En rettferdig politikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En rettferdig politikk"

Transkript

1 En rettferdig politikk 1. Fridtjof Dahlen 2. Roy Eilertsen 3. Johanne D. Gjerdsbakk SV har som målsetting en rettferdig fordelingspolitikk. Vi vil jevne ut forskjellene i kommunen. En kommune med små forskjeller mellom «fattig og rik» er en god kommune for alle. SV vil bygge opp under tiltak som kan gi oss en positiv selvfølelse som haldensere. Vi vil at barn, ungdom og voksne mennesker med forskjellig etnisk og sosial bakgrunn skal oppleve at Halden er en bra by å bo i og vokse opp i. Dette skal skje gjennom aktiv deltagelse, opplevelser, opplæring og fellesskapsbygging. Fagbevegelsen, miljøbevegelsen, næringsråd og interessegrupper av ulike slag er viktige medspillere i utviklingen av kommunen. SV vil ta miljøspørsmål på alvor. Våre miljøvalg i dag avgjør hva slags framtid barna våre får. SV vil satse på ren energi og kollektivtransport for å ta vare på miljøet. For å sikre og utvikle våre fellesgoder, går SV inn for en sosialt rettferdig skatte- og avgiftspolitikk som et middel til å opprettholde et godt kommunalt tilbud innen sentrale områder som helse, omsorg, skole og kultur. 4. Sejhan Berisha 5. Rune Gribsrød ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER Program for Halden SV

2 2 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER Sysselsetting og næringsvirksomhet: Alle gode krefter må bidra til å utvikle et miljøvennlig og bærekraftig næringsliv i Halden. Fridtjof Dahlen, nr. 1 på SV-lista En kommune i utvikling Arbeidsledighet er en gigantisk sløsing med ressurser, både for den enkelte som blir rammet av arbeidsledigheten og for samfunnet som helhet. Det er derfor i fellesskapets interesse at alle sikres mulighet til arbeid. Det er viktig at kommunen legger til rette for en lokal næringsutvikling som både kan gi nye arbeidsplasser og sikre eksisterende. å legge forholdene til rette for nyetablering og utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet i kommunen, bl.a. ved at det til enhver tid finnes byggeklare næringstomter til fornuftige priser at folk med gode næringsideer kan få nødvendig kommunal bistand til å utvikle planene sine og at kommunens næringsavdeling styrkes å legge til rette for et levende bysentrum, for på den måten å hindre handelslekkasje og sikre lokale arbeidsplasser å videreføre kommunens turistsatsing i samarbeid med byens næringsliv å legge til rette for boligbygging og turistbasert næringsvirksomhet i Svinesundsområdet at kommunen skal være en aktiv pådriver for at fremmedspråklige skal få innpass på arbeidsmarkedet at kommunen opprettholder et høyt antall lærlingeplasser at området Remmen Vest utvikles som et hovedsatsningsområde for framtidig forskning- og forskningsbasert næringsutvikling å utvikle Halden videre som en god og attraktiv studentby i samarbeid med Studentsamskipnaden og Høgskolen i Østfold å sørge for et tilstrekkelig antall kommunale boligtomter, slik at det er mulig for haldensere og andre å skaffe seg en bolig til en rimelig pris at kommunen bidrar aktivt til å opprettholde et levedyktig jord- og skogbruk i Halden at Halden kommune skal være en god og sikker arbeidsplass for alle ansatte å utvikle kommunen gjennom et godt og nært samarbeid med fagforeningene at haldenserne skal få ta førerkort i Halden og få utført enkle trafikale tjenester her at «tersklene» ved Svinesund ikke skal hindre en fornuftig fraktutvikling på kjøl for bedrifter som bl.a. Norske Skog og Nexans

3 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER 3 Skole og undervisning: SV har alltid stått på for en god skole. Johanne D. Gjerdsbakk, nr. 3 på SV-lista En god skole for alle For SV betyr god skolepolitikk først og fremst en god offentlig skole som vektlegger læring og elevenes personlige utvikling og deres forhold til andre mennesker og samfunnet. For å lykkes i dette arbeidet, må skolen ha engasjerte og motiverte ansatte samt dyktige ledere. Videre må skolen sikres de ressurser som kreves for at alle elever skal få en god utvikling. Grunnskolen at arbeidet med renovering og oppussing av kommunens skoler og barnehager føres videre at den nye skolen på Idd skal framstå som en framtidsrettet og miljøvennlig skole at Hjortsberg skole utbygges og oppgraderes at det planlegges utvidelse av Strupe skole og at det utarbeides planer for hvordan sentrumsskolene Os og Rødsberg skal utvikles at hver skole får tilbakeført ansvar og ressurser for vaktmestertjenester og renhold som oppfyller dagens krav at elever med særskilte behov for undervisning og opplæring sikres kvalifisert hjelp. Hjelpetiltakene skal iverksettes så tidlig som mulig i opplæringen at det kan drives et godt kriminalitets- og rusforebyggende arbeid i grunnskolen å arbeide for økt satsing på elevenes basisferdigheter innen matematikk og norsk og motvirke all form for mobbing at det settes av nødvendige midler til gjennomføring og videreutvikling av skolepolitisk plattform for Halden kommune at skolefritidsordningen videreutvikles som et godt tilbud til elevene og at et tilbud om sommerskole innføres at skolene har ressurser til å utvikle og gjennomføre samarbeidsprosjekter med lokale lag og foreninger at det satses på gode arbeidsvilkår og utviklingstiltak for lærerne at vikarer settes inn ved fravær slik at en sikrer et godt pedagogisk tilbud til elevene at satsingen på IKT i skolen videreføres Barnehagene at kommunen skal ha et godt kvalitativt tilbud i kommunens barnehager at vikarer settes inn ved fravær slik at en sikrer et godt pedagogisk tilbud til barna at kommunen legger til rette for kompetanseheving for førskolelærerne at kommunale barnehager rustes opp til god standard at hver kommunal barnehage får tilbakeført ansvar og ressurser for vaktmestertjenester og renhold som oppfyller dagens krav at det bygges kommunale barnehager i tilknytning til nye boligområder

4 4 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER

5 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER 5 Miljø og utvikling: Halden kommune er rik på natur- og kulturverdier. Disse vil vi forvalte på en gjennomtenkt og planmessig måte. SVs overordnede prinsipp i miljøspørsmål er en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Dette innebærer en mer fornuftig energibruk, bruk av alternative energikilder, mindre forurensning, og at vi bevarer det biologiske mangfold og tar vare på innbyggernes helse. For SV kommer hensynet til miljøet alltid først. Sejhan Berisha, nr. 4 på SV-lista Vår alles framtid at miljøhensyn skal spille en vesentlig rolle i all kommunal planlegging og i alle kommunale anbud at det ikke tillates bolig- og industrietablering som går på bekostning av viktige miljøhensyn at jernbanen blir et godt alternativ for person- og godstransport til og fra Halden å legge forholdene til rette for et godt kollektivt transporttilbud, fornuftig plassering av nye boligområder og fortsatt utbygging av gang- og sykkelveier at mer gods må over fra bil til jernbane og båt. Dette kan bl.a. oppnås ved å legge til rette for jernbane fra Saugbrugs til Halden havn på Sauøya at det satses på miljøvennlige biler i kommunale virksomheter at Halden blir en foregangskommune når det gjelder ENØK-tiltak og alternative oppvarmingskilder at det skal utvikles og legges til rette for fjernvarme og bioenergi-anlegg i Halden kommune å sikre en god avfallshåndtering basert på kildesortering og kompostering av organisk avfall å styrke miljøengasjementet i kommunen ved å gjennomføre tiltakene i klimaplanen å redusere utslipp av klimagasser og annen forurensning at utdeling av den årlige miljøprisen fortsetter å bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget at Remmenbekken og Idde-bekkene sikres løp og vannkvalitet som gjør dem egnet til gytebekker en rovdyrforvaltning som ivaretar rovdyrenes selvfølgelige plass i naturen, og samtidig tar rimelige hensyn til kommunens innbyggere som bor og driver næring i aktuelle områder at kommunen skal kjøpe egnede områder når dette er mulig, for å sikre framtidige friluftsområder for Haldens befolkning å ta vare på og utvikle naturlige lekeog rekreasjonsområder som ligger i tilknytning til boligområder, skoler og barnehager å videreutvikle sentrumsområdene i Halden på en måte som tar hensyn til byens tradisjonelle bygningsmiljøer og at landskapsprofilen rundt byen vernes mot utbygging at Halden ikke blir nasjonal lagerplass for radioaktivt avfall

6 6 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER Et blomstrende kulturliv i kommunen gir økt livskvalitet for alle. Rune Gribsrød, nr. 5 på SV-lista Kultur, idrett og fritid: En levende kulturby Et bredt og variert kultur- og idrettstilbud er viktig for byen og kommunen som helhet og for hver enkelt av oss. En levende «kulturby» er attraktiv både å bosette seg i og besøke for kortere eller lengre tid. Investering i kultur er derfor en lønnsom investering, både med tanke på turistnæringen og for kommunens innbyggere. Det ligger også store «gevinster» i å satse på kultur og idrett som forebyggende helsetiltak. Aktiv deltakelse betyr økt livskvalitet for den enkelte. at Biblioteket skal være en sentral kulturinstitusjon i kommunen med publikumsvennlige åpningstider å videreutvikle Fredriksten festning som et regionalt og nasjonalt kultursenter å støtte opp om lokale kulturarrangementer og festivaler at kulturadministrasjonen har tilstrekkelige ressurser til å gi kulturlivet nødvendig støtte at samarbeidet med kulturrådet og idrettsrådet videreføres å stimulere til integrering og aktivt kultursamarbeid på tvers av både generasjoner og grupper med ulik nasjonal, etnisk og kulturell bakgrunn å styrke den kommunale kulturskolen som et bredt tilbud til barn og ungdom at ledsagere til funksjonshemmede gis gratis adgang til lokale kultur- og idrettsarrangementer at det gis tilskudd til busstransport for skoleelever til kulturarrangementer i kommunen at grensen for å betale barnebillett på buss skal utvides til 25 år at det legges til rette for en aktiv kulturformidling til barn og ungdom gjennom Den kulturelle skolesekken at Rockehuset og ungdomsklubben videreføres som viktige tilbud til ungdom å støtte barne- og ungdomstiltak i regi av frivillige lag og foreninger at skoler og andre kommunale bygg åpnes for kulturaktiviteter utenom skoletid at Ferieklubben sikres fortsatt drift og utvikles videre å utvikle det lokale idrettslivet i samarbeid med Halden idrettsråd at den organiserte barne- og ungdomsidretten ikke skal betale leie for bruk av idrettsanleggene at Halden Ishall og Tistedalshallen kan fortsette å gi et godt tilbud til barn og unge at det bygges en ny svømmehall og en ny allbrukshall på Remmen at det arbeides for gode tilbud til uorganisert ungdom å sikre de lokale teatergruppene gode lokaler og arbeidsforhold

7 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER 7 Jeg vil kjempe for barn og unges levekår, retten til heltid, og likelønnspott. May Elisabeth Hansen (58), jordmor, 1. kandidat fylkestinget Jeg vil jobbe for miljø, og tilrettelegning for økt næringsliv i Østfold. Åsmund Møll Frengstad (26), student, 2. kandidat fylkestinget Jeg ønsker bedre lokale skoletilbud og skjerming av krisesentertilbudet. Kari-Mette Fjell (46), daglig leder, 3. kandidat fylkestinget Stem SV inn på Fylkestinget også! Østfold har mange utfordringer, og SV har vært en pådriver for å forandre fylket til det bedre. Det er forsatt en lang vei fram og mange områder som må forbedres. Østfold SV vil i den neste perioden prioritere: Ungdom og utdanning SV vil styrke den offentlige fellesskolen og utvikle den til en enda bedre arena for kunnskap og mestring. Vi vil redusere elevfrafall, og jobbe for at alle lærlinger får lærlingplass. Arbeiderrettigheter og likestilling at spørsmål om likestilling og integrering får en større plass i politikken. Alle ansatte i fylkeskommunen skal ha rett til heltid. Vi vil foreslå en likelønnspott i fylkeskommunen i kampen for likelønn. Samferdsel SV vil øke satsingen på samferdsel, og klimavennlig transport må prioriteres. De store investeringene i Østfold skal gå til jernbane og øvrig kollektivtransport. Det er et viktig mål å overføre mer av tungtransporten fra vei til bane og båt. Utbygging av gang- og sykkelstier skal prioriteres. Les hele programmet på

8 8 ULIKE MENNESKER. LIKE MULIGHETER Helse- og sosialomsorg Et meningsfullt liv For SV er det et overordnet prinsipp at folk må få mulighet til å klare seg selv lengst mulig og få hjelp, pleie og omsorg når de trenger det. Dette gjelder for alle grupper av befolkningen, både barn, unge og voksne. Å gi alle muligheter til et aktivt og meningsfylt liv og å forebygge problemutvikling, blir derfor en like viktig oppgave som å gi hjelp og støtte når problemer, sykdom og skader oppstår. å sikre kommunens innbyggere en god hjemmehjelpsordning og hjemmesykepleie. at betalingssatsene for kommunale omsorgs- og helsetjenester holdes på et rimelig nivå å gjeninnføre ordningen med «rødgrønne kort» for minstepensjonistene (besøk hos lege, medisiner, tannbehandling og briller) å fortsette utbyggingen av sykehjemsplasser og boliger for demente å videreutvikle dagtilbudet for eldre og demente å opprettholde og styrke tilbudet til personer med psykiske lidelser gode avlastningsordninger for pårørende med hjemmeværende psykisk utviklingshemmede, samt gode skyssordninger økt lønn/kjøregodtgjørelser for støttekontakter å øke stillingsbrøkene for ansatte som ønsker det å øke grunnbemanningen i helse og omsorgssektoren å opprettholde gode vilkår for tillitsvalgte i Halden kommune å videreføre gode seniortiltak for kommunalt ansatte å opprette flere rehabiliteringsplasser på sykehjemmet å forebygge rusmisbruk og kriminalitet blant barn og ungdom å øke innsatsen for ungdom som ønsker å «jobbe seg vekk» fra rusmiljøer og rusmisbruk og sikre gode boforhold å sikre barnevernet nødvendige ressurser for å videreutvikle forebyggende tiltak for utsatte grupper at helsestasjonen for ungdom og skolehelsetjenesten utvikles videre god kontroll med skjenkingen ved byens utesteder at EVA krisesenter og Halden Frivilligsentral sikres gode rammevilkår å stimulere til økt frivillig innsats for kommunens innbyggere. Velforeninger og andre som setter i gang positive tiltak for barn, ungdom og eldre i sitt eget nærmiljø, bør få støtte å øke satsene for sosialstønad å bekjempe fattigdom i vår kommune For SV handler helseog sosial politikk først og fremst om rettferdighet. Roy Eilertsen, nr. 2 på SV-lista Halden SVs liste til kommunevalget: 1. Fridtjof Dahlen, f. 1960, lektor 2. Roy Eilertsen, f. 1948, industriarbeider 3. Johanne D. Gjerdsbakk, f. 1991, student 4. Sejhan Berisha, f. 1990, student 5. Rune Gribsrød, f. 1958, overkonduktør 6. Karin Helene Bergvik, f. 1950, rådgiver 7. Cardo Sleyman, f. 1957, sosialkurator 8. Linn Laupsa, f. 1977, adjunkt 9. Stein Aake G. Wilhelmsen, f. 1966, ungdomskonsulent 10. Gunn Mona Ekornes, f. 1955, museumsdirektør 11. Roger Helgesen Schjerva, f. 1968, statssekretær 12. Dag Arild Brekke, f. 1950, sosialkonsulent 13. Liv Irene Braaten Ystrøm, f. 1945, cand.paed. 14. Jan-Erik de Vibe, f. 1945, adjunkt 15. Else Marie Olsen, f. 1954, adjunkt 16. Rune Staal, f. 1950, sosialkonsulent 17. Marit Kristin Støten, f. 1961, lektor 18. Åsmund Møll Frengstad, f. 1985, student 19. Ilirida Berisha, f. 1992, student 20. Arild Børge Thomassen, f. 1955, lokomotivfører 21. Vigdis Anne H Johansen, f. 1950, kulturkonsulent 22. Mons Andreas Hvattum, f. 1951, adjunkt 23. Lisbeth Kristine Olsen, f. 1949, adjunkt 24. Runar Drønen, f. 1956, formgiver 25. Berit Lindstrøm, f. 1941, pensjonist 26. Paal Bruun, f. 1958, lokomotivfører 27. Birthe Kristine Kjernlie, f. 1954, førskolelærer 28. Espen Dahl Olsen, f. 1969, adjunkt 29. Gerd Gulbrandsen, f. 1938, pensjonist 30. Reidar Bredo Agnalt, f. 1947, trygdet 31. Bente Andersen, f. 1952, inspektør 32. Arne-Karsten Mathisen, f. 1949, industriarbeider 33. Grethe Thoresen, f. 1962, lektor 34. Frank P A Wohlert-Ryland, f. 1965, miljøarbeider 35. Tove Lund, f. 1934, pensjonist 36. Reidar Larsen, f. 1950, bussjåfør 37. Liv Thorild Ekra Ornsäter, f. 1956, hjelpepleier 38. Thomas Smit, f. 1975, adjunkt 39. Guri-Anne Hauan, f. 1959, adjunkt 40. Torkel Heide, f. 1942, tegner 41. Bente Samuelsen, f. 1965, adjunkt 42. Geir P M Wohlert-Ryland, f. 1958, trygdet 43. Alfhild Oddveig Jensen, f. 1931, pensjonist 44. Stein Andersen, f. 1947, formingslærer 45. Jorunn Mysen, f. 1935, pensjonist 46. Bjørn Gulbrandsen, f. 1937, pensjonist

En rettferdig politikk

En rettferdig politikk Halden SV En rettferdig politikk SV har som målsetting en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. SV vil at barn, ungdom og voksne

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM

JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM JEVNAKER VALGPROGRAM 2015-2019 JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER Jevnaker SV ønsker en kommune med like muligheter for alle. Da må vi fordele godene rettferdig og løse de

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Vi løfter Nord-Aurdal! SKOLE OG OPPVEKST

Vi løfter Nord-Aurdal! SKOLE OG OPPVEKST Vi løfter Nord-Aurdal! Nord-Aurdal Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

ALLE SKAL FORTSATT MED

ALLE SKAL FORTSATT MED ALLE SKAL FORTSATT MED FARSUND ARBEIDERPARTI PROGRAM 2011-2015 Farsund Arbeiderparti hadde som mål i inneværende periode å tilrettelegge for vekst og økt velferd for våre innbyggere. Sammen med andre partier

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

2. kandidat Kristoffer A. Fylkesordførerkandidat Torunn. Vi løser viktige utfordringer i dag og ruster Aust-Agder for fremtiden!

2. kandidat Kristoffer A. Fylkesordførerkandidat Torunn. Vi løser viktige utfordringer i dag og ruster Aust-Agder for fremtiden! 2. kandidat Kristoffer A. Lyngvi Fylkesordførerkandidat Torunn Ostad 3. kandidat Arild Vi løser viktige utfordringer i dag og ruster Aust-Agder for fremtiden! AUST-AGDER HØYRE KANDIDATER 2015-2019 Windsland

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Kommunevalget 2015. Samhold - Solidaritet - felles ansvar. Tysvær Arbeiderparti

Kommunevalget 2015. Samhold - Solidaritet - felles ansvar. Tysvær Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Samhold - Solidaritet - felles ansvar Tysvær Arbeiderparti I de neste 4 årene vil vi blant annet jobbe for: Det skal være attraktivt og trivelig å bo i kulturkommunen Tysvær! Ryddigere

Detaljer

En fremtidsrettet kommune

En fremtidsrettet kommune Nærøy Program for Nærøy Høyre 2015-2019 En fremtidsrettet kommune Nærøy Høyre går inn for en storkommune med Ytre-Namdal og Bindal, som sikrer et godt desentralisert tjenestetilbud og demokratisk kontroll

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Sammen bygger vi Tynset

Sammen bygger vi Tynset Sammen bygger vi Tynset Tynset Arbeiderpartis program 2015-2019 TYNSET ARBEIDERPARTIS PROGRAM 2015-2019 Verdigrunnlaget Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og økologisk

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Ansvar, åpenhet og troverdighet. Halden Høyres program

Ansvar, åpenhet og troverdighet. Halden Høyres program Ansvar, åpenhet og troverdighet Halden Høyres program 2015 2019 Fortsatt stø kurs HALDEN HØYRES PROGRAM 2015 2019 Ved valget i 2011 fikk Høyre et klart mandat fra velgerne til å overta styringen og starte

Detaljer

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen SPs verdigrunnlag SP vil bygge partiet fra grasrota, og ønsker mer lokal styring av forvaltningen. Alle har et medansvar for å medvirke

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON //

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 ALDER 62 år BOSTED Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 2 Stuttreist politikk Senterpartiet er opptatt av trygge og inkluderende nærmiljøer. Vi ønsker at alle

Detaljer

GAUSDAL SENTERPARTI. Partiprogram for

GAUSDAL SENTERPARTI. Partiprogram for GAUSDAL SENTERPARTI Partiprogram for 2011 2015 Fortsatt Sp-ordfører i Gausdal Jon Arild Sagheim fra Svingvoll er Senterpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i Gausdal 2011. Senterpartiets grunnsyn

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer