Skatterestansar pr 31.12: Restanse forskotsskatt, person i % av utskriven 3,01% 5,69% 4,14%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatterestansar pr 31.12: 2009 2010 2011 Restanse forskotsskatt, person i % av utskriven 3,01% 5,69% 4,14%"

Transkript

1 Skatterestansar pr 31.12: Restanse forskotsskatt, person i % av utskriven 3,01% 5,69% 4,14% skatt Restanse i % av utlikna restskatt, person 8,84% 7,37% 9,05% Restanse i % av utlikna restskatt 0,92% 2,64% 2,11% Resultatmål Økonomi Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet. Resultat: Eininga har eit mindreforbruk på kr , sjå punktet ovanfor om driftsog rekneskapsresultat. Vi skal ha fortløpande oppfølging av restanseliste på skatt Resultat: Det er etablert gode rutinar for oppfølging av restanseliste skatt. Vi skal nå resultatkrav knytt til skatteinnkrevjing og ha utførd arbeidsgivarkontrollar på 5% av leverandørar. Resultat: Det er utførd til saman 18 kontrollar i 2011 fordelt på den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen i Årdal med 9 kontrollar og 9 eigenkontrollar. Målet er nådd. Medarbeidar/interne prosessar Vi skal halde fristane i årshjulet. Resultat: Eininga har halde 86% av fristane i årshjulet. Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale for alle tilsette i meir enn 20% stilling. Resultat: Det er gjennomført medarbeidarsamtale for alle tilsette. Vi skal gjennomføre tilsettedagen i 2011 Resultat: Tilsettedagen vart gjennomførd 31. januar. Sjukefråværet på eininga skal liggje under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane. Resultat: Sjukefråværet på eininga var i 2011 på 7,2% mot 3,2 % i Vi skal ha gjennomførd medarbeidarkartlegging i Gjennomsnittleg resultat skal ligge på landssnittet Resultat: Medarbeidarkartlegginga vart gjennomførd med eit resultat på 4,6 som er noko over landssnittet på 4,5. Vi skal ta i bruk nytt økonomi og personalsystem 1. april 2011 og ha gjennomgått arbeidsrutinar knytt til økonomi, løn, personal og skriftleggjere desse og sikre full integrasjon mot forsystem innan utgangen av 2011 og på sikt kunne frigjere ressursar til å utvikle og forbetre kvaliteten på arbeidet. Resultat: Nytt LØP-system vart teke i bruk etter planen frå 1. april. Arbeidet ned skriftleggjering av rutinar er kome i gang innan utgangen av året og dette arbeidet skal fullførast i Dei fleste forsystema er komme på plass og andre forsystem er enten bestemd teke i bruk eller er under vurdering. Arbeidet med integrasjon mot forsystem vert vidareførd i Vi skal ha gått gjennom struktur og oppbygging av styringsdokument, inkl. kvalitetssikring av innrapportering til kostra. Resultat: Resultatmål er utsett pga. stor arbeidsbelastning i samband med innføring av nytt løns, økonomi og personalsystem. Kvalitetssikring av kostratal er ein kontinuerleg prosess. Vi skal gjennomføre ei felles ordning for kompetanseplanlegging Resultat: Tiltaket vert gjennomførd i Helse, miljø og tryggleik (HMT) Vi viser til vedtak i kommunestyret om at årsmelding skal omhandla HMT-målsettingar og HMT-nøkkeltal. Nøkkeltala er: sjukefråvær, medarbeidartilfredsheit og tal medarbeidarsamtaler. Årsverk: Auke i tal utført årsverk frå 2010 til 2011 er ca. 13 årsverk, auke på ca. 2,7%. Dette gjeld m.a. i helse og sosial og pleie og omsorg: 41

2 Tabell 1 Utvikling årsverk Eining: IKT Tenestetorg 8,7 8,9 8,9 Kultur 7,3 5 5,2 Kommunalteknikk Plan og næring Helse- og sosiale tenester Barn og unge 19,5 22 Pleie/omsorg Barnehagar Fjærland Norane 13, ,5 Kaupanger skule 28,8 29,5 29,5 Skulane i sentrum 69,8 77,4 Kvåle skule 42 Trudvang skule 33,5 Økonomi ,5 Fag og utviklinga 14,5 19, ,1 Sjukefråvær Tabell 2 Eining IKT / Tenestetorget 2,8 3,3 3,6 Kultur 1,1 0,5 11,8 Plan og næring 1 1,8 1,1 Kommunalteknikk 4,3 5,9 5,3 Barne og unge 9,5 4,4 10,0 Helse og sosiale tenester 7,3 5,5 3,9 Pleie og omsorg 6,2 7 8,2 Barnehagane 5,1 6,1 9,0 Fjærland Oppvekstsenter 7,9 3,6 1,2 Norane Oppvekstsenter 4,9 4,5 5,5 Kaupanger skule 3,5 2,3 3,3 Trudvang skule 3,8 4,4 6,1 Kvåle skule 6,5 1,9 6,4 Økonomi 1 3,2 7,2 Fag /utvikling 7,9 3,4 4,9 Samla 5,5 4,9 6,3 Sjukefråværet for 2011 er 6,3 %, ein auke samanlikna med 2010 då fråværet var 4,9%. Tabell 3 Type fråvær pr. år Fråvær 1 16 dagar 1,7 1,4 1,5 Frå dagar 0,8 1,1 1,8 Fråvær over 56 dagar 2,9 2,3 3,0 Fråvær 5,5 4,9 6,3 42

3 Tabell 4 Alder ,8 5, ,8 6, ,2 5, , ,4 7,9 Det er auka sjukefråvær i alle aldersgrupper, men størst i aldersgruppene over 51 år. Tabell 5 - Sjukefråværet fordelt på kjønn: Kjønn Kvinner 6 % 5,50 % 7,4% Menn 3,90 % 3,30 % 2,9% Auke i fråværet i 2011 har vore blant kvinnene, mennene har redusert fråværet. Det vert jobba aktivt med oppfølging av sjukmelde og det vert rapportert kvartalsvis. Rapporten vert sendt leiargruppe, avdelingsleiarar, verneombod, tillitsvalte og AMU. Korttidsfråværet har vore stabilt dei siste åra, langtidsfråværet i 2011 har i forhold til dei siste åra, hatt ein vesentleg oppgang. Det er eit godt samarbeid med NAV, som bl.a. bidreg inn mot einingane, deltek i leiar- og personalmøte, oppfølgingsmøte og arbeidar tett opp mot personalavdelinga. Auka nærvær gir auka kvalitet på tenestene. Av tiltak for å redusere sjukefråvær kan vi nemne trening for utsette grupper i arbeidstida, konsultasjon og treningsrettleiing av fysioterapeut, tilrettelagt trening for alle ein gong i veke, og utsette grupper ein gong i arbeidstida, der kan og andre delta om det høver i forhold til arbeidstida. Vi yter tilskot til tilsette som er medlemar i Campus treningssenter med kr. 100 i rabatt kvar månad. 120 tilsette i Sogndal kommune er i dag medlemar i treningssenteret. Gjennomsnitt sjukefråvær for kommunane i Noreg pr. 3. kvartal 2011 var 6,6%. Inkluderande arbeidsliv Sogndal kommune vart inkluderande arbeidslivsverksemd Ny IA-avtale vart lagt fram i november Det er gjennomført evaluering/revidering av interne IA-mål. Det er utarbeida eigen brosjyre for tilsette i samband med oppfølgingsarbeidet. I samarbeid med NAV er det gjennomført systemrevisjon for eininga kommunalteknikk. I samarbeid med NAV vert det utført kontinuerleg utprøving i arbeids- og funksjonsevne for personar som er til avklaring og det er gjennomført omplasseringar eller utprøvingar i anna arbeid. Delmål 1 Sjukefråvær Utarbeide mål for sjukefråversarbeidet og sette resultatmål for sjukefråversutviklinga. Etablere etterprøvbare aktivitetsmål Delmål 2 Personar med redusert funksjonsevne Setje aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet ovanfor eigne arbeidstakarar med redusert arbeidsevne, for å førebygge overgang frå arbeid til passiv ytingar. Setje aktivitetsmål for korleis vi skal opne for personar som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Delmål 3 Avgangsalder Ha eit livsfaseperspektiv som skal inngå som ein del av kommunen sin personalpolitikk og i det systematiske førebyggjande arbeidet. Setje aktivitetsmål for korleis kommunen kan stimulere eldre arbeidstakarar til å forlenge sin yrkeskarriere. 43

4 Pensjonar Tabell Nye uttak Tal Årsverk Tal Årsverk AFP 6 3,8 10 4,9 Alderspensj. 4 3,8 9 8 Uførepensjon 8 3,4 5 4,6 Introduksjonskurs. Det vert arrangert introduksjonskurs for alle nytilsette 3 gonger i AKAN Sogndal kommune har utarbeida personretta /individuelle rutinar for AKAN-arbeidet. Det er i 2011 ikkje meldt inn saker. Røyke-kutt. Det vart pr innført røykfrie kommunale områder og tilbod om røykestoppkurs står ope kontinuerleg til tilsette som måtte ønskje dette. Medarbeidarsamtale Samtalane skal gjennomførast for tilsette i meir enn 20% stilling, dvs. alle fast tilsette. Det vart gjennomført samtalar for 68% av desse. Medarbeidarundersøking Det vert gjennomført medarbeidarundersøking i februar I medarbeidarane si vurdering av eigen arbeidsplass var snittet for Sogndal kommune på 4,6, landsgjennomsnittet for 136 kommunar ligg på 4,5. Tabell 7 Snitt landet Organisering av arbeidet 4,5 4,4 4,3 4,3 Innhald i jobben 4,9 4,9 4,9 4,6 Fysiske arbeidstilhøve 4,2 4,2 4,0 4,0 Samarbeid med kollegaene 5 5 5,2 4,9 Mobbing, diskrimenering, varsling 4,8 4,8 4,8 Næraste leiar 4,5 4,5 4,6 4,5 Medarbeidssamtale 4,7 4,7 4,8 Overordna leiing 3,9 3,9 3,9 3,8 Fagleg og personleg utvikling 4,3 4,3 4,2 4,2 System for lønns- og arbeidstidsordningar 3,9 4 4,0 4,0 Soltheit over eigen arbeidsplass 4,7 4,8 4,7 4,7 Heilheitsvurdering 4,5 4,6 4,6 4,8 Gjennomsnitt 4,5 4,5 4,5 4,5 Resultatet for kvar eining og desse vert presentert for tilsette på eininga. Dette vert innarbeida i einingane sin handlingsplan for HMT-arbeidet. Problemskildringar, løysing/tiltak, ressursbruk/kostnader, ansvarleg for oppfølging og fristar for gjennomføring av ev. tiltak. Tilsettedag Det vert arrangert tilsettedag kvart 2. år, der føremålet er å gi alle tilsette ei felles oppleving med fagleg og sosialt innhald, som kan gi inspirasjon og motivasjon i arbeidsdagen. Tilsettedagen vart arrangert 31. januar. 44

5 Vernetenesta Vernetenesta si viktigaste rolle er å vera talerøyr for arbeidstakarane i verne- og arbeidsmiljøspørsmål. I 2011 har det har vore gjennomført 2 samlingar for verneomboda. Fokus på desse samlingane har vore oppdatering frå 40-timars kurset og verneombodet si rolle i verksemda. Det er oppnemnt ei gruppe som skal arbeida med betre rutinar knytt til vernerundane. Arbeidsmiljøutvalet Utvalet hadde 2 møte i 2011 og handsama 4 saker. Bedriftshelseteneste Det er inngått avtale med Sogn Bedriftshelseteneste frå Det er utarbeida handlingsplan, både overordna og for kvar eining. Alle som er lovpålagt medlemskap (496 tilsett) er innmeldt i ordning for Beskyttelse mot trakkasering Som ein del av kvalitetsutviklingsarbeidet innførte kommunen i 2008 retningsliner for varsling. Retningslinene er innarbeidd i kommunen sitt arbeidsreglement, etiske retningsliner og retningsliner for introduksjon av nytilsette. Det vart handsama 1 sak i varslingssekretariatet i Rekruttering Det er føreteke kartlegging av arbeidskraftbehovet innan dei ulike einingane og yrkesgruppene dei neste åra. Ved utlysing av ledige stillingar skal ein i einingar med skeiv kjønnsbalanse oppmode det underrepresenterte kjønn å søke. Dersom søkjarar av begge kjønn er vurdert likt etter kvalifikasjonar, skal kvinner prioriterast når dei er underrepresentert i eininga.(kommunen sitt tilsetjingsreglement). Kommunen har lik løn for likt arbeid i alle typar lønsfastsetjingar og som profil ved lokale lønstingingar. Likestilling Kommunen skal som arbeidsgivar gjere greie for den faktiske tilstanden når det gjeld likestilling i verksemda. I følgje likestillingslova 1 a første og tredje ledd, så er alle kommunane pliktig å arbeide aktivt, målretta og planmessig for likestilling innanfor verksemda. Nedsett funksjonsevne: Nedfelt i kommunen sitt tilsetjingsreglement: Arbeidstakar som har fått nedsett arbeidsevne skal vurderast omplassert til stillingar som vedkomande vert vurdert kvalifisert for. Ved førerett skal stillingar ikkje lysast ut, men det skal gjerast omplassering. I samsvar med IAavtale og oppfølgingsrutinane er det i løpet av dei siste åra gjort ei rekke omplasseringar som har ført til at tilsette har fått nye varige arbeidsplassar og er blitt hindra å bli utstøytt frå arbeidslivet. Pr. i dag har vi ikkje registrert omfanget av dette, det vert teke inn i retningslinjene for rapportering av likestillingsarbeidet i kommunen. Integrering av innvandrarar Det vart busett 22 personar i 2011, samt 8 personar i samband med familiesameining. Pleie og omsorg, i tillegg til kommunalteknikk har auka tilsette frå denne gruppa. Tilsette i flyktningtenesta er aktive pådrivarar i arbeidet med å få integrert denne gruppa. Uønska deltid: Sogndal kommune har vedteke retningslinjer for uønska deltid. Deltidstilsette skal melda frå om dei ønskjer utvida stilling Når ei stilling er ledig, skal det gjerast ein gjennomgang av arbeidsplanar og oppgåvefordeling for å vurdera samanslåing av deltidsstillingar Det er ikkje ein føresetnad at den deltidstilsette skal måtta ta heile den ledige stillinga 45

6 Det bør vurderast om deltidstilsette gjennom kompetanseheving kan kvalifiserast til å få utvida sitt arbeidstilhøve Ein må balansera kommunen sine fokusområde, dvs at ein må ta omsyn til både fleksibilitet, bemanning, rekruttering og brukaromsyn. Det skal 1 gong pr. år gjennomførast ei kartlegging som viser status for uønska deltid i kommunen, det er utarbeida eige skjema for dette. Målsetjinga er at stillingar under 50% skal prioriterast. Deretter ein auke til dei med stillingsprosent frå 50% og oppover. Tenesteleiar rapporterer status knytt til reduksjon av uønska deltid i årsrapporten. Uønska deltid førekjem i hovudsak i einingar med turnusarbeid. Sjå tabell 12. Tabell 8 viser fast tilsette, fordelt på kjønn, og årsverk, fordelt på ulike aldersgrupper. M K Total Tal Snitt Årsverk Tal Snitt Årsv Tal Snitt Årsverk tilsette alder tilsette alder erk tilsette alder , , , , , , , , , , Total , Tabellen viser at det er 639 fast tilsette, 81% av desse er kvinner og 19 % er menn. Tabell 9 viser tal tilsette, årsverk fordelt etter kjønn pr. eining 2011 Arbeidsstad Tilsett årsverk Tilsett Årsverk Sum tilsett Sum årsverk %-del tilsette %-del årsverk K/V K K M M K M K M Administrasjon 37 34, ,5 Kommunalteknikk Plan/næring/brann 4 3, Kultur 8 5, , Barnehagar 72 50, Helse /sosial , Barn og unge , , Pleie /omsorg skule/sfo Til saman , , , Tabellen viser at det er utført 478 årsverk i Dette er ein auke på ca. 4,5 % frå

7 Tabell 10 Deltid / heiltid Deltid / heiltid Fordeling stillingar Deltid % Heiltid% Deltid % Heiltid% Pleie/omsorg 74,3 25, Komm.tek. Ute 32,4 67, assistent barneh.skule, sfo 49,1 50, Helse/sosial Barn og unge Adm.stillingar 26,4 73, Som tabellen viser er det i 2011 ein auke i tal deltidsstillingar samanlikna med 2010 Tabellen viser at einingar innanfor pleie/ omsorg, barn og helse har størst andel deltid. Tabell 11 Fordeling kvinner og menn etter stillingsprosent. I fjor 2010 I år 2011 Still.stør. kvinner menn Totalt kvinner menn Totalt under 35% 46,8 53, % 86,6 13, % 92,4 7, % 90,5 9, % Totalt 100 % 100 % 100% 100% Totalt antall Tabell 12 Kjønnsbalanse og løn i stillingsnivå og sektor Kjønnsbalanse Løn (heile tusen) Løn % Løn % Stillingsnivå K % M % Tal K M K M Kommunen I år 81,6 18, totalt I fjor 78,5 21, Toppleiing (eks. rådmanns I år leiargruppe) I fjor Mellomleiar I år (eks. einingsleiarar) I fjor Kat. 1 I år Utdanning utover 4 år. I fjor Kat. 2 Høgare I år utd. 1-4 år I fjor Kat. 3 (Eks. I år faglærte) I fjor Kat. 4 (eks. I år ufaglærte) I fjor ,

8 Tabell 13 Kjønnsbalanse løn i einingane Kjønnsbalanse Løn (heile tusen) I % Sektorar K % M % Antal K M K M I år administrasjon I fjor 73,8 26, ,0 100,0 I år Kommunaltekn I fjor 39,5 60, ,0 100,0 I år Plan/næring I fjor 3,8 96, ,0 100,0 I år Kultur I fjor ,0 0,0 I år Barnehagar I fjor 96,7 3, ,0 88,0 I fjor Barn og unge I år 91,7 8, ,0 100,0 I år Helse/sosial I fjor 78,6 21, ,0 99,0 I år 97,8 2,3 164 Pleie/omsorg I fjor ,0 100,0 I år 162 skule/sfo I fjor 75,3 24, ,0 100,0 I år 638 Antal tilsette I fjor 618 Tabell 14 Ufrivillig, deltid, permisjonar, fråvær kvinner menn. % del kvinne % del menn Dagsverk I år Ufrivillig deltid I fjor 97,5 2,5 I år Foreldrepermisjon I fjor 94 6 I år Fråvær sjukt barn I fjor I år Eigemeldingar I fjor I år Sjukmeldingar I fjor Integrering I fjor personar framandspråklige tal I år personar Som ein ser av tabellen er det kvinnene som tek ut hovudtyngda i type fråvær og permisjonar i forhold til den prosentvise delen av kvinner og menn. 48

9 Tabell 15 Ufrivillig deltid År Pleie og omsorg Helse og sosial % 40 % % 24 % % 7 % Som tabellen viser er det her ein stor nedgang i tal ufrivillig deltid. Auka stillingsstorleik vert prioritert i samband med ledige stillingar, og tilbod om auke i stillingsomfang vert gjort utifrå kartlegginga i undersøkinga kvart år Fag og utvikling Innhald i tenesteområdet Tenesteområdet omfattar støttefunksjonar innan ulike område som pedagogisk konsulent, barnehagefagleg kompetanse, sekretariat for Sogn regionråd, det regionale ikt prosjektet, arbeid med flyktningar/norskopplæring, frivilligsentralen og beredskap. Tenesteområdet inneheld og kostnader knytt til rådmannsgruppa. Område inneheld 22 årsverk. Drifts- og rekneskapsresultat Tenesteområdet har eit samla mindreforbruk på kr Sjå omtale under kvart ansvar av mindreforbruket er tilbakeført eininga i samsvar med fullmakt til rådmannen. 700 Administrasjon fag og utvikling Mindreforbruk kr skuldast summen av fleire postar både på inntekts- og utgiftssida Felleskonto grunnskulen Ansvarsområdet har eit samla mindreforbruk på om lag Dette skuldast i hovudsak innsparing på løn og drift, samt reduserte utgifter til elevar i andre kommunar. Her var det budsjettert med eit tiltak som ikkje kom i gang før i På områda norskopplæring, flyktningtenesta, frivilligsentralen og regionalt ikt samarbeid er det mindre avvik knytt til løn og drift. Resultatmål 2011 Økonomi Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet. Resultat: Området har eit samla mindreforbruk på kr , sjå punktet om driftsog rekneskapsresultat. Medarbeidar/interne prosessar Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale for alle med meir enn 20% stilling. Resultat: Alle med meir enn 20% stilling har fått tilbod om medarbeidarsamtale. Sjukefråværet på eininga skal liggja under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane. Resultat: Sjukefråværet på eininga er på 4,9% mot 3,4% i Landssnittet for kommunane for dei 3 første månadene var på 6,6%. Sakspapira tili Sogn regionråd skal vera sendt ut seinast 2 veker før møta og protokollen seinast 1 veke etter møta. Resultat: Målet er nådd. 49

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 12/2401-32 108652/12 17.10.2012 ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013

Detaljer

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åseral

ÅRSMELDING 2012. Åseral ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko Innhald Årsmelding 2012... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2012... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no Kvam herad Årsmelding 2014 Foto: Knut Markhus www.kvam.no - 1 Innhald 1 Best med ball... 4 2 Hovudtrekk... 6 2.1 Då heile Noreg kom til bygda... 6 2.2 Medarbeidar... 6 2.3 Internkontroll og tilsyn... 9

Detaljer

Med årsrapportar frå sektorane

Med årsrapportar frå sektorane Med årsrapportar frå sektorane Versjon 7.4.2015 ÅRSMELDING 2014 - BØ KOMMUNE Utviklinga har på fleire område vore god i 2014. Ei analyse frå Telemarksforsking visar at Bø er attraktiv både for næring og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport 2011... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2011... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift Årsrapport 2013 Årsmelding og rekneskap Bygdebok band 10 vart lansert Optimisme i landbruket Luster kommune 50 år Breheimsenteret årets bedrift Rådmannen, april 2014 Årshjulet 2013 Luster kommune Teiknforklaring

Detaljer

ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE

ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE 2014 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1. Rådmannen si innleiing... 3 1.2. Balansert målstyring... 4 2 Samfunnsutvikling... 5 2.1 Rapport handlingsprogram... 5 2.2 Utviklingstrekk...

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2011 Val 2011 Gaupne barnehage Bustadfeltet Hestnes Kåre Øvregard kulturprisvinnar Rådmannen, mars 2012 Luster kommune - årshjul 2011 - Luster kommune sitt styringssystem består

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 REVIDERT 7. juni 2004 1 Innhald Kap. 0 Informasjon om HMT-systemet i Radøy kommune...4 Kap. 1 Mål for HMT-arbeidet i Radøy kommune...6 1.1 Overordna mål...

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Sluttrapport. Saman om ein betre kommune 2011-2014

Sluttrapport. Saman om ein betre kommune 2011-2014 Luster kommune Sluttrapport Saman om ein betre kommune 2011-2014 Versjon 1.0.3. Datert 22.10.2014 Godkjent: Blir handsama av ADU i haustmøtet. Utfylt av: Trond Helge Eide (prosjektleiar) Innhald: 1 Innleiing...

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer