Geminisenter undergrunnsteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geminisenter undergrunnsteknologi"

Transkript

1 SINTEF Byggforsk AS, Avdeling Infrastruktur Faggruppe Berg- og geoteknikk Institutt for Bygg, Anlegg og Transport, faggrupper Prosjektledelse og Geoteknikk Institutt for Geologi og Bergteknikk faggruppe Ingeniørgeologi og Bergmekanikk Geminisenter undergrunnsteknologi STRATEGIDOKUMENT for Dette dokumentet er bygd opp slik at kapittel 2-5 er generelle og uavhengige i tid, mens kapittel 1 og 6 kan skiftes ut for hver planperiode. VISJON: UNDERGRUNNSTEKNOLOGI TIL BESTE FOR SAMFUNNET Innhold: 1. Bakgrunn 2. Formål 3. Roller og virksomhetsområder 4. Overordnete ambisjoner 5. Andre forhold knyttet til robuste fagmiljø 6. Ledelse, handlingsplan og aktiviteter for perioden 2008 til BAKGRUNN Denne strategi- og handlingsplanen kommer i tillegg til viljeserklæringen for Gemini-senter Undergrunnsteknologi. Målsetningen er å oppdatere planen jevnlig, for eksempel i etterkant av senterets årlige strategisamling. Senterets sentrale oppgave er å bidra til å opprettholde og videreutvikle robuste fagmiljø med høy kvalitet, og å legge forholdene til rette for at de lokale NTNU- og SINTEF miljøene sammen kan gripe og realisere nye muligheter som gir merverdi for fagmiljøet totalt. Dette dokumentet er avgrenset til aktiviteter som kan bidra til økt verdiskaping gjennom felles innsats, og omfatter således ikke den totale virksomhet i NTNU- og SINTEF miljøene. Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av følgende emner: Gemini-senterets utførte oppgaver i inneværende perioder ( ) Gemini-senterets fag/markedsområder. Gemini-senterets ambisjoner ift. NTNUs og SINTEFs virksomhetsområder. Andre forhold knyttet til å sikre robuste fagmiljø. Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

2 Handlingsplan for periode Gjennom inneværende periode ( ) er følgende aktiviteter utført i regi av Gemini-senter Undergrunnsteknologi. 14 artikler er skrevet (til konferanse proceedings og internasjonale fagtidskrifter) med felles forfattere fra minst 2 av de 3 instituttene som er representert i sentret, hvorav 4 artikler med referee 8 konferansepresentasjoner er holdt Oppbygging av egen hjemmeside for Gemini-senteret (pågående) Arrangør av internasjonal konferanse innenfor temaet In-situ rock stress 2006 i Trondheim med ca. 80 per-review artikler og stor internasjonal deltakelse, etablert hjemmesiden: Bygging av et nytt abrasjons laboratorieapparat for bestemmelse av slitasje på tunnelboremaskiner (pågående) Utarbeidelse og kvalitetssikring av ca. 50 laboratorierapporter Undervisning på laboratorier og veiledning til prosjekt- og masteroppgaver Re-etablering av tungt laboratorieutstyr (bolterigg) Satsning på temaet borbarhet i løsmasser, med påfølgende utvikling av en ny metode for testing i laboratorium (SAT) og derigjennom også etablert en egen hjemmeside: Utvikling av ingeniørgeologisk kartleggingsverktøy, Tunndoc basert på PDA-teknologi for innsamling av data og overføring til elektronisk databehandling Arrangør av 2 seminarer i Beijing Kina, med opp mot 150 deltakere innenfor temaene i) lagring av olje/gass i uforede bergrom og ii) undersjøiske tunneler Medarrangør av internasjonal konferanse i Xiamen Kina, om undersjøiske vegtunneler der det også skal presenteres en Key-note på vegne av vårt miljø Gjennomføring av en rekke industriprosjekter som samarbeide innenfor Gemini-sentret Hong Kong HATS, bygging av kloakktunneler på Hong Kong Island og undersjøisk tunnel under Victoria Crossing der SINTEF/NTNU har bidratt med kompetanse innenfor kontraktsfilosofi, injeksjon og driving av tunneler med strenge krav til innlekkasje Undersjøisk tunnel fra fastlandet til oljefelt spesielt i nordområdene der hensynet til miljø er strengt, konseptutredning. Haje Tsjekkia, vært teknisk auditor for et gasslager i berg der klienten ønsket å øke lagertrykket i fjellhaller fra ca. 9 MPa til 12,5MPa. Singapore, Jurong Island oljelager i fjellhaller, prosjektstyring og teknisk vurdering av løsninger for lagring av ulike oljeprodukter i bergrom Konseptsstudie for mer effektiv mudring av meget hardt konsoliderte løsmasser / sedimentære bergarter fra båt (dredging) Nytt prosjekt i skrivende stund er å assistere Norwegian Hard Rock Drillers (NORHARD) med utvikling av miniatyr tunnelboremaskin Undergrunnsteknologi er blitt profilert på flere internasjonale konferanser innenfor fagområdet der SINTEF/NTNU har laget felles presentasjonsmateriale i regi av Geminisenteret Stor pågang pt. på labtesting med ny metode (SAT), for store tunnelprosjekter i USA. Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

3 I inneværende periode har det også blitt lagt ned et betydelig arbeide i en søknad om prekvalifisering til Senter for Fremragende Forskning (SFF). Dette arbeide ble utført av personell tilknyttet Geminisenteret. Søknaden inkluderte også andre deltakere i det nasjonale fagmiljøet innenfor Undergrunnsteknologi. Vår søknad i prekvalifiseringen kom dessverre ikke videre, men mange gode prosjektforslag og ideer til videre utvikling og arbeid ligger som et grunnlag i denne søknaden. Likeledes kan de kontakter som er knyttet mot andre deltakere i fagmiljøet være til nytte ved fremming av prosjektforslag til Forskningsrådet etc. senere. Vi ser imidlertid på Gemini-senteret som en basis for fremtidige søknader mot SFF/SFI. I tillegg har dagens Gemini-senter to representanter, henholdsvis en fra NTNU og en i fra SINTEF, representert i Norwegian Construction Technology Platform (NCTP). SINTEF er involvert som en sektræriatfunksjon i fokusgruppe Underground Construction; mens NTNUs representant har status som ekspert fag-rådgiver i samme fokusgruppe. Undergrunnsteknologi har også søkt SINTEF om å bli et av Stiftelsens Konsernsatsningsområder. Vår søknad kom gjennom første siling og endte til slutt på en åttende plass, med hederlig omtale, men ingen økonomiske midler til videre faglige satsninger. Gemini-senter Undergrunnsteknologi er på sin måte et unikt samarbeid, men så langt har det dessverre ikke ledet til store forskningsprosjekter med ekstern finansiell støtte. Miljøet ved SINTEF/NTNU er blitt bredt profilert og samarbeidsånden og kjemien mellom deltagerne er preget av å være god og åpen noe bransjen utenom ser på som positivt og nyttig. Vi viser også til tidligere innsendte årsrapporter der flere detaljer om vår virksomhet er gitt. Med bakgrunn i dette søkes det om forlengelse av Gemini-senter Undergrunnsteknologi. Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

4 2. FORMÅL Formålet med samarbeidet om Gemini-senteret (også kalt kunnskapssenter) er fortsatt å utvikle større og mer robuste fagmiljø med høyere kvalitet enn partene vil klare hver for seg. Gjennom samarbeid om strategiprosesser og arbeidsfellesskap, skal vi kunne øke den samlede kompetansen, bedre ressursutnyttelsen og gjøre det samlede fagmiljø mer slagkraftig både mot undervisnings- og forskningsoppgaver. NTNU-personell arbeider i SINTEF prosjekter SINTEF-personell underviser ved NTNU Felles bruk av laboratorier og instrumenter Kjerneområde: Oppdragsforskning Anvendt forskning Kjerneområde: Bransjeorientert og strategisk forskning Kjerneområde: Undervisning Grunnforskning Figur 1 Modell for samarbeid mellom NTNU og SINTEF. 3. ROLLER OG VIRKSOMHETSOMRÅDER Virksomhetsområdene til NTNU og SINTEF omfatter generelt: Utdanning på Master- og PhD nivå grunnforskning strategisk forskning formidling oppdragsforskning/anvendt forskning entreprenørskap spesialrådgivning. NTNU har sin kjernevirksomhet innen undervisning og den frie grunnforskning, mens SINTEF har sin kjernevirksomhet innen strategisk forskning og oppdragsforskningsvirksomhet. SINTEF-ansatte kan bidra innenfor NTNUs kjernevirksomhet og visa versa. Fag/markedsområdet for Gemini-senteret er Undergrunnsteknologi. Gemini-senterets overordnete mål og strategier i forhold til de ulike virksomhetsområdene er beskrevet nedenfor. Faglig fokus/prioriterte fagfelt Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

5 Aktuelle fagfelt for felles virksomhet i planperioden er skissert under. Noen fagfelt er av mer overordnet karakter, noen er rene spesialfelt, mens andre favner mer vidt, som større fagområder. Utvalgte fagområder Fagtema, andvendelser Spesialfelt Prioriterte handlinger (for samtlige fagfelt) Gasslagring (bergrom uforede) Ingeniørgeologiske undersøkelser Undersjøiske tunneler Grunnvannskontroll Borbarhet og slitasjetesting Bergspenningsmålinger Videreutvikle og investere i nytt utstyr for virksomhet i felt og laboratorium Profilere og eksponere kunnskap og kompetanse internasjonalt Vannkraftanlegg Tetteteknikker Numerisk modellering Delta i store og kompliserte internasjonale prosjekter Løsmassetunneler Bergforsterkning Prognosemodeller Søke å være et attraktivt fagmiljø som tiltrekker seg gode fagfolk HMS i gruve- og anleggsbransjen Utvikling i gruve- og anleggsbransjen Anleggsteknikk fjell Anleggsteknikk jord Fullprofilboring Vann og frostsikring Være aktiv i oppfølging av det som skjer innenfor Thorium og utvinning av dette Jobbe med store offentlige byggherrer (SVV og JBV) for å få til forskningsprosjekt på levetid og pålitelighet av våre tunneler Figur: Fagfelt som inngår og handlinger. Det er ingen horisontal relasjon i figuren. 4. GEMINI-SENTERETS OVERORDNETE AMBISJONER IFT NTNUs OG SINTEFs VIRKSOMHETSOMRÅDER Utdanning Ambisjoner for master- og PhD-utdanning: Gjennomføring av master- og PhD-utdanning er kjernevirksomhet ved NTNU. SINTEF har bidratt og vil fortsatt bidra gjennom deltakelse i undervisningen samt til felles infrastruktur. Gemini-senteret kan spille en viktig rolle i å skaffe midler til PhD-studier, gjennom bl.a. felles søknader mot NFR. Ambisjoner for etterutdanning: Kunnskapssenteret ønsker å gjennomføre markedsorienterte tilbud innenfor de ulike fag/markedsområdene. De 2 siste år har senteret bidratt med deltagende forelesninger til EUkurset om Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere som foretas i regi av NTNU i samarbeid med NFF og NGB. Grunnleggende og strategisk forskning Gemini-senteret skal til enhver tid ha etablert grunnleggende og strategisk forskning av høy internasjonal kvalitet innenfor senterets fag/markedsområder. Det vil også søkes bevisst etter strategiske samarbeidspartnere i senterets virksomhet. Ambisjoner for strategiske universitets- og instituttprogrammer, samt forskerstyrte prosjekter: Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

6 Gemini-senteret har som ambisjon å ha felles deltakelse i ulike prosjekter med finansiering av Forskningsrådet til enhver tid. Arbeidet med SFF-søknaden har gjort at vi har en rekke prosjektforslag tilgjengelig som vi ønsker å modifisere for å tilpasses ulike søknadstyper i Forskningsrådet og innenfor EU. Vår kompetanse i undergrunnsteknologi er etterspurt i den store verden. Ambisjoner for forskerutveksling og internasjonale prosjekter Gemini-senteret vil søke muligheter for kontinuerlig internasjonal utveksling av post.dockandidater og forskere. Til enhver tid ønsker senteret å ha deltakelse i EU-finansierte prosjekter (EU-prosjekter er ett av flere eksempler på områder med en flytende overgang mellom strategisk forskning og oppdragsforskning). I skrivende stund er vi er involvert i etableringen av et nasjonalt ECTP innenfor undergrunnsteknologi for utvikling av prosjektsøknader knyttet til EUs 7 rammeprogram. Det har blitt etablert kontakt med forskningsmiljøer i Kina og Korea som vi ønsker å utvikle og der man planlegger å forestå en videre konkretisering. SINTEF Byggforsk er i ferd med å etablere en samarbeidsavtale med finske VTT der Undergrunnsteknologi er ett nøkkelfag. Oppdragsvirksomhet Dette er SINTEFs kjerneområde. NTNU gir positive bidrag, som SINTEFs strategiske og operative samarbeidspartner i forhold til ulike kunder og kundegrupper. Oppdragsvirksomheten ved senteret har som ambisjon lønnsom vekst med økt andel av internasjonale prosjekter over tid. Inntekter fra oppdragsvirksomhet fordeles etter en forhåndsbestemt nøkkel ift. innsats/innsalg etc. Samarbeidsformen har vakt oppsikt i utlandet, sammen med et fremtidig konsept i regi av SINTEF Civil & Enviromental Engineering vil denne brukes til å videreutvikle kontakter mot og deltagelse i kompliserte, tverrfaglige og store prosjekter i utlandet. Entreprenørskap og nyskaping I Gemini-senteret er NTNU og SINTEF likeverdige med hensyn til å etablere grunnlag for nyskapingsvirksomhet. Inntekter generert fra nyskapingsvirksomhet fordeles iht. etablert praksis og regelverk ved hver institusjon. Ved nyskapingsvirksomhet generert av samarbeidet i senteret, skal inntektene som tilfalle det lokale miljø, deles likt mellom SINTEF og NTNU. 5. ANDRE FORHOLD KNYTTET TIL Å BYGGE ROBUSTE FAGMILJØ Bemanning og rekruttering (kontinuitet i personellsituasjon, kompetanseutvikling) Gemini-senteret skal ha et aktivt forhold til avgang og rekruttering av ressurspersonell tilknyttet senterets fag/markedsområder. Dette innebærer bl.a. å ivareta og styrke nettverk og relasjoner med eksterne miljø, innen- og utenlands, med spesielt ansvar for å ivareta kontinuitet ved personalavgang. Senteret skal i tilknytning til ovenstående også ha kontinuerlig fokus på kompetansebehov og utvikling innenfor de definerte fag og markedsområder. Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

7 I dag er om lag 20 personer tilknyttet Gemini-senter Undergrunnsteknologi. Dette inkluderer 2 laboratorier (Ingeniørgeologisk- og Bergmekanikk laboratorium) og feltutstyr (måling av bergspenning in-situ). SINTEF og NTNU bør være gjensidig opptatt av, og ha innflytelse på hverandres bemanning og rekruttering. Senteret skal bidra til å sikre finansiering av Professor-II stillinger. Synliggjøring, profilering En overordnet ambisjon i Gemini-senteret er å synliggjøre fagfeltet og hverandre positivt. Videre har senteret ambisjoner i forhold til: Møteplasser Kontakt med industri, næringsliv og forvaltning for å være proaktiv og synlig i samfunnsdebatten og pådriver overfor politikere og beslutningstakere. Presentere faglig stoff i publikasjoner/tidsskrifter og dagspresse jevnlig. Opprette forum (E-rom el.l.) for jevnlig info/kommunikasjon internt i Gemini-senteret. Vedlikeholde og bidra aktivt ift. eksisterende web-portaler (tunnel.no). Jobber med å etablere egen hjemmeside. Akademisk kontakt Arrangere og delta i internasjonale faglige seminarer/konferanser. Forskerutveksling. Bidra til å holde høy kvalitet og andel vitenskapelige publikasjoner i fagmiljøene. Være representert i sentrale faglige nasjonale og internasjonale komitéer. Rekruttering Bidra til å gjøre den samlede virksomhet synlig og attraktiv for rekruttering av gode talenter, fra grunnutdanning (Master) til senior- og lederposisjoner. 6. LEDELSE, HANDLINGSPLAN OG AKTIVITETER Operativ ledelse Forskningsleder ved SINTEF Berg- og geoteknikk Eivind Grøv har ledet Gemini-senteret fra 2005 fram til i dag. Eivind fortsetter denne oppgaven. Partene avtaler underveis en praktisk løsning for skifte av den operative ledelsen, men det kan være naturlig at dette ivaretas av SINTEF for en eventuell ny 3-års periode. Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

8 Handlingsplan for Handlingsplanen har som formål å konkretisere senterets operative mål for den gitte perioden. Leder er ansvarlig dersom ikke annet er spesifisert. Framdrift 2007 i forbindelse med forlengelse av Gemini-senteret Avholdt strategisamling Innstilling til å fortsette Gemini-senteret Intensjonsavtale etablert Ferdig søknad Møtefrekvens Prosjektrelaterte møter: Disse møtene er typisk små prosjektrelaterte møter som det skrives kortfattede referat fra, for å oppdatere andre medlemmer i senteret. Møtene arrangeres ad-hoc. Ledermøter: Møter mellom instituttlederne ved IBAT og IGB samt forskningsleder SINTEF Bergog geoteknikk. Møtene arrangeres jevnlig og de tre deltakerne kan selv ta initiativ for å sammenkalle til møte. 2. Årlig strategisamling Gjennomføres én gang i løpet av året. Tentativt ca deltakere. 3. Prioriterte handlinger Gjennomføre prioriterte handlinger ift. utvalgte fagfelt. Sentrale tema i 2008 I tillegg til oppsatte punkter på handlingsplanen har vi noen viktige tema som berører Geminisenteret i inneværende periode. Av identifiserte tema kan nevnes: Forankre konseptet Gemini-senter enda bedre i hele organisasjonen lokalt gjennom etablering av gode møteplasser og økt bevissthet om at dette er et verktøy til bruk i hverdagen. Personellsituasjon og rekruttering, for eksempel ansettelse av felles laborant (SINTEF 40% og NTNU 60%) Oppfølging av prioriterte fagfelt/prosjektinitiativ (jf. kapittel 3). Utdype prioriterte handlinger for utvalgte fagfelt.: Etablere en komplett hjemmeside som er tilgjengelig fra både NTNU og SINTEF sine portaler. Søke informasjon om Forskningsrådets videre planer for utlysning av SFF og/eller SFI Målsetning 2009 Arrangere internasjonal konferanse Straight Crossings 09 i Trondheim i juni 2009 Målsetning 2010 Gjøre opp status etter forhåpentligvis 2 perioder á 3 år med Gemini-senter Undergrunnsteknologi og diskutere behovet for å søke ytterligere videreføring Geminisenter Undergrunnsteknologi oktober 2007

ØNTNU SINTEF. NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter. Acoustic Research Center - ARC

ØNTNU SINTEF. NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter. Acoustic Research Center - ARC SINTEF ØNTNU SINTEF IKT Akustikk NTNU, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Trondheim 20 oktober 2011 NTNU-SINTEFs GEMINI-Senter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene

Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene Utredning II fra arbeidsgruppe bestående av Viserektor Mette Bjørndal, NHH Juridisk direktør Håkon Cosma, Konkurransetilsynet

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012

2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2010 2012 (HOVEDDOKUMENT) 1 AVDELING: ALT 1. Avdelingens måltavle for perioden 2010-2012 1.1. Kommentarer til måltavla Måltavla er oppdatert for perioden 2010-2012. Det er ønskelig

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Planforskning og planleggerutdanning i Norge

Planforskning og planleggerutdanning i Norge Terje Kleven Planforskning og planleggerutdanning i Norge Rapport fra et seminar arrangert av Miljøverndepartementet, Gardermoen 14. -15. juni 2012 NOTAT 2012:111 Tittel: Forfatter: Planforskning og planleggerutdanning

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO

STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO Innledning Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er landets største naturhistoriske museum med ansvar for 65 % av landets naturhistoriske samlinger.

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer