Eidsvoll SVs program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsvoll SVs program 2015 2019"

Transkript

1 Eidsvoll SVs program En grønn kommune med solidariske løsninger! Grønn vekst og god velferd i grunnlovsbygda SV sier JA til et mer rettferdig og solidarisk samfunn der fellesskapet sikrer velferd, likestilling og utviklingsmuligheter for alle mennesker og tar vare på miljøet for kommende generasjoner. For et sosialistisk og feministisk parti er det disse verdiene som må ligge til grunn for lokalpolitikken. 1

2 JA til en grønnere kommune! Klima- og miljøpolitikken må prege alle sider av kommunens virksomhet på en helhetlig måte, fra arealpolitikk og byggeprosjekter til busstilbud og gang- og sykkelveger. Veksten gjør det ekstra viktig å verne om lokale naturområder, kulturlandskap og matjord. Ja til styrt vekst! Eidsvoll er en kommune med sterk befolkningsvekst. Dette gir muligheter: Flere folk og virksomheter gir utvikling, bygda blir mer spennende, og på lengre sikt får vi økte inntekter. Det gir også utfordringer: Gode tilbud på områder som bolig, skole, barnehage, helse, kultur og transport må bygges ut raskt nok. Det må skje på miljø- og klimavennlige måter, og resultatet bør bli trivelige, inkluderende og solidariske lokalsamfunn. Kommunen må føre en positiv næringspolitikk med grønn profil som kan gi flere arbeidsplasser i bygda. Veksten må styres gjennom en arealpolitikk med tydelige retningsvalg. Vi må få en god balanse mellom de to hovedsentrene, Sundet og Råholt, og planverket må brukes aktivt for å nå dette målet. Kommunesenteret Sundet må styrkes og bygges ut. Råholt trenger ny sentrumsutvikling. Gode planer er ikke nok, de må følges opp i praktisk politikk. Ja til bedre tilbud til de yngste og de eldste! SV tar kampen for et varmt samfunn. Det betyr at vi ikke må kutte, men tvert imot styrke omsorgstilbudene for sjuke og eldre, enten de bor hjemme eller på institusjon, og på områdene rusomsorg, psykiatri og barnevern. Det betyr også at vi ikke må henge etter med utbygging av barnehager og skoler for alle deler av kommunen. På alle disse områdene er det aller viktigste de ansatte ute i tjenestene. Det blir ikke bedre kvalitet av årlige stillingskutt, slik vi har sett i Eidsvoll. Tvert imot trenger vi bedre bemanning, og de ansatte må få større tillit til å utføre arbeidet sitt etter godt faglig skjønn. En vekstkommune som Eidsvoll må altså bruke store midler både til investeringer og drift av de tjenestene innbyggerne trenger. Vi kan ikke velge det ene eller det andre. Dessverre er Eidsvoll en lavinntekstkommune, og dessverre får ikke kommunene den andelen av de offentlige inntektene de trenger for å løse oppgavene de er pålagt. Eiendomsskatt vil styrke kommunens økonomi og kan være med på å løse utfordringene i skolen og eldreomsorgen vår. Det er disse områdene vi vil bruke den på. En slik skatt må ha en sosial profil med et solid bunnfradrag, og vi ønsker ikke at den skal øke ut over 4 promille. Ta kampen mot den blå høyrepolitikken i Eidsvoll! Eidsvoll SV har tidligere deltatt i et rødgrønt styringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og fikk gjennomslag for mange politiske saker. Mot SVs ønske ble denne alliansen oppløst på grunn av konflikter mellom de andre partiene, og Arbeiderpartiet søkte samarbeid til høyre. Dette har gitt Eidsvoll en høyreorientert politikk som SV er i opposisjon til. Det alvorligste er harde og usosiale driftskutt i velferdstilbudene til innbyggerne: skole, omsorg, kultur. Nå er SV aleine på venstresida i Eidsvoll, men vi er når som helst klare for samarbeid med andre partier for å få til en ny politikk. Det er innholdet og resultatene som teller. 2

3 Oppvekst Eidsvoll skal være en god kommune å vokse opp i. Gjennom et åpent og sterkt samarbeid mellom barnehage, skole, SFO, kulturskole, barnevern og andre instanser kan vi sørge for at ingen barn faller utenfor, og at alle får gode utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Fokuset må være på tidlig innsats og forebygging. Ja til en helhetlig skole Lesing, skriving og regning vil alltid være grunnleggende i skolens virksomhet. Men skolens oppdrag er videre enn som så. SV vil revitalisere den generelle læreplanen. Skolen skal bidra til en mangfoldig, god og sunn utvikling hos barn og unge. Kreative, kognitive, fysiske og sosiale sider skal utvikles. Både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter skal verdsettes. Ansvarlighet må læres, tilhørighet oppleves. Demokratiforståelse og samfunnsansvar utvikler seg gradvis. Forsøk med 9-årig grunnskole I 1997 begynte seksåringene i skolen. Valget var enten å beholde 9-årig grunnskole og la 15-åringene begynne i videregående, eller å utvide grunnskolen til å bli 10-årig. Valget ble det siste. Men 10-årig grunnskole har ikke gitt bedre læringsresultater. Skoleflinke elever får enda flere år å kjede seg på. Skolesvake elever finner seg dårlig til rette og sliter med motivasjonen, ikke minst på det teoritunge ungdomstrinnet. Mye tyder på at vi heller bør la 15-åringene begynne på videregående. Niårig grunnskole er nok. Ressursene, både penger og lærerkrefter, kan og bør brukes bedre. Vi vil derfor søke om å sette i gang et forsøk med 9-årig grunnskole (6+3) i Eidsvoll, i et samarbeid med den videregående skolen. Tilslutning til prosjektet fra lærerne og deres organisasjoner er en forutsetning. Et slikt prosjekt vil også måtte utvikles i et samarbeid mellom barnehage, grunnskole og videregående skole. Alt dette betyr at denne første skissen for et slikt forsøk må kunne utvikles og endres i forståelse med dem som skal gjennomføre det. Bedre bruk av ressursene SVs forutsetning for å foreslå en forsøksordning med niårig grunnskole i Eidsvoll, er at alle ressursene som i dag fordeles over ti år, blir beholdt og i stedet fordelt over ni år. Dette er ikke et nedskjæringsforslag. Eidsvoll-skolen skal bruke minst like store ressurser på sin grunnskole som gjennomsnittet i landet. Mer fleksibel videregående opplæring Den videregående skolens sterkeste side er mangfoldet. Fra verksteder som byr på alt fra grunnleggende opplæring i bruk av hammer og sag til avansert elektronisk feilsøking og moderne bioteknologi. Dette tilbudet bør 15-åringer få tilgang til. De aller fleste med en god niårig grunnskole bak seg vil fint greie et normalt løp på videregående. Men noen vil trenge både lengre tid og en bedre tilrettelegging for å klare å gjennomføre videregående opplæring. Frafallet i videregående vil da kunne gå ned. Andre tiltak er også viktige i denne sammenhengen, ikke minst tilbud om læreplass til alle som ønsker det (se lenger ned i programmet). Det bør også legges til rett for å komme tilbake til videregående opplæring, om ønskelig i kombinasjon med praksisplasser, for elever som ikke har fulgt standard skoleløp. Fleksibel skolestart enten ved 6 eller 7 år Skolestart for seksåringer ble dessverre mer en sparereform enn en pedagogisk reform. Den småbarnpedagogiske tilnærmingen i første klasse er gradvis svekket. Voksentettheten for de yngste skolebarna må styrkes. Vi ønsker også å legge bedre til rette for at foreldre kan velge ett år ekstra i 3

4 barnehagen og dermed utsette skolestarten ett år, dersom barnet vil være bedre tjent med det. Dette må i større grad enn i dag tilbys som en reell og vanlig valgmulighet. Det vil kreve en styrking av barnehagekapasiteten. Et alternativ til denne modellen kunne ideelt sett være å gå tilbake til en skolestart for 7-åringer for alle barn, men vi er redde for at det vil være umulig å få gjennomslag i dag for en søknad som blir oppfattet som en generell omkamp om hele 6-årsreformen. SFO en del av det pedagogiske tilbudet Skolefritidsordninga, SFO, varierer mye i kvalitet og innhold. Samtidig trenger vi en mer variert og innholdsrik skoledag. I småskolen bør det være tid til både lek og læring, innenfor gode pedagogiske rammer. Skoledagen kjernetida for småskoleelever bør utvides noe slik at det blir bedre rom for veksling mellom ulike aktiviteter. Dette vil gi bedre tid til lek og fysisk aktivitet, og et større rom for praktiske og kreative aktiviteter. Hensikten skal ikke være å øke teorityngden i noen del av grunnskolen. Med 9-årig grunnskole kan vi få: Høyere lærertetthet slik at hver elev kan få bedre tilrettelegging og oppfølging Bedre muligheter for variert, helhetlig og godt tilpassa undervisning Gjennomføring av planlagt undervisning også ved lærerfravær Attraktive lærerstillinger med bedre rom for etterutdanning En mer pedagogisk og helhetlig integrering av SFO vil gi en bedre skole for de minste Fysisk aktivitet hver dag for alle elever Et sunt og godt måltid mat for alle elever, hver dag Færre skoletrøtte elever, mer effektiv læring, mindre leksepress SV sier også JA til: - Gode skole- og barnehagetomter i hele bygda, og videre utbygging i takt med et voksende behov. Planmessig utbedring og utbygging av skolene slik skolestrukturutvalget har anbefalt. Miljøvennlig og foreldrevennlig lokalisering av nye barnehager. - Ny, tidsmessig barneskole til erstatning for gamle Vilberg skole. - Hovedsakelig nybygd Vilberg ungdomsskole på eksisterende tomt, med gjenbruk bare av den beste, rehabiliterte delen av den gamle skolen. Videre utvikling av samarbeidet med Eidsvoll videregående skole. - Utbygging som planlagt av Råholt ungdomsskole og Ås skole - Bevaring og utbygging av Eidsvoll Verk skole. - Utbedring av Råholt skole med nybygg istedenfor nedslitte brakker. - Sikring av kapasiteten i Dal-området i samsvar med elevtallsutviklinga. - Feiring skole som kombinert barne- og ungdomsskole basert på nærmiljøpedagogikk, med erfaringsdeling til de andre skolene i kommunen. - Styrket vedlikehold av de gamle skoleanleggene i kommunen. - Økt andel kommunale barnehager i kommunen og et kommunalt barnehagetilbud i alle deler av bygda. - Styrket kompetanseutvikling både i kommunale og private barnehager og i skolene, gjennom nyrekruttering og videre- og etterutdanning. 4

5 5 - Forpliktende planer for hvordan kompetansekravene for barnehager skal innfris. Dette kravet skal stilles for før dispensasjoner i forhold til kompetansekrav innvilges. - Kvalitetsoppfølging av både kommunale og private barnehager. Kvalitet handler om tilstrekkelig og kompetent bemanning, gode lokaler og uteområder. Barnehagen skal gi alle barn et godt grunnlag for utvikling og læring. - Beholde tomta etter Råholt barnehage og utvide med den tilstøtende Haugtun-tomta, slik at vi sikrer plass for en ny, sentrumsnær kommunal barnehage på Råholt. - Styrket bemanning i barnehager og skoler med forpliktende bemanningsnorm, stans i stillingskuttene. - Vikarbruk for faktisk gjennomføring av planlagt undervisning, inkludert spesialpedagogiske tilbud. Nei til vikarkutt som sparetiltak. - Tilrettelegging for barn med spesielle behov i skole og barnehage. God ivaretaking av elever som blir berørt av nedlegging av tilbudet til døve/tunghørte elever ved Døli skole. - Tidlig innsats i skole og barnehage. Mer av ressursene må rettes mot de lavere alderstrinnene. Tiltak så fort som mulig etter at spesielle behov er avdekket. - Oppfølging av det gode arbeidet mot mobbing og for inkluderende fellesskapsbygging som har vært drevet ved eidsvollskolene. - Gjenoppretting av innføringsklasse for nye innvandrerelever. - Ressurs til å følge opp plan for språk- og lese- og skriveopplæring og de andre pedagogiske satsingsområdene i skoler og barnehager. Tilsvarende plan for matematikkopplæring. - Lokale pedagogiske utviklingsinitiativ, som for eksempel Teknolabben på Feiring skole. Utvide forsøkene med leksefri /omlegging av hjemmearbeid som alt er begynt på ungdomstrinnet. - En mer praktisk, variert og motiverende ungdomsskole. Styrking av Eidsvoll læringssenter. - Styrking av de praktisk-estetiske tilbudene. - Forsøk med utsatt skoledag på ungdomsskolen seinere start om morgenen for at elevene skal få bedre utbytte av hele skoledagen, i tilpasning til ungdoms døgnrytme. - Forsterket og mer inkluderende seksualundervisning, der det også må legges stor vekt på holdningsarbeid. - Mindre testing i skole og barnehage. For mange prøver og tester stjeler tid fra det viktige læringsarbeidet. - Moderate priser i SFO og søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. - Videreutvikling av kulturskolen i Eidsvoll som et lavterskeltilbud til alle som ønsker det. For å nå godt nok ut i alle deler av bygda bør enkelte tilbud desentraliseres, for eksempel som en del av en mer helhetlig skoledag. - Tverrfaglig og teambasert forebyggende ungdomsarbeid. Samarbeid mellom skole, helsestasjoner, politi og barnevern er viktig for å forebygge og snu en uheldig utvikling. - Støtte til kommunale ungdomsklubber og Cornerstone. - Styrket barnevern og godt samarbeid mellom skole, barnehage og barnevernet. Barn skal ikke vokse opp i en hverdag preget av vold, overgrep eller omsorgssvikt. - Styrking av skolehelsetjensten, både i Sundet og på Råholt.

6 Eldreomsorg, helse og sosiale tjenester Alle innbyggere skal være trygge på at de får god omsorg den dagen de trenger det. Den gode omsorgen skapes av kompetente ansatte med gode arbeidsvilkår. Tjenestene skal drives av kommunen selv, med ideelle aktører som supplement ikke av kommersielle aktører. - En eldreomsorg der brukerrettighetene står sterkere, og der både ansatte og pårørende i sterkere grad skal tas med på råd i konstruktiv dialog. Mer tillit til gode, faglige skjønnsvurderinger bør erstatte utviklingen mot stoppeklokkestyrt omsorg. - Mer tverrfaglighet i eldreomsorgen: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører m.fl. i tillegg til det medisinske og pleiepersonalet. - Tilstrekkelig utbygging av korttids- og langtidsplasser ved sjukehjem og bosentre. Kommunale plasser skal dekke behovene. Videre satsing på Vilberg kompetansesenter. Styrking av aktivitetstilbud og miljøskapende tiltak. - videreutvikling av det kommunale legevakttilbudet på Vilberg. - Videreutvikle hjemmetjenesten med større vekt på forebygging, slik at de som vil, kan bo hjemme så lenge som mulig. De pleietrengende bør få faste tjenesteutøvere. Bruk av moderne omsorgsteknologi og styrket bemanning må gå hånd i hånd. - Ivareta de ansatte gjennom kompetansebygging, arbeidsmiljøarbeid og heltidsstilling til alle som ønsker det. Utprøving av 6-timersdag og forsøk med alternative turnusmodeller i samarbeid med de ansatte. - Nytenkning i demensomsorgen, eksempelvis utvikle Pålsejordet til demenslandsby. Styrking av tilbudet, inkludert kommunalt dagsenter for demente og andre aktivitetstilbud. - Styrking av rusomsorgen og psykiatritjenesten, både oppsøkende og behandlende. - Et godt krisesentertilbud for kvinner og menn. Fortsatt støtte til Romerike krisesenter. - Oppfølging av folkehelsestrategien i alt planverk. - Fortsatt støtte til Frisklivs- og mestringssenteret. - Styrking av fysioterapitilbudet slik at ventelistene kan bli kortere. Flere kommunale tilskudd tilpassa konkrete behov, for eksempel for psykomotorisk behandling. - Arbeidstilbud for mennesker som, for kortere eller lengre perioder, har problemer med deltakelse i vanlig arbeidsliv. Styrket samarbeid mellom kommunen og NAV. - Universell utforming av offentlige bygg oppfølging av loven. - Sosialhjelpssatser som følger pris- og lønnsutviklingen ellers. Nei til barnefattigdom! - En offensiv kommunal boligpolitikk for å motvirke at stadig flere, særlig unge, blir utelukket på et ukontrollert boligmarked. Etablering av student- og ungdomsboliger. Kommunal boligbygging skal også sikre et tilstrekkelig antall sosialboliger av god kvalitet, med ulike boligtyper spredt i flere deler av kommunen. - Bosetting av flere flyktninger, også her med spredt lokalisering og varierte boligtyper. En svært viktig del av integreringsarbeidet er å få flyktningene ut i jobb. Kommunen bør derfor arbeide for å skaffe praksisplasser i samarbeid med NAV. - Støtte til Frivilligsentralens arbeid. 6

7 Kultur, idrett og friluftsliv Eidsvoll har store kvaliteter når det gjelder historie, kultur og natur, noe som gir grunnlag både for et bredt tilbud til innbyggerne og for utvikling av turisme. Disse mulighetene må utnyttes i enda større grad enn i dag. 7 - Å hente inspirasjon og energi fra grunnlovsjubileet i Fortsatt identitetsutvikling og markedsføring av Eidsvoll som Grunnlovsbygda. - Styrking av det kommunale kulturtilbudet. Samvirke mellom kommunale og frivillige kulturtilbud. - Kulturtilbud for alle aldersgrupper. Få i gang igjen «den kulturelle spaserstokken» i Eidsvoll. - Kinodrift i Panorama. - Styrking av bibliotekene. Hovedbiblioteket i Sundet åpent alle hverdager. - Forskjønning av tettstedene i Eidsvoll i samarbeid med grunneiere og handelsstandsforeninger og bedre vedlikehold av grøntområdene i bygda. - Oppfølging av plan for kulturminnevern i kommunen. - Fortsatt utvikling av kulturområdet Eidsvoll Verk, inkludert satsing på MAGO-prosjektet i samarbeid med Akershus fylkeskommune. MAGO bør få en organisasjonsform som gjør det mulig å trekke inn andre bidragsytere og samarbeidsparter i arbeidet, slik prosjektgruppa har bedt om. Vi vil bidra til rehabilitering av industrihistoriske bygg på Eidsvoll Verk som formidlingssted for industrihistorie og kunst. Fortsatt uvikling av kulturstien langs Andelva. - En kunst- og utsmykningsstrategi for forvaltning og formidling av kommunens egne kunstsamlinger og videre utsmykning av det offentlige rom. - Å forvalte arven etter store nasjonale kunstnere med tilknytning til bygda, som Henrik Wergeland, Camilla Collett, Arne Ekeland og Sivert Donali. - Utbedring av området rundt Eidsvoll kirke, Tingvoll og Eidsvoll prestegård, inkludert kulturstien. - Forsterket vedlikehold av kirkegårdene i Eidsvoll. - Støtte til bevarings- og formidlingsarbeidet ved Feiring jernverk. - Støtte til Eidsvoll museum som konsolidert enhet i Akershusmuseene. Støtte til venneforeningenes innsats for Feiring jernverk, Gullverket og Bygdetunet. - Støtte videreutvikling av Grunnlovsvegen med samvirke mellom kommersielle tilbud og historiske og kulturelle opplevelser. - Støtte til Skibladner. - Å utvikle en kulturarena med variert aktivitetstilbud ved Søndre samfunn/i Råholt sentrum. - serviceanlegg for fritidsbåter i Sundet i samarbeid med båtforeningen. - Bypark på Sundtoppen, med bedre stier, vedlikehold av grøntområdene, sittegrupper og formidling med skilting. - Aktivitetsområde med badeplass på Skjoldnestangen i Sundet og utetreningsapparater både der og på Råholt. - Opprusting av området rundt Tærudåsen Råholtmarka som allsidig friluftsområde for publikum, med nærhet til skolene på Råholt. Lysakeren bør holdes i hevd som hoppbakke, slalåmbakken i Skaubanen kan tilrettelegges og utbedres, og helårs turløype, inkludert lysløype, gjenetableres. - Grønne korridorer med gang- og sykkelveg inn mot skogsområdet både fra Bønsmoen skole og fra søndre del av Råholt/Dal. Sykkelveg til badeplassen Pressan fra Ormlia.

8 - Styrking av arbeidet med å legge skiløyper i nærområder til tettstedene. - Sommerbruk av skianlegg, for eksempel til terrengsykling. - Støtte til vedlikehold og merking av turstier. Turkart for vestsida bør produseres tilsvarende det vi har for østsida. - Oppgradering og vedlikehold av badeplassene i Eidsvoll, og godt vedlikehold av demningene. - Støtte til idrettens viktige arbeid med økonomiske tilskudd og gratis bruk av kommunale idrettsanlegg. - Allsidig og publikumsvennlig drift ved Råholt bad. Fortsatt klorfritt basseng av hensyn til lungesyke, astmatikere og allergikere. - Økte budsjettmidler som frivillige organisasjoner kan søke om støtte fra til drift, vedlikehold av klubbhus og forsamlingslokaler m.v. - Etablering av livssynsnøytralt seremonilokale i samarbeid med tros- og livssynssamfunn i Eidsvoll. Arbeid og næring SV ønsker en aktiv næringspolitikk for miljøvennlig vekst, som gir nye arbeidsplasser. Kommunen skal bidra gjennom en offensiv kommuneplan og ved å satse på infrastruktur, gode skoler, kultur og rekruttering. - Tilstrekkelige, attraktive næringsarealer med egnet lokalisering for ulike typer næring: kontor- og butikkvirksomheter sentrumsnært, mer plasskrevende næringsbedrifter utenom tettstedene. - Rask og velvillig saksbehandling ved næringsetableringer. Samtidig trengs det tydelig offentlig styring ut fra vedtatte planer. - God vegledning til bedrifter, enkeltpersonsforetak og nyetablerere i regelverk og ulike støtteordninger. - Flere læreplasser i Eidsvoll. Målet er at alle som ønsker plass, skal få det. Kommunen skal gå foran og sette av midler til flere lærlinger i kommunal virksomhet. Samtidig vil SV kreve at bedrifter som gjør avtaler med kommunen, til enhver tid har lærlinger. Økt innsats for å gi jobbtilbud til ferdige fagarbeidere i kommunen. - Kommunale sommerjobber til skoleungdom og studenter, eksempelvis til styrking av parktjenester og vedlikeholdsarbeid. - Sterkere jordvern. SV vil stå imot det økende presset for å bygge ned uerstattelig matjord. - Miljøvennlig landbruk. Eidsvoll kommune skal være en pådriver i arbeidet med å øke arealet til miljøvennlig og økologisk landbruk. - Tilrettelegging for at husdyrholdet og beitedrifta i kommunen kan videreføres. - Fornuftig forvaltning av vilt og utmarksressurser i kommunen. - Utvikling av Eidsvoll som turistområde med utgangspunkt både i de kulturhistoriske stedene og naturen. - Turistinformasjon i tilknytning til servicetorget i Rådhuset og turistnettsted på Eidsvoll kommunes hjemmeside. 8

9 - Etablering av nye virksomheter langs E6 for overnatting og camping dersom miljøhensyn blir ivaretatt. - Interkommunalt samarbeid for å legge til rette for etablering av miljøteknologibedrifter og andre miljøvennlige arbeidsplasser i regionen. Sentrumsutvikling og boligbygging Den raske veksten i Eidsvoll krever at kommunen tar nye grep for å utvikle gode og miljøvennlige bolig- og sentrumsområder med lett tilgang til natur og offentlig transport. - Oppfølging av regional arealplan og av kommuneplanen, med vekt på samfunnsdelen. - Aktiv arealpolitikk for å styre videre vekst nordover i bygda. Bedre balanse mellom Råholt og Sundet/Eidsvoll sentrum. Rekkefølgebestemmelser for videre utbygging. - Nye sentrumsplaner for områdene rundt Eidsvoll Verk stasjon (Råholt) og Eidsvoll stasjon (Sundet). Den største veksten vil komme rundt disse to knutepunktene. Her må det legges til rette for en mer urban utvikling. - Å legge til rette for sykling og gange til sentrumsområder og togstasjoner. Sykkelhotell ved Eidsvoll Verk og Eidsvoll stasjon. - Alle tettstedene i bygda skal ha grønne korridorer fra sentrum ut til friluftsområder. - Satsing på Sundet som kommunesentrum. Sundtoppen må utvikles som bypark, Skjoldnestangen som rekreasjonsområde, og strandpromenaden må fullføres. Gårdeiere og handelstandsforeningen må trekkes aktivt inn for å bygge et godt, vakkert og funksjonelt sentrum. - Plan for utvikling av sentrumsområdet mellom Eidsvoll Verk stasjon og Råholt Amfi, i samarbeid mellom kommunen og næringslivet. - Utvikling av sentrumsområdet på Dal i samarbeid med næringsdrivende og velforeningen. - Fortsatt tilrettelegging for boligbygging og sentrumsutvikling på Langset. Støtte og utvikle nye aktivitetstilbud knyttet til den nye skolen på Langset. - Regulering av egnete områder for boligbygging i Feiring. Klima, miljø og transport Klima- og miljøspørsmålene er ikke et avgrenset saksområde for SV, men skal gjennomsyre politikken på en helhetlig måte. På samme måte må miljø- og klimamålene kommunen setter, være styrende også for de andre delene av planverket og for alle virksomhetsområdene i administrasjonen. Særlige utfordringer og muligheter! ligger i samferdselspolitikken i vårt område. SV tar kampen for et bedre kollektivtilbud. SV sier NEI til tredje rullebane på Gardermoen av hensyn til befolkningen på Øvre Romerike. Økt flytrafikk er uforenlig med nasjonale klimamål. SV arbeider heller for lyntog mellom storbyene. - En oppdatert og framtidsretta klimaplan for Eidsvoll. 9

10 10 - Utredning av alternative traseer for ny jernbane mellom Eidsvoll og Minnesund slik at vi kan finne den mest miljøvennlige løsningen. Dette må fortsatt være et krav til Jernbaneverket. - Gjenåpning av persontrafikken på strekningen Dal-Eidsvoll. - Ringbane på Øvre Romerike som sammenbindende lokaltogtilbud: Eidsvoll-Jessheim-Kløfta- OSL-Eidsvoll. - Jernbanestasjon og innfartsparkering på Langset. Langset bør bli endestasjon for lokaltog. - Forbedring av busstilbudet i hele kommunen og ellers på Øvre Romerike tverrgående bussforbindelser knyttet sammen med det nord-sørgående togtilbudet. Flere matebusser til togstasjonene. Tog- og busstilbud tidligere om morgenen og seinere om kvelden. - Offentlig kommunikasjon fra alle deler av kommunen til kommunesenteret Sundet, for eksempel fra Langset. - Fast bussforbindelse til Nord-Odal og Hurdal. - Bedre dekning av skolebusser slik at alle får sitteplass. - Trygge sykkelveger til og fra knutepunkter. Sykkelhoteller på jernbanestasjonene. - Utbygging av parkeringskapasitet med parkeringsbygg i flere etasjer ved Eidsvoll Verk stasjon og Eidsvoll stasjon, istedenfor å bruke enda større, sentrumsnære arealer til parkering her. - Flere ladestasjoner for elbiler, blant annet ved alle jernbanestasjoner og ved Rådhuset. - Anskaffelse av utslippsfrie biler (hydrogen/el) i Eidsvoll kommunes egen virksomhet. Etablering av hydrogenfyllestasjon i Eidsvoll. - Fortgang i arbeidet med nye gang- og sykkelveger, både langs kommunale og fylkeskommunale veger. Sykkelveg langs hele fylkesveg 33 gjennom Feiring. - Sikring av mjuke trafikanter gjennom Bårlidalen og bygging av sykkelveg videre til Finstad og Dal. - Styrket trafikksikkerhet i Feiring sentrum med opphøyde gangfelt og nedsatt fartsgrense. - Godt vedlikehold av vegnettet. Utbedring av fylkesveg 33 til Feiring, og beredskapsplan for strekningen. Utbedring av fylkesveg 181 mellom Eidsvoll og Nord-Odal. - Videreutvikling av avfallssamarbeidet mellom kommunene på Øvre Romerike. ØRAS skal fortsatt være et av de mest framtidsretta og miljøvennlige anleggene i landet. - Styrket kontroll med næringsavfall og bedre kildesortering i kommunal og privat virksomhet. - Gjenetablering av ENØK-rådgivning i kommunen. Innbyggerne skal få gratis rådgivning om bedre energibruk. - Krav om klimavennlig oppvarming i nybygg, både ved nærings- og boligutvikling. Vannbåren varme gir bedre muligheter for å ta i bruk miljøvennlig energi. Samtidig vil vi vurdere tilskuddsordninger for omlegging i eldre boliger. - Klimavennlig husbygging. Ja til passivhus og plusshus; krav om dette i utvalgte boligområder. - Strengere krav ved kommunale innkjøpsavtaler for å sikre rettferdig handel og mest mulig miljøvennlige innkjøp. - Styrking av lokalt naturvernarbeid, med vekt på vassdrag og strandområder, skogsmiljø og kulturlandskap. Det særegne ravinelandskapet på Romerike er særlig utsatt. Vern om lokalt artsmangfold og kamp mot spredning av uønska arter.

11 Lokaldemokrati Kimen til demokratiet i Norge ble lagt nettopp her i Eidsvoll, gjennom Riksforsamlingen i Grunnlovsbygda bør også kjennetegnes av et levende lokaldemokrati, der flest mulig er med på å legge kursen framover. Kommunene har ansvar for de fleste velferdstjenestene. Nærhet og identitet er viktig for at folk skal engasjere seg. Derfor er SV mot tvungen kommunesammenslåing. - Lokalt folkestyre, også i spørsmål om kommunesammenslåing. Ingen kommuner skal slås sammen mot innbyggernes vilje uttrykt gjennom folkeavstemning. - Eidsvoll kommune er stor nok til å utføre de aller fleste av sine oppgaver. Det er ikke noe akutt behov for å slå oss sammen med andre kommuner. SV er likevel villig til å vurdere sammenslåing med nabokommuner som Hurdal eller Nord-Odal. - Noen kommunale oppgaver løses best på tvers av kommunegrenser. Godt interkommunalt samarbeid viser at flere slike oppgaver løses svært godt med dagens grenser for eksempel avfallshåndtering (ØRAS). Oppgaver som klart er for store, eller omfatter regioner, må stat og fylke løse. - Styrking av innbyggernes muligheter for få saker behandlet i kommunestyret (innbyggerinitiativet). - Bedre digital, interaktiv kommunikasjon om alt som skjer i kommunen på ulike nettflater. Samordning mellom kommunale og frivillige kommunikasjonskanaler. - Sterkere medinnflytelse fra nærmiljøene, med støtte til ulike initiativ som for eksempel Feiring-regjeringa og «Bry deg om Eidsvoll»-nettverket. Den positive fellesskapsånden og kreativiteten i slike prosjekt er til inspirasjon for hele bygda. - Det bør bli enklere for flere å delta i lokalpolitikken, ikke minst for småbarnsforeldre. Møtestruktur, møtetidspunkter og kompensasjonsordninger må vurderes med sikte på dette. Et eksempel kan være flere møter på dagtid. - TV-overføring av kommunestyremøter. - Prosjekter for demokratimedvirkning med utgangspunkt i skolene. Myndiggjøring av ungdommens kommunestyre som reell høringsinstans. Demokrati- og menneskerettighetslæring som satsingsområde i samarbeid med Eidsvoll Stemmerett for 16-åringer: Nytt initiativ til å prøve dette i vår kommune dersom det blir anledning til det. Videregående skole som valglokale for forhåndsstemming. - Videreutvikling av Eidsvoll Verk som arena for formidling og debatt om demokratispørsmål. - Samspill og samarbeid mellom SVs folkevalgte og innbyggere, foreninger og organisasjoner. Ikke minst skal vi sørge for at grupper eller enkeltpersoner uten store ressurser skal bli hørt. 11

12 Arbeid og likestilling En god kommuneadministrasjon forvalter fellesskapets ressurser godt, gir gode råd, støtter og hjelper sine innbyggere og sørger for at politiske vedtak iverksettes. Og ikke minst, den sørger for at kommunen er en god og velfungerende arbeidsplass og arbeidsgiver. Organisasjonen må utvikle en åpenhetskultur. Kommunen er en stor kvinnearbeidsplass, og har derfor et særskilt ansvar for et likestilt arbeidsliv. Deltidsstillinger, vikarjobber, midlertidige ansettelser og konkurranseutsetting utfordrer likestillingen. - En kommuneorganisasjon til beste for innbyggerne og arbeidstakerne. - Kjønnsbalanse i ledende stillinger. - Forpliktende planer for likelønn i kommunen. - Tilbud om heltidsstillinger til alle kommunalt ansatte som ønsker det. - Redusert bruk av midlertidige stillinger og oppfølging av vikarbruken i kommunen. - Videreføring av arbeidstakeres rettigheter i kommunen i samsvar med hovedavtalen og arbeidsmiljøloven slik den var før endringene våren Økt åpenhet og dialog med de ansatte i kommunen, og et nært og forpliktende samarbeid med fagorganisasjonene. Eidsvoll kommune skal gi gode arbeidsforhold for fagorganisasjonene. Høy organisasjonsgrad bidrar til bedre maktfordeling mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. - Styrking av ansattes ytringsfrihet og av varslernes stilling, blant annet gjennom et åpenhetsreglement for Eidsvoll kommune. - Mer tillit til de ansatte som kompetente fagpersoner færre kontroll- og detaljstyringstiltak basert på mistillit. - Styrking av etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i kommunen. - Forsøk med sekstimers arbeidsdag, primært innenfor reinhold, helse og omsorg. - Økt grunnbemanning i de kommunale tjenestetilbudene til innbyggerne. - Tiltak mot urovekkende høyt sjukefravær i noen tjenester, blant annet gjennom arbeidsmiljøtiltak, heltidskultur, bemanning, kompetanseutvikling, rekruttering og fokus på ledelse. - God tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. SV sier NEI til: - Privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Velferdsoppgavene skal utføres av det offentlige med ideelle aktører som supplement, ikke av kommersielle selskaper. Ved konkurranseutsetting mister ansatte sine gode pensjonsvilkår. Oftest går dette utover kvinner. - Alle former for sosial dumping. I virksomheter kommunen kjøper varer og tjenester av, skal det være skikkelige ansettelses- og arbeidsforhold og rett til tariffavtale dersom de ansatte krever det. 12

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 1 2 Innhold For en kursendring 4 Åpenhet og demokrati 6 Arealplanlegging 8 Boligpolitikk 10 En fremtidsrettet næringspolitikk 12 Kunnskap er makt:

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn Del godene Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19 Ta kampen for et varmt samfunn 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Våre hovedsaker 6 2.1 Mer tillit til ansatte, mindre byråkrati.....................................

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold.

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold. Arbeidsprogram for Orkdal SV 2015-2019 1 Innledning: Kampen for sosial rettferdighet og miljø gjennomsyrer SVs politikk både sentralt og lokalt. Lokalpolitikken blir en del av SVs arbeid for videreutvikling

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer