Årsrapport til Kunnskapsdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. til Kunnskapsdepartementet"

Transkript

1 Årsrapport 2014 til Kunnskapsdepartementet

2 Innhold 1. Forord Leders beretning Introduksjon til Vox og hovedtall Vox sitt ansvarsområde og mål Om organisasjonen Årlig disponibel bevilgning og antall årsverk for de tre siste år Rapportering på målene i tildelingsbrev for Vox skal bidra i arbeidet med å utvikle kompetansepolitikken Innspill til kompetansepolitikken Samarbeid med andre aktører Internasjonalt arbeid Realkompetanse Nasjonalt fagskoleråd Kompetansetillitsvalgte Vox skal ha oppdatert kunnskap om behov, tiltak, aktiviteter og effekter innen de kompetansepolitiske området nasjonalt og internasjonalt, og formidle denne Om formidling Informasjonskanaler Abonnenter av nyhetsbrev Utvikling av kunnskapsgrunnlaget Oppfølging av PIAAC Statistikk og indikatorer for voksnes læring Statistikkbanken Vox skal bidra til høyere kompetanse blant voksne Metoder, verktøy og læringsmål tilpasset voksnes læring Utvikling av tilbud i kommunene, Nav og kriminalomsorgen Utvikling av lærernes kompetanse Videregående opplæring på arbeidsplassen Vox skal forvalte og utvikle de tilskuddsordningene Vox har ansvar for Utvikling av tilskuddsforvaltningen Studieforbund Freds- og menneskerettighetssentrene Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Nettskoler Voksenopplæringsorganisasjoner Studiesentre Vox skal bidra til bedre kvalitet i og bedre tilgang til karriereveiledningstjenester Utviklingen av partnerskap for karriereveiledning og karrieresentrene Kunnskap om karriereveiledning Rådgiving i grunnopplæringen Utdanning i karriereveiledning... 23

3 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 5. Styring og kontroll Økonomiforvaltning Risikovurdering Samfunnssikkerhet og beredskap: ROS-analyse, informasjonssikkerhet og kriseplan Likestilling/diskriminering Antall og prosentvis andel kvinner i de enkelte stillingsgruppene Gjennomsnittlig lønnstrinn for kvinner og menn fordelt på stillingskategorier Gjennomsnittlig bruttolønn fordelt på kvinner og menn HMS/arbeidsmiljø Tidstyver Forvaltning av egne eiendeler Bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen i Vox Ansettelsesvilkår Utviklingstrekk Årsregnskap Lederkommentar årsregnskapet Bekreftelse Vurderinger av vesentlige forhold Prinsippnote Bevilgningsrapporteringen Artskontorapporteringen Vedlegg: Årsregnskapet med noter...36

4 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 1Forord Årsrapporten fra Vox for 2014 har fått en ny disposisjon og skiller seg noe fra våre tidligere årsrapporter. Bakgrunnen for endringene er de nye kravene og rådene fra Finansdepartementet som trådte i kraft i Årsrapporten er nå bygget opp på følgende måte: I kapittel 2 gir den nye direktøren i Vox, Gina Lund, sine vurderinger av resultatene for Kapittel 3 gir en introduksjon til Vox og en overordnet beskrivelse av virksomheten. Kapittel 4 er rapportens kjerne: Her gir vi en vurdering av vår måloppnåelse basert på inndelingen i tildelingsbrevet for 2014 og oppdragene vi har mottatt i løpet av året. Kapittel 5 gir en oversikt over økonomiforvaltning og risikostyring, og kvitterer ut andre krav til årsrapporten. I kapittel 6 beskriver vi utviklingstrekk og utfordringer i tiden som kommer. Årsregnskapet utgjør rapportens kapittel 7. Vox leverer en egen årsrapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) på bakgrunn av det oppdragsbrevet vi mottar fra dem. Det er Vox sin ambisjon at 2015 er det siste året hvor det leveres to årsrapporter, én til KD og én til BLD. Fra 2016 vil vi utarbeide en samlet årsrapport fra Vox som inneholder rapportering til begge departementene. Som vedlegg til årets rapport følger en liste over våre publikasjoner og en samlet oversikt over innlegg og foredrag i 2014.

5 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 5 2Leders beretning Vox sitt hovedmål er å bidra i arbeidet med å utvikle kompetansepolitikken. Denne årsrapporten er vår vurdering av hvordan vi har lykkes med å nå dette målet og de øvrige mål gitt av Kunnskapsdepartementet (KD) i tildelingsbrevet og supplerende oppdragsbrev. Vox er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Virkemidlene innenfor kompetansepolitikken går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. At Vox har et godt samarbeid med de andre aktørene innenfor området, er derfor helt sentralt for måloppnåelsen. Vox har i 2014 opprettholdt et godt samarbeid med alle de viktigste aktørene på vårt felt, nasjonalt og internasjonalt. Vårt arbeidsområde er bredt, og våre samarbeidspartnere er svært ulike. Samarbeidet har derfor ulik form og innhold. Utdanningsdirektoratet er en viktig samarbeidspartner innenfor flere områder, og Vox opplever at samarbeidet fungerer godt. I 2014 har Vox og Utdanningsdirektoratet jobbet sammen om blant annet forsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen, og Vox har deltatt i en arbeidsgruppe i Utdanningsdirektoratet om rådgivningsfeltet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er en sentral samarbeidspartner på norskopplæringsfeltet. Vox samarbeider med IMDi om søknadsbehandling av kommunale utviklingsmidler (KUM), og om flere tiltak knyttet til Handlingsplan : «Vi trenger innvandrernes kompetanse». Samarbeidet fungerer godt. Vox samarbeider med fylkesmannsembetene om kompetansetiltak rettet mot lærere i kommunal voksenopplæring. I 2014 samarbeidet Utdanningsdirektoratet og IMDi med Vox om fire regionale lederkonferanser for kommunal voksenopplæring, hvor også flyktningetjenesten deltok. Vi har lagt vekt på å ha god dialog med fellesorganene for studieforbund og nettskoler, henholdsvis Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og Fleksibel utdanning Norge (FuN).

6 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 6 Det har også vært viktig å styrke samarbeidet med opplæringstilbydere innenfor fagområdet grunnleggende ferdigheter, som blant annet er aktive i Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Vårt samarbeid med fylkesmennene og fylkeskommunene om etterutdanning av lærere innenfor temaene voksenpedagogikk og grunnleggende ferdigheter fungerer også bra. Innenfor karriereveiledningsfeltet har Vox et godt samarbeid med både partnerskapskoordinatorene i fylkene og karrieresenterlederne, og mye av vår aktivitet på dette feltet er basert på nettverksbygging og dialog. Etableringen av en mastergrad i karriereveiledning fra høsten 2014 er et resultat av godt samarbeid mellom Vox og høgskolesektoren. Vox har også samarbeidet med Nav og Arbeids- og velferdsdirektoratet for at flere voksne Nav-brukere skal få et tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter. Vox vurderer dette samarbeidet som godt, men ser behov for ytterligere forankring i ledelsen i Arbeids- og velferdsetaten for å sikre et mer helhetlig tilbud. Takket være godt samarbeid med andre og egen innsats mener vi å ha oppfylt de krav som er stilt i tildelingsbrev og supplerende oppdragsbrev for Vi mener også å ha et godt grunnlag for å ta fatt på de mange utfordringer som ligger foran oss. Noen av disse er beskrevet i kapittel 6.

7 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 7 3Introduksjon til Vox og hovedtall 3.1 Vox sitt ansvarsområde og mål Vox er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk og er en etat underlagt KD. En sentral oppgave for Vox er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne. Vox mottar et eget oppdragsbrev fra BLD som gir Vox i oppdrag å følge opp læreplanen og norskprøvene knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere er en viktig del av oppdraget fra BLD. Vox har også oppdrag for andre departementer og offentlige organer, samt en bred internasjonal kontaktflate. Målene for voksenopplæringsfeltet, jf. Prop. 1 S( ) som særlig berører Vox er: Voksne som trenger det, får opplæring Kunnskap om samfunnets kompetansebehov Fremme forståelse for menneskerettigheter og kultur Vox har ansvaret for forvaltningen av tilskudd til voksenopplæring, jf. kap. 254, tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre, jf. kap. 255, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), jf. kap. 257 og tilskudd til regionale partnerskap for karriereveiledning, jf. kap. 258 post 60. Vox har en rolle som fagorgan når det gjelder realkompetansevurdering. Dette innebærer ivaretakelse av tverrgående problemstillinger som gjelder realkompetanse, samordning med ulike aktører når det er nødvendig, og videreutvikling av realkompetansevurdering som virkemiddel i kompetansepolitikken. Vox er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og for Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL).

8 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 8 Nasjonal enhet for karriereveiledning ble opprettet i Vox i 2011 og utvikler og koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge. Målet er å øke tilgangen til tjenestene, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser. 3.2 Om organisasjonen Vox er eid av Kunnskapsdepartementet. Organisasjonen har totalt 114 medarbeidere i til sammen åtte avdelinger, en internasjonal koordinator og en strategikoordinator og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum åpnet Vox et eget kontor i Bergen med 12 medarbeidere, som arbeider med innholdet i prøvene i norsk og samfunnskunnskap. Kontoret er godt etablert og fungerer som en god arbeidsplass. KUNNSKAPSDEPARTEMENTET DIREKTØR INTERNASJONAL KOORDINATOR STRATEGISK KOORDINATOR BASISFERDIGHETER ANALYSE TILSKUDDSFORVALTNING KOMMUNIKASJON INTEGRERING HR NASJONAL ENHET FOR KARRIEREVEILEDNING ØKONOMI OG IKT 3.3 Årlig disponibel bevilgning og antall årsverk for de tre siste år Bevilgning Post Post Årsverk 85,12 86,05 93,17

9 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 9 4Rapportering på målene i tildelingsbrev for Vox skal bidra i arbeidet med å utvikle kompetansepolitikken Innspill til kompetansepolitikken Vox sitt arbeid i 2014 har vært preget av de to store kompetansepolitiske prosessene som Regjeringen har iverksatt: Skills Strategy og arbeidet med stortingsmeldingen om livslang læring og utenforskap. Vox har også levert andre kompetansepolitiske innspill i løpet av året. Vox har deltatt på diskusjonene i Skills Strategy om hvilke prioriteringer som burde ligge til grunn for OECDs anbefalinger til hvordan Norge på en bedre måte kan utvikle og bruke befolkningens kompetanse framover. Vox har avgitt ressurser inn til meldingsarbeidets prosjektgruppe og har også svart på løpende bestillinger fra prosjektgruppa. Dette har fordret betydelige ressurser fra Vox. Vox har oppsummert evalueringene og dokumentert effekter av BKA, samt gitt anbefalinger om hvordan det bør jobbes videre med å innhente dokumentasjon som kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om virkningene av BKA. Vox mener at det bør lages en en nasjonal kampanje for å motivere voksne for opplæring i lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy. Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot gevinstene for den enkelte og samfunnet av å styrke grunnleggende ferdigheter. Målet er at flere voksne oppsøker et opplæringstilbud og å fjerne stigma knyttet til det å ikke beherske grunnleggende ferdigheter som voksen. Vox mener også at en slik kampanje kan fungere som markedsføring av et nettbasert lavterskeltilbud. I 2011 ga KD Vox i oppdrag å utrede grunnlaget for et system for framskrivinger og analyse av framtidig kompetansebehov. Høsten 2014 fikk Vox i oppdrag om å lage en ny rapport

10 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 som bygger videre på den internasjonale kunnskapen Vox tilegnet seg gjennom dette prosjektet. Vox ser nå nærmere på hvordan andre lands systemer for analyse, dialog og formidling av framtidige kompetansebehov er bygget opp, og hvordan framtidsstudier brukes i politikkutviklingen. I Skills Strategy trekker OECD fram viktigheten av å ha et system for framskrivinger av kompetansebehov for å løse flere av utfordringene og prioriteringene det pekes på. Vi betrakter derfor dette oppdraget som en del av Vox sitt oppdrag om å bidra til å utvikle kompetansepolitikken Samarbeid med andre aktører Vox samarbeider med alle de viktigste aktørene på vårt felt, nasjonalt og internasjonalt. Vox har hatt et godt samarbeid med Utdanningsdirektoratet om forsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen. I tillegg har vi også samarbeidet med KD, Helse- og omsorgsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Kommunenes Sentralforbund og Faglig råd for helse og oppvekstfag. Fylkeskommunene har hatt det operative ansvaret for opplæringsprosjektene. Vox samarbeider også med Fylkesmannsembetene og lederne i kommunal voksenopplæring om kompetansetiltak rettet mot lærere. IMDi skal følge opp kommunene i deres integreringsarbeid og er derfor en særlig viktig samarbeidspartner når det gjelder samordning av norskopplæring og grunnskole for voksne for deltakere i introduksjonsprogrammet. Vox har også samarbeidet med Nav og Arbeids- og velferdsdirektoratet for at flere voksne Nav-brukere skal få et tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter. Vox vurderer dette samarbeidet som godt, men fordi praksisen og kunnskapen i Nav om grunnleggende ferdigheter er svært varierende, ser vi at det er behov for å forsterke samarbeidet gjennom ytterligere forankring i ledelsen av Arbeids- og velferdsetaten. Vox har et godt samarbeid med både partnerskapskoordinatorene i fylkene og karrieresenterlederne. I 2014 har Vox deltatt på samlinger, møter og konferanser i regi av partnerskapene og karrieresentrene, både med faglige innlegg og støtte i prosesser rundt opprettelse og utforming av karrieresentertilbudet i de ulike fylkene. Vox presenterte de nye retningslinjene for tilskuddet til partnerskapene på et møte med partnerskapskoordinatorene i april Vox har vært medarrangør for to nettverksmøter for lederne av karrieresentrene. I tillegg har Vox hatt møter med representanter fra Finnmark, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hordaland som har startet etablering av karrieresentre i Nasjonalt Forum for karriereveiledning som samler oppunder 30 sentrale aktører og interessenter innen karriereveiledningstjenestene i Norge har hatt to møter i løpet av året. Møtene har gitt deltakerne i forumet aktuell kunnskap og informasjon og Nasjonal enhet for karriereveiledning har fått innspill til sitt arbeid. Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning har hatt ett møte i 2014 om utredningen knyttet til et helhetlig karriereveiledningstilbud på nett. Samarbeidet i Nasjonal koordineringsgruppe fungerer godt. Samarbeidet med VOFO og FuN er av betydning for forvaltningen av de tilskuddsordningene som er rettet mot studieforbund og nettskoler. Det har vært gjennomført kontaktmøter og fagdag, og Vox har for øvrig hatt god dialog med begge de to fellesorganene. Vox har hatt kontakt med alle freds- og menneskerettighetssentrene i Enkelte av

11 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 11 sentrene får en mer aktiv oppmerksomhet og oppfølging fra Vox side, spesielt Narvikssenteret som har fått statlig tilskudd til nybygg og modernisering av museet tilknyttet til senteret. Som et ledd i arbeidet med å øke kvaliteten i opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne, har Vox hatt flere samarbeidsmøter med Utdanningsdirektoratet, AV-dir, Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) og AOF. Vox har i 2014 hatt et godt samarbeid med Direktoratet for kriminalomsorgen og Fylkesmannen i Hordaland om fleksibel og praksisnær opplæring av voksne innsatte med svake ferdigheter. Vox har samarbeidet med Fylkesmannen, fylkeskommunene og VOFO om etablering av etterutdanningskurs for lærere som underviser voksne. I tillegg har vi samarbeidet med Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Buskerud og Vestfold om videreutdanning for lærere som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter. Vox har samarbeidet med Høgskolen i Bergen om videreutdanning rettet mot lærere som underviser unge og voksne innvandrere i den første lese- og skriveopplæringen. Vox har i løpet av året styrket samarbeidet med et forholdsvis omfattende utvalg av opplæringstilbydere av grunnleggende ferdigheter. Vox har deltatt i Trygg bruk-nettverket, et samarbeid koordinert av Medietilsynet som består av mer enn 40 organisasjoner, departementer og bedrifter som utveksler erfaringer, kunnskap, ressurser og ideer om digitale ferdigheter, særlig rettet mot å gi barn og unge en god digital hverdag Internasjonalt arbeid De viktigste internasjonale samarbeidsarenaer for Vox i 2014 har vært EUs nettverk for National Coordinators for Adult Learning, Nordisk ministerråds Nettvärk for vuxnas lærende (NVL)og Det nordiske Alfarådet, det Vox-initierte European Basic Skills Network (EBSN) og European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). Vox sin høye profil i alle disse fora gjør at det er lettere for våre fagavdelinger å få bidrag til kunnskaps- og policyutvikling fra andre europeiske land. Vox har sørget for etableringen av en møteplass mellom nordiske National Coordinators for Adult Learning (EU Agenda) og NVLs team av nasjonale koordinatorer. Et produkt av dette samarbeidet i 2014 er en nyetablert arbeidsgruppe som skal se på hva nordiske land kan lære av hverandre når det gjelder grunnleggende ferdigheter. Arbeidet i Alfarådet har ført til felles mål for hva en alfabetiseringslærer bør kunne, og har blant annet dannet grunnlag for studieplanen ved videreutdanningstilbudet ved Høgskolen i Bergen. Kontaktene innen EBSN har i 2014 vært spesielt nyttige for innhenting av internasjonale innspill til arbeidet med stortingsmeldingen og arbeidet med en kvalitetsplan for tilbydere innen grunnleggende ferdigheter. Vox deltar i en arbeidsgruppe i EU som skal se på mulighetene for å tilpasse og bruke allerede eksisterende systemer for kvalitet i fag- og yrkesopplæring, EQAVET, i voksenopplæringen. Arbeidet ferdigstilles i juni Vox leder den nasjonale delegasjonen til European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) hvor også Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet deltar. I 2014 har Norge deltatt i to arbeidsgrupper; Career Management Skills (CMS) og Quality and Evidence. Vox drar nytte av sin deltakelse i nettverket i utviklingen av kunnskapsgrunnlaget om karriere-

12 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 12 veiledning. Vox har også ledet en nasjonal ekspertgruppe som har diskutert CMS-perspektivets relevans i norsk kontekst og fått utarbeidet en rapport basert på gruppens diskusjoner. Vox har sammen med de nordiske medlemmene i ELGPN fått utarbeidet en nordisk rapport om CMS, finansiert av NVL. Begge disse rapportene inngår som kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å introdusere CMS-perspektivet i Norge. Som utvikler av norskprøvene er Vox er medlem av ALTE The Association of Language Testers in Europe. En av de ansatte er valgt inn i styret fra Vox deltar i NVLs ekspertgruppe for validering/realkompetansevurdering. Gjennom ekspertgruppen blir medlemslandene oppdatert på status i de ulike landene, de drøfter felles utfordringer og utarbeider relevant dokumentasjon. Vox har i 2014 trukket seg ut av NVLs voksenveiledningsnettverk grunnet manglende kapasitet Realkompetanse Vox har også i 2014 utført sin faglige, tverrsektorielle rolle innenfor området realkompetansevurdering. Vox har blant annet gitt innspill til oppdateringen av European Inventory on Validation, holdt foredrag for ulike målgrupper og bidratt som høringsinstans. Vox deltok på den første internasjonale Biennalen om realkompetansevurdering (VPL Biennalen) i Rotterdam i 2014 med publisering av et paper og en parallellsesjon. Vox svarer på en del henvendelser fra enkeltpersoner og institusjoner om realkompetansevurdering. NTNU, Universitetet i Nordland, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Oslo og Akershus fikk i 2012 midler fra Vox til å utvikle og prøve ut metoder for vurdering av realkompetanse som grunnlag for fritak fra deler av et studium. De har blant annet prøvd ut veilederen for fritak som Vox utviklet i Vox fikk rapportering fra prosjektene i 2014, og vil utarbeide sluttrapport og følge opp arbeidet med to regionale seminarer Nasjonalt fagskoleråd Vox er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd. Det ble arrangert seks rådsmøter i Rådet har i 2014 hatt fokus på å øke fagskolenes synlighet. I desember ble NOU 2014:14 «Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg» lagt fram. Oppfølgingen av innstillingen vil prege utviklingen på feltet og Vox videre rolle Kompetansetillitsvalgte Tiltaket med kompetanseheving for tillitsvalgte blir stadig mer kjent og spredt. Til nå har 19 prosjekter med 200 deltakere fra 12 fylker, pluss Svalbard, mottatt tilskudd. Av disse fikk sju prosjekter med totalt rundt 85 deltakere støtte i De endelige deltakertallene for 2014-midlene foreligger sommeren Deltakere på kurs har i hovedsak kommet fra store virksomheter. Deltakerne melder at deltakelse på kurs har resultert i tiltak i virksomheten, de har også gitt tilbakemeldinger om at kursene er viktig for å spre kunnskap om voksnes muligheter til kompetanseutvikling. Vox ser behovet for å se nærmere på denne ordningen.

13 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Vox skal ha oppdatert kunnskap om behov, tiltak, aktiviteter og effekter innen de kompetansepolitiske området nasjonalt og internasjonalt, og formidle denne Om formidling Formidling og kommunikasjon er effektive virkemidler for at Vox skal nå sine mål. Våre prioriterte målgrupper er: beslutningstakere på politisk, administrativt og faglig nivå partene i arbeidslivet fag- og forskningsmiljøer lærere og ledere i voksenopplæringen internasjonale organisasjoner som jobber med voksnes læring Informasjonskanaler Vox.no er vår hovedkanal for informasjon til målgruppene. Gjennom bruk av andre kanaler som sosiale medier, nyhetsbrev, kurs og konferanser, annonsering og pressemeldinger når vi ut til målgruppene og genererer besøk inn til vox.no. Vi har hatt dobbelt så mange besøk på vox.no i 2014 som i Økningen skyldes i hovedsak besøk på sider om den nye prøven i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Periode kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Abonnenter av nyhetsbrev Pr hadde Vox abonnenter fordelt på fem kategorier nyhetsbrev. Mange abonnerer på flere av kategoriene Utvikling av kunnskapsgrunnlaget I løpet av året har Vox lyst ut tre oppdrag som skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget og gi innspill til kompetansepolitikken. Et konsulentoppdrag som er gjennomført av Oxford Research i samarbeid med revisjonsselskapet BDO har sett nærmere på økonomi og pengestrømmer i studieforbundene. Undersøkelsen er en oppfølging av den tidligere rapporten «En ordning, et mangfold av løsninger». Hovedfunnet i undersøkelsen er at en stor andel, 21 prosent, av opplæringstilskuddet studieforbundene får gjennom Vox, går til administrasjon. Undersøkelsen viser også at tilskuddet ikke er avgjørende for medlemsorganisasjonenes drift, men derimot for studieforbundenes drift. Rapporten er publisert på vox.no, ble presentert for KD og inngår som del av kunnskapsgrunnlaget i KDs gjennomgang av studieforbundsordningen.

14 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 14 De to andre oppdragene er forskningsprosjekter som vil levere sluttrapporter mot slutten av Det første prosjektet skal kartlegge effekter av satsingen på norsk muntlig i BKA. Arbeidet gjøres av Comte Bureau i samarbeid med Red Tape Crossing. Prosjektet skal innhente informasjon om deltakerne på kursene og deres utbytte av kurset. Gjennom spørringer og testing av muntlige ferdigheter før og etter kurs, vil prosjektet kunne dokumentere endring i muntlige ferdigheter som følge av BKA-kurset. Prosjektet tar også for seg ulike bransjer, for å undersøke om eventuelle effekter av opplæring i norsk muntlig kan variere fra bransje til bransje. I det andre prosjektet skal NIFU undersøke etter- og videreutdanningstilbudet i Norge. Etterspørsel og deltakelse i slik opplæring er godt dokumentert, mens hele bredden i tilbudet ikke er kartlagt. Undersøkelsen skal omfatte universiteter og høyskoler, offentlige og private fagskoler, andre utdanningstilbydere, inkludert tilbud som omfatter videregående opplæring, samt etter- og videreutdanning internt i virksomheter, kjeder og konsern. De skal også undersøke i hvilken grad utdanningstilbyderne satser spesielt på etter- og videreutdanning og identifisere faktorer som fremmer eller hemmer utviklingen av tilbudet Oppfølging av PIAAC De første resultatene fra PIAAC-undersøkelsen ble presentert høsten 2013, og materialet fra undersøkelsen har vært lagt til grunn for arbeid innenfor Skills Strategy og med stortingsmeldingen. Arbeidet med PIAAC videreføres gjennom fire større forskningsprosjekter finansiert av programmet FINNUT (tidligere Utdanning2020). Et nordisk samarbeid om å utvikle en felles database med PIAAC-data supplert med registerdata, og videre forskning på disse dataene, pågikk parallelt med PIAAC-innsamlingen. Samarbeidet har finansiering fra Nordisk ministerråd, og SSB er partner fra Norge. Ferdigstilling av databasen og en nordisk PIAAC-rapport er planlagt i Vox ble med i samarbeidet i november 2013 og har deretter deltatt i nettverksmøter og i arbeidet med rapporten Statistikk og indikatorer for voksnes læring Vox-speilet er vår årlige publikasjon som inneholder statistikk om voksnes deltakelse i opplæring. Rapporten omfatter opplæring som helt eller delvis er offentlig finansiert, og dataene er hentet fra en rekke offentlig registre. De siste årene har vi hatt fokus på at Vox-speilet skal dekke flere områder og publikasjonen er utvidet med nye kapitler; om voksnes opplæring på folkehøyskoler, innenfor Nav-systemet, samt ny nettskolestatistikk. Også i år har vi utvidet, denne gangen med statistikk om opplæring innenfor kriminalomsorgen. Vox-speilet framstår nå som en omfattende publikasjon som dekker voksnes deltakelse i opplæring innenfor 11 ulike områder. Vi har i år lansert kompetanseindikatorer for kommuner og fylker på vox.no. Kompetanseindikatorene er et sett med nøkkeltall som gir et samlet bilde av kommunenes og fylkenes investering i innbyggernes kompetanse. Indikatorene framstilles grafisk på en måte som gjør det lett å sammenligne ulike kommuner eller fylker, med hverandre og med landsgjennomsnittet. Kommunesidene er besøkt 1355 ganger, mens fylkessidene har hatt 417 besøk i løpet av En svakhet med kompetanseindikatorene slik de framstår i dag, er at for få av dimensjonene beskriver forhold som angår voksnes deltakelse i opplæring. Vox vil jobbe videre med å se på hvilke indikatorer som kan legges til.

15 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 15 Kompetanseindikatorene er spredd gjennom nyhetssak på vox.no, til rundt 1500 abonnenter av nyhetsbrev, via e-post til rådmenn og fylkesrådmenn og til rundt 200 følgere på Facebook. Vox vurderer innsalg av kompetanseindikatorene i lokalpresse i mars 2015 i forkant av budsjettbehandlingen i kommunene Statistikkbanken Vox sin statistikkbank inneholder tallene som presenteres i Vox-speilet, samt utdypende statistikk for de fleste av områdene som Vox-speilet omfatter. For de fleste områdene oppdateres statistikken fortløpende, en gang i løpet av året. Informasjonen i statistikkbanken om BKA samt resultater fra prøvene i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, oppdateres flere ganger i året i forbindelse med søknadsrunder og prøver. Tabeller fra opplæring i kriminalomsorgen er også lagt til. Vox sin statistikkbank er godt besøkt og markedsføres hovedsakelig gjennom nyhetsbrev og sosiale medier. Vi er godt fornøyd med utviklingen i besøkstall og mener statistikkbanken framstår som en moderne og kostnadseffektiv kanal for publisering av informasjon om voksnes deltakelse i opplæring. Hovedandelen besøk var på resultater på norskprøver for voksne innvandrere. Besøk i statistikkbanken kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Vox skal bidra til høyere kompetanse blant voksne Metoder, verktøy og læringsmål tilpasset voksnes læring Opplæring i muntlige ferdigheter er et nytt område i BKA og få lærere har erfaring med dette. 59 prosent av de 560 omsøkte prosjektene for 2015 inneholder opplæring i muntlige ferdigheter. Det er derfor viktig at lærere som skal gi opplæring i muntlige ferdigheter får tilgang til gode ressurser. For å sikre god kvalitet i opplæring i muntlige ferdigheter, har Vox satt i gang sju prosjekter for å utvikle og spre modeller og metoder for opplæring som kan være nyttige for lærerne. Modellene og verktøyene prøves ut i BKA-kurs og vil bli gjort tilgjengelig på vox.no. Det har vært stor etterspørsel etter «Læringsmål i grunnleggende ferdigheter». Pdf-ene på vox. no ble besøkt ganger. I tillegg er det delt ut trykte versjoner. Veiledningen til læringsmålene i grunnleggende ferdigheter ble besøkt 628 ganger på vox.no. I tillegg ble det delt ut 820 trykte versjoner. Vox har videreutviklet de digitale læringsressursene lesogskriv.no og regnehjelpen.no med økt fokus på praksisnær opplæring i tilknytning til BKA og andre yrkesnære opplæringsarenaer. Videreutviklingen har bidratt til en sterkere kobling mot hjelpemidlene Læringsmål for

16 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16 grunnleggende ferdigheter og Profiler for basisferdigheter på jobben. Regnehjelpen.no har fått en sterkere vekt på personlig økonomi. Ressursene er mye brukt. Lesogskriv ble besøkt ganger i 2014, og Regnehjelpen ble besøkt ganger. I april fikk Vox i oppdrag av KD å vurdere om det finnes verktøy som kan være hensiktsmessig for å oppfylle Sundvolden-erklæringens målsetning om å kunne tilby alle voksne kartlegging av grunnleggende ferdigheter. Arbeidet er godt i gang, og Vox leverte mot slutten av året den første av i alt tre rapporter i oppdraget. Den første rapporten ga en oversikt og vurdering av eksisterende verktøy i Norge og andre land, samt en oversikt over behov og anbefalinger fra ulike brukergrupper som vi har vært i kontakt med. Oppdragets siste rapport skal etter planen leveres KD i slutten av april I statsbudsjettet for 2015 er Vox tildelt midler for å implementere og følge opp de beslutninger som tas i KD på bakgrunn av dokumentasjonen og anbefalingene fra Vox Utvikling av tilbud i kommunene, Nav og kriminalomsorgen Vox har bidratt til at kommuner kan utvikle og etablere gode og varige opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter. En viktig satsing har vært pilotprosjekter i grunnleggende ferdigheter i ti kommuner. Prosjektene danner en erfaringsbase for utvikling av opplæringstilbud, arbeid med rekruttering av deltakere og forankring av opplæringstilbudet i kommunene. Rundt 167 deltakere har fulgt opplæring i grunnleggende ferdigheter i pilotkommunene høsten Åtte av kommunene rapporterer at de planlegger å videreføre tilbudet om opplæring i grunnleggende ferdigheter. Vox har gjennomført en samling med skolelederne i ti kommuner, regionale ledersamlinger for lederne i voksenopplæringen og norskopplæringen samt regionale samlinger for ledere i grunnskole for voksne. Sentrale problemstillinger har vært hva skolelederne kan gjøre for å få i gang tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter i sine kommuner. Evalueringer og tilbakemeldinger tyder på at skolelederne har fått en økt bevissthet om at grunnskoletilbud for voksne kan være mer enn kun eksamensrettet ungdomsskole for voksne innvandrere. Vox ser imidlertid at i tillegg til å nå ut til skoleledere, er det behov for tiltak for å øke kunnskapen om voksnes rett til opplæring og forankre viktigheten av å satse på voksnes læring hos beslutningstakere i kommunene. Vox opplever fremdeles pågang fra Nav både i fylker og kommuner, om materiale, foredrag og kurs fra Vox. Vox holdt flere kurs for Nav-ansatte i løpet av 2014, og samarbeidet videreføres i Vox har i samarbeidet med kriminalomsorgen bidratt til at fengslene i større grad kan benytte arbeidsdriften som læringsarena for å styrke grunnleggende ferdigheter. For å få bedre kunnskap om verdien av satsing på samarbeid mellom skole og arbeidsdrift har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) satt i gang et forskningsoppdrag. Rapporten vil foreligge i mars Utvikling av lærernes kompetanse I all opplæring er lærerens kompetanse avgjørende for god læring. Vox gjennomførte høsten 2014 to spørreundersøkelser rettet mot lærere og skoleledere som underviser voksne i grunnskole og videregående opplæring, norsk og 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere og undervisning i kriminalomsorgen. Undersøkelsen viser at voksenlærerne jevnt over er kvalifiserte og har lang erfaring. Enkelte lærergrupper har behov for videreutdanning, slik også regjeringen ønsker å satse. Hele 27

17 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17 prosent av de som underviser i matematikk på videregående yrkesfag, oppgir at de har lavere kompetanse i matematikk enn universitet eller høyskole. Blant lærerne i norsk for voksne innvandrere er det 47 prosent som ikke har formell kompetanse i norsk som andrespråk. Både lærere og skoleledere ønsker kompetanseheving blant lærerne, men lederne ønsker i større grad at lærerne videreutdanner seg enn hva lærerne selv gjør. Basert på erfaringene fra denne undersøkelsen har Vox jobbet videre med en tilsvarende undersøkelse rettet mot lærere som underviser i BKA og BKA-tilbydere. Resultatene fra dette arbeidet er ventet første halvdel av For å øke kvaliteten i voksenopplæringen ble det fra 2013 lagt opp til å bevilge 20 millioner kroner over fire år til tiltak for å stimulere til kompetanseutvikling for undervisere i voksenopplæringen, jf. Innst. 12 S ( ) og Prop. 1 S ( ). I statsbudsjettet for 2014 ble det bevilget fem millioner kroner til formålet. Fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og VOFO fikk tildelt totalt fire millioner kroner fra Vox for å organisere etterutdanningstilbud for voksenlærere innenfor temaene voksenpedagogikk og grunnleggende ferdigheter. I tillegg har Vox arrangert kurs for BKA-lærere og rettet mot voksenlærere generelt. Oppsummert, så har bevilgingen i 2014 resultert i følgende aktivitet: VOFO har arrangert åtte kurs i voksenpedagogikk for lærere og kursplanleggere i studieforbund med totalt 170 deltakere. Tilbakemeldingene på kursene har vært overveiende positive. Ansvaret for kurs rettet mot grunnskolelærere er delegert til fylkesmannen. Hovedtyngden av kursene var innenfor temaene lesing og skriving, digitale ferdigheter og læringsledelse og rolleforståelse. I tillegg har fylkesmennene initiert kurs lokalt. I alt har 900 lærere deltatt på kurs. Ansvaret for kurs rettet mot lærere i videregående opplæring har vært delegert til fylkeskommunen. De har hentet inn Vox som har holdt 33 kurs i voksenpedagogikk og grunnleggende ferdigheter rettet mot lærere i videregående opplæring, med i alt 831 deltakere. I tillegg har fylkeskommunene initiert kurs lokalt. Evalueringene fra deltakere i et utvalg av kursene viser at deltakerne i all hovedsak var fornøyd med kursene når de ble spurt om kurset var nyttig for deres daglige arbeid, om det ga faglig inspirasjon og om det svarte til deres forventninger. Vox har arrangert ti innføringskurs for BKA-lærere med totalt 173 deltakere. Disse kursene får jevnt over gode tilbakemeldinger. Vox har også arrangert 20 kurs som har vært rettet mot alle lærere som underviser voksne, med totalt 400 deltakere. Vox har streamet kurs vi holdt i voksenpedagogikk og i bruk av «Læringsmål for grunnleggende ferdigheter» og «Profiler for basisferdigheter på jobben». Opptakene er redigert og lagt ut på vox.no, noe som bidrar til at flere får tilgang til kursene, sikrer gjenbruk av ressurser og tilbyr økt fleksibilitet. Våren 2014 gjennomførte 17 lærere som underviser voksne i grunnleggende lesing, skriving og digital kompetanse videreutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Interessen for videreutdanningen ser ut til å øke, og i studieåret 2014/2015 er det 25 deltakere. Mange er tilknyttet BKA. Dette er sjette gang studiet arrangeres.

18 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 18 Studietilbudet er et samarbeid mellom Vox, UiS og HBV, der Vox har det faglige ansvaret for voksenpedagogikkmodulen ved studiene. En del lærere opplever at det er vanskelig å få finansiering fra arbeidsgiver til å delta på kurset. For å bidra til økt deltakelse har Vox lyst ut stipend til lærere og i 2014 fikk 23 lærere som deltar til sammen kroner i stipend Videregående opplæring på arbeidsplassen Prosjektene med forsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen for ufaglærte rettet mot helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider er avsluttet. På bakgrunn av erfaringene har Vox i samarbeid med Utdanningsdirektoratet utarbeidet en skisse til en mulig tredje vei til fagbrev for voksne ufaglærte. Skissen har vært diskutert og fått foreløpig tilslutning fra både prosjektene og referansegruppen for forsøkene. Per hadde 159 av totalt 261 deltakere bestått fagprøven. Noen av prosjektene fikk forlenget sin prosjektperiode og tok inn nye deltakere som vil fullføre innen utgangen av Prosjektene er evaluert av Proba som vil levere sin rapport til KD våren Satsingen videreføres innenfor nye fag. Ni fylkeskommuner fikk tildelt 5,8 millioner til i alt 26 nye opplæringsprosjekter. 4.4 Vox skal forvalte og utvikle de tilskuddsordningene Vox har ansvar for Utvikling av tilskuddsforvaltningen Vox arbeider kontinuerlig med å utvikle kontroll- og tilsynsvirksomheten. Høy profesjonell standard i tilskuddsforvaltningen er avhengig av en hensiktsmessig organisering av arbeidet, samt balanse mellom egen kompetanse og tilgang på ekstern ekspertise. I den forbindelse utlyste Vox i november 2014 en anbudskonkurranse for å få etablert en rammeavtale med en leverandør innen regnskap, revisjon og rådgivning, herunder gransking. Tilskuddsforvaltningen er forsvarlig, men kan bli mer lettdrevet. Det er gjort framskritt når det gjelder digitalisering av arbeidsprosesser i tilskuddsforvaltningen. All korrespondanse med tilskuddsmottakere skal fra 2015 skje elektronisk. Det gjenstår imidlertid mye før vi har et helhetlig og effektivt system for behandling av søknader og oppfølging av prosjekter Studieforbund Ved utgangen av 2014 var det 16 godkjente studieforbund. Ved rapporteringen for 2013 var det klart at ett av disse (Sosialistisk venstrepartis studieforbund) ikke hadde nådd minstekravet til antall timer. Ved inngangen til 2015 vil det dermed være 15 godkjente studieforbund. Vox sine analyser av statistikk for studieforbund er presentert i Vox-speilet De samlede tallene for studieforbund er relativt stabile fra 2012 til Det er en økning i timetall på 0,3 prosent. Enkelte studieforbund har imidlertid betydelige svingninger. Fra og med 2012 rapporterer alle studieforbund timer gjennom den elektroniske løsningen Kursadmin, slik at dataene har bedre kvalitet når de sendes inn til SSB. Vox har utviklet en mal for rapportering på de overordnede målene i voksenopplæringsloven. I 2014 var det fem studieforbund som benyttet denne for å rapportere for Vox vil be studieforbundene bruke samme mal ved rapporteringen for 2014.

19 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19 Oxford Research og BDO har på oppdrag fra Vox undersøkt hvordan studieforbundenes medlemsorganisasjoner benytter tilskuddet. Da alle studieforbundene deltok aktivt i undersøkelsen, valgte Vox å ikke gjennomføre tilsyn med studieforbundene i I 2014 inviterte Vox alle studieforbundene og VOFO til fagdag. Programmet omhandlet både studieforbundenes og Vox sine erfaringer med ny lov, herunder rapportering i forhold til de overordnede målene. Oxford Research holdt innlegg basert på deres forskningsprosjekt fra 2013 og informerte om den pågående undersøkelsen om økonomi i studieforbund. 12 studieforbund og VOFO deltok. Fagdagen ble positivt evaluert av deltakerne. KD nedsatte i 2014 en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan tilskuddsordningen for studieforbund kan utvikles til å gi bedre måloppnåelse og en mer effektiv forvaltning. Vox deltar i arbeidet. Arbeidet fortsetter i 2015, og forutsettes avsluttet i første halvår Freds- og menneskerettighetssentrene Vox har i tilsagnsbrev til freds- og menneskerettighetssentrene satt krav til rapportering i samsvar med den mindre utvidelsen av kravene som ble gjeldende fra Kravene var basert på dialog med sentrene i Rapportene skal etter dette på en bedre måte synliggjøre sentrenes samlede innsats. Rapportene er gjennomgått og lagt til grunn for Vox sin rapportering på kapittelet og anbefaling av tilskuddsnivå. Narviksenteret har fått en ekstraordinær bevilgning i forbindelse med en vesentlig utbygging og en modernisering av museet som er knyttet til senteret. Vox er pålagt av KD å følge opp denne bevilgningen. Dette innebærer: 1. å vurdere størrelse på de enkelte tilskuddsutbetalingene i forhold til framdrift 2. oppfølging av at Narviksenterets del av byggeprosjektet er i tråd med føringer i tilsagnsbrev, herunder krav til areal, utforming og standard og 3. oppfølging av at Narviksenterets del ikke blir belastet kostnader som gjelder andre deler av bygget Vox har ikke byggteknisk kompetanse, vi har derfor benyttet advokatfirmaet Berngaard/ Sandbek til å bistå oss i denne oppfølgingen. Vox har i 2014 gjennomført tilsyn med Nansen Dialog Norsk Fredssenter Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Det kom inn 388 søknader om midler ved hovedutlysningen for Omsøkt beløp var 139,2 millioner kroner. 327 søknader fikk støtte med til sammen 103,8 millioner kroner. 84 prosent av søkerne søkte om standardiserte kurs, mot 75 prosent i prosent av søkerne var tilbydere, mot 38 prosent i For 2014 bevilget Stortinget 25 millioner kroner til å utvide BKA til også å omfatte grunnleggende ferdigheter i muntlig norsk. Midlene ble utlyst med søknadsfrist 10. april. Det kom inn 189 søknader om til sammen 42,4 millioner kroner. Etter omdisponering av ubrukte tilskuddsmidler tildelte Vox til sammen 36,1 millioner kroner til dette formålet. Første halvår 2014 lyste Vox ut inntil tre millioner kroner i forprosjektmidler til BKA-tilbydere. Midlene ble tildelt i juni og skal brukes til samarbeid med virksomheter med henblikk på godt forankrede søknader til hovedutlysningen for Det kom inn 89 søknader om til

20 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 sammen 2,3 millioner kroner. 81 søknader fikk tilskudd, de fleste med kroner per forprosjekt. Tilbakemeldingene fra tilbyderne er positive. Vox vil i 2015 evaluere effekten av forprosjektene på hovedprosjektene. Høsten 2014 gjennomførte Vox sju tilbyderseminarer med informasjon om regler for programmet og veiledning i søknadsskriving. Mange tilbydere har nå lang erfaring med BKA. Seminarene samlet likevel om lag hundre deltakere. Med dagens omfang er det til enhver tid over tusen aktive prosjekter i programmet. Vox arbeider derfor kontinuerlig med å effektivisere forvaltningen. I tillegg til rutinemessig gjennomgang er to hovedgrep gjennomført i 2014: (1) Det elektroniske søknadsskjemaet er endret for å inkludere muntlige ferdigheter og gjøre sammensetningen av kurs enklere og mer fleksibel for søkerne. (2) Det er laget en modul der saksbehandlerne kan behandle søknader direkte i BKA-basen. En brukertest av det elektroniske søknadsskjemaet et gjennomført i 2014, og videreutviklingen vil ta hensyn til funnene i denne. Plan for økt kvalitet i opplæringen i BKA, jf. tildelingsbrev, ble levert til KD innen fristen 1. april. Som et ledd i kvalitetsarbeidet har Vox i 2014 gjennomført ti todagers-kurs spesielt rettet mot lærere i BKA med til sammen 173 deltakere. Vox vil videreføre arbeidet for økt kvalitet i opplæringen i Vox gjennomførte høsten 2014 en spørreundersøkelse rettet mot lærere og ledere hos BKA-tilbyderne blant annet for å kartlegge lærernes kompetanse og kompetansebehov. Resultatene vil bli et viktig grunnlag for videre arbeid med kvalitet i BKA. Vox har ført tilsyn med 19 BKA-prosjekter i løpet av året. Vox begynte med tilsyn i BKA-prosjekter i 2012, og tilsynene er nå bedre kjent blant tilskuddsmottakerne i BKA. Vi opplever at prosjektene er bedre forberedt ved tilsynene nå enn tidligere og flere tilbydere har uttrykt at det er betryggende og nyttig å bli gjenstand for tilsyn. Mange tilbydere er blitt flinke til å skrive søknader som oppfyller kravene i programmet, det er derfor viktig å kontrollere samsvaret mellom søknad/tilsagn og gjennomføring. Vox har i 2014 fattet fire vedtak knyttet til gjennomførte tilsyn med BKA-prosjekter. Begrunnelsen for vedtakene er at det er gjennomført færre timer med opplæring enn det som ble lagt til grunn i tilsagnsbrevene Nettskoler Det var 20 godkjente nettskoler ved årets utløp. Tilskuddet til nettskoler på kroner er fordelt i sin helhet etter søknad om utviklingsprosjekter. 18 nettskoler søkte om tilskudd på til sammen kroner Fleksibel utdanning Norge (FuN) gjennomgikk søknadene og leverte innstilling til fordeling til Vox. Alle nettskolene fikk innvilget søknadene, men tilskuddene ble tilpasset bevilgningen. FuN skal levere en rapport for prosjektenes bruk av midlene innen Vox mottok i april 2014 FuNs samlerapport for utviklingsprosjektene som fikk midler i Denne gir etter Vox sin vurdering god oversikt over prosjektene som har fått tilskudd. Alle

21 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21 nettskolene som fikk utviklingsmidler i 2013, leverte årsregnskap med frist 1. juni Disse ble gjennomgått og kommentert av Vox. Vox gjennomførte i 2014 to tilsyn med nettskoler og fattet ett vedtak i forbindelse med tilsynene. Vox inviterte nettskolene og FuN til fagdag i oktober. 18 av 20 skoler deltok. Programmet omfattet foredrag om forskning på nettbasert undervisning ved Cathrine Tømte, NIFU og innlegg og diskusjon om arbeid med utviklingsmidler og resultatrapportering, nettskolestatistikk og BKA. Deltakerne ga dagen meget positiv evaluering Voksenopplæringsorganisasjoner Tilskuddene til voksenopplæringsorganisasjoner er utbetalt til VOFO og FuN i samsvar med bevilgningsvedtak og retningslinjer for ordningene. De to organisasjonene har rapportert i samsvar med tildelingen og retningslinjene. Vox har gjennomgått rapportene som et ledd i arbeidet med å rapportere fra kapittelet og anbefale tilskuddsnivå. Det har vært ett kontaktmøte med VOFO Studiesentre Tilskudd til studiesentre er utbetalt til Studiesenteret Finnsnes og Studiesenteret.no, i samsvar med bevilgningsvedtak og retningslinjer for ordningene. De to sentrene har rapportert i samsvar med tildelingen og retningslinjene. Vox har analysert rapportene som et ledd i arbeidet med å rapportere fra kapittelet og anbefale tilskuddsnivå. Vox har i 2014 gjennomført tilsyn med Studiesenteret Finnsnes. 4.5 Vox skal bidra til bedre kvalitet i og bedre tilgang til karriereveiledningstjenester Utviklingen av partnerskap for karriereveiledning og karrieresentrene Vox har deltatt på samlinger, møter og konferanser i regi av partnerskapene og karrieresentrene, både med faglige innlegg og støtte i prosesser rundt opprettelse og utforming av karrieresentertilbudet i de ulike fylkene. I november arrangerte Vox for tredje gang en fagsamling for ledere og ansatte ved karrieresentrene samt partnerskapskoordinatorer for karriereveiledning, der 18 fylker var representert. Vox har avholdt ett felles møte med partnerskapskoordinatorene og vært medarrangør for to nettverksmøter for lederne av karrieresentrene. Som et ledd i Vox sitt arbeid med å utvikle et profesjonelt og likeverdig karriereveiledningstilbud gjennomførte Karriere Troms tre kurs i digital kompetanse for ledere og ansatte ved de fylkesvise karrieresentrene. I 2014 fastsatte KD nye retningslinjer for tilskuddet til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning. De nye retningslinjene tydeliggjør hvilke krav som følger tildelingen, blant annet til opprettelse og drift av karrieresentre. Retningslinjene har allerede i 2014 stimulert til etablering av karrieresentre hos fire fylker som manglet dette. Møre og Romsdal og Hordaland har etablert karrieresenter i 2014, mens Finnmark og Sør-Trøndelag har startet en etableringsprosess som fortsetter i 2015.

22 ÅRSRAPPORT 2014 TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Nasjonalt Forum og Nasjonal koordineringsgruppe I 2014 har Vox arrangert to møter i Nasjonalt Forum for karriereveiledning, som samler omlag 30 sentrale aktører og interessenter innen karriereveiledningstjenestene i Norge. Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning har hatt møte i 2014 om utredningen knyttet til et helhetlig karriereveiledningstilbud på nett. Firmaet Analyse & Strategi AS har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tre ulike modeller for et helhetlig karriereveiledningstilbud på nett. Denne analysen ble ferdigstilt i mars Den samfunnsøkonomisk mest lønnsomme modellen innebærer en samordning av flere offentlige nettsider på statlig nivå og vilbli.no. I høst kom «OECD Skills Strategy Action Report Norway 2014» der OECD gir fem hovedanbefalinger for kompetansepolitikken Norge. En av anbefalingene er å utvikle et helhetlig og sammenhengende system for livslang karriereveiledning. OECD foreslår også at det blir etablert et tilbud om nettbasert karriereveiledning. Vox mener at et videre utredningsarbeid knyttet til et karriereveiledningstilbud på nett bør ses i sammenheng med tiltak regjeringen vil iverksette for å følge opp OECD-rapporten Kunnskap om karriereveiledning Vox har videreført arbeidet med nasjonale brukerundersøkelser ved de fylkesvise karrieresentrene, noe som gir senterlederne løpende tilgang til oppdaterte rapporter med tilbakemeldinger fra brukerne. Videre er det gjennomført en undersøkelse rettet mot brukere som mottok veiledning ved et karrieresenter for minst seks måneder siden, der de ble spurt om deres opplevde nytte av karriereveiledningen, og eventuelle endringer i utdannings- eller jobbsituasjon. I tillegg har Vox fått kartlagt befolkningens behov og ønsker for karriereveiledningstjenester og gjennomført kvalitative intervjuer med brukere av karriereveiledning. Resultatene fra de tre undersøkelsene og intervjuene blir presentert i en samlerapport i Veilederforum.no har i løpet av 2014 hatt jevnt økende besøkstall og fått gode tilbakemeldinger fra brukerne. Nettsiden er et samarbeid mellom Senter for IKT i utdanningen, Utdanningsdirektoratet og Vox. Nettsiden er et viktig virkemiddel for å heve kvaliteten på karriereveiledningen og bidra til et mer likeverdig tilbud. Vox har deltatt i utformingen av en fordypningsmodul om karriereorientert veiledning til Arbeids- og velferdsdirektoratets Veiledningsplattform. Modulen skal bidra til å styrke Nav-veilederes kompetanse og derigjennom kvaliteten på veiledningen. Som oppfølging av tiltak 6 Bedre karriereveiledning for innvandrere i Handlingsplan for : Vi trenger innvandrernes kompetanse, har fem fylkesvise karrieresentre fått prosjektmidler fra Vox for å utvikle et karriereveiledningstilbud for deltakere i norskopplæringen i kommunene. I prosjektene har karrieresentrene samarbeidet tett med lokale voksenopplæringssentre og andre aktører om utvikling og utprøving av modeller for karriereveiledning for deltakere i norskopplæringen. En rapport om prosjektene ferdigstilles av Vox i Nasjonal enhet for karriereveiledning tok i 2014 initiativ til å etablere en ekspertgruppe som har vurdert CMS-perspektivets (Career Management Skills) relevans i norsk kontekst. Gruppen har blant annet diskutert om et norsk CMS-rammeverk kan bidra til en mer helhetlig forståelse av hensikten med karriereveiledning og til å styrke kvaliteten på karriereveiled-

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox KD BLD ASD Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning Nasjonalt forum for karriereveiledning

Detaljer

Vox. Vedlegg: Oversikt over oppgave- og tjenesteområder

Vox. Vedlegg: Oversikt over oppgave- og tjenesteområder Vedlegg: Oversikt over oppgave- og tjenesteområder Vox Navn: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Geografisk plassering: Oslo (hovedkontor), Bergen. Organisasjonsform: Forvaltningsorgan under

Detaljer

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen Karriereveiledning for voksne - den norske modellen København, 10. mai 2012 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt

Detaljer

Forord. Som vedlegg til årets rapport følger en liste over våre publikasjoner og en samlet oversikt over innlegg og foredrag i 2015.

Forord. Som vedlegg til årets rapport følger en liste over våre publikasjoner og en samlet oversikt over innlegg og foredrag i 2015. Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT VOX 2015 2 Forord For 2015 har Vox utarbeidet en samlet årsrapport som inneholder rapportering til både Kunnskapsdepartementet (KD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt

Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt Karrieresenterkonferansen 14.01.15 Kristin Midttun og Marte Thomsen KO På karrieresenteret møtte jeg

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 9 ansatte i avdelingen 20.10.2011 Side 2 Nasjonal enhet for karriereveiledning 4 jobber spesielt med

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk PB 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1742-3 16.02.2016 VOX Statsbudsjettet 2016 Tildelingsbrev tillegg 01/2016 oppdrag knyttet til kartleggingsverktøy,

Detaljer

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Grunnskoleopplæring for voksne Samling for kommunene i M&R Molde, 05.11.2014 Liv Marie Opstad www.fmmr.no/mr - Barnehage og opplæring - Vaksenopplæring PIAAC

Detaljer

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 6139 Etterstad 0602 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201005287-/HIL 31.01.2011 Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013 Karriereveiledningsfeltet i Norge hvem gjør hva og for hvem? Gardermoen 4. mars 2013 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Agenda Hva er karriereveiledning? De nasjonale målene Offentlig karriereveiledningstjenester

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Helhetlig, sammenhengende og livslang karriereveiledning NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

Helhetlig, sammenhengende og livslang karriereveiledning NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Helhetlig, sammenhengende og livslang karriereveiledning KARRIEREVEILEDNINGSKONFERANSEN JOBBAKTIV 16. 17.FEBRUAR 2017 1.AMANUENSIS ROGER KJÆRGÅRD Utdrag fra mandatet Vurdere og anbefale hvordan et helhetlig

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv Gode valg for den enkelte og samfunnet «Guidance is both a service to the individual and a public policy tool» (CEDEFOP Sultana, 2004) 1. Samfunnet

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Voksenopplæringsforbundet til medlemmene i Kompetansepolitisk råd Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Nasjonal dagskonferanse: Arbeidsdriften 15. april 2015 Seniorforsker Hege Gjertsen Bakgrunn: Vox-prosjekter i fengsel

Detaljer

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Meld St 16 (2015-2016) «Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats

Detaljer

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap. Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3620 26.01.2015 Oppdragsbrev til Vox 2015 - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - opplæring i norsk

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

Tittel: Høringssvar fra Vox: Karriereveiledning i en digital verden

Tittel: Høringssvar fra Vox: Karriereveiledning i en digital verden Tittel: Høringssvar fra Vox: Karriereveiledning i en digital verden Under følger høringssvar fra Vox på rapporten Karriereveiledning i en digital verden. Utvalget anbefaler at det etableres et offentlig

Detaljer

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Husfrua, Inderøy 14. september 2016, Lisbeth Pedersen. Agenda 09.00-10.00 Kaffe og sveler 10.00-11.00 Nettverksarbeid fylkesnettverk og 5 lokale nettverk

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Meld. St. 16 (2015 2016) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Mange aktører Mål - Å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Mal for rapportering om oppfølging fra medlemmene i Kompetansepolitisk råd Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er en etat under Kunnskapsdepartementet arbeider for å styrke

Detaljer

NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn

NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn Rapport fra karriereveiledningsutvalget Avgitt til kunnskapsdepartementet 25. april 2016 INGA H. ANDREASSEN, HØGSKOLEN I BERGEN 01.11.2016

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Kompetansepolitiske virkemidler 30.03.17. Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kompetansepolitiske virkemidler Kompetansepluss

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag. Stjørdal 17. september

Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag. Stjørdal 17. september Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag Stjørdal 17. september Agenda for dagen Kl. 09.30 Kaffe Kl. 10.00 Velkommen og presentasjon v / Ragnhild, FMNT Ny prøveforskrift etter introduksjonsloven

Detaljer

Karrieresentre på alles lepper hva nå? Seniorrådgiver Ingjerd E. Gaarder

Karrieresentre på alles lepper hva nå? Seniorrådgiver Ingjerd E. Gaarder Karrieresentre på alles lepper hva nå? Seniorrådgiver Ingjerd E. Gaarder Fagsamlingen 8. november 2016 Hvilken dag er det i dag? Fagsamling nr 4 Høringsfrist 7. november NOU: Fem kjappe 1. Ekspertutvalg

Detaljer

Nytt fra Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nytt fra Nasjonal enhet for karriereveiledning Nytt fra Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning KD BLD AD Nasjonal koordineringsgruppe Nasjonalt forum UDIR Nasjonal enhet for IMDI AVDIR karriereveiledning Fylkeskommune

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Karriereveiledningen i det store bildet. Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge

Karriereveiledningen i det store bildet. Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge Karriereveiledningen i det store bildet Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge Dagens tema Samfunnsutfordringer og kompetansepolitikk Karriereveiledning

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling Ingjerd Lorange Agenda Organisering nasjonalt - Nasjonal enhet for karriereveieledning Organisering lokalt

Detaljer

Oppdragsbrev Kompetanse Norge. Toril Melander Stene fung. ekspedisjonssjef. Truls Knudsen fung. avdelingsdirektør. Side 1

Oppdragsbrev Kompetanse Norge. Toril Melander Stene fung. ekspedisjonssjef. Truls Knudsen fung. avdelingsdirektør. Side 1 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Oppdragsbrev 2017 Kompetanse Norge 21.12.2016 Toril Melander Stene fung. ekspedisjonssjef Truls Knudsen fung. avdelingsdirektør Side 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedutfordringer-

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 Hvordan kan de fylkeskommunale partnerskapene for karriereveiledning og karrieresentrene få

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Rapportering om oppfølging fra Virke

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Rapportering om oppfølging fra Virke Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Virke 1 Tiltak 4: Videreutvikle samarbeidet mellom opplærings- og utdanningstilbydere og arbeidslivet, for å gjøre utdanningen relevant

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

IMDis arbeid med ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Grethe Haugøy Assisterende regiondirektør IMDi Sør

IMDis arbeid med ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Grethe Haugøy Assisterende regiondirektør IMDi Sør IMDis arbeid med ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Grethe Haugøy Assisterende regiondirektør IMDi Sør Mål for arbeidet Utvikle ny og helhetlig politikk for å forbedre kunnskaper og

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Program for. arbeidslivet (BKA)

Program for. arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK 1 1. OVERORDNET OM MANDATET OG DELPROSJEKTET Organiseringsprosjektet skal vurdere organiseringen

Detaljer

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning?

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Regionalt utviklingsverksted 25.09.2017 bidra til økt deltakelse

Detaljer

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre «Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre Hva ligger i prosjektet? Videregående opplæring på arbeidsplassen er et forsøksprosjekt skal få ufaglærte i omsorgs- og barne- og ungdomsarbeidersektoren

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Program for basiskompetanse i arbeidslivet VOX Innsendt dato: 11.11.2014 Referansenummer: FZQNHD Program for basiskompetanse i arbeidslivet Søker Org.nr. 971526912 Virksomhet Studieforbundet Aof Midt-Norge Næringskode 85.593 Adresse Vestre Rosten

Detaljer

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Linda Berg Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-224-8 Design/produksjon: Vox VOKSENLÆRERES KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV 3

Detaljer

6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring

6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring Kap 6 2 PROGRAM FOR BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring BKA-programmet har økt i omfang hvert år siden programmet ble opprettet. I 2011 kom det inn totalt

Detaljer

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe Karriereveiledning av flyktninger Quality Airport Hotel Gardermoen 12. og 14. september 2016 VOX Nasjonal enhet for Karriereveiledning

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledningstjenestene. Presentasjon og dialog på Rådgiverkoordinatorsamling, Vardø 14.

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledningstjenestene. Presentasjon og dialog på Rådgiverkoordinatorsamling, Vardø 14. Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledningstjenestene Presentasjon og dialog på Rådgiverkoordinatorsamling, Vardø 14. juni 2017 Mange høye forventninger. Kvalitetsrammeverk Bakgrunn: NOU og økt

Detaljer

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.) Spørreskjema Virksomhetsbarometeret 2017 Innledning God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om kompetanse i arbeidslivet på vegne av Kompetanse Norge,

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5515-6.1.2017 Tildelingsbrev for 2017 Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Stortingets behandling av

Detaljer

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Studieforbundet Aof Midt-Norge Att. Monika Danielsen Vestre Rosten 81 7075 TILLER Vår ref: 2014/1012 Vår dato: 22.01.2015 Deres ref: FZQNHD Deres dato: 11.11.2014 Prosjektnummer B2533, Referansenummer

Detaljer

2014/2015 Årsrapport for Lektor2-ordningen

2014/2015 Årsrapport for Lektor2-ordningen 2014/2015 Årsrapport for Lektor2-ordningen Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet Årsrapporten for Lektor2-ordningen er skrevet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets oppdragsbrev til de nasjonale sentrene

Detaljer

NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND?

NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND? NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND? Høgskulen på Vestlandet - Western Norway University of Applied Sciences 2 3 HELSEDIREKTØRENS ÅRSTALE 2017 Ungdommer: Økende grad av stress, for lite søvn, mange har

Detaljer

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011 Norsk kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 1. november 211 Det er kunnskapen som er vår viktigste kapital Realkapital Nåværende og framtidig arbeidsinnsats Finanskapital Petroleumsformue

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

CMS hva er det og hvorfor er det relevant?

CMS hva er det og hvorfor er det relevant? CMS hva er det og hvorfor er det relevant? Rådgiverkonferansen 2013 Oppland Tonje F. Gravås Seniorrådgiver Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox CMS? Hvorfor drive med karriereveiledning? Hva skal

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger

Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger Konferanse Finnmark 15012015 Birgitte Daae www.karrieretroms.no Karriere Troms: Bakgrunn for forprosjekt: Frafall, feilvalg, omvalg Rådgivningstjenesten Svakheter

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/2945-10 09.06.2015 Gjennomføring av Concept-programmet

Detaljer

Skills Strategy. Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring. Lene Guthu, prosjektleder Skills Strategy

Skills Strategy. Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring. Lene Guthu, prosjektleder Skills Strategy Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring Lene Guthu, prosjektleder Agenda Om Kompetansepolitiske utfordringer OECDs anbefalinger 2 Om Samarbeidsprosjekt mellom OECD og KD, KMD, NFD, ASD

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer