overordnet/ underordnet Ledere på alle nivåer skal normalt lønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak kan gjøres når det gjelder leder for stillinger med særskilte krav til spisskompetanse slik som for eksempel leger. Mellomledere i kap. 4 gis lønnes for tiden minimum kr ,- pr. år høyere enn den årslønnen de ville hatt i ordinær stilling (uten lederansvar). 4.5: Likestilling Båtsfjord kommune og de ansattes organisasjoner skal ha sin oppmerksomhet særlig rettet mot å unngå ulik avlønning i sammenlignbare stillinger som skyldes arbeidstakerens kjønn. Bruk av stillingsvurderingssystemet er ett virkemiddel som er tatt i bruk for å fremme likestilling mellom kjønnene ved lønnsfastsetting. Kapittel 5: Lokale organer for lønnsfastsettelse Lønn fastsettes kun i de tilfeller og av de organer som framgår av dette kapitlet. 5.1: Ved tilsetting Kommunestyret tilsetter rådmann. Administrasjonsstyret tilsetter virksomhetsledere og stabsledere. Øvrige tilsettinger er delegert til rådmannen. o Rådmannen har delegert videre til virksomhetslederne å tilsette vikarer/ midlertidige ansatte inntil 6 mnd. o Øvrige tilsettinger har rådmannen delegert videre til personalsjefen. Tilsettingsmyndighet fastsetter lønn, men dette er også et moment som skal være gjenstand for organisasjonenes medbestemmelse etter avtaleverket. 5.2: Ved forhandlinger Side 11 av 18

12 Formannskapet velger et politisk forhandlingsutvalg bestående av minst 3 medlemmer som gjennomfører lønnsforhandlinger for alle lederstillinger i HTA kapittel 3.4. Medlemmene velges blant administrasjonsstyrets og/ eller formannskapets medlemmer/varamedlemmer. Dette forhandlingsutvalget gis også fullmakt til å godkjenne forhandlingsresultatet. Rådmannen gjennomfører alle andre lønnsforhandlinger på vegne av Båtsfjord kommune. Protokoller skal godkjennes av Formannskapet. Protokoller fra forhandlinger om fordeling av sentralt fastsatt lokal forhandlingspott, jfr. HTA kap. 4A1, trenger ikke å godkjennes av Formannskapet. Side 12 av 18

13 0055/06 SAKSPROTOKOLL: GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandling: Endringsforslag fra Arbeiderpartiet v/ann Solveig Sørensen: I første linje, etter utvalg tilføyes: som nedsettes av kommunestyret/formannskapet Endringsforslaget enstemmig vedtatt. Innstillingen ved vedtatt endringsforslag enstemmig vedtatt.. Vedtak: Møtegodtgjørelse til medlemmer i kommunestyret, formannskapet og andre utvalg som nedsettes av kommunestyret/formannskapet vedtas med følgende beløp: Kr 500,- pr. møte i kommunestyre og formannskap Kr 300,- pr. møte i andre utvalg Kr 600,- pr. møte til utvalgsledere Satsene gjelder ikke for ordfører og varaordfører ettersom disse har en fast, årlig godtgjøring. Side 13 av 18

14 0056/06 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILLEGGSBEVILLING FORSTØTNING... BARNEHAGE Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at det bygges forstøtningsmur ved Klausjorda barnehage for inntil kr ,- inkl. mva.. Beløpet innarbeides i kapitalbudsjettet og finansieres ved låneopptak. Side 14 av 18

15 0057/06 SAKSPROTOKOLL: SUPPLERINGSVALG - ADMINISTRASJONSSTYRET Behandling: Forslag fra Arbeiderpartiet v/geir Knutsen: Arbeiderpartiet/SV`s varamannsrekke i administrasjonsstyret suppleres med 1. Tor Åge Sund 2. Egil Johansen Som ny nestleder i administrasjonsstyret, i Eli Nilsens permisjonstid, velges: Jan Magne Steffensen. Forslag fra Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyre v/håvar Sandberg: Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyres varamannsrekke i administrasjonsstyret suppleres med 1. Sverre Heggelund. Forslagene enstemmig vedtatt. Vedtak: Arbeiderpartiet/SV`s varamannsrekke i administrasjonsstyret suppleres med 1. Tor Åge Sund 2. Egil Johansen Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyres varamannsrekke i administrasjonsstyret suppleres med 1. Sverre Heggelund Som ny nestleder i administrasjonsstyret, i Eli Nilsens permisjonstid, velges: Jan Magne Steffensen. Side 15 av 18

16 0058/06 SAKSPROTOKOLL: KRAV OM TILBAKEBETALING AV ANSVARLIG LÅN... KRAFT AS Behandling: Forslag fra Arbeiderpartiet v/geir Knutsen: Båtsfjord kommune ber om å få utbetalt sitt lån, stort kr ,- fra Varanger Kraft AS. Båtsfjord kommune ber om at kommunens krav om utbetaling blir behandlet på førstkommende generalforsamling i Varanger Kraft AS. Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommune ber om å få utbetalt sitt lån, stort kr ,- fra Varanger Kraft AS. Båtsfjord kommune ber om at kommunens krav om utbetaling blir behandlet på førstkommende generalforsamling i Varanger Kraft AS. Side 16 av 18

17 0059/06 SAKSPROTOKOLL: NÆRINGSFONDETS VEDTEKTER - REVISJON Behandling: Tilleggsforslag fra Høyre v/frank Bakke Jensen: Det utredes om næringsaktiviteten det søkes støtte for er i konkurranse med eksisterende virksomhet. Konkurrerende virksomhet får ikke støtte. Høyre trakk siste setning i sitt forslag. Høyres forslag falt med 2 mot 12 stemmer. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Innstilling: Foreliggende utkast til revidert vedtekt for Båtsfjord kommunes næringsfond vedtas. Side 17 av 18

18 0060/06 SAKSPROTOKOLL: OPPRETTELSE AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Behandling: Forslag fra ordfører Geir Knutsen: Som leder for utvalget velges: Anne Lise Kristiansen Som nestleder for utvalget velges: Bjørn Nesfeldt. Innstillingen med ordførers forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å opprette et råd for funksjonshemmede i Båtsfjord, jfr. lov av , nr. 58, med følgende medlemmer: Leif Nicolaisen Bjørn Nesfeldt Else Margrethe Thorbjørnsen Anne Lise Kristiansen Anja Sørensen Som leder for utvalget velges: Anne Lise Kristiansen Som nestleder for utvalget velges: Bjørn Nesfeldt Utvalgets leder har møte-, tale- og forslagsrett i det faste utvalg for plansaker. Utvalget skal legge fram forslag for kommunestyret om mandat for utvalgets arbeid, jfr. lov av , 6. Side 18 av 18

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2008. KS tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2008. KS tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2008 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 2 21. april 2008 - kl 10.00 Innledning Likelønnskommisjonen konkluderer i sin NOU 2008:8 Kjønn og lønn at en del av lønnsgapet

Detaljer

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom MEKLERENS FORSLAG I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom LO Kommune (Sak 2012 013) Unio (Sak 2012-015) YS- Kommune (Sak 2012-014) Akademikerne- kommune (Sak 2012-16) på den ene side og

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING A-rundskriv nr: 1/2008 Saksnr: 08/00789-4 Arkivkode: 517 Dato: 27.5.2008 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

Detaljer

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom MEKLINGSMANNENS FORSLAG I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom LO Kommune (Sak 2008-005) Unio (Sak 2008-007) YS-Kommune (Sak 2008-006) Akademikerne-kommune (Sak 2008-08) på den ene side

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 4. 27. april 2012 kl. 09.30

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 4. 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 4 27. april 2012 kl. 09.30 Dette kravet erstatter i sin helhet tidligere leverte krav. Innledning Fornyelse og effektivisering

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 743 87 000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II.

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: rådman. II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: rådman. II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/5123 I Arkiv sakid.: 12/1314 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Ingrid K. Altersk;iær I Dato: 21.06.2012

Detaljer

I sakene 2010 033, 2010-034, 2010-035 og 2010-036 mellom

I sakene 2010 033, 2010-034, 2010-035 og 2010-036 mellom MEKLINGSMANNENS FORSLAG I sakene 2010 033, 2010-034, 2010-035 og 2010-036 mellom LO Kommune (Sak 2010 033) Unio (Sak 2010-035) YS-Kommune (Sak 2010-034) Akademikerne-kommune (Sak 2010-036) på den ene side

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 3 29. april kl. 10:00 Innledning YS Kommunes målsetting for lønnsutviklingen

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag

Detaljer

Dok 4 27.04.12 kl 09.30

Dok 4 27.04.12 kl 09.30 Dok 4 27.04.12 kl 09.30 Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 1. Innledning LO Kommune viser til framsatte krav i dokument nr 1 pr 29.mars kl 0900, nr 2 pr 17.april kl 1300 og nr 3 pr 23.april kl 1400. Samtlige

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

Dok 3 29.04.14 kl 10.00. Hovedtariffoppgjøret

Dok 3 29.04.14 kl 10.00. Hovedtariffoppgjøret Dok 3 29.04.14 kl 10.00 Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2014 I Innledning LO Kommune fremmer i dette dokumentet økonomiske krav basert på nytt garantilønnssystem, krav til SFS 2213 Undervisningspersonalet i

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 4 27. april kl. 09.30 Krav Det vises til YS-K sine tidligere krav i YS-K dokument

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning. 1. INNLEDNING Dette dokumentet erstatter tidligere lokal lønnspolitikk ved HiF og er en omforent Lokal lønnspolitikk som alle lokale parter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, slutter seg til.

Detaljer