- Et kvalitetutviklingssystem skreddersydd for norske barnehager.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Et kvalitetutviklingssystem skreddersydd for norske barnehager."

Transkript

1 - Et kvalitetutviklingssystem skreddersydd for norske barnehager.

2 Innholdsfortegnelse 2 Hva er Parrhesia3000?... 3 Hva skal systemet hjelpe dere med? ) Gi ledere økt innsikt i driften ) Sikre rett bemanning ) Øke personalets refleksjonsnivå ) Redusere sannsynligheten for feil grensesetting av barn ) Øke fagligheten i barnehagen ) Være et arkiv på barnehagens kvalitetsutvikling... 8 Varslinger til ledere Vår Høst Varlinger ved rekruttering av avdelingspersonell Varslinger ved rekruttering av pedagogiske leder Varslinger ved oppsigelse... 11

3 Hva er Parrhesia 3000? P arrhesia 3000 er et web-basert kvalitetutviklingssystem skreddersydd for barnehager. Navnet Parrhesia er hentet fra gresk filosofi og betyr «å våge å si alt». Filosofien bak Parrhesia 3000 er at barnehagepersonell er avhengige av tilbakemeldinger fra sine kolleger dersom de skal kunne nå sitt menneskelige og faglige potensial. Hvis man skal ha en god barnehage er man avhengig av å ha en god tilbakemeldingskultur hvor personalet gjør hverandre bedre i måten å møte barn på. Parrhesia 3000 er både et lederverktøy og et refleksjonsverktøy. 3 Hva skal systemet hjelpe dere med? P arrhesia 3000 er et helhetlige kvalitetsutviklingssystemet som er skreddersydd for norske barnehager. Systemet skal: 1) Gi ledere økt innsikt i driften 2) Sikre rett bemanning 3) Øke personalets refleksjonsnivå 4) Redusere sannsynligheten for feil grensesetting av barn 5) Øke fagligheten i barnehagen 6) Være et arkiv på barnehagens kvalitetsutvikling 1) Gi ledere økt innsikt i driften L edere i barnehagen er avhengig av å vite hvordan barnehagen fungerer på de sentrale områdene ved driften for å kunne videreutvikle barnehagen. En stor utfordring for ledere i barnehagene er at de ofte ikke vet hvordan personalet samhandler med barn, og hvordan personalet vurderer egen faglighet. Når

4 barnehager bruker Parrhesia 3000 får ledere informasjon om hvordan personalet vurderer egne ferdigheter i f. eks det å gi omsorg til barn og å tilrettelegge for lek. Ledere får innsikt i hvordan personalet bidrar til å lære barn sosial kompetanse og tilrettelegging av fagområdene i rammeplan. Leder i barnehagen får informasjon om hvordan de forskjellige avdelingene drives i rutinen «Pedagogisk leders utviklingssamtale». Gjennom denne samtalen får barnehageleder innsikt i hvordan avdelingen fungerer og hva som er den pedagogiske leders bidrag for at avdelingen fungerer slik den gjør. I rutinen «Medarbeidersamtale gruppe» får leder informasjon om en hel avdelings vurdering av hvordan de fungerer på de sentrale områdene. Fordelen med å bruke rutinen «Medarbeidersamtale gruppe» er at barnehagens leder og avdelingspersonal blir enige om noen områder/mål alle har kjennskap til, og som alle skal jobbe mot å nå. Gruppesamtale er mer effektivt, enn om leder har individuelle medarbeidersamtaler hvor ingen andre kjenner til målene den enkelte har avtalt med lederen. 4 2) Sikre rett bemanning E n feilansettelse koster i gjennomsnitt en organisasjon ca. 2-3 års lønninger. Hva er i tillegg kostnaden for et barn å møte ansatte som begrenser barnets mulighet til å nå sitt læringspotensial? Parrhesia 3000 skal sikre at kun de best egnede blir ansatt i barnehagen. Systemet sikrer en systematisk og objektiv tilnærming til rekruttering av nytt personal. Før leder av barnehagen lager en stillingsannonse bør leder benytte rutinen «Jobbanalyse» for å bli klar over hvilken kompetanse barnehagen besitter, og hva de trenger å etterspørre i en jobbannonse. Når barnehagens ansettelsesutvalg har valgt kandidater til intervju bør den strukturerte rutinen «Intervju» benyttes. Barnehager som har benyttet denne rutinen sier at intervjuene blir mer rettferdige og at man fokuserer mer på det faglige under intervjuet. Når intervjuet er ferdig bør ansettelsesutvalget vurdere jobbsøker med

5 rutinen»vurdering av intervju». Denne rutinen sikrer at alle kandidater som stiller til intervju blir vurdert over den samme malen. Dette gjør det enklere å skille kandidatene fra hverandre. Etter at rutinene «Intervju» og «Vurdering av intervju» er benyttet sjekker leder referanser på aktuelle kandidater med rutinen «Referanser». Ved å benytte rutinen «Referanser» får ansettelsesutvalget to referansepersoner som vurderer den aktuelle kandidaten på de samme områdene dere har vurdert vedkommende. Stemmer deres vurdering med referansepersonenes vurdering av kandidaten? 5 Når barnehagen har ansatt en person har denne personen prøvetid de første seks månedene. I løpet av den første uken til nyansatt må barnehageleder ha ferdigstilt rutinen «Startsamtale» hvor krav og forventninger til nyansatt presenteres. Når denne rutinen er ferdigstilt får pedagogisk leder månedlige varslinger om å finne tid til de systematiske samtalen i prøvetiden. I systemet er det lagt opp til at det skal avholdes systematisk oppfølgingssamtale i prøvetiden. En samtale per måned for assistenter og samtaler i prøvetiden ved ansettelse av pedagogisk leder. Den systematiske oppfølgingen i prøvetiden skal sikre at den nyansatte er egnet for jobben, og at den nyansatte raskt kommer opp på ønsket faglig nivå. Når prøvetiden er over bør barnehagens leder benytte rutinen «Opp og frem». Denne rutinen skal være en oppsummeringen av nyansattes styrker og hva vedkommende

6 skal jobbe videre med etter prøvetiden. Denne systematikken sikrer at den nyansatte fortsetter å utvikle seg også etter at prøvetiden er over. 3) Øke personalets refleksjonsnivå K valiteten på barnehagens tilbud er nært knyttet opp mot måten personalet utfører profesjonsrollen på. Profesjonsrollen består av både personlige og faglige holdninger. Systemet skal øke sannsynligheten for at de faglige holdningene og praksisen blir førende for hvordan barn møtes av personalet i barnehagen. Økt refleksjonsnivå hos barnehageansatte sikrer at barn får økt trivsel og læringsutbytte i barnehagen. Parrhesia 3000 har en refleksjonsrutine som heter «systematisk vurdering av praksis (SVUP)». Denne rutinen skal sikre at personalet får en systematisk, åpen og velmenende tilbakemeldingskultur. Pedagogiske ledere får varsel fra systemet den 15. i hver mnd. i perioden januar-juni om å avtale tid for denne samtalen. De som jobber sammen skal en gang i måneden(vårhalvåret) vurdere hvordan de opplever det kvalitative samspillet mellom kollegaer og barn. I SVUP skal kollegaer gi hverandre tilbakemeldinger på to alternativer: 6 1) Observasjon av en episode hvor kollegaen utøver en positiv profesjonsrolle i møte med barn. 2) Observasjon av en episode kollegaen kan være tjent med økt refleksjon over egen profesjonsrolle i møte med barn. Den som observeres skal ikke gå i forsvar og fortelle hva han/hun egentlig tenkte/hadde til intensjon i forhold til den episoden man får tilbakemelding på. Den observerte skal kun ta imot og notere egne tanker som oppstår under gjennomgang av kollegaers vurdering. Etter

7 gjennomgangen skal den observerte redegjøre for hvordan vedkommende skal bruke tilbakemeldingene frem mot neste SVUP. De som har observert skal fortelle kollegaene hva de selv har lært av observasjonen. 4) Redusere sannsynligheten for feil grensesetting av barn 7 P ersonalet i barnehagen har definisjonsmakten og må være bevisste på hvordan de bruker makt overfor barn. Når barn har uønsket atferd må personalet lære barn hvordan de kan oppføre seg. Siden profesjonsrollen i barnehagen består av både personlige og faglige holdninger blir grensesetting utført ulikt av de ansatte. Parrhesia 3000 skal sikre barns rettssikkerhet og sikre at mer av grensesettingen er forankret i en faglig måte å sette grenser for barn. Den private grensesettingen av barn blir mindre tilstede når barnehagen har blitt enige om en felles faglig måte å sette grenser for barn på. Systemet inneholder rutinen «Grensesettingsprotokoll» som er basert på kunnskapsdepartementets retningslinjer om det å sette grenser for barn. Systemet inneholder også en rutine som heter «Barnehagens retningslinjer for grensesetting» som barnehagen bør benytte når de utarbeid egne retningslinjer for grensesetting. Dersom ansatte bryter med barnehagens retningslinjer for grensesetting av barn, bør den ansatte føre den aktuelle episoden inn i rutinen «Personlig grensesettingsprotokoll». Dette for å kunne hente frem aktuell episode ved f. eks en klage, og for å lære av egen praksis på grensesetting. Det anbefales at barnehagen etablerer gode rutiner for oppfølging av de personlige grensesettingsprotokollene.

8 5) Øke fagligheten i barnehagen I norske barnehager er det per 2013 kun 37,5 % av personalet som har utdannelse som barnehagelærer. Det betyr at 62,5% av avdelingspersonalet mangler en formell utdanning som barnehagelærer. Parrhesia 3000 skal hjelpe leder av barnehagen og pedagogisk leder i jobben med å øke fagligheten hos alle ansatte i barnehagen. 8 Systemet skal hjelpe ledere i barnehagen å holde fokus på samfunnsoppdraget og formålsparagrafen til barnehagene. Hvorfor skal vi møte på jobb hver eneste dag? Hva skal vi få til på vegne av barna i barnehagen? Fokus og systematikk på de mest sentrale områdene ved barnehagedrift skal sikre økt faglighet. Parrhesia 3000 gir ledere mulighet til å veilede og samtale med personalet sitt om omsorg, lek, læring, danning, tilbakemeldingskultur og foreldresamarbeid. Det å sette av tid til å overføre kunnskap til ufaglærte setter barnehagen som organisasjon bedre i stand til å møte barn på en reflektert og utviklende måte. Ved å nytte Parrhesia 3000 får fagligheten større plass i hverdagen, og lederne får bedre muligheter til å øke kvaliteten i barnehagen. 6) Være et arkiv på barnehagens kvalitetsutvikling P arrhesia 3000 er et rettighetsbasert web-system. Systemet er bygd opp slik at lederen som er ansvarlig for gjennomføring av rutinen får en påminnelsesmail fra systemet. I mailen minnes leder på at han/hun må avtale tid med de som skal være med på samtalen. Leder bør også avtale når den ansatte senest skal lagre rutinen, slik at den blir tilgjengelig for leder. Når rutinen er lagret blir den åpen for leder og leder kan skrive i rutinen som den ansatte har fylt ut. Når samtalen i rutinen er gjennomført skal leder ferdigstille rutinen. Den ferdigstilte rutinen blir da låst. Når rutinen er låst, kan den ikke skrives i. De ferdigstilt rutinene

9 blir liggende i en egen mappe som heter «ferdigstilte skjema». Systemet har gode søkemotorer som gjør det enkelt å finne rutinene man trenger. De ferdigstilte skjemaene blir barnehagens arkiv på den systematiske kvalitetsutviklingen i barnehagen. Når en ansatt bytter avdeling flytter barnehagens leder denne i systemet også. Da får den som bytter avdeling kun innsyn i arkivet til den avdelingen han/hun begynner på. 9 Når ansatte slutter bør barnehagens leder benytte rutinen «sluttsamtale». I denne rutinen får den som slutter mulighet til å komme med forbedringstips på kjerneområdene ved driften: omsorg, lek, læring, danning og hvordan barnehagens leder bør jobbe videre med eget lederskap. Seks måneder etter ferdigstilling av rutinen «Sluttsamtale» får barnehageleder varsel fra Parrhesia 3000 om å slette brukeren fra systemet.

10 Varslinger til leder Vår Når Rutine Hvem varsles 15.januar Medarbeidersamtale gruppe Styrer 15.januar Systematisk vurdering av praksis Alle pedagogiske ledere 15.februar Systematisk vurdering av praksis Alle pedagogiske ledere 15.mars Systematisk vurdering av praksis Alle pedagogiske ledere 15.mars Pedagogiske utviklingssamtale Alle pedagogiske ledere 15.april Systematisk vurdering av praksis Alle pedagogiske ledere 15.mai Systematisk vurdering av praksis Alle pedagogiske ledere 1.juni Pedagogiske leders utviklingssamtale Styrer 15.juni Systematisk vurdering av praksis Alle pedagogiske ledere 10 Høst Når Rutine Hvem varsles 15.oktober Pedagogiske utviklingssamtale Alle pedagogiske ledere 1.desember Pedagogiske leders utviklingssamtale Styrer Varslinger ved rekruttering av avdelingspersonal Avdelingspersonell (Assistent, fagarbeider og barnehagelærer) Varslinger aktiveres når styrer har ferdigstilt rutinen «startsamtale» Når Rutine Hvem varsles 15. i mnd.1 Samtale 1 Pedagogisk leder 15. i mnd.2 Samtale 2 Pedagogisk leder 15. i mnd.3 Samtale 3 Pedagogisk leder og styrer 15. i mnd.4 Samtale 4 Pedagogisk leder 15. i mnd.5 Samtale 5 Pedagogisk leder 15.mnd.6 Opp og frem Styrer

11 Varslinger ved rekruttering av pedagogisk leder Varslinger aktiveres når styrer har ferdigstilt rutinen «startsamtale» Når Rutine Hvem varsles 15. i mnd.2 Samtale 1 Styrer 15. i mnd.4 Samtale 2 Styrer 15.mnd.6 Opp og frem Styrer 11 Varslinger ved oppsigelse Etter sluttsamtalen får styrer en påminnelsesmail for å slette brukeren i systemet. Når Rutine Hvem varsles 6 mnd. etter avholdt samtale Sluttsamtale Styrer

12 12 Hølens gate 12 m:

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.02.2013 12652/2013 2012/90 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Komitè for levekår 07.03.2013 Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Årsplan for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Presentasjon av barnehagen... 2 Fysiske rammer... 2 Personalet... 3 Avdelingene... 4 Vårt motto... 5 Satsingsområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer