Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal ÅRSMELDING 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal ÅRSMELDING 2010"

Transkript

1 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal ÅRSMELDING 2010

2 ÅRSMELDING Innhald: 1 Regionrådsleiaren om regionsamarbeidet...s 3 2 Regionsjefen om s 5 3 Satsingsområde i s 7 4 Nasjonalparkriket...s 9 5 Tilflyttarprosjektet... s 11 6 Næringsutvikling...s 15 7 Primærnæringsutvalet... s 17 8 BU-midlar... s 19 9 Verdiskapingsprogrammet... s Kulturlandskapsprosjektet... s Bygningsvernrådgjevar i norddalen...s Samferdsel... s Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter. s Idretts- og folkehelsekoordinatoren...s Ungdom i Nasjonalparkriket...s Karrieresenteret OPUS...s RegionData...s Skjønnsmidlar og partnerskapsmidlar...s Politiske saker i s Fakta om Regionrådet / statistikk...s 45 Framsidebilete: Tora Berger tok Norges OL-gull nr 100 i skiskyting i OL, Vancouver 18.februar Foto: Heiko Junge, Scanpix 1 Regionrådslederen om regionsamarbeidet: - En arena for samhandling - Samhandling og respekt, et sted hvor det er greitt å være uenig! Slik oppsummerer Bengt Fasteraune hvordan han mener Regionrådet bør fungere. Regionrådslederen er ikke bekymret for ulike syn og innfallsvinkler fra enkeltkommuner: - Enighet i ett og alt kan føre til likegyldighet. Uenighet er en normalsituasjon i politiske prosesser, ulike syn kan danne grunnlag for gode, omforente kreative løsninger. Forutsetningen er at man behandler hverandre med gjensidig respekt. Også i 2010 kan vi bokføre gode resultater av samarbeidet, fastslår Fasteraune. - Men kan ikke uenigheten bli så stor at den truer samarbeidsklimaet? - I noen saker kan det være umulig eller ikke formålstjenlig å finne felles løsninger. Andre saker trenger tid for å modnes, eller samarbeidet kan starte med noen kommuner og senere utvides - ta Nord- Gudbrandsdal Renovasjonsselskap som et godt eksempel! Ikke glem at regionen vår er langstrakt, og at sakenes betydning naturlig oppfattes forskjellig - derfor må man ha evne til å finne fleksible samarbeidsløsninger, formaner Fasteraune. - Igjen er det viktig å holde fast ved Regionrådet som et sted hvor suverene kommuner er enige om respektfull samhandling med tanke på å kunne finne gode løsninger for hele regionen. Og dette får vi stort sett til på en god måte, forsikrer Bengt Fasteraune. Brå start i et aktivt år Bengt Fasteraune avløste Simen Bjørgen som regionrådsleder midt i året, men synes dette har gått greitt. - En spesiell situasjon, men Simen og jeg hadde samarbeidet mye før, og jeg har hatt god hjelp fra kolleger og dyktige folk på regionkontoret, sier han. - Hvilke saker har du satt mest pris på i 2010, Fasteraune? - Skal jeg trekke fram noe, må det bli saker som virkelig har gitt regionen et løft, sier regionrådslederen. Han nevner åpningen av NGLMS på Otta som er et slik løft. Otta og Lesja har Regionrådsleder Bengt Fasteraune

3 4 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING bidratt med hvert sitt nye kulturhus, Vågå har fra før - kulturelle løft for regionen! Ungdomsmusikalen er unik, skiskytteranlegget som Dovre og Lesja kommuner og Oppland Fylkeskommune har vært med på å løfte fram, Klimapark 2469, Skjåkprosjektet og Nasjonalparklandsbyen Lom nevner han også som tiltak som har satt regionen på kartet i Han framhever videre partnerskapet med fylkeskommunen som en god samarbeidsarena som har gitt resultater, og den regionale BU-ordninga som både region og Fylkesmann er meget godt fornøyd med. Denne regionen er spesiell - Jeg er stolt av at denne regionen greier å være synlig - ikke mange regioner får slik oppmerksomhet som norddalen, sier Fasteraune. - Nasjonalparkene, nå med lokale områdestyrer, har et enormt potensiale for vekst og verdiskaping - det vil skape fjellkommuner med identitet. Framover - Hvilke utfordringer ser du framover? - Nå gjelder det å følge opp de gode prosessene. En regional helseplan blir viktig, den skal stake ut kursen med fordeling mellom kommuner og region. Otta skal løftes som regionsenter, men alle kommunene har sine unike verdier som regionen i fellesskap skal løfte fram. Funksjoner som naturlig hører til i primærkommunene skal fortsatt ligge der, fastslår Bengt Fasteraune, som tror Regionrådet som arena er godt rustet for den samhandlingen som trengs for å få til gode framtidige resultater. 2 Regionsjefen om 2010 i Nord-Gudbrandsdalen: - Helse, ost og gode ambassadørar Dette er stikkord frå svaret vi får når regionsjef Ole Aasaaren blir beden om å nemne viktige hendingar i regionen førre året. Han er godt nøgd med resultatet av det regionale handverket i året, og peikar spesielt på tydelege resultat av felles politisk interessearbeid. - Dette ser vi særlig i G35-saka, der Tine altså utsette avgjersla etter at regionen greidde å få til stor nasjonal merksemd om saka. - At Tine seinare har snudd, og brukt mange av aksjonsgruppa sine argument for å halde fram produksjonen i Lom/Skjåk, syner at vi kan setja nasjonal dagsorden ved å bruke dei rette grepa, seier Aasaaren. - Dersom vi ikkje skulle få lov til å produsere Gudbrandsdalsosten i Gudbrandsdalen, kva til kjerneverdiar får vi da snart lov til å behalde? Han nemner også E6- saka som døme på godt politisk interessearbeid som skapar blest - her har Regionrådet løyvt ein halv million til påverknadsarbeid med tanke på å få auka den statlege finansieringsandelen. Viktige helsepolitiske saker Regionsjefen nemner raskt opninga av Lokalmedisinsk Senter som den største helsepolitiske saka i Men også Aktivitetskonferansen som vart arrangert i nye Otta Kulturhus i samband med tilsetting av idretts- og folkehelsekoordinator og det igangsette arbeidet med ein regional helse- og omsorgsplan framhevar han som gode helsesaker i Helsepolitikk er viktig for alle innbyggarane våre, difor kjem det også av og til fram ulike synspunkt ut frå geografi i regionen, seier Ole Aasaaren, og nemner ambulansesak og legevaktordning i denne samanhengen. Ulike synspunkt er normalt - Vi har 6 sjølvstendige kommunar som samarbeider, og i brytninga mellom å opptre samla og enkeltvis oppstår det av og til interessekonflikter, seier regionsjefen. - Vi har Regionsjef Ole Aasaaren Møte i Arbeidsutvalget

4 6 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING snart 20 års erfaring med eit samarbeid som er meir omfattande enn i dei fleste andre regionar, og har lært oss at ulike synspunkt er ein naturleg og viktig del av demokratiske prosessar, seier Aasaaren. Han nemner arbeidet med å vidareutvikle regionsenteret som ei slik sak, der Regionrådet har vedtatt å satse på eit sterkt regionsenter. Samtidig skal livskraftige kommunesentra gje gode nærtilbod til innbyggarane. setja regionen på kartet på ein positiv måte, seier Aasaaren. Han nemner i fleng landskjent lomsbakar Morten Schakenda som fekk den nasjonale bygdeutviklingsprisen i fjor, unge dyktige dansarar frå Dombås som har synt seg fram for eit nasjonalt publikum, VON som bankar på hos radiostasjonar med sin nye CD, verdskjent elveatlet Mariann Sæther og skicrossfantomet Torgrim Vole. 3 Satsingsområde i 2010 Regionrådets satsingsområder i 2010 Unikt korps av ambassadørar - Norddalen er ein region som syner i nasjonal samanheng, slår regionsjefen fast. - I denne samanhengen er det viktig at vi framstår utad med ei regional stoltheit, og her er vi så heldige å ha mange gode ambassadørar som er med på å - Og sjølvsagt Tora Berger og André Villa som er verdsstjerner i kvar sin idrett - ekstra artig å høre verdsborgaren André Villa prate vagvér i beste sendetid på TV! Men dette har jo også Arne Brimi gjort i mange år, uttaler regionsjefen avslutningsvis. Dombås - eit viktig handelssentrum og knutepunkt i norddalen. Den årlige handlingsplanen er det viktigste styringsdokumentet for Regionrådet. Hovedsatsingsområdene her gir føringer for politiske veivalg og for økonomiske prioriteringer, og blir hvert år lagt fram til drøfting på felles formannskapsmøte. Hovedsatsingsområdene i 2010 var: Nasjonalparkriket Tilflytting Næringsutvikling Samferdsel Kompetanseutvikling Helse og livskvalitet Utvikling av samarbeidsløsninger innen kommunal tjenesteproduksjon Politisk interessearbeid Nasjonalparkriket: Samfunnsutvikling og profilering av regionen er samlet under paraplyen Nasjonalparkriket. Tilflytting: Det regionale tilflytterprosjektet ble avsluttet i 2010, men arbeidet blir videreført i de enkelte kommunene. Næringsutvikling: Regionrådet skal være en aktiv støttespiller for næringsarbeidet i kommunene. Organiseringen av 6K Næring var sentral i Regionkontoret hadde også sekretariatsansvar for Nord-Gudbrandsdal Næringsforening. Samferdsel: I vår tid er et godt utbygt samferdselstilbud en betingelse for livskvalitet og for konkurransekraft innen næringslivet. Regionrådet har sterkt fokus på de utfordringene vi til enhver tid står overfor, særlig når det gjelder vei og bane. Kompetanseutvikling: Karrieresenteret OPUS sikrer regionen tilgang til nye studietilbud på en effektiv måte. Samarbeidet med næringslivet er avgjørende for at tilbudet blir tilpasset behovet. Helse og livskvalitet: I 2010 åpnet Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter på Otta, en milepæl i utviklingen av det regionale helsetilbudet. Prosjekt idretts- og folkehelsekoordinator startet , og har gitt økt fokus på helsetiltak særlig blant barn og unge. Samarbeidsløsninger innen kommunal tjenesteproduksjon. RegionData har en sentral rolle i dette arbeidet. Politisk interessearbeid: Regionrådet skal fronte arbeidet for å få utfordringene våre opp på den nasjonale prioriteringslista. Det står også sentralt i den utfordrende oppgaven det er å få lagt ny næringsvirksomhet til regionen.

5 8 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING Satsingsområde i 2010 Nasjonalparkriket Et år med organisatoriske endringer og stor aktivitet Elever fra Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule på bretur Skillelinjene mellom Nasjonalparkriket og Regionrådet er visket bort. Heretter vil Nasjonalparkrikets satsing bli tydeliggjort som ordinære tiltak under Regionrådets aktivitet. Dette er hovedessensen i de organisatoriske omleggingene som har skjedd i Dette betyr at styringsstrukturen med egen styringsgruppe blir avviklet - heretter vil regionrådet styre aktiviteten direkte via regionsjefen. Det blir ikke tilsatt ny administrativ ressurs, aktiviteten blir nå ivaretatt av den faste staben på regionkontoret. Gjennomgang av mål og visjoner Reiselivsorganisasjonene, rådmannsutvalget, 6K Næring, Oppland Fylkeskommune og biblioteka i regionen var invitert til høring om mål og visjoner, og alle kom med verdifulle tilbakemeldinger. I høringsdokumentet ble det lagt vekt på tiltak som skal gjøre regionen mer attraktiv for dem som bor i, vurderer å flytte til eller besøker regionen som turister. Målet med høringsprosessen var å vurdere vektlegging av ulike tiltak og å forsterke eierskapet til Nasjonalparkriket i kommunene, og å ende opp med en ansvarliggjort og finansiert handlingsplan. Planen er vedtatt og blir styrende for aktiviteten i et aktivt år I mars arrangerte regionrådet konferanse for nasjonalparkkommuner, der 27 av 31 aktuelle kommuner deltok. Konferansen ble en suksess, og sekretariatet for nasjonalparkkommunesamarbeidet ble senere på året lagt til regionkontoret på Otta. Klimapark 2469 har vært en høyt profilert aktivitet i året. Idéen er å bruke nye arkeologiske funn som smelter ut av isen, til i formidle kunnskap om klimaendringer og kulturminner i et langtidsperspektiv. Asbjørn Amble fra Regionrådets administrasjon har vært med i prosjektgruppa, og sist sommer ble is tunnelen inn i Juvfonna åpnet. Klimapark 2469 er i ferd med å bli ett av landets viktigste prosjekter for klimaobservasjon. På ettersommeren ble det gjort opptak til programmet En bit av Norge, som blir sendt på TV2 første halvdel av Programmet vil bli distribuert til flere utland, og profilerer natur, kultur og mat fra Nasjonalparkriket. Arbeidet med å utbre Nasjonalparkrikets skiltmal, logoer og profilprogram har fortsatt. Kommunene blir stadig flinkere til å bruke disse, og flere skiltingsprosjekt etter skiltmalen kommer etter hvert på plass.

6 10 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING Satsingsområde i 2010 Tilflyttarprosjektet er avslutta Næring, bustad og integrering viktige satsingsområde På eget initiativ har bibliotekene i de seks kommunene etablert Turistbibliotek i turistbedrifter, der mindre samlinger med lokalrelatert litteratur om natur og kultur blir utplassert. Den store turistundersøkelsen som Transportøkonomisk institutt (TØI) kjører på oppdrag fra Nasjonalparkri- Liv og røre i nasjonalparklandsbyen Lom ket, hadde sine siste registreringer i Undersøkelsen skal skaffe nærmere kunnskap om turisters valg, prioriteringer og ønsker knyttet til nasjonalparker og naturområder. Bearbeidelse av innsamlete svardata er i full gang, og sluttrapport er planlagt framlagt i løpet av høsten Nye og varierte arbeidsplassar, fleire utleigebustader og sterke kommunesentra har ein avgjerande og utløysande effekt på tilflytting og bulyst Det er viktig med god integrering av nytilflytte for å sikre at desse slår rot i regionen Ikkje alle ser utan vidare samanhengen mellom nedgang i folketalet og reduksjon i offentlege og private tilbod i bygdene Det er viktig med aksept for at tilflytting må tilpasse seg urbanisering som internasjonal trend Tilflytting og bulyst som kommunal teneste tapar ofte kampen mot andre primæroppgåver når det gjeld personalressursar og rolleforståing. Dette er av dei viktigaste konklusjonane frå det treårige Tilflyttarprosjektet, som var avslutta 1. desember Prosjektleiar Frode Lauvstad skriv i sin sluttrapport at eit hovudfokus i prosjektet har vore å sikre kunnskap og erfaring om tilflytting og bulyst som ein verdi i kommunane, ved å etablere tilflytting som kommunalt tenesteområde. Vidare har prosjektet sanka informasjon på ulike arenaer - blant utflytte dølar, studentar frå regionen, skular og lokale politiske miljø. Siste året har fokus vore næringsutvikling og akkvisisjon. Her er eit systematisk samarbeid mellom kommunale næringsmedarbeidarar - 6K - eit direkte resultat av prosjektarbeidet, like eins heimesida Prosjektleiaren er i sluttrapporten klar på at kommunane må ta eit hovudansvar for at tilflytting skal feste seg som ei ordinær kommunal teneste. Hovudmålet Målsettinga for prosjektet var svært ambisiøs: Å stabilisere utflyttinga og auke tilflyttinga slik at netto tilflytting til regionen vart positiv innan Statistikken syner at dette målet objektivt sett er nådd: Netto innflytting til regionen har gått frå -77 i 2007 til +27 og +23 dei to påfølgande åra. I dei same åra er netto tilflytting frå utlandet +81, +103 og Går ein ut i frå at dei sistnemnde tala i liten grad er resultat av regionens arbeid med tilflytting, står vi att med korrigerte tal som er negative heile vegen. Konklusjonen her er ikkje at prosjektarbeidet har vore mislykka, men at dette arbeidsfeltet er ytterst krevjande og fordrar vedvarande og sterkt trykk frå alle aktuelle aktørar. Det viser nok også at folketalsutviklinga er prisgitt trender, krefter og politiske føringar som regionen i liten grad kan påverke.

7 12 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING Eit attraktivt kulturtilbod og kulturliv er viktig for tilflytting. Her frå opninga av Otta Kulturhus hausten Slik sett er kanskje største verdien ved prosjektet at ein har etablert eit system for å halde oppe fokus på aktuelle tiltak i kommunane - fyrst og fremst med tanke på å nærkople næring med flytting og å ta vare på dei som alt har valt å flytte til kommunen. Delmåla Prosjektet har arbeidd med ei rad delmål. - Målsettinga med at alle kommunane skulle etablere tilflytting som ordinær teneste med tenesteansvarleg og tilflyttarvertskap, er oppfylt. Nettsida www. komtiloss.no er etablert, og syner regionens samla tilbod innan arbeid, bustad, fritid og kommunale tenester. - Samhandling mellom kommunane og næringslivet er oppnådd ved eit etablert samarbeid mellom prosjektet og Nord- Gudbrandsdal Næringsforening. Dette har m.a. ført til at databasar med salsargument for etablering og oversyn over ledige næringslokale er tilgjengelege på nettet. 6K Næring - eit systematisk samarbeid mellom næringsarbeidarar i kommunane - er etablert, der målet er å bygge opp ei felles verktøykasse for næringsadministrasjonane i regionen. - Prosjektet har arbeidd med utfordringar knytt til integrering, i samarbeid med flyktningtenesta i kommunane. Arbeid med å utvikle eit språkopplæringstilbod for innflyttarar utan rett og plikt til opplæring, blir vidareført gjennom Karrieresenteret for Nord- Gudbrandsdal. - Forsøket på å samordne utlysing av ledige stillingar i regionen til visse tidspunkt i året, førte ikkje fram. Kommunane fekk ikkje til å samordne sitt rekrutteringsarbeid, og det var da ikkje grunnlag for å oppmode privat sektor. - Prosjektet har i perioden utført fleire profileringstiltak, spesielt retta mot folk med tilknyting til Gudbrandsdalen og som held til i Oslo eller Trondheim. I tillegg var regionen med på ein annonsekampanje i Aftenposten, og prosjektleiar var med Lesja og Lom på ei stor emigrasjonsmesse i Nederland. I følgje prosjektleiaren er det vanskjeleg å måle resultat av slike tiltak, men ein har i alle høve vist fram regionen på ein positiv måte. Korleis skal regionen lykkast framover? Kommunane sin innsats på systemnivå Prosjektrapporten fokuserer sterkt på konflikten som kan oppstå i den enkelte kommune når tenesteansvarleg for tilflytting samtidig skal dekke andre oppgåver, som i stutt perspektiv kan synast viktigare. Her vil det også vera ein suksessfaktor å kunne skilje mellom rolla som forvaltar av eit kommunalt fellesgode og rolla som seljar av bulyst. Bulyst og mobilitet i befolkninga er i stor grad underlagt nasjonale og internasjonale trendar og fenomen, der urbanisering for tida trer svært tydeleg fram. I dette biletet blir behovet for dedikert personell i kommunane ytterlegare understreka, der kunnskap om regionens fortrinn og evne til å formidle desse er heilt nødvendig for å lykkast. Kommunane si rolle som tilretteleggar for og integrering av nye innbyggarar blir også understreka i rapporten. Kvart år flytter personar inn i regionen, og flyttestatistikken syner at potensialet for auka folketal i stor grad ligg i denne gruppa. Her vil behovet for integreringstiltak variere sterkt ut frå kulturell bakgrunn, språkkunnskapar og yrkesmessig kompetanse og føresetnad.

8 14 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING Kunnskap blant innbyggarane Det var kanskje eit overraskande funn - men det er faktisk ikkje slik at alle ser den nære samanhengen mellom eit stabilt folketal og dei offentlege og private tilbod den enkelte kan nyte godt av. Denne erkjenninga er nødvendig for at kvar enkelt etablert nord-gudbrandsdøl skal kunne gje aksept til at kommunane brukar ressursar på å skaffe nye innbyggarar. Tilgjengelege bustader Ved sida av arbeid er bustad det viktigaste lokkemiddelet overfor potensielle innflyttarar. I vår region (og liknande regionar) fungerer ikkje bustadmarknaden utan stimulering frå det offentlege, fordi tilbydarane ikkje har tru på ein stabil etterspørsel. Kommunane bør difor - enten aleine eller i samarbeid med private aktørar - sørge for å reise utleigebustader for å utnytte det flyttefortrinnet som alltid ligg i tilgjengelege bustader. Auka vekt på integrering Korleis folketalet utviklar seg, gjev ikkje eit heilt bilete av den aktuelle situasjonen. Rapporten går ned i statistikken, og finn at aldersgruppa 0-5 år har minka med 271 i løpet av 10 år. Men fødselsunderskotet slår ikkje like tydeleg ut i gruppa 6-15 år, der reduksjonen berre er på 24 personar. Dette skuldast truleg busetting av flyktningar med barn i denne aldersgruppa, noko som understrekar behovet for god integrering for å halde på desse tilflytte familiane. Potensiale i reiselivet? Sysselsettingsstatistikken (sjå tabell side 46) syner at jordbruk/skogbruk, overnatting/servering og industri har reduksjon i perioden Talet på tilsette i offentleg administrasjon forblir uforandra i perioden, medan det er vekst i bygg/anlegg og varehandel. Nedgangen i primærnæring skuldast i høg grad trender og rammevilkår, medan utviklinga i reiselivsbasert næring er eit tankekors sett i lys av våre naturgjevne føresetnader. Kan det her ligge potensiale for auka sysselsetting ved at reiselivet i større grad tilpassar seg den neste generasjonen av turistar? PROSJEKTORGANISERING Prosjekteigar Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Prosjektansvarleg Regionsjef Ole Aasaaren Prosjektleiar Frode D. Lauvstad Operativt ansvar for prosjektet Styringsgruppe Frå Regionrådet: Regionsjef Ole Aasaaren (leiar) Frå kommunane: Rådmennene Stein Løkken, Lars Innset, Sjur Mykletun, Tor Arne Gangsø, Ola Helstad, Jan Rune Fagermoen Frå Oppland Fylkeskommune: Dag Arne Henriksen Frå Nord-Gudbrandsdal Næringsforening: Ola Skogen Repr. for servicetorga i kommunane: Sonja Tangen Frå NAV: Jarleif Haugen 6Satsingsområde i 2010 Viktige avklaringer rundt førstelinjetjenesten Regionrådet fortsatt en viktig aktør i næringsutvikling - Det er bra at Innovasjon Norge og Oppland Fylkeskommune ønsker å ta grep for å bidra til en gjennomdrøftet avklaring vedrørende førstelinjetjenesten. Dette sier næringsutvikler i Regionrådet, Frode D. Lauvstad som en kommentar til at IN og OFK har satt fokus på forsterket næringsutviklingssamarbeid. I sitt vedtak klargjør regionrådet sin fortsatt aktive rolle i et slik samarbeid, og sier at administrasjonen vil supplere kommunene med førstelinjetjeneste i næringssaker når det er behov for det. Viktige avklaringer Gjennom vedtaket i regionrådet våren 2010 er samarbeidet innenfor næringsutviklingsarbeid formalisert. Næringsutvikling er én av hovedpilarene for samarbeidet i norddalen. En utbredt oppfatning fra næringsaktører har likevel vært at næringsutvikingsapparatet i regionen/kommunene er fragmentert, lite oversiktlig og med dårlig avklarte roller. Denne siste gjennomgangen har bidratt til viktige rolleavklaringer som vil gjøre det enklere å gi et mer helhetlig tjenestetilbud, spesielt til nyetablerere. Alle kommunene har nå i vedtaks form tatt ansvar for egen 1. linjetjeneste. I tillegg skal regionkontoret supplere denne når kommunene melder behov for det. Næringsbistand i 2010 Regionrådets administrasjon har også i 2010 hatt engasjement på bedriftsnivå og i bedriftsnettverk. Dette har i første omgang handlet om rådgiving innen finansiering av utviklingsprosjekter og om virkemiddelapparatet generelt. I tilegg har medarbeiderne bidratt i f. eks. emisjonsprosess og organisasjonsutvikling, og vært prosessveiledere i bedriftsnettverk i samband med fellesprosjekter. Arbeidet har vært gjennomført i forståelse med kommunens førstelinje. Gode oppvekstvilkår er eit viktig moment for tilflyttarar Det var et bredt engasjement for å bevare den lokale produksjonen av Gudbrandsdalsosten - i Gudbrandsdalen.

9 16 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING K Næring er etablert Dette forumet består av næringsmedarbeidere i samarbeidskommunene og på regionkontoret. Forumet vil ha fokus på følgende områder: Oversikt over egne og eksterne virkemidler i form av tilskudd eller lån Kunnskap om EØS-reglementet Regnskapsforståelse hvordan lese/tolke et bedriftsregnskap Generell kunnskap om selskapsformer, og spesielt om aksjeselskapet FOU som verktøy for utvikling Utarbeide kommunale tjenestebeskrivelser som er tydelige på hva kommunen skal levere. Felles database som inneholder bl.a. forenklet EØS-regelverk, tilgjengelige virkemidler Lokale og regionale dokumentsamlinger, eks. på bedin.no Oversikt over aktuelle bistandsorganer, f. eks. andre lokale aktører, nasjonale aktører som SINTEF. Gudbrandsdalsosten ut av Gudbrandsdalen? En arbeidsgruppe i TINE har gjennomført en utredning på produksjon av Gudbrandsdalsost og anbefalt konsernledelsen i TINE å fase ut det siste anlegget som produserer G-35 i Gudbrandsdalen. Dette er basert på kvantitative og kvalitative vurderinger. Håndteringen i TINE-ledelsen har blitt utsatt flere ganger på grunn av sterkt press fra mange hold. Det har blitt gjort et grundig arbeid lokalt med å finne gode argumenter for ikke å legge ned anlegget. En lokal gruppe, oppnevnt av regionsjefen, har jobbet med saken siden i En rapport fra gruppen er oversendt TINE-ledelsen. En politisk aksjonsgruppe med ordførerne i Vågå, Lom og Skjåk, regionrådslederen og regionsjefen og med Arne Brimi i spissen, ble opprettet i siste halvdel av Det ble bestemt å bruke ekspertise på markedsføring for å fremme budskapet best mulig. Siste Skrik og Elizabeth Hartmann ble innleid. Hun er godt kjent i Gudbrandsdalen, kjenner kulturen og har et stort nettverk. Argumentasjonen har gått på at TINE er i ferd med å ruinere ett av de norskeste produktene vi har. Budskapet har vært å ta utgangspunkt i smak, kultur, tradisjon og historie. Samlet sett danner G-35 en sterk merkevare og et produkt som er attraktivt for kunden. En har sett stort engasjement for saken på blant annet Facebooksiden La G-35 Leve, som i skrivende stund har godt over medlemmer. Det er innsamlet mange tusen underskrifter. En varebil er foliert, slik at den ser ut som en Gudbrandsdalsost, med håndtak på taket. Denne vekker oppsikt overalt på sin vei. Engasjementet skapte enorm interesse for Gudbrandsdalsosten - kanskje den beste merkevaren vi har i Gudbrandsdalen, og slik sett for destinasjonen Gudbrandsdalen. 7Satsingsområde i 2010 Primærnæringsutvalget Mandat og sammensetning Primærnæringsutvalget har som mandat å sette dagsaktuelle tema på dagsorden og være rådgivende organ for Regionrådet. Utvalget har hatt følgende sammensetning i 2010: Trond Ellingsbø (Bondelagene), leder Odd Gråberg (Bonde- og småbrukarlagene) Torun Heringstad (skogeierlagene) Rune Øygard Astrid Gjertsen Einar Utgaard Dyrevelferd et viktig tema Utvalget har forberedt uttale fra Regionrådet til avtalepartene ved jordbruksoppgjøret. Videre har dyrevelferd vært på dagsorden flere ganger. Utvalget har tatt initiativ til et avklarende møte mel- lom Mattilsynet og leder i Rådmannsutvalget, der fordeling av roller og arbeidsoppgaver mellom mattilsynet/ dyrevernsnemndene og de kommunale kriseteamene ble avklart. Utvalget har også tatt opp spørsmålet om dagens landbrukslovgivning er tilpassa dagens regelverk. På bakgrunn av disse drøftingene tok utvalget initiativ til en fagdag for Regionrådet der landbruk var ett av to tema. Utviklingstrekk for landbruket Nedgangen i antall aktive bruk fortsetter. Antall bruk som søker om produksjonstillegg i regionen, har gått ned fra 1169 i 2005 til 1066 i Denne trenden gjenspeiles også i antall fore- Motiv fra Finndalen

10 18 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING tak med husdyr. Størst nedgang finner vi i antall bruk med melkeproduksjon, men en ser også en klar nedgang i antall bruk med sau. Nedenfor gjengir vi SSBs statistikk over utviklinga i antall jordbruksbedrifter i perioden 2000 til 2009, fordelt på husdyrslag, 8at singsområde i 2010 Regional forvaltning av BU-midler Regional BU-ordning Tilskott Rentestøtte Tildelt ramme , ,- Inndratt tilskudd, overført ,802,- Inndratt ramme for rentestøtte, overført ,- Innvilget i 2010, totalt , ,- Landbruket - fortsatt en av de viktigste næringene i vår region: Antall sysselsatte 4.kvartal 2009 i jordbruk, skogbruk og fiske. Kilde: SSB. Kommune Sysselsettingsprosent, landbruk Dovre 11,2 Lesja 20,0 Skjåk 17,5 Lom 15,3 Vågå 12,5 Sel 6,3 Nord-Gudbrandsdal 12,5 Oppland 6,1 Norge 3 Forsøksordninga med lokal forvaltning av BU-midlene kom i gang i 2004, og skulle opprinnelig vare ut Den er siden blitt forlenga, først for 2008/2009, senere også til å gjelde for Medlemmer i BU-styret: BU-styret har de samme medlemmene som Primærnæringsutvalget, jamfør kapittel 7 foran. Saker: Styret hadde 4 møter i 2010, og behandlet 51 søknader om tilskott. Ramma for bevilgninger var brukt opp alt på møtet i juni, slik at en rekke søknader ble liggende på vent til Søknadsmengden viser at det er stort behov for nødvendige investeringer for å holde oppe drifta innen landbruket. Svært mange søker om tilskott til tradisjonell utbygging, relativt få søknader er rettet mot satsing på tilleggsnæringer, da mest gardsturisme (8 av 51 søknader). Et flertall av sakene gjelder utbygging og utbedring av driftsbygninger, dvs sikring av eksisterende arbeidsplasser. Det ble ikke gitt tilskudd til samdriftfjøs i Regionadministrasjonen har ansvar for styrebehandlinga, mens selve saksbehandlinga foregår i tett samarbeid med landbrukskontora i kommunene. Det ble arrangert to felles saksbehandlermøter i 2010, for å utveksle erfaringer og synspunkter, og for å besøke gardsbruk som har fått BU-støtte til ulike tiltak. Regionrådet vedtar retningslinjer og utmålingsregler for de regionale midlene.

11 20 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING singsområde i 2010 Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet Kulturarven - eit potenisale for vekst og utvikling Bakgrunnen for Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet er Regjeringa sitt ønskje om å satse på utvikling av lokalsamfunn og næringsverksemd med utgangspunkt i kulturminne og kulturmiljø. Verdiskapingsprogrammet har hatt tre hovudmål: Bruke kulturarven til beste for folk, næringsliv, lokalsamfunn og regionar Ta betre vare på kulturarven Utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs Dei 11 prosjekta som vart plukka ut, er forskjellige både når det gjeld organisering og innhald. Pilotprosjekta vart valde for å framskaffe gode eksempel på korleis kulturminne og kulturmiljø kan medverke til sosial, kulturell og økonomisk utvikling. Verdiskapingsprogrammet er avslutta i Alle pilotprosjekta lagar sine eigne sluttrapportar. Riksantikvaren vil avgje sin rapport til Miljøverndepartementet i mars Regionrådets satsing på Nasjonalparkriket var hovudårsaken til at verdiskapingsprogrammet vart tildelt Nord-Gudbrandsdalen. Oppstarten var integrert med Nasjonalparkriket, men frå 2008 har Petter Kittelsen fungert som 40% prosjektleiar. Ved prosjektslutt hausten 2010 kan ein notere ei statusheving av det regionale kulturminnevernet og eit løft for næringar knytt til restaurering som direkte resultat av prosjektet. Prosjektet har også generert store verdiar i form av støtte frå eksterne aktørar, og betydelege ringverknader for verdiskaping i regionen. Etter ei erfaringsutveksling i 2007 vart pilotprosjektet spissa, både med omsyn til nedslagsfelt og økonomiske rammer for det enkelte tiltak. Ved prosjektslutt hausten 2010 er dei fleste tiltaka vidareført, enten som sjølvstendige bedrifter eller som etablerte satsingar i offentleg regi. Planane om å utvikle nye formidlingskanalar vart skrinlagt fordi ein ikkje fekk tak i folk med rett kompetanse til å løfte arbeidet vidare. Etter spissinga vart følgjande tiltak særleg vektlagt og satsa på i den vidare prosjektprosessen: Vågå Gardshotell, Næmingordninga, Fangstkultur, Bergverk / steinindustri og Nordheradsprosjektet. Vågå Gardshotell Idéen om eit hotell basert på samarbeid mellom fleire gardar med gamle og godt bevarte hus i eit særprega kulturlandskap, vart lansert av Ola Mæle på innovasjonssamlinga i Vågå mars Eit forprosjekt med 14 gardar i Vågå og Heidal vart sett i gang januar Konklusjonen frå dette arbeidet var positiv, og ein vidareført prosess førte fram til at ein i 2007 kunne lansere eit foreløpig produkt med 6 gardar - Valbjør, Gammel-Kleppe, Kviten, Helle og Blessom i Vågå og Nordre Ekre i Heidal. På dette tidspunktet hadde nokre av desse alt erfaring med matservering og overnatting, medan andre har brukt prosjektperioden fram til 2010 til å restaurere og finne si nisje i selskapet. Nasjonalparkriket som pilotprosjekt har bidratt med økonomisk støtte - ca 50% til restaurering og 50% til produktutvikling. Sentrale utviklingstiltak har vore felles bookingsystem, kompetanseheving og felles markedsføring. Vågå Gardshotell vart formelt opna 17. juli Bookingsystemet var da ferdigstilt, og alle gardane kunne tilby overnatting. Dette nye bedriftskonseptet ser alt nå ut til å gå med økonomisk overskott, og den vidare utviklinga vil basere seg på det forretningsmessige potensialet som selskapet har. Vågå Gardshotell er eit eksempel på bedriftssatsing der utviklinga i seg sjølv har vore ein viktig del av verdiskapingsprogrammet. I prosjektperioden har det vore brukt 13 mill. kr. til å restaurere 12 hus og etablere sengeplassar. Konseptet er både ei bedrift og ei samanslutning av gardar som kvar for seg har generert vekst, og som inspirerer andre i sine nærområde til å satse på småskala-verksemd basert på kulturarven. Kleppe er ein av gardane som inngår i Vågå Gardshotell Etter modell frå Vågå Gardshotell har det i det siste året vore arbeidd med å etablere eit seterhotell. Vågå Gardshotell har stilt sin kompetanse til disposisjon for det nye konseptet. Næmingordninga har vore drive av Senter for Bygdekultur, som er ei stifting eigd av Norsk Kulturarv. Gjennom ordninga har tre handverkarar innan tømrarfaget fått tre års utdanning i restaurering av bygningar, med spesialisering på ståande/ liggande konstruksjonar og tekking. Pilotens tre næmingar har inngått i prosjektsamarbeid med dei andre seks næmingane i Norge - tre av desse knytt til pilotprosjektet Bud-Kristiansund. Behovet for utdanning ut over fagbrev for dei som skal jobbe med bygningsvern, vart tidleg klart. Opplæring av i alt 10 næmingar starta samtidig i fire fylke, med Senter for Bygdekultur på Dovre og Geitbåtmuséet i Halsa som fagleg ansvarlege. I Nord-Gudbrandsdalen var det utfordrande å finne ledige dyktige handverkarar, fordi desse i utgangspunktet er svært ettertrakta arbeidskraft. Løysinga vart at tre bedrifter lånte ut tilsette til Senter for Bygdekultur, som overtok arbeidsgjevaransvaret for desse. Dette vart ei dyr ordning, som kosta prosjektet kr kvart år.

12 22 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING Dei første næmingane er nå ferdig utdanna, og det er igangsett ei evaluering av korleis dette prosjektet har fungert. Nytt næmingkull starta opp januar 2010, og Regionkontoret Nord- Gudbrandsdal arbeider med å finne ei fullfinansiering av dette kullet, som erstatning for dei prosjektmidlane som fell bort. OPUS / Karrieresenteret for Nord-Gudbrandsdal ser nå på korleis næmingordninga kan samordnast med eksisterande utdanningsløp på området. Fangstkultur var etablert som satsingsfelt i regionen før pilotprosjektet vart lansert. Ved å vera ein del av pilotprosjektet har ein fått tilgang på auka ressursar, og har kunna samarbeide med andre aktørar i regionen på ein betre måte. Fangstkultur som utviklingsprosjekt er nå ei etablert satsing i regi av Gudbrandsdalsmusea, og har fått eit varig løft. Nordheradsprosjektet starta opp våren 1999 som eit bygdemobiliseringsprosjekt med siktemål å få til miljø- og kulturlandskapstiltak i grenda. I 2005 vart denne satsinga omgjort til eit lag med eigne vedtekter; desse fokuserer på ivaretaking av kulturminne, -landskap og -historie, næringsutvikling basert på kulturressursar og på trivselstiltak. Etter at mange års dugnadsinnsats frå 100 husstandar begynte å tære på motivasjonen, kom pilotprosjektet inn med garanti om støtte slik at tiltak kunne planleggast og gjennomførast over fleire år. I 2009 valde regjeringa ut Nordherad som eitt av 20 særleg verdifulle kulturlandskap. Grenda er også knytta til den regionale satsinga i Nasjonalparkriket. 2 av gardane i Vågå Gardshotell ligg i grenda, og Norsk Kulturminnefond la si markering av landbrukets kulturlandskap til Nordherad Dette betyr at restaureringstiltaka utført i prosjektperioden aleine utgjer 37,6 millionar, noko som også gjer vøling av eldre hus til ei bety- deleg nisje for bedrifter i byggenæringa. Under næmingordninga er arbeid for 3,24 millionar utført på verna eller verneverdig bygningsmasse, og bedrifter bygger i aukande grad kulturelle verdiar inn i sine produkt. Sosial verdiskaping Kjenneteikn på sosial verdiskaping er samhandling, tilhørsel, samarbeid, engasjement, fellesskap, nettverk og tillit. Utvikling av nettverk og samarbeidsmodellar var ein viktig del av prosjektsøknaden i 2005, og ein strategi vart å introdusere kulturminneverdiar til eksisterande nettverk. Døme på dette er informasjon til landbrukskontor, arrangering av studietur til Kulturminnefondet og innlegg på gardbrukarsamlingar. I Nordheradsprosjektet er det skapt sosiale møteplassar. Målet med dette delprosjektet var å utvikle formidlingsmåtar som engasjerer publikum og viser tradisjonen og historia på fangstområdet, utan å koma i konflikt med omsynet til naturmiljøet som villreinen er ein del av. Bergverk / steinindustri Regionen har ei lang industrihistorie innanfor desse næringane. Kvernstein, kopar, kleber og skifer er sentrale stikkord for dette. Gjennom pilotprosjektet har ein sikra viktig dokumentasjon av denne historia, som var i ferd med å gå tapt. Til dømes henta dei fleste familiane i Sel for 100 år sidan delar av inntektene sine frå steinindustrien; i dag er næringane og råstoffa nesten ikkje kjent blant dei unge. Det er gjort mykje arbeid med å formidle historia til nye grupper, særleg blant barn og unge. Turstigar, brosjyrer, guida turar, temaveker og skuleopplegg er døme på slike tiltak. Gudbrandsdalsmusea har tatt opp denne satsinga, og vidarefører delar av arbeidet etter at pilotprosjektet er avslutta. Resultat av Verdiskapingsprogrammet i regionen Gjennom heile prosjektet har ein arbeidd ut frå ei hovudmålsetting om at bruken av kulturarven ikkje berre skal målast i økonomisk verdiskaping, men også i miljømessig, kulturell og sosial verdiskaping. Prosjektet har dermed bidratt til å løfte verdiomgrepet frå det reine kroner-og-øre-stadiet. Resultata i regionen er mange og ulike - både hos den enkelte eigar av kulturminne og strukturelt i forhold til korleis det blir jobba med kulturminne i det daglege. Økonomisk verdiskaping Regionen er i prosjektperioden tilført nær 8,7 mill kroner i tilskott frå Riksantikvaren og Oppland Fylkeskommune. Låge administrative kostnader har gjort at brorparten av desse midlane har gått direkte til tiltak. I tillegg til reine prosjektmidlar har prosjektet fått fram fleire aktørar med rett til støtte frå eksterne kjelder, til for eksempel restaurering. Berre frå Kulturminne-fondet har private eigarar i dei seks kommunane fått tildelt nesten 11,3 millionar i åra Tur til Tassmyrhaugen. Foto: Bjørg Schultz

13 24 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING Bergverksveka på Otta vart ein suksess og pilotprosjektet har støtta det årlege Nordisk Treseminar i regi av Senter for Bygdekultur på Hjerleid. Viktig resultat innan samhandling er den regionale prosessen som har ført til aukande forståing for tiltak og informasjon over kommunegrensene: Vågå Gardshotell har vorte ei modellbedrift for andre, interessa for bergverk har spreidd seg til andre kommunar, Nordherad har vist veg for andre grender og seterdalar med sine samarbeidsmetodar, gjennom fangstkulturprosjektet i Lesja har ein fått til nye formidlingsmåtar, det har vorte tettare samarbeid med eit sterkare interkommunalt museum, samarbeid mellom kommunane for å få til ein regional bygningsvernkonsulent. Kulturell verdiskaping Bygningsvern og ny bruk av gamle bygningar var eit viktig element i pilotprosjektet. Å sjå nye moglegheiter i verna bygg har kravt ei haldningsendring både til vern og omsynet til bygningar med store etterslep på vedlikehald. Etterkvart ser ein at fleire er stolte av kulturarven sin og i større grad ser potensiale i staden for begrensningar i gamle og vølingsmodne hus. Oppslutninga om Bergverksveka i Sel og barneskuleelevane si interesse for steinhistorie, geologi og fangsthistorie er andre gode eksempel på kulturell verdiskaping. Det same gjeld næmingutdanninga som tek vare på og foredlar kunnskap knytt til gammal byggeskikk, og dokumentasjonsarbeidet knytt til bergsverkdrift i Sel, der verdiskapinga ligg i at kulturelle verdiar blir redda og gjort tilgjengelege for ettertida. Miljømessig verdiskaping Berekraftomgrepet i Verdiskapingsprogrammet vart forstått slik at dei særeigne ressursane våre skulle brukast, men ikkje forbrukast. Ivaretaking og gjenbruk er i seg sjølv miljøvennleg, også når det gjeld bygningar. Dette gjeld både restaureringa og at bygningane skal fyllast med innhald, slik at aktiv bruk er med og held bygningane ved like. I mange tilfelle krev bruksendring ei tilsvarande endring av bygningane i form av modernisering og tilpassing, t.d. når det gjeld oppvarming og vasstilførsel. Her kan ein oppleva at for omfattande endringar kan føre til at bygget mistar verneverdien, og den miljømessige verdiskapinga blir borte. Til dømes var dette utfordrande ved oppstart og utvikling av Vågå Gardshotell. Det miljømessige aspektet har vore viktig å ivareta i Nordheradsprosjektet. Eitt av dei viktigaste elementa for å opprette naturlandskapet er at det er i bruk - at det bur folk der. Indirekte blir difor bulyst ein viktig faktor for å sikre miljømessig verdiskaping i eit område. 10gsområde i 2010 Kulturlandskapsprosjektet Kulturlandskapsprosjektet i Nasjonalparkriket arbeider med 4 nasjonalt verdifulle kulturlandskap: Bøverdalen i Lom kommune, Heidal i Sel kommune, Nordherad i Vågå kommune og Grimsdalen i Dovre kommune. Prosjektet er en del av KS sitt program Livskraftige kommuner. KS har utfordret i forhold til en konferanse om kulturlandskap for å sette fokus ved prosjektets slutt i september Vi ønsker å sette søkelys på kulturlandskapets funksjon, landbrukets rolle i forvaltningen, kulturlandskapet som identitetsbygger og som en del av salgsobjektet Norge. Sette fokus på framtidige finansieringsordninger for forvaltning og skjøtsel. Langsiktighet og forutsigbarhet i virkemiddelbruken kontra prosjektbasert, og de ulike modellers virkning på det biologiske mangfoldet og kulturmiljøer/kulturminner. Grimsdalen har en egen interesseorganisasjon bestående av rettighetshaverne i dalen, og prosjektet har samarbeidet med organisasjonen Grimsdalen i forhold til nettverksbygging. Det er viktig å skape aktivitet i de selene som i dag står tomme, både for egen aktivitet og rekreasjon, men også å se mulighetene for tilleggsnæringer til gården. Den Nasjonale turistvegen over Strynefjellet går gjennom Bøverdalen. Innsamling av historisk materiale skal sikre lokal vinkling og fokus på kulturminner og kulturhistorie når strekningen skal utsiktsryddes. Det er et mål å lage stoppunkt hvor det er godt å være og at de besøkende får relevant informasjon om kulturmiljøet de opplever. Nordherad er ei aktiv grend. Prosjektets arbeid her har vært i forhold til registrering av SEFRAK bygninger, og som representant i styringsgruppa for Nordherad. Omvisning ved Rustgruvene i Sel Tur til Tassmyrhaugen I Heidal jobbes det med å få finansiert siste del av utsiktsryddingsprosjektet langs rv 440. Det er først og fremst etterbeiting med geit på enkelte av strekningene. Dette er et samarbeid med Bioforsk og VRI innlandet. Naturveiledningskurs

14 26 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING i 2010 Ny stilling: Bygningsvernrådgjevar i norddalen Bygningsvernrådgjevaren har fungert sidan 1. august 2010, i 100% stilling for dei 9 kommunane frå og med Ringebu og nordover. Stillinga er adminsitrativt knytt til Gudbrandsdalsmusea AS, og 20% av stillinga er øyremerkt kommunal bistand i norddalskommunane. Arbeidsoppgåver sidan oppstarten Det er arbeidd for og med ulike sektorar av offentleg forvaltning, med private eigarar og med handverkarar. Bistand ved registrering/ prioritering av kulturminne for restaurering i Nordherad (Fylkesmannen). Blir vidareført i Bistand ved SMIL-saker, synfaring med saksbehandlar (Lom og Dovre) og uttale med vekt på tiltak og kulturminneverdi for vidare saksbehandling. Denne tenesta kan brukast meir av alle kommunane, innanfor ramma som er sett. Dialog med saksbehandlar/eigar om prosjekt det er aktuelt å finansiere ytterlegare med eksterne midlar. Bistand i arbeidsgruppe i samband med overdraging av freda eigedom i Dovre. Rundreise i Skjåk saman med kommunalt tilsette og lokalhistorikarar, drøfting av vanskelege kulturminne. Dokumentasjon av industrielt kulturminne i samband med klebersteinsindustrien i Sel og Vågå. Eige prosjekt (VSP), men utløyst av kommunen/ fylkeskommunen, avgjerande for framdrift hjå eigar/ utbyggar. (Bårstad klebermølle) Synfaring og uttale i samband med rivingssøknadar på bygg før 1850, for fylkeskommunen. Raskare saksbehandling, anledning for eigar å drøfta tiltak. Bindeledd mellom fylkeskommune og eigarar av freda anlegg. Mindre rådgjeving på forvaltningsleddet, samtidig enklare for eigar, som får hjelp til søknadar og drøfting av tiltak. Også fungert som bindeledd mellom Kulturminnefondet og eigar for avklaring av tiltak i forhold til løyvt tilskot. Arbeidsmåtar Alle høve er nytta til å opplyse om stillinga og tenesta; etter kvart tek fleire private eigarar av freda og verneverdige bygningar kontakt. Problemstillingane varierer, men nesten alltid blir det eit møte eller synfaring med tid til drøfting. Der det er aktuelt, får eigar tilbod om rapport om tilstand, tiltak og kulturminneverdi, som kan vedleggast søknad om tilskot. Rådgjevaren bistår ofte med å prioritere tiltak og med hjelp til å finne best mogleg kombinasjon av handverkar, utføring, materialar og teknikk. Rådgjevaren sitt engasjement hjå dei enkelte eigarane varierer med eigarens kompetanse og behov, og med omfanget av prosjektet. I nokre høve er det aktuelt å opptre som ei meir kommersiell rådgjevarteneste. Det er prioritert å gjera tenesta kjent og akseptert blant handverkarar, som Eigarar/Off.instansar Antal i 2010 Freda 4 Verneverdige 48 Kommunar 6 Fylkeskommune 1 Fylkesmann 1 Kulturminnefondet 1 I ALT 61 Betalande i alt 4 er viktige medspelarar i eit løysingssøkande nettverk. Det blir avvikla 4-6 nettverksmøte pr. år for bygningsvernrådgjevarane i fylket. Noko tid går til vidareutdanning innan bygningsvern for handverkarar (samlingsbasert). Det er av Oppland fylkeskommune og HIST lagt opp til eit 4-årig løp (120 stp) - 2. år blir avslutta våren Sidan oppstarten har rådgjevaren vore involvert i om lag 25 søknadar til Kulturminnefondet og/eller Oppland fylkeskommune, og i 6 av 9 innvilga søknader til Kulturminnefondet. Samla fekk desse 6 vel 1,2 mill i tilskot. Generelt er det høve for enkeltkommunane å nytte tenesta betre. Det kan gjelde t.d. bistand ved SMIL-saker og saker om riving, planarbeid og omdisponering av bygningar for ny bruk. Bygningsvernrådgjevar Gudbrandsdalsmusea Håvard Syse Postadr,: Hjerleid, 2662 Dovre Tlf.: Epost; Antal henvendelser Dovre Lesja Skjåk Lom Sel Vågå 2010 Freda 2 5 Verneverdige Dovre, Sel og Vågå er bra representert. 47 Kommunar Fylkeskommune 6 Fylkesmann 10 Kulturminnefondet 2 I ALT 85 Håvard Syse er tilsett som bygningsvernrådgjevar i norddalen

15 28 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING gsområde i 2010 Samferdsel Regionrådet har et sterkt fokus på de utfordringene vi står overfor i samferdselssektoren: Tilgjengelighet på vei og bane er en betingelse både for utvikling av næringslivet og for at dagliglivet til folk flest skal fungere. Samferdsels- og trafikksikkerhetsutvalget har disse medlemmene: Dag Erik Pryhn leder Per Dag Hole nestleder Astrid Marie Sveen Løkken Geir Inge Kirkestuen Laila Killi Bjørn Romsås Viktige saker Utbygging av E6 fra Ringebu til Otta kom etter sterkt politisk press og stort folkelig engasjement inn på første 4-årsperiode av Nasjonal Transportplan Status for planer og tidsrammer har vært fulgt nøye, og det blir lagt sterk vekt på at fristen for byggestart i 2012 blir holdt. Planene for utbygging av høyhastighetsjernbane har også engasjert Regionrådet. Jernbaneverket har fått i oppdrag å utrede spørsmålet, og valg av trasé for strekningen Oslo Trondheim vil stå mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. OFK satte ned et eget utvalg som skal ivareta Opplands interesser framover, der Dag Erik Pryhn ble utpekt som norddalens representant. Det regionale trafikksikkerhetsprosjektet gikk over to år, og ble avsluttet 1. februar. Hovedmålet var å styrke holdningskapende arbeid for barn og unge. I sluttrapporten blir det bl.a. skissert opplegg for å videreføre de tiltakene som var satt i verk, noe som nå er et kommunalt ansvar. Gudbrandsdal Lufthavn AS: Regionkontoret er sekretariat for Gudbrandsdal Lufthavn AS. På generalforsamling 11. juni ble det vedtatt å endre formålsparagrafen slik at en heretter skal arbeide for utvikling og styrking av både luftfarts- og jernbanetilbud. Nasjonale Turistveger ble frimerkemotiv i Her fra Gamle Strynefjellsvegen mot Hellstuguvatnet i Skjåk. 13ngsområde i 2010 Sel-ordføraren under opninga av Nord-Gudbrandsdal LokalMedisinske Senter (NGLMS): - Vi er på rett veg - Ein historisk dag for Sel og for Norddals-kommunene. Slik karakteriserte Dag Erik Pryhn opningsdagen for norddalens største samarbeidsprosjekt LMS (lokalmedisinsk senter). - Alle gode tilbakemeldingar vi har fått frå Regjeringa, Fylkesmannen, Fylkesordføraren og nabokommunane bekreftar at vi er på rett veg, sa Pryhn. Opning og innflytting i nytt bygg på Otta i mai er naturleg nok viktigaste hendinga omtala i årsmeldinga til prosjektleiaren for NGLMS, Vigdis Rotlid Vestad. Meldinga ber også bod om at vegen ikkje er gått til endes på mange område blir arbeid vidareført for å gjera senteret til ein regional motor innanfor helsearbeid. Vi nemner i fleng: Brukarutval er stifta, som skal ha fokus på brukarmedverknad og -interesser. Fast avdelingsleiar for sengeavdelinga blir tilsett januar 2011 og regional koordinator for sam- Frå opninga av Nord-Gudbrandsdal LokalMedisinske Senter. Ordfører i Sel Dag Erik Pryhn, adm. dir. Morten Lang-Ree og fylkesmann Kristin Hille Valla.

16 30 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING funnsmedisin startar opp i februar. Det blir arbeidd med overføring av slagpasientar med treningsbehov som fyrste brukargruppe av intermediær sengeavdeling. Mange poliklinikk- og spesialisthelsetenester er på plass, og fleire kjem i Det blir arbeidd kontinuerleg med å få fleire tenester inn i senteret. Prosjektet Nord-Gudbrandsdal LokalMedisinske Senter (NGLMS) Prosjektet omfattar både NGLMS og helsesamarbeidet i Nord-Gudbrandsdalen. Prosjektleiar er Vigdis Rotlid Vestad. Det er etablert styringsgruppe med representasjon frå kommunane og med regionsjef Ole Aasaaren som leiar. Fylkeslegen er observatør. Prosjektgruppa er leia av prosjektleiaren, og består elles av divisjonsrådgjevar SI og medisinskfagleg rådgjevar NGLMS. Gruppa blir supplert etter behov. Senteret, som frå starten bar namnet Distriktsmedisinsk Senter i Nord- Gudbrandsdal (DMS), skifta i november 2010 namn til Nord-Gudbrandsdal LokalMedisinske Senter (NGLMS). Finansieringskjelder Det har vore til god hjelp for prosjektet å motta kr mill. frå Helsedirektoratet, kr ,- frå Fylkesmannen i Oppland, kr. 1.2 mill frå kommunane i NG, kr ,- frå Regionrådet og kr ,- frå Sel kommune. I samband med opninga fekk senteret 1 million i gåve frå Regionrådet - midlar som skal nyttast til utstyr. Det er også løyvt 3,5 mill. kr. i DA-midlar, desse midlane skal også gå til innkjøp av utstyr. Innhald i senteret Det knyter seg stor interesse til kva senteret vil bety av tilbod innan spesialisthelseteneste i regionen. Til nå er røntgen, dialyse, gynekolog, reumatolog, ortoped og høyresentral på plass i senteret. I 2011 kjem hudlege og lysbehandling, og fleire tenester er under planlegging. Sengeavdelinga i senteret har 15 plassar, og blir opna tidleg i Av desse skal Sel kommune disponere 10 plassar til korttidsavdeling. Dei resterande 5 skal nyttast til intermediære senger, dvs. tilbod til pasientar som sjukehuset reknar som utskrivningsklare, men som ikke er friske nok til å flytte heim, og som heller ikkje kan få det dei treng i ein ordinær sjukeheim. Alle kommunane kan nytte desse plassane frå starten, men frå 2012 må det inngåast samarbeidsavtale med dei kommunane som vil nytte seg av dette tilbodet. Det er tilsett folk i 16 av 24 sjukepleiarstillingar, som skal arbeide i sengeavdelinga og i døgnkontinuerleg legevaktvarsling. Det er utarbeid tilbodsdokument vedrørande evaluering av legevakta. Helsesamarbeidet i Nord-Gudbrandsdalen er ein del av det integrerte prosjektet NGLMS. Alle kommunane har fatta vedtak om å vera medaktør i regionalt utviklingsarbeid innan helse. 6K Helse, som består av dei kommunale leiarane innan helse og prosjektleiar ved NGLMS, har hatt månadlege møte og drøfta regionale helseutfordringar og problemstillingar. 6K Helse har ei undergruppe som arbeider med kompetansefremjande tiltak, og det er knytt samarbeidsrelasjonar med prosjektet Utviklingssenter for heimetenester i Vågå, Lom og Skjåk. Det er starta eit arbeid vedrørande samarbeidsavtalar innan regionalt helsesamarbeid. Det er laga eit utkast til foreløpig samarbeidsavtale innan legevakt og legevaktvarsling. Denne skal godkjennast før oppstart av felles legevakt/legevaktvarsling. Frå før er det inngått samarbeidsavtale for jordmorvakttenesta som held til i NGLMS. Regionrådet vedtok i april å setja i gang eit utgreiingsarbeid om eit felles planverk innan folkehelse, helse og omsorg. Prosjektleiar NGLMS leiar utgreiinga saman med 6K Helse og divisjonsdirektør SI avd. Lillehammer. Arbeidsutvalet og rådmannsutvalet behandla utgreiinga i okt. 2010, og det vart vedteke oppstart av regionalt planarbeid innan folkehelse, helse og omsorg. Det er tilsett regional koordinator for samfunnsmedisin som tek til i stillinga i februar Styringsgruppe: Regionsjef Ole Aasaaren (leiar) Rådmann Jan Rune Fagermoen, Skjåk Rådmann Lars Innset, Dovre Adm.sjef Sjur Mykletun, Sel Divisjonsdirektør Randi Mølmen Fylkeslege Tharald Hetland (observatør) Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad (sekretær) PROSJEKT NGLMS Prosjekt NGLMS har fått tildelt kr i støtte frå Regionalt Forskningsfond for å utarbeide kunnskapsstatus vedrørande folkehelsearbeidet i NG. Dette arbeidet skal leiast av Østlandsforskning og vera ferdig i løpet av første halvdel av Prosjekt NGLMS samarbeider om kompetanseheving med 6K Helse/kompetanse og Karrieresenteret OPUS. Det er starta eit arbeid med å få på plass felles pasientjournalsystem for lege, helsesøster, fysioterapeut og jordmor. Dette skal installerast i alle kommunane før sommaren Prosjektgruppe: Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad (leiar) Divisjonsrådgjevar Eystein Brandt, DI Medisinsk-fagleg rådgjevar NGLMS Inge Johansen Supplert av fagpersonar etter behov Jordmødrene som er tilknytta NGLMS

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 1

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 1 ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014 1 Innhold: Side 1. Regionrådslederen har ordet...3 2. Regionsjefen har ordet...5 3. Kommunereformen...7 4. Ledere i Ungdommens Regionråd har ordet...8 5. Satsingsområder

Detaljer

Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015

Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015 Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015 Flytt til Hardanger vart starta opp i 2007, og med bakgrunn i gode erfaringar frå prosjektfase 1, skal ein no ta fatt på prosjektfase

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE

INNKALLING TIL STYREMØTE ORDFØRAR RÅDMANN INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 21.Mars 2011 kl. 08.30 12.00 (merk tida) Panorama konferansehotell Sund (tidligare Marsteinen hotell) Olav Martin Vik Leiar Per Hillestad Sekretær Saksliste:

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Juni 2014 www.sfj.no Innhald: Samandrag... 2 Ordforklaringar... 3 DEL 1 Verdiskaping... 4 1 Verdiskapingsplan kvifor og for kven?... 5 2 Utgangspunkt og

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR CMYK: 60/0/100/7 CMYK: 15/100/100/0 CMYK: 0/0/0/100 Pantone 7460 C, tint: 30% STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR INNHALD 1. BAKGRUNNSINFORMASJON OG VEDTAKSGRUNNLAG... 2 1.1 Statistikk og trendar... 2 1.2 Plusskommunar...

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune SPL -6900 Terese S. Jemtegård Moen Masteroppgåve Erfaringsbasert masterprogram i Stedsutvikling Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune SPL -6900 Terese S. Jemtegård Moen Masteroppgåve Erfaringsbasert masterprogram i Stedsutvikling Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Strategisk Næringsplan for Folldal kommune 1. INNLEDNING... 3 OM PROSESSEN... 3 2. STRATEGISK DEL... 4 DE VIKTIGSTE KJENNETEGNENE VED DAGENS SITUASJON I KOMMUNEN... 4 2.1 FOLLDALS STERKE

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer

Vedteke av kommunestyret 29.04.04

Vedteke av kommunestyret 29.04.04 Vedteke av styret 29.04.04 Innhald Innhald... 2 Vi treng ein bustadpolitisk handlingsplan... 3 1. OPPSUMMERING... 4 2. INNLEIING... 5 Ny bustadmelding... 7 Organisasjon framdrift - arbeidsmåte... 8 3.

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Godt forsøk god modell? Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal

Godt forsøk god modell? Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Godt forsøk god modell? Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:9 Prosjektnummer

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer