2. KVARTALSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. KVARTALSRAPPORT 2012"

Transkript

1 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Sammendrag Økonomisk hovedoversikt Sektorene Driftsrisiko Medarbeidere Organisering Prosjekter Prosjektrisiko Justering av drifts- og investeringsrammene Tema: Tidlig innsats Tema: Hovedtariffoppgjøret Tema: Beredskap i Grimstad kommune Sektor: Kultur og oppvekst Sektor: Helse og sosial Sektor: Samfunn og miljø Sektor: Selvfinansierende (VARF)

3 2. Sammendrag Grimstad kommune har et resultat på +101,7 mill kroner per 2. kvartal Det er på samme tid budsjettert med et resultat på +105,8 mill kroner. Budsjettavviket per 2. kvartal er -4,1 mill kroner, og dette utgjør -0,6% av kommunens samlede inntekter. Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til periodisert budsjett på - 10,3 mill kroner. Alle sektorene har et negativt avvik. Helse- og sosialsektoren har et avvik på -6,9 mill kroner, og det foreslås budsjettendringer for å rette på dette. Helse- og sosialsektorens avvik på -6,9 mill kroner per 2. kvartal knyttes i stor grad til vekst i antall aktivitetstimer i hjemmebaserte tjenester. I forhold til vedtatt budsjett, utgjør dette for hele 2012 en økning i bemanningen på 6,8 årsverk. Omregnet i kostnader på årsbasis blir dette 4,4 mill kroner. Rådmannen foreslår derfor å justere budsjettene tilsvarende. Sektoren vil utarbeide handlingsplan for å redusere kostnader for å holde den justerte budsjettrammen. Rammetilskudd og skattinntekter utgjør kommunens frie inntekter. I 1. kvartalsrapport ble budsjettene for frie inntekter styrket med 5,8 mill kroner. Det er likevel per 2. kvartal 2012 et samlet avvik innenfor de frie inntekter på -4,7 mill kroner. Det forventes ikke at dette avviket vil øke i løpet av året. I 3. kvartalsrapport vil en vurdere om det skal gjøres en budsjettendring innenfor de frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter). De frie inntekter følges løpende. Det er en økning på 26 brutto årsverk fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal Økning gjelder både faste og variable årsverk (timelønn), mens vi har nedgang i tidsavgrenset årsverk. Den positive utviklingen i sykefraværet har stagnert i 2. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet hittil i år pr. 2. kvartal 2012 er på 7,8 %. Det arbeides systematisk med å skape helsefremmende arbeidsplasser i Grimstad kommune for å oppnå målet for sykefraværet i 2012 på 6,2%. Rådmann Halvard Aglen sluttet i stillingen 1. mai. Åge Løsnesløkken er konstituert fra 1. mai til 1. september da Per Kristian Vareide tiltrer som rådmann. 2

4 3. Økonomisk hovedoversikt Tall i tusen Resultat hittil i år per 2. kvartal Års kroner Budsjett avvik % Budsjett Rammetilskudd Skatteinntekter Eiendomsskatt Driftsinntekter Sum inntekt Netto lønn Driftsutgifter Avskrivninger Sum kostnad Brutto driftsres Avskrivninger Finans kostnad Netto driftsres Avsetninger Resultat Grimstad kommune har et resultat på +101,7 mill kroner per 2. kvartal Det er på samme tid budsjettert med et resultat på +105,8 mill kroner. Budsjettavviket per 2. kvartal er -4,1 mill kroner, og dette utgjør -0,6% av kommunens samlede inntekter. Rammetilskudd og skattinntekter utgjør kommunens frie inntekter. Per 2. kvartal 2012 utgjorde dette 496,8 mill kroner. Dette er en økning på 31,6 mill kroner i forhold til samme periode i Justeres det for nye oppgaver som ble tilført gjennom statsbudsjettet 2012, er den justerte veksten i de frie inntektene 20,4 mill eller 4,4%. Dette er en realnedgang i inntekter når det justeres for innbyggervekst, lønns- og prisstigning. Rammetilskuddet er 264,3 mill kroner per 2. kvartal. Dette er en økning på 29,0 mill kroner eller 12,3% i forhold samme periode i fjor. Justeres denne endringen for nye oppgaver, er økningen på 17,8 mill kroner eller 7,6%. Avvik i forhold til budsjett er +3,9 mill kroner per 2. kvartal. I 1. kvartalsrapport ble budsjettet for rammetilskudd økt med 9,5 mill kroner, til 434,5 mill kroner. Det forventes ikke at dette avviket vil øke i løpet av året. Skatteinntektene er 232,5 mill kroner per 2. kvartal. Dette er en økning på 2,3 mill kroner i forhold til samme periode i fjor, eller 1,0%. Avvik i forhold til budsjett er -8,6 mill kroner. Skatteinngangen er fortsatt svak i 2.kvartal. I 1. kvartalsrapport ble skatteinntektsbudsjettet redusert med 15,3 mill kroner, til 460,0 mill kroner. Det forventes ikke at dette avviket vil øke i løpet av året. I 3. kvartalsrapport vil en vurdere om det skal gjøres en budsjettendring innenfor de frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter). Eiendomsskatten er 31,5 mill kroner per 2. kvartal. Dette er en økning på 3,4 mill kroner eller 12,2% i forhold til samme periode i fjor. Ca 10% av økningen i forhold til i fjor skyldes at kommunestyret økte grunnlaget med ytterligere 10%. Den øvrige veksten på ca 2% relateres til at det skattlegges flere eiendommer i kommunen, og kan knyttes til økt eiendomsutbygging og innbyggervekst. Avvik i forhold til budsjett er 0,0 mill kroner, dvs. balanse. Andre driftsinntekter er 178,6 mill kroner per 2. kvartal. Det er en økning på 17,9% i forhold til samme periode i fjor. Avvik i forhold til periodisert budsjett er +13,6 mill kroner. Det er økte inntekter og positive budsjettavvik innenfor selvfinansierende områder (VARF), som står for store 3

5 deler av økningen og det positive budsjettavviket. Det vises til sektorenes kommentarer for ytterligere forklaringer. Netto lønnsutgifter er 345,8 mill kroner per 2. kvartal. Det er en økning på 7,2% i forhold til samme periode i fjor. Denne økningen forklares med normallønnsøkning fra 2011 og en økning i antall ansatte (se eget kapittel om medarbeidere). Avvik i forhold til budsjett er -4,1 mill kroner. Andre driftsutgifter er 258,1 mill kroner per 2. kvartal. Det er en økning på 13,3% i forhold til samme periode i fjor. Avvik i forhold til periodisert budsjett er -14,0 mill kroner. Dette må ses i sammenheng med det positive inntektsavviket på +13,6 mill kroner. Det vises til sektorenes kommentarer i for ytterligere forklaringer. Det er ikke regnskapsført avskrivninger i dette kvartalet. Avskrivninger er en årsoppgjørsdisposisjon og håndteres etter årsskiftet. Det er budsjettert med 46,0 mill kroner i avskrivning, og dette vurderes som et sannsynlig avskrivningsnivå for året. Det er bokført 1,3 mill kroner i finanskostnader per 2. kvartal. Det er en økning i forhold til samme periode i fjor. Det er i hovedsak renteutgifter og renteinntekter som er bokført. Beløpene er ført etter kontantprinsippet og vil bli avstemt i årsoppgjøret. Avvik i forhold til periodisert budsjett er +5,1 mill kroner. Det legges opp til å øke MVA-refusjonsbudsjettet med 3,0 mill kroner i denne kvartalsrapporten. 4

6 4. Sektorene Tall i tusen Resultat hittil i år per 2. kvartal Års kroner Budsjett Avvik % Budsjett Støttefunksjoner Fellesområdet Helse og sosial Kultur/oppvekst Samfunn/miljø Trossamfunn Sum netto drift Finans Res. eks. selvf Selvfinans Resultat Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til periodisert budsjett på - 10,3 mill kroner. Alle sektorene har et negativt avvik. Helse- og sosialsektoren har et avvik på -6,9 mill kroner, og det foreslås budsjettendringer for å rette på dette. Støttefunksjonene har et avvik på -0,4 mill kroner per 2. kvartal. Støttefunksjonene forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Fellesområdet har et avvik på +0,2 mill kroner per 2. kvartal. Fellesområdet forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Helse- og sosialsektoren har et avvik på -6,9 mill kroner per 2. kvartal, mot kr -0,3 mill kroner etter 1. kvartal. Feil periodisering av pensjon og arbeidsgiveravgift i første kvartal utgjorde 1,5 mill kroner. Det reelle avviket var da -1,8 mill kroner for sektoren. Budsjettet for de hjemmebaserte tjenester (ordinær hjemmetjenester og tjenester i heldøgns omsorgsboliger), ble for 2012 lagt på basis av en modell som bygger på aktivitetstimer (omregnet fra vedtak om tildelte tjenester). Den reelle veksten i antall aktivitetstimer per 2. kvartal, sett opp mot budsjettgrunnlaget for disse tjenestene, utgjør for hele 2012 en økning i bemanningen på 6,8 årsverk. Omregnet i kostnader på årsbasis blir dette 4,4 mill kroner. Rådmannen foreslår derfor å justere budsjettene i tråd med modellen, men hvor det også tas hensyn til regnskapsstatus for de enhetene som gir hjemmebaserte tjenester. Dette betyr at enhetene i sum blir styrket med 4,4 mill kroner. Sektoren vil utarbeide handlingsplan for å redusere kostnader for å holde den justerte budsjettrammen. Kultur- og oppvekstsektoren har et avvik i forhold til budsjett på -1,5 mill kroner. Der er i hovedsak grunnskolens fellesområde som bidrar til det negative resultatet. Sektoren forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Samfunn- og miljøsektoren har et samlet avvik i forhold til budsjett på -1,7 mill kroner per 2. kvartal. Avviket ligger i sin helhet innenfor Bygg- og Eiendomstjenesten. Sektoren forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Trossamfunn drives i henhold til budsjett per 2. kvartal. Trossamfunn vil holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Den norske kirke har søkt kommunen om dekning av merkostnader til pensjon for Denne søknaden er i henhold til rådmannens budsjettkommentarer. Søknaden er under behandling og størrelsen på tilleggsbevilgningen vil bli belyst i 3. kvartalsrapport sammen med en vurdering av kommunens pensjonskostnad for

7 5. Driftsrisiko Det er gjennomført en risikoanalyse for å avdekke risikoen knyttet til kommunens drift. Hensikten med analysen er å fremskaffe bedre grunnlag for beslutninger. På bakgrunn av analysen gjennomføres det risikoreduserende tiltak. Dette er en del av kommunens risikostyring. Risikoanalysen bygger på: 1. Hva kan gå galt? 2. Hva er sannsynligheten for at hendelsen inntreffer? 3. Hvilke konsekvenser kan hendelsene medføre? Risikoanalysen er en frittstående analyse og en del av kommunens totale risikostyring. Det er benyttet en kvalitativ analyse og vurdering, hvor frekvensene og konsekvensene av hendelsene klassifiseres i høy, middels og lav i en risikomatrise. I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risiko for hver sektor, og for kommunen totalt sett. Det er Rådmannen og rådmannens ledergruppe som har gjennomført den overordnede risikovurderingen som er presentert i risikomatrisen under. Økt innsikt om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet håndteres totalt sett. Risikomatrise: Sannsynlighet 1 Konsekvenser av overtakelse av Dømmesmoen 3 Svikt i frie inntekter 8 Økte pensjonskostnader 2 Driftsoppfølging Behov for nye ressurskrevende tjenester 5 7 Svikt i overføringene fra Agder Energi 4 Driften ved private barnehager Finansielle forhold 6 Konsekvens Lav risiko - I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Middels risiko - Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Høy risiko - Ikke i henhold til plan, mål nås ikke 6

8 Forklaringer og tiltak til risikoelementene over: 1. Kommunen har kjøpt Dømmesmoen uten at konsekvenser, driftsform og organisering er bestemt. Tiltak: Organisering og driftsform er fastlagt inntil videre. Det gjenstår nå å flytte funksjoner inn i lokalene og konsolidere driften. 2. Det er en risiko for at enkelte enheter og avdelinger kan gå med underskudd i Dette kan i noen grad forebygges ved en tettere driftsoppfølging. Tiltak: Strukturert månedlig oppfølging av alle sektorer og enkelte enheter er iverksatt og risikoen er redusert. Særskilt tiltaksplan for Helse- og sosialsektoren vil bli utarbeidet. 3. Skatteinngangen og rammetilskuddet har samlet sett svake resultater per 2. kvartal, moderat risiko for svikt i de frie inntektene i løpet av året. Tiltak: Oppfølging av skatteinntektene. 4. Kommunen gir tilskudd til private barnehager. Enkelte barnehager har en sårbar drift med hensyn til likviditet, inntak av barn og kostnadsnivå. Tiltak: Tett oppfølging av barnehagen med sikte på å sikre barna et stabilt og godt tilbud. Følge likviditeten til private barnehager og bedre informasjonsflyten 5. Budsjettrammene for Kultur og oppvekst- og Helse- og sosialsektoren er hardt presset. Økning av tjenestebehovet for enkelte brukere eller brukergrupper kan bli vanskelig å håndtere for disse sektorene innenfor vedtatt budsjett. Barnevernet har overtatt omsorgsansvaret for stadig flere barn. Tiltak: Overvåking av endringer i behov for de enkelte brukergruppene. Oppfølging av aktivitetstall og endringer i disse Budsjettjustering som styrker pleie- og omsorgstjenestene med 4,4 mill kroner 6. Den samlede finansielle risikoen til kommunen anses som lav per 2. kvartal. 7. Det er vedtatt utbytte fra Agder Energi. Dette samsvarer med budsjett. 8. På grunn av omlegging av beregning av pensjonspremier, lav finansiell avkastning og relativt sett høye lønnsoppgjør, øker pensjonspremien vesentlig. Pensjonskostnaden øker som følge av økte premier, men ikke i samme takt. Tiltak: Avklare og kvalitetssikre pensjonsberegningene (aktuarberegninger). Dette tas opp i 3. kvartalsrapport. 7

9 6. Medarbeidere Definisjoner: Faste årsverk: Basert på alle med fast ansettelsesavtale i sin gitte stillingsbrøk. Tallet inkluderer også sykemeldte innenfor sykepengeåret. Tidsavgrenset: Tallet er basert på alle ansatte med tidsavgrensede ansettelsesavtaler i en gitt stillingsbrøk. Dette vil være vikarer for ansatte ved bla. sykdom, permisjon, prosjekt- og engasjementstillinger, samt lærlinger. Variable årsverk: Dette er utbetalte timer hittil i år omgjort til årsverk. Det vil si både timelønnede omregnet til årsverk, og overtidstimer omregnet til årsverk. Med andre ord all utbetalt variabel lønn fra kommunen. For å kunne sammenligne både tidsavgrensede stillinger og timer i forhold til faste stillinger på en riktigst mulig måte, er disse omregnet til årsverk. Brutto årsverk: Viser totalt forbruk av årsverk i løpet av perioden. Dette inkluderer faste årsverk + tidsavgrensede ansettelser + variabel lønn (timelønnede og overtid) omregnet til årsverk. Av denne grunn er brutto årsverk en ressursstørrelse, som ikke direkte kan henføres til det antall medarbeidere en kan telle på arbeidsplassen. Årsverksanalyse Det er en økning på 26 brutto årsverk fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal Økning gjelder både faste og variable årsverk (timelønn), mens vi har nedgang i tidsavgrenset årsverk. Detaljer er redegjort for i enhetenes og sektorenes egne kapitler, hvor også aktivitetsøkninger redegjøres for. Personal data Resultater hittil i år per 2. kvartal Endring % Faste årsverk Brutto årsverk Nærværs-% 92,2 91,4 0,8 Variable årsverk Resultater hittil i år per 2. kvartal Endring % Overtids årsverk 8,9 10,7-1,8-17 Timelønns årsverk 118,6 97,6 21,0 22 Sum variable å.v. 127,5 108,3 19,2 18 Det er en økning i bruk av variable årsverk, selv om overtidsbruken har gått ned. Kommunen innfører elektroniske verktøy for timeregistreing, som medfører litt kortere tid fra utførte timer til utbetaling, og det er innført felles tidsfrister for kommunens enheter. Endringen påvirker periodene som timelønn utbetales og medfører en liten økning sammenlignet med fjoråret, men det alt vesentligste av økning vil være forklart i sektorer og enheter på bakgrunn av aktivitet og personellbehov. Det vil være svingninger i enhetene som følger av rydding i ansettelsesavtaler, bevegelser i sykefravær, avslutning av arbeidsforhold, rekruttering, permisjoner og svangerskapspermisjoner som påvirker alle årsverkstallene. Endringene vil i stor grad være gjort rede for under sektorene og enhetene. Kultur- og oppvekstsektoren har økt med 8 brutto årsverk til 563,1 årsverk fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal Samfunn- og miljøsektoren har økt med 7 brutto årsverk, mens Helse- og Sosialsektoren har økt med 16. Støtteenhetene har redusert brutto årsverk med 5. 8

10 Kjønns-, aldersammensetning og stillingsstørrelser Grimstad kommune har en høy andel av kvinner, med totalt 78 prosent. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 69,2 prosent. Flere av de ansatte har kombinerte stillinger, dvs. flere stillinger i kommunen. Dette kan være på samme enhet eller ved flere enheter. Flere kombinerer stilling innen pleie- og omsorg og skole. Menn har i gjennomsnitt høyere stillingsprosent enn kvinner, med en stillingsprosent på 78,4 % mens kvinner har i snitt 66,6 %. Det har i løpet av siste år, vært arbeidet for å redusere ufrivillig deltid. Dette har medført at vi har fått flere ansatte som har fått større stillinger. Gjennomsnittsalder på ansatte i Grimstad kommune er 46 år. På landsbasis er snittalder for kommunal sektor 47,2 år. Det er viktig å følge sammensetning i forhold til å sikre nødvendig behov for kompetanse for å dekke fremtidens behov for tjenester fra kommunen. Av de faste ansatte er 19 % over 58 år, 47 % av de fast ansatte over 48 år. Dette innebærer at i løpet av de neste to år er det 272 personer som vil kunne gå av med AFP eller alderspensjon. I løpet av de neste 12 årene betyr dette at vi må erstatte 686 personer som tar ut pensjon/afp. I tillegg til dette må antallet personer i kommunesektoren styrkes med ca 7 % bare på grunnlag av forventet befolkningsøkning i Norge - dette innebærer ytterligere 103 personer for Grimstad kommune (ref KS). Tabellen vise antall fast ansatte født innenfor ulike år. Sykefraværsanalyse Den positive utviklingen har stagnert i 2. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet hittil i år pr. 2. kv er på 7,8 %, hvor korttidsfraværet utgjør ca 2%. Det arbeides systematisk med å skape helsefremmende arbeidsplasser i Grimstad kommune for å oppnå målet for sykefraværet i 2012 på 6,2%. Sykefravær Endring i %-poeng 1. kvartal 8,1 % 8,7 % -0,6 2. kvartal 7,1 % 6,9 % 0,2 Figuren viser utviklingen over fraværet fra 2004 fordelt på kvartaler. Vi ser at selv om vi hittil i år har et totalt sett lavere fravær, viser fraværet for 2. kvartal en liten økning sammenlignet med i fjor. 9

11 Kv 2. Kv 3. Kv. 4. Kv. Totalt I løpet av et kalenderår varierer fraværet, fra å ha en topp i februar for så å synke frem mot sommeren. Dette er en normal fraværsutvikling i løpet av et år Dialogplassen, arenaen for samtaler med sykemeldte arbeidstakere, ser ut til å virke etter hensikten. Det gjøres mye godt arbeid i dialogen mellom ledere, tillitsvalgte og de sykemeldte for å få til en god tilrettelegging og en raskere tilbakeføring til jobb. Grimstad kommune arbeider tett med NAV og Bedriftshelsetjenesten for å iverksette tiltak tidlig i et sykefravær. Dette resulterer i at sykemeldte får avklart sin arbeidsevne og kommer raskere tilbake til arbeid. Hovedvekten av det totale sykefraværet finner vi innen Helse- og sosialsektoren og i Kultur og oppvekstsektoren med et totalt fravær hittil i år på 8,5 % og 7,9 %. Dette er de sektorene med flest ansatte. Støttefunksjonene har lavest fravær på 6,8 %, men også få personer slik at enkeltes fravær slår kraftig ut. Samfunn- og miljøsektoren har et samlet fravær på 6,4 %. Kvinner står for hovedvekten at fraværet. Fordeling av fraværet er på henholdsvis 9,0 % for kvinner og 4,1 % for menn. Dette medfører størst fravær innen Helse- og sosialsektoren som har kvinnedominerte arbeidsplasser. 10

12 7. Organisering I dette kapittelet rapporterer vi organisatoriske endringer og konsekvenser, i tillegg forventet utvikling. Organisasjonskartet viser kommunens overordnede struktur, med sektorer og støtte-/stabsenheter. Rådmann Grimstad kommune Åge Løsnesløkken (konst) Adm. og komm. avd. Ragnhild Sigurdsøn HR-avdelingen Alf Stensli Økonomiavdelingen Helge Moen Samfunns- og miljøsektor Heidi Sten-Halvorsen (konst) Kultur- og oppvekstsektor Bjørn Kristian Pedersen Helse- og sosialsektor Ivar Lyngstad 6 enheter 19 enheter 10 enheter Høsten 2011 ble det gjennomført en noen prosesser som medfører noen endringer av organisasjonen. Endringene ble gjort gjeldende fra 1. januar Rådmann Halvard Aglen sluttet i stillingen 1. mai. Åge Løsnesløkken er konstituert fra 1. mai til 1. september da Per Kristian Vareide tiltrer som rådmann. Heidi Steen-Halvorsen har fungert som kommunalsjef Samfunn og Miljø, og Bjørn Eilert Andersen har fungert som enhetsleder i hennes stilling. Ragnhild Sigurdsøn startet som kommunikasjonssjef 1. juni. Svein Frøytlog har vært konstituert i stillingen. Hilde Johnsen har overtatt som enhetsleder på Feviktun etter Anna Særnmo som har sluttet i kommunen. Kai Fagervik startet som enhetsleder for Byggesaksenheten 14. mai. 11

13 8. Prosjekter Handlingsprogrammet for legger opp til et investeringsnivå på 573,6 mill kroner over 4 år. Dette er store prosjekter som har betydelig risiko i seg selv, og som vil ha avgjørende betydning for kommunens drift i mange tiår framover. Det vurderes derfor som viktig å ha god kontroll over disse prosjektene fra foranalyse til ferdigstillelse og mottagelse i kommunens driftsorganisasjon. Kommunen har på bakgrunn av dette utviklet et system og rutiner for prosjektstyring. Disse systemene bygger på kjente prosjektstyringsmetodikker og kommunens prosjektmanual. Dette anses som et trinn i en prosess der bevisstheten og statusen til prosjektstyring og prosjektarbeid blir mer framtredende. Under vises en samlet oversikt over det enkelte prosjekt sin status. I denne sammenheng rapporteres prosjekter som har en brutto kostnadsramme på mer enn 5 mill. kroner. Mandat og omfang Avtaler Ressurser og kompetanse Fremdrift Økonomi Fevik skole Omre Industripark Landvik skole II Landvik kunstgressbane Parkering i fjell - Grimstad sentrum Landviktun bo- og omsorgssenter Landviktun 7 boliger Boligfelt Ramshaugvn - Homborsund Vann og avløpsinvesteringer Havneinvesteringer Kjøp av Frivoll VGS og rehabilitering I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Ikke i henhold til plan, mål nås ikke Ikke relevant 12

14 Kommentarer til investeringsprosjekter innenfor Helse- og Sosial: Landviktun(16) bo- og omsorgssenter og Landviktun 7 boliger (boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne): Administrasjonen har i 2 kvartal arbeidet videre med disse to prosjektene i samsvar med de vedtak som er gjort. Reguleringsplan for området er vedtatt. Solvang er overtatt av kommunen. Landviktun 7 er ferdigstilt og ble overlevert 5. juli Det er innvilget og utbetalt tilskudd fra Husbanken på 4,5 mill kroner. Prosjektet holder seg innenfor kostnadsrammene og byggeregnskapet avsluttes i 4. kvartal Husbanken har godkjent søknaden fra Grimstad kommune vedr. Landviktun (16) bo- og omsorgssenter. Det er innvilget inntil 10,3 mill kroner i tilskudd. Anbudsutsendelse på Landviktun (16) bo- og omsorgssenter ble foretatt 31. august Etter konkurransen ble kontrakt med Skanska (totalentreprise) signert. Arbeidene med nybygget startet i mars 2012, og forventet ferdigstilt mars 2013 som er i henhold til planen. Prosjektet holder seg innenfor kostnadsrammen. Kommentarer til investeringsprosjekter innenfor Kultur- og Oppvekst: Landvik Kunstgressbane: Reguleringsplan for området ble vedtatt i Kommunestyret januar Kommunestyret har gjort vedtak om at IMÅS idrettslag skal stå for utbyggingen av banen. For å få en bane med UEFA-mål, er det gjort avtaler med kjøp av grunn av nabotomter. Endringen på reguleringsplanen ble godtatt i teknisk utvalg 26. juni 2012 (PS 12/148). IMÅS er i gang med utbyggingen av banen. Ferdigstillelse er planlagt til oktober Landvik Flerbrukshall: Flerbrukshall er i handlingsprogram finansiert med kr. 24,6 mill. (kr. 12 mill i 2013 og kr. 11,68 mill i 2014). Prosjektet har tatt storparten av kostnadene til reguleringsplan for området, siden det var denne som i utgangspunktet initierte behovet for en reguleringsplan (jfr. KS 30/2010). Kommunestyret vedtok (PS 123/11) at forhandlinger vedrørende kjøp av grunn til flerbrukshall må gjennomføres, dette arbeidet er påbegynt. Landvik skole Prosjektet omfatter tilbygg. Det nye tilbygget er ferdig og tatt i bruk. Ombygging av nåværende sløydog musikkrom, som var en del av prosjektet, er også ferdigstilt. Prosjektet holder seg innenfor tids- og kostnadsrammene og byggeregnskapet avsluttes i 4. kvartal Fevik skole: Status for prosjektet Fevik skole har vært rapportert til hvert møte i Kommunestyret fram til I Budsjett 2012 og Handlingsprogram er kostnadene i prosjektet fordelt slik: 90 mill (2012), 117,7 mill (2013) og 5 mill (2014). Kommunestyret fattet vedtak om full utbygging, 19. des med et kostnadsramme på 220 mill kroner. BRG Entreprenør fikk oppdraget, og kontrakt ble signert 1. februar Endelig reguleringsplan for området ble vedtatt i Kommunestyret 30. januar Prosjektet holder sin vedtatte fremdriftsplan om ferdigstillelse til skolestart januar Midlertidig skole Fevik: Skolen er etablert og satt i drift pr. 10. april Kjøp av Tidligere Frivoll videregående skole. Kommunestyret har gjort vedtak om å kjøpe skolen av Fylkeskommunen. I budsjett 2012 er det lagt inn 13,0 mill kroner som skal omfatte både kjøp- og rehabilitering av bygget. Rådmannen legger fram 13

15 egen sak om kjøp av Frivoll Videregående skole til kommunestyret i september. Dette innebærer en kjøpssum på 14,0 mill kroner samt kjøpsomskostninger. Det foreslås derfor en budsjettjustering i 2. kvartalsrapport på 1,4 mill kroner, slik at kjøpet kan gjennomføres. Kommentarer til investeringsprosjekter - selvfinansierende tjenester og havneområdet: Alle større prosjekter innenfor VAR-området er meldt å være i rute. Kommentarer til Omre Industripark: Det ble avholdt konkurranse med forhandlinger i henhold til Formannskapets vedtak i sak 27/2010. Formannskapet vedtok etter drøftingssak å avlyse konkurransen. Det ble også fattet vedtak om å innhente en nærmere juridisk vurdering av videre kunngjøringsmodell. Etter Formannskapets behandling har en prosjektgruppe foretatt nye vurderinger av prosessen med å utvikle Omre industripark. Dette presenteres i egen sak til formannskapet i september. Rådmannen vurderer det hensiktsmessig å innhente ekstern rådgiver som ser nærmere på strategiske foretningsmessige forhold ved utvikling av området. Det vil være hensiktsmessig å benytte samme rådgiver for en nærmere juridisk vurdering av videre kunngjøringsmodell for en ny konkurranse. Kommentarer til Parkering i Fjell: Kommunestyret har avsatt midler til å realisere Parkering i Vardeheia i Rådmannen arbeider med et skisseprosjekt til politisk behandling som vil vise hvordan parkering i fjell kan realiseres i Grimstad. Prinsippsaken ble lagt fram for kommunestyret i august. Parkering i fjell vil realiseres som et kommunalt prosjekt og konkurransegrunnlag skal utarbeides høsten Kommentarer til byggefelt Ramshaugsveien i Homborsund: Boligområdet er ferdig regulert. Det er innhentet anbud for grunnarbeid. Prisen er høyere enn budsjettert, blant annet på grunn av rekkefølgebestemmelser. Det ble foretatt budsjettregulering i forbindelse med 1. kvartalsrapport. 14

16 9. Prosjektrisiko Hensikten med risikostyring av prosjekter er å sikre bedre og mer effektiv prosjektgjennomføring. Dette for å prioritere ressursene riktig, og bidra til økt verdiskapning og gode prosjektresultater. Dette gjøres ved blant annet å holde oversikt- og identifisere risikoområder som er kritiske. Øke innsikten om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet håndteres totalt sett. I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risikorapportering i det enkelte prosjekt. Prosjektleder har totalansvaret for rapporteringen. På bakgrunn av dette gjør Rådmannen en overordnet risikovurdering som er presentert i risikomatrisen under. Dette baseres på en vurdering av overordnede risiko elementer med konsekvenser og sannsynlighet. Risikomatrise: Sannsynlighet 6 4 kompliserte prosjekter Prosjektkompetanse 5 2 Forprosjekt og foranalyser Systemer knyttet til beslutninger i prosjekter Oppdragsbeskrivelser og bestillinger Prosjektorganisering 3 1 Konsekvens Lav risiko - I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Middels risiko - Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Høy risiko - Ikke i henhold til plan, mål nås ikke 15

17 Forklaringer og tiltak til risikoelementene over: 1. Kommunen har noen svakheter i beslutningssystemene knyttet til endringer i prosjektene. Dette gjelder både for politisk nivå, kommunens ledelse og i selve prosjektet. Tiltak: Forbedre beslutningsgrunnlaget, spesielt i politiske saker. Innføre og konkretisere prosjektmanualen som er vedtatt. 2. Enkelte prosjekter må beskrives og dokumenteres bedre før beslutning. Tiltak: Øke forståelsen i kommunen for at kompliserte prosjekter krever mer tid til planlegging og analyse. Bedre prosjektmetodikken og stille krav til innholdet i forprosjektene, før beslutning. 3. Bedre prosjektorganiseringen og styringsstruktur. Tiltak: Det er etablert styringsgrupper og prosjektgrupper for alle investerings prosjekter. Fortsatt økt fokus på prosjektledelse og prosjektorganisering. 4. Kommunen har i dag flere store, kompliserte prosjekter. Dette fører til økt kompleksitet i prosjektgjennomføringen som kan gi seg utslag i forsinkelser og økte prosjektutgifter. Tiltak: Mer bevisst holdning i forhold til å dele opp prosjekter i nye hovedprosjekter og delprosjekter. 5. Prosjektbestillingene må bli mer presise. Dette for å endre fokus fra oppdragsklargjøring til prosjektleveranse. Tiltak: Klarere krav til innholdet i mandater og oppdragsbeskrivelser. 6. Kommunen har bedret sin prosjektkompetanse. Det er fortsatt få personer i kommunen som har prosjektledererfaring. Tiltak: Tilby prosjektlederopplæring til egne ansatte Fokus på prosjektkompetanse ved nyrekruttering 16

18 10. Justering av drifts- og investeringsrammene Midlertidig skole på Fevik Fevik skole har flyttet til midlertidige lokaler i Ranviga. Det var opprinnelig budsjettert med en ekstra midlertidig driftskostnad på 9,0 mill kroner i Etter første kvartalsrapport ble budsjettet redusert med 1,8 mill kroner til 7,2 mill kroner. Ny gjennomgang viser at budsjettet kan reduseres med ytterligere 1,4 mill kroner til 5,8 mill kroner. Reduksjonen på 1,4 mill kroner foreslås videre disponert til å styrke pleie og omsorgsbudsjettet. MVA-refusjon på investeringer Deler av merverdiavgiftsrefusjonen i forbindelse med investeringer godskrives driftsbudsjettet som inntekt. Investeringsprosjektene følger framdriftsplanen. Av risikohensyn ble det budsjettert med noe forsinkelser. Resultatet av dette er at finansinntektene i forbindelse med MVA-refusjon kan økes med 3 mill kroner netto. Denne økte inntekten på 3,0 mill kroner foreslås videre disponert til å styrke pleieog omsorgsbudsjettet. Pleie- og omsorgssektoren Budsjettet for de hjemmebaserte tjenester (ordinær hjemmetjenester og tjenester i heldøgns omsorgsboliger), ble inneværende år lagt på basis av en modell som teller antall aktivitetstimer (omregnet fra vedtak om tildelte tjenester). Den reelle veksten i antall aktivitetstimer per første halvår, sett opp mot budsjettgrunnlaget for disse tjenestene, utgjør for hele 2012 en økning i bemanningen på 6,8 årsverk. Omregnet i kostnader på årsbasis blir dette 4,4 mill kroner. Det foreslås derfor å øke budsjettet 4,4 mill kroner. Forslag til budsjettendringer (driftsbudsjettet) Inntekter: MVA-refusjon økes med +3,0 mill kroner Sum inntektsendringer +3,0 mill kroner Utgifter: Midlertidig skole reduseres med Hjemmetjenesten økes med Frivolltun økes med Berge Gård økes med Sum utgiftsendringer -1,4 mill kroner +3,1 mill kroner +0,9 mill kroner +0,4 mill kroner +3,0 mill kroner Startlån Den vedtatte utlånsrammen på 20,0 mill kroner til startlån er nå disponert. Det foreslår derfor at utlånsrammen økes med 10,0 mill kroner. Dette finansieres med økt låneopptak i Husbanken. Investeringsmidler til kjøp av tidligere Frivoll videregående skole Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune har nå fremforhandlet en avtale om kjøp av tidligere Frivoll videregående skole for 14,0 mill kroner pluss omkostninger. Det er i budsjett 2012 bevilget 13,0 mill kroner til dette formålet. Det foreslås å øke denne bevilgningen med 1,4 mill kroner til 14,4 mill kroner for Økningen finansieres av rehabiliteringsprosjektet på Langemyr skole som er forsinket. 17

19 11. Tema: Tidlig innsats Kommuneplanen har fokus på gode oppvekstvilkår for alle under satsningsområdet Levekår og folkehelse. Det beskrives flere punkter for å lykkes, bl.a.: Sørge for at barnehager, grunnskole, helsestasjon, barnevern, familiesenter mfl har gode samarbeidsrelasjoner og prosedyrer for tidlig innsats; for å avdekke særlige behov og iverksette tiltak tidlig Utvikle et ressurssenter for barn, unge og familier Med tidlig innsats menes i denne sammenheng at det er lav terskel for brukerne å komme i kontakt med nødvendige tjenester, og at tjenestene gjennom samhandling har gode systemer, rutiner og kompetanse for å oppdage og komme i kontakt med brukere som har behov for hjelp. Samarbeidsrelasjoner som legger til rette for at det er de riktige tjenestene som gis, er også viktig når det gjelder tidlig innsats. Modell for Familiens hus BLE vedtatt i kommunestyret i juni Målet med Familiens hus er nettopp å bidra til bedre samhandling mellom tjenestene og fagpersonene, og utvikle smidige løsninger for å komme til med tidlig innsats. Sentralt i modellen er at brukerne skal få rask og helhetlig hjelp med fokus på mestring og muligheter. Det arbeides systematisk med tiltak for at brukerne skal få kontakt med de riktige tjenestene så tidlig som mulig når de trenger hjelp og støtte. Alle barn og familier i Grimstad kommer i kontakt med helsesøstertjenesten, legetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten gjennom fastlagte konsultasjoner. Mange gravide følges opp av jordmor under svangerskapet, og informasjon og oppfølging knyttet til levevaner om hvordan de best mulig kan ta vare på seg selv og det ufødte barnet, er i fokus allerede da. I tillegg er familiesenteret et lavterskeltilbud der innbyggerne kan få hjelp uten ventetid. Noen innbyggere trenger også tjenester fra ppt, psykisk helse eller barnevern. De fleste barn går i barnehagen, og alle barn går på skolen. Barnehager og skoler er derfor de mest sentrale samarbeidspartnerne for de kommunale tjenestene. I dette kapitelet beskrives aktuelle samarbeidsarenaer og tiltak i kommunen, og det fokuseres på barn, unge, familier og tidlig innsats. I tillegg til dette har tjenestene god kartleggingskompetanse, og et helsefremmende og forebyggende perspektiv som sitt faglige fundament i den daglige driften. Foreldreveiledning/rådgivning ICDP (International Child Development Programmes), Marte Meo og PMTO (Parent Managment Training Oregonmodellen) er de tre vedtatte foreldreveiledningsprogrammene kommunen har valgt å satse på. Hensikten er å styrke foreldre i foreldrerollen og legge til rette for godt samspill mellom barn og foreldre/omsorgsgivere. Bevisstgjøring av det som fungerer bra er sentralt, samt hjelpe foreldre/omsorgsgivere til å bedre takle ulike situasjoner i hverdagen. Valg av hvilket program som er best egnet i enkeltsaker gjøres i samarbeid mellom de som har ansvar for de ulike programmene, eller foreldre velger det de mener passer best for seg. Familiesenteret har ansvar for opplæring i ICDP, barnevernstjenesten, og helsesøster- og jordmortjenesten for PMTO og Langemyr skole for Marte Meo. Ansatte i psykisk 18

20 helse, fysioterapitjenesten, helsesøstertjenesten, barnevern, ppt, kvalifiseringstjenesten og flere barnehager og skoler har deltatt i opplæringen. Det arbeides fortsatt med implementering. Kvalifiseringstjenesten har innført ICDP-grupper som fast tilbud til foreldre som er flyktninger. Barnehagene anses som den mest sentrale arenaen for implementering av programmene, da de fleste barn går i barnehage og mange er der daglig. Skole/SFO er også sentrale arenaer. Opplæring a ansatte og grupper av foreldre/omsorgsgivere gjennomføres med jevne mellomrom. I tillegg gir flere tjenester direkte veiledning til enkeltfamilier. TIGRIS (Tidlig Innsats overfor Gravide og ved Rus I Småbarnsfamilier) konsultasjonsteam Teamet består av flere fagpersoner som jobber sammen for at familier/foreldre og gravide skal få hjelp tidlig dersom de har et rusproblem som kan føre til skadevirkninger på ufødte barn og småbarn de har omsorg for. Teamet er sammensatt av ansatte i helsesøstertjenesten, jordmortjenesten, sosialtjenesten og barnevernstjenesten. Barneperspektivet er i fokus. Hjelpen til foreldrene iverksettes så tidlig som mulig, slik at skadevirkningene barn påføres av andres rusbruk, minimaliseres eller uteblir helt. Barn i rusfamilier/barn som bekymrer (nært samarbeid med TIGRIS) I samarbeid mellom barnehagetjenesten, skole/sfo, helsesøster- og jordmortjenesten, familiesenteret, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helse, barnevernstjenesten og ppt er det satt i gang et prosjekt med fokus på barn som bekymrer, spesielt med tanke på rusfamilier. Borgestadklinikken som er nasjonalt kompetansesenter for rusfeltet, er ekstern samarbeidspartner. Barnehagene er en viktig arena. Det har vært gjennomført opplæring og seminar der målet er å heve kompetansen hos ansatte i barnehager, skoler og kommunale tjenester for å kunne oppdage tidlig barn som trenger hjelp. Opplæring i den nødvendige samtalen er gjennomført slik at ansatte settes i stand til å ta denne samtalen med foreldre, bl.a. for at aktuelle tjenester kan komme tidlig på plass. Det er opprettet en ressursgruppe med representanter fra nevnte tjenester. Dette er ikke konsultasjonsteam, slik TIGRIS er, men en tverrfaglig sammensatt gruppe som kan bistå i opplæring av personalet i barnehager og andre steder. Det er utarbeidet informasjonsmateriell. EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) er et kartleggingsverktøy for å avdekke depresjon etter fødsel. I metoden ligger også et system for oppfølging. Ansvarlig for tiltaket er helsesøster- og jordmortjenesten. Jordmor eller helsesøster gjennomfører kartleggingen. Det ble gjennomført opplæring våren 2012 med deltakelse fra helsesøster- og jordmortjenesten, helsestasjonslege, familiesenteret og psykisk helse. Det er utarbeidet rutiner for oppfølging av de mødrene som trenger det. Basisteam Det er basisteam på alle skolene. Teamet består av ansatte på skolen, helsesøster, ppt og barnevern. Én skole har med representant fra politiet. Andre tjenester kan innkalles hvis ønskelig. Foreldre og lærere kan melde saker til basisteamet. Basisteamet er et viktig møtested når det er bekymring i forhold til en elev. Saken kan være anonym, eller handle om navngitte elever. Foresatte er med dersom det er ønskelig når deres barn diskuteres. Det kan også innkalles til basisteam i barnehagene. Ulike tilbud for elever i skolen Helsesøster og sosiallærer ved skolen setter opp ulike gruppetilbud. Andre tjenester som f.eks. familiesenteret og fysioterapitjenesten deltar i enkelte grupper. Gruppetilbudet varierer fra skole til skole og fra år til år, bl.a. på bakgrunn av behov. Barn i to hjem gruppe gjennomføres på flere skoler med jevne mellomrom, men ikke fast hvert år. Her deltar barn/ungdom som har opplevd foreldres samlivsbrudd, og får dermed en arena der de kan ta opp saker som opptar de. 19

21 Jentesnakk er et gruppetilbud på Grimstad ungdomskole. Opplegget er utarbeidet av helsesøster og sosiallærer på skolen. Det er et tilbud til jenter på 10. trinn i en fase der de skal over i videregående skole, får mer ansvar og må ta egne valg. Målsettingen er å skape tanker og refleksjon rundt tema som selvtillit, kommunikasjon, kroppsbevissthet/ta vare på seg selv, vennskap og press. I videregående skole gjennomføres Veiledning og Informasjon om psykisk helse hos ungdom (VIP). VIP er et opplæringsprogram for Vg 1 (1. trinn) som forutsetter tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom skole og helse. Helsesøstertjenesten, familiesenteret, psykisk helse, Dahlske og Drottningborg samarbeider om opplegget. Fagfolk kommer på skolebesøk, informerer, svarer på spørsmål og har dialog med ungdommene Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse, og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes. Det er fokus på å kjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og sine medelever. Det vil bidra til økt mulighet for å oppdage problemer tidligere. Familievoldsteamet Teamet er et samarbeid mellom barnevernstjenesten, politiet og familiesenteret. Teamet tar opp konkrete familievoldsaker sammen med den aktuelle familien, ofte på initiativ fra politiet. Det avtales tiltak. Det er fokus på barnets omsorgssituasjon og på å ivareta barn som lever i familier der det har vært utøvet vold, enten mot barnet eller at barnet har vært vitne til vold. Fokus er på hvordan en kan gjøre det tryggere/trygt nok for barnet, og samtidig ansvarliggjøre foresatte. Skolevegring Våren 2012 ble det utarbeidet rutiner for hvordan kommunen skal følge opp elever som vegrer seg for å gå på skolen. Arbeidsgruppen besto av ansatte fra ppt, psykisk helse, helsesøstertjenesten, barnevernstjenesten, skole og kommunalt foreldreutvalg. Team åringer med psykisk helseproblem Teamet består av ansatt ved familiesenteret, helsesøster og psykisk helsearbeider. Andre tjenester kan tiltre teamet ved behov. Teamet tar opp konkrete saker. Teamet skal sikre at ungdom som strever med sin psykiske helse får riktig tilbud, avklare i forhold til eventuell henvisning til ABUP (avdeling for barn og unges psykiske helse), og sikre eventuelle tjenester i overgangen ungdomskole-videregående skole. Samarbeid med ABUP (avdeling for barn og unges psykiske helse) ABUP kommer til familiesenteret en gang i måneden. Ppt, barnevernstjenesten, familiesenteret, helsesøstertjenesten og psykisk helse har sammen med ABUP utarbeidet rutiner for samarbeidet. Det kan drøftes saker der det er usikkerhet vedrørende henvisning til ABUP eller om saken skal håndteres i kommunen. Saker kan drøftes anonymt eller ved navn, og sammen med dem det gjelder. Det er viktig å sikre en god overgang til kommunen i saker som avsluttes hos ABUP. ABUP kan gi råd og veiledning i enkeltsaker som ivaretas lokalt og det kan gjennomføres generell drøfting av problemstillinger. Kommunen ønsker oftere deltakelse fra ABUP og det er enighet om at dette tilbudet skal økes på sikt. Samarbeid med RVTS-Sør (Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging) Veilednings- og utviklingstjenesten, Holviga skole, Frivoll skole, Fjære barneskole og voksenopplæringen er med i et prosjekt ( ) med RVTS-sør vedrørende formidling av kunnskap om vold og traumer og kompetanse for å forstå og kunne gi hjelp. Barn og unge som har opplevd vold og traumer kan streve med læringssituasjonen i skolen. Samarbeidet har 20

22 som målsetting å øke kunnskapen og gi handlingskompetanse om komplekse psykiske traumer, bevissthet på hva som gir traumebevisst omsorg og hva som gir god samhandling blant skolens ledelse og ansatte. Kunnskap om vold og traumer, og konsekvenser av dette, vil kunne bidra til at skolen kan legge til rette for et bedre læringsmiljø for de elevene dette gjelder på et tidlig tidspunkt. Prosjektet er politisk behandlet i Oppvekst- og utdanningsutvalget den Tiltak for å unngå omsorgsovertakelse Barnevernstjenesten arbeider for å styrke foreldre i foreldrerollen, men kommer som regel i kontakt med familiene når det er bekymring rundt barnets omsorgssituasjon. I noen saker har det ikke lykkes med de tjenestene en familie har fått i tidlige faser, og barnets omsorgssituasjon er ikke god nok. Også i en slik sammenheng kan det gis råd og veiledning til foreldre for å se om barn kan bo hjemme, ofte i et samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre tjenester. Hvis heller ikke dette lykkes tar barnevernet over omsorgen for barnet, og som regel plasseres barnet i fosterhjem. Noen ganger kjøpes det eksterne tjenester til familier fra f.eks. Buf-etat (Barn-, ungdom og familieetaten) når det gjelder ungdom, for å unngå plassering i institusjon. Planlagte tiltak høsten 2012 Det er etablert et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret, helsesøster- og jordmortjenesten, psykisk helse og Frisklivssentralen (FLS) om gruppe for barn av psykisk syke foreldre og/eller foreldre med rusproblem. Det blir oppstart av gruppe for ungdom høsten 2012 i regi av Frisklivssentralen med ABUP som veileder. Tidspunkt er ikke fastsatt enda. Overvekt og fysisk inaktivitet blant barn er økende. Overvektsproblemer medfører ofte tilleggsproblemer og tidlig innsats med gode tiltak kan fremme helse. Arbeid med system for veiing på 3.trinn og oppfølging av de som trenger det er så vidt påbegynt og vil bli utarbeidet høsten 2012 i samarbeid mellom helsesøster, fysioterapeut og skolene. Gruppe vil bli i gangsatt i regi av Frisklivssentralen. Kvellometoden har som mål at de barna som har behov for bistand skal bli sett, identifisert og få rett hjelp allerede mens de er i barnehagealder. Målet er å hjelpe før problemene blir for store. Kartlegging skal foregå ved at et tverrfaglig team bestående av representanter fra ppt, helsesøstertjensten, barnevern og fysio- og ergoterapitjenesten observerer barn i barnehagen. Barnehagen som system skal også observeres for å gi innspill til styrere og pedagogiske ledere om videre utvikling. Ansatte i fire barnehager i Grimstad skal delta i opplæring i Kvellometoden i regi av Fylkesmannen i september Det er et mål at flere barnehager vil komme til etter hvert. LEVEL er et konsept som har til hensikt å gi flest mulig par hjelp til å leve i stabile og trygge samliv. Gjennom ulike typer parkurs vil en lære verktøy for kommunikasjon og konfliktløsing. LEVEL har også et eget undervisningsopplegg rettet mot elever i videregående skole. Dette undervisnings-opplegget gjennomføres på Dahlske og Drottningborg høsten 2012 som et prøveprosjekt i noen klasser på Vg 2 (trinn 2). Målet er å gi ungdom innføring i samlivsspørsmål. LEVEL har en kursrekke på seks kurs knyttet til ulike faser i et parforhold bl.a. par i etableringsfasen, par som har fått sitt første barn, par med spesielle utfordringer. Målet er å etablere hele kursrekken. Opplegget er et samarbeid mellom helsesøstertjenesten, familiesenteret, barnevern (MOTkoordinator), Grimstad kirke, de videregående skolene og Buf-etat (Barn-, unge- og familieetaten). Fra før har Grimstad et av kursene i kursrekken, Godt samliv for par som har fått sitt første barn. 21

23 12. Tema: Hovedtariffoppgjøret 2012 Årets tarifforhandlinger er et hovedoppgjør. Hovedoppgjør innebærer at hele tariffavtalen er oppe til forhandling, med det som følger av arbeids- og lønnsvilkår for de kommunalt ansatte. Forhandlingene sentralt ble gjennomført mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene. Gjennom frivilling mekling, etter meklingsbrudd og påfølgende streik med alle forhandlingssammenslutningene, kunne mekler den 5. juni 2012 legge fram forslag til løsning ved tariffrevisjonen 2012 om ny Hovedtariffavtale med utløp Årets oppgjør var et godt økonomisk resultat for de fleste arbeidsgruppene, med en god lønnsvekst. Se tabell under som viser den prosentvise økningen av minstelønn for de ulike grupper. Prosentvis økning av minstelønn pr år 4 år 8 år 10 år 16 år Ufaglært 6,2 6,1 5,7 4,9 Fagarbeider 5,8 6,5 5,7 4,8 Høgskole 6,7 7,8 7,9 5,4 Høgskole m. spesialutd. 6,4 7 7,8 6,2 Stillinger m. krav om mastergrad 7,5 7,3 9,8 5,6 Lærer 8,9 3,7 4,2 3,7 3,3 Adjunkt 7,5 7 5,5 4,8 3,7 Adjunkt m. tilleggsutd. 7,5 7 5,5 5,9 5,1 Lektor 7,6 7,8 5,5 6 5,4 Lektor m. tilleggsutd 7,6 8,6 7,6 5,9 5,3 Kilde: KS Minstelønningene er justert med mellom 3,3 og 9,8 prosent, eller mellom kr og kr De største justeringene er gjort for stillingsgruppene som krever høyere akademisk utdannelse på master-/hovedfagsnivå. Gjennomsnittlig lønnsvekst er på om lag kroner - før de lokale forhandlingene. Lønnsoppgjøret legger et godt grunnlag for målet om å redusere lønnsforskjellene mellom privatansatte og kommunalt ansatte. Den reduserte forskjellen er en avgjørende forutsetning for at kommunene skal klare å rekruttere og beholde nok arbeidskraft, slik at det offentlige tjenestetilbudet i kommunene kan styrkes. Økonomisk ramme Lønnselementene består i hovedsak av fire deler: Generelt tillegg, økt minstelønn, avsetning til lokale forhandlinger, og økt lørdags- og søndagstillegg. Samlet utgjør tarifftilleggene en årslønnsvekstramme på 4,07 prosent for En tilsvarende ramme har blitt framforhandlet både i Staten og i Oslo kommune. Her følger de viktigste punktene i avtalen: Ansatte med stilling i Hovedtariffavtalens (HTA) kap 4 (hovedvekten av de ansatte kommunal sektor) fikk et tillegg på 2,7 prosent, dog minst kr ,- Utover dette er minstelønnstabeller justert. Lørdags- og søndagstillegg er økt opp fra minst 35 kr til minst 50 kr pr. arbeidet time. Fra 2. kvartal 2013 endres reglene for krav om innmelding i pensjonsordninger, til at alle arbeidsforhold (også hos ulike arbeidsgivere) skal ses under ett i forhold til å oppfylle minstekravet til innmelding. Det vil si ukentlig arbeidstid på minst 14 timer pr. uke. 22

1. KVARTALSRAPPORT 2012

1. KVARTALSRAPPORT 2012 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Resultat- og måloppnåelse... 6 6. Driftsrisiko...

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 2. KVARTALSRAPPORT 2011 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Måloppnåelse... 6 6. Driftsrisiko... 8 7. Medarbeidere...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 3. KVARTALSRAPPORT 2011 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Måloppnåelse... 7 6. Driftsrisiko... 11 7. Medarbeidere...

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Melhus familiesenter

Melhus familiesenter Melhus familiesenter En åpen dør for gravide og småbarnsfamilier i Melhus kommune Hvorfor familiesenter? Flere sentrale føringer ifht å utvikle bedre lokal samhandling mellom hjelpetjenester for barn,

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

1. Sammendrag. Sykefraværet er på 8,6 prosent per 1. tertial og det er på samme nivå som samme periode i fjor.

1. Sammendrag. Sykefraværet er på 8,6 prosent per 1. tertial og det er på samme nivå som samme periode i fjor. Rapport 1. tertial 2014 2 Grimstad kommune årsrapport 2013 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Økonomisk hovedoversikt... 5 3. Sektorene... 7 4. Driftsrisiko... 8 5. Medarbeidere... 10 6. Budsjett og faste årsverk...

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Møte via Telefon og E-post, Adm.bygg Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Betre saman for barna

Betre saman for barna Betre saman for barna Torgeir Sæter prosjektleder 1 Betre saman for barna Bakgrunn for prosjektet Økende antall barnevernsaker og utgifter Kritikk mot barnevernstjenestene stat + kommune Vi kommer for

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Grimstad kommune 2014-2016

Kompetanseplan for barnehagene i Grimstad kommune 2014-2016 Kompetanseplan for barnehagene i Grimstad kommune 2014-2016 Vedtatt av Oppvekst- og utdanningsutvalget, 10. juni 2014 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Barnehageeiers ansvar 3 2.2 Kommunens ansvar 3 2.3

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer