Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1345. Hovedutvalg teknisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1345. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1345 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk ÅRSMELDING TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Hovedutvalg teknisk tar årsmelding 2014 for teknisk etat til orientering.

2

3 Teknisk etat 2014 Ny innkjørsel til Tuastad felleslager Foto: Driftsavdelingen

4 Teknisk sjefs innledende kommentarer Teknisk etat har ansvaret for kommunens samlede tekniske tjenester og utfører derved et meget omfattende og variert spekter av oppgaver som er avgjørende for kommunens drift og utvikling. Teknisk sjef Stabsfunksjoner VAR- avdeling Driftsavdeling Forvaltningsavdeling Eiendoms-avdeling Brann-og redningsvesen Organisasjonskart. Etaten er organisert etter en tradisjonell linje- stab modell og består av 5 linjeavdelinger med egne ledere som rapporterer til teknisk sjef. Arbeidsområdet innen de ulike avdelingene framgår til en viss grad av avdelingenes betegnelser og blir nærmere omtalt og mer detaljert beskrevet senere i denne årsmeldingen. Stillingshjemler/ årsverk Etaten har 389,34 stillingshjemler inklusive deltidsansatte brannmannskaper som hver har en liten kommunal stillingsbrøk. Til sammen utgjør dette 258,96 årsverk. Nøkkeltall Økonomi i 1000 kr. Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Utgifter Inntekter Resultat Oversikten viser at teknisk etat også i 2014 har hatt god økonomistyring og en medarbeiderstab som viser budsjettdisiplin og stor lojalitet i forhold til vedtatte budsjettrammer.

5 Sykefravær Sykefraværet i teknisk etat viser en negativ utvikling i Mens gjennomsnittsverdien i 2013 var 6,9%, er denne i 2014 økt til 7,2%. Fraværet kommenteres av den enkelte avdeling. Sykefraværi prosentperkvartal Bemanning/ rekruttering/ turnover På tross av stor etterspørsel i markedet etter personer med den kompetanse som finnes innen etatens ulike felt, så har det lykkes å beholde en relativt stabil bemanning også i Interessante og utviklende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø kan til en viss grad kompensere for høyere lønn eller andre goder som ofte tilbys i privat virksomhet. Likevel vil teknisk sjef uttrykke en bekymring knyttet til rekrutteringssituasjonen basert på at en står overfor et generasjonsskifteder mange av etatenssentrale medarbeidere nærmer seg pensjonsalder. Når dette faller sammen med begrensetti lgang på yngre arbeidssøkeremed relevant utdanningsbakgrunn, stor aktivitet i næringslivet og mange andre kommuner som etterspør samme kompetanse, så ser en konturene av en meget utfordrende situasjon. Problemstillingen spenner vidt og gjelder både for rekruttering til etatenslederstillinger, stillinger som krever kompetanse på høgskole og universitetsnivå og for mer praktisk orienterte fagområder.

6 VAR -avdelingen Nøkkeltall År År År AKTIVITET Vannforb,siv (mill. m3) Antall km. vannledning Antall km. avløpsledning Antall tonn husholdningsavfall (innsamling) Antall tonn papiravfall (innsamling) Antall tonn glass/metall (bringeordning.) r s te e n tje R A V p lø e lb ta o T r s te e n tje R A V p lø e lb ta o T 1149 Karmøy 1106 Haugesund 1504 Ålesund EKG13 Kostragruppe 13 Årsgebyr for vannforsyning Årsgebyr for avløpstjenesten Årsgebyr for avfallstjenesten Totalbeløp VAR tjenester Som diagrammetovenforviserhar Karmøylaveavgiftersammenlignetmedtilsvarendekommuner. r s te e n tje R A V p lø e lb ta o T r s te e n tje R A V p lø e lb ta o T So HMS I 2014er det bygget videre på den gode struktur - og systemforandring fra 2013i avdelingens internkontrollarbeid. Det er i tillegg implementert Karmøy kommune sitt nye avvikssystem, som er et helhetlig digitalt system for hele organisasjonen.opplæring til samtlige i det nye systemet er gitt. Våren 2014ble det avholdt 1 ½ dags samling hvor det deriblant ble arbeidet med utarbeidelse av avdelingens mål dette arbeidet er blitt tatt videre under sommeravslutningen og vil bli ferdigstilt i Det ble i 2014utført to mindre kartlegginger innenfor HMS og kvalitet. Disse var på Bygnes i forhold til kravene i Drikkevanns forskriften og Arbeidsplassforskriften. Og på Borgaredalen Miljøstasjon i forhold til kravene i Arbeidsplassforskriften. Det arbeides aktivt ut i fra avdelingens HMS og kvalitets -årshjul, hvor deriblant gjennomgang avvik og ROSVannverk er et kontinuerlig punkt.

7 Sykefravær VAR-avdelingen har tradisjonelt hatt høyt arbeidsnærvær. I 2014 har vi registrert en synkende tendens. Dette skyldes i hovedsak at vi i perioder har hatt opptil 4 langtidssykemeldte i organisasjonen. I starten på 2015 var dette redusert til 1 langtidssykemeldt. Ellers er sykefraværet lavt blant VAR-ansatte. Økonomi VAR-tjenestene er selvkosttjeneste. Eventuelle overskudd/underskudd førest til/fra selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Rentekostnader i 2014 var lavere enn beregnet i budsjettet. Dette førte til et overskudd på funksjon 345 Vann. På avløp var renten beregnet lavere og lav rente påvirket ikke resultatet like mye. Videre ble det gjennomført større reparasjonsarbeider(bl a i Engvegen) med driftsmidler. Funksjon 353 Avløp gikk dermed i underskudd i Funksjon 355 Renovasjon har mindre investeringer og rentenivå påvirker ikke driftsresultatet i samme grad. Hovedplan for avløp I løpet av 2014 har VAR-avdelingen arbeidet aktivt med utarbeidelsen av ny Hovedplan for avløp. Det forventes at planen legges fram til behandling i løpet av første halvår Hovedplanen har en tiltaksplan der følgende hovedsatsingsområder er definert: Sanering av uheldige kloakkutslipp til dårlige resipienter Rehabilitering og separering av kloakkledningsnettet, herunder oppdimensjonering for å sikre tilstrekkelig kapasitet ved øket ekstremnedbør. Utskiftingstakt: 100 år Utskifting av kloakkpumpestasjoner 2 stk pr. år. Bygging av nye kloakkrenseanlegg Planperioden er satt til 8 år. Modellering av ledningsnettet. Kommunen har etablert beregningsmodeller for vann- og avløpsledningsnettet. Modeller kartlegger dagens situasjon og flaskehalser i eksisterende ledningsnett. Vannmodellen er et verktøy som gir opplysninger om hvordan man best kan øke kapasiteten, samt hvilke mengder vann kan tappes fra eksisterende nett på forskjellige steder til produksjonsvann og til brannslokking. I 2014 ble det gjennomført beregninger på vannledning mellom Ådland og Skudeneshavn. Ut fra dette er det valgt dimensjon på ny hovedvannledning på overnevnte strekning. Anlegg skal starte våren Avløpsmodellen vil bli brukt til å kartlegge tålegrense til dagens system ved f.eks. økt nedbørintensitet. Den beregner effekten av ulike tiltak i systemet (oppdimensjonering av ledningsnett, reduksjon av rask tilrenning fra tette flater).

8 Brekke Vannbehandlingsanlegg I 2014 har utbyggingen ved vannbehandlingsanlegget til Karmøy kommune blitt ferdigstilt. 4 nye filtre har gitt en kapasitetsøkning på 80 l/s. Totalt fordeler vi nå filtreringen over 14 filtre. Hvert filter har fått individuell filterstyring. Med dette oppnår vi: Bedre kontroll med vannkvaliteten Bedre spylingsrutiner Mer økonomisk drift I forbindelse med utbyggingen ble det satt opp lagerhall for marmorlagring. Lagerhallen er integrert i behandlingsanlegget, kran brukes for å etterfylle marmor. Marmoren lagres nå innendørs og er mindre utsatt for sol, vind og sabotasje. VAR-avdelingen - Drift Driften på vann og avløp er i en omleggingsfase. Til tross for at vi har et godt og sikkert drikkevann ble det i 2014 et økt fokus på sikkert vann både med hensyn til leveranser og kvalitet på drikkevann. Kundene får raskere svar ved driftsbrudd. Kvaliteten på drift og vedlikehold er økt. Arbeidet med et større skille mellom fagpersonell som jobber med vann og de som jobber med avløp startet i 2014 (ren og skitten sone). Drift av vannledning og anlegg VAR-avdelingen har ansvaret for alle kommunale vannledninger og kommunale vannpumpestasjoner. Det ble i 2014 skiftet ut ledningstrekk som tidligere har hatt mye vannbrudd. Arbeidet med å legge ny forsyningsledningen til Vea og Åkrehamn startet i Denne ledningen skal erstatte eksisterende vannledning fra 1950 som går over et nesten utilgjengelig myrområde og er utsatt for brudd ved mindre trykkvariasjoner. 3 av våre kommunale vannpumpestasjoner ble rehabilitert med tanke på leveringssikkerhet og lettere fremtidig vedlikehold. Drift av avløpsanlegg Det er gjennom det pågående arbeidet med avløpsplan i 2014 skapt en økt bevissthet og kunnskap til våre avløpsanlegg. Økt fokus på forbedring: Energiøkonomisering og reparasjon pumper, drøfting av tekniske løsningsmuligheter i samarbeid med våre driftsoperatører og rørleggere og ikke minst fjerne feil på anlegg og ledninger. Vannforbruk Samlet vannforbruk for 2014 ligger så vidt over 2004 nivået til tross for redusert mannskap i lekkasjesøker teamet i deler av året. Sammenlignet med befolkningsveksten så er vannforbruket likt med Vannforbruket vil kunne kalles stabilt, men vi er avhengig av kontinuerlig jobbing med lekkasjesøk.

9 Renovasjon Alt avfall som ikke sorteres ut til gjenbruk, eller legges på deponi, er levert til energigjenvinning ved forbrenning. For 2014 er tonn husholdningsavfall energigjenvunnet. Ca 25% er gjenvunnet i Norge, de resterende ca75% i Sverige. Rekom er kommunens kontraktspartner som håndterere transporten av avfallet til forbrenningsanleggene. Det har i perioder vært mangelfull uttransportering av avfallet. Vi har nå ca bolig- og næringskunder, og ca 900 hytteabonnenter. Flere kunder har mer enn ett abonnement slik at vi totalt har ca abonnementer. Det ble i desember montert en ekstra vannmåler for å måle/kvalitetssikre sigevannsmengden ut fra Borgaredalen. Oppnådde arbeidsmål i Det er fornyet 2045 m spillvannsledning og 2181 m vannledning. Dette er innenfor mål for Dette gir en utskiftingstakt på henholdsvis 190 år for kommunale vannledninger og 150 år for kommunale spillvannsledninger. I forbindelse med ekstrem nedbør i 2013 ble det registrert områder som var utsatt for oversvømmelser. For å bedre situasjonen har vi lagt overvannsledning på Åkrasanden, Syrehavn og ved Kopervik Auto. Dette er akutte tiltak som forhåpentligvis vil bedre situasjonen når ekstremnedbør oppstår. Eksisterende ledningsnett er ikke dimensjonert for ekstremnedbørsmengde. Det har vært økt fokus på vedlikehold i Anlegg i Nytt avløpsanlegg i Røyksund har ført til at over 200 eiendommer har fått varsel om pålegg om å knytte seg til nyanlegget. Arbeidet i 2014 har vært å gi pålegg for delområder. Det er et tidkrevende arbeid å følge opp påleggsaker. Det er lagt nye vann og avløpsledninger i forbindelse med opparbeidelse av rundkjøring på Bygnes. I Engvegen på Åkra har det vært registrert motfall på kommunens avløpsledning og dette har krevd hyppig vedlikehold for å unngå oppstuing i ledningen. Høsten 2014 startet arbeidet med å utbedre feilen. Reparasjonsarbeidet var komplisert og et ledningstrekk på 150 meter måtte skiftes ut. Arbeidet med ny pumpestasjon og ledningsanlegg ved Skeiebanen startet opp høsten Arbeidet fortsetter i Haugaland Kraft påbegynte arbeid med kabelgrøft i Nordre Liknesveg høsten I den forbindelse ble det bestemt at eksisterende vannledning skiftes ut samtidig. Vannledning har hatt flere vannbrudd. Kloakk på Norheim blir nå pumpet til nytt renseanlegg i Haugesund.

10 Ikke oppnådde mål Utskiftning av vannledning Liknes er ikke utført i Ledningsdimensjon er beregnet i nytt modelleringsprogram. Anbud lyses ut våren Utskiftning av vannledning langs Syrevegen er utsatt da arbeid med ny sykkel og gangveg ikke er kommet i gang. Forvaltningsavdelingen. Generelt Forvaltningsavdelingen utfører i hovedsak saksbehandling etter plan- og bygningsloven, forurensingsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven, jordloven, konsesjonsloven. Forvaltningsavdelingen forvalter også ulike tilskuddsordninger innen landbruk. Forvaltningsavdelingen er delt i tre fagområder: Plan, bygg og deling. Kart og oppmåling Jordbruk I hvert av fagområdene inngår også merkantilt personell. Virksomhetens hovedmål. Behandling av søknader, samt å gi veiledning til publikum, herunder hjelp til å forstå lovverk, saksgang, vedtak og rettigheter som tiltakshaver og nabo. Nøkkeltall. Forvaltningsavdelingen har 32 stillingshjemler fordelt på 34 ansatte. I tillegg har avdelingen hatt ferievikarer for merkantile stillinger og på oppmålingen. I hovedsak er utgiftene tilknyttet lønn og inntektene er gebyrer fra saksbehandling. Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Samlet sett dekket inntektene ca. 92 % av utgiftene i forvaltningsavdelingen i 2014, mens det var budsjettert med en dekning på ca. 85 %. Sykefravær. Forvaltningsavdelingen har lavt sykefravær. Gjennomsnitt for 2014 er 4,5 % sykefravær. De siste årene har vist stadig synkende fraværstall. Fra 2011 har fraværet steget noe. Dette skyldes i hovedsak noen få medarbeidere som har hatt lengre tids sykefravær. Avdelingen har ikke hatt vikar. Løpende oppgaver er fordelt blant de øvrige ansatte. Samarbeid med andre avdelinger. Saksbehandling spesielt innen plan, deling og byggesak er avhengig av medvirkning fra andre avdelinger i etaten. Planforum, matrikkelforum, tilsynsforum, byggforum og 18-1 gruppa er faste møtesteder for utveksling av erfaringer og problemstillinger generelt og i enkeltsaker.

11 Hovedoppgaver byggesak. Byggforvaltningens arbeidsoppgaver kan i hovedtrekk grupperes som følgende: - saksbehandling av byggesaker og dispensasjoner - saksbehandling av lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett - saksbehandling av utslippsøknader for mindre avløpsanlegg - tilsyn av dokumentasjon for byggesøknader og tilsyn på byggeplassen - informasjon / veiledning og forhåndskonferanse for publikum Saksbehandlerne skal være oppdatert på regelverk og statlige føringer. Byggsøk. ByggSøk er Direktoratet for byggkvalitets elektroniske søknadssystem for plan- og byggesaker. Søknader med vedlegg kan sendes til kommunen via Internett, noe som betyr forenkling og effektivisering spesielt for søkerne. Alle som skal sende byggesøknad oppfordres til å bruke ByggSøk-bygning til å fylle ut søknaden før den enten sendes elektronisk eller skrives ut på papir. Vi har i 2014 mottatt 112 søknader (107 i 2013) via Byggsøk, Direktoratet for byggkvalitets elektroniske søknadssystem. 13 av disse er søknader om ferdigattester, 11 søknader om igangsettingstillatelser og 96 er søknader om tiltak eller søknad om endring av tillatelse E-post. Vi har mottatt og registrert 1770 e-poster i bygge- og delingssaker. Dette gjelder merknader, vanlige søknader om tillatelse, delingssøknader, søknad om igangsettingstillatelser, anmodninger om ferdigattester og annen dokumentasjon tilknyttet bygge- og delingssaker. I tillegg har vi mottatt et ukjent antall uformelle forespørsler på e-post direkte til saksbehandlere. Fullelektronisk. Fra ble all saksbehandling fullelektronisk. Det betyr at arkivering og saksflyt skjer elektronisk og uten at søknader er skrevet ut på papir. Også den politiske behandlingen i HTS skjer elektronisk. Sakspapirene er byttet ut med Ipad. Måloppnåelse byggesak. Totalt antall behandlede saker er stabilt i forhold til tidligere år. I alt ble det godkjent 139 boliger i 2014, noe som er 75 færre enn i I 2014 ble det igangsatt bygging av totalt 225 leiligheter. Dette er litt lavere enn gjennomsnittet på 248 for de siste 7 årene. Antall avslag er mer enn halvert i forhold til Saksbehandlingstiden er generelt kortere enn de lovfestede maksimale fristene som gjelder for de ulike sakstyper. Byggetilsyn. Byggetilsyn er integrert i byggesaksbehandlingen. Alle søknader blir nøye gjennomgått med tanke på videre tilsyn. I 2014 ble det gjennomført 6 varslede tilsyn. I tillegg ble det gjennomført ca. 266 ikke varslede tilsyn på byggeplasser.

12 Nøkkeltall byggesak ** Behandlet rammetillatelse Behandlet tillatelse til tiltak Tillatelse til endring Avslag Saker etter 20-2 registrert inn Godkjente saker etter Hovedutvalgssaker Igangsetting Midlertidig brukstillatelser/ferdigattest Sum behandlet **Fra er det som følge av lovendringen andre sakstyper enn tidligere lov. Dette fører til at for 2010 er meldingssaker og 20-2 saker summert. Enkle tiltak er bare for første halvår, og etter inngår disse i tillatelse til tiltak. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager* Saker etter 20-2 med frist 21 dager Ett trinn med frist 21 dager Ett trinn med frist 84 dager Rammetillatelse med frist 84 dager *Saksbehandlingstid regnes fra sak er mottatt til vedtak er fattet (sak utsendt) og fratrukket ventetid for å komplettere søknader som mangler noe (ikke komplett). Fra 2011 er tidsfristene estimert og ikke målt. Hovedoppgaver Plan og deling. Plansaksbehandlernes oppgaver består av følgende aktiviteter: Behandling og forberedelse av saker for HTS og KST vedr. reguleringsplaner og delingssaker. Utarbeiding av reguleringsplaner og andre planer for arealbruk. Orientering og veiledning av publikum i forbindelse med reguleringsspørsmål, tomte-delingssaker og prinsippielle spørsmål knyttet til arealbruk og arealutnyttelse. Hovedmål Plan og deling. Å forvalte kommunens arealressurser på en forsvarlig måte, og legge grunnlaget for en god samfunnsutvikling i kommunen. Særlig å ta ansvar for utarbeidelse av planer for sentrumsområdene i kommunen. Drive rask og forsvarlig saksbehandling og servicerettet veiledning overfor publikum. Saksbehandlerne skal være oppdatert på regelverk og statlige føringer. Måloppnåelse plan og deling. Medregnet reguleringsendringer, har vi i 2014 ferdigbehandlet over 4 planer i gjennomsnitt hver måned. De lovbestemte fristene overholdes. Saksbehandlingstiden for detaljregulering har økt noe i Reguleringsplaner i GISLINE-innsyn. Alle reguleringsplaner (unntatt 3 planer) og bebyggelsesplaner er tilgjengelig i GISLINE -innsyn. Alle planer er innlagt med plangrense. I alt har vi 518 (453 i 2012) godkjente planer. Av disse er 503 konstruert digitalt og 15 er scannet (fotografert). Kommuneplanen Tidlig i 2014 ble forslag til ny kommuneplan ferdigstilt av rådmannen. Forslaget omfatter både samfunnsdel og areadel med bestemmelser. I mai 2014 la formannskapet forslaget ut til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med uttalelser og merknader var 15. august og det kom inn ca 200 private merknader til planen.

13 De aller fleste var knyttet til arealdelen og mange dreide seg om forslag til nye boligområder. Både fylkesmannen og fylkeskommunen fremmet i sine uttalelser flere innsigelser til planforslaget. På slutten av 2014 ble det avholdt innledende drøftingsmøter med statlige og fylkeskommunale myndigheter med tanke på å komme fram til et omforent planforslag. Sluttbehandlingen vil skje i løpet av våren Digitale reguleringsplaner på internett. Publikum kan se nye reguleringsplaner som er vedtatt utlagt til offentlig ettersyn, og godkjente planer på hjemmesiden til kommunen. Private får også tilbud om å legge varsel om oppstart av reguleringsplaner her. Sakliste til hovedutvalget ligger også tilgjengelig. Kart og flyfoto for 19 kommuner lagt ut på Det er mulig å søke på adresser, eiendom og stedsnavn. I tillegg ligger også planregister, alle digitale reguleringsplaner og ledningskartverk på fonnakart.no. Norkart har også utviklet en gratis app «Kommunekart» til mobiltelefon og nettbrett. Gis/line web-innsyn. Kart, reguleringsplaner, planregister og hjemmelsinformasjon ble i 2011 gjort tilgjengelig for alle ansatte som har tilgang til kommunens ekstranett under knappen Kart i menyen til venstre. Kartløsningen arbeider mye hurtigere enn Gis/line og gir lett tilgang til opplysninger. Nøkkeltall Plan og deling. delingssøknader registrert inn delingssaker behandlet delegert delingssaker forelagt hovedutvalget behandlinger av plansaker i hovedutvalget planendringer behandlet delegert planer sluttbehandlet i kommunestyret planer sluttbehandlet i hovedutvalget planendringer behandlet i hovedutvalget Behandlingstid detalj reguleringsplaner Offisiell statistikk Boliger godkjent Boliger igangsatt Boliger tatt i bruk Godkjente bygninger Godkjente tilbygg/påbygg Nye eiendommer Nye vegadresser Totalt antall matrikkelenheter *) Totalt antall vegadresser Totalt antall bygnings-identer Totalt antall leiligheter *)Antall eiendommer dvs antall gnr/bnr og seksjonsnummer.

14 Boligbygging. Kart - og oppmåling. Virksomhetens hovedmål. - Lokal matrikkelmyndighet (utøver myndigheten for Karmøy kommune) - Bestyre oppmålingsforretninger i kommunen. - Føring av matrikkelen - Seksjoneringav bygninger/grunn - Utarbeide stikningsdata for veger og bygninger - Megleroppgaver - Konstruksjon av reguleringsplaner og administrering av planregister Resultat. 639matrikkelbre v er produsert totalt. Av disse er 329matrikkelbrev etter oppmålingsforretning. Det er produsert 310matrikkelbrev etter JosteinHelgesenstikker ut grensepunktmedgps Under enoppmålingsforretning. sammenføying, eierseksjonering og annet. Produksjon av målebrev er helt utfaset. Ved merking av tidligere innmålte grenser blir det ik ke produsert matrikkelbrev, men også dette regnes som oppmålingsforretninger og kvitteres ut med brev og kart til involverte og berørte. Restanse136saker (mot 153i 2013) Seksjonert16 eiendommer med 158seksjonsenheter(mot 141seksjonsenheteri 2013) I tillegg er det oppmålt eksklusive uteareal til 4 av seksjonsenhetene.oppmåling av seksjonert uteareal er et krav etter matrikkelloven. MATRIKKELEN, inneholder opplysninger om eiendommer, bygninger og adresseri kommunen og består av 27057matrikkelenhete r (eiendommer) med 33024eiendomsflater. Av disse er ca 193 registrert som sirkelflater. Sirkelflate betyr at vi ikke har registrert grenser eller utstrekning av eiendommen. Status for 3 sirkelflater er blitt avklart i løpet av 2014(sirkelen er tatt bort fra matrikkelen).

15 Oppmåling og Matrikulært arbeid 2014var andre året uten saksbehandling etter delingsloven. Nå blir alle saker behandlet etter reglene i matrikkelloven. Matrikkelregelverket stiller strenge krav til saksbehandlingen og de tekniske kravene er kraftig skjerpet. Kartverket varslet at de ansåat det ville være behov for å øke kapasiteten innenfor eiendomsfaget hos flere kommuner ved innføringen av matrikkelloven. Ved kart - og oppmålingskontoret i Karmøy kommune ble det imidlertid fjernet en stillingshjemmel etter kommunestyrets budsjettvedtak fra og med 2011.Samtidig er det fortsatt vanskelig å rekruttere og beholde ingeniører. 31.januar 2013gikk en medarbeider av med pensjon, og denne stillingen har vært ubesatt siden. En medarbeider var i 80% stilling frem til april 2014og gikk da tilbake i 100%stilling. Matrikkelforum 2014 Ved overgang til matrikkelloven startet vi opp med matrikkelforum, et ukentlig én times møte som omhandler både saksbehandling som utløser føring i matrikkelen og det tekniske ved matrikkelføringen. For å kvalitetssikre at saksbehandlingsreglenepå matrikkellovområdet blir fulgt har vi i 2014arbeidet videre med redigering og gjennomgang av prosedyrebeskrivelser og gjennomgang av konkrete saker. Vi lager også veiledninge r til publikum (nettside/utlevering). Dette arbeidet vil fortsette i 2015.Kartverket holder fortsatt på med tilsyn. Arbeidet som ble startet opp i regi av GeoForum Rogaland (som Karmøy kommune er bedriftsmedlem av),hvor en jobber med å lage en felles prosedyresamling for Rogalandskommunene, fortsatte i 2014og videreføres i 2015.Der er Karmøy kommune aktivt med videre. Landmåling Landmåling er mer enn bare innmåling eller utstikking av grensepunkt. Oppmålingsprotokoll med vedlegg, matrikkelbrev og annen dokumentasjon er synlige bevis for dette. Det er mye forarbeid og etterarbeid og med matrikkelloven ble det hele mer omstendelig. Før man kan måle må evt vedtak studeres og beregnes, skylddelinger og annen eiendomsdokumentasjon må innhentes og analyseres,grunnboken må kontrolleres for rettigheter på involverte eiendommer m.m. Nøkkeltall. Kart - og oppmålingskontoret sin nettside. På kart - og oppmålingskontorets nettsider kan publikum finne informasjon om de ulike tjenestenesom vi utfører. Her finner man også relaterte tjenestebeskrivelsersåsom sammenslåing, arealoverføring, fradeling og adressetildeling for å nevne noe. Sidene skal holdes «levende» og oppdateres i takt med endringer. Konstruksjon av reguleringsplaner. I løpet av 2014har vi digitalisert /sjekket 72 små og store reguleringsplaner, mot 87 året før. Planenegår til hovedutvalget for plansaker eller til delegasjonsvedtak. De fleste reguleringsplanene mottas fra private firmaer, men det er et stadig økende antall reguleringsplaner etter innspi ll fra kommunen selv. Planenefra private firmaer sjekkesmot SOSI-standarden, merknader og normer.

16 Megleroppgaver. Forvaltningsavdelingen yter en betydelig tjenesteoverfor eiendomsmeglere. Dette gjelder opplysninger som blir gitt i forkant av salg av eiendommer i kommunen. Megleroppgavene inneholder blant annet opplysninger om reguleringsstatus, offentlige avgifter, byggeår, grunnflate, tegninger av bygninger og ferdigattester. All bestilling og levering har siden 2010blitt gjort digitalt. I avtalen er vi mot betaling forpliktet til å levere opplysningene innen 5 dager Antall megleroppgaver N økkeltall etter overgang til matrikkellov. Kartverk. Virksomhetens hovedmål. Etablere og vedlikeholde kommunens kartverk Etablere og kvalitetssikre det geodetiske grunnlaget i kommunen. Tildele veg adresseretter behov (vegnavn og husnummer) Kart- og oppmålingskontoret etablerer og ajourfører mange karttema. Oppdaterte situasjonskart er helt nødvendig for å løse lovpålagte oppgaver og sikrer forutsigbarhet i mange prosesser.det er bestilt historiske svart- hvitt flybilder over deler av kommunen. Resultat. Etablering av nye ortofotokart. Det er ikke laget nye ortofoto i 2014.Hele kommunen, unntatt Høvringøy og Feøy ble fotografert i Oppdatering av grunnkartet. Flere tema i grunnkartet blir oppdatert løpende, så som matrikkeldata, vegsituasjon o.a. Det har ikke blitt gjennomført områdeprosjekter i Karmøy sank på tampen av Ved utgangen av året ble alle høyder i kommunen omregnet på grunn av bytte av høydedatum (høydeutgangspunkt) fra NN1954 til NN2000. Det betyr i praksis at høydene på Karmøy er justert NED med cm. Dette berører alle høydebærendedata og har betydning for virksomheter som fremskaffer høydedata (landmålere) og de som bruker høydedata i beregninger (prosjektering). Kart - og oppmålingskontoret selger digitale kartfiler til bruk i GISprogram til profesjonelleaktører bl.a. i plan- og prosjekteringssammenheng. Kommunen leverer ogsåut situasjonskart til private i forbindelse medsøknaderom ulike til tak på eiendommene.

17 Vegadresser. Det er i løpet av 2014 tildelt 187 nye adresser. 11 nye vegnavn er etablert. I forhold til det totale antall adresser er andelen vegadresser nå 100%. Innmålingar. Det er innmålt og utstukket 56 bygningar, innmålt 5700 meter vegar/gangveger. På grunn av ajourføring av kartbasen og overskriving av datering lar det seg vanskelig gjøre å beregne hvor mye ny kystlinje som er målt inn. Tallet for 2013 var 280 m. Salg av digitale kart. 101 bestillinger av digitale kart/ortofoto er effektuert og fakturert i 2014 mot 57 i 2013, altså en kraftig økning. De fleste datasettene er sendt pr mail. Unntaksvis er bestillingen så stor at den må leveres på cd eller hentes fra en nedlastingsserver. Et online bestillingsskjema dirigerer bestillingene til vår e-post. Dette letter administreringen for både oss og kunden. Hovedoppgaver Jordbruk Jordbrukskontoret har ansvar for å følge opp bøndene i forhold til lovverk og forskrifter i gjeldende jordbrukspolitikk. Det mest tidkrevende i denne sammenhengen er oppfølgingen av ordningen om produksjonstilskudd samt behandling av saker etter jordlov, konsesjonslov og odelslov. Det knytter seg også en del tidsbruk til søknader om SMIL-, drenering- og bygdeutviklingsmidler. Bygdeutviklingsmidler vurderes og videresendes til Innovasjon Norge, mens SMIL-midler og midler til drenering behandles og avgjøres av kommunen innenfor gitte rammer. Tilskuddsordninger med fokus på miljø og kulturlandskap i landbruket. Regionalt miljøprogram (RMP) og Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) skal stimulere til aktiv landbruksdrift som tar vare på åpne og verdifulle kulturlandskapselementer og redusere forurensingen fra landbruket. I tillegg får hver kommune bevilget midler til vedlikeholdgdrenering av fulldyrka jord. RMPmidler kan bli gitt til alle som har rett på produksjonstilskudd, bevilgning av SMIL- midler kunne i 2014 gis til alle med tilknytning til landbrukseiendom, og var ikke avhengig av produksjonstilskuddet. Tilskudd til drenering kan kun gis til de med aktiv jordbruksdrift. Tilskuddene bevilges av fylket, og total ramme for regionalt miljøprogram i Rogaland var om lag 32,6 millioner kroner i 2014, mens Karmøy hadde en ramme på ,- kr i SMIL- midler og ,- kr til dreneringstiltak i for Samarbeidet med naturforvalter og Fylkesmannens miljøavdeling med tilrettelegging av forhold for hekking av åkerrikse har fortsatt i Det er gitt SMIL- midler til bønder som har inngått avtale om utsatt slått eller beite av jordbruksareal på grunn av åkerrikse observasjoner tidlig i sesongen. I tillegg er det i 2014 blitt gitt SMIL-midler til restaurering av gamle gårdsbygninger og bevaring av kulturlandskap og kulturlandskapselementer. Utsira. Jordbrukskontoret behandler også søknader om produksjonstilskudd, RMP-søknader og gjødselplaner for Utsira kommune. Klinisk veterinærvakt. Karmøy, Haugesund, Utsira og Sveio har i 2014 fortsatt samarbeidet med klinisk veterinærvakt. Administrasjonen av ordningen er lagt til Sveio kommune.

18 Kystlynghei. Samarbeid med fylkesmannen og Haugaland landbruksrådgiving omkring arbeid med skjøtsel og bruk av spesielt bevaringsverdig kystlynghei på Sør- Karmøy har fortsatt i Dette er arealer som er unike ikke bare i nasjonal sammenheng, men også i europeisk sammenheng. Inngjerding av større deler av de aktuelle områdene er gjort, det er brent lyng og beitedyr har tatt deler av arealet i bruk. Arbeidet for skjøtsel og bruk av enda større deler av det bevaringsverdige lyngheiområdet fortsetter. Karmøy kommune v/ Leif Kåre Solheim er med i Skjøtselgruppa for Kystlynghei i Rogaland. AR5- Gårdskart. I løpet av 2014 har landbrukskontoret i samarbeid med Skog og Landskap, hatt en fullstendig gjennomgang av AR5 databasen i Karmøy kommune. Dette har vært en kvalitetssikring og oppdatering av oversikten over jordbruksarealene i kommunen. Måloppnåelse Jordbrukssaker Antall saker er relativt stabilt. Nedgangen i antall gårdsbruk har stagnert til en viss grad de siste årene, vi kan håpe at vi har nå har nådd et balansepunkt. Antall delingssaker behandlet etter jordloven er relativt stabilt. Klare avslagssaker blir fremdeles først behandlet etter Plan- og bygningsloven, og behandles ikke etter jordloven, selv om dette dreier seg om søknad om deling av gårdsbruk. På Karmøy er det fremdeles et stort press på deling av eiendommer i LNF- området. Antall konsesjonssaker er gått noe opp i forhold til 2013, men er likevel ikke så høyt som i Jordleiekontrakter skal etter endringer i landbrukslovgivningen nå godkjennes av kommunen. Ettersom leiejordandelen i Karmøy kommune ligger på over 50 %, vil antall leiekontrakter som behandles være høyt. Økning av jordbruksareal i drift kan forklares med et større fokus på driveplikten for alle som eier jordbruksareal, sammen med opprettinger av gårdskart og nydyrket areal som nå er godkjent og tatt i bruk. Nedgangen i antall melkeprodusenter henger sammen med at samdrifter er oppløst og melkekvotene er solgt eller ikke er aktive. Nøkkeltall Jordbrukssaker Hovedutvalgssaker Omdisponering Delingssaker Bo-(og drive)plikt * Konsesjon Forpakting Deling av driftsenhet *Driveplikt på alt jordbruksareal, bopliktsaker behandles som konsesjonssaker der en ikke vil oppfylle lovpålagt boplikt. Administrative saker Omdisponering Delingssaker Bo(- og drive)plikt * Konsesjon Forpakting Deling av driftsenhet

19 Antall gardsbruk i drift Jordbruksareal i drift (daa) Antall melkeprodusenter Eiendomsavdelingen Eiendomsavdelingen i Karmøy kommune er en av fem avdelinger i teknisk etat. Avdelingens aktivitet er knyttet til fire hovedområder: 1. FVD (forvaltning, drift og vedlikehold) av bygg m2 eide bygg (+ innleide) 2. Prosjekt & utvikling 3. Grunneiendom 4. Boligsosialt arbeid Om lag 88% av avdelingens ansatte arbeider innenfor FVD området som utøvende vaktmestre og renholdere i nær relasjon til avdelingens brukere. Eiendomsavdelingens medarbeidere er dermed spredd rundt i hele Karmøy kommune. Sentrale tjenester utført av eiendomsavdelingens medarbeidere: Prosjekt- og byggeledelse av investeringsprosjekter/nybygg Prosjekt- og byggeledelse av rehabiliteringsprosjekter Energiøkonomisering/Inneklimatiltak/rådgivingstjenester Renhold eide og leide bygg Vedlikehold eide og leide bygg Boligkontor/husleieadministrasjon kommunale utleieboliger/startlån/boligtilskudd HMS-arbeid Boligtomter - utbygging og salg av boligtomter Næringstomter - utbygging og salg av næringstomter Inngåelse av rammeavtaler/offentlige anskaffelser Stillingshjemler/antall ansatte år Avdelingen har 149,4 stillingshjemler fordelt på 182 medarbeidere Sykefravær Fraværet i eiendomsavdelingen er redusert med 0,4 % det siste året til 8,5 %. Det er spesielt blant renholderne at fraværet er stort. Det arveides aktivt med å forebygge belastningsskader i denne gruppen. Et av tiltakene er utvidet bruk av maskiner.

20 Økonomi År 2013 År 2013 År 2014 År 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Utgifter Inntekter Eiendomsavdelingen hadde år 2014 et underforbruk i forhold til budsjett på 4,7 millioner kroner. Dette består hovedsakelig av innsparinger på energi som er en følge av et mildt år med lave strømpriser. I tillegg har det vært innsparinger på lønnsbudsjett som følge av vakante stillinger. Eiendomsavdelingens aktivitet i Generelt vedlikehold. Avdelingens økonomiske rammer er begrenset. Når det gjelder vedlikehold, så blir helse og personsikkerhet i byggene prioritert. Dette gjelder spesielt tiltak knyttet til brannrelatert sikkerhet og innemiljø. Brannforebyggende arbeid har i 2014 stått svært sentralt. Brannvesenet varslet i januar 2014 at de ville legge om sine tilsynsrutiner og i løpet av året gjennomføre systemrettet tilsyn. Tilsynet ble gjennomført høsten 2014 og hadde fokus på interne rutiner og egne kontrolltiltak. Karmøy kommune er eier av over 70 særskilte brannobjekt (totalt ca 275 objekter i hele Karmøy kommune). For øvrig eier kommunen om lag 400 utleieboliger der risikoen for brann kan antas å være høyere enn i private hjem. I 2014 ble en kommunal utleiebolig totalskadd i påsatt brann. Fokus på miljørettet helsevern og godkjenning av skoler i Karmøy fortsetter, noe som innebærer at inneklima/miljø på samtlige skoler kartlegges. Parametere som luftkvalitet, lysmengde og lydforhold blir undersøkt. Der det er avvik fra vedtatte normer, har det blitt prioritert å utføre forbedringer eller lage handlingsplaner der økonomien ikke strekker, slik at en har en plan for når og hvordan avviket skal utbedres. Verdibevarende vedlikehold. Det er et mål for avdelingen at kommunens verdier opprettholdes. Årlig forsikrer vi verdier tilsvarende ca 4 mrd og det er vårt mål at byggene skal fremstå som gode formålsbygg egnet for virksomhet til nytte for kommunens innbyggere. Det utføres vedlikehold på kommunale bygg i den utstrekning budsjettene tillater. For å ivareta verdibevarende vedlikehold anbefales nødvendige årlige vedlikeholdskostnader å utgjøre i snitt kr. 170 pr. m2 (for at byggene ikke skal forfalle ytterligere). Vedlikehold budsjetteres på funksjon/type bygg og i 2014 er det brukt følgende beløp pr. m2 på vedlikehold i eiendomsavdelingen:

21 Type bygg Antall m2 Sum vedl.hold (kr.) Vedlikehold pr. m2 (kr.) Barnehager m ,- Skoler** m ,- Helse-/omsorgsbygg m ,- Næringsbygg m ,- Kulturbygg ekskl. Bukkøy m ,- Idrettshaller m ,- Utleieboliger m ,- Korrigert for momskomp.utleiebolig ,- for perioden ** Andre bygg m ,- Sum vedlikehold alle typer bygg m ,- *Vedlikehold ekskl. forsikringsskader, m ,- hærverk, korrig.momskompensasjon *Hærverk 0,6 mill. + forsikringsskader 0,7 mill.+ tilbakeføring av momskompensasjon 1,7 mill. - ført på vedlikehold. **Skatt Vest har hatt stedlig kontroll av momskompensasjonsordningen for kommunale boliger for årene Dette resulterte i at ca. 1/3-del av utleieboligene ikke ble godkjent som bolig med særskilt tilrettelegging for helseformål eller sosiale formål og er derfor ikke berettiget momskompensasjon. Momskompensasjon for årene skal korrigeres i løpet av Hærverk har også i 2014 utgjort et omfattende problem. Dette gjelder spesielt utleieboliger. I tilfeller med adferdsutfordrende leietakere kan boligene etter hvert fremstå som ubeboelige. Bildene under illustrerer realiteten i en av våre utleieboliger. Et halvt år etter innflytting sa eiendomsavdelingen opp leiekontrakten ettersom boligen var totalt ubeboelig. Boligen fremstod som så ødelagt at klargjøring for eventuell ny leietaker ville medført kr 1,1 mill i utbedringskostnader. Antall anmeldelser av hærverk/innbrudd i 2014 : 21 stk. Kommunalt disponerte boliger. Type bolig Antall boenheter Trygdeboliger 184 Omsorgsboliger 68 Utleieboliger 150 Sum pr * * I tillegg regulerer kommunen hvem som får leie 118 privat eide omsorgsboliger Hovedprinsippet for tildeling av kommunal utleiebolig er å tildele bolig til søkere som har størst behov for kommunal hjelp til å skaffe seg egnet bolig. Boligkontoret mottok og registrerte inn 73 nye søknader om kommunal utleiebolig i Søknadene blir vurdert etter Hovedkriteriene for søknad om kommunal utleiebolig, tildeling foretas i kommunens tildelingsteam i månedlige møter.

22 Søknader om trygde- og omsorgsboliger behandles ved Bestillerkontoret og tildeles til personer som er brukere av helse- og omsorgstjenester. Bestillerkontoret registrerte 65 nye søknader i I tillegg til de 184 trygdeboligene og 68 omsorgsboligene kommunen disponerer, avgjør bestillerkontoret hvem som får leie 118 privat eide omsorgsboliger. I alt 58 leietakere/husstander fikk ny tildeling/husleiekontrakt i kommunalt disponerte boliger i løpet av Dette fordelte seg på 38 husleiekontrakter i kommunalt disponerte trygde- og omsorgsboliger og 20 husleiekontrakter i ordinære utleieboliger. Pr er 365 av de 402 kommunalt disponerte boligene bebodd. Det vil til en hver tid være boliger som er under oppussing, klargjort for tildeling og tildelt men ikke innflyttet. I tråd med boligsosial handlingsplan er uegnede boliger i borettslag klargjort for salg mot slutten av Dette for å skaffe boliger som bedre dekker behovet. Sentrale rehabiliterings og investeringsprosjekter i Bø ungdomsskole - Oppgradering av inneklima, ferdigstilt oppgradering av skolegård, revet biblioteket. Skudenes ungdomsskole - Utført brannsikring Stangeland ungd.skole - Ferdigstillet påbygg, rehabilitering Åkra ungdomsskole - Etablert fjernvarme Karmøy kommunes andre bioenergianlegg. Samarbeidsprosjekt med Rogaland Fylkeskommune (se bilde neste side) Åkrahallen, Håvikhallen og Norheimshallen - Gjennomført brannsikring Pilehagen 1 boliger for leietakere med aktiv rus - Fullført rehabilitering Karmøyvegen Ferdigstillet oppgradering av bolig Kopervik og Storasund BBH - Utført betongrehabilitering Tøkjemyrveien omsorgsboliger Startet planlegging og progammering av 12 omsorgsboliger for heldøgs pleie i Tøkjemyrveien (Veakrossen) Vea sykehjem II Startet planlegging og programmering av 55 sykehjemplasser for korttidsopphold i tilknytning til Vea sykehjem Deltatt i arbeidet med godkjenning av skoler i forhold til forskrift om miljørettet helsevern. Gjennomført tiltak for å imøtekomme forskrift. Gjennomført radonmålinger og gjort tiltak. Arrangert 4 faglige samlinger for vaktmestre. Arrangert 2 faglige seminar for renholdere + kurs for mindre grupper Ansatt programleder for utvikling av Boligsosialt velferdsprogram i samarbeid med Husbanken/delfinansiert av Husbanken Ferdigstilt nye lokaler for drifts- og eiendomsavdelingen på Tuastad Solgt driftsavdelingens lager på Bø og eiendomsavdelingens lager på Håvik Tildeling av 7 boligtomter på Tuastad

23 Åkra Bioenergisental - Fornybar energi til Åkra ungdomsskole (og Åkra vgs) Ikke oppnådde mål i Ikke bygget ny utleiebolig i Kopervik - En økonomisk vurdering etter innhenting av tilbud, resulterte i salg av den gamle boligen m/tomteareal i stedet for riving og nybygg. Ikke gjennomført kartlegging av universell utforming på minst 5 skolebygg. I påvente av ny handlingsplan som utarbeides sentralt, er det uklart hvor omfattende tiltak det blir behov for. Ikke klart å stabilisere arbeidsnærværet på 94,5 % Ikke økt frekvensen på oppussing av kommunale boliger 31 søknader til 7 boligtomter på FastlandsKarmøy. Tildeling via loddtrekning. Sentrale arbeidsmål og utfordringer for Igangsette bygging av Tøkjemyr omsorgsboliger,vea Ferdigstille Torvastad skole- og kultursenter Ferdigstille arbeidet ved Stangeland ungdomsskole Prosjektere ferdig Vea sykehjem trinn 2 Prosjektere ny barnehage sone 4 (8-avd.) Starte utvidelse/renovering av Åkra helsestasjon Oppføre ny bolig for vanskeligstilte i Høgåsveien 89, Kopervik (forsikringsskade etter brann i 2014). Ferdigstille renovering av boliger i Alterfjellet, Norheimsvegen, Bøheivegen og Kryssvegen Selge uegnede og kjøpe mer egnede boliger for vanskeligstilte Arrangere 4 faglige samlinger for vaktmestrene Arrangere 2 faglige samlinger for renholderne Rekruttering til sentrale stillinger i avdelingen Gjennomføre tiltak for å oppnå et arbeidsnærvær på 93,5 %

24 Utfordringen også i fremtiden vil være statlige krav og knappe vedlikeholdsressurser. Vedlikehold består av mange ulike parametre, og i Karmøy har vi stort sett god kontroll på inneklima og sikkerhet i byggene. Der hvor dette ikke er tilfredsstillende, er det laget planer for utbedring. Det må dog sies at brukere i kommunale bygg kan oppleve at de ikke får alle ønsker som f. eks. maling av vegger og mindre ombygninger som hadde vært praktisk å få utført for den daglige bruk av bygget, da midlene ikke prioriteres til kosmetiske tiltak. Det vil i tillegg bli en stor prosess for å gjøre alle kommunale bygg universelt utformet. Det må avklares sentralt hvordan dette skal gjøres, og i hvilken grad gamle bygg skal tilfredsstille visjonen om å bli fullt ut universelt utformet. Dette handler kun om økonomi, da mange bygg må bygges vesentlig om, for å kunne kalles universelt utformet. Sentrale investeringsprosjekter. Eiendomsavdelingen har ansvaret for å realisere hovedtyngden av de prosjekter og tiltak som framgår av kommunens totale investeringsbudsjetter. Samlet utgjør dette en meget betydelig aktivitet knyttet til planlegging, prosjektering, anbudsprosedyrer, prosjekt/ byggeledelse og realisering. Nedenfor er et utvalg av prosjekter som ble avsluttet i 2014 eller som var under realisering med sikte på fullføring i Prosjekt Budsjettramme Ferdigstillelse P50101 Oppgradering inneklima Bø ungd.skole 7,0 mill P50106 Inneklima SFO Stokkastrand skole 0,5 mill P50110 Tilrettelegging for fjernvarme Åkra BBH 0,5 mill 2014 P50111 Tilrettelegging for fjernvarme Åkra ungd.skole 1,1 mill P50114 Betongrehabilitering Kopervik BBH/Storesund BBH 1,8 mill P25002 Brannsikringstiltak Storesund BBH 1,8 mill P28104 Brannsikring Skudenes ungd.skole 1,8 mill P32404 Brannsikring Åkrahallen 0,3 mill P32406 Brannsikring Håvikhallen/Norheimshallen 1,2 mill P32407 Brannsikring Kopervik kulturhus 0,2 mill P32300 Lager for eiendoms-og driftsavdelingen 7,0 mill P35505 Omsorgsboliger Tøkjemyr (Veakrossen) 50 mill. 2016/2017 P36000 Nytt skole-/kultursenter Torvastad 162,7 mill P46310 Vinduer/tilrettelegginger Bø ungd.skole 0,6 mill P46501 Oppgradering Pilehagen 1 3,4 mill P46500 Oppgradering andre kommunale boliger 2,0 mill. Kontinuerlig P46600 Offentlig toalett Kopervik 0,4 mill P48100 Stangel.u.skole utvidelse/rehab. Trinn 1+ del av 2 77,0 mill P50500 Vea sykehjem byggetrinn 2 158,8 mill P50600 Utvidelse/renovering Åkra helsestasjon 8,0 mill P38800 Stølsmyr/Raglamyr IF tilrettelegging for tomter 4,4 mill P49500 Ferkingstad BF 4,5 mill P51000 Sandbakkane/Solhaugvegen BF 1,0 mill. 2015

25 Driftsavdelingen. Stillingshjemler/antall ansatte Totalt har avdelingen 82 ansatte. I tillegg har Park og Vei 88 månedsverk til sommervikarer og ekstrahjelper. Sentrale nøkkeltall for avdelingen. Park: (Vedlikehold av utenom hus arealer) 22 skoler 10 barnehager ca. 450 lekeplasser 8 lekejungler 9 idrettsanlegg 20 fotballbaner 260 boliger 32 alders- og sykehjem/ bu- og behandlingshjem Veg: 365 km veg 30 broer 9000 gatelys 1100 gateskilt Skog: 5000 daa kom. skog daa prod. skog I tillegg kommunale friområder Naturforvaltning: 10 naturreservater kr. i tilskudd 3 lysløyper til friluftsanlegg årlig I 2014 har avdelingen påbegynt en evaluering av lagerstruktur og eventuelle effektiviseringsmuligheter i sammenheng med det. I 2013 gjennomførte driftsavdelingen i samarbeid med NAV Karmøy prosjektet Aktiv i. Prosjektet ble finansiert med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og ettersom det også ble innvilget midler i mai 2014 gjenopptok vi samarbeidet om prosjektet for tidsrommet mai til desember Budsjettet omfattet blant annet en arbeidslederstilling slik at oppfølgingen kunne garanteres på en måte som ikke gikk på bekostning av den vanlige driften. Prosjektet oppnådde målene og gjorde det mulig for driftsavdelingen å utføre oppgaver som ellers måtte nedprioriteres. Driftsavdelingen har gjennomført en studietur til Sykkelbyen Oldenburg i Tyskland. Driftsavdelingen på besøk ved Stadt Oldenburg (Foto: Driftsavdelingen)

26 Økonomi I de fleste funksjonene overholdte avdelingen sine budsjettmessige rammene. En mild vinter førte til tidlig og stor aktivitet i forbindelse med asfaltering. I tillegg måtte det knuses både asfalt og stein i høst 2014, noe som er kostbart og som førte til overskridelse av budsjett i funksjon Kommunale veger på rundt 3,5 mill. kroner. Dette førte til en samlet overskridelse av budsjettet på rundt 1,7 millioner kroner. Sykefravær Sykefraværet i driftsavdelingen var sammenlignet med årene før forholdsmessig høyt. Dette begrunnes med flere langtidssykemeldte og to medarbeidere som var sykemeldt i en lengre periode i forbindelse med en operasjon. Ingen av sykemeldingene er relatert med situasjonen på arbeidsplassen. Fra vår virksomhet i Veg: Park: Opparbeidelse av parkeringsplass ved Norheim Bo- og behandlingshjem Brøyteavtaler utlyst og inngått med to entreprenører Utlysning av konsulenttjeneste i forbindelse med utarbeidelse av Hovedplan veg, tildeling i desember 2014 Omfattende opparbeidelse av lager Tuastad, flytting av personell og materiell fra lager Bø til lager Tuastad Opparbeidelse av fortau og lys langs Stongveien Inngått avtale med grunneier for snuplass for buss ved Ferkingstad skole Påbegynt byggeplan for gang- og sykkelveg langs Fv 863 Syrevegen fra Syre Bedehus til kryss Fv 47 Påbegynt opprustning av fortau langs Bjørgevegen Ny gatelys i Gamle Skudeneshavn Arbeid i forbindelse av sykkelbyavtalen for Haugesund og Fastlandsdelen av Karmøy inkludert vedtak av Hovednett for sykkel Bø ungdomsskole, drenering og asfaltering Norheim barneskole, tilrettelegging av universelt utformet lekeplass. Ferkingstad skole, grusing av stier, nytt gjerde og lekeutstyr. Idlamyr, rydding av kratt. «New Zealand» og Blikshavn, nye griller. Almannamyr, grusing og kantrens.

Karmøy kommune, teknisk etat. En transparent organisasjon

Karmøy kommune, teknisk etat. En transparent organisasjon Karmøy kommune, teknisk etat En transparent organisasjon Kommunal planstrategi En kort innføring Hensikt Om kommunal planstrategi Å belyse kommunens planbehov innenfor kommunestyreperioden, dvs. hvilke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Helen Vatland Olsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/3865.

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Helen Vatland Olsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/3865. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helen Vatland Olsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/3865 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.10.2016 Kommunestyret 31.10.2016 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERINGER PR. AUGUST 2016 Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Helen Vatland Olsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1935. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Helen Vatland Olsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1935. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helen Vatland Olsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1935 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.05.2016 Kommunestyret 13.06.2016 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING PER APRIL 2016 Rådmannens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERINGER PR. AUGUST 2016

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERINGER PR. AUGUST 2016 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERINGER PR. AUGUST 2016 Formannskapet behandlet saken den 17.10.2016, saksnr. 134/16 Behandling: Jordåen (V) fremmet ønske om en litt mer utfyllende orientering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 28.01.2016 FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 Forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering.

Detaljer

søknad om deling av eiendom

søknad om deling av eiendom Kart og oppmåling Veiledning om søknad om deling av eiendom Forklaring framgangsmåte behandling Revidert av Kart og oppmåling, februar 2015 Hva er en delingssak? DELING ELLER GRENSEJUSTERING? Ved deling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

215 Teknisk enhet selvkostområder

215 Teknisk enhet selvkostområder GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom. Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune

GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom. Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune Tema jeg kommer inn på: osv Lovens innhold Innhold i søknad Vilkår vi bruker ved deling Dispensasjon Forhold til

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Etter sak 58 ble sak 60/15 og 63/15 behandlet. Sak 53/15 Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering.

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2):

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2): GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA 01.01.2016 Byggesaksgebyr: Søknadskontroll, annen kontroll og tilsyn. Arealdefinisjoner: Som fastlagt i Matrikkel, jfr. NS 3940. For byggetiltak som ikke

Detaljer

Samfunnsutvikling. Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklingssjef

Samfunnsutvikling. Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklingssjef Samfunnsutvikling Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklingssjef 1 Samfunnsutvikling - organisering Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklngssjef Kommunelegen Are Løken Kommunepsykolog Marte Brenne Nordstoga Rådgiver

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Sak 53/15 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering. Utvalget ønsket at melding 1, 2 og 3 ble nærmere referert.

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010.

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010. Søknad i to trinn Generelt Beskrivelse En søknad i to trinns forutsetter at det først søkes om rammetillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer og deretter igangsettingstillatelse for å gjennomføre

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 Kommunestyret 07.03.2016 NY KIRKE I KOPERVIK - SØKNAD OM MIDLER TIL OPPGRADERING

Detaljer

Organisering av eiendomsoppmålingen, forts.

Organisering av eiendomsoppmålingen, forts. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Organisering av eiendomsoppmålingen, forts. Fagdirektør Dag Høgvard GeoForum, Gardermoen, 19. mai 2016 Gjeldende matrikkellov Viderefører ordningen fra delingsloven

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 KOMMUNALE BYGG - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar oversikt

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

Om tilsyn etter matrikkelloven

Om tilsyn etter matrikkelloven Om tilsyn etter matrikkelloven Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing 14. januar 2014 Anders Fekjær Tema for innlegget Hva tilsyn er, dvs. hva det går ut på Hjemmel for å utøve tilsyn? Hva er det Kartverket

Detaljer

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser Storfjord kommune Gebyrregulativ og betalingssatser «Gebyrregulativ og betalingssatser» reguleres årlig pr. 1. januar i henhold til budsjettvedtak for gjeldende år vedtatt av kommunestyret. Vedtatt av

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Planbeskrivelse og Planprogram. For Reguleringsplan Hattfjelldal sør

Planbeskrivelse og Planprogram. For Reguleringsplan Hattfjelldal sør Planbeskrivelse og Planprogram. For Reguleringsplan Hattfjelldal sør NTK-avdelingen, februar 2013. 1. PLANBESKRIVELSE Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Formannskapet 19.06.2017 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 PRIORITERING AV KOMMUNALE UTBYGGINGSOMRÅDER

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR Arealbruk Arve Eide AS 7140 OPPHAUG Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR 11.07.2017 John Harsvik - Tillatelse til tiltak på 05/006 og 05/008 Saksområdet er delegert til rådmannen, jamfør

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Private planer Private planer defineres som alle planer hvor kommunen ikke er oppdragsgiver.

Private planer Private planer defineres som alle planer hvor kommunen ikke er oppdragsgiver. KAP. 3 PLANSAKER Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig ettersyn skal det betales 50% av fullt gebyr. Trekkes saken etter 1.gangs behandling i planutvalget betales 75%

Detaljer

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Fra rekvisisjon til matrikkelføring. Jørn Sommerseth Narvik kommune

Fra rekvisisjon til matrikkelføring. Jørn Sommerseth Narvik kommune Fra rekvisisjon til matrikkelføring Jørn Sommerseth Narvik kommune Narvik kommune Ca.18.500 innbyggere, Nordland fylke 2-nivå kommune Areal og samfunnsutvikling: o Plan- og byggesak o Kart- og oppmåling

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857419/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: Sted: Lødingen Rådhus Dato: 26.06.12 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Per Harald Christensen

Detaljer

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy :

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy : Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy 2012-2023: Skudeneshavn 19.02.2013 Samfunnsplanlegger: Håkon Randal Seniorarkitekt: Jarle Stunes Program: folkemøte i samband med kommuneplanen 2012-2023, Skudeneshavn

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes igang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Foto: Colourbox Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Gebyrer for reguleringssaker, bygge- og delingssaker og andre tiltak på eiendom

Gebyrer for reguleringssaker, bygge- og delingssaker og andre tiltak på eiendom Gebyrer for reguleringssaker, bygge- og delingssaker og andre tiltak på eiendom KOMMUNEUTVIKLING Reguleringssaker 1. Forberedende behandling: Behandling av avslag på planinitiativ 25600 Oppstartsmøte 43120

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes i gang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Utdrag fra Dibk (direktoratet for byggkvalitet) informasjonsside.

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010.

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010. Søknad i ett trinn Generelt Beskrivelse En ett trinns søknad forutsetter at tiltaket er ferdig prosjektert når søknaden sendes til kommunen. Når tillatelsen foreligger fra kommunen kan arbeidet igangsettes.

Detaljer