Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201200112-23"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: Møteleder Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Disse møtte: Møtende varamedlemmer: Per-Eivind Johansen (H), Karen Anne Kjendlie (H), Olav Bjørnli (H), Lene C Westgaard-Halle (H), Andreas Muri (H), Liv Margit Karto (H), Fredrik Tronhuus (H), Jon Olav Knotten (H), Lasse Berntzen (H), Bjørn Hoelseth (H), Helene Nygård Seierstad (H), Erik Holmelin (H), Rune Hogsnes (H), Cecilie Espolin Johnson (H), Arve Høiberg (AP), Berit Eivi Nilsen (AP), Kjetil Holm Klavenes (AP), Berit Nilssen (AP), Thomas Olsen (AP), Marianne Bjerkeli (AP), Martin Bast Sørsdal (AP), Anne Marie Kvernsmyr (AP), Rolf Aaby (AP), Liselotte Aune Lee (AP), Tom Strømstad Olsen (AP), Ole Henrik Augestad (AP), Benedicte Lund Bakken (AP), Frode G Hestnes (FrP), Unni Hanson (FrP), Ingar Døler (FrP), Ellen Eriksen (FrP), Leif Christian Hunskaar (FrP), Hans Hilding Hønsvall (KrF), Lina Bringsli (KrF), Kåre Pettersen (V), Aina Dahl (V), Ivar Ramberg (SV), Nell Gaalaas-Hansen (SV), Øyvind Hunskaar (SP) Ingar Døler (FrP) for Erik Andersen (FrP). Thomas Olsen (AP) vara for Rune Høiseth fram til kl Forfall: Erik Andersen (FrP). Rune Høiseth (AP) forfall til kl Det var 39 representanten til stede ved møtestart og fylkesordfører erklærte organet for vedtaksført. Dessuten møtte: Fylkesrådmann Egil Johansen Direktør Øyvind Sørensen Direktør Sverre Høifødt Direktør Jostein Eikeland Direktør Ellen Høstmark Bustø Direktør Lisbeth Eek Svensson Direktør Arild Moen Advokatfullmektig Kristine Palm Fagansvarlig Marit Karlsen førte møteprotokollen

2 Merknader til innkallingen Fylkesordfører viste til innkalling datert 5. september, 2. gangs utsending datert 12. september, 3. gangs utsending datert 18. september og 4. gangs utsending datert 24. september. Det var ingen merknader til innkallingen og fylkesordfører erklærte møtet som lovlig satt. Godkjenning av sakslisten Fylkesordfører refererte sakslisten. I møtet behandles FTsakene 44/12-57/12. Referatsaker (FTsak 55/12) Vestfold fylkeskommunes deltakelse i arbeidet med produksjon og anvendelse av biogass i Vestfold og Telemark Om arbeidet med produksjon og anvendelse av biogass i Vestfold og Telemark Plan for helhetlig utvikling av Slottsfjellområdet i Tønsberg Intensjonsavtale mellom Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune, Vestfoldmuseene IKS og Sparebankstiftelsen DNB NOR Pressemelding forlik Sandefjord Lufthavn Torp AS Dersom fylkestinget ønsker å drøfte referatsaken nærmere, skjer dette under dagsordenens post Eventuelt Sakslisten ble godkjent uten merknader. Godkjenning av møteprotokollen fra møtet 21. juni Møteprotokollen ble godkjent uten merknader. Delt ut til gruppemøtene Referatsak: Pressemelding forlik Sandefjord Lufthavn Torp AS Undertegning av møteprotokoll Til å undertegne protokollen ble Lene Westgaard-Halle og Nell Gaaalaas-Hansen enstemmig valgt. Orienteringer i møtet KVU tønsbergregionen v/morten Ask Kommunikasjonsstrategi Inter-City v/ellen Høstmark Bustø Om fylkesrådmannens forslag til regional plan for bærekraftig arealpolitikk v/rune Kippersund Klima og energi v/lars Solheim 2

3 SAKSKART Side Saker til behandling 44/ Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Høringsforslag med mål, strategier, retningslinjer, plankart og handlingsprogram. 4 45/ Handlingsprogram for fylkesvegnettet ; revisjon av handlingsprogrammet 12 46/ KVU tønsbergregionen: prosjektutløsende behov, samfunnsmål, konsepter og framdrift 14 47/ Sykkelstrategi for Vestfold 16 48/ Folkehelsearbeid i Vestfold fylkeskommune. Statusrapport og plan for videre arbeid /12 50/ Styrket kollektivtransport i Vestfold 17 Parkeringsavgift ved virksomheter i Vestfold fylkeskommune 18 51/ Reglement for gjennomføring av byggesaker i Vestfold fylkeskommune 21 52/12 53/12 54/12 55/ Årsrapport - Fagskolen i Vestfold 23 Politisk møtekalender Uttreden av folkevalgt organ - Marianne Bjerkeli 25 Referatsaker til møtet / Regional plan for handel og sentrumsutvikling. Miljøverndepartementets godkjenning av unntaksbestemmelse om Danebu. Orientering 26 57/ Eventuelt Fylkestinget 27 3

4 Saker til behandling 44/12 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Høringsforslag med mål, strategier, retningslinjer, plankart og handlingsprogram. Sammendrag Regional plan for bærekraftig arealpolitikk angir langsiktige utbyggingsgrenser for en rekke byer og tettsteder i Vestfold, samt for regionale næringsområder. Gjennom retningslinjer gis føringer for arealforvaltningen innenfor og utenfor langsiktige utbyggingsgrenser på områder som by- og tettstedsutvikling, næringsutvikling og arbeidsplasser, landbruk, grønnstruktur, kulturmiljøer, geologiske ressurser, folkehelse, miljøvennlig transport, klima og energi, samfunnssikkerhet og beredskap. I saken foreslås å sende forslag til mål, strategier, retningslinjer og effektmål, samt plankart og handlingsprogram, på høring og offentlig ettersyn. Fylkesrådmannens innstilling 1. Forslag til regional plan for bærekraftig arealpolitikk sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn med følgende elementer: - Mål, strategier, retningslinjer og effektmål (revidert etter høring). - Plankart (1. gangs behandling). - Handlingsprogram. - Konsekvensutredning. o Overordnede konsekvensvurderinger o Konsekvensutredning av plankart for RPBA 2. Høringsfristen settes til 1. januar Fylkeskommunens kostnader til gjennomføring av tiltak i handlingsprogrammet for RPBA tas opp i budsjett og økonomiplan. Vestfold Eldreråd har behandlet saken i møte sak 7/12 Møtebehandling Tor Dahl fremmet følgende forslag til uttalelse: Generelt: For detaljstyrt på områder hvor kommunene selv bør velge avgjørelse, sett på bakgrunn av behov og økonomi. Økonomi har ikke vært noe stort tema i fylkesrådmannens forslag når det gjelder den enkelte kommune, kun kostnader ved justering av handlingsprogrammet. Fortetting/Byutvikling: Ingen planer for egnede boområder for eldre med nær tilgang til nødvendig (inkl helse) og miljøvennlig transport. Drikkevann og beskyttelse av disse: Etter kritikken fra Mattilsynet, er Fylkesrådmannens forutsetning om håndtering via planarbeidet av de nye vannforskriftene for dårlig. Behandlingen og bevaring av drikkevannskildene bør inn i RPBA. 4

5 Kollektivtransport: I mindre befolkede områder må det opprettholdes et minimumstilbud slik at eldre/uføre får adgang til nødvendig servicetilbud selv i perioder hvor skolebuss ikke går. I bymiljø bør det vurderes minibuss i boligområdene som transport til sentrumsnære servicetilbud (eks Kristiansund) Forslaget til uttalelse fra Tor Dahl ble enstemmig vedtatt. Uttalelse Generelt: For detaljstyrt på områder hvor kommunene selv bør velge avgjørelse, sett på bakgrunn av behov og økonomi. Økonomi har ikke vært noe stort tema i fylkesrådmannens forslag når det gjelder den enkelte kommune, kun kostnader ved justering av handlingsprogrammet. Fortetting/Byutvikling: Ingen planer for egnede boområder for eldre med nær tilgang til nødvendig (inkl helse) og miljøvennlig transport. Drikkevann og beskyttelse av disse: Etter kritikken fra Mattilsynet, er Fylkesrådmannens forutsetning om håndtering via planarbeidet av de nye vannforskriftene for dårlig. Behandlingen og bevaring av drikkevannskildene bør inn i RPBA. Kollektivtransport: I mindre befolkede områder må det opprettholdes et minimumstilbud slik at eldre/uføre får adgang til nødvendig servicetilbud selv i perioder hvor skolebuss ikke går. I bymiljø bør det vurderes minibuss i boligområdene som transport til sentrumsnære servicetilbud (eks Kristiansund) Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede har behandlet saken i møte sak 8/12 Møtebehandling Rune Kippersund fra regional sektor svarte på spørsmål knyttet til fylkesrådmannens forslag tl «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk» RPBA. Liv Sannum (FFO) fremmet følgende forslag: Planen gjenspeiler ikke i tilstrekkelig grad rådets høringsuttalelser og ønsker å komme tilbake med dette i neste høringsrunde. Forslaget til Liv Sannum (FFO) ble enstemmig vedtatt Vedtak Planen gjenspeiler ikke i tilstrekkelig grad rådets høringsuttalelser og ønsker å komme tilbake med dette i neste høringsrunde. 5

6 Hovedutvalg for kultur og helse (fra ) har behandlet saken i møte sak 29/12 Møtebehandling/votering Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Uttalelse 1. Forslag til regional plan for bærekraftig arealpolitikk sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn med følgende elementer: - Mål, strategier, retningslinjer og effektmål (revidert etter høring). - Plankart (1. gangs behandling). - Handlingsprogram. - Konsekvensutredning. o Overordnede konsekvensvurderinger o Konsekvensutredning av plankart for RPBA 2. Høringsfristen settes til 1. januar Fylkeskommunens kostnader til gjennomføring av tiltak i handlingsprogrammet for RPBA tas opp i budsjett og økonomiplan. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte sak 65/12 Møtebehandling Unni Hanson (Frp) fremmet følgende forslag til uttalelse: «Utvikling av vegnettet punkt Virkemiddelpakker. Virkemiddelpakker som legger store restriksjoner på bilbruken, en restriktiv parkeringspolitikk som det legges opp til i RPBA, og bruk av bompenger/veiprising for å finansiere nye vegprosjekter, strykes i fylkesrådmannens forslag til RPBA. Arealstrategi for RPBA 2012(2013)-2040 Lokalutvikling. Punkt og Arealstrategien for RPBA (Vestfold fylkeskommune) skal evalueres hvert 4 år i forbindelse med revisjon av regional planstrategi. Utbyggingsbehovet i kommunen skal i planperioden på 30 år løses innenfor: 6

7 1. Tidligere vedtatte utbyggingsfelt i kommunenes kommuneplaner. 2. Fortetting og transformasjon innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommunens kommuneplaner. 3. Nye utbyggingsområder. a) Større nye utbyggingsområder der det er enighet i kommunene avtegnet på kart i RPBA kartet. b) Der kommunene ikke enda har konkludert eller bestemt hvor nye områder blir foreslått i kommunene i årene fremover, skal utbyggingsområder i hovedsak ligge i tilknytning til hovedfartsveiene med godt kollektivtilbud, gang og sykkelveier, og kort vei til handelssenteret. På områder som ikke tilfredsstiller dette vil det bli stilt krav om rekkefølgebestemmelser som ivaretar disse forutsetningene. c) Det kan tillates mindre nye boligområder i tilknytning til nærsentrene i kommunene og en naturlig utvikling av eksisterende boligområde. Lokalisering og størrelse på disse områdene fastsettes i forbindelse med rullering av den enkelte kommunes kommuneplan.» Øyvind Hunskaar (SP) fremmet følgende forslag: «1. HSAM støtter planens mål, strategier og retningslinjer. 2. HSAM er betenkt over åpning for omdisponering av store høyverdig dyrka arealer i flere av kommunene.» Olav Bjørnli (H) fremmet følgende fellesforslag til nytt pkt. 4 på vegne av H, Frp og Krf: «Det legges opp til en revisjon av RPBA hvert 4. år i forbindelse med revisjon av regional planstrategi.» Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Unni Hansons (Frp) forslag falt med 2 stemmer, Frp (2) mot 9 stemmer, H (4), Krf (1), AP (3) og SP (1). Øyvind Hunskaars (SP) forslag pkt. 1. falt med 1 stemme, SP (1) mot 10 stemmer, FRP (2), H (4), Krf (1) og AP (3). Øyvind Hunskaars (SP) forslag pkt 2. ble enstemmig vedtatt. Fellesforslaget fra Olav Bjørnli (H) ble vedtatt med 10 stemmer, Frp (2), H (4), Krf (1) og Ap (3) mot 1 stemme, SP (1). Uttalelse 1. Forslag til regional plan for bærekraftig arealpolitikk sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn med følgende elementer: - Mål, strategier, retningslinjer og effektmål (revidert etter høring). - Plankart (1. gangs behandling). - Handlingsprogram. - Konsekvensutredning. o Overordnede konsekvensvurderinger o Konsekvensutredning av plankart for RPBA 7

8 2. Høringsfristen settes til 1. januar Fylkeskommunens kostnader til gjennomføring av tiltak i handlingsprogrammet for RPBA tas opp i budsjett og økonomiplan. 4. Det legges opp til en revisjon av RPBA hvert 4. år i forbindelse med revisjon av regional planstrategi.» 5. HSAM er betenkt over åpning for omdisponering av store høyverdig dyrka arealer i flere av kommunene Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 92/12 Møtebehandling i Fylkesutvalget Representanten Unni Hanson (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 4: «Utvikling av vegnettet punkt Virkemiddelpakker. Virkemiddelpakker som legger store restriksjoner på bilbruken, en restriktiv parkeringspolitikk som det legges opp til i RPBA, og bruk av bompenger/veiprising for å finansiere nye vegprosjekter, strykes i fylkesrådmannens forslag til RPBA. Arealstrategi for RPBA 2012(2013)-2040 Lokalutvikling. Punkt og Arealstrategien for RPBA (Vestfold fylkeskommune) skal evalueres hvert 4 år. Utbyggingsbehovet i kommunen skal i planperioden på 30 år løses innenfor: 1. Tidligere vedtatte utbyggingsfelt i kommunenes kommuneplaner. 2. Fortetting og transformasjon innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommunens kommuneplaner. 3. Nye utbyggingsområder. a) Større nye utbyggingsområder der det er enighet i kommunene avtegnet på kart i RPBA kartet. b) Der kommunene ikke enda har konkludert eller bestemt hvor nye områder blir foreslått i kommunene i årene fremover, skal utbyggingsområder i hovedsak ligge i tilknytning til hovedfartsveiene med godt kollektivtilbud, gang og sykkelveier, og kort vei til handelssenteret. På områder som ikke tilfredsstiller dette vil det bli stilt krav om rekkefølgebestemmelser som ivaretar disse forutsetningene. c) Det kan tillates mindre nye boligområder i tilknytning til nærsentrene i kommunene og en naturlig utvikling av eksisterende boligområde. Lokalisering og størrelse på disse områdene fastsettes i forbindelse med rullering av den enkelte kommunes kommuneplan.» 8

9 Representanten Kåre Pettersen (V) fremmet flg forslag: Alternative forslag til nytt pkt 1 og 2: a) Fylkesrådmannen bes utarbeide et nytt planutkast som i langt større grad tar hensyn til jordvern, jfr fylkesmannens uttalelse. b) Det settes ny høringsfrist. Pkt 3 i fylkesrådmannens innstilling opprettholdes.» Representanten Unni Hanson trakk sitt forslag til nytt pkt 4. Representanten Kåre Pettersen trakk sitt forslag. Fylkesrådmannens innstilling pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling 1. Forslag til regional plan for bærekraftig arealpolitikk sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn med følgende elementer: - Mål, strategier, retningslinjer og effektmål (revidert etter høring). - Plankart (1. gangs behandling). - Handlingsprogram. - Konsekvensutredning. o Overordnede konsekvensvurderinger o Konsekvensutredning av plankart for RPBA 2. Høringsfristen settes til 1. januar Fylkeskommunens kostnader til gjennomføring av tiltak i handlingsprogrammet for RPBA tas opp i budsjett og økonomiplan. Møtebehandling i Fylkestinget Til møtet var det sendt ut notat fra fylkesrådmannen datert med tilleggsforslag til innstillingen: 4) Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ferdigstille en redaksjonelt oppdatert versjon av konsekvensutredningen, og sende denne på høring som del av planforslaget. Som del av oppdateringen av konsekvensutredningen tas med et nytt område på Bisjord i tråd med avgrensningen som innspilt fra Larvik kommunes administrasjon. 5) Område 224 Bergeløkka tas ut av plankart, konsekvensutredning og kommuneark som nytt utbyggingsområde. Forslag til langsiktig utbyggingsgrense endres ikke, slik at Bergeløkka fortsatt er innenfor langsiktig utbyggingsgrense. 9

10 Representanten Frode Hestnes (FrP) fremmet flg forslag Rådmannens innstilling med følgende endringer i planen «Utvikling av vegnettet pkt Virkemiddelpakker som legger store restriksjoner på bilbruk, restriktiv parkeringspolitikk og bruk av bompenger/veiprising for å finansiere nye veiprosjekter taes ut av planen. Lokal utvikling pkt og Revisjon og videreutvikling pkt følgende pkt. innarbeides i planen: A. Arealstrategien evalueres hvert 4. år B. Utbyggingsbehovet i kommunene skal i planperioden løses innenfor Tidligere vedtatte utbyggingsfelt i kommunenes kommuneplaner Fortetting og transformasjon innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommunenes kommuneplaner Nye utbyggingsområder 1. Der kommunene ikke enda har konkludert eller bestem hvor nye områder blir foreslått i kommunene i årene fremover, skal utbygginsområder i hovedsak ligge i tilknytning til hovedfartsveiene med godt kollektivtilbud, gang og sykkelveier, og kort vei til handelssentra. På områder som ikke tilfredstiller dette vil det bli stilt krav om rekkefølgebestemmelser som ivaretar disse forutsetningene. 2. Det kan tillates mindre nye boligområder i tilknytning til nærsentra i kommunene og ved en naturlig utvikling av eksisterende boligområde. Lokalisering og størrelse av slike områder fastsettes i forbindelse med rullering av den enkelte kommuneplan. «Representanten Arve Høiberg (AP) fremmet flg fellesforslag på vegne av Krf, SV, SP, V og AP 1. Som innstillingens pkt Fylkestinget mener det ikke er ønskelig at så store areal av landets beste matjord foreslås omdisponert til bolig/næring. For å unngå dette kan det være aktuelt å basere RPBA på at en større andel nye boliger etableres i eksisterende boligområder/tidligere utbygde områder, enn hva høringsforslaget legger opp til. 3. Som innstillingas pkt Som innstillingas pkt Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ferdigstille en redaksjonell oppdatert versjon av konsekvensutredningen og sende denne på høring som del av planforslaget. 6. Som rådmannens pkt. 5 i notat av 21. september Representanten Frode Hestnes (FrP) fremmet flg protokolltilførsel: «FrP mener planen er for detaljstyrende på områder hvor kommunene selv bør bestemme over egne arealer. Videre er det i planen lagt opp til store restriksjoner på bilbruken, en restriktiv parkeringspolitikk, og bruk av bompenger/veiprising for å finansiere nye vegprosjekter, noe FrP mener er uheldige virkemidler. FrP ønsker å avvente høringsrunden før det tas stilling til planens innhold og går inn for rådmannens innstilling.» 10

11 FrPs forslag fikk 5 stemmer (5 Frp) og falt mot 34 stemmer (14 H, 2 V, 2 Krf, 13 AP, 2 SV, SP) Fylkesutvalgets innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt Fellesforslagets nytt pkt 2 ble vedtatt 20 stemmer (13 AP, 2 SV, SP, 2 Krf, 2 V) mot 19 stemmer (14 H, 5 FrP) Fylkesutvalgets pkt 2 (blir nytt pkt 3 i vedtaket) 3 ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets pkt 3 (blir nytt pkt 4 i vedtaket) ble enstemmig vedtatt. Fellesforslagets pkt 5 ble vedtatt med 20 stemmer mot 19 stemmer (14 H, 4 Frp) avgitt for fylkesrådmannens nytt pkt 4. Fylkesrådmannens forslag til nytt pkt 5 (blir nytt pkt 6 i vedtaket) ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Forslag til regional plan for bærekraftig arealpolitikk sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn med følgende elementer: - Mål, strategier, retningslinjer og effektmål (revidert etter høring). - Plankart (1. gangs behandling). - Handlingsprogram. - Konsekvensutredning. o Overordnede konsekvensvurderinger o Konsekvensutredning av plankart for RPBA 2. Fylkestinget mener det ikke er ønskelig at så store areal av landets beste matjord foreslås omdisponert til bolig/næring. For å unngå dette kan det være aktuelt å basere RPBA på at en større andel nye boliger etableres i eksisterende boligområder/tidligere utbygde områder, enn hva høringsforslaget legger opp til. 3. Høringsfristen settes til 1. januar Fylkeskommunens kostnader til gjennomføring av tiltak i handlingsprogrammet for RPBA tas opp i budsjett og økonomiplan. 5. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ferdigstille en redaksjonell oppdatert versjon av konsekvensutredningen og sende denne på høring som del av planforslaget. 6. Område 224 Bergeløkka tas ut av plankart, konsekvensutredning og kommuneark som nytt utbyggingsområde. Forslag til langsiktig utbyggingsgrense endres ikke, slik at Bergeløkka fortsatt er innenfor langsiktig utbyggingsgrense. 11

12 45/12 Handlingsprogram for fylkesvegnettet ; revisjon av handlingsprogrammet Sammendrag Investeringsbudsjettet for fylkesvegnettet var i 2012 på 109,9 mill. kr. I FT-sak 36/12 ble fylkestinget forelagt 1.tertialrapporteringen som viser et betydelig prognosert mindreforbruk for For å redusere mindreforbruket for 2012 foreslås det i denne saken å starte planlegging av fire gang- og sykkelveger, miljøtiltak i Brunlanesvegen samt prosjektering av et spleiselagsprosjekt for en gang- og sykkelveg i Hof. I tillegg foreslås det å avsette midler i 2013 til anlegg av spleiselaget i Hof, et grunnerverv i Hogsnesbakken samt til investering i et spleiselagsprosjekt med heis ved jernbanestasjonen i Holmestrand. Fylkesrådmannen foreslås delegert myndighet både til å signere spleiselagsavtalene og til å revidere leveranseavtalen for Fylkesrådmannens innstilling 1. Det bevilges 1 mill. kr til prosjektering av gang- og sykkelveg langs fv.32; Haslestad- Kleppan, som et spleiselag mellom Hof kommune og fylkeskommunen. Fylkeskommunens økonomiske andel i spleiselaget er 60 %. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne avtale om spleiselag. 3. Det bevilges 1 mill. kr til miljøtiltak, skjerming mot støy i Brunlanesvegen i Larvik. 4. Det bevilges 1,5 mill. kr. til rekkverksoppsetting langs fv. 40 i Lågendalen 5. Det bevilges 2 mill. kr til planlegging av gang- og sykkelprosjektene: fv.308 Barkåker- Kjelle; fv.35 Ås-Syrbekk; fv.275 Dølebakken; fv.303 Enga-Hemskilen. 6. Av overført mindreforbruk til 2013 settes det av 5.6 mill. kr til spleiselagsprosjektet fv.32 Haslestad-Kleppan. 7. Av overført mindreforbruk til 2013 settes det av 5 mill. kr til investering i heisprosjektet ved jernbanestasjonen i Holmestrand. 8. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne intensjonsavtalen for heis i fjell. 9. Av overført mindreforbruk til 2013 settes det av 4 mill. kr til grunnerverv i Hogsnesbakken. 12

13 10. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å revidere leveranseavtale 2012 i tråd med vedtak i denne saken. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra ) har behandlet saken i møte sak 66/12 Møtebehandling Fylkesrådmannen ønsker å presisere og korrigere sin innstilling i FT-sak 45/12 Handlingsprogram for fylkesvegnettet I forhold til investeringsbudsjett veg har det vært et betydelig mindreforbruk i 2011, bl.a. på grunn av ikke-budsjettert MVA-refusjon. Også i 2012 forventes et mindreforbruk som følge av varig innsparing og redusert investeringen knyttet til blant annet Grindstukrysset. Fylkesrådmannen foreslår i denne saken å igangsette prosjekter i 2012 og 2013 som kan nytte noe av det akkumulerte mindreforbruket knyttet til varige innsparinger. Det forutsettes med andre ord ikke omprioriteringer eller nye midler til de foreslåtte tiltakene. Fylkesrådmannen ønsker å korrigere innstillingen slik: Fylkesrådmannens innstilling: Følgende tilleggsprosjekter igangsettes i 2012: 1. 1 mill. kr til prosjektering av gang- og sykkelveg langs fv.32; Haslestad-Kleppan, som et spleiselag mellom Hof kommune og Vestfold fylkeskommune. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne avtale om spleiselag mill. kr til miljøtiltak, skjerming mot støy i Brunlanesvegen i Larvik. 4. 1,5 mill. kr til rekkverksoppsetting langs fv.40 i Lågendalen mill. kr til planlegging av gang- og sykkelvegprosjektene: fv.308 Barkåker-Kjelle; fv.32 Ås-Syrbekk; fv.275 Dølebakken; fv.303 Enga-Hemskilen. Følgende tilleggsprosjekter igangsettes i 2013: 6. 5,6 mill. kr til spleiselagsprosjektet fv.32 Haslestad-Kleppan mill. kr til heisprosjektet ved jernbanestasjonen i Holmestrand, forutsatt at prosjektet kan godkjennes som investeringsprosjekt. 8. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne intensjonsavtalen for heis i fjell mill. kr til grunnerverv i Hogsnesbakken. 10. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å revidere leveranseavtale 2012 i tråd med vedtak i denne saken. Øyvind Hunskaar (SP) fremmet følgende forslag til endring av til siste del av pkt. 7, siste del: «., forutsatt at prosjektet kan fullfinansieres og godkjennes som investeringsprosjekt.» Fylkesrådmannens innstilling: pkt 1-6 og 8-10 ble enstemmig vedtatt. Øyvind Hunskaars (SP) forslag til endring av pkt. 7, siste del, ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling Følgende tilleggsprosjekter igangsettes i 2012: 13

14 1. 1 mill. kr til prosjektering av gang- og sykkelveg langs fv.32; Haslestad-Kleppan, som et spleiselag mellom Hof kommune og Vestfold fylkeskommune. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne avtale om spleiselag mill. kr til miljøtiltak, skjerming mot støy i Brunlanesvegen i Larvik. 4. 1,5 mill. kr til rekkverksoppsetting langs fv.40 i Lågendalen mill. kr til planlegging av gang- og sykkelvegprosjektene: fv.308 Barkåker-Kjelle; fv.32 Ås-Syrbekk; fv.275 Dølebakken; fv.303 Enga-Hemskilen. Følgende tilleggsprosjekter igangsettes i 2013: 6. 5,6 mill. kr til spleiselagsprosjektet fv.32 Haslestad-Kleppan mill. kr til heisprosjektet ved jernbanestasjonen i Holmestrand, forutsatt at prosjektet kan fullfinansieres og godkjennes som investeringsprosjekt. 8. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne intensjonsavtalen for heis i fjell mill. kr til grunnerverv i Hogsnesbakken. 10. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å revidere leveranseavtale 2012 i tråd med vedtak i denne saken. Møtebehandling/votering i fylkestinget Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Følgende tilleggsprosjekter igangsettes i 2012: 1. 1 mill. kr til prosjektering av gang- og sykkelveg langs fv.32; Haslestad-Kleppan, som et spleiselag mellom Hof kommune og Vestfold fylkeskommune. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne avtale om spleiselag mill. kr til miljøtiltak, skjerming mot støy i Brunlanesvegen i Larvik. 4. 1,5 mill. kr til rekkverksoppsetting langs fv.40 i Lågendalen mill. kr til planlegging av gang- og sykkelvegprosjektene: fv.308 Barkåker-Kjelle; fv.32 Ås-Syrbekk; fv.275 Dølebakken; fv.303 Enga-Hemskilen. 46/12 KVU tønsbergregionen: prosjektutløsende behov, samfunnsmål, konsepter og framdrift Sammendrag Konseptvalgutredningen for tønsbergregionen skal definere utviklingen av transportsystemet i regionen. I saken presenteres fem aktuelle konsepter, et kollektivkonsept og fire forslag til ny nøtterøyforbindelse. I tillegg redegjøres det for manglende framdrift i utredningen, samt prosjektutløsende behov og samfunnsmål. Samfunnsmålet er definert som: «I 2040 skal transportsystemet i tønsbergregionen være miljøvennlig, robust og effektivt». Forslag til 14

15 konsepter er ikke prissatte, og konseptene sier heller ikke noe om drift- og vedlikeholdskostnadene som kommer i etterkant og som må belastes Vestfold fylkeskommunes vegbudsjett. Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold fylkeskommune ber om at årstallet 2040 fjernes fra samfunnsmål, som vist i saken. Uttalelsen oversendes til Samferdselsdepartementet. 2. Vestfold fylkeskommune ønsker en tydeligere presisering av prosjektutløsende behov for ny nøtterøyforbindelse. 3. Vestfold fylkeskommune ber om at prosjektutløsende behov for miljøvennlig transport endres, slik at ikke kun veksten i trafikken skal håndteres på en miljøvennlig måte. 4. Vestfold fylkeskommune ber om at framdriften holdes som planlagt, for å forhindre ytterligere forsinkelser av arbeidet. 5. Vestfold fylkeskommune ber om at mulighetsstudien for finansiering startes opp, slik at den er ferdig samtidig med KVU en. 6. Vestfold fylkeskommune ber om at drift- og vedlikeholdskostnader for de ulike konseptene inkluderes i vurderingen mellom konseptene. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte sak 67/12 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling 1. Vestfold fylkeskommune ber om at årstallet 2040 fjernes fra samfunnsmål, som vist i saken. Uttalelsen oversendes til Samferdselsdepartementet. 2. Vestfold fylkeskommune ønsker en tydeligere presisering av prosjektutløsende behov for ny nøtterøyforbindelse. 3. Vestfold fylkeskommune ber om at prosjektutløsende behov for miljøvennlig transport endres, slik at ikke kun veksten i trafikken skal håndteres på en miljøvennlig måte. 4. Vestfold fylkeskommune ber om at framdriften holdes som planlagt, for å forhindre ytterligere forsinkelser av arbeidet. 5. Vestfold fylkeskommune ber om at mulighetsstudien for finansiering startes opp, slik at den er ferdig samtidig med KVU en. 6. Vestfold fylkeskommune ber om at drift- og vedlikeholdskostnader for de ulike konseptene inkluderes i vurderingen mellom konseptene. Møtebehandling/votering i fylkestinget Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Vestfold fylkeskommune ber om at årstallet 2040 fjernes fra samfunnsmål, som vist i saken. Uttalelsen oversendes til Samferdselsdepartementet. 2. Vestfold fylkeskommune ønsker en tydeligere presisering av prosjektutløsende behov for ny nøtterøyforbindelse. 15

16 3. Vestfold fylkeskommune ber om at prosjektutløsende behov for miljøvennlig transport endres, slik at ikke kun veksten i trafikken skal håndteres på en miljøvennlig måte. 4. Vestfold fylkeskommune ber om at framdriften holdes som planlagt, for å forhindre ytterligere forsinkelser av arbeidet. 5. Vestfold fylkeskommune ber om at mulighetsstudien for finansiering startes opp, slik at den er ferdig samtidig med KVU en. 6. Vestfold fylkeskommune ber om at drift- og vedlikeholdskostnader for de ulike konseptene inkluderes i vurderingen mellom konseptene. 47/12 Sykkelstrategi for Vestfold Sammendrag Økt befolkningsvekst fører til økt transportbehov. Nasjonalt og regionalt er det et mål å overføre økt transport til miljøvennlig transport som kollektiv, gange og sykkel. Økt sykling gir bedre helse, redusert belastning på vegnettet, bedre bymiljø og reduserte klimautslipp. Sykkelstrategien viser hvilke utfordringer fylkeskommunen ser i sitt arbeid for økt sykling og trekker opp fire innsatsområder der fylkeskommunen særlig vil bruke sine virkemidler. Fylkesrådmannens innstilling Sykkelstrategi for Vestfold legges til grunn for fylkeskommunens videre arbeid for økt sykkel i Vestfold. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte sak 68/12 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling Sykkelstrategi for Vestfold legges til grunn for fylkeskommunens videre arbeid for økt sykling i Vestfold. Møtebehandling/votering Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Sykkelstrategi for Vestfold legges til grunn for fylkeskommunens videre arbeid for økt sykling i Vestfold. 16

17 48/12 Folkehelsearbeid i Vestfold fylkeskommune. Statusrapport og plan for videre arbeid. Sammendrag Rapporten: «Folkehelsearbeid i Vestfold fylkeskommune» viser en samlet oversikt over folkehelsearbeid innen alle sektorer I Vestfold fylkeskommune. Rapporten inneholder også en plan for videre arbeid. Fylkesrådmannens innstilling Saken tas til orientering. Hovedutvalg for kultur og helse (fra ) har behandlet saken i møte sak 28/12 Møtebehandling Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Saken tas til orientering. Møtebehandling/votering Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt Vedtak Saken tas til orientering. 49/12 Styrket kollektivtransport i Vestfold Sammendrag Saken gjelder styrking av kollektivtransport. Hensikten med saken er å orientere Fylkestinget om hva som skal til for å øke passasjertallene i Vestfold i tråd med vedtatt resultatmål. I forbindelse med tertialrapportering for 1.tertial 2012 ble Fylkestinget varslet om at den positive passasjerutviklingen som har vært på bussene i Vestfold er endret og at resultatmål 17

18 for 2012 sannsynligvis ikke nås. Ved behandling av saken ble det besluttet å styrke rammen til kollektivtransport med 3 mill. kr. I denne saken redegjøres det for kollektivtrafikkens rammebetingelser, status og passasjerutvikling på bussene i Vestfold. Videre handler saken om hvilke effekter en forventer ved ulik grad av satsing på kollektivtrafikken i Vestfold. Fylkesrådmannens innstilling: 1. Saken tas til orientering. 2. Fylkeskommunens kostnader til styrking av kollektivtrafikken behandles i budsjett og økonomiplan. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra ) har behandlet saken i møte sak 69/12 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling 1. Saken tas til orientering. 2. Fylkeskommunens kostnader til styrking av kollektivtrafikken behandles i budsjett og økonomiplan. Møtebehandling/votering Hovedutvalgets innstilling pkt 1-2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Saken tas til orientering. 2. Fylkeskommunens kostnader til styrking av kollektivtrafikken behandles i budsjett og økonomiplan. 50/12 Parkeringsavgift ved virksomheter i Vestfold fylkeskommune Sammendrag I 2011 ble det innført parkeringsavgift for Fylkeshuset i Tønsberg. I forlengelsen av dette skulle det vurderes å innføre parkeringsavgift for de resterende fylkeskommunale virksomhetene som er de videregående skolene i fylket. Sak om dette ble fremmet i februar 2012, men ble sendt tilbake til fylkesrådmannen for ny vurdering. 18

19 Fylkesrådmannens innstilling 1. De «bynære» skolene Horten, Greveskogen, Færder, Sandefjord og Thor Heyerdahl innfører parkeringsavgift innen 3 år. 2. Avgiften settes til kr 20,00 for hel dag og kr 10,00 etter kl Parkeringsavgiften betalt ved en av fylkeskommunens virksomheter er gyldig ved de øvrige virksomhetene ved besøk. 4. Elbiler og motorsykler parkerer gratis. 5. Det etableres ladestasjoner for elbiler. 6. For å redusere ressursbruken til håndtering av ordningen installeres billettautomat som kun aksepterer bankkort. 7. Inntektene fra parkering innkreves av og tilfaller virksomheten selv og skal brukes til miljøfremmende tiltak. Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 94/12 Møtebehandling i Fylkesutvalget Representanten Ivar Ramberg (SV) fremmet flg fellesforslag på vegne av AP, SP, V og SV: 1. De «bynære» skolene Horten, Greveskogen, Færder, Sandefjord og Thor Heyerdahl innfører parkeringsavgift for privatbil på egne parkeringsplasser, i tida kl tl 1600 på virkdager, innen Avgiften fastsettes til kr 20,- for parkering før kl og kr 10,- for parkering etter kl som innstillingen 4. som innstillingen 5. Det skal etableres ladestasjoner for elbiler ved fylkeskommunale virksomheter med parkeringsavgift, innen som innstillingen 7. Parkeringsavgiften innkreves og administreres av virksomhetene. Nettoinntektene tilfaller virksomhetene, og skal nyttes til etablering av ladestasjoner for elbiler, investering i økt behov for sikker sykkelparkering, eventuell investering i lokal tilpassing for bedre kapasitet for kollektivtransport, og lignende tiltak som oppfyller intensjonen i saken. Representanten Unni Hanson (FRP) fremmet flg fellesforslag på vegne av H, FrP «Det innføres ikke parkeringsavgift på de «bynære» skoler som vist til i saken.» Fylkesrådmannens innstilling pkt 1-7 fikk 1 stemme (KrF) og falt mot 12 stemmer (3 H, 2 FrP, 2 V, 3 AP, SV, SP). 19

20 Fellesforslaget fra AP, SP, V og SV ble vedtatt med 8 stemmer (3 AP, 2 V, SP, KrF, SV) mot 5 stemmer (3 H, 2 FrP) avgitt for fellesforslaget fra H og FrP. Ny innstilling 1. De «bynære» skolene Horten, Greveskogen, Færder, Sandefjord og Thor Heyerdahl innfører parkeringsavgift for privatbil på egne parkeringsplasser, i tida kl tl 1600 på virkdager, innen Avgiften fastsettes til kr 20,- for parkering før kl og kr 10,- for parkering etter kl Parkeringsavgiften betalt ved en av fylkeskommunens virksomheter er gyldig ved de øvrige virksomhetene ved besøk. 4. Elbiler og motorsykler parkerer gratis. 5. Det skal etableres ladestasjoner for elbiler ved fylkeskommunale virksomheter med parkeringsavgift, innen For å redusere ressursbruken til håndtering av ordningen installeres billettautomat som kun aksepterer bankkort. 7. Parkeringsavgiften innkreves og administreres av virksomhetene. Nettoinntektene tilfaller virksomhetene, og skal nyttes til etablering av ladestasjoner for elbiler, investering i økt behov for sikker sykkelparkering, eventuell investering i lokal tilpassing for bedre kapasitet for kollektivtransport, og lignende tiltak som oppfyller intensjonen i saken. Møtebehandling Representanten Leif Chr Hunskaar (FrP) fremmet flg fellesforslag på vegne av H og FrP: Det innføres ikke parkeringsavgift på de «bynære» skoler som vist til i saken. Representanten Ivar Ramberg (SV) fremmet flg fellesforslag på vegne av AP, SP, Krf, V og SV: tillegg pkt 4 på vegne av Elbiler, motorsykler og personer med godkjent handikapbevis, parkerer gratis. Fellesforslaget fra H og FrP fikk 19 stemmer (14 H, 5 FrP) og falt mot Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-6 ble vedtatt med 20 stemmer (13 AP, 2 SV, SP, 2 V, 2 Krf) mot 19 stemmer (14 H, 5 FrP) avgitt for fellesforslaget fra H og FrP. Rambergs tilleggsforslag til pkt 4 ble enstemmig vedtatt. 20

21 Vedtak 1. De «bynære» skolene Horten, Greveskogen, Færder, Sandefjord og Thor Heyerdahl innfører parkeringsavgift for privatbil på egne parkeringsplasser, i tida kl tl 1600 på virkedager, innen Avgiften fastsettes til kr 20,- for parkering før kl og kr 10,- for parkering etter kl Parkeringsavgiften betalt ved en av fylkeskommunens virksomheter er gyldig ved de øvrige virksomhetene ved besøk. 4. Elbiler, motorsykler og personer med godkjent handikapbevis, parkerer gratis. 5. Det skal etableres ladestasjoner for elbiler ved fylkeskommunale virksomheter med parkeringsavgift, innen For å redusere ressursbruken til håndtering av ordningen installeres billettautomat som kun aksepterer bankkort. 7. Parkeringsavgiften innkreves og administreres av virksomhetene. Nettoinntektene tilfaller virksomhetene, og skal nyttes til etablering av ladestasjoner for elbiler, investering i økt behov for sikker sykkelparkering, eventuell investering i lokal tilpassing for bedre kapasitet for kollektivtransport, og lignende tiltak som oppfyller intensjonen i saken. 51/12 Reglement for gjennomføring av byggesaker i Vestfold fylkeskommune Sammendrag Fylkesadministrasjonen har utarbeidet et reglement for byggeprosjekter i Vestfold fylkeskommune, byggereglementet, som skal gjelde ved gjennomføring og oppfølging av byggeprosjekter (nybygg, påbygg/tilbygg og ombygging) der Vestfold fylkeskommune står som utbygger og eier. Reglementet gjelder i stor grad intern delegasjon og styring, men berører på sentrale punkter forholdet til de folkevalgte. Fylkesadministrasjonen har lagt vekt på informasjon til og involvering av de folkevalgte av hensyn til god fylkeskommunal eiendomsforvaltning. Fylkesrådmannens innstilling 1. For byggeprosjekter over 20 mill. kr. gjelder følgende med hensyn til politisk behandling: Det legges fram egen sak for fylkesutvalg og fylkesting som beskriver byggeprosjektet, senest etter forprosjektet Det aktuelle hovedutvalg behandler byggeprosjektets sektorfaglige innhold når dette anses relevant i forhold til prosjektets karakter Underveis i byggeprosjektene skjer rapportering gjennom den ordinære tertialrapporteringen til politisk nivå Det aktuelle hovedutvalg mottar informasjon om byggeprosjektets utvikling i byggefasen 21

22 Det legges fram egen sak for fylkesutvalg og fylkesting etter prosjektets avslutning med sluttrapport og byggeregnskap Økonomiske rammer for prosjektene vedtas av fylkestinget gjennom årsbudsjett og økonomiplan, jfr. budsjettreglementet Sluttregnskap behandles i kontrollutvalget før det legges frem for fylkestinget. 2. Øvrige deler av reglementet for gjennomføring av byggeprosjekter tas til orientering. Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 93/12 Møtebehandling i Fylkesutvalget Representanten Øyvind Hunskaar (SP) fremmet flg alternative forslag til pkt 1 a) Etter at byggeprosjekter er beskrevet, begrunnet og vedtatt med bevilgning i årsbudsjettene, kan fylkesrådmannen iverksette videre planlegging og bygging. b) Dersom videre planlegging avdekker nye behov/nye forutsetninger, som medfører vesentlige endringer i byggeprosjektet eller vedtatt investeringsramme vil overskrides skal Fylkestinget behandle byggeprosjektet på nytt før iverksetting av byggearbeidene. c) g) som fylkesrådmannens kulepkt 3-7. Fylkesrådmannens innstilling pkt 1 ble vedtatt med 12 stemmer (3 H, 2 FrP, 2 V, Krf, 3 AP, SV) mot 1 stemme (SP) avgitt for Øyvind Hunskaars alt forslag pkt 1. Fylkesrådmannens innstilling pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling 1. For byggeprosjekter over 20 mill. kr. gjelder følgende med hensyn til politisk behandling: Det legges fram egen sak for fylkesutvalg og fylkesting som beskriver byggeprosjektet, senest etter forprosjektet Det aktuelle hovedutvalg behandler byggeprosjektets sektorfaglige innhold når dette anses relevant i forhold til prosjektets karakter Underveis i byggeprosjektene skjer rapportering gjennom den ordinære tertialrapporteringen til politisk nivå Det aktuelle hovedutvalg mottar informasjon om byggeprosjektets utvikling i byggefasen Det legges fram egen sak for fylkesutvalg og fylkesting etter prosjektets avslutning med sluttrapport og byggeregnskap Økonomiske rammer for prosjektene vedtas av fylkestinget gjennom årsbudsjett og økonomiplan, jfr. budsjettreglementet Sluttregnskap behandles i kontrollutvalget før det legges frem for fylkestinget. 2. Øvrige deler av reglementet for gjennomføring av byggeprosjekter tas til orientering. 22

23 Møtebehandling Representanten Øyvind Hunskaar (SP) fremmet flg alternative forslag til pkt 1 a) Etter at byggeprosjekter er beskrevet, begrunnet og vedtatt med bevilgning i årsbudsjettene, kan fylkesrådmannen iverksette videre planlegging og bygging. b) Dersom videre planlegging avdekker nye behov/nye forutsetninger, som medfører vesentlige endringer i byggeprosjektet eller vedtatt investeringsramme vil overskrides skal Fylkestinget behandle byggeprosjektet på nytt før iverksetting av byggearbeidene. c) g) som fylkesrådmannens kulepkt 3-7. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1 ble vedtatt med 38 stemmer (14 H, 5 FrP, 2 V, 2 Krf, 13 AP, 2 SV) mot 1 stemme avgitt for Hunskaars forslag: Fylkesutvalgets innstilling pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. For byggeprosjekter over 20 mill. kr. gjelder følgende med hensyn til politisk behandling: Det legges fram egen sak for fylkesutvalg og fylkesting som beskriver byggeprosjektet, senest etter forprosjektet Det aktuelle hovedutvalg behandler byggeprosjektets sektorfaglige innhold når dette anses relevant i forhold til prosjektets karakter Underveis i byggeprosjektene skjer rapportering gjennom den ordinære tertialrapporteringen til politisk nivå Det aktuelle hovedutvalg mottar informasjon om byggeprosjektets utvikling i byggefasen Det legges fram egen sak for fylkesutvalg og fylkesting etter prosjektets avslutning med sluttrapport og byggeregnskap Økonomiske rammer for prosjektene vedtas av fylkestinget gjennom årsbudsjett og økonomiplan, jfr. budsjettreglementet Sluttregnskap behandles i kontrollutvalget før det legges frem for fylkestinget. 2. Øvrige deler av reglementet for gjennomføring av byggeprosjekter tas til orientering. 52/12 Årsrapport - Fagskolen i Vestfold Sammendrag Styret for Fagskolen i Vestfold oversender i E-post den 9. august 2012 årsrapport fra Fagskolen i Vestfold for 2011 for rapportering til fylkestinget. Fylkesrådmannens innstilling Årsrapporten tas til orientering. 23

24 Møtebehandling/votering Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Årsrapporten tas til orientering 53/12 Politisk møtekalender 2013 Sammendrag Hvert år revideres forslag til møtekalender for neste år. Som i 2012 er det lagt opp til en kompakt møtekalender med kun 2 uker mellom første mulige behandling i utvalgene og fylkestingets møte. Fylkesrådmannens innstilling Politisk møtekalender for 2013 godkjennes. Møtebehandling Representanten Øyvind Hunskaar (SP) ba fylkesordfører vurdere 2 dagers møter utover det som er satt opp i møtekalender Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Politisk møtekalender for 2013 godkjennes 24

25 54/12 Uttreden av folkevalgt organ - Marianne Bjerkeli Sammendrag Marianne Bjerkeli taper sin valgbarhet grunnet registrert flytting til Trøgstad. Fylkesrådmannens innstilling 1. Saken om representantens uttreden av Fylkestinget og Kontrollutvalget tas til orientering. 2. Det velges nytt fast medlem i fylkestinget etter opprykk. 3. Det velges nytt medlem i Kontrollutvalget. Møtebehandling Representanten Arve Høiberg (AP) fremmet flg forslag: Punkt 3. Nytt medlem av kontrollutvalget: Janne Ekmann Nytt punkt 4: Ny første vara til Hovedutvalg for kultur og helse: Thordis Kristine Skallist Hovet Fylkesrådmannens innstillig pkt 1-3 og Høibergs forslag pkt 3 ble enstemmig vedtatt. Høibergs forslag til nytt pkt 4 ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Saken om representantens uttreden av Fylkestinget og Kontrollutvalget tas til orientering. 2. Janne Ekmann (AP) ble valgt som nytt fast medlem i fylkestinget etter opprykk. 3. Janne Ekmann (AP) ble valgt som nytt medlem i Kontrollutvalget. 4. Thordis K. Skallist Hovet (AP) ble valgt som ny 1. vara i Hovedutvalg for kultur og helse 55/12 Referatsaker til møtet Sammendrag Referatsaker er saker som legges fram uten noen form for saksbehandling fra administrasjonens side og uten at det folkevalgte organet er forutsatt å foreta noen form for behandling av saken. 25

26 Dersom organets medlemmer ønsker å drøfte en av referatsakene nærmere, herunder eventuelt fatte et vedtak, er det naturlig at dette skjer under dagsordenens post Eventuelt. Fylkesrådmannens innstilling Referatsaker legges fortløpende ved som vedlegg til saksframlegget. Møtebehandling Referatsaker til møtet Vestfold fylkeskommunes deltakelse i arbeidet med produksjon og anvendelse av biogass i Vestfold og Telemark Om arbeidet med produksjon og anvendelse av biogass i Vestfold og Telemark Plan for helhetlig utvikling av Slottsfjellområdet i Tønsberg Intensjonsavtale mellom Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune,vestfoldmuseene IKS og Sparebankstiftelsen DNB NOR Pressemelding forlik Sandefjord Lufthavn Torp AS Saken ble tatt til orientering. 56/12 Regional plan for handel og sentrumsutvikling. Miljøverndepartementets godkjenning av unntaksbestemmelse om Danebu. Orientering Sammendrag Miljøverndepartementet har i brev av 12. september 2012 godkjent Fylkestingets vedtak av om regional plan for handel og sentrumsutvikling, med en unntaksbestemmelse om å åpne for en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt på Danebu. Det er også gjennomført lovlighetskontroll av vedtaket om unntaksbestemmelse. MD godkjenner unntaksbestemmelsen med noen endringer. Med MDs vedtak er saken avsluttet. Unntaksbestemmelsen, slik MD nå har revidert den, gjelder uten nytt vedtak i Fylkestinget. Fylkesrådmannens innstilling Saken tas til orientering. 26

27 Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 103/12 Møtebehandling/votering Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling Saken tas til orientering. Møtebehandling/votering Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Saken tas til orientering 57/12 Eventuelt Fylkestinget.... Møtebehandling Flg referatsak ble drøftet under eventuelt: «Vestfold fylkeskommunes deltakelse i arbeidet med produksjon og anvendelse av biogass i Vestfold og Telemark» «Om arbeidet med produksjon og anvendelse av biogass i Vestfold og Telemark «27

28 Møtet ble hevet kl Tønsberg, Per-Eivind Johansen fylkesordfører Lene Westgaard-Halle Nell Gaalaas-Hansen 28

Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112

Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 Sted: Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112 Møteleder Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Disse møtte: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-31. Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-31. Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11 201100001-31 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11 MØTELEDER Fylkesordfører Johansen, Per-Eivind (H) DISSE MØTTE 1. Høiberg,

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 19.04.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10. Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 160/14

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 22.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07

Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for plan, areal og miljø Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07 MØTELEDER Ramberg, Ivar (SV) DISSE MØTTE Norvang, Eldbjørg (AP) Kaworek,

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 11.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 11.03.2013 Tid: 15:00 16:45

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 11.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 11.03.2013 Tid: 15:00 16:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 11.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 11.03.2013 Tid: 15:00 16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2011-2014 fra byområdet i Grenland

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2011-2014 fra byområdet i Grenland Mobilitetsuka i Skien og Porsgrunn i september 2010 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2011-2014 fra byområdet i Grenland Samferdselsdepartementet

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 18.03.2013. med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 18.03.2013. med innstillinger og innspill fra andre utvalg 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 18.03.2013 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.03.2013 Tid 11:00 2

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Gamle Halden rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 21.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen, telefon 69117405

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Side 1 av 27 Lardal kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 08.09.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 19.00 Orientering: Møtet starter med informasjon om frivillighetssentral v/ kommunalsjef

Detaljer