Årsrapport 2011 OPPLÆRINGSREGION NORD SAMARBEID OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MELLOM DE 6 NORDLIGSTE FYLKESKOMMUNENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 OPPLÆRINGSREGION NORD SAMARBEID OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MELLOM DE 6 NORDLIGSTE FYLKESKOMMUNENE"

Transkript

1 OPPLÆRINGSREGION NORD SAMARBEID OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MELLOM DE 6 NORDLIGSTE FYLKESKOMMUNENE Årsrapport 2011 OPPLÆRINGSREGION NORD Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Finnmark

2 Det regionale samarbeidet om videregående opplæring mellom de seks nordligste fylkeskommunene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, ble drevet som prosjekt fram til Fra har det vært et permanent samarbeid. Hovedmålsettinga for samarbeidet er å gjøre den enkelte fylkeskommune bedre i stand til å gi et godt og bredt tjenestetilbud. Samarbeidet spenner fra driftsoppgaver som skoletilbud og eksamen, til utviklingsoppgaver knyttet til krav om kvalitetsforbedring, endring og effektivisering. Styret avgjør hvilke oppgaver samarbeidet skal ta på seg, og hvilke nettverksgrupper det er behov for. Styret består av de seks fylkesutdanningssjefene i regionen. 2

3 INNHOLD STYRET OG KOORDINATOR... 4 ARBEID OG FOKUS I OPPLÆRINGSREGION NORD I INFORMASJON OG SAMHANDLING MELLOM DELTAKERNE... 4 ARBEID I NETTVERKSGRUPPENE... 5 Eksamensutvalget... 5 Fag- og yrkesopplæring... 5 Utvalg for Spesialpedagogikk... 6 Økonord utvalget... 6 Utvalg for inntak og tilbud... 6 Utvalg for fagskoler Samarbeid mellom Opplæringsregion Nord og de to andre opplæringsregionene Landsdelsutvalget for Nord Norge VEDLEGG 1 REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT FOR REGNSKAP... 9 REVISJONSRAPPORT VEDLEGG 2 SAKER FOR STYRET OG UTVALGENE I ORN ORN STYRET ORN EKSAMEN SAKER FOR ORN FAG- OG YRKESOPPLÆRING SAKER FOR ORN SPESIALPEDAGOGIKK SAKER FOR ORN ØKONORD SAKER FOR ORN INNTAK OG TILBUD VEDLEGG 3 LANDSSAMLINGER I REGI AV ORN I VEDLEGG 4 SAMARBEIDSAVTALEN SAMARBEID INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING (BOKMÅL) SAMARBEID INNANFOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING (NYNORSK)

4 STYRET OG KOORDINATOR Fylkesutdanningssjefene utgjør styret for Opplæringsregion Nord (ORN), og er øverste styringsorgan for samarbeidet. Styreleder velges for 2 år og følger funksjonstid i KU. Opplæringsdirektør Inger Johanne Christensen, Sør-Trøndelag har vært styreleder fra september 07 til høsten 09. Per Hoem, Møre og Romsdal har vært nestleder fra samme tid. Fra høsten 2009 overtok Sedolf Slettli (T) vervet som styreleder, nestleder var Unn Martinsen (F) til oktober På grunn av stor utskifting i styret blei Sedolf valgt for en ny periode. Valg av nestleder avventer nye fylkesutdanningssjefer i Nordland og Finnmark. Styret har hatt 3 styremøter i perioden, møtene er avholdt i tilknytning til møter i Forum for fylkesutdanningssjefer og opplæringskonferansen. I perioden har 15 styresaker vært behandla. Saksoversikt følger i vedlegg 1. Etter at ny koordinator blei ansatt har det vært ett møte i ORN styret i tilknytning til opplæringskonferansen i Tromsø. Aktuelle saker har imidlertid blitt avklart uten styrebehandling, og ved behov for samordning ut over ORN er sakene formidla videre til KU. Koordinator Ola Einar Skogstad gikk over i ny prosjektlederstilling i Troms i mars, men fulgte opp styret på samlinga i Bergen Balestrand i april. Astri Pestalozzi blei ansatt som ny regionkoordinator. Hun kommer fra stilling som avdelingsleder i Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune (TFK), som dermed overtok arbeidsgiveransvaret for koordinatoren. Etter avtale mellom ORN og TFK blei ny koordinator tilsatt fra 10. mai under forutsetning av at hun skulle følge opp noen av oppgavene i etaten i TFK fram til sommeren. Regionkoordinator har i tråd med instruks og retningslinjer fulgt opp arbeidet i nettverksgruppene, styremøter, regionale samlinger og landsdekkende konferanser. Arbeidet med landsoversikter og forberedelse til samarbeidet om landsdekkende tilbud og landslinjer er også tillagt ORN. I tillegg er de regionale koordinatorene arbeidsgruppe for KS sitt effektiviseringsnettverk. ARBEID OG FOKUS I OPPLÆRINGSREGION NORD I 2011 Det har generelt vært et sterkt fokus på gjennomføring i alle fylkene, noe som også er retningsgivende for arbeidet i ORN. For styrets del har det vært arbeidet med økt gjennomføring gjennom deltakelsen i Ny Giv og med at hele fylkesutdanningssjefs-kollegiet var på studietur i Toronto, Canada. Styret har valgt å ikke opprette ei egen Ny Giv-gruppe i ORN, men heller følge opp arbeidet i relevante eksisterende faggrupper. Samarbeid om kvalitetsutvikling og utnyttelse av felles erfaringer og ressurser innenfor de fleste fagområdene legger gode forutsetninger for å styrke gjennomføringa i videregående opplæring. Nettverkenes arbeid bygger dermed opp under dette hovedfokuset gjennom erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling på fagområdene. Fag- og yrkesopplæringsnettverket har hatt ekstra fokus på tiltak for bedre gjennomføring. På bakgrunn av vedtak i styret har gruppa laga en handlingsplan for videre arbeid, som legges fram for styret i februar Sammen med gruppa for spesialpedagogikk er det starta et arbeid med å se på tilpassa opplæring i bedrift. Dette vil kunne gi grunnlag for flere opplæringsplasser og læreplasser i framtida. Informasjon og samhandling mellom deltakerne De siste årene har ikke informasjon vært lagt ut på internett. En har i stedet valgt å bruke et eget rom for Opplæringsregion Nord i læringsplattformen Fronter. Informasjon om gruppene og styret, vedtatte retningslinjer, innkallinger, saksframlegg og referater, notater, arbeidsdokumenter og oversikter mv. finnes der. Presentasjoner fra konferanser vil og bli lagt ut på Fronter. Siden de fleste ikke bruker Fronter til daglig, brukes e-post for å sende ut innkallinger og beskjeder dersom noe er lagt ut på fronter. Assisterende fylkesutdanningssjefer informeres også på e-post om gruppenes aktiviteter. Fronterrommet har i høst blitt flytta over fra Finnmark til Troms sin fronterinstallasjon for å fungere optimalt med ny koordinator i Troms. Fronter er et godt verktøy for informasjon og kommunikasjon innad i ORN. 4

5 Ei generell utfordring med å bruke e-læringsplattformen er at den er deltakerbasert, slik at informasjonen bare er tilgjengelig for de som er definert inn som medlemmer, dvs. styret, assisterende fylkesutdanningssjefer, medlemmer i nettverksgruppene mfl. Andre vil få tilgang ved forespørsel. ARBEID I NETTVERKSGRUPPENE Styret oppnevner faglige nettverksgrupper etter behov. I 2011 var følgende nettverksgrupper i aktivitet: eksamensutvalget, fag- og yrkesopplæringsgruppa, utvalg for spesialpedagogikk, Økonordutvalget og utvalg for inntak og tilbud. Fagskoleutvalget har ikke hatt møter i Kompetanseutvalget var lagt ned som utvalg fra 2011, men deltakerne fra nettverket deltok i planlegginga av Voksenopplæringskonferansen i Bodø. Det er ulik frekvens på møtene i gruppene. De fleste nettverksgruppene er fysiske møter. Det har vært noen telefonmøter, men det er relativt få saker som egner seg til telefonmøter eller lyd -bildemøter med 6 møteparter. Gruppene utveksler også erfaringer og reiser mange problemstillinger på e-post, noe som både gir nettverkene kontinuitet og rom for innspill mellom møtene. Eksamensutvalget Eksamensutvalgets mest omfattende oppgave er samarbeidet mellom fylkeskommunene om oppgavelaging og sensur av eksamen for privatister og praksiskandidater. Våren 2011 omfatta det 5133 kandidater til 130 forskjellige fagkoder i ORN. Høsten 2011 var det totalt 3263 kandidater til 194 forskjellige fagkoder 1. Samarbeidet om sensur og oppgavelaging er positivt for kvalitet på oppgaver og vurdering, og det er økonomisk svært lønnsomt for fylkeskommunene. Mye av dette arbeidet foregår på e-post, der nettverket har mye kontakt for å drøfte konkrete problemstillinger innen ansvarsområdet. Det vises ellers til årsplan for arbeidet med fordeling av oppgaver med frister. Arbeidsgruppa for eksamen har arbeida med flere utviklingsoppgaver. Endringer som at alle hjelpemidler er tillatt til eksamen har medført et vesentlig arbeid med ny utforming av eksamensoppgaver, som fortsatt pågår. Gruppa innehar høy kompetanse på vurderingsfeltet, og utveksler erfaringer med arbeid med kompetanseheving av sensorer i de enkelte fylkene. Vurderingskriterier for privatister i fellesfag er utviklet og presenteres for de fleste av kandidatene av hver enkelt fylkeskommune. Kvalitet på felleseksamener har vært ei viktig utviklingsoppgave gruppen. Eksamensgruppa har i også i 2011 arbeida med utfordringer knytta til bruk av digitale hjelpemidler til eksamen og levert innspill i arbeidet med SAS og lokalt PAS/ PGS.. Fag- og yrkesopplæring Fag- og yrkesopplæringsnettverket har i høst hatt hovedfokus på utarbeiding av handlingsplan som grunnlag for videre arbeid med tiltaksplan for økt gjennomføring spesielt i overgangen skole bedrift og i bedriftsopplæringa. Planen skal behandles i styret i februar Gruppa arbeider med hele fagog yrkesopplæring og samhandling mellom skole og bedrift. Viktige tema har vært økt formidling av lærlinger og lærekandidater og tiltak for å sikre kvaliteten i fag- og yrkesopplæringa. Mange bedrifter og opplæringskontor har lærebedrifter eller læresteder i flere fylker. Det er derfor nødvendig med felles forståelse for lov og forskrifter og - i den grad det er mulig - lik behandling i fylkene. Ett av temaene som har vært drøfta og som må arbeides videre med i 2012 er tolking og praktisering av yrkessjåførdirektivet. Retningslinjer for felles bruk av prøvenemnder, som blei utarbeida av gruppa i 2010/11 blei godkjent i av FFU i august 2011 og gjøres gjeldende for samarbeidet mellom alle fylkene gjennom skriv fra KS. Gruppa har også hatt fellesmøte med Spespedgruppa for å få opp problemstillinger knytta til lærekandidater, bruk av tilpassa opplæring kontra spesialundervisning og hva tilpassa opplæring og 1 Antall koder har gått ned fra 2010 pga utfasing fra Kunnskapsløftet, men antall kandidater har økt. 5

6 spesialundervisning innebærer i bedriftsopplæringa. Dette området omfatter også grensegang mot- og håndtering av tilskudd for tilrettelegging av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov, som søkes fra Udir. Dette arbeidet fortsetter våren Avklaringer på dette området vil kunne gi bedre bruk av midlene på spespedområdet for fylkene. Utvalg for Spesialpedagogikk Gruppa har denne perioden videreført arbeidet med refusjonsordninger for elever i rusinstitusjoner, og fått på plass samarbeidsavtalen med Bufetat for de tre nordligste fylkeskommunene. Tidligere godkjente rundskriv er også gjennomgått på nytt etter forskriftsendringer. En viktig utviklingsoppgave har vært vurdering og dokumentasjon for elever med IOP. Arbeidet starta i 2010 etter rundskriv 1/2010 fra Udir og diskusjoner på landskonferansen. Gruppa har utveksla erfaringer om vedlegg til kompetansebevis. Forholdet til lærekandidater har vært tema både i gruppa separat og i fellesmøte med ORN fag og yrkesopplæring. I denne gruppa er krav til sakkyndig vurdering ifm. søknad om særskilte tilretteleggingsmidler fra Udir diskutert spesielt. Forholdet til knutepunktskolene og hørselshemma har også vært tema i 2011 ut fra ulike problemstillinger; store kostnader knyttet til elever som benytter tilbud ved disse skolene, knutepunktskolene og inntak, samt ei ny problemstilling som har dukka opp i Trøndelagsfylkene etter at nav nekta å dekke tolketjenester for lærlinger. ORN skal ha ansvar for landskonferanse for spesped i 2012, og gruppa begynte forberedelsene til dette høsten Konferansen skal være i Tromsø september. Økonord utvalget Nettverksgruppa har jobba videre med kostraveileder både lokalt og sentralt. De mest sentrale oppgavene har vært oppfølging av arbeidet i Fylkes kostragruppen og økonomirapport til styret. Gruppa har også bidratt til arbeidet i fylkeskostragruppen til SSB/Udir og den nasjonale øko-gruppa som fikk vedtatt mandat i Økonord utvalget har utarbeida en rapport med nøkkeltall fra fylkeskommunene i ORN, denne er presentert for styret. Arbeidet med tilsvarende rapport fra 2010 starta opp i november, og legges fram for styret i februar Gruppa har hatt ett møte i 2011, i tillegg jobber gruppa med rapporten og indikatorer til kostra utenom møtet. På møtet blei mulige endringer i nøkkeltallsrapporteringa diskutert, både når det gjelder innhold og tidspunkt. Det har over tid vært mye fokus på økonomidata i gruppa, men en ser et klart behov for å revitalisere tjenestedatadelen av arbeidet og å koble disse tettere. Fylkeskommunenes ulike organisering er ei utfordring ift deltakelsen i gruppa. Økonordgruppa si oppgave er i stor grad er å kvalitetssikre input-data både på økonomidata og tjenestedata og jobbe med utviklingsoppgaver i ORN og å gi et godt sammenlignings- og vurderingsgrunnlag til ORN styret. Dette blir stadig viktigere når dataene blir enda mer brukt i fylkeskommunene si styring og utvikling av videregående opplæring. Det er fortsatt flere områder med utfordringer, som fagopplæring og spesialundervisning. Utvalg for inntak og tilbud Gruppa har utarbeida forslag til mandat og til nye retningslinjer for kjøp og salg av skoleplasser mellom fylkeskommunene i ORN. Retningslinjer er godkjent av styret i Mandatet skal tas opp som sak i ORN-styret i februar Inntaks og tilbudsgruppa arbeider med kvalitetssikring av inntak av elever og tilbudsstruktur i fylkeskommunene og samarbeider om utarbeiding av gode og effektive rutiner i tilknyting til dette, både på fylkesnivå og på institusjonsnivå. 6

7 Praktisering av inntaksforskriften mv har vært drøfta. En har sett videre på hvordan fylkeskommunen praktiserer vurdering av inntaksgrunnlag til Vg2 og Vg3 når dette baseres på skjønn. I tillegg har en sett på praksis og mulige konsekvenser ved vedtak i Oppland om å gi utvida frist for personer født fom som har ungdomsrett men brukt fristen. Gruppa leverer data til oversikt over tilbudene i regionen samt landsdekkende tilbud og landslinjer. Dette er et stort arbeid, men foregår for det meste på e-post. Kjøp og salg av elevplasser ble gjennomført i eget telefonmøte, 39 skoleplasser omfattes i skoleåret 2010/11 av ordningen. Størst omfang er det innenfor utdanningsprogram for helse- og sosialfag. Oversikt over kjøp og salg av plasser fra 2006/2007 til 2011/2012 følger i tabellen under. Kjøp og salg omfatta i plasser. Økninga fra i fjor skyldes nedlegging av brønnteknikktilbudet i Kristiansund. Finnmark Troms Nordland N-Trøndelag S-Trøndelag Møre og R.dal Skoleår Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg 2006/ / / / / / Ordninga omfatter relativt få plasser, men gjør det mulig å gi tilbud det enkelte fylket ellers ikke ville kunne tilby. Utvalg for fagskoler. Fagskolegruppa blei etablert høsten 2010 og har hatt ett møte. Medlemmene i gruppa har siden hatt en del samarbeid rundt utforming av politiske saker. Gruppa har drøfta muligheten for samarbeid om opplæringstilbud og kjøp/salg av plasser i fagskolene. Konkretisering av dette forutsetter imidlertid en avklaring av framtidig finansieringsmodell og nasjonale gjesteelevsordninger. På grunn av dette har ikke gruppa hatt møter i 2011, men vil bli innkalt til møte våren 2012 for videre samarbeid. Samarbeid mellom Opplæringsregion Nord og de to andre opplæringsregionene. Koordinatorene for de tre opplæringsregionene holder hverandre gjensidig oppdatert om arbeidet i egen region og utviklinga i nettverksgruppene, for å legge til rette for en samlet utvikling innen de ulike arbeidsfeltene. Samarbeidet er ei viktig støtte for regionkoordinatoren. Det er ulik organisering og ulike nettverksgrupper i regionene. Mens Østsamarbeidet omfatter politisk og administrativt nivå både innenfor samferdsel og opplæringssektoren og har et sekretariat med flere ansatte, har Sør-Vest samarbeidet ½ stilling som koordinator. Det er til tider utfordrende i samarbeidet at en er så ulikt organisert. Samarbeidet om gjennomføring av nasjonale konferanser innenfor fagområdene FFU har fastsatt har fortsatt i ORN avvikla inntaks og formidlingskonferanse i Trondheim og voksenopplæringskonferanse i Bodø. Ansvaret for samling i felles økogruppe rullerer også mellom regionene. Regionene samarbeider om sensur av eksamen i små fag (under 20 kandidater), og ellers om saker som gjerne springer ut fra en region, men vil være hensiktsmessig å samordne også mellom regionene. 7

8 Opplæringsregionene samarbeider og om oppdatering av landslinjer og landsdekkende tilbud. Arbeidet med å oppdatere oversikter over tilbud er Opplæringsregion Nord sitt ansvar i samarbeid med de to andre opplæringsregionene. Regionkoordinatorene utgjør ei arbeidsgruppe for KS i effektiviseringsnettverket og gir innspill til prosjektleder. Landsdelsutvalget for Nord Norge. Ny koordinator har ikke hatt kontakt med LU eller fått noen informasjon om arbeidsgruppa som blei oppretta i 2010 og hadde som mandat å forberede en sak i landsdelsutvalget om kompetanse og foreslå for landsdelsutvalget noen satsingsområder. Troms trakk seg fra arbeidsgruppa. Landsdelsutvalget for Nord Norge blei vedtatt nedlagt høsten På vegne av ORN styret Sedolf Slettli Styreleder 8

9 VEDLEGG VEDLEGG 1 REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT FOR 2011 Regnskapsansvaret overføres til Troms fylkeskommune fra Fondsmidler, differanse mellom avsetning og faktura fra Troms 2011 samt manglende innbetaling for høsten 2011 fra Nordland fylkeskommune blir overført til Troms fylkeskommune og kommer som inntekt i

10 10

11 Saker for styret 2011 VEDLEGG 2 Drammen februar 2011 SAK 1/2011 Opprettelse av ny gruppe i ORN SAK 2/2011 Fagskole SAK 3/2011 Rapport på nøkkeltall fra Økonord gruppe i ORN SAK 4/2011 Mandat for felles ØKO- gruppe SAK 5/2011 Utlysing av stilling koordinator SAK 6/2011 Sats for kjøp og salg av opplæring til elever i institusjoner innen rus og psyk. helsevern SAK 7/2011 Budsjett 2011 SAK 8/2011 Eventuelt videre drift av ORN fag og yrkesopplæring Bergen Balestrand april 2011 SAK 9/2011 Årsrapport og regnskap for 2010 SAK 10/2011 Mandat og videre arbeid for ORN fag og yrkesopplæring SAK 11/2011 Opprettelse av ny gruppe i ORN Ny GIV SAK 12/2011 Styreleder ORN (flytta til Tromsø i august) SAK 13/2011 Nasjonalt forum for karriereveiledning SAK 14/2011 Rektorkonferanse Tromsø august 2011 Sak 15 /2011 Ny Giv håndtering i regionen Sak 16 /2011 Permanent etablering av Norsk-russisk videregående skole i Murmansk. Muligheter for utvidelse og samarbeid med ORN? Sak 17 /2011 Yrkessjåførdirektivet SAK 18/2011 Møtestruktur og plan for høsten 2011 SAKER FOR ORN GRUPPENE 2011 ORN EKSAMEN SAK1/2011 Oppsummering av høsteksamen 2010 SAK2/2011 Hjelpemidler ved eksamen SAK3/2011 Privatisteksamen som stebarn i nytt SAS SAK4/2011 Tidsramme muntlig og praktisk eksamen SAK5/2011 Hvordan forholder fylkeskommunene seg til privatskolene SAK6/2011 Pas/Pgs for lokalt gitt skriftlig eksamen SAK7/2011 Brønnteknikk SAK8/2011 Føring av vitnemål og kompetansebevis SAK10/2011 Eksamensplanen vår 2011 SAK11/2011 Årsplan for eksamensarbeidet SAK12/2011 Oppsummering av våreksamen 2011 SAK13/2011 Eksamensplan høst 2011 og vår 2012 SAK14/2011 Digital eksamen for privatister fra våren 2012 (Kjell Erling) SAK15/2011 Sensorsituasjonen for privatisteksamen i fylkene SAK16/2011 Arbeidsform og ansvarsfordeling i eksamensgruppa SAK17/2011 Årsplan for eksamensarbeidet SAK18/2011 Diverse saker - Offentliggjøring på web av gamle eksamensoppgaver - Innlevering for privatister i REA3008 Geofag 1 - Forskriftens 3-30 ang "oppmann" Hva med lokal sensur av sentralgitt eksamen? 11

12 Saker for ORN Fag- og yrkesopplæring SAK1/2011 Referat 26. nov SAK2/2011 Felles opptreden over for lærebedrifter og opplæringskontor med lærlingar i fleire ORN fylkeskommuner. SAK3/2011 Endring i etterutdanningsmateriell fra Udir SAK4/2011 Rundskriv Udir 1/2010 krav om tilstedeværelse av hele prøvenemnda SAK5/2011 Retningslinjene for godtgjørelse av prøvenemnder i andre fylker SAK6/2011 formidlingsresultat SAK 7/ 2011 Endringer av retningslinjer for fag/svenne -prøve SAK 8/2011 Honorering av prøvenemnd i klagesaker SAK 9/2011 Teori for lærlinger SAK 10/2011 Heving av lærekontrakt og oppsigelse av arbeidsavtale SAK 11/2011 Kostnader 2. gangs fagprøve, SAK 12/2011 Bruk av krisetilskudd erfaringer fra 2010 og planer i 2011 SAK 13/2011 Eventuelt Felles møte med spesped gruppe ORN Godskriving av reindrift og duodji i Norden Sak 14/2011 Yrkesopplæringsnemnda og synliggjøring av samfunnskontrakten Sak 15/2011 Retningslinjer for godkjenning av lærebedrift og faglig leder Sak 16/2011 Praktisering av fritak for vurdering 3-44, 3-51 og 3-67 Sak 17/2011 Oppfølging av arbeidsplan/handlingsplanen for gruppen Sak 18/2011 Valg av leder i gruppen ORN-Foy Sak 19/2011 Innspill til saker til møte for fag og yrkesopplæringa på opplæringskonferansen Sak 20/2011 Erfaring etter- og videreutdanningsmateriell U-dir- Rapportering Sak 21/2011 Saksgang i klagesaker Sak 22/2011 Yrkessjåførdirektivet Sak 23/2011 Orientering om aksjon flere læreplasser Sak 25/2011 Eventuelt ingen saker Sak 25/2011 Arbeid med strategi og handlingsplan Sak 26/2011 Oppfølging etter møte med SRY og fagopplæringssjefene. Sak 27/2011 Prøvenemnder felles retningslinjer Sak 28/2011 Neste møte Sak 29/2011 Henvendelse fra Opplæringskontor reindrift om finansiering SAK 30/ 2011 Retningslinjer for samarbeid mellom fylkene (orientering om status) SAK 31/ 2011 Nye prøvenemnder status oppnevning, fellesnemnder og erfaring fra opplæring SAK 32/ 2011 Årlig rapportering i Vigo spørsmål fra Bjørn Bergan SAK 33/ 2011 Møteplaner framover SAK 34/ 2011 Eventuelt Dekking av tolk til døve lærlinger eller lærekandidater Spleiselaget (mot svart arbeid) Saker for ORN Spesialpedagogikk SAK1/2011 Refusjon for opplæring av elever i institusjon SAK 2/2011 Knutepunktskoler SAK 3/2011 Sakkyndig vurdering av minoritetsspråklige i videregående opplæring SAK 4/2011 Ansvarlig for sakkyndig vurdering SAK 5/2011 Dokumentasjon (oppfølging av sak 9/2010) SAK 6/2011 Eventuelt - Praktisering av inntaksreglene i forhold til de som søker om spesialundervisning SAK 7/2011 Gjennomgang av referat SAK 8/2011 PP tjenester for gjesteelever Sak 9/ 2011 Avtaler med Bufetat orientering fra Nord (de tre nordligste fylkene) Sak 10/2011 Vedlegg til kompetansebevis Sak 11/2011 Leder for nettverket Sak 12/2011 Erfaringer fra inntaket 12

13 Sak 13/ 11 Nye mål i IOP Sak 14/ 11 Gjennomgang av ORN retningslinjer/ retningslinjer for spesialundervisning Sak 15/ 11 Søknad om inntak til landslinje i annet fylke for elever med behov for spesialundervisning Sak 16/11 Refusjonskrav rus og psykiatri (oppfølging av sak 01/11) Sak 17/11 St.melding nr 18 Sak 18/11 Hørselsehemma/ døve og knutepunktskoler div problemstillinger Sak 19/11 Videre arbeid med problemstillinger rundt spesialundervisning og bedriftsopplæring Sak 20/ 11 Landskonferansen i ORN neste år Saker for ORN Økonord SAK 1/11 Rapport på Kostra tall for Økonord SAK 2/11 Tjenestedata for voksenopplæring og for frafall og gjennomføring SAK 3/11 Felles mandat regiongrupper Økonomi SAK 4/11 eksisterer ikke grunnet feilnummerering i agenda. SAK 5/11 Informasjon fra siste møte i felles ØKO-gruppe SAK 6/11 Eventuelt SAK 7/ 11 Gjennomgang av mandater, status og oppgaver framover SAK 8/ 11 Nøkkeltallsrapport for ORN 2010 SAK 9/ 11 Kostraveileder 2012 utgikk fordi den ikke var klar SAK 10/11 Forberedelse/ grunnlag for felles økogruppe Sak 11/11 Eventuelt Saker for ORN inntak og tilbud SAK1/2011 Organisering av inntaksarbeidet i fylkene. SAK2/2011 Inntaks og formidlingskonferanse i Trondheim 2011 SAK3/2011 Felles kurs 2011 SAK4/2011 Tilbudsstruktur ORN 2011/12 SAK5/2011 Mandat ORN inntak og tilbud. SAK6/2011 Inntak til vgo av søkere med rett til spesialundervisning SAK7/2011 Eventuelt endringer i regler for tildeling av D-nummer SAK 8/2011 Kjøp og salg av plasser i ORN for 2011/12(Telefonmøte) 13

14 Vedlegg 3 Landssamlinger i regi av ORN i 2011 ORN hadde i 2011 ansvar for 2 landssamlinger, fastsatt av FFU: Inntaks og formidlingskonferanse og Voksenopplæringskonferanse. Til informasjon følger program for samlingene: Inntak og formidlingskonferanse, Trondheim septemeber

15 Forts. program for Inntaks og formidlingskonferansen i Trondheim: 15

16 16

17 17

18 AVTALE OM Vedlegg 4 Bokmål SAMARBEID INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1. Avtalen stadfester et gjensidig forpliktende samarbeid innenfor videregående opplæring mellom fylkeskommunene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Hovedmålsettinga for samarbeidet er å gjøre den enkelte fylkeskommune bedre i stand til å gi et godt og bredt tjenestetilbud. Samarbeidet spenner fra driftsoppgaver som skoletilbud og eksamen, til utviklingsoppgaver knyttet til krav om kvalitetsforbedring, endring og effektivisering. Styret avgjør hvilke oppgaver samarbeidet skal ta på seg, og hvilke nettverksgrupper det er behov for. Samarbeidet gis navnet Opplæringsregion Nord. 2. Fylkesutdanningssjefene i de seks fylkeskommunene utgjør styret for samarbeidet. Leder og nestleder av styret velges for 1 år om gangen. Den enkelte fylkesutdanningssjef er ansvarlig for å gi informasjon lokalt, innhente fullmakter og elles legge fram for lokale styringsorgan saker som det er nødvendig eller ønskelig å gi politisk behandling. 3. Koordinator i full stilling er sekretær for styret og har arbeidsplass i et av de samarbeidende fylkene. Styreleder tilsette koordinator etter samråd med kollegaene sine. Arbeidsgiveransvaret legges til fylkeskommunen der vedkommende har arbeidsstedet sitt. 4. Det utarbeides årlig driftsbudsjett for faste utgifter (lønn, inkl. feriepenger/ sosiale utgifter, kontorutgifter og tjenestereiser). Styret godkjenner budsjettet ut fra prinsippet om at hver fylkeskommune dekker 1/6 av brutto kostnad. Fylkeskommunene overfører sin årlige del av felleskostnadene til arbeidsgiverfylket i to rater, med 50 % innen 30. juni og 50 % innen 31. desember. 5. Avtalen gjelder fra 1. august 1997, og inntil en av fylkeskommunene med minst et halvt års varsel sier den opp eller ber om nye drøftinger. Avtalen ble revidert i sak 5/07. Revidert avtale er gjeldende fra

19 AVTALE OM Nynorsk SAMARBEID INNANFOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1. Avtalen stadfester eit gjensidig forpliktande samarbeid innanfor vidaregåande opplæring mellom fylkeskommunane Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Målsetjinga for samarbeidet er å gjere den enkelte fylkeskommune betre i stand til å gi eit godt og breitt tenestetilbod. Samarbeidet spenner frå driftsoppgåver som skuletilbod og eksamen, til utviklingsoppgåver knytte til krav om kvalitetsforbetring, endring og effektivisering. Styret avgjer kva for oppgåver som samarbeidet skal ta på seg, og kva for nettverksgrupper det er behov for. Samarbeidet blir gitt nemninga Opplæringsregion Nord. 2. Fylkesutdanningssjefane i dei seks fylkeskommunane utgjer styret for samarbeidet. Leiar og nestleiar av styret blir valde for 1 år i gongen. Den enkelte fylkesutdanningssjef er ansvarleg for å gi informasjon lokalt, innhente fullmakter og elles leggje fram for lokale styringsorgan saker som det er nødvendig eller ønskjeleg å gi politisk behandling. 3. Koordinator i full stilling er sekretær for styret og har arbeidsplass i et av de samarbeidande fylka. Styreleiar tilset koordinator etter samråd med kollegaene sine. Arbeidsgivaransvaret blir lagt til fylkeskommunen der vedkommande har arbeidsstaden sin. 4. Det blir sett opp årleg driftsbudsjett for faste utgifter (lønn, inkl. feriepengar/sosiale utgifter, div. kontorutgifter og tenestereiser). Styret godkjenner budsjettet ut frå prinsippet om at kvar fylkeskommune dekkjer 1/6 av brutto kostnad. Fylkeskommunane overfører sin årlege del av felleskostnadene til arbeidsgivarfylket i to ratar, med 50% innan 30. juni og 50% innan 31. desember. 5. Avtalen gjeld frå 1. august 1997 og inntil ein av fylkeskommunane med minst eit halvt års varsel, seier han opp eller ber om nye drøftingar. Avtalen blei revidert i mai 2007 (sak 4/07). Revidert avtale er gjeldande frå

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 15.10.2015 kl. 09:00-12:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

"Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen April 2017

Samspill for økt gjennomføring Lærerutdanningskonferansen April 2017 "Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen 2017 20.April 2017 Utfordringen 10% Vg 3 skole 11% 8,6% 23,7% Påbygg GS VG1 VG 2 27,4% Læretid 40% 4,1 % 8,2% 14,7% 7,5% 28,8% 7% 11,3% Utvikling

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etasje Dato: 08.11.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org tlf. 62 54 45

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden Dato: 10.06.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Oddny Andreassen

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole

Detaljer

REGLEMENT FOR YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I TROMS GJELDENDE FRA DESEMBER 2015

REGLEMENT FOR YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I TROMS GJELDENDE FRA DESEMBER 2015 Dok.id.: 2.1.1.2.2.1 IOVLSP-S-Reglement for yrkesopplæringsnemnda i Troms Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 02.01.2017 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Fylkeskommunene Oslo kommune ved utdanningsetaten Vår referanse: 12/00554-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lars Møllerud

Detaljer

www.tromsfylke.no Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli Bodø 28. mai 2015

www.tromsfylke.no Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli Bodø 28. mai 2015 Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli Bodø 28. mai 2015 Status og utfordringer for Troms 2006 «Dårligst på alt» - på tross av mange svært dyktige ansatte Dyrest i landet Skåret dårlig på nasjonale målinger

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 03.03.2011 Kl: kl. 0900-1215 Til stede: Gerd Kjølstad Olav Lund Hege Søberg Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Bjørg Setså Forfall:

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 93 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L (2015 2016), jf. Prop. 72 L (2015 2016) I Stortingets møte 9. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i opplæringslova

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Sentralt gitt eksamen - grunnskolen Fredfoss 7. februar 2014 Vibeke Norheim Holm, Fylkesmannen i Buskerud 06.02.2014 1 Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Elever og voksne i grunnskolen/grunnskole for voksne

Detaljer

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen Om yrkesopplæringsnemnda Fylkestingets møte 17.2.2014 Knut Petter Torgersen Yrkesopplæringsnemnda er oppnevnt av fylkestinget og følger tingperioden. (OL 12-3) Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Sektortilstand. Nasjonale prøver. Foreløpige GSI-tall

Sektortilstand. Nasjonale prøver. Foreløpige GSI-tall Sektortilstand Nasjonale prøver Foreløpige GSI-tall Grunnskolens informasjonssystem GSI Noen foreløpige tall Viljar Johannessen Sektortilstand lesing 5. trinn 2013 Hva kan vi lese ut av tallene?

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1 Håndbok for samarbeid om og tjenestetilbud til voksne døgnpasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oppland fylkeskommune Del 1 beskriver ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner

Detaljer

NTFK TILTAK FOR ØKT GJENNOMFØRING SKOLEÅRET 2012/2013

NTFK TILTAK FOR ØKT GJENNOMFØRING SKOLEÅRET 2012/2013 20. 3. 2012 NTFK TILTAK FOR ØKT GJENNOMFØRING SKOLEÅRET 2012/2013 Tiltaksoversikt med ansvar og økonomi helhetlig oversikt 1. Styrke grunnleggende ferdigheter a) Kompensatoriske kurs etter kartlegging.

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune

Nettverksarbeid i Troms: Samspill for økt gjennomføring «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Samarbeid Sjøvegan vgs - arbeidsliv Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Detaljer

MUF konferansen Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen

MUF konferansen Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen MUF konferansen 2009 Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunene i Nord Norge med maritim utdanning i de videregående skoler (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark),

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: 18.06.2015 Kl 09:00-13:30 Til stede: Hege S. Søberg (LO) Torbjørn Dybsand (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Tonje Granmo (A) Tone Coucheron (uavhengig)

Detaljer

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen Rådgiversamling 17.11.14 Stian Ellefsen Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 08.09.2011 Kl: 0930-1400 Til stede: Arild Sørum Stana Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund (leder) Observatører Bjørn

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( )

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( ) Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 (2015-2016) Finnmark fylkeskommune, 6.mars 2017 Halvor Bjørnsrud, seniorrådgiver, Riksrevisjonen Bakgrunn

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 07.04.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til tlf.62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Vår dato: 07.08.2013 Vår referanse: 13/28314 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Videregående skoler i Nordland Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Rundskriv SE 17 2013. Vedlagt

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr

Innkalling til rådsmøte nr Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 03.04.2013 Vårreferanse : 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Innkalling til rådsmøte nr. 2 2013 Dato: 18.-19.04.13

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Delavtale 3 Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver RÅDGIVERSAMLING Vadsø 9. november 2017 15.11.2017 1 Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver 09:00-09:15 Velkommen. Presentasjon av nyansatte på inntak og rådgivere i salen 09:15-10:00 Generell informasjon

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Tiltaksplan årig oppfølging av prøvenemndene i perioden

Tiltaksplan årig oppfølging av prøvenemndene i perioden Tiltaksplan 2016-2019 4-årig oppfølging av prøvenemndene i perioden 1.1.2016-31.12.2019 Tiltaksplanen følger opp foreslåtte tiltak i Plan for pedagogisk kompetanseutvikling for videregående opplæring og

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

-Torbjørn Røe Isaksen

-Torbjørn Røe Isaksen FORSIDE MED BILDE «Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det er lettere å få til når vi samler ressursene

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017 Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2017 Foto: Stina Glømmi/Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Formål... 3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen.

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSPROTOKOLL Sak nr. 06/142 Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen.

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2016/2017 Eksamen 2017 Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30

Detaljer

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Avtalen bygger på overordnet samarbeidsavtale på utdanningsområdet mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 Kl: 0900-1150 Til stede: Gerd Kjølstad Hege Søberg Per Norheim Arild Sørum Stana (ledet møte) Bjørn Engevold Forfall: Terje

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar rundskriv nr. 13/2012 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 18.12.2012 76969/2012/062 - Gjennomføring av

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/4816-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Søkere som pr 15.august står uten læreplass tilbakeføres til avgiverskolen.

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: TINE Brumunddal adresse: Strandsagveien 1B - Brumunddal Dato: 09.10.2014 Kl 09:00-14:30 Til stede: Hege Søberg (LO) - leder Torbjørn Dybsand (LO) Christl Kvam (NHO) Trond Lesjø (KS) Tone

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver) Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. ID UTS.Boi.Avd.Kon.4.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 15.08.2013 Forfatter Elisabeth Aune Verifisert KS-gruppe Godkjent Roald Ovid Isaksen Side 1 av5

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 Kl 0900-1315 Tilstede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Gerd Kjølstad Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Tone

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer