Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Røyken kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Røyken kommune 2015-2019"

Transkript

1 Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Røyken kommune Vedtatt av Helse og omsorgsutvalget 3. juni

2 Innhold 1 Innledning Kompetanseplanenes forankring og ambisjon Nasjonale føringer Aktuelle lover Kommunale føringer Hva er kompetanse Betydningen av kompetanse Kartlegging av ansattes kompetanse Total kompetanse Enhet for funksjonshemmede Kompetanseanalyse GAP-Analyse: NÅ situasjonen: STATUS SWOT analyse ROS-analyse Satsningsområder Bemanning og kompetansesammensetning Bemanning/kompetanse Opplæring/kunnskap Systemer i organisasjonen Medarbeiderskap Velferdsteknologi Gjennomføring av Strategisk kompetanseplan Fra strategi til handling - tiltaksplan Vedlegg

3 1 Innledning Plan for strategisk kompetanseplan er utarbeidet for Helse og omsorg i Røyken kommune. Den gir en beskrivelse av den kompetansen kommunen besitter i dag, og analyser av kompetansebehov og satsningsområder fremover ut fra nasjonale og kommunale krav. KS har utarbeidet et verktøy for utarbeidelse av strategisk kompetanseplan som prosjektgruppen har benyttet i sitt arbeid for utarbeidelse av planen. Prosjektgruppen har bestått av: Heidi Eidskrem enhetsleder Hjemmebaserte tjenester Bente Aasgaard enhetsleder Enhet for Funksjonshemmede Emilie Vestgren avd.leder Enhet for Funksjonshemmede Lovisa Plötz avd.leder fysio/ergo Eli Sofie Berg rådgiver Digitalisering, kvalitet og innovasjon Stig Mo seniorrådgiver Personalenheten Magne Gabrielsen Fagforbundet Line Eek Andreassen HTV NSF Turid Lohne Velund rådgiver Digitalisering, kvalitet og innovasjon prosjektleder Det er utarbeidet et årshjul som sikrer kontinuerlig evaluering og oppdatering av fagplaner. 2 Kompetanseplanenes forankring og ambisjon 2.1 Nasjonale føringer Melding St. 16: Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) St. melding 47: Rett behandling - på rett sted - til rett tid. (Samhandlingsreformen) St. melding 25: Mestring, muligheter og mening. Melding st. 29: Morgendagens omsorg NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg Meld. St. 10: God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (Pasientsikkerhetskampanjen). Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen: God helse felles ansvar Meld.St. 19 ( ) Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter IS-1/ Nasjonal mål og prioriterte områder. 2.2 Aktuelle lover Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester (helse- og omsorgsloven) Bruker og pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Lov om psykisk helsevern Arbeidsmiljøloven 3

4 3 Kommunale føringer Røyken kommune er en vekstkommune med ca 3 % befolkningsøkning årlig. Samhandlingsreformen fører til at flere oppgaver overføres kommunene. Det foreligger en pleie og omsorgsplan ( ). Planen er ikke oppdatert eller politisk vedtatt. Det er planlagt å starte arbeidet med å utarbeide en ny helse- og omsorgsplan. Arbeidsgivers føringer gis gjennom følgende dokumenter som ligger i KSS. Etiske retningslinjer Arbeidsreglementet Overordnet HMS-plan (ferdigstilles våren 2015). For å imøtekomme krav til bemanning og kompetanse må det utarbeides en strategisk kompetanseplan som skal bygge på overordnede planer i kommunen. Det anbefales at det utarbeides en overordnet arbeidsgiverstrategi skal beskrive arbeidsgivers handlinger, holdninger og verdier som praktiseres overfor medarbeiderne og skal være et viktig styringsverktøy for ledelsen. 4 Hva er kompetanse 4.1 Betydningen av kompetanse Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Lai, 2004). I møte med brukere av våre tjenester er kompetanse en vesentlig faktor for å oppnå tillit. Fordi helse- og omsorgspersonell har makt til å handle på andres vegne må det betinge at helse- og omsorgspersonell er til å stole på, og må sikre at maktbalansen ikke misbrukes. Våre brukere, beboere og pasienter er eksperter på sine liv, og uten kompetanse og tillit har vi små muligheter til å bistå personer i sine liv. Selve forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere. Teknologisk utvikling, statlige reformer og nye krav til tjenestene krever at medarbeiderne er faglig oppdaterte og kan medvirke i det løpende forbedringsarbeidet. Økt kompetanse gir bedre tjenester og fornøyde brukere. Det bidrar til stolte medarbeidere, som gir tjenestene et godt omdømme. På denne måten blir kompetanseutvikling både et mål og et middel. Den kompetente medarbeider representerer en kunnskapsmedarbeider som har fått og grepet muligheten til å arbeide selvstendig på sine fagområder, og han/hun må besitte, forvalte, utnytte og utvikle sin kompetanse i nært samarbeid med andre. Forskning viser at % av all læring skjer gjennom praksis. Vi kommuniserer med kollegaer, utveksler erfaringer og observerer og praktiserer sammen med kollegaer. Slik sett er hverdagen en vesentlig arena for kunnskapsoverføring. Kompetanse gir konsekvenser. Derfor er det viktig at det vi gjør baserer seg på forskningsbasert kunnskap. En selvstendig, kompetent medarbeider ser også sin stilling i en større sammenheng. På den måten vil han/hun kunne reflektere og handle i tjenestens interesse. 4

5 4.2 Kartlegging av ansattes kompetanse. Det er foretatt en manuell kartlegging av de ansattes kompetanse november Kartleggingen har som svakhet at den ikke er helt eksakt, men etter gjennomgang med ledergruppen er det enighet om at feilkildene ikke så store at den gir et feil bilde av den totale kompetansen Total kompetanse Årsverk: 202,47 5

6 Diagrammer for hver enkelt enhet, samt oversikt over sykepleiere, vedlegges planen. Analyser av kartleggingen viser at Røyken kommune, bortsett fra en enhet, har en godt sammensatt kompetanse blant sine ansatte for tiden. Det gir kommunen handlingsrom til å planlegge kompetansebehov for fremtiden uten at det er akutte behov som må lukkes umiddelbart Enhet for funksjonshemmede Totalt årsverk: 72,4 Enhet for funksjonshemmede har arbeidet målrettet med å endre kompetanse fra et flertall med ufaglærte til fagutdannet og høgskoleutdannede. Arbeidet har gitt resulater, men det er fortsatt en for stor andel ufaglærte som arbeider i denne tjenesten. Etter ferdigstillelse av planen vil det bli foretatt en årlig kartlegging av kompetanseutviklingen. 6

7 5 Kompetanseanalyse Det er en illusjon å tro at verden består av adskilte og usammenhengende krefter. Når vi gir slipp på denne illusjonen kan vi bygge "lærende organisasjoner", organisasjoner der mennesker videreutvikler sine evner til å skape de resultater som de egentlig ønsker, der nye og ekspansive tenkemåter blir oppmuntret, der kollektive ambisjoner får fritt utløp og der mennesker blir flinkere til å lære i fellesskap. (Senge 1999:9) På bakgrunn av Peter Senges definisjon av lærende organisasjon er det gjennomført en analyse av organisasjonens nå-situasjon med tanke på eksisterende og fremtidige behov for å sikre felles plattform for alle ansatte innenfor helse og omsorg. 5.1 GAP-Analyse: NÅ situasjonen: STATUS Systemnivå Virksomhetsnivå Trinn 1: Alle ansatte: Har Har ikke Har Har ikke Introduksjonskurs x 1 årlig, Nyansattsjekkliste i KSS. Etikk presentasjon av Røyken kommunes visjon og verdier rutiner i KSS- systemet e-læringsystem Brannvern - HMS Førstehjelp - HMS systematisk opplæring på lovverk, dokumentasjon, brukermedvirkning og livsløpsperspektiv Oppdatert Duploplan gjøre kjent Livskvalitet i alle livets faser Opplæringsvakter, opplæringshefter tilpasset den enkelte avd. med avkrysning og arkivert i personalmapper. Opplæring i fagsystem og virksomhetsovergripen de IKT-systemer, medikamenthåndterin gs-kurs rutiner for pårørendesamarbeid Trinn 2: Fagspesifikk for alle enheter Har Har ikke Har Har ikke Pandemiplan Systemansvarlig IKT kreftkoordinator Opplæring i å ta i bruk ny teknologi. (Teknogruppe) Folkehelseplan Tannhelse (tannpleier) HOT*kap. 9 Makt og tvang ernæring (nettbasert) Pasientsikkerhetsprogrammet gjennomført, opplæring i helselover, 7

8 LAR (legemiddelassistert rusomsorg) Rehabiliteringsplan Habiliteringsplan Oppdatert pleie og omsorgsplan Infeksjonskontroll system sykdomslære for aktuelle brukergrupper, fokus på egenmestring akuttkoffert for terminale pas. velferdsteknologi forebygging forankret visjon og verdier, etisk refleksjon på alle enheter Trinn 3: ansatte i hver enhet: Har Har ikke Har Har ikke Superbruker Opplegg for å sikre videreutdanning av personalgrupper Superbrukeropplæring Fagnettverk innenfor palliasjon, rehab. og demens Ansatte med videreutdanning innenfor: Demens Palliasjon/kreftomsorg Jordmor Psykisk helse Helsesøster Ledelse Forebyggende arbeid Geriatri Opplegg for å sikre videreutdanning av personalgrupper Trinn 4: x % ansatte i hver enhet: Har Har ikke Har Har ikke rådgiver til å sikre fagog organisasjonsutvikling Strategi for hvordan kompetanse på mastergradsnivået skal benyttes Strategi på å rekruttere forskningskompetanse Antall ansatte med mastergrad Rekrutteringspolitikk for å ansette mastergrad Strategi for å videreutvikle de ansatte med klar profil mot nytteverdi for Røyken GAP-analysen viser at det er behov for å utvikle gode systemer på tverrfaglig samarbeid på systemnivå. Den viser også at enhetene mangler en systematisk struktur for å sikre en felles plattform. 8

9 5.2 SWOT analyse SWOT-analyse er en analyse som benyttes ved strategisk planlegging eller kartlegging av en organisasjons egne sterke og svake sider, samt identifisering av eventuelle problemer og muligheter som kan påvirke utvikling. De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstaven i de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). SWOT-analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring. På bakgrunn av den utarbeidede tabellen er det foretatt en SWOT analyse med følgende spørsmål: 1. Sterke sider i forhold til kompetanse innen helse og omsorg slik dere ser det i dag. 2. Svake sider i forhold til kompetanse innen helse og omsorg slik dere ser det i dag. 3. Muligheter i forhold til kompetanse innen helse og omsorg slik dere ser det i dag. 4. Trusler i forhold til kompetanse innen helse og omsorg slik dere ser det i dag. Systematisering av SWOT analyse Styrker Røyken kommune er en kommune i vekst som har fått kontroll over økonomien. Kommunen er endringsvillig og i utvikling. Det er etablert et kvalitetssystem og opplæringsplan for nyansatte på enhetene. Det er kompetanse innenfor velferdsteknologi, og rådgivere som sikrer fag- og organisasjonsutvikling. Det er god og tverrfaglig kompetanse i mange enheter. Svakheter Røyken kommune mangler planer på flere viktige områder, herunder overordnede planer for systematisk opplæring og rekruttering. Innenfor helse og omsorg er det for mange ufaglærte ansatte. Tjenesten jobber fragmentert, og preges av manglende samarbeid mellom enhetene. Muligheter Kommunen har mange ansatte med høy kompetanse, og har innført ulike fagsystemer. Det er igangsatt arbeid med planer på flere områder. Det er utarbeidet visjon for tjenesten. De ansatte er utviklingsorienterte og ønsker å jobbe tverrfaglig. Trusler Det er ikke satt noe minstestandard i forhold til utdanningsnivå for å sikre god kvalitet og forsvarlig drift. De økonomiske e begrenser mulighetene til å rekruttere og utvikle kompetanse, drive intern undervisning og jobbe i prosjekt. Kommunen jobber ikke systematisk innenfor viktige områder grunnet manglende planverk. Det mangler overordnede systemer for systematisk opplæring og utvikling. Det er dårlig kunnskap og bruk av etablerte IT-systemer. Det er manglende kunnskap om lovverk innenfor eget område. 9

10 5.3 ROS-analyse På bakgrunn av funn i trusler ble det gjennomført en ROS-analyse. Alle punktene ble vurdert. De mest kritiske områdene ble vurdert å være: Dårlig kjennskap til KSS (kvalitetssikringssystemet) Plan for rekruttering/videreutdanning innenfor ansatte som går av med pensjon Kunnskap/kjennskap til lovverk innenfor eget område Ingen etikk arbeid, systematisk etisk refleksjon på alle enheter Felles opplæring i Gerica (dokumentasjonssystemet) lik arbeidsmetode Befolkningsvekst VS ansatte Ikke systematisk opplæring innenfor o Brannvern o Lovverk o Førstehjelp o Dokumentasjon Turnover For få høgskoleutdannede mangler i analysen, men tas med i videre prosess da det er svært aktuelt for tjenestens fremtidige kompetanse. Punktene fra ROS-analysen gjenspeiles i kapittelet om satsningsområder. 6 Satsningsområder Satsningsområder er utarbeidet på grunnlag av nasjonale føringer, lover og forskrifter. Det er tatt i bruk kartleggingsverktøy som GAP, SWOT og ROS analyse for å avdekke risikoområder med tanke på kompetanse og bemanningssituasjon i kommunen. Arbeidsgruppen har kommet frem til tre satsningsområder innenfor helse og omsorg: - Bemanning og kompetansesammensetning - Opplæring og kunnskap - Systemer i organisasjonen 6.1 Bemanning og kompetansesammensetning Prosjektet startet med kartlegging av kompetanse i hver enhet. Kartleggingen viser til stor andel av ufaglærte i enhet for funksjonshemmede. Ut i fra dette ble det arbeidet videre med GAP- og SWOT analyse som viser en trussel forbundet med at det ikke er utarbeidet noen minstestandard i forhold til utdanningsnivå, og herunder også sammensetning av bemanning/kompetanse. Standard godkjennes i samarbeid med sentrale tillitsvalgte, og vil forenkle videre rekrutteringsprosess til oppnådd standard. 10

11 Bemanning/kompetanse Hovedmål 1: Utarbeide standard for kompetanse på hver enhet Vi trenger kompetanse fordi: 1. Omsorgstjenesten bygger på et helhetlig menneskesyn. Dette oppnår vi ved å: o bygge opp flerfaglig kompetanse som sikrer brukerens fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov o styrke det tverrfaglige samarbeidet 2. Omsorgstjenesten er basert på medbestemmelse, respekt og verdighet. Dette oppnår vi ved å: o fremme brukernes rett til å ta selvstendige avgjørelser o involvere brukere i utformingen og utøvelsen av tjenestetilbudet o styrke den etiske kompetansen blant ansatte i omsorgstjenesten 3. Omsorgstjenesten er tilpasset brukernes individuelle behov. Dette oppnår vi ved å: o kjenne den enkeltes interesser og bakgrunn o bemanne tjenestene med en kompetanse som tar utgangspunkt i brukernes situasjon og behov 4. Omsorgstjenesten viser respekt og omsorg for pårørende. Dette oppnår vi ved å: o utvikle tiltak for å veilede og støtte pårørende o involvere pårørende gjennom et tett samarbeid 5. Omsorgstjenesten består av kompetente ledere og ansatte. Dette oppnår vi ved å: o kontinuerlig utvikle ledere og ansattes kompetanse o bygge opp et robust fagmiljø med tilstrekkelig og kompetent personell, samt utvikle et inkluderende arbeidsmiljø o fremme kunnskapsbasert praksis, forskning og utvikling i omsorgstjenestene i kommunen i samarbeid med relevante fag- og kompetansemiljøer 6. Omsorgstjenesten vektlegger helsefremmende aktivitet og forebyggende tiltak. Dette oppnår vi ved å: o styrke kompetansen i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid o bidra til at brukerne i størst mulig grad ivaretar egen helse og livsmestring o legge til rette for at brukere kan oppleve meningsfulle hverdager på tross av sykdom og funksjonssvikt 7. Omsorgstjenesten er fleksibel, forutsigbar og tilbyr koordinerte og helhetlige tjenester. Dette oppnår vi ved å: o organisere og utøve tjenesten på en effektiv og faglig forsvarlig måte o samarbeide aktivt med de øvrige kommunale tjenestene, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og NAV o utvikle og tilby gode og helhetlige pasient- og brukerforløp 8. Omsorgstjenesten er lærende, innovativ og nyskapende. Dette oppnår vi ved å: o skape kultur for utvikling og iverksetting av nye ideer og kreative løsninger o arbeide systematisk med erfaringsdeling, og ta i bruk ny fagkunnskap og teknologi o samarbeide med frivillig sektor, og bidra til økt frivillig arbeid Meld.St. 29 ( ) Morgendagens omsorg 11

12 Gode tjenester gjennom riktig kompetanse legger til rette for mestring av hverdagens utfordringer. Dette gjøres gjennom styrking av den enkeltes mestringsevne og skaper forutsetninger for å ha kontroll i eget liv. Meld.St. 19 Folkehelsemelding Måltallet i tiltaksplanen bygger på en analyse av nåværende situasjon og en analyse av de fremtidige behov som Røyken kommune får i forbindelse med Samhandlingsreformen og økt satsning på psykisk helse. For å få mer kunnskapsbasert praksis kreves riktig kompetanse. Flere Meld. St. vektlegger at kompetanse er helt vesentlig for å få gjennomført alle funksjoner og oppgaver som tjenesten skal ivareta. Forebygging av makt og tvang ligger i bemanning med kompetanse og god kjennskap til fagområdet. Riktig bemanning vil føre til en stor reduksjon av dispensasjoner fra utdanningskravet. Det optimale for en tjeneste å ha 100 % fagdekning, men for å tilpasse planen til en stram kommuneøkonomi er det satt et måltall som er noe moderert, men sikrer forsvarlige tjenester. Opptrapping til ønsket nivå må tas over tid. Tiltak: se tiltaksplanen Hovedmål 2: Rekruttering av fagkompetanse i henhold til standard (fastsatt pr enhet) Tiltak: se tiltaksplan 6.2 Opplæring/kunnskap Opplæring/kunnskap som eget målområde er satt opp på bakgrunn av at det er oppdaget manglende kompetanse i flere enheter i sektoren. Kompetansen som mangler er vesentlig for å kunne benytte seg av tilgjengelig arbeidsverktøy. For å sikre god kompetanseoverføring må også veiledningskompetanse være tilstede. Hovedmål 1: Sikre minimumsnivå i generell datakunnskap Tiltak: se tiltaksplan Hovedmål 2: sikre gjennomføring av opplæring Tiltak: se tiltaksplan 6.3 Systemer i organisasjonen Medarbeiderskap Medarbeiderskap: Medarbeiderskap innebærer at alle ansatte på en arbeidsplass skal ta sin del av ansvaret for sin egen og arbeidsplassens utvikling. Det forutsetter en erkjennelse av at det ikke er lederen som kan og vet alt best - like lite som medarbeideren gjør det. Gode beslutninger kan derfor først tas når de som blir påvirket av beslutningen får være med i prosessen. 12

13 Hovedmål 1: Medarbeiderskap er en del av organisasjonskulturen i sektoren. Den enkelte ansatte plikter å ha kunnskap om og praktiserer medarbeiderskap Tiltak: se tiltaksplan Hovedmål 2: Sikre at kompetanse benyttes på tvers av enhetene Tiltak: se tiltaksplan Velferdsteknologi Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. (NOU 2011:11) «Ved innføring av ny teknologi utgjør selve teknologien bare cirka 20 prosent av de endringene som blir satt i verk. Det meste dreier seg om arbeidsformer og organisering» (NOU 2011:11) Det er avgjørende at de ansatte i sektoren pleie, omsorg og helse har bestillerkompetanse. Med dette menes det at de settes i stand til å se teknologi som mulighetsskapere for bedre å utnytte ressursene. De ansatte må være i stand til å vurdere egnethet av ulike teknologier sett opp mot ulike brukerbehov, foreslå løsninger, samt vurdere mulige fordeler og ulemper med løsningene i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører. De må ha innsikt i endringsprosesser og hvordan teknologi kan understøtte innovasjonsprosesser i sektoren. 7 Gjennomføring av Strategisk kompetanseplan I arbeidet har det fremkommet flere områder som har behov for tiltak. Handlingsplanen tar opp i seg alle tiltakene. De tiltak som har budsjettmessige konsekvenser vil fremmes politisk som en del av budsjettprosessen. Tiltakene blir gjennomført hvis den budsjettmessige dekningen blir vedtatt. Det er flere av tiltakene som krever at organisasjonen jobber annerledes enn nå. Disse tiltakene følges opp i linjen med bistand fra stabsenheter. 13

14 8 Fra strategi til handling - tiltaksplan Tiltak Måleindikator Tidsperiode Kostnad Ansvar Bemanning/kompetanse Hovedmål 1: Utarbeide standard for kompetanse Fagdekning pr. enhet 70 % 2015 Pr. årsverk: Enhetsleder 80 % 85 % Kr i differanse mellom ufaglært og faglært. Høgskoledekning pr. enhet 40 % i ukedager 25 % i helg 2015 Pr. årsverk Kr i differanse mellom faglært og høgskoleutdannet. Enhetsleder Hovedmål 2: Rekruttering av fagkompetanse i henhold til standard Fast ansatte uten formell kompetanse utdannes 70% 80% Pr. årsverk: Kr Enhetsleder 90% % 2019 Rekruttere ansatte med formell kompetanse innenfor demens, geriatri og psykisk helse. 100 % Innenfor Enhetsleder Røyken kommune skal til enhver tid ha 10 lærlingplasser for helsefagarbeidere Kommunalsjef 14

15 Markedsføring og samarbeid med videregående skole. Vg. skoler i Røyken, Lier, D, Asker er besøkt Innenfor Enhetsleder Antall ansatte med veiledningskompetanse er tilsvarende antall lærlinger og studenter kr.2300 pr. antall (dagsverk) Kommunalsjef/Enhetsleder Røyken kommune skal til enhver tid ha 15 studenter pr. år Innenfor Kommunalsjef Opplæring/kunnskap Hovedmål 1: Sikre minimumskunnskap i generell datakunnskap Superbrukere på grunnleggende dataferdigheter er etablert på hver enhet Ansvarslinje for superbrukere er opprettet Innenfor 2015 Innenfor Enhetsleder Kommunalsjef (hvem) Hovedmål 2: Sikre gjennomføring av opplæring Fokusområder for hvert år er besluttet Årshjul for opplæring i er utarbeidet: Dokumentasjon KSS Demens Tvang og makt Etikk habilitering og rehabilitering Lovverk Innenfor 2015 Innenfor Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) 15

16 Arenaer for kompetanseoverføring internt etter kurs og seminarer er utarbeidet E-læring på flere områder er benyttet, bl.a.: Brannvern Førstehjelp Legemiddelopplæring Samtykkevurdering Legemiddelhåndtering KSS Lovverk Kap. 9 Systemer i organisasjonen 2015 Innenfor alle ansatte Innenfor Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Hovedmål 1: Medarbeiderskap er en del av organisasjonskulturen i sektoren. Den enkelte ansatte plikter å ha kunnskap om og praktiserer medarbeiderskap Medarbeiderskap skal inn i handlingsplan til hver enhet Ledergruppen og LMU har utviklet samme begrepsforståelse 2016 Innenfor 2016 Innenfor Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Hovedmål 2: Sikre at kompetanse benyttes på tvers av enhetene Opprette nettverk som palliasjonsnettverket innenfor: Dokumentasjon Demens Tvang og makt Etikk Habilitering og rehabilitering Innenfor Hovedmål 3: Velferdsteknologi er tatt i bruk som en integrert del av tjenestetilbud Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Ansatte er videreutdannet i velferdsteknologi på Ledergruppen (kommunalsjef og 16

17 høgskolenivå enhetsleder) Velferdsteknologi skal vurderes fortløpende og benyttes som en del av tjenesteutøvelsen Innenfor Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) 17

18 9 Vedlegg Kompetansekartlegging fra alle enheter ble foretatt november Den har noen feilkilder, men er reell nok til å gi et godt overblikk over kompetansen og hvor utfordringene er størst. Kompetanse sykepleiere totalt: 18

19 Bestillerenheten Totalt årsverk: 10,4 19

20 Enhet: helse Totalt årsverk: 33,2 I ettertid er det gjort organisatoriske endringer. Helsesøster og jordmortjenesten er overført til Røykehuset Fysio/ergo er overført til hjemmebaserte tjenester. Kommuneoverlegen er lagt i stab til kommunalsjef. 20

21 Enhet hjemmebaserte tjenester Totalt årsverk: 63,96 21

22 Enhet demens og psykisk helse Totalt årsverk: 21,86 22

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsplan 2013 2015. Helse og omsorg

Kompetanse- og rekrutteringsplan 2013 2015. Helse og omsorg Kompetanse- og rekrutteringsplan 2013 2015 Helse og omsorg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Gran kommune... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1 Forventninger i Stortingsmelding 25 og Stortingsmelding

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Helse- og omsorgsplan for Halden kommune

Helse- og omsorgsplan for Halden kommune Helse- og omsorgsplan for Halden kommune 1 Helse- og omsorgsplan for Halden kommune... 13 Visjon for helse- og omsorgssektoren og Halden kommune... 13 Forholdet til andre planer... 13 Organisering av arbeidet

Detaljer

INNLEDNING...4 2 HVA ER KOMPETANSE?...8 2.1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS...9

INNLEDNING...4 2 HVA ER KOMPETANSE?...8 2.1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS...9 Strategidokument kompetanseplanlegging helse og omsorgsområdene 2013-2017 INNLEDNING...4 1 MÅLSETTING FOR STRATEGIDOKUMENT REGIONAL KOMPETANSEPLANLEGGING HO.5 1.1 FORANKRING...6 1.2 AVGRENSNING...6 1.3

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune

Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 7. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...

Detaljer

Veien til kvalitetsutvikling og god praksis

Veien til kvalitetsutvikling og god praksis Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Prosjektrapport 22.06.2011 Vibeke Bostrøm og Ellinor Bakke Yddal Veien til kvalitetsutvikling og god praksis - En kartlegging av kompetansebehov som et strategisk

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer