2. KVARTALSRAPPORT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. KVARTALSRAPPORT 2012"

Transkript

1 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Sammendrag Økonomisk hovedoversikt Sektorene Driftsrisiko Medarbeidere Organisering Prosjekter Prosjektrisiko Justering av drifts- og investeringsrammene Tema: Tidlig innsats Tema: Hovedtariffoppgjøret Tema: Beredskap i Grimstad kommune Sektor: Kultur og oppvekst Sektor: Helse og sosial Sektor: Samfunn og miljø Sektor: Selvfinansierende (VARF)

3 2. Sammendrag Grimstad kommune har et resultat på +101,7 mill kroner per 2. kvartal Det er på samme tid budsjettert med et resultat på +105,8 mill kroner. Budsjettavviket per 2. kvartal er -4,1 mill kroner, og dette utgjør -0,6% av kommunens samlede inntekter. Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til periodisert budsjett på - 10,3 mill kroner. Alle sektorene har et negativt avvik. Helse- og sosialsektoren har et avvik på -6,9 mill kroner, og det foreslås budsjettendringer for å rette på dette. Helse- og sosialsektorens avvik på -6,9 mill kroner per 2. kvartal knyttes i stor grad til vekst i antall aktivitetstimer i hjemmebaserte tjenester. I forhold til vedtatt budsjett, utgjør dette for hele 2012 en økning i bemanningen på 6,8 årsverk. Omregnet i kostnader på årsbasis blir dette 4,4 mill kroner. Rådmannen foreslår derfor å justere budsjettene tilsvarende. Sektoren vil utarbeide handlingsplan for å redusere kostnader for å holde den justerte budsjettrammen. Rammetilskudd og skattinntekter utgjør kommunens frie inntekter. I 1. kvartalsrapport ble budsjettene for frie inntekter styrket med 5,8 mill kroner. Det er likevel per 2. kvartal 2012 et samlet avvik innenfor de frie inntekter på -4,7 mill kroner. Det forventes ikke at dette avviket vil øke i løpet av året. I 3. kvartalsrapport vil en vurdere om det skal gjøres en budsjettendring innenfor de frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter). De frie inntekter følges løpende. Det er en økning på 26 brutto årsverk fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal Økning gjelder både faste og variable årsverk (timelønn), mens vi har nedgang i tidsavgrenset årsverk. Den positive utviklingen i sykefraværet har stagnert i 2. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet hittil i år pr. 2. kvartal 2012 er på 7,8 %. Det arbeides systematisk med å skape helsefremmende arbeidsplasser i Grimstad kommune for å oppnå målet for sykefraværet i 2012 på 6,2%. Rådmann Halvard Aglen sluttet i stillingen 1. mai. Åge Løsnesløkken er konstituert fra 1. mai til 1. september da Per Kristian Vareide tiltrer som rådmann. 2

4 3. Økonomisk hovedoversikt Tall i tusen Resultat hittil i år per 2. kvartal Års kroner Budsjett avvik % Budsjett Rammetilskudd Skatteinntekter Eiendomsskatt Driftsinntekter Sum inntekt Netto lønn Driftsutgifter Avskrivninger Sum kostnad Brutto driftsres Avskrivninger Finans kostnad Netto driftsres Avsetninger Resultat Grimstad kommune har et resultat på +101,7 mill kroner per 2. kvartal Det er på samme tid budsjettert med et resultat på +105,8 mill kroner. Budsjettavviket per 2. kvartal er -4,1 mill kroner, og dette utgjør -0,6% av kommunens samlede inntekter. Rammetilskudd og skattinntekter utgjør kommunens frie inntekter. Per 2. kvartal 2012 utgjorde dette 496,8 mill kroner. Dette er en økning på 31,6 mill kroner i forhold til samme periode i Justeres det for nye oppgaver som ble tilført gjennom statsbudsjettet 2012, er den justerte veksten i de frie inntektene 20,4 mill eller 4,4%. Dette er en realnedgang i inntekter når det justeres for innbyggervekst, lønns- og prisstigning. Rammetilskuddet er 264,3 mill kroner per 2. kvartal. Dette er en økning på 29,0 mill kroner eller 12,3% i forhold samme periode i fjor. Justeres denne endringen for nye oppgaver, er økningen på 17,8 mill kroner eller 7,6%. Avvik i forhold til budsjett er +3,9 mill kroner per 2. kvartal. I 1. kvartalsrapport ble budsjettet for rammetilskudd økt med 9,5 mill kroner, til 434,5 mill kroner. Det forventes ikke at dette avviket vil øke i løpet av året. Skatteinntektene er 232,5 mill kroner per 2. kvartal. Dette er en økning på 2,3 mill kroner i forhold til samme periode i fjor, eller 1,0%. Avvik i forhold til budsjett er -8,6 mill kroner. Skatteinngangen er fortsatt svak i 2.kvartal. I 1. kvartalsrapport ble skatteinntektsbudsjettet redusert med 15,3 mill kroner, til 460,0 mill kroner. Det forventes ikke at dette avviket vil øke i løpet av året. I 3. kvartalsrapport vil en vurdere om det skal gjøres en budsjettendring innenfor de frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter). Eiendomsskatten er 31,5 mill kroner per 2. kvartal. Dette er en økning på 3,4 mill kroner eller 12,2% i forhold til samme periode i fjor. Ca 10% av økningen i forhold til i fjor skyldes at kommunestyret økte grunnlaget med ytterligere 10%. Den øvrige veksten på ca 2% relateres til at det skattlegges flere eiendommer i kommunen, og kan knyttes til økt eiendomsutbygging og innbyggervekst. Avvik i forhold til budsjett er 0,0 mill kroner, dvs. balanse. Andre driftsinntekter er 178,6 mill kroner per 2. kvartal. Det er en økning på 17,9% i forhold til samme periode i fjor. Avvik i forhold til periodisert budsjett er +13,6 mill kroner. Det er økte inntekter og positive budsjettavvik innenfor selvfinansierende områder (VARF), som står for store 3

5 deler av økningen og det positive budsjettavviket. Det vises til sektorenes kommentarer for ytterligere forklaringer. Netto lønnsutgifter er 345,8 mill kroner per 2. kvartal. Det er en økning på 7,2% i forhold til samme periode i fjor. Denne økningen forklares med normallønnsøkning fra 2011 og en økning i antall ansatte (se eget kapittel om medarbeidere). Avvik i forhold til budsjett er -4,1 mill kroner. Andre driftsutgifter er 258,1 mill kroner per 2. kvartal. Det er en økning på 13,3% i forhold til samme periode i fjor. Avvik i forhold til periodisert budsjett er -14,0 mill kroner. Dette må ses i sammenheng med det positive inntektsavviket på +13,6 mill kroner. Det vises til sektorenes kommentarer i for ytterligere forklaringer. Det er ikke regnskapsført avskrivninger i dette kvartalet. Avskrivninger er en årsoppgjørsdisposisjon og håndteres etter årsskiftet. Det er budsjettert med 46,0 mill kroner i avskrivning, og dette vurderes som et sannsynlig avskrivningsnivå for året. Det er bokført 1,3 mill kroner i finanskostnader per 2. kvartal. Det er en økning i forhold til samme periode i fjor. Det er i hovedsak renteutgifter og renteinntekter som er bokført. Beløpene er ført etter kontantprinsippet og vil bli avstemt i årsoppgjøret. Avvik i forhold til periodisert budsjett er +5,1 mill kroner. Det legges opp til å øke MVA-refusjonsbudsjettet med 3,0 mill kroner i denne kvartalsrapporten. 4

6 4. Sektorene Tall i tusen Resultat hittil i år per 2. kvartal Års kroner Budsjett Avvik % Budsjett Støttefunksjoner Fellesområdet Helse og sosial Kultur/oppvekst Samfunn/miljø Trossamfunn Sum netto drift Finans Res. eks. selvf Selvfinans Resultat Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til periodisert budsjett på - 10,3 mill kroner. Alle sektorene har et negativt avvik. Helse- og sosialsektoren har et avvik på -6,9 mill kroner, og det foreslås budsjettendringer for å rette på dette. Støttefunksjonene har et avvik på -0,4 mill kroner per 2. kvartal. Støttefunksjonene forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Fellesområdet har et avvik på +0,2 mill kroner per 2. kvartal. Fellesområdet forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Helse- og sosialsektoren har et avvik på -6,9 mill kroner per 2. kvartal, mot kr -0,3 mill kroner etter 1. kvartal. Feil periodisering av pensjon og arbeidsgiveravgift i første kvartal utgjorde 1,5 mill kroner. Det reelle avviket var da -1,8 mill kroner for sektoren. Budsjettet for de hjemmebaserte tjenester (ordinær hjemmetjenester og tjenester i heldøgns omsorgsboliger), ble for 2012 lagt på basis av en modell som bygger på aktivitetstimer (omregnet fra vedtak om tildelte tjenester). Den reelle veksten i antall aktivitetstimer per 2. kvartal, sett opp mot budsjettgrunnlaget for disse tjenestene, utgjør for hele 2012 en økning i bemanningen på 6,8 årsverk. Omregnet i kostnader på årsbasis blir dette 4,4 mill kroner. Rådmannen foreslår derfor å justere budsjettene i tråd med modellen, men hvor det også tas hensyn til regnskapsstatus for de enhetene som gir hjemmebaserte tjenester. Dette betyr at enhetene i sum blir styrket med 4,4 mill kroner. Sektoren vil utarbeide handlingsplan for å redusere kostnader for å holde den justerte budsjettrammen. Kultur- og oppvekstsektoren har et avvik i forhold til budsjett på -1,5 mill kroner. Der er i hovedsak grunnskolens fellesområde som bidrar til det negative resultatet. Sektoren forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Samfunn- og miljøsektoren har et samlet avvik i forhold til budsjett på -1,7 mill kroner per 2. kvartal. Avviket ligger i sin helhet innenfor Bygg- og Eiendomstjenesten. Sektoren forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Trossamfunn drives i henhold til budsjett per 2. kvartal. Trossamfunn vil holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Den norske kirke har søkt kommunen om dekning av merkostnader til pensjon for Denne søknaden er i henhold til rådmannens budsjettkommentarer. Søknaden er under behandling og størrelsen på tilleggsbevilgningen vil bli belyst i 3. kvartalsrapport sammen med en vurdering av kommunens pensjonskostnad for

7 5. Driftsrisiko Det er gjennomført en risikoanalyse for å avdekke risikoen knyttet til kommunens drift. Hensikten med analysen er å fremskaffe bedre grunnlag for beslutninger. På bakgrunn av analysen gjennomføres det risikoreduserende tiltak. Dette er en del av kommunens risikostyring. Risikoanalysen bygger på: 1. Hva kan gå galt? 2. Hva er sannsynligheten for at hendelsen inntreffer? 3. Hvilke konsekvenser kan hendelsene medføre? Risikoanalysen er en frittstående analyse og en del av kommunens totale risikostyring. Det er benyttet en kvalitativ analyse og vurdering, hvor frekvensene og konsekvensene av hendelsene klassifiseres i høy, middels og lav i en risikomatrise. I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risiko for hver sektor, og for kommunen totalt sett. Det er Rådmannen og rådmannens ledergruppe som har gjennomført den overordnede risikovurderingen som er presentert i risikomatrisen under. Økt innsikt om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet håndteres totalt sett. Risikomatrise: Sannsynlighet 1 Konsekvenser av overtakelse av Dømmesmoen 3 Svikt i frie inntekter 8 Økte pensjonskostnader 2 Driftsoppfølging Behov for nye ressurskrevende tjenester 5 7 Svikt i overføringene fra Agder Energi 4 Driften ved private barnehager Finansielle forhold 6 Konsekvens Lav risiko - I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Middels risiko - Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Høy risiko - Ikke i henhold til plan, mål nås ikke 6

8 Forklaringer og tiltak til risikoelementene over: 1. Kommunen har kjøpt Dømmesmoen uten at konsekvenser, driftsform og organisering er bestemt. Tiltak: Organisering og driftsform er fastlagt inntil videre. Det gjenstår nå å flytte funksjoner inn i lokalene og konsolidere driften. 2. Det er en risiko for at enkelte enheter og avdelinger kan gå med underskudd i Dette kan i noen grad forebygges ved en tettere driftsoppfølging. Tiltak: Strukturert månedlig oppfølging av alle sektorer og enkelte enheter er iverksatt og risikoen er redusert. Særskilt tiltaksplan for Helse- og sosialsektoren vil bli utarbeidet. 3. Skatteinngangen og rammetilskuddet har samlet sett svake resultater per 2. kvartal, moderat risiko for svikt i de frie inntektene i løpet av året. Tiltak: Oppfølging av skatteinntektene. 4. Kommunen gir tilskudd til private barnehager. Enkelte barnehager har en sårbar drift med hensyn til likviditet, inntak av barn og kostnadsnivå. Tiltak: Tett oppfølging av barnehagen med sikte på å sikre barna et stabilt og godt tilbud. Følge likviditeten til private barnehager og bedre informasjonsflyten 5. Budsjettrammene for Kultur og oppvekst- og Helse- og sosialsektoren er hardt presset. Økning av tjenestebehovet for enkelte brukere eller brukergrupper kan bli vanskelig å håndtere for disse sektorene innenfor vedtatt budsjett. Barnevernet har overtatt omsorgsansvaret for stadig flere barn. Tiltak: Overvåking av endringer i behov for de enkelte brukergruppene. Oppfølging av aktivitetstall og endringer i disse Budsjettjustering som styrker pleie- og omsorgstjenestene med 4,4 mill kroner 6. Den samlede finansielle risikoen til kommunen anses som lav per 2. kvartal. 7. Det er vedtatt utbytte fra Agder Energi. Dette samsvarer med budsjett. 8. På grunn av omlegging av beregning av pensjonspremier, lav finansiell avkastning og relativt sett høye lønnsoppgjør, øker pensjonspremien vesentlig. Pensjonskostnaden øker som følge av økte premier, men ikke i samme takt. Tiltak: Avklare og kvalitetssikre pensjonsberegningene (aktuarberegninger). Dette tas opp i 3. kvartalsrapport. 7

9 6. Medarbeidere Definisjoner: Faste årsverk: Basert på alle med fast ansettelsesavtale i sin gitte stillingsbrøk. Tallet inkluderer også sykemeldte innenfor sykepengeåret. Tidsavgrenset: Tallet er basert på alle ansatte med tidsavgrensede ansettelsesavtaler i en gitt stillingsbrøk. Dette vil være vikarer for ansatte ved bla. sykdom, permisjon, prosjekt- og engasjementstillinger, samt lærlinger. Variable årsverk: Dette er utbetalte timer hittil i år omgjort til årsverk. Det vil si både timelønnede omregnet til årsverk, og overtidstimer omregnet til årsverk. Med andre ord all utbetalt variabel lønn fra kommunen. For å kunne sammenligne både tidsavgrensede stillinger og timer i forhold til faste stillinger på en riktigst mulig måte, er disse omregnet til årsverk. Brutto årsverk: Viser totalt forbruk av årsverk i løpet av perioden. Dette inkluderer faste årsverk + tidsavgrensede ansettelser + variabel lønn (timelønnede og overtid) omregnet til årsverk. Av denne grunn er brutto årsverk en ressursstørrelse, som ikke direkte kan henføres til det antall medarbeidere en kan telle på arbeidsplassen. Årsverksanalyse Det er en økning på 26 brutto årsverk fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal Økning gjelder både faste og variable årsverk (timelønn), mens vi har nedgang i tidsavgrenset årsverk. Detaljer er redegjort for i enhetenes og sektorenes egne kapitler, hvor også aktivitetsøkninger redegjøres for. Personal data Resultater hittil i år per 2. kvartal Endring % Faste årsverk Brutto årsverk Nærværs-% 92,2 91,4 0,8 Variable årsverk Resultater hittil i år per 2. kvartal Endring % Overtids årsverk 8,9 10,7-1,8-17 Timelønns årsverk 118,6 97,6 21,0 22 Sum variable å.v. 127,5 108,3 19,2 18 Det er en økning i bruk av variable årsverk, selv om overtidsbruken har gått ned. Kommunen innfører elektroniske verktøy for timeregistreing, som medfører litt kortere tid fra utførte timer til utbetaling, og det er innført felles tidsfrister for kommunens enheter. Endringen påvirker periodene som timelønn utbetales og medfører en liten økning sammenlignet med fjoråret, men det alt vesentligste av økning vil være forklart i sektorer og enheter på bakgrunn av aktivitet og personellbehov. Det vil være svingninger i enhetene som følger av rydding i ansettelsesavtaler, bevegelser i sykefravær, avslutning av arbeidsforhold, rekruttering, permisjoner og svangerskapspermisjoner som påvirker alle årsverkstallene. Endringene vil i stor grad være gjort rede for under sektorene og enhetene. Kultur- og oppvekstsektoren har økt med 8 brutto årsverk til 563,1 årsverk fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal Samfunn- og miljøsektoren har økt med 7 brutto årsverk, mens Helse- og Sosialsektoren har økt med 16. Støtteenhetene har redusert brutto årsverk med 5. 8

10 Kjønns-, aldersammensetning og stillingsstørrelser Grimstad kommune har en høy andel av kvinner, med totalt 78 prosent. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 69,2 prosent. Flere av de ansatte har kombinerte stillinger, dvs. flere stillinger i kommunen. Dette kan være på samme enhet eller ved flere enheter. Flere kombinerer stilling innen pleie- og omsorg og skole. Menn har i gjennomsnitt høyere stillingsprosent enn kvinner, med en stillingsprosent på 78,4 % mens kvinner har i snitt 66,6 %. Det har i løpet av siste år, vært arbeidet for å redusere ufrivillig deltid. Dette har medført at vi har fått flere ansatte som har fått større stillinger. Gjennomsnittsalder på ansatte i Grimstad kommune er 46 år. På landsbasis er snittalder for kommunal sektor 47,2 år. Det er viktig å følge sammensetning i forhold til å sikre nødvendig behov for kompetanse for å dekke fremtidens behov for tjenester fra kommunen. Av de faste ansatte er 19 % over 58 år, 47 % av de fast ansatte over 48 år. Dette innebærer at i løpet av de neste to år er det 272 personer som vil kunne gå av med AFP eller alderspensjon. I løpet av de neste 12 årene betyr dette at vi må erstatte 686 personer som tar ut pensjon/afp. I tillegg til dette må antallet personer i kommunesektoren styrkes med ca 7 % bare på grunnlag av forventet befolkningsøkning i Norge - dette innebærer ytterligere 103 personer for Grimstad kommune (ref KS). Tabellen vise antall fast ansatte født innenfor ulike år. Sykefraværsanalyse Den positive utviklingen har stagnert i 2. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet hittil i år pr. 2. kv er på 7,8 %, hvor korttidsfraværet utgjør ca 2%. Det arbeides systematisk med å skape helsefremmende arbeidsplasser i Grimstad kommune for å oppnå målet for sykefraværet i 2012 på 6,2%. Sykefravær Endring i %-poeng 1. kvartal 8,1 % 8,7 % -0,6 2. kvartal 7,1 % 6,9 % 0,2 Figuren viser utviklingen over fraværet fra 2004 fordelt på kvartaler. Vi ser at selv om vi hittil i år har et totalt sett lavere fravær, viser fraværet for 2. kvartal en liten økning sammenlignet med i fjor. 9

11 Kv 2. Kv 3. Kv. 4. Kv. Totalt I løpet av et kalenderår varierer fraværet, fra å ha en topp i februar for så å synke frem mot sommeren. Dette er en normal fraværsutvikling i løpet av et år Dialogplassen, arenaen for samtaler med sykemeldte arbeidstakere, ser ut til å virke etter hensikten. Det gjøres mye godt arbeid i dialogen mellom ledere, tillitsvalgte og de sykemeldte for å få til en god tilrettelegging og en raskere tilbakeføring til jobb. Grimstad kommune arbeider tett med NAV og Bedriftshelsetjenesten for å iverksette tiltak tidlig i et sykefravær. Dette resulterer i at sykemeldte får avklart sin arbeidsevne og kommer raskere tilbake til arbeid. Hovedvekten av det totale sykefraværet finner vi innen Helse- og sosialsektoren og i Kultur og oppvekstsektoren med et totalt fravær hittil i år på 8,5 % og 7,9 %. Dette er de sektorene med flest ansatte. Støttefunksjonene har lavest fravær på 6,8 %, men også få personer slik at enkeltes fravær slår kraftig ut. Samfunn- og miljøsektoren har et samlet fravær på 6,4 %. Kvinner står for hovedvekten at fraværet. Fordeling av fraværet er på henholdsvis 9,0 % for kvinner og 4,1 % for menn. Dette medfører størst fravær innen Helse- og sosialsektoren som har kvinnedominerte arbeidsplasser. 10

12 7. Organisering I dette kapittelet rapporterer vi organisatoriske endringer og konsekvenser, i tillegg forventet utvikling. Organisasjonskartet viser kommunens overordnede struktur, med sektorer og støtte-/stabsenheter. Rådmann Grimstad kommune Åge Løsnesløkken (konst) Adm. og komm. avd. Ragnhild Sigurdsøn HR-avdelingen Alf Stensli Økonomiavdelingen Helge Moen Samfunns- og miljøsektor Heidi Sten-Halvorsen (konst) Kultur- og oppvekstsektor Bjørn Kristian Pedersen Helse- og sosialsektor Ivar Lyngstad 6 enheter 19 enheter 10 enheter Høsten 2011 ble det gjennomført en noen prosesser som medfører noen endringer av organisasjonen. Endringene ble gjort gjeldende fra 1. januar Rådmann Halvard Aglen sluttet i stillingen 1. mai. Åge Løsnesløkken er konstituert fra 1. mai til 1. september da Per Kristian Vareide tiltrer som rådmann. Heidi Steen-Halvorsen har fungert som kommunalsjef Samfunn og Miljø, og Bjørn Eilert Andersen har fungert som enhetsleder i hennes stilling. Ragnhild Sigurdsøn startet som kommunikasjonssjef 1. juni. Svein Frøytlog har vært konstituert i stillingen. Hilde Johnsen har overtatt som enhetsleder på Feviktun etter Anna Særnmo som har sluttet i kommunen. Kai Fagervik startet som enhetsleder for Byggesaksenheten 14. mai. 11

13 8. Prosjekter Handlingsprogrammet for legger opp til et investeringsnivå på 573,6 mill kroner over 4 år. Dette er store prosjekter som har betydelig risiko i seg selv, og som vil ha avgjørende betydning for kommunens drift i mange tiår framover. Det vurderes derfor som viktig å ha god kontroll over disse prosjektene fra foranalyse til ferdigstillelse og mottagelse i kommunens driftsorganisasjon. Kommunen har på bakgrunn av dette utviklet et system og rutiner for prosjektstyring. Disse systemene bygger på kjente prosjektstyringsmetodikker og kommunens prosjektmanual. Dette anses som et trinn i en prosess der bevisstheten og statusen til prosjektstyring og prosjektarbeid blir mer framtredende. Under vises en samlet oversikt over det enkelte prosjekt sin status. I denne sammenheng rapporteres prosjekter som har en brutto kostnadsramme på mer enn 5 mill. kroner. Mandat og omfang Avtaler Ressurser og kompetanse Fremdrift Økonomi Fevik skole Omre Industripark Landvik skole II Landvik kunstgressbane Parkering i fjell - Grimstad sentrum Landviktun bo- og omsorgssenter Landviktun 7 boliger Boligfelt Ramshaugvn - Homborsund Vann og avløpsinvesteringer Havneinvesteringer Kjøp av Frivoll VGS og rehabilitering I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Ikke i henhold til plan, mål nås ikke Ikke relevant 12

14 Kommentarer til investeringsprosjekter innenfor Helse- og Sosial: Landviktun(16) bo- og omsorgssenter og Landviktun 7 boliger (boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne): Administrasjonen har i 2 kvartal arbeidet videre med disse to prosjektene i samsvar med de vedtak som er gjort. Reguleringsplan for området er vedtatt. Solvang er overtatt av kommunen. Landviktun 7 er ferdigstilt og ble overlevert 5. juli Det er innvilget og utbetalt tilskudd fra Husbanken på 4,5 mill kroner. Prosjektet holder seg innenfor kostnadsrammene og byggeregnskapet avsluttes i 4. kvartal Husbanken har godkjent søknaden fra Grimstad kommune vedr. Landviktun (16) bo- og omsorgssenter. Det er innvilget inntil 10,3 mill kroner i tilskudd. Anbudsutsendelse på Landviktun (16) bo- og omsorgssenter ble foretatt 31. august Etter konkurransen ble kontrakt med Skanska (totalentreprise) signert. Arbeidene med nybygget startet i mars 2012, og forventet ferdigstilt mars 2013 som er i henhold til planen. Prosjektet holder seg innenfor kostnadsrammen. Kommentarer til investeringsprosjekter innenfor Kultur- og Oppvekst: Landvik Kunstgressbane: Reguleringsplan for området ble vedtatt i Kommunestyret januar Kommunestyret har gjort vedtak om at IMÅS idrettslag skal stå for utbyggingen av banen. For å få en bane med UEFA-mål, er det gjort avtaler med kjøp av grunn av nabotomter. Endringen på reguleringsplanen ble godtatt i teknisk utvalg 26. juni 2012 (PS 12/148). IMÅS er i gang med utbyggingen av banen. Ferdigstillelse er planlagt til oktober Landvik Flerbrukshall: Flerbrukshall er i handlingsprogram finansiert med kr. 24,6 mill. (kr. 12 mill i 2013 og kr. 11,68 mill i 2014). Prosjektet har tatt storparten av kostnadene til reguleringsplan for området, siden det var denne som i utgangspunktet initierte behovet for en reguleringsplan (jfr. KS 30/2010). Kommunestyret vedtok (PS 123/11) at forhandlinger vedrørende kjøp av grunn til flerbrukshall må gjennomføres, dette arbeidet er påbegynt. Landvik skole Prosjektet omfatter tilbygg. Det nye tilbygget er ferdig og tatt i bruk. Ombygging av nåværende sløydog musikkrom, som var en del av prosjektet, er også ferdigstilt. Prosjektet holder seg innenfor tids- og kostnadsrammene og byggeregnskapet avsluttes i 4. kvartal Fevik skole: Status for prosjektet Fevik skole har vært rapportert til hvert møte i Kommunestyret fram til I Budsjett 2012 og Handlingsprogram er kostnadene i prosjektet fordelt slik: 90 mill (2012), 117,7 mill (2013) og 5 mill (2014). Kommunestyret fattet vedtak om full utbygging, 19. des med et kostnadsramme på 220 mill kroner. BRG Entreprenør fikk oppdraget, og kontrakt ble signert 1. februar Endelig reguleringsplan for området ble vedtatt i Kommunestyret 30. januar Prosjektet holder sin vedtatte fremdriftsplan om ferdigstillelse til skolestart januar Midlertidig skole Fevik: Skolen er etablert og satt i drift pr. 10. april Kjøp av Tidligere Frivoll videregående skole. Kommunestyret har gjort vedtak om å kjøpe skolen av Fylkeskommunen. I budsjett 2012 er det lagt inn 13,0 mill kroner som skal omfatte både kjøp- og rehabilitering av bygget. Rådmannen legger fram 13

15 egen sak om kjøp av Frivoll Videregående skole til kommunestyret i september. Dette innebærer en kjøpssum på 14,0 mill kroner samt kjøpsomskostninger. Det foreslås derfor en budsjettjustering i 2. kvartalsrapport på 1,4 mill kroner, slik at kjøpet kan gjennomføres. Kommentarer til investeringsprosjekter - selvfinansierende tjenester og havneområdet: Alle større prosjekter innenfor VAR-området er meldt å være i rute. Kommentarer til Omre Industripark: Det ble avholdt konkurranse med forhandlinger i henhold til Formannskapets vedtak i sak 27/2010. Formannskapet vedtok etter drøftingssak å avlyse konkurransen. Det ble også fattet vedtak om å innhente en nærmere juridisk vurdering av videre kunngjøringsmodell. Etter Formannskapets behandling har en prosjektgruppe foretatt nye vurderinger av prosessen med å utvikle Omre industripark. Dette presenteres i egen sak til formannskapet i september. Rådmannen vurderer det hensiktsmessig å innhente ekstern rådgiver som ser nærmere på strategiske foretningsmessige forhold ved utvikling av området. Det vil være hensiktsmessig å benytte samme rådgiver for en nærmere juridisk vurdering av videre kunngjøringsmodell for en ny konkurranse. Kommentarer til Parkering i Fjell: Kommunestyret har avsatt midler til å realisere Parkering i Vardeheia i Rådmannen arbeider med et skisseprosjekt til politisk behandling som vil vise hvordan parkering i fjell kan realiseres i Grimstad. Prinsippsaken ble lagt fram for kommunestyret i august. Parkering i fjell vil realiseres som et kommunalt prosjekt og konkurransegrunnlag skal utarbeides høsten Kommentarer til byggefelt Ramshaugsveien i Homborsund: Boligområdet er ferdig regulert. Det er innhentet anbud for grunnarbeid. Prisen er høyere enn budsjettert, blant annet på grunn av rekkefølgebestemmelser. Det ble foretatt budsjettregulering i forbindelse med 1. kvartalsrapport. 14

16 9. Prosjektrisiko Hensikten med risikostyring av prosjekter er å sikre bedre og mer effektiv prosjektgjennomføring. Dette for å prioritere ressursene riktig, og bidra til økt verdiskapning og gode prosjektresultater. Dette gjøres ved blant annet å holde oversikt- og identifisere risikoområder som er kritiske. Øke innsikten om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet håndteres totalt sett. I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risikorapportering i det enkelte prosjekt. Prosjektleder har totalansvaret for rapporteringen. På bakgrunn av dette gjør Rådmannen en overordnet risikovurdering som er presentert i risikomatrisen under. Dette baseres på en vurdering av overordnede risiko elementer med konsekvenser og sannsynlighet. Risikomatrise: Sannsynlighet 6 4 kompliserte prosjekter Prosjektkompetanse 5 2 Forprosjekt og foranalyser Systemer knyttet til beslutninger i prosjekter Oppdragsbeskrivelser og bestillinger Prosjektorganisering 3 1 Konsekvens Lav risiko - I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Middels risiko - Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Høy risiko - Ikke i henhold til plan, mål nås ikke 15

17 Forklaringer og tiltak til risikoelementene over: 1. Kommunen har noen svakheter i beslutningssystemene knyttet til endringer i prosjektene. Dette gjelder både for politisk nivå, kommunens ledelse og i selve prosjektet. Tiltak: Forbedre beslutningsgrunnlaget, spesielt i politiske saker. Innføre og konkretisere prosjektmanualen som er vedtatt. 2. Enkelte prosjekter må beskrives og dokumenteres bedre før beslutning. Tiltak: Øke forståelsen i kommunen for at kompliserte prosjekter krever mer tid til planlegging og analyse. Bedre prosjektmetodikken og stille krav til innholdet i forprosjektene, før beslutning. 3. Bedre prosjektorganiseringen og styringsstruktur. Tiltak: Det er etablert styringsgrupper og prosjektgrupper for alle investerings prosjekter. Fortsatt økt fokus på prosjektledelse og prosjektorganisering. 4. Kommunen har i dag flere store, kompliserte prosjekter. Dette fører til økt kompleksitet i prosjektgjennomføringen som kan gi seg utslag i forsinkelser og økte prosjektutgifter. Tiltak: Mer bevisst holdning i forhold til å dele opp prosjekter i nye hovedprosjekter og delprosjekter. 5. Prosjektbestillingene må bli mer presise. Dette for å endre fokus fra oppdragsklargjøring til prosjektleveranse. Tiltak: Klarere krav til innholdet i mandater og oppdragsbeskrivelser. 6. Kommunen har bedret sin prosjektkompetanse. Det er fortsatt få personer i kommunen som har prosjektledererfaring. Tiltak: Tilby prosjektlederopplæring til egne ansatte Fokus på prosjektkompetanse ved nyrekruttering 16

18 10. Justering av drifts- og investeringsrammene Midlertidig skole på Fevik Fevik skole har flyttet til midlertidige lokaler i Ranviga. Det var opprinnelig budsjettert med en ekstra midlertidig driftskostnad på 9,0 mill kroner i Etter første kvartalsrapport ble budsjettet redusert med 1,8 mill kroner til 7,2 mill kroner. Ny gjennomgang viser at budsjettet kan reduseres med ytterligere 1,4 mill kroner til 5,8 mill kroner. Reduksjonen på 1,4 mill kroner foreslås videre disponert til å styrke pleie og omsorgsbudsjettet. MVA-refusjon på investeringer Deler av merverdiavgiftsrefusjonen i forbindelse med investeringer godskrives driftsbudsjettet som inntekt. Investeringsprosjektene følger framdriftsplanen. Av risikohensyn ble det budsjettert med noe forsinkelser. Resultatet av dette er at finansinntektene i forbindelse med MVA-refusjon kan økes med 3 mill kroner netto. Denne økte inntekten på 3,0 mill kroner foreslås videre disponert til å styrke pleieog omsorgsbudsjettet. Pleie- og omsorgssektoren Budsjettet for de hjemmebaserte tjenester (ordinær hjemmetjenester og tjenester i heldøgns omsorgsboliger), ble inneværende år lagt på basis av en modell som teller antall aktivitetstimer (omregnet fra vedtak om tildelte tjenester). Den reelle veksten i antall aktivitetstimer per første halvår, sett opp mot budsjettgrunnlaget for disse tjenestene, utgjør for hele 2012 en økning i bemanningen på 6,8 årsverk. Omregnet i kostnader på årsbasis blir dette 4,4 mill kroner. Det foreslås derfor å øke budsjettet 4,4 mill kroner. Forslag til budsjettendringer (driftsbudsjettet) Inntekter: MVA-refusjon økes med +3,0 mill kroner Sum inntektsendringer +3,0 mill kroner Utgifter: Midlertidig skole reduseres med Hjemmetjenesten økes med Frivolltun økes med Berge Gård økes med Sum utgiftsendringer -1,4 mill kroner +3,1 mill kroner +0,9 mill kroner +0,4 mill kroner +3,0 mill kroner Startlån Den vedtatte utlånsrammen på 20,0 mill kroner til startlån er nå disponert. Det foreslår derfor at utlånsrammen økes med 10,0 mill kroner. Dette finansieres med økt låneopptak i Husbanken. Investeringsmidler til kjøp av tidligere Frivoll videregående skole Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune har nå fremforhandlet en avtale om kjøp av tidligere Frivoll videregående skole for 14,0 mill kroner pluss omkostninger. Det er i budsjett 2012 bevilget 13,0 mill kroner til dette formålet. Det foreslås å øke denne bevilgningen med 1,4 mill kroner til 14,4 mill kroner for Økningen finansieres av rehabiliteringsprosjektet på Langemyr skole som er forsinket. 17

19 11. Tema: Tidlig innsats Kommuneplanen har fokus på gode oppvekstvilkår for alle under satsningsområdet Levekår og folkehelse. Det beskrives flere punkter for å lykkes, bl.a.: Sørge for at barnehager, grunnskole, helsestasjon, barnevern, familiesenter mfl har gode samarbeidsrelasjoner og prosedyrer for tidlig innsats; for å avdekke særlige behov og iverksette tiltak tidlig Utvikle et ressurssenter for barn, unge og familier Med tidlig innsats menes i denne sammenheng at det er lav terskel for brukerne å komme i kontakt med nødvendige tjenester, og at tjenestene gjennom samhandling har gode systemer, rutiner og kompetanse for å oppdage og komme i kontakt med brukere som har behov for hjelp. Samarbeidsrelasjoner som legger til rette for at det er de riktige tjenestene som gis, er også viktig når det gjelder tidlig innsats. Modell for Familiens hus BLE vedtatt i kommunestyret i juni Målet med Familiens hus er nettopp å bidra til bedre samhandling mellom tjenestene og fagpersonene, og utvikle smidige løsninger for å komme til med tidlig innsats. Sentralt i modellen er at brukerne skal få rask og helhetlig hjelp med fokus på mestring og muligheter. Det arbeides systematisk med tiltak for at brukerne skal få kontakt med de riktige tjenestene så tidlig som mulig når de trenger hjelp og støtte. Alle barn og familier i Grimstad kommer i kontakt med helsesøstertjenesten, legetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten gjennom fastlagte konsultasjoner. Mange gravide følges opp av jordmor under svangerskapet, og informasjon og oppfølging knyttet til levevaner om hvordan de best mulig kan ta vare på seg selv og det ufødte barnet, er i fokus allerede da. I tillegg er familiesenteret et lavterskeltilbud der innbyggerne kan få hjelp uten ventetid. Noen innbyggere trenger også tjenester fra ppt, psykisk helse eller barnevern. De fleste barn går i barnehagen, og alle barn går på skolen. Barnehager og skoler er derfor de mest sentrale samarbeidspartnerne for de kommunale tjenestene. I dette kapitelet beskrives aktuelle samarbeidsarenaer og tiltak i kommunen, og det fokuseres på barn, unge, familier og tidlig innsats. I tillegg til dette har tjenestene god kartleggingskompetanse, og et helsefremmende og forebyggende perspektiv som sitt faglige fundament i den daglige driften. Foreldreveiledning/rådgivning ICDP (International Child Development Programmes), Marte Meo og PMTO (Parent Managment Training Oregonmodellen) er de tre vedtatte foreldreveiledningsprogrammene kommunen har valgt å satse på. Hensikten er å styrke foreldre i foreldrerollen og legge til rette for godt samspill mellom barn og foreldre/omsorgsgivere. Bevisstgjøring av det som fungerer bra er sentralt, samt hjelpe foreldre/omsorgsgivere til å bedre takle ulike situasjoner i hverdagen. Valg av hvilket program som er best egnet i enkeltsaker gjøres i samarbeid mellom de som har ansvar for de ulike programmene, eller foreldre velger det de mener passer best for seg. Familiesenteret har ansvar for opplæring i ICDP, barnevernstjenesten, og helsesøster- og jordmortjenesten for PMTO og Langemyr skole for Marte Meo. Ansatte i psykisk 18

20 helse, fysioterapitjenesten, helsesøstertjenesten, barnevern, ppt, kvalifiseringstjenesten og flere barnehager og skoler har deltatt i opplæringen. Det arbeides fortsatt med implementering. Kvalifiseringstjenesten har innført ICDP-grupper som fast tilbud til foreldre som er flyktninger. Barnehagene anses som den mest sentrale arenaen for implementering av programmene, da de fleste barn går i barnehage og mange er der daglig. Skole/SFO er også sentrale arenaer. Opplæring a ansatte og grupper av foreldre/omsorgsgivere gjennomføres med jevne mellomrom. I tillegg gir flere tjenester direkte veiledning til enkeltfamilier. TIGRIS (Tidlig Innsats overfor Gravide og ved Rus I Småbarnsfamilier) konsultasjonsteam Teamet består av flere fagpersoner som jobber sammen for at familier/foreldre og gravide skal få hjelp tidlig dersom de har et rusproblem som kan føre til skadevirkninger på ufødte barn og småbarn de har omsorg for. Teamet er sammensatt av ansatte i helsesøstertjenesten, jordmortjenesten, sosialtjenesten og barnevernstjenesten. Barneperspektivet er i fokus. Hjelpen til foreldrene iverksettes så tidlig som mulig, slik at skadevirkningene barn påføres av andres rusbruk, minimaliseres eller uteblir helt. Barn i rusfamilier/barn som bekymrer (nært samarbeid med TIGRIS) I samarbeid mellom barnehagetjenesten, skole/sfo, helsesøster- og jordmortjenesten, familiesenteret, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helse, barnevernstjenesten og ppt er det satt i gang et prosjekt med fokus på barn som bekymrer, spesielt med tanke på rusfamilier. Borgestadklinikken som er nasjonalt kompetansesenter for rusfeltet, er ekstern samarbeidspartner. Barnehagene er en viktig arena. Det har vært gjennomført opplæring og seminar der målet er å heve kompetansen hos ansatte i barnehager, skoler og kommunale tjenester for å kunne oppdage tidlig barn som trenger hjelp. Opplæring i den nødvendige samtalen er gjennomført slik at ansatte settes i stand til å ta denne samtalen med foreldre, bl.a. for at aktuelle tjenester kan komme tidlig på plass. Det er opprettet en ressursgruppe med representanter fra nevnte tjenester. Dette er ikke konsultasjonsteam, slik TIGRIS er, men en tverrfaglig sammensatt gruppe som kan bistå i opplæring av personalet i barnehager og andre steder. Det er utarbeidet informasjonsmateriell. EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) er et kartleggingsverktøy for å avdekke depresjon etter fødsel. I metoden ligger også et system for oppfølging. Ansvarlig for tiltaket er helsesøster- og jordmortjenesten. Jordmor eller helsesøster gjennomfører kartleggingen. Det ble gjennomført opplæring våren 2012 med deltakelse fra helsesøster- og jordmortjenesten, helsestasjonslege, familiesenteret og psykisk helse. Det er utarbeidet rutiner for oppfølging av de mødrene som trenger det. Basisteam Det er basisteam på alle skolene. Teamet består av ansatte på skolen, helsesøster, ppt og barnevern. Én skole har med representant fra politiet. Andre tjenester kan innkalles hvis ønskelig. Foreldre og lærere kan melde saker til basisteamet. Basisteamet er et viktig møtested når det er bekymring i forhold til en elev. Saken kan være anonym, eller handle om navngitte elever. Foresatte er med dersom det er ønskelig når deres barn diskuteres. Det kan også innkalles til basisteam i barnehagene. Ulike tilbud for elever i skolen Helsesøster og sosiallærer ved skolen setter opp ulike gruppetilbud. Andre tjenester som f.eks. familiesenteret og fysioterapitjenesten deltar i enkelte grupper. Gruppetilbudet varierer fra skole til skole og fra år til år, bl.a. på bakgrunn av behov. Barn i to hjem gruppe gjennomføres på flere skoler med jevne mellomrom, men ikke fast hvert år. Her deltar barn/ungdom som har opplevd foreldres samlivsbrudd, og får dermed en arena der de kan ta opp saker som opptar de. 19

21 Jentesnakk er et gruppetilbud på Grimstad ungdomskole. Opplegget er utarbeidet av helsesøster og sosiallærer på skolen. Det er et tilbud til jenter på 10. trinn i en fase der de skal over i videregående skole, får mer ansvar og må ta egne valg. Målsettingen er å skape tanker og refleksjon rundt tema som selvtillit, kommunikasjon, kroppsbevissthet/ta vare på seg selv, vennskap og press. I videregående skole gjennomføres Veiledning og Informasjon om psykisk helse hos ungdom (VIP). VIP er et opplæringsprogram for Vg 1 (1. trinn) som forutsetter tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom skole og helse. Helsesøstertjenesten, familiesenteret, psykisk helse, Dahlske og Drottningborg samarbeider om opplegget. Fagfolk kommer på skolebesøk, informerer, svarer på spørsmål og har dialog med ungdommene Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse, og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes. Det er fokus på å kjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og sine medelever. Det vil bidra til økt mulighet for å oppdage problemer tidligere. Familievoldsteamet Teamet er et samarbeid mellom barnevernstjenesten, politiet og familiesenteret. Teamet tar opp konkrete familievoldsaker sammen med den aktuelle familien, ofte på initiativ fra politiet. Det avtales tiltak. Det er fokus på barnets omsorgssituasjon og på å ivareta barn som lever i familier der det har vært utøvet vold, enten mot barnet eller at barnet har vært vitne til vold. Fokus er på hvordan en kan gjøre det tryggere/trygt nok for barnet, og samtidig ansvarliggjøre foresatte. Skolevegring Våren 2012 ble det utarbeidet rutiner for hvordan kommunen skal følge opp elever som vegrer seg for å gå på skolen. Arbeidsgruppen besto av ansatte fra ppt, psykisk helse, helsesøstertjenesten, barnevernstjenesten, skole og kommunalt foreldreutvalg. Team åringer med psykisk helseproblem Teamet består av ansatt ved familiesenteret, helsesøster og psykisk helsearbeider. Andre tjenester kan tiltre teamet ved behov. Teamet tar opp konkrete saker. Teamet skal sikre at ungdom som strever med sin psykiske helse får riktig tilbud, avklare i forhold til eventuell henvisning til ABUP (avdeling for barn og unges psykiske helse), og sikre eventuelle tjenester i overgangen ungdomskole-videregående skole. Samarbeid med ABUP (avdeling for barn og unges psykiske helse) ABUP kommer til familiesenteret en gang i måneden. Ppt, barnevernstjenesten, familiesenteret, helsesøstertjenesten og psykisk helse har sammen med ABUP utarbeidet rutiner for samarbeidet. Det kan drøftes saker der det er usikkerhet vedrørende henvisning til ABUP eller om saken skal håndteres i kommunen. Saker kan drøftes anonymt eller ved navn, og sammen med dem det gjelder. Det er viktig å sikre en god overgang til kommunen i saker som avsluttes hos ABUP. ABUP kan gi råd og veiledning i enkeltsaker som ivaretas lokalt og det kan gjennomføres generell drøfting av problemstillinger. Kommunen ønsker oftere deltakelse fra ABUP og det er enighet om at dette tilbudet skal økes på sikt. Samarbeid med RVTS-Sør (Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging) Veilednings- og utviklingstjenesten, Holviga skole, Frivoll skole, Fjære barneskole og voksenopplæringen er med i et prosjekt ( ) med RVTS-sør vedrørende formidling av kunnskap om vold og traumer og kompetanse for å forstå og kunne gi hjelp. Barn og unge som har opplevd vold og traumer kan streve med læringssituasjonen i skolen. Samarbeidet har 20

22 som målsetting å øke kunnskapen og gi handlingskompetanse om komplekse psykiske traumer, bevissthet på hva som gir traumebevisst omsorg og hva som gir god samhandling blant skolens ledelse og ansatte. Kunnskap om vold og traumer, og konsekvenser av dette, vil kunne bidra til at skolen kan legge til rette for et bedre læringsmiljø for de elevene dette gjelder på et tidlig tidspunkt. Prosjektet er politisk behandlet i Oppvekst- og utdanningsutvalget den Tiltak for å unngå omsorgsovertakelse Barnevernstjenesten arbeider for å styrke foreldre i foreldrerollen, men kommer som regel i kontakt med familiene når det er bekymring rundt barnets omsorgssituasjon. I noen saker har det ikke lykkes med de tjenestene en familie har fått i tidlige faser, og barnets omsorgssituasjon er ikke god nok. Også i en slik sammenheng kan det gis råd og veiledning til foreldre for å se om barn kan bo hjemme, ofte i et samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre tjenester. Hvis heller ikke dette lykkes tar barnevernet over omsorgen for barnet, og som regel plasseres barnet i fosterhjem. Noen ganger kjøpes det eksterne tjenester til familier fra f.eks. Buf-etat (Barn-, ungdom og familieetaten) når det gjelder ungdom, for å unngå plassering i institusjon. Planlagte tiltak høsten 2012 Det er etablert et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret, helsesøster- og jordmortjenesten, psykisk helse og Frisklivssentralen (FLS) om gruppe for barn av psykisk syke foreldre og/eller foreldre med rusproblem. Det blir oppstart av gruppe for ungdom høsten 2012 i regi av Frisklivssentralen med ABUP som veileder. Tidspunkt er ikke fastsatt enda. Overvekt og fysisk inaktivitet blant barn er økende. Overvektsproblemer medfører ofte tilleggsproblemer og tidlig innsats med gode tiltak kan fremme helse. Arbeid med system for veiing på 3.trinn og oppfølging av de som trenger det er så vidt påbegynt og vil bli utarbeidet høsten 2012 i samarbeid mellom helsesøster, fysioterapeut og skolene. Gruppe vil bli i gangsatt i regi av Frisklivssentralen. Kvellometoden har som mål at de barna som har behov for bistand skal bli sett, identifisert og få rett hjelp allerede mens de er i barnehagealder. Målet er å hjelpe før problemene blir for store. Kartlegging skal foregå ved at et tverrfaglig team bestående av representanter fra ppt, helsesøstertjensten, barnevern og fysio- og ergoterapitjenesten observerer barn i barnehagen. Barnehagen som system skal også observeres for å gi innspill til styrere og pedagogiske ledere om videre utvikling. Ansatte i fire barnehager i Grimstad skal delta i opplæring i Kvellometoden i regi av Fylkesmannen i september Det er et mål at flere barnehager vil komme til etter hvert. LEVEL er et konsept som har til hensikt å gi flest mulig par hjelp til å leve i stabile og trygge samliv. Gjennom ulike typer parkurs vil en lære verktøy for kommunikasjon og konfliktløsing. LEVEL har også et eget undervisningsopplegg rettet mot elever i videregående skole. Dette undervisnings-opplegget gjennomføres på Dahlske og Drottningborg høsten 2012 som et prøveprosjekt i noen klasser på Vg 2 (trinn 2). Målet er å gi ungdom innføring i samlivsspørsmål. LEVEL har en kursrekke på seks kurs knyttet til ulike faser i et parforhold bl.a. par i etableringsfasen, par som har fått sitt første barn, par med spesielle utfordringer. Målet er å etablere hele kursrekken. Opplegget er et samarbeid mellom helsesøstertjenesten, familiesenteret, barnevern (MOTkoordinator), Grimstad kirke, de videregående skolene og Buf-etat (Barn-, unge- og familieetaten). Fra før har Grimstad et av kursene i kursrekken, Godt samliv for par som har fått sitt første barn. 21

23 12. Tema: Hovedtariffoppgjøret 2012 Årets tarifforhandlinger er et hovedoppgjør. Hovedoppgjør innebærer at hele tariffavtalen er oppe til forhandling, med det som følger av arbeids- og lønnsvilkår for de kommunalt ansatte. Forhandlingene sentralt ble gjennomført mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene. Gjennom frivilling mekling, etter meklingsbrudd og påfølgende streik med alle forhandlingssammenslutningene, kunne mekler den 5. juni 2012 legge fram forslag til løsning ved tariffrevisjonen 2012 om ny Hovedtariffavtale med utløp Årets oppgjør var et godt økonomisk resultat for de fleste arbeidsgruppene, med en god lønnsvekst. Se tabell under som viser den prosentvise økningen av minstelønn for de ulike grupper. Prosentvis økning av minstelønn pr år 4 år 8 år 10 år 16 år Ufaglært 6,2 6,1 5,7 4,9 Fagarbeider 5,8 6,5 5,7 4,8 Høgskole 6,7 7,8 7,9 5,4 Høgskole m. spesialutd. 6,4 7 7,8 6,2 Stillinger m. krav om mastergrad 7,5 7,3 9,8 5,6 Lærer 8,9 3,7 4,2 3,7 3,3 Adjunkt 7,5 7 5,5 4,8 3,7 Adjunkt m. tilleggsutd. 7,5 7 5,5 5,9 5,1 Lektor 7,6 7,8 5,5 6 5,4 Lektor m. tilleggsutd 7,6 8,6 7,6 5,9 5,3 Kilde: KS Minstelønningene er justert med mellom 3,3 og 9,8 prosent, eller mellom kr og kr De største justeringene er gjort for stillingsgruppene som krever høyere akademisk utdannelse på master-/hovedfagsnivå. Gjennomsnittlig lønnsvekst er på om lag kroner - før de lokale forhandlingene. Lønnsoppgjøret legger et godt grunnlag for målet om å redusere lønnsforskjellene mellom privatansatte og kommunalt ansatte. Den reduserte forskjellen er en avgjørende forutsetning for at kommunene skal klare å rekruttere og beholde nok arbeidskraft, slik at det offentlige tjenestetilbudet i kommunene kan styrkes. Økonomisk ramme Lønnselementene består i hovedsak av fire deler: Generelt tillegg, økt minstelønn, avsetning til lokale forhandlinger, og økt lørdags- og søndagstillegg. Samlet utgjør tarifftilleggene en årslønnsvekstramme på 4,07 prosent for En tilsvarende ramme har blitt framforhandlet både i Staten og i Oslo kommune. Her følger de viktigste punktene i avtalen: Ansatte med stilling i Hovedtariffavtalens (HTA) kap 4 (hovedvekten av de ansatte kommunal sektor) fikk et tillegg på 2,7 prosent, dog minst kr ,- Utover dette er minstelønnstabeller justert. Lørdags- og søndagstillegg er økt opp fra minst 35 kr til minst 50 kr pr. arbeidet time. Fra 2. kvartal 2013 endres reglene for krav om innmelding i pensjonsordninger, til at alle arbeidsforhold (også hos ulike arbeidsgivere) skal ses under ett i forhold til å oppfylle minstekravet til innmelding. Det vil si ukentlig arbeidstid på minst 14 timer pr. uke. 22

1. KVARTALSRAPPORT 2012

1. KVARTALSRAPPORT 2012 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Resultat- og måloppnåelse... 6 6. Driftsrisiko...

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 Innhold Innledning... 3 Ressursfordelingsmodell... 3 Helse- og omsorgssektoren... 3 Kultur- og oppvekstsektoren...

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 2. KVARTALSRAPPORT 2011 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Måloppnåelse... 6 6. Driftsrisiko... 8 7. Medarbeidere...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 3. KVARTALSRAPPORT 2011 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Måloppnåelse... 7 6. Driftsrisiko... 11 7. Medarbeidere...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Melhus familiesenter

Melhus familiesenter Melhus familiesenter En åpen dør for gravide og småbarnsfamilier i Melhus kommune Hvorfor familiesenter? Flere sentrale føringer ifht å utvikle bedre lokal samhandling mellom hjelpetjenester for barn,

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

1. Sammendrag. Sykefraværet er på 8,6 prosent per 1. tertial og det er på samme nivå som samme periode i fjor.

1. Sammendrag. Sykefraværet er på 8,6 prosent per 1. tertial og det er på samme nivå som samme periode i fjor. Rapport 1. tertial 2014 2 Grimstad kommune årsrapport 2013 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Økonomisk hovedoversikt... 5 3. Sektorene... 7 4. Driftsrisiko... 8 5. Medarbeidere... 10 6. Budsjett og faste årsverk...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Betre saman for barna

Betre saman for barna Betre saman for barna Torgeir Sæter prosjektleder 1 Betre saman for barna Bakgrunn for prosjektet Økende antall barnevernsaker og utgifter Kritikk mot barnevernstjenestene stat + kommune Vi kommer for

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

2. KVARTALSRAPPORT 2013

2. KVARTALSRAPPORT 2013 2. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 5 4. Driftsrisiko... 6 5. Medarbeidere... 8 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Drift Saksnr. 15/223 Journalnr. 16285/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2015» fram for vedtak i formannskap og kommunestyre.

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007 Barne-og familietjenesten 14.11.07 1 BaFa 2007 Budsjett 2007: 38 230 832 Antall årsverk: 42 Antall ansatte: 55 Adm. BaFa Marit E. Aksnes Enhetsleder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Økonomisjef Jan Morten Høglo orienterte om tomtepris.

Økonomisjef Jan Morten Høglo orienterte om tomtepris. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Daåpma, Kommunehuset Dato: 13.01.2016 Tidspunkt: Fra 17:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin Arne

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer