STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE. 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10"

Transkript

1 STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning s Barnehagens samfunnsmandat s Sentrale styringsdokumenter s Tidligere vedtatte planer for barnehagene i Stange s Kommunale mål og verdier s Kommunens mål for kvalitet s Stange kommunes verdier s Kommunale planer med relevans for barnehage s Planens varighet og funksjon s Mandat s Deltagelse s Avgrensninger i planen s Status for barnehagene i Stange s Status Barnehageplan av 2004 s Barnehagedekning i Stange kommune s Barnehagestrukturen i Stange s Mangfold s Bemanning/effektivitet s Personalsituasjonen/rekrutering s Kompetanse s Pedagogisk arbeid s Barn med nedsatt funksjonsevne/spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven s Minoritetsspråklige barn s Brukertilfredshet s Kvalitetsutvikling/kvalitetsforbedring s Utfordringer/forbedringsområder for barnehagene i Stange s Strategi s Overordnede mål s Måling og oppfølging s. 11

3 Satsingsområder s Alle barn skal trives og gis gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen s Barns skal trives og mestre sin barnehagehverdag s Videreutvikle et godt og tillitsfullt samarbeid mellom barnehage og hjem s Bedre koordinering av innsats for barn som har behov for særskilt oppfølging s Tilstrekkelig og kompetent personale slik at alle barn kan ivaretas hele åpningstida s Fremme barns helse gjennom fysisk aktivitet og sunt kosthold s Styrke barnehagen som læringsarena s Alle barn skal oppleve glede og mestring i kommunikasjon med andre s Utvikle en lærende barnehage ved å jobbe systematisk med dokumentasjon/ped. dok. og vurdering s Tilbudet til minoritetsspråklige barn skal forbedres s Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole s Økt kompetanse hos de ansatte i barnehagen s Det utarbeides en kompetanseplan for barnehagene s Øke antall ansatte med fagbrev s Skolering av barnehageansatte innen dokumentasjon og vurdering/pedagogisk dokumentasjon s Økt ledelseskompetanse s Systematisk forbedringsarbeid/kvalitetsutviklingsarbeid STADI BÆRE s Alle barnehager skal jobbe systematisk med forbedringsarbeid STADI BÆRE s Aktivt nytte brukerundersøkelsene og medarbeiderundersøkelsene i forbedringsarbeidet s Sertifisere alle barnehager som miljøfyrtårnbarnehager. s Utarbeide dokumenter/skjema for å dok./vurdere arbeidet vi gjør i barnehagene for å bli STADI BÆRE. s. 21 3

4 4 1.0 Innledning Kommunestyret har fattet vedtak om at det skal utarbeides en revidert barnehageplan for Stange. Driftsutvalget har fattet vedtak om at revidert barnehageplan deles i en utbyggingsplan og en kvalitetsutviklingsplan. En kvalitetsutviklingsplan som har fått navnet STADI BÆRE Strategisk plan for barnehagene i Stange STADI BÆRE - Strategisk plan for barnehagene i Stange skal vise helhet og sammenheng i kvalitetsutviklingsarbeidet for barnehagene i Stange. Den skal vise hvordan barnehagene i Stange skal nå sentralt vedtatte mål for barnehagene, samt vise de prioriteringer som skal gjøres i Stange kommune for å nå sentrale mål og Stange kommunes vedtatte mål. 2.0 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven 1 formål). Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. (Rammeplan del 1 Barnehagens samfunnsmandat) 3.0 Sentrale styringsdokumenter Drift av barnehager reguleres av Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver som trådte i kraft 1. januar Det viktigste styringsdokumentet for barnehagene er i tillegg pr. aug. 2009: St. meld. Nr 41 ( ) Kvalitet i barnehagen godkjent i statsråd I meldinga er det satt 3 hovedmål og under hvert av hovedmålene er det satt opp prioriterte områder. Disse er: Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager - Barnehagens personale (kompetanseutvikling/øke andelen med barnefaglig kompetanse) - Samarbeid mellom hjem og barnehage Styrke barnehagen som læringsarena - Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole - Dokumentasjon og vurdering Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. - Barnehagen et inkluderende fellesskap - Koordinert innsats for barn som trenger særskilt oppfølging Denne planen vil danne grunnlaget for hvordan barnehagene i Stange skal nå disse målene. Andre viktige styringsdokumenter/rapporter: Kompetanse i barnehagen strategi for kompetanseutviklingen Manifest mot mobbing Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnskole Alle teller mer evaluering av Rammeplanarbeidet Stort. Meld. nr 16 ( ) og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring St. meld nr. 23 ( ) Språk bygger broer. 4.0 Tidligere vedtatte planer for barnehagene i Stange. Barnehageplan for Stange vedtatt av Stange kommunestyre Barnehageplanen har vært et viktig styringsdokument for barnehagevirksomheten i Stange de siste årene. Spesielt i forhold til utbygging mot full barnehagedekning men også i forhold til finansiering/økonomisk behandling av private barnehager, kvalitetsarbeid, samordnet opptak og som grunnlag for utarbeidelse av Kompetanseplan for barnehagene i Stange. 4

5 5.0Kommunale mål og verdier. 5.1 Kommunens mål for kvalitet. Stange kommune sine overordnede strategiske mål utgjør fire hovedmål som er knyttet til de fire perspektivene i kommunens styringssystem, balansert målstyring BMS. Strategiske mål: - Kommunens brukere er fornøyd med tjenesten (brukerperspektivet) - Kommunens medarbeidere lærer og trives på jobben (medarbeiderperspektivet) - Virksomhetene ivaretar sine kjerneoppgaver på en effektiv måte og har balanse i regnskapet (resultat og økonomiperspektivet) - Kvalitetssystemer brukes, arbeidsprosesser vurderes og kompetanse deles (perspektivet interne prosesser) Virksomhetene i kommunen, inkludert barnehagene, blir målt og kvaliteten avgjort ut fra målsettingene i de fire perspektivene. - God kvalitet i hele tjenestens innhold (brukerperspektivet) - Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben (medarbeiderperspektivet) - Full barnehagedekning (resultat og økonomiperspektivet) - Evne til å utnytte kompetanse fullt ut, samhandling på tvers og at det jobbes systematisk kvalitetsutvikling (interne prosesser) Det er viktig å se på alle perspektivene da disse er en forutsetning for hverandre. Eks. medarbeidere som trives fordi det er tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben, er en forutsetning for at det skal være god kvalitet på barnehagenes tjenester. 5.2 Stange kommunes verdier I arbeidet med å heve kvaliteten i barnehagene skal det legges vekt på at kommunens verdigrunnlag er styrende for alle vurderinger og valg som skal gjøres. Følgende verdier gjelder for Stange kommune: 5 Åpenhet, Trygghet, Mangfold. 5.3 Kommunale planer med relevans for barnehagene Kommunen har utarbeidet en Folkehelseplan i 2008 vedtatt Denne planen har et tiltak som spesielt berører barnehagene. Dette er Fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO. I Miljø-, energi- og klimaplan vedtatt står det i E-3-2 at Stange kommune skal miljøsertifisere egne virksomheter og at det skal gjennomføres miljøfyrtårn sertifisering av noen av kommunens virksomheter som en innfasing. Det er i den forbindelse startet opp et prosjekt der målsettingen er å miljøsertifisere 3 5 kommunale og private barnehager. Strategisk skoleplan Stange kommune Planens varighet og funksjon 6.1 Mandat Kommunestyret har vedtatt følgende mandat for arbeidet med revidert barnehageplan for Stange kommune (P. 3 i sak 59/08 Full barnehagedekning Behov ): Kommunestyret ber om at det blir lagt fram en revidert barnehageplan til politisk behandling. Revidert plan skal gi føringer for framtidig behov basert på antall søkere, fødselstall og planlagt boligutbygging. Planen skal dessuten fastsette hva som skal defineres som mål for full barnehagedekning i Stange kommune og hvordan barnehagetilbudet skal ivareta fremmedspråklige familier (barns) spesielle behov. På grunnlag av barnehagebehovet legges det fram revidert tiltaksplan mot full barnehagedekning herunder vurdering av behov for flere tomter regulert til barnehageformål. I revidert barnehageplan må det vurderes hvordan økt kvalitet generelt, og fokus på læring/basisferdigheter spesielt kan ivaretas best mulig. I revidert plan ønsker kommunestyret vurdert om det er hensiktsmessig å etablere et barnehagetilbud i tilknytning til nytt Sykehuset Innlandet, Sanderud. 5

6 I sak 21/08 Revidert barnehageplan for Stange framdriftsplan, fattet Driftsutvalget følgende vedtak vedrørende arbeidet med ny barnehageplan. 1. Driftsutvalget godkjenner vedlagte skisse for utarbeidelse av revidert barnehageplan for Stange 2009 der det skilles mellom utbyggingsprogram/tiltaksplan og kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Stange. Vedrørende kvalitetsutviklingsplan viste skissen at planen bl.a. skal omfatte: - Utarbeide kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Stange - En tilstandsrapport om barnehagene i Stange - Vurdere hvilke konsekvenser stortingsmelding nr. 41 Kvalitet i barnehagen har for barnehagene i Stange - Vurdere personalbehov/personalsituasjonen - Vurdere kompetansebehov - Synliggjøre hvordan barnehagetilbudet skal ivareta fremmedspråklige barn/familier - Vurdere hvordan økt kvalitet generelt, og fokus på læring/basisferdigheter spesielt kan ivaretas best mulig. Utarbeidelse av planen organiseres som et prosjekt der det opprettes ei arbeidsgruppe med deltagere fra kommunale og private barnehager inkl. tillitsvalgte. Driftsutvalget er styringsgruppe. 6.2 Deltagelse Politisk styringsgruppe: Driftsutvalget Prosjektansvarlig: Liv Ingrid Vasaasen, kommunalsjef Prosjektleder: Knut Bryhni, barnehageleder Arbeidsgruppe: Ann Kristin de Flon Henriksen, Utdanningsforbundet Liv Lunder, Fagforbundet Torill Nøkleholm, ped. leder - Vallset barnehage Siv Habberstad, ped. leder - Barnas Rett barnehage Sigrid E. S. Håkonsen, - Holmlund barnehage Anne Lise Kleven, - Tangen menighets barnehage Inger Tove Kulseth, adm. Virksomhet for barnehager (sekretær) 6 Høringsinstanser/referansegrupper: Foreldrerep. i SU gruppa Samarbeidsutvalgene ved barnehagene Ansatte i alle barnehager Barn- og unges kommunestyre Kulturskolen Internasjonalt råd Skolene Spes. ped. teamet Hamarregionen interkommunale PPT Barn og familie - Helsesøstertjenesten - Barnevernet Nettverk for SFO-ledere Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fagforbundet Stange Utdanningsforbundet Stange 6.3 Avgrensninger i planen. Barnehagene har et viktig samfunnsmandat, og det vil derfor være vanskelig i en slik plan å gjøre prioriteringer i forhold til hva som skal ha hovedfokus/vektlegges. STADI bære vil ikke berøre alle områder som er viktig for en god barnehage. Planen skal vise hva vi skal ha hovedfokus på de kommende 5 årene for å løse de utfordringene som barnehagene i Stange står overfor. Planen vil bl.a. ikke omhandle: Behov for barnehageplasser m.m da dette skal behandles i egen plan Vedlikehold ev. utbygging/finansiering av private barnehager da dette ivaretas i andre dokumenter/planer 7.0 Status for barnehagene i Stange 7.1 Status Barnehageplan av 2004 Status som omtales her gjelder de områder i Barnehageplan av 2004 som ikke omfattes av utbygging/antall plasser m.m. 6

7 Fremmedspråklige barn: Det er satt som mål at det skal vurderes om midler til fremmedspråklige barn kan omdisponeres til andre tiltak enn to-språklig assistent. Dette er vurdert, men på bakgrunn av svært begrensede midler er konklusjonen at så langt har det vært behov for å nytte midlene til to-språklige assistenter. Kvalitetsarbeid-/kvalitetssikring: Mål i planen er at det skulle utarbeides en plan for kvalitetsutvikling/kompetanseutvikling for barnehagene i Stange. Planen ble utarbeidet gjeldende for årene Utarbeidet plan er i det alt vesentlige fulgt selv om ny Rammeplan gjeldende fra i stor grad har preget kompetanseutviklingen fra og med barnehageåret 2006/2007. Denne kompetanseutviklingen er gjennomført i samarbeid med Hamar, Ringsaker og Løten. KS sin spørreundersøkelse skal nyttes ved brukerundersøkelser og gjennomføres i alle barnehager minimum annet hvert år. I tillegg skal det utarbeides Tjenestebeskrivelse for barnehagene i Stange. Tjenestebeskrivelsen er utarbeidet og brukerundersøkelser er gjennomført i det alt vesentlige hvert år. Personalet: Konklusjonen var at det beste rekrutteringstiltaket var å ta vare på de ansatte en har og i den forbindelse at det var viktig å legge til rette for faglig utvikling. Det vises til p Kompetanse status. Plan for rekruttering av flere menn: Det er utarbeidet plan og gjennomført tiltak imidlertid er antall menn som er fast tilsatt ikke økt. Noe av prioriteringene i arbeidet vil imidlertid først ha virkning på sikt bl.a. markedsføring i ungdomsskoler/videregående skoler. 7.2 Barnehagedekning i Stange kommune Pr (KOSTRA-tall) hadde Stange kommune en barnehagedekning på 88,2 % for aldersgruppe 1 5 år. For aldersgruppen 3 5 år var dekningsprosenten på 98,1 %. Tallene er ikke justert for barn fra andre kommuner med barnehageplass i Stange eller for barn fra Stange med barnehageplass i andre kommuner. Tallene viser at så godt som alle barn vil får et barnehagetilbud før skolestart. Tiltak i barnehagene vil derfor kunne nå så godt som alle førskolebarn i Stange i alle fall for aldersgruppen 3 5 år Status barnehagestrukturen i Stange Selv om det har vært en omfattende utbygging av barnehager siden 2004 er det stor stabilitet m.h.t. barnehager. Utbyggingen er i det alt vesentlige foretatt ved at eksisterende barnehager er utbygd/bygd nytt. Dette gjelder både private og kommunale barnehager. Denne stabiliteten medfører at vi har barnehager med stor kompetanse m.h.t. drift og organisering. Den senere års utbygging har medført at det pr. sept 2009 er en overvekt av barn med barnehageplass i private barnehager/ familiebarnehager (488 mot 402). Barnehagene i Stange preges av mangfold mht ulike typer barnehager med ulik profil/satsingsområder, eks. pedagogisk plattform, utvidet kristen formålsparagraf, gårdsbarnehager med mer. Dette anses som en styrke for barnehagetilbudet. 7.4 Mangfold Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet med forskjellige kulturer, familieforhold, samværformer mm. Barnehagen skal møte dette mangfoldet som barnets forkjemper, men samtidig være tolerant overfor det mangfoldet som finnes. Personalet i barnehagen bør også avspeile dette mangfoldet mht etnisitet, alder, kjønn, yrkesgrupper og kompetanse. Personalet i barnehagene i Stange gjenspeiler i dag i noen grad dette mangfoldet men det er stor variasjon mellom barnehagene. Det bør jobbes for at personalet i barnehagene i Stange i større grad avspeiler det mangfoldet som er i samfunnet m.h.t. kjønn, alder og etnisitet. 7.5 Bemanning/effektivitet. De siste 20 årene har det foregått en stor effektivisering av barnehagene som ikke nødvendigvis framgår av statistikk. Tidligere hadde flere barn på en avdeling 6-timers tilbud og flere barn som hadde 9-timers tilbud ble hentet tidlig/kom sent. I dagens situasjon bruker foreldre/foresatte/barn barnehageplassen i langt større grad innenfor barnehagens åpningstid. I tillegg har de fleste barnehagene utvidet sin åpningstid i løpet av de siste årene. 7

8 Barnehagene opplevde at 6-åringene var en ressurs i barnehagen. Da 6-åringene ble flyttet over til skolen ble disse erstattet med yngre barn som har et helt annet behov for omsorg. Alle disse endringene har skjedd uten at bemanningen har økt den er fremdeles 3 ansatte pr. avdeling (på 18 barn over 3 år og 9 under 3 år). I kommunale barnehager har det siden 1988 i tillegg til 3 stillinger pr. avd. vært en 10 % pedagogisk styrking pr. avd. Dette medførte at det ved innsparingene i 2004 ble tatt inn barn nr. 10 på småbarnsavd. og barn nr. 19 på 3 5 årsavd. innenfor lovens krav om ped. bemanning. På nybygde småbarnsavdelinger er Solgården-modellen i det alt vesentlige benyttet. Modellen medfører at det blir tilsatt en ekstra pedagog/førskolelærer og tatt inn 14 barn. Dette øker den ped. bemanningen, men bemanningen totalt blir redusert. Dette blir følgelig også et effektiviseringstiltak i forhold til tidligere bemanning. Ved siden av dette blir det stilt stadig større krav til dokumentasjon og vurdering. Krav som kan være krevende å oppfylle i en stressende hverdag. Ved siden av dette merker en stadig større krav fra foreldre m.h.t. oppfølging av hvert enkelt barn, informasjon med mer. Personalet opplever at de får en STADIG mer stressende hverdag og de opplever dessverre at de ikke har tilstrekkelig med tid til enkeltbarn i forhold til barns behov. Dagens bemanning medfører også at det er vil være liten bemanning i barnehagen på morgen og på ettermiddag. 7.6 Personalsituasjon/rekruttering Dagens målsetting m.h.t. bemanning i kommunale barnehager er 1 assistent, 1 barne- og ungdomsarbeider og 1 førskolelærer/pedagogisk leder pr. avdeling. En bemanning som også mange private barnehager har, alternativt så har de 2 assistenter pr. avd. (i tillegg til ped. leder). Barnehagene i Stange er godt dekket m.h.t. kompetanse da så godt som 100 % av førskolelærerstillingene er besatt med ansatte med førskolelærerutdanning. I tillegg har barnehagene en relativt høy andel av fagarbeidere sammenlignet med mange andre kommuner. I Stortingsmelding nr. 41 prioriteres det imidlertid å øke andel ansatte med barnefaglig/barnehagefaglig kompetanse. I den 8 sammenheng er det for Stange kommune sin del, i første omgang, aktuelt å prioritere å øke antall ansatte med fagbrev. KOSTRA-tall pr viser at det er tilsatt 106 assistenter og 45 barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene i Stange. På lengre sikt er det, ut fra et faglig perspektiv, ønskelig å øke grunnbemanningen til 4 pr. avdeling. Som et første skritt kan en øke bemanningen med en 100 % pedagogstilling i en 3 avd. barnehage. For kommunale barnehager vil det medføre en økning med en 70 % stilling i en 3 avd. barnehage dette fordi kommunale barnehager i dag har en 30 % ped. styrking på en 3 avd. barnehage finansiert ved inntak av barn nr. 10/19. Situasjonen er imidlertid ikke tilfredsstillende m.h.t. å dekke opp korttidsvikariater. Det er mangel på oppringingsvikarer og dette går ut over kvaliteten i barnehagene. Private barnehager opplever imidlertid ikke dette som et like stort problem som kommunale, Arbeidsgruppa er av den oppfatning at det bør være en langsiktig målsetting å øke antall ansatte pr. avdeling fra 3 til 4 (med en tilsvarende bemanningsøkning der det er andre gruppestørrelser). Som et første trinn i denne opptrappingen bør det være en 100 % pedagogstilling i en 3 avd. barnehage i tillegg til grunnbemanningen pr. avd. Det bør være en målsetting å øke antall ansatte med fagbrev. For å øke andelen med fagbrev skal det legges til rette for at fast ansatte assistenter skal kunne ta fagbrev. I tillegg må det vurderes tiltak for å sikre en bedre vikarsituasjon i barnehagene i Stange. 7.7 Kompetanse De siste årene har vært sterkt preget av en omfattende skolering i Rammeplanen. Skoleringen har omfattet alle ansatte og er gjennomført i samarbeid med Hamar, Løten og Ringsaker. Det har i tillegg vært gjennomført skolering for utvalgte barnehager/ansatte i bl.a. TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) og LØFT (løsningsfokusert tilnærming). Pr. nov er det gjort avtale om å gjennomføre et prosjekt innen dokumentasjon og vurdering/pedagogisk dokumentasjon som starter opp i juni 2010 og som fortsetter i Dette er derfor prioritert jfr. 7.8 Pedagogisk arbeid, dessuten bør det gjennomføres skoleringstiltak innenfor LØFT og kartleggingsverktøy. 8

9 For å opprettholde/videreutvikle kvaliteten på barnehagene i Stange vil det være av vesentlig betydning å satse på kompetanseoppbygging. Det er utarbeidet kompetanseplan for barnehagene for perioden Som en oppfølging av denne planen bør det utarbeides en ny kompetanseplan. 7.8 Pedagogisk arbeid Barnehagene er forpliktet til å utarbeide årsplan for sitt pedagogiske arbeid. Barnehagene i Stange har arbeidet systematisk med dette over flere år. Det gjennomføres en årlig årsplansamling for alle barnehager som en oppstart av arbeidet med årsplan for neste barnehageår. Planen Fra Elle Melle til ABC blir benyttet i forhold til det pedagogske opplegget for 5-åringene i barnehagene. Som en oppfølging av planen er det de 2 siste årene jobbet med å forbedre overgangen mellom barnehage og skole. Dette arbeidet må imidlertid fortsatt prioriteres. Det er et sterkt ønske om i større grad å kunne spre kompetanse mellom barnehagene i Stange ved for eksempel nettverkssamlinger. Det vil i den forbindelse være behov både for kartlegging av kompetanse og organisering av nettverkssamlinger. I det pedagogiske arbeidet er det ulike prioriteringer i barnehagene i Stange. Av pedagogiske prioriteringer/tema kan nevnes: fysisk aktivitet og helse, kosthold, TRAS-prosjekt, språkstimulering/bruk av Snakkepakken, barneintervju med mer. Skolering og bruk av Snakkepakken som et pedagogisk verktøy i forhold til språk ble prioritert høsten Det blir gjort mye bra arbeid i forhold til dokumentasjon og vurdering i barnehagene i Stange. Det er imidlertid noe usikkerhet om dokumentasjonen tilfredsstiller sentrale føringer mht omfang og det er ikke foretatt skolering innenfor dette området. I Fra Elle Melle til ABC er det satt opp en detaljert oversikt over erfaringer barn bør få i barnehage og hvilke basisferdigheter de bør mestre når de forlater barnehagen med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og Læreplan for skolen. Fra Elle Melle til ABC vil derfor være et svært godt hjelpemiddel for barnehagene i arbeidet for å få et enda sterkere fokus på basisferdigheter/læring/mestring. 9 For å kunne foreta tilfredsstillende dokumentasjonsarbeid er det behov for skolering, tid til dokumentasjonsarbeidet og behov for egnede arbeidsplasser for ansatte. Det vil derfor bli satt i gang et prosjekt med tema Pedagogisk dokumentasjon/vurdering. Det vil være viktig å ha fortsatt fokus på bruk av Elle Melle til ABC og i den forbindelse opprettholde årlige samlinger og vurdere opprettelse av nettverk for erfaringsspredning. 7.9 Barn med nedsatt funksjonsevne/ spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven Pr er det i alt 28 barn som får ekstra ressurser p.g.a. nedsatt funksjonsevne eller særlige behov (18 i kommunale barnehager og 10 i private barnehager). Det gis øremerket statlig tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne (ca. 2,9 mill for 2009) i tillegg kommer kommunal egenandel til barn med nedsatt funksjonsevne og barn med spesielle behov etter opplæringsloven. Øremerket statlig tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne er planlagt lagt inn i rammetilskuddet fra Tidligere var barn med spesielle behov i stor grad samlet i noen barnehager noe som opplevdes som problematisk i forhold til å kunne gi disse barna et godt barnehagetilbud. Dette er i dag ikke tilfelle og barn med særskilte behov er spredt i mange barnehager og det er om lag like mange i private som i kommunale barnehager. Ved full barnehagedekning opplever en i større grad at barn med særlige behov tilbys barnehageplass på ordinært grunnlag uten at det framkommer at barnet har særlige behov. Dette oppdages først etter oppstart og det er en utfordring å holde tilbake tilstrekkelig med ressurser til disse barna. Barnehageansatte har i liten grad kompetanse i forhold til for eksempel medisinering. Det bør derfor vurderes om andre yrkesgrupper (for eksempel vernepleier, sykepleier, hjelpepleier) i større grad bør tilsettes. Det er en stor utfordring å få koordinert de ulike tjenester som er inne i bildet i forhold til barn med stort behov for tilrettelegging. Dessuten er det utfordringer m.h.t. plass til alle hjelpemidler og foreldrenes ønsker om at barnehagen bør ha et stort ansvar m.h.t. koordinering. Det er i 2009 startet opp et treårig prosjekt Sammen for barn og unge som gjelder 0 18 år, der det er bestemt at arbeidet i prosjektet skal starte med aldersgruppen 0 5 år. 9

10 Det er behov for å bedre samarbeidet mellom de aktuelle etater/instanser for barn som har behov for koordinerte tjenester og det er i den forbindelse viktig at barnehagene er aktive i prosjektet Sammen for barn og unge og følger opp de konklusjoner som blir trukket Minoritetsspråklige barn Det er i dag barn fra nasjonaliteter med barnehageplass i Stange og pr var det 47 barn fra språklige og kulturelle minoriteter med barnehageplass i Stange. Antallet har vært økende de siste årene og vi har opplevd at fremmedspråklige i økende grad ønsker å benytte barnehagetilbudet. Det gis et statlig tilskudd til minoritetsspråklige barn ( i 2009). I tillegg er det i 2009 avsatt en kommunal andel på kr ,- Alle midlene brukes i dag til to - språklig assistent og selv med kommunal egenandel utgjør midlene kun 55 uketimer. Ressursen blir fordelt mellom barn/barnehager der det blir vurdert det er størst behov for to språklig assistent. Minoritetsspråklige barn har dessverre hatt lite fokus de siste årene mht bl.a. skolering. I 2009 er det imidlertid startet opp et prosjekt i samarbeid med NAFO (Nasjonalt senter for fremmedkulturell opplæring) og Høgskolen i Hedmark der 4 barnehager deltar. Målsettingen med prosjektet er å bidra til økt kompetanse innenfor språklig og kulturelt mangfold hos ansatte i barnehagen. Det er i tillegg gjennomført en kursdag høsten 2009 med tema minoritetsspråklige barn. I St.meld. nr 23 ( ) Språk bygger broer er det påpekt spesielt betydningen av å ha et språkmiljø av høy kvalitet for at barnets norskspråklige kompetanse skal bli styrket. Det blir i tillegg påpekt bl.a. betydningen av at hjem og barnehage hjelper aktivt til og at barnehagen makter å trekke barnets erfaringsverden inn i språkinnsatsen. Dette krever et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen. I arbeidet med minoritetsspråklige barn er det viktig med et tett samarbeid mellom flyktningetjenesten og barnehagene. Utfordringer er kommunikasjon med foreldre/foresatte både skriftlig og muntlig, kulturforskjeller, i noen grad å skaffe to-språklige assistenter og/eller tolketjeneste. Det vil være viktig å følge opp prosjektet med ytterligere skolering og erfaringsspredning. Tilrettelegging for språkgrupper og bruk av bl.a. Snakkepakken vil 10 være viktig for å styrke minoritetsspråklige barns norskspråklige kompetanse Brukertilfredshet F.o.m er det foretatt årlige brukerundersøkelser i kommunale og private barnehager. Etter ønske fra ansatte og foreldre er det nå bestemt at disse skal gjennomføres annet hvert år. Brukerundersøkelsene viser svært positive resultat der det har vært en liten forbedring siden undersøkelsen ble foretatt første gang. Resultat fra siste undersøkelse viste for kommunale og private barnehager totalt et snitt på 5,1 på en skala fra 1 til 6 der landsgjennomsnittet er på 4,9 og høyeste kommune i landet ligger på 5,3. Områder som viser et litt svakere snitt enn øvrige områder er fysisk miljø (4,8) og brukermedvirkning (4,8). Det er viktig å fortsette med brukerundersøkelser for å måle kvaliteten på barnehagetilbudet og med utgangspunkt i disse målingene finne forbedringsområder for den enkelte barnehage og for barnehagene samlet. 7,12 Kvalitetsarbeid/kvalitetsforbedring Det er ikke utarbeidet et felles system for kvalitetsarbeid/ kvalitetsforbedring i barnehagene i Stange. Brukerundersøkelsene blir imidlertid brukt aktivt i forbedringsarbeidet. Likeledes gjennomføres et kontinuerlig vurderingsarbeid. Et arbeid som i ulik grad dokumenteres og følges opp. Mye av vurderingsarbeidet knyttes opp mot utarbeidelse og evaluering av årsplan. Tilsynsbesøk i barnehagene annet hvert år må også ses som en del av kvalitetsarbeidet. Det vil være viktig å utarbeide et mer systematisk verktøy for kvalitetsforbedring der vurdering og dokumentasjon vil være en vesentlig del j.fr. p. 7.8 i tillegg til brukerundersøkelser/tilsyn m.m. 8 Utfordringer/forbedringsområder for barnehagene i Stange. Status viser at barnehagene i Stange i det alt vesentlige fungerer svært bra, men at det på visse områder er nødvendig å gjøre forbedringer. Samtidig er det helt nødvendig at barnehagene jobber for å forbedre seg da forventninger til barnehagene er STADI 10

11 stigende, særlig fra foreldre/foresatte. Med utgangspunkt i status og sentrale prioriteringer anser en at barnehagene i Stange har følgende utfordringer/forbedringsområder: Styrke barnehagen som læringsarena dokumentasjon og vurdering/pedagogisk dokumentasjon. Økt kompetanse blant de ansatte i barnehagen Koordinert innsats for barn som har behov for særskilt oppfølging. Systematisk forbedringsarbeid/kvalitetsutvikling Styrket bemanning/økt voksentetthet. 9 Strategi 9.1 Overordnede mål De overordnede målene er: 1. Alle barn skal trives og gis gode aktivitets- og utviklingsmuligheter i barnehagen. 2. Styrke barnehagen som læringsarena. 3. Sikre at alle barn skal få delta i et inkluderende fellesskap. 4. Langsiktig målsetting om å øke grunnbemanningen i barnehagene i Stange og øke andelen ansatte med barnehagefaglig/barnefaglig kompetanse. For å imøtekomme sentrale og kommunale føringer og for å kunne møte kommunens utfordringer i forhold til dette, skal alle barnehager jobbe mot planens overordnede mål. Strategien i dette arbeidet vil være å løfte hovedutfordringene og sette fokus på utvalgte satsingsområder med konkrete målsettinger. 9.2 Måling og oppfølging. For å lykkes med denne strategien er det avgjørende at målsettingen følges opp årlig og at riktige tiltak settes inn i alle ledd. De strategiske mål i denne planen må følges opp i overordnede satsingsområder og tiltak for Virksomhet for barnehager. Satsingsområder og tiltak for Virksomhet for barnehager må så synliggjøres i Årsplan/virksomhetsplan for de enkelte barnehagene. 11 Som en del av Virksomhet for barnehagers kvalitetssystem (jfr. Satsingsområde ) gjennomføres tilsyn med private og kommunale barnehager minimum hvert annet år. Ved tilsynet deltar foreldre/foresatte, ansatte, eier og. Ved tilsynet blir barnehagene utfordret på i hvilken grad barnehagene har nådd virksomhetens og egne målsettinger, og hvilke tiltak som er satt i gang for å nå målene. Måling gjennomføres ved brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, barneintervju m.m. Det pedagogiske arbeidet dokumenteres gjennom årsplan og annen dokumentasjon. Driftsutvalget får en årlig tilbakemelding på arbeidet med planen fra administrasjonen. 11

12 Satsingsområder Det er satt fokus på satsingsområder i alle perspektiver resultat for barn og foreldrene, medarbeidere og interne prosesser. Målsettingene er satt med bakgrunn i sentrale føringer, kommunale mål og planer og hovedutfordringene som er skissert i kapittel 8. Suksessfaktorer og tilhørende prioriteringer vil vurderes gjennom perioden, og synliggjøres i kommunens årlig budsjett og økonomiplan. Styringsparametrene skal vurderes og ved behov endres og tilpasses Alle barn skal trives og gis gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen. Mål: * Barn skal trives og mestre sin barnehagehverdag Videreutvikle et godt og tillitsfullt samarbeid mellom barnehage og hjem Bedre koordinering av innsats for barn som har behov for særskilt oppfølging Tilstrekkelig og kompetent personale til å ivareta alle barn hele åpningstida Fremme barnas helse gjennom fysisk aktivitet og sunt kosthold. Mål Suksessfaktorer Ansvar Styringsparameter Resultater Fokus på barns utfordringer, Barnehagens egne Barn skal trives og utfoldelse og opplevelser i lek og /øvrige pers. planer/årsplan mestre sin læring/aktivitet Brukerundersøkelse barnehagehverdag. Fokus på gode relasjoner mellom /ped. leder Barneintervju barn og voksne Årsplan Fokus på gode relasjoner barn barn. /ped. Legge til rette for barns medvirkning leder/øvrige pers. Foreldreråd, Handlingsplan mot mobbing blir /ped. leder samarbeidsutvalg brukt Tilsynsbesøk Barneintervju brukes for 3 5 åringer. /ped. leder Observasjon Kartlegging Dokumentasjon og vurdering blir /ped. Leder brukt for å ivareta behovene til det Foreldresamtaler enkelte barn /ped. Leder Alle barn skal oppleve tilhørlighet og vennskap i barnegruppa Alle barn skal få konstruktive tilbakemeldinger i forhold til mestring og sosial utvikling /ped. leder/øvrige pers /ped. leder/øvrige pers 12

13 13 Mål Suksessfaktorer Ansvar Styringsparameter Resultater Foreldre/foresatte skal bli hørt og /ped. Barnehagens egne Videreutvikle et godt sett leder/su planer/årsplan og tillitsfullt Åpen dialog og gode /ped. Brukerundersøkelser samarbeid mellom informasjonsrutiner mellom leder/su Foreldresamtaler barnehage og hjem. barnehage og hjem Foreldreråd, Synliggjøre og utvikle arbeidet i /SU samarbeidsutvalg SU (og FAU) Tilsynsbesøk Videreutvikle kvaliteten på foreldresamtaler tilby minst 2 pr. år Foreldreskole /foreldreveilednin g for nye foreldre forsøk i utvalgte barnehager i samarbeid med helsetjenesten, psykolog med mer. Utarbeide felles opplegg/mal. /ped. leder/su /SU Utvikle gode datasider for barnehagen med mulighet for toveis kommunikasjon. 13

14 14 Mål Suksessfaktorer Ansvar Styringsparameter Resultater Aktive deltagere i prosjektet Tverretatlige team Bedre koordinering Sammen for barn og unge / Brukerundersøkelse av innsats for barn følge opp konklusjoner i prosjektet som har behov for Aktive deltagere i prosjektet Helhetlig og særskilt oppfølging. Helhetlige og koordinerte koordinerte tjenester /følge opp konklusjoner tjenester Opprette tverretatlige Barnehageeier Foreldresamtaler team/familiehjelpa der bla. Helsestasjon og barnevern er deltagere. Oppstartsmøter med HIPPT /HIPPT Alle barn som trenger det skal ha ansvarsgrupper, IP-plan og pers. koordinator Bevisstgjøring og opplæring om Barnehageeier barneverntjenestens virkeområde og personlig varslingsplikt til barnevernet for alle ansatte 14

15 15 Mål Suksessfaktorer Ansvar Styringsparameter Resultater Foreta tiltak som kan bedre Brukerundersøkelser Tilstrekkelig og vikarsituasjonen i barnehagene Medarbeiderundersøkelser kompetent personale Øke antall ansatte med slik at alle barn blir barnehagefaglig/barnefaglig Barneintervju ivaretatt hele kompetanse Sykefravær barnehagedagen. Langsiktig målsetting om å øke Tilsyn grunnbemanningen i barnehagene i Stange. Legge til rette for at ansatte skal /kulturskole kunne ta fagbrev n Samarbeid med kulturskolen Den kulturelle barnehagesekken ansatte med spisskompetanse som kan reise rundt i barnehagene (musikk, forming med mer) Fortsatt prioritere inntak av lærlinger God bruk av personalressursen størst mulig fleksibilitet innad i den enkelte barnehage I større grad nytte kompetanse på tvers av barnehagene Legge til rette for nærvær på jobb redusert sykefravær herunder legge til rette for at ansatte skal kunne stå lenge i jobb Barnehageeier 15

16 16 Mål Suksessfaktorer Ansvar Styringsparameter Resultater Tilrettelegge for mye fysisk /øvrige pers. Barneintervju Fremme barnas helse aktivitet i lek og læring. Brukerundersøkelser gjennom fysisk Organisere barnehagedagen slik /ped. leder aktivitet og sunt at både ro, fysisk aktivitet og kosthold. måltider ivaretas. Tilsyn Tilrettelegge uteområdet/bruk av nærområdet for allsidig fysisk aktivitet Ivareta universell utforming av bygninger og uteområde Måltider skal baseres på /ped. leder Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 16

17 Styrke barnehagen som læringsarena. Mål: Alle barn skal oppleve glede og mestring i kommunikasjon med andre Utvikle en lærende barnehage ved å jobbe systematisk med dokumentasjon/pedagogisk dokumentasjon og vurdering Tilbudet til minoritetsspråklige barn skal forbedres Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Mål Suksessfaktorer Ansvar Styringsparameter Resultater Alle barn skal oppleve glede og mestring i Observasjonsmateriell brukes for å legge til rette tiltak tilpasset det enkelte barn Barnehagens egne planer/årsplan Foreldreråd/ kommunikasjon med andre. Foreldre/foresatte får informasjon om tema/aktiviteter barnet er med på, slik at de kan støtte barnets språkutvikling /ped. leder/øvrige ansatte/su samarbeidsutvalg Observasjon Kartlegging Tilsynsbesøk De ansatte anerkjenner og synliggjør alle språk og kulturer. /ped. leder/øvrige ansatte Bruk av Snakkepakken i /ped. alle barnehager Vurdere felles språkkartleggingsverktøy i barnehagene Anerkjenne at kommunikasjon også er adferd, sosial kompetanse, nonverbal kommunikasjon Tydelige samværsregler leder /ped. Leder Barnehage- /skoleeier 17

18 18 Mål Suksessfaktorer Ansvar Styringsparameter Resultater Dokumentasjon og vurdering Brukerundersøkelser Utvikle en lærende blir gjennomført regelmessig Årsplan barnehage ved å jobbe Dokumentasjon brukes til å /ped. Foreldreråd, systematisk med synliggjøre barnehagens leder samarbeidsutvalg dokumentasjon/pedago virksomhet Tilsynsbesøk gisk dokumentasjon og Dokumentasjon blir brukt til å vurdering. kvalitetssikre barnehagens virksomhet Tilbudet til minoritetsspråklige barn skal forbedres Tilbudet til minoritetsspråklige barn evalueres Økt kunnskap og kompetanse om minoritetsspråklige barn Erfaringsspredning ved bruk av nettverk Vurdere hvordan de tospråklige assistentene nyttes Ha ansatte som er deltagere i foreldreveiledningsprosjekt Administrasjon VFB e Adm. VFB Adm. VFB/ Brukerundersøkelser Medarbeiderundersøkelser 18

19 19 Mål Suksessfaktorer Ansvar Styringsparameter Resultater Fra Elle Melle til ABC blir Virksomhetssamtaler/ Samarbeid og brukt av barnehagene også tilsyn/dialogmøter sammenheng mellom for yngre barn /rektor Årlige samarbeidsmøter barnehage og skole Oppfølging av revidert prosedyre for overgang barnehage skole for alle og /rektor for utsatte barn/barn med særskilte behov Adm. VFB/ Tilrettelegge for møte mellom pers.avd lærere/ped. ledere/sfo-leder Årlige samlinger for e/rektorer og lærere/ped. skoleeier/ ledere/daglig leder SFO Sikre helhet og sammenheng i pedagogisk innhold mellom barnehage og skole. Mål: 10.3 Økt kompetanse blant de ansatte i barnehagen Det utarbeides kompetanseplan for barnehagene i Stange Øke antall ansatte med fagbrev Skolering av barnehageansatte innen dokumentasjon og vurdering/pedagogisk dokumentasjon Økt ledelseskompetanse. Mål Suksessfaktorer Ansvar Styringsparameter Resultater Det utarbeides Til en hver tid ha oppdatert kompetanseplan for Medarbeiderundersøkelser kompetanseplan for barnehagene i Stange Medarbeidersamtaler barnehagene i Stange. Kartlegge kompetanse og kompetansebehov 19

20 Øke antall ansatte med fagbrev Kartlegge hvem som ønsker å ta fagbrev Organisere/sette i gang teoridelen og gi mulighet til praksisdelen Ved ledighet - vurdere omgjøring av assistentstillinger til fagarbeiderstillinger 20 Medarbeidersamtaler Medarbeiderundersøkelser Skolering av barnehageansatte innen dokumentasjon og vurdering/pedagogisk dokumentasjon Gjennomføre prosjektet Dokumentasjon og vurdering/pedagogisk dokumentasjon som inkl. skolering Opprette nettverksgrupper /ped. leder Barnehageeier Årsplan Økt ledelseskompetanse Skolering av e/stedfortredere og pedagogiske ledere i ledelse Barnehageeier Medarbeider-samtaler Mearbeiderundersøkelser Bruker-undersøkelser 20

21 21 Mål: 10.4 Systematiskorbedringsarbeid/kvalitetsutviklingsarbeid STADI BÆRE Alle barnehager skal jobbe systematisk med forbedringsarbeid STADI BÆRE Aktivt bruke brukerundersøkelsene og medarbeiderundersøkelsene i forbedringsarbeidet Sertifisere alle barnehagene som miljøfyrtårnbarnehager Utarbeide dokumenter/skjemaer for å vurdere/dokumentere arbeidet vi gjør i barnehagen for å bli STADI BÆRE Mål Suksessfaktorer Ansvar Styringsparameter Resultater Motivasjon og kompetanse Årsplan Alle barnehager skal jobbe Brukerundersøkelser systematisk med Opprette nettverksgrupper forbedringsarbeid STADI Medarbeiderund BÆRE ersøkelser Aktivt nytte brukerundersøkelsene og medarbeiderundersøkelser i forbedringsarbeidet Sertifisere alle barnehagene som miljøfyrtårnbarnehager Motivere flest mulig til å svare Oppfølging av resultatene i personalet, styret/su, tillitsvalgte, verneombud, ved tilsyn Motivere ansatte, barn og foreldre Alle ansatte/foreldr e/foresatte /SU Tilsyn/virksomhetssamtale Medarbeidersam taler Foreldremøte Årsplan Utarbeide dokumenter/skjemaer for å vurdere/dokumentere arbeidet vi gjør i barnehagen for å bli STADI BÆRE Utarbeide dokumenter/skjemaer for å vurdere/dokumentere arbeidet vi gjør i barnehagen Alle ansatte Skjema Tilsyn 21

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

Strategisk skoleplan 2010 2015

Strategisk skoleplan 2010 2015 Strategisk skoleplan 2010 2015 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 2 6.2 Brukerperspektivet... 10 6.3 Medarbeiderperspektivet... 11 6.4 Perspektivet Interne prosesser... 12 7. STRATEGI... 14 14 7.1 Visjon

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE

BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE 2010-2013 Leik, empati og trygghet. Vekst og utvikling for alle i et inkluderende miljø. 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 3 3. Visjon, verdiplattform og mål...

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 Innholdsfortegnelse DEL I 1. Bakgrunn og hensikt 4 2. Kvalitet og kvalitetsutvikling 7 2.1 Kompetente barn og unge 7 2.2 Begrepsavklaring

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Sarpsborg Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 Bystyrebehandling april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 5 2.1 Planforutsetninger...

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold 1 1 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Oppbygging og innhold... 3 1.2 Bakgrunn for planen... 4 1.3 Formål og overordnet mål.... 5 2 FORANKRING... 6 2.1 Statlige, regionale- og kommunale føringer.... 7 3 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTEGRERING Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 31. januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 4 2.3 Metode

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 Årsbudsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 åpenhet trygghet mangfold 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 11 Personal og organisasjon 3 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904855 : E: B00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 KVALITETSPLAN FOR

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul...

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul... KOMMUNEPLANMELDING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5 2.1. Holemodellen... 5 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5 2.1.2 Årshjul... 5 2.1.3 Planhierarki... 6

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Kvalitet i barnehagene

Kvalitet i barnehagene FORVALTNINGSREVISJON Kvalitet i barnehagene Melhus kommune August 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden februar -

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Barn og unge Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 Innhold 3 INNHOLD INNHOLD... 3 BARN OG UNGE... 4 FUGLENES SKOLE/SFO... 9 BAKSALEN SKOLE/SFO...

Detaljer