OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0054/06 05/00846 SAKSPROTOKOLL: LØNNSPOLITISK PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 0055/06 05/00969 SAKSPROTOKOLL: GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE 0056/06 06/00126 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILLEGGSBEVILLING FORSTØTNINGSMUR KLAUSJORDA BARNEHAGE 0057/06 06/00190 SAKSPROTOKOLL: SUPPLERINGSVALG - ADMINISTRASJONSSTYRET 0058/06 06/00199 SAKSPROTOKOLL: KRAV OM TILBAKEBETALING AV ANSVARLIG LÅN VARANGER KRAFT AS 0059/06 06/00201 SAKSPROTOKOLL: NÆRINGSFONDETS VEDTEKTER - REVISJON 0060/06 06/00206 SAKSPROTOKOLL: OPPRETTELSE AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Postadresse: Besøksadresse: Postboks A Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 0054/06 SAKSPROTOKOLL: LØNNSPOLITISK PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Behandling: Endringsforslag fra Arbeiderpartiet v/birger Kristiansen: 2.2 c) HTA kap. 3: Bollepunkt 2 endres til: Evt. lønnsforskjeller skal være basert på følgende objektive kriterier: Antall ansatte/årsverk Størrelsen på budsjettrammen/brutto budsjett (samlede utgifter og inntekter) Spesielle oppgaver hvor ikke andre virksomhetsledere har tilsvarende oppgaver. Bollepunkt 3 strykes Nytt bollepunkt 4: Kompensasjon for arbeid utenom ordinær arbeidstid skal for framtiden innarbeides i ordinær lønn for alle lederne. Siste setning strykes. Kapittel 3. Tillegg: Arbeidet med å stillingsvurdere skal være sluttført innen Kapittel : Ved forhandlinger Endring av 2. setning i første bollepunkt: Medlemmene velges blant administrasjonsstyrets og/eller formannskapets medlemmer/varamedlemmer. Endringsforslag fra Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyre v/frank Bakke Jensen: 1.1. Hovedmål De to siste bollepunktene strykes 1.3 Siste setning strykes. Votering: Forslaget fra Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyre til endring i 1.1 falt med 4 mot 10 stemmer Forslaget fra Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyre til endring i 1.3 falt med 4 mot 10 stemmer Side 2 av 18

3 Arbeiderpartiets endringsforslag enstemmig vedtatt. Innstillingen med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Vedtak: Side 3 av 18

4 Utkast til revidert plan november 2005 Side 4 av 18

5 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve av. Lønn skal være ett av flere virkemidler for til enhver tid å ha et tilstrekkelig antall kvalifisert personale slik at tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne i Båtsfjord kommune sikres og videreutvikles. Lønn virker rettferdig og stimulerende på arbeidsmiljøet. Lønn er basert på kjente kriterier og prinsipper. Like lønnsutviklingsmuligheter sikres for kvinner og menn. Lønn motiverer de ansatte til kompetanseutvikling. Det skal ikke gis lønn etter innsats eller prestasjoner. Det skal ikke gis bonus. 1.2: Kobling til øvrige planer De lønnspolitiske retningslinjene bør ses i nær sammenheng med øvrige planer innen det personalpolitiske området. 1.3: Overordnede prinsipper for lokal lønnsdannelse i Båtsfjord kommune Bonus Innsats/ resultater Andre objektive kriterier Lokal stillingsvurdering Sentrale og lokale tariff-bestemmelser Dette er en generell modell for lønnsdannelse. Den skal forstås slik at man i lønnsdannelsen begynner nederst og arbeider seg oppover. Den skal også i prinsippet forstås slik at den forholdsmessige del av totallønnen minker jo høyere man kommer i trekanten. I bunn ligger de sentrale og lokale tariffbestemmelser. Disse vil bestemme det aller meste av lønnsplasseringen. Disse behandles i kapittel 2 nedenfor. Deretter følger lokal stillingsvurdering. Denne er omtalt i kapittel 3. Side 5 av 18

6 Neste trinn er de øvrige såkalte objektive kriteriene. Med uttrykket objektive kriterier menes at disse er ikke knyttet til den enkeltes arbeidsutførelse. Disse er omtalt i kapittel 4. Når det gjelder de to øverste feltene i modellen, lønn etter innsats/ resultater og bonus, så skal disse ikke benyttes i Båtsfjord kommune. Kapittel 2: Sentrale og lokale tariffbestemmelser 2.1: Sentrale minstelønnsbestemmelser i kommunal HTA kap. 4 Ved tariffrevisjonen pr ble lønnstrinn og lønnsrammer fjernet og man innførte et nytt lønnssystem med sentralt fastsatt minstelønn. Dette gjelder for de fleste stillingene på kommunalt avtaleverk; de som hører inn under bestemmelsene i HTA kap. 4. Ved tariffrevisjonen pr ble også undervisningspersonalet i grunnskole og videregående skole overført fra statlig til kommunalt tariffområde og innlemmet i kommunal HTA kapittel 4. Pr er disse bestemmelsene i HTA kap. 4.2 som følger: Gruppe 0 år 4 år 8 år 10 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høgskoleutdanning Stillinger m krav om høgskoleutd. med ytterligere spesialutdanning 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt m tilleggsutd Lektor Lektor m tilleggsutd Alle ansatte som får lønn etter disse minstelønnssatsene har fått økt sin lønn med kr ,- pr Dette er det bare delvis tatt hensyn til i minstelønnstabellen ovenfor. Kun tallene i kursiv (dvs. alle unntatt lønn med topp ansiennitet) er økt. med kr ,- pr Dette medfører for eksempel at når Båtsfjord kommune ved lokale lønnsforhandlinger i 2004 bestemte at alle stillinger uten krav om utdanning som har minst 10 års ansiennitet skal ligge 3.000,- over sentral minstelønn er realiteten at disse f.o.m ligger kr ,- over sentral minstelønn. For stillinger som hører inn under bestemmelsene i HTA kap. 5 og HTA kap. 3.4 (lederstillinger) er det ingen sentrale bestemmelser om minstelønn. Side 6 av 18

7 2.2: Lokale minstelønnsbestemmelser for arbeidstakere på kommunal tariffavtale a). HTA kap. 4: Etter lokale lønnsforhandlinger pr og ny minstelønnstabell fra gjelder inntil videre følgende lokale minstelønnsbestemmelser: Alle i Stillinger uten særskilt krav om utdanning og Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger (jfr. HTA kap. 4.2) lønnes: o kr ,- over sentral minstelønn ved ansiennitet under 10 år o kr ,- over sentral minstelønn ved ansiennitet på minst 10 år Alle utdannede fagarbeidere og hjelpepleiere med mindre enn 10 års ansiennitet har en årslønn på kr. 3000,- mer enn Stillinger uten særskilt krav om utdanning som har minst 10 års ansiennitet. Førstesekretærer (stillingskode 7520) og konsulenter (stillingskode 6559) med 10 års ansiennitet lønnes minimum med kr ,- pr. år i full stilling. For undervisningspersonale i grunnkole og videregående skole med fullført godkjent utdanning gjelder inntil videre følgende lokale bestemmelser: o kr ,- over sentral minstelønn ved minst 5 år i Båtsfjord som lærer med godkjent utdanning (kr ,- ved min. 16 års ansiennitet) o ytterligere kr ,- over sentral minstelønn ved minst 10 år i Båtsfjord som lærer med godkjent utdanning (kr ,- ved min. 16 års ansiennitet) Disse bestemmelsene følges ved tilsetting. Midler til ansiennitetsopprykk hentes fra årlige potter for forhandlinger etter HTA kap Dette medfører at det ikke gis automatiske lokale ansiennitetsopprykk imellom lokale lønnsforhandlinger. For sykepleiere (stillingskode 7174) og vernepleiere (stillingskode 6455) gjelder inntil videre følgende lokale stiger basert på ansiennitet. Disse stigene følges ved tilsetting. Midler til ansiennitetsopprykk hentes fra årlige potter for forhandlinger etter HTA kap Dette medfører at det ikke gis automatiske lokale ansiennitetsopprykk imellom lokale lønnsforhandlinger. Sykepleiere og vernepleiere: 0 år ansiennitet 5 år ansiennitet 10 år ansiennitet Kr ,- Kr ,- Kr ,- For øvrige stillinger med krav om minimum 3-årig høgskoleutdanning settes begynnerlønn til: o kr ,- De lokale minstelønnsbestemmelsene i dette kapitlet gjelder også for uorganiserte. Side 7 av 18

8 De lokale minstelønnsbestemmelsene i dette kapitlet gjelder ikke for vikariater under 1 måneds varighet eller ferie-vikariater. Disse lønnes etter sentral minstelønn. b). HTA kap. 5: Tilsatte som får lønn fastsatt kun lokalt (kap. 5 i HTA) skal ikke lønnes lavere enn tilsvarende stillinger som har sentralt fastsatt minstelønn (kap. 4 i HTA). c). HTA kap. 3: Rådmann, stabsledere og virksomhetsledere lønnes etter HTA kapittel 3.4. Tilsatte som får lønn etter kapittel 3 skal ikke få en dårligere lønnsutvikling enn øvrige ansatte i kommunen. For øvrig legges følgende prinsipper til grunn for lederlønningene: Rådmannen skal til enhver tid lønnes høyere enn alle øvrige ledere i kapittel 3.4. Evt. lønnsforskjeller skal være basert på følgende objektive kriterier: o Antall ansatte/ årsverk o Størrelsen på budsjettrammen/ brutto budsjett (samlede utgifter og inntekter) o Spesielle oppgaver hvor ikke andre virksomhetsledere har tilsvarende oppgaver Det bør innføres et funksjonstillegg for fast stedfortreder for rådmann. Kompensasjon for arbeid utenom ordinær arbeidstid skal for framtiden innarbeides i ordinær lønn for alle lederne. Ingen av disse prinsippene er gjennomført i dag. Kapittel 3: Lokal stillingsvurdering I kommunal HTA (kap. 3.4, 4.1 pkt. 3 og 5.0 pkt. 2) er stillingsvurdering ( stillingens kompleksitet ) trukket fram som et viktig kriterium for å fastsette lønn. 3.1: Bruk av stillingsvurderingssystemet utviklet for kommunalt avtaleverk. Dette er et system utviklet av partene innen kommunalt avtaleverk. I HTA anbefalte de sentrale partene at de lokale partene tok systemet i bruk. I Båtsfjord kommune startet arbeid med å stillingsvurdere etter dette systemet opp i Dette er imidlertid er tidskrevende arbeid, og alle stillinger er derfor ennå ikke stillingsvurdert. Følgende gjelder for Båtsfjord kommune: Stillingsvurderingssystemet skal tas i bruk for alle stillinger i Båtsfjord kommune. Gjenstående stillingsvurdringer bør snarest mulig gjennomføres. Resultatet av en stillingsvurdering skal ha stor betydning for den lokale lønnsfastsettelsen. Side 8 av 18

9 Arbeidet med å stillingsvurdere skal være sluttført innen : Funksjonstillegg: En del ansatte i Båtsfjord kommune har som en del av sin arbeidsutførelse mer spesialiserte funksjoner eller oppgaver. Noen av disse funksjonene er så pass spesialiserte og omfattende at det gis et lønnstillegg når man innehar dem. Denne ordningen med funksjonstillegg har tradisjonelt vært mest brukt i skoleverket, men er den senere tid også begynt å bli brukt i andre sammenhenger hvor slike tillegg har blitt gitt i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Det særegne med funksjonstillegg er at de følger ikke person, men funksjon. Dersom en slik funksjon flyttes fra en person til en annen vil den første personen gå ned i samlet lønn og den andre personen gå opp i samlet lønn. Det legges opp til at slike funksjonstillegg i praksis opprettes, endres og nedlegges i forbindelse med årlige lokale lønnsforhandlinger. For undervisningspersonalet i grunnskole og videregående skole har vi i dag følgende funksjonstillegg i Båtsfjord kommune: Kontaktlærer (tidligere klassestyrer): o Maks 8 elever: kr ,- pr. år o 9-20 elever: kr ,- pr. år o Over 20 elever: kr ,- pr. år o I følge arbeidsrettdom høsten 2004 beholder lærere som pr hadde høyere årsbeløp som kontaktlærer dette som en personlig ordning så lenge de er kontaktlærer Rådgiver: kr ,- pr. år Sosiallærer: kr ,- pr. år Samlingsstyrer: kr ,- pr. år Elevrådskontakt: kr ,- pr. år pr. elevråd Teamleder mellomtrinn: kr ,- pr. år Teamleder ungdomstrinn: kr ,- pr. år Fast stedfortreder for rektor Nordskogen skole: kr ,- pr. år HTV i Utdanningsforbundet, Båtsfjord: kr ,- pr. år For øvrige ansatte i Båtsfjord kommune er følgende funksjonstillegg innført: Primærkontakt for beboere i PU-boliger : kr ,- pr. år. Fast stedfortreder for styrer i barnehage: kr ,- pr. år (kan deles på flere personer og blir da utbetalt forholdsvis) Fast stedfortreder for økonomisjef: kr ,- pr. år Banksjef for ønsketurnus: kr ,- pr. år Feier: kr ,- pr. år Driftsoperatør vann: kr ,- pr. år Kjøretillegg ansatte i uteetaten teknisk: kr ,- pr. år Kloakktillegg ansatte i uteetaten teknisk: kr ,- pr. år Barnehagefaglig ansvarlig kr 8.000,- pr. år. Side 9 av 18

10 3.3: Stillingsbeskrivelser: Stillingsbeskrivelser vil kunne dokumentere lønnsforskjeller mellom stillinger. Det skal derfor utarbeides : - Stillingsbeskrivelse for alle stillinger - Stillingsbeskrivelse for alle funksjoner som det gis ekstra lønnstillegg for Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide stillingsbeskrivelser, i praksis virksomhetsleder. Kapittel 4: Bruk av andre objektive kriterier 4.1: Kompetanse I kommunal HTA (kap. 3.4, 4.1 pkt. 3 og 5.0 pkt. 2) er kompetanse ( den ansattes kompetanse ) trukket fram som et viktig kriterium for å fastsette lønn. I minstelønnsbestemmelsene i kap. 4.2 er inndelingen i de 4 minstelønn-gruppene for en stor del foretatt ut fra stillingens krav til formell kompetanse. Kommunal HTA har også særskilte bestemmelser om lokale lønnstillegg som virkemiddel når det har skjedd betydelig endring av en stillings arbeids- og ansvarsområde som en følge av at arbeidstakeren i stillingen har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning; jfr. HTA kap Utover sentrale tariffbestemmelser gjelder for tiden følgende i Båtsfjord kommune: Relevant videreutdanning av minst 6 mnd. varighet kan utløse lokale lønnstillegg. Slike tillegg hentes (kun første gang) som hovedregel fra pott ved forhandlinger etter kommunal HTA kap og statlig HTA pkt For tiden gjelder følgende ordning: - Hjelpepleiere med 6 mnd. videreutdanning innen geriatri og /eller psykiatri gis et årlig tillegg i full stilling på kr ,- for 1 slik videreutdanning og kr ,- for 2 slike videreutdanninger. De særskilte bestemmelsene i kommunal HTA kap brukes kun i særskilte tilfeller. Dokumentert relevant realkompetanse som er sammenlignbar med videreutdanning av minst 6 mnd. varighet bør også kunne utløse lønnstillegg. 4.2: Rekruttere og beholde HTA har særskilte bestemmelser om lokale lønnstillegg som virkemiddel for å rekruttere og beholde, se kap , 5.3 og 3.4. Disse forhandlingshjemlene støtter opp under det faktum at arbeidsgiver i en del tilfeller må tenke markedslønn for å få tilsatt kvalifisert personale. Båtsfjord kommune tar sikte på følgende retningslinjer i denne sammenheng: Ved helt spesielle tillegg til enkeltpersoner forhandles det etter kommunal HTA kap Side 10 av 18

11 Personer i stillinger med behov for særskilt spisskompetanse kan i særlige tilfeller lønnes høyere enn nærmeste leder. 4.3: Seniortiltak Det er en viktig målsetting for Båtsfjord kommune å beholde arbeidstakere etter fylte 62 år. Dette skyldes delvis problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, og delvis store utgifter med førtidspensjonering etter AFP-ordningen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for kommunens seniorpolitikk og i den forbindelse kan lønnstillegg være ett av flere aktuelle virkemidler. 4.4: Lønnsrelasjoner mellom overordnet/ underordnet Ledere på alle nivåer skal normalt lønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak kan gjøres når det gjelder leder for stillinger med særskilte krav til spisskompetanse slik som for eksempel leger. Mellomledere i kap. 4 gis lønnes for tiden minimum kr ,- pr. år høyere enn den årslønnen de ville hatt i ordinær stilling (uten lederansvar). 4.5: Likestilling Båtsfjord kommune og de ansattes organisasjoner skal ha sin oppmerksomhet særlig rettet mot å unngå ulik avlønning i sammenlignbare stillinger som skyldes arbeidstakerens kjønn. Bruk av stillingsvurderingssystemet er ett virkemiddel som er tatt i bruk for å fremme likestilling mellom kjønnene ved lønnsfastsetting. Kapittel 5: Lokale organer for lønnsfastsettelse Lønn fastsettes kun i de tilfeller og av de organer som framgår av dette kapitlet. 5.1: Ved tilsetting Kommunestyret tilsetter rådmann. Administrasjonsstyret tilsetter virksomhetsledere og stabsledere. Øvrige tilsettinger er delegert til rådmannen. o Rådmannen har delegert videre til virksomhetslederne å tilsette vikarer/ midlertidige ansatte inntil 6 mnd. o Øvrige tilsettinger har rådmannen delegert videre til personalsjefen. Tilsettingsmyndighet fastsetter lønn, men dette er også et moment som skal være gjenstand for organisasjonenes medbestemmelse etter avtaleverket. 5.2: Ved forhandlinger Side 11 av 18

12 Formannskapet velger et politisk forhandlingsutvalg bestående av minst 3 medlemmer som gjennomfører lønnsforhandlinger for alle lederstillinger i HTA kapittel 3.4. Medlemmene velges blant administrasjonsstyrets og/ eller formannskapets medlemmer/varamedlemmer. Dette forhandlingsutvalget gis også fullmakt til å godkjenne forhandlingsresultatet. Rådmannen gjennomfører alle andre lønnsforhandlinger på vegne av Båtsfjord kommune. Protokoller skal godkjennes av Formannskapet. Protokoller fra forhandlinger om fordeling av sentralt fastsatt lokal forhandlingspott, jfr. HTA kap. 4A1, trenger ikke å godkjennes av Formannskapet. Side 12 av 18

13 0055/06 SAKSPROTOKOLL: GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandling: Endringsforslag fra Arbeiderpartiet v/ann Solveig Sørensen: I første linje, etter utvalg tilføyes: som nedsettes av kommunestyret/formannskapet Endringsforslaget enstemmig vedtatt. Innstillingen ved vedtatt endringsforslag enstemmig vedtatt.. Vedtak: Møtegodtgjørelse til medlemmer i kommunestyret, formannskapet og andre utvalg som nedsettes av kommunestyret/formannskapet vedtas med følgende beløp: Kr 500,- pr. møte i kommunestyre og formannskap Kr 300,- pr. møte i andre utvalg Kr 600,- pr. møte til utvalgsledere Satsene gjelder ikke for ordfører og varaordfører ettersom disse har en fast, årlig godtgjøring. Side 13 av 18

14 0056/06 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILLEGGSBEVILLING FORSTØTNING... BARNEHAGE Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at det bygges forstøtningsmur ved Klausjorda barnehage for inntil kr ,- inkl. mva.. Beløpet innarbeides i kapitalbudsjettet og finansieres ved låneopptak. Side 14 av 18

15 0057/06 SAKSPROTOKOLL: SUPPLERINGSVALG - ADMINISTRASJONSSTYRET Behandling: Forslag fra Arbeiderpartiet v/geir Knutsen: Arbeiderpartiet/SV`s varamannsrekke i administrasjonsstyret suppleres med 1. Tor Åge Sund 2. Egil Johansen Som ny nestleder i administrasjonsstyret, i Eli Nilsens permisjonstid, velges: Jan Magne Steffensen. Forslag fra Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyre v/håvar Sandberg: Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyres varamannsrekke i administrasjonsstyret suppleres med 1. Sverre Heggelund. Forslagene enstemmig vedtatt. Vedtak: Arbeiderpartiet/SV`s varamannsrekke i administrasjonsstyret suppleres med 1. Tor Åge Sund 2. Egil Johansen Båtsfjord Tverrpolitiske Liste/Høyres varamannsrekke i administrasjonsstyret suppleres med 1. Sverre Heggelund Som ny nestleder i administrasjonsstyret, i Eli Nilsens permisjonstid, velges: Jan Magne Steffensen. Side 15 av 18

16 0058/06 SAKSPROTOKOLL: KRAV OM TILBAKEBETALING AV ANSVARLIG LÅN... KRAFT AS Behandling: Forslag fra Arbeiderpartiet v/geir Knutsen: Båtsfjord kommune ber om å få utbetalt sitt lån, stort kr ,- fra Varanger Kraft AS. Båtsfjord kommune ber om at kommunens krav om utbetaling blir behandlet på førstkommende generalforsamling i Varanger Kraft AS. Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommune ber om å få utbetalt sitt lån, stort kr ,- fra Varanger Kraft AS. Båtsfjord kommune ber om at kommunens krav om utbetaling blir behandlet på førstkommende generalforsamling i Varanger Kraft AS. Side 16 av 18

17 0059/06 SAKSPROTOKOLL: NÆRINGSFONDETS VEDTEKTER - REVISJON Behandling: Tilleggsforslag fra Høyre v/frank Bakke Jensen: Det utredes om næringsaktiviteten det søkes støtte for er i konkurranse med eksisterende virksomhet. Konkurrerende virksomhet får ikke støtte. Høyre trakk siste setning i sitt forslag. Høyres forslag falt med 2 mot 12 stemmer. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Innstilling: Foreliggende utkast til revidert vedtekt for Båtsfjord kommunes næringsfond vedtas. Side 17 av 18

18 0060/06 SAKSPROTOKOLL: OPPRETTELSE AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Behandling: Forslag fra ordfører Geir Knutsen: Som leder for utvalget velges: Anne Lise Kristiansen Som nestleder for utvalget velges: Bjørn Nesfeldt. Innstillingen med ordførers forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å opprette et råd for funksjonshemmede i Båtsfjord, jfr. lov av , nr. 58, med følgende medlemmer: Leif Nicolaisen Bjørn Nesfeldt Else Margrethe Thorbjørnsen Anne Lise Kristiansen Anja Sørensen Som leder for utvalget velges: Anne Lise Kristiansen Som nestleder for utvalget velges: Bjørn Nesfeldt Utvalgets leder har møte-, tale- og forslagsrett i det faste utvalg for plansaker. Utvalget skal legge fram forslag for kommunestyret om mandat for utvalgets arbeid, jfr. lov av , 6. Side 18 av 18

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 06/00929 ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE 1. Skolene i Båtsfjord slås sammen til en virksomhet med en virksomhetsleder.

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2007 Tid: Kl. 18.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/07 07/00655 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Lønnspolitisk plan 2017 2018 Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere 3 2.2 HTA kapittel 4 3 2.3 HTA kapittel 5

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1333 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 003/1 1 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato:

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G.

PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G. PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G. LOKALE LØNNSVEDTAK for perioden 01.07.2014 30.04.2016 - lokale lønnstillegg i tillegg til sentralt fastsatt - (se Hovedtariffavtalen, eller www.ks.no) Lønnsrammer:

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1 RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.09.2014 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481/2117415 eller e-post

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.03.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/09 08/735 SAKSPROTOKOLL: ANMODNING OM BOSETTING AV

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

Kurs i lokale lønnsforhandlinger

Kurs i lokale lønnsforhandlinger Kurs i lokale lønnsforhandlinger Gardermoen 21. september og Bergen 22. september 2017 Mona Charlotte Sjødal Randi Moskvil Letmolie Kursets temaer Oversikt over HTAs bestemmelser om lokale forhandlinger

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: 09:45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/5995 Klassering: 515 Saksbehandler: Karsten Saugestad LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5 OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokal lønspolitikk, kap 3.2. må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.11.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/10 10/1000 LOKALE FORHANDLINGER 2010

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/10 10/1000 LOKALE FORHANDLINGER 2010 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.09.2010 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART 1/15 13/03041-8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument Foto: istockphoto Lønnspolitisk dokument 2013-2016 Innhold Innledning... 1 1. Overordnet... 1 2. Lokale forhandlinger... 1 2.1 Generelle årlige forhandlinger... 2 2.2 Særskilte forhandlinger... 3 2.3 Forhandlinger

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2-1 Forhandlingsbestemmelser 2-2 Seniorpolitiske tiltak 2-3 Forhandlingsutvalg 2-4 Forhandlingsstruktur

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Møteprotokoll Storfjord administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 31.08.2016 Tidspunkt: 12:00-13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.08 sak 08/868 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Hovedmål: Lebesby kommune skal føre en lønnspolitikk

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget Lillehammer kommune Lønnsutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2014 Tid: 10:00 - Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/085 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 1l/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 026/11 FORMANNSKAP Dato: 11.04.2011 021/11

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE Lønnspolitiskk - Ledergruppas forslag 16.juli INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE \ LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2004 Revidert av kommunestyre den 24. februar

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske tiltak 2.3Forhandlingsutvalg 2.4Forhandlingsstruktur

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 01.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 83/08 08/897 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SALGSBEVILLING

Detaljer

Leka kommune Personalkontoret

Leka kommune Personalkontoret (Først i samme møte innkalles ADU inkl. samtlige tillitsvalgte til diskusjonsmøte med tema: ansettelser, status lederstillinger, politisk/administrativ tilsetting mv) INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE KOMMUNESTYRESALEN

Detaljer