Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020"

Transkript

1 2013 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Høringsfrist Planstatus: Temaplan Komité for barn og unge Hamar kommune

2 2 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Forord Hamar kommune har startet arbeidet med å planlegge utviklingen av barnehagesektoren i Hamar frem mot Det er komité for barn og unge som har ansvaret for arbeidet med planen. Komiteen består av folkevalgte fra ulike politiske partier. Kommunens administrasjon hjelper komiteen med fakta og informasjon. Komité for barn og unge skal legge frem sitt forslag til plan for kommunestyret i juni Det er kommunestyret som til slutt bestemmer hvordan vi skal utvikle barnehagesektoren i Hamar. Men kommunestyret trenger hjelp av innbyggerne til å ta gode valg for byen. Hamar kommune ønsker derfor bred medvirkning i arbeidet med å utvikle denne viktige sektoren for Hamars yngste innbyggere og deres foreldre. Med dette dokumentet ønsker vi å informere om formålet med planen, og samtidig invitere til medvirkning tidlig i prosessen før selve planen blir vedtatt. I dette dokumentet beskriver vi de viktigste spørsmålene som barnehageplanen må forsøke å svare på, og hvilke temaer planen kommer til å inneholde. Vi sier også noe om hvilke alternativer kommunen har å velge mellom. Hvis du ønsker å gi svar på konkrete spørsmål som stilles i dette dokumentet eller har andre innspill til barnehageplanen, hører vi gjerne fra deg. Skriv til oss og send ditt bidrag til: Hamar kommune v/komité for barn og unge Postboks Hamar eller på e-post til: FRIST FOR TILBAKEMELDING: Torsdag

3 Formål med planarbeidet 3 Innhold 1 Formål med planarbeidet Utviklingstrekk og hovedspørsmål Utfordringer Problemstillinger Organisering av planarbeidet Politisk organisering Administrativ organisering Medvirkning Fremdrift Rammebetingelser og forutsetninger Nasjonale rammer og føringer Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver St. meld. nr. 41( ): Kvalitet i barnehagen NOU 2012:1: Til barnas beste Hamar kommunes rammer og føringer Handlings- og økonomiplan Andre kommunale planer og føringer Utdyping av temaer og problemstillinger Barnehagens samfunnsmandat og satsingsområder i Hamar Felles faglige satsingsområder? Barn med spesielle behov Minoritetsspråklige barn Effektiv drift Kvalitet og tjenestetilbud Uteområder Behov og kapasitet Barnehagestruktur Kommunalt eller privat eierskap? Størrelse og organisasjonsstruktur Inntaksrutiner Åpningstider Beliggenhet Kompetanse, rekruttering, bemanning... 18

4 4 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot Formål med planarbeidet Hamar kommune har som mål å være sentrum i det mest attraktive boområdet i Innlandet. Kommuneplanens samfunnsdel legger opp til at flere skal velge å bosette seg i Hamar. Målet er 1-1,5 % flere hamarsinger hvert år. Bedre vei (fire felt på E6) og jernbane (dobbeltspor) mellom Hamar og Oslo kan medføre at flere velger å bosette seg i regionen. Samtidig forventer vi at innvandringen vil fortsette å øke. Barnehageplass til alle som ønsker det er et politisk mål for Hamar kommune. Statistisk sentralbyrå antar at det vil bli ca. 400 flere barn i alderen 0-6 år i Hamar innen Når vi ser på den utviklingen som skjer i og rundt Hamar, både av boligbygging og næringsutvikling, tror vi at det vil bli enda mer innflytting enn antatt. Barnefamilier som ønsker å slå seg ned i området, er opptatt av hvor og når de kan få barnehageplass. Strategi- og utviklingsplanen for barnehagesektoren skal svare på hvordan Hamar kommune skal møte veksten i antall barnehagebarn frem mot Kommunestyret har gjennom handlings- og økonomiplanarbeidet vedtatt at det også skal foretas en effektivisering av barnehagedriften. Barnehageplanen skal foreslå løsninger for slik effektivisering.

5 Utviklingstrekk og hovedspørsmål 5 2 Utviklingstrekk og hovedspørsmål 2.1 Utfordringer Vi ser behov for økt kapasitet i barnehage på grunn av forventet befolkningsøkning. Kommunens økonomi er under press frem mot Statlig finansiering av barnehage er endret fra øremerkede midler til økt rammetilskudd. Stort søknadspress på barnehager i sentrum, Solvang og på Ridabu. Mangel på ledige tomter til utvidelse og bygging av barnehager. Eldre bygningsmasse (kommunale barnehager): økt behov for rehabilitering og vedlikehold. Universell utforming og lokalenes egnethet i forhold til dagens krav til barnehagedrift. Økning i antall barn med spesielle behov. Økning i antall minoritetsspråklige barn. Foreldrenes forventning om barnehageplass gjennom hele året. Kompetanseheving for å kunne møte nye utfordringer i fremtidens barnehage. Foreldre og ansatte ønsker flere voksne i forhold til antall barn i barnehagen. Foreldre tar ut kortere permisjon og ønsker barnehageplass før barnet fyller ett år. Økt fokus på kvalitet i barnehagene. 2.2 Problemstillinger Hvordan skal vi få plass til flere barn i barnehage i Hamar? Vi vet at det blir flere innbyggere i byen, og det er ikke ledig plass til å ta imot flere barn i de barnehagene vi har. Da kan vi velge å bygge ut de barnehagene vi har der det er mulig, eller vi kan velge å bygge nye eller begge deler. Hvor trenger vi barnehager i Hamar? Det er planlagt store utbyggingsområder flere steder i kommunen. Parallelt med utbygging på Martodden, bygges det nå en ny 4-avdelings barnehage som står ferdig i På Lund/Vold blir det sannsynligvis behov for en ny barnehage når området blir bygget ut. Her kan det være aktuelt med et samarbeid med Ringsaker kommune. På Ingeberg, Vangseterlia, Slemsrud, Hjellum og Ilseng legges det til rette for utbygging av eneboliger, og vi tror det blir mange barnefamilier i disse områdene. Det har vist seg å være få barnefamilier som flytter inn ved de store leilighetsutbyggingene i sentrum. På Espern vurderes ulike alternativer for å ivareta et eventuelt behov for barnehageplasser. Noen av de eksisterende barnehagene opplever ekstra stor søknadsmengde. Stemmer kartet med terrenget i forhold til behovet? Hvor mange og hvor store barnehager skal vi ha? Barnehager som ligger i gangavstand fra hjemmet eller fra kollektivtransport er bra for miljøet, for folkehelsen og for innbyggere som ikke har egen bil. Da kan det være lurt med flere mindre barnehager. Men store barnehager gir mest effektiv drift for eierne, og dette kan komme i konflikt med ønsket om lokalbarnehagen som du kan gå til. Hvordan skal klare vi å betale for så mange nye barnehageplasser som vi trenger? Hamar ønsker vekst. Dette skaper noen utfordringer, blant annet økt behov for barnehageplasser. Kommunen må sikre at barnehageretten ivaretas i henhold til lovverket. Kommunen har imidlertid et valg i forhold til å kunne tilby barnehageplasser fortløpende gjennom året. Hvem skal eie og drive barnehagene i Hamar? Barnehagene i Hamar eies enten av kommunen, av foreldrene gjennom andelsbarnehager eller av private (ofte aksjeselskap). I dag tilbys 63 % av

6 6 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 plassene av kommunale barnehager (inkludert Martodden som kommer i 2013), og 37 % tilbys av foreldreeide/private barnehager. Hvordan ønsker vi at fordelingen skal være frem mot 2020? Hvordan skal vi drive de barnehagene vi har mest mulig effektivt? Hamar kommunes økonomi er stram i perioden frem mot Alle tjenesteområder, også barnehage, må bidra til at kommunen driver effektivt og holder kostnadene på et forsvarlig nivå. Dette har kommunestyret vedtatt i økonomi- og handlingsplanen. Kan vi finne mer effektive måter å drive barnehagene på enn det vi gjør i dag? Kan vi slå sammen enheter under felles ledelse? Kan vi utvide små barnehager slik at vi gjør bedre bruk av ledelsens kapasitet og kompetanse? Hvilken kvalitet skal barnehagene i Hamar ha? Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir en del føringer, men det åpnes for lokal tilpasning. Hva skal barnehagene i Hamar være preget av? Er det spesielle fagområder som barnehagene i Hamar skal være gode på? Kvalitet påvirkes også av antall voksne i forhold til antall barn, barnegruppenes størrelse, personalets kompetanse og arbeidsmiljøet. Bygningsmassen i de kommunale barnehagene har en gjennomsnittsalder på 47 år. Er det behov for å gjøre noe med den fysiske kvaliteten ved noen av barnehagene? Hele 17 av de 21 kommunale barnehagebyggene er eldre enn 25 år gamle.

7 Organisering av planarbeidet 7 3 Organisering av planarbeidet 3.1 Politisk organisering Formannskapet er oppdragsgiver for planarbeidet, som er forankret i kommuneplanens samfunnsdel (handlingsdelen). Komité for barn og unge fikk i oppdrag av formannskapet (sak 266/12) å lage en strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren fram mot 2020 med fokus på følgende temaer: 1. Barnehagens samfunnsmandat og satsningsområder i Hamar 2. Kvalitet 3. Rammebetingelser 4. Behov og kapasitet 5. Barnehagestruktur 6. Kompetanse, rekruttering, bemanning 7. Konsekvenser av NOU 2012:1 Til barnas beste 8. Handlingsdel med mål og tiltak frem mot 2020 Som en del av arbeidet med planen skal det fremskaffes fakta som grunnlag for beslutninger. Arbeidet avsluttes våren 2013 slik at det kan danne grunnlag for behandling av budsjettet for Medlemmer av komité for barn og unge i perioden er: Leder Helge Storhaug Ryen (Arbeiderpartiet) Nestleder Egil Reinemo (Kristelig folkeparti) Ida Bøhmer (Arbeiderpartiet) Anne Kristin Sandnes (Arbeiderpartiet) Jøran Folstad (Høyre) Kai Holdnes Jørgensen (Høyre) Liv Gøril Gjendal (By- og bygdelista) 3.2 Administrativ organisering Administrasjonen bistår komité for barn og unge med utredninger og faglig bistand. Arbeidsgruppen består av barnehagesjef Anne D. Bergh, barnehagekonsulent Rikke Sæhlie og rådgiver Siri A. Brandtzæg. I tillegg bidrar følgende enheter med fakta og faglige innspill: Barnehage v/styrerne (kommunale og private) Arealplan Strategiavdelingen Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg Økonomiavdelingen Arbeidet skjer også i løpende dialog med avdelingene Opplæring og oppvekst, Barn og familie og Levekår og helse.

8 8 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot Medvirkning Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 er en temaplan og er ikke underlagt plan- og bygningslovens krav om medvirkning på samme måte som en kommunedelplan. Hamar kommune ønsker likevel at Hamars innbyggere og våre ansatte får mulighet til å medvirke i planleggingen for barnehagesektoren. Dette vil vi gjøre på følgende måte: Planprogrammet (dette dokumentet) legges ut til offentlig ettersyn slik at alle som ønsker det kan gi sine innspill. Samarbeidsutvalgene i barnehagene vil bli spesielt invitert til å gi sine kommentarer og innspill til planprogrammet (dette dokumentet). Styrerne i alle barnehagene, både de private og de kommunale, deltar i gruppearbeid om temaer i barnehageplanen ca. en gang i måneden. Hovedtillitsvalgte i barnehagesektoren har månedlige medbestemmelsesmøter med ledelsen, hvor blant annet strategi- og utviklingsplanen for barnehage er tema. Det endelige utkastet til strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker før endelig behandling i Kommunestyret.

9 Fremdrift 9 5 Fremdrift Arbeidet med planen startet våren 2012, da formannskapet ga komité for barn og unge mandat til å gå i gang med planen. Analysefase Sept - Nov 2012 Designfase Des Jan 2013 Utviklingsfase Feb - Mai 2013 Implementering Fra høst 2013 I analysefasen har vi laget et faktagrunnlag og innhentet tall og statistikk som sier noe om dagens situasjon i barnehagesektoren. I denne fasen har komiteen også vært på befaring til et utvalg barnehager, og de har deltatt på et fagseminar om barnehage i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Designfasen starter i desember I denne fasen trekker vi frem de områdene som planen skal konsentrere seg om. Her sier vi noe om hva planen vil inneholde på et overordnet nivå. Dette oppsummerer vi i det dokumentet du leser nå, og som vi kaller planprogram. Dette dokumentet blir lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker. Vi inviterer både innbyggere generelt, brukere av barnehagene, ansatte og andre høringsinstanser til å komme med synspunkter og innspill til planen. Parallelt med at planprogrammet ligger ute til høring, begynner vi å jobbe mer detaljert med innholdet i planen. Dette kaller vi utviklingsfasen. Da tar vi stilling til prinsipper og konkrete forslag til løsninger. Det kan for eksempel være barnehagenes størrelse, om de skal drives av private eller av kommunen, hvor vi skal bygge nye barnehager, når de skal bygges etc. Det kan være spesielle prosjekter for å fokusere på ett eller flere fagområder i barnehagene, o.s.v. Komité for barn og unge vil legge frem sitt forslag til plan for formannskapet i slutten av mars. Dette kalles planforslaget. Samtidig vil planforslaget bli lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker. Da åpner vi igjen for innspill og synspunkter fra alle som ønsker det. De innspillene som kommer blir gjennomgått, og et eventuelt revidert planforslag blir lagt frem for formannskap og kommunestyre for vedtak i juni. Når planen er vedtatt kommer implementeringsfasen. Alle politisk vedtatte planer, inkludert barnehageplanen, blir vurdert i forhold til hvilke tiltak som skal prioriteres i budsjettperioden.

10 10 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot Rammebetingelser og forutsetninger 6.1 Nasjonale rammer og føringer Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementets Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2011 beskriver barnehagens samfunnsmandat og dens formål, verdigrunnlag og oppgaver. Rammeplanen gjelder for alle barnehager, både kommunale og private. Danning gjennom omsorg, lek og læring står sentralt. Rammeplanen inneholder syv fagområder. Den enkelte barnehage kan tilpasse disse fagområdene til det enkelte barns, gruppens og det lokale samfunnets interesser. Fagområdene er: 1) Kommunikasjon, språk og tekst 2) Kropp, bevegelse og helse 3) Kunst, kultur og kreativitet 4) Natur, miljø og teknikk 5) Etikk, religion og filosofi 6) Nærmiljø og samfunn 7) Antall, rom og form St. meld. nr. 41( ): Kvalitet i barnehagen Barnehageloven og rammeplanen definerer hva et godt barnehagetilbud skal være. Målet med stortingsmelding nr. 41 er å bidra til god kvalitetsutvikling i barnehagene. Stortingsmeldingen har definert tre mål: 1) Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. 2) Styrke barnehagen som læringsarena. 3) Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende felleskap NOU 2012:1: Til barnas beste I januar 2012 kom NOU 2012:1 Til barnas beste fra det såkalte Øie-utvalget. Utvalget foreslår endringer i barnehageloven. Kompetanse og bemanningsnorm er sentrale områder hvor utvalget foreslår endringer. Utredningen vil inngå i grunnlaget for en ny stortingsmelding om barnehage, som kommer i Det er for tidlig å si noe om hva som vil bli vedtatt politikk. Hvis NOUens anbefalinger blir videreført i stortingsmeldingen og fulgt opp med endret barnehagelov, vil vi sannsynligvis måtte øke bemanningen/antall pedagoger i barnehagene i Hamar, eventuelle redusere størrelsen på barnehagegruppene. 6.2 Hamar kommunes rammer og føringer Handlings- og økonomiplan Ny barnehage på Martodden er under bygging og åpnes for drift i Det er satt av 45 mill kr i 2014 til bygging av en ny barnehage med plass til ca. 70 barn (i drift fra 2015). Samtidig må de løpende utgiftene reduseres ved å effektivisere driften av eksisterende barnehager (se også avsnitt 7.1.4).

11 Rammebetingelser og forutsetninger 11 Kommunestyret har vedtatt følgende besparelser og investeringer for barnehage: Økonomiplan Effektiviseringstiltak Investeringer Andre kommunale planer og føringer Strategi- og utviklingsplan for barnehage må også avstemmes mot følgende: Kommuneplan (samfunnsdel) Kommuneplan (arealdel) Planstrategi Mangfoldsplan Hamarskolen som merkevare strategi for skoleutvikling Temaplaner og fagplaner Barn fra Ankerløkken barnehage

12 12 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot Utdyping av temaer og problemstillinger 7.1 Barnehagens samfunnsmandat og satsingsområder i Hamar Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som, er til barns beste Felles faglige satsingsområder? Hamar kommune har med utgangspunkt i læreplanen valgt lesing og regning som satsingsområder i grunnskolen, jf. Hamarskolen som merkevare. Strategi for skoleutviklingen Ønsker Hamar kommune å gjøre tilsvarende for barnehage? Skal vi for eksempel ha en felles satsing på språk, antall/rom/form og kropp/bevegelse/helse i Hamars barnehager, eller er det andre av rammeplanens fagområder som bør fremheves i perioden? Barn med spesielle behov I de siste årene har det vært et økende antall barn i barnehagene med spesielle behov. Ressursene til disse barna dekker bare halvparten av behovet sett i forhold til barnehagenes søknader om styrket bemanning. Disse barna har, og vil fortsatt ha behov for tjenester fra mange enheter i kommunen. Familien kan være i en sårbar situasjon, og det er ekstra viktig at vi samarbeider godt internt for å ivareta familien på en god måte. Mange barn med funksjonshemminger har en del plasskrevende utstyr. Dette kan gi utfordringer i forhold til de bygningene vi har. Den barnehagen foreldrene ønsker, er ikke nødvendigvis tilrettelagt eller har spesialkompetanse der dette er nødvendig for barnet (for eksempel tegnspråkkompetanse). Foreldre ønsker som oftest en barnehage i nærmiljøet. Det er dermed en forventning om at enhver barnehage skal tilrettelegges for alle barn, uansett funksjonsevne. Innenfor skolesektoren har Hamar kommune valgt å utpeke en barneskole (Lunden) og en ungdomsskole (Ener) som kompetansesentre og spesielt tilrettelagte for barn med omfattende behov for tilpassing og hjelp. Skal Hamar kommune se på muligheten for å gjøre noe tilsvarende innenfor barnehage? Kan vi for eksempel ha en barnehage i hver skolekrets som tilrettelegges spesielt? Minoritetsspråklige barn Hamar kommunes hovedmål for integreringsarbeid er at: Kommunens innvandrere får språkopplæring, individuelt tilpasset kvalifisering og likeverdige tjenester for å kunne delta i arbeid, utdanning og vil være aktive samfunnsdeltakere. I dag er det barn i barnehage. Av disse er det 152 barn som har et annet morsmål enn norsk, de snakker 34 ulike språk, og barna er fordelt på 33 barnehager. Barnehagen er meget viktig for god inkludering og integrering. Vi skal i størst mulig grad gi alle barn et tilbud ut fra sine forutsetninger, uavhengig av språk og kultur. 1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsdepartementet 2011, s. 8

13 Utdyping av temaer og problemstillinger 13 Barnehagen er ofte innvandrerfamiliens første møte med Norge. Personalet har en viktig oppgave også i forhold til foreldrene. Mange barnehager bruker aktivt innvandrerforeldrene som en ressurs i barnehagens arbeid med barnas kulturforståelse. Kommunen mottar i dag ca. 0,5 mill kr i øremerkede midler til morsmålsundervisning som skal fordeles på 34 ulike språk (2012). Midlene brukes til deltidsstillinger som er fast tilknyttet enkelte barnehager. Kan dette løses på en annen måte som kommer alle barnehager til gode? Effektiv drift Den økonomiske virkeligheten i årene som kommer betyr at også Barnehage må se på muligheter for mer effektiv drift. Bør vi se på muligheter for felles ressurser for barnehager som ligger nær hverandre? Hvor store skal barnehagene være? Er det nye og mer hensiktsmessige måter å organisere driften på? Alternativer: Én ledelse for barnehager som ligger fysisk nær hverandre? Felles ledelse for flere barnehager? Utvide 2- og 3-avdelings barnehager for å få mer effektiv utnyttelse av ledelseskapasitet og kompetanse? Ved nybygg; bygge stort nok til å innlemme eksisterende 2-avdelings barnehager i nye barnehager med flere avdelinger? Legge ned barnehager og selge eksisterende bygningsmasse for å finansiere mer effektive barnehagebygg og driftsformer? Omorganisering av barnehager for å få mer effektiv gruppestørrelse i forhold til bemanning? Skal det innføres minimumsstørrelse på barnehager i kommunen? Annet? Kvalitet og tjenestetilbud Kvalitet har vært et sentralt tema i barnehageforskning både nasjonalt og internasjonalt de siste årene. For barnehagesektoren i Norge, der både barn og foreldre har en lovfestet rett til medvirkning, kan den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO s definisjon av kvalitet omformuleres slik: Kvalitet er helheten av egenskaper en barnehage har, som vedrører barnehagens evne til å tilfredsstille barnas, foreldres og samfunnets uttalte og underforståtte behov. Både antall barn per voksen og pedagogtetthet er allment akseptert som sentrale faktorer som påvirker kvaliteten i barnehagen 2. Omsorgs-, leke- og læringsmiljøet er de viktigste innsatsfaktorene på barnehagenivå. I dette inngår personalets kompetanse, barnegruppens størrelse og sammensetning, fysiske rammer som barnehagens lokaler og uteareal, utstyr og materiell. Både det fysiske og det psykososiale miljøet er viktig for resultatene i barnehagen. På nasjonalt nivå er finansiering, lover, forskrifter og avtaleverk viktige rammefaktorer, og på kommunalt nivå er godkjenning, finansiering og tilsyn vesentlige faktorer. 2 OECD 2001; OECD 2006; European Commission 2004; European Commission 2009

14 14 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Kvaliteten på det som til daglig foregår i barnehagen er avgjørende for hvordan barna trives og utvikler seg i barnehagen. På individnivå handler prosesser om lek, læring, danning og utvikling, og om omsorg, trygghet, involvering og engasjement. På barnehagenivå handler prosesser blant annet om relasjoner mellom barn, foreldre og ansatte. Den gode barnehagen kjennetegnes også av et godt samarbeid mellom barnehagen og andre instanser som har medansvar for barnas oppvekstmiljø. Strukturelle faktorer i barnehagen Voksentetthet. Pedagogtetthet. Barnegruppens størrelse. Læreplan/rammeplan. Fysisk miljø inne og ute Kontinuerlig kompetanseutvikling er nødvendig for å kunne ta i bruk ny kunnskap på fagområdet og sikre utvikling av barnehagen. Personalets kompetanse og motivasjon betyr svært mye for barnehagens kvalitet 3. Det er viktig at barnehagens ledelse sammen med de ansatte utvikler en arbeidsplass der ansatte trives, er trygge og føler seg ivaretatt og støttet. Forholdet mellom personalet og barna og barnas foreldre påvirker hverandre gjensidig. Foreldrene har en viktig rolle i barnehagen, og involvering av foreldrene påvirker barnehagens kvalitet og kvalitetsarbeid 4. For små barn utgjør hjem og barnehage til sammen helheten i livet deres. Foreldre og personale må samarbeide om den felles omsorgen for barnet, slik at den totalt sett blir god og sammenhengende. Nyere forskningsoversikter over viktige kvalitative faktorer i barnehagetilbud for små barn, fremhever følgende: 1) Nok personale (antall), utdannet personale, små barnegrupper, egnede og velutstyrte lekerom og uteområder. 2) Samhandling mellom barn og voksne preget av omsorg, lek og god stimulering av barnas læring 5. En internasjonal oversikt over forskning på hva som er god kvalitet i barnehagepedagogikk for barn under to år, peker i samme retning 6. Her fremheves følgende som god kvalitet: God kvaliteten i relasjonen mellom voksne og barn. Barna er i et miljø med lavt stressnivå med én voksen per 3 barn. Gruppene er små med 6 8 barn i hver gruppe. Det er sammenheng mellom pedagogiske prosesser og strukturelle faktorer. Personalet holder seg oppdatert om ny kunnskap på feltet og søker kompetanseutvikling sammen med andre i profesjonen. 3 Elliot OECD 2001; Kvistad og Søbstad Zachrisson m. fl Dalli m. fl. 2011

15 Utdyping av temaer og problemstillinger Uteområder I Kommuneplanens arealdel, pkt Arealer for barnehager og skoler heter det: Minste uteoppholdsareal (MUA) for nye heltidsbarnehager skal være minst 100 kvm per barn, men minst 50 kvm der det etter kommunens skjønn er tilstrekkelig adgang til offentlig friområde egnet for leg i direkte tilknytning til barnehagen. Dette bør revurderes i forbindelse med ny barnehageplan. Det formelle kravet er at utearealet skal være minimum 6 ganger godkjent lekeareal inne i barnehagebygget. En barnehage med 420 kvm godkjent lekeareal inne og 76 barn skal dermed ha 420 x 6 = 2520 kvm lekeareal ute, uavhengig av antall barn. I forhold til Hamar kommunes krav skal den samme barnehagen ha et lekeareal ute på 7600 kvm, eventuelt 3800 kvm hvis det er adgang til offentlig friområde egnet for lek. Bør Hamar kommune endre kommuneplanens arealdel i henhold til lov og forskrift om uteområder i barnehage? (Det er ikke realistisk å oppfylle kommuneplanen.) 7.2 Behov og kapasitet Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at antall barn i alderen 0-6 år vil øke med 400 i planperioden I perioden 2015 til 2020 forventes det særlig en økning i antall treåringer. Hamar kommune har en ambisjon om vekst i henhold til kommuneplanen på 1-1,5 % i året. Følgende vekst i antall førskolebarn er lagt til grunn for økonomi- og handlingsplan for : Tilvekst Sum 1 % ,5 % Hamar kommune eier 21 barnehager. 12 av disse vil kunne bygges ut under visse forutsetninger (omregulering, friareal brukt til barnehageformål). Sammen med den nye barnehagen som åpner på Martodden i 2013, anslår vi at kapasiteten kan økes med ca. 230 plasser i dagens kommunale barnehager. Det er stort behov for barnehageplasser i skolekretsene Ridabu, Solvang og Ingeberg. Muligheter for utbygging på Solvang må undersøkes. På Ridabu og Ingeberg kan det være mulig å bygge nye barnehager. Vi anslår at slik utbygging kan gi 188 plasser. Da vil i så fall noen eksisterende barnehager i området være slått sammen med de nye barnehagene. Spørsmål til diskusjon Prestrud: Skal de kommunale barnehagene Jønsrudløkka og Prestrud bygges ut i tillegg til ny kommunal barnehage på Martodden som kommer i 2013? Behov for videre utredning Veksten i barnefamilier antas å komme i andre deler av kommunen. Ny, stor barnehage på Martodden kommer i 2013 og vil dekke behovet i området. Konsekvenser ved utbygging av Vold og eventuelt samarbeid med Ringsaker kommune om barnehageplasser. Arealene til Storhamar barnehage er ønsket av andre aktører til andre formål enn

16 16 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Spørsmål til diskusjon Ingeberg: Skal det bygges en stor, ny barnehage hvor Ingeberg barnehage og Vestgård familiebarnehage innlemmes? Lunden: Skal barnehagene Skramstad og Slemsrud i Lunden skolekrets bygges ut? Ridabu: Skal det bygges en ny, stor barnehage på Ridabu hvor Åker barnehage innlemmes? Lovisenberg: Skal Lovisenberg kommunale barnehage utvides? Greveløkka: Skal Ankerskogen kommunale barnehage bygges ut? Behov for videre utredning barnehage. Skal arealet til Storhamar barnehage frigjøres til andre formål? Hamar kommune eier tomten som grenser inntil Blåveisen barnehage. Skal Hamar kommune gå i dialog med eier av Blåveisen private barnehage om utvidelse? Mange barnefamilier bosetter seg i området, og nye boligområder er under regulering. Det er behov for å se Ingeberg og Lunden skolekretser under ett m.h.t. barnehager. Det er press på plasser i området og behov for økt kapasitet. Dagens kommunale barnehage kan utvides, men dette forutsetter at offentlig friareal kan brukes til utbyggingsformål. Alternativt bygges det en ny barnehage på Ingeberg. De eksisterende kommunale barnehagene bør da vurderes lagt inn i den nye. En reguleringsplan for Skogsrud og Jevne er under arbeid. Vi forventer økt barnetall i området. Det bør settes av en tomt til 6-avdelings barnehage for videre utvikling av barnehagetilbudet på Ingeberg. Er det mulig å ha en barnehage på østsiden av Gåsbuvegen? Skramstad barnehage kan utvide driften i eksisterende bygg med en avdeling. Slemsrud barnehage kan utvides, men dette bør sees i sammenheng med ny barnehage på Ingeberg. Ridabu er et pressområde for barnehageplass. Det er behov for utvidet kapasitet i området. Dagens kommunale barnehage kan utvides, men dette forutsetter at offentlig friareal i området kan brukes til utbyggingsformål. Alternativt kan det bygges en ny barnehage på Åker. Den eksisterende barnehagen bør da vurderes lagt inn i den nye. Et område sør for Kvennveien nedenfor Åker gård kan være aktuelt for ny barnehage. Området eies av Hamar kommune, og må eventuelt reguleres til barnehageformål. Arbeidet med områdeløft på Hjellum pågår. En reguleringsplan for området med 30 boliger kommer i I tillegg legges det til rette for ytterligere ca. 45 boliger i forslaget til kommunedelplan for området. Det bør settes av tomt til barnehage når området reguleres. Utvidelse av Lovisenberg kan skje ved å bygge ut eksisterende barnehage, og/eller bygge en ny 2-avdelings barnehage i boligområdet. En ny barnehage i området kan eventuelt vurderes som en del av Lovisenberg barnehage med felles ledelse. For tiden er ikke Greveløkka pressområde i forhold til barnehageplasser. En eventuell utvidelse må sees i sammenheng med utviklingen av sentrumsbarnehagene for øvrig (se Rollsløkken). Ankerskogen barnehage har imidlertid gode uteområder, og kan derfor være aktuell for utbygging.

17 Utdyping av temaer og problemstillinger 17 Spørsmål til diskusjon Rollsløkken: Skal de kommunale barnehagene Ankerløkken, Hempa og Skjønsberg utvides? Skal tilbudet på Ankerløkken åpen barnehage utvides? Skal det settes av arealer til barnehage på Espern? Ny barnehage ved Ankerskogen videregående skole (Lundbo)? Solvang: Hvordan løse behovet for barnehageplasser i Solvang krets? Storhamar: Skal Brattbakken barnehage utvides, eventuelt brukes til andre formål? Behov for videre utredning Det er press på barnehageplasser i sentrum. Utvidelse av Ankerløkken bør vurderes. Dette forutsetter bruk av kommunal naboeiendom (bolig) og krever omregulering. Sagatun har begrenset inneareal, og utfordringer knyttet til effektiv gruppestørrelse. Sagatun barnehage ligger i en eldre, vernet bygning og kan ikke utvides. Åpen barnehage er en del av Ankerløkken barnehage. Det er et lavterskeltilbud og en viktig møteplass, spesielt for nye innbyggere. Åpen barnehage holder til i leide lokaler, men det er viktig at driften opprettholdes. Utvidelse av Hempa og Skjønsberg forutsetter at offentlig friareal i området kan brukes til utbyggingsformål Det er behov for å øke kapasiteten i området, men det er ikke mulig å utvide Solvang barnehage. Ny barnehage bør prioriteres og utredes. Kan det eventuelt bygges ny barnehage i området ved Ankerskogen videregående skole (Lundbo) som ligger i Rollsløkken krets? Brattbakken barnehage har utfordrende uteområder som vanskelig kan brukes til utbygging. Deler av 2. etasje brukes i dag til bolig. Barnehagens ute- og inneareal er best egnet for de eldste barna. Barnehagedekningen i skolekretsen er god når Martodden står ferdig i Barnehagestruktur Kommunalt eller privat eierskap? Skal utvidelse og utbygging av nye barnehager skje i kommunal eller privat regi? Hamar kommune har flere valgmuligheter: All kapasitetsøkning i regi av private barnehager, både utvidelse og nybygg All kapasitetsøkning i regi av Hamar kommune, både utvidelse og nybygg Både kommunal og privat utvidelse og utbygging av barnehager for å øke kapasiteten Noen av de private barnehagene har plass til å utvide. Kommunen kan gå i dialog med de private barnehagene i pressområdene om muligheter for utvidelse. Kommunale og private barnehager er likestilte. Tidligere ble tilskuddet fra staten gitt som øremerkede midler til barnehage. Nå kommer statens andel som en del av rammetilskuddet til den enkelte kommune. Det er kommunens folkevalgte som avgjør hvor stor del av rammetilskuddet som skal brukes til barnehage. Hvordan skal barnehage prioriteres i forhold til andre tjenesteområder i Hamar? Driften av kommunale og private barnehager finansieres gjennom foreldrebetaling og statlig rammetilskudd til kommunen. Tilskuddet til private barnehager henger sammen med kostnadsnivået

18 18 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 i kommunale barnehager. Det ligger statlige føringer for hva som skal medregnes i tilskuddet til private barnehager. Ved privat utvidelse eller utbygging er kommunen forpliktet til å dekke kapitalkostnader (beregnet tilskudd) etter statlige regler. Også kapitalkostnader må finansieres innenfor rammetilskuddet til barnehage. Det må en politisk behandling til i hver enkelt sak om utvidelse eller nybygging, hvor kommunestyret blant annet tar stilling til finansiering og eierform Størrelse og organisasjonsstruktur Det er fordeler og ulemper med både små og store barnehager. Driftskostnadene kan reduseres ved å samle flere barnehager under samme ledelse. Dette kan for eksempel være aktuelt der hvor flere mindre barnehager ligger nær hverandre, eller av andre grunner egner seg til å sees under ett. Det vil uansett være behov for en stedlig leder i den enkelte barnehage. Når det skal bygges nye barnehager, bør størrelsen vurderes ut fra flere forhold. Gangavstand til og fra boliger og barnehagen som en del av et nærmiljø er positivt. Dette kan tale for en videreføring av dagens barnehagestruktur. Behov varierer imidlertid mye over tid. Større enheter gir normalt mer kostnadseffektiv drift og mer fleksible lokaler som er bedre egnet for formålet Inntaksrutiner For en småbarnsfamilie kan kvalitet bety at de får plass i den barnehagen de ønsker når de trenger det, uansett når på året barnet er født. Barn født før 1. september som søker plass ved hovedinntaket med oppstart fra nytt barnehageår, har rett til barnehageplass. Hamar kommune praktiserer løpende opptak så langt plassene rekker. Dette betyr at noen, men ikke alle, får plass i barnehage når de ønsker det. Hvis Hamar kommune vil tilby barnehageplass løpende til alle som ønsker det, viser erfaringstall siste år at det er behov for ca. 80 ledige plasser hver høst. Dette skaper utfordringer, både når det gjelder ledige barnehagelokaler, finansiering og løpende tilsetting av personell Åpningstider Nærmere halvparten av barnehagene har åpent fra til Med bedre tog- og veiforbindelse til Oslo kan det bli flere som velger å pendle. Er det grunn til å se nærmere på barnehagenes åpningstider? Skal det være noen barnehager som har fleksibel åpningstid etter behov? Dette vil gi behov for økt bemanning Beliggenhet De fleste ønsker barnehageplass i nærheten av hjemmet. Gangavstand til barnehagen er positivt for folkehelsen. I Sentrum er det generelt kort vei til barnehagene. I områder med spredt bebyggelse er flere avhengige av bil for å komme til og fra arbeidsplass og barnehage. Er det likevel boligområder med lang vei til barnehage hvor det bør legges til rette for et barnehagetilbud? Er det tilfredsstillende å ha barnehagen i skolekretsen? 7.4 Kompetanse, rekruttering, bemanning Hamar kommune opplever at det er god tilgang på kvalifisert personell som søker stillinger i barnehage. Det er et mål både nasjonalt og lokalt å få flere mannlige ansatte i barnehagene. Det er

19 Utdyping av temaer og problemstillinger 19 stor bevissthet rundt dette ved rekruttering og utvelgelse av kandidater til intervju. Vi erfarer at menn trives bedre og blir lengre i barnehager der det er flere menn som jobber sammen. Med høyskoleutdanning i Hamar har vi god tilgang på førskolelærere. Våre barnehager har en stabil personalbase, og alle stillinger er besatt av kvalifisert personell. Etter- og videreutdanning av personalet er spesielt viktig. Over halvparten av assistentene i Hamars barnehager har fagbrev, og nesten like mange ønsker å ta fagbrev. Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget er et satsingsområde for Hamar. Veksten i befolkningen kommer i stor grad på grunn av innvandring. Språk- og kulturkompetanse i tillegg til pedagogisk/faglig kunnskap, kan bli spesielt viktig fremover (se også punkt 7.1.3). Flere barn enn tidligere trenger litt ekstra tilrettelegging i sin barnehagehverdag. Dette gir også behov for ny kompetanse hos personalet (se også punkt 7.1.2). MERK: Alle bilder er hentet fra kommunens eget bildearkiv og er godkjent for offentlig bruk.

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Laila Fossum og Mari Fagerheim 28.10.2016 Overordnet mål med ny rammeplan Et mer likeverdig tilbud mindre kvalitetsforskjeller Hva er egentlig rammeplanen?

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020

HAMAR KOMMUNE: Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 HAMAR KOMMUNE: Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Trygg, lekende, lærende Vedtatt 18.09.2013 Hamar kommunestyre 18.09.2013 2 HAMAR KOMMUNE: Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE DEBATTHEFTE

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE DEBATTHEFTE KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE 2010 2013 DEBATTHEFTE INNLEDNING Kommunedelplan for barnehage skal revideres for perioden 2009-2013. Planen skal omhandle overordnede problemstillinger og strategier for barnehageområdet

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Trygg, lekende, lærende

Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Trygg, lekende, lærende Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Trygg, lekende, lærende Høringsversjon Komité for barn og unge Hamar kommune Planstatus: Temaplan 05.06.2013 2 Strategi- og utviklingsplan for

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Høringsuttalelse om NOU 2012: 1 Til Barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene fra NLA Høgskolen

Høringsuttalelse om NOU 2012: 1 Til Barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene fra NLA Høgskolen Høringsuttalelse om NOU 2012: 1 Til Barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene fra NLA Høgskolen Barnehagens formål ( 1 og 3) Barnehagens formål er fastlagt i 1 og utdypet i 2 i gjeldende lov. Det er

Detaljer

Barnehageplan 2015-2019

Barnehageplan 2015-2019 Tvedestrand kommune Barnehageplan 2015-2019 Sist endret 14.10.2015 Utarbeidet av enhetsleder og styrere i barnehageenheten Opprettet Juni 2013 Revisjon 2015 Innledning Planen rulleres to år før tiden da

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: EKL 2010/8887 Dato: 27.01.2011 Høring - NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst - Innstilling fra utvalget

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10 Saksmappe: 2017/80-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 28.09.2017 Melding om vedtak Høring - forslag til endring i barnehageloven om minimumsnorm, pedagogisk bemanning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 201004890 Vår ref.: 11/4638/ECH Dato: 28.01.2011 Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Planprogram for Strategisk næringsplan for Hamar

Planprogram for Strategisk næringsplan for Hamar Planprogram for Strategisk næringsplan for Hamar 2018 2025 Temaplan Forord Hamar kommune har startet arbeidet med Strategisk næringsplan for perioden 2018 2025. Planen vil vurdere mål og utfordringer helt

Detaljer

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune,

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2012/6143-1 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, 2013-2016. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 15.11.2012

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune.

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune. Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200501974-10 SARK-2000 7. november 2005 LRS Høringsinnspill - forslag til revidert rammeplan

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Barnehagesamling 8. juni 2015

Barnehagesamling 8. juni 2015 Barnehagesamling 8. juni 2015 1 Til behandling i Stortinget 7. juni Familie- og kulturkomiteen har gitt disse innstillingene: Innst. 344 L Tilsyn m.m Innst. 338 L Spes. ped, kortere ventetid bhg, m.m Innst.348

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Sarpsborg 1. juni 2017 1996 2006 (11) 2017 Utdanningsdirektoratet - hva gjør de? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Barnehagesektoren i

Barnehagesektoren i Barnehagesektoren i 2017 2020 Rammeområde 3 Barnehage Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Rammeområde 3 Barnehage... 2 1.1 Nasjonale og lokale mål... 2 1.2 Status... 2 1.3

Detaljer

HØRING AV NOU 2012: 1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE.

HØRING AV NOU 2012: 1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE. Rådmannen Kunnskapsdepartementet Oppvekst Saksbehandler Astrid Ous Larsen Tlf 70 16 28 18 Deres ref. Vår ref. Dato: AOLA/12/125-8/ A10 30.04.2012 HØRING AV NOU 2012: 1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2089-10 Arknr.: A10 Saksbehandler: Ketil Aldrin BEHANDLING: SAKNR. DATO 25/16 13.09.2016 Utvalg for oppvekst og kultur 45/16 14.09.2016 PLAN FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Til gruppediskusjonene: Jf. kunnskapsministerens innlegg tidligere i dag, skal det legges fram en Stortingsmelding om framtidens

Detaljer

Temaplan barn og unge. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan barn og unge. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan barn og unge Tjenestekomiteen 18. april 2017 Bakgrunn Kommuneplanen samfunnsdel barn og unge er et satsingsområde. Her står det blant annet: Barn og unge i Gausdal har en god og trygg start på

Detaljer

Kvalitetsutvikling i Hamar SFO

Kvalitetsutvikling i Hamar SFO Kvalitetsutvikling i Hamar SFO Innhold: 1. Lekens betydning for barnet 2. Voksenrollen 3. Foreldresamarbeid 4. Nettverk og kompetanse 5. Linker og kildehenvisning Dato: 26.11.15 Side 2 Side 3 1. Lekens

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning. Til Kunnskapsdepartementet

FOSEN REGIONRÅD. Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning. Til Kunnskapsdepartementet FOSEN REGIONRÅD Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning Til Kunnskapsdepartementet VÅR REF.: Gøril DATO: 20.01.17 Høringssvar fra Fosen regionråd (Bjugn, Leksvik, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Planprogram Temaplan for oppvekst HØRINGSDOKUMENT. Vedtatt i Hamar formannskap den Sak 16/7154

HAMAR KOMMUNE: Planprogram Temaplan for oppvekst HØRINGSDOKUMENT. Vedtatt i Hamar formannskap den Sak 16/7154 HAMAR KOMMUNE: Planprogram Temaplan for oppvekst HØRINGSDOKUMENT Vedtatt i Hamar formannskap den 07.12.2016 Sak 16/7154 Innledning 2 Forord Hamar kommune har startet arbeidet med Oppvekstplan for perioden

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Lier kommune PP-tjenesten

Lier kommune PP-tjenesten LL Lier kommune PP-tjenesten Kunnskapsdepartementet Att.: Geir Fosby Vår ref: SIOS/2015/5216/A10 Deres ref: Lier 06.01.2016 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov 1. Lier kommune

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE 2015-2019 Innhold 1. Innledning og formål s. 4 2. Tidlig og tverrfaglig innsats

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg for oppvekst 31/ Formannskapet 127/ Kommunestyret 104/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg for oppvekst 31/ Formannskapet 127/ Kommunestyret 104/ Selbu kommune Arkivkode: 030 Arkivsaksnr: 2011/2034-20 Saksbehandler: Ann Kristin Geving Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst 31/12 15.11.2012 Formannskapet 127/12 27.11.2012

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/280-15 Saken skal sluttbehandles av: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven

Detaljer

Viser til utsendt høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert, , 2.kommunens tilbakemeldinger på anbefalingene fra utvalget:

Viser til utsendt høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert, , 2.kommunens tilbakemeldinger på anbefalingene fra utvalget: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO K D 04 FEB 2010 NDNES KOMMUNE Op vekst barn og unge Sandnes, 11.01.2011 Deres ref: Saksbehandler GER Vår ref: 201006412-3 Arkiv: E: A10 &13 Høringsbrev

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/3253-3 Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE â INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Hovedtemaene i Meld.St.19 ( 2015-2016 ) Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Tydeligere føringer for et pedagogisk tilbud av god kvalitet Barnehagen skal legge et god grunnlag for barns

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017 1 Historien og noen pionerer 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

Røyken kommune STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret

Røyken kommune STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret Røyken kommune STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER 2015-25 Vedtatt av kommunestyret 1. oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Statlige føringer... 5 3.1 Barnehageforliket... 5 3.3

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 67 23 8 91 93 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 61 33 5 94 100 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren 1 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kompetanseheving i barnehagesektoren Hvordan sørge for at alle ledd i sektoren jobber for kompetanseutvikling for kvalitetsutvikling i barnehagene? 2 Innledning Det er etablert

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Med vennlig hilsen Thomas Jahnsen. Konsulent

Med vennlig hilsen Thomas Jahnsen. Konsulent Fra: Thomas Jahnsen [mailto:thomas.jahnsen@nittedal.kommune.no] Sendt: 9. januar 2014 14:01 Til: Postmottak KD Kopi: Karen Pinholt; Mona Sigvartsen Haugen Emne: Høringssvar - Forslag til endringer i barnehageloven

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2012/778-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 27.12.2013 Saksframlegg Høring av forslag til endringer i barnehageloven Utvidelse av retten til barnehageplass

Detaljer

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 Saksframlegg UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjonen om arbeidet

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer