Eidsvoll SVs program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsvoll SVs program 2015 2019"

Transkript

1 Eidsvoll SVs program En grønn kommune med solidariske løsninger! Grønn vekst og god velferd i grunnlovsbygda SV sier JA til et mer rettferdig og solidarisk samfunn der fellesskapet sikrer velferd, likestilling og utviklingsmuligheter for alle mennesker og tar vare på miljøet for kommende generasjoner. For et sosialistisk og feministisk parti er det disse verdiene som må ligge til grunn for lokalpolitikken. 1

2 JA til en grønnere kommune! Klima- og miljøpolitikken må prege alle sider av kommunens virksomhet på en helhetlig måte, fra arealpolitikk og byggeprosjekter til busstilbud og gang- og sykkelveger. Veksten gjør det ekstra viktig å verne om lokale naturområder, kulturlandskap og matjord. Ja til styrt vekst! Eidsvoll er en kommune med sterk befolkningsvekst. Dette gir muligheter: Flere folk og virksomheter gir utvikling, bygda blir mer spennende, og på lengre sikt får vi økte inntekter. Det gir også utfordringer: Gode tilbud på områder som bolig, skole, barnehage, helse, kultur og transport må bygges ut raskt nok. Det må skje på miljø- og klimavennlige måter, og resultatet bør bli trivelige, inkluderende og solidariske lokalsamfunn. Kommunen må føre en positiv næringspolitikk med grønn profil som kan gi flere arbeidsplasser i bygda. Veksten må styres gjennom en arealpolitikk med tydelige retningsvalg. Vi må få en god balanse mellom de to hovedsentrene, Sundet og Råholt, og planverket må brukes aktivt for å nå dette målet. Kommunesenteret Sundet må styrkes og bygges ut. Råholt trenger ny sentrumsutvikling. Gode planer er ikke nok, de må følges opp i praktisk politikk. Ja til bedre tilbud til de yngste og de eldste! SV tar kampen for et varmt samfunn. Det betyr at vi ikke må kutte, men tvert imot styrke omsorgstilbudene for sjuke og eldre, enten de bor hjemme eller på institusjon, og på områdene rusomsorg, psykiatri og barnevern. Det betyr også at vi ikke må henge etter med utbygging av barnehager og skoler for alle deler av kommunen. På alle disse områdene er det aller viktigste de ansatte ute i tjenestene. Det blir ikke bedre kvalitet av årlige stillingskutt, slik vi har sett i Eidsvoll. Tvert imot trenger vi bedre bemanning, og de ansatte må få større tillit til å utføre arbeidet sitt etter godt faglig skjønn. En vekstkommune som Eidsvoll må altså bruke store midler både til investeringer og drift av de tjenestene innbyggerne trenger. Vi kan ikke velge det ene eller det andre. Dessverre er Eidsvoll en lavinntekstkommune, og dessverre får ikke kommunene den andelen av de offentlige inntektene de trenger for å løse oppgavene de er pålagt. Eiendomsskatt vil styrke kommunens økonomi og kan være med på å løse utfordringene i skolen og eldreomsorgen vår. Det er disse områdene vi vil bruke den på. En slik skatt må ha en sosial profil med et solid bunnfradrag, og vi ønsker ikke at den skal øke ut over 4 promille. Ta kampen mot den blå høyrepolitikken i Eidsvoll! Eidsvoll SV har tidligere deltatt i et rødgrønt styringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og fikk gjennomslag for mange politiske saker. Mot SVs ønske ble denne alliansen oppløst på grunn av konflikter mellom de andre partiene, og Arbeiderpartiet søkte samarbeid til høyre. Dette har gitt Eidsvoll en høyreorientert politikk som SV er i opposisjon til. Det alvorligste er harde og usosiale driftskutt i velferdstilbudene til innbyggerne: skole, omsorg, kultur. Nå er SV aleine på venstresida i Eidsvoll, men vi er når som helst klare for samarbeid med andre partier for å få til en ny politikk. Det er innholdet og resultatene som teller. 2

3 Oppvekst Eidsvoll skal være en god kommune å vokse opp i. Gjennom et åpent og sterkt samarbeid mellom barnehage, skole, SFO, kulturskole, barnevern og andre instanser kan vi sørge for at ingen barn faller utenfor, og at alle får gode utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Fokuset må være på tidlig innsats og forebygging. Ja til en helhetlig skole Lesing, skriving og regning vil alltid være grunnleggende i skolens virksomhet. Men skolens oppdrag er videre enn som så. SV vil revitalisere den generelle læreplanen. Skolen skal bidra til en mangfoldig, god og sunn utvikling hos barn og unge. Kreative, kognitive, fysiske og sosiale sider skal utvikles. Både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter skal verdsettes. Ansvarlighet må læres, tilhørighet oppleves. Demokratiforståelse og samfunnsansvar utvikler seg gradvis. Forsøk med 9-årig grunnskole I 1997 begynte seksåringene i skolen. Valget var enten å beholde 9-årig grunnskole og la 15-åringene begynne i videregående, eller å utvide grunnskolen til å bli 10-årig. Valget ble det siste. Men 10-årig grunnskole har ikke gitt bedre læringsresultater. Skoleflinke elever får enda flere år å kjede seg på. Skolesvake elever finner seg dårlig til rette og sliter med motivasjonen, ikke minst på det teoritunge ungdomstrinnet. Mye tyder på at vi heller bør la 15-åringene begynne på videregående. Niårig grunnskole er nok. Ressursene, både penger og lærerkrefter, kan og bør brukes bedre. Vi vil derfor søke om å sette i gang et forsøk med 9-årig grunnskole (6+3) i Eidsvoll, i et samarbeid med den videregående skolen. Tilslutning til prosjektet fra lærerne og deres organisasjoner er en forutsetning. Et slikt prosjekt vil også måtte utvikles i et samarbeid mellom barnehage, grunnskole og videregående skole. Alt dette betyr at denne første skissen for et slikt forsøk må kunne utvikles og endres i forståelse med dem som skal gjennomføre det. Bedre bruk av ressursene SVs forutsetning for å foreslå en forsøksordning med niårig grunnskole i Eidsvoll, er at alle ressursene som i dag fordeles over ti år, blir beholdt og i stedet fordelt over ni år. Dette er ikke et nedskjæringsforslag. Eidsvoll-skolen skal bruke minst like store ressurser på sin grunnskole som gjennomsnittet i landet. Mer fleksibel videregående opplæring Den videregående skolens sterkeste side er mangfoldet. Fra verksteder som byr på alt fra grunnleggende opplæring i bruk av hammer og sag til avansert elektronisk feilsøking og moderne bioteknologi. Dette tilbudet bør 15-åringer få tilgang til. De aller fleste med en god niårig grunnskole bak seg vil fint greie et normalt løp på videregående. Men noen vil trenge både lengre tid og en bedre tilrettelegging for å klare å gjennomføre videregående opplæring. Frafallet i videregående vil da kunne gå ned. Andre tiltak er også viktige i denne sammenhengen, ikke minst tilbud om læreplass til alle som ønsker det (se lenger ned i programmet). Det bør også legges til rett for å komme tilbake til videregående opplæring, om ønskelig i kombinasjon med praksisplasser, for elever som ikke har fulgt standard skoleløp. Fleksibel skolestart enten ved 6 eller 7 år Skolestart for seksåringer ble dessverre mer en sparereform enn en pedagogisk reform. Den småbarnpedagogiske tilnærmingen i første klasse er gradvis svekket. Voksentettheten for de yngste skolebarna må styrkes. Vi ønsker også å legge bedre til rette for at foreldre kan velge ett år ekstra i 3

4 barnehagen og dermed utsette skolestarten ett år, dersom barnet vil være bedre tjent med det. Dette må i større grad enn i dag tilbys som en reell og vanlig valgmulighet. Det vil kreve en styrking av barnehagekapasiteten. Et alternativ til denne modellen kunne ideelt sett være å gå tilbake til en skolestart for 7-åringer for alle barn, men vi er redde for at det vil være umulig å få gjennomslag i dag for en søknad som blir oppfattet som en generell omkamp om hele 6-årsreformen. SFO en del av det pedagogiske tilbudet Skolefritidsordninga, SFO, varierer mye i kvalitet og innhold. Samtidig trenger vi en mer variert og innholdsrik skoledag. I småskolen bør det være tid til både lek og læring, innenfor gode pedagogiske rammer. Skoledagen kjernetida for småskoleelever bør utvides noe slik at det blir bedre rom for veksling mellom ulike aktiviteter. Dette vil gi bedre tid til lek og fysisk aktivitet, og et større rom for praktiske og kreative aktiviteter. Hensikten skal ikke være å øke teorityngden i noen del av grunnskolen. Med 9-årig grunnskole kan vi få: Høyere lærertetthet slik at hver elev kan få bedre tilrettelegging og oppfølging Bedre muligheter for variert, helhetlig og godt tilpassa undervisning Gjennomføring av planlagt undervisning også ved lærerfravær Attraktive lærerstillinger med bedre rom for etterutdanning En mer pedagogisk og helhetlig integrering av SFO vil gi en bedre skole for de minste Fysisk aktivitet hver dag for alle elever Et sunt og godt måltid mat for alle elever, hver dag Færre skoletrøtte elever, mer effektiv læring, mindre leksepress SV sier også JA til: - Gode skole- og barnehagetomter i hele bygda, og videre utbygging i takt med et voksende behov. Planmessig utbedring og utbygging av skolene slik skolestrukturutvalget har anbefalt. Miljøvennlig og foreldrevennlig lokalisering av nye barnehager. - Ny, tidsmessig barneskole til erstatning for gamle Vilberg skole. - Hovedsakelig nybygd Vilberg ungdomsskole på eksisterende tomt, med gjenbruk bare av den beste, rehabiliterte delen av den gamle skolen. Videre utvikling av samarbeidet med Eidsvoll videregående skole. - Utbygging som planlagt av Råholt ungdomsskole og Ås skole - Bevaring og utbygging av Eidsvoll Verk skole. - Utbedring av Råholt skole med nybygg istedenfor nedslitte brakker. - Sikring av kapasiteten i Dal-området i samsvar med elevtallsutviklinga. - Feiring skole som kombinert barne- og ungdomsskole basert på nærmiljøpedagogikk, med erfaringsdeling til de andre skolene i kommunen. - Styrket vedlikehold av de gamle skoleanleggene i kommunen. - Økt andel kommunale barnehager i kommunen og et kommunalt barnehagetilbud i alle deler av bygda. - Styrket kompetanseutvikling både i kommunale og private barnehager og i skolene, gjennom nyrekruttering og videre- og etterutdanning. 4

5 5 - Forpliktende planer for hvordan kompetansekravene for barnehager skal innfris. Dette kravet skal stilles for før dispensasjoner i forhold til kompetansekrav innvilges. - Kvalitetsoppfølging av både kommunale og private barnehager. Kvalitet handler om tilstrekkelig og kompetent bemanning, gode lokaler og uteområder. Barnehagen skal gi alle barn et godt grunnlag for utvikling og læring. - Beholde tomta etter Råholt barnehage og utvide med den tilstøtende Haugtun-tomta, slik at vi sikrer plass for en ny, sentrumsnær kommunal barnehage på Råholt. - Styrket bemanning i barnehager og skoler med forpliktende bemanningsnorm, stans i stillingskuttene. - Vikarbruk for faktisk gjennomføring av planlagt undervisning, inkludert spesialpedagogiske tilbud. Nei til vikarkutt som sparetiltak. - Tilrettelegging for barn med spesielle behov i skole og barnehage. God ivaretaking av elever som blir berørt av nedlegging av tilbudet til døve/tunghørte elever ved Døli skole. - Tidlig innsats i skole og barnehage. Mer av ressursene må rettes mot de lavere alderstrinnene. Tiltak så fort som mulig etter at spesielle behov er avdekket. - Oppfølging av det gode arbeidet mot mobbing og for inkluderende fellesskapsbygging som har vært drevet ved eidsvollskolene. - Gjenoppretting av innføringsklasse for nye innvandrerelever. - Ressurs til å følge opp plan for språk- og lese- og skriveopplæring og de andre pedagogiske satsingsområdene i skoler og barnehager. Tilsvarende plan for matematikkopplæring. - Lokale pedagogiske utviklingsinitiativ, som for eksempel Teknolabben på Feiring skole. Utvide forsøkene med leksefri /omlegging av hjemmearbeid som alt er begynt på ungdomstrinnet. - En mer praktisk, variert og motiverende ungdomsskole. Styrking av Eidsvoll læringssenter. - Styrking av de praktisk-estetiske tilbudene. - Forsøk med utsatt skoledag på ungdomsskolen seinere start om morgenen for at elevene skal få bedre utbytte av hele skoledagen, i tilpasning til ungdoms døgnrytme. - Forsterket og mer inkluderende seksualundervisning, der det også må legges stor vekt på holdningsarbeid. - Mindre testing i skole og barnehage. For mange prøver og tester stjeler tid fra det viktige læringsarbeidet. - Moderate priser i SFO og søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. - Videreutvikling av kulturskolen i Eidsvoll som et lavterskeltilbud til alle som ønsker det. For å nå godt nok ut i alle deler av bygda bør enkelte tilbud desentraliseres, for eksempel som en del av en mer helhetlig skoledag. - Tverrfaglig og teambasert forebyggende ungdomsarbeid. Samarbeid mellom skole, helsestasjoner, politi og barnevern er viktig for å forebygge og snu en uheldig utvikling. - Støtte til kommunale ungdomsklubber og Cornerstone. - Styrket barnevern og godt samarbeid mellom skole, barnehage og barnevernet. Barn skal ikke vokse opp i en hverdag preget av vold, overgrep eller omsorgssvikt. - Styrking av skolehelsetjensten, både i Sundet og på Råholt.

6 Eldreomsorg, helse og sosiale tjenester Alle innbyggere skal være trygge på at de får god omsorg den dagen de trenger det. Den gode omsorgen skapes av kompetente ansatte med gode arbeidsvilkår. Tjenestene skal drives av kommunen selv, med ideelle aktører som supplement ikke av kommersielle aktører. - En eldreomsorg der brukerrettighetene står sterkere, og der både ansatte og pårørende i sterkere grad skal tas med på råd i konstruktiv dialog. Mer tillit til gode, faglige skjønnsvurderinger bør erstatte utviklingen mot stoppeklokkestyrt omsorg. - Mer tverrfaglighet i eldreomsorgen: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører m.fl. i tillegg til det medisinske og pleiepersonalet. - Tilstrekkelig utbygging av korttids- og langtidsplasser ved sjukehjem og bosentre. Kommunale plasser skal dekke behovene. Videre satsing på Vilberg kompetansesenter. Styrking av aktivitetstilbud og miljøskapende tiltak. - videreutvikling av det kommunale legevakttilbudet på Vilberg. - Videreutvikle hjemmetjenesten med større vekt på forebygging, slik at de som vil, kan bo hjemme så lenge som mulig. De pleietrengende bør få faste tjenesteutøvere. Bruk av moderne omsorgsteknologi og styrket bemanning må gå hånd i hånd. - Ivareta de ansatte gjennom kompetansebygging, arbeidsmiljøarbeid og heltidsstilling til alle som ønsker det. Utprøving av 6-timersdag og forsøk med alternative turnusmodeller i samarbeid med de ansatte. - Nytenkning i demensomsorgen, eksempelvis utvikle Pålsejordet til demenslandsby. Styrking av tilbudet, inkludert kommunalt dagsenter for demente og andre aktivitetstilbud. - Styrking av rusomsorgen og psykiatritjenesten, både oppsøkende og behandlende. - Et godt krisesentertilbud for kvinner og menn. Fortsatt støtte til Romerike krisesenter. - Oppfølging av folkehelsestrategien i alt planverk. - Fortsatt støtte til Frisklivs- og mestringssenteret. - Styrking av fysioterapitilbudet slik at ventelistene kan bli kortere. Flere kommunale tilskudd tilpassa konkrete behov, for eksempel for psykomotorisk behandling. - Arbeidstilbud for mennesker som, for kortere eller lengre perioder, har problemer med deltakelse i vanlig arbeidsliv. Styrket samarbeid mellom kommunen og NAV. - Universell utforming av offentlige bygg oppfølging av loven. - Sosialhjelpssatser som følger pris- og lønnsutviklingen ellers. Nei til barnefattigdom! - En offensiv kommunal boligpolitikk for å motvirke at stadig flere, særlig unge, blir utelukket på et ukontrollert boligmarked. Etablering av student- og ungdomsboliger. Kommunal boligbygging skal også sikre et tilstrekkelig antall sosialboliger av god kvalitet, med ulike boligtyper spredt i flere deler av kommunen. - Bosetting av flere flyktninger, også her med spredt lokalisering og varierte boligtyper. En svært viktig del av integreringsarbeidet er å få flyktningene ut i jobb. Kommunen bør derfor arbeide for å skaffe praksisplasser i samarbeid med NAV. - Støtte til Frivilligsentralens arbeid. 6

7 Kultur, idrett og friluftsliv Eidsvoll har store kvaliteter når det gjelder historie, kultur og natur, noe som gir grunnlag både for et bredt tilbud til innbyggerne og for utvikling av turisme. Disse mulighetene må utnyttes i enda større grad enn i dag. 7 - Å hente inspirasjon og energi fra grunnlovsjubileet i Fortsatt identitetsutvikling og markedsføring av Eidsvoll som Grunnlovsbygda. - Styrking av det kommunale kulturtilbudet. Samvirke mellom kommunale og frivillige kulturtilbud. - Kulturtilbud for alle aldersgrupper. Få i gang igjen «den kulturelle spaserstokken» i Eidsvoll. - Kinodrift i Panorama. - Styrking av bibliotekene. Hovedbiblioteket i Sundet åpent alle hverdager. - Forskjønning av tettstedene i Eidsvoll i samarbeid med grunneiere og handelsstandsforeninger og bedre vedlikehold av grøntområdene i bygda. - Oppfølging av plan for kulturminnevern i kommunen. - Fortsatt utvikling av kulturområdet Eidsvoll Verk, inkludert satsing på MAGO-prosjektet i samarbeid med Akershus fylkeskommune. MAGO bør få en organisasjonsform som gjør det mulig å trekke inn andre bidragsytere og samarbeidsparter i arbeidet, slik prosjektgruppa har bedt om. Vi vil bidra til rehabilitering av industrihistoriske bygg på Eidsvoll Verk som formidlingssted for industrihistorie og kunst. Fortsatt uvikling av kulturstien langs Andelva. - En kunst- og utsmykningsstrategi for forvaltning og formidling av kommunens egne kunstsamlinger og videre utsmykning av det offentlige rom. - Å forvalte arven etter store nasjonale kunstnere med tilknytning til bygda, som Henrik Wergeland, Camilla Collett, Arne Ekeland og Sivert Donali. - Utbedring av området rundt Eidsvoll kirke, Tingvoll og Eidsvoll prestegård, inkludert kulturstien. - Forsterket vedlikehold av kirkegårdene i Eidsvoll. - Støtte til bevarings- og formidlingsarbeidet ved Feiring jernverk. - Støtte til Eidsvoll museum som konsolidert enhet i Akershusmuseene. Støtte til venneforeningenes innsats for Feiring jernverk, Gullverket og Bygdetunet. - Støtte videreutvikling av Grunnlovsvegen med samvirke mellom kommersielle tilbud og historiske og kulturelle opplevelser. - Støtte til Skibladner. - Å utvikle en kulturarena med variert aktivitetstilbud ved Søndre samfunn/i Råholt sentrum. - serviceanlegg for fritidsbåter i Sundet i samarbeid med båtforeningen. - Bypark på Sundtoppen, med bedre stier, vedlikehold av grøntområdene, sittegrupper og formidling med skilting. - Aktivitetsområde med badeplass på Skjoldnestangen i Sundet og utetreningsapparater både der og på Råholt. - Opprusting av området rundt Tærudåsen Råholtmarka som allsidig friluftsområde for publikum, med nærhet til skolene på Råholt. Lysakeren bør holdes i hevd som hoppbakke, slalåmbakken i Skaubanen kan tilrettelegges og utbedres, og helårs turløype, inkludert lysløype, gjenetableres. - Grønne korridorer med gang- og sykkelveg inn mot skogsområdet både fra Bønsmoen skole og fra søndre del av Råholt/Dal. Sykkelveg til badeplassen Pressan fra Ormlia.

8 - Styrking av arbeidet med å legge skiløyper i nærområder til tettstedene. - Sommerbruk av skianlegg, for eksempel til terrengsykling. - Støtte til vedlikehold og merking av turstier. Turkart for vestsida bør produseres tilsvarende det vi har for østsida. - Oppgradering og vedlikehold av badeplassene i Eidsvoll, og godt vedlikehold av demningene. - Støtte til idrettens viktige arbeid med økonomiske tilskudd og gratis bruk av kommunale idrettsanlegg. - Allsidig og publikumsvennlig drift ved Råholt bad. Fortsatt klorfritt basseng av hensyn til lungesyke, astmatikere og allergikere. - Økte budsjettmidler som frivillige organisasjoner kan søke om støtte fra til drift, vedlikehold av klubbhus og forsamlingslokaler m.v. - Etablering av livssynsnøytralt seremonilokale i samarbeid med tros- og livssynssamfunn i Eidsvoll. Arbeid og næring SV ønsker en aktiv næringspolitikk for miljøvennlig vekst, som gir nye arbeidsplasser. Kommunen skal bidra gjennom en offensiv kommuneplan og ved å satse på infrastruktur, gode skoler, kultur og rekruttering. - Tilstrekkelige, attraktive næringsarealer med egnet lokalisering for ulike typer næring: kontor- og butikkvirksomheter sentrumsnært, mer plasskrevende næringsbedrifter utenom tettstedene. - Rask og velvillig saksbehandling ved næringsetableringer. Samtidig trengs det tydelig offentlig styring ut fra vedtatte planer. - God vegledning til bedrifter, enkeltpersonsforetak og nyetablerere i regelverk og ulike støtteordninger. - Flere læreplasser i Eidsvoll. Målet er at alle som ønsker plass, skal få det. Kommunen skal gå foran og sette av midler til flere lærlinger i kommunal virksomhet. Samtidig vil SV kreve at bedrifter som gjør avtaler med kommunen, til enhver tid har lærlinger. Økt innsats for å gi jobbtilbud til ferdige fagarbeidere i kommunen. - Kommunale sommerjobber til skoleungdom og studenter, eksempelvis til styrking av parktjenester og vedlikeholdsarbeid. - Sterkere jordvern. SV vil stå imot det økende presset for å bygge ned uerstattelig matjord. - Miljøvennlig landbruk. Eidsvoll kommune skal være en pådriver i arbeidet med å øke arealet til miljøvennlig og økologisk landbruk. - Tilrettelegging for at husdyrholdet og beitedrifta i kommunen kan videreføres. - Fornuftig forvaltning av vilt og utmarksressurser i kommunen. - Utvikling av Eidsvoll som turistområde med utgangspunkt både i de kulturhistoriske stedene og naturen. - Turistinformasjon i tilknytning til servicetorget i Rådhuset og turistnettsted på Eidsvoll kommunes hjemmeside. 8

9 - Etablering av nye virksomheter langs E6 for overnatting og camping dersom miljøhensyn blir ivaretatt. - Interkommunalt samarbeid for å legge til rette for etablering av miljøteknologibedrifter og andre miljøvennlige arbeidsplasser i regionen. Sentrumsutvikling og boligbygging Den raske veksten i Eidsvoll krever at kommunen tar nye grep for å utvikle gode og miljøvennlige bolig- og sentrumsområder med lett tilgang til natur og offentlig transport. - Oppfølging av regional arealplan og av kommuneplanen, med vekt på samfunnsdelen. - Aktiv arealpolitikk for å styre videre vekst nordover i bygda. Bedre balanse mellom Råholt og Sundet/Eidsvoll sentrum. Rekkefølgebestemmelser for videre utbygging. - Nye sentrumsplaner for områdene rundt Eidsvoll Verk stasjon (Råholt) og Eidsvoll stasjon (Sundet). Den største veksten vil komme rundt disse to knutepunktene. Her må det legges til rette for en mer urban utvikling. - Å legge til rette for sykling og gange til sentrumsområder og togstasjoner. Sykkelhotell ved Eidsvoll Verk og Eidsvoll stasjon. - Alle tettstedene i bygda skal ha grønne korridorer fra sentrum ut til friluftsområder. - Satsing på Sundet som kommunesentrum. Sundtoppen må utvikles som bypark, Skjoldnestangen som rekreasjonsområde, og strandpromenaden må fullføres. Gårdeiere og handelstandsforeningen må trekkes aktivt inn for å bygge et godt, vakkert og funksjonelt sentrum. - Plan for utvikling av sentrumsområdet mellom Eidsvoll Verk stasjon og Råholt Amfi, i samarbeid mellom kommunen og næringslivet. - Utvikling av sentrumsområdet på Dal i samarbeid med næringsdrivende og velforeningen. - Fortsatt tilrettelegging for boligbygging og sentrumsutvikling på Langset. Støtte og utvikle nye aktivitetstilbud knyttet til den nye skolen på Langset. - Regulering av egnete områder for boligbygging i Feiring. Klima, miljø og transport Klima- og miljøspørsmålene er ikke et avgrenset saksområde for SV, men skal gjennomsyre politikken på en helhetlig måte. På samme måte må miljø- og klimamålene kommunen setter, være styrende også for de andre delene av planverket og for alle virksomhetsområdene i administrasjonen. Særlige utfordringer og muligheter! ligger i samferdselspolitikken i vårt område. SV tar kampen for et bedre kollektivtilbud. SV sier NEI til tredje rullebane på Gardermoen av hensyn til befolkningen på Øvre Romerike. Økt flytrafikk er uforenlig med nasjonale klimamål. SV arbeider heller for lyntog mellom storbyene. - En oppdatert og framtidsretta klimaplan for Eidsvoll. 9

10 10 - Utredning av alternative traseer for ny jernbane mellom Eidsvoll og Minnesund slik at vi kan finne den mest miljøvennlige løsningen. Dette må fortsatt være et krav til Jernbaneverket. - Gjenåpning av persontrafikken på strekningen Dal-Eidsvoll. - Ringbane på Øvre Romerike som sammenbindende lokaltogtilbud: Eidsvoll-Jessheim-Kløfta- OSL-Eidsvoll. - Jernbanestasjon og innfartsparkering på Langset. Langset bør bli endestasjon for lokaltog. - Forbedring av busstilbudet i hele kommunen og ellers på Øvre Romerike tverrgående bussforbindelser knyttet sammen med det nord-sørgående togtilbudet. Flere matebusser til togstasjonene. Tog- og busstilbud tidligere om morgenen og seinere om kvelden. - Offentlig kommunikasjon fra alle deler av kommunen til kommunesenteret Sundet, for eksempel fra Langset. - Fast bussforbindelse til Nord-Odal og Hurdal. - Bedre dekning av skolebusser slik at alle får sitteplass. - Trygge sykkelveger til og fra knutepunkter. Sykkelhoteller på jernbanestasjonene. - Utbygging av parkeringskapasitet med parkeringsbygg i flere etasjer ved Eidsvoll Verk stasjon og Eidsvoll stasjon, istedenfor å bruke enda større, sentrumsnære arealer til parkering her. - Flere ladestasjoner for elbiler, blant annet ved alle jernbanestasjoner og ved Rådhuset. - Anskaffelse av utslippsfrie biler (hydrogen/el) i Eidsvoll kommunes egen virksomhet. Etablering av hydrogenfyllestasjon i Eidsvoll. - Fortgang i arbeidet med nye gang- og sykkelveger, både langs kommunale og fylkeskommunale veger. Sykkelveg langs hele fylkesveg 33 gjennom Feiring. - Sikring av mjuke trafikanter gjennom Bårlidalen og bygging av sykkelveg videre til Finstad og Dal. - Styrket trafikksikkerhet i Feiring sentrum med opphøyde gangfelt og nedsatt fartsgrense. - Godt vedlikehold av vegnettet. Utbedring av fylkesveg 33 til Feiring, og beredskapsplan for strekningen. Utbedring av fylkesveg 181 mellom Eidsvoll og Nord-Odal. - Videreutvikling av avfallssamarbeidet mellom kommunene på Øvre Romerike. ØRAS skal fortsatt være et av de mest framtidsretta og miljøvennlige anleggene i landet. - Styrket kontroll med næringsavfall og bedre kildesortering i kommunal og privat virksomhet. - Gjenetablering av ENØK-rådgivning i kommunen. Innbyggerne skal få gratis rådgivning om bedre energibruk. - Krav om klimavennlig oppvarming i nybygg, både ved nærings- og boligutvikling. Vannbåren varme gir bedre muligheter for å ta i bruk miljøvennlig energi. Samtidig vil vi vurdere tilskuddsordninger for omlegging i eldre boliger. - Klimavennlig husbygging. Ja til passivhus og plusshus; krav om dette i utvalgte boligområder. - Strengere krav ved kommunale innkjøpsavtaler for å sikre rettferdig handel og mest mulig miljøvennlige innkjøp. - Styrking av lokalt naturvernarbeid, med vekt på vassdrag og strandområder, skogsmiljø og kulturlandskap. Det særegne ravinelandskapet på Romerike er særlig utsatt. Vern om lokalt artsmangfold og kamp mot spredning av uønska arter.

11 Lokaldemokrati Kimen til demokratiet i Norge ble lagt nettopp her i Eidsvoll, gjennom Riksforsamlingen i Grunnlovsbygda bør også kjennetegnes av et levende lokaldemokrati, der flest mulig er med på å legge kursen framover. Kommunene har ansvar for de fleste velferdstjenestene. Nærhet og identitet er viktig for at folk skal engasjere seg. Derfor er SV mot tvungen kommunesammenslåing. - Lokalt folkestyre, også i spørsmål om kommunesammenslåing. Ingen kommuner skal slås sammen mot innbyggernes vilje uttrykt gjennom folkeavstemning. - Eidsvoll kommune er stor nok til å utføre de aller fleste av sine oppgaver. Det er ikke noe akutt behov for å slå oss sammen med andre kommuner. SV er likevel villig til å vurdere sammenslåing med nabokommuner som Hurdal eller Nord-Odal. - Noen kommunale oppgaver løses best på tvers av kommunegrenser. Godt interkommunalt samarbeid viser at flere slike oppgaver løses svært godt med dagens grenser for eksempel avfallshåndtering (ØRAS). Oppgaver som klart er for store, eller omfatter regioner, må stat og fylke løse. - Styrking av innbyggernes muligheter for få saker behandlet i kommunestyret (innbyggerinitiativet). - Bedre digital, interaktiv kommunikasjon om alt som skjer i kommunen på ulike nettflater. Samordning mellom kommunale og frivillige kommunikasjonskanaler. - Sterkere medinnflytelse fra nærmiljøene, med støtte til ulike initiativ som for eksempel Feiring-regjeringa og «Bry deg om Eidsvoll»-nettverket. Den positive fellesskapsånden og kreativiteten i slike prosjekt er til inspirasjon for hele bygda. - Det bør bli enklere for flere å delta i lokalpolitikken, ikke minst for småbarnsforeldre. Møtestruktur, møtetidspunkter og kompensasjonsordninger må vurderes med sikte på dette. Et eksempel kan være flere møter på dagtid. - TV-overføring av kommunestyremøter. - Prosjekter for demokratimedvirkning med utgangspunkt i skolene. Myndiggjøring av ungdommens kommunestyre som reell høringsinstans. Demokrati- og menneskerettighetslæring som satsingsområde i samarbeid med Eidsvoll Stemmerett for 16-åringer: Nytt initiativ til å prøve dette i vår kommune dersom det blir anledning til det. Videregående skole som valglokale for forhåndsstemming. - Videreutvikling av Eidsvoll Verk som arena for formidling og debatt om demokratispørsmål. - Samspill og samarbeid mellom SVs folkevalgte og innbyggere, foreninger og organisasjoner. Ikke minst skal vi sørge for at grupper eller enkeltpersoner uten store ressurser skal bli hørt. 11

12 Arbeid og likestilling En god kommuneadministrasjon forvalter fellesskapets ressurser godt, gir gode råd, støtter og hjelper sine innbyggere og sørger for at politiske vedtak iverksettes. Og ikke minst, den sørger for at kommunen er en god og velfungerende arbeidsplass og arbeidsgiver. Organisasjonen må utvikle en åpenhetskultur. Kommunen er en stor kvinnearbeidsplass, og har derfor et særskilt ansvar for et likestilt arbeidsliv. Deltidsstillinger, vikarjobber, midlertidige ansettelser og konkurranseutsetting utfordrer likestillingen. - En kommuneorganisasjon til beste for innbyggerne og arbeidstakerne. - Kjønnsbalanse i ledende stillinger. - Forpliktende planer for likelønn i kommunen. - Tilbud om heltidsstillinger til alle kommunalt ansatte som ønsker det. - Redusert bruk av midlertidige stillinger og oppfølging av vikarbruken i kommunen. - Videreføring av arbeidstakeres rettigheter i kommunen i samsvar med hovedavtalen og arbeidsmiljøloven slik den var før endringene våren Økt åpenhet og dialog med de ansatte i kommunen, og et nært og forpliktende samarbeid med fagorganisasjonene. Eidsvoll kommune skal gi gode arbeidsforhold for fagorganisasjonene. Høy organisasjonsgrad bidrar til bedre maktfordeling mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. - Styrking av ansattes ytringsfrihet og av varslernes stilling, blant annet gjennom et åpenhetsreglement for Eidsvoll kommune. - Mer tillit til de ansatte som kompetente fagpersoner færre kontroll- og detaljstyringstiltak basert på mistillit. - Styrking av etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i kommunen. - Forsøk med sekstimers arbeidsdag, primært innenfor reinhold, helse og omsorg. - Økt grunnbemanning i de kommunale tjenestetilbudene til innbyggerne. - Tiltak mot urovekkende høyt sjukefravær i noen tjenester, blant annet gjennom arbeidsmiljøtiltak, heltidskultur, bemanning, kompetanseutvikling, rekruttering og fokus på ledelse. - God tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. SV sier NEI til: - Privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Velferdsoppgavene skal utføres av det offentlige med ideelle aktører som supplement, ikke av kommersielle selskaper. Ved konkurranseutsetting mister ansatte sine gode pensjonsvilkår. Oftest går dette utover kvinner. - Alle former for sosial dumping. I virksomheter kommunen kjøper varer og tjenester av, skal det være skikkelige ansettelses- og arbeidsforhold og rett til tariffavtale dersom de ansatte krever det. 12

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Nord-Odal SVs program for perioden 2011-2015 SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Ulike mennesker. Like muligheter. 1 Ærlighet Vi må være ærlige og

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 Vår bygd og vårt felles ansvar Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 En levende bygd og et godt sted å bo Marker Vår bygd og vårt felles ansvar

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI 2007 2011 Vısjon Å skape gode lokalsamfunn med rom for livsutfoldelse og meningsfulle liv, er noe av det viktigste for lokalpolitikken og dens virke! Gjerdrum Arbeiderparti

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Nes Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 TA HELE KOMMUNEN I BRUK! Innledning. Vi vil videreutvikle fellesløsningene framfor å privatisere

Nes Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 TA HELE KOMMUNEN I BRUK! Innledning. Vi vil videreutvikle fellesløsningene framfor å privatisere Nes Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 TA HELE KOMMUNEN I BRUK! Innledning Vi vil videreutvikle fellesløsningene framfor å privatisere Nes kommune er blant de kommunene som får minst overføringer

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Intensjonsavtale for Rjukan kommune

Intensjonsavtale for Rjukan kommune Intensjonsavtale for Rjukan kommune Foto: Trond Stegarud Innledning Hjartdal og Tinn kommuner har som ledd i kommunereformen som Stortinget har vedtatt, gjennomført en naboprat og forhandlinger om denne

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Program Nome Senterparti 2015-2019

Program Nome Senterparti 2015-2019 Program Nome Senterparti 2015-2019 Nome kommune som arbeidsgiver Nome kommune er en stor organisasjon. Oppgavene som skal løses er mangfoldige og til dels kompliserte. Forventningene til kommunen er mange,

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien Politisk program 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019 1. Familien Familien er samfunnets grunnleggende enhet, og den viktigste arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Den

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer