Skatterestansar pr 31.12: Restanse forskotsskatt, person i % av utskriven 3,01% 5,69% 4,14%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatterestansar pr 31.12: 2009 2010 2011 Restanse forskotsskatt, person i % av utskriven 3,01% 5,69% 4,14%"

Transkript

1 Skatterestansar pr 31.12: Restanse forskotsskatt, person i % av utskriven 3,01% 5,69% 4,14% skatt Restanse i % av utlikna restskatt, person 8,84% 7,37% 9,05% Restanse i % av utlikna restskatt 0,92% 2,64% 2,11% Resultatmål Økonomi Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet. Resultat: Eininga har eit mindreforbruk på kr , sjå punktet ovanfor om driftsog rekneskapsresultat. Vi skal ha fortløpande oppfølging av restanseliste på skatt Resultat: Det er etablert gode rutinar for oppfølging av restanseliste skatt. Vi skal nå resultatkrav knytt til skatteinnkrevjing og ha utførd arbeidsgivarkontrollar på 5% av leverandørar. Resultat: Det er utførd til saman 18 kontrollar i 2011 fordelt på den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen i Årdal med 9 kontrollar og 9 eigenkontrollar. Målet er nådd. Medarbeidar/interne prosessar Vi skal halde fristane i årshjulet. Resultat: Eininga har halde 86% av fristane i årshjulet. Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale for alle tilsette i meir enn 20% stilling. Resultat: Det er gjennomført medarbeidarsamtale for alle tilsette. Vi skal gjennomføre tilsettedagen i 2011 Resultat: Tilsettedagen vart gjennomførd 31. januar. Sjukefråværet på eininga skal liggje under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane. Resultat: Sjukefråværet på eininga var i 2011 på 7,2% mot 3,2 % i Vi skal ha gjennomførd medarbeidarkartlegging i Gjennomsnittleg resultat skal ligge på landssnittet Resultat: Medarbeidarkartlegginga vart gjennomførd med eit resultat på 4,6 som er noko over landssnittet på 4,5. Vi skal ta i bruk nytt økonomi og personalsystem 1. april 2011 og ha gjennomgått arbeidsrutinar knytt til økonomi, løn, personal og skriftleggjere desse og sikre full integrasjon mot forsystem innan utgangen av 2011 og på sikt kunne frigjere ressursar til å utvikle og forbetre kvaliteten på arbeidet. Resultat: Nytt LØP-system vart teke i bruk etter planen frå 1. april. Arbeidet ned skriftleggjering av rutinar er kome i gang innan utgangen av året og dette arbeidet skal fullførast i Dei fleste forsystema er komme på plass og andre forsystem er enten bestemd teke i bruk eller er under vurdering. Arbeidet med integrasjon mot forsystem vert vidareførd i Vi skal ha gått gjennom struktur og oppbygging av styringsdokument, inkl. kvalitetssikring av innrapportering til kostra. Resultat: Resultatmål er utsett pga. stor arbeidsbelastning i samband med innføring av nytt løns, økonomi og personalsystem. Kvalitetssikring av kostratal er ein kontinuerleg prosess. Vi skal gjennomføre ei felles ordning for kompetanseplanlegging Resultat: Tiltaket vert gjennomførd i Helse, miljø og tryggleik (HMT) Vi viser til vedtak i kommunestyret om at årsmelding skal omhandla HMT-målsettingar og HMT-nøkkeltal. Nøkkeltala er: sjukefråvær, medarbeidartilfredsheit og tal medarbeidarsamtaler. Årsverk: Auke i tal utført årsverk frå 2010 til 2011 er ca. 13 årsverk, auke på ca. 2,7%. Dette gjeld m.a. i helse og sosial og pleie og omsorg: 41

2 Tabell 1 Utvikling årsverk Eining: IKT Tenestetorg 8,7 8,9 8,9 Kultur 7,3 5 5,2 Kommunalteknikk Plan og næring Helse- og sosiale tenester Barn og unge 19,5 22 Pleie/omsorg Barnehagar Fjærland Norane 13, ,5 Kaupanger skule 28,8 29,5 29,5 Skulane i sentrum 69,8 77,4 Kvåle skule 42 Trudvang skule 33,5 Økonomi ,5 Fag og utviklinga 14,5 19, ,1 Sjukefråvær Tabell 2 Eining IKT / Tenestetorget 2,8 3,3 3,6 Kultur 1,1 0,5 11,8 Plan og næring 1 1,8 1,1 Kommunalteknikk 4,3 5,9 5,3 Barne og unge 9,5 4,4 10,0 Helse og sosiale tenester 7,3 5,5 3,9 Pleie og omsorg 6,2 7 8,2 Barnehagane 5,1 6,1 9,0 Fjærland Oppvekstsenter 7,9 3,6 1,2 Norane Oppvekstsenter 4,9 4,5 5,5 Kaupanger skule 3,5 2,3 3,3 Trudvang skule 3,8 4,4 6,1 Kvåle skule 6,5 1,9 6,4 Økonomi 1 3,2 7,2 Fag /utvikling 7,9 3,4 4,9 Samla 5,5 4,9 6,3 Sjukefråværet for 2011 er 6,3 %, ein auke samanlikna med 2010 då fråværet var 4,9%. Tabell 3 Type fråvær pr. år Fråvær 1 16 dagar 1,7 1,4 1,5 Frå dagar 0,8 1,1 1,8 Fråvær over 56 dagar 2,9 2,3 3,0 Fråvær 5,5 4,9 6,3 42

3 Tabell 4 Alder ,8 5, ,8 6, ,2 5, , ,4 7,9 Det er auka sjukefråvær i alle aldersgrupper, men størst i aldersgruppene over 51 år. Tabell 5 - Sjukefråværet fordelt på kjønn: Kjønn Kvinner 6 % 5,50 % 7,4% Menn 3,90 % 3,30 % 2,9% Auke i fråværet i 2011 har vore blant kvinnene, mennene har redusert fråværet. Det vert jobba aktivt med oppfølging av sjukmelde og det vert rapportert kvartalsvis. Rapporten vert sendt leiargruppe, avdelingsleiarar, verneombod, tillitsvalte og AMU. Korttidsfråværet har vore stabilt dei siste åra, langtidsfråværet i 2011 har i forhold til dei siste åra, hatt ein vesentleg oppgang. Det er eit godt samarbeid med NAV, som bl.a. bidreg inn mot einingane, deltek i leiar- og personalmøte, oppfølgingsmøte og arbeidar tett opp mot personalavdelinga. Auka nærvær gir auka kvalitet på tenestene. Av tiltak for å redusere sjukefråvær kan vi nemne trening for utsette grupper i arbeidstida, konsultasjon og treningsrettleiing av fysioterapeut, tilrettelagt trening for alle ein gong i veke, og utsette grupper ein gong i arbeidstida, der kan og andre delta om det høver i forhold til arbeidstida. Vi yter tilskot til tilsette som er medlemar i Campus treningssenter med kr. 100 i rabatt kvar månad. 120 tilsette i Sogndal kommune er i dag medlemar i treningssenteret. Gjennomsnitt sjukefråvær for kommunane i Noreg pr. 3. kvartal 2011 var 6,6%. Inkluderande arbeidsliv Sogndal kommune vart inkluderande arbeidslivsverksemd Ny IA-avtale vart lagt fram i november Det er gjennomført evaluering/revidering av interne IA-mål. Det er utarbeida eigen brosjyre for tilsette i samband med oppfølgingsarbeidet. I samarbeid med NAV er det gjennomført systemrevisjon for eininga kommunalteknikk. I samarbeid med NAV vert det utført kontinuerleg utprøving i arbeids- og funksjonsevne for personar som er til avklaring og det er gjennomført omplasseringar eller utprøvingar i anna arbeid. Delmål 1 Sjukefråvær Utarbeide mål for sjukefråversarbeidet og sette resultatmål for sjukefråversutviklinga. Etablere etterprøvbare aktivitetsmål Delmål 2 Personar med redusert funksjonsevne Setje aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet ovanfor eigne arbeidstakarar med redusert arbeidsevne, for å førebygge overgang frå arbeid til passiv ytingar. Setje aktivitetsmål for korleis vi skal opne for personar som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Delmål 3 Avgangsalder Ha eit livsfaseperspektiv som skal inngå som ein del av kommunen sin personalpolitikk og i det systematiske førebyggjande arbeidet. Setje aktivitetsmål for korleis kommunen kan stimulere eldre arbeidstakarar til å forlenge sin yrkeskarriere. 43

4 Pensjonar Tabell Nye uttak Tal Årsverk Tal Årsverk AFP 6 3,8 10 4,9 Alderspensj. 4 3,8 9 8 Uførepensjon 8 3,4 5 4,6 Introduksjonskurs. Det vert arrangert introduksjonskurs for alle nytilsette 3 gonger i AKAN Sogndal kommune har utarbeida personretta /individuelle rutinar for AKAN-arbeidet. Det er i 2011 ikkje meldt inn saker. Røyke-kutt. Det vart pr innført røykfrie kommunale områder og tilbod om røykestoppkurs står ope kontinuerleg til tilsette som måtte ønskje dette. Medarbeidarsamtale Samtalane skal gjennomførast for tilsette i meir enn 20% stilling, dvs. alle fast tilsette. Det vart gjennomført samtalar for 68% av desse. Medarbeidarundersøking Det vert gjennomført medarbeidarundersøking i februar I medarbeidarane si vurdering av eigen arbeidsplass var snittet for Sogndal kommune på 4,6, landsgjennomsnittet for 136 kommunar ligg på 4,5. Tabell 7 Snitt landet Organisering av arbeidet 4,5 4,4 4,3 4,3 Innhald i jobben 4,9 4,9 4,9 4,6 Fysiske arbeidstilhøve 4,2 4,2 4,0 4,0 Samarbeid med kollegaene 5 5 5,2 4,9 Mobbing, diskrimenering, varsling 4,8 4,8 4,8 Næraste leiar 4,5 4,5 4,6 4,5 Medarbeidssamtale 4,7 4,7 4,8 Overordna leiing 3,9 3,9 3,9 3,8 Fagleg og personleg utvikling 4,3 4,3 4,2 4,2 System for lønns- og arbeidstidsordningar 3,9 4 4,0 4,0 Soltheit over eigen arbeidsplass 4,7 4,8 4,7 4,7 Heilheitsvurdering 4,5 4,6 4,6 4,8 Gjennomsnitt 4,5 4,5 4,5 4,5 Resultatet for kvar eining og desse vert presentert for tilsette på eininga. Dette vert innarbeida i einingane sin handlingsplan for HMT-arbeidet. Problemskildringar, løysing/tiltak, ressursbruk/kostnader, ansvarleg for oppfølging og fristar for gjennomføring av ev. tiltak. Tilsettedag Det vert arrangert tilsettedag kvart 2. år, der føremålet er å gi alle tilsette ei felles oppleving med fagleg og sosialt innhald, som kan gi inspirasjon og motivasjon i arbeidsdagen. Tilsettedagen vart arrangert 31. januar. 44

5 Vernetenesta Vernetenesta si viktigaste rolle er å vera talerøyr for arbeidstakarane i verne- og arbeidsmiljøspørsmål. I 2011 har det har vore gjennomført 2 samlingar for verneomboda. Fokus på desse samlingane har vore oppdatering frå 40-timars kurset og verneombodet si rolle i verksemda. Det er oppnemnt ei gruppe som skal arbeida med betre rutinar knytt til vernerundane. Arbeidsmiljøutvalet Utvalet hadde 2 møte i 2011 og handsama 4 saker. Bedriftshelseteneste Det er inngått avtale med Sogn Bedriftshelseteneste frå Det er utarbeida handlingsplan, både overordna og for kvar eining. Alle som er lovpålagt medlemskap (496 tilsett) er innmeldt i ordning for Beskyttelse mot trakkasering Som ein del av kvalitetsutviklingsarbeidet innførte kommunen i 2008 retningsliner for varsling. Retningslinene er innarbeidd i kommunen sitt arbeidsreglement, etiske retningsliner og retningsliner for introduksjon av nytilsette. Det vart handsama 1 sak i varslingssekretariatet i Rekruttering Det er føreteke kartlegging av arbeidskraftbehovet innan dei ulike einingane og yrkesgruppene dei neste åra. Ved utlysing av ledige stillingar skal ein i einingar med skeiv kjønnsbalanse oppmode det underrepresenterte kjønn å søke. Dersom søkjarar av begge kjønn er vurdert likt etter kvalifikasjonar, skal kvinner prioriterast når dei er underrepresentert i eininga.(kommunen sitt tilsetjingsreglement). Kommunen har lik løn for likt arbeid i alle typar lønsfastsetjingar og som profil ved lokale lønstingingar. Likestilling Kommunen skal som arbeidsgivar gjere greie for den faktiske tilstanden når det gjeld likestilling i verksemda. I følgje likestillingslova 1 a første og tredje ledd, så er alle kommunane pliktig å arbeide aktivt, målretta og planmessig for likestilling innanfor verksemda. Nedsett funksjonsevne: Nedfelt i kommunen sitt tilsetjingsreglement: Arbeidstakar som har fått nedsett arbeidsevne skal vurderast omplassert til stillingar som vedkomande vert vurdert kvalifisert for. Ved førerett skal stillingar ikkje lysast ut, men det skal gjerast omplassering. I samsvar med IAavtale og oppfølgingsrutinane er det i løpet av dei siste åra gjort ei rekke omplasseringar som har ført til at tilsette har fått nye varige arbeidsplassar og er blitt hindra å bli utstøytt frå arbeidslivet. Pr. i dag har vi ikkje registrert omfanget av dette, det vert teke inn i retningslinjene for rapportering av likestillingsarbeidet i kommunen. Integrering av innvandrarar Det vart busett 22 personar i 2011, samt 8 personar i samband med familiesameining. Pleie og omsorg, i tillegg til kommunalteknikk har auka tilsette frå denne gruppa. Tilsette i flyktningtenesta er aktive pådrivarar i arbeidet med å få integrert denne gruppa. Uønska deltid: Sogndal kommune har vedteke retningslinjer for uønska deltid. Deltidstilsette skal melda frå om dei ønskjer utvida stilling Når ei stilling er ledig, skal det gjerast ein gjennomgang av arbeidsplanar og oppgåvefordeling for å vurdera samanslåing av deltidsstillingar Det er ikkje ein føresetnad at den deltidstilsette skal måtta ta heile den ledige stillinga 45

6 Det bør vurderast om deltidstilsette gjennom kompetanseheving kan kvalifiserast til å få utvida sitt arbeidstilhøve Ein må balansera kommunen sine fokusområde, dvs at ein må ta omsyn til både fleksibilitet, bemanning, rekruttering og brukaromsyn. Det skal 1 gong pr. år gjennomførast ei kartlegging som viser status for uønska deltid i kommunen, det er utarbeida eige skjema for dette. Målsetjinga er at stillingar under 50% skal prioriterast. Deretter ein auke til dei med stillingsprosent frå 50% og oppover. Tenesteleiar rapporterer status knytt til reduksjon av uønska deltid i årsrapporten. Uønska deltid førekjem i hovudsak i einingar med turnusarbeid. Sjå tabell 12. Tabell 8 viser fast tilsette, fordelt på kjønn, og årsverk, fordelt på ulike aldersgrupper. M K Total Tal Snitt Årsverk Tal Snitt Årsv Tal Snitt Årsverk tilsette alder tilsette alder erk tilsette alder , , , , , , , , , , Total , Tabellen viser at det er 639 fast tilsette, 81% av desse er kvinner og 19 % er menn. Tabell 9 viser tal tilsette, årsverk fordelt etter kjønn pr. eining 2011 Arbeidsstad Tilsett årsverk Tilsett Årsverk Sum tilsett Sum årsverk %-del tilsette %-del årsverk K/V K K M M K M K M Administrasjon 37 34, ,5 Kommunalteknikk Plan/næring/brann 4 3, Kultur 8 5, , Barnehagar 72 50, Helse /sosial , Barn og unge , , Pleie /omsorg skule/sfo Til saman , , , Tabellen viser at det er utført 478 årsverk i Dette er ein auke på ca. 4,5 % frå

7 Tabell 10 Deltid / heiltid Deltid / heiltid Fordeling stillingar Deltid % Heiltid% Deltid % Heiltid% Pleie/omsorg 74,3 25, Komm.tek. Ute 32,4 67, assistent barneh.skule, sfo 49,1 50, Helse/sosial Barn og unge Adm.stillingar 26,4 73, Som tabellen viser er det i 2011 ein auke i tal deltidsstillingar samanlikna med 2010 Tabellen viser at einingar innanfor pleie/ omsorg, barn og helse har størst andel deltid. Tabell 11 Fordeling kvinner og menn etter stillingsprosent. I fjor 2010 I år 2011 Still.stør. kvinner menn Totalt kvinner menn Totalt under 35% 46,8 53, % 86,6 13, % 92,4 7, % 90,5 9, % Totalt 100 % 100 % 100% 100% Totalt antall Tabell 12 Kjønnsbalanse og løn i stillingsnivå og sektor Kjønnsbalanse Løn (heile tusen) Løn % Løn % Stillingsnivå K % M % Tal K M K M Kommunen I år 81,6 18, totalt I fjor 78,5 21, Toppleiing (eks. rådmanns I år leiargruppe) I fjor Mellomleiar I år (eks. einingsleiarar) I fjor Kat. 1 I år Utdanning utover 4 år. I fjor Kat. 2 Høgare I år utd. 1-4 år I fjor Kat. 3 (Eks. I år faglærte) I fjor Kat. 4 (eks. I år ufaglærte) I fjor ,

8 Tabell 13 Kjønnsbalanse løn i einingane Kjønnsbalanse Løn (heile tusen) I % Sektorar K % M % Antal K M K M I år administrasjon I fjor 73,8 26, ,0 100,0 I år Kommunaltekn I fjor 39,5 60, ,0 100,0 I år Plan/næring I fjor 3,8 96, ,0 100,0 I år Kultur I fjor ,0 0,0 I år Barnehagar I fjor 96,7 3, ,0 88,0 I fjor Barn og unge I år 91,7 8, ,0 100,0 I år Helse/sosial I fjor 78,6 21, ,0 99,0 I år 97,8 2,3 164 Pleie/omsorg I fjor ,0 100,0 I år 162 skule/sfo I fjor 75,3 24, ,0 100,0 I år 638 Antal tilsette I fjor 618 Tabell 14 Ufrivillig, deltid, permisjonar, fråvær kvinner menn. % del kvinne % del menn Dagsverk I år Ufrivillig deltid I fjor 97,5 2,5 I år Foreldrepermisjon I fjor 94 6 I år Fråvær sjukt barn I fjor I år Eigemeldingar I fjor I år Sjukmeldingar I fjor Integrering I fjor personar framandspråklige tal I år personar Som ein ser av tabellen er det kvinnene som tek ut hovudtyngda i type fråvær og permisjonar i forhold til den prosentvise delen av kvinner og menn. 48

9 Tabell 15 Ufrivillig deltid År Pleie og omsorg Helse og sosial % 40 % % 24 % % 7 % Som tabellen viser er det her ein stor nedgang i tal ufrivillig deltid. Auka stillingsstorleik vert prioritert i samband med ledige stillingar, og tilbod om auke i stillingsomfang vert gjort utifrå kartlegginga i undersøkinga kvart år Fag og utvikling Innhald i tenesteområdet Tenesteområdet omfattar støttefunksjonar innan ulike område som pedagogisk konsulent, barnehagefagleg kompetanse, sekretariat for Sogn regionråd, det regionale ikt prosjektet, arbeid med flyktningar/norskopplæring, frivilligsentralen og beredskap. Tenesteområdet inneheld og kostnader knytt til rådmannsgruppa. Område inneheld 22 årsverk. Drifts- og rekneskapsresultat Tenesteområdet har eit samla mindreforbruk på kr Sjå omtale under kvart ansvar av mindreforbruket er tilbakeført eininga i samsvar med fullmakt til rådmannen. 700 Administrasjon fag og utvikling Mindreforbruk kr skuldast summen av fleire postar både på inntekts- og utgiftssida Felleskonto grunnskulen Ansvarsområdet har eit samla mindreforbruk på om lag Dette skuldast i hovudsak innsparing på løn og drift, samt reduserte utgifter til elevar i andre kommunar. Her var det budsjettert med eit tiltak som ikkje kom i gang før i På områda norskopplæring, flyktningtenesta, frivilligsentralen og regionalt ikt samarbeid er det mindre avvik knytt til løn og drift. Resultatmål 2011 Økonomi Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet. Resultat: Området har eit samla mindreforbruk på kr , sjå punktet om driftsog rekneskapsresultat. Medarbeidar/interne prosessar Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale for alle med meir enn 20% stilling. Resultat: Alle med meir enn 20% stilling har fått tilbod om medarbeidarsamtale. Sjukefråværet på eininga skal liggja under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane. Resultat: Sjukefråværet på eininga er på 4,9% mot 3,4% i Landssnittet for kommunane for dei 3 første månadene var på 6,6%. Sakspapira tili Sogn regionråd skal vera sendt ut seinast 2 veker før møta og protokollen seinast 1 veke etter møta. Resultat: Målet er nådd. 49

HMT - Helse, miljø og tryggleik (HMT) Årsmelding 2015

HMT - Helse, miljø og tryggleik (HMT) Årsmelding 2015 HMT - Helse, miljø og tryggleik (HMT) Årsmelding 2015 Vi viser til vedtak i kommunestyret om at årsmelding skal omhandla HMTmålsettingar og HMT-nøkkeltal. Nøkkeltala er sjukefråvær, medarbeidartilfredsheit

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det mellom

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 Vedtatt i føretaksleiinga 15.11.11, drøftingsmøte 5.12.11, AMU møte 14.12.11 sak 97/11 Bakgrunn Helse Fonna resignerte IA-avtalen

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Kvalitetsrapport 2/2011

Kvalitetsrapport 2/2011 Luster kommune Info/Nyhende/Fokus: Kvalitetsrapport 2/2 Ny BHT avtale. Den 5.4. signerte Luster kommune ny rammeavtale om bedriftshelsetenester med Sogn Bedriftshelseteneste. Det vert arbeidd med detaljar

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget.

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget. Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

11 Eg i arbeidslivet

11 Eg i arbeidslivet 11 Eg i arbeidslivet Arbeidsmarknaden Arbeidsmarknaden er stadig i utvikling. Ein kan rekne med å måtte skifte yrke fleire gonger gjennom ein arbeidskarriere. Arbeidsmarknaden blir meir internasjonal.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Herøy rådhus Dato: 21.09.2015 Tid: 14:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan.

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. 5 årig prosjekt MED EIN HEILSKAPLEG INNSATS FOR EIT BETRE ARBEIDSMILJØ. Gjennom systematisk arbeid skal vi: Redusere det sjukemelde fråværet til under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30-10:30 Stad: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Desse møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Andre: Sekretær: Inger Auestad, Wenche

Detaljer

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Rica Seilet Hotel, Molde 28. og 29. april 2011 Leiarsamling i tannhelsetenesta dag 2 Kva handlar HMS-arbeidet

Detaljer

Når LAMU drøftar fråværstala på individnivå i sine kvartalsvise møter vil utvikling, nivå og skilnader mellom kjønna vere tema.

Når LAMU drøftar fråværstala på individnivå i sine kvartalsvise møter vil utvikling, nivå og skilnader mellom kjønna vere tema. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Arvid Stenehjem, Fylkesrådmannen Sak nr.: 15/11774-1 Sjukefråværesstatistikk Fylkesrådmannen rår hovudsamarbeidsutvalet til å gjere slikt vedtak: Hovudsamarbeidsutvalet

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling SOGNDAL KOMMUNE Retningsliner for intern varsling Vedteke i administrasjonsutvalet den 24.09.08 Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, sak 2/12. 1 Rutinar for intern varsling i Sogndal kommune

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune FLORA KOMMUNE Vedteke i administrasjonsutvalet, sak 009/15, dato 27.10.2015 Skrevet av: Personalsjef Trond Ramstad Olsen RETNINGSLINER FOR

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE MED NAV ARBEIDSLIVSSENTER OM EIT MEIR INKLUDERANDE ARBEIDSLIV

TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE MED NAV ARBEIDSLIVSSENTER OM EIT MEIR INKLUDERANDE ARBEIDSLIV SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.6.2011 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 10/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 30.6.2011 TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03.

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 09.03.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 17.02.2016 Arkivsak: 2014/12154-13 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4 NAMN Side / av Vedlegg Reglement - rett til auke i stilling eller rett til fast tilsetjing etter 1-5 Deltid - HTA 2.3.1 Rett til fast tilsetting AML- 14-9 Rett til stilling for deltidstilsette faktisk

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Vedtakssaker. 1/15 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 2/15 14/01734-4 Godkjenning av referat frå AMU-møte 27.11.

Vedtakssaker. 1/15 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 2/15 14/01734-4 Godkjenning av referat frå AMU-møte 27.11. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00 Sted: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd Notat Dato: 23.02.2015 Arkivsak: 2014/12154-8 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

RAPPORT FOR LIKESTILLING

RAPPORT FOR LIKESTILLING VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT RAPPORT FOR LIKESTILLING 2016 VI BYGGJER FORSVARSEVNE KVAR DAG OPPFØLGING AV 1A I LIKESTILLINGSLOVA HR-politikken til Forsvarsbygg er førande for HR-tiltaka i verksemda vår. HR-politikken

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 5 Organisatorske krav 5.4.1 Tiltak på personalområdet Sikre

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 03.09.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall kan meldast til regine.bruteig@skodje.kommune.no Varamedlem møter etter

Detaljer

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. INTERN VARSLINGSRUTINE Bakgrunn Frå 1. januar 2007 blei det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf arbeidsmiljøloven

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer