Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Røyken kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Røyken kommune 2015-2019"

Transkript

1 Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Røyken kommune Vedtatt av Helse og omsorgsutvalget 3. juni

2 Innhold 1 Innledning Kompetanseplanenes forankring og ambisjon Nasjonale føringer Aktuelle lover Kommunale føringer Hva er kompetanse Betydningen av kompetanse Kartlegging av ansattes kompetanse Total kompetanse Enhet for funksjonshemmede Kompetanseanalyse GAP-Analyse: NÅ situasjonen: STATUS SWOT analyse ROS-analyse Satsningsområder Bemanning og kompetansesammensetning Bemanning/kompetanse Opplæring/kunnskap Systemer i organisasjonen Medarbeiderskap Velferdsteknologi Gjennomføring av Strategisk kompetanseplan Fra strategi til handling - tiltaksplan Vedlegg

3 1 Innledning Plan for strategisk kompetanseplan er utarbeidet for Helse og omsorg i Røyken kommune. Den gir en beskrivelse av den kompetansen kommunen besitter i dag, og analyser av kompetansebehov og satsningsområder fremover ut fra nasjonale og kommunale krav. KS har utarbeidet et verktøy for utarbeidelse av strategisk kompetanseplan som prosjektgruppen har benyttet i sitt arbeid for utarbeidelse av planen. Prosjektgruppen har bestått av: Heidi Eidskrem enhetsleder Hjemmebaserte tjenester Bente Aasgaard enhetsleder Enhet for Funksjonshemmede Emilie Vestgren avd.leder Enhet for Funksjonshemmede Lovisa Plötz avd.leder fysio/ergo Eli Sofie Berg rådgiver Digitalisering, kvalitet og innovasjon Stig Mo seniorrådgiver Personalenheten Magne Gabrielsen Fagforbundet Line Eek Andreassen HTV NSF Turid Lohne Velund rådgiver Digitalisering, kvalitet og innovasjon prosjektleder Det er utarbeidet et årshjul som sikrer kontinuerlig evaluering og oppdatering av fagplaner. 2 Kompetanseplanenes forankring og ambisjon 2.1 Nasjonale føringer Melding St. 16: Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) St. melding 47: Rett behandling - på rett sted - til rett tid. (Samhandlingsreformen) St. melding 25: Mestring, muligheter og mening. Melding st. 29: Morgendagens omsorg NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg Meld. St. 10: God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (Pasientsikkerhetskampanjen). Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen: God helse felles ansvar Meld.St. 19 ( ) Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter IS-1/ Nasjonal mål og prioriterte områder. 2.2 Aktuelle lover Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester (helse- og omsorgsloven) Bruker og pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Lov om psykisk helsevern Arbeidsmiljøloven 3

4 3 Kommunale føringer Røyken kommune er en vekstkommune med ca 3 % befolkningsøkning årlig. Samhandlingsreformen fører til at flere oppgaver overføres kommunene. Det foreligger en pleie og omsorgsplan ( ). Planen er ikke oppdatert eller politisk vedtatt. Det er planlagt å starte arbeidet med å utarbeide en ny helse- og omsorgsplan. Arbeidsgivers føringer gis gjennom følgende dokumenter som ligger i KSS. Etiske retningslinjer Arbeidsreglementet Overordnet HMS-plan (ferdigstilles våren 2015). For å imøtekomme krav til bemanning og kompetanse må det utarbeides en strategisk kompetanseplan som skal bygge på overordnede planer i kommunen. Det anbefales at det utarbeides en overordnet arbeidsgiverstrategi skal beskrive arbeidsgivers handlinger, holdninger og verdier som praktiseres overfor medarbeiderne og skal være et viktig styringsverktøy for ledelsen. 4 Hva er kompetanse 4.1 Betydningen av kompetanse Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Lai, 2004). I møte med brukere av våre tjenester er kompetanse en vesentlig faktor for å oppnå tillit. Fordi helse- og omsorgspersonell har makt til å handle på andres vegne må det betinge at helse- og omsorgspersonell er til å stole på, og må sikre at maktbalansen ikke misbrukes. Våre brukere, beboere og pasienter er eksperter på sine liv, og uten kompetanse og tillit har vi små muligheter til å bistå personer i sine liv. Selve forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere. Teknologisk utvikling, statlige reformer og nye krav til tjenestene krever at medarbeiderne er faglig oppdaterte og kan medvirke i det løpende forbedringsarbeidet. Økt kompetanse gir bedre tjenester og fornøyde brukere. Det bidrar til stolte medarbeidere, som gir tjenestene et godt omdømme. På denne måten blir kompetanseutvikling både et mål og et middel. Den kompetente medarbeider representerer en kunnskapsmedarbeider som har fått og grepet muligheten til å arbeide selvstendig på sine fagområder, og han/hun må besitte, forvalte, utnytte og utvikle sin kompetanse i nært samarbeid med andre. Forskning viser at % av all læring skjer gjennom praksis. Vi kommuniserer med kollegaer, utveksler erfaringer og observerer og praktiserer sammen med kollegaer. Slik sett er hverdagen en vesentlig arena for kunnskapsoverføring. Kompetanse gir konsekvenser. Derfor er det viktig at det vi gjør baserer seg på forskningsbasert kunnskap. En selvstendig, kompetent medarbeider ser også sin stilling i en større sammenheng. På den måten vil han/hun kunne reflektere og handle i tjenestens interesse. 4

5 4.2 Kartlegging av ansattes kompetanse. Det er foretatt en manuell kartlegging av de ansattes kompetanse november Kartleggingen har som svakhet at den ikke er helt eksakt, men etter gjennomgang med ledergruppen er det enighet om at feilkildene ikke så store at den gir et feil bilde av den totale kompetansen Total kompetanse Årsverk: 202,47 5

6 Diagrammer for hver enkelt enhet, samt oversikt over sykepleiere, vedlegges planen. Analyser av kartleggingen viser at Røyken kommune, bortsett fra en enhet, har en godt sammensatt kompetanse blant sine ansatte for tiden. Det gir kommunen handlingsrom til å planlegge kompetansebehov for fremtiden uten at det er akutte behov som må lukkes umiddelbart Enhet for funksjonshemmede Totalt årsverk: 72,4 Enhet for funksjonshemmede har arbeidet målrettet med å endre kompetanse fra et flertall med ufaglærte til fagutdannet og høgskoleutdannede. Arbeidet har gitt resulater, men det er fortsatt en for stor andel ufaglærte som arbeider i denne tjenesten. Etter ferdigstillelse av planen vil det bli foretatt en årlig kartlegging av kompetanseutviklingen. 6

7 5 Kompetanseanalyse Det er en illusjon å tro at verden består av adskilte og usammenhengende krefter. Når vi gir slipp på denne illusjonen kan vi bygge "lærende organisasjoner", organisasjoner der mennesker videreutvikler sine evner til å skape de resultater som de egentlig ønsker, der nye og ekspansive tenkemåter blir oppmuntret, der kollektive ambisjoner får fritt utløp og der mennesker blir flinkere til å lære i fellesskap. (Senge 1999:9) På bakgrunn av Peter Senges definisjon av lærende organisasjon er det gjennomført en analyse av organisasjonens nå-situasjon med tanke på eksisterende og fremtidige behov for å sikre felles plattform for alle ansatte innenfor helse og omsorg. 5.1 GAP-Analyse: NÅ situasjonen: STATUS Systemnivå Virksomhetsnivå Trinn 1: Alle ansatte: Har Har ikke Har Har ikke Introduksjonskurs x 1 årlig, Nyansattsjekkliste i KSS. Etikk presentasjon av Røyken kommunes visjon og verdier rutiner i KSS- systemet e-læringsystem Brannvern - HMS Førstehjelp - HMS systematisk opplæring på lovverk, dokumentasjon, brukermedvirkning og livsløpsperspektiv Oppdatert Duploplan gjøre kjent Livskvalitet i alle livets faser Opplæringsvakter, opplæringshefter tilpasset den enkelte avd. med avkrysning og arkivert i personalmapper. Opplæring i fagsystem og virksomhetsovergripen de IKT-systemer, medikamenthåndterin gs-kurs rutiner for pårørendesamarbeid Trinn 2: Fagspesifikk for alle enheter Har Har ikke Har Har ikke Pandemiplan Systemansvarlig IKT kreftkoordinator Opplæring i å ta i bruk ny teknologi. (Teknogruppe) Folkehelseplan Tannhelse (tannpleier) HOT*kap. 9 Makt og tvang ernæring (nettbasert) Pasientsikkerhetsprogrammet gjennomført, opplæring i helselover, 7

8 LAR (legemiddelassistert rusomsorg) Rehabiliteringsplan Habiliteringsplan Oppdatert pleie og omsorgsplan Infeksjonskontroll system sykdomslære for aktuelle brukergrupper, fokus på egenmestring akuttkoffert for terminale pas. velferdsteknologi forebygging forankret visjon og verdier, etisk refleksjon på alle enheter Trinn 3: ansatte i hver enhet: Har Har ikke Har Har ikke Superbruker Opplegg for å sikre videreutdanning av personalgrupper Superbrukeropplæring Fagnettverk innenfor palliasjon, rehab. og demens Ansatte med videreutdanning innenfor: Demens Palliasjon/kreftomsorg Jordmor Psykisk helse Helsesøster Ledelse Forebyggende arbeid Geriatri Opplegg for å sikre videreutdanning av personalgrupper Trinn 4: x % ansatte i hver enhet: Har Har ikke Har Har ikke rådgiver til å sikre fagog organisasjonsutvikling Strategi for hvordan kompetanse på mastergradsnivået skal benyttes Strategi på å rekruttere forskningskompetanse Antall ansatte med mastergrad Rekrutteringspolitikk for å ansette mastergrad Strategi for å videreutvikle de ansatte med klar profil mot nytteverdi for Røyken GAP-analysen viser at det er behov for å utvikle gode systemer på tverrfaglig samarbeid på systemnivå. Den viser også at enhetene mangler en systematisk struktur for å sikre en felles plattform. 8

9 5.2 SWOT analyse SWOT-analyse er en analyse som benyttes ved strategisk planlegging eller kartlegging av en organisasjons egne sterke og svake sider, samt identifisering av eventuelle problemer og muligheter som kan påvirke utvikling. De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstaven i de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). SWOT-analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring. På bakgrunn av den utarbeidede tabellen er det foretatt en SWOT analyse med følgende spørsmål: 1. Sterke sider i forhold til kompetanse innen helse og omsorg slik dere ser det i dag. 2. Svake sider i forhold til kompetanse innen helse og omsorg slik dere ser det i dag. 3. Muligheter i forhold til kompetanse innen helse og omsorg slik dere ser det i dag. 4. Trusler i forhold til kompetanse innen helse og omsorg slik dere ser det i dag. Systematisering av SWOT analyse Styrker Røyken kommune er en kommune i vekst som har fått kontroll over økonomien. Kommunen er endringsvillig og i utvikling. Det er etablert et kvalitetssystem og opplæringsplan for nyansatte på enhetene. Det er kompetanse innenfor velferdsteknologi, og rådgivere som sikrer fag- og organisasjonsutvikling. Det er god og tverrfaglig kompetanse i mange enheter. Svakheter Røyken kommune mangler planer på flere viktige områder, herunder overordnede planer for systematisk opplæring og rekruttering. Innenfor helse og omsorg er det for mange ufaglærte ansatte. Tjenesten jobber fragmentert, og preges av manglende samarbeid mellom enhetene. Muligheter Kommunen har mange ansatte med høy kompetanse, og har innført ulike fagsystemer. Det er igangsatt arbeid med planer på flere områder. Det er utarbeidet visjon for tjenesten. De ansatte er utviklingsorienterte og ønsker å jobbe tverrfaglig. Trusler Det er ikke satt noe minstestandard i forhold til utdanningsnivå for å sikre god kvalitet og forsvarlig drift. De økonomiske e begrenser mulighetene til å rekruttere og utvikle kompetanse, drive intern undervisning og jobbe i prosjekt. Kommunen jobber ikke systematisk innenfor viktige områder grunnet manglende planverk. Det mangler overordnede systemer for systematisk opplæring og utvikling. Det er dårlig kunnskap og bruk av etablerte IT-systemer. Det er manglende kunnskap om lovverk innenfor eget område. 9

10 5.3 ROS-analyse På bakgrunn av funn i trusler ble det gjennomført en ROS-analyse. Alle punktene ble vurdert. De mest kritiske områdene ble vurdert å være: Dårlig kjennskap til KSS (kvalitetssikringssystemet) Plan for rekruttering/videreutdanning innenfor ansatte som går av med pensjon Kunnskap/kjennskap til lovverk innenfor eget område Ingen etikk arbeid, systematisk etisk refleksjon på alle enheter Felles opplæring i Gerica (dokumentasjonssystemet) lik arbeidsmetode Befolkningsvekst VS ansatte Ikke systematisk opplæring innenfor o Brannvern o Lovverk o Førstehjelp o Dokumentasjon Turnover For få høgskoleutdannede mangler i analysen, men tas med i videre prosess da det er svært aktuelt for tjenestens fremtidige kompetanse. Punktene fra ROS-analysen gjenspeiles i kapittelet om satsningsområder. 6 Satsningsområder Satsningsområder er utarbeidet på grunnlag av nasjonale føringer, lover og forskrifter. Det er tatt i bruk kartleggingsverktøy som GAP, SWOT og ROS analyse for å avdekke risikoområder med tanke på kompetanse og bemanningssituasjon i kommunen. Arbeidsgruppen har kommet frem til tre satsningsområder innenfor helse og omsorg: - Bemanning og kompetansesammensetning - Opplæring og kunnskap - Systemer i organisasjonen 6.1 Bemanning og kompetansesammensetning Prosjektet startet med kartlegging av kompetanse i hver enhet. Kartleggingen viser til stor andel av ufaglærte i enhet for funksjonshemmede. Ut i fra dette ble det arbeidet videre med GAP- og SWOT analyse som viser en trussel forbundet med at det ikke er utarbeidet noen minstestandard i forhold til utdanningsnivå, og herunder også sammensetning av bemanning/kompetanse. Standard godkjennes i samarbeid med sentrale tillitsvalgte, og vil forenkle videre rekrutteringsprosess til oppnådd standard. 10

11 Bemanning/kompetanse Hovedmål 1: Utarbeide standard for kompetanse på hver enhet Vi trenger kompetanse fordi: 1. Omsorgstjenesten bygger på et helhetlig menneskesyn. Dette oppnår vi ved å: o bygge opp flerfaglig kompetanse som sikrer brukerens fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov o styrke det tverrfaglige samarbeidet 2. Omsorgstjenesten er basert på medbestemmelse, respekt og verdighet. Dette oppnår vi ved å: o fremme brukernes rett til å ta selvstendige avgjørelser o involvere brukere i utformingen og utøvelsen av tjenestetilbudet o styrke den etiske kompetansen blant ansatte i omsorgstjenesten 3. Omsorgstjenesten er tilpasset brukernes individuelle behov. Dette oppnår vi ved å: o kjenne den enkeltes interesser og bakgrunn o bemanne tjenestene med en kompetanse som tar utgangspunkt i brukernes situasjon og behov 4. Omsorgstjenesten viser respekt og omsorg for pårørende. Dette oppnår vi ved å: o utvikle tiltak for å veilede og støtte pårørende o involvere pårørende gjennom et tett samarbeid 5. Omsorgstjenesten består av kompetente ledere og ansatte. Dette oppnår vi ved å: o kontinuerlig utvikle ledere og ansattes kompetanse o bygge opp et robust fagmiljø med tilstrekkelig og kompetent personell, samt utvikle et inkluderende arbeidsmiljø o fremme kunnskapsbasert praksis, forskning og utvikling i omsorgstjenestene i kommunen i samarbeid med relevante fag- og kompetansemiljøer 6. Omsorgstjenesten vektlegger helsefremmende aktivitet og forebyggende tiltak. Dette oppnår vi ved å: o styrke kompetansen i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid o bidra til at brukerne i størst mulig grad ivaretar egen helse og livsmestring o legge til rette for at brukere kan oppleve meningsfulle hverdager på tross av sykdom og funksjonssvikt 7. Omsorgstjenesten er fleksibel, forutsigbar og tilbyr koordinerte og helhetlige tjenester. Dette oppnår vi ved å: o organisere og utøve tjenesten på en effektiv og faglig forsvarlig måte o samarbeide aktivt med de øvrige kommunale tjenestene, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og NAV o utvikle og tilby gode og helhetlige pasient- og brukerforløp 8. Omsorgstjenesten er lærende, innovativ og nyskapende. Dette oppnår vi ved å: o skape kultur for utvikling og iverksetting av nye ideer og kreative løsninger o arbeide systematisk med erfaringsdeling, og ta i bruk ny fagkunnskap og teknologi o samarbeide med frivillig sektor, og bidra til økt frivillig arbeid Meld.St. 29 ( ) Morgendagens omsorg 11

12 Gode tjenester gjennom riktig kompetanse legger til rette for mestring av hverdagens utfordringer. Dette gjøres gjennom styrking av den enkeltes mestringsevne og skaper forutsetninger for å ha kontroll i eget liv. Meld.St. 19 Folkehelsemelding Måltallet i tiltaksplanen bygger på en analyse av nåværende situasjon og en analyse av de fremtidige behov som Røyken kommune får i forbindelse med Samhandlingsreformen og økt satsning på psykisk helse. For å få mer kunnskapsbasert praksis kreves riktig kompetanse. Flere Meld. St. vektlegger at kompetanse er helt vesentlig for å få gjennomført alle funksjoner og oppgaver som tjenesten skal ivareta. Forebygging av makt og tvang ligger i bemanning med kompetanse og god kjennskap til fagområdet. Riktig bemanning vil føre til en stor reduksjon av dispensasjoner fra utdanningskravet. Det optimale for en tjeneste å ha 100 % fagdekning, men for å tilpasse planen til en stram kommuneøkonomi er det satt et måltall som er noe moderert, men sikrer forsvarlige tjenester. Opptrapping til ønsket nivå må tas over tid. Tiltak: se tiltaksplanen Hovedmål 2: Rekruttering av fagkompetanse i henhold til standard (fastsatt pr enhet) Tiltak: se tiltaksplan 6.2 Opplæring/kunnskap Opplæring/kunnskap som eget målområde er satt opp på bakgrunn av at det er oppdaget manglende kompetanse i flere enheter i sektoren. Kompetansen som mangler er vesentlig for å kunne benytte seg av tilgjengelig arbeidsverktøy. For å sikre god kompetanseoverføring må også veiledningskompetanse være tilstede. Hovedmål 1: Sikre minimumsnivå i generell datakunnskap Tiltak: se tiltaksplan Hovedmål 2: sikre gjennomføring av opplæring Tiltak: se tiltaksplan 6.3 Systemer i organisasjonen Medarbeiderskap Medarbeiderskap: Medarbeiderskap innebærer at alle ansatte på en arbeidsplass skal ta sin del av ansvaret for sin egen og arbeidsplassens utvikling. Det forutsetter en erkjennelse av at det ikke er lederen som kan og vet alt best - like lite som medarbeideren gjør det. Gode beslutninger kan derfor først tas når de som blir påvirket av beslutningen får være med i prosessen. 12

13 Hovedmål 1: Medarbeiderskap er en del av organisasjonskulturen i sektoren. Den enkelte ansatte plikter å ha kunnskap om og praktiserer medarbeiderskap Tiltak: se tiltaksplan Hovedmål 2: Sikre at kompetanse benyttes på tvers av enhetene Tiltak: se tiltaksplan Velferdsteknologi Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. (NOU 2011:11) «Ved innføring av ny teknologi utgjør selve teknologien bare cirka 20 prosent av de endringene som blir satt i verk. Det meste dreier seg om arbeidsformer og organisering» (NOU 2011:11) Det er avgjørende at de ansatte i sektoren pleie, omsorg og helse har bestillerkompetanse. Med dette menes det at de settes i stand til å se teknologi som mulighetsskapere for bedre å utnytte ressursene. De ansatte må være i stand til å vurdere egnethet av ulike teknologier sett opp mot ulike brukerbehov, foreslå løsninger, samt vurdere mulige fordeler og ulemper med løsningene i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører. De må ha innsikt i endringsprosesser og hvordan teknologi kan understøtte innovasjonsprosesser i sektoren. 7 Gjennomføring av Strategisk kompetanseplan I arbeidet har det fremkommet flere områder som har behov for tiltak. Handlingsplanen tar opp i seg alle tiltakene. De tiltak som har budsjettmessige konsekvenser vil fremmes politisk som en del av budsjettprosessen. Tiltakene blir gjennomført hvis den budsjettmessige dekningen blir vedtatt. Det er flere av tiltakene som krever at organisasjonen jobber annerledes enn nå. Disse tiltakene følges opp i linjen med bistand fra stabsenheter. 13

14 8 Fra strategi til handling - tiltaksplan Tiltak Måleindikator Tidsperiode Kostnad Ansvar Bemanning/kompetanse Hovedmål 1: Utarbeide standard for kompetanse Fagdekning pr. enhet 70 % 2015 Pr. årsverk: Enhetsleder 80 % 85 % Kr i differanse mellom ufaglært og faglært. Høgskoledekning pr. enhet 40 % i ukedager 25 % i helg 2015 Pr. årsverk Kr i differanse mellom faglært og høgskoleutdannet. Enhetsleder Hovedmål 2: Rekruttering av fagkompetanse i henhold til standard Fast ansatte uten formell kompetanse utdannes 70% 80% Pr. årsverk: Kr Enhetsleder 90% % 2019 Rekruttere ansatte med formell kompetanse innenfor demens, geriatri og psykisk helse. 100 % Innenfor Enhetsleder Røyken kommune skal til enhver tid ha 10 lærlingplasser for helsefagarbeidere Kommunalsjef 14

15 Markedsføring og samarbeid med videregående skole. Vg. skoler i Røyken, Lier, D, Asker er besøkt Innenfor Enhetsleder Antall ansatte med veiledningskompetanse er tilsvarende antall lærlinger og studenter kr.2300 pr. antall (dagsverk) Kommunalsjef/Enhetsleder Røyken kommune skal til enhver tid ha 15 studenter pr. år Innenfor Kommunalsjef Opplæring/kunnskap Hovedmål 1: Sikre minimumskunnskap i generell datakunnskap Superbrukere på grunnleggende dataferdigheter er etablert på hver enhet Ansvarslinje for superbrukere er opprettet Innenfor 2015 Innenfor Enhetsleder Kommunalsjef (hvem) Hovedmål 2: Sikre gjennomføring av opplæring Fokusområder for hvert år er besluttet Årshjul for opplæring i er utarbeidet: Dokumentasjon KSS Demens Tvang og makt Etikk habilitering og rehabilitering Lovverk Innenfor 2015 Innenfor Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) 15

16 Arenaer for kompetanseoverføring internt etter kurs og seminarer er utarbeidet E-læring på flere områder er benyttet, bl.a.: Brannvern Førstehjelp Legemiddelopplæring Samtykkevurdering Legemiddelhåndtering KSS Lovverk Kap. 9 Systemer i organisasjonen 2015 Innenfor alle ansatte Innenfor Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Hovedmål 1: Medarbeiderskap er en del av organisasjonskulturen i sektoren. Den enkelte ansatte plikter å ha kunnskap om og praktiserer medarbeiderskap Medarbeiderskap skal inn i handlingsplan til hver enhet Ledergruppen og LMU har utviklet samme begrepsforståelse 2016 Innenfor 2016 Innenfor Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Hovedmål 2: Sikre at kompetanse benyttes på tvers av enhetene Opprette nettverk som palliasjonsnettverket innenfor: Dokumentasjon Demens Tvang og makt Etikk Habilitering og rehabilitering Innenfor Hovedmål 3: Velferdsteknologi er tatt i bruk som en integrert del av tjenestetilbud Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) Ansatte er videreutdannet i velferdsteknologi på Ledergruppen (kommunalsjef og 16

17 høgskolenivå enhetsleder) Velferdsteknologi skal vurderes fortløpende og benyttes som en del av tjenesteutøvelsen Innenfor Ledergruppen (kommunalsjef og enhetsleder) 17

18 9 Vedlegg Kompetansekartlegging fra alle enheter ble foretatt november Den har noen feilkilder, men er reell nok til å gi et godt overblikk over kompetansen og hvor utfordringene er størst. Kompetanse sykepleiere totalt: 18

19 Bestillerenheten Totalt årsverk: 10,4 19

20 Enhet: helse Totalt årsverk: 33,2 I ettertid er det gjort organisatoriske endringer. Helsesøster og jordmortjenesten er overført til Røykehuset Fysio/ergo er overført til hjemmebaserte tjenester. Kommuneoverlegen er lagt i stab til kommunalsjef. 20

21 Enhet hjemmebaserte tjenester Totalt årsverk: 63,96 21

22 Enhet demens og psykisk helse Totalt årsverk: 21,86 22

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

Når er nok nok! - om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp

Når er nok nok! - om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp Når er nok nok! - om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Sykepleiernes kjernekompetanse Sykepleierprofesjonens særegne kompetanse er rettet mot pasientens sykdom, hjelp til å gjennomføre behandling,

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker ved HR-sjef Asker kommune Jostein Bø og prosjektleder A/P2 Stine Førlie Felles ledersamling for Asker, Røyken og Hurum kommuner 7.-8. desember 2017 Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE.

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. VIRKSOMHETSPLAN FOR 2017 RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. Randi Karin Rustand Planperiode: 01.01.17 31.12.17 Sist rullert: Januar 2017 - evaluering i slutten av juni Ny plan januar 2018 1.

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning.

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. KOMPETANSESTRATEGI HSO Drammen kommune 2016 2019 Forord: Kompetansestrategien for helse, sosial og omsorg (HSO) er en strategisk plan som retter seg mot innbyggere, medarbeidere, ledere og eksterne samarbeidspartnere.

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Innovasjon i praksis. For folk og med folk.

Innovasjon i praksis. For folk og med folk. Innovasjon i praksis. For folk og med folk. Fylkesmannssamling i Vest-Agder mars 2015 INNOVERE ELLER BLI INNOVERT? HVA ER INNOVASJON? 3 ULIKE FORMER FOR OFFENTLIG INNOVASJON Tjenesteinnovasjon Prosessinnovasjon

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Nytt og Nyttig-Konferanse om helsetjenester til eldre. Lifecare erom: elektronisk pasientrom på nettbrett. Hvordan brukes dette i praksis?

Nytt og Nyttig-Konferanse om helsetjenester til eldre. Lifecare erom: elektronisk pasientrom på nettbrett. Hvordan brukes dette i praksis? Nytt og Nyttig-Konferanse om helsetjenester til eldre. Lifecare erom: elektronisk pasientrom på nettbrett. Hvordan brukes dette i praksis? Presentasjonens innhold: Satsingen på velferdsteknologi i Bodø

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringsplattformen setter målene og Regjeringen har en visjon En bedre og tryggere

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/12175-2 Dato: 22.03.2011 UTVIKLINGSPROGRAM FOR HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSTJENESTENE " SKAP GODE DAGER " - UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?»

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Sammendrag av presentasjon. Erfaringer v/bjørg Røstbø «Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Kontaktinformasjon: Bjørg Røstbø E-post: bjorg.rostbo@haugnett.no

Detaljer

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 Morgendagen.. Demografien forandres - flere eldre/hjelpetrengende og færre yngre til å bistå Stor gruppe Ressurssterk seniorgenerasjon

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

TRYGG HVERDAG I EGET HJEM

TRYGG HVERDAG I EGET HJEM TRYGG HVERDAG I EGET HJEM - Prosjekt for implementering av velferdsteknologi i Kongsvingerregionen 2017-2019 Prosjektleder Iselin Lerdalen LINKER: https://youtu.be/6sfbg2b3sx8 https://www.youtube.com/watch?v=peamdh3me

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune «Omsorg» Kunstner Lise Amundsen Arbeidsgiverstrategi Moss kommune 2015-2020 Rådmannen har ordet... 3 Innledning... 4 Kommunens utfordringer... 4 Strategi... 4 Kap. 1 Visjon, verdier, mål og etikk... 5

Detaljer

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS JAG Assistanse AS BPA-ordninger i JAG Assistanse innbyggere med kognitiv funksjonsnedsettelse

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Veikart for velferdsteknologi Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Innhold Innovasjon definisjon og eksempler, og litt om floker Mye om Veikartet Brukerperspektivet som en rød

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering

Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering Høstkonferansen 18.10.2016 Monica Eivik Stian Brennberg Inger Elden Eva Ripnes Kirsten Willumsen Liv-Bente Sælø Bodø Presentasjonens innhold: Bakgrunn

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver www.ks.no/etikk-kommune Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen! Prosjekt

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE Frogn kommune skal ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til ordinær helse- og omsorgstjeneste Rådmannen i Frogn kommune 29.09.2017

Detaljer

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016 Fra stab samhandling og internasjonalt samarbeid 13.12.2011 1 1. Visjon, idé og mål Visjon Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Systematisk kompetanseheving og utvikling med fokus på samhandlingsreformen, ut fra et kommuneperspektiv.

Systematisk kompetanseheving og utvikling med fokus på samhandlingsreformen, ut fra et kommuneperspektiv. Systematisk kompetanseheving og utvikling med fokus på samhandlingsreformen, ut fra et kommuneperspektiv. PPS brukerforum for kommunehelsetjenesten og institusjoner/sykehus. Britt Kveseth Samhandlingskoordinator

Detaljer

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg 1 Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse av tiltak... 9 3 Om enheten

Detaljer

Nye kompetansebehov. Hvilken kompetanse må utvikles i sykehjem under samhandlingsreformen?

Nye kompetansebehov. Hvilken kompetanse må utvikles i sykehjem under samhandlingsreformen? Oslo kommune Sykehjemsetaten Nye kompetansebehov Hvilken kompetanse må utvikles i sykehjem under samhandlingsreformen? Per Johannessen, direktør Sykehjemsetaten 1 Sykehjemsetaten (SYE) 2012 29 sykehjem

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling.

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Tjenestetilbud med god kvalitet gir fornøyde beboere og pårørende Kvalitetsforskriftens 3 Ivareta myndighetskrav i kvalitetsforskriften

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Røyken kommune

Hverdagsrehabilitering i Røyken kommune Hverdagsrehabilitering i Røyken kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.2015 Hverdagsrehabilitering 07.01.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Hva er hverdagsrehabilitering?... 3 3 Målsetting...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Dagens tema Hva er velferdsteknologi Visningsarena for velferdsteknologi Nasjonalt velferdsteknologiprogram GericaMobilPleie

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Et velferdssamfunn i endring - hva skjer fra regjeringen side? - om den kommende Stortingsmeldingen om Innovasjon i omsorg

Et velferdssamfunn i endring - hva skjer fra regjeringen side? - om den kommende Stortingsmeldingen om Innovasjon i omsorg Et velferdssamfunn i endring - hva skjer fra regjeringen side? - om den kommende Stortingsmeldingen om Innovasjon i omsorg Statssekretær Kjell Erik Øie 15. April 2013 En fantastisk utvikling Nye utfordringer

Detaljer

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Forankring Overordna strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgssektoren (2017 2021) Sykehjemsetatens

Detaljer

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator 2013 Formål Å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester

Detaljer

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael Mulighetenes OPPLAND STRATEGI FOR INTERN LÆRING 2012-2015 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1. Innledning... 3 2. Kulturtrekk og verdier... 4 3. Mål... 5 4. En lærende

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling Trivsel i hverdagen Medvirkning Helse Miljø

Plan for kompetanseutvikling Trivsel i hverdagen Medvirkning Helse Miljø Plan for kompetanseutvikling 2009-2012 Trivsel i hverdagen Medvirkning Helse Miljø Vedtatt av administrasjonsutvalget 17.02.2009 Innhold 1.0 Begrepsavklaringer og avgrensninger 3 2.0 Roller og ansvarsfordeling

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Velferdsteknologi og standardisering

Velferdsteknologi og standardisering Velferdsteknologi og standardisering Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2013-2020 Programleder Lasse Frantzen Morgendagens omsorg Ta mulighetsrommet i bruk Mobilisere samfunnets omsorgsressurser Tjenesteinnovasjon

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer