2. KVARTALSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. KVARTALSRAPPORT 2012"

Transkript

1 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Sammendrag Økonomisk hovedoversikt Sektorene Driftsrisiko Medarbeidere Organisering Prosjekter Prosjektrisiko Justering av drifts- og investeringsrammene Tema: Tidlig innsats Tema: Hovedtariffoppgjøret Tema: Beredskap i Grimstad kommune Sektor: Kultur og oppvekst Sektor: Helse og sosial Sektor: Samfunn og miljø Sektor: Selvfinansierende (VARF)

3 2. Sammendrag Grimstad kommune har et resultat på +101,7 mill kroner per 2. kvartal Det er på samme tid budsjettert med et resultat på +105,8 mill kroner. Budsjettavviket per 2. kvartal er -4,1 mill kroner, og dette utgjør -0,6% av kommunens samlede inntekter. Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til periodisert budsjett på - 10,3 mill kroner. Alle sektorene har et negativt avvik. Helse- og sosialsektoren har et avvik på -6,9 mill kroner, og det foreslås budsjettendringer for å rette på dette. Helse- og sosialsektorens avvik på -6,9 mill kroner per 2. kvartal knyttes i stor grad til vekst i antall aktivitetstimer i hjemmebaserte tjenester. I forhold til vedtatt budsjett, utgjør dette for hele 2012 en økning i bemanningen på 6,8 årsverk. Omregnet i kostnader på årsbasis blir dette 4,4 mill kroner. Rådmannen foreslår derfor å justere budsjettene tilsvarende. Sektoren vil utarbeide handlingsplan for å redusere kostnader for å holde den justerte budsjettrammen. Rammetilskudd og skattinntekter utgjør kommunens frie inntekter. I 1. kvartalsrapport ble budsjettene for frie inntekter styrket med 5,8 mill kroner. Det er likevel per 2. kvartal 2012 et samlet avvik innenfor de frie inntekter på -4,7 mill kroner. Det forventes ikke at dette avviket vil øke i løpet av året. I 3. kvartalsrapport vil en vurdere om det skal gjøres en budsjettendring innenfor de frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter). De frie inntekter følges løpende. Det er en økning på 26 brutto årsverk fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal Økning gjelder både faste og variable årsverk (timelønn), mens vi har nedgang i tidsavgrenset årsverk. Den positive utviklingen i sykefraværet har stagnert i 2. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet hittil i år pr. 2. kvartal 2012 er på 7,8 %. Det arbeides systematisk med å skape helsefremmende arbeidsplasser i Grimstad kommune for å oppnå målet for sykefraværet i 2012 på 6,2%. Rådmann Halvard Aglen sluttet i stillingen 1. mai. Åge Løsnesløkken er konstituert fra 1. mai til 1. september da Per Kristian Vareide tiltrer som rådmann. 2

4 3. Økonomisk hovedoversikt Tall i tusen Resultat hittil i år per 2. kvartal Års kroner Budsjett avvik % Budsjett Rammetilskudd Skatteinntekter Eiendomsskatt Driftsinntekter Sum inntekt Netto lønn Driftsutgifter Avskrivninger Sum kostnad Brutto driftsres Avskrivninger Finans kostnad Netto driftsres Avsetninger Resultat Grimstad kommune har et resultat på +101,7 mill kroner per 2. kvartal Det er på samme tid budsjettert med et resultat på +105,8 mill kroner. Budsjettavviket per 2. kvartal er -4,1 mill kroner, og dette utgjør -0,6% av kommunens samlede inntekter. Rammetilskudd og skattinntekter utgjør kommunens frie inntekter. Per 2. kvartal 2012 utgjorde dette 496,8 mill kroner. Dette er en økning på 31,6 mill kroner i forhold til samme periode i Justeres det for nye oppgaver som ble tilført gjennom statsbudsjettet 2012, er den justerte veksten i de frie inntektene 20,4 mill eller 4,4%. Dette er en realnedgang i inntekter når det justeres for innbyggervekst, lønns- og prisstigning. Rammetilskuddet er 264,3 mill kroner per 2. kvartal. Dette er en økning på 29,0 mill kroner eller 12,3% i forhold samme periode i fjor. Justeres denne endringen for nye oppgaver, er økningen på 17,8 mill kroner eller 7,6%. Avvik i forhold til budsjett er +3,9 mill kroner per 2. kvartal. I 1. kvartalsrapport ble budsjettet for rammetilskudd økt med 9,5 mill kroner, til 434,5 mill kroner. Det forventes ikke at dette avviket vil øke i løpet av året. Skatteinntektene er 232,5 mill kroner per 2. kvartal. Dette er en økning på 2,3 mill kroner i forhold til samme periode i fjor, eller 1,0%. Avvik i forhold til budsjett er -8,6 mill kroner. Skatteinngangen er fortsatt svak i 2.kvartal. I 1. kvartalsrapport ble skatteinntektsbudsjettet redusert med 15,3 mill kroner, til 460,0 mill kroner. Det forventes ikke at dette avviket vil øke i løpet av året. I 3. kvartalsrapport vil en vurdere om det skal gjøres en budsjettendring innenfor de frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter). Eiendomsskatten er 31,5 mill kroner per 2. kvartal. Dette er en økning på 3,4 mill kroner eller 12,2% i forhold til samme periode i fjor. Ca 10% av økningen i forhold til i fjor skyldes at kommunestyret økte grunnlaget med ytterligere 10%. Den øvrige veksten på ca 2% relateres til at det skattlegges flere eiendommer i kommunen, og kan knyttes til økt eiendomsutbygging og innbyggervekst. Avvik i forhold til budsjett er 0,0 mill kroner, dvs. balanse. Andre driftsinntekter er 178,6 mill kroner per 2. kvartal. Det er en økning på 17,9% i forhold til samme periode i fjor. Avvik i forhold til periodisert budsjett er +13,6 mill kroner. Det er økte inntekter og positive budsjettavvik innenfor selvfinansierende områder (VARF), som står for store 3

5 deler av økningen og det positive budsjettavviket. Det vises til sektorenes kommentarer for ytterligere forklaringer. Netto lønnsutgifter er 345,8 mill kroner per 2. kvartal. Det er en økning på 7,2% i forhold til samme periode i fjor. Denne økningen forklares med normallønnsøkning fra 2011 og en økning i antall ansatte (se eget kapittel om medarbeidere). Avvik i forhold til budsjett er -4,1 mill kroner. Andre driftsutgifter er 258,1 mill kroner per 2. kvartal. Det er en økning på 13,3% i forhold til samme periode i fjor. Avvik i forhold til periodisert budsjett er -14,0 mill kroner. Dette må ses i sammenheng med det positive inntektsavviket på +13,6 mill kroner. Det vises til sektorenes kommentarer i for ytterligere forklaringer. Det er ikke regnskapsført avskrivninger i dette kvartalet. Avskrivninger er en årsoppgjørsdisposisjon og håndteres etter årsskiftet. Det er budsjettert med 46,0 mill kroner i avskrivning, og dette vurderes som et sannsynlig avskrivningsnivå for året. Det er bokført 1,3 mill kroner i finanskostnader per 2. kvartal. Det er en økning i forhold til samme periode i fjor. Det er i hovedsak renteutgifter og renteinntekter som er bokført. Beløpene er ført etter kontantprinsippet og vil bli avstemt i årsoppgjøret. Avvik i forhold til periodisert budsjett er +5,1 mill kroner. Det legges opp til å øke MVA-refusjonsbudsjettet med 3,0 mill kroner i denne kvartalsrapporten. 4

6 4. Sektorene Tall i tusen Resultat hittil i år per 2. kvartal Års kroner Budsjett Avvik % Budsjett Støttefunksjoner Fellesområdet Helse og sosial Kultur/oppvekst Samfunn/miljø Trossamfunn Sum netto drift Finans Res. eks. selvf Selvfinans Resultat Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til periodisert budsjett på - 10,3 mill kroner. Alle sektorene har et negativt avvik. Helse- og sosialsektoren har et avvik på -6,9 mill kroner, og det foreslås budsjettendringer for å rette på dette. Støttefunksjonene har et avvik på -0,4 mill kroner per 2. kvartal. Støttefunksjonene forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Fellesområdet har et avvik på +0,2 mill kroner per 2. kvartal. Fellesområdet forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Helse- og sosialsektoren har et avvik på -6,9 mill kroner per 2. kvartal, mot kr -0,3 mill kroner etter 1. kvartal. Feil periodisering av pensjon og arbeidsgiveravgift i første kvartal utgjorde 1,5 mill kroner. Det reelle avviket var da -1,8 mill kroner for sektoren. Budsjettet for de hjemmebaserte tjenester (ordinær hjemmetjenester og tjenester i heldøgns omsorgsboliger), ble for 2012 lagt på basis av en modell som bygger på aktivitetstimer (omregnet fra vedtak om tildelte tjenester). Den reelle veksten i antall aktivitetstimer per 2. kvartal, sett opp mot budsjettgrunnlaget for disse tjenestene, utgjør for hele 2012 en økning i bemanningen på 6,8 årsverk. Omregnet i kostnader på årsbasis blir dette 4,4 mill kroner. Rådmannen foreslår derfor å justere budsjettene i tråd med modellen, men hvor det også tas hensyn til regnskapsstatus for de enhetene som gir hjemmebaserte tjenester. Dette betyr at enhetene i sum blir styrket med 4,4 mill kroner. Sektoren vil utarbeide handlingsplan for å redusere kostnader for å holde den justerte budsjettrammen. Kultur- og oppvekstsektoren har et avvik i forhold til budsjett på -1,5 mill kroner. Der er i hovedsak grunnskolens fellesområde som bidrar til det negative resultatet. Sektoren forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Samfunn- og miljøsektoren har et samlet avvik i forhold til budsjett på -1,7 mill kroner per 2. kvartal. Avviket ligger i sin helhet innenfor Bygg- og Eiendomstjenesten. Sektoren forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Trossamfunn drives i henhold til budsjett per 2. kvartal. Trossamfunn vil holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Den norske kirke har søkt kommunen om dekning av merkostnader til pensjon for Denne søknaden er i henhold til rådmannens budsjettkommentarer. Søknaden er under behandling og størrelsen på tilleggsbevilgningen vil bli belyst i 3. kvartalsrapport sammen med en vurdering av kommunens pensjonskostnad for

7 5. Driftsrisiko Det er gjennomført en risikoanalyse for å avdekke risikoen knyttet til kommunens drift. Hensikten med analysen er å fremskaffe bedre grunnlag for beslutninger. På bakgrunn av analysen gjennomføres det risikoreduserende tiltak. Dette er en del av kommunens risikostyring. Risikoanalysen bygger på: 1. Hva kan gå galt? 2. Hva er sannsynligheten for at hendelsen inntreffer? 3. Hvilke konsekvenser kan hendelsene medføre? Risikoanalysen er en frittstående analyse og en del av kommunens totale risikostyring. Det er benyttet en kvalitativ analyse og vurdering, hvor frekvensene og konsekvensene av hendelsene klassifiseres i høy, middels og lav i en risikomatrise. I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risiko for hver sektor, og for kommunen totalt sett. Det er Rådmannen og rådmannens ledergruppe som har gjennomført den overordnede risikovurderingen som er presentert i risikomatrisen under. Økt innsikt om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet håndteres totalt sett. Risikomatrise: Sannsynlighet 1 Konsekvenser av overtakelse av Dømmesmoen 3 Svikt i frie inntekter 8 Økte pensjonskostnader 2 Driftsoppfølging Behov for nye ressurskrevende tjenester 5 7 Svikt i overføringene fra Agder Energi 4 Driften ved private barnehager Finansielle forhold 6 Konsekvens Lav risiko - I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Middels risiko - Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Høy risiko - Ikke i henhold til plan, mål nås ikke 6

8 Forklaringer og tiltak til risikoelementene over: 1. Kommunen har kjøpt Dømmesmoen uten at konsekvenser, driftsform og organisering er bestemt. Tiltak: Organisering og driftsform er fastlagt inntil videre. Det gjenstår nå å flytte funksjoner inn i lokalene og konsolidere driften. 2. Det er en risiko for at enkelte enheter og avdelinger kan gå med underskudd i Dette kan i noen grad forebygges ved en tettere driftsoppfølging. Tiltak: Strukturert månedlig oppfølging av alle sektorer og enkelte enheter er iverksatt og risikoen er redusert. Særskilt tiltaksplan for Helse- og sosialsektoren vil bli utarbeidet. 3. Skatteinngangen og rammetilskuddet har samlet sett svake resultater per 2. kvartal, moderat risiko for svikt i de frie inntektene i løpet av året. Tiltak: Oppfølging av skatteinntektene. 4. Kommunen gir tilskudd til private barnehager. Enkelte barnehager har en sårbar drift med hensyn til likviditet, inntak av barn og kostnadsnivå. Tiltak: Tett oppfølging av barnehagen med sikte på å sikre barna et stabilt og godt tilbud. Følge likviditeten til private barnehager og bedre informasjonsflyten 5. Budsjettrammene for Kultur og oppvekst- og Helse- og sosialsektoren er hardt presset. Økning av tjenestebehovet for enkelte brukere eller brukergrupper kan bli vanskelig å håndtere for disse sektorene innenfor vedtatt budsjett. Barnevernet har overtatt omsorgsansvaret for stadig flere barn. Tiltak: Overvåking av endringer i behov for de enkelte brukergruppene. Oppfølging av aktivitetstall og endringer i disse Budsjettjustering som styrker pleie- og omsorgstjenestene med 4,4 mill kroner 6. Den samlede finansielle risikoen til kommunen anses som lav per 2. kvartal. 7. Det er vedtatt utbytte fra Agder Energi. Dette samsvarer med budsjett. 8. På grunn av omlegging av beregning av pensjonspremier, lav finansiell avkastning og relativt sett høye lønnsoppgjør, øker pensjonspremien vesentlig. Pensjonskostnaden øker som følge av økte premier, men ikke i samme takt. Tiltak: Avklare og kvalitetssikre pensjonsberegningene (aktuarberegninger). Dette tas opp i 3. kvartalsrapport. 7

9 6. Medarbeidere Definisjoner: Faste årsverk: Basert på alle med fast ansettelsesavtale i sin gitte stillingsbrøk. Tallet inkluderer også sykemeldte innenfor sykepengeåret. Tidsavgrenset: Tallet er basert på alle ansatte med tidsavgrensede ansettelsesavtaler i en gitt stillingsbrøk. Dette vil være vikarer for ansatte ved bla. sykdom, permisjon, prosjekt- og engasjementstillinger, samt lærlinger. Variable årsverk: Dette er utbetalte timer hittil i år omgjort til årsverk. Det vil si både timelønnede omregnet til årsverk, og overtidstimer omregnet til årsverk. Med andre ord all utbetalt variabel lønn fra kommunen. For å kunne sammenligne både tidsavgrensede stillinger og timer i forhold til faste stillinger på en riktigst mulig måte, er disse omregnet til årsverk. Brutto årsverk: Viser totalt forbruk av årsverk i løpet av perioden. Dette inkluderer faste årsverk + tidsavgrensede ansettelser + variabel lønn (timelønnede og overtid) omregnet til årsverk. Av denne grunn er brutto årsverk en ressursstørrelse, som ikke direkte kan henføres til det antall medarbeidere en kan telle på arbeidsplassen. Årsverksanalyse Det er en økning på 26 brutto årsverk fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal Økning gjelder både faste og variable årsverk (timelønn), mens vi har nedgang i tidsavgrenset årsverk. Detaljer er redegjort for i enhetenes og sektorenes egne kapitler, hvor også aktivitetsøkninger redegjøres for. Personal data Resultater hittil i år per 2. kvartal Endring % Faste årsverk Brutto årsverk Nærværs-% 92,2 91,4 0,8 Variable årsverk Resultater hittil i år per 2. kvartal Endring % Overtids årsverk 8,9 10,7-1,8-17 Timelønns årsverk 118,6 97,6 21,0 22 Sum variable å.v. 127,5 108,3 19,2 18 Det er en økning i bruk av variable årsverk, selv om overtidsbruken har gått ned. Kommunen innfører elektroniske verktøy for timeregistreing, som medfører litt kortere tid fra utførte timer til utbetaling, og det er innført felles tidsfrister for kommunens enheter. Endringen påvirker periodene som timelønn utbetales og medfører en liten økning sammenlignet med fjoråret, men det alt vesentligste av økning vil være forklart i sektorer og enheter på bakgrunn av aktivitet og personellbehov. Det vil være svingninger i enhetene som følger av rydding i ansettelsesavtaler, bevegelser i sykefravær, avslutning av arbeidsforhold, rekruttering, permisjoner og svangerskapspermisjoner som påvirker alle årsverkstallene. Endringene vil i stor grad være gjort rede for under sektorene og enhetene. Kultur- og oppvekstsektoren har økt med 8 brutto årsverk til 563,1 årsverk fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal Samfunn- og miljøsektoren har økt med 7 brutto årsverk, mens Helse- og Sosialsektoren har økt med 16. Støtteenhetene har redusert brutto årsverk med 5. 8

10 Kjønns-, aldersammensetning og stillingsstørrelser Grimstad kommune har en høy andel av kvinner, med totalt 78 prosent. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 69,2 prosent. Flere av de ansatte har kombinerte stillinger, dvs. flere stillinger i kommunen. Dette kan være på samme enhet eller ved flere enheter. Flere kombinerer stilling innen pleie- og omsorg og skole. Menn har i gjennomsnitt høyere stillingsprosent enn kvinner, med en stillingsprosent på 78,4 % mens kvinner har i snitt 66,6 %. Det har i løpet av siste år, vært arbeidet for å redusere ufrivillig deltid. Dette har medført at vi har fått flere ansatte som har fått større stillinger. Gjennomsnittsalder på ansatte i Grimstad kommune er 46 år. På landsbasis er snittalder for kommunal sektor 47,2 år. Det er viktig å følge sammensetning i forhold til å sikre nødvendig behov for kompetanse for å dekke fremtidens behov for tjenester fra kommunen. Av de faste ansatte er 19 % over 58 år, 47 % av de fast ansatte over 48 år. Dette innebærer at i løpet av de neste to år er det 272 personer som vil kunne gå av med AFP eller alderspensjon. I løpet av de neste 12 årene betyr dette at vi må erstatte 686 personer som tar ut pensjon/afp. I tillegg til dette må antallet personer i kommunesektoren styrkes med ca 7 % bare på grunnlag av forventet befolkningsøkning i Norge - dette innebærer ytterligere 103 personer for Grimstad kommune (ref KS). Tabellen vise antall fast ansatte født innenfor ulike år. Sykefraværsanalyse Den positive utviklingen har stagnert i 2. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet hittil i år pr. 2. kv er på 7,8 %, hvor korttidsfraværet utgjør ca 2%. Det arbeides systematisk med å skape helsefremmende arbeidsplasser i Grimstad kommune for å oppnå målet for sykefraværet i 2012 på 6,2%. Sykefravær Endring i %-poeng 1. kvartal 8,1 % 8,7 % -0,6 2. kvartal 7,1 % 6,9 % 0,2 Figuren viser utviklingen over fraværet fra 2004 fordelt på kvartaler. Vi ser at selv om vi hittil i år har et totalt sett lavere fravær, viser fraværet for 2. kvartal en liten økning sammenlignet med i fjor. 9

11 Kv 2. Kv 3. Kv. 4. Kv. Totalt I løpet av et kalenderår varierer fraværet, fra å ha en topp i februar for så å synke frem mot sommeren. Dette er en normal fraværsutvikling i løpet av et år Dialogplassen, arenaen for samtaler med sykemeldte arbeidstakere, ser ut til å virke etter hensikten. Det gjøres mye godt arbeid i dialogen mellom ledere, tillitsvalgte og de sykemeldte for å få til en god tilrettelegging og en raskere tilbakeføring til jobb. Grimstad kommune arbeider tett med NAV og Bedriftshelsetjenesten for å iverksette tiltak tidlig i et sykefravær. Dette resulterer i at sykemeldte får avklart sin arbeidsevne og kommer raskere tilbake til arbeid. Hovedvekten av det totale sykefraværet finner vi innen Helse- og sosialsektoren og i Kultur og oppvekstsektoren med et totalt fravær hittil i år på 8,5 % og 7,9 %. Dette er de sektorene med flest ansatte. Støttefunksjonene har lavest fravær på 6,8 %, men også få personer slik at enkeltes fravær slår kraftig ut. Samfunn- og miljøsektoren har et samlet fravær på 6,4 %. Kvinner står for hovedvekten at fraværet. Fordeling av fraværet er på henholdsvis 9,0 % for kvinner og 4,1 % for menn. Dette medfører størst fravær innen Helse- og sosialsektoren som har kvinnedominerte arbeidsplasser. 10

12 7. Organisering I dette kapittelet rapporterer vi organisatoriske endringer og konsekvenser, i tillegg forventet utvikling. Organisasjonskartet viser kommunens overordnede struktur, med sektorer og støtte-/stabsenheter. Rådmann Grimstad kommune Åge Løsnesløkken (konst) Adm. og komm. avd. Ragnhild Sigurdsøn HR-avdelingen Alf Stensli Økonomiavdelingen Helge Moen Samfunns- og miljøsektor Heidi Sten-Halvorsen (konst) Kultur- og oppvekstsektor Bjørn Kristian Pedersen Helse- og sosialsektor Ivar Lyngstad 6 enheter 19 enheter 10 enheter Høsten 2011 ble det gjennomført en noen prosesser som medfører noen endringer av organisasjonen. Endringene ble gjort gjeldende fra 1. januar Rådmann Halvard Aglen sluttet i stillingen 1. mai. Åge Løsnesløkken er konstituert fra 1. mai til 1. september da Per Kristian Vareide tiltrer som rådmann. Heidi Steen-Halvorsen har fungert som kommunalsjef Samfunn og Miljø, og Bjørn Eilert Andersen har fungert som enhetsleder i hennes stilling. Ragnhild Sigurdsøn startet som kommunikasjonssjef 1. juni. Svein Frøytlog har vært konstituert i stillingen. Hilde Johnsen har overtatt som enhetsleder på Feviktun etter Anna Særnmo som har sluttet i kommunen. Kai Fagervik startet som enhetsleder for Byggesaksenheten 14. mai. 11

13 8. Prosjekter Handlingsprogrammet for legger opp til et investeringsnivå på 573,6 mill kroner over 4 år. Dette er store prosjekter som har betydelig risiko i seg selv, og som vil ha avgjørende betydning for kommunens drift i mange tiår framover. Det vurderes derfor som viktig å ha god kontroll over disse prosjektene fra foranalyse til ferdigstillelse og mottagelse i kommunens driftsorganisasjon. Kommunen har på bakgrunn av dette utviklet et system og rutiner for prosjektstyring. Disse systemene bygger på kjente prosjektstyringsmetodikker og kommunens prosjektmanual. Dette anses som et trinn i en prosess der bevisstheten og statusen til prosjektstyring og prosjektarbeid blir mer framtredende. Under vises en samlet oversikt over det enkelte prosjekt sin status. I denne sammenheng rapporteres prosjekter som har en brutto kostnadsramme på mer enn 5 mill. kroner. Mandat og omfang Avtaler Ressurser og kompetanse Fremdrift Økonomi Fevik skole Omre Industripark Landvik skole II Landvik kunstgressbane Parkering i fjell - Grimstad sentrum Landviktun bo- og omsorgssenter Landviktun 7 boliger Boligfelt Ramshaugvn - Homborsund Vann og avløpsinvesteringer Havneinvesteringer Kjøp av Frivoll VGS og rehabilitering I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Ikke i henhold til plan, mål nås ikke Ikke relevant 12

14 Kommentarer til investeringsprosjekter innenfor Helse- og Sosial: Landviktun(16) bo- og omsorgssenter og Landviktun 7 boliger (boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne): Administrasjonen har i 2 kvartal arbeidet videre med disse to prosjektene i samsvar med de vedtak som er gjort. Reguleringsplan for området er vedtatt. Solvang er overtatt av kommunen. Landviktun 7 er ferdigstilt og ble overlevert 5. juli Det er innvilget og utbetalt tilskudd fra Husbanken på 4,5 mill kroner. Prosjektet holder seg innenfor kostnadsrammene og byggeregnskapet avsluttes i 4. kvartal Husbanken har godkjent søknaden fra Grimstad kommune vedr. Landviktun (16) bo- og omsorgssenter. Det er innvilget inntil 10,3 mill kroner i tilskudd. Anbudsutsendelse på Landviktun (16) bo- og omsorgssenter ble foretatt 31. august Etter konkurransen ble kontrakt med Skanska (totalentreprise) signert. Arbeidene med nybygget startet i mars 2012, og forventet ferdigstilt mars 2013 som er i henhold til planen. Prosjektet holder seg innenfor kostnadsrammen. Kommentarer til investeringsprosjekter innenfor Kultur- og Oppvekst: Landvik Kunstgressbane: Reguleringsplan for området ble vedtatt i Kommunestyret januar Kommunestyret har gjort vedtak om at IMÅS idrettslag skal stå for utbyggingen av banen. For å få en bane med UEFA-mål, er det gjort avtaler med kjøp av grunn av nabotomter. Endringen på reguleringsplanen ble godtatt i teknisk utvalg 26. juni 2012 (PS 12/148). IMÅS er i gang med utbyggingen av banen. Ferdigstillelse er planlagt til oktober Landvik Flerbrukshall: Flerbrukshall er i handlingsprogram finansiert med kr. 24,6 mill. (kr. 12 mill i 2013 og kr. 11,68 mill i 2014). Prosjektet har tatt storparten av kostnadene til reguleringsplan for området, siden det var denne som i utgangspunktet initierte behovet for en reguleringsplan (jfr. KS 30/2010). Kommunestyret vedtok (PS 123/11) at forhandlinger vedrørende kjøp av grunn til flerbrukshall må gjennomføres, dette arbeidet er påbegynt. Landvik skole Prosjektet omfatter tilbygg. Det nye tilbygget er ferdig og tatt i bruk. Ombygging av nåværende sløydog musikkrom, som var en del av prosjektet, er også ferdigstilt. Prosjektet holder seg innenfor tids- og kostnadsrammene og byggeregnskapet avsluttes i 4. kvartal Fevik skole: Status for prosjektet Fevik skole har vært rapportert til hvert møte i Kommunestyret fram til I Budsjett 2012 og Handlingsprogram er kostnadene i prosjektet fordelt slik: 90 mill (2012), 117,7 mill (2013) og 5 mill (2014). Kommunestyret fattet vedtak om full utbygging, 19. des med et kostnadsramme på 220 mill kroner. BRG Entreprenør fikk oppdraget, og kontrakt ble signert 1. februar Endelig reguleringsplan for området ble vedtatt i Kommunestyret 30. januar Prosjektet holder sin vedtatte fremdriftsplan om ferdigstillelse til skolestart januar Midlertidig skole Fevik: Skolen er etablert og satt i drift pr. 10. april Kjøp av Tidligere Frivoll videregående skole. Kommunestyret har gjort vedtak om å kjøpe skolen av Fylkeskommunen. I budsjett 2012 er det lagt inn 13,0 mill kroner som skal omfatte både kjøp- og rehabilitering av bygget. Rådmannen legger fram 13

15 egen sak om kjøp av Frivoll Videregående skole til kommunestyret i september. Dette innebærer en kjøpssum på 14,0 mill kroner samt kjøpsomskostninger. Det foreslås derfor en budsjettjustering i 2. kvartalsrapport på 1,4 mill kroner, slik at kjøpet kan gjennomføres. Kommentarer til investeringsprosjekter - selvfinansierende tjenester og havneområdet: Alle større prosjekter innenfor VAR-området er meldt å være i rute. Kommentarer til Omre Industripark: Det ble avholdt konkurranse med forhandlinger i henhold til Formannskapets vedtak i sak 27/2010. Formannskapet vedtok etter drøftingssak å avlyse konkurransen. Det ble også fattet vedtak om å innhente en nærmere juridisk vurdering av videre kunngjøringsmodell. Etter Formannskapets behandling har en prosjektgruppe foretatt nye vurderinger av prosessen med å utvikle Omre industripark. Dette presenteres i egen sak til formannskapet i september. Rådmannen vurderer det hensiktsmessig å innhente ekstern rådgiver som ser nærmere på strategiske foretningsmessige forhold ved utvikling av området. Det vil være hensiktsmessig å benytte samme rådgiver for en nærmere juridisk vurdering av videre kunngjøringsmodell for en ny konkurranse. Kommentarer til Parkering i Fjell: Kommunestyret har avsatt midler til å realisere Parkering i Vardeheia i Rådmannen arbeider med et skisseprosjekt til politisk behandling som vil vise hvordan parkering i fjell kan realiseres i Grimstad. Prinsippsaken ble lagt fram for kommunestyret i august. Parkering i fjell vil realiseres som et kommunalt prosjekt og konkurransegrunnlag skal utarbeides høsten Kommentarer til byggefelt Ramshaugsveien i Homborsund: Boligområdet er ferdig regulert. Det er innhentet anbud for grunnarbeid. Prisen er høyere enn budsjettert, blant annet på grunn av rekkefølgebestemmelser. Det ble foretatt budsjettregulering i forbindelse med 1. kvartalsrapport. 14

16 9. Prosjektrisiko Hensikten med risikostyring av prosjekter er å sikre bedre og mer effektiv prosjektgjennomføring. Dette for å prioritere ressursene riktig, og bidra til økt verdiskapning og gode prosjektresultater. Dette gjøres ved blant annet å holde oversikt- og identifisere risikoområder som er kritiske. Øke innsikten om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet håndteres totalt sett. I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risikorapportering i det enkelte prosjekt. Prosjektleder har totalansvaret for rapporteringen. På bakgrunn av dette gjør Rådmannen en overordnet risikovurdering som er presentert i risikomatrisen under. Dette baseres på en vurdering av overordnede risiko elementer med konsekvenser og sannsynlighet. Risikomatrise: Sannsynlighet 6 4 kompliserte prosjekter Prosjektkompetanse 5 2 Forprosjekt og foranalyser Systemer knyttet til beslutninger i prosjekter Oppdragsbeskrivelser og bestillinger Prosjektorganisering 3 1 Konsekvens Lav risiko - I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Middels risiko - Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Høy risiko - Ikke i henhold til plan, mål nås ikke 15

17 Forklaringer og tiltak til risikoelementene over: 1. Kommunen har noen svakheter i beslutningssystemene knyttet til endringer i prosjektene. Dette gjelder både for politisk nivå, kommunens ledelse og i selve prosjektet. Tiltak: Forbedre beslutningsgrunnlaget, spesielt i politiske saker. Innføre og konkretisere prosjektmanualen som er vedtatt. 2. Enkelte prosjekter må beskrives og dokumenteres bedre før beslutning. Tiltak: Øke forståelsen i kommunen for at kompliserte prosjekter krever mer tid til planlegging og analyse. Bedre prosjektmetodikken og stille krav til innholdet i forprosjektene, før beslutning. 3. Bedre prosjektorganiseringen og styringsstruktur. Tiltak: Det er etablert styringsgrupper og prosjektgrupper for alle investerings prosjekter. Fortsatt økt fokus på prosjektledelse og prosjektorganisering. 4. Kommunen har i dag flere store, kompliserte prosjekter. Dette fører til økt kompleksitet i prosjektgjennomføringen som kan gi seg utslag i forsinkelser og økte prosjektutgifter. Tiltak: Mer bevisst holdning i forhold til å dele opp prosjekter i nye hovedprosjekter og delprosjekter. 5. Prosjektbestillingene må bli mer presise. Dette for å endre fokus fra oppdragsklargjøring til prosjektleveranse. Tiltak: Klarere krav til innholdet i mandater og oppdragsbeskrivelser. 6. Kommunen har bedret sin prosjektkompetanse. Det er fortsatt få personer i kommunen som har prosjektledererfaring. Tiltak: Tilby prosjektlederopplæring til egne ansatte Fokus på prosjektkompetanse ved nyrekruttering 16

18 10. Justering av drifts- og investeringsrammene Midlertidig skole på Fevik Fevik skole har flyttet til midlertidige lokaler i Ranviga. Det var opprinnelig budsjettert med en ekstra midlertidig driftskostnad på 9,0 mill kroner i Etter første kvartalsrapport ble budsjettet redusert med 1,8 mill kroner til 7,2 mill kroner. Ny gjennomgang viser at budsjettet kan reduseres med ytterligere 1,4 mill kroner til 5,8 mill kroner. Reduksjonen på 1,4 mill kroner foreslås videre disponert til å styrke pleie og omsorgsbudsjettet. MVA-refusjon på investeringer Deler av merverdiavgiftsrefusjonen i forbindelse med investeringer godskrives driftsbudsjettet som inntekt. Investeringsprosjektene følger framdriftsplanen. Av risikohensyn ble det budsjettert med noe forsinkelser. Resultatet av dette er at finansinntektene i forbindelse med MVA-refusjon kan økes med 3 mill kroner netto. Denne økte inntekten på 3,0 mill kroner foreslås videre disponert til å styrke pleieog omsorgsbudsjettet. Pleie- og omsorgssektoren Budsjettet for de hjemmebaserte tjenester (ordinær hjemmetjenester og tjenester i heldøgns omsorgsboliger), ble inneværende år lagt på basis av en modell som teller antall aktivitetstimer (omregnet fra vedtak om tildelte tjenester). Den reelle veksten i antall aktivitetstimer per første halvår, sett opp mot budsjettgrunnlaget for disse tjenestene, utgjør for hele 2012 en økning i bemanningen på 6,8 årsverk. Omregnet i kostnader på årsbasis blir dette 4,4 mill kroner. Det foreslås derfor å øke budsjettet 4,4 mill kroner. Forslag til budsjettendringer (driftsbudsjettet) Inntekter: MVA-refusjon økes med +3,0 mill kroner Sum inntektsendringer +3,0 mill kroner Utgifter: Midlertidig skole reduseres med Hjemmetjenesten økes med Frivolltun økes med Berge Gård økes med Sum utgiftsendringer -1,4 mill kroner +3,1 mill kroner +0,9 mill kroner +0,4 mill kroner +3,0 mill kroner Startlån Den vedtatte utlånsrammen på 20,0 mill kroner til startlån er nå disponert. Det foreslår derfor at utlånsrammen økes med 10,0 mill kroner. Dette finansieres med økt låneopptak i Husbanken. Investeringsmidler til kjøp av tidligere Frivoll videregående skole Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune har nå fremforhandlet en avtale om kjøp av tidligere Frivoll videregående skole for 14,0 mill kroner pluss omkostninger. Det er i budsjett 2012 bevilget 13,0 mill kroner til dette formålet. Det foreslås å øke denne bevilgningen med 1,4 mill kroner til 14,4 mill kroner for Økningen finansieres av rehabiliteringsprosjektet på Langemyr skole som er forsinket. 17

19 11. Tema: Tidlig innsats Kommuneplanen har fokus på gode oppvekstvilkår for alle under satsningsområdet Levekår og folkehelse. Det beskrives flere punkter for å lykkes, bl.a.: Sørge for at barnehager, grunnskole, helsestasjon, barnevern, familiesenter mfl har gode samarbeidsrelasjoner og prosedyrer for tidlig innsats; for å avdekke særlige behov og iverksette tiltak tidlig Utvikle et ressurssenter for barn, unge og familier Med tidlig innsats menes i denne sammenheng at det er lav terskel for brukerne å komme i kontakt med nødvendige tjenester, og at tjenestene gjennom samhandling har gode systemer, rutiner og kompetanse for å oppdage og komme i kontakt med brukere som har behov for hjelp. Samarbeidsrelasjoner som legger til rette for at det er de riktige tjenestene som gis, er også viktig når det gjelder tidlig innsats. Modell for Familiens hus BLE vedtatt i kommunestyret i juni Målet med Familiens hus er nettopp å bidra til bedre samhandling mellom tjenestene og fagpersonene, og utvikle smidige løsninger for å komme til med tidlig innsats. Sentralt i modellen er at brukerne skal få rask og helhetlig hjelp med fokus på mestring og muligheter. Det arbeides systematisk med tiltak for at brukerne skal få kontakt med de riktige tjenestene så tidlig som mulig når de trenger hjelp og støtte. Alle barn og familier i Grimstad kommer i kontakt med helsesøstertjenesten, legetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten gjennom fastlagte konsultasjoner. Mange gravide følges opp av jordmor under svangerskapet, og informasjon og oppfølging knyttet til levevaner om hvordan de best mulig kan ta vare på seg selv og det ufødte barnet, er i fokus allerede da. I tillegg er familiesenteret et lavterskeltilbud der innbyggerne kan få hjelp uten ventetid. Noen innbyggere trenger også tjenester fra ppt, psykisk helse eller barnevern. De fleste barn går i barnehagen, og alle barn går på skolen. Barnehager og skoler er derfor de mest sentrale samarbeidspartnerne for de kommunale tjenestene. I dette kapitelet beskrives aktuelle samarbeidsarenaer og tiltak i kommunen, og det fokuseres på barn, unge, familier og tidlig innsats. I tillegg til dette har tjenestene god kartleggingskompetanse, og et helsefremmende og forebyggende perspektiv som sitt faglige fundament i den daglige driften. Foreldreveiledning/rådgivning ICDP (International Child Development Programmes), Marte Meo og PMTO (Parent Managment Training Oregonmodellen) er de tre vedtatte foreldreveiledningsprogrammene kommunen har valgt å satse på. Hensikten er å styrke foreldre i foreldrerollen og legge til rette for godt samspill mellom barn og foreldre/omsorgsgivere. Bevisstgjøring av det som fungerer bra er sentralt, samt hjelpe foreldre/omsorgsgivere til å bedre takle ulike situasjoner i hverdagen. Valg av hvilket program som er best egnet i enkeltsaker gjøres i samarbeid mellom de som har ansvar for de ulike programmene, eller foreldre velger det de mener passer best for seg. Familiesenteret har ansvar for opplæring i ICDP, barnevernstjenesten, og helsesøster- og jordmortjenesten for PMTO og Langemyr skole for Marte Meo. Ansatte i psykisk 18

20 helse, fysioterapitjenesten, helsesøstertjenesten, barnevern, ppt, kvalifiseringstjenesten og flere barnehager og skoler har deltatt i opplæringen. Det arbeides fortsatt med implementering. Kvalifiseringstjenesten har innført ICDP-grupper som fast tilbud til foreldre som er flyktninger. Barnehagene anses som den mest sentrale arenaen for implementering av programmene, da de fleste barn går i barnehage og mange er der daglig. Skole/SFO er også sentrale arenaer. Opplæring a ansatte og grupper av foreldre/omsorgsgivere gjennomføres med jevne mellomrom. I tillegg gir flere tjenester direkte veiledning til enkeltfamilier. TIGRIS (Tidlig Innsats overfor Gravide og ved Rus I Småbarnsfamilier) konsultasjonsteam Teamet består av flere fagpersoner som jobber sammen for at familier/foreldre og gravide skal få hjelp tidlig dersom de har et rusproblem som kan føre til skadevirkninger på ufødte barn og småbarn de har omsorg for. Teamet er sammensatt av ansatte i helsesøstertjenesten, jordmortjenesten, sosialtjenesten og barnevernstjenesten. Barneperspektivet er i fokus. Hjelpen til foreldrene iverksettes så tidlig som mulig, slik at skadevirkningene barn påføres av andres rusbruk, minimaliseres eller uteblir helt. Barn i rusfamilier/barn som bekymrer (nært samarbeid med TIGRIS) I samarbeid mellom barnehagetjenesten, skole/sfo, helsesøster- og jordmortjenesten, familiesenteret, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helse, barnevernstjenesten og ppt er det satt i gang et prosjekt med fokus på barn som bekymrer, spesielt med tanke på rusfamilier. Borgestadklinikken som er nasjonalt kompetansesenter for rusfeltet, er ekstern samarbeidspartner. Barnehagene er en viktig arena. Det har vært gjennomført opplæring og seminar der målet er å heve kompetansen hos ansatte i barnehager, skoler og kommunale tjenester for å kunne oppdage tidlig barn som trenger hjelp. Opplæring i den nødvendige samtalen er gjennomført slik at ansatte settes i stand til å ta denne samtalen med foreldre, bl.a. for at aktuelle tjenester kan komme tidlig på plass. Det er opprettet en ressursgruppe med representanter fra nevnte tjenester. Dette er ikke konsultasjonsteam, slik TIGRIS er, men en tverrfaglig sammensatt gruppe som kan bistå i opplæring av personalet i barnehager og andre steder. Det er utarbeidet informasjonsmateriell. EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) er et kartleggingsverktøy for å avdekke depresjon etter fødsel. I metoden ligger også et system for oppfølging. Ansvarlig for tiltaket er helsesøster- og jordmortjenesten. Jordmor eller helsesøster gjennomfører kartleggingen. Det ble gjennomført opplæring våren 2012 med deltakelse fra helsesøster- og jordmortjenesten, helsestasjonslege, familiesenteret og psykisk helse. Det er utarbeidet rutiner for oppfølging av de mødrene som trenger det. Basisteam Det er basisteam på alle skolene. Teamet består av ansatte på skolen, helsesøster, ppt og barnevern. Én skole har med representant fra politiet. Andre tjenester kan innkalles hvis ønskelig. Foreldre og lærere kan melde saker til basisteamet. Basisteamet er et viktig møtested når det er bekymring i forhold til en elev. Saken kan være anonym, eller handle om navngitte elever. Foresatte er med dersom det er ønskelig når deres barn diskuteres. Det kan også innkalles til basisteam i barnehagene. Ulike tilbud for elever i skolen Helsesøster og sosiallærer ved skolen setter opp ulike gruppetilbud. Andre tjenester som f.eks. familiesenteret og fysioterapitjenesten deltar i enkelte grupper. Gruppetilbudet varierer fra skole til skole og fra år til år, bl.a. på bakgrunn av behov. Barn i to hjem gruppe gjennomføres på flere skoler med jevne mellomrom, men ikke fast hvert år. Her deltar barn/ungdom som har opplevd foreldres samlivsbrudd, og får dermed en arena der de kan ta opp saker som opptar de. 19

21 Jentesnakk er et gruppetilbud på Grimstad ungdomskole. Opplegget er utarbeidet av helsesøster og sosiallærer på skolen. Det er et tilbud til jenter på 10. trinn i en fase der de skal over i videregående skole, får mer ansvar og må ta egne valg. Målsettingen er å skape tanker og refleksjon rundt tema som selvtillit, kommunikasjon, kroppsbevissthet/ta vare på seg selv, vennskap og press. I videregående skole gjennomføres Veiledning og Informasjon om psykisk helse hos ungdom (VIP). VIP er et opplæringsprogram for Vg 1 (1. trinn) som forutsetter tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom skole og helse. Helsesøstertjenesten, familiesenteret, psykisk helse, Dahlske og Drottningborg samarbeider om opplegget. Fagfolk kommer på skolebesøk, informerer, svarer på spørsmål og har dialog med ungdommene Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse, og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes. Det er fokus på å kjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og sine medelever. Det vil bidra til økt mulighet for å oppdage problemer tidligere. Familievoldsteamet Teamet er et samarbeid mellom barnevernstjenesten, politiet og familiesenteret. Teamet tar opp konkrete familievoldsaker sammen med den aktuelle familien, ofte på initiativ fra politiet. Det avtales tiltak. Det er fokus på barnets omsorgssituasjon og på å ivareta barn som lever i familier der det har vært utøvet vold, enten mot barnet eller at barnet har vært vitne til vold. Fokus er på hvordan en kan gjøre det tryggere/trygt nok for barnet, og samtidig ansvarliggjøre foresatte. Skolevegring Våren 2012 ble det utarbeidet rutiner for hvordan kommunen skal følge opp elever som vegrer seg for å gå på skolen. Arbeidsgruppen besto av ansatte fra ppt, psykisk helse, helsesøstertjenesten, barnevernstjenesten, skole og kommunalt foreldreutvalg. Team åringer med psykisk helseproblem Teamet består av ansatt ved familiesenteret, helsesøster og psykisk helsearbeider. Andre tjenester kan tiltre teamet ved behov. Teamet tar opp konkrete saker. Teamet skal sikre at ungdom som strever med sin psykiske helse får riktig tilbud, avklare i forhold til eventuell henvisning til ABUP (avdeling for barn og unges psykiske helse), og sikre eventuelle tjenester i overgangen ungdomskole-videregående skole. Samarbeid med ABUP (avdeling for barn og unges psykiske helse) ABUP kommer til familiesenteret en gang i måneden. Ppt, barnevernstjenesten, familiesenteret, helsesøstertjenesten og psykisk helse har sammen med ABUP utarbeidet rutiner for samarbeidet. Det kan drøftes saker der det er usikkerhet vedrørende henvisning til ABUP eller om saken skal håndteres i kommunen. Saker kan drøftes anonymt eller ved navn, og sammen med dem det gjelder. Det er viktig å sikre en god overgang til kommunen i saker som avsluttes hos ABUP. ABUP kan gi råd og veiledning i enkeltsaker som ivaretas lokalt og det kan gjennomføres generell drøfting av problemstillinger. Kommunen ønsker oftere deltakelse fra ABUP og det er enighet om at dette tilbudet skal økes på sikt. Samarbeid med RVTS-Sør (Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging) Veilednings- og utviklingstjenesten, Holviga skole, Frivoll skole, Fjære barneskole og voksenopplæringen er med i et prosjekt ( ) med RVTS-sør vedrørende formidling av kunnskap om vold og traumer og kompetanse for å forstå og kunne gi hjelp. Barn og unge som har opplevd vold og traumer kan streve med læringssituasjonen i skolen. Samarbeidet har 20

22 som målsetting å øke kunnskapen og gi handlingskompetanse om komplekse psykiske traumer, bevissthet på hva som gir traumebevisst omsorg og hva som gir god samhandling blant skolens ledelse og ansatte. Kunnskap om vold og traumer, og konsekvenser av dette, vil kunne bidra til at skolen kan legge til rette for et bedre læringsmiljø for de elevene dette gjelder på et tidlig tidspunkt. Prosjektet er politisk behandlet i Oppvekst- og utdanningsutvalget den Tiltak for å unngå omsorgsovertakelse Barnevernstjenesten arbeider for å styrke foreldre i foreldrerollen, men kommer som regel i kontakt med familiene når det er bekymring rundt barnets omsorgssituasjon. I noen saker har det ikke lykkes med de tjenestene en familie har fått i tidlige faser, og barnets omsorgssituasjon er ikke god nok. Også i en slik sammenheng kan det gis råd og veiledning til foreldre for å se om barn kan bo hjemme, ofte i et samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre tjenester. Hvis heller ikke dette lykkes tar barnevernet over omsorgen for barnet, og som regel plasseres barnet i fosterhjem. Noen ganger kjøpes det eksterne tjenester til familier fra f.eks. Buf-etat (Barn-, ungdom og familieetaten) når det gjelder ungdom, for å unngå plassering i institusjon. Planlagte tiltak høsten 2012 Det er etablert et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret, helsesøster- og jordmortjenesten, psykisk helse og Frisklivssentralen (FLS) om gruppe for barn av psykisk syke foreldre og/eller foreldre med rusproblem. Det blir oppstart av gruppe for ungdom høsten 2012 i regi av Frisklivssentralen med ABUP som veileder. Tidspunkt er ikke fastsatt enda. Overvekt og fysisk inaktivitet blant barn er økende. Overvektsproblemer medfører ofte tilleggsproblemer og tidlig innsats med gode tiltak kan fremme helse. Arbeid med system for veiing på 3.trinn og oppfølging av de som trenger det er så vidt påbegynt og vil bli utarbeidet høsten 2012 i samarbeid mellom helsesøster, fysioterapeut og skolene. Gruppe vil bli i gangsatt i regi av Frisklivssentralen. Kvellometoden har som mål at de barna som har behov for bistand skal bli sett, identifisert og få rett hjelp allerede mens de er i barnehagealder. Målet er å hjelpe før problemene blir for store. Kartlegging skal foregå ved at et tverrfaglig team bestående av representanter fra ppt, helsesøstertjensten, barnevern og fysio- og ergoterapitjenesten observerer barn i barnehagen. Barnehagen som system skal også observeres for å gi innspill til styrere og pedagogiske ledere om videre utvikling. Ansatte i fire barnehager i Grimstad skal delta i opplæring i Kvellometoden i regi av Fylkesmannen i september Det er et mål at flere barnehager vil komme til etter hvert. LEVEL er et konsept som har til hensikt å gi flest mulig par hjelp til å leve i stabile og trygge samliv. Gjennom ulike typer parkurs vil en lære verktøy for kommunikasjon og konfliktløsing. LEVEL har også et eget undervisningsopplegg rettet mot elever i videregående skole. Dette undervisnings-opplegget gjennomføres på Dahlske og Drottningborg høsten 2012 som et prøveprosjekt i noen klasser på Vg 2 (trinn 2). Målet er å gi ungdom innføring i samlivsspørsmål. LEVEL har en kursrekke på seks kurs knyttet til ulike faser i et parforhold bl.a. par i etableringsfasen, par som har fått sitt første barn, par med spesielle utfordringer. Målet er å etablere hele kursrekken. Opplegget er et samarbeid mellom helsesøstertjenesten, familiesenteret, barnevern (MOTkoordinator), Grimstad kirke, de videregående skolene og Buf-etat (Barn-, unge- og familieetaten). Fra før har Grimstad et av kursene i kursrekken, Godt samliv for par som har fått sitt første barn. 21

23 12. Tema: Hovedtariffoppgjøret 2012 Årets tarifforhandlinger er et hovedoppgjør. Hovedoppgjør innebærer at hele tariffavtalen er oppe til forhandling, med det som følger av arbeids- og lønnsvilkår for de kommunalt ansatte. Forhandlingene sentralt ble gjennomført mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene. Gjennom frivilling mekling, etter meklingsbrudd og påfølgende streik med alle forhandlingssammenslutningene, kunne mekler den 5. juni 2012 legge fram forslag til løsning ved tariffrevisjonen 2012 om ny Hovedtariffavtale med utløp Årets oppgjør var et godt økonomisk resultat for de fleste arbeidsgruppene, med en god lønnsvekst. Se tabell under som viser den prosentvise økningen av minstelønn for de ulike grupper. Prosentvis økning av minstelønn pr år 4 år 8 år 10 år 16 år Ufaglært 6,2 6,1 5,7 4,9 Fagarbeider 5,8 6,5 5,7 4,8 Høgskole 6,7 7,8 7,9 5,4 Høgskole m. spesialutd. 6,4 7 7,8 6,2 Stillinger m. krav om mastergrad 7,5 7,3 9,8 5,6 Lærer 8,9 3,7 4,2 3,7 3,3 Adjunkt 7,5 7 5,5 4,8 3,7 Adjunkt m. tilleggsutd. 7,5 7 5,5 5,9 5,1 Lektor 7,6 7,8 5,5 6 5,4 Lektor m. tilleggsutd 7,6 8,6 7,6 5,9 5,3 Kilde: KS Minstelønningene er justert med mellom 3,3 og 9,8 prosent, eller mellom kr og kr De største justeringene er gjort for stillingsgruppene som krever høyere akademisk utdannelse på master-/hovedfagsnivå. Gjennomsnittlig lønnsvekst er på om lag kroner - før de lokale forhandlingene. Lønnsoppgjøret legger et godt grunnlag for målet om å redusere lønnsforskjellene mellom privatansatte og kommunalt ansatte. Den reduserte forskjellen er en avgjørende forutsetning for at kommunene skal klare å rekruttere og beholde nok arbeidskraft, slik at det offentlige tjenestetilbudet i kommunene kan styrkes. Økonomisk ramme Lønnselementene består i hovedsak av fire deler: Generelt tillegg, økt minstelønn, avsetning til lokale forhandlinger, og økt lørdags- og søndagstillegg. Samlet utgjør tarifftilleggene en årslønnsvekstramme på 4,07 prosent for En tilsvarende ramme har blitt framforhandlet både i Staten og i Oslo kommune. Her følger de viktigste punktene i avtalen: Ansatte med stilling i Hovedtariffavtalens (HTA) kap 4 (hovedvekten av de ansatte kommunal sektor) fikk et tillegg på 2,7 prosent, dog minst kr ,- Utover dette er minstelønnstabeller justert. Lørdags- og søndagstillegg er økt opp fra minst 35 kr til minst 50 kr pr. arbeidet time. Fra 2. kvartal 2013 endres reglene for krav om innmelding i pensjonsordninger, til at alle arbeidsforhold (også hos ulike arbeidsgivere) skal ses under ett i forhold til å oppfylle minstekravet til innmelding. Det vil si ukentlig arbeidstid på minst 14 timer pr. uke. 22

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 3. KVARTALSRAPPORT 2011 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Måloppnåelse... 7 6. Driftsrisiko... 11 7. Medarbeidere...

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Innhold. Vedlegg: Grimstad kommune rapport for 2. tertial 2014 3

Innhold. Vedlegg: Grimstad kommune rapport for 2. tertial 2014 3 Rapport 2. tertial 2014 2 Grimstad kommune rapport for 2. tertial 2014 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Økonomisk hovedoversikt... 6 3. Sektorene... 8 4. Driftsrisiko... 9 5. Medarbeidere... 11 6. Justering

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse ÅRSMELDING 2010 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Befolkningsutvikling... 3 4. Organisasjon... 4 5. Økonomisk hovedoversikt... 6 6. Sektorene samlet... 8 7. Innsparinger

Detaljer

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38.

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38. Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2014 2 Innhold 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 9. november 2012 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Innledning... 3 3. Sammendrag... 4 4. Kommuneplan 2011-2023... 5 4.1.

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3 Årsmelding 2013 Forsidebildet Bildet på forsiden er fra Binabben. Lokalitetsanviseren som er avbildet, er en gave til Selskapet for Grimstad bys vel fra Den norske Creditbank (DnC) i 1997, i forbindelse

Detaljer

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12 Årsmelding 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 GENERELL DEL: 1. INNLEDNING side 3 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord... 3 OVERORDNET... 4 Organisasjonen vår... 4 Organisasjonsmodell... 4 Menneskelige ressurser... 4 Personalstatistikk...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal 09.10.13 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 12. november 2014 Side 2 Grimstad kommune rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Sikkert lederskap i en usikker framtid...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

Driftsenhetenes årsmeldinger 2014. Vedlegg til årsmelding 2014

Driftsenhetenes årsmeldinger 2014. Vedlegg til årsmelding 2014 Driftsenhetenes årsmeldinger 2014 Vedlegg til årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Grimstad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar 2. Politisk og administrativ organisering 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen 4. Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse 5.

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer