Time Samme Dag evaluering etter 3 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Time Samme Dag evaluering etter 3 år"

Transkript

1 Time Samme Dag evaluering etter 3 år Studentoppgave under utplassering i allmennpraksis september og oktober 2009 stud.med Olav Aune Thomassen, kull04 NTNU Praksisveileder Aage Bjertnæs, spesialist i Allmennmedisin Oppgavebeskrivelse Hvordan er tilfredsheten blant pasientene på Risvollan Legesenter, 3 år etter innføring av «Time Samme Dag»? Introduksjon Risvollan Legesenter(RLS) innførte i 2006 Time Samme Dag(TSD) etter en modell fra Kaiser Permanente i USA 1. I stedet for den tradisjonelle modellen hvor en har hele dager med forhåndsbestilte timer framover i tid, velger en å skjerme vesentlige deler av dagen fra forhåndsbestilte timer. TSD skiller seg også fra «fordelingsmodellen» som setter av ledige timer hver dag, men da bare til øyeblikkelig hjelp. Timene satt av til forhåndsbestilte konsultasjoner i TSD-modellen brukes kun til avtalte kontroller(chronic disease control). Hvor stor andel av dagen en skal sette av til TSD-timer, finner en ved hjelp av statistikk om pågangen på legesenteret de enkelte ukedagene. På RLS har en for eksempel beregnet seg fram til at 0,8% av pasientene på fastlegens liste vil oppsøke lege på mandag og tirsdag. De resterende dagene omtrent 0,7%. Slik vet en hvor mange timer en hver dag trenger å holde åpen for at pasientene skal kunne få time samme dag. Modellen gjør at ventetiden ved legesenteret blir borte. «To gain control over your schedule, you must do the unthinkable: Offer every patient an appointment for today» - Murray et Tantau 1 På RLS har en videreutviklet modellen ved å ta i bruk SMS-teknologi. 2 På den måten kan pasienten bestille time når som helst, og slipper å stå i telefonkø. Fra 1998 hadde pasienter ved RLS mulighet til å sende forespørsler via internett. Andelen som benyttet seg av dette forble lav. Per dag mottar nå RLS rundt 100 forespørsler via SMS, mot 6-7 via internett. RLS hadde mulighet for SMS-bestilling av time fra mars Alle avtalte kontroller settes opp fra morgenen av. Den første tiden kontorpersonalet er på

2 jobb kan dermed brukes til å sette opp timer til de som har send SMS siden etter stengetid dagen før. Modellen har ført til at pågangen på telefon har sunket. Samtidig har man redusert åpningstiden på telefon fra 8 til 4 timer per dag. Legesekretærer opplever å gå fra å være legens portvoktere 3 til å i større grad kunne hjelpe pasienten med å få time når de ønsker det. I tillegg opplever legene å få mer fokuserte konsultasjoner, fordi pasientene ikke samler opp en liste med problemer da de vet at de kommer raskt inn senere om det er behov. Tyngre psykiatriske og sosialmedisinske problemer tas hånd om på spesielle dager. Legene på RLS har vanligvis to slike dager per mnd, hvor de benytter seg av et eget tilbaketrukket kontor og har med tid. På andre dager enn disse kan man om nødvendig bruke siste time på dagen, slik at det øvrige pasientarbeidet ikke blir forsinket. Figur 1 Antallet SMS mottatt på RLS en uke i september I juli 2006 ble det gjort tellinger ved RLS, som viste at omtrent av pasientene bestilte time via SMS. I overkant av bestilte via telefon og de resterende ved å møte opp i skranken. I tillegg var andelen pasienter som anga å vente for lenge på venteværelset før innføringen av TSD, mot etter innføringen. En så også at pasientene i mye større grad traff sin egen fastlege enn før innføringen. I dag er TSD innført ved 6 andre legesenter i Norge. Materiale og metoder Det ble i 2007 utført en undersøkelse ved legesenteret «Fem Faste» i Molde, en måned etter de innførte TSD. Skjemaet fra denne undersøkelsen ble brukt, med noen endringer. I løpet av august

3 2009 ble det samlet inn 100 spørreskjema på RLS. Dette skjedde ved at pasienter som var satt opp på en TSD-time fikk skjemaet i hånden ved slutten av konsultasjonen, med beskjed om å fylle det ut på venterommet og levere det i postkassen utenfor skranken. Skjemaet som ble brukt er vist i Figur 2. Det ble ikke innhentet data fra pasienter som kom på en avtalt kontroll. Data fra skjemaene ble plottet inn i Excel, og bearbeidet der. Svar for enig og litt enig ble ansett som positiv respons. Uenig og litt uenig som negativ respons. Videre ble svarene delt inn i grupper for sammenlikning: totalt menn og kvinner 60 år og yngre og 61 år og eldre pasient på RLS i mindre enn 20 år og mer enn 20 år. De som hadde benyttet SMS til timebestilling og ikke Figur 1 - Spørreskjemaet som ble benyttet i undersøkelsen

4 Resultat Andelen positive svar(enig, litt enig) er presentert i Tabell 1. Snittalderen for de som svarte på undersøkelsen var 46,5 år(median 48år). På 16 skjema ble det ikke fylt ut alder, og på ett skjema var ikke kjønn fylt ut. Enkelte spørsmål var på noen skjema ikke besvart, eller utfylt på feil måte. Det totale antall skjema som var med i beregningen for et gitt spørsmål kommer frem av tabellen. Tabell 1 Andelen positiv respons(enig, litt enig) på spørsmålene. Spm 60år og yngre 60år og eldre Pasient i under 20år Pasient i over 20år ikke brukt sms Brukt SMS 86/100 83% 39/47 47/52 55/64 75% 15/20 38/44 48/56 0/14 Enkelt m/sms 93% 93/100 96% 45/47 92% 48/52 95% 61/64 16/20 93% 41/44 93% 52/56 57% 8/14 Enklere å ringe 28% 28/100 32% 15/47 23% 12/52 25% 16/64 45% 9/20 27% 12/44 29% 16/56 12/14 Bedre tilgjengeligh et 92% 91/99 91% 43/47 94% 48/51 97% 62/64 74% 14/19 93% 41/44 91% 50/55 57% 8/14 Enklere å komme gj på tlf 57% 54/95 57% 26/46 58% 28/48 54% 33/61 67% 12/18 64% 27/42 51% 27/53 71% 10/14 Ventetiden har blitt kortere 92% 90/98 91% 43/47 94% 47/50 92% 58/63 95% 18/19 37/43 96% 53/55 12/14 Legen mindre tid nå enn før 16% 16/98 11% 5/47 22% 11/50 16% 10/62 25% 5/20 16% 7/43 16% 9/55 21% 3/14 Fornøyd m/tsd 97% 96/99 96% 44/46 52/52 98% 63/64 95% 18/19 98% 43/44 96% 53/55 12/14 Vil bestille resepter 83% 80/96 87% 39/45 82% 41/50 57/63 58% 11/19 83% 35/42 83% 45/54 5 7/14 Vil bruke SMS I fremtiden 90/100 87% 41/47 92% 48/52 94% 60/64 14/20 95% 42/44 48/56 5 7/14 Grafisk fremstilling av resultatene (gruppen ikke brukt SMS er utelatt) Spm 1: Jeg har benyttet meg for å bestille time, andel positiv respons. 83% <20år på R LS >20år på RLS 75% 5 Jeg har benyttet meg av SMS for å bestille time

5 Spm 2: Jeg synes det er enkelt å bestille legetime via SMS, andel positiv respons. 5 93% 9 6% Kvinn er 92% <20år på R LS>20år p å R LS <=60 år 93% 93 % 95% Jeg synes det er enkelt å bestille legetime via SMS >6 0år Spm 3: Jeg synes det er enklere å ringe enn å bruke SMS, andel negativ respons(litt uenig, uenig). 5 72% 68% 77% <20år på RLS 73% >20år på RLS 71% 75% Jeg synes det er enklere å ringe enn å bruke SMS (litt uenig/uenig) 55%

6 Spm 4: Jeg synes tilgjengeligheten til legekontoret er blitt bedre etter SMS innføringen, andel positiv respons(enig, litt enig). 5 92% 91% 94% <20år på RLS >20år på RLS 93% 91% 97% 74% Jeg synes tilgjengeligheten til legekontoret er blitt bedre etter SMS innføringen Spm 5: Jeg synes det er enklere å komme gjennom på telefonen etter SMS innføringen, andel positiv respons(enig, litt enig). 5 57% 57% 58% <20år på RLS 64% >20år på RLS 51% 54% 67% Jeg synes det er enklere å komme gjennom på telefonen etter SMS innføringen

7 Spm 6: Jeg opplever at ventetiden på venterommet har blitt kortere etter oppstart av Time Samme Dag, andel positiv respons(enig, litt enig). 5 92% 91% 94% >20år på RLS <20år på RLS 96% 92% 95% Jeg opplever at ventetiden på venterommet har blitt kortere etter oppstart av Time Samme Dag Spm 7: Jeg synes legen har mindre tid til meg nå enn før oppstart med time samme dag, andel negativ respons(litt uenig, uenig). 5 84% Men n 8 9% Kvinne r 78 % <20 år på R LS >20 år på R L S 84% 84% 8 4% 75% Jeg synes legen har mindre tid til meg nå enn før oppstart med time samme dag (litt uenig/uenig)

8 Spm 8: Jeg er fornøyd med den nye ordningen med Time Samme Dag, andel positiv respons(enig, litt enig). 5 97% 96% <20år på R LS >20år på R LS 98% 96% 98% 95% Jeg er fornøyd med den nye ordningen med Time samme dag Spm 9: Jeg kunne tenke meg å bestille resepter på faste medisiner på SMS, andel positiv respons(enig, litt enig). 5 83% 87% 82% <=60 år <20år p å R LS >20år på R LS 83% 83% Jeg kunne tenke meg å bestille resepter på faste medisiner på SMS 58%

9 Spm 10: Jeg vil bruke timebestilling på SMS i fremtiden, andel positiv respons(enig, litt enig). 5 87% 92% <20år på RLS 95% >20år på RLS 94% Jeg vil bruke timebestilling på SMS i fremtiden Diskusjon Bruk av pasientene gav positivt svar på at de hadde benyttet seg av SMS for å bestille time. Andelen var lavere, 75% for de eldre enn 60 år. En ser at litt flere kvinner() enn menn(83%) gjorde bruk av SMS til timebestilling. Norsk mediebarometer rapporterte i 2008 at 66% av alle kvinner benytter seg av SMS til privat bruk på en gjennomsnittsdag. Tallet for menn var 56%. I tillegg vet vi at en større andel av konsultasjonene hos en allmennpraktiker er med kvinnelige pasienter. En kan anta at kvinner på den måten får mer trening i SMS-bruk til timebestilling. Denne forskjellen så en ikke på spørsmålet om det var enkelt å bestille time via SMS, hvor andelen positiv respons for menn var 96% og 92% for kvinner. 28% var enig eller litt enig i at det var enklere å ringe enn å bruke SMS. Andelen var høyere for de over 60 år(45%). Dette ser ut til å samsvare med bruksmønsteret for SMS i befolkningen. Tilgjengelighet 92% av pasientene totalt gav positiv respons på at tilgjengligheten på legekontoret har blitt bedre etter innføringen av SMS. Her gav 74% av de over 60 år positiv respons, mot 97% hos gruppen 60 år og yngre. Av de som har vært pasient på RLS i over 20 år gav 91% positiv respons på det samme spørsmålet. En kan merke seg at snittalderen i denne gruppen var 51 år, hvorav den yngste var 21 år og den eldste 72 år gammel. Altså en stor spredning, med innslag av pasienter som har hatt fastlege

10 på RLS siden de ble født. Dette stemmer med erfaringen om at RLS er et legesenter med stor pasientstabilitet. var andelen positiv respons 57% på spørsmål om telefontilgjengeligheten var blitt bedre etter innføringen av SMS. Her gav 67% av de i gruppen over 60 år positiv respons. Av de som har vært pasienter på RLS i over 20 år gav 51% positiv respons. I tillegg gav 71% av de som ikke hadde brukt SMS positiv respons. Dette kan tyde på at de som bruker telefon og ikke SMS til timebestilling har merket bedret telefontilgjengelighet etter innføring av TSD. Bare 16% totalt var enig eller litt enig i utsagnet om at legen hadde mindre tid til dem nå enn før oppstart av TSD. Hos menn var andelen 11%, mot 22% hos kvinner. Andelen hos de over 60 år var 25%. En forklaring på disse forskjellene kan være at konsultasjoner med kvinnelige pasienter varer lengre enn med mannlige og at forhold som f. eks hørsel, oppfattelse og vansker med av- og påkledning gjør at eldre trenger mer tid hos legen 4. Tilfredshet 97% gav positiv respons på spørsmål om de var fornøyde med ordningen. Hele 91% valgte svaralternativet «enig» på dette spørsmålet. Det var ikke store forskjeller i andelen positiv respons mellom de forskjellige gruppene. 83% totalt kunne tenke seg å bestille resepter på faste medisiner via SMS, 58% av de over 60 år kunne tenke seg det samme. Kanskje ønsker spesielt eldre å se legen, mot å bare få en resept i hånden. totalt gav positiv respons på om de vil bruke SMS til timebestilling i fremtiden. De i gruppen 60 år og yngre, og de som hadde vært pasienter på RLS i under 20 år var de mest positive, med andeler positiv respons på henholdsvis 94% og 95%. av de over 60 år gav positiv respons på det samme spørsmålet. I tillegg var andelen kvinner(92%) litt høyere enn menn(87%), selv om denne forskjellen var liten. Dette stemmer med observasjonen om at kvinner gjør mer bruk av SMS, også på RLS. Likevel er tallmaterialet så lite at en ikke kan vite sikkert om det faktisk var en forskjell. Konklusjon Undersøkelsen viser at pasientene fremdeles er svært fornøyde med ordningen TSD, og at de ønsker å bruke SMS til timebestilling og resepter i fremtiden. Det begrensede antall skjema gjør at det er vanskelig å si om forskjellene mellom gruppene er reelle. En burde også se på tilfredsheten med TSD hos pasienter som var satt opp på avtalte kontroller. I senere undersøkelser med større omfang vil en kunne øke antallet spørreskjema, i større

11 grad sikre et representativt utvalg pasienter og også forholde seg til grader av tilfredshet. Det er likevel ingen tvil om at tilfredsheten med TSD fra pasientenes side er stor, og at ordningen ser ut til å løse mange av utfordringene når det gjelder telefontilgjengelighet og ventetid i dagens fastlegepraksiser. Kilder 1. Murray M, Tantau C. Same-day appointments: exploding the access paradigm. Fam Pract Manag 2000;7(8): Midtbust S. En offentlig helsesektor uten ventetid. Drøm eller fremtidig virkelighet? Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ahluwalia S, Offredy M. A qualitative study of the impact of the implementation of advanced access in primary healthcare on the working lives of general practice staff. BMC Fam Pract 2005;6: Britt HC, Valenti L, Miller GC. Determinants of consultation length in Australian general practice. Med J Aust 2005;183(2):68-71.

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Norske legers medisinske behandling av egen familie

Norske legers medisinske behandling av egen familie Solveig Gjengedal og Elin Olaug Rosvold Norske legers medisinske behandling av egen familie Michael 2005;2: 299 310 Sammendrag Bakgrunn. Som lege har man kunnskap og mulighet til å behandle sine familiemedlemmer

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder

Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder Arnstein Mykletun, Gaute Torsvik, Kjell Vaage Rapport til FARVE Uni Rokkansenteret 1 Sammendrag... 3 Avtaler, mandat og finansiering

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer