Årsrapport 2011 OPPLÆRINGSREGION NORD SAMARBEID OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MELLOM DE 6 NORDLIGSTE FYLKESKOMMUNENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 OPPLÆRINGSREGION NORD SAMARBEID OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MELLOM DE 6 NORDLIGSTE FYLKESKOMMUNENE"

Transkript

1 OPPLÆRINGSREGION NORD SAMARBEID OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MELLOM DE 6 NORDLIGSTE FYLKESKOMMUNENE Årsrapport 2011 OPPLÆRINGSREGION NORD Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Finnmark

2 Det regionale samarbeidet om videregående opplæring mellom de seks nordligste fylkeskommunene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, ble drevet som prosjekt fram til Fra har det vært et permanent samarbeid. Hovedmålsettinga for samarbeidet er å gjøre den enkelte fylkeskommune bedre i stand til å gi et godt og bredt tjenestetilbud. Samarbeidet spenner fra driftsoppgaver som skoletilbud og eksamen, til utviklingsoppgaver knyttet til krav om kvalitetsforbedring, endring og effektivisering. Styret avgjør hvilke oppgaver samarbeidet skal ta på seg, og hvilke nettverksgrupper det er behov for. Styret består av de seks fylkesutdanningssjefene i regionen. 2

3 INNHOLD STYRET OG KOORDINATOR... 4 ARBEID OG FOKUS I OPPLÆRINGSREGION NORD I INFORMASJON OG SAMHANDLING MELLOM DELTAKERNE... 4 ARBEID I NETTVERKSGRUPPENE... 5 Eksamensutvalget... 5 Fag- og yrkesopplæring... 5 Utvalg for Spesialpedagogikk... 6 Økonord utvalget... 6 Utvalg for inntak og tilbud... 6 Utvalg for fagskoler Samarbeid mellom Opplæringsregion Nord og de to andre opplæringsregionene Landsdelsutvalget for Nord Norge VEDLEGG 1 REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT FOR REGNSKAP... 9 REVISJONSRAPPORT VEDLEGG 2 SAKER FOR STYRET OG UTVALGENE I ORN ORN STYRET ORN EKSAMEN SAKER FOR ORN FAG- OG YRKESOPPLÆRING SAKER FOR ORN SPESIALPEDAGOGIKK SAKER FOR ORN ØKONORD SAKER FOR ORN INNTAK OG TILBUD VEDLEGG 3 LANDSSAMLINGER I REGI AV ORN I VEDLEGG 4 SAMARBEIDSAVTALEN SAMARBEID INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING (BOKMÅL) SAMARBEID INNANFOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING (NYNORSK)

4 STYRET OG KOORDINATOR Fylkesutdanningssjefene utgjør styret for Opplæringsregion Nord (ORN), og er øverste styringsorgan for samarbeidet. Styreleder velges for 2 år og følger funksjonstid i KU. Opplæringsdirektør Inger Johanne Christensen, Sør-Trøndelag har vært styreleder fra september 07 til høsten 09. Per Hoem, Møre og Romsdal har vært nestleder fra samme tid. Fra høsten 2009 overtok Sedolf Slettli (T) vervet som styreleder, nestleder var Unn Martinsen (F) til oktober På grunn av stor utskifting i styret blei Sedolf valgt for en ny periode. Valg av nestleder avventer nye fylkesutdanningssjefer i Nordland og Finnmark. Styret har hatt 3 styremøter i perioden, møtene er avholdt i tilknytning til møter i Forum for fylkesutdanningssjefer og opplæringskonferansen. I perioden har 15 styresaker vært behandla. Saksoversikt følger i vedlegg 1. Etter at ny koordinator blei ansatt har det vært ett møte i ORN styret i tilknytning til opplæringskonferansen i Tromsø. Aktuelle saker har imidlertid blitt avklart uten styrebehandling, og ved behov for samordning ut over ORN er sakene formidla videre til KU. Koordinator Ola Einar Skogstad gikk over i ny prosjektlederstilling i Troms i mars, men fulgte opp styret på samlinga i Bergen Balestrand i april. Astri Pestalozzi blei ansatt som ny regionkoordinator. Hun kommer fra stilling som avdelingsleder i Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune (TFK), som dermed overtok arbeidsgiveransvaret for koordinatoren. Etter avtale mellom ORN og TFK blei ny koordinator tilsatt fra 10. mai under forutsetning av at hun skulle følge opp noen av oppgavene i etaten i TFK fram til sommeren. Regionkoordinator har i tråd med instruks og retningslinjer fulgt opp arbeidet i nettverksgruppene, styremøter, regionale samlinger og landsdekkende konferanser. Arbeidet med landsoversikter og forberedelse til samarbeidet om landsdekkende tilbud og landslinjer er også tillagt ORN. I tillegg er de regionale koordinatorene arbeidsgruppe for KS sitt effektiviseringsnettverk. ARBEID OG FOKUS I OPPLÆRINGSREGION NORD I 2011 Det har generelt vært et sterkt fokus på gjennomføring i alle fylkene, noe som også er retningsgivende for arbeidet i ORN. For styrets del har det vært arbeidet med økt gjennomføring gjennom deltakelsen i Ny Giv og med at hele fylkesutdanningssjefs-kollegiet var på studietur i Toronto, Canada. Styret har valgt å ikke opprette ei egen Ny Giv-gruppe i ORN, men heller følge opp arbeidet i relevante eksisterende faggrupper. Samarbeid om kvalitetsutvikling og utnyttelse av felles erfaringer og ressurser innenfor de fleste fagområdene legger gode forutsetninger for å styrke gjennomføringa i videregående opplæring. Nettverkenes arbeid bygger dermed opp under dette hovedfokuset gjennom erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling på fagområdene. Fag- og yrkesopplæringsnettverket har hatt ekstra fokus på tiltak for bedre gjennomføring. På bakgrunn av vedtak i styret har gruppa laga en handlingsplan for videre arbeid, som legges fram for styret i februar Sammen med gruppa for spesialpedagogikk er det starta et arbeid med å se på tilpassa opplæring i bedrift. Dette vil kunne gi grunnlag for flere opplæringsplasser og læreplasser i framtida. Informasjon og samhandling mellom deltakerne De siste årene har ikke informasjon vært lagt ut på internett. En har i stedet valgt å bruke et eget rom for Opplæringsregion Nord i læringsplattformen Fronter. Informasjon om gruppene og styret, vedtatte retningslinjer, innkallinger, saksframlegg og referater, notater, arbeidsdokumenter og oversikter mv. finnes der. Presentasjoner fra konferanser vil og bli lagt ut på Fronter. Siden de fleste ikke bruker Fronter til daglig, brukes e-post for å sende ut innkallinger og beskjeder dersom noe er lagt ut på fronter. Assisterende fylkesutdanningssjefer informeres også på e-post om gruppenes aktiviteter. Fronterrommet har i høst blitt flytta over fra Finnmark til Troms sin fronterinstallasjon for å fungere optimalt med ny koordinator i Troms. Fronter er et godt verktøy for informasjon og kommunikasjon innad i ORN. 4

5 Ei generell utfordring med å bruke e-læringsplattformen er at den er deltakerbasert, slik at informasjonen bare er tilgjengelig for de som er definert inn som medlemmer, dvs. styret, assisterende fylkesutdanningssjefer, medlemmer i nettverksgruppene mfl. Andre vil få tilgang ved forespørsel. ARBEID I NETTVERKSGRUPPENE Styret oppnevner faglige nettverksgrupper etter behov. I 2011 var følgende nettverksgrupper i aktivitet: eksamensutvalget, fag- og yrkesopplæringsgruppa, utvalg for spesialpedagogikk, Økonordutvalget og utvalg for inntak og tilbud. Fagskoleutvalget har ikke hatt møter i Kompetanseutvalget var lagt ned som utvalg fra 2011, men deltakerne fra nettverket deltok i planlegginga av Voksenopplæringskonferansen i Bodø. Det er ulik frekvens på møtene i gruppene. De fleste nettverksgruppene er fysiske møter. Det har vært noen telefonmøter, men det er relativt få saker som egner seg til telefonmøter eller lyd -bildemøter med 6 møteparter. Gruppene utveksler også erfaringer og reiser mange problemstillinger på e-post, noe som både gir nettverkene kontinuitet og rom for innspill mellom møtene. Eksamensutvalget Eksamensutvalgets mest omfattende oppgave er samarbeidet mellom fylkeskommunene om oppgavelaging og sensur av eksamen for privatister og praksiskandidater. Våren 2011 omfatta det 5133 kandidater til 130 forskjellige fagkoder i ORN. Høsten 2011 var det totalt 3263 kandidater til 194 forskjellige fagkoder 1. Samarbeidet om sensur og oppgavelaging er positivt for kvalitet på oppgaver og vurdering, og det er økonomisk svært lønnsomt for fylkeskommunene. Mye av dette arbeidet foregår på e-post, der nettverket har mye kontakt for å drøfte konkrete problemstillinger innen ansvarsområdet. Det vises ellers til årsplan for arbeidet med fordeling av oppgaver med frister. Arbeidsgruppa for eksamen har arbeida med flere utviklingsoppgaver. Endringer som at alle hjelpemidler er tillatt til eksamen har medført et vesentlig arbeid med ny utforming av eksamensoppgaver, som fortsatt pågår. Gruppa innehar høy kompetanse på vurderingsfeltet, og utveksler erfaringer med arbeid med kompetanseheving av sensorer i de enkelte fylkene. Vurderingskriterier for privatister i fellesfag er utviklet og presenteres for de fleste av kandidatene av hver enkelt fylkeskommune. Kvalitet på felleseksamener har vært ei viktig utviklingsoppgave gruppen. Eksamensgruppa har i også i 2011 arbeida med utfordringer knytta til bruk av digitale hjelpemidler til eksamen og levert innspill i arbeidet med SAS og lokalt PAS/ PGS.. Fag- og yrkesopplæring Fag- og yrkesopplæringsnettverket har i høst hatt hovedfokus på utarbeiding av handlingsplan som grunnlag for videre arbeid med tiltaksplan for økt gjennomføring spesielt i overgangen skole bedrift og i bedriftsopplæringa. Planen skal behandles i styret i februar Gruppa arbeider med hele fagog yrkesopplæring og samhandling mellom skole og bedrift. Viktige tema har vært økt formidling av lærlinger og lærekandidater og tiltak for å sikre kvaliteten i fag- og yrkesopplæringa. Mange bedrifter og opplæringskontor har lærebedrifter eller læresteder i flere fylker. Det er derfor nødvendig med felles forståelse for lov og forskrifter og - i den grad det er mulig - lik behandling i fylkene. Ett av temaene som har vært drøfta og som må arbeides videre med i 2012 er tolking og praktisering av yrkessjåførdirektivet. Retningslinjer for felles bruk av prøvenemnder, som blei utarbeida av gruppa i 2010/11 blei godkjent i av FFU i august 2011 og gjøres gjeldende for samarbeidet mellom alle fylkene gjennom skriv fra KS. Gruppa har også hatt fellesmøte med Spespedgruppa for å få opp problemstillinger knytta til lærekandidater, bruk av tilpassa opplæring kontra spesialundervisning og hva tilpassa opplæring og 1 Antall koder har gått ned fra 2010 pga utfasing fra Kunnskapsløftet, men antall kandidater har økt. 5

6 spesialundervisning innebærer i bedriftsopplæringa. Dette området omfatter også grensegang mot- og håndtering av tilskudd for tilrettelegging av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov, som søkes fra Udir. Dette arbeidet fortsetter våren Avklaringer på dette området vil kunne gi bedre bruk av midlene på spespedområdet for fylkene. Utvalg for Spesialpedagogikk Gruppa har denne perioden videreført arbeidet med refusjonsordninger for elever i rusinstitusjoner, og fått på plass samarbeidsavtalen med Bufetat for de tre nordligste fylkeskommunene. Tidligere godkjente rundskriv er også gjennomgått på nytt etter forskriftsendringer. En viktig utviklingsoppgave har vært vurdering og dokumentasjon for elever med IOP. Arbeidet starta i 2010 etter rundskriv 1/2010 fra Udir og diskusjoner på landskonferansen. Gruppa har utveksla erfaringer om vedlegg til kompetansebevis. Forholdet til lærekandidater har vært tema både i gruppa separat og i fellesmøte med ORN fag og yrkesopplæring. I denne gruppa er krav til sakkyndig vurdering ifm. søknad om særskilte tilretteleggingsmidler fra Udir diskutert spesielt. Forholdet til knutepunktskolene og hørselshemma har også vært tema i 2011 ut fra ulike problemstillinger; store kostnader knyttet til elever som benytter tilbud ved disse skolene, knutepunktskolene og inntak, samt ei ny problemstilling som har dukka opp i Trøndelagsfylkene etter at nav nekta å dekke tolketjenester for lærlinger. ORN skal ha ansvar for landskonferanse for spesped i 2012, og gruppa begynte forberedelsene til dette høsten Konferansen skal være i Tromsø september. Økonord utvalget Nettverksgruppa har jobba videre med kostraveileder både lokalt og sentralt. De mest sentrale oppgavene har vært oppfølging av arbeidet i Fylkes kostragruppen og økonomirapport til styret. Gruppa har også bidratt til arbeidet i fylkeskostragruppen til SSB/Udir og den nasjonale øko-gruppa som fikk vedtatt mandat i Økonord utvalget har utarbeida en rapport med nøkkeltall fra fylkeskommunene i ORN, denne er presentert for styret. Arbeidet med tilsvarende rapport fra 2010 starta opp i november, og legges fram for styret i februar Gruppa har hatt ett møte i 2011, i tillegg jobber gruppa med rapporten og indikatorer til kostra utenom møtet. På møtet blei mulige endringer i nøkkeltallsrapporteringa diskutert, både når det gjelder innhold og tidspunkt. Det har over tid vært mye fokus på økonomidata i gruppa, men en ser et klart behov for å revitalisere tjenestedatadelen av arbeidet og å koble disse tettere. Fylkeskommunenes ulike organisering er ei utfordring ift deltakelsen i gruppa. Økonordgruppa si oppgave er i stor grad er å kvalitetssikre input-data både på økonomidata og tjenestedata og jobbe med utviklingsoppgaver i ORN og å gi et godt sammenlignings- og vurderingsgrunnlag til ORN styret. Dette blir stadig viktigere når dataene blir enda mer brukt i fylkeskommunene si styring og utvikling av videregående opplæring. Det er fortsatt flere områder med utfordringer, som fagopplæring og spesialundervisning. Utvalg for inntak og tilbud Gruppa har utarbeida forslag til mandat og til nye retningslinjer for kjøp og salg av skoleplasser mellom fylkeskommunene i ORN. Retningslinjer er godkjent av styret i Mandatet skal tas opp som sak i ORN-styret i februar Inntaks og tilbudsgruppa arbeider med kvalitetssikring av inntak av elever og tilbudsstruktur i fylkeskommunene og samarbeider om utarbeiding av gode og effektive rutiner i tilknyting til dette, både på fylkesnivå og på institusjonsnivå. 6

7 Praktisering av inntaksforskriften mv har vært drøfta. En har sett videre på hvordan fylkeskommunen praktiserer vurdering av inntaksgrunnlag til Vg2 og Vg3 når dette baseres på skjønn. I tillegg har en sett på praksis og mulige konsekvenser ved vedtak i Oppland om å gi utvida frist for personer født fom som har ungdomsrett men brukt fristen. Gruppa leverer data til oversikt over tilbudene i regionen samt landsdekkende tilbud og landslinjer. Dette er et stort arbeid, men foregår for det meste på e-post. Kjøp og salg av elevplasser ble gjennomført i eget telefonmøte, 39 skoleplasser omfattes i skoleåret 2010/11 av ordningen. Størst omfang er det innenfor utdanningsprogram for helse- og sosialfag. Oversikt over kjøp og salg av plasser fra 2006/2007 til 2011/2012 følger i tabellen under. Kjøp og salg omfatta i plasser. Økninga fra i fjor skyldes nedlegging av brønnteknikktilbudet i Kristiansund. Finnmark Troms Nordland N-Trøndelag S-Trøndelag Møre og R.dal Skoleår Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg 2006/ / / / / / Ordninga omfatter relativt få plasser, men gjør det mulig å gi tilbud det enkelte fylket ellers ikke ville kunne tilby. Utvalg for fagskoler. Fagskolegruppa blei etablert høsten 2010 og har hatt ett møte. Medlemmene i gruppa har siden hatt en del samarbeid rundt utforming av politiske saker. Gruppa har drøfta muligheten for samarbeid om opplæringstilbud og kjøp/salg av plasser i fagskolene. Konkretisering av dette forutsetter imidlertid en avklaring av framtidig finansieringsmodell og nasjonale gjesteelevsordninger. På grunn av dette har ikke gruppa hatt møter i 2011, men vil bli innkalt til møte våren 2012 for videre samarbeid. Samarbeid mellom Opplæringsregion Nord og de to andre opplæringsregionene. Koordinatorene for de tre opplæringsregionene holder hverandre gjensidig oppdatert om arbeidet i egen region og utviklinga i nettverksgruppene, for å legge til rette for en samlet utvikling innen de ulike arbeidsfeltene. Samarbeidet er ei viktig støtte for regionkoordinatoren. Det er ulik organisering og ulike nettverksgrupper i regionene. Mens Østsamarbeidet omfatter politisk og administrativt nivå både innenfor samferdsel og opplæringssektoren og har et sekretariat med flere ansatte, har Sør-Vest samarbeidet ½ stilling som koordinator. Det er til tider utfordrende i samarbeidet at en er så ulikt organisert. Samarbeidet om gjennomføring av nasjonale konferanser innenfor fagområdene FFU har fastsatt har fortsatt i ORN avvikla inntaks og formidlingskonferanse i Trondheim og voksenopplæringskonferanse i Bodø. Ansvaret for samling i felles økogruppe rullerer også mellom regionene. Regionene samarbeider om sensur av eksamen i små fag (under 20 kandidater), og ellers om saker som gjerne springer ut fra en region, men vil være hensiktsmessig å samordne også mellom regionene. 7

8 Opplæringsregionene samarbeider og om oppdatering av landslinjer og landsdekkende tilbud. Arbeidet med å oppdatere oversikter over tilbud er Opplæringsregion Nord sitt ansvar i samarbeid med de to andre opplæringsregionene. Regionkoordinatorene utgjør ei arbeidsgruppe for KS i effektiviseringsnettverket og gir innspill til prosjektleder. Landsdelsutvalget for Nord Norge. Ny koordinator har ikke hatt kontakt med LU eller fått noen informasjon om arbeidsgruppa som blei oppretta i 2010 og hadde som mandat å forberede en sak i landsdelsutvalget om kompetanse og foreslå for landsdelsutvalget noen satsingsområder. Troms trakk seg fra arbeidsgruppa. Landsdelsutvalget for Nord Norge blei vedtatt nedlagt høsten På vegne av ORN styret Sedolf Slettli Styreleder 8

9 VEDLEGG VEDLEGG 1 REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT FOR 2011 Regnskapsansvaret overføres til Troms fylkeskommune fra Fondsmidler, differanse mellom avsetning og faktura fra Troms 2011 samt manglende innbetaling for høsten 2011 fra Nordland fylkeskommune blir overført til Troms fylkeskommune og kommer som inntekt i

10 10

11 Saker for styret 2011 VEDLEGG 2 Drammen februar 2011 SAK 1/2011 Opprettelse av ny gruppe i ORN SAK 2/2011 Fagskole SAK 3/2011 Rapport på nøkkeltall fra Økonord gruppe i ORN SAK 4/2011 Mandat for felles ØKO- gruppe SAK 5/2011 Utlysing av stilling koordinator SAK 6/2011 Sats for kjøp og salg av opplæring til elever i institusjoner innen rus og psyk. helsevern SAK 7/2011 Budsjett 2011 SAK 8/2011 Eventuelt videre drift av ORN fag og yrkesopplæring Bergen Balestrand april 2011 SAK 9/2011 Årsrapport og regnskap for 2010 SAK 10/2011 Mandat og videre arbeid for ORN fag og yrkesopplæring SAK 11/2011 Opprettelse av ny gruppe i ORN Ny GIV SAK 12/2011 Styreleder ORN (flytta til Tromsø i august) SAK 13/2011 Nasjonalt forum for karriereveiledning SAK 14/2011 Rektorkonferanse Tromsø august 2011 Sak 15 /2011 Ny Giv håndtering i regionen Sak 16 /2011 Permanent etablering av Norsk-russisk videregående skole i Murmansk. Muligheter for utvidelse og samarbeid med ORN? Sak 17 /2011 Yrkessjåførdirektivet SAK 18/2011 Møtestruktur og plan for høsten 2011 SAKER FOR ORN GRUPPENE 2011 ORN EKSAMEN SAK1/2011 Oppsummering av høsteksamen 2010 SAK2/2011 Hjelpemidler ved eksamen SAK3/2011 Privatisteksamen som stebarn i nytt SAS SAK4/2011 Tidsramme muntlig og praktisk eksamen SAK5/2011 Hvordan forholder fylkeskommunene seg til privatskolene SAK6/2011 Pas/Pgs for lokalt gitt skriftlig eksamen SAK7/2011 Brønnteknikk SAK8/2011 Føring av vitnemål og kompetansebevis SAK10/2011 Eksamensplanen vår 2011 SAK11/2011 Årsplan for eksamensarbeidet SAK12/2011 Oppsummering av våreksamen 2011 SAK13/2011 Eksamensplan høst 2011 og vår 2012 SAK14/2011 Digital eksamen for privatister fra våren 2012 (Kjell Erling) SAK15/2011 Sensorsituasjonen for privatisteksamen i fylkene SAK16/2011 Arbeidsform og ansvarsfordeling i eksamensgruppa SAK17/2011 Årsplan for eksamensarbeidet SAK18/2011 Diverse saker - Offentliggjøring på web av gamle eksamensoppgaver - Innlevering for privatister i REA3008 Geofag 1 - Forskriftens 3-30 ang "oppmann" Hva med lokal sensur av sentralgitt eksamen? 11

12 Saker for ORN Fag- og yrkesopplæring SAK1/2011 Referat 26. nov SAK2/2011 Felles opptreden over for lærebedrifter og opplæringskontor med lærlingar i fleire ORN fylkeskommuner. SAK3/2011 Endring i etterutdanningsmateriell fra Udir SAK4/2011 Rundskriv Udir 1/2010 krav om tilstedeværelse av hele prøvenemnda SAK5/2011 Retningslinjene for godtgjørelse av prøvenemnder i andre fylker SAK6/2011 formidlingsresultat SAK 7/ 2011 Endringer av retningslinjer for fag/svenne -prøve SAK 8/2011 Honorering av prøvenemnd i klagesaker SAK 9/2011 Teori for lærlinger SAK 10/2011 Heving av lærekontrakt og oppsigelse av arbeidsavtale SAK 11/2011 Kostnader 2. gangs fagprøve, SAK 12/2011 Bruk av krisetilskudd erfaringer fra 2010 og planer i 2011 SAK 13/2011 Eventuelt Felles møte med spesped gruppe ORN Godskriving av reindrift og duodji i Norden Sak 14/2011 Yrkesopplæringsnemnda og synliggjøring av samfunnskontrakten Sak 15/2011 Retningslinjer for godkjenning av lærebedrift og faglig leder Sak 16/2011 Praktisering av fritak for vurdering 3-44, 3-51 og 3-67 Sak 17/2011 Oppfølging av arbeidsplan/handlingsplanen for gruppen Sak 18/2011 Valg av leder i gruppen ORN-Foy Sak 19/2011 Innspill til saker til møte for fag og yrkesopplæringa på opplæringskonferansen Sak 20/2011 Erfaring etter- og videreutdanningsmateriell U-dir- Rapportering Sak 21/2011 Saksgang i klagesaker Sak 22/2011 Yrkessjåførdirektivet Sak 23/2011 Orientering om aksjon flere læreplasser Sak 25/2011 Eventuelt ingen saker Sak 25/2011 Arbeid med strategi og handlingsplan Sak 26/2011 Oppfølging etter møte med SRY og fagopplæringssjefene. Sak 27/2011 Prøvenemnder felles retningslinjer Sak 28/2011 Neste møte Sak 29/2011 Henvendelse fra Opplæringskontor reindrift om finansiering SAK 30/ 2011 Retningslinjer for samarbeid mellom fylkene (orientering om status) SAK 31/ 2011 Nye prøvenemnder status oppnevning, fellesnemnder og erfaring fra opplæring SAK 32/ 2011 Årlig rapportering i Vigo spørsmål fra Bjørn Bergan SAK 33/ 2011 Møteplaner framover SAK 34/ 2011 Eventuelt Dekking av tolk til døve lærlinger eller lærekandidater Spleiselaget (mot svart arbeid) Saker for ORN Spesialpedagogikk SAK1/2011 Refusjon for opplæring av elever i institusjon SAK 2/2011 Knutepunktskoler SAK 3/2011 Sakkyndig vurdering av minoritetsspråklige i videregående opplæring SAK 4/2011 Ansvarlig for sakkyndig vurdering SAK 5/2011 Dokumentasjon (oppfølging av sak 9/2010) SAK 6/2011 Eventuelt - Praktisering av inntaksreglene i forhold til de som søker om spesialundervisning SAK 7/2011 Gjennomgang av referat SAK 8/2011 PP tjenester for gjesteelever Sak 9/ 2011 Avtaler med Bufetat orientering fra Nord (de tre nordligste fylkene) Sak 10/2011 Vedlegg til kompetansebevis Sak 11/2011 Leder for nettverket Sak 12/2011 Erfaringer fra inntaket 12

13 Sak 13/ 11 Nye mål i IOP Sak 14/ 11 Gjennomgang av ORN retningslinjer/ retningslinjer for spesialundervisning Sak 15/ 11 Søknad om inntak til landslinje i annet fylke for elever med behov for spesialundervisning Sak 16/11 Refusjonskrav rus og psykiatri (oppfølging av sak 01/11) Sak 17/11 St.melding nr 18 Sak 18/11 Hørselsehemma/ døve og knutepunktskoler div problemstillinger Sak 19/11 Videre arbeid med problemstillinger rundt spesialundervisning og bedriftsopplæring Sak 20/ 11 Landskonferansen i ORN neste år Saker for ORN Økonord SAK 1/11 Rapport på Kostra tall for Økonord SAK 2/11 Tjenestedata for voksenopplæring og for frafall og gjennomføring SAK 3/11 Felles mandat regiongrupper Økonomi SAK 4/11 eksisterer ikke grunnet feilnummerering i agenda. SAK 5/11 Informasjon fra siste møte i felles ØKO-gruppe SAK 6/11 Eventuelt SAK 7/ 11 Gjennomgang av mandater, status og oppgaver framover SAK 8/ 11 Nøkkeltallsrapport for ORN 2010 SAK 9/ 11 Kostraveileder 2012 utgikk fordi den ikke var klar SAK 10/11 Forberedelse/ grunnlag for felles økogruppe Sak 11/11 Eventuelt Saker for ORN inntak og tilbud SAK1/2011 Organisering av inntaksarbeidet i fylkene. SAK2/2011 Inntaks og formidlingskonferanse i Trondheim 2011 SAK3/2011 Felles kurs 2011 SAK4/2011 Tilbudsstruktur ORN 2011/12 SAK5/2011 Mandat ORN inntak og tilbud. SAK6/2011 Inntak til vgo av søkere med rett til spesialundervisning SAK7/2011 Eventuelt endringer i regler for tildeling av D-nummer SAK 8/2011 Kjøp og salg av plasser i ORN for 2011/12(Telefonmøte) 13

14 Vedlegg 3 Landssamlinger i regi av ORN i 2011 ORN hadde i 2011 ansvar for 2 landssamlinger, fastsatt av FFU: Inntaks og formidlingskonferanse og Voksenopplæringskonferanse. Til informasjon følger program for samlingene: Inntak og formidlingskonferanse, Trondheim septemeber

15 Forts. program for Inntaks og formidlingskonferansen i Trondheim: 15

16 16

17 17

18 AVTALE OM Vedlegg 4 Bokmål SAMARBEID INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1. Avtalen stadfester et gjensidig forpliktende samarbeid innenfor videregående opplæring mellom fylkeskommunene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Hovedmålsettinga for samarbeidet er å gjøre den enkelte fylkeskommune bedre i stand til å gi et godt og bredt tjenestetilbud. Samarbeidet spenner fra driftsoppgaver som skoletilbud og eksamen, til utviklingsoppgaver knyttet til krav om kvalitetsforbedring, endring og effektivisering. Styret avgjør hvilke oppgaver samarbeidet skal ta på seg, og hvilke nettverksgrupper det er behov for. Samarbeidet gis navnet Opplæringsregion Nord. 2. Fylkesutdanningssjefene i de seks fylkeskommunene utgjør styret for samarbeidet. Leder og nestleder av styret velges for 1 år om gangen. Den enkelte fylkesutdanningssjef er ansvarlig for å gi informasjon lokalt, innhente fullmakter og elles legge fram for lokale styringsorgan saker som det er nødvendig eller ønskelig å gi politisk behandling. 3. Koordinator i full stilling er sekretær for styret og har arbeidsplass i et av de samarbeidende fylkene. Styreleder tilsette koordinator etter samråd med kollegaene sine. Arbeidsgiveransvaret legges til fylkeskommunen der vedkommende har arbeidsstedet sitt. 4. Det utarbeides årlig driftsbudsjett for faste utgifter (lønn, inkl. feriepenger/ sosiale utgifter, kontorutgifter og tjenestereiser). Styret godkjenner budsjettet ut fra prinsippet om at hver fylkeskommune dekker 1/6 av brutto kostnad. Fylkeskommunene overfører sin årlige del av felleskostnadene til arbeidsgiverfylket i to rater, med 50 % innen 30. juni og 50 % innen 31. desember. 5. Avtalen gjelder fra 1. august 1997, og inntil en av fylkeskommunene med minst et halvt års varsel sier den opp eller ber om nye drøftinger. Avtalen ble revidert i sak 5/07. Revidert avtale er gjeldende fra

19 AVTALE OM Nynorsk SAMARBEID INNANFOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1. Avtalen stadfester eit gjensidig forpliktande samarbeid innanfor vidaregåande opplæring mellom fylkeskommunane Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Målsetjinga for samarbeidet er å gjere den enkelte fylkeskommune betre i stand til å gi eit godt og breitt tenestetilbod. Samarbeidet spenner frå driftsoppgåver som skuletilbod og eksamen, til utviklingsoppgåver knytte til krav om kvalitetsforbetring, endring og effektivisering. Styret avgjer kva for oppgåver som samarbeidet skal ta på seg, og kva for nettverksgrupper det er behov for. Samarbeidet blir gitt nemninga Opplæringsregion Nord. 2. Fylkesutdanningssjefane i dei seks fylkeskommunane utgjer styret for samarbeidet. Leiar og nestleiar av styret blir valde for 1 år i gongen. Den enkelte fylkesutdanningssjef er ansvarleg for å gi informasjon lokalt, innhente fullmakter og elles leggje fram for lokale styringsorgan saker som det er nødvendig eller ønskjeleg å gi politisk behandling. 3. Koordinator i full stilling er sekretær for styret og har arbeidsplass i et av de samarbeidande fylka. Styreleiar tilset koordinator etter samråd med kollegaene sine. Arbeidsgivaransvaret blir lagt til fylkeskommunen der vedkommande har arbeidsstaden sin. 4. Det blir sett opp årleg driftsbudsjett for faste utgifter (lønn, inkl. feriepengar/sosiale utgifter, div. kontorutgifter og tenestereiser). Styret godkjenner budsjettet ut frå prinsippet om at kvar fylkeskommune dekkjer 1/6 av brutto kostnad. Fylkeskommunane overfører sin årlege del av felleskostnadene til arbeidsgivarfylket i to ratar, med 50% innan 30. juni og 50% innan 31. desember. 5. Avtalen gjeld frå 1. august 1997 og inntil ein av fylkeskommunane med minst eit halvt års varsel, seier han opp eller ber om nye drøftingar. Avtalen blei revidert i mai 2007 (sak 4/07). Revidert avtale er gjeldande frå

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring Finnmark fylkeskommune Struktur for læring Del 1. Status for videregående opplæring i Finnmark 2011 1 Finnmark fylkeskommune Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STYRINGSDOKUMENTER OG ØKONOMI...

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo Møteramme: 09:00 15:40 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 10.09.2014 3.

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe 5 - Tilbudsstruktur 2020

Rapport fra arbeidsgruppe 5 - Tilbudsstruktur 2020 Rapport fra arbeidsgruppe 5 - Tilbudsstruktur 2020 Mandat: «Det skal utredes muligheten for å samle flere oppgaver og støttefunksjoner på en eller færre skoler eller i sentraladministrasjonen. Dette for

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet Årsrapport 2005 for Utdanningsdirektoratet Illustrasjoner: Nordahl & Solheim Foto: Jannecke Sanne Design og rådgivning: Nucleus AS Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014

Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014 Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerusgt.3 0106 Oslo Møteramme: kl. 12:30-16:00 Lunsj 11.45 12.30 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE

Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Læretid i bedrift 18 13 Vg3 skole Vg3 påbygging

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer