Geminisenter undergrunnsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geminisenter undergrunnsteknologi"

Transkript

1 SINTEF Byggforsk AS, Avdeling Infrastruktur Faggruppe Berg- og geoteknikk Institutt for Bygg, Anlegg og Transport, faggrupper Prosjektledelse og Geoteknikk Institutt for Geologi og Bergteknikk faggruppe Ingeniørgeologi og Bergmekanikk Geminisenter undergrunnsteknologi STRATEGIDOKUMENT for Dette dokumentet er bygd opp slik at kapittel 2-5 er generelle og uavhengige i tid, mens kapittel 1 og 6 kan skiftes ut for hver planperiode. VISJON: UNDERGRUNNSTEKNOLOGI TIL BESTE FOR SAMFUNNET Innhold: 1. Bakgrunn 2. Formål 3. Roller og virksomhetsområder 4. Overordnete ambisjoner 5. Andre forhold knyttet til robuste fagmiljø 6. Ledelse, handlingsplan og aktiviteter for perioden 2008 til BAKGRUNN Denne strategi- og handlingsplanen kommer i tillegg til viljeserklæringen for Gemini-senter Undergrunnsteknologi. Målsetningen er å oppdatere planen jevnlig, for eksempel i etterkant av senterets årlige strategisamling. Senterets sentrale oppgave er å bidra til å opprettholde og videreutvikle robuste fagmiljø med høy kvalitet, og å legge forholdene til rette for at de lokale NTNU- og SINTEF miljøene sammen kan gripe og realisere nye muligheter som gir merverdi for fagmiljøet totalt. Dette dokumentet er avgrenset til aktiviteter som kan bidra til økt verdiskaping gjennom felles innsats, og omfatter således ikke den totale virksomhet i NTNU- og SINTEF miljøene. Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av følgende emner: Gemini-senterets utførte oppgaver i inneværende perioder ( ) Gemini-senterets fag/markedsområder. Gemini-senterets ambisjoner ift. NTNUs og SINTEFs virksomhetsområder. Andre forhold knyttet til å sikre robuste fagmiljø. Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

2 Handlingsplan for periode Gjennom inneværende periode ( ) er følgende aktiviteter utført i regi av Gemini-senter Undergrunnsteknologi. 14 artikler er skrevet (til konferanse proceedings og internasjonale fagtidskrifter) med felles forfattere fra minst 2 av de 3 instituttene som er representert i sentret, hvorav 4 artikler med referee 8 konferansepresentasjoner er holdt Oppbygging av egen hjemmeside for Gemini-senteret (pågående) Arrangør av internasjonal konferanse innenfor temaet In-situ rock stress 2006 i Trondheim med ca. 80 per-review artikler og stor internasjonal deltakelse, etablert hjemmesiden: Bygging av et nytt abrasjons laboratorieapparat for bestemmelse av slitasje på tunnelboremaskiner (pågående) Utarbeidelse og kvalitetssikring av ca. 50 laboratorierapporter Undervisning på laboratorier og veiledning til prosjekt- og masteroppgaver Re-etablering av tungt laboratorieutstyr (bolterigg) Satsning på temaet borbarhet i løsmasser, med påfølgende utvikling av en ny metode for testing i laboratorium (SAT) og derigjennom også etablert en egen hjemmeside: Utvikling av ingeniørgeologisk kartleggingsverktøy, Tunndoc basert på PDA-teknologi for innsamling av data og overføring til elektronisk databehandling Arrangør av 2 seminarer i Beijing Kina, med opp mot 150 deltakere innenfor temaene i) lagring av olje/gass i uforede bergrom og ii) undersjøiske tunneler Medarrangør av internasjonal konferanse i Xiamen Kina, om undersjøiske vegtunneler der det også skal presenteres en Key-note på vegne av vårt miljø Gjennomføring av en rekke industriprosjekter som samarbeide innenfor Gemini-sentret Hong Kong HATS, bygging av kloakktunneler på Hong Kong Island og undersjøisk tunnel under Victoria Crossing der SINTEF/NTNU har bidratt med kompetanse innenfor kontraktsfilosofi, injeksjon og driving av tunneler med strenge krav til innlekkasje Undersjøisk tunnel fra fastlandet til oljefelt spesielt i nordområdene der hensynet til miljø er strengt, konseptutredning. Haje Tsjekkia, vært teknisk auditor for et gasslager i berg der klienten ønsket å øke lagertrykket i fjellhaller fra ca. 9 MPa til 12,5MPa. Singapore, Jurong Island oljelager i fjellhaller, prosjektstyring og teknisk vurdering av løsninger for lagring av ulike oljeprodukter i bergrom Konseptsstudie for mer effektiv mudring av meget hardt konsoliderte løsmasser / sedimentære bergarter fra båt (dredging) Nytt prosjekt i skrivende stund er å assistere Norwegian Hard Rock Drillers (NORHARD) med utvikling av miniatyr tunnelboremaskin Undergrunnsteknologi er blitt profilert på flere internasjonale konferanser innenfor fagområdet der SINTEF/NTNU har laget felles presentasjonsmateriale i regi av Geminisenteret Stor pågang pt. på labtesting med ny metode (SAT), for store tunnelprosjekter i USA. Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

3 I inneværende periode har det også blitt lagt ned et betydelig arbeide i en søknad om prekvalifisering til Senter for Fremragende Forskning (SFF). Dette arbeide ble utført av personell tilknyttet Geminisenteret. Søknaden inkluderte også andre deltakere i det nasjonale fagmiljøet innenfor Undergrunnsteknologi. Vår søknad i prekvalifiseringen kom dessverre ikke videre, men mange gode prosjektforslag og ideer til videre utvikling og arbeid ligger som et grunnlag i denne søknaden. Likeledes kan de kontakter som er knyttet mot andre deltakere i fagmiljøet være til nytte ved fremming av prosjektforslag til Forskningsrådet etc. senere. Vi ser imidlertid på Gemini-senteret som en basis for fremtidige søknader mot SFF/SFI. I tillegg har dagens Gemini-senter to representanter, henholdsvis en fra NTNU og en i fra SINTEF, representert i Norwegian Construction Technology Platform (NCTP). SINTEF er involvert som en sektræriatfunksjon i fokusgruppe Underground Construction; mens NTNUs representant har status som ekspert fag-rådgiver i samme fokusgruppe. Undergrunnsteknologi har også søkt SINTEF om å bli et av Stiftelsens Konsernsatsningsområder. Vår søknad kom gjennom første siling og endte til slutt på en åttende plass, med hederlig omtale, men ingen økonomiske midler til videre faglige satsninger. Gemini-senter Undergrunnsteknologi er på sin måte et unikt samarbeid, men så langt har det dessverre ikke ledet til store forskningsprosjekter med ekstern finansiell støtte. Miljøet ved SINTEF/NTNU er blitt bredt profilert og samarbeidsånden og kjemien mellom deltagerne er preget av å være god og åpen noe bransjen utenom ser på som positivt og nyttig. Vi viser også til tidligere innsendte årsrapporter der flere detaljer om vår virksomhet er gitt. Med bakgrunn i dette søkes det om forlengelse av Gemini-senter Undergrunnsteknologi. Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

4 2. FORMÅL Formålet med samarbeidet om Gemini-senteret (også kalt kunnskapssenter) er fortsatt å utvikle større og mer robuste fagmiljø med høyere kvalitet enn partene vil klare hver for seg. Gjennom samarbeid om strategiprosesser og arbeidsfellesskap, skal vi kunne øke den samlede kompetansen, bedre ressursutnyttelsen og gjøre det samlede fagmiljø mer slagkraftig både mot undervisnings- og forskningsoppgaver. NTNU-personell arbeider i SINTEF prosjekter SINTEF-personell underviser ved NTNU Felles bruk av laboratorier og instrumenter Kjerneområde: Oppdragsforskning Anvendt forskning Kjerneområde: Bransjeorientert og strategisk forskning Kjerneområde: Undervisning Grunnforskning Figur 1 Modell for samarbeid mellom NTNU og SINTEF. 3. ROLLER OG VIRKSOMHETSOMRÅDER Virksomhetsområdene til NTNU og SINTEF omfatter generelt: Utdanning på Master- og PhD nivå grunnforskning strategisk forskning formidling oppdragsforskning/anvendt forskning entreprenørskap spesialrådgivning. NTNU har sin kjernevirksomhet innen undervisning og den frie grunnforskning, mens SINTEF har sin kjernevirksomhet innen strategisk forskning og oppdragsforskningsvirksomhet. SINTEF-ansatte kan bidra innenfor NTNUs kjernevirksomhet og visa versa. Fag/markedsområdet for Gemini-senteret er Undergrunnsteknologi. Gemini-senterets overordnete mål og strategier i forhold til de ulike virksomhetsområdene er beskrevet nedenfor. Faglig fokus/prioriterte fagfelt Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

5 Aktuelle fagfelt for felles virksomhet i planperioden er skissert under. Noen fagfelt er av mer overordnet karakter, noen er rene spesialfelt, mens andre favner mer vidt, som større fagområder. Utvalgte fagområder Fagtema, andvendelser Spesialfelt Prioriterte handlinger (for samtlige fagfelt) Gasslagring (bergrom uforede) Ingeniørgeologiske undersøkelser Undersjøiske tunneler Grunnvannskontroll Borbarhet og slitasjetesting Bergspenningsmålinger Videreutvikle og investere i nytt utstyr for virksomhet i felt og laboratorium Profilere og eksponere kunnskap og kompetanse internasjonalt Vannkraftanlegg Tetteteknikker Numerisk modellering Delta i store og kompliserte internasjonale prosjekter Løsmassetunneler Bergforsterkning Prognosemodeller Søke å være et attraktivt fagmiljø som tiltrekker seg gode fagfolk HMS i gruve- og anleggsbransjen Utvikling i gruve- og anleggsbransjen Anleggsteknikk fjell Anleggsteknikk jord Fullprofilboring Vann og frostsikring Være aktiv i oppfølging av det som skjer innenfor Thorium og utvinning av dette Jobbe med store offentlige byggherrer (SVV og JBV) for å få til forskningsprosjekt på levetid og pålitelighet av våre tunneler Figur: Fagfelt som inngår og handlinger. Det er ingen horisontal relasjon i figuren. 4. GEMINI-SENTERETS OVERORDNETE AMBISJONER IFT NTNUs OG SINTEFs VIRKSOMHETSOMRÅDER Utdanning Ambisjoner for master- og PhD-utdanning: Gjennomføring av master- og PhD-utdanning er kjernevirksomhet ved NTNU. SINTEF har bidratt og vil fortsatt bidra gjennom deltakelse i undervisningen samt til felles infrastruktur. Gemini-senteret kan spille en viktig rolle i å skaffe midler til PhD-studier, gjennom bl.a. felles søknader mot NFR. Ambisjoner for etterutdanning: Kunnskapssenteret ønsker å gjennomføre markedsorienterte tilbud innenfor de ulike fag/markedsområdene. De 2 siste år har senteret bidratt med deltagende forelesninger til EUkurset om Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere som foretas i regi av NTNU i samarbeid med NFF og NGB. Grunnleggende og strategisk forskning Gemini-senteret skal til enhver tid ha etablert grunnleggende og strategisk forskning av høy internasjonal kvalitet innenfor senterets fag/markedsområder. Det vil også søkes bevisst etter strategiske samarbeidspartnere i senterets virksomhet. Ambisjoner for strategiske universitets- og instituttprogrammer, samt forskerstyrte prosjekter: Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

6 Gemini-senteret har som ambisjon å ha felles deltakelse i ulike prosjekter med finansiering av Forskningsrådet til enhver tid. Arbeidet med SFF-søknaden har gjort at vi har en rekke prosjektforslag tilgjengelig som vi ønsker å modifisere for å tilpasses ulike søknadstyper i Forskningsrådet og innenfor EU. Vår kompetanse i undergrunnsteknologi er etterspurt i den store verden. Ambisjoner for forskerutveksling og internasjonale prosjekter Gemini-senteret vil søke muligheter for kontinuerlig internasjonal utveksling av post.dockandidater og forskere. Til enhver tid ønsker senteret å ha deltakelse i EU-finansierte prosjekter (EU-prosjekter er ett av flere eksempler på områder med en flytende overgang mellom strategisk forskning og oppdragsforskning). I skrivende stund er vi er involvert i etableringen av et nasjonalt ECTP innenfor undergrunnsteknologi for utvikling av prosjektsøknader knyttet til EUs 7 rammeprogram. Det har blitt etablert kontakt med forskningsmiljøer i Kina og Korea som vi ønsker å utvikle og der man planlegger å forestå en videre konkretisering. SINTEF Byggforsk er i ferd med å etablere en samarbeidsavtale med finske VTT der Undergrunnsteknologi er ett nøkkelfag. Oppdragsvirksomhet Dette er SINTEFs kjerneområde. NTNU gir positive bidrag, som SINTEFs strategiske og operative samarbeidspartner i forhold til ulike kunder og kundegrupper. Oppdragsvirksomheten ved senteret har som ambisjon lønnsom vekst med økt andel av internasjonale prosjekter over tid. Inntekter fra oppdragsvirksomhet fordeles etter en forhåndsbestemt nøkkel ift. innsats/innsalg etc. Samarbeidsformen har vakt oppsikt i utlandet, sammen med et fremtidig konsept i regi av SINTEF Civil & Enviromental Engineering vil denne brukes til å videreutvikle kontakter mot og deltagelse i kompliserte, tverrfaglige og store prosjekter i utlandet. Entreprenørskap og nyskaping I Gemini-senteret er NTNU og SINTEF likeverdige med hensyn til å etablere grunnlag for nyskapingsvirksomhet. Inntekter generert fra nyskapingsvirksomhet fordeles iht. etablert praksis og regelverk ved hver institusjon. Ved nyskapingsvirksomhet generert av samarbeidet i senteret, skal inntektene som tilfalle det lokale miljø, deles likt mellom SINTEF og NTNU. 5. ANDRE FORHOLD KNYTTET TIL Å BYGGE ROBUSTE FAGMILJØ Bemanning og rekruttering (kontinuitet i personellsituasjon, kompetanseutvikling) Gemini-senteret skal ha et aktivt forhold til avgang og rekruttering av ressurspersonell tilknyttet senterets fag/markedsområder. Dette innebærer bl.a. å ivareta og styrke nettverk og relasjoner med eksterne miljø, innen- og utenlands, med spesielt ansvar for å ivareta kontinuitet ved personalavgang. Senteret skal i tilknytning til ovenstående også ha kontinuerlig fokus på kompetansebehov og utvikling innenfor de definerte fag og markedsområder. Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

7 I dag er om lag 20 personer tilknyttet Gemini-senter Undergrunnsteknologi. Dette inkluderer 2 laboratorier (Ingeniørgeologisk- og Bergmekanikk laboratorium) og feltutstyr (måling av bergspenning in-situ). SINTEF og NTNU bør være gjensidig opptatt av, og ha innflytelse på hverandres bemanning og rekruttering. Senteret skal bidra til å sikre finansiering av Professor-II stillinger. Synliggjøring, profilering En overordnet ambisjon i Gemini-senteret er å synliggjøre fagfeltet og hverandre positivt. Videre har senteret ambisjoner i forhold til: Møteplasser Kontakt med industri, næringsliv og forvaltning for å være proaktiv og synlig i samfunnsdebatten og pådriver overfor politikere og beslutningstakere. Presentere faglig stoff i publikasjoner/tidsskrifter og dagspresse jevnlig. Opprette forum (E-rom el.l.) for jevnlig info/kommunikasjon internt i Gemini-senteret. Vedlikeholde og bidra aktivt ift. eksisterende web-portaler (tunnel.no). Jobber med å etablere egen hjemmeside. Akademisk kontakt Arrangere og delta i internasjonale faglige seminarer/konferanser. Forskerutveksling. Bidra til å holde høy kvalitet og andel vitenskapelige publikasjoner i fagmiljøene. Være representert i sentrale faglige nasjonale og internasjonale komitéer. Rekruttering Bidra til å gjøre den samlede virksomhet synlig og attraktiv for rekruttering av gode talenter, fra grunnutdanning (Master) til senior- og lederposisjoner. 6. LEDELSE, HANDLINGSPLAN OG AKTIVITETER Operativ ledelse Forskningsleder ved SINTEF Berg- og geoteknikk Eivind Grøv har ledet Gemini-senteret fra 2005 fram til i dag. Eivind fortsetter denne oppgaven. Partene avtaler underveis en praktisk løsning for skifte av den operative ledelsen, men det kan være naturlig at dette ivaretas av SINTEF for en eventuell ny 3-års periode. Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

8 Handlingsplan for Handlingsplanen har som formål å konkretisere senterets operative mål for den gitte perioden. Leder er ansvarlig dersom ikke annet er spesifisert. Framdrift 2007 i forbindelse med forlengelse av Gemini-senteret Avholdt strategisamling Innstilling til å fortsette Gemini-senteret Intensjonsavtale etablert Ferdig søknad Møtefrekvens Prosjektrelaterte møter: Disse møtene er typisk små prosjektrelaterte møter som det skrives kortfattede referat fra, for å oppdatere andre medlemmer i senteret. Møtene arrangeres ad-hoc. Ledermøter: Møter mellom instituttlederne ved IBAT og IGB samt forskningsleder SINTEF Bergog geoteknikk. Møtene arrangeres jevnlig og de tre deltakerne kan selv ta initiativ for å sammenkalle til møte. 2. Årlig strategisamling Gjennomføres én gang i løpet av året. Tentativt ca deltakere. 3. Prioriterte handlinger Gjennomføre prioriterte handlinger ift. utvalgte fagfelt. Sentrale tema i 2008 I tillegg til oppsatte punkter på handlingsplanen har vi noen viktige tema som berører Geminisenteret i inneværende periode. Av identifiserte tema kan nevnes: Forankre konseptet Gemini-senter enda bedre i hele organisasjonen lokalt gjennom etablering av gode møteplasser og økt bevissthet om at dette er et verktøy til bruk i hverdagen. Personellsituasjon og rekruttering, for eksempel ansettelse av felles laborant (SINTEF 40% og NTNU 60%) Oppfølging av prioriterte fagfelt/prosjektinitiativ (jf. kapittel 3). Utdype prioriterte handlinger for utvalgte fagfelt.: Etablere en komplett hjemmeside som er tilgjengelig fra både NTNU og SINTEF sine portaler. Søke informasjon om Forskningsrådets videre planer for utlysning av SFF og/eller SFI Målsetning 2009 Arrangere internasjonal konferanse Straight Crossings 09 i Trondheim i juni 2009 Målsetning 2010 Gjøre opp status etter forhåpentligvis 2 perioder á 3 år med Gemini-senter Undergrunnsteknologi og diskutere behovet for å søke ytterligere videreføring Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Vil du jobbe som forskningsassistent?

Vil du jobbe som forskningsassistent? Vil du jobbe som forskningsassistent? leter etter engasjerte studenter som er interessert i å jobbe som forskningsassistent Du blir kjent med fagmiljøet og fagpersonene som jobber ved instituttet. Du vil

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

GEMINISENTER. Bærekraftig Fiskeri STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2010-2013. VISJON: Være internasjonalt fremragende sammen

GEMINISENTER. Bærekraftig Fiskeri STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2010-2013. VISJON: Være internasjonalt fremragende sammen SINTEF Fiskeri og havbruk Institutt for Marin Teknikk Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Institutt for Biologi GEMINISENTER Bærekraftig Fiskeri STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 VISJON: Være

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

ØNTNU SINTEF. NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter. Acoustic Research Center - ARC

ØNTNU SINTEF. NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter. Acoustic Research Center - ARC SINTEF ØNTNU SINTEF IKT Akustikk NTNU, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Trondheim 20 oktober 2011 NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter

Detaljer

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Mai 2013 Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF RIFs høstmøte 19.november 2013 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er et flerfaglig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6499 Klassering: Saksbehandler: Grete Waaseth STEINKJER KOMMUNE SOM SAMARBEIDSPART I FME, FORSKNINGSSENTER FOR MILJØVENNLIG

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016-2022 Visjon: kunnskap som former samfunnet Vi fremmer nyskapende og internasjonalt anerkjent forskning og utdanning som legger viktige premisser

Detaljer

SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008

SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008 SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008 Dag Kavlie Spesialrådgiver, Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd 1. Erfaringer med rapportering Fremdriftsrapporter

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Programbeskrivelse - gjeldende for søknadsåret 2017 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formålet med

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk

Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk Institutt for energiteknikk (IFE) www.ife.no Bredt energiteknologisk FoU-miljø Olje,

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Prosess nye satsningsmiljøer

Prosess nye satsningsmiljøer Prosess nye satsningsmiljøer Innledning Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultets overordnede strategi Visjon 2020 er basert på to hoved-ambisjoner: Å utvikle vår kunnskapsarv i forhold til samfunnets

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

FAGLIG STYRKING - LANGSIKTIGE SAMARBEID

FAGLIG STYRKING - LANGSIKTIGE SAMARBEID Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 52/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. April 2012

Innovasjon og nyskaping. April 2012 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 09.12.2010 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2011 Hensikten med dette dokumentet er å kommunisere

Detaljer

Strategidokument for NSEP

Strategidokument for NSEP Strategidokument for NSEP 2010-2015 Bakgrunn Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) er en tverrfaglig forskningsarena ved NTNU som ble etablert på bakgrunn av en femårig prosjektbevilgning

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Strategisk plan

UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Visjon Kjemisk institutt har et skapende miljø med motiverte medarbeidere som sammen leverer landets beste kjemiundervisning

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF 1 av 5 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Instituttledermøtet DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF Det medisinske fakultet

Detaljer

FoU utviklingsplan Olympiatoppen

FoU utviklingsplan Olympiatoppen FoU utviklingsplan Olympiatoppen 2015-2019 Side 1 Oppdragsbeskrivelse / overordnet mål Olympiatoppens FoU-arbeid FoU-prosjekter i regi av OLT skal utvikle og implementere kunnskap i norsk toppidrett som

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

HMS en del av ingeniørkompetansen

HMS en del av ingeniørkompetansen HMS en del av ingeniørkompetansen Tore Hoven Prosjektdirektør Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Studieprogramleder bygg- og miljøteknikk Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten)

Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) Innledning NSG har fra 2006 godkjent etablering av seks

Detaljer

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Berit Laanke, styrerepr for SINTEF Forskningsjef 1 COIN - Concrete Innovation Centre Byggenæringen vant ett av 14 sentre for forskningsdrevet

Detaljer

Strategiplan for CREE i perioden

Strategiplan for CREE i perioden S.K. 17.02.12 Strategiplan for CREE i perioden 2011-2014 Denne strategiplanen er ment som et langsiktig styringsdokument for CREE i de tre første årene av senterets virksom het, dvs. fram til sommeren

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Fakultetsstyret NT. NTNU NTS-sak 02/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Bjørn Hafskjold NOTAT

Fakultetsstyret NT. NTNU NTS-sak 02/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Bjørn Hafskjold NOTAT NTNU NTS-sak 02/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.11.09 Bjørn Hafskjold Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanus Om: Strategiplan NT Tilråding: NOTAT Fakultetsstyret tar den foreløpige planen

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid Nettverkssamling for alumner, Gjøvik 27.04.16 Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 STRATEGI 2016 2022 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 3 STRATEGI 2016 2022 VISJON: KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET Vi

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

Avfall Norge: Strategi

Avfall Norge: Strategi Avfall Norge: Strategi 2018-2022 Vedtatt av Avfall Norges styre, 8. november 2017 Bakgrunn: Bransje i endring Effektiv innsamling og gjenvinning av avfall er kjernevirksomheten til Avfall Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Det medisinske fakultet Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Samfunnsoppdrag: Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene

Detaljer

Styrkeområdena ur ett externt perspektiv. Arild Underdal Universitetet i Oslo Rektors Advisory Board

Styrkeområdena ur ett externt perspektiv. Arild Underdal Universitetet i Oslo Rektors Advisory Board Styrkeområdena ur ett externt perspektiv Arild Underdal Universitetet i Oslo Rektors Advisory Board Hovedtyper av styrkeområder: (1) Allerede etablert Viktige kjennetegn Forskningsområde hvor UGOT allerede

Detaljer

Bjerknessenteret noen SFF-erfaringer

Bjerknessenteret noen SFF-erfaringer WWW.BJERKNES.UIB.NO Bjerknessenteret noen SFF-erfaringer Eystein Jansen Professor / Director Bjerknessenteret (2002-2012, 2012-) Et nasjonalt kunnskapssenter for klimaforståelse Et nasjonalt senter for

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

NORSK BETONGDAG 2009

NORSK BETONGDAG 2009 NORSK BETONGDAG 2009 November 08 Norsk Betongforening Åpne faglige møter og seminarer Kurs Norsk Betongdag Nasjonale og internasjonale konferanser NB Publikasjoner Forskning og Utvikling Stipender Nordisk

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Årsrapport GEMINIsenter ROSS Risiko- og sårbarhetsstudier2016

Årsrapport GEMINIsenter ROSS Risiko- og sårbarhetsstudier2016 Årsrapport GEMINIsenter ROSS Risiko- og sårbarhetsstudier2016 Deltakende enheter og styre Institutt for produksjons- og kvalitetsteknkk RAMSgruppen: professor Mary Ann Lundteigen og professor Anne Barros

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Forslag fra arbeidsgruppen, november 2016 Bakgrunn Evaluering av seks nasjonale nettverk

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

The Norwegian CoE Scheme: Evaluation of Added Value and Financial Aspects

The Norwegian CoE Scheme: Evaluation of Added Value and Financial Aspects SFF-forum 28. oktober 2010 The Norwegian CoE Scheme: Evaluation of Added Value and Financial Aspects Liv Langfeldt Siri Brorstad Borlaug Magnus Gulbrandsen Formål/problemstillinger Innsikt i SFF-ordningens

Detaljer