HELSE OG OMSORGSPLAN , Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE OG OMSORGSPLAN 2010-2015 - 2030, Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov"

Transkript

1 ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Sverre Brinchmann, tlf Saksgang: Referanse: 2010/2087 / 12 Ordningsverdi: 144/F30 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Eldrerådet Komite for helse og omsorg Bystyret HELSE OG OMSORGSPLAN , Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov Rådmannens forslag til vedtak: Arendal bystyre vedtar forslag til Helse og omsorgsplan , Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov i saksfremlegget, med de tilrådninger som fremkommer i Adhocutvalgets fremlagte innstilling av Vedlegg: - Forslag til Helse- og omsorgsplan , Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov. Innstilling avgitt for behandling i bystyret Høringsuttalelser til Helse- og omsorgsplan ,fra 9 eksterne/ interne avsendere. Andre dokumenter i saksmappen: Bakgrunn / Saksfremstilling: Bystyret fastsatte mandat for utvalget i desember 2007: Det nedsettes et adhocutvalg som i tett samarbeid med omsorgskomiteen legger premissene for framtidens institusjonstilbud. Adhocutvalget bør se på omfanget og utforming av de institusjonsbaserte tjenester, kvalitet, kompetanse, rekruttering og økonomi. Økt satsing på rehabilitering, bedre tilbud til demente, bedre avlastning og muligheter for boliggjøring utredes. Det legges opp til bred medvirkning fra berørte grupper og medarbeidere. Utvalget må rapportere til bystyret i august Under behandlingen i bystyret ble følgende innspill oversendt adhocutvalget: "I adhocutvalgets videre arbeid må det tas i betraktning språkproblemer blant innvandrere som har behov for omsorgstjenester."følgende ble lagt ved saken uten å bli stemt over, etter forslag fra representanten Jon Lindset: "Det bør snares planlegges sykehjem med 100 enhetsplasser." Utvalget har tolket mandat bredt. Mandatet retter oppmerksomheten på institusjonsplasser eller heldøgns omsorg som utvalget gjerne benevner det. Utvalget ser det som viktig at denne delen av tjenesten sees i sammenheng med de hjemmebaserte tjenestene. Begrepet boliggjøring kom på bystyrets dagsorden i november-desember Utvalget brukte store deler av det første året til å avklare hva som ligger i boliggjøring og konkret drøfte om boliggjøring i vår kommune er et egnet grep. Utvalget la derfor frem en delrapport for bystyret i september Bystyret fulgte utvalgets anbefaling og besluttet å prøve ut en begrenset boliggjøring av til sammen 71 sykehjemsplasser. 2010/2087/-12 Side1av 5

2 Bystyret behandlet i møte evaluering av boliggjøring i sak 2010/59: Fra institusjon til tilrettelagt bolig med heldøgns bemanning, hvor det ble vedtatt følgende: Arendal bystyre finner det godtgjort at brukerne som har fått endret sin boform fra sykehjemsplass til egen bolig er fornøyd. Arendal bystyre vedtar likevel å avslutte boliggjøringen av eksisterende sykehjemsplasser fordi den økonomiske utviklingen har vært slik at videre gjennomføring av tiltaket vedtatt i 2008 vil bli en netto kostnad for kommunen, og ikke en innsparing som forutsatt. De plasser som er boliggjort tilbakeføres til ordinære sykehjemsplasser etter søknad eller naturlig avgang. Brukernes/pårørendes erfaringer tas med og bringes inn i arbeidet med helse- og omsorgsplanen som nå er under arbeid. I juni 2009 fikk utvalget følgende tilleggsmandat: - Gjennomgå alle forslag som fremmes i lys av den stortingsmeldingen som regjeringen vil legge frem i juni 2009 med tanke på konsekvenser for omsorgs- og demensplanen. - Vurdere erfaringene med den boliggjøring som bystyret har besluttet på Plankemyra bo- og omsorgssenter og Tromøy bokollektiv. - Utvalget må legge fram Omsorgs- og demensplan 2015 innen februar Utvalget hadde da hatt plandokument ute på høring i april Med nytt tilleggsmandat var det behov for full gjennomgang og behov for nytt og oppdatert plandokument. Forslag til Helse- og omsorgsplan har vært ute på høring og det er kommet inn 9 høringsuttalelser. Disse følger som vedlegg. Tilbakemeldingen er i generelt i tråd med utvalgets innstilling. I utvalgets innstilling gir oversikt over utfordringer i Del I. Del II gir oversikt over utvalgets tilrådninger til investeringer og drift fra I Del I er følgende utfordringer beskrevet. - Befolkningsutvikling I årene fra 2010 til 2015 er det en økning med ca 70 personer over 90 år, mens det totale antall personer over 80 år i samme periode stiger fra 1860 til 1886 personer. I 2020 vil kommune ha 2000 personer over 80 år. Det er i perioden 2020 til 2030 at antallet personer over 80 år øker fra 2000 til Utfordringer knyttet til personer med demens Ut fra beregninger basert på en studie i Rotterdam i 1992, legger sosial og helsedirektoratet dette til grunn for beregning av antall personer i ulike aldre i kommunene. Arendal kommune har ut fra dette i dag over 600 personer med demens. Dette vil øke til 638 i Kommunen har i dag bygd ut tilbud slik de fremgår av innstillingen. Frem til 2015 vil kommunen arbeide for utbygging av flere heldøgns omsorgsplasser og dagsentra for personer med demens. - Dekningsgrad og etterspørsel Statlige føringer for dekningsgrad på heldøgns omsorgsplasser med bemanning er 25% for personer over 80 år. Dagens dekningsgrad med 492 heldøgns omsorgsplasser er på 26,5 % i forhold til personer over 80 år i kommunen. I 2015 vil dekningsgraden være 26,1 %, fordi den største økningen i antall eldre ikke kommer før etter I hjemmetjenestene (hjemmesykepleie, hjemmehjelp mv) har det vært 10 % økning i antall brukere de siste 2 år. Bemanningen har imidlertid vært omtrent på samme nivå. Det er behov for styrking av personellressursene slik at flest mulig kan bli boende i eget hjem fordi de kan på tilpasset omsorg til ulike behov. - Brukerinnflytelse 2010/2087/-12 Side2av 5

3 Det er brukeren som er ekspert på mestring av eget liv. Lovverket er tydelig på brukers rett til innflytelse på hvordan tjenester skal gis. For tjenesteyterne er det viktig med dialog og samarbeid med brukeren for å finne frem til gode og helhetlige løsninger i samhandlingen. Samhandlingsreformen legger opp til helhetlige og gode pasientforløp intern i kommunen og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Utfordring i tjenestene er å se egen innsats som en del av helheten, ikke fragmentert i forhold til andre tjenester. - Aktiv omsorg og medborgerskap. Utvalget ser behovet for å sette inn kommunale ressurser til koordinering slik at samarbeidet med frivillige enkeltpersoner og organisasjoner blir godt ivaretatt. Dette for at den som yter og den som nyter godt av innsatsen skal få positive opplevelser. - Velferdsteknologi som kan bidra til bedre omsorg Med økende antall hjelpetrengende og færre personer som er i arbeidsfør alder, vil vi nå et punkt hvor behovet for bistand overgår den tilgjengelige arbeidskraften. Da kan velferdsteknologien vise seg å bli et viktig virkemiddel for å kunne tilby en verdig omsorg. - Bedre samhandling Samhandlingsreformen vil gi kommunene store og spennende utfordringer. Arendal kommune arbeider aktivt med flere prosjekter mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det er også i gang samarbeidsprosjekter gjennom kommunesamarbeidet Østre Agder. Kommunen er kommet langt i bruk av elektronisk kommunikasjon internt. Det har vært gjennomført elektronisk samhandlingsprosjekt mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. - Hjemmebaserte tjenester, sykehjem og boliger til omsorgsformål Framtidas omsorgstjenester forutsetter både myndiggjøring og ansvarliggjøring i forhold til egen helse og livssituasjon. Utvalget har hatt gjennomgang av alle tjenester og tilbud i omsorgtrappa og ser viktigheten av at en kan tilby differensierte tilbud i pleie- og omsorgstjenesten, både når det gjelder boligløsninger og tjenester. Utvalget har i innstilling kommet med tilrådninger til investeringer frem til Det samme gjelder for styrking av dagtilbud og hjemmebaserte tjenester. - Boliger og tilbud til personer med utviklingshemning og autisme og multifunksjonshemning Det er behov for utbygging av boliger/bofellesskap til personer med utviklingshemming og multifunksjonshemming. Utvalget har i innstillingen lagt inn midler til investering og drift. Disse boligene omfattes av den statlige tilskuddsordningen og Husbankens retningslinjer og veiledninger. - Rekruttering og kompetanseutvikling Med økende antall eldre og synkende ungdomskull, vil det være store utfordringer knyttet til å skaffe nok arbeidskraft innen helse- og omsorgstjenestene. Kommunen må ha sterkt fokus på tiltak for å beholde og rekruttere kvalifiserte helsearbeidere i årene fremover. Omsorgstjenestene tilbyr svært meningsfulle arbeidsoppgaver hvor de ansatte får mye positiv tilbake fra brukere og pårørende. Medarbeiderundersøkelsene Arendal kommune har gjennomført hvert annet år siden 2001 viser at de ansatte i omsorgstjenestene trives meget godt, er stolte av arbeidsplassen og vil anbefale andre å søke jobb der. Rekruttering av helse og sosialpersonell til omsorgstjenestene vil bli en av de største utfordringene i årene som kommer. Etterspørselen etter personell vil bli spesielt stor fra 2020 på grunn av økningen i antall eldre over 80 år. En viktig strategi vil være å beholde personell som allerede arbeider i omsorgstjenestene 2010/2087/-12 Side3av 5

4 ved blant annet å åpne for muligheter til å kunne få utdanning på ulike nivå. Arendal kommune har mange ufaglærte ansatte, som gjør en god innsats innen pleie- og omsorgtjenestene. Disse vil ved utdanning kunne bidra til ytterligere innsats i omsorgstjenestene. Ved å øke stillingsstørrelsen til de som jobber deltid, kan det også hentes ut en arbeidsreserve. Å ha flest mulig 100 % stillinger vil også være bra i rekrutteringsøyemed. Kompetanseløftet 2015 er et av tiltakene i Omsorgsmeldingen. Fokus er på tjenestene i den kommunale omsorgstjenesten, og formålet er å sikre kvalitet og personell med god kompetanse i takt med økning av tjenestebehov innen pleie og omsorgstjenestene. Utvalget har i sin tilrådning lagt inn forslag om styrking av tjenestene og midler til kompetansetiltak. Dette vil kunne gi tilgang på ytterligere midler til kompetanseheving gjennom tilskudd Fylkesmannen i Aust-Agder har til rådighet. Vurderinger: Forslag til Helse- og omsorgsplan synliggjør behov og utfordringer fram mot Planen er ambisiøs og må sees i sammenheng med årlig rullering av handlingsplanprogrammet. Driftsmessige konsekvenser av utbygging er en større økonomisk utfordring enn selve investeringen. Planen skal være retningsgivende for administrasjonens arbeid. Men ulike forutsetninger som ligger i planen kan endres underveis. I lys av veksten i hjemmebaserte tjenester må tiltak som forebygging av behov for institusjonsplass prioriteres, gjennom forebyggende arbeid, hjemmebaserte tjenester og dagtilbud mv. Hovedmålet må være livskvalitet for brukerne gjennom tilpassede og differensierte tjenester i brukers eget hjem. Rådmannen er opptatt av at omsorgstjenestene tar aktivt i bruk elektronisk teknologi i kommunikasjon med pårørende for å skape trygghet i tillegg til aktivt og positivt samarbeid. Enkel, lett og god kommunikasjon vil også bidra til at pårørendes ressurser tas i bruk på en god måte. Omsorgstrappa viser tilbud og tjenester som kommunen bør, kan og må ta i bruk for å dekke økende behov. Målet er balanse i dimensjonering av tilbud og tjenester på enkelte trinn. Kommunen kan ikke ensidig satse på heldøgns omsorgsplasser, men må fortløpende tilby tjenester på alle nivå i omsorgstrappa. Dette gjelder uansett alder, diagnose eller funksjonsnivå. Kommuneplanens føringer: Kommuneplanen føringer i kap 10 og 11 blir fulgt opp i Helse- og omsorgsplan I tillegg er folkehelseperspektivet i kommuneplanen blitt forsterket gjennom Samhandlingsreformen som legger til grunn at det enkelte menneske må i større grad ta ansvar for egen helse. Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: Investeringer Innstillingen fra utvalget foreslår investeringer i ny-/ombygging av Solhaug bo- og omsorgssenter, Saltrød bo- og omsorgssenter, boliger for personer med utviklingshemminger. Det foreslås også forprosjektering starter opp i 2014 i forhold til vestre del av kommunen/bjorbekktunet, men eventuell byggestart i løpet av Samtlige prosjekter vil da kunne komme inn under de statlige tilskuddsordningene som er omtalt i innstillingen. Dagsentra og fellesarealer vil en kunne hente inn ca 30% ihh til kriterier i den samme tilskuddsordningen. De foreslåtte investeringer er lagt til grunn med bruttokostnader slik tilskuddsordningen anfører. 2010/2087/-12 Side4av 5

5 Byggekostnadene kan avvike fra dette og føre til økte kostnader. Tilskudd vil bli utbetalt ved ferdigstillelse for prosjekter som kommer inn under ordningen. Kapitalkostnadene vil bli en belastning i de fremtidige budsjetter. Driftskostnader Kostratall for en institusjonplass tilsvarer i gjennomsnitt det 3 hjemmeboende gis av tjenester. Dagtilbud, transport, hjemmetjenester og personale med god kompetanse vil bidra til at kommunen kan hjelpe flere hjemmeboende med gode kommunale tjenester. Personale ved bo- og omsorgssentrene som bygges ut og om, vil følge brukeren fra eksisterende bygning til nybygg, og ved ferdigstillelse av hele byggeprosessen vil det være behov for å øke bemanningen vesentlig. Rådmannen, dato 12/ Harald Danielsen 2010/2087/-12 Side5av 5

6 Saksprotokoll - Bystyret Behandling: Saksordfører: Atle Svendal, Ap. Representanten Trygve Møgster, Pp, satte frem følgende forslag: Første setning i forslaget til Helse og omsorgsplan endres til: Det er viktig å skape trygghet for den som trenger omsorgstjenester, og at alle som trenger sykehjemsplass skal få det. Representanten Odd Longum, Pp, fremsatte slikt forslag: Fram til 2015 skal det renoveres og utbygges slik at vi får 590 plasser for heldøgns omsorg. Det vil si 98 nye sykehjemsplasser. Representanten Odd Longum, Pp, satte frem følgende forslag: Det skal i hele planen stå Sykehjem/Heldøgns omsorg. Representanten Knut Mørland, uavh., fremsatte følgende forslag: Arendal kommune ønsker å satse på helse og omsorg: Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov. Fløyheia med Sjømannsskolen som rager høyt over byen vår, vil være det desidert beste alternative sted å legge omsorg på sikt. Vedtak: Forslaget fra representanten Knut Mørland falt med 34 mot 5 stemmer. Forslaget fra representanten Trygve Møgster falt med 32 mot 7 stemmer. Det første forslaget fra representanten Odd Longum (som bl.a. omhandler 590 plasser for heldøgns omsorg) falt med 32 mot 7 stemmer. Det andre forslaget fra representanten Odd Longum falt med 33 mot 6 stemmer. Innstillingen fra komite for helse og omsorg ble deretter enstemmig vedtatt. Følgende er dermed vedtatt: Arendal bystyre vedtar forslag til Helse og omsorgsplan , Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov i saksfremlegget, med de tilrådninger som fremkommer i Adhocutvalgets fremlagte innstilling av med følgende justeringer:

7 1. Tabell s. 36 fullføres ut Overskriften på side 25 endres til: Boliger og tilbud til personer med utviklingshemning.

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Komité 2 Å se ting i sammenheng Revidering av omsorgsplan

Komité 2 Å se ting i sammenheng Revidering av omsorgsplan Høringsnotat Mai november 2010 Undertittel eller rapportnummer el.l. Komité 2 Å se ting i sammenheng Revidering av omsorgsplan Komiteleder Erik Bjørnsveen Saksordfører Susanne Solhaug Komitéleder Erik

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 28.08.13 Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 2011-2020 Innhold Kapittel 1. SAMMENDRAG.... 4 Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 5 Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN... 6 Kapittel 4. AVGRENSNING

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORSAND KOMMUNE AUGUST 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.05.2012 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030 FROGN KOMMUNE ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 Innholdsfortegnelse DEL 1. INNLEDNING 4 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 SAMMENDRAG 6 DEL 2. STATUS DAGENS TJENESTENIVÅ 7 2.1 SØKNADSKONTORET

Detaljer

Omsorgsplan 2011 2014

Omsorgsplan 2011 2014 Omsorgsplan 2011 2014 Rullering 2010 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...4 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...5 4 Sentrale dokumenter...6 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6 6 Utfordringer

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID... 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer