En rettferdig politikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En rettferdig politikk"

Transkript

1 En rettferdig politikk 1. Fridtjof Dahlen 2. Roy Eilertsen 3. Johanne D. Gjerdsbakk SV har som målsetting en rettferdig fordelingspolitikk. Vi vil jevne ut forskjellene i kommunen. En kommune med små forskjeller mellom «fattig og rik» er en god kommune for alle. SV vil bygge opp under tiltak som kan gi oss en positiv selvfølelse som haldensere. Vi vil at barn, ungdom og voksne mennesker med forskjellig etnisk og sosial bakgrunn skal oppleve at Halden er en bra by å bo i og vokse opp i. Dette skal skje gjennom aktiv deltagelse, opplevelser, opplæring og fellesskapsbygging. Fagbevegelsen, miljøbevegelsen, næringsråd og interessegrupper av ulike slag er viktige medspillere i utviklingen av kommunen. SV vil ta miljøspørsmål på alvor. Våre miljøvalg i dag avgjør hva slags framtid barna våre får. SV vil satse på ren energi og kollektivtransport for å ta vare på miljøet. For å sikre og utvikle våre fellesgoder, går SV inn for en sosialt rettferdig skatte- og avgiftspolitikk som et middel til å opprettholde et godt kommunalt tilbud innen sentrale områder som helse, omsorg, skole og kultur. 4. Sejhan Berisha 5. Rune Gribsrød ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER Program for Halden SV

2 2 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER Sysselsetting og næringsvirksomhet: Alle gode krefter må bidra til å utvikle et miljøvennlig og bærekraftig næringsliv i Halden. Fridtjof Dahlen, nr. 1 på SV-lista En kommune i utvikling Arbeidsledighet er en gigantisk sløsing med ressurser, både for den enkelte som blir rammet av arbeidsledigheten og for samfunnet som helhet. Det er derfor i fellesskapets interesse at alle sikres mulighet til arbeid. Det er viktig at kommunen legger til rette for en lokal næringsutvikling som både kan gi nye arbeidsplasser og sikre eksisterende. å legge forholdene til rette for nyetablering og utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet i kommunen, bl.a. ved at det til enhver tid finnes byggeklare næringstomter til fornuftige priser at folk med gode næringsideer kan få nødvendig kommunal bistand til å utvikle planene sine og at kommunens næringsavdeling styrkes å legge til rette for et levende bysentrum, for på den måten å hindre handelslekkasje og sikre lokale arbeidsplasser å videreføre kommunens turistsatsing i samarbeid med byens næringsliv å legge til rette for boligbygging og turistbasert næringsvirksomhet i Svinesundsområdet at kommunen skal være en aktiv pådriver for at fremmedspråklige skal få innpass på arbeidsmarkedet at kommunen opprettholder et høyt antall lærlingeplasser at området Remmen Vest utvikles som et hovedsatsningsområde for framtidig forskning- og forskningsbasert næringsutvikling å utvikle Halden videre som en god og attraktiv studentby i samarbeid med Studentsamskipnaden og Høgskolen i Østfold å sørge for et tilstrekkelig antall kommunale boligtomter, slik at det er mulig for haldensere og andre å skaffe seg en bolig til en rimelig pris at kommunen bidrar aktivt til å opprettholde et levedyktig jord- og skogbruk i Halden at Halden kommune skal være en god og sikker arbeidsplass for alle ansatte å utvikle kommunen gjennom et godt og nært samarbeid med fagforeningene at haldenserne skal få ta førerkort i Halden og få utført enkle trafikale tjenester her at «tersklene» ved Svinesund ikke skal hindre en fornuftig fraktutvikling på kjøl for bedrifter som bl.a. Norske Skog og Nexans

3 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER 3 Skole og undervisning: SV har alltid stått på for en god skole. Johanne D. Gjerdsbakk, nr. 3 på SV-lista En god skole for alle For SV betyr god skolepolitikk først og fremst en god offentlig skole som vektlegger læring og elevenes personlige utvikling og deres forhold til andre mennesker og samfunnet. For å lykkes i dette arbeidet, må skolen ha engasjerte og motiverte ansatte samt dyktige ledere. Videre må skolen sikres de ressurser som kreves for at alle elever skal få en god utvikling. Grunnskolen at arbeidet med renovering og oppussing av kommunens skoler og barnehager føres videre at den nye skolen på Idd skal framstå som en framtidsrettet og miljøvennlig skole at Hjortsberg skole utbygges og oppgraderes at det planlegges utvidelse av Strupe skole og at det utarbeides planer for hvordan sentrumsskolene Os og Rødsberg skal utvikles at hver skole får tilbakeført ansvar og ressurser for vaktmestertjenester og renhold som oppfyller dagens krav at elever med særskilte behov for undervisning og opplæring sikres kvalifisert hjelp. Hjelpetiltakene skal iverksettes så tidlig som mulig i opplæringen at det kan drives et godt kriminalitets- og rusforebyggende arbeid i grunnskolen å arbeide for økt satsing på elevenes basisferdigheter innen matematikk og norsk og motvirke all form for mobbing at det settes av nødvendige midler til gjennomføring og videreutvikling av skolepolitisk plattform for Halden kommune at skolefritidsordningen videreutvikles som et godt tilbud til elevene og at et tilbud om sommerskole innføres at skolene har ressurser til å utvikle og gjennomføre samarbeidsprosjekter med lokale lag og foreninger at det satses på gode arbeidsvilkår og utviklingstiltak for lærerne at vikarer settes inn ved fravær slik at en sikrer et godt pedagogisk tilbud til elevene at satsingen på IKT i skolen videreføres Barnehagene at kommunen skal ha et godt kvalitativt tilbud i kommunens barnehager at vikarer settes inn ved fravær slik at en sikrer et godt pedagogisk tilbud til barna at kommunen legger til rette for kompetanseheving for førskolelærerne at kommunale barnehager rustes opp til god standard at hver kommunal barnehage får tilbakeført ansvar og ressurser for vaktmestertjenester og renhold som oppfyller dagens krav at det bygges kommunale barnehager i tilknytning til nye boligområder

4 4 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER

5 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER 5 Miljø og utvikling: Halden kommune er rik på natur- og kulturverdier. Disse vil vi forvalte på en gjennomtenkt og planmessig måte. SVs overordnede prinsipp i miljøspørsmål er en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Dette innebærer en mer fornuftig energibruk, bruk av alternative energikilder, mindre forurensning, og at vi bevarer det biologiske mangfold og tar vare på innbyggernes helse. For SV kommer hensynet til miljøet alltid først. Sejhan Berisha, nr. 4 på SV-lista Vår alles framtid at miljøhensyn skal spille en vesentlig rolle i all kommunal planlegging og i alle kommunale anbud at det ikke tillates bolig- og industrietablering som går på bekostning av viktige miljøhensyn at jernbanen blir et godt alternativ for person- og godstransport til og fra Halden å legge forholdene til rette for et godt kollektivt transporttilbud, fornuftig plassering av nye boligområder og fortsatt utbygging av gang- og sykkelveier at mer gods må over fra bil til jernbane og båt. Dette kan bl.a. oppnås ved å legge til rette for jernbane fra Saugbrugs til Halden havn på Sauøya at det satses på miljøvennlige biler i kommunale virksomheter at Halden blir en foregangskommune når det gjelder ENØK-tiltak og alternative oppvarmingskilder at det skal utvikles og legges til rette for fjernvarme og bioenergi-anlegg i Halden kommune å sikre en god avfallshåndtering basert på kildesortering og kompostering av organisk avfall å styrke miljøengasjementet i kommunen ved å gjennomføre tiltakene i klimaplanen å redusere utslipp av klimagasser og annen forurensning at utdeling av den årlige miljøprisen fortsetter å bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget at Remmenbekken og Idde-bekkene sikres løp og vannkvalitet som gjør dem egnet til gytebekker en rovdyrforvaltning som ivaretar rovdyrenes selvfølgelige plass i naturen, og samtidig tar rimelige hensyn til kommunens innbyggere som bor og driver næring i aktuelle områder at kommunen skal kjøpe egnede områder når dette er mulig, for å sikre framtidige friluftsområder for Haldens befolkning å ta vare på og utvikle naturlige lekeog rekreasjonsområder som ligger i tilknytning til boligområder, skoler og barnehager å videreutvikle sentrumsområdene i Halden på en måte som tar hensyn til byens tradisjonelle bygningsmiljøer og at landskapsprofilen rundt byen vernes mot utbygging at Halden ikke blir nasjonal lagerplass for radioaktivt avfall

6 6 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER Et blomstrende kulturliv i kommunen gir økt livskvalitet for alle. Rune Gribsrød, nr. 5 på SV-lista Kultur, idrett og fritid: En levende kulturby Et bredt og variert kultur- og idrettstilbud er viktig for byen og kommunen som helhet og for hver enkelt av oss. En levende «kulturby» er attraktiv både å bosette seg i og besøke for kortere eller lengre tid. Investering i kultur er derfor en lønnsom investering, både med tanke på turistnæringen og for kommunens innbyggere. Det ligger også store «gevinster» i å satse på kultur og idrett som forebyggende helsetiltak. Aktiv deltakelse betyr økt livskvalitet for den enkelte. at Biblioteket skal være en sentral kulturinstitusjon i kommunen med publikumsvennlige åpningstider å videreutvikle Fredriksten festning som et regionalt og nasjonalt kultursenter å støtte opp om lokale kulturarrangementer og festivaler at kulturadministrasjonen har tilstrekkelige ressurser til å gi kulturlivet nødvendig støtte at samarbeidet med kulturrådet og idrettsrådet videreføres å stimulere til integrering og aktivt kultursamarbeid på tvers av både generasjoner og grupper med ulik nasjonal, etnisk og kulturell bakgrunn å styrke den kommunale kulturskolen som et bredt tilbud til barn og ungdom at ledsagere til funksjonshemmede gis gratis adgang til lokale kultur- og idrettsarrangementer at det gis tilskudd til busstransport for skoleelever til kulturarrangementer i kommunen at grensen for å betale barnebillett på buss skal utvides til 25 år at det legges til rette for en aktiv kulturformidling til barn og ungdom gjennom Den kulturelle skolesekken at Rockehuset og ungdomsklubben videreføres som viktige tilbud til ungdom å støtte barne- og ungdomstiltak i regi av frivillige lag og foreninger at skoler og andre kommunale bygg åpnes for kulturaktiviteter utenom skoletid at Ferieklubben sikres fortsatt drift og utvikles videre å utvikle det lokale idrettslivet i samarbeid med Halden idrettsråd at den organiserte barne- og ungdomsidretten ikke skal betale leie for bruk av idrettsanleggene at Halden Ishall og Tistedalshallen kan fortsette å gi et godt tilbud til barn og unge at det bygges en ny svømmehall og en ny allbrukshall på Remmen at det arbeides for gode tilbud til uorganisert ungdom å sikre de lokale teatergruppene gode lokaler og arbeidsforhold

7 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER 7 Jeg vil kjempe for barn og unges levekår, retten til heltid, og likelønnspott. May Elisabeth Hansen (58), jordmor, 1. kandidat fylkestinget Jeg vil jobbe for miljø, og tilrettelegning for økt næringsliv i Østfold. Åsmund Møll Frengstad (26), student, 2. kandidat fylkestinget Jeg ønsker bedre lokale skoletilbud og skjerming av krisesentertilbudet. Kari-Mette Fjell (46), daglig leder, 3. kandidat fylkestinget Stem SV inn på Fylkestinget også! Østfold har mange utfordringer, og SV har vært en pådriver for å forandre fylket til det bedre. Det er forsatt en lang vei fram og mange områder som må forbedres. Østfold SV vil i den neste perioden prioritere: Ungdom og utdanning SV vil styrke den offentlige fellesskolen og utvikle den til en enda bedre arena for kunnskap og mestring. Vi vil redusere elevfrafall, og jobbe for at alle lærlinger får lærlingplass. Arbeiderrettigheter og likestilling at spørsmål om likestilling og integrering får en større plass i politikken. Alle ansatte i fylkeskommunen skal ha rett til heltid. Vi vil foreslå en likelønnspott i fylkeskommunen i kampen for likelønn. Samferdsel SV vil øke satsingen på samferdsel, og klimavennlig transport må prioriteres. De store investeringene i Østfold skal gå til jernbane og øvrig kollektivtransport. Det er et viktig mål å overføre mer av tungtransporten fra vei til bane og båt. Utbygging av gang- og sykkelstier skal prioriteres. Les hele programmet på

8 8 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER Helse- og sosialomsorg Et meningsfullt liv For SV er det et overordnet prinsipp at folk må få mulighet til å klare seg selv lengst mulig og få hjelp, pleie og omsorg når de trenger det. Dette gjelder for alle grupper av befolkningen, både barn, unge og voksne. Å gi alle muligheter til et aktivt og meningsfylt liv og å forebygge problemutvikling, blir derfor en like viktig oppgave som å gi hjelp og støtte når problemer, sykdom og skader oppstår. å sikre kommunens innbyggere en god hjemmehjelpsordning og hjemmesykepleie. at betalingssatsene for kommunale omsorgs- og helsetjenester holdes på et rimelig nivå å gjeninnføre ordningen med «rødgrønne kort» for minstepensjonistene (besøk hos lege, medisiner, tannbehandling og briller) å fortsette utbyggingen av sykehjemsplasser og boliger for demente å videreutvikle dagtilbudet for eldre og demente å opprettholde og styrke tilbudet til personer med psykiske lidelser gode avlastningsordninger for pårørende med hjemmeværende psykisk utviklingshemmede, samt gode skyssordninger økt lønn/kjøregodtgjørelser for støttekontakter å øke stillingsbrøkene for ansatte som ønsker det å øke grunnbemanningen i helse og omsorgssektoren å opprettholde gode vilkår for tillitsvalgte i Halden kommune å videreføre gode seniortiltak for kommunalt ansatte å opprette flere rehabiliteringsplasser på sykehjemmet å forebygge rusmisbruk og kriminalitet blant barn og ungdom å øke innsatsen for ungdom som ønsker å «jobbe seg vekk» fra rusmiljøer og rusmisbruk og sikre gode boforhold å sikre barnevernet nødvendige ressurser for å videreutvikle forebyggende tiltak for utsatte grupper at helsestasjonen for ungdom og skolehelsetjenesten utvikles videre god kontroll med skjenkingen ved byens utesteder at EVA krisesenter og Halden Frivilligsentral sikres gode rammevilkår å stimulere til økt frivillig innsats for kommunens innbyggere. Velforeninger og andre som setter i gang positive tiltak for barn, ungdom og eldre i sitt eget nærmiljø, bør få støtte å øke satsene for sosialstønad å bekjempe fattigdom i vår kommune For SV handler helseog sosial politikk først og fremst om rettferdighet. Roy Eilertsen, nr. 2 på SV-lista Halden SVs liste til kommunevalget: 1. Fridtjof Dahlen, f. 1960, lektor 2. Roy Eilertsen, f. 1948, industriarbeider 3. Johanne D. Gjerdsbakk, f. 1991, student 4. Sejhan Berisha, f. 1990, student 5. Rune Gribsrød, f. 1958, overkonduktør 6. Karin Helene Bergvik, f. 1950, rådgiver 7. Cardo Sleyman, f. 1957, sosialkurator 8. Linn Laupsa, f. 1977, adjunkt 9. Stein Aake G. Wilhelmsen, f. 1966, ungdomskonsulent 10. Gunn Mona Ekornes, f. 1955, museumsdirektør 11. Roger Helgesen Schjerva, f. 1968, statssekretær 12. Dag Arild Brekke, f. 1950, sosialkonsulent 13. Liv Irene Braaten Ystrøm, f. 1945, cand.paed. 14. Jan-Erik de Vibe, f. 1945, adjunkt 15. Else Marie Olsen, f. 1954, adjunkt 16. Rune Staal, f. 1950, sosialkonsulent 17. Marit Kristin Støten, f. 1961, lektor 18. Åsmund Møll Frengstad, f. 1985, student 19. Ilirida Berisha, f. 1992, student 20. Arild Børge Thomassen, f. 1955, lokomotivfører 21. Vigdis Anne H Johansen, f. 1950, kulturkonsulent 22. Mons Andreas Hvattum, f. 1951, adjunkt 23. Lisbeth Kristine Olsen, f. 1949, adjunkt 24. Runar Drønen, f. 1956, formgiver 25. Berit Lindstrøm, f. 1941, pensjonist 26. Paal Bruun, f. 1958, lokomotivfører 27. Birthe Kristine Kjernlie, f. 1954, førskolelærer 28. Espen Dahl Olsen, f. 1969, adjunkt 29. Gerd Gulbrandsen, f. 1938, pensjonist 30. Reidar Bredo Agnalt, f. 1947, trygdet 31. Bente Andersen, f. 1952, inspektør 32. Arne-Karsten Mathisen, f. 1949, industriarbeider 33. Grethe Thoresen, f. 1962, lektor 34. Frank P A Wohlert-Ryland, f. 1965, miljøarbeider 35. Tove Lund, f. 1934, pensjonist 36. Reidar Larsen, f. 1950, bussjåfør 37. Liv Thorild Ekra Ornsäter, f. 1956, hjelpepleier 38. Thomas Smit, f. 1975, adjunkt 39. Guri-Anne Hauan, f. 1959, adjunkt 40. Torkel Heide, f. 1942, tegner 41. Bente Samuelsen, f. 1965, adjunkt 42. Geir P M Wohlert-Ryland, f. 1958, trygdet 43. Alfhild Oddveig Jensen, f. 1931, pensjonist 44. Stein Andersen, f. 1947, formingslærer 45. Jorunn Mysen, f. 1935, pensjonist 46. Bjørn Gulbrandsen, f. 1937, pensjonist

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden KRISTELIG FOLKEPARTI bygger sin politikk på kristne verdier. Grunnleggende i denne sammenheng er det kristne synet på mennesket, nestekjærlighetstanken, forvalteransvaret

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015

Halden Venstre For et åpnere Halden Partiprogram 2011-2015 Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015 www.halden.venstre.no 1 Venstre - for et åpnere Halden Venstre er et liberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre Barn og unge vårt ansvar Valgprogram 2007 Venstre INNHOLD Kjære velger... 3 Mer frihet mer ansvar... 4 Skole og barnehage... 6 Miljø... 8 Sosialt ansvar... 9 Helse...10 Kultur og idrett...12 Næringsliv...14

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold.

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold. Arbeidsprogram for Orkdal SV 2015-2019 1 Innledning: Kampen for sosial rettferdighet og miljø gjennomsyrer SVs politikk både sentralt og lokalt. Lokalpolitikken blir en del av SVs arbeid for videreutvikling

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer