Årsberetning for Norske Sivilingeniørers Forening (Tekstversjon)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Norske Sivilingeniørers Forening 2002. (Tekstversjon)"

Transkript

1 Årsberetning for Norske Sivilingeniørers Forening 2002 (Tekstversjon)

2 Innholdsfortegnelse et mer synlig NIF Organisasjon og samarbeid...5 Foreningspolitisk kongress...5 Hovedstyret...5 Hovedstyrets navneutvalg...5 Tildelte utmerkelser...6 Desisjonskomiteen...7 Generalsekretariatet...7 Avdelingene...8 Distriktskontorene...9 Studentene Kompetanseutvikling...11 NIFs Fagutvalg...11 Utdanningspolitikk...11 NIFs kursvirksomhet...12 Fagkomiteene...13 De lokale fagrådene...13 Øvrig faglig nettverk...13 Opplæring av tillitsvalgte Lønns- og arbeidsvilkår...16 NIFs Lønns- og interesseutvalg...16 Avtaler...16 Lønnsoppgjørene...18 Akademikerne...19 Pensjoner...20 Arbeidsmarkedet...20 Juridisk kontor...21 NIF-Ps styre...21 NIF-Ks styre...22 NIF-S styre Samfunnskontakt...23 Samfunnspåvirkning...23 Medlemsinformasjon...23 Samfunnsengasjement i avdelingene...23 Næringspolitikk...24 Renere produksjon...25 Etikk...25 Familie- og likestillingspolitikk Regnskap

3 et mer synlig NIF Mange presidenter opp gjennom NIFs lange historie har nok hevdet at det året vi nå gikk ut av var et meget spesielt år for NIF. Allikevel vil jeg hevde at 2002 var et slikt spesielt år for foreningen. Dette vil jeg begrunne med følgende historiske punkter: Rekordstor medlemsvekst I 2002 hadde Hovedstyret som et overordnet mål å gjøre NIF mer attraktiv for medlemmer og potensielle medlemmer. I samarbeid med Generalsekretariatet har vi derfor forsøkt å følge opp de tjenester som våre medlemmer etterspør. Dette sammen med et noe urolig arbeidsmarked har ført til at NIF i løpet av 2002 fikk nesten 2000 nye medlemmer. Vi tar den store tilstrømmingen av nye medlemmer som et tegn på at vi har lyktes, men er samtidig klar over de store utfordringer en slik medlemsvekst gir i stadig tøffere tider. Sterkere synlighet i samfunnsdebatten På representantskapsmøtet 2001 ble det igjen gitt klart uttrykk for at medlemmene ønsker at NIF skal bli mer synlig i samfunnsdebatten. Økt synlighet gjennom mer positiv oppmerksomhet rundt NIF i riksdekkende media var et klart prioritert mål for Hovedstyret og Generalsekretariatet i Som basis for NIFs meninger utarbeidet Hovedstyret policynotater innen følgende temaer: Næringspolitikk, lønns- og interessepolitikk, utdanningspolitikk, forskningspolitikk, miljøpolitikk, familie- og likestillingspolitikk, offentlig forvaltningsutøvelse og etikk. Etter vårt skjønn har vi lyktes med å bli mer synlige. Vi har arbeidet aktivt mot Stortinget og deltatt i samfunnsdebatten med innspill om forskning, nærings- og industripolitikk, gass, utdanningspolitikk, rekruttering til realfag og likestilling. Som et ledd i sitt arbeid for å styrke rekrutteringen til realfagene, ga NIF også i 2002 støtte til den skandinaviske First Lego League-turneringen, som koordinerer Lego Mindstorms. Disse arrangementene får god oppmerksomhet i media, og hundrevis av barn deltar med liv og lyst! I dagens mediaverden konstaterer vi at vi faktisk fikk større oppmerksomhet rundt vår oppfordring til medlemmer om valg av bankforbindelser, enn vi fikk på fokuseringen på at NIF støtter utflagging av norsk industri! Men uansett fikk vi betydelig positivt gjennomslag i media i 2002 med en rekke saker. Nye utdanningstitler I løpet av året ble det vedtatt at den tradisjonsrike tittelen sivilingeniør skal byttes ut med mastergraden. Dette er en naturlig konsekvens av det internasjonale arbeidsmarkedet vi er på vei inn i. På tampen av året sendte NIF inn søknad om å få mønsterbeskyttet sivilingeniørtittelen. Utredning av nytt navn På representantskapsmøtet i 2001 ble det fattet vedtak om at Hovedstyret skulle nedsette et utvalg som skulle vurdere navnet på foreningen, og fremme et nytt forslag for R-møtet i Hovedstyret vurderte saken til å være så viktig at tre av medlemmene fra Hovedstyret ble valgt til dette utvalget. I august 2002 forelå Navneutvalgets innstilling, og på Hovedstyret møterunde høsten 2002 ble lokale tillitsvalgte rundt om i landet informert om denne. Kanskje vil NIF fra 1. januar 2004 hete Tekna? 3

4 Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor I 2002 fikk NIF gjennom Akademikerne fullt gjennomslag for sin lønnspolitikk i kommunal sektor, og forhandlingene ble fullt ut gjennomført lokalt. Dette var ett av målene med dannelsen av Akademikerne. De privatansatte medlemmene hadde en gjennomsnittlig lønnsvekst på 6,9 prosent fra til Tilsvarende tall for de statsansatte var 8,4 prosent. Oppgjørene i kommunal sektor var på dette tidspunktet ikke sluttført. Men noe er som før NIFs kursaktivitet er fortsatt en betydelig bidragsyter på det teknologske kursmarkedet, og vi sto også i 2002 som arrangør for mange viktige faglige møteplasser. Aktiviteten er tilfredsstillende, men deltakelsen var også i 2002 noe mindre enn ønsket på enkelte av de tradisjonelle arrangementene. Samtidig merker vi oss at viljen til dugnadsarbeid minker, slik at stadig flere tar seg betalt for sine bidrag. Selv om arbeidsmarkedet spisset seg til i 2002, var situasjonen fortsatt tilfredsstillende for våre medlemmer. Ved utgangen av året viste ledigheten blant våre medlemmer en svakt økende tendens. Det var i snitt ca 140 arbeidsledige pr måned (under 0,5 prosent av de yrkesaktive medlemmene av NIF). NIF hadde pr i alt medlemmer av disse var studentmedlemmer. Den samlede medlemstilgangen i løpet av 2002 var medlemmer. Helt til slutt vil jeg gjerne på vegne av Hovedstyret takke de ansatte i Generalsekretariatet for innsatsen og de resultater som ble oppnådd i Gunnar Berg NIFs president 4

5 1 Organisasjon og samarbeid Foreningspolitisk kongress NIF arrangerer Foreningspolitisk kongress de årene det ikke avholdes representantskapsmøte. Temaet for kongressen i 2002 var Verdiskaping og vekst. Blant innlederne var statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Helle Hammer, konsernsjef Svein Aaser i DnB og adm. dir. Ingvild Myhre i Telenor Mobil AS. De tok for seg rammevilkår for verdiskaping, og hvilke muligheter man har for bedre tilrettelegging for de gode ideene. Konferansen ble avholdt i Ingeniørenes hus 31. mai. Deltakerne var sentrale tillitsvalgte fra alle deler av foreningen; lokalavdelingene, lønnssiden, fagsiden og studentgruppen. Hovedstyret I 2002 hadde NIFs Hovedstyre følgende sammensetning: President: sivilingeniør Gunnar Berg, NIF Telemark avdeling, Porsgrunn kommune Visepresident: cand. polit Lill Erlandsen, NIF Stavanger avdeling, Bouvet AS, Stavanger Styremedlemmer: sivilingeniør Sissel B. Eggen, NIF Hedmark avdeling, Statskog Kontraktservice, Elverum sivilingeniør Per-Arild Konradsen, NIF Bodø avdeling, FIRST Scandinavia, Bodø sivilingeniør Gudmund Olsen, NIF Bergen avdeling, Norsk Hydro ASA, Bergen sivilingeniør Iver Pehrson, NIF Harstad avdeling, Statoil ASA, Harstad sivilingeniør Johnny Stuen, NIF Oslo avdeling, Rockwool AS, Moss Lederen for NIFs Lønns- og interesseutvalg, NIFs Fagutvalg og generalsekretæren har sete i Hovedstyret, uten stemmerett. I 2002 var jordskiftekandidat Stein Egil Aambø, NIF Ålesund avdeling, Ålesund kommune, leder av NIFs Lønns- og interesseutvalg. Ingeniør Reidun de Lange, NIF Bergen avdeling, Bergen kommune var leder av NIFs Fagutvalg. I 2002 var sivilingeniør Kåre Rygg Johnsen generalsekretær i NIF. Hovedstyrets handlingsplan utgjorde rammen for foreningens virksomhet i løpet av året. Hovedstyret avholdt åtte ordinære møter og to telefonmøter i Hovedstyrets navneutvalg I 2001 vedtok NIFs Representantskap at Hovedstyret skulle nedsette et utvalg for å vurdere navnet på foreningen, og fremme et forslag for representantskapsmøtet i Hovedstyrets navneutvalg ble konstituert i januar 2002, og fikk følgende sammensetning: Hovedstyremedlem Iver Pehrson (leder) Visepresident Lill Erlandsen 5

6 Hovedstyremedlem Sissel B. Eggen Generalsekretær Kåre Rygg Johnsen (sekretær) Navneutvalget ba foreningens medlemmer om innspill og forslag til prosessen gjennom oppslag i Teknisk Ukeblad, Tekno, oppslag på NIFs nettsider og gjennom brev til avdelinger og grupper. Innkomne forslag ble løpende vurdert, i tillegg til forslag som utvalget selv kom frem til gjennom prosessen. Studentene ble inkludert i prosessen ved at lederen for Studentstyret deltok på et av utvalgets møter, og informerte om studentenes syn på navneendring. Lynx Communications AS ble benyttet som ekstern bidragsyter og rådgiver i prosjektet, under politisk styring av utvalget. Utvalgets arbeid fokuserte også på foreningens navnehistorikk, opptakskriterier og medlemsutvikling. Navneutvalget foretok grundige diskusjoner av kriterier, funksjoner og formål med navn, og analyserte argumenter for og mot navneendring, også sett i lys av hvilket verdigrunnlag et navn bør reflektere. Det ble gjennomført undersøkelser blant eksterne målgrupper og blant et representativt utvalg på 2000 av foreningens medlemmer, og resultatene av disse brakte Navneutvalget inn i prosessen. Navneutvalget, som avholdt åtte møter og ett telefonmøte, avga sin innstilling til Hovedstyret den 19. august Utvalget innstilte overfor Hovedstyret at foreningen skifter navn til Tekna. Navnet har sitt utspring i foreningen for teknisknaturvitenskapelige akademikere. Hovedstyret ga umiddelbart sin tilslutning til Navneutvalgets innstilling. Navnesaken behandles på representantskapsmøtet 2003, og et eventuelt navneskifte gjøres gjeldende fra 1. januar Utvalget foreslo at foreningen også skifter logo, men at den nåværende logoen benyttes i forbindelse med utdeling av æresmedlemskap og hederstegn. Tildelte utmerkelser NIFs hederstegn I forbindelse med Foreningspolitisk kongress i mai 2002, ble NIFs hederstegn delt ut til sivilingeniør Mads Nygård, Trondheim, sivilingeniør Ivar Fett, Hafrsfjord, sivilingeniør Øistein Vollen, Kristiansand, sivilingeniør Erling Hammer, Mjølkeråen og sivilingeniør Oddbjørn Haugerød, Porsgrunn. NIFs hederstegn kan ifølge statuttene utdeles til medlemmer av foreningen som har skjøttet tildelt verv på fremragende måte, eller på annet vis har gjort seg særlig fortjent av foreningen. Flink avdeling NIF Trondheim avdeling ble tildelt Flink avdeling -prisen. Utdelingen skjedde i forbindelse med NIFs foreningspolitiske kongress. Prisen ble mottatt av avdelingens leder Trude Sundset på vegne av avdelingen. Årets bedriftsgruppe Prisen som årets bedriftsgruppe 2002 ble tildelt NIF-gruppen i NetCom AS, i forbindelse med årsmøtet for NIF-P i januar

7 Årets Etatsgruppe Prisen som Årets etatsgruppe 2002 ble tildelt NIFs etatsforening ved jordskifterettene, i forbindelse med årsmøtet for NIF-S i januar Årets studentgruppe Prisen som Årets studentgruppe ble tildelt studentkontaktene ved Universitetet i Bergen i forbindelse med Studentkontaktopplæringen i september NIFs Pressepris Prisen gikk til sivilingeniør Ole André Sivertsen, programleder for Newton på NRK, og ble utdelt under Foreningspolitisk kongress i mai Stipend for pedagogisk nybrottsarbeid ved NTNU Prisen gikk til førsteamanuensis Sveinn T. Thorolfsson, ved Institutt for vassbygging, og ble utdelt i forbindelse med NIFs kursdager i januar Stipend til lovende yngre forsker ved NTNU Prisen gikk til Rolf Arne Kveil, Institutt for geologi og bergteknikk, og ble utdelt i forbindelse med NIFs kursdager i januar Desisjonskomiteen Desisjonskomiteen var i arbeid i 2002, og besto av sivilingeniør Tor Valeur og sivilingeniør Erik Lund. Den nedla et omfattende arbeid blant annet for å forberede revisjon av foreningens lover, til behandling på R-møtet Desisjonskomiteen leverte desisjonsmelding våren Generalsekretariatet NIFs Generalsekretariat ble i 2002 ledet av sivilingeniør Kåre Rygg Johnsen. Ved utgangen av året hadde Generalsekretariatet 78 ansatte. Generalsekretærens lønn var i 2002 kr NIF skal blant annet arbeide for å samle sivilingeniører og teknisk-naturvitenskapelig utdannede i felles arbeid for profesjonens interesse. Foreningens virksomhet er landsomfattende, med sete i Oslo. Hovedstyret bekrefter i henhold til regnskapslovens bestemmelser at forutsetning for fortsatt drift er til stede. Det har ikke vært iverksatt særlige tiltak av betydning for arbeidsmiljøet. Sykefraværet i Generalsekretariatet var i 2002 på 4,6 prosent. Det var i løpet av året ingen registrerte arbeidsmiljømessige skader eller ulykker. NIFs Generalsekretariat driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. I desember 2002 ble det gitt et tilbud om AFP til de ansatte i Generalsekretariatet som fyller 62 år eller mer i løpet av Dette omfattet 16 personer. Disse fikk frist til 1. april 2003 til å akseptere eller si nei til tilbudet. Generalsekretariatet besto ved utgangen av 2002 av Forhandlingsseksjonen, Informasjonsseksjonen, Administrasjonsseksjonen og Fagseksjonen med NIFs kursog konferansevirksomhet, samt ti distriktskontorer. 7

8 Avdelingene NIFs avdelinger har vist et bredt og variert engasjement i Samfunnsprosjektet har skapt en aktivitetsøkning. De lokale fagrådene har avlastet avdelingsstyrene ved planlegging og gjennomføring av faglige arrangementer. Dette har gitt et stadig bedre tilbud av faglige aktiviteter med kurs, konferanser, møter, bedriftsbesøk, Waterholeog teknobrønnmøter osv. Møtet for avdelingsledere ble arrangert i Oslo i mai måned. Ved siden av å utveksle erfaringer og informasjon mellom avdelingene, og skape kontakt, ble det orientert om oppfølging av R-møtevedtak, status for samfunnsengasjementprosjektet og arbeidet med revisjon av NIFs lover. Avdelingene arbeider ut fra vedtatte handlingsplaner. Avdelingenes egne aktiviteter er omtalt i avdelingenes årsberetninger. Disse behandles og vedtas i avdelingenes årsmøter. NIF Notodden avdeling ble i 2002 etter beslutning på avdelingens generalforsamling innlemmet i NIF Telemark avdeling. Trondheim avdeling og avdelingene knyttet til DK Buskerud og DK Telemark/Vestfold gjennomførte våren 2002 en prøve på et nytt organisasjonskurs; Bli kjent med NIF. Som ledd i denne opplæringen ble deltakerne invitert til deler av avdelingsledermøtet og foreningspolitisk kongress. Lokale arrangementer I 2002 ble det lokalt i foreningen gjennomført: 41 fagtekniske kurs 95 organisasjonskonferanser 149 foredragsmøter 49 bedriftsbesøk 124 kulturelle og sosiale arrangementer 26 skolekontaktmøter 87 studentmøter og -kurs 28 Waterhole-arrangementer NIFs avdelinger NIF har 35 avdelinger, herav én landsomfattende (Oversikt pr ): Avdeling Stiftet Antall medlemmer Formann/leder Aust-Agder Sivilingeniør Torleiv Moseid Bergen Sivilingeniør Ragnhild Andersen Bodø Sivilingeniør Eivind Johansen Drammen Sivilingeniør Sturla Leikvam Finnmark Sivilingeniør Geir Ove Teigen Gjøvik Sivilingeniør Terje Bokalrud Glomfjord Sivilingeniør Tormod Kristiansen Halden Sivilingeniør Geir Torgersen Hardanger Sivilingeniør Geir J. Westerlund Harstad Sivilingeniør Lena Birgitte Johansen Haugaland Sivilingeniør Tone Synnøve Aastad Sorken 8

9 Hedmark Sivilingeniør Svein Myklebust Helgeland Sivilingeniør Arnfinn Pettersen Jernbaneingeniørene Sivilingeniør Kari Ånstad Kongsberg Sivilingeniør Gregar Bakka Kristiansund Sivilingeniør Einar Gjengseth Lillehammer Sivilingeniør Stein Wegar Rennemo Molde Sivilingeniør Svein Oddvar Korsvik Moss Sivilingeniør Richard Norland Narvik Sivilingeniør Svein-Erik Sveen Nedre Glomma Sivilingeniør Bjørn S. Børstad Nord-Trøndelag Sivilingeniør Jan Olav Veium Oslo Sivilingeniør Svein O. Arnesen Sauda Sivilingeniør Oddvar Huseby Sogn og Fjordane Cand. real. Bjørn Falck Russenes Stavanger Sivilingeniør Åse Karin Staupe Sunndal Sivilingeniør Linda Aaram Sunnhordland Marineingeniør Johannes Syltevik Telemark Sivilingeniør Ola Langeland Tromsø Sivilingeniør Gerd Nilsen Trondheim Sivilingeniør Trude Sundset Vest-Agder Sivilingeniør Rune Norheim Vestfold Sivilingeniør Martin Sagen Ålesund Sivilingeniør Elin Nerem Årdal Sivilingeniør Nils Wærstad Studentmedlemmer Utlandet og Svalbard Distriktskontorene NIF har følgende distriktskontorer (kontorsted i parentes): DK Østfold (Sarpsborg) betjener NIFs avdelinger i Halden, Nedre Glomma og Moss. DK Oslo (Oslo) betjener NIF Oslo avdeling. DK Hedmark/Oppland (Gjøvik) betjener NIFs avdelinger i Gjøvik, Lillehammer og Hedmark. DK Buskerud (Oslo) betjener NIFs avdelinger i Drammen og Kongsberg. DK Telemark/Vestfold (Porsgrunn) betjener NIFs avdelinger i Vestfold og Telemark. DK Agder (Kristiansand) betjener NIFs avdelinger i Aust-Agder og Vest-Agder. DK Rogaland (Stavanger) betjener NIFs avdelinger i Stavanger, Haugaland og Sauda. DK Vestlandet (Bergen) betjener NIFs avdelinger i Bergen, Sunnhordland, Hardanger, Sogn og Fjordane og Årdal. DK Midt-Norge (Trondheim) betjener NIFs avdelinger i Ålesund, Molde, Sunndal, Kristiansund, Trondheim og Nord-Trøndelag. DK Nord-Norge (Tromsø) betjener NIFs avdelinger i Helgeland, Glomfjord, Bodø, Narvik, Harstad, Tromsø og Finnmark. 9

10 NIF Jernbaneingeniørenes avdeling betjenes av Generalsekretariatet i Oslo. Distriktskontorene har også ansvar for det lokale studentarbeidet, og samarbeidet med studentkontaktene. I 2002 var studentkontaktene virksomme ved samtlige norske læresteder som utdanner medlemsberettigede. Utenlandsstudentene ble fulgt opp direkte fra Generalsekretariatet i Oslo. Studentene Det var i 2002 en økning i studentmedlemstallet. Ved årsskiftet 2002/2003 hadde NIF studentmedlemmer mot året før. NIFs studentmedlemmer fordelte seg på 11 norske og flere utenlandske læresteder. I 2002 hadde NIF lokale studentgrupper ved følgende norske læresteder: Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Norges Landbrukshøgskole, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Stavanger, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Gjøvik. Blant utenlandsstudenter som kvalifiserer for medlemskap, har foreningen et stort medlemspotensial. Tallene viser at NIF fortsatt har svært få og lav andel av utenlandsstudenter som medlemmer. NIFs studentmedlemmer utgjør til sammen NIFs landsomfattende studentgruppe. Studentene er medlem gjennom lokale studentgrupper på lærestedene. Studentarbeidet er en av de fire søyler i NIF, på linje med lønns- og interessesiden, fagsiden og avdelingene. I februar ble studentenes årsmøte arrangert på Oppdal. Årsmøtet valgte nytt studentstyre. Det hadde i 2002 følgende sammensetning: Leder: Helge H. Refsum, NTNU Nestleder: Lars Henrik Woxen, Høgskolen i Telemark Styremedlemmer Ane Storhaug, Norges Landbrukshøgskole Vegard Imsland, Universitetet i Oslo Ellen Sirnes, Universitetet i Bergen Varamedlemmer: Steinar Orre, Universitetet i Oslo Ingvild Markusson Hansen, NTNU Bergitte Reiersen, Universitetet i Bergen Studentgruppen utgir bladet a priori, som spres til medlemmer og andre studenter på lærestedene. Redaksjonen holder til på NTNU, men de øvrige lærestedene har også levert artikler til bladet. I 2002 kom a priori ut med tre numre. Sommerjobbkatalogen ble i 2002 videreført og utvidet. Studentstyret gjennomførte i 2002 en undersøkelse om medlemsfordeler, hvor sommerjobbkatalogen viste seg å være det mest populære tilbudet. Det har i løpet av året vært arrangert jobbsøkerkurs, og andre kurs og sosiale aktiviteter ved de norske lærestedene. 10

11 I september ble det arrangert studentkontaktopplæring på Haraldvangen (Hurdal), med 70 deltakere. Der fikk studentkontaktene en innføring i NIF som organisasjon, videre var temaene moderne lederskap, salg og kommunikasjon prioritert. 2 Kompetanseutvikling NIFs Fagutvalg NIFs Fagutvalg hadde i 2002 følgende sammensetning: Leder: Ingeniør Reidun de Lange (gjenvalgt nov. 2002) Bergen kommune, Bergen Nestleder: Sivilingeniør Tor Hovde (gjenvalgt nov. 2002) UNIK Kompetanse AS, Harstad Styremedlemmer: Sivilingeniør Knut Aune (gjenvalgt nov. 2002) Abelia, Oslo Dr. ing. Edd Anders Blekkan (ny fra nov. 2002) Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, Trondheim Sivilingeniør Trude Sundset (ny fra nov. 2002) Statoil ASA, Trondheim Sivilingeniør Lars Otto Grindheim (gjenvalgt nov. 2002) Interconsult ASA, Oslo Ingeniør Yngvar Karlsson (gjenvalgt nov. 2002) Interconsult ASA, Oslo Sivilingeniør Ole Morten Wenaas (gjenvalgt nov. 2002) Goodtech ASA, Sandefjord Dr. ing. Asbjørn Hovd (til nov. 2002) Institutt for veg- og jernbanebygging, NTNU, Trondheim Dr.ing. Geir Walsø (til nov. 2002) Fakultet for kjemi og biologi, NTNU, Trondheim På det faglige årsmøtet i november ble det valgt nytt Fagutvalg. Reidun de Lange og Tor Hovde ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder. Nye medlemmer av Fagutvalget ble Sundset og Blekkan. Hovd og Walsø gikk ut av utvalget. Fagdirektør John Mikal Raaheim har vært sekretær for Fagutvalget, som hadde ni møter og behandlet 86 saker i Utdanningspolitikk NIF har i 2002 arbeidet på flere områder innen utdanningspolitikk. Matematikk på barnetrinnet Matematikkrommet på Hovinhøgda skole i Fetsund ble etablert i 1999 av NIF og LAMIS for å vise betydningen av å forbedre og levendegjøre matematikkpedagogikken og å stimulere interessen blant barn. Da det treårige prosjektet formelt ble avsluttet i august 2002, var det allerede etablert et tyvetalls nye matematikkrom rundt om i landet. Prosjektet har produsert både video og DVD med veiledning, foruten en inventar- og innkjøpsliste for bruk i etablering av nye matematikkrom og -kroker. En sluttrapport foreligger fra prosjektet. En undersøkelse om trivsels- og skolevurdering foretatt av Fet kommune i juni 2002 med et utvalg elever, viste at 3. og 6. klassinger fra Hovinhøgda skole utpekte matematikk som et trivselsfag på linje med kroppsøving og friminutt. Dette var ikke tilfelle for noen andre skoler i kommunen, og kan tilskrives Matematikkrommet. 11

12 Lego Mindstorms på ungdomstrinnet I 2002 ble det etablert tre nye LEGO MINDSTORMS-sentre, ett i regi av NIF Ålesund avdeling, ett i regi av NIF Steinkjer avdeling og ett i regi av NIF Trondheim avdeling. Totalt er det nå etablert 14 sentre. Responsen på sentrene er god. Satsingen på LEGO MINDSTORMS-sentrene støtter opp om NIFs engasjement i FIRST LEGO League (FLL). I FLL-turneringen i 2002 var NIFs lokalavdelinger i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo sterkt involvert. Jenter og matematikk i videregående skole Prøveprosjektet Jobbskygging ble i 2002 utvidet til fire skoler i Oslo og Akershus. Jenter i første og annet år av videregående skole besøker unge kvinnelige NIFmedlemmer på deres arbeidsplasser. De får innsikt i arbeidsoppgaver, jobbansvar og utfordringer og snakker også med andre kvinnelige realister på arbeidsplassen. Gjennom dette prosjektet håper NIF å hjelpe jenter i videregående skole til å bli mer bevisst karrieremuligheter for kvinner med realfaglig utdanning. Realfaglærere Gjennom Realistene har NIF foretatt en spørreundersøkelse hos medlemmer som arbeider i videregående skoler. Der kartla man hvordan medlemmene opplevde arbeidsforholdene og jobbene sine. For å gi realfagslærere i videregående skole et tilbud om faglig oppdatering og en møteplass med teknologibasert industri og næringsliv, dannet Realistene i 2001 MNT-Forum for Oslo og Akershus i samarbeid med flere andre organisasjoner, bedrifter og regionale utdanningsinstitusjoner. Programmene består av kveldsarrangementer i form av foredrag og ekskursjoner med omvisning til bedrifter. Bevilgning gjennom Samfunnsmidlene avsatt av R-møtet bidro til at det i løpet av 2002 ble etablert MNT-fora også i Stavanger, Kristiansand og Grenland. Kveldsarrangementene er blitt meget populære blant realfagslærerne, og ytterligere spredning til andre deler av landet er i gang. Politisk påvirkning NIF har i 2002 vært representert i Akademikernes Faggruppe for Utdannings- og forskningspolitikk, og gjennom denne gitt innspill til blant annet Kvalitetsreformen. Etter at det i 2003 ble innført nye grader i høyere utdanning, vil sivilingeniørtittelen etter hvert falle bort som akademisk grad. NIF har derfor tatt initiativ for å få mønsterbeskyttet sivilingeniørtittelen. NIFs kursvirksomhet Fagseksjonen gjennomførte i kurs og konferanser med NIF som hovedarrangør. Til sammen ca betalende deltakere var med i disse arrangementene. Denne del av kursvirksomheten hadde en omsetning på snaue 15 millioner kroner og ga et underskudd på kr Virksomheten i Faggruppen for bygg og anlegg, som omfatter all kursvirksomhet innenfor dette fagområdet, er ikke tatt med. Heller ikke kurs i regi av NIFs tilknyttede foreninger med NIF som sekretariat er tatt med her. Til sammen står faggruppene og foreningene for en kursvirksomhet som er på nivå med NIFs egen. Kursvirksomheten i NIF er, gjennom inntektene den gir, helt avgjørende for driften av de eksisterende faglige nettverkene i foreningen, og for utvikling av nye. 12

13 NIF lanserte i 2002 også lederopplæringsprogrammet På terskelen som et tilbud spesielt for kvinnelige medlemmer. I juni arrangerte NIF i samarbeid med ASME (American Society of Mechanical Engineers) konferansen Offshore Mechanics and Arctic Engineering OMAE Konferansen samlet 440 deltakere fra 35 land. Dette var største arrangement i året som gikk. Kursdagene ved NTNU samlet i 2002 ca. 800 betalende deltakere. Fagkomiteene Fagkomiteene er støtteapparat for NIF i utviklingen av kurs, seminarer og konferanser. Følgende komiteer har vært i virksomhet i 2002: Miljø og samfunnsteknologi Leder: cand.real Jon Krokeborg, Vegdirektoratet Elektro/energi Leder: sivilingeniør Ole Westberg, Norconsult AS IT- og telekommunikasjon Leder: sivilingeniør Knut Bryhn, Post- og teletilsynet NIFs kursvirksomhet innenfor bygg og anlegg foregår fra 2002 i regi av Faggruppen for bygg og anlegg, og styres av styret og komiteene innenfor denne faggruppen. De lokale fagrådene På distriktsnivå er det opprettet lokale fagråd. Distriktskontorlederne er sekretærer for fagrådene. Virksomheten er forankret i retningslinjer vedtatt av Fagutvalget. De lokale fagråd er representert på Faglig årsmøte. Fagrådene hadde følgende ledere i 2002: Østfold: Sivilingeniør Magnus Øvreeide Oslo: Sivilingeniør Lars O. Grindheim Hedmark/Oppland: Sivilingeniør Per Rasmussen Buskerud: Sivilingeniør Erlend Eggen Telemark/Vestfold: Sivilingeniør Peer R. Spone Agder: Sivilingeniør Hanna Sofie Nystad Rogaland: Sivilingeniør Torger Carlsen Vestlandet: Sivilingeniør Erling Hammer Midt-Norge: Sivilingeniør Trude Sundset Nord-Norge: Sivilingeniør Eivind Johansen Øvrig faglig nettverk NIFs formelle faglige nettverk består av ulike typer faglige grupper definert i lovenes paragraf 10. Fagkomiteer skal oppnevnes av Hovedstyret. Fagrådene er etter lovendringen i 2001 definert som faglige grupper. I tillegg til fagkomiteer og fagråd definerer lovene også faglige interessegrupper. Faglige interessegrupper har bare NIF-medlemmer, men de kan være del av en gruppe eller forening som også omfatter ikke-mnif. NIF hadde ved utløpet av 2002 fem selvstendige aktive faglige interessegrupper: 13

14 De faglige interessegruppene er: Fiskehelseforeningen Forskerne NIF-Lederne Norges Jordskiftekandidatforening Realistene Medlemskap i disse gruppene er bestemt gjennom gruppenes vedtekter. Gruppene hadde ca medlemmer og en bred faglig aktivitet med møter, faglige kurs og konferanser. Særlig Fiskehelseforeningen og Jordskiftekandidatforeningen har vært aktive i høringer innenfor sine respektive områder. Ved utløpet av 2002 hadde NIF avtaler med 21 tilknyttede foreninger. Disse hadde en medlemsmasse på personlige medlemmer (totalt inklusive bedrifter 6 196), herav MNIF (ca. 43%). De tilknyttede foreningene er: Den Norske Bergingeniørforening Forum for Trekonstruksjoner Norsk Asfaltforening Norsk Bergmekanikkgruppe Norsk Betongforening Norsk Forening for Betongrehabilitering Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Norsk Forening for Industriens Patentingeniører Norsk Forening for Olje- og Gassmåling Norsk Forening for Prosjektledelse Norsk Forening for Risiko- og Pålitelighetsanalyse, ESRA-Norge Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Norsk Geologisk Forening Norsk Havneingeniørforening Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund Norsk Jordskjelvteknisk Forening Norsk Maritim Vektforening Norsk Oppfinnerforening Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening Ren Luft Foreningen World Cleaner Production Society Tilknyttede foreninger er selvstendige foreninger som har inngått avtale om samarbeid med NIF. Foreningene var fram til november medlemmer i Tekniske Foreningers Fellesskap (TFF), da dette ble erstattet av NIFs faglige årsmøte. Flere av foreningene driver egen kursvirksomhet med utgangspunkt i sitt sekretariat i Fagseksjonen i NIF. Foreningene har også egne internasjonale nettverk. NIF er gjennom samarbeidet med fagmiljøene medarrangør i nasjonale og internasjonale konferanser. Tilknyttet arbeidsgruppe NIFs Bistandsforum er tilknyttet NIF som arbeidsgruppe. Bistandsforumet hadde ved utløpet av året 181 medlemmer. Av disse var 77 MNIF. 14

15 Faggruppen for bygg og anlegg Hovedstyrene i NIF og NITO nedsatte i 2000 et utvalg for å vurdere framtidig faglig samarbeid med NITO. Oppdraget var gitt av NIFs R-møte i Samarbeid om utvikling av faglige grupper og kurs og konferansevirksomhet var en av anbefalingene fra utvalget. Med bakgrunn i dette ble Faggruppen for bygg og anlegg etablert i 2001 som et samarbeid med NITO. Arbeidet er ført videre i Gruppen hadde ved årsskiftet over innmeldte medlemmer fra NIF og NITO. NIF og NITO har som en del av arbeidet med gruppen etablert felles sekretariat for kurs- og konferansevirksomhet innenfor bygg- og anleggsfag. Medlemmer av faggruppen får rabatt på arrangementene som et særskilt tilbud. I 2002 gjennomførte gruppen 31 arrangementer med til sammen 1000 deltakere. Faggruppen er selvfinansierende med inntekter fra denne kursvirksomheten. Opplæring av tillitsvalgte Opplæringen av tillitsvalgte er inndelt i tre trinn. Trinn I er opplæring av medlemmer, samt nåværende og fremtidige tillitsvalgte. Trinn II er opplæring av tillitsvalgte innenfor lønns- og interessearbeidet. Trinn III er spesialopplæring av topptillitsvalgte. Nedenfor finnes oversikt over antall avholdte kurs, samt totalt antall deltakere (2001) Trinn I: Innføring i forhandlingsteknikk 5 (4) Presentasjonsteknikk 4 (3) Innføring i økonomi 4 (0) Jus i hverdagen 3 (1) Pensjoner 5 (4) Karriereplanlegging 5 (4) Nedbemanning og omorganisering 6 (0) Tillitsvalgtes roller og grunnlag 2 (2) Mediekunnskap 2 (1) Trinn II: Grunnkurs i organisasjonskunnskap (sentrale) 2 (2) Grunnkurs i organisasjonskunnskap (lokale) 0 (1) NIF-P kurs 8 (6) NIF-P årsmøte 1 (1) NIF-K kurs 2 (2) NIF-K årsmøte 1 (1) NIF-S kurs 5 (5) NIF-S etatsgruppe interne kurs 11 (11) NIF-S årsmøte 1 (1) Trinn III: Seminar for sektorgruppestyrene 0 (1) 15

16 Deltakerantall: Trinn I-kurs 432 (393) Trinn II-kurs 558 (564) Trinn III-kurs 0 (1) Sum I+II+III 990 (971) I alt ble det gjennomført 23 lokale tema- og tariffkonferanser i NIF-K, NIF-P og NIF-S, med totalt 429 deltakere. 3 Lønns- og arbeidsvilkår NIFs Lønns- og interesseutvalg NIFs Lønns- og interesseutvalg hadde i 2002 følgende sammensetning: Leder: Jordskiftekandidat Stein Egil Aambø, Rådhuset, Ålesund kommune Nestleder: Cand. scient. Åsmund Knutsen, Kværner Oil & Gas AS, Lysaker Styremedlemmer: Sivilingeniør Øistein Vollen, Kristiansand tekniske skole, Kristiansand Sivilingeniør Anette Bjerke, Oslo kommune, Samferdselsetaten, Oslo Jordskiftekandidat Torbjørn Mykland, Statens Vegvesen Aust-Agder, Arendal Cand. real Svein Nordenson, SINTEF, Anvendt matematikk, Oslo Sivilingeniør Inge Hjertaas, Jernbaneverket Region Vest, Bergen Varamedlemmer: Sivilingeniør Morten Svaan, Statoil, Stavanger Sivilingeniør Kjell Arve Aarebru, Ringerike kommune Forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks var sekretær for Lønns- og interesseutvalget, som hadde 10 møter i 2002, hvorav fire var telefonmøter. I løpet av året behandlet utvalget 47 saker. Avtaler Lønnsveksten De privatansatte medlemmene hadde en gjennomsnittlig lønnsvekst på 6,9 prosent fra til Tilsvarende tall for de stats- og kommuneansatte var 8,4 prosent og 2,7 prosent. I årets tarifforhandlinger i kommunesektoren (KS-området) ble det avtalt at alle tilleggene for våre medlemmer skulle forhandles lokalt, uten referanser til avtalte økonomiske rammer, lønnstabeller eller avsatte potter. Selv om oppgjørende er gjeldende pr 1. mai, skjedde forhandlingene så sent at resultatene hovedsakelig ikke er med i statistikken. 16

17 Hovedavtaler Innenfor privat sektor gjaldt hovedavtalen mellom NIF og NHO for perioden 1. juli 2000 til 30. juni Hovedavtalen ble i oktober reforhandlet med NHO. Vesentlige deler av NIFs krav ble akseptert. Disse var særlig rettet mot å sikre en god prosess i de lokale lønnsforhandlingene, samt å sikre at disse forhandlingene skjer i henhold til NIFs lønnspolitikk. Også mulighetene for å inngå særavtaler ble styrket. NIF har 241 grupper med medlemmer i NHO-området For 17 bedrifter utenfor NHO-området er det inngått egne hovedavtaler mellom bedriften og NIF (direkteavtaler). Fire av disse ble inngått i Etter avsluttede lønnsoppgjør er alle oppsagte direkteavtaler reetablert. Totalt er det 94 bedriftsgrupper med ca 1700 medlemmer som ikke er med i et avtaleområde. Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og Sammenslutninger av Akademikerforeninger i NAVO (SAN), hvor NIF er medlem, utløp Reforhandling av avtalen var ved utgangen av 2002 i innledningsfasen. Det ble i forkant av de lokale forhandlingene i 2002 gjennomført sentrale forhandlinger om overenskomstens del A. I NAVO utenom NAVO-helse har NIF 32 grupper med medlemmer. NAVO-helse er et nytt avtaleområde hvor NIF forhandler gjennom Akademikerne- Helse med NAVO. Dette sikrer NIF selvstendig forhandlingsrett lokalt. Det ble i forkant av de lokale forhandlingene gjennomført sentrale forhandlinger om overenskomstens del A. I NAVO-helse har vi 19 grupper med 259 medlemmer. Hovedavtalen mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og forhandlingssammenslutningene (LO, YS, UHO og Akademikerne) ble ajourført pr og har nå en fireårig avtaleperiode. Den vesentligste endringen i del A er at rammeavtalen om forhandlingsordningen er inkorporert, og nå har status som en tariffavtale. Del B er betydelig omarbeidet for å kunne reflektere endret utvikling og organisering i KS området. I kapittel C er den tidligere hovedavtalen for virksomheter med selvstendig medlemskap i KS nå innarbeidet. Med virkning fra 1. november 2002 er det etablert OU-avtale for KS området. Oslo kommune er eget tariffområde. Ny hovedavtale ble inngått med Oslo kommune for perioden Det er få endringer i forhold til tidligere avtale. I avtale om fastlønnede tillitsvalgte fikk Akademikerne tildelt 1,5 stillingshjemmel. Anette Bjerke fra NIF-K Oslo kommune vil inneha ¼ årsverk ut I statlig sektor er det inngått ny Hovedavtale som gjelder frem til Hovedtariffavtaler Hovedtariffavtalene regulerer direkte eller indirekte de materielle vilkårene - lønn og andre godtgjørelser - innen kommunalt og statlig område. I de offentlige sektorer forhandles dette gjennom hovedsammenslutninger/forhandlingssammenslutninger (for NIFs del gjennom Akademikerne). Slike avtaler inngås normalt for to år av gangen. Ny Hovedtariffavtale i statlig tariffområde ble inngått for perioden Avtalen har gitt noe større spillerom for lokal og individuell lønnsdannelse, men også her er NIFs selvstendige forhandlingsrett under press. Det lokale oppgjøret ble historisk høyt i statlig sektor, noe som blant annet har ført til større interesse for 17

18 lokalt NIF-arbeid. Arbeidsmengden for lokale tillitsvalgte og etterspørselen etter sentral bistand har som følge av dette økt. Akademikerne satte frem krav om egen hovedtariffavtale i KS-området. De sentrale forhandlingene resulterte i at det ble innført et nytt forhandlingssystem uten sentrale føringer. Tidligere lønnstrinn, lønnsstiger og lignende er avskaffet. All lønn fastsettes etter lokale forhandlinger på fritt grunnlag. Den nye Hovedtariffavtalen for e-verksektoren i KS gjelder fra til De sentrale forhandlingene 2002 medførte at alle får et kronetillegg på kr. 7100,- med virkning fra Minstelønnssatsene for gruppene NIF tilhører, ble fjernet. Det ble ikke avsatt midler til lokal pott. Oslo kommune er eget tariffområde. Hovedtariffavtalen med Oslo kommune ble fornyet. Lønnsoppgjørene NIF privat sektor I forkant av de lokale lønnsforhandlingene, ble Forhandlingshåndboken revidert og sendt til bedriftsgruppene. Det ble arrangert tariffkonferanser på syv ulike steder i landet. Hovedtema var praktisk veiledning i forbindelse med forhandlingene og gjennomgang av NIFs lønnspolitikk. Basert på underliggende informasjon fra NIFs lønnsstatistikk ble også ulike kompensasjons- og lønnselementer behandlet. I likhet med tidligere år anbefalte NIF-P-styret gruppene å bygge sine krav opp rundt fire kriterier: bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. Totalt rapporterte 177 grupper med over 9300 medlemmer inn sine oppgjør til NIF sentralt. Dette utgjør ca 64 prosent av medlemsmassen i privat sektor og er en økning fra tidligere år. Det ble innrapportert uenighet i 21 bedrifter med ca medlemmer. Gjennom sentrale tvisteforhandlinger ble det oppnådd enighet, eller utfallet ble tatt til etterretning av bedriftsgruppen i et flertall av disse. Det gjensto uenighet i åtte bedrifter med ca 650 medlemmer. Styret har på forespørsel besøkt disse gruppene. Tilbakemeldinger fra gruppenes lønnsforhandlinger viser et protokollert tillegg på i gjennomsnitt ca 5,8 prosent. NIFs lønnsstatistikk pr viser en gjennomsnittlig individuell vekst på 6,9 prosent i perioden fra NIFs begynnerlønnsanbefaling ble for kandidater uteksaminert våren 2002 satt til kr mens lønnsstatistikken viser et aritmetisk middel på ca kr ,-. Det store avviket kan forklares ut fra en overgang fra etablert til faktisk nybegynnerlønn. Statistikken for eksamensår 2001 (tidligere kalt etablert nybegynnerlønn) viser en gjennomsnittlønn på kr NIF statlig sektor Lønnsregulativets A-tabell har fått syv nye trinn. Hvert trinn ble øket, for de fleste av NIFs medlemmer med en prosentvis lik sats, for øvrig med varierende kronebeløp. Lønnsrammer og lønnsalternativer er utvidet og endret, slik at mange av våre medlemmer både har fått tillegg uten ytterligere lokale forhandlinger, samtidig som mulighetene for mer lokal lønnsvariasjon har økt. 18

19 Den sentralt avsatte pott til lokale forhandlinger var på to prosent pr 1.9., og dette er nær tre ganger mer enn noen gang tidligere. De lokale oppgjørene har vært tilfredsstillende for våre medlemmer, men var pr 1.10, altså etter NIFs statistikkopptak. Dermed er tallene fra NIFs lønnsstatistikk registrert per 1.9. ikke særlig sammenlignbare med tidligere år. NIF kommunal sektor Forhandlingene i KS-området skulle vært sluttført innen 1. november 2002 med ankefrist overfor KS innen 1. januar Per 31. desember 2002 var det kommet inn til NIF sentralt ca. 100 resultater, der det er oppnådd enighet i forhandlingene. Resultatene ligger i snitt mellom seks og syv prosent. Det er meldt inn 32 brudd. Av disse skal 15 saker skal avgjøres med pendelvoldgift. De øvrige 17 bruddene er innrapportert til KS som tvistesaker. Disse vil bli behandlet tidlig i For e-verkene i KS-områdene fikk alle et kronetillegg på kr. 7100,- med virkning fra Minstelønnssatsene for gruppene NIF tilhører ble fjernet. Det ble ikke avsatt midler til lokal pott. For Oslo kommune ble det ble gitt et generelt tillegg på lønnstabellen per 1. mai på 3,02 prosent samt 3,25 prosent til justeringer. Mange av NIFs medlemmer fikk opptil tre lønnstrinn ved justeringsforhandlingene. Videre ble det satt av 2,06 prosent til lokale forhandlinger. Akademikerne Akademikerne har arbeidet videre i 2002 med basis i Akademikernes idégrunnlag. Akademikernes politikk baserer seg på desentralisert og markedsbasert lønnsdannelse, og differensiering på grunnlag av utdanning, kompetanse, kunnskap, innsats og ansvar. I tillegg var Akademikerne opptatt av at medlemmene gjennom kollektive avtaler skulle sikres uttelling for utdanning og kompetanse, både med hensyn til begynnerlønn og for den videre karriereutvikling. Lønns- og interesseutvalget er NIFs saksforberedende organ i forhold til Akademikerne. I kommunesektoren (KS-området) forhandlet Akademikerne fram endringer i hovedtariffavtalen, slik at all lønnsdannelse for Akademikernes medlemmer i 2002 skjedde lokalt. Den nye forhandlingsordningen er i tråd med Akademikernes og NIFs lønnspolitikk, og et viktig steg på veien mot mer desentralisert lønnsdannelse for hele offentlig sektor. Akademikerne bidrar til at saker som er viktige for NIF kan fremmes med større tyngde overfor myndighetene. Eksempelvis har Akademikerne vært en nyttig kanal for NIFs næringspolitikk og for arbeidet med revidering av Arbeidsmiljøloven. Det har pågått en diskusjon i Akademikerne i 2002 om samarbeidsformer med NITO. NIF har ikke ønsket slike avtaler med bakgrunn i Akademikernes vedtekter. NIF har vært opptatt å bevare Akademikernes posisjon som hovedorganisasjon for de med høyest akademisk utdanning. NIFs visepresident Lill Erlandsen ble høsten 2002 valgt som medlem til Akademikernes styre. Leder i NIF-P, Åsmund Knutsen, ble samtidig valgt som varamedlem til styret. Frem til Akademikernes rådsmøte i oktober 2002 var tidligere president i NIF, Einar Madsen, medlem av Akademikernes styre. Hovedstyremedlem i NIF Iver Pehrson var, som leder av Akademikerne Privat, også med i styret i 19

20 Akademikerne. Fra oktober 2002 har forhandlingsdirektør i NIF Marianne Gran Juriks vært leder av Akademikerne Privat, og deltar derved på styremøtene i Akademikerne. Lederen av NIF statlig sektor, Øistein Vollen, har vært nestleder i Akademikerne seksjon stat fram til oktober Per Egeness, forhandlingssjef for NIF statlig sektor, overtok dette vervet etter rådsmøtet NIF har i perioden hatt sekretariatsansvaret for Akademikerne seksjon privat. Akademikerne hadde ved årsskiftet 15 medlemsforeninger. Pensjoner NIF har avgitt to høringsuttalelser på pensjonsområdet i Den ene uttalelsen gjaldt en høringssak fra Sosialdepartementet om hvordan arbeidsinntekt på inntil kr ,- og full AFP-pensjon best kunne kombineres. NIF stilte seg bak en fribeløpsordning, som også ble vedtatt av Stortinget. Den andre uttalelsen gjaldt en høringssak i forbindelse med en omfattende drøfting av tjenestepensjonsordningen i kommunene forberedt av det partssammensatte pensjonsutredningsutvalget i kommunal sektor. NIFs syn var at det i dag er et pensjonssystem i kommunal sektor som NIF er rimelig fornøyd med. NIFs president Gunnar Berg markerte seg med en kronikk i Dagens Næringsliv 2. oktober 2002 med tittelen Ikke rør tjenestepensjonene. Kronikken retter seg mot det såkalte Johnsen-utvalget som ser på det samlede pensjonssystemet i Norge. Sekretariatet i NIF har avholdt fem pensjonskurs i løpet av Nye lovregler om foretakspensjon har trådt i kraft fra 2003 og det har vært mange henvendelser til NIFs sekretariat fra enkeltpersoner og tillitsvalgte om dette i året som gikk. Arbeidsmarkedet Ledigheten blant NIFs medlemmer viste en forholdsvis lav, men svak økende tendens gjennom Ved utgangen av 2002 registrerte NIF 128 arbeidsledige medlemmer, dette tilsvarerer 0,4 prosent av de som er yrkesaktive. Registrert arbeidsledige er de som registrerer seg ledige på arbeidskontoret, sender bekreftelse på dette til NIFs sekretariat og får kontingentfritak for ett halvår om gangen. Ser vi på en noe mindre streng definisjon, og i tillegg tar med de som hadde fritak forrige halvår uten å ha oppgitt ny arbeidsgiver, var tallet 167 arbeidsledige ved utgangen av året, noe som tilsvarer en arbeidsledighetsprosent på 0,6 prosent. Med den siste definisjonen var det i gjennomsnitt registrert rundt 140 arbeidsledige medlemmer pr måned i Dette tilsvarer en arbeidsledighet på under 0,5 prosent av de yrkesaktive medlemmene av NIF. De relativt lave ledighetstallene kan tyde på at nedmanninger, særlig innen IKTbransjen, fremdeles ikke har gjort seg gjeldende i den registrerte arbeidsledigheten. NIFs arbeidsmarkedsundersøkelse per 1. mai 2002, blant eksamenskandidatene fra 2001, viste at 6,6 prosent av kandidatene var uten arbeid per 1. mai. Tilsvarende tall de to foregående år var henholdsvis 5,9 og 7,3 prosent. Ingeniørforlaget AS driver en CV-basert kompetanseformidling for bla NIFs medlemmer. Ved årsskiftet hadde ca medlemmer lagt inn sine CV-er i Teknisk CV-bank. NIF oppfordrer alle medlemmer til å legge inn sin CV i Teknisk CV-bank, også de som ikke aktivt er på søk etter en ny jobb. 20

21 Juridisk kontor I 2002 har arbeidet på Juridisk kontor i stor grad vært preget av de omfattende omstillings- og nedbemanningsprosessene i arbeidslivet. Kontoret har merket en økt etterspørsel etter bistand i slike saker. Juridisk kontor har vært i kontakt med en rekke bedriftsgrupper hvor temaet har vært aktuelt, og gitt råd og veiledning i de prosesser som har foregått. Det er videre holdt kurs i nedbemanning og omorganisering for bedriftsgrupper hvor dette har vært aktuelt. Kurset har også vært lyst ut som et generelt tilbud for NIFs medlemmer. Juridisk kontor har oppfordret NIFs grupper til å stille spørsmål til arbeidsgiver om nødvendigheten av nedbemanninger og å være aktive for å finne alternative løsninger. Juridisk kontor har erfart at veiledning og bistand har gitt gruppene større muligheter til å påvirke de ulike prosessene til fordel for medlemmene. Når det gjelder individuell bistand, knyttes de fleste saker til oppsigelser herunder såkalt fristilling, permitteringer, kontraktsinngåelser, rettigheter som ansatt, fratredelsesavtaler, rettigheter til oppfinnelser etc. (immaterielle spørsmål) og pensjonsspørsmål etter den nye loven om foretakspensjon og innskuddspensjon. Individuelle tilpasninger for enkelte medlemmer øker behovet for bistand til å vurdere ansettelseskontrakter. Antall saker for enkeltpersoner både i direkte konflikt med arbeidsgiver, og vurdering av om det er grunnlag for å forfølge oppsigelser og permitteringer har økt i Det er ført flere rettssaker som er løst ved dom eller med forlik. I 2002 har NIF også brakt inn for retten saker vedrørende såkalt fristilling, samt spørsmål om lovligheten av bruk av permittering. NIF har også prosedert en skattesak av prinsipiell karakter i lagmannsretten, og denne er sluppet gjennom for behandling i Høyesterett i Juridisk kontor har i 2002 registrert en økning av saker hvor arbeidsgiver ikke har utbetalt lønn ved forfall, og hvor det derfor har vært nødvendig å ta rettslige skritt, herunder å begjære arbeidsgiver konkurs. Juridisk kontor har i 2002 også bistått en rekke organer i NIF med interne og eksterne spørsmål. Kontoret har også arbeidet med flere prosjekter. Disse har bl.a. resultert i et kurs for medlemmer vedrørende immaterielle rettigheter og en veiledning for medlemmer vedrørende inngåelse av fratredelsesavtaler. NIF-Ps styre Leder: Cand. scient Åsmund Knutsen, Aker Kværner Engineering AS, Lysaker Nestleder: Cand. real Svein Nordenson, SINTEF Anvendt Matematikk, Oslo Styremedlemmer: Sivilingeniør Terje Vardenær Arnesen, Jotun AS, Sandefjord Dr. ing Morten Svaan, Statoil ASA, Stavanger Jan Riddervold, Telenor ASA, Fornebu Varamedlemmer: Sivilingeniør Hege Nyrud Ericsson AS, Asker / ErgoSolutions AS, Oslo Sivilingeniør Birger Morland, Powel ASA, Oslo 21

22 NIF-Ks styre Leder: Jordskiftekandidat Stein Egil Aambø, Rådhuset, Ålesund kommune Nestleder: Sivilingeniør Idar Sagen, Sogn og Fjordane Energiverk, Leikanger Styremedlemmer: Sivilingeniør Anette Bjerke, Oslo kommune, Samferdselsetaten Sivilingeniør Hilde Sandstedt, Rana kommune, Næringsmiddeltilsynet for Nord- Helgeland Sivilingeniør Kjell Arve Aarebru, Ringerike kommune Varamedlemmer: Sivilingeniør Cato Lind Eriksen, Tromsø kommune Sivilingeniør Anders Kvam, Akershus fylkeskommune NIF-S styre Leder: Sivilingeniør Øistein Vollen, Kristiansand tekniske fagskole Nestleder: Sivilingeniør Torbjørn Mykland, Statens Vegvesen, Aust-Agder, Arendal Styremedlemmer: Sivilingeniør Inge Hjertaas, Jernbaneverket, Region Vest, Bergen Sivilingeniør Kjell Inge Daae, Høgskolen i Buskerud, Kongsberg Dr.techn. Mads Nygård, NTNU, Trondheim Varamedlemmer: Cand. scient. Rita Vigdis Hansen, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Oslo Sivilingeniør Kjersti Thuesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo 22

23 4 Samfunnskontakt Samfunnspåvirkning NIF oppnådde i 2002 en sterk vekst i positiv omtale av foreningen i massemedia. I mai/juni publiserte foreningen i samarbeid med Norske Riksaviser et eget annonsefinansiert bilag i Aftenposten og Adresseavisen, hvor temaet var teknologi og rekruttering til tekniske yrker. Bilaget, som hadde høy leserfrekvens, ble også distribuert til foreningens egne medlemmer gjennom Teknisk Ukeblad. Hovedstyret vedtok i løpet av året en rekke policy-områder innenfor viktige områder som næringspolitikk, lønns- og interessepolitikk, forskningspolitikk, utdanningspolitikk, miljøpolitikk, familie- og likestillingspolitikk og etikk. Disse ble lagt ut på og de ble fulgt opp med en egen annonsekampanje i riksdekkende medier. I løpet av året gjennomførte NIF en rekke egne utspill basert på utredninger og undersøkelser. Temaer som gjennom året har skapt medieoppslag etter initiativ fra foreningen, var blant annet NIFs syn på næringspolitikk, utdannings- og forskningspolitikk, miljøpolitikk, familie- og likestillingspolitikk og situasjonen på arbeidsmarkedet. På lokalt nivå oppnådde NIF mye positiv medieoppmerksomhet basert på aktiviteter i NIFs lokalavdelinger. Medlemsinformasjon Formålet med NIFs medlemspublikasjon tekno er at den skal bringe stoff om NIFs engasjement i samfunnet. Naturlige stoffområder er relevante problemstillinger i forhold til NIFs formålsparagraf, foreningspolitiske mål eller handlingsplan. tekno skal også bringe stoff om hva MNIF mener og gjør. I denne sammenheng skal tekno gi et bilde av MNIFs rammebetingelser, fortrinnsvis ved å ta opp temaer i skjæringspunktet mellom teknologi, menneske og samfunn. tekno skal være et fritt debattforum og sette kritisk søkelys på temaer som engasjerer MNIF. Medlemspublikasjonen skal redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat. Ti numre av tekno ble gitt ut i løpet av året. I juni 2002 ble det gjennomført en leserundersøkelse blant ca MNIF om tekno. Denne viste at ca. 70 prosent av leserne hadde et meget bra eller bra hovedinntrykk av publikasjonen, og leser mye eller en del av stoffet. Ca. 60 prosent av leserne mente at tekno er en bedre medlemspublikasjon enn forgjengeren Sivilingeniøren. NIFs web-sider ble videreutviklet i løpet av året, i henhold til en egen tiltaksplan. Det ble lagt vekt på å videreutvikle brukergrensesnittet og å styrke nyhetspubliseringen. Etter vedtak i Hovedstyret ble referater fra Hovedstyrets møter løpende lagt ut på et passordbeskyttet område beregnet for foreningens medlemmer. Samfunnsengasjement i avdelingene I Representantskapsmøtet 2001 ble det vedtatt å avsette inntil 3 millioner kroner i budsjettene for 2002 og 2003 til samfunnsengasjement og faglig profilering innenfor NIFs handlingsplan. Beløpet skulle benyttes av grunnorganisasjonen til prosjektrettet virksomhet i 2002 og Avdelinger og grupper ble i første tildelingsrunde våren 2002 tildelt kr

Årsberetning for Norske Sivilingeniørers Forening 2003

Årsberetning for Norske Sivilingeniørers Forening 2003 Årsberetning for Norske Sivilingeniørers Forening 2003 (Tekstversjon) - 1 - Presidentens forord: 2003 med nytt navn inn i en ny tid...3 1. Organisasjon og samarbeid...5 Representantskapet...5 Skifte av

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

Årsberetning for Tekna. 2004 (Tekstversjon) Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna. 2004 (Tekstversjon) Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna 2004 (Tekstversjon) Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1. Presidentens forord: 2004 med nytt navn og fokus på synlighet... 3 2. Organisasjon og samarbeid... 6 Foreningspolitisk

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna

Årsberetning for Tekna Årsberetning for Tekna 2005 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1. Presidentens forord: 2005 sterk medlemsvekst og mer synlighet...3 2. Sammendrag...5 3. Organisasjon og samarbeid...6 Representantskapet...6

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn

I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E TID: ONSDAG, 11. FEBRUAR 2004 KL. 1800 STED: ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn Påmelding innen 4. februar til:

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING TID: Tirsdag 10. FEBRUAR 2004 KL. 1830 STED: Rainbow Hotel Brygga, Nedre Langgt. 40, Tønsberg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Håndbok for avdelingstillitsvalgte Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Innhold 1. NITOs Avdelinger... 3 2. Årsmøtet... 3 Avdelingens budsjett og regnskap... 3 3. Avdelingens oppgaver og aktiviteter...

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2017 Akademikerne / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2017 Snitt lønnsøkning i staten 2017: 2,4%

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2016 AKAD / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2016 Snitt lønnstillegg: 2,4% (prisvekst: 3,6%)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

Deltakelse ved Teknas R-møter

Deltakelse ved Teknas R-møter Deltakelse ved Teknas R-møter Høringsnotat fra Teknas Hovedstyre Henstilling fra Ola Langeland på R-møtet 2005: Det skal utarbeides forslag til en fordeling av representanter der antallet er redusert i

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (forfall) Einar Jebens

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Sammensetning Sentralt forhandlingsutvalg (SF) har i perioden høsten 2009 våren 2011 hatt følgende sammensetning: Jan Theien, Akershus (leder),

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styret: Styrets sammensetning har vært: Leder: Styremedl.: Dag H. Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Kjell Bratbergsengen, professor, NTNU John

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Det norske arbeidslivet konflikt eller konsensus? Akademikernes ståsted. Tannlegeforeningen 1. april 2011

Det norske arbeidslivet konflikt eller konsensus? Akademikernes ståsted. Tannlegeforeningen 1. april 2011 Det norske arbeidslivet konflikt eller konsensus? Akademikernes ståsted Tannlegeforeningen 1. april 2011 Hvem er Akademikerne? Medlemmer pr. 1.1.2011 Total Stat Kommune Helse Privat Næring Stud Pensj Andre

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITO har i flere år utarbeidet lønnspolitiske dokumenter for hvert av de mest sentrale avtaleområdene der NITO har opprettet egne forhandlingsutvalg

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode Årsmøtet 2011 Saksliste: 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden Ved styrets leder. Bjørn Gjermundsen Valg av referent 2. Årsmelding og regnskap for 2010 3. Innmeldte saker 4. Budsjett og

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir.

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir. ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen Adm.dir. Tom Bolstad 1 Enkelt organisasjonskart 2 Econas administrasjon 3 Dilemma

Detaljer