SOGNDAL KOMMUNE. Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr UTGÅVE: revidert pr INNHALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOGNDAL KOMMUNE. Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr. 01.05.2015. UTGÅVE: 3.2 - revidert pr. 1.05.2015 INNHALD"

Transkript

1 SOGNDAL KOMMUNE Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr UTGÅVE: revidert pr INNHALD 1

2 1. INNLEIING OMFANG DELEGASJON HOVUDMÅL VIRKEMIDDEL Lønsfastsetjing ved tilsetjing Lokale tingingar Lønssamtale Bonusløn VERDIAR OG PRINSIPP VED LØNSFASTSETJING LØNSFORSTÅING PRINSIPP FOR LØNSFASTSETJINGA LIKELØNSPRINSIPPET LEIARFUNKSJON TILTAK TENESTELEIAR/STØTTEEININGSLEIAR ANDRE LEIARAR OPERATIVE LEIARSTILLINGAR MINSTELØNN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5.5 LØN ETTER UTDANNING Akademikartillegget Høgskuleutdanning Fagbrev Tilleggsutdanning for ufaglærte og fagarbeidarar /tilsvarande fagarbeidarstillingar UNDERVISNINGSPERSONALE GJENNOMGÅANDE STILLINGAR/MERKANTILE STILLINGAR PEDAGOGISKE LEIARAR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5.9 FUNKSJONSTILLEGG SJUKEPLEIARSTUDENTAR AVLØNNING AV VIKARAR UTDANNINGSSTILLINGAR OVERGANG TIL NY STILLING OPPJUSTERING I EIGA STILLING STILLINGSOMTALE FUNKSJONSTILLEGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6.1 HJELPEPLEIAR MED TILLEGGSFUNKSJON:... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6.2 SJUKEPLEIAR MED TILLEGGSFUNKSJON:... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6.3 GRUPPELEIARFUNKSJON... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6.4 KONTAKTLÆRAR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6.5 TEAMLEIAR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6.6 FAGRETTLEIAR SPESIALPEDAGOGIKK... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6.7 SYSTEMANSVARLEG IKT... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6.8 SAMLINGSSTYRAR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6.9 PROSJEKT... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT RÅDGJEVAR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT ØVINGSLÆRAR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2

3 1. INNLEIING Avtaleverket gjev kommunane større lokal styring i løns- og arbeidsgjevarpolitikken. Større lokal fridom utfordrar kommunen til å finna gode lokale løysingar som er tenlege for vår kommune og som kan vera annleis enn det andre kommunar gjer. Overgangen til eit meir fleksibelt lønssystem må sjåast i samanheng med krav mot kommunane om effektivisering, omstilling og utvikling. 1.1 Omfang Lønspolitiske retningslinjer gjeld for alle tilsette, inkl. undervisningspersonale, så framt dette ikkje strir imot sentralt avtaleverk. 1.2 Delegasjon Rådmannen fastset løn utover grunnlønsplasseringa ved tilsetjing og gjennomfører lønstingingar i samsvar med hovudtariffavtalen. Formannskapet, eller eit utval frå formannskapet gjennomfører tingingar etter pkt løn til rådmann. 2. HOVUDMÅL Kommunen sin lønspolitikk skal vera eit verktøy for å sikra tenesteproduksjonen, møta framtidige utfordringar i Sogndal kommune og stimulera til utvikling og resultatoppnåing. Lokal lønspolitikk skal byggja på lokale behov og skal utarbeidast i samarbeid med dei tillitsvalde. Sogndal kommune skal bruka avtalesystemet aktivt for å kunna behalda og rekruttera kvalifisert personale, slik at kommunen er konkurransedyktig på arbeidsmarknaden. 3. VIRKEMIDDEL Dei virkemidla som kommunen har til disposisjon, er regulert av Hovudtariffavtalen - og omfattar følgjande: - Lønsfastsetjing ved tilsetjing - Lokale tingingar som følgjer av vedtektene i Hovudtariffavtalen kap. 3, kap. 4 og kap. 5. Kap. 3 - leiaravløning gjeld for rådmannsgruppa (rådmann, kommunalsjef og juridisk rådgjevar, kap. 3 pkt ) og støtteeinings- og tenesteleiarar, kap. 3 pkt Kap. 4 - gjeld for dei som framleis får sentrale reguleringar, men med innslag av lokale pottar. Kap. 5 - gjeld for dei som utelukkande får sin løn fastsett lokalt. 3

4 - For lokale drøftingar, særskilte tingingar og tingingar for å rekruttera og behalda arbeidstakarar, vert det vist til HTA. Som ein hovudregel vil lønsfastsetjing ved tilsetjing, som går utover minsteløna (kap 4) eller desse retningslinjene, verta teken opp med den tillitsvalde. Den tillitsvalde får slik høve til å gje uttale før vedtak vert gjort. Tenesteleiarane vert trekte aktivt med i prosessane knytt til lokale lønsdanning både ved tilsetjing og i lokale tingingar. Det lokale lønssystemet som vert utvikla skal vera enkelt å forstå og administrera og skal vera kjent i organisasjonen. - Lønssamtale Dersom den tilsette gjennom to år oppnår ein vesentleg lågare lønsutvikling enn lønsutviklinga for samanliknbare stillingar i verksemda, skal det haldast lønssamtale mellom einingsleiar og den tilsette. - Bonusløn For bonusløn vert det vist til HTA kap. 3 pkt VERDIAR OG PRINSIPP VED LØNSFASTSETJING Dei lønspolitiske retningslinjene skal vera retningsgjevande i perioden mellom dei lokale tingingane, men retningslinjene bind ikkje opp partane i dei neste tingingane. 4.1 Lønsforståing Det kan skiljast mellom fleire lønsformål, til dømes desse: Fordela - ut ifrå at løn er den viktigaste økonomiske ressurs for folk flest kva er akseptable forskjellar Posisjonera - løn som indikator på posisjon i verksemda Kompensera - løn som kompensasjon, til dømes for ei utdanning Motivera - løn for å motivera til ønska innsats/åtferd før arbeidet vert utført Belønna - løn for utført arbeid knytta til resultat eller vist innsats Dei sentrale tariffpartar vil kunna ivareta funksjonar som å fordela og posisjonera, men er ikkje særleg eigna til å ivareta lønn som motivasjons- og belønningsfunksjon. Dette føreset meir konkret kjennskap til situasjonen hos den einskilde arbeidsgjevar og tilsett og må derfor nyttast lokalt. Løn og løna sin storleik kan også verta vurdert ut ifrå sjølve grunnprinsippet for å gje lønn, slik som: Stillingsnemning - kva tilsette er forventa å gjera Innhaldet i arbeidet - kva for oppgåver som vert utført Potensiale - kva føresetnader den tilsette har for å gjera ein god jobb Resultat - korleis arbeidet er utført. 4

5 4.2 Prinsipp for lønsfastsetjinga Kommunen sin lønspolitikk er basert på prinsippa om: Basislønn Kompetanse Innsats/resultat Stillinga/stillinggruppa sitt ansvar, arbeidsoppgåver og kvalifikasjonskrav er grunnlaget for basisløna. Ved lønsfastsetjing skal det bl.a. verta teke omsyn til (jf. hovudtariffavtalen kap. 4 og kap. 5): - stillinga sin kompleksitet - den enkelt tilsette sin - kompetanse - ansvar - innsats - resultatoppnåing - behalde/rekruttere Kompleksitet er knytta til kompliserte eller vanskelege strukturar, oppgåver, organisasjonar/organisering og system. Ansvar er i denne samanheng ein eigenskap til den tilsette. Ei vurdering kan t.d. byggja på om arbeidstakar tek ansvar for eigen arbeidssituasjon, eiga læring, arbeidsmiljø, kollegaer, brukarar mv. og om arbeidstakaren viser evne og vilje til å ta på seg nye oppgåver innanfor stillinga sitt arbeids- og ansvarsområde. Kompetanse kan vurderast i høve års- og halvtårseiningar, studiepoeng og realkompetanse. Grunnhaldninga til kommunen er at etter- og vidareutdanning har ein positiv verdi, og at kompetanseutvikling som kommunen gjer seg nytte av, kan gje lønsuttelling utover basislønn. Auka realkompetanse der arbeidsgjevar kan nytta kompetansen, vil på same vis kunna gje uttelling. Vurdering av innsats og resultatoppnåing hos leiarane og medarbeidarane skal skje etter lokalt drøfta kriterie, og kan medføra lønsutvikling utover basislønn. Kriteria for innsats- og resultatoppnåing skal gjenspeglast i kommunen sine mål, oppgåver og satsingsområde. Skal dei tilsette oppfatta ei slik innsats- og resultatvurdering som rettferdig og evt. kunne korrigera åtferd, må det utviklast eit system for tilbakemelding frå leiar til medarbeidar. Kommunen har enno ikkje utvikla slike system for heile organisasjonen. Det er til ein viss grad utvikla system for forventning og tilbakemelding i leiaravtalene. Partane lokalt vil drøfta kritierie for løn etter innsats. 4.3 Likelønsprinsippet Avlønning skal avspegla stillinga sin kompleksitet og den einskilde tilsette sin kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåing. Lik løn for arbeid av lik verdi uavhengig av kjønn. Lik moglegheit for lønsutvikling for begge kjønn 5

6 4.4 Leiarfunksjon Leiarfunksjonen skal vera definert i organisasjonsstrukturen. Leiar skal som hovudregel vera løna over dei vedkomande skal leia. Sjå pkt. 5.2 om sikringsregelen i hovudtariffavtalen. Leiar innehar budsjett-, personal- og fagansvar. 5. TILTAK 5.1 Tenesteleiar/støtteeiningsleiar Avlønning av tenesteleiarar i Sogndal kommune skal ta særskilde omsyn til fagutdanning/ fagansvar, personal- og budsjettansvar og resultat. Basisløn for tenesteleiarar: kr Utover dette vert det gjeve løn slik: 1. Personalansvar (årsverk) : : over 36 : Relevant tilleggsutdanning : kr Kor lenge fungert i stillinga : kr Andre tilhøve Kriterietala kan endrast. 5.2 Andre leiarar For leiarar som er plasserte i kap. 4 B og der tilsette han /ho leiar også får løn etter kap. 4 B, skal leiar lønast over høgaste minstelønn for dei leiaren er sett til å leia, jf B-rundskriv 9/ Operative leiarstillingar Gruppeleiar, formenn og tilsvarande operative leiarstillingar som får minska lønsrelasjon etter eit sentraloppgjer, vil få ei lønsauke i påfølgjande lokale tingingar. I lønsauka vert det teke høgde for at vedkomande leiar kan ha fått mindre uttelling ei periode grunna ulik verknadstidspunkt for det sentrale og lokale oppgjeret. 6

7 5.4. Minsteløn Kap. 4 Lønstabell pr Stillingsgrupper 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Stilllingar utan særskilt krav til utdanning Fagarbeidarstilling tilsv. fagarbeidarstilling Stillingar med krav om høgskuleutdanning Stillingar med krav om høgskuleutdanning med tilleggsutdanning Stillignar med krav om mastergrad Lærar Adjunkt Adjunkt med tilleggsutdanning Lektor Lektor med tilleggsutdanning Pr. 1. mai 2015 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikkje ha lågare grunnløn enn kr ,- i 100% stilling. Bestemmelsen gjeld forholdsmessig for deltidstilsette, jfr. HTA kap Løn etter utdanning Løn etter utdanning skjer ved tilsetjing eller løna kan endrast i lokale tingingar. For tilsette som tek fagbrev gjeld eigne reglar, jf punkt nedanfor Akademikartillegget Tilsette med høgare akademisk utdanning i sakshandsamarstillingar skal vurderast særskild dersom arbeidsgjevar føresett nyttiggjering av den høgare akademiske utdanninga. Tilsetjing med årsløn minimum kr Høgskuleutdanning Tilsette med 3- årig høgskuleutdanning i stillingar kor det lokalt ved tilsetjing er krav om 3- årig høgskuleutdanning har minimumslønn tilsvarande høgskuleutdanning årsløn kr til kr etter ansiennitet. Sjukepleiarstillingar: Lokal avtale for sjukepleiarar frå : Nyutdanna sjukepleiarar får ei startløn tilsvarande 8 års ansiennitet, vert plassert direkte inn i lønstabellen for 8 år stilling med høgskuleutdanning. 7

8 Minstelønn for tilsette med spesialistutdanning utover høgskuleutdanning i stillingar kor arbeidsgjevar føresett nyttiggjering av spesialistutdanninga får årsløn kr til etter ansiennitet. Øvrige/avansementstillingar knytta til desse stillingane er inkludert i dette. Gjeld 7617 Spesialfysioterapeut, 7523 Spesialsjukepleiar, 6185 Helsesøster, 7522 Spesialpedagog, 7592 Klinisk barnevernspedagog, 7619 Klinisk sosionom og 7710 Tverrfagleg spesialutdanning med høgskule Fagbrev Arbeidstakar med fagbrev kor fagbrevet samsvarer med stillinga sitt arbeids- og ansvarsområde, vert løna som fagarbeider, st.kode 7517 med årsløn kr til etter ansiennitet i 100% stilling, frå det tidspunkt fagbrevet vert dokumentert Tilleggsutdanning for ufaglærte og fagarbeidarar /tilsvarande fagarbeidarstillingar Generelt: Intensjonene i dei tidlegare merknadane i hovudtariffavtalen knytta til utdanning og avansement vert vidareførde. Tilsette i stillingar utan krav om utdanning og i fagarbeidarstillingar/tilsvarande fagarbeidarstillingar som har minst 6 månader med grunnutdanning eller tilleggs- og spesialutdanning får kr over grunnplasseringa for stillinga dersom kommunen nyttiggjer seg denne kompetansen. Ved ansiennitetsopprykk skal dette tillegget oppretthaldast. Når det vert kravd spesialutdanning utover grunnutdanning/fagbrev, skal det verta teke omsyn til det ved lønsfastsetjing, jf HTA kap. 4.1, pkt Undervisningspersonale For undervisningspersonalet gjeld forskrift om krav til kompetanse. 5.7 Gjennomgåande stillingar/merkantile stillingar Stillingane skal differensierast etter kompetansekrav og krav til fagleg og sjølvstendig vurdering Konsulent kompetansekravet er utdanning på høgskulenivå. Kompetanse opparbeidd gjennom mange års praksis / alternativ utdanning kan kompensera for formell høgskuleutdanning. Intern avansementstilling er Førstekonsulent For 6559 Konsulent med tilhøyrande rapporteringsnemningar - er minimumslønna tilsvarande fagarbeidar. 5.8 Pedagogiske leiarar Sogndal kommune har pedagogiske leiarar i dei barnehagane som har meir enn 1 avdeling. Evt. andre pedagogiske leiarar har dette som personleg ordning så lenge den tilsette er i stillinga. 8

9 Evt. deling av stilling for pedagogisk leiar kan resultera i at reststillinga vert ei førskulelærarstilling, jf Ot. Prp nr 68 ( ) og lov med forskrifter som omhandlar oppgåver og funksjonar til pedagogisk leiar. Pedagogiske leiarar er løna kr over minstelønna for høgskulegruppa. Årsløn for pedagogiske leiarar, I hht Tal år ansiennitet Årsløn pr år år år år år år Som det går fram av pkt.5.3 skjer plassering ved tilsetjing, dvs. ikkje stige/automatisk opprykk for dei som er tilsette. Evt. auke etter stige kan elles skje i dei lokale tingingar, jf kap. 4.1 pkt. 2. Funksjonstillegg Stillingar med tilleggsfunksjon oppretta av arbeidsgjevar får funksjonstillegg som utgjer kr om ikkje anna er oppgitt i vedlegget. Vedlegget inneheld oversikt over stillingar med tilleggsfunksjon. Arbeidsgjevar kan oppretta/endra lokale funksjonar. Ledige funksjonar vert utlyste internt. Partane tingar om funksjonstillegga i dei lokale tingingane etter reglane i hovudtariffavtalen. Ved ansiennitetsopprykk beheld ein funksjonstillegg/tillegg for utdanning gitt i lokale tingingar / ved tilsetjing. Leiarar vert vurderte å ha ansvarskompensasjon i si ordinære løn og skal dermed ikkje ha funksjonstillegg. Funksjonstillegget opphøyrer om funksjonen opphøyrer. Ved ansiennitetsopprykk opprettheld ein tillegg gitt ved lokale tingingar. 5.9 Sjukepleiarstudentar - Som eit rekrutteringsfremjande tiltak vert sjukepleiarstudentar løna slik: pr : ferdig 1. året: Tariff som utfaglært + kr pr. år i 100% stilling. ferdig 2. året: Fagarbeidarløn etter 8 års lønsansiennitet (sjå tabell) 9

10 Legar Almennlege utan spesialist med mindre enn 3 års ansiennitet Kr Almennlege utan spesialist med meir enn 3 års ansiennitet Kr Almennlege med spesialitet Kr Allmennlege med dobbelspesialitet, doktorgrad eller leiaransvar Kr Avlønning av vikarar Har ein særlege vanskar med å rekruttera til vikariat, kan det gjevast ein særskilt lønskompensasjon, jf kap. 4 pkt og kap. 5 pkt. 5.3, ved vikariat som varer inntil ½ år, jf. hovudtariffavtalen kap.1 pkt Utdanningsstillingar Løn i stillingskode 7711 i samsvar med sentralt avtaleverk Fysioterapeut i turnusåret kr Turnuslege kr Medisinske studentar med lisens sjå SFS 2305 Lærling, sjå kap. 6 i hovudtariffavtalen. Unge arbeidstakarar, jf HTA Alder Minstelønn Yngre enn 16 år 80% av minsteløn for stillingar u/krav til utdanning Frå 16 år til 18 år 90% av minsteløn for stillingar u/krav til utdanning 5.14 Overgang til ny stilling Som hovudregel vert ikkje personlege tillegg overført ved overgang til ny stilling. Rådmannen kan overføra personlege tillegg dersom den tilsette har 15 års samla tenestetid i Sogndal kommune. Som ei personleg ordning kan den tilsette ved fast tilsetjing få overført inntil kr over minimumsplasseringa i den nye stillinga. Kravet om tal år samla tenestetid kan fråvikast om særlege tilhøve tilseier det, t.d. ved jobbrotasjon. Ved konstituering/avløysarteneste gjeld reglane i hovudtariffavtalen kap Lønsplassering er ei personleg plassering knytta til stillinga vedkomande er i. Det er såleis ikkje automatikk i at vikaren vil få same løn. For omplassering/ overgang til lågare løna stilling grunna tilhøve som ikkje skuldast arbeidstakar sitt forhold, gjeld reglane i HTA Oppjustering i eiga stilling Tilsette som i ei periode har hatt anna stilling i kommunen, kan få løna justert opp i si opprinnelege stilling frå det tidspunkt han/ho kjem attende til stillinga si. Oppjusteringa er tidsavgrensa og gjeld fram til neste lokale tinging. 10

11 5.16 Stillingsomtale Det bør utarbeidast stillingsomtale. I dette arbeidet bør ein leggja vekt på å få fram Føremålet med stillinga Organisasjonsmessig tilknyting Kva funksjonar og oppgåver ein forventar at den som har stillinga har ansvar for å løysa Stillingsplassering. Stillingsomtalen kan innehalda alternativ plassering ut frå krav til kompetanse. Grunngjevinga er å leggja til rette for karriereplanar - der gjennomføring av opplæringsprogram og gjennomføring av kvalifiseringstiltak kan gje grunnlag for større fleksibilitet og framtidig utvida ansvarsområde. 11

12 FUNKSJONSTILLEGG Vedlegget inneheld oversikt over lønstillegg for lokale funksjonar. Funksjonstillegget opphøyrer om funksjonen opphøyrer. Oversyn kompetansetillegg pleie og omsorg Avd: Funksjonstillegg / kompetanse Heimesjukepleie Akutt-sjukepleie Heimesjukepleie Akutt-sjukepleie Akutt-sjukepleie Akutt-sjukepleie Akutt-sjukepleie Akutt-sjukepleie Akutt-sjukepleie Heimesjukepleie Demensteam Heimesjukepleie Demensteam Skulevegen 7C Demensteam Skulevegen 7C Demensteam Heimesjukepleie Diabetes Heimesjukepleie Diabetes Diabetes Andre: Div. Hjelpemiddel Fjærland Gerica Heimesjukepleie Gerica Heimesjukepleie Gerica Gerica Gerica Gerica Skulevegen 7C Gerica Heimesjukepleie Gruppeleiar heimehjelp Heimesjukepleie Gruppeleiar heimehjelp Hygiene / smittevern Hygiene / smittevern Skulevegen 7C Hygiene / smittevern Heimesjukepleie Hørsel Skulevegen 7C Innkjøp forbruksvarer Heimesjukepleie Kols / O2 Heimesjukepleie Kols / O2 Kols / O2 Kols / O2 Skulevegen 7C Kols / O2 Heimesjukepleie Leasing-bilar Andre: Reinhaldsleiar 12

13 Ressurs-spl. Kreft / lindarnde behandling. Heimesjukepleie Ressurs-spl. Kreft / lindrande behandling Heimesjukepleie Ressurs-spl. Kreft / lindrande behandling Fjærland Rus / psykiatri Andre: Synskontakt Heimesjukepleie Sår Heimesjukepleie Sår Skulevegen 7C Sår Heimesjukepleie Tannkontakt Heimesjukepleie Tannkontakt Tannkontakt Tannkontakt Tannkontakt Skulevegen 7C Tannkontakt Skulevegen 7C Tannkontakt For undervisningspersonlet vert det vist til særavtalen pkt lønn for funksjonar. 6.3 Gruppeleiarfunksjon Tenesteeining Stilling med gruppeleiarfunksjon/avd.leiar Antal Omsorg Leiar aktivitetsavd 1 Omsorg Gruppeleiar Reinhald 1 Gruppeleiar Heimehjelp 2 Avd.leiarar 6 Sosiale tenester Gruppeleiar Psykiatri 1 Sosiale tenester Gruppeleiar PU 1 Sosiale teneste Avd.leiarar 2 Skulane 6.1 Kontaktlærar Innan denne tariffperioden vil funksjonstillegg gjeve til ein medarbeidar falle bort om vedkomande sluttar i funksjonen. Funksjonstillegget vil i slike høve bli overført til vedkomande som overtek funksjonen. Kontaktlærar med færre enn 16 elevar får kr i funksjonstillegg, kr frå 16 elevar og over 24 elevar eller fleire (dette er inkl. sentralt og lokalt tillegg). 13

14 6.2 Teamleiar Arbeidsstad Sum pr år Fjærland skule Kaupanger skule Trudvang skule Norane skule Kvåle skule 6.3 Fagrettleiar spesialpedagogikk Kaupanger skule Trudvang skule Kvåle skule Systemansvarleg IKT Fjærland skule Kaupanger skule Trudvang skule Norane skule Kvåle skule Samlingsstyrar Arbeidsstad SUM PR ÅR Fjærland skule Audiovisuelt utstyr Bibliotek Mat & helse Kroppsøving Kunst og handverk Kaupanger skule Audiovisuelt utstyr Bibliotek Mat & helse Kroppsøving Musikk Naturfag Tekstilforming Verkstad

15 Trudvang skule Audiovisuelt utstyr Bibliotek Kroppsøving Musikk Natur og miljø Teikneforming Tekstilforming Verkstad Norane skule Bibliotek Kr.øv Kvåle skule Audiovisuelt utstyr Bibliotek Mat & helse Mat & helse Kroppsøving Musikk Naturfag Tekstilforming Verkstad Teikneforming Psykisk helse/sosialpedagogisk arbeid Kvåle skule Kaupanger skule 6.11 Rådgjevar /sosiallærar Kaupanger skule Kvåle skule Øvingslærar Øvingslærar i skulen og praksisskulen får godtgjersle i samsvar med avtale om arbeidsvilkår for øvingslærarar, jf rundskriv F frå Utdannings- og forskningsdepartementet Godtgjersla er i samsvar med avtalen slik: Øvingslærar: kr ,- om læraren/teamet deltek i full tid i øvingsopplæringa. Rektor ved praksisskulen: p.t. kr Rektor kan delegera deler av ansvaret og godtgjersla. For godtgjersle av øvingslærar i førskulelærarutdanninga vert det vist til rundskrivet. Godtgjersla vert refundert av Høgskulen i Sogn og Fjordane. 15

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval Lønspolitisk plan Suldal kommune Vedteke i kommunestyret 08.05.12 Rullert i partsamansett utval 26.09.14 1. Innleiing Hovudtariffavtalen (HTA) føreset ein lokal lønspolitikk som skal vera kjent for alle

Detaljer

FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014

FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014 Balestrand kommune FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Balestrand kommune FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Stillingstype Kvalifikasjonskrav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/12 12/733 LØNSPOLITISK

Detaljer

Lønspolitisk plan

Lønspolitisk plan Lønspolitisk plan 2016-2018 Selje kommune Vedteke i administrasjonsutvalet 07.10.15 sak 006/15 Revidert i kommunestyret 15.09.16 sak 057/16 Revidert i kommunestyret 22.06.17 sak 046/17 Innhald: 1. INNLEIING

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Personalstaben

ØRSTA KOMMUNE Personalstaben ØRSTA KOMMUNE Personalstaben Formannsskapet Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2014/1799 10326/2014 HOFSET 520 14.08.2014 LØNSPOLITIKK FOR ØRSTA KOMMUNE- TIL FORMANNSKAPET Ørsta kommune har i samsvar

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV RULLERING

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV RULLERING Balestrand kommune FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Stillingstype Kvalifikasjonskrav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa-

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa- 1 Overeinskomst Del B Overeinskomst - del B av 2014-2016 Protokolldato: 27.06.14. Utløp: 30. april 2016 HELSE FØRDE HF på den eine sida og NORSK SYKEPLEIERFORBUND på den andre side gjeldande for perioden;

Detaljer

Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014

Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014 Radøy kommune Personalsjef 2014 Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014 Kjetil Morken Post Kontakt www.radoy.kommune.no postmotak@radoy.kommune.no Telefon +47 56 34 90 00 Konto 3636 07 00776

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Hovudtariffavtalen. Kurs for nye tillitsvalde Ulvik

Hovudtariffavtalen. Kurs for nye tillitsvalde Ulvik Hovudtariffavtalen Kurs for nye tillitsvalde Ulvik 22.09.09 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar Tariffavtalar Hovudavtalen Del A Del B Forhandlingsordningar Medråderett, rettar og plikter m.m.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 404 Arkivsaksnr.: 08/930 STILLINGSSTRUKTUR FOR BALESTRAND KOMMUNE - RULLERING 2008

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 404 Arkivsaksnr.: 08/930 STILLINGSSTRUKTUR FOR BALESTRAND KOMMUNE - RULLERING 2008 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 404 Arkivsaksnr.: 08/930 STILLINGSSTRUKTUR FOR BALESTRAND KOMMUNE - RULLERING 2008 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Framlegg til ny stillingsstruktur Rapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

Lønspolitisk plan 2012-2016. Kvinnherad kommune April 2012

Lønspolitisk plan 2012-2016. Kvinnherad kommune April 2012 Lønspolitisk plan 2012-2016 April 2012 Side 1 Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2011/2824-2 Dato: 02.11.2011 Lønspolitisk plan 2012-2016 1)Kva er ein lønspolitisk plan? 2)Arbeidsgjevarpolitikk 3)Lønspolitikk

Detaljer

Lønspolitisk plan. Masfjorden kommune. Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012

Lønspolitisk plan. Masfjorden kommune. Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012 Lønspolitisk handlingsplan for Masfjorden kommune 2012-2014 side 1 av 9 Lønspolitisk plan 2012 2014 Masfjorden kommune Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012 Lønspolitisk handlingsplan for Masfjorden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Lønspolitisk plan

Lønspolitisk plan Lønspolitisk plan 2016 2018 Masfjorden kommune Godkjent i formannskapet den 19.09.2016, sak 085/2016. ArkivsakID:14/ 938. FORORD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2014 til 2016 den 20 oktober

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 07.03.2017 Tid: kl.09:00-11:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

RULLERING AV STILLINGSSTRUKTUR

RULLERING AV STILLINGSSTRUKTUR MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.09.2014 Tid: 10.30-11.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/14 14/700

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Fylkesårsmøte mai 2015

Fylkesårsmøte mai 2015 Sak 5.c: Løn som fortent «Vi skal basere lønnspolitikken vår på sentrale og kollektive avtalar og arbeide mot individuelle og lokale forhandlingar.» (Landsmøtet 2009) «Utdanningsforbundet skal motarbeide

Detaljer

Hovudtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståing Tariffområde PBL Grunnskulering for nye tillitsvalde

Hovudtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståing Tariffområde PBL Grunnskulering for nye tillitsvalde Hovudtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståing Tariffområde PBL Grunnskulering for nye tillitsvalde Hovudtariffavtalen (HTA) HTA inneheld følgjande kapittel: 1. Fellesbestemmingar 2. Pensjonsforhald

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016 SENIORPOLITISK PLAN 2016-2019 MAI 2016 1. Innleiing og mål Lindås kommune ønskjer å stå fram som ein god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsette. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen,

Detaljer

SELJORD KOMMUNE LØNSPOLITISKE RETNINGSLINER. Revidert 2013/14

SELJORD KOMMUNE LØNSPOLITISKE RETNINGSLINER. Revidert 2013/14 SELJORD KOMMUNE LØNSPOLITISKE RETNINGSLINER Revidert 2013/14 1. Innleiing 1.1 Lønspolitiske retningsliner Dette dokumentet er ei retningsline for lønspolitikk for Seljord kommune, det er ikkje ei avtale.

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.06.2013 Tid: 10:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet Samnanger kommune Prøvetidsreglement (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet 30.11.2017 Sist ajourført 28.12.2017 Innhald 1 Føremålet med prøvetidsreglement... 3 2 Heimel...

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Avgjerdsorgan Vedteken av hovudsamarbeidsutvalet i møte Formål Formålet med prosedyren er å definere

Detaljer

LØNSPOLITISKE RETNINGSLINJER REVIDERT

LØNSPOLITISKE RETNINGSLINJER REVIDERT LØNSPOLITISKE RETNINGSLINJER REVIDERT 19.06.2017 1. FØREMÅL Føremålet med lønspolitiske retningslinjer er: - Bruke løn som ein aktiv del i kommunen sin arbeidsgjevarpolitikk. Herunder: Skape aksept for

Detaljer

Arbeids- og leiaravtale for leiar av. xxxxxxx

Arbeids- og leiaravtale for leiar av. xxxxxxx Arbeids- og leiaravtale for leiar av xxxxxxx Ajourført 1. FORMELL DEL. 1.0 Generelt. Denne arbeidsavtale er inngått med heimel i lov og avtaleverk gjeldande for kommunal sektor. Avtalen tek sikte på å

Detaljer

Omstillingsavtale for tilsette i Eid og Selje kommune

Omstillingsavtale for tilsette i Eid og Selje kommune Omstillingsavtale for tilsette i Eid og Selje kommune «Avtalen har som føremål å sikre ein føreseieleg omstillingsprosess for kommunane sine tilsette. Prosessen skal kjenneteiknast av god medverknad frå

Detaljer

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12: Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12: Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet Møtebok Møtedato: 17.09.2012 Møtetid: Kl. 12:00 13.00 Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.: 008/12-011/12 Følgjande medlemmer møtte Ottar Nygård, Gunn Sande, Toril

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/12 12/620 Faste saker 009/12 12/618 Vidareføring av lokale lønst

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/12 12/620 Faste saker 009/12 12/618 Vidareføring av lokale lønst SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 24.10.2012 Møtetid: 13:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK

PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK VED HØGSKULEN I VOLDA Drøftingsmøte 20.03.96, 13.11.96, 29.10.97, 26.10.98, 01.10.99, 30.10.2000, 15.10.01, 07.10.02, 07.09.04, 25.08.06 INNHALD: 1. Mål 2. Generelt 3. Prosedyrer

Detaljer

Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut)

Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut) Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut) Vedteke i Hovedsamarbeidsutvalet 05.10.2012 INNHALD: 1. Generelt side 3 2. Deltaking og informasjon side 3

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Vedteke i kommunestyret , sak 06/106

Vedteke i kommunestyret , sak 06/106 Vedteke i kommunestyret 21.09.06, sak 06/106 Side 2 av 2 INNHALDSOVERSIKT INNLEIING...3 1.1. KVA ER LØNSPOLITISK PLAN...3 1.2 MÅL FOR LØNSPOLITIKKEN I ÅMLI KOMMUNE...3 1.3 KVEN PLANEN GJELD...3 1.4 LOKAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Ørstafjord Dato: 11.09.2014 Tid: 09:00 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 SOGNDAL KOMMUNE Tilsetjingsreglement Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 Innhaldsoversyn 1. Omfang... 3 2. Tilsetjingsmynde... 3 3. Før utlysing... 3 4. Utlysing... 3 5. Kvalifikasjonar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

2.1 Hovudmål for lønspolitikken i Granvin herad: Lønsforståing 2.3 Definisjonar...

2.1 Hovudmål for lønspolitikken i Granvin herad: Lønsforståing 2.3 Definisjonar... I LØI{SPOLITISK PLAN FOR GRANVII{ HERAI) Vedteken i heradsstyret: 12.06.2006 - endra i HS-sak 04/10 den 17.02.2010. Revidert i HS sak 030/15 den 10.6.15 2 Innhald l. Bakgrunn J 2.0. Generelt for alle stillingar

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 011/12 12/685 Faste saker 012/12 12/628 Lønstillegg til uorganisert

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 011/12 12/685 Faste saker 012/12 12/628 Lønstillegg til uorganisert SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 14:30 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3, 4 og 5 2012 økonomisk ramme, lokale prosessar, lønnsoversikt og verktøy

Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3, 4 og 5 2012 økonomisk ramme, lokale prosessar, lønnsoversikt og verktøy Tannhelsedistrikt v/overtannlege Avdelingar i sentraladministrasjonen v/avdelingssjefar Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 52914/2012/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 12.09.2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Odd Arne Folkestad Medlem FRP Sirikit Vågen Medlem Utdanningsforbundet

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Odd Arne Folkestad Medlem FRP Sirikit Vågen Medlem Utdanningsforbundet VOLDA KOMMUNE Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 12.01.2016 Tid: 14:00-15:20 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4 NAMN Side / av Vedlegg Reglement - rett til auke i stilling eller rett til fast tilsetjing etter 1-5 Deltid - HTA 2.3.1 Rett til fast tilsetting AML- 14-9 Rett til stilling for deltidstilsette faktisk

Detaljer

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket Hovudavtalen Modul 2 2015 Djupare inn i avtaleverket Innhald Internasjonal forankring i partsforholdet Kva er ein hovudavtale? Kvifor har me ein Hovudavtale? Hovudavtalen sitt innhald/oppbygging Forord

Detaljer

Lærdal kommune. Lokal lønspolitikk

Lærdal kommune. Lokal lønspolitikk Lærdal kommune Lokal lønspolitikk Vedteken i Kommunestyret 11.11.2010 Revisjon: Vedteken i Administrasjonsutvalet 14.08.2012 Revisjon: Vedteken i Kommunestyret 12.02.2015 Innhaldsliste Innleiing... 3 1

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 09.09.2009 Ref. nr.: 09/10794 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 60/09 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte tysdag den

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVAL Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 12.02.2013 Kl. 14.30 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: Tid: Kl. 09:00-10:45

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: Tid: Kl. 09:00-10:45 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: 15.06.2017 Tid: Kl. 09:00-10:45 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Geir Årvik Stein Robert Osdal

Detaljer

FELLES PLAN FOR PROSESSAR KNYTT TIL OMSTILLING OG NEDBEMANNING

FELLES PLAN FOR PROSESSAR KNYTT TIL OMSTILLING OG NEDBEMANNING FELLES PLAN FOR PROSESSAR KNYTT TIL OMSTILLING OG NEDBEMANNING Kvinnherad kommune 2017 Vår ref: 2017/646-2 Dato: 14.02.2017 ~ 1 ~ Innhold Bakgrunn for nedbemanning i Kvinnherad kommune... 3 Konsekvensar

Detaljer

2 av 10 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 004/12 12/247 Faste saker Oversikt faste saker Godkjenning av innka

2 av 10 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 004/12 12/247 Faste saker Oversikt faste saker Godkjenning av innka SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.04.2012 Møtetid: 13:00 - Møtestad: NB! Samnanger helsetun Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Hovudtariffavtalen med vekt på lønns- og forhandlingssystemet

Hovudtariffavtalen med vekt på lønns- og forhandlingssystemet Hovudtariffavtalen med vekt på lønns- og forhandlingssystemet Mål for økta: Du skal få ei første oversikt over hovudtariffavtalen. Du skal kjenne eit par av detaljane. Du skal få ei oversikt over lønnskapitla.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 27.01.2016 Ref. nr.: 15/43233 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 07/16 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte torsdag 21.

Detaljer

LØNSPOLITISK PLAN SANDE KOMMUNE

LØNSPOLITISK PLAN SANDE KOMMUNE SANDE KOMMUNE LØNSPOLITISK PLAN Vedteken av kommunestyret den 24.06.2008, sak K-52/08. Saksnr 2008/384 Revidert av kommunestyret den 06.09.11, sak K-40/11. Saksnr 2010/107 1 Forord Sande kommune sin første

Detaljer

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra 1.8.2017 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 01.08.2017 201/503 KS-Lærer og stillinger

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 1 Folkevalgtopplæring 02.02. 2012 - arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 2 Hovedavtalen Hovedavtalen(HA)-rammeverk for godt

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast.

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Lønn ved tilsetting Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Innhaldsliste LØNN VED TILSETTING 3 Generelt om lønn ved tilsetting 3 For søkarar Lønnskrav ved tilsetting 3 Kva seiar tariffavtalen?

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

TYSNES KOMMUNE LØNSPOLITISK PLAN

TYSNES KOMMUNE LØNSPOLITISK PLAN TYSNES KOMMUNE LØNSPOLITISK PLAN Vedteken i Tysnes kommunestyre 11. september 2008 Rullert av administrasjonsutvalet 25. oktober 2010 Rullert av kommunestyret 18. september 2012 Rullert av administrasjonsutvalet

Detaljer

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT.

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Dei etterfylgjande reknearka viser modellar for driftsutgiftene til eit nytt PPT kontor for deltakande kommunar i Indre Sogn. Modellane tek utgangspunkt

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer