Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bemanningsutvikling og fremtidig behov for spesialister ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Rønning/HRdirektør Mai Torill Hoel Orientering Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Ingress: I styremøtet 12. februar meldte styremedlem Tor Severinsen inn følgende saker til utredning; 1. Mangel på spesialister. Ufullstendig oversikt ved STHF med hensyn til leger og psykologer. Hva gjøres for å bedre rekruttering og beholde spesialister ved sykehuset? 2. Økningen i psykiatrien skal være større enn i somatikk. Omskrevet for STHF: Nedskjæringene i psykiatrien skal være mindre enn i somatikken. Er dette realisert i budsjett 2014 eller må budsjettet revideres? Administrasjonen har valgt å svare opp saken med et noe bredere perspektiv, enn forespørselen fra Severinsen. Oversikt over kompetansesituasjonen er så viktig at administrasjonen har valgt å gi styret en oversikt over alle fagområder hvor aktiv innsats må til for å sikre kompetansen fremover. Det er også slik at endringer i tjenestetilbud og behandlingsvolum gjennom de senere år har stilt nye krav til bemanning og sammensetning av kompetanse. Vi har derfor også inkludert en sammenstilling av bemanningsutvikling innen de ulike behandlingsområder og faggrupper for å kunne gi et mest mulig helhetlig bilde av utviklingen ved sykehuset. Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret forutsetter at administrerende direktør fortsetter arbeidet med tiltak for å sikre nødvendig rekruttering til stillinger der fagområdene er sårbare, og at klinikkene følges opp kontinuerlig med hensyn til å ha tilstrekkelig og riktig kompetanse. Skien, den 9. mai 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 11

2 1. BAKGRUNN Flere styrende faglige dokumenter definerer krav til kompetansesammensetning, volum (for eksempel antall operasjoner som utføres innen ett fagområde) og teamarbeid for at tjenestetilbudet skal være av god kvalitet. Økt antall henvisninger og derved økt aktivitet skal håndteres i tråd med pasientrettigheter og prioriteringsveiledere samtidig med at god tilgjengelighet sikres. Ved mistanke om kreft skal vurdering, utredning og behandling skje innen angitte tidsfrister. I vår strategiplan er fire medisinske satsingsområder beskrevet; kreft, rus i somatikken, medisinsk genetikk og plastikkirurgi. De to sistnevnte fagområder har vi også et delregionalt ansvar for. Med bakgrunn i økende behandlingsvolum samt et enda tydeligere fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, har det vært behov for bemanningsøkning for å bedre innfri faglige retningslinjer og derved ivareta definerte krav til kvalitet og tilgjengelighet. Saken belyser faktiske endringer i bemanning, vridning av kompetansesammensetning for å nå de mål som sykehuset har lagt opp til i sine førende dokumenter. 2. Bemanningsutvikling På bakgrunn av tiltak som øker behandlingsvolumet og kvaliteten for utvalgte pasientgrupper har dette medført en bemanningsøkning, med en markant oppgang fra 2011 til 2012 hvor økningen var 40,1 årsverk med størst økning i 2.halvår 2012, og en svak økning til 2013 med 15,1 årsverk. Totalt forbruk av årsverk STHF 3 120, , , , , , , , , , , Tabell 1, totalt forbruk av årsverk STHF Områder som er prioritert i sykehuset som har medført bemanningsøkning er: Økt bemanning i akuttmottak/intensiv for å ivareta økt kapasitet og ressurskrevende pasienter Økt bemanning og flere operasjonsteam som gir økt operasjonskapasitet innen plastikkkirurgi, ØNH, ortopedi og gastrokirurgi (mage-tarm) Økte beredskap og anestesiressurser etter faglig standard for Kvinneklinikk Side 2 av 11

3 Økte legeressurser plastikk- kirurgi og produktivitetsavtaler i sammenheng med økt operasjons-volum for postbariatrisk kirurgi (kirurgi etter stor vektnedgang) ved Notodden Økte legeressurser endokrin (hormon)- og plastikkirurgi, i tråd med strategisk fagutvikling Endrede krav til beredskap og følgetjeneste for gravide Kreftsatsning - økt bemanning kreftprosjekt og patologi Økt behandlingskapasitet og økt bemanning cytostatika (cellegift) poliklinikken Økning skopivirksomhet for å redusere ventelistene Økning cytostatika (cellegift) behandling, dialysebehandlingen og arbeidsmedisin, økt behandlings-kapasitet postbaritrisk kirurgi Notodden Økt bemanning innen medisinsk genetikk Økt behandlingskapasitet innen akuttfunksjoner på sengepostene i DPS (distrikts psykiatrisk senter), samt økt bemanning poliklinikker psykiatri Økt bemanning i felles administrasjon for å ivareta økt krav til styring og kontroll samt etablert felles vikarsenter Endring i bemanning har vært høyest innen fagområde somatikk, hvor endringen har vært markant innen kirurgi, medisinsk serviceklinikk, barne- og ungdomsklinikken. Økning i administrasjonen skyldes nye oppgaver og styrkning av tilbud, samt innføring av DIPS (elektronisk pasientadministrasjon og pasientjournal). Øvrige fagområder har mindre endringer i forbruk av bemanning. Aksetittel 2 250, , , , , ,00 750,00 500,00 250,00 - Forbruk av årsverk fordelt på hovedområder STHF Administrasjon og fellestjenester Prehospitale tjenester Psykisk helse Rusomsorg Somatikk ,05 77,85 673,07 45, , ,82 79,67 673,39 43, , ,74 80,90 673,08 42, , ,76 83,58 667,45 41, ,40 Side 3 av 11

4 Endring forbruk i antall årsverk klinikk (01) Kirurgisk klinikk (15) Administrasjon 21,56 23,59 (07) Medisinsk Serviceklinikk 12,03 11,82 (05) Klinikk Rjukan/Notodden (12) Prehospital klinikk 4,78 3,91 (14) Serviceklinikken (5,44) (02) Klinikk for medisin (10,54) (8,34) (15,00) (10,00) (5,00) - 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Med utgangspunkt i å styrke behandlingsvolum og kvalitetsheving for utvalgte pasientgrupper har det i perioden 2011 til 2013 ført til en endring i sammensetning av bemanning. I tabellen fremkommer det økt antall sykepleiere, leger og psykologer, samtidig som antall helsefagarbeidere og hjelpepleiere reduseres i perioden. Endring i antall årsverk stillingsgrupper (5) Sykepleier 42,96 (3) Leger 29,49 (4) Psykologer 13,57 (1) Administrasjon/Ledelse (10) Ambulansepersonell (11) Forskning 0,13 3,40 6,38 (7) Diagnostisk personell Pasientrettet og drift (0,75) (2,71) (6) Helsefagarbeider/hjelpepleier (31,22) (40,00) (30,00) (20,00) (10,00) - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 Ved å se på endringene i bemanningssammensetningen per klinikk vises det en økning i forbruk av sykepleiere innen administrasjonen da vikarsenteret for somatikk nå er organisert under HRavdelingen, i tillegg til tidsbegrensede DIPS-prosjektstillinger. Utover dette er det økninger innen Kirurgisk-, Psykiatrisk- og Barne- og ungdomsklinikken. Endringer i forbruk av leger er størst innen Kirurgisk klinikk og Medisinsk serviceklinikk for å ivareta nye satsningsområder. Økning i forbruk av psykologer er jevnt fordelt mellom Psykiatrisk klinikk og Klinikk Rjukan/Notodden. Side 4 av 11

5 Endring i antall sykepleiere (15) Administrasjon 12,48 (01) Kirurgisk klinikk 10,87 8,38 3,41 (02) Klinikk for medisin 2,09 (05) Klinikk Rjukan/Notodden 1,21 (12) Prehospital klinikk (07) Medisinsk Serviceklinikk 0,00 0,45-2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Endring i antall leger (01) Kirurgisk klinikk 9,98 (07) Medisinsk Serviceklinikk 7,57 (02) Klinikk for medisin 5,93 4,94 1,67 (15) Administrasjon 0,35 (12) Prehospital klinikk (0,00) (05) Klinikk Rjukan/Notodden (1,36) (2,00) - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Endring i antall psykologer (05) Klinikk Rjukan/Notodden 5,19 5,06 3,38 (02) Klinikk for medisin 0,42-1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Side 5 av 11

6 Endring i antall pasientrettede stillinger (14) Serviceklinikken (66,09) (24,50) (02) Klinikk for medisin (05) Klinikk Rjukan/Notodden (15) Administrasjon (07) Medisinsk Serviceklinikk (4,65) (4,41) (1,67) (0,26) (12) Prehospital klinikk - (01) Kirurgisk klinikk 1,81 2,13 (70,00) (60,00) (50,00) (40,00) (30,00) (20,00) (10,00) - 10,00 Endring i antall helsefagarbedier og hjelpepleier (07) Medisinsk Serviceklinikk 0,46 (02) Klinikk for medisin (12,80) (10,02) (01) Kirurgisk klinikk (6,03) (05) Klinikk Rjukan/Notodden (15) Administrasjon (1,28) (1,05) (0,51) (14) Serviceklinikken 0,02 (14,00) (12,00) (10,00) (8,00) (6,00) (4,00) (2,00) - 2,00 Sammensetningen i forbruk av fast og midlertidig bemanning viser en økning i bruk av midlertidighet i perioden, med en markant økning fra 2010 til Som mål i budsjett 2013 om reduksjon av variabel lønn og økt stillingsprosent for faste ansatte, viser utviklingen en reduksjon i forbruk av midlertidige årsverk. I samme periode har kostnader til innleie av helsepersonell og leger fra vikarbyrå blitt redusert. Sykehusets beslutning om å etablere egen bemanningsenhet (vikarbyrå) har gitt ønsket effekt. Side 6 av 11

7 STHF forbruk av faste og midlertidige årsverk , , , ,01 610, ,85 619, ,13 616, ,90 630,00 620,00 610,00 600,00 590, ,00 580, ,00 561,35 570,00 560, ,00 550,00 540, , ,00 STHF Fast STHF Midlertidig Innleie av helsepersonell (468) Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk Serviceklinikk Psykiatrisk klinikk Side 7 av 11

8 Innleid leger fra vikarbyrå Kirurgisk klinikk Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk Serviceklinikk Psykiatrisk klinikk STRATEGISK KOMPETANSEKARTLEGGING STHF gjennomførte høsten 2013 en kartlegging av helseforetakets behov for nødvendig kompetanse fremover. Kartleggingen var nødvendig for å få oversikt over den kompetansen helseforetaket trenger fremover og planer for hvordan man skal få tak i eller utvikle denne. Arbeidsgruppen som gjennomførte kartleggingen besto av HR-direktør, fagdirektør, analysesjef/controller, spesialrådgiver og HR-rådgiver. Tillitsvalgte var også invitert til å delta. Arbeidet var initiert av Helse Sør Øst hvor mandatet var å skaffe oversikt over kompetansebehov nå og i fremtiden. STHF har innhentet aktuelle data fra Sykehuspartner (SP) og egen HR-kube som bakgrunn for vurdering av nåværende kompetansesammensetning og alderssammensetning. Dataene er verifisert ved tilbakemelding fra de enkelte klinikkene ved STHF. Sykehuset påtar seg et stort utdanningsansvar for å sikre kvalitet og bærekraftig utvikling av framtidig personell- og arbeidskraftbehov. Dette gjøres ved å ha et utdanningsløp for kommende spesialister og et høyt antall praksisplasser rettet mot ulike fag- og kompetansegrupper. For å visualisere utfordringene de ulike fagområdene står overfor bruker vi fargekoder for å si noe om de ulike tidshorisontene: RØD Liten kontroll og oversikt GUL Store utfordringer GRØNN Områder det er kontroll på og som man har gode planer. De fagområdene som ikke er en utfordring dvs. gjennomgående grønne, er ikke med i oversikten. Denne risikoanalysen danner utgangspunkt for de tiltak som gjøres for å sikre at STHF har rett kompetanse i forhold til de fagområdene som skal prioriteres fremover. Side 8 av 11

9 Yrkes Gruppe Overlege radiologi Overlege nukleærmedisin Overlege patologi Overlege medisinsk biokjemi Overlege immunologi og transfusjonsmedisin Overlege arbeidsmedisin Overlege medisinsk genetikk Overlege endokrinologi Overlege lunge Overlege gastrokirurgi Overleger plastikkirurgi Overlege gynekologi Overlege Bryst-Endokrin kirurgi Overlege ØNH Overlege nyfødtmedisin Overlege psykiatri Overleger Notodden / Rjukan Bioingeniør Patologi cytologi Bioingeniør Patologi histologi Bioingeniør Medisinsk biokjemi Jordmor Barnepleier Spesialsykepleiere nyfødt Spesialsykepleiere psykiatri Spesialsykepleiere diabetes Spesialsykepleiere lunge/kreft Spesialsykepleiere geriatri Spesialsykepleiere geriatri Notodden / Rjukan Spesialsykepleiere Notodden / Rjukan Prehospitalske leger AMK-operatør Ingeniører, driftsteknikere Kokk, renholder Tidsperspektiv BESKRIVELSE AV VURDERINGER GJORT I FORHOLD TIL SÅRBARHET OG VURDERING PÅ KORT, MELLOMLANG OG LANG SIKT Økende fremtidig behov for radiologi som diagnostisk verktøy, spesielt innen kreftdiagnostikk. Flaskehals mht. krav til forløpstider innen kreftbehandling. Lav nasjonal utdanningskapsitet Økende fremtidig behov som diagnostisk verktøy, spesielt innen kreftdiagnostikk og non-invasiv hjertediagnostikk. Kritisk lav nasjonal utdanningskapasitet Økende fremtidig behov for patologi som diagnostisk verktøy spesielt innen kreftdiagnostikk. Flaskehals mht. krav til forløpstider innen kreftbehandling. Lav nasjonal utdanningskapasitet. Sentralt diagnostisk område også i fremtiden. Kritisk lav nasjonal utdanningskapasitet Sentralt område innen diagnostikken også i fremtiden. Økende etterspørsle etter blod og blodprodukter. Kristisk lav nasjonal utdanningskapasitet Krav fra sentrale myndigheter til økning av kapasitet innen arbeidsmedisin. Forslag om utvidelse av yrkessykdomslisten venter på avgjørelse i Stortinget, og vil medføre stor henvisningsøkning. Lav nasjonal utdanningskapasitet Foreløpig har rekruttering vært tilfredsstillende, men lav nasjonal utdanningskapasitet vil skape fremtidige utfordringer Høy alder, men pågående utdanning av LIS Har ansvaret for generell kirurgi og generelt for få stillinger innen dette med nåværende ordning da B- gren Gastro, Uro og BEK krever generell kirurgisk kompetanse først. Vanskelig å rekruttere ferdige spesialister, men utdanning av LIS'er pågår. Og de to neste vil være ferdige om ca 2-3 år. 1-2 overlege-stillinger i dag ubesatt. Alle LIS besatt, men 5/7 er nyansatte i Sfa krav til gruppe 1, kirurgisk tjeneste og privat forsvinner svært mange som STHF utdanner. I dag betydelig mangel på overleger og utstrakt bruk av vikarer. Dette virker negativt på rekruttering av egne utdannede LIS. Betydelig til dels ubenyttet utdanningspotensiale for LIS. Prekær overlegesituasjon. Flere interne gode og ønskede søkere til LIS fra egen klinikk.for lite fagmiljø til å være et bærekraftig miljø. For å være et bærekraftig miljø, må det være 3 overleger, 1 B-gren og en LIS rotasjon generell kirurgi. I dag mangler ene overlegestilling. Nær full bemanning i dag, men flere overleger vil fratre ila neste årene. Mangel på LIS stillinger inntil nylig, men god søknad til disse. BUMS: nyfødtmedisin. HABU: En overlege i habilitering, som utreder, diagnostiserer og behandler. Lite medsinsk fagmiljø, som er sårbart i.f.t. rekruttering og den enkelte ansatte. Overleger: svært få under år-gruppen,sårbarhet ved fravær - grunnet antall totalt? Vakanser og permisjoner, mål om å ha deres kompetanse mer tilstede /døgn. Vi trenger flere stillinger for å ivareta kontinuitet i tjenesten og ha et godt spesialisthelsetjenstetilbud. Alder, psykoterapiveiledning, forskning/ fagutvikling. Gastrokirurgi, indremedisin, generell kirurgi, geriatri, ortopedi, voksenpsykiatri og barneungdomspsykiatri. ALDER Viktig mht kreftdiagnostikk og forløpstider. Svært lav og dårlig nasjonal utdanningsstruktur/kapasitet Spesielt utfordrende å rekruttere til lokalsykehusene Sthf har en aldersprofil der det i løpet av de neste 10 årene vil være stort behov for nyrekruttering av jordmødre. Majoriteten er i aldersgruppen år. Det er en nasjonal utfordring å dekke behovet for jordmødre av samme årsak. Akutt tjenestetilbud som krever konstant bemanning hele døgnet, alle ukedager og gjennom hele året. Ferieavvikling er krevende med tanke på kompetente vikarer. Aldersprofil som tilsier at det vil bli et rekrutteringsbehov for barnepleiere de neste 10 år. Vanskelig yrkesgruppe å rekruttere da det utdannes få barnepleiere i Norge. Utfordring at det er hovedvekt av deltidsstillinger i denne gruppen for å dekke vakter/turnus. Det vanskliggjør rekruttering da flere nå ønsker store stillinger. BUMS: nyfødtsykepleie, generell barnesykepleie. Vanskelig å rekruttere spesialutdannede sykepleiere, må utdanne dem selv. Spl, psyk. Spl, spes spl og vernepleiere vurdert som en gruppe. Noen få enheter har ikke stillinger til å dekke døgnet, flere har det marginalt. Sårbarhet i forhold til døgnbehandling. Alltid ha spl på enhet. vedr. alder- vil gi Tap av videreutdanning. Mangler - her må det gjøres en vurdering av behov ut fra tiltenkt pasientgruppe. Det er per i dag god dekning. Men rekrutteringen til området er utfordrende. Legebehovet er lite i antall, men prehospitale tjenester er preget av lav kontinuitet. AMK er en krevende arbeidsplass med høye krav med periodevis høyt tempo og vanskelige avveininger Konkurranse med privat sektor om arbeidskraft, særlig i forhold til lønn. Få udannes med fagbrev. Det pågående arbeidet med utviklingsplanen ved STHF vil kunne påvirke de vurderingene som er gjort i tabellen over. Side 9 av 11

10 3. FREMTIDIGE KOMETANSEUTFORDRINGER Overlegene ved STHF fordeler seg aldersmessig slik: Antall ansatte Aldersgrupper år år år år Sum (1035) Overlege (1045) Seksjonsoverlege (1520) Avdelingsoverlege Sum Noen fagområder har forholdsmessig stor andel av eldre overleger, bl.a. psykiatri og kreft. Også andre grupper har en del eldre personell, som jordmødre og spesialsykepleiere, men ingen av grupper peker seg ut som kritisk i forhold til alder. Økt spesialisering fører også til flere mindre fagmiljøer, som igjen gir mindre attraktive stillinger ved lokalsykehusene. Det vil fokuseres på forskning og utvikling, samt å knytte faglige nettverk på tvers av sykehusene, for å oppveie for dette. Klinikkene gir tilbakemelding på at det utdannes for få legespesialister innen flere viktige fagområder. HR-avdelingen har bragt denne informasjonen videre til HSØ som nå har et større fokus på hvordan utdanning av spesialister skal skje fremover. Den økende spesialiseringsgraden og det økende kravet til spisskompetanse innen enkelte områder gjør også at STHF får utfordringer i forhold til vaktplaner og turnusordninger for leger. Større grad av spesialisering fører til at det er færre legespesialister kan vi dele vaktlinjene på. Dette gir økt vaktbelastning der hvor det er faglige og medisinske krav om tilgjengelige overlegeressurser til en hver tid. Effekten av samhandlingsreformen er foreløpig litt usikker, men den kan få konsekvenser for rekruttering av f eks sykepleiere. Dersom disse får bedre vaktordninger ved kommunale institusjoner, kan sykehusets turnusordning gjøre rekruttering vanskeligere. Private institusjoner utgjør en sterk konkurrent til rekruttering av overleger, mye på grunn av arbeidstider og vaktordninger. Dette gjelder blant annet innenfor gynekologi, ØNH, plastikkirurgi, psykologi og radiologi. 4. TILTAK Ett av fire effektmål som skal oppnås er Faglig og organisasjonsmessig robusthet, herunder Innfri lovpålagt ansvar for utdanning av helsepersonell Etablere gode arenaer for forskning Innfri samhandlingsreformens krav til kompetanseoverføring til kommunene Side 10 av 11

11 Disse målsettingene er førende for oss. Sykehuset har satset på en rekke tiltak for å utvikle kompetanse. STHF utdanner sine egne Som et resultat av medisinsk faglig og teknologisk utvikling, blir fagene mer spesialisert og spisset. Alle spesialiteter erkjenner at for å ha bærekraftig overlegedekning de neste årene, må det rekrutteres fra egne rekker. Dette innebærer at sykehuset har et sterkt fokus på rekruttering av leger i spesialisering med lokal tilknytning, som utdannes gjennom STHF sitt utdanningssystem. SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram ved Sykehuset Telemark SEPREP Ung er et toårig tverrfaglig videreutdanningsprogram i forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av alvorlig psykisk lidelse/psykose hos ungdom. Lederopplæring/utvikling Lederutviklingsprogram med flere moduler for både enhetsledere og seksjonsledere med fokus på lederens ansvar for rekruttering og å planlegge god og riktig kompetanse også i de kommende årene. Bistand fra HR - Understøtte rekruttering av høy faglig kompetanse - Ta i bruk fornuftige rekrutteringsløsninger som for eksempel NAV EURES og deres nettverk. - Lederstøtte og veiledning etter behov Dialogmøter Alle klinikksjefer har i dialogmøte med direktøren/hr-direktør i februar/mars 2014 redegjort for sin situasjon i forhold til kompetansesituasjonen med spesiell vekt på legesituasjonen. Tiltak er diskutert der det er nødvendig for å sette ekstra fokus både når det gjelder å beholde leger og rekruttere nye. Rekruttering vil være fast tema i dialogmøtene fremover. Dette arbeidet har konkretisert de utfordringene vi må løse på kort sikt, men gir oss forhåpentligvis også et perspektiv på hva som skal til for å sikre god og riktig kompetanse i fremtiden. Rekrutteringsbyrå Det er tatt kontakt med et rekrutteringsbyrå i mars 2014 med mål å få bistand spesielt til å rekruttere psykologspesialister, psykiatere og barnepsykologer. Klinikksjefene som har ansvar for rekrutteringen samarbeider med HR for å løse disse utfordringene. 5. OPPFØLGING Det er nødvendig med en årlig gjennomgang for å få oversikt over rekrutteringsbehovet i forhold til alle yrkesgrupper. HR vil følge dette opp i forbindelse med Ledelsens gjennomgang. Dette vil sikre oversikt og god virksomhetsstyring. Side 11 av 11

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013.

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. Kirurgisk klinikk Faktisk Endringer Innsparing Budsjett

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover.

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Statistikk SSHF Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Hvor er tallene hentet fra Alle tall som viser alderssammensetning, stillingsbrøk og kjønnsfordeling

Detaljer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Oppsummering Questbackundersøkelse Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Organisering Helse Finnmark: 4 stedlige klinikksjefer Nordlandssykehuset: 8 Klinikksjefer UNN: 11 Klinikksjefer Helgelandssykehuset:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr mars 2017 Frist Psykologspesialister

Detaljer

Bemanning januar 2017

Bemanning januar 2017 Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF 26.01.2017 Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016 2017 2016-2017 HIÅ bud17 Avvik mot bud

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse

Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse Perspektiver fra helsetjenesten Stener Kvinnsland Adm. dir. Helse Bergen/styreleder OUS Folketalsutvikling og sykdomsbildet

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Styremøte Per Engstrand /Nina Føreland Flekkefjord fredag 15.september 2017 Foretaksprotokollen 3.5.17 Innledning med dagens akuttfunksjoner innarbeides i U2035

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Analyse av spesialitetar i Helse Vest

Analyse av spesialitetar i Helse Vest Analyse av spesialitetar i Helse Vest Evaluering av spesialitetar som bør ha strategisk merksemd September 2017 Formål og mål med analysen 2 Formål med analysen er å framheve kvifor nokre spesialitetar

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Samarbeid

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017 Fremdrift og tiltak Klinikk somatikk Arendal Styremøte 21. juni 2017 Status per mai 2017 Klinikk somatikk Arendal 2017 Avvik fra budsjett 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

SAK NR STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.01.14 SAK NR 003-2014 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00849-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 18.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/01207-22 Korrigert tilbud - Personalmappe

Detaljer

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi 2010-2020 Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen Det vises til rapporten Forslag til lokalsykehusstrategi 2010 2020, som er sendt på høring 22.12.2009 med

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Rekruttering og kompetanse Personalnettverk. Personalsjef i HNT Aud-Mai Sandberg

Rekruttering og kompetanse Personalnettverk. Personalsjef i HNT Aud-Mai Sandberg Rekruttering og kompetanse Personalnettverk. Personalsjef i HNT Aud-Mai Sandberg Tema Rekrutteringsstatus i Helse Nord-Trøndelag Utfordringsområder i Helse Nord-Trøndelag Etablering av personalnettverk

Detaljer

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Strategisk kompetanseplan fase 2 Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Prosjektorganisering Prosjektmandat strategisk kompetanseplan fase 2 Rekruttere Utvikle gode og effektive rekrutteringsprosesser Stabilisere

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan UNN Narvik sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) UNN Narvik Prosjektgruppemøte 18. okt 2016 Informasjonsmøte tilsette Sykehus

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00464-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 21.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/00010-17 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00377-8 Endring av stillingskode - særaldersgrense Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00659-5 Endring av stillingskode - særaldersgrense

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt)

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt) Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2011 - (kursiv = nytt punkt) 5 4 3 2 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 Funksjonsfordeling SSA - SSK Usikkerhet om framtidig organisering av karkirurgi Kreftbehandling

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00252-34 Endringsbrev Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/01042-6 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Årsplan 2015 ble vedtatt av styret Årsplan 2016 ble vedtatt av styret

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Årsplan 2015 ble vedtatt av styret Årsplan 2016 ble vedtatt av styret Arkivsak 021-2 Dato 21.01.2016 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 28.01.2016 Sak nr 012-2015 Sakstype Orientering Sakstittel Årsplan for styret 2015 og 2016

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00786-12 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: 23.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/00025-14 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr februar 2016 Frist Psykologspesialister

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01052-7 Tilbud om stilling Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01109-14 Tilbud om stilling som bioingeniør Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01143-8

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN. Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør

EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN. Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør AGENDA Slik vi ser utfordringen Noen utvalgte tiltak Noen resultater UTFORDRINGER Økt behov for kompetent personell

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Helsetjenesten er dynamisk lås oss ikke inne i statiske navn og beskrivelser

Helsetjenesten er dynamisk lås oss ikke inne i statiske navn og beskrivelser Sykehuset Telemark Helsetjenesten er dynamisk lås oss ikke inne i statiske navn og beskrivelser Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Telemark Sykehuset Telemark (ST)er et allsidig

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/02264-5 Kopi av journal - Pasientsak - Advikatfirmaet Røed BUPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: 29.08.2017 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/03436-3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/17 Utviklingsplaner - avklaring kirurgisk akuttberedskap Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/4 Dag Helge Hårstad Jan Eirik Thoresen Dato for styremøte 9.

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner:

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Staber Foto Navn Nåværende stilling Viseadministrerende direktør: Tove

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Først omtales arbeidet med avtalespesialistordningen, dernest laboratorievirksomheten.

Først omtales arbeidet med avtalespesialistordningen, dernest laboratorievirksomheten. Prosjekt «Organisering av små fag» - Orientering til styret RHF HMN 10. mai 2012 Nils Hermann Eriksson Direktør for helsefag, forskning, innovasjon og utdanning Bakgrunn og mandat Prosjektet handler både

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00300-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Plan og finans Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01102-80 Avvik - Avvik

Detaljer

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Samhandlingsreformen og kompetansebehov Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Det helsevitenskapelige fakultet Helsefak Stort, ressurssterkt og komplekst

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Heltidskultur Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Styremøte 15.juni 2016 Utvikling SSHF og HSØ 2012-2016 Deltid Andel deltid 2012 2013

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Journaldato: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1

Journaldato: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1033616&jp_... Side 1 av 292 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Vedlegg: HR Direktør. Ingen SAK 13/2013 BEMANNINGSUTVIKLING I OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS 2010-2012 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00588-8 Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02436-23

Detaljer

Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim

Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim 29.11.17 Irene Dahl Andersen Viseadministrerende direktør Hva jeg vil snakke

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Nasjonalt topplederprogram Gøril Bertheussen, stabssjef UNN Mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helsefaglig

Detaljer

Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012

Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012 Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Seniorrådgiver Irene Sørås Avdeling sykehustjenester,

Detaljer