Kvalitetsledelse for rekrutteringsfunksjonen KPI. WebCruiter AS Tlf.: Tevlingveien 23 Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsledelse for rekrutteringsfunksjonen KPI. WebCruiter AS Tlf.: +47 22 30 11 50. Tevlingveien 23 Fax: +47 22 30 11 51"

Transkript

1 Kvalitetsledelse for rekrutteringsfunksjonen med KPI WebCruiter AS Tlf.: Tevlingveien 23 Fax: N-1081 OSLO

2 Kort fortalt Kvalitet handler om å leve opp til eller overgå kundens forventninger. Slik er kvalitet et bredt begrep men det er ikke vanskelig å forstå. For rekrutteringsfunksjonen er typiske kunder linjeledere, toppledelse og jobbsøkere. En rekrutteringsfunksjon av høy kvalitet er en som lever opp til eller overgår disses forventninger. Rekruttering er i dag en av virksomhetens mest forretningskritiske funksjoner, og det er derfor viktig med en robust ledelsesmodell for funksjonen. Med veldokumentert egnethet for prosessledelse, implisitt fokus på både interne og eksterne kunders tilfredshet og beskaffenhet som innovasjonsdriver i funksjoner som ikke er direkte konkurranseutsatt, er kvalitetsledelse et velegnet konseptuelt og praktisk rammeverk for styring av rekrutteringsfunksjonen. Ledelsesmottoet Du kan ikke styre det du ikke kan måle oppsummerer på en god måte behovet for bruk av KPI (Key Performance Indicators) i kvalitetsledelse. Dette dokumentet er ment å bidra til å identifisere hensiktsmessige KPI som basis for implementering av kvalitetsledelse for rekrutteringsfunksjonen

3 Kvalitetsledelse for rekrutteringsfunksjonen Å definere kvalitet Kvalitet handler om å leve opp til eller overgå kundens forventninger. Slik er kvalitet et bredt begrep men det er ikke vanskelig å forstå. Fordelene med kvalitet er åpenbare for kunden betyr kvalitet bedre produkter og tjenester og reduserte kostnader. For produsenten betyr det økt konkurransedyktighet og lønnsomhet. Kvalitet betyr reduserte kostnader og mer tilfredse interessenter i enhver sektor. I en stadig mer komplisert verdikjede er kunden sjelden en tradisjonell kunde, men beskrives best som en interessent - enten internt i organisasjonen eller en ekstern part som har en interesse gjennom egen opplevelse av prosessen. For rekrutteringsfunksjonen er typiske kunder linjeledere, toppledelse og jobbsøkere. En rekrutteringsfunksjon av høy kvalitet er derfor en som lever opp til eller overgår disse interessentenes forventninger. Ikke bare for samlebåndet Kvalitetsledelse som fag har kommet langt siden det så verdens lys på etterkrigstidens samlebånd. Prosessforbedringskonseptene Business Process Management (BPM) og Business Process Reengineering (BPR) har begge sine røtter i kvalitetsledelse. De er basert på ideen om at ikke bare fysiske produkter, men også prosesser og tjenester, kan måles og forbedres. Produktinnovasjon er uten tvil viktig men kun en liten del av verdens verdiskapning har et fysisk produkt som direkte sluttresultat. Innovasjon innen prosesser og tjenester er derfor minst like viktig. Vinnende organisasjoner organisasjoner som presterer år etter år, er ikke i hovedsak et resultat av en uendelig strøm av vinnende produkter, men av vinnende forretningsprosesser - som for eksempel prosesser for design, innovasjon, logistikk, salg, kostnadskontroll og rekruttering. Rekrutteringsprosessen og rekrutteringsfunksjonen er derfor ideelle og viktige kandidater for kvalitetsledelse. Fokus på andres behov Fokuset innen kvalitetsledelse på prosesseksterne interessenters forventninger og tilfredshet er spesielt egnet i sammenhengen tjenester og interne forretningsprosesser. Spesielt for interne forretningsprosesser er det ofte vanskelig å gjenskape den dynamikken som driver prestasjoner og innovasjon i konkurranseutsatte markeder, og kvalitetsledelse er derfor svært velegnet som styringsmodell. Kvalitetsledelse innebærer å identifisere og fokusere på hva som er viktig for interessenter som er eksterne til prosessen og/eller funksjonen, være seg interne eller eksterne målgrupper. Dette gjør det mulig å gjenskape den dynamikken som typisk oppleves i konkurranseutsatte

4 forretningsfunksjoner, og å knytte tradisjonelt isolerte prosesser og funksjoner til både interessenters umiddelbare behov og virksomhetens overordnede mål. Interessenter i rekrutteringsprosessen, som for eksempel linjeledere, toppledere og jobbsøkere, vinner alle på et fokus på å leve opp til eller overgå deres forventninger. Linjeledere vil for eksempel dra nytte av fokus på time-to-hire, en jobbsøker vil dra fordel av fokus på en positiv kandidatopplevelse, og toppledelsen vil vinne på et fokus på etterrettelighet. Behovet for stadig forbedring Innovasjon er ikke lenger en oppgave for spesialiserte forsknings- og utviklingsavdelinger, men en del av enhver forretningsfunksjon. Innovasjon er alles oppgave det er innovasjon i form av skrittvise forbedringer fremfor revolusjonere omveltninger, og innovasjon i kundesenteret fremfor i styrerommet, som definerer vinnende organisasjoner. I et kvalitetsledelses- og innovasjonsperspektiv er derfor rekrutteringsfunksjonen en konkurranseutsatt funksjon - hvor rekrutteringsfunksjonen i organisasjon A konkurrerer med rekrutteringsfunksjonen i organisasjon B - på tvers av sektorer og bransjer. Og som i et hvilket som helst konkurranseutsatt marked er det nødvendig å stadig heve listen. En positiv kandidatopplevelse i dag kan bli oppfattet som utilstrekkelig i morgen, stillingsannonser flyttes fra tradisjonelle til nye medier, og kunnskapsøkonomien øker behovet for umiddelbar og kostnadseffektiv tilgang til ettertraktet humankapital. Beste praksis for rekrutteringsprosessen er i stadig endring og rekrutteringsfunksjonen må derfor være i stand til å kontinuerlig tilpasse seg en verden som byr på stadig nye muligheter og utfordringer. Kvalitetsledelse som filosofi og metode har sine historiske røtter i studier av Toyotas produksjonslinjer i Japan. Studiene dannet grunnlaget for Total Kvalitetsledelse (TKL), en vestlig og formalisert versjon av Toyotas Kaizen (stadig forbedring) filosofi og metode, med dets fokus på å involvere alle deler av og nivåer i organisasjonen i aktiviteter rettet mot stadig forbedring. Kvalitetsledelse som ide og fag danner grunnlaget for en rekke moderne ledelsesmetoder, som for eksempel PDCA (Plan-Do-Check-Act) metoden, Six Sigma og til og med moderne tilnærminger til ISO-standarder og kan sies å også danne en naturlig ramme for begrepet Innovasjonsledelse, som i dag hjelper organisasjoner verden rundt til å se alle prosesser og funksjoner i en virksomhet som en arena for målrettet innovasjon og konkurranse. Kvalitetsledelse for rekrutteringsfunksjonen Med kunnskapsøkonomiens fremvekst har virksomheters strategiske fokus beveget seg fra tradisjonelle ressurs- og produktmarkeder til markedet for humankapital.

5 Konsulenthuset McKinsey & Co identifiserte i studier i 1998 og 2001 krigen om talentene som den viktigste prestasjonsdriver og utfordring for virksomheter de neste 20 årene. Som et resultat er rekrutteringsfunksjonen i dag kanskje virksomhetens viktigste funksjon. Interne rekrutteringsfunksjoner må være i stand til å demonstrere konkurransedyktighet vis-a-vis både tilsvarende virksomheters rekrutteringsfunksjoner og tredjeparts rekrutterere. På samme måte må tredjeparts rekrutterere demonstrere sin egen løsnings fortreffelighet. Behovet for en robust styringsmodell er åpenbart. Med veldokumentert egnethet for prosessledelse, implisitt fokus på både interne og eksterne kunders tilfredshet og beskaffenhet som innovasjonsdriver i funksjoner som ikke er direkte konkurranseutsatt, er kvalitetsledelse et velegnet konseptuelt og praktisk rammeverk for styring av rekrutteringsfunksjonen. Sektoruavhengig styringsmodell Styringsmodellen er velegnet på tvers av sektorer og kan med hell tas i bruk både i offentlig og privat sektor, og av tredjeparts rekrutterere. Kvalitetsledelse handler om å måle i hvilke grad man lever opp til eller overgår kundens forventninger, være seg interne eller eksterne kunder, og å arbeide for å gjøre en stadig bedre jobb basert på utvalgte prestasjonsindikatorer (KPI). Kvalitetsledelse er en enkel måte å tenke og jobbe på og verken konsulenter eller styrebeslutninger er nødvendige. Du kan ikke styre det du ikke kan måle Ledelsesmottoet Du kan ikke styre det du ikke kan måle tilskrives ofte Dr. Edwards Deming, som lanserte Total Quality Management som filosofi og metode. Mottoet oppsummerer effektivt rollen og viktigheten av KPI (Key Performance Indicators) og numerisk analyse i kvalitetsledelse. KPI som analyseverktøy Bruk av KPI er en praktisk tilnærming til den vitenskapelige og faktabaserte analyse som danner basis for kvalitetsledelse. KPIer er numeriske indikatorer som måler suksess i å oppnå definerte målsetninger for kvalitet. De er derfor ideelle som analyseverktøy for kvalitetsledelse. Mens det i det private næringsliv ofte vektlegges at kvalitet lønner seg, handler det i offentlig sektor oftere om institusjoners ansvar overfor sine interessenter; medarbeidere, tjenestebrukere og samarbeidende institusjoner. Kvalitetsledelse med KPI En enkel idé På tross av en lang historie med utallige faglige avgreninger med tilhørende akronymer og hypesykluser er kvalitetsledelse i bunn og grunn en svært enkel idé.

6 KPI for rekrutteringsfunksjonen Gitt viktigheten av KPI i kvalitetsledelse er det viktig at måltall for rekrutteringsfunksjonen er valgt med ettertanke. Vi håper de følgende eksemplene på måltall for rekrutteringsfunksjonen vil inspirere, og kan fungere som en basis for å identifisere og velge effektive KPI. Kostnadskontroll Tredjepartskostnader Tredjepartskostnader relaterer til bruk av tredjeparts search-tjenester. Kostnader til tredjeparts rekrutterere utgjør normalt en betydelig del av rekrutteringsbudsjettet. Vurder følgende potensielle KPI relatert til tredjepartskostnader; Andel av nyansatte funnet i egen virksomhets CV-/talentdatabase Antall nyansatte med CV skaffet til veie av tredjepart Gjennomsnittlig kostnad per CV skaffet til veie av tredjepart Mediekostnader Mens mange allerede har beveget seg fra tradisjonelle til nye medier, er det mye å vinne på grundig analyse av mediekostnader og innovative mediestrategier. Følgende er eksempler på KPI relatert til mediekostader; Andel nyansatte funnet gjennom sosiale medier Andel av jobbsøknader mottatt gjennom egen virksomhets jobbportal Gjennomsnittlig jobbannonsekostnad per kandidat rekruttert ved hjelp av jobbannonse Effektivitet Time-to-Hire Ubemannede eller midlertidig bemannede stillinger fører til merkostnader gjennom dyr midlertidig arbeidskraft eller tapt produktivitet kostnaden knyttet til en tom stol. Ved å redusere Time-To-Hire kan du dramatisk redusere kostnader og sikre økt verdiskapning. Videre vinner linjeledere på rask saksbehandling gjennom en enklere og mer effektiv hverdag. Følgende KPI kan brukes for å måle Time-To-Hire; Gjennomsnittlig tid fra stillingsopprettelse til ansettelse Gjennomsnittlig tid fra publisering av stillingsannonse til jobbintervju Andel av stillinger bemannet i tide Rekrutteringsmedarbeiders produktivitet Rekrutteringsmedarbeideres individuelle produktivitet er avgjørende for rekutteringsprosessens effektivitet og kvalitet i sin helhet. Du må være i stand til å identifisere hvem som presterer best, og hvem som eventuelt mangler

7 motivasjon eller trenger en hjelpende hånd. Ved å identifisere flaskehalser eller andre elementer som reduserer medarbeidereffektivitet er det mulig å sikre at nødvendige rutiner, systemer og kompetanse er på plass. I hvilken grad er følgende KPI for rekrutteringsmedarbeiders produktivitet relevant for deg? Antall prosesser per medarbeider Gjennomsnittlig tid fra jobbannonse til jobbintervju per medarbeider Antall kvalifiserte CVer registrert i CV-/talentdatabase per medarbeider Prosessopplevelse I et kvalitetsledelsesperspektiv knyttes målsetningen om å leve opp til og overgå forventninger til en rekke interessenter herunder linjeledere og jobbsøkere. Vurder følgende KPI for linjelederopplevelsen, basert på linjeleders vurdering; Tilfredshet med informasjonsflyt i prosessen Tilfredshet med rekrutteringsrådgivers industriforståelse Tilfredshet med bruk av arbeidspsykologiske verktøy Jobbsøkeropplevelsen Jobbsøkeropplevelsen er viktig for din virksomhets omdømme. Jobbsøkere deler sine erfaringer med venner, kjente og kolleger i ny jobb. Ditt omdømme som arbeidsgiver avhenger av en profesjonell og effektiv prosess. Følgende kan benyttes som KPI for jobbsøkeropplevelsen, basert på jobbsøkers vurdering; Jobbsøkeres tilfredshet med jobbintervjuet Jobbsøkeres tilfredshet med kommunikasjon før evt. innkalling til jobbintervju Tilfredshet med jobbsøkeropplevelsen som en helhet Ansettelsesbeslutningen I enhver analyse av kvalitetsledelse er det nødvendig å ta i betraktning prosessens sluttresultat, altså ansettelsesbeslutningens riktighet, kjent som Quality of Hire Som praktiske KPI for ansettelsesbeslutningens riktighet kan følgende vurderes; Linjelederopplevelsen Linjeledertilfredshet avhenger av en rekke variabler ikke bare sluttresultatet. Antall feilansettelser (ikke ansatt etter f.eks 6 mnd) I hvilken grad nyansatte tilfredsstiller linjeleders forventninger, basert på linjeleders vurdering I hvilken grad stillingen reflekterte den nyansattes forventninger, basert på den nyansattes vurdering

8 Risikostyring Risikoreduksjon gjennom referansesjekking, evt. bakgrunnssjekk, samt bruk av kompetansebaserte tester eller intervjuer, er videre viktig for ansettelsesbeslutningens kvalitet. Vurder følgende KPI relatert til risikoreduksjon; Andel av prosesser hvor referansesjekk var gjennomført Andel av prosesser hvor bakgrunnssjekk ble gjennomført Andel av prosesser hvor kompetansebasert intervju ble benyttet Andel av shortlistede kandidater over 50 Andel av kvinnelige søkere til lederstillinger Andel av jobbsøkere i CV- /talentdatabase med minoritetsbakgrunn Kompetanse I det virksomheter i økende grad fokuserer på kompetanse som strategisk driver vil rekrutterere være nødt til å arbeide målrettet for å sikre det ønskede kompetansenivå, både med tanke på generelle og bransjespesifikke kompetanser. Sett standarden med en Service Level Agreement (SLA) En Service Level Agreement (SLA) er et kvalitetsløfte til en ekstern interessent. Slik representerer en SLA-avtale en effektiv løsning for ansvarliggjøring i kvalitetssammenheng. En SLA bidrar videre til synliggjøring og tydelig kommunikasjon av kvalitetsmål både innad og utad. SLAer blir brukt både av tredjepartsrekrutterere og interne rekrutteringsfunksjoner. Tredjeparts leverandører kan benytte en SLA for å kommunisere verdiforslag og høye standarder til sine kunder, samt som et internt styringsverktly. Interne rekrutteringsfunksjoner kan ta i bruk en SLA for å kommuisere og forplikte til høye standarder. SLAer er svært velegnet i sammenhengen i og med at interne funksjoner ofte mangler et implisitt fokus på "kundetilfredshet". Gjennom en SLA kan de sikre fokus på kvalitet. Forpliktelse til en ekstern interessent øker alltid sannsynligheten for etterlevelse. Forskriftsmessighet Etterlevelse av regler og forskrifter, etterettelighet og gjennomsiktighet er i økende grad viktig - på tvers av sektorer. Rekrutterere ønsker i økende grad å være proaktive, motivert av både juridiske, etiske og omdømmehensyn. Følgende KPI kan benyttes i sammenhengen; Mange organisasjoner vil for eksempel dra fordel av å stille krav til nyansattes engelskkunnskaper, eller kompetanse som brukere av vanlige IT-verktøy. En rekke forskjellige KPI kan tas i bruk; Andel av nyansatte som tilfredsstiller minstekrav til engelsk språk

9 Andel av nyansatte mellomledere med prosjektkompetanse Andel av kandidater i CV- /talentdatabase med mastergrad eller høyere innen ingeniørfag Intern mobilitet Intern mobilitet reduserer kostnader og øker produktivitet gjennom økt lojalitet. Vurder følgende KPI for intern mobilitet; Andel stillinger med interne søkere Gjennomsnittlig antall interne kandidater matchet fra talentdatabase per stilling Gjennonsnittlig antall internsøknader per ansatt per år Implementering av KPI Velg riktige KPI Gode KPIer er kjennetegnet av at de er; Kundestyrte. Det er dine interne og eksterne kunder som vet best hva som er viktig for dem, og hvordan kvalitet best kan måles, fra deres ståsted. Dette er hele poenget med kvalitetsledelse. Nøkkelindikatorer. Key betyr nettopp det. Det er bedre å ha én riktig og viktig KPI enn ti unødvendige. Målbare. Velg KPIer som er enkelt og kostnadseffektivt tilgengelige. Kommuniserbare. En KPI må være lett å forstå og kommunisere Kontrollerbare. Unngå KPIer som i høy grad avhenger av faktorer utenfor din kontroll Relevante. Velg KPIer for forretningsprosesser som er relevante for deg. Årsomsetning er ikke en KPI. Kontinuerlige. KPIer er for løpende aktiviteter. For engangsaffærer som f.eks prosjekter er f.eks en deadline mer egnet. Aktuelle. Velg KPIer som du kan bruke her og nå. Hensikten med KPIer er å kunne justere måten du arbeider på i dag ikke om et år. Systemsentriske. En KPI skal bidra til å nå dine og organisasjonens mål som en helhet og er ikke ment å representere et måltall som ukritisk skal prioriteres på bekostning av andre mål eller forretningsfunksjoner. Kvalitetsledelse med KPI er ikke målstyring Det er viktig å ikke forveksle kvalitetsledelse med KPI med målstyring. Mens kvalitetsledelse med KPI dreier seg om å synliggjøre mål og prioriteringer, skiller det seg fra målstyring (Management by Objectives, MBO) som ledelsesfilosofi. Litteraturen innen kvalitetsledelse fraråder bruk av spesifikke, numeriske mål. Fra et kvalitetsledelsesståsted er målstyring problematisk som metode fordi mål ofte i høy grad avhenger av eksterne faktorer, fordi mål kan motivere atferd som er positiv isolert sett, men ikke nødvendigvis for systemet som en helhet, med mer.

10 Målstyring er ikke uforenlig med kvalitetsledelse men de er to forskjellige ting. KPI i kvalitetsledelsessammenheng er å forstå som et instrumentpanel i en bil med målere for hastighet, turtall og bensinforbruk - hvor ideen er å ha oversikt på prestasjonsnivå med en implisitt intensjon om kontroll, etterlevelse av standarder og stadig forbedring i forhold til organisasjonens overordnede målsetninger men uten smale intensjoner om isolert måloppnåelse for enhver pris, eller ukritisk kobling mellom måloppnåelse og belønning. Hensikten er ikke nødvendigvis å kjøre i 200 km/t men å se og vite hvor raskt du kjører. Kvalitetsledelse utelukker ikke bruk av mål der det er hensiktsmessig, men KPI i sammenhengen kvalitetsledelse er primært et analyseverktøy ikke et målstyringsverktøy. Fokus på ROI Teknologi er en bærebjelke i arbeidet med å nå kvalitetsmål for rekrutteringsfunksjonen. Erfaringer viser allikevel at de umiddelbare administrative besparelsene relatert til bruk av teknologi for nettbasert rekruttering normalt utgjør under 20% av realiserbare gevinster. En rekrutteringsfunksjon og rekrutteringsprosess av høy kvalitet er ikke kun et resultat av riktig teknologi, men av beste praksis aktiviteter og målrettet gevinstrealisering. WebCruiter samarbeider med et stadig voksende nettverk av partnere for å bistå kunder i deres kvalitetsarbeid gjennom bruk av KPI. For ideer til KPI for målrettet gevinstrealisering, last ned vårt rammeverk for gevinstanalyse. Det er allikevel ingen tvil om at nettopp bruk av KPI i kvalitetsledelsessammenheng i høy grad tilrettelegger de samme analyse- og rapportrammeverk som er nødvendige for effektivt arbeid med målstyring. Ny teknologi gjør kvalitetsledelse med KPI mulig Med ny rapporterings- og søketeknologi for er det nå langt enklere å arbeide med KPI for rekrutteringsprosessen, og det er derfor uten tvil riktig tidspunkt for å vurdere hvilke KPI som er relevante for din virksomhet. De nye mulighetene vil føre til revolusjonerende muligheter for kvalitetsledelse i både privat og offentlig sektor.

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Business Process Re-engineering (BPR)

Business Process Re-engineering (BPR) 1 Business Process Re-engineering (BPR) Strategirådgiver 2 Business Process Re-engineering BPR konsept og praktisk prosjektledelse Forstå, kommunisere og forankre pågående forbedringsprosjekter Praktisk

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Sett inn kundens logo

Sett inn kundens logo 1 Refleksjon rundt kompetanse og sammensetning av styrer Styrenettverket i Vestfold 05.11.2008 Sett inn kundens logo 2 Fakta om Personal Utvelgelse Etablert i 1985. Kontorer i Oslo, Tønsberg og Moss Omsatte

Detaljer

Det er kostbart å feilrekruttere!

Det er kostbart å feilrekruttere! www.biztools.no Det er kostbart å feilrekruttere! All rekruttering er forbundet med risiko og avkastning. Gode ansettelser gir solid gevinst, mens svake ansettelser gir tap på flere hundre tusen kroner..

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Norges første onlinetjeneste for lokal ekstrahjelp

Norges første onlinetjeneste for lokal ekstrahjelp NYHET 1 NYHET Nå lanserer vi ekstrahjelp.no Ekstrahjelp er Budstikkas nye tjeneste for bedrifter på jakt etter ung arbeidskraft. Mange unge i Asker og Bærum er på jakt etter små og store jobber. Vi har

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Rekruttering Skrevet av: Kjetil Sander - Oktober 2017

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Rekruttering Skrevet av: Kjetil Sander - Oktober 2017 estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Rekruttering Skrevet av: Kjetil Sander - Oktober 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Rekruttering...6 2.1 Hva er rekruttering?...6

Detaljer

Integrert virksomhetsstyring i Tollpost Globe

Integrert virksomhetsstyring i Tollpost Globe i Tollpost Globe Hva er det? Mangel på mål Virksomheten mangler mål og mening ; ansatte gjør det de tror er best Løsrevet ledelse Ledelse har klare mål og mening som ikke er kommunisert med resten av organisasjonen

Detaljer

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013.

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge Agenda Generelt om HR 15.15-16.30 Hva er HR/HRM? - Endring av HR-funksjonen - Forskjellige HRroller/kompetanser

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Syscom Brukerforum 2013

Syscom Brukerforum 2013 Syscom Brukerforum 2013 «Måling med mening» Claus H. Karlsen Agenda Generelt rundt målinger og rapportering Hvorfor måler vi Den røde tråden Hvem trenger informasjon Tilvirking av målinger og rapporter

Detaljer

BI strategi rasjonale og metode. Fred Anda. Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016

BI strategi rasjonale og metode. Fred Anda. Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016 BI strategi rasjonale og metode Fred Anda Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016 Agenda Hva kjennetegner BI i 2016? BI-strategi hva er det og hvorfor trenger vi det? BI-strategi hvordan

Detaljer

STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL NO.1.1 BESKRIVELSER AV KOMPETANSE FOR REKRUTTERINGSPERSONELL

STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL NO.1.1 BESKRIVELSER AV KOMPETANSE FOR REKRUTTERINGSPERSONELL STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL NO.1.1 BESKRIVELSER AV KOMPETANSE FOR REKRUTTERINGSPERSONELL JANUAR 2011 DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE 1 1 Bakgrunn for standardisering av rekrutteringskompetanse

Detaljer

DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS BUSINESS ASSURANCE

DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS BUSINESS ASSURANCE STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL - KOMPETANSE DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS BUSINESS ASSURANCE Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-03 1 of 4 Contents 1 Bakgrunn for standardisering av rekrutteringskompetanse...

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

McKinsey&Company rapport September 2016

McKinsey&Company rapport September 2016 1) Finne kundene 2) Vinne kundene McKinsey&Company rapport September 2016 Våre respondenter mente at i 2015, vil digitale kanaler (som web chat, sosiale medier og e-post) stå for 30 prosent av deres kundepleie

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD. Partnerforum 11. juni 2010

Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD. Partnerforum 11. juni 2010 Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD Partnerforum 11. juni 2010 Hovedpunkter Hvorfor bruke testverktøy i rekruttering? Hva er OPQ og hvorfor valgte

Detaljer

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået.

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Vår risikostyringsløsning reduserer kostnader og innsats slik at innkjøpsteamene kan fokusere på verdiskapende og strategiske innkjøpsaktiviteter.

Detaljer

Turn Around med Balansert Målstyring. Bakgrunnen, Prosessen og Resultatene. underholdning kommunikasjon informasjon. Styrings Parameter Del Mål Tiltak

Turn Around med Balansert Målstyring. Bakgrunnen, Prosessen og Resultatene. underholdning kommunikasjon informasjon. Styrings Parameter Del Mål Tiltak Turn Around med Balansert Målstyring Økonomi Strategisk.mål KSF Styrings Parameter Del Mål Tiltak Marked Interne Prosesser Læring & Vekst Bakgrunnen, Prosessen og Resultatene Fra tradisjonelt TV selskap

Detaljer

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Kunnskapsledelse og omdømme En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er et samarbeid mellom Abelia og Madigan kommunikasjon, og tar for seg kunnskapsledernes

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

RESULTATPARTNER DETTE ER FASTER > STRONGER > HARDER. PERFORMANCE IMPLEMENTED. «IMPROVE YOUR FUTURE» VISJON

RESULTATPARTNER DETTE ER FASTER > STRONGER > HARDER. PERFORMANCE IMPLEMENTED. «IMPROVE YOUR FUTURE» VISJON DETTE ER RESULTATPARTNER VISJON «IMPROVE YOUR FUTURE» FASTER > STRONGER > HARDER. PERFORMANCE IMPLEMENTED. INNHOLD 04 07 08 10 13 14 15 16 17 Forretningside Visjonen Kundefokus IMPROVE Samhandling Lederrollen

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll

Samarbeidsforum internkontroll Samarbeidsforum internkontroll 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samarbeidsforum hjelp til selvhjelp! Bidra til å videreutvikle statlige virksomheters og departementers

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Nøkkelen til suksess i rekruttering 21. Ansatte er dyrt, men feilansatte er dyrere! 22. Utviklingen krever større rekrutteringsfokus 23

Nøkkelen til suksess i rekruttering 21. Ansatte er dyrt, men feilansatte er dyrere! 22. Utviklingen krever større rekrutteringsfokus 23 INNHOLD HODELØS REKRUTTERING 19 Nøkkelen til suksess i rekruttering 21 Ansatte er dyrt, men feilansatte er dyrere! 22 FASE 1: BEHOVET 39 Utviklingen krever større rekrutteringsfokus 23 Rekruttering blir

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

19.10.2015. Hensikten med stillingsannonsen? Stillingsannonser - Resultatorientert gjennomfører søkes. Rekrutteringsprosessen

19.10.2015. Hensikten med stillingsannonsen? Stillingsannonser - Resultatorientert gjennomfører søkes. Rekrutteringsprosessen Stillingsannonser - Resultatorientert gjennomfører søkes Ole I. Iversen (Dr. BA) oii@assessit.no Twitter: @OIIversen www.assessit.no Transparentene kan lastes ned fra www.oleiversen.no Rekrutteringsprosessen

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Benchmarking. De neste 20 minutter..

Benchmarking. De neste 20 minutter.. Benchmarking Viktig ledd i forbedringsprosesser mot Beste Praksis Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no NBEF Årsmøtekonferanse NTNU - 25. november 31.03-01.04 2008 2011 De neste 20 minutter.. Betydning av standarder

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Lean Forum Bergen 21. februar 2013

Lean Forum Bergen 21. februar 2013 Lean Forum Bergen 21. februar 2013 ved Ottar Henriksen styreleder Lean Forum Norge Lean-reisen og lean-ledelse Hva har vi lært? Globalisering sentral driver av "leanifisering" Typisk utvikling for sterkt

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Samling info-medarbeider Oslo 2012

Samling info-medarbeider Oslo 2012 Godt omdømme er lyden av trivsel Samling info-medarbeider Oslo 2012 Trond G. Skillingstad Informasjonssjef, Helse Nord-Trøndelag Thomas Brøndbo Artist Omdømme - Hva er det? - Hvorfor er det viktig? - Hvordan

Detaljer

Foredrag 09. april 2013. Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi

Foredrag 09. april 2013. Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi Foredrag 09. april 2013 Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi Jobbsøkingsprosessen - hvordan bli flinkere på å selge seg selv? Om foredraget tematisk innhold: Karriereutvikling og jobbsøking

Detaljer

Prosess + sosialt = sosial prosesstyring. christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund

Prosess + sosialt = sosial prosesstyring. christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund Prosess + sosialt = sosial prosesstyring christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund iknowbase brukerforum, Oslo - 25.09.2014 Forretningsprosesser

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier.

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier. Lokal lønnspolitikk Bakgrunn; Lønnspolitikken er en del av Etnedal kommunes samlede arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hovedtariffavtalen i kommunal sektor ligger til grunn for all lønnsfastsettelse i

Detaljer

Velkommen til bedriftspresentasjon

Velkommen til bedriftspresentasjon Velkommen til bedriftspresentasjon POSTEN OG BRING Katrine Førland Posten Norge, Konsernstab HR Fagsjef Rekruttering Agenda Posten Norge AS Reisen frem til i dag Målet Veien videre Våre stillinger og rekrutteringsprosess

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Etikk som konkurranseparameter? Konserndirektør Thor Bendik Weider

Etikk som konkurranseparameter? Konserndirektør Thor Bendik Weider Etikk som konkurranseparameter? Konserndirektør Thor Bendik Weider 16. juni 2011 Presentasjon for Tradebrokers ManpowerGroup Rekruttering og utleie av medarbeidere på operativt nivå Rekruttering og utleie

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål, mål og definisjoner Utgave: 2.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1.1 Formålet med styrings-

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

HVA ER ASCEND BY ASSESSIO?

HVA ER ASCEND BY ASSESSIO? HVA ER ASCEND BY ASSESSIO? Oppdag Ascend by Assessio, et moderne kunnskapsbasert system for matching, utvelgelse, utvikling og business-drevet HR. Ascend er det kumulative resultatet av 60 års psykometrisk

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

*BEST BEST Headhunting

*BEST BEST Headhunting BEST Headhunting Lederutvelgelse og Spesialistutvelgelse Ledelse Salg og Markedsføring Assosierte Partnere BEST Headhunting BEST Career Transition M A R K E D / K U N D E R *BEST samarbeider i teams. I

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Fagseminar Norsk Havneforening 23.4-25.4.2012, Daglig leder Kristin S. Storli Definisjon omdømme Hvordan måles omdømme Viktigheten av å ha et

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING - VEIKARTPRIORITERINGER PPM

PRODUKTUTVIKLING - VEIKARTPRIORITERINGER PPM PRODUKTUTVIKLING - VEIKARTPRIORITERINGER PPM Vi er i ferd med å bygge opp en ny virksomhet, og i den forbindelse er din fortsatte støtte viktig for oss. Vårt umiddelbare fokus er å få hovedfunksjonene

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

Basware Connect 2015. 7. oktober 2015. Odd Roar Trapnes & Jan Skistad

Basware Connect 2015. 7. oktober 2015. Odd Roar Trapnes & Jan Skistad Basware Connect 2015 7. oktober 2015 Odd Roar Trapnes & Jan Skistad Kunder Norge Kunder Sverige Kunder Finland DFØ Statens Vegvesen Sykehuspartner Kongsberg Defence & Aerospace Kort om Agree2 Ericsson

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune LEDELSESPOLICY 2010 Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte 12.11.2010 1. Ledelse i Bærum kommune Det overordnete målet for ledelse og ledelsesutvikling i Bærum kommune er

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer