Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere"

Transkript

1 Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1

2 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer hvor fokuset var rettet mot hvordan skoleledere i videregående skole kan lykkes med utviklingen av digital kompetanse. ITU er opptatt av at skoleledelse må få en tydeligere plass på den politiske dagsorden, både hos sentrale utdanningsmyndigheter og skoleeierne også når det gjelder satsingen på digitale kompetanse. Dette har vært et lite prioritert område lenge. Inspirasjonsseminarene har vært et ledd i ITUs formidlingsarbeid og nettverksoppgaver knyttet til utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen. Videregående skoler kan defineres som kunnskapsorganisasjoner. Noen er på størrelse med store bedrifter i norsk målestokk, med svært mange elever, mange ansatte og flere studieretninger. Dette tilsier at det handler om å lede komplekse offentlige kunnskapsorganisasjoner med samfunnsoppdrag i forhold til elevenes læring, utdannelse og dannelse. Skolelederne anno 2009 må være innovative ledere på linje med ledere i andre deler av offentlig og privat sektor. De digitale utfordringene som skolen nå møter, på grunn av den digitale utviklingen i samfunnet ellers og på grunn av krav i Kunnskapsløftet og Læreplan 06, er omfattende og krevende. Dette forutsetter at vi har skoleledere i hele grunnopplæringen som integrerer de digitale endringsprosessene med annen skoleutvikling og som har vilje og evne til endring. Hovedinntrykket fra deltagernes evaluering av seminarene har vært positiv. Vi håper derfor at deltagerne har fått tips og blitt inspirert til videre satsing på digital kompetanse i egen skole og i eget fylke. ITU vil rette en stor takk til samarbeidet med skoleeiere og de deltagende skoleledere. Denne oppsummeringen er så langt ITUs fortolkning av den dokumentasjonen vi har tilgjengelig fra seminarene, kombinert med presentasjoner og diskusjoner i hvert enkelt seminar. Vi har jaktet på suksesskriterier, barrierer og utfordringer, og vi har prøvd å identifisert noen gode råd. Forhåpentligvis reiser oppsummeringen også en debatt som i ytterligere grad kan sette skoleledernes utfordringer på dagsorden. I henhold til St.meld. nr. 31, Kvalitet i skolen ( ) skal det utvikles et nytt nasjonalt utdanningstilbud for rektorer 1 med planlagt oppstart høsten Dette er positivt og en viktig prioritering. Erfaringer fra ITUs inspirasjonsseminarer understreker behovet for at de digitale utfordringene må inkluderes som sentrale tema i en slik utdanning. ITU, våren Se mer informasjon her: 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Innledning Skolelederne om digital kompetanse Om planlegging og implementering av digital kompetanse i skolen Suksessfaktorer Barrierer Utfordringer for skoleledere i en digital tid

4 1. Sammendrag Suksessfaktorer, barrierer og utfordringer Gjennom seminarene ble det satt fokus på tre sentrale forhold i skolenes arbeid med digital: suksessfaktorer, barrierer og utfordringer. Her gis et kortfattet sammendrag: Suksessfaktorer: Skoleeier som drivkraft De skoleeierne som er aktive initiativtakere og dialogparter overfor skolene, som følger opp IKT planlegging og stiller krav, har større muligheter for å lykkes. Tydelig ledelse Skoleledere som er tydelige ledere, visjonære, strategiske og som stiller krav til de ansattes arbeid med digitale verktøy, kan vise til vellykket IKT satsing. Kultur for samarbeid og deling Delingskulturer oppstår ikke av seg selv. Det må gjøres aktive organisatoriske og ledelsesmessige grep for å stimulere til faglig samarbeid og læring mellom lærerne. Delingskultur er viktig for å få fart på IKT arbeidet i fagene. Lokal kompetanseutvikling for lærere Systematisk bruk av kollegaveiledning og intern kompetanseutvikling er kostnadseffektivt og gir gode resultater. Dette senker terskelen for å prioritere kompetanseutvikling og er nært knyttet til skolehverdagen. God tilgang på pedagogisk IKT støtte Mange skoler ansetter IKT pedagoger eller e pedagoger med kompetanse i skjæringspunktet teknologi og pedagogikk. Slike medarbeidere fungerer som støtteapparat som er viktig for å gi rask bistand når det trengs. 4

5 Barrierer: Utydelige forventninger og krav fra ledelsen Utydelig ledelse fører til store sprik internt på skolen både mht. lærernes utvikling av digital kompetanse og pedagogiske bruk av IKT. Manglende iverksetting og oppfølging av strategier og planer Manglende oppfølging av strategier og planer gjør det vanskelig å nå oppsatte mål og virker demotiverende på lærerne. Utydelig klasseromsledelse Bruk av digitale verktøy setter enda større krav til klasseromsledelse fra lærernes side. Utydelig klasseromsledelse fører til dårlig læringsmiljø for elevene. Lærerne må være digitalt kompetente selv for å veilede elevene i god IKT bruk i timene. Manglende kunnskap om elevenes digital hverdag Hvis skolelederne og lærerne har manglende kompetanse om ungdommens digitale hverdag og vaner, er det vanskelig å utnytte ungdommenes kompetanse i skolearbeidet. Det etableres et uheldig skille mellom bruk av digitale verktøy hjemme og på skolen. Kompetansegap blant lærerne Kompetansegap blant lærerne fører til digitale skiller blant elevene. Negative holdninger hos lærere vanskeliggjør iverksettelsen av Kunnskapsløftet og virker hemmende på skolens utvikling. Sviktende infrastruktur Med en sviktende teknisk infrastruktur er det umulig å få til en innarbeidet og naturlig pedagogisk bruk av IKT i undervisning og læring. Utfordringer: Sentrale utdanningsmyndigheter, skoleeiere og skoleledere har et klart felles ansvar for at Kunnskapsløftet kan realiseres. Det gjelder også de digitale utfordringene. ITU har følgende råd til skolelederne på dette området: Råd til skoleledere: Vær visjonær og framtidsrettet også på det digitale området. Utvis endringskompetanse og vilje Ha en helhetlig tenkning og satsning Driv strategisk og målrettet ledelse. Vær gode innkjøpere og bestillere ift IKT Utvikle egen digital kompetanse gå foran som et godt eksempel Få ALLE lærere med, fjern refusenicks Sett fokus på hvordan digitale verktøy kan endre både læring og læringsutbytte Sørg for å ha oversikt over skolens digitale tilstand og status til enhver tid 5

6 2. Innledning Om seminarene Seminarene har vært en kombinasjon av inspirasjonsinnlegg fra ITUs side og workshop gjennom gruppearbeid, erfaringsdeling og dialog med skoleledere og skoleeiere. ITUs innledninger har tatt utgangspunkt i ITUs egne FoU prosjekter, annen relevant FoU, internasjonale prosjekter og relevante politiske styringsdokumenter. Tema på seminarene har vekslet mellom politikk, teori og praksis. Vi ønsket å presentere ITUs arbeid med ulike FoU prosjekter knyttet til digital kompetanse og morgendagens skole. Det sentrale i seminarene har likevel vært dialogen og den direkte kontakten med skolelederne for å avdekke suksesskriterier og barrierer i deres arbeid med digital kompetanse slik lederne selv vurderer dette. Gjennom dokumentasjon av hvert seminar og denne samlede sluttrapporten, mener vi det fremkommer viktige innspill til politikkutforming nasjonalt og lokalt, og forhåpentligvis også til skoleledernes egen bevisstgjøring og videre arbeid med digital kompetanse på egen skole. For å få tilstrekkelig bakgrunnskunnskap om planer og digital tilstand i de respektive fylkene og skolene, hadde ITU kontakt med skoleeier på forhånd. Vi sitter tilbake med en positiv og konstruktiv dialog med fylkeskommunenes opplæringsavdelinger. Denne dialogen ønsker ITU å bygge videre på i fremtidig arbeid med IKT og læring. De ansvarlige på samtlige seminarene har vært ITUs egne medarbeidere, Vibeke Guttormsgaard og Jørund Høie Skaug, og to innleide konsulenter, Tove Kristiansen fra Athenae as og Marit C. Synnevåg fra mcs:consult. Hvem har ITU møtt? Gjennom 13 seminarer høsten 2008 i 11 2 fylker har ITU høsten 2008 truffet ca. 400 skoleledere fra rundt 200 skoler i videregående opplæring, og hatt tett dialog med skoleeier i disse fylkene. Antall deltagere per seminar har variert i tråd med antall skoler i fylket, men seminarene har i hovedsak hatt ca deltagere med en blanding av rektorer, assisterende rektorer og avdelingsledere. Vi har også møtt e pedagoger eller IKT pedagoger med både har lederoppgaver og et operativt IKT ansvar. Disse er viktige medarbeidere i skjæringspunktet mellom teknologi og pedagogikk. De fleste steder har skolene vært representert med to deltagere. I noen seminarer ønsket skoleeier langt flere deltagere per skole for å sikre best mulig forankring blant de ansatte. Nedenfor gis en oversikt over seminarrekken så langt: Inspirasjonsseminarer høsten 2008: Finnmark 26.11, Troms 11.09, Nord Trøndelag Sør Trøndelag 3.09, Sogn og fjordane Rogaland 2.09 og 17.09, Buskerud og Vestfold 9.09, Østfold 18.09, Akershus Hordaland 10. og (utsatt fra november) 2 To seminarer i Hordaland skulle vært avholdt i november 2008, men ble utsatt til mars

7 Stort utbytte for ITU Møtet med så mange skoleledere i videregående skole har utvidet ITUs kunnskapsgrunnlag om den praktiske skolehverdagen for skolelederne og deres utfordringer knyttet til digital kompetanse. Dette har også gitt muligheten til å formidle ITUs kunnskapsgrunnlag til svært mange og nye aktører. Gjennom å reise ut til fylkene har ITU nådd fram til skoleeiere og skoleledere på en ny måte gjennom å møte dem der de befinner seg. For ITU har dette også vært en inspirasjonsrunde for det videre arbeidet med digital kompetanse i grunnopplæringen. En slik runde er også et viktig korrektiv som gir innspill til ITUs etablerte prosjekter og nye initiativ. Takket være positiv innstilling og interesse fra de som har deltatt i seminarrunden, både skoleeiere og skoleledere, sitter ITU tilbake med en kombinasjon av ny kunnskap, bekreftelser i forhold til etablert viten, overraskelser og tankekors. Gjennom denne satsingen har ITU fått inngrep med et nettverk av skoleledere som man tidligere ikke hadde. Dette vil ITU kunne bygge videre på i det fremtidige arbeidet med digital kompetanse. Tema Tema på inspirasjonsseminarene har vært hvordan skolene kan lykkes med en satsing på digital kompetanse. Dette betyr ikke at ITU har gitt fasitsvaret. Gjennom flere års forskning, tett dialog med sentrale utdanningsmyndigheter, internasjonale prosjekter og samarbeid med en rekke foregangsskoler, vet ITU en hel del om hva som skal til for å lykkes. Som et ledd i dette ville ITU fokusere på skolelederens rolle, oppgaver og spesifikke kompetansebehov knyttet til de digitale utfordringene, mao hva som kreves av skolelederen og skoleledelsen når skolen digitaliseres. Følgende tema ble presentert og drøftet i seminarene: Begrepet digital kompetanse og digital dannelse, etikk og holdninger Digital kompetanse i praksis for eleven, læreren og særlig for skolelederen Helhetlig planlegging og iverksetting av IKT satsingen det digitale kompetansehjulet Barn og unges digitale hverdag Internett og nye arenaer for læring: Web 2.0/sosial web og dataspill ITU prosjekter: IKT ABC, ITU Monitor, ITU Mentor, Lærende nettverk, OECD prosjektet New Millenium learners Ledelse og lærende organisasjoner ift digital kompetanse Om utfordringer knyttet til målformuleringer og planlegging På samtlige seminarer var det også et inspirasjonsforedrag fra en lokal skoleleder. Dette var viktige innlegg fra praksisfeltet som la vekt på hvordan skolene hadde jobbet med IKTsatsingen, flaskehalser og suksessfaktorer underveis, hva som er oppnådd og hvilke fremtidige utfordringer som må tas tak i. For nærmere gjennomgang av innholdet på seminarene, viser vi til ITUs nettsted. Her finnes dokumentasjon per fylke med presentasjonene fra ITUs innledere og den lokale skolelederen, jf. 7

8 3. Skolelederne om digital kompetanse Skolelederne ble invitert til å identifisere hva de selv mener at digital kompetanse innebærer for dem som skoleledere. Utgangspunktet for ITU var bl.a. den definisjonen ITU selv har utarbeidet i utredningen Digital skole hver dag fra 2005: Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. ITU (2005) ITU var på jakt etter å teste ut i hvilken grad skolelederne identifiserer seg med begrepet, hva de assosierer med digital kompetanse og hvordan de definerer det for seg selv som leder. Vi tok også høyde for at begrepet er i endring, blant annet på grunn av den teknologiske utviklingen. Hovedinntrykket fra seminarene kan oppsummeres i fire punkter: Digital kompetanse er et lite brukt begrep blant de fleste skolelederne Flertallet av skoleledere er interesserte, nysgjerrige og kunnskapssøkende i forhold til hva digital kompetanse er, men mange forholder seg ikke aktivt til begrepet som ledere. De fleste relaterte det til Læreplanen 06 og den 5. ferdigheten å kunne bruke digitale verktøy, skolens data satsing eller IKT satsing. Begrepet digital kompetanse synes i ulik grad å være forankret hos flertallet av skolelederne. Bilde1: Plan for digital kompetanse Digital kompetanse er imidlertid brukt av flere skoleeiere i deres lokale IKT planer for videregående opplæring. For eksempel bruker fylker som Østfold, Troms, Buskerud og Finnmark begrepet aktivt i sine planer for videregående opplæring. Den nylig utarbeidede Plan for digital kompetanse , fra opplæringsavdelingen i Finnmark fylkeskommune, er ett eksempel på dette. Digital kompetanse knyttes til lærernes digitale kompetanse Et gjennomgående mønster er at svært mange skoleledere umiddelbart assosierer og relaterer digital kompetanse til lærernes digitale kompetanse og langt mindre til sin egen lederrolle og egen kompetanse. De fleste flytter altså lett fokus bort fra egne lederfunksjoner. Digital kompetanse for lærerne ble forbundet med at de må kunne bruke flere digitale verktøy i både planlegging, undervisning og vurdering, finne frem til digitalt innhold, sette grenser for nettbruken og ta i bruk ny læringsteknologi som wikis og web.2.0 løsninger. 3 8

9 Digital kompetanse må inkludere opplæring i etikk, holdninger og kildekritikk Digital dannelse, dvs. holdninger og etiske sider ved bruk av digitale verktøy, inngår som en del av begrepet digital kompetanse. Dette fremsto som veldig aktuelt for skolelederne nå. De er engasjerte, til dels bekymret og i betydelig grad opptatt av å sette dette temaet på dagsorden, både for lærere og elever, men også for foresatte. Flere kjenner til og noen bruker aktivt dubestemmer.no 4 initiativet. Noen skoler sier de har egne opplegg for dette. Mangel på digital dannelse hos elevene hemmer undervisningen. Bruk av digitale verktøy krever tydelig klasseromsledelse Det foregår diskusjoner på svært mange skoler om hvordan de skal håndtere elevenes ukritiske nettbruk i timene. Databruken skaper ofte uro i undervisningen og krever tydelig klasseromsledelse fra lærerne. Mange jakter her på gode løsninger og andres erfaringer. Klasseromsledelse forutsetter at lærerne selv er digitalt kompetente og trygge i bruken av ulike digitale verktøy. Slik er det i begrenset grad per i dag. Noen skoleledere ønsker bruk av kontrollverktøy (jf. programvare som skaffer læreren oversikt og kontrollmulighet), men flertallet tror heller på intensiv bevisstgjøring og kompetanseheving for å utvikle elevenes og lærernes digitale kompetanse, inkludert den digitale dannelsen. I tillegg ble følgende andre assosiasjoner knyttet til digital kompetanse: Digitale kompetanse for meg som skoleleder er å sørge for en infrastruktur som fungerer å tilrettelegge for at lærernes digitale kompetanse utvikles å tilrettelegge for elevenes digitale kompetanse å tilrettelegge for intern kompetanseutvikling av delingskultur å bidra til bruk av digitalt innhold i fagene å sørge for pedagogisk bruk av IKT i fagene. 4 Et samarbeid mellom Teknologirådet, Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet. 9

10 ITUs råd til skoleeiere og skoleledere ITU mener at digital kompetanse er et begrep som krever debatt, oppdatering og nytenkning anno 2009 og fremover. ITU vil selv bidra til dette, men både skoleeier og skoleledere har et viktig ansvar i denne sammenhengen, gjerne i dialog med ITU, andre fagmiljøer og sentrale utdanningsmyndigheter. På bakgrunn av skoleledernes respons vil ITU derfor trekke opp seks råd knyttet til hvordan begrepet digital kompetanse kan håndteres og operasjonaliseres fremover: Råd til skoleledere og skoleeiere: 1. Skap debatt rundt betydningen av digital kompetanse anno Sett fokus på digital kompetanse i lederrollen 3. Fokusér på at rektors rolle er avgjørende 4. Skap arenaer for kunnskapsdeling om digital kompetanse i praksis i fagene 5. Skoleeier må ta et ansvar ift digital kompetanse 6. Ta i bruk nasjonale styringsdokumenter, FoU rapporter og utredninger 1. Skap debatt rundt innholdet i digital kompetanse anno 2009 Begrepet digital kompetanse trenger drøfting i skolen på ulike måter både pedagogisk, organisatorisk og teknologisk. Hva betyr begrepet i praksis, og hva er de sentrale utfordringene fremover når skolen satser på digitale kompetanse? Spesifiser digital kompetanse ift. ulike målgrupper: Hva innebærer digital kompetanse for skolelederne, lærerne og elevene? Hvilke ferdigheter må man kunne og hvordan nyttiggjøre seg denne kunnskapen i læring på skolen og senere i utdanning og arbeidsliv? Hvordan kan web 2.0 teknologi stimulere kreativitet? Hvordan kan databruken føre til mer egenproduksjon og kunnskapsdeling, og ikke bare konsum av det andre har laget? 2. Sett fokus på digital kompetanse i lederrollen Skolelederne må se nærmere på hvilken kompetanse de selv trenger for å være ledere i en digital tid og kontekst. Dette gjelder både ledergruppen som team og enkeltledere. Her har også skoleeierne et viktig ansvar for tilrettelegging og kompetanseutvikling. Skoleeiernes dialog med sentrale utdanningsmyndigheter på dette området, for eksempel gjennom KS, er svært viktig. Den nye skolelederutdanningen 5 som skal starte høsten 2009 må definitivt fange opp de digitale utfordringene for lederne. 3. Fokuser på at rektors rolle er avgjørende Rektors aktive lederinvolvering er helt avgjørende for de endringsprosesser som en digitalisering av skolen innebærer. Rektor som skolens toppleder må styrke sin egen digitale kompetanse, bruke digitale verktøy og ha evne til å sette IKT satsingen inn i en større strategisk kontekst. Rektor må være synlig og markant på den digital arenaen. Dette gjelder internt, men også eksternt i forhold til skoleeiere, andre skoler og foresatte. Mange skoler bruker IKT satsingen som markedsføring av skolen. 5 Jf. St.m. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen 10

11 Setter rektor digital kompetanse på et sidespor, vil lærerne som kollegium ofte gjøre det samme. Delegerer rektor IKT satsingen til den teknisk ansvarlige og abdiserer selv, flyttes ansvar og fokus lett over på teknologien og utstyret. Signaleffekten av dette er sentral. Satsing på digital kompetanse trigger mye nytt, åpner for usikkerhet og motstand. Dette krever en visjonær, tydelig og bevisst leder som kopler den digitale satsingen til skoleutvikling for øvrig og skolens samfunnsoppdrag i en digital tid. 4. Skap arenaer for kunnskapsdeling om digital kompetanse i praksis i fagene Skoler som lykkes med utvikling av digital kompetanse har organisert lærerne i mindre faglag/fagteam/grupper etc. som gir mindre arenaer til å vise hverandre eksempler og dele konkrete undervisningsopplegg, få fram digitale muligheter og begrensninger. Utnytt web2.0 teknologi, gjennom for eksempel wikis eller blogger, til å dele synspunkter, utvikle opplegg og dele læringsressurser. Noen skoler har gjort dette, men andre har ennå ikke satt det på dagsorden. Læreplanen gir visse retningslinjer knyttet til kompetansemål i fag på ulike trinn, men erfaring viser at det likevel kreves lokalt læreplanarbeid og refleksjonsprosesser for å operasjonalisere digital kompetanse til undervisningspraksisen og fagene. 5. Skoleeier må ta et ansvar ift digital kompetanse Skoleeier stiller krav til skolen om at de må ha IKT planer som revideres med ulike mellomrom. Planlegging og implementering må her henge sammen, og skoleeier må følge opp IKT planene. Enten skolene har egne IKT planer eller integrerer IKT i virksomhetsplaner el.l., oppfordrer ITU skoleeiere til å fokusere på implementering av godkjente planer. Dette krever systematisk oppfølging. 6. Ta i bruk nasjonale styringsdokumenter, FoU rapporter og utredninger Den dokumentasjonen om digital kompetanse som vi har brukt i seminarene, består av utredninger, FoU prosjekter, faglitteratur, internasjonale initiativ, nasjonale og regionale styringsdokumenter utarbeidet av ulike instanser de siste årene. Dette materialet virker til en viss grad kjent for skolelederne, men er i varierende brukt i praksis i skolene. Skoleeier ser i større grad ut til å ha et forhold til dette materialet. Både skoleeiere og skoleledere bør i større grad etterspørre og utnytte det kunnskapsgrunnlaget som finnes vedrørende digital kompetanse. Både myndigheter og FoU miljøer, også ITU, har en klar formidlingsutfordring med å nå frem til videregående skoler og skoleledere spesielt. 11

12 4. Om planlegging og implementering av digital kompetanse i skolen Hvilke faktorer ønsker skolelederne å prioritere? Skolelederne gir generelt sett støtte til viktigheten av en helhetlig digital satsing. Helheten handler om å planlegge og iverksette mange faktorer og se sammenhenger mellom disse. Vi drøftet Det digitale kompetansehjulet (jf. ITUs utredning Digital skole hver dag, se figur 1 nedenfor1) som en mulig modell. ITU tror på at det er hensiktsmessig å ha en planleggingsog implementeringsmodell fordi arbeidet med utvikling av digital kompetanse er sammensatt, langsiktig og involverer mange aktører. Etter diskusjonen med skolelederne fremkommer følgende faktorer som viktigst for skolens satsing på digital kompetanse: Figur 1: Det digitale kompetansehjulet, fra inspirasjonsseminarene og fra Digital skole hver dag (ITU 2005) Kompetanseutvikling for lærerne via intern organisering Samtlige fylker var opptatt av å få et mye sterkere fokus på kompetanseutvikling for lærerne. Organisering i fagteam/faglag ble av mange framholdt som nøkkelen til å få til en delingskultur og kompetanseutvikling, jf. relevant on the job training. Lærere med felles fagansvar danner nettverk og deler gode eksempler på pedagogisk bruk av IKT, digitale læringsressurser og undervisningsopplegg. Skolelederne må tilrettelegge for og organisere felles refleksjonsarenaer med personalet, også på fagnivå. 12

13 Lærernes digitale kompetanse spriker, og det er betydelige digitale skiller innad på skoler og mellom skoler. Den digitale kompetansen til lærerne må i større grad kartlegges før tilpassede tiltak settes inn. Alle lærerne må med. Ledelsen må tilrettelegge for dette gjennom organisering av fagteam el.l. Det er langt lavere terskel for å be om og få hjelp og lære av hverandres suksesser og feil i mindre faglige fora. Som en skoleleder i Vestfold uttrykte det: Vi har etter hvert utviklet en hjelpsomhetskultur hos oss. RÅD: Sats på intern kompetanseutvikling gjennom bruk av fellestid til refleksjon, bruk kollegaveiledning, organiser i fagteam for å utvikle delingskultur som fremmer kunnskaps og erfaringsdeling også knyttet til digital kompetanse. Fokus på skoleledelse Kompetanseutvikling for skolelederne Skolelederne i videregående skole er ledere i en digital tidsalder. Dette krever også kompetanse om den digitale tidsalders utfordringer relatert til elevene mellom år. Skolelederne mener selv at de trenger skolering om den digitale ungdomskulturen 6. Å lede en skole gjennom de digitale utfordringene, krever også endringskompetanse. Skolelederne uttrykker at de trenger digital kompetanse selv de må beherske ulike verktøy og programvare, de må ha innkjøpskompetanse og kjenne til både muligheter og begrensninger med bruk av digital verktøy. De trenger ikke å være eksperter selv, særlig ikke knyttet til fag og digitalt innhold. De må ha oversikten og være generalister. Digital kompetanse stiller krav til skoleledernes lederkompetanse de må evne å være visjonære, strategiske, være opptatt av organisasjonens virkemåte og kultur, sørge for infrastrukturen og se kompetanseutvikling av både ledere og lærere som en nøkkelfaktor. RÅD til skoleledere: Ta hensyn til at skolelederrollen er sammensatt også når det gjelder de digitale utfordringene: Skolelederne må være innovative ledere av kunnskapsorganisasjoner. Dette krever endringskompetanse. De må også ha innsikt i ungdommens digitale hverdag relatert til skolens samfunnsoppdrag. De må selv være brukere av digitale verktøy. De må være kompetente innkjøpere av digitale verktøy. De må være pådrivere og inspiratorer i egen organisasjon. 6 De fleste elevene kan beskrives som såkalte digital natives ( jf. Marc Prensky) eller New Millenium Learners (jf. OECD), en generasjon ungdom som har vokst opp med data. 13

14 Skolelederen og eksemplets makt Skal man få legitimitet som pådriver for utvikling av digital kompetanse, må man som leder selv være en aktiv bruker av digitale verktøy. Mange skoleledere er usikre på hvor digitalt kompetente de selv bør og må være. Lederne må vise interesse for ungdommens medievaner, problematisere denne og den digitale virkeligheten vi alle lever i.lederne må selv være aktive brukere av digitale verktøy dette handler om administrative oppgaver og systemer, om synliggjøring og kommunikasjon med elever, ansatte, foresatte, skoleeiere og omverdenen. Skolelederne må selv kunne vise hvordan IKT kan effektivisere administrative oppgaver, forbedre dialogen internt og eksternt, som et supplement til fysiske møteplasser og dialog. For eksempel kan dette gjøres gjennom bruk av e post og digitale læringsplattformer av ulikt slag eller via bruk av sosial web/web 2.0 teknologi som blogg. Det siste er lite utbredt så langt, men det finnes eksempler som ved Hønefoss videregående skole 7 i Buskerud, hvor rektor Tore Midtbø har en egen blogg: Bilde 2: Rektor Tore Midtbøs blogg, Hønefoss vgs. RÅD: Skoleledelsen og særlig rektor selv må gjøre seg digitalt synlig og tilgjengelig. Dette handler om å kommunisere via ulike digitale verktøy. Å satse på digital kompetanse er skoleutvikling Skoler som har lykkes med IKT satsingen, relaterer digital kompetanse til skoleutvikling som kopler teknologien til organisatorisk og pedagogisk utvikling. En rekke skoler og fylker var opptatt av at IKT satsingen egentlig handler om skoleutvikling, og at det bør være fokus. Trekanten i bildet nedenfor illustrerer akkurat dette: 7 14

15 Bilde 3: Claus Hagli, rektor på Lambertseter vgs. RÅD: IKT satsingen må sees i sammenheng med annen skoleutvikling. Digitalt innhold kommer for fullt Når det gjelder digitalt innhold utvikling av digitale læringsressurser, digitale vurderingsmetoder og bruk av digitale læringsplattformer, har det skjedd mye de siste årene. Det er betydelige endringer på kort tid, for eksempel den omfattende bruken av sosial web/web 2.0, jf. slik vi møter det gjennom ulike nettsamfunn. I tillegg satser fylkeskommunene på utvikling av digitalt innhold i en rekke fag i videregående opplæring gjennom NDLA (Nasjonal digital læringsarena) 8. Alt dette påvirker videregående skole. Tilfanget av digitale læringsressurser, både de som er produsert for læringsformål og andre tilgjengelige ressurser som kan brukes i undervisningen, er mer aktuelle som både supplement og konkurrent til læreboken. Likevel avdekket seminarene at mange skoleledere var lite opptatt av digitalt innhold. Eksamen med digitale verktøy Skolelederne etterlyser tydelige signaler og tilrettelegging fra sentrale myndigheter knyttet til eksamen med digitale verktøy. De ønsker mer samsvar mellom undervisning, testing og vurderingsformer. Med økende bruk av IKT i undervisningen er det meningsløst at ikke eksamensgjennomføringen også digitaliseres i takt med økt bruk av digitale verktøy i skolehverdagen. Utfordringen ble adressert til Utdanningsdirektoratet som i dialog med skoleeier må bli langt klarere på dette området. Her er det behov for raske avklaringer og implementering, i følge skolelederne. LMS og Web.2.0 I videregående skole har så å si alle skoler anskaffet et Learning Management System (LMS), mest utbredt er It s learning og Fronter. Det er fortsatt betydelige utfordringer når det gjelder lærernes pedagogiske utnyttelse av læringsplattformene. Det er fortsatt primært de administrative delene av LMSene som per i dag brukes i skolehverdagen. I tillegg både utfordres og suppleres LMS bruken i økende grad av ulike Web 2.0 verktøy. Mange lærere har begynt å bruke slike verktøy, og noen skoler tar systematisk tak i dette. Vårt inntrykk er 8 NDLA: 15

16 at her er det noen innovatører som baner vei for andre lærere, mer enn at det preger hele skolen. Her er det store forskjeller mellom skolene. Generelt sett er skolelederne interesserte i Web 2.0s muligheter, og de etterlyser mer kunnskap om hvordan både de selv og ikke minst lærerne og elevene kan anvende Web 2.0 teknologi, for eksempel gjennom blogger og wikis. På Sandvika vgs. utprøves dette i mange fag, jf. figuren nedenfor. Eksempler på bruk av web 2.0 i fag. Bilde 4: Sandvika vgs sin hjemmeside (forsiden), Infrastrukturen må fungere og det koster IKT satsing i skolen har fra mange hold blitt gjenstand for kritikk pga for mye fokus på infrastruktur, særlig på anskaffelsen av utstyr, PC tetthet og velfungerende drift, og for lite på pedagogisk bruk av IKT i fagene. I dag har videregående skole jevnt over en meget god PC dekning, med maskiner til alle elever på VG1 og til dels på VG2. Det er likevel en rekke utfordringer på infrastruktursiden som de alle fleste trekker fram som helt avgjørende for å komme videre i IKT satsingen: Det er per i dag ikke tilstrekkelig bredbåndskapasitet til alle. Det trådløse nettet må fungere. Det er behov for en IT serviceavdeling eller IT personell som trer støttende til etter behov. På Horten videregående skole har de gjort bevisste valg slik at IT avdelingens oppgaver nå er omgjort fra tekniske spisskompetanse til kunderelatert service for skolens ansatte. Dette er et organisatorisk grep så vel som et holdningsmessig skifte. 16

17 Bilde 5: Lisbeth Eek Svendsson, rektor Horten vgs Det synes å være undervurdert fra både sentrale myndigheter og skoleeiere at det er behov for økonomisk handlingsrom for nye IKT investeringer. Skolens IKT drift kan ikke salderes når skolen skal digitaliseres for alvor. RÅD: Skoleeier har ansvar for en velfungerende infrastruktur. Dette må prioriteres. Alt annet demotiverer og frustrerer både skoleledere, lærere og elever. Behov for gode planleggingsverktøy for IKT satsingen Skolene uttrykker at de har behov for å planlegge IKT satsingen. Utfordringen er ofte å følge opp vedtatte planer. Skoleeierne stiller krav om at skolene skal ha egne IKT planer eller at IKT satsingen innarbeides i andre planverk, for eksempel i skolens virksomhetsplaner. Her er det noe ulik praksis fra fylke til fylke. Relasjonen skoleeier skole fremstår ganske ulike med hensyn til hvordan skoleeier aktivt følger opp de IKT planene skolene utarbeider. Det synes å være klare utfordringer på oppfølgingssiden. ITUs hovedinntrykk er at skoleeiernes planer er svært forskjellige både med hensyn til ambisjoner, detaljeringsnivå, konkretiseringsgrad og målbarhet. Skolenes IKT planer er også i varierende grad tilgjengelige, de er i hovedsak ikke lagt ut på skolens nettside og mange synes ikke oppdaterte. Det kan se ut som om skoleeiers krav, dialog og oppfølging av skolene ikke gjennomføres systematisk på IKT området. Vi stiller spørsmål ved om disse to nivåenes plandokumenter er godt nok samkjørte. Det finnes imidlertid gode eksempler på tett dialog og oppfølging. I noen fylker har for eksempel skoleeier innført besøksrunder hvor skolens digitale tilstand og realisering av planene drøftes. Eksempel fra Buskerud fylke: Buskerud fylkeskommune har utarbeidet en Strategiplan for pedagogisk bruk av IKT Navigatører på lærings og dannelsesreisen i informasjonssamfunnet. Skolene utarbeider egne IKT planer og fylkeskommunen gjennomfører årlige oppfølgingsmøter. 17

18 Målformuleringer er en bøyg for de fleste Når det gjelder utforming av planene, gir både skoleeiere og skoleledere uttrykk for at de ser betydelige utfordringer knyttet til både utforming og oppfølging av mål. Målarbeid er vanskelig, og her må skoleeier generelt sett være mer rådgivende overfor skolene enn de synes å være per i dag. ITU presenterte SMART modellen som én mulig rettesnor og veiledning for lettere utforming av mål. SMART modellen er et hjelpemiddel for målutforming og skal sikre Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske og Tidsavgrensede mål. RÅD: Planleggingsarbeidet hos skoleeier og skoleledelsen må profesjonaliseres. Arbeidet med målformuleringer er kritisk for vellykket implementering. 18

19 5. Suksessfaktorer Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse? Tidligere undersøkelser har avdekket at skoler velger forskjellige tilnærminger til innføring og bruk av IKT i undervisningen. Dette fikk vi bekreftet gjennom våre møter med skoler landet over. Noen har satset på en rask og bred innføring, mens andre har valgt en mer gradvis innføring over mange år. Som omtalt i kapitlet foran, innebærer integreringen av IKT i alle fag på alle nivåer en ny pedagogisk praksis og endret organisering av skolehverdagen. Dette krever en helhetlig tilnærming fra skoleledelsens side. Skolen har ulike måter å forholde seg til et utviklingsforløp. Det er derfor ingen oppskrift på hvordan man skal oppnå en vellykket innføring av IKT. Ola Erstad 2005 Det er viktig å understreke at det ikke fins noen fasit på hva som skal til for å lykkes på dette området. Hvert fylke og hver skole har sitt særpreg, sin historie og sin kultur som det må tas hensyn til ved en så stor omstillingsprosess som det skolene står overfor når de skal utvikle digital kompetanse. Erfaringene knyttet til hva som skal til for å lykkes med en helhetlig og integrert bruk av IKT i undervisningen, synes likevel å ha mange fellestrekk, uavhengig av skolenes lokale kultur og valg av strategi. Vi skal se nærmere på noen av de som ble trukket fram i diskusjonene på våre seminarer. Skoleeier som drivkraft Skoleeier har en helt sentral rolle i utviklingen av digital kompetanse ved den enkelte skole. Det er vårt klare inntrykk at de skolene som har kommet lengst med utviklingen av digital kompetanse, har aktive skoleeier som har tatt et sentralt grep på området. Dette betyr at: Skoleeier har utviklet overordnede strategier og planer med tydelige mål for innføring og bruk av IKT i videregående opplæring. Skoleeier har tatt initiativ til sentrale tiltak som initiativ for lederutvikling, lokalt læreplanarbeid, etablering av fagnettverk på tvers av skoler, arrangering av konferanser og konkrete prosjekter (f.eks. små bærbare PC er til lærere, felles innkjøp av digitale læringsressurser, utprøving av ny teknologi som e bok). Skoleeier har uttrykt klare forventninger og til dels stilt krav til hvordan ledelsen ved den enkelte skole skal følge opp de overordnede planene, og til at de skal utvikle egne planer. IKT-ABC Mange fylker har gjennomført IKT-ABC; et opplærings- og veiledningsprogram i strategisk skoleledelse - utviklet av ITU og Making Waves. 19

20 Tydelig ledelse Ledelsen ved den enkelte skole er suksessfaktor nummer én for utvikling av digital kompetanse. I denne sammenheng har rektor den helt sentrale rollen som pådriver. Det er avgjørende for å lykkes at rektor selv går i spissen for den omstilling av skolens organisering og pedagogiske virksomhet, som en integrert bruk av digitale verktøy representerer. Dette forutsetter at rektor har både endringsvilje og kompetanse. Samtidig er rektor avhengig av støtte og drahjelp fra alle i ledergruppen for å lykkes. Dette krever en god forankring og et felles eierskap i ledelsen, og ble framhevet som viktig av lederne vi møtte på samtlige seminarer. Med en god forankring i hele ledergruppen blir det mulig å utarbeide planer som forplikter, iverksette innovative tiltak, stille krav til lærerne og innføre rutiner for oppfølging. Horten vgs satser på ledelse. De legger vekt på: Endringskompetanse Omstillingsvilje Helhetlig perspektiv Medvirkningskultur Følgende forhold synes sentrale for å lykkes: Rektor har overordnet lederansvar for skolens samlede satsing på utvikling av digital kompetanse. Skolens samlede ledelse har felles eierskap og forpliktelse i forhold til utarbeidelse og oppfølging av planer for pedagogisk bruk av IKT. Ledelsen har tydelige forventninger og krav til lærernes kompetanse og etterlevelse av felles planer. Ledelsen legger til rette for lærernes kompetanseheving. Ledelsen involverer lærerkollegiet i arbeidet med utarbeiding av strategier og planer, herunder visjon og mål. Ledelsen gir tilbakemelding og positiv støtte til den enkelte lærer. Ledelsen har rutiner for oppfølging av både planer og medarbeidere. Ledelsen går foran som et godt eksempel og bruker selv digitale verktøy til administrative oppgaver, kommunikasjon og formidling av informasjon. RÅD: Vær tydelig på at rektor selv har overordnet ledelse på området. Plasser ansvaret for skolens arbeid med IKT hos en i ledergruppa. 20

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved lærende skoler :

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen?

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? 1 ITU, Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning Nasjonal enhet ved Universitetet i Oslo Forskning og utvikling Koordinering og utredning Formidling

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved skoler som lykkes:

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved skoler som lykkes:

Detaljer

Inspirasjonsseminar i Troms 11.09.08 Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse?

Inspirasjonsseminar i Troms 11.09.08 Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse? F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Inspirasjonsseminar i Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse? Vibeke Guttormsgaard Marit C Synnevåg

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved skoler som lykkes:

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved lærende skoler :

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Inspirasjonsseminar i Akershus 25.09.08, Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse?

Inspirasjonsseminar i Akershus 25.09.08, Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse? F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Inspirasjonsseminar i 25.09.08, Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse? Vibeke Guttormsgaard Marit

Detaljer

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G. Kilde: Aftenposten.no/reise

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G. Kilde: Aftenposten.no/reise Kilde: Aftenposten.no/reise 1 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Inspirasjonsseminar i 28/29.10.08 Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse?

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved skoler som lykkes:

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G. Kilde: Aftenposten.no/reise

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G. Kilde: Aftenposten.no/reise Kilde: Aftenposten.no/reise 1 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Inspirasjonsseminar i 16.09.08, Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse?

Detaljer

Inspirasjonsseminar Sør-Trøndelag fylke, Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse?

Inspirasjonsseminar Sør-Trøndelag fylke, Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse? F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Inspirasjonsseminar Sør-Trøndelag fylke, Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse? Tove Kristiansen

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Digital tidsalder også i skolen?

Digital tidsalder også i skolen? Digital tidsalder også i skolen? Vibeke Kløvstad, ITU 02.11.2004 www.itu.no 1 Klasserommets utvikling 1897 1997 2. november 2004 www.itu.no 2 2. november 2004 www.itu.no 3 Klasserommet i 2004 2. november

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016

Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016 Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016 Like vilkår for IKT-bruk i skolen? Funn fra undersøkelsen Monitor skole 2016 Monitor skoleleder Om Monitor-undersøkelsene Bakgrunn for innretning på 2016- undersøkelsen

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Nasjonal satsing på vurdering for læring( )

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Nasjonal satsing på vurdering for læring(2010 2017) Langsiktig og planlagt satsing på kompetanseutvikling i vurdering for læring Oppsummering av sluttrapporter fra pulje 5 Innledning Fylkesmannsembetene

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen ITU monitor 2005 Om ITU-Monitor En longitudinell undersøkelse Gjennomføres hvert annet år (første gang 2003) Mål: kartlegge pedagogisk bruk av IKT i skolen Målgruppe: elever, foresatte, lærere, rektorer

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Velkommen, pulje 6! 9. februar Skoleeiermøte Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 11.30 Kaffe, te og rundstykker Velkommen v/ Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering?

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Fra teori til praksis Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Varaordfører Sven Olsen Haugesund kommune 08.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 God vurdering? Hvordan? Skoleeier? Budsjettramme

Detaljer

Ledelse av læreres læring

Ledelse av læreres læring Ledelse av læreres læring En kvalitativ undersøkelse av hvordan rektorer i tre skoler leder læreres læring i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring». Læringsmål: Min hensikt med dagens foredrag

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor Ledelse i skolen Krav og forventninger til en rektor Innledning Skoleledelsen, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innvirkning på læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Dette forutsetter utøvelse

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016 Vurdering for læring Første samling for pulje 7, dag 1 12. mai 2016 Velkommen til pulje 7! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering - Satsingen Vurdering for læring - Nasjonale prøver,

Detaljer

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Presentasjon av erfaringer; utfordringer og suksessfaktorer knyttet til arbeidet med digital kompetanse ved egen skole - sett fra et skolelederperspektiv.

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Innhold Skolens samfunnsmandat, læreplaner og generell del Profesjonsfellesskap og profesjonalisering innenfra Profesjonsutvikling. Etter- og videreutdanning og

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm Foredragsholder: Statssekretær Birgitte Jordahl, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Skolen i digital utvikling Arrangør: NTNU m. fl Dato: 14. november 2013 Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm Skolen i det

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Kirsti L. Engelien Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Stasjonær teknologi i dag: bærbar teknologi Flickr: dani0010 & sokunf Digitale læringsomgivelser? Erfaringsbasert & forskningsbasert kunnskap

Detaljer

Hovedbudskap Mange elever, som lærer raskere og mer enn andre, får ikke nok utfordringer i skolen

Hovedbudskap Mange elever, som lærer raskere og mer enn andre, får ikke nok utfordringer i skolen Hovedbudskap Mange elever, som lærer raskere og mer enn andre, får ikke nok utfordringer i skolen. Skolen har et langt større handlingsrom enn det den i dag benytter for å imøtekomme elever med stort læringspotensial.

Detaljer

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik.

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. 04.02.16 Bergen/Flesland Fører det vi gjør til økt læring

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet Skolelederkonferansen 2012 Etablert 1. januar 2010 Sammenslåing av flere kompetansemiljø

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Et uendelig prosjekt En uendelig prosess

Et uendelig prosjekt En uendelig prosess Et uendelig prosjekt En uendelig prosess F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Kilde: Aftenposten.no/reise 1 En arena En arena for kunnskapsdeling Kilde:

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere Innledning: Tidsbrukutvalgets rapport er et konkret og godt dokument. Her er det forslag til tiltak som alle kan ta tak i. Nå

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Overordnet del og fagfornyelsen

Overordnet del og fagfornyelsen Overordnet del og fagfornyelsen Innlegg Trøndelagskonferansen 19. oktober Avd. dir Borghild Lindhjem-Godal Kunnskapsdepartementet Overordnet del verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Svar - Tydal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: mona.moan.lien@tydal.kommune.no Innsendt av: Mona Moan

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 2 10. april 2015 10. april Program for dag 2, første samling pulje 6 Kl. 09.00 09.30 Kl. 09.30 11.00 (inkl. pause) Kl. 11.00 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl.

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Digitale læremidler - hva finnes?

Digitale læremidler - hva finnes? Digitale læremidler - hva finnes? Dina Dalaaker Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning - ITU, Universitetet i Oslo ITU - Nasjonal enhet ved UiO FoU - Kartlegging ITU Monitor 2009/SITES 2006

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Sentrale modeller og figurer brukt i Kunnskapsløftet fra ord til handling

Sentrale modeller og figurer brukt i Kunnskapsløftet fra ord til handling Vedlegg 2 Sentrale modeller og figurer brukt i Kunnskapsløftet fra ord til handling Modellene og figurene er utviklet i sekretariatet for programmet, eller av våre sentrale samarbeidspartnere, og er hyppig

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Ola Erstad PFI Universitetet i Oslo 1 2 Med bakgrunn i PILOT PLUTO 3 Organisering Lærerutdanningen driver nettverkene I nettverket representert ved skoleleder

Detaljer

«Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse

«Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse «Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse Brit Bolken Ballangrud Førsteamanuensis Ph.D Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Utdanningsforbundet

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer